Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 1

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

143
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 1

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø nhÊt Khuyªn bÝch tr× T uyÕt vÉn r¬i, giã kh«ng ngõng thæi, nh÷ng b«ng hoa tuyÕt bÞ giã ®­a ®Èy kh¾p n¬i ®Ó lóc r¬i xuèng chóng b¸m vµo v¹n vËt t¹o thµnh mét mµn tuyÕt tr¾ng xo¸. §ã lµ c¶nh quan rÊt b×nh th­êng mçi khi trêi trë §«ng ë bÊt kú ®Þa ph­¬ng nµo t¹i vïng phô cËn TuyÕt S¬n nµy. Vµ c¶nh quan cßn lµ b×nh th­êng h¬n nÕu trªn nh÷ng c¸nh ®ång tuyÕt ®ã, thi tho¶ng xuÊt hiÖn nh÷ng bãng ng­êi c« ®éc ! §èi víi c­ d©n l­u ngô quanh vïng nói TuyÕt s¬n nµy mçi khi cã viÖc cÇn ph¶i ra khái nhµ, n¬i thËt sù Êm cóng ®Ó mäi ng­êi tr¸nh c¸i l¹nh mïa ®«ng, hä ®©u ng¹i ®­¬ng ®Çu víi giã tuyÕt. V× hä ®∙ quen, quen ®Õn nçi hä cã thÓ xem th­êng giã tuyÕt! V¶ l¹i, kh«ng quen cïng kh«ng ®­îc, v× ch¼ng lÏ hä cø ru ró suèt ngµy ë trong nhµ, ch¼ng lÏ v× sî gi¸ l¹nh hä cø ph¶i nhÞn ®ãi cho ®Õn tµn ®«ng !?... CÇn ra ngoµi ­ ? Mò l«ng, ¸o l«ng giµy da h­¬u vµ mét bÇu r­îu nhá, chØ bÊy nhiªu ®ã lµ ®ñ cho hä chÞu ®ùng víi giã tuyÕt chÝ Ýt lµ mét ngµy tr­íc khi hä kÞp quay vÒ hoÆc t×m mét n¬i Êm cóng nµo ®ã l­u ngô qua ®ªm ! Nh­ng ®ã lµ nh÷ng c¶nh quan b×nh th­êng cña mäi n¨m víi tiÕt trêi cø b×nh th­êng nh­ vËy ! Riªng n¨m nay th× kh¸c, kh¸c ®Õn nçi mäi n¬i ph¶i kh¸o nhau lµ ch­a bao giê ë vïng nói TuyÕt S¬n nµy l¹i chÞu c¸i l¹nh kh¾c nghiÖt ®Õn vËy ! Giã thæi m¹nh h¬n mäi n¨m ! Vµ cã lÏ do ®iÒu kh¸c biÖt nµy nªn kh«ng riªng g× tuyÕt ph¶i r¬i mµ ®Õn c¶ líp m©y x¸m xÞt trªn bÇu trêi mäi h«m vÉn ngù trÞ trªn cao nay cø xµ thÊp xuèng nh÷ng t­ëng s¾p ch¹m ®Êt ! Mµ ph¶i chi c¸i l¹nh kh¾c nghiÖt vµ ®ét ngét nµy chØ kÐo dµi mét hoÆc ®«i ba ngµy th× kh«ng cã g× ®Ó nãi ! BÊt gi¸c, nh­ mäi ng­êi th­êng b¶o, trêi còng nh­ ng­êi cã lóc buån lóc vui, lóc hên lóc giËn thÕ th«i ! Vµ khi tiÕt trêi ®∙ trë l¹i c¸i l¹nh b×nh th­êng, mäi ng­êi l¹i nghÜ, ®Êy, ®∙ nãi tr­íc mµ ! Nh­ng kh«ng ph¶i thÕ ! §∙ gÇn m­êi ngµy tr«i qua bÇu trêi vÉn cø x¸m xÞt vµ nÆng nÒ ®Õn nçi mét ®øa bÐ ®ang c« ®éc trªn con ®­êng ngËp tuyÕt do qu¸ l¹nh ph¶i tù lªn tiÕng vµ cè nãi thËt Lín hÇu tù trÊn an b¶n th©n : - Cµng l¹nh gi¸ cµng tèt ! Cø ®µ nµy n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× thÕ nµo còng ®ãng b¨ng vµ ®Êy lµ c¬ héi tèt gióp ta v­ît qua Khuyªn BÝch Tr× ®Õn vïng bê phÝa bªn kia ! Hõ... ­... ­! Phï...! C¸i l¹nh lµm cho ®øa bÐ ph¶i run b¾n lªn tõng c¬n, hai hµng r¨ng va vµo nhau lµm cho c©u nãi cña nã ph¶i dõng l¹i ! Tõ ng«i nhµ bµng ®Êt nÖn ë c¹nh ®ã bçng cã tiÕng ng­êi gäi : TiÓu Thiªn ! Vµo ®©y ®∙ nµo ! Ng­¬i cø tiÕp tôc nh­ thÕ, lì ng­¬i ng∙ quþ xuèng th× ai thay ng­¬i lo l¾ng cho T©n thóc thóc ng­¬i ? -1- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Cïng víi thanh ©m, tÊm da h­¬u che kÝn lèi vµo ng«i nhµ còng ®­îc vÐn lªn ! Vµ tõ mét gãc nhá cña tÊm da h­¬u mét c¸i ®Çu vµ mét bµn tay ®­a ra vÉy vÉy ®øa bÐ! Sau mét tho¸ng ngÇn ngõ, ®øa bÐn nh­ kh«ng muèn b¶n th©n,ph¶i ng∙ quþ nh­ lêi ng­êi kia võa nãi nªn véi vµng thui tät vµo ng«i nhµ nä ! TÊm da h­¬u lËp tøc ®­îc bu«ng phñ xuèng kÌm theo tiÕng xuýt xoa cña ng­êi võa gäi ®øa bÐ vµo nhµ : - Chµ... ! L¹nh khiÕp thËt ! ¦ !¦! Ng­êi mau ngåi s¸t lß s­ëi. TiÓu Thiªn ! Phï...! Xem s¾c mÆt cña ng­êi k×a, cø t¸i nhît cã kh¸c g× da ng­êi chÕt ? Hõ ! NghÜ còng l¹, tiÕt trêi nh­ thÕ nµy sao T©n thóc thóc ng­¬i kh«ng gi÷ ng­¬i ë nhµ ? §Ó ng­¬i ®i nh­ thÕ nµy... §­îc s­ëi Êm, tuy TiÓu Thiªn ch­a l¹i hån nh­ng khi nghe lêi nãi cña ng­êi kia hµm ý tr¸ch mãc vÞ T©n thóc thóc nµo ®ã, nã véi lªn tiÕng thanh minh: - Kh«ng ph¶i thÕ ®©u, Tõ ThÊt thóc ®õng nghÜ oan Cho T©n thóc thóc ! TiÓu ®iÖt cè t×nh lÎn ®i ! Chø nÕu biÕt ®­îc T©n thóc thóc ®©u ®Ó cho tiÓu ®iÖt ®i vµo lóc tiÕt trêi nh­ thÕ nµy ! ¸nh löa bËp bïng soi tá g­¬ng mÆt cña ba ng­¬i ngåi quanh lß s­ëi. Ngoµi TiÓu Thiªn vµ ng­êi tõ n∙y giê ®∙ lªn tiÕng cßn mét phô nh©n n÷a vi cø xãt xa nh×n TiÓu Thiªn nªn ch­a nãi lêi nµo ! §Õn lóc nµy vi phô nh©n míi lªn tiÕng: - Ng­êi l¹i ®i t×m vµ h¸i thuèc ch÷a bÖnh cho T©n thóc thóc ? TiÓu Thiªn thë dµi, tiÕng thë dµi cña mét ®øa bÐ chØ cã niªn kû ®é m­êi hai m­êi ba tho¹t nghe th× tøc c­êi nh­ng nghe kü th× l¹i rÊt ai o¸n : - ChØ v× tiÓu ®iÖt, v× ph¶i c­u mang nu«i d­ìng tiÓu ®iÖt ngÇn Êy n¨m dµi. T©n thóc thóc nh÷ng n¨m qua cø mang bÖnh trÇm kha! Cã lý nµo tiÓu ®iÖt kh«ng t×m c¸ch b¸o ®Òn ? Phô nh©n khÏ l¾c ®Çu : - ChØ b»ng tuæi ng­¬i ®∙ biÕt nghÜ thÕ nµy, gi¸ mµ ng­¬i cßn song th©n... Nh©n vËt nä xua tay g¹t ngang : - Ng­¬i ®õng nghe ThÊt thÈm ng­¬i råi l¹i buån v× kh«ng cßn song th©n! Kh«ng Cã song th©n th× ®∙ sao? Suèt n¨m n¨m sèng cËn kÒ, ta biÕt T©n thóc thóc rÊt lo cho ng­¬i ! §­îc mét thóc thóc nh­ thÕ ®©u kh¸c g× ng­êi cã ®ñ song th©n ? Mµ nµy... §ét nhiªn ®æi giäng, nh©n vËt nä hái : - Hay T©n thóc thóc ng­¬i trë bÖnh, ng­¬i míi ph¶i gÊp g¸p h¸i thuèc bÊt kÓ tiÕt trêi ®ang lóc kh¾c nghiÖt kh¸c th­êng? TiÓu Thiªn cã phÇn dô dù th× nghe phô nh©n b¶o : - Ph¶i ®ã ! NÕu trêi chi l¹nh nh­ b×nh th­êng th× ta kh«ng nãi, ®µng nµy... TiÓu Thiªn nh­ ®∙ nghÜ kü , ®µnh më miÖng thè lé : - TiÓu ®iÖt cã lÇn nghe T©n thóc thóc b¶o, muèn bÖnh t×nh cña T©n thóc thóc hoµn toµn b×nh phôc cÇn ph¶i t×m cho ®­îc lo¹i th¶o d­îc chØ sinh tr­ëng ë n¬i cùc -2- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh l¹nh ! §ã lµ nguyªn do khiÕn T©n thóc thóc ph¶i ®­a tiÓu ®iÖt ®Õn sinh sèng ë vïng nµy ! Nh©n vËt nä ngÊt lêi : - §iÒu ®ã ta còng biÕt ! ChÝnh T©n thóc thóc ng­¬i ngay tõ ®Çu ®∙ nãi nh­ vËy ! Nh­ng ë n¬i nµy lµm g× cã nh÷ng lo¹i d­îc th¶o t­¬ng tù ? TiÓu Thiªn chíp m¾t : - §∙ kh«ng biÕt bao nhiÔu lÇn ®i t×m thuèc, tiÓu ®iÖt còng cã nhËn ®Þnh nµy ! Nh­ng, cßn ë bªn kia bê Khuyªn BÝch Tr× th× sao! RÊt cã thÓ ë ®ã tiÓu ®iÖt sÏ t×m thÊy lo¹i d­îc th¶o cÇn thiÕt ! Phô nh©n nä lé vÎ sî sÖt : - Êy chÕt ! Sao ®ét nhiªn ng­¬i l¹i cã ý nghÜ nµy ? Khuyªn BÝch Tr× lµ n¬i rÊt l¹nh, chØ cÇn ch¹m tay vµo n­íc còng ®ñ l¹nh ®Õn g∙y l×a x­¬ng cèt råi ! Ng­¬i... TiÓu Thiªn mØm c­íi : - Nh­ng tiÓu ®iÖt ®©u d¹i g× ch¹m tay hoÆc nhóng ch©n vµo Khuyªn BÝch Tr×? Nh©n vËt nä kinh ng¹c : Ng­¬i võa b¶o lµ ng­¬i sÏ v­ît qua Khuyªn BÝch Tr×, nÕu kh«ng ch¹m vµo n­íc... TiÓu ThiÒn véi gi¶i thÝch : - N¨m nay tiÕt trêi ®ét nhiªn l¹nh kh¸c th­êng, tiÓu ®iÖt nghÜ cã thÓ Khuyªn BÝch Tr× ®Õn ph¶i ®ãng b¨ng... Nh©n vËt nä vç tay vµo tr¸n : - Ph¶i råi ! Ng­¬i nghÜ ®­îc ®iÒu nµy qu¶ lµ th«ng minh ! Phô nh©n kia thë dµi : - Nh­ng ®i nh­ ng­¬i th× qu¸ m¹o hiÓm ! NÕu thóc thóc ng­¬i biÕt ®­îc... TiÓu Thiªn ®­a mét ngãn tay lªn m«i: - Tõ ThÊt thóc vµ ThÊt thÈm ph¶i gi÷ kÝn cho tiÓu ®iÖt ! ChØ cÇn T©n thóc thóc b×nh phôc, tiÓu ®iÖt cã m¹o hiÓm còng kh«ng sao ! ThÊy hä, ®«i phu thª ®Þnh nãi thªm, TiÓu Thiªn véi b¶o : - Nãi th× nãi vËy chø nÕu n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× kh«ng ®ãng b¨ng, tiÓu ®iÖt sÏ lËp tøc quay vÒ, ThÊt thóc vµ ThÊt thÈm kh«ng cÇn ph¶i qu¸ lo l¾ng cho tiÓu ®iÖt ! Nh©n vËt nä thõ ng­êi : - Xem ra ng­¬i ®∙ nghÜ thÊu ®¸o tÊt c¶, ta cã lo cho ng­¬i còng thõa ! Phô nh©n kia l¹i thë dµi: - VÉn cã c©u Hoµng thiªn bÊt phô khæ nh©n t©m ! Ng­¬i lµ kÎ cã lßng còng lµ ng­êi chÝ t×nh chÝ nghÜa, hy väng ng­¬i sÏ ®¹t ý nguyÖn vµ T©n thóc thóc ng­êi rçi sÏ b×nh phôc ! §øng lªn, TiÓu Thiªn gËt ®Çu nh×n hä : -3- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §­îc s­ëi Êm nh­ thÕ nµy, b©y giê cã ®i tiÓu ®iÖt tin ch¾c cã thÓ ®i mét m¹ch ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ! Vµ nÕu kh«ng cã g× nghiªm träng, lóc trêi ch­a tèi tiÓu ®iÖt vÉn kÞp quay vÒ nhµ ! §a t¹ ThÊt thóc, ThÊt thÈm ! Víi tay cÇm mét bÇu r­îu còng ®­îc lµm b»ng da h­¬u, vi Tõ ThÊt thóc cè Ên vµo tay TiÓu Thiªn : - Dï ng­¬i cßn bÐ , ch­a quen dïng r­îu nh­ng cø cÇm lÊy vµ mang theo ! Còng cã lóc ng­¬i sÏ cÇn ®Õn. ! Nhí mau quay vÒ , ®õng ®Ó T©n thóc thóc ng­¬i v× qu¸ lo l¹i sinh thªm phiÒn n∙o ! Kh«ng thÓ chèi tõ, TiÓu ThiÖn ®eo bÇu r­îu vµo ngang l­ng vµ véi vµng b­íc ®i! Tõ chç Êm b­íc ra chç l¹nh, mét c¬n giã chît quÐt qua khiÕn TiÓu Thiªn suýt n÷a ph¶i quay l¹i vµ bá cuéc ! Nh­ng v× nghÜ ®Õn th©m t×nh träng hËu cña T©n thóc thóc dµnh cho nã, víi quyÕt t©m ®∙ cã, TiÓu Thiªn lËp tøc dÊn b­íc, ®­¬ng ®Çu víi giã vµ tuyÕt. Khuyªn BÝch Tr× vèn lµ mét ao n­íc lín cã d¹ng h×nh khuyªn nh­ tr¨ng l­ìi liÒm ! Vµ ë phÇn lâm phÝa bªn kia, nÕu nh×n tõ bê bªn nµy nh×n qua th× chØ lµ mét vïng ®Êt ®¸ chØ cã lò c©y d¹i míi ®ñ søc chäc rÔ s©u vµo nh÷ng kÏ ®¸ ®Ó cè sinh sèng! Do ®Þa h×nh qu¸ kh« c»n nªn ®∙ bao l©u råi kh«ng biÕt, nh÷ng c­ d©n l­u ngô quanh vïng hÇu nh­ kh«ng bao giê t×m c¸ch ®Æt ch©n ®Õn ! Huèng chi nh­ mäi ng­êi tõng biÕt, n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× cã ®é l¹nh kh¸c th­êng vµ nh­ vËy, nÕu muèn ®Æt ch©n ®Õn bê bªn kia cÇn ph¶i v­ît qua mét ao n­íc l¹nh lÏo ®Õn vËy hä cµng cã lý do ®Ó kh«ng ph¶i m¹o hiÓm ! §èi víi TiÓu Thiªn th× kh¸c, n¨m n¨m ngô c­ cïng T©n thóc thóc ë ®©y còng lµ n¨m n¨m nã cè c«ng t×m lo¹i d­îc th¶o cÇn thiÕt ®Ó gióp T©n thóc thóc b×nh phôc ! Tho¹t ®Çu th× ®i gÇn sau di xa d©n, vµ hÇu hÕt ë mäi n¬i quanh vïng ®Òu ®∙ ®­îc TiÓu Thiªn t×m kiÕm ! Nh­ng lo¹i d­îc th¶o cÇn nh­ T©n thóc thóc b¶o, TiÓu Thiªn kh«ng hÒ t×m thÊy ! Vµ b©y giê, nÕu thËt sù cã c¬ héi gióp nã dÔ dµng v­ît qua ®Õn bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× t¹i sao nã kh«ng m¹o hiÓm ? BiÕt ®©u ë bªn ®ã sÏ cã lo¹i d­îc th¶o nã muèn t×m kiÕm. §Õn Khuyªn BÝch Tr×, TiÓu Thiªn dï ®ang l¹nh vÉn mØm c­êi ! VÞ ThÊt thÈm ®∙ nãi g× nhØ ? µ... ! Hoµng thiªn bÊt phô khæ nh©n t©m!? Kh«ng sai, tiÕt trêi ®ét nhiªn trë l¹nh kh¾c nghiÖt qu¶ nhiªn ®∙ lµm mÆt n­íc Khuyªn BÝch Tr× ph¸t ®ãng b¨ng ! VËy lµ c¬ héi ®∙ cã ! TiÓu Thiªn hín hë véi ch¹y b¨ng qua Khuyªn BÝch Tr×. R¾c... R¾c... Lèp b¨ng d­íi ch©n nã vÉn kªu lªn nh­ s¾p vì vôn ®Õn n¬i nh­ng d­êng nh­ vÉn cã ®ñ søc chÞu ®ùng th©n h×nh bÐ nhá cña nã ! §iÒu ®ã ®­îc minh chøng khi rèt cuéc nã còng qua bªn kia Khuyªn BÝch Tr× an toµn ! BÇu trêi x¸m víi nh÷ng ®¸m m©y nÆng nÒ cµng khiÕn cho c¶nh quan vèn ®∙ c« liªu cµng thªm u ¸m ! Vµ ë n¬i lÇn ®Çu tiªn TiÓu Thiªn ®Æt ch©n ®Õn kh«ng chØ cã kh« -4- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh c»n mµ th«i, h¬n n÷a ph¶i nãi lµ c»n cçi míi ®óng víi nh÷ng ®¸ vµ ®¸ chång lªn nhau. §ång thêi, ë nh÷ng kÏ ®¸ nh­ lóc tr­íc chÝnh lµ n¬i b¸m vÝu duy nhÊt cña lò c©y d¹i ®Ó chi tr× søc sèng th× b©y giê tuyÕt tõ ®Ønh ®¸ tr«i xuèng ®∙ lÊp kÝn tÊt c¶ ! Nh×n c¶nh quan n¬i nµy, ®©u ®©u chØ thÊy toµn lµ ®¸ vµ tuyÕt, TiÓu Thiªn hÇu nh­ hÕt hy väng t×m thÊy lo¹i d­îc th¶o nh­ T©n thóc thóc ®∙ nãi, lµ lo¹i chØ cã thÓ sinh tr­ëng ë nh÷ng n¬i thËt l¹nh ! Tuþ vËy, mét lÇn n÷a nh÷ng th©m t×nh träng hËu mµ T©n thóc thóc ®∙ dµnh cho nã lËp tøc khiÕn nã bá ngay ý ®Þnh thÊt väng ! Nã ph¶i g¾ng t×m, chØ khi nµo thËt sù biÕt ë n¬i nµy kh«ng hÒ cã lo¹i d­îc th¶o ®ã nã míi yªn t©m quay vÕ ! TiÓu Thiªn b¾t ®Çu leo qua tõng gép ®¸ vµ nh×n kü vµo tõng kÏ ®¸ ë hai bªn còng nh­ ë ngay phÝa d­íi nh÷ng t¶ng ®¸ ! §­îc mét lóc, TiÓu Thiªn chît nghe ë phÝa bªn t¶ cø vang lªn nh÷ng thanh ©m kú l¹: Ph×!... Ph×!... TiÕng kªu võa gièng vµ võa kh«ng gièng l¾m tiÕng h« hÊp cña ai ®ã hoÆc cña mét sinh vËt bÊt kú nµo ®ã ! Chît nghÜ ®©y lµ n¬i ®∙ l©u kh«ng cã ng­êi ®Æt ch©n ®Õn, cã thÓ ®ã lµ tiÕng thë nãng nhäc cña qu¸i vËt kú h×nh dÞ ®ang, 'TiÓu Thiªn bÌn co róm ng­êi l¹i ! §ang ®øng ch«ng chªnh trªn mét t¶ng ®¸, th¸i ®é sî h∙i cña TiÓu Thiªn khiÕn b¶n th©n nã mÊt th¨ng b»ng ! ChÊp chíi, dï cè gi÷ thÕ nµo ®i n÷a cuèi cïng TiÓu Thiªn vÉn ph¶i ®Ó r¬i ng­êi xuèng phÝa d­íi t¶ng ®¸. Huþch ! Ng∙ ®au nh­ng TiÓu Thiªn vÉn kh«ng ®¸m kªu. §∙ vËy, TiÓu Thiªn cßn cè g­îng ®au ®Ó l¸ch ng­êi qua hai t¶ng ®¸ ngay tr­íc mÆt, n¬i cã mét khe hë mµ b×nh th­êng TiÓu Thiªn dï muèn vÉn kh«ng thÓ v­ît qua ! So¹t ! Líp ¸o l«ng thó kho¸c ë bªn ngoµi ®Ó gi÷ Êm do sù cè søc cña TiÓu Thiªn ®∙ bÞ mét c¹nh ®¸ s¾c bÐn cøa ®øt mÊt mét mÈu ! §ang lóc sî h∙i vµ lµ lóc chØ cÇn tr¸nh xa n¬i Èn th©n cña con qu¸i vËt nµo ®ã võa ph¸t ra nh÷ng nhÞp h« hÊp kú dÞ, viÖc bÞ mÊt mét mÈu ¸o ®èi víi TiÓu Thiªn hÇu nh­ kh«ng cßn lµ ®iÒu ®¸ng l­u t©m ! TiÓu Thiªn b­íc ®i nhanh h¬n. Phép ! Do véi v× qu¸ sî, TiÓu Thiªn v« t×nh ®Æt ch©n vµo mét n¬i kh«ng ngê chØ toµn lµ tuyÕt xèp ! Toµn th©n nã lËp tøc r¬i ngËp vµo tuyÕt. ThÊt kinh-Suýt n÷a nã ®∙ bËt lªn tiÕng kªu, nh­ng may thay ®iÒu ®ã vÉn kh«ng x¶y ra-TiÓu Thiªn giang réng hai tay vµ kÞp gi÷ ®­îc phÇn ®Çu cßn nh« cao trªn mÆt tuyÕt nhì nã t×nh cê bÊu tay vµo mét kÏ ®¸ ! -5- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Võa cè rót ng­êi lªn khái mÆt tuyÕt TiÓu Thiªn võa thÇm cè nhËn ®Þnh, cã lÏ n¬i nã r¬i vµo chÝnh lµ mét hè ®Êt ®ét nhiªn xuÊt hiÖn gi÷a hai khèi ®¸ vµ do tuyÕt r¬i nhiÒu, lÊp ®Çy hè ®Êt nÖn nã kh«ng thÓ nh×n thÊy ®Ó tr¸nh ! §ang rót ng­êi lªn, ®«i m¾t TiÓu Thiªn vôt s¸ng lªn, ®ång thêi, mäi ®éng t¸c cña nã lËp tøc ph¶i khùng l¹i! TiÓu Thiªn c¬ hå ®ang nÝn thë ®Ó nh×n chßng chäc vµo khe ®¸, n¬i tay cña nã vÉn ®ang b¸m vµo ! Trong khe ®¸, mét khãm cá l¹ vÉn cø t­¬i m¬n mën bÊt chÊp tiÕt trêi ®ang l¹nh kh¾c nghiÖt lµm cho nh÷ng bôi cËy d¹i kh¸c to lín h¬n, m¹nh mÏ h¬n vÉn bÞ ¶nh h­ëng ! Khãm cá nµy ®ang chøng tá mét søc sèng m∙nh liÖt kh«ng kÓ g× ®Õn trêi gi¸ rÐt, ®ã lµ ®iÒu kú l¹ thø nhÊt ! §iÒu kú l¹ thø hai chÝnh lµ s¾c mµu cña chÝn chiÕc l¸ cá ! Chóng tuyÒn lµ mét mµu tÝa vµ mµu tÝa nµy còng ®∙ lan dÇn ®Õn cuèng l¸, ®Õn c¶ phÇn th©n cña khãm cá ! Nãi nh­ vËy ®ñ chøng tá khãm cá cã toµn th©n m¸u tÝa nµy nÕu kh«ng Ph¶i linh d­îc h∙n h÷u th× còng lµ lo¹i kú th¶o ! Vµ ®∙ lµ lo¹i kú th¸o ai d¸m nãi nã kh«ng Ph¶i d­îc th¶o tr©n quý ? Cè nÐn sù vui mõng ®ét nhiªn xuÊt hiÖn vµ ®ang trµn ngËp trong lßng, TiÓu Thiªn vÉn võa rót ng­êi lªn võa t×m c¸ch chäc s©u tay vµo kÏ ®¸! Sau mét lóc g¾ng søc, ®óng lóc tay cña nã võa ch¹m vµo khãm cá nh­ng ch­a kÞp nhæ, tõ phÝa khi n∙y ®∙ cã tiÕng h« hÊp kú l¹ bçng cã mét trµng c­êi vang lªn. - Ha... Ha... Ha... GiËt b¾n th©n m×nh, TiÓu Thiªn lËp tøc bÞ tuét ng­êi, r¬i trë l¹i vµo hè ®Êt. So¹t Sî mÊt c¬ héi chép lÊy khãm cá kú l¹ TiÓu ThiÖn cè v­¬n tay mét lÇn cuèi chép nhanh vµo khãm cá. Bùt ! Do chép véi trong lóc th©n h×nh bÞ r¬i xuèng nªn TiÓu Thiªn cã phÇn thÊt väng khi nhËn ra nã chØ bøt ®øt cã hai trong sè chÝn chiÕc l¸ cña nhãm cá kia. Phép ! Toµn th©n l¹i ngËp vµo tuyÕt nh­ng ®iÒu nµy kh«ng lµm TiÓu Thiªn h∙i sî b»ng sù kiÖn kh¸c! §ã lµ cã tiÕng ng­êi gÊm thÐt : - KÎ nµo ? ! Chît hiÓu ra ®ã lµ do tiÕng ®éng khi nã r¬i xuèng hè ®Êt lµm cho ng­êi bÝ Èn nä ph¸t hiÖn, TiÓu Thiªn cè thu ng­êi ngåi im d­íi ®¸y hè ®Êt víi tuyÕt b¾t ®Çu bao phñ xung quanh ! L¹nh ! -6- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh BÞ tuyÕt b¸m quanh ng­êi vµ c¶ ë bªn trªn n÷a, TiÓu Thiªn ®­¬ng nhiªn ph¶i l¹nh ! Nh÷ng c¸i l¹nh ®ã kh«ng thÓ lµm TiÓu Thiªn ph¶i run lªn cÇm cËp cho b»ng mét thanh ©m chît vang lªn ®©u ®ã ngay bªn trªn ®Çu nã: - Vi cao nh©n nµo ®©y d¸m ®Õn sao kh«ng d¸m xuÊt ®Çu lé diÖn cho L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n mç b¸i pháng ? TiÓu Thiªn thÇm kinh ng¹c: -" Cao nh©n ? Ai lµ cao nh©n ? Kh«ng lÏ ë ®©y ngoµi ta cßn cã thªm nh©n vËt kh¸c ? Vµ ng­êi bÞ L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ph¸t hiÖn chÝnh lµ nhËn vËt ®ã, kh«ng ph¶i TiÓu Thiªn ta?". - Hõ ! Nªu c¸c h¹ kh«ng d¸m xuÊt hiÖn, Cao S¬n mç ®µnh Ph¶i xem c¸c h¹ nh­ h¹ng rïa ®en chØ biÕt co ®Çu thôt cæ kh«ng ®¸ng cho Cao S¬n nµy bËn t©m ! Nghe thªm c©u nµy TiÓu Thiªn cµng minh b¹ch ng­êi bÞ Cao S¬n ph¸t hiÖn kh«ng ph¶i nã. Huèng chi râ rµng nã chØ lµ mét ®øa bÐ nµo ph¶i cao nh©n g× nh­ nh©n vËt cã tÝnh danh dµi, qu¸ dµi kia võa nãi? VÉn ngåi im vµ ®iÓm l¹i tÝnh danh cña gÇn hai m­¬i ng­êi ®ang l­u ngô quanh ®©y nh­ tiÓu Thiªn tõng biÕt, lµm g× cã ai trong hä cã tÝnh danh lµ Cao S¬n l¹i cßn cã thªm bèn ch÷ L∙nh KiÕm Phi Thñ ë phÝa tr­íc ? Nh­ vËy Cao S¬n nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i ng­êi ngô c­ ë ®©y ! Vµ ®∙ lµ ng­êi l¹ tÝnh t×nh nh­ thÕ nµo ch­a thÓ biÕt, TiÓu Thiªn nghÜ nã nªn ngåi im th× h¬n ! Tr¸i l¹i, nÕu d¹i dét xuÊt hiÖn biÕt ®©u TiÓu Thiªn sÏ gËp ph¶i tai bay v¹ göi ? Cµng ngåi im cµng c¶m thÊy l¹nh, TiÓu Thiªn kh«ng thÓ kh«ng lo sî rèi sÏ cã lóc c¸i l¹nh nµy sÏ lµm toµn th©n nã bÞ ®ãng b¨ng vµ chÕt mÊt ! Cßn ®ang suy tÝnh kh«ng biÕt cã nªn T×m c¸ch chui lªn khái hè ®Êt ®Ó tr¸nh c¸i chÕt v× l¹nh hay kh«ng, TiÓu Thiªn chît nhí ®Õn bÇu r­îu ®∙ ®­îc Tõ ThÊt thóc trao cho. Sau mét lóc ngÇn ngõ, TiÓu Thiªn nghÜ thµ dïng thø r­îu chØ lµm cay xÌ m«i miÖng ®Ó gi÷ h¬i Êm cho c¬ thÓ cßn h¬n lµ bÞ chÕt cãng, nã ®­a tay lÇn t×m bÇu r­îu vèn ®­îc cét ë ngang l­ng ! BÊt chît, nã ®iÕng ng­êi ! BÇu r­îu ®©u cßn ë vÞ trÝ nã ®∙ cét ! Nh­ vËy hoÆc khi r¬i tõ ®Ønh ®¸, hoÆc lóc nã cè l¸ch ng­êi qua hai t¶ng ®¸, bÇu r­îu ®∙ bÞ r¬i ! Do kh«ng cßn bÇu r­îu TiÓu Thiªn chØ cßn mét c¸ch duy nhÊt ®Ó kh«ng bÞ chÕt cãng lµ nã ph¶i mau mau leo lªn khái hè ®Êt ngËp tuyÕt ! §Þnh thùc hiÖn ®iÒu nµy, bÊt ngê trµng c­êi cña Cao S¬n l¹i vang lªn lµm nã hÕt d¸m thùc hiÖn : - Ha... Ha... Ha...! Ng­¬i ®»ng nµo còng chÕt nh­ng ®õng väng t­ëng t×m mét c¸i chÕt nhÑ nhµng ! -7- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn kinh ho¶ng v× d­êng nh­ c©u nãi cña Cao S¬n lµ muèn ¸m chØ nã. Nh­ng kh«ng ph¶i, ho¸ ra nã ®∙ hiÓu lÇm ! V× Cao S¬n l¹i nãi vµ lÇn nµy lµ c©u nãi dµnh cho mét ng­êi nµo ®ã : - Ta ®∙ nãi råi, thuËn ta th× sèng, nghÞch ta th× chÕt! Ng­¬i lµ kÎ thø nhÊt còng lµ kÎ cuèi cïng d¸m ng¨n c¶n ý ®Þnh cña ta "'Ha.:.. Ha... Ha... ! Mét khi ng­êi ®∙ chÕt ®i d­íi gÇm trêi nµy cßn ¸t d¸m ®èi ®Çu víi L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ta ? Ha... Ha... Nh­ vËy, hiÖn t¹i ë n¬i nµy ph¶i cã ®Õn bèn ng­êi cïng t×nh cê xuÊt hiÖn ! Mét lµ nã, tiÓu Thiªn; hai lµ kÎ ®∙ bÞ Cao S¬n ph¸t hiÖn khi n∙y; ba lµ ng­êi võa bÞ Cao S¬n b¶o lµ ®»ng nµo còng chÕt vµ ng­êi thø t­ chÝnh lµ Cao S¬n ! Vµ nÕu Cao S¬n ®∙ lµ ng­êi xa l¹ ë vïng nµy th× hai nh©n vËt kia h¼n nhiªn còng vËy ! Cã nghÜa lµ TiÓu Thiªn kh«n hån th× cø ngåi im nÕu kh«ng muèn gÆp tai ho¹ tõ nh÷ng ng­êi xa l¹ ! Nã ngåi thËt l©u! Vµ cµng l©u th× cµng thÊm l¹nh ! L¹nh ®Õn nçi nã muèn l¶ ®i do qu¸ mái mÖt ! Nã tiÕc bÇu r­îu ®∙ mÊt ! NÕu nh­ cßn bÇu r­îu, chµ... ! NghÜ ®Õn ®©y TiÓu Thiªn cã c¶m nhËn lµ nã ®ang ®ãi cån ®ãi cµo ! Kh«ng ®­îc, TiÓu Thiªn l¹i nghÜ, nã kh«ng thÓ ngåi m∙i thÕ nµy ! L¹nh vµ ®ãi hai ®iÒu nµy nhÊt ®Þnh sÏ lµm nã mÊt m¹ng. Vµ nÕu nã thËt sù chÕt. Thø nhÊt sÏ kh«ng ai ch¨m lo vµ t×m thuèc cho T©n thóc thóc, thø hai T©n thóc thóc v× qu¸ lo cho nã do ®i m∙i kh«ng vÕ tÊt còng ng∙ bÖnh mµ chÕt ! Nã ph¸i leo lªn ! §Þnh thùc hiÖn ®iÒu nµy, nh­ng TiÓu Thiªn tho¸ng t¸i mÆt ! Nã kh«ng thÓ cö ®éng ®­îc n÷a ! Do ngåi l©u vµ do ngÊm l¹nh qu¸ l©u toµn th©n nã nh­ ®∙ cøng l¹i, ®Õn nhÝch ®éng mét ngãn tay còng kh«ng xong ! NghÜ ®Õn nhÝch ®éng mét ngãn tay, TiÓu Thiªn lËp tøc nhí ®Õn nh÷ng ®iÒu cÇn lµm nÕu ai ®ã bi l©m vµo t×nh tr¹ng nh­ nã hiÖn giê ! Nã thö nhÝch ®éng tõng ngãn tay ! Tuy khã kh¨n nh­ng sau mét lóc cè søc nã còng b¾t ®Çu nhÝch ®éng ®­îc vµi ngãn tay ! Cè n÷a, cè nhiÒu n÷a, vµ khi c¶ n¨m ngãn tay cïng cã thÓ nhÝch ®éng. TiÓu Thiªn liÒn nh×n thÊy hai chiÕc l¸ cá vèn ®­îc nã n¾m chÆt vµo lßng bµn tay! Cá cã thÓ lµ d­îc th¶o th× còng cã thÓ lµ mét thøc ¨n ! Dï nhá nhoi, dï Ýt, nh­ng cã c¸i ®Ó ¨n cho quªn ®ãi cßn h¬n lµ kh«ng cã ! TiÓu Thiªn dÌ dÆt thö cho mét chiÕc l¸ vµo miÖng ! NhÊm nh¸p mét miÕng, ®¾ng, TiÓu Thiªn lÌ l­ìi chùc phun ra ! May thay, dÞch tõ chiÕc l¸ võa lät qua khái miÖng ngay lËp tøc t¹o cho c¬ thÓ TiÓu Thiªn mét chót Êm ¸p! -8- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ChÆc l­ìi, TiÓu Thiªn bÊm bông cè nhai chiÕc l¸ ®¾ng ch¸t kia ! Kh«ng hÒ nghÜ chÝnh chiÕc l¸ kia ®ang t¹o cho nã h¬i Êm. TiÓu Thiªn chØ nghÜ ®ã lµ do nã trÊn ¸p ®­îc c¸i ®ãi nªn toµn th©n võa Êm võa cã thÓ cö ®éng ®­îc ! Khi c¶m thÊy ®∙ cã thÓ cö ®éng ®­îc, TiÓu Thiªn lËp tøc ®øng lªn vµ t×m c¸ch leo lªn khái hè ®Êt ! TuyÕt phñ trªn ®Çu nã khi r¬i xuèng ®∙ ®Ó lé cho nã thÊy mét bÇu trêi tèi ®en ! Nã th©m ho¶ng sî, ho¸ ra nã ®∙ ngåi ë d­íi hè ®Êt gÇn trän mét ngµy ? Vµ b©y giê nÕu muèn quay vÕ, vÞ tÊt nã cã thÓ nh×n thÊy lèi ®i ! Cµng ho¶ng sî nã cµng leo bõa lªn khái hè ®Êt ! TuyÕt phñ bªn trªn do nh÷ng cö ®éng cña nã cµng lóc cµng vì ra ! Vµ thËt bÊt ngê , nã chît nh×n thÊy bÇu r­îu. BÇu r­îu ®∙ r¬i khái ng­êi nã khi nã v« t×nh r¬i xuèng hè ®Êt lÇn thø hai vµ ®∙ ngËp vµo líp tuyÕt xÕp c¹nh hè ®Êt ! Cã bÇu r­îu t¹m thêi kÓ nh­ cã cøu tinh, TiÓu Thiªn véi më nót vµ tîp nhanh mét híp r­îu. R­îu vÉn cay xÌ nh­ng may thay l¹i lµm miÖng nã phai ®i vÞ ®¾ng cña chiÕc l¸ khi n∙y ! Nh×n chiÕc l¸ duy nhÊt cßn l¹i trªn tay, nã ®Þnh vÊt ®i do nghÜ ®©y kh«ng ph¶i d­îc th¶o v× cã vÞ qu¸ ®¾ng ! Ch­a kÞp lµm g× c¶, nghÜa lµ ch­a vÊt chiÕc l¸ cã mµu tÝa vµ còng ch­a ®ãng nót bÇu r­îu. TiÓu Thiªn bçng nghe cã tiÕng ó í m¬ hå vang lªn: - R­îu... ! Cã ai kh«ng ?...H∙y mau ®Õn gióp ta... Ph×... Ph×... Cïng víi tiÕng kªu lµ nh÷ng nhÞp h« hÊp tr× trÖ, ®óng lµ nh÷ng nhÞp h« hÊp TiÓu Thiªn ®∙ nghe vµ ®∙ cho ®ã lµ tiÕng h« hÊp cña qu¸i vËt ! Sau mét tho¸ng bµng hoµng TiÓu Thiªn chît ®o¸n ra c¬ sù ! Ng­¬i cã h¬i thë nÆng nhäc nµy ph¸i ch¨ng chÝnh lµ nh©n vËt ®»ng nµo còng chÕt nh­ Cao S¬n ®∙ b¶o ? NÕu ®óng nh­ vËy th× ng­êi nµy ®∙ bÞ h¹i bëi Cao S¬n ? Gióp ng­êi bÞ h∙m h¹i lµ ®iÒu nghÜa. TiÓu Thiªn véi ®¸nh tiÕng : - VÞ thóc thóc nµo ®ã? Thóc thóc ®ang ë ®©u? LËp tøc cã thanh ©m håi ®¸p: - Ta ë ®©y... ! BÐ con... D­êng nh­ lµ thanh ©m cña mét ®øa bÐ ? A...Ta chØ n»m m¬ th«i... MÆc cho ng­êi ®ã l¶m nh¶m v× nghÜ kh«ng thÓ cã thanh ©m cña mét ®øa bÐ ë chç nµy, TiÓu Thiªn cø theo h­íng xuÊt ph¸t tiÕng kªu dÔ b­íc lÇn ®Õn. Sau khi cè g¾ng v­ît qua hai gép ®¸ to, TiÓu Thiªn míi nh×n thÊy cã d¹ng ng­êi n»m co quÆp trªn bÒ mÆt cña mét phiÕn ®¸ to lín ! Do bÇu r­îu vÇn ch­a ®ãng nót nªn cã kh«ng Ýt nh÷ng giät r­îu s¸nh ra ngoµi lóc TiÓu Thiªn di chuyÓn ! -9- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Cã lÏ ®©y lµ nguyªn do khiÕn ng­êi nä dï ®ang n»m nh­ ng­êi s¾p chÕt vÉn nhËn ra quanh ®©y cã ng­êi ! Mïi r­îu mét lÇn n÷a gióp cho ng­êi kia kªu lªn : - R­îu!... §óng lµ r­îu !Cã ng­êi... ! Ai ®ã... ! Mau ®Õn ®©y gióp ta... TiÓu Thiªn võa b­íc ®Õn gÇn võa lªn tiÕng : - TiÓu ®iÖt ®∙ ®Õn ®©y ! Thóc thóc bi sao vËy? Nghe thanh ©m ng­êi nä cè nhoi ng­êi nh­ng kh«ng ®­îc: - Ta nghe kh«ng lÇm... chø ? Sao vÉn lµ... thanh ©m cña mét ®øa bÐ? §­a bÇu r­îu l¹i gÇn miÖng ng­êi nä, TiÓu Thiªn b¶o : - Thóc thóc cã muèn uèng chót r­îu kh«ng ? Tuy chØ lµ mét ®øa bÐ nh­ng may m¾n lµ tiÓu ®iÖt cã mang theo bÇu r­îu. Mïi r­îu lµm ng­êi nä phÊn chÊn! Vµ cuèi cïng ng­êi nä còng më ®­îc hai m¾t ®Ó nh×n thÊy TiÓu Thiªn : - R­îu ? Tèt !... B¶o lµ tèt nh­ng nh­ TiÓu Thiªn nh×n thÊy râ rµng ng­êi nä dï ®ang cè hÕt søc còng kh«ng thÓ tù n»m ngöa ra, nãi g× ®Õn viÖc ngåi lªn ! §Æt bÇu r­îu ë vÞ thÕ nghiªng, TiÓu Thiªn cè rãt tõng chót mét vµo miÖng ng­êi nä ! R­îu trµn ra ngoµi, chøng tá ng­êi nä ®Õn nuèt còng rÊt khã kh¨n ! Tuy nhiªn, chç r­îu dÝnh vµo m«i còng lµm ng­êi nä chÐp miÖng : - Tèt ! ChËc... ! ChØ tiÕc ta kh«ng thÓ uèng ®­îc ! Chît nghÜ ra mét c¸ch TiÓu Thiªn ®Æt bÇu r­îu ë bªn c¹nh ! Sau ®ã cè vÇn ng­êi ®ã cho n»m ngöa ra !§Õn khi thùc hiÖn xong TiÓu Thiªn míi biÕt t¹i sao Cao S¬n b¶o nh©n vËt nµy ®µng nµo còng chÕt ! Kh«ng kÓ mét vÕt ®øt thËt s©u ë bê vai h÷u cña ng­êi nä, ë gÇn vïng t©m thÊt còng cã m¸u øa ra ! Vµ tõ hai vÕt th­¬ng nµy khi TiÓu Thiªn cè n©ng ng­êi ®ã cho nhám nöa ng­êi lªn m¸u l¹i phón ra, thÊm ­ít chç y phôc cã lÏ ®∙ nhiÔu lÇn thÊm m¸u ! Kinh h∙i, TiÓu Thiªn dïng th©n h×nh bÐ nhá cña nã ®ì lÊy h×nh hµi to cao cña ng­êi nä, mét tay bÞt kÝn vÕt th­¬ng ë vïng t©m thÊt, tay cßn l¹i cÇm bÇu r­îu trót vµo miÖng ng­êi nä ! ùc ...ùc... Ng­êi nä uèng nh­ ch­a bao giê ®­îc uèng vµ TiÓu Thiªn biÕt ®ã lµ do ng­êi nä bÞ mÊt m¸u qu¸ nhiÒu nªn míi uèng nh­ vËy ! Uèng mét h¬i c¹n bÇu r­îu, ng­êi lä khµ lªn mét tiÕng m∙n nguyÖn : - Tèt ! Cã kh¸c nµo võa dïng xong tiÖc ly trÇn tr­íc khi tiÔn chÝnh ta qua Quû M«n Quan ? H¶o, h¶o hµi tö ! -10- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Ng­êi nä kh«ng cßn g­îng n÷a, ®Òu ®ã lµm cho søc dùa cña ng­êi ®ã vµo TiÓu Thiªn thªm nÆng ! HiÓu râ c¶m nhËn vµ ­íc muèn cña ng­êi nµy. TiÓu Thiªn nhÝch dÇn ra, sau cïng ®Æt ng­êi ®ã n»m trë l¹i trªn mÆt phiÕn ®¸ ! H¬i thë cña ng­êi ®ã bÊt ®Çu nhÑ dÇn nhÑ dÇn... TuyÕt vÉn r¬i, giã vÉn thæi nh­ng kh«ng hiÓu t¹i sao trong c¬ thÓ TiÓu Thiªn vÉn cßn nguyªn c¶m gi¸c Êm ¸p nh­ lóc nã võa dïng xong chiÕc l¸ kú l¹ nä ? Nh×n ng­êi nä cø lÞm dÇn cïng víi chç tuyÕt r¬i ®ang phñ dÇn ng­êi ®ã, TiÓu Thiªn ®ét nhiªn cã mét hµnh ®éng ph¶i nãi lµ khã hiÓu ! Nã vß n¸t chiÕc l¸ cßn l¹i trong tay sau ®ã võa ®Ì võa nhÐt vµo miÖng ®∙ mÝm chÆt cña ng­êi nä ! Ngåi chê thªm mét lóc l©u nh­ng vÉn kh«ng thÊy ë ng­êi ®ã cã dÊu hiÖu nµo håi phôc, TiÓu Thiªn ®øng lªn vµ lªn tiÕng nh­ muèn nãi cho ng­êi ®ã nghe : - TiÓu diÖt ®∙ tËn lùc råi nh­ng vÉn kh«ng thÓ gióp ®­îc g× thªm ! Thóc thóc cã chÕt xin ®õng o¸n tr¸ch tiÓu ®iÖt ! Nh×n bÇu trêi öng s¸ng dÇn, TiÓu Thiªn véi quay lui vµ quay l¹i bê bªn kia cña Khuyªn BÝch Tr×, do mÆt n­íc ®Õn giê vÉn cßn ®ãng b¨ng ! ThÊt väng trµn trÔ, TiÓu Thiªn liÒn b­íc quay vÒ n¬i cã T©n thóc thóc ®ang mßn mái tr«ng chê nã... Viiettkiiem..com V e k em com -11- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2