Thi thử ĐH môn Toán_THPT Triệu Sơn 2010

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
7
download

Thi thử ĐH môn Toán_THPT Triệu Sơn 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh môn toán_thpt triệu sơn 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử ĐH môn Toán_THPT Triệu Sơn 2010

  1. http://ebook.here.vn T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p §Ò kh¶o s¸t kiÕn thøc khèi 12 M«n : To¸n. Khèi A, B Thêi gian l m b i: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7,0 ®iÓm) x +1 C©u I (2,0 ®iÓm) Cho h m sè y = (C) x −1 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ (C) cña h m sè. x +1 2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã hai nghiÖm thùc ph©n biÖt: =m x −1 C©u II (2,0 ®iÓm) 3 ( sin x + tan x ) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh − 2 cos x = 2  π  π cos  x +  − cot  x +   2  2 2. Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh log x + 2 − x 2010 ≤ log x +1 2010 , ( x ∈ ¡ ) C©u III (1,0 ®iÓm) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD l h×nh thang vu«ng t¹i A v B, ®¸y nhá l BC. BiÕt tam gi¸c SAB l tam gi¸c ®Òu c¹nh b»ng 2a v n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ®¸y (ABCD), cã SC = a 5 v kho¶ng c¸ch tõ D ®Õn mÆt ph¼ng (SHC) b»ng 2a 2 (trong ®ã H l trung ®iÓm cña c¹nh AB ). TÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp S.ABCD theo a. C©u IV (2,0 ®iÓm) ∫ x (e ) 1 + x 1 − x 2 dx x 1. TÝnh tÝch ph©n I= −1 2. Cho ba sè thùc kh«ng ©m x, y , z tho¶ m n: x2 + y2 + z2 = 3. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc F= 3x 2 + 7 y + 5 y + 5 z + 3x 2 + 7 z PhÇn riªng (3,0 ®iÓm): ThÝ sinh chØ ®−îc l m mét trong hai phÇn (phÇn A hoÆc phÇn B) A. Theo ch−¬ng tr×nh chuÈn C©u V.a (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho h×nh vu«ng ABCD cã ph−¬ng tr×nh c¹nh AB l 3x + 4y – 4 = 0 v t©m cña h×nh vu«ng I(2; -3). ViÕt ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t c¸c ®−êng th¼ng CD, AD, BC. 2. Trong kh«ng gian Oxyz cho ba ®iÓm A(1; 2; -1), B(2; 3; -2) v C(2; -1; 2). LËp ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) chøa B v C sao cho kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn mÆt ph¼ng (P) l lín nhÊt. ( −1) C n = 2009 . n −1 1 1 1 2 1 3 C©u VI.a (1,0 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn n biÕt: Cn − Cn + Cn − ... + n +1 n 2 3 4 2010 B. Theo ch−¬ng tr×nh n©ng cao C©u V.b (2,0 ®iÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho tam gi¸c ®Òu ABC cã A(3; -5) v träng t©m G(1; 1). T×m to¹ ®é c¸c ®Ønh B v C cña tam gi¸c ABC. x −1 y − 2 z −1 2. Trong kh«ng gian Oxyz cho ®−êng th¼ng (d): = = v hai ®iÓm M( 2; -1; 1 ), −3 −1 2 N( 0; 3; 1 ). LËp ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) chøa ®−êng th¼ng (d) sao cho kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm M ®Õn mÆt ph¼ng (P) b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm N ®Õn mÆt ph¼ng (P). C©u VI.b (1,0 ®iÓm) Cã bao nhiªu sè tù nhiªn gåm bèn ch÷ sè kh¸c nhau v lín h¬n sè 8765. .............................HÕt............................. ThÝ sinh kh«ng sö dông t i liÖu. C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä v tªn thÝ sinh........................................................: Sè b¸o danh...............

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản