Thi thử ĐH Toán 3_THPT Hoằng Hóa 2010

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
9
download

Thi thử ĐH Toán 3_THPT Hoằng Hóa 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh toán 3_thpt hoằng hóa 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử ĐH Toán 3_THPT Hoằng Hóa 2010

  1. http://ebook.here.vn T i mi n phí ð thi tr c nghi m, Tài li u h c t p Tr−êng thpt ho»ng ho¸ 3 ®Ò thi kh¶o s¸t chÊt l−îng líp 12 - N¡M 2010 M«n thi: TO¸N, khèi A §Ò chÝnh thøc Thêi gian l m b i 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (7,0 ®iÓm) Câu I (2ñiÓm) Cho h m sè: y = x3 + 3x2 + mx + m, trong ®ã m l tham sè thùc. 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn v vÏ ®å thÞ h m sè ® cho víi m = 0. 2. T×m m ®Ó h m sè nghÞch biÕn trªn ®o¹n cã ®é d i b»ng 1. Câu II (2ñiÓm) 1. Gi¶i ph−¬ng tr×nh 2 cos 2 x + 2 3 sin x cos x + 1 = 3(sin x + 3 cos x ) ( xy + 1)3 = 2 y 3 (9 − 5 xy )  2. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh   xy (5 y − 1) = 1 + 3 y  C©u III (1ñiÓm) π TÝnh tÝch ph©n: I = ∫ sin 2 x − cos 2 x dx 0 C©u IV (1ñiÓm) Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD l h×nh b×nh h nh . MÆt ph¼ng (P) chøa ®−êng th¼ng AB c¾t c¸c c¹nh SC, SD SD lÇn l−ît t¹i C’, D’ v chia h×nh chãp th nh hai phÇn cã thÓ tÝch b»ng nhau. TÝnh tØ sè . SD ' C©u V (1ñiÓm) x y z Cho c¸c sè thùc d−¬ng x, y , z tho¶ m n xyz ≤ 1 . Chøng minh r»ng: 3 + 3 + 3 ≥ x+ y+ z y z x phÇn riªng (3,0 ®iÓm) ThÝ sinh chØ ®−îc l m mét trong hai phÇn ( phÇn A hoÆc B ) A. Theo ch−¬ng tr×nh ChuÈn C©u VIa (2ñiÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, c¹nh AB = 5 v B(-1; 0), C (4;0). ViÕt ph−¬ng tr×nh c¸c ®−êng th¼ng AB, AC. x −1 y z + 1 2. Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho ®−êng th¼ng (d ) cã ph−¬ng tr×nh: = = 2 −1 2 LËp ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) ®i qua gèc to¹ ®é v song song víi (d) sao cho kho¶ng c¸ch tõ ®−êng th¼ng (d) ®Õn mÆt ph¼ng (P) b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm A (1; −1;0 ) ®Õn mÆt ph¼ng (P) C©u VIIa (1ñiÓm) ( ) 9 T×m hÖ sè cña x 3 trong khai triÓn th nh ®a thøc biÓu thøc T = x 2 + 2 x − 1 B. Theo ch−¬ng tr×nh N©ng cao C©u VIb (2ñiÓm) 1. Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A(3;2) v h×nh chiÕu H cña A lªn trôc Ox tho¶ m n HB = 4HC. C¸c ®Ønh B, C n»m trªn trôc Ox v ®iÓm B cã ho nh ®é bÐ h¬n ho nh ®é ®iÓm C. ViÕt ph−¬ng tr×nh c¸c ®−êng th¼ng AB, AC  1  2. Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz cho ba ®iÓm A 1; − ;1 , B (1; −1;0 ) , C (1; 0; −1)  2  LËp ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) chøa ®−êng th¼ng OA sao cho kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm B ®Õn mÆt ph¼ng (P) b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm C ®Õn mÆt ph¼ng (P)   ( C©u VIIb (1ñiÓm) .Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh log 4 x 4 x 3 + log ) 2   2 x ≥2   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản