intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 10

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
70
lượt xem
14
download

thiên địa càn khôn - tập 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 10

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø m­êi L·nh diÖn thÇn minh ch­ëng Vnh÷ng ®¹o nh©n Vâ §ang ph¸i ®ang cè ývÉn cøng¸ng ngùa ®Þnh lao bõa vµo Ðn rÌm nh×n ra, TiÓu Thiªn thÊy A H¹ ®øng thóc ®­êng! ThÇm lo sî cho nh÷ng ®¹o nh©n nÕu hä kh«ng kÞp tr¸nh ¾t sÏ bÞ nh÷ng vã ch©n m¹nh mÏ cña tuÊn m∙ do A H¹ ®iÒu ®éng giµy xÐo, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c kinh ng¹c khi môc kÝch râ sù viÖc! Mét ®¹o nh©n cã d¸ng dÊp kh«ng lÊy g× lµm to lín bçng ngang nhiªn thß tay chép vµo hµm thiÕc cña con tuÊn m∙! §ang ®Þnh lao ®i v× bÞ A H¹ thóc giôc con tuÊn m∙ do kh«ng thÓ tho¸t c¸nh tay ®ang gi÷ chÆt hµm thiÕc nªn kinh ho¶ng kªu hÝ vang trêi. Lµ chñ nh©n, A H¹ v× lo cho tuÊn m∙ nªn bÊt ngê ®­a cao c¸nh tay quËt m¹nh xuèng c¸nh tay cña ®¹o nh©n nä: - Cã th¸i ®é nµy, ph¶i ch¨ng ®¹o tr­ëng tù xem m×nh lµ c­êng s¬n th¶o khÊu? Mau bu«ng! Vï!... Vï!... §¹o nh©n nä kh«ng v× chiªu ch­ëng cña A H¹ mµ ph¶i bu«ng tay!C¸nh tay cßn l¹i liÒn ®­îc vÞ ®¹o nh©n sö dông ! - Dïng c«ng phu Tam Phong sao n÷ hiÖp tù nhËn lµ ng­êi H¾c S¸t Trang? Dõng tay nµo! Vï!... Çm!... Hä ra chiªu thËt nhanh vµ ë kho¶ng c¸ch thËt gÇn, tiÕng ch¹m k×nh lµm cho c¶ hai ph¶i cïng mét lóc nh©n nh­îng! VÞ ®¹o nh©n bu«ng tay vµ b­íc lïi! Tr¸i ng­îc l¹i, A H¹ tuy ®∙ ®em l¹i sù tù do cho tuÊn m∙ nh­ng b¶n th©n l¹i kh«ng thÓ tiÕp tôc ngåi trªn l­ng ngùa, tiÕng ch¹m k×nh ®∙ hÊt A H¹ lén ng­îc ng­êi vÕ phÝa sau! TuÊn m∙ ®­îc tù do vµ kh«ng cã ng­êi k×m c­¬ng, tiÕng chÊn k×nh ngay bªn tai lµm cho nã giËt m×nh lång lªn, hÝ vang... V« t×nh, nh÷ng vã ch©n cña tuÊn m∙ bçng lao th¼ng vµo mét ®¹o nh©n kh¸c! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng vµ chùc kªu th× nh×n thÊy ®¹o nh©n nä cã nh÷ng ph¶n øng thËt linh ho¹t! - §øng l¹i, kh«ng ®­îc hçn! Cïng víi tiÕng qu¸t to nh­ tiÕng sÊm næ, ®¹o nh©n nä cßn chép hai tay vµo hai ch©n tr­íc cña tuÊn m∙! BÞ chép nh­ vËy, tuÊn m∙ kh«ng nh÷ng v« ph­¬ng thÕ lao ®i mµ cßn bÞ lùc kÐo -110- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh xuèng khiÕn toµn th©n nã ph¶i tõ tõ khuþu s¸t xuèng! Th­¬ng cho tuÊn m∙, A H¹ ®Þnh lao ®Õn øng cøu: - L∙o lç mòi tr©u... BÊt ngê A Xu©n tõ phÝa cç xe bËt lªn tiÕng qu¸t: - H¹ muéi kh«ng ®­îc n«n nãng! Cßn ®¹o tr­ëng, h¹ thñ xin l­u t×nh! KÕt qu¶ sau tiÕng qu¸t nµy lµ c¶ A H¹ lÉn vÞ ®¹o nh©n ®ang khèng chÕ tuÊn m∙ ®Òu ph¶i bõng tØnh trë l¹i! A H¹ b­íc lui khi nh×n thÊy ®¹o nh©n nä còng tõ tõ bu«ng tha tuÊn m∙! Sù viÖc bçng trÇm h¼n l¹i vµ chØ bÞ ph¸ vì khi cã tiÕng kªu hÝ... hÝ...cña tuÊn m∙ vang lªn! A Xu©n dâng d¹c lªn tiÕng: - Ch­ vÞ ®ét nhiªn xuÊt hiÖn nh­ thÕ nµy thËt ra lµ cã ®iÒu g× cÇn chØ gi¸o? Mét ®¹o nh©n lªn tiÕng: Ngò Hµnh Bang ®ang cã nh÷ng hµnh vi ®i ng­îc l¹i c«ng ®¹o! §­îc lÖnh ch­ëng m«n sai ph¸i, bÇn ®¹o chØ muèn mêi ch­ vÞ cïng lªn tÖ ph¸i mét chuyÕn!... A Xu©n mØm c­êi: - ChuyÖn cña Ngò Hµnh Bang ®©u cã liªn can g× ®Õn bæn Trang? Lêi cña ®¹o tr­ëng, bän ta e khã tu©n thñ! §¹o nh©n nä vÉn th¶n nhiªn: Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Bang Ngò Hµnh, do ®ã... A Xu©n c­íp lêi: - Bän ta lµ ng­êi H¾c S¸t Trang, ®¹o tr­ëng chí nªn quªn ®iÒu ®ã! §¹o nh©n nä kh«ng mét chót bèi rèi: - §èi víi ai kh¸c th× H¾c S¸t vµ Thanh Tróc Trang kh«ng cã liªn can! Nh­ng ®èi víi tÖ ph¸i Vâ §ang, hai trang nµy thùc chÊt chØ lµ mét, vµ Huúnh Phong Trang còng vËy! A xu©n l¹nh giäng: - Toµn lµ nh÷ng lêi nãi khiªn c­ìng, khã chÊp nhËn. Ch¼ng qua Vâ §ang ph¸i chØ muèn lµm khã dÔ b¶n trang mµ th«i? §¹o nh©n nä cao giäng: Tuú n÷ hiÖp muèn nghÜ thÕ nµo còng ®­îc. NÕu kh«ng thÓ mêi, bÇn ®¹o ®µnh ph¶i dïng vò lùc vËy! A Xu©n c­êi lªn: - Ch­ vÞ d¸m ­ ? Ha...Ha... §¹o nh©n nä phÈy tay vÕ phÝa sau: -111- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §∙ cã kiÕm trËn Cöu Cung ë ®©y ý ®Þnh cña bÇn ®¹o kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn ! Lªn ! Sau c¸i phÈy tay ra hiÖu cña ®¹o nh©n nä, TiÓu Thiªn nh×n thÊy bän ®¹o nh©n gåm ®óng chÝn ng­êi bçng ch¹y ïa lªn, t¹o thµnh mét vßng v©y, v©y kÝn bän A Xu©n ba ng­êi vµ lu«n c¶ cç xe bªn trong cã Hµ Nh­ Thuû vµ TiÓu Thiªn. Kh«ng nh÷ng thÕ, chÝn vÞ ®¹o nh©n còng cïng mét l­ît rót xo¹t chÝn thanh tr­êng kiÕm, t¹o khÝ thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc ®éng thñ. A Xu©n bÊt ngê x«ng vÒ phÝa tr­íc: - H¹ muéi, §«ng muéi ! Lªn !... Vót!... Vót!... Vót!... Do sù di chuyÓn cña bän A Xu©n, vßng v©y cña chÝn vÞ ®¹i nh©n còng di chuyÓn theo, khiÕn cho cç xe lóc nµy ®∙ v« t×nh n»m ngoµi vßng v©y cña kiÕm trËn! Nh­ muèn TiÓu Thiªn hiÓu râ h¬n, bªn trong xe Hµ Nh­ Thuû bçng th× thÇm: - NÕu ThiÕu L©m ph¸i cã La H¸n TrËn lµ c«ng phu trÊn s¬n th× Cöu Cung KiÕm TrËn cña ph¸i Vâ §ang còng cã c«ng dông t­¬ng tù! Xu©n tû v× sî hÖ luþ ®Õn chóng ta nªn cè t×nh ®­a kiÕm trËn tiÕn xa lªn phÝa tr­íc! Giang huynh nªn nh×n cho kü ®Ó biÕt râ sù lîi h¹i cña kiÕm trËn nµy. Kh«ng cÇn Hµ Nh­ Thuû nh¾c nhë, TiÓu Thiªn tõ n∙y giê tuy nghe nh­ng mÊt vÉn chó môc vµo nh÷ng diÔn biÕn phÝa tr­íc. Ngay khi Cöu Cung KiÕm TrËn ch­a kÞp æn ®Þnh ph­¬ng vÞ, A Xu©n ®∙ bÊt ngê xuÊt chiªu... - Muèn dïng vò lùc ­? VËy th× h∙y xem ®©y! Vï!... Kh«ng chËm h¬n so víi A Xu©n, A H¹ vµ A §«ng còng ®éng ®ao ®éng kiÕm! Cöu Cung kiÕm trËn tuy lîi h¹i nh­ng muèn b¾t gi÷ bän ta ®©u ph¶i dÔ? H∙y ®ì!... µo!... VÐo!...VÐo!... ChÝn vi ®¹o nh©n dï ra tay chËm h¬n nh­ng khÝ thÕ cña chÝn thanh tr­êng kiÕm ®­¬ng nhiªn kh«ng ph¶i tÇm th­êng! - Mau ph¸t ®éng kiÕm trËn! §¸nh!... VÐo!...VÐo!... Çm!... Çm!... Çm!... Sau lo¹t chÊn k×nh ®Çu tiªn, cã phÇn thÊy bÊt æn, A Xu©n bçng hÐt to¸ng lªn: - §∙ ®Õn lóc khÈn tr­¬ng, chóng ta kh«ng cÇn c©u nÖ tiÓu tiÕt ! Chñ nh©n mau ®i gäi A Thu ®Õn ®©y tiÕp lùc! -112- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn tho¸ng kinh ng¹c: - Gäi Thu tû tû ­? Bän Xu©n tû ®¸nh kh«ng l¹i hä µ? Kh«ng ®¸p lêi, Hµ Nh­ Thuû véi v∙ chui ra phÝa tr­íc cç xe vµ Hµ Nh­ Thuû ®iÒu ®éng cç xe ch¹y ®i nh­ mét vÞ xa phu thËt sù. §i nµo!... Trãt!... Ph¸t hiÖn ®iÕu nµy, bän ®¹o nh©n bçng h« ho¸n: - Bän hä s¾p cã thªm viÖn thñ, chóng ta ph¶i nhanh tay lªn ! §¸nh ! A Xu©n c­êi dßn d∙: - H¹ muéi! §«ng muéi! Chóng ta còng ®¸nh th«i! Ha...Ha... VÐo!...Çm !... Trong khi ®ã cç xe ®­îc Hµ Nh­ Thuû cho ch¹y ®i cµng lóc cµng nhanh! Vµ theo ph­¬ng h­íng, TiÓu Thiªn cã phÇn kinh ng¹c! Nã thß ®Çu ra ngoµi cè nãi cho Hµ Nh­ Thuû nghe: - Theo tiÓu huynh hiÓu, Thu tû nÕu cã ®i th× ph¶i ®i phÝa sau chóng ta bëi thÕ míi cã chuyÖn H¹ tû lu«n lu«n ghi l¹i ¸m ký ! Sao Hµ muéi kh«ng ch¹y trë l¹i mµ cø tiÕp tôc ch¹y lu«n vÒ phÝa tr­íc? VÉn kh«ng mét lêi håi ®¸p, Hµ Nh­ Thuû bçng rÏ ngoÆt cç xe vµo mét khu rõng! Cho cç xe dõng l¹i ë mét n¬i kh«ng lÊy g× lµm kÝn ®¸o, Hµ Nh­ Thuû ®Õn lóc nµy míi lªn tiÕng: - Chóng ta kh«ng thÓ tiÕp tôc dïng cç xe, v× dÔ bÞ ph¸t hiÖn. Giang huynh mau chän lÊy mét con tuÊn m∙! Nhanh nµo! ThÊy Hµ Nh­ Thuû thuÇn thôc th¸o bá nh÷ng d©y ch»ng gi÷a cç xe vµ ®«i tuÊn m∙, biÕt Nh­ Thuû cã ý ®Þnh nh­ thÕ nµo, TiÓu Thiªn bèi rèi: - Hµ muéi ! TiÓu huynh ch­a tõng c­ìi ngùa! Hµ Nh­ Thuû cã mét tho¸ng ph©n v©n: - Huynh kh«ng biÕt? ChÐp miÖng, Hµ Nh­ Thuû tiÕp: - §­îc rçi! Chóng ta sÏ dïng chung mét ngùa! Muéi sÏ kh«ng bá mÆc huynh! Nh¶y thËt gän gµng, Hµ Nh­ Thuû tõ trªn l­ng ngùa nãi väng xuèng xe: - Giang huynh h∙y ®­a tay cho muéi! TiÓu Thiªn võa ®­a tay ra lËp tøc ®­îc Nh­ Thuû kÐo m¹nh lªn! Võa thóc gãt, Hµ Nh­ Thuû võa kÐo nhÑ d©y c­¬ng: - §i nµo ! TuÊn m∙ phi mau vµ ®­îc Hµ Nh­ Thuû cho ch¹y trë l¹i con ®­êng ®ang ®i lóc -113- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh n∙y! §Õn khi ngùa phi ®Òu, Hµ Nh­ Thuû tõ phÝa tr­íc nãi l¹i phÝa sau cho TiÓu Thiªn nghe: - Muéi kh«ng t×m Thu tû! Xu©n tû nãi nh­ vËy lµ ®∙ cã ¸m hiÖu! Chóng ta ch¹y tr­íc, Xu©n tû vµ mäi ng­êi sÏ thõa c¬ tÈu tho¸t vµ ch¹y theo! Còng trong ¸m hiÖu nµy, l©u l©u chóng ta ph¶i l­u l¹i ¸m ký ®Ó bän A Xu©n dÔ dµng t×m thÊy chóng ta! Võa nãi, Hµ Nh­ Thuû võa khÏ nghiªng ng­êi nÐm vµo th©n c©y ven ®­êng ba hßn sái nhá... Viu... PhËp ! PhËp ! PhËp ! Nh×n ba hßn sái c¾m ngËp vµo th©n c©y theo h×nh ch÷ phÈm, TiÓu Thiªn hái: - ¸m ký ®ã cã ý nghÜa g×? Hµ Nh­ Thuû ®¸p: - Tam Trang x­ng hïng! Ba ®iÓm chÊm t­îng tr­ng cho Tam Trang! TiÓu Thiªn gËt gï: - Tam Trang hîp mét ! ý nghÜa còng dÔ hiÓu!... Ngõng lêi mét lóc, TiÓu Thiªn l¹i hái: ViÖc Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang... Còng nh­ lÇn tr­íc, hoÆc Hµ Nh­ Thuû ch­a kÞp ®¸p hoÆc nh­ lÇn nµy TiÓu Thiªn hái ch­a døt lêi liÒn cã sù viÖc kh¸c xen vµo c¾t ngang! LÇn nµy lµ cã tiÕng kªu: - Chñ nh©n! Nghe rx thinh ©m nµy, Hµ Nh­ Thuû c¶ mõng, cho ngùa dõng l¹i vµ gäi to: - Thu tû tû ®∙ ®Õn rçi ­? Vót ! Mét n÷ nh©n xuÊt hiÖn vµ niªn kû qu¶ nhiªn chØ ngang b»ng bän A Xu©n! A Thu tá vÎ kinh ng¹c: - Cßn mäi ng­êi ®©u! VÞ tiÓu huynh ®Ö nµy lµ thÕ nµo? Hµ Nh­ Thuû b¾t ®Çu thóc ngùa ch¹y tiÕp: - Chóng ta sÏ võa ®i võa nãi! Thu tû liÖu ch¹y kÞp kh«ng? A Thu trÇm giäng : - Thuéc h¹ còng míi nghØ ng¬i xong! NÕu chØ ch¹y kho¶ng tr¨m dÆm trë l¹i thuéc h¹ sÏ theo kÞp! Nµo! Vót! Nh×n mét ng­êi ch¹y b»ng hai ch©n vÉn mÆc nhiªn ch¹y ngang hµng víi tuÊn m∙, TiÓu Thiªn th¸n phôc: - Th¶o nµo Xu©n tû b∙o Thu tû chuyªn vÒ thuËt khinh c«ng! Thu tû lîi h¹i thËt -114- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ®Êy! Nh­ biÕt A Thu vÉn cã nhiÒu ®iÓm muèn hái vÒ TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thuû nh­ lêi võa høa b¾t ®Çu thuËt l¹i nh÷ng tao ngé cña TiÓu Thiªn! A Thu thËt sù ng¹c nhiªn vÒ nh÷ng g× võa nghe, bÊt ngê ®­a TiÓu Thiªn mét m¶nh giÊy: - NÕu Xu©n tû vµ §«ng muéi ®∙ truyÒn cho Giang huynh ®Ö ch­ëng ph¸p vµ §¹o ph¸p, Thu tû nµy còng cã khÈu quyÕt khinh c«ng ®Ó lµm quµ diÖn kiÕn! Giang huynh ®Ö h∙y thö ph« diÔn trÝ th«ng tuÖ cho ta xem nµo! Còng nh­ nh÷ng lÇn tr­íc, sau khi ®äc qua hai l­ît, TiÓu Thiªn tr¶ m¶nh giÊy cho A Thu: - Xem ra luyÖn khinh c«ng dÔ h¬n luyÖn ch­ëng vµ luyÖn ®ao! §Ö sÏ lµm thö, nÕu cã g× ch­a ®óng mong Thu tû chØ gi¸o cho! Do ®©y lµ c«ng phu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i qua giao ®Êu nªn TiÓu Thiªn phÊn khÝch nh¶y tõ trªn l­ng ngùa xuèng! Tung ng­êi cè ch¹y theo ngùa! TiÓu Thiªn nghe râ tiÕng A Thu ph× c­êi: - Giang huynh ®Ö kh«ng cÇn phong bÕ toµn bé sù h« hÊp ! Hay thæ n¹p thËt chËm trong lóc dån ch©n khÝ lªn th­îng bµn! §­îc råi, th©n thÓ giê ®∙ nhÑ, ch¹y nµo! Vót! TiÓu Thiªn cè b¸m theo A Thu. Vót! Nh×n TiÓu Thiªn hÇu nh­ ®uæi kÞp, A Thu tÊm t¾c: - B»ng niªn kû nµy, Giang huynh ®Ö bçng nhiªn cã ®Õn m­êi n¨m c«ng phô, tiÒn ®å nhÊt ®Þnh sÏ thµnh c«ng, rÊt cã thÓ trë nªn cao thñ ®Ö nhÊt ®ã! BËt c­êi, Hµ Nh­ Thuû v× qu¸ phÊn khÝch còng nh¶y khái l­ng ngùa: - Chóng ta h∙y tû ®Êu khinh c«ng nµo! Vót ! A Thu cã phÇn hèt ho¶ng: - Chñ nh©n sao l¹i dông lùc? Nhì bÖnh tr¹ng l¹i khëi ph¸t th× sao? TiÓu Thiªn quay ®Çu nh×n l¹i: - Hµ muéi cã bÖnh µ ? BÖnh g×? Hµ Nh­ Thuû c­êi khóc khÝch: - Muéi khái bÖnh råi! §©y ®©u ph¶i lÇn ®Çu muéi dông lùc! Lóc n∙y khi gÆp bän Kh«ng §éng ph¸i... BÊt ngê ë phÝa tr­íc cã tiÕng qu¸t vang lªn: - GÆp ng­êi cña bæn ph¸i th× sao? Ng­¬i ch¹y ®Õn ®©y, ph¶i ch¨ng bän T­ M∙ Thanh ®Òu ®∙ mÊt m¹ng? -115- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vót ! Vót !... Cã n¨m ng­¬i xuÊt hiÖn chÆn lèi! A Thu sa sÇm nÐt mÆt: - Võa nh¾c ®Õn Tµo Th¸o liÒn xuÊt hiÖn! Ch­ vÞ muèn g×? Bän bä nh×n Hµ Nh­ thuû: TiÓu c« n­¬ng sao kh«ng ®¸p lêi? Bän T­ M∙ Thanh giê ®∙ ra sao? A Thu tiÕn lªn: - §©y lµ chñ nh©n cña ta, ch­ vÞ nãi n¨ng nªn gi÷ lêi! VÉn kh«ng nghe Hµ Nh­ Thuû nãi, bän kia lËp tøc b¹t ®ao: - R­îu mêi kh«ng uèng, bän ng­¬i chØ muèn uèng r­îu ph¹t sao? §ì ! Vï!... A Thu vung tay ph¸t k×nh... - Chí v« lÔ! §ì! µo... Çm!... Choang!... Bän kia nhÊt tÒ h« ho¸n: - Ho¸ ra lµ ng­êi Huúnh Phong Bang! TÊt c¶ h∙y x«ng lªn? §¸nh!... Vï!...Vï!... Do bÞ mét ®ao Ëp ®Õn, TiÓu Thiªn còng nh­ Hµ Nh­ Thuû kh«ng thÓ kh«ng xuÊt lùc! TiÓu Thiªn còng b¾t ch­íc bän A Xu©n, gÇm lªn mét tiÕng: - Xem ch­ëng! µo...µo... TiÕng ch¹m kinh liÒn vang lªn Çm... LÇn ®Çu tiªn giao thñ, tiÕng ch¹m k×nh tuy kh«ng h¹i g× cho TiÓu Thiªn nh­ng sù vui mõng qu¸ ®¸ng l¹i lµm cho chÝnh b¶n th©n TiÓu Thiªn ph¶i giËt m×nh ! Vµ ®iÒu ®ã suýt n÷a g©y nguy h¹i ®¸ng tiÕc! §ao cña ®èi ph­¬ng l¹i cuén ®Õn, mang theo toµn bé sù giËn d÷ lÉn nhôc nh∙: - Mét cao thñ nh­ ta l¹i chÞu kÐm ng­¬i, mét tiÓu oa nhi miÖng cßn h«i s÷a sao? N¹p m¹ng! Vï...Vï... Ph¸t hiÖn b¶n th©n ®∙ chËm vµ ®∙ bá lì mÊt tiªn c¬, TiÓu Thiªn do thiÕu kinh lÞch nªn thay v× lïi l¹i tr¸nh chiªu vÉn ngang nhiªn ph¸t k×nh nh­ muèn chuéc l¹i lçi -116- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh lÇm võa råi: - TiÓu oa nhi th× sao ? §õng nªn xem th­êng tiÓu oa nhi nµy ! H∙y ®ì ! µo... µo... Còng cã th¸i ®é nh­ A Xu©n ®é nµo, A Thu tuy ®ang cïng phe ®èi ph­¬ng ®«ng h¬n giao chiÕn nh­ng vÉn kh«ng Ýt lÇn dâi m¾t nh×n xem tõng ®éng tÜnh cña TiÓu Thiªn! Do ®ã , hµnh ®éng cña TiÓu Thiªn khiÕn A Thu bËt ho¶ng: - Giang huynh ®Ö, ®õng...! å ! Kh«ng kÞp råi! ¸c tÆc, ®ì ! Viu...Viu... Lóc A Thu kªu còng lµ lóc chiªu ch­ëng cña TiÓu Thiªn ®∙ ph¸t ra mét c¸ch v« dông, do ngän ®ao cña ®èi ph­¬ng ®∙ tiÕn ®Õn qu¸ gÇn. Qu¸ cÊp b¸ch, A Thu ®µnh tõ phÝa xa ph¸t x¹ mét tia chØ k×nh máng m¶nh vµo chiªu ®ao nä. Nghe tiÕng A Thu kªu ho¶ng vµ cßn nh×n thÊy sinh m¹ng b¶n th©n ®ang nh­ chØ mµnh treo chu«ng. TiÓu Thiªn ®Õn lóc nµy míi hiÓu c©u A Xu©n ®∙ nãi: trong lóc ®éng thñ, kÏ nµo kÐm kÎ ®ã ph¶i chÕt! Vµ chÝnh b¶n th©n TiÓu Thiªn giê ®ang r¬i vµo thÕ kÐm râ rÖt! Ph¸t ho¶ng TiÓu Thiªn véi nhÝch ®éng th©n h×nh, nh¶y bËt vÒ phÝa sau thËt nhanh! Vót ! Nhê ®ã, lóc tia k×nh m¶nh tî chØ cña A Thu ch¹m vµo th©n ®ao cña nh©n vËt nä, ngän ®ao bÞ v¨ng ®i thËt m¹nh nh­ng chØ v¨ng vµo chç trèng, kh«ng thÓ ch¹m vµo TiÓu Thiªn. Choang!... Vï!... Ch­a kÞp hoµn hån sau sù biÕn nµy, bªn tai TiÓu Thiªn bçng nghe mét nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i kh¸c qu¸t lªn: - Ng­¬i vÉn ch­a n¹p m¹ng ­ ?§ì! Hµ Nh­ Thuû ®øng gÇn ®ã véi h« ho¸n nh¾c nhë: - Ph¶i biÕt tuú thêi tuú lóc, Giang huynh! Khi ®éng thñ ngoµi viÖc dïng søc còng cÇn ph¶i dïng ®Õn trÝ n÷a! H∙y cÈn träng k×a! TiÓu Thiªn tuy ch­a thÓ ngay lóc nµy lÜnh héi hÕt c©u nãi cña Nh­ Thuû nh­ng chÝ Ýt còng biÕt thÕ nµo lµ tuú thêi tuú lóc! Do vËy, ®èi víi chiªu ®ao ®ang cuén ®Õn, TiÓu Thiªn sau mét tho¸ng m¾t suy nghÜ bÌn lÊy tho¸i lµm tiÕn, dÞch ng­êi tr¸nh chiªu cña ®èi ph­¬ng. Vót ! Chiªu ®ao theo ®µ lao s­ît ngang qua ng­êi TiÓu Thiªn. Vï!... Chê ®Õn lóc ®ã, thÊy ng­êi sö ®ao v× m¶i ph¸t chiªu nªn b©y giê võa ë qu¸ gÇn -117- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh võa hoµn toµn bá trèng phÇn ngùc, TiÓu Thiªn xuÊt kú bÊt ý quËt ngay vµo ®ã mét k×nh! §ì! µo...Çm!... Nh×n ®èi ph­¬ng ph¶i ®au ®ín ®Õn nh¨n nhã mÆt mµy, TiÓu Thiªn cµng thªm phÊn khÝch nhÊt lµ lóc nghe tiÕng A Thu t¸n d­¬ng: - Ng­êi cã c¬ trÝ nh­ Giang huynh ®Ö qu¶ nhiªn dÔ d¹y b¶o! Kh¸ l¾m! H∙y xem ®©y! A Thu còng muèn tá râ uy lùc nªn sau tiÕng qu¸t, hai tay lËp tøc vung t¸n lo¹n. Vï...Vï... Viu...Viu... Kh«ng chÞu kÐm, Hµ Nh­ Thuû còng hÐt vang: - Xem chiªu! µo... µo... Bän ng­êi Kh«ng §éng ph¸i tr­íc nh÷ng chiªu thøc nhanh kh«n t¶ cña A Thu ®∙ ph¶i kªu thÊt thanh: - Tµn Hån ChØ?!!... - C«ng phu Tam Phong cña Huúnh Phong Trang! Nh÷ng lo¹t ch­ëng k×nh liÒn vang lªn Çm!... Çm!... Choang!...Choang!... Do kÐm thÕ, bän Kh«ng §éng ph¸i kh«ng hÑn mµ nªn, tÊt c¶ cïng c¾m ®Çu bá ch¹y. Vót!...Vót!... A Thu bËt tung ng­êi mét c¸ch thÇn tèc lao theo bän hä bÐn gãt: - Ch¹y ®©u cho tho¸t! §ì! Viu... Viu... Chùc nhí l¹i nh÷ng c¸i chÕt th¶m cña bän ng­êi còng lµ Kh«ng §éng ph¸i tr­íc Tµn Hån ChØ do A Xu©n thi triÓn, TiÓu Thiªn sî c¶nh nä t¸i diÔn véi kªu lªn... - H∙y bu«ng tha cho hä, Thu tû ! Nh­ng A Thu vÉn quyÕt liÖt xuÊt chiªu, khiÕn Hµ Nh­ Thuû v× bÊt nhÉn ph¶i ra lÖnh t­¬ng tù, A Thu míi chÞu dõng l¹i. Quay l¹i, A Thu tá vÎ khã chÞu, nh×n TiÓu Thiªn: - Giang huynh ®Ö cã biÕt lÇn nµy ta tha cho hä th× chÝnh hä sau nµy sÏ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho bän ta kh«ng? -118- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn bèi rèi: - §iÕu ®ã ®Ö kh«ng biÕt! Nh­ng nh×n hä ph¶i th¶m tö, ®Ö kh«ng chÞu ®­îc! Hµ Nh­ Thuû xen vµo: - Th«i bá ®i, Thu tû! Muéi còng kh«ng muèn x¶y ra l¹m s¸t! A Thu thë dµi : - Thuéc h¹ còng nµo muèn! Nh­ng mÖnh lÖnh cña §¹i l∙o gia... Dõng l¹i thËt ®ét ngét, A Thu chît hái vÒ bän A Xu©n: - Mäi ng­êi ®©u c¶ råi, chñ nh©n? Hµ Nh­ Thuû véi thuËt l¹i nh÷ng g× ®∙ x¶y ra vµ A Thu cµng nghe cµng lé vÎ thÊt s¾c ! A Thu chÐp miÖng: - Bän Xu©n tû råi thÕ nµo còng tho¸t, thuéc h¹ tin ch¾c nh­ vËy! ChØ cã ®iÒu, nÕu chóng ta chØ cã ba ng­êi...viÖc t×m ®Õn Huúnh Phong Trang kh«ng ph¶i dÔ! Hµ Nh­ Thuû kinh nghi: - Thu tû nãi nh­ vËy, ph¶i ch¨ng ë phÝa §¹i s­ b¸ thËt sù gÆp khã kh¨n? Thu cau mµy: - Kh«ng hiÓu do ai ®­a tin, ng­êi cña c¸c ph¸i v× nghi ngê ®∙ cïng nhau kÐo ®Õn Tæng §µn Ngò Hµnh Bang g©y hÊn! Xem ra viÖc truy ra Cµn Kh«n Thiªn §Þa NhÞ TuyÖt Thøc sÏ kh«ng dÔ nh­ §¹i l∙o gia ®∙ ®Þnh! TiÓu Thiªn kªu khÏ: M«n c«ng phu g× ®ã Thu tû võa nãi, ph¶i ch¨ng lµ ®Ö nhÊt c«ng phu hiÖn nay trong thiªn h¹? NÐm cho TiÓu Thiªn c¸i nh×n ngê vùc A Thu b∙o: - Giang huynh ®Ö xem ra còng biÕt kh¸ nhiÔu ®Êy! TiÓu Thiªn ch­a biÕt ph¶i gi¶i thÝch thÕ nµo vÒ sù hiÓu biÕt nµy th× may thay Hµ Nh­ Thuû l¹i hái: - Sao b∙o §¹i s­ b¸ ®∙ hoµn toµn khèng chÕ t×nh h×nh? A Thu quay l¹i ®¸p: - §ã lµ chuyÖn lóc tr­íc! Sau nµy §¹i l∙o gia míi hay c«ng phu ®ã ®∙ ®­îc cÊt giÊu ë mét n¬i kÝn ®¸o, kh«ng thÓ t×m thÊy ngay ®­îc! Hµ Nh­ Thuû tho¸ng lo ng¹i: - HiÖn t×nh ë Huúnh Phong Trang nh­ thÕ nµo? A Thu l¾c ®Çu: - NÕu §ai l∙o gia buéc ph¶i bá ý ®å, nhÊt ®Þnh ng­êi c¸c ph¸i sÏ chó t©m ®Õn Tam Trang! Chñ nh©n cã muèn ®Õn Huúnh Phong Trang còng ph¶i c©n nh¾c kü! Hµ Nh­ Thuû nhÈm tÝnh: -119- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Quay l¹i H¾c S¸t Trang th× xa qu¸ ! §éng §×nh Hå tuy gÆp nguy nh­ng kh«ng ph¶i ngay b©y giê! NÕu chóng ta ®Õn kÞp, vµ nÕu §¹i s­ b¸ cã c¬ may chóng ta sÏ xoay chuyÓn t×nh thÕ! §­a mÊt nh×n TiÓu Thiªn. Hµ Nh­ Thuû ®ét nhiªn h«i A Thu: - Muéi ®ang muèn ®­a Giang huynh ®Õn gÆp Tam s­ c«? Vµ nÕu ®­îc th× ®©y sÏ lµ c¬ héi tèt cho tiÒn ®å cña Giang huynh sau nµy, Thu tû thÊy thÕ nµo? A Thu cã phÇn thËn träng: - Ng­êi th«ng tuÖ nh­ Giang huynh ®Ö ®­¬ng nhiªn sÏ cã nhiÔu c¬ may ®­îc Tam n∙i n∙i thu nhËn! Nh­ng lai lÞch cña Giang huynh ®Ö... Hµ Nh­ Thuû xua tay: - Tuy kh«ng nãi ra nh­ng d­êng nh­ Xu©n tû ®∙ kh«ng cßn nghi ng¹i g× n÷a, vÒ ®iÓm nµy Thu tû h∙y cho muéi mét lêi ch©n thËt, ë Giang huynh Thu tû cã ph¸t hiÖn ®iÓm nµo gi¶ dèi? A Thu l¾c ®Çu: - HiÖn giê th× ch­a! Nh­ng... Hµ Thu Thuû mØm c­êi: - Ch­a lµ tèt ! V× nÕu cã gi¶ dèi, ng­êi nhiÒu lÞch duyÖt nh­ Xu©n tû hoÆc Thu tû cã lý nµo dÔ bÞ qua mÆt! Nh×n thÊy TiÓu Thiªn cã phÇn ng¬ ng¸c, Hµ Nh­ Thuû gi¶i thÝch: Trong s­ m«n cña muéi, §¹i s­ b¸ vµ s­ phô dï sao còng ®∙ thu ®­îc truyÒn nh©n! Riªng tam s­ c« cho ®Õn giê vÉn ch­a t×m thÊy ng­êi võa ý. Muéi muèn nh©n c¬ héi nµy diÖn kiÕn Giang huynh víi Tam s­ c« vµ muéi tin ch¾c r»ng thÕ nµo Tam s­ c« còng hµi lßng! Giang huynh nghÜ sao? Chît hiÓu nh÷ng g× hai ng­êi võa bµn b¹c lµ muèn lo¹i bá nh÷ng nghi ngê vÒ m×nh vµ tõ ®å sÏ cã kÕt luËn lµ dÉn kiÕn hay kh«ng dÉn kiÕn TiÓu Thiªn cho mét vÞ minh s­, TiÓu Thiªn chíp m¾t: - TiÓu huynh cã lai lÞch kh«ng râ rµng, Thu tû nãi rÊt ®óng, viÖc dÉn kiÕn e bÊt thµnh! A Thu bçng thay ®æi th¸i ®é: - Ta nãi nh­ thÕ lµ chØ muèn suy xÐt thËt cÆn kÏ! Nh­ng nh­ chñ nh©n võa b∙o, nÕu ®Õn A Xu©n còng kh«ng cã ý g× th× ta còng vËy! Ng­êi th«ng tuÖ nh­ Giang huynh ®Ö bÊt luËn vÞ s­ phô nµo còng ph¶i thÝch thó khi thu nhËn! Hµ Nh­ Thuû gËt ®Çu: - ChØ cÇn Giang huynh chÊp thuËn lµ ®ñ! VÒ phÇn Tam s­ c«, tù muéi sÏ lo liÖu! Sau ®ã, Hµ Nh­ Thuû b∙o A Thu: - Muèn muéi ®Õn §éng §×nh Hå mµ kh«ng gÆp khã kh¨n, cã lÏ ph¶i cÇn ®Õn tµi khinh c«ng cña Thu tû! -120- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh A Thu mØm c­êi: - Chñ nh©n muèn dông kÕ h­ tr­¬ng thanh thÕ. §­îc! Thuéc h¹ sÏ kh«ng ®Ó chñ nhÊn thÊt väng! Døt lêi, A Thu tung ng­êi lao ®i mÊt d¹ng. TiÓu Thiªn chê mét lóc l©u vÉn kh«ng thÊy Hµ Nh­ Thuû nãi g× hoÆc cã hµnh ®éng g× véi hái: - KÕ h­ tr­¬ng thanh thÕ lµ g×? Hµ Nh­ Thuû ch­a kÞp ®¸p th× ë phÝa sau bçng cã mét ©m thanh l¹nh lÏo vang lªn: - Dï lµ kÕ g× ®i n÷a, hai ®øa bÐ ng­¬i ®õng hßng tho¸t! Quay nh×n vÕ phÝa sau, c¶ TiÓu Thiªn lÉn Hµ Nh­ Thuû ®Òu ph¶i bµng hoµng ®Õn rông rêi tay ch©n! ChØ ®øng c¸ch hä ®é hai b­íc ch©n, mét nh©n vËt trung niªn víi diÖn m¹o tuy uy nghi nh­ng vÉn cã phÇn nµo gi¶o quyÖt kh«ng hiÓu ®∙ xuÊt hiÖn tù lóc nµo ®ang mØm c­êi nh×n hä! Hµ Nh­ Thuû véi lïi l¹i vµ cïng kÐo TiÓu Thiªn b­íc lïi, nh­ phÝa tr­íc lµ ¸ quØ kh«ng b»ng. TiÓu Thiªn bçng nghe h¬i thë cña Nh­ Thuû trë nªn gÊp g¸p, nhÊt lµ lóc nµng thèt ra mét c©u: - L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng! Ch­ëng m«n nh©n Kh«ng §«ng ph¸i?!... TiÓu Thiªn Hoµn toµn chÊn ®éng... Viiettkiiem..com V e k em com -121- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2