Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
61
lượt xem
8
download

Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu Một hệ thống xử lý muốn đưa dữ liệu ra điều khiển thiết bị bên ngoài hoặc muốn nhập dữ liệu từ ngoài vào để xử lý thì không thể trao đổi trực tiếp mà phải thông qua một khâu trung gian là bộ giao tiếp ngoại vi hay còn gọi là cảng xuất nhập (I/O pỏt). Nhờ có bộ giao tiếp này dữ liệu truyền đi để điều khiển hoặc nhận vào để xử lý đã mở rộng được phạm vi ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong tự động hoá. Một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 7

 1. Chương 7: KHAÛO SAÙT BOÄ XUAÁT NHAÄP SONG SONG (VI MAÏCH PPI 8255) 1-Giôùi thieäu Moät heä thoáng xöû lyù muoán ñöa döõ lieäu ra ñieàu khieån thieát bò beân ngoaøi hoaëc muoán nhaäp döõ lieäu töø ngoaøi vaøo ñeå xöû lyù thì khoâng theå trao ñoåi tröïc tieáp maø phaûi thoâng qua moät khaâu trung gian laø boä giao tieáp ngoaïi vi hay coøn goïi laø caûng xuaát nhaäp (I/O port). Nhôø coù boä giao tieáp naøy döõ lieäu truyeàn ñi ñeå ñieàu khieån hoaëc nhaän vaøo ñeå xöû lyù ñaõ môû roäng ñöôïc phaïm vi öùng duïng cuûa noù trong nhieàu lónh vöïc, ñaëc bieät laø trong töï ñoäng hoaù. Moät vaøi haõng saûn xuaát vi xöû lyù ñaõ cheá taïo saün caùc thieát bò LSI laøm cho vieäc thieát keá giao tieáp song song ñöôïc deã daøng. Moät trong nhöõng thieát bò giao tieáp song song ñieån hình laø maïch giao tieáp 8255 cuûa haõng Intel. 2-Caáu taïo cuûa vi maïch 8255 a- 8255 giao tieáp ngoaïi vi song song laäp trình ñöôïc (PPI) 8255 laø moät linh kieän xuaát nhaäp song song laäp trình ñöôïc duøng ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi tôùi Bus heä thoáng. Noù coù theå laäp trình ñöôïc ñeå truyeàn döõ lieäu döôùi nhöõng ñieàu kieän khaùc nhau, töø vaán ñeà vaøo ra I/O ñôn giaûn cho ñeán caùc ngaét vaøo ra I/O, noù raát linh hoaït, ña naêng veà kinh teá ( Khi nhieàu caûng vaøo ra ñöôïc yeâu caàu söû duïng) nhöng ñoâi khi cuõng phöùc taïp. 8255 laø moät linh kieän xuaát nhaäp ña naêng, coù theå söû duïng haàu heát vôùi caùc boä vi xöû lyù. Söû duïng maïch 8255 ñeå giao tieáp seõ laøm coâng vieäc thieát keá gheùp noái boä vi xöû lyù vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi ñôn giaûn ñi nhieàu, ñoä meàm deûo cuûa thieát keá seõ taêng leân vaø linh phuï kieän seõ giaûm ñi. b-Caùc caáu truùc cuûa PPI 8255: 8255 hoaït ñoäng vôùi ba traïng thaùi (Mode) khaùc nhau. Chuùng coù theå duøng chöông trình ñeå choïn moät trong ba traïng thaùi naøy. Ba traïng thaùi hoaït ñoäng naøy ñöôïc goïi laø traïng thaùi 0, traïng thaùi 1, traïng thaùi 2. Chöùc naêng cuûa töøng traïng thaùi ñöôïc ñöôïc moâ taû trong hình sau:
 2. C B A PB7-PB0 PC3-PC0 PC7-PC4 PA7-PA0 C B A I/O PB7-PB0 CONTROL CONTROL PA7-PA0 OR I/O OR I/O C B A BI-DIRECTIONAL PB7-PB0 I/O CONTROL PA7-PA0 ADDRESS BUS CONTROL BUS
 3.  Traïng thaùi 0: ÔÛ traïng thaùi naøy coù theå duøng toaøn boä 24bit (8bit x 3 caûng) cuûa caùc caûng A, B, C ñeå nhaäp hay xuaát döõ lieäu. Khi söû duïng caùc caûng naøy, caùc caûng A, B coù theå duøng 8 bit cuûa chuùng ñeå nhaäp hay xuaát döõ lieäu coøn 8bit cuûa caûng C thì ñöôïc chia thaønh 2 phaàn: 4 bis cao vaø 4 bis thaáp.  Traïng thaùi 1: Traïng thaùi naøy ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm : Nhoùm A (chuû yeáu laø caûng A) vaø nhoùm B (chuû yeáu laø caûng B). Ñoái vôùi moãi nhoùm duøng 4 bit cuûa caûng C ñieàu khieån.  Traïng thaùi 2: Nhoùm A ñöôïc duøng nhö tuyeán 2 chieàu vaø duøng 5 bit cuûa caûng C ñieàu khieån. Coøn laïi 3bit cuûa caûng C vaø 8 bit caûng B coù theå duøng theo traïng thaùi 0 vaø traïng thaùi. 3-Sô ñoà chaân cuûa 8255: PA3 1 40 PA4 PA2 2 39 PA5 PA1 3 38 PA6 PAO 4 37 PA7 RD 5 36 WR CS 6 35 RESET GND 7 34 DO A1 8 33 D1 A0 9 32 D2 PC7 10 31 D3 PC6 PC5 PC4 11 12 13 8255 30 29 28 D4 D5 D6 PC0 14 27 D7 PC1 15 26 Vcc PC2 16 25 PB7 PC3 17 24 PB6 PBO 18 23 PB5 PB1 19 22 PB4 PB2 20 21 PB3 Hình II-2: Sô ñoà chaân cuûa 8255
 4. Boä gheùp noái song song ñieàu khieån theo chöông trình 8255 goàm coù:  Thanh ghi ñieàu khieån: Ñaây laø thanh ghi 8bis noäi dung cuûa thanh ghi ñieàu khieån ñöôïc goïi laø töø ñieàu khieån. Töø ñieàu khieån ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh moät chöùc naêng vaøo/ra cho moãi caûng (khôû taïo caûng) thanh ghi naøy coù theå ñöôïc thaâm nhaäp ñeå ghi moät töø ñieàu khieån khi ñòa chæ Ao vaø A1 ñeàu ôû möùc logic 1. Caàn chuù yù raèng khoâng theå thaâm nhaäp vaøo thanh ghi naøy ñeå ñoïc döõ lieäu.  Thanh ghi traïng thaùi : Caûng vaøo ra 8bit A, B, C trong ñoù 8 bit cuûa caûng C coù theå ñöôïc söû duïng nhö nhöõng bit rieâng (ôû cheá ñoä caøi ñaët bit hoaëc ñöôïc nhoùm thaønh 2 nhoùm ñoäc laäp baèng chöông trình: 4 bit cao (PC4…PC7) thuoäc nhoùm A vaø 4 bis thaáp (Pc0…PC3) thuoäc nhoùm B. Boä ñeám bus döõ lieäu laøm nhieäm vuï giao tieáp giöõa bus döõ lieäu ngoaøi vôùi thanh ghi ñieàu khieån, thanh ghi traïng thaùi hoaëc moät trong caùc caûng vaøo/ra, ngoaøi ra 8255 coøn coù caùc ñöôøng ñieàu khieån nhö sau: - RD (read): Tín hieäu naøy cho pheùp hoaït ñoäng ñoïc döõ lieäu khi ñöôøng döõ lieäu naøy xuoáng möùc thaáp, CPU ñoïc döõ lieäu töø moät caûng ñaàu ra cuûa 8255. - WR (write): Tín hieäu naøy cho pheùp hoaït ñoäng ghi döõ lieäu. Khi ñöôøng döõ lieäu naøy xuoáng möùc thaáp, CPU seõ xuaát ra moät caûng vaøo ra ñöôïc choïn hoaëc ra thanh ghi ñieàu khieån cuûa 8255. - Reset: Ñöôøng tín hieäu naøy hoaït ñoäng tích cöïc ôû möùc cao. Khi chaân naøy ôû möùc cao, noäi dung trong thanh ghi ñieàu khieån ñöôïc xoùa vaø ñaët taát caû caùc caûng ôû kieåu vaøo. - CS, A0, A1: Ñaây laø caùc tín hieäu ñöôïc choïn, CS ñöôïc noái vôùi boä giaûi maõ ñòa chæ; A0 vaø A1 ñöôïc noái ñeán caùc ñöôøng chæ A0 vaø A1 cuûa CPU, trong ñoù CS laø tín hieäu chính cho pheùp 8255 hoaït ñoäng vaø vieäc xaùc ñònh ñòa chæ cho 8255 döïa vaøo chaân tính hieäu naøy, coøn caùc tín hieäu A0 vaø A1 duøng ñeå choïn moät trong caùc caûng hoaëc thanh ghi ñieàu khieån.
 5. - Toùm laïi vieäc choïn caûng vaø ñònh ñòa chæ cho 8255 ñöôïc toùm taét nhö sau: Traïng thaùi A1 A0 RD WR CS Moâ taû söï chuyeån ñoåi Ñoïc 0 0 0 1 0 Caûng A=> Bus döõ lieäu 0 1 0 1 0 Caûng B=> Bus döõ lieäu 1 0 0 1 0 Caûng C=> Bus döõ lieäu Ghi 0 0 1 0 0 Bus döõ lieäu=> Caûng A 0 1 1 0 0 Bus döõ lieäu=> Caûng B 1 0 1 0 0 Bus döõ lieäu=> Caûng C 1 1 1 0 0 Bus döõ lieäu=> Thanh ghi ñieàu khieån neáu D7=1 Khoâng hoaït ñoäng x x x x 1 Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi trôû khaùng 1 1 0 1 0 cao x x 1 1 0 Ñieàu kieän khoâng chaáp nhaän Bus döõ lieäu ôû traïng thaùi trôû khaùng cao. x: khoâng quan taâm Baûng II.1 Baûng traïng thaùi cuûa 8255 c-Caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa 8255 Vi maïch tieáp song song laäp trình ñöôïc 8255 coù 2 cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau. - Cheá ñoä caøi ñaët hoaëc xoùa bit(BSR: Bit Set/Reset) - Cheá ñoä vaøo/ra (I/O mode) 8255 laøm vieäc ôû cheá ñoä naøo laø phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa bit D7 trong thanh ghi ñieàu khieån: Trong cheá ñoä I/O, vieäc xaùc ñònh cheá ñoä 0, hoaëc 1 cho nhoùm B hoaëc cheá ñoä 0,1,2 cho nhoùm A coøn phuï thuoäc giaù trò cuûa caùc bit D2, D5, D6 trong thanh ghi ñieàu khieån. Toùm laïi, vôùi 8255 vieäc choïn cheá ñoä naøy hay cheá ñoä kia laø phuï thuoäc vaøo ngöôøi laäp trình cho noù. Vôùi caùch choïn cheá ñoä laøm vieäc vaø chính xaùc, vi maïch 8255 coù theå ñaùp öùng moïi yeâu caàu gheùp noái raát tinh vi. Maët khaùc, neáu bieát taän duïng ñaëc tính cuûa moãi cheá ñoä thì ngöôøi thieát keá coù theå ñaït ñöôïc nhöõng keát quûa raát höõu hieäu. Sau ñaây laø nhöõng mieâu taû chi tieát veà ñaëc ñieåm cuûa moãi cheá ñoä laøm vieäc: a- Cheá ñoä BSR: Cheá ñoä BSR chæ lieân quan ñeán 8 bit ôû caûng C. Caùc bit naøy coù theå ñöôïc caøi ñaët hoaëc xoaù ñoäc laäp vôùi nhau baèng caùch ñöôïc ghi moät töø ñieàu
 6. khieån thích hôïp vaøo thanh ghi ñieàu khieån. Nhö phaàn trình baøy ôû treân, neáu D7=0 thì coù nhaän bieát töø ñieàu khieån BSR vaø noù khoâng laøm thay ñoåi töø ñieàu khieån ñaõ ñöôïc ghi vaøo tröôùc ñoù vôùi D7=1. Vì vaäy caùc hoaït ñoäng cuûa caùc caûng A vaø B khoâng bò aûnh höôûng ôû töø ñieàu khieån BSR. ÔÛ cheá ñoä BSR, caùc bit rieâng leõ ôû caûng C coù theå ñöôïc söû duïng vôùi öùng duïng nhö laø moät coâng taéc ñoùng môû. Nhôø tính chaát naøy, ôû cheá ñoä 1 hoaëc 2, duøng caùc bit cuûa caûng C ñeå laøm tín hieäu ñieàu khieån ngaét. Boä 8255 cho khaû naêng lôùn ñeå löïa choïn thöïc hieän gheùp noái vaøo/ra coù ngaét. Ñieàu ñoù laøm ñôn giaûn thieát keá veà phaàn cöùng. Töø ñieàu khieån khi ñöôïc vieát vaøo thanh ghi ñieàu khieån noù seõ ñaët hoaëc xoaù moät bit ôû moät thôøi ñieåm nhu baûng II.2 Choïn bit 000 Bit 0 001 Bit 1 010 Bit 2 011 Bit 3 100 Bit 4 101 Bit 5 110 Bit 6 111 Bit 7 Baûng II.2 : Töø ñieàu khieån laäp / xoaù bit 8255 b- Cheá ñoä I/O Hình II.3 moâ taû caáu truùc töø ñieàu khieån vaøo / ra  Neáu bit D7=0, 8255 laøm vieäc ôû cheá ñoä caøi ñaët hoaëc xoaù bit  Neáu bit D7=1, 8255 laøm vieäc ôû cheá ñoä vaøo/ ra. Trong cheá ñoä naøy, boä gheùp noái 8255 ñöôïc chia laøm 3 cheá ñoä cô baûn:  Cheá ñoä 0 (mode 0): Moät caûng coù chöùc naêng nhö laø caûng vaøo/ra ñôn giaûn  Cheá ñoä 1(mode 1): Goïi laø cheá ñoä vaøo / ra choát. Khi moät nhoùm ñang ôû cheá ñoä naøy thì caûng 8 bit cuûa noù (hoaëc caûng A hoaëc caûng B) ñöôïc duøng hoaëc laø nhaäp hoaëc laø xuaát vaø 3 chaân cuûa caûng C ñuôïc duøng cho caùc tín hieäu baét tay.  Cheá ñoä 2 (mode 2)
 7. Cheá ñoä naøy chæ aùp duïng cho nhoùm A vaø ñöôïc goïi laø cheá ñoä nhaäp xuaát Bus hai chieàu. ÔÛ cheá ñoä naøy caûng A ñöôïc caøi ñaët ñeå truyeàn döõ lieäu hai chieàu baèng caùch söû duïng 5 chaân trong caùc chaân ôû caûng C laøm tín hieäu baét tay. - Khi goõ vaøo Reset ôû möùc logic 1, 8255 bò Reset taát caû caùc caûng ñöôïc ñaët ôû cheá ñoä nhaäp(caû 24 ñöôøng cuûa 3 port ñeàu ôû traïng thaùi toång trôû cao). Sau khi Reset 8255 chôø nhaän töø ñieàu khieån ñeå ñöôïc khôûi ñoäng(caùc caûng ñöôïc duy trì ôû cheá ñoä nhaäp). - Trong quaù trình thi haønh moät chöông trình cuûa heä thoáng baát kyø mode hoaït ñoäng naøo cuõng ñöôïc choïn baèng moät leänh ñôn giaûn neân 8255 coù theå phuïc vuï nhieàu loaïi ngoaïi vi khaùc nhau baèng caùc chöông trình con ñôn giaûn. - Duø ôû mode naøo caûng A vaø B cuõng ñöôïc ñònh nghóa rieâng leû trong khi caûnng c ñöôïc chia laøm hai phaàn (moät nuõa cao vaø moät nöõa thaáp) theo yeâu caàu cuûa mode caûng A vaø B. - Taát caû caùc thanh ghi xuaát bao goàm caùc flip-flop traïng thaùi ñeàu ñöôïc Reset khi thay ñoåi mode ôû cuøng moät thôøi ñieåm. Moãi nhoùm coù theå ñöôïc xaùc ñònh ôû caùc mode hoaït ñoäng khaùc nhau. - Khaû naêng nhaäp/xoaù (set/reset) töøng bit Moãi bit cuûa caûng C ñeàu ñöôïc set/reset rieâng leû baèng leänh Out. Ñieàu naøy cho pheùp khaû naêng söû duïng caûng C ñeå ñieàu khieån vaø thoâng tin traïng thaùi ôû caûng A vaø B. - Ñieàu khieån ngaét (Interrupt) Khi 8255 hoaït ñoäng ôû mode 1 hay mode 2, caùc tín hieäu ñieàu khieån coù khaû naêng yeâu caàu ngaét CPU. Caùc tín hieäu yeâu caàu ngaét phaùt sinh töø caûng C. Ngöôøi laäp trình coù theå cho pheùp hay caám moät ngoaïi vi ngaét CPU maø khoânng aûnh höôûng ñeán baát kyø moät ngoaïi naøo khaùc trong caáu truùc ngaét. Flip-flop INTE cuûa 8255 keát hôïp vôùi khaû naêng set/reset töøng bit cuûa caûng C seõ thöïc hieän nhieäm vuï naøy. Bit set-INTE set : cho pheùp ngaét. Bit reset-INTE reset: caám ngaét Taát caû caùc flip-flop che(mask flip-flop) ñeàu ñöôïc reset trong quaù trình choïn mode vaø reset 8255.  Hoaït ñoäng cuûa caùc cheá ñoä (Modes)  Cheá ñoä 0(mode 0) : Cheá ñoä xuaát nhaäp cô baûn
 8. 3 caûng A,B vaø C ñeàu laø caùc caûng xuaát nhaäp, khoâng coù tín hieäu baét tay döõ lieäu ñôn thuaàn ñöïôc ghi vaøo hoaëc ñoïc ra töø 8255 (ñoái vôùi töøng caûng rieâng leû) caûng C hoaït ñoäng nhö laø hai caûng 4 bit. Khi môùi reset taát caû caùc caûng ñeàu laø vaøo. Ñaëc ñieåm ôû moãi cheá ñoä naøy laø: - Döõ lieäu ra ñöôïc choát - Döõ lieäu vaøo khoâng ñöôïc choát - Caùc caûng khoâng coù khaû naêng baét tay hoaëc ngaét - Coù 16 khaû naêng xuaát nhaäp ñoái vôùi mode 0 (caên cöù vaøo caùc bit D0, D3, DZ4 cuûa töø ñieàu khieån). TÖØ ÑIEÀU KHIEÅN D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 NHOÙM B Caûng C:PC3..PC0 1: VAØo 0: Ra Caûng B 1: VAØo 0: Ra Choïn cheá ñoä 0:Cheá ñoä 0 1:Choïn cheá ñoä 1 NHOÙM A Caûng C:PC4..PC7 1: VAØo 0: Ra Caûng A 1: VAØo 0: Ra Choïn cheá ñoä 00:Cheá ñoä 0 01: Cheá ñoä 1 1x : Cheá ñoä 2 D7=0: Choïn cheá ñoä I/O  HÌNH II.3 :töø ñieàu khieån cuûa 8255
 9.  Cheá ñoä 1 (mode 1): Xuaát nhaäp coù ñieàu khieån: Hai caûng A vaø B coù chöùc naêng laø caûng vaøo ra 8bis chuùng coù theå ñöôïc caáu hình hoaëc laø caûng vaøo hoaëc laø caûng ra khi xuaát hoaëc nhaäp döõ lieäu ñeàu ñöôïc choát. Hay nöûa caûng c ñöôïc söû duïng ñeà ñieàu khieån thoâng tin traïng thaùi cho caûng A vaø caûng B. Nöûa cao söû duïng cho caûng A (nhoùm A), nöûa thaáp söû duïng cho caûng B (nhoùm B). Nhö vaäy moãi nhoùm goàm 1 caûng 8bis vaø 4 bis cuûa caûng C.  Cheá ñoä vôùi caûng A (hoaëc B): Khôûi taïo laø vaøo : Trong cheá ñoä naøy, caûng A söû duïng 3 ñöôøng tín hieäu cao PC3, PC4 vaø PC5. Caûng B söû duïng 3 ñöôøng tín hieäu thaáp coøn laïi cuûa caûng C laø PC0 , PC1 vaø PC2. Caùc chöùc naêng cuûa tín hieäu naøy nhö sau: STB (Strobe Input) : Tín hieäu naøy hoaït ñoäng ôû möùc thaáp, noù ñöôïc taïo bôûi thieát bò ngoaïi vi ñeå thoâng baùo cho 8255 bieát byte soá lieäu nhaäp ñaõ saün saøng vaø 8255 ñaùp laïi tín hieäu STB baèng caùch taïo ra tín hieäu IBF, INTR. - IBF : (Input Buffer Full) tín hieäu naøy laø moät söï baùo nhaän bôûi 8255 ñeå chæ thò raèng ngoõ vaøo choát ñaõ ñöôïc 1byte döõ lieäu. Tín hieäu naøy bò Reset khi CPU ñoïc döõ lieäu. - INTR (Interrput request) : Ñaây laø tín hieäu coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ngaét CPU, tín hieäu naøy ñöôïc taïo ra neáu STB = 1, IBF vaø INTE = 1, tín hieäu INTE bò xoùa bôûi caïnh sau cuûa tín hieäu RD. - INTE (Interrput Enable) : Ñaây laø Flip-flop beân trong ñöôïc söû duïng ñeå cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp vieäc taïo ra tín hieäu INTR (töùc cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp yeâu caàu naøy). Hai Flip – flop INTEA vaø INTEB set /reset baèng caùch söû duïng cheá ñoä BSR, cuï theå laø Flip-flop INTEA ñöôïc ñieàu khieån bôûi PC4 vaø INTEB ñöôïc ñieàu khieån bôûi PC2. Toùm laïi : Quaù trình Cpu ñoïc döõ lieäu töø beân ngoaøi vaøo ôû cheá ñoä naøy nhö sau: Thieát bò vaøo ôû 8 bis soá lieäu ñeán A0… A7 (hoaëc B0 . . B7) roài phaùt sinh xung STR vôùi möùc tích cöïc thaáp ñeå naïp döõ lieäu vaøo maïch choát. Nhö vaäy laøm tín hieäu IBF coù möùc logic meàm. Boä vi xöû lyù ñoïc caûng C vaø kieåm tra tín hieäu IBF ñeå kieåm tra soá lieäu ñaõ saün saøng chöa. Neáu IBF = 1 boä vi xöû lyù ñoïc soá lieäu treân caûng A (hoaëc B) vaø xoùa côø IBF.  Cheá ñoä 1 : Vôùi caûng A hoaëc B khôûi taïo laø ra: Khi caûng A vaø B ñöôïc khôûi taïo laø ra ôû töø ñieàu khieån thì chöùc naêng cuûa caùc chaân logic nhö sau :
 10. - OBF (Output Buffer Full) tín hieäu ñieàu khieån naøy xuoáng thaáp CPU ghi döõ lieäu vaøo maïch choát ngoõ ra cuûa 8255. Tín hieäu naøy baùo cho tín hieäu ngoaïi vi ôû ngoõ ra laø döõ lieäu môùi ñang saün saøng ñoïc. Tín hieäu naøy leân cao 1 laàn nöõa sau khi 8255 nhaän ñöôïc tín hieäu ACK ngoaïi vi. OBF ñöôïc set bôûi caïnh leân cuûa xung WR töø CPU vaø bò reset bôûi ACK =0 do ngoaïi vi (töùc ôû möùc 0 tích cöïc). - ACK (Acknowledge) : Ñaây laø tính hieäu vaøo töø ngoaïi vi, noù xuoáng möùc thaáp khi thieát bò ngoaïi vi nhaän ñöôïc döõ lieäu töø caùc caûng cuûa 8255. - INTR (Interrupt Request) : Ñaây laø tín hieäu ra noù ñöôïc set bôûi caïnh leân cuûa tín hieäu ACK. Tín hieäu naøy leân 1 ôû ngoõ ra duøng yeâu caàu ngaét CPU, khi ngoaïi vò ñaõ nhaän döõ lieäu töø noù ñeå yeâu caàu byte döõ lieäu keá ñöôïc xuaát ra. Tín hieäu INTR ñöôïc set khi caáp tín hieäu OBF, ACK vaø INTE toaøn boä ôû möùc 1 vaø ñöôïc reset bôûi caïnh xuoáng cuûa tín hieäu WR. - INTE (Interrupt Enable) ñaây laø moät Flip-flop beân trong ñöôïc duøng ñeå taïo tín hieäu INTR. Hai Flip-flop INTEA vaø INTEB ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc bis PC6, PC2 vaø ñöôïc nhaän bieát qua cheá ñoä BSR. Töông töï nhö caûng nhaäp PC4 vaø PC5 ñöôïc duøng nhö caûng vaøo ra. Toùm taét quaù trình CPU vieát döõ lieäu ra nhö sau; CPU ghi döõ lieäu ra caûng A (hoaëc B) laøm cho OBF ôõ möùc logic 0. Thieát bò kieåm tra OBF ñeå xaùc ñònh xem döõ lieäu ñaõ saün saøng chöa. Neáu ñaõ tieáp nhaän döõ lieäu, thieát bò ra traû lôøi baèng möùc 0 treân ñaàu vaøo ACK ñoàng thôøi xoùa côø OBS.  Cheá ñoä 2 (mode 2) : Xuaát nhaäp döõ lieäu 2 chieàu baét tay: Cheá ñoä naøy ñöôïc söû duïng trong caùc öùng duïng nhö laø truyeàn döõ lieäu giöõa hai maùy vi tính hoaëc giao tieáp vôùi boä ñieàu khieån ñóa meàm. ÔÛ cheá ñoä naøy caûng A coù theå ñöôïc caáu hình nhö laø moät caûng hai chieàu vaø caûng B hoaëc laø ôû cheá ñoä 0 hoaëc laø ôû cheá ñoä 1. Caûng A söû duïng tín hieäu töø caûng C nhö laø caùc tín hieäu ñieàu khieån cho vieäc truyeàn döõ lieäu. Caùc ñöôøng naøy bao goàm OBF, ACK, INTR, STB, IBF. Vôùi : - INTR : Möùc 1 ôû ngoõ ra naøy baùo cho CPU bieát yeâu caàu ngaét - Hoaït ñoäng xuaát:  OBF xuoáng möùc 0 ñeå baùo cho caùc thieát bò ngoaïi vi bieát CPU ñaõ ghi döõ lieäu ra caûng A
 11.  ACK xuoáng möùc 0 ñeå baùo cho thieát bò ngoaïi vi cho pheùp boä ñeäm 3 traïng thaùi cuûa caûng A môû ñeå phaùt döõ lieäu  INTE 1 (lieân quan vôùi OBF)ñöôïc kieåm soaùt bôûi set/reset cuûa PC - Hoaït ñoäng nhaäp:  STB: Möùc 0 ôû ngoõ vaøo naøy caøi döõ lieäu vaøo maïch, caøi ngoõ nhaäp.  IBF : Möùc 1 thoâng baùo cho CPU bieát ñaõ naïp vaøo maïch caøi nhaäp.  INTE 2 (lieân quan ñeán IBF)ñöôïc kieåm soaùt bôûi set/reset cuûa PC4. Ba ñöôøng tín hieäu coøn laïi PC0… PC2 coù theå ñöôïc söû duïng hoaëc laø nhö caùc ñöôøng vaøo ra ñôn giaûn hoaëc laø nhö caùc tín hieäu baét tay caûng B. Duøng caûng C ñieàu khieån caûng A,B. Trong mode 0, caûng C chuyeån soá lieäu töø 8255 ñeán ngoaïi vi hay töø ngoaïi vi ñeán 8255. Khi 8255 ñöôïc laäp trình ôû mode 1 hay mode 2, caûng C taïo ra hay nhaän veà caùc tín hieäu ñieàu khieån ngoaïi vi. Ñoïc noäi dung cuûa caûng C cho pheùp ngöôøi laäp trình kieåm tra vaø xaùc ñònh traïng thaùi cuûa thieát bò ngoaïi vi ñeå coù theå thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån cho phuø hôïp. Caùc töø traïng thaùi caûng C töøng mode: Mode 1 : Nhaäp D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 I/O I/O IBFA INTEA INTRA INTEB IBFB INTRB NHOÙM A NHOÙM B Mode 1 : Xuaát D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 -OBF INTEA I/O I/O INTRA INTEB -OBF INTRB NHOÙM A NHOÙM B Mode 2 : D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 OBFA INTE1 IBFA INTEØ INTRA NHOÙM A NHOÙM B HÌNH II.4 : Töø traïng thaùi caûng C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản