Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 10

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

75
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 10

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø m­êi L·nh diÖn thÇn minh ch­ëng Vnh÷ng ®¹o nh©n Vâ §ang ph¸i ®ang cè ývÉn cøng¸ng ngùa ®Þnh lao bõa vµo Ðn rÌm nh×n ra, TiÓu Thiªn thÊy A H¹ ®øng thóc ®­êng! ThÇm lo sî cho nh÷ng ®¹o nh©n nÕu hä kh«ng kÞp tr¸nh ¾t sÏ bÞ nh÷ng vã ch©n m¹nh mÏ cña tuÊn m∙ do A H¹ ®iÒu ®éng giµy xÐo, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c kinh ng¹c khi môc kÝch râ sù viÖc! Mét ®¹o nh©n cã d¸ng dÊp kh«ng lÊy g× lµm to lín bçng ngang nhiªn thß tay chép vµo hµm thiÕc cña con tuÊn m∙! §ang ®Þnh lao ®i v× bÞ A H¹ thóc giôc con tuÊn m∙ do kh«ng thÓ tho¸t c¸nh tay ®ang gi÷ chÆt hµm thiÕc nªn kinh ho¶ng kªu hÝ vang trêi. Lµ chñ nh©n, A H¹ v× lo cho tuÊn m∙ nªn bÊt ngê ®­a cao c¸nh tay quËt m¹nh xuèng c¸nh tay cña ®¹o nh©n nä: - Cã th¸i ®é nµy, ph¶i ch¨ng ®¹o tr­ëng tù xem m×nh lµ c­êng s¬n th¶o khÊu? Mau bu«ng! Vï!... Vï!... §¹o nh©n nä kh«ng v× chiªu ch­ëng cña A H¹ mµ ph¶i bu«ng tay!C¸nh tay cßn l¹i liÒn ®­îc vÞ ®¹o nh©n sö dông ! - Dïng c«ng phu Tam Phong sao n÷ hiÖp tù nhËn lµ ng­êi H¾c S¸t Trang? Dõng tay nµo! Vï!... Çm!... Hä ra chiªu thËt nhanh vµ ë kho¶ng c¸ch thËt gÇn, tiÕng ch¹m k×nh lµm cho c¶ hai ph¶i cïng mét lóc nh©n nh­îng! VÞ ®¹o nh©n bu«ng tay vµ b­íc lïi! Tr¸i ng­îc l¹i, A H¹ tuy ®∙ ®em l¹i sù tù do cho tuÊn m∙ nh­ng b¶n th©n l¹i kh«ng thÓ tiÕp tôc ngåi trªn l­ng ngùa, tiÕng ch¹m k×nh ®∙ hÊt A H¹ lén ng­îc ng­êi vÕ phÝa sau! TuÊn m∙ ®­îc tù do vµ kh«ng cã ng­êi k×m c­¬ng, tiÕng chÊn k×nh ngay bªn tai lµm cho nã giËt m×nh lång lªn, hÝ vang... V« t×nh, nh÷ng vã ch©n cña tuÊn m∙ bçng lao th¼ng vµo mét ®¹o nh©n kh¸c! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng vµ chùc kªu th× nh×n thÊy ®¹o nh©n nä cã nh÷ng ph¶n øng thËt linh ho¹t! - §øng l¹i, kh«ng ®­îc hçn! Cïng víi tiÕng qu¸t to nh­ tiÕng sÊm næ, ®¹o nh©n nä cßn chép hai tay vµo hai ch©n tr­íc cña tuÊn m∙! BÞ chép nh­ vËy, tuÊn m∙ kh«ng nh÷ng v« ph­¬ng thÕ lao ®i mµ cßn bÞ lùc kÐo -110- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh xuèng khiÕn toµn th©n nã ph¶i tõ tõ khuþu s¸t xuèng! Th­¬ng cho tuÊn m∙, A H¹ ®Þnh lao ®Õn øng cøu: - L∙o lç mòi tr©u... BÊt ngê A Xu©n tõ phÝa cç xe bËt lªn tiÕng qu¸t: - H¹ muéi kh«ng ®­îc n«n nãng! Cßn ®¹o tr­ëng, h¹ thñ xin l­u t×nh! KÕt qu¶ sau tiÕng qu¸t nµy lµ c¶ A H¹ lÉn vÞ ®¹o nh©n ®ang khèng chÕ tuÊn m∙ ®Òu ph¶i bõng tØnh trë l¹i! A H¹ b­íc lui khi nh×n thÊy ®¹o nh©n nä còng tõ tõ bu«ng tha tuÊn m∙! Sù viÖc bçng trÇm h¼n l¹i vµ chØ bÞ ph¸ vì khi cã tiÕng kªu hÝ... hÝ...cña tuÊn m∙ vang lªn! A Xu©n dâng d¹c lªn tiÕng: - Ch­ vÞ ®ét nhiªn xuÊt hiÖn nh­ thÕ nµy thËt ra lµ cã ®iÒu g× cÇn chØ gi¸o? Mét ®¹o nh©n lªn tiÕng: Ngò Hµnh Bang ®ang cã nh÷ng hµnh vi ®i ng­îc l¹i c«ng ®¹o! §­îc lÖnh ch­ëng m«n sai ph¸i, bÇn ®¹o chØ muèn mêi ch­ vÞ cïng lªn tÖ ph¸i mét chuyÕn!... A Xu©n mØm c­êi: - ChuyÖn cña Ngò Hµnh Bang ®©u cã liªn can g× ®Õn bæn Trang? Lêi cña ®¹o tr­ëng, bän ta e khã tu©n thñ! §¹o nh©n nä vÉn th¶n nhiªn: Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Bang Ngò Hµnh, do ®ã... A Xu©n c­íp lêi: - Bän ta lµ ng­êi H¾c S¸t Trang, ®¹o tr­ëng chí nªn quªn ®iÒu ®ã! §¹o nh©n nä kh«ng mét chót bèi rèi: - §èi víi ai kh¸c th× H¾c S¸t vµ Thanh Tróc Trang kh«ng cã liªn can! Nh­ng ®èi víi tÖ ph¸i Vâ §ang, hai trang nµy thùc chÊt chØ lµ mét, vµ Huúnh Phong Trang còng vËy! A xu©n l¹nh giäng: - Toµn lµ nh÷ng lêi nãi khiªn c­ìng, khã chÊp nhËn. Ch¼ng qua Vâ §ang ph¸i chØ muèn lµm khã dÔ b¶n trang mµ th«i? §¹o nh©n nä cao giäng: Tuú n÷ hiÖp muèn nghÜ thÕ nµo còng ®­îc. NÕu kh«ng thÓ mêi, bÇn ®¹o ®µnh ph¶i dïng vò lùc vËy! A Xu©n c­êi lªn: - Ch­ vÞ d¸m ­ ? Ha...Ha... §¹o nh©n nä phÈy tay vÕ phÝa sau: -111- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §∙ cã kiÕm trËn Cöu Cung ë ®©y ý ®Þnh cña bÇn ®¹o kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn ! Lªn ! Sau c¸i phÈy tay ra hiÖu cña ®¹o nh©n nä, TiÓu Thiªn nh×n thÊy bän ®¹o nh©n gåm ®óng chÝn ng­êi bçng ch¹y ïa lªn, t¹o thµnh mét vßng v©y, v©y kÝn bän A Xu©n ba ng­êi vµ lu«n c¶ cç xe bªn trong cã Hµ Nh­ Thuû vµ TiÓu Thiªn. Kh«ng nh÷ng thÕ, chÝn vÞ ®¹o nh©n còng cïng mét l­ît rót xo¹t chÝn thanh tr­êng kiÕm, t¹o khÝ thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc ®éng thñ. A Xu©n bÊt ngê x«ng vÒ phÝa tr­íc: - H¹ muéi, §«ng muéi ! Lªn !... Vót!... Vót!... Vót!... Do sù di chuyÓn cña bän A Xu©n, vßng v©y cña chÝn vÞ ®¹i nh©n còng di chuyÓn theo, khiÕn cho cç xe lóc nµy ®∙ v« t×nh n»m ngoµi vßng v©y cña kiÕm trËn! Nh­ muèn TiÓu Thiªn hiÓu râ h¬n, bªn trong xe Hµ Nh­ Thuû bçng th× thÇm: - NÕu ThiÕu L©m ph¸i cã La H¸n TrËn lµ c«ng phu trÊn s¬n th× Cöu Cung KiÕm TrËn cña ph¸i Vâ §ang còng cã c«ng dông t­¬ng tù! Xu©n tû v× sî hÖ luþ ®Õn chóng ta nªn cè t×nh ®­a kiÕm trËn tiÕn xa lªn phÝa tr­íc! Giang huynh nªn nh×n cho kü ®Ó biÕt râ sù lîi h¹i cña kiÕm trËn nµy. Kh«ng cÇn Hµ Nh­ Thuû nh¾c nhë, TiÓu Thiªn tõ n∙y giê tuy nghe nh­ng mÊt vÉn chó môc vµo nh÷ng diÔn biÕn phÝa tr­íc. Ngay khi Cöu Cung KiÕm TrËn ch­a kÞp æn ®Þnh ph­¬ng vÞ, A Xu©n ®∙ bÊt ngê xuÊt chiªu... - Muèn dïng vò lùc ­? VËy th× h∙y xem ®©y! Vï!... Kh«ng chËm h¬n so víi A Xu©n, A H¹ vµ A §«ng còng ®éng ®ao ®éng kiÕm! Cöu Cung kiÕm trËn tuy lîi h¹i nh­ng muèn b¾t gi÷ bän ta ®©u ph¶i dÔ? H∙y ®ì!... µo!... VÐo!...VÐo!... ChÝn vi ®¹o nh©n dï ra tay chËm h¬n nh­ng khÝ thÕ cña chÝn thanh tr­êng kiÕm ®­¬ng nhiªn kh«ng ph¶i tÇm th­êng! - Mau ph¸t ®éng kiÕm trËn! §¸nh!... VÐo!...VÐo!... Çm!... Çm!... Çm!... Sau lo¹t chÊn k×nh ®Çu tiªn, cã phÇn thÊy bÊt æn, A Xu©n bçng hÐt to¸ng lªn: - §∙ ®Õn lóc khÈn tr­¬ng, chóng ta kh«ng cÇn c©u nÖ tiÓu tiÕt ! Chñ nh©n mau ®i gäi A Thu ®Õn ®©y tiÕp lùc! -112- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn tho¸ng kinh ng¹c: - Gäi Thu tû tû ­? Bän Xu©n tû ®¸nh kh«ng l¹i hä µ? Kh«ng ®¸p lêi, Hµ Nh­ Thuû véi v∙ chui ra phÝa tr­íc cç xe vµ Hµ Nh­ Thuû ®iÒu ®éng cç xe ch¹y ®i nh­ mét vÞ xa phu thËt sù. §i nµo!... Trãt!... Ph¸t hiÖn ®iÕu nµy, bän ®¹o nh©n bçng h« ho¸n: - Bän hä s¾p cã thªm viÖn thñ, chóng ta ph¶i nhanh tay lªn ! §¸nh ! A Xu©n c­êi dßn d∙: - H¹ muéi! §«ng muéi! Chóng ta còng ®¸nh th«i! Ha...Ha... VÐo!...Çm !... Trong khi ®ã cç xe ®­îc Hµ Nh­ Thuû cho ch¹y ®i cµng lóc cµng nhanh! Vµ theo ph­¬ng h­íng, TiÓu Thiªn cã phÇn kinh ng¹c! Nã thß ®Çu ra ngoµi cè nãi cho Hµ Nh­ Thuû nghe: - Theo tiÓu huynh hiÓu, Thu tû nÕu cã ®i th× ph¶i ®i phÝa sau chóng ta bëi thÕ míi cã chuyÖn H¹ tû lu«n lu«n ghi l¹i ¸m ký ! Sao Hµ muéi kh«ng ch¹y trë l¹i mµ cø tiÕp tôc ch¹y lu«n vÒ phÝa tr­íc? VÉn kh«ng mét lêi håi ®¸p, Hµ Nh­ Thuû bçng rÏ ngoÆt cç xe vµo mét khu rõng! Cho cç xe dõng l¹i ë mét n¬i kh«ng lÊy g× lµm kÝn ®¸o, Hµ Nh­ Thuû ®Õn lóc nµy míi lªn tiÕng: - Chóng ta kh«ng thÓ tiÕp tôc dïng cç xe, v× dÔ bÞ ph¸t hiÖn. Giang huynh mau chän lÊy mét con tuÊn m∙! Nhanh nµo! ThÊy Hµ Nh­ Thuû thuÇn thôc th¸o bá nh÷ng d©y ch»ng gi÷a cç xe vµ ®«i tuÊn m∙, biÕt Nh­ Thuû cã ý ®Þnh nh­ thÕ nµo, TiÓu Thiªn bèi rèi: - Hµ muéi ! TiÓu huynh ch­a tõng c­ìi ngùa! Hµ Nh­ Thuû cã mét tho¸ng ph©n v©n: - Huynh kh«ng biÕt? ChÐp miÖng, Hµ Nh­ Thuû tiÕp: - §­îc rçi! Chóng ta sÏ dïng chung mét ngùa! Muéi sÏ kh«ng bá mÆc huynh! Nh¶y thËt gän gµng, Hµ Nh­ Thuû tõ trªn l­ng ngùa nãi väng xuèng xe: - Giang huynh h∙y ®­a tay cho muéi! TiÓu Thiªn võa ®­a tay ra lËp tøc ®­îc Nh­ Thuû kÐo m¹nh lªn! Võa thóc gãt, Hµ Nh­ Thuû võa kÐo nhÑ d©y c­¬ng: - §i nµo ! TuÊn m∙ phi mau vµ ®­îc Hµ Nh­ Thuû cho ch¹y trë l¹i con ®­êng ®ang ®i lóc -113- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh n∙y! §Õn khi ngùa phi ®Òu, Hµ Nh­ Thuû tõ phÝa tr­íc nãi l¹i phÝa sau cho TiÓu Thiªn nghe: - Muéi kh«ng t×m Thu tû! Xu©n tû nãi nh­ vËy lµ ®∙ cã ¸m hiÖu! Chóng ta ch¹y tr­íc, Xu©n tû vµ mäi ng­êi sÏ thõa c¬ tÈu tho¸t vµ ch¹y theo! Còng trong ¸m hiÖu nµy, l©u l©u chóng ta ph¶i l­u l¹i ¸m ký ®Ó bän A Xu©n dÔ dµng t×m thÊy chóng ta! Võa nãi, Hµ Nh­ Thuû võa khÏ nghiªng ng­êi nÐm vµo th©n c©y ven ®­êng ba hßn sái nhá... Viu... PhËp ! PhËp ! PhËp ! Nh×n ba hßn sái c¾m ngËp vµo th©n c©y theo h×nh ch÷ phÈm, TiÓu Thiªn hái: - ¸m ký ®ã cã ý nghÜa g×? Hµ Nh­ Thuû ®¸p: - Tam Trang x­ng hïng! Ba ®iÓm chÊm t­îng tr­ng cho Tam Trang! TiÓu Thiªn gËt gï: - Tam Trang hîp mét ! ý nghÜa còng dÔ hiÓu!... Ngõng lêi mét lóc, TiÓu Thiªn l¹i hái: ViÖc Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang... Còng nh­ lÇn tr­íc, hoÆc Hµ Nh­ Thuû ch­a kÞp ®¸p hoÆc nh­ lÇn nµy TiÓu Thiªn hái ch­a døt lêi liÒn cã sù viÖc kh¸c xen vµo c¾t ngang! LÇn nµy lµ cã tiÕng kªu: - Chñ nh©n! Nghe rx thinh ©m nµy, Hµ Nh­ Thuû c¶ mõng, cho ngùa dõng l¹i vµ gäi to: - Thu tû tû ®∙ ®Õn rçi ­? Vót ! Mét n÷ nh©n xuÊt hiÖn vµ niªn kû qu¶ nhiªn chØ ngang b»ng bän A Xu©n! A Thu tá vÎ kinh ng¹c: - Cßn mäi ng­êi ®©u! VÞ tiÓu huynh ®Ö nµy lµ thÕ nµo? Hµ Nh­ Thuû b¾t ®Çu thóc ngùa ch¹y tiÕp: - Chóng ta sÏ võa ®i võa nãi! Thu tû liÖu ch¹y kÞp kh«ng? A Thu trÇm giäng : - Thuéc h¹ còng míi nghØ ng¬i xong! NÕu chØ ch¹y kho¶ng tr¨m dÆm trë l¹i thuéc h¹ sÏ theo kÞp! Nµo! Vót! Nh×n mét ng­êi ch¹y b»ng hai ch©n vÉn mÆc nhiªn ch¹y ngang hµng víi tuÊn m∙, TiÓu Thiªn th¸n phôc: - Th¶o nµo Xu©n tû b∙o Thu tû chuyªn vÒ thuËt khinh c«ng! Thu tû lîi h¹i thËt -114- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ®Êy! Nh­ biÕt A Thu vÉn cã nhiÒu ®iÓm muèn hái vÒ TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thuû nh­ lêi võa høa b¾t ®Çu thuËt l¹i nh÷ng tao ngé cña TiÓu Thiªn! A Thu thËt sù ng¹c nhiªn vÒ nh÷ng g× võa nghe, bÊt ngê ®­a TiÓu Thiªn mét m¶nh giÊy: - NÕu Xu©n tû vµ §«ng muéi ®∙ truyÒn cho Giang huynh ®Ö ch­ëng ph¸p vµ §¹o ph¸p, Thu tû nµy còng cã khÈu quyÕt khinh c«ng ®Ó lµm quµ diÖn kiÕn! Giang huynh ®Ö h∙y thö ph« diÔn trÝ th«ng tuÖ cho ta xem nµo! Còng nh­ nh÷ng lÇn tr­íc, sau khi ®äc qua hai l­ît, TiÓu Thiªn tr¶ m¶nh giÊy cho A Thu: - Xem ra luyÖn khinh c«ng dÔ h¬n luyÖn ch­ëng vµ luyÖn ®ao! §Ö sÏ lµm thö, nÕu cã g× ch­a ®óng mong Thu tû chØ gi¸o cho! Do ®©y lµ c«ng phu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i qua giao ®Êu nªn TiÓu Thiªn phÊn khÝch nh¶y tõ trªn l­ng ngùa xuèng! Tung ng­êi cè ch¹y theo ngùa! TiÓu Thiªn nghe râ tiÕng A Thu ph× c­êi: - Giang huynh ®Ö kh«ng cÇn phong bÕ toµn bé sù h« hÊp ! Hay thæ n¹p thËt chËm trong lóc dån ch©n khÝ lªn th­îng bµn! §­îc råi, th©n thÓ giê ®∙ nhÑ, ch¹y nµo! Vót! TiÓu Thiªn cè b¸m theo A Thu. Vót! Nh×n TiÓu Thiªn hÇu nh­ ®uæi kÞp, A Thu tÊm t¾c: - B»ng niªn kû nµy, Giang huynh ®Ö bçng nhiªn cã ®Õn m­êi n¨m c«ng phô, tiÒn ®å nhÊt ®Þnh sÏ thµnh c«ng, rÊt cã thÓ trë nªn cao thñ ®Ö nhÊt ®ã! BËt c­êi, Hµ Nh­ Thuû v× qu¸ phÊn khÝch còng nh¶y khái l­ng ngùa: - Chóng ta h∙y tû ®Êu khinh c«ng nµo! Vót ! A Thu cã phÇn hèt ho¶ng: - Chñ nh©n sao l¹i dông lùc? Nhì bÖnh tr¹ng l¹i khëi ph¸t th× sao? TiÓu Thiªn quay ®Çu nh×n l¹i: - Hµ muéi cã bÖnh µ ? BÖnh g×? Hµ Nh­ Thuû c­êi khóc khÝch: - Muéi khái bÖnh råi! §©y ®©u ph¶i lÇn ®Çu muéi dông lùc! Lóc n∙y khi gÆp bän Kh«ng §éng ph¸i... BÊt ngê ë phÝa tr­íc cã tiÕng qu¸t vang lªn: - GÆp ng­êi cña bæn ph¸i th× sao? Ng­¬i ch¹y ®Õn ®©y, ph¶i ch¨ng bän T­ M∙ Thanh ®Òu ®∙ mÊt m¹ng? -115- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vót ! Vót !... Cã n¨m ng­¬i xuÊt hiÖn chÆn lèi! A Thu sa sÇm nÐt mÆt: - Võa nh¾c ®Õn Tµo Th¸o liÒn xuÊt hiÖn! Ch­ vÞ muèn g×? Bän bä nh×n Hµ Nh­ thuû: TiÓu c« n­¬ng sao kh«ng ®¸p lêi? Bän T­ M∙ Thanh giê ®∙ ra sao? A Thu tiÕn lªn: - §©y lµ chñ nh©n cña ta, ch­ vÞ nãi n¨ng nªn gi÷ lêi! VÉn kh«ng nghe Hµ Nh­ Thuû nãi, bän kia lËp tøc b¹t ®ao: - R­îu mêi kh«ng uèng, bän ng­¬i chØ muèn uèng r­îu ph¹t sao? §ì ! Vï!... A Thu vung tay ph¸t k×nh... - Chí v« lÔ! §ì! µo... Çm!... Choang!... Bän kia nhÊt tÒ h« ho¸n: - Ho¸ ra lµ ng­êi Huúnh Phong Bang! TÊt c¶ h∙y x«ng lªn? §¸nh!... Vï!...Vï!... Do bÞ mét ®ao Ëp ®Õn, TiÓu Thiªn còng nh­ Hµ Nh­ Thuû kh«ng thÓ kh«ng xuÊt lùc! TiÓu Thiªn còng b¾t ch­íc bän A Xu©n, gÇm lªn mét tiÕng: - Xem ch­ëng! µo...µo... TiÕng ch¹m kinh liÒn vang lªn Çm... LÇn ®Çu tiªn giao thñ, tiÕng ch¹m k×nh tuy kh«ng h¹i g× cho TiÓu Thiªn nh­ng sù vui mõng qu¸ ®¸ng l¹i lµm cho chÝnh b¶n th©n TiÓu Thiªn ph¶i giËt m×nh ! Vµ ®iÒu ®ã suýt n÷a g©y nguy h¹i ®¸ng tiÕc! §ao cña ®èi ph­¬ng l¹i cuén ®Õn, mang theo toµn bé sù giËn d÷ lÉn nhôc nh∙: - Mét cao thñ nh­ ta l¹i chÞu kÐm ng­¬i, mét tiÓu oa nhi miÖng cßn h«i s÷a sao? N¹p m¹ng! Vï...Vï... Ph¸t hiÖn b¶n th©n ®∙ chËm vµ ®∙ bá lì mÊt tiªn c¬, TiÓu Thiªn do thiÕu kinh lÞch nªn thay v× lïi l¹i tr¸nh chiªu vÉn ngang nhiªn ph¸t k×nh nh­ muèn chuéc l¹i lçi -116- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh lÇm võa råi: - TiÓu oa nhi th× sao ? §õng nªn xem th­êng tiÓu oa nhi nµy ! H∙y ®ì ! µo... µo... Còng cã th¸i ®é nh­ A Xu©n ®é nµo, A Thu tuy ®ang cïng phe ®èi ph­¬ng ®«ng h¬n giao chiÕn nh­ng vÉn kh«ng Ýt lÇn dâi m¾t nh×n xem tõng ®éng tÜnh cña TiÓu Thiªn! Do ®ã , hµnh ®éng cña TiÓu Thiªn khiÕn A Thu bËt ho¶ng: - Giang huynh ®Ö, ®õng...! å ! Kh«ng kÞp råi! ¸c tÆc, ®ì ! Viu...Viu... Lóc A Thu kªu còng lµ lóc chiªu ch­ëng cña TiÓu Thiªn ®∙ ph¸t ra mét c¸ch v« dông, do ngän ®ao cña ®èi ph­¬ng ®∙ tiÕn ®Õn qu¸ gÇn. Qu¸ cÊp b¸ch, A Thu ®µnh tõ phÝa xa ph¸t x¹ mét tia chØ k×nh máng m¶nh vµo chiªu ®ao nä. Nghe tiÕng A Thu kªu ho¶ng vµ cßn nh×n thÊy sinh m¹ng b¶n th©n ®ang nh­ chØ mµnh treo chu«ng. TiÓu Thiªn ®Õn lóc nµy míi hiÓu c©u A Xu©n ®∙ nãi: trong lóc ®éng thñ, kÏ nµo kÐm kÎ ®ã ph¶i chÕt! Vµ chÝnh b¶n th©n TiÓu Thiªn giê ®ang r¬i vµo thÕ kÐm râ rÖt! Ph¸t ho¶ng TiÓu Thiªn véi nhÝch ®éng th©n h×nh, nh¶y bËt vÒ phÝa sau thËt nhanh! Vót ! Nhê ®ã, lóc tia k×nh m¶nh tî chØ cña A Thu ch¹m vµo th©n ®ao cña nh©n vËt nä, ngän ®ao bÞ v¨ng ®i thËt m¹nh nh­ng chØ v¨ng vµo chç trèng, kh«ng thÓ ch¹m vµo TiÓu Thiªn. Choang!... Vï!... Ch­a kÞp hoµn hån sau sù biÕn nµy, bªn tai TiÓu Thiªn bçng nghe mét nh©n vËt Kh«ng §éng ph¸i kh¸c qu¸t lªn: - Ng­¬i vÉn ch­a n¹p m¹ng ­ ?§ì! Hµ Nh­ Thuû ®øng gÇn ®ã véi h« ho¸n nh¾c nhë: - Ph¶i biÕt tuú thêi tuú lóc, Giang huynh! Khi ®éng thñ ngoµi viÖc dïng søc còng cÇn ph¶i dïng ®Õn trÝ n÷a! H∙y cÈn träng k×a! TiÓu Thiªn tuy ch­a thÓ ngay lóc nµy lÜnh héi hÕt c©u nãi cña Nh­ Thuû nh­ng chÝ Ýt còng biÕt thÕ nµo lµ tuú thêi tuú lóc! Do vËy, ®èi víi chiªu ®ao ®ang cuén ®Õn, TiÓu Thiªn sau mét tho¸ng m¾t suy nghÜ bÌn lÊy tho¸i lµm tiÕn, dÞch ng­êi tr¸nh chiªu cña ®èi ph­¬ng. Vót ! Chiªu ®ao theo ®µ lao s­ît ngang qua ng­êi TiÓu Thiªn. Vï!... Chê ®Õn lóc ®ã, thÊy ng­êi sö ®ao v× m¶i ph¸t chiªu nªn b©y giê võa ë qu¸ gÇn -117- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh võa hoµn toµn bá trèng phÇn ngùc, TiÓu Thiªn xuÊt kú bÊt ý quËt ngay vµo ®ã mét k×nh! §ì! µo...Çm!... Nh×n ®èi ph­¬ng ph¶i ®au ®ín ®Õn nh¨n nhã mÆt mµy, TiÓu Thiªn cµng thªm phÊn khÝch nhÊt lµ lóc nghe tiÕng A Thu t¸n d­¬ng: - Ng­êi cã c¬ trÝ nh­ Giang huynh ®Ö qu¶ nhiªn dÔ d¹y b¶o! Kh¸ l¾m! H∙y xem ®©y! A Thu còng muèn tá râ uy lùc nªn sau tiÕng qu¸t, hai tay lËp tøc vung t¸n lo¹n. Vï...Vï... Viu...Viu... Kh«ng chÞu kÐm, Hµ Nh­ Thuû còng hÐt vang: - Xem chiªu! µo... µo... Bän ng­êi Kh«ng §éng ph¸i tr­íc nh÷ng chiªu thøc nhanh kh«n t¶ cña A Thu ®∙ ph¶i kªu thÊt thanh: - Tµn Hån ChØ?!!... - C«ng phu Tam Phong cña Huúnh Phong Trang! Nh÷ng lo¹t ch­ëng k×nh liÒn vang lªn Çm!... Çm!... Choang!...Choang!... Do kÐm thÕ, bän Kh«ng §éng ph¸i kh«ng hÑn mµ nªn, tÊt c¶ cïng c¾m ®Çu bá ch¹y. Vót!...Vót!... A Thu bËt tung ng­êi mét c¸ch thÇn tèc lao theo bän hä bÐn gãt: - Ch¹y ®©u cho tho¸t! §ì! Viu... Viu... Chùc nhí l¹i nh÷ng c¸i chÕt th¶m cña bän ng­êi còng lµ Kh«ng §éng ph¸i tr­íc Tµn Hån ChØ do A Xu©n thi triÓn, TiÓu Thiªn sî c¶nh nä t¸i diÔn véi kªu lªn... - H∙y bu«ng tha cho hä, Thu tû ! Nh­ng A Thu vÉn quyÕt liÖt xuÊt chiªu, khiÕn Hµ Nh­ Thuû v× bÊt nhÉn ph¶i ra lÖnh t­¬ng tù, A Thu míi chÞu dõng l¹i. Quay l¹i, A Thu tá vÎ khã chÞu, nh×n TiÓu Thiªn: - Giang huynh ®Ö cã biÕt lÇn nµy ta tha cho hä th× chÝnh hä sau nµy sÏ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho bän ta kh«ng? -118- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn bèi rèi: - §iÕu ®ã ®Ö kh«ng biÕt! Nh­ng nh×n hä ph¶i th¶m tö, ®Ö kh«ng chÞu ®­îc! Hµ Nh­ Thuû xen vµo: - Th«i bá ®i, Thu tû! Muéi còng kh«ng muèn x¶y ra l¹m s¸t! A Thu thë dµi : - Thuéc h¹ còng nµo muèn! Nh­ng mÖnh lÖnh cña §¹i l∙o gia... Dõng l¹i thËt ®ét ngét, A Thu chît hái vÒ bän A Xu©n: - Mäi ng­êi ®©u c¶ råi, chñ nh©n? Hµ Nh­ Thuû véi thuËt l¹i nh÷ng g× ®∙ x¶y ra vµ A Thu cµng nghe cµng lé vÎ thÊt s¾c ! A Thu chÐp miÖng: - Bän Xu©n tû råi thÕ nµo còng tho¸t, thuéc h¹ tin ch¾c nh­ vËy! ChØ cã ®iÒu, nÕu chóng ta chØ cã ba ng­êi...viÖc t×m ®Õn Huúnh Phong Trang kh«ng ph¶i dÔ! Hµ Nh­ Thuû kinh nghi: - Thu tû nãi nh­ vËy, ph¶i ch¨ng ë phÝa §¹i s­ b¸ thËt sù gÆp khã kh¨n? Thu cau mµy: - Kh«ng hiÓu do ai ®­a tin, ng­êi cña c¸c ph¸i v× nghi ngê ®∙ cïng nhau kÐo ®Õn Tæng §µn Ngò Hµnh Bang g©y hÊn! Xem ra viÖc truy ra Cµn Kh«n Thiªn §Þa NhÞ TuyÖt Thøc sÏ kh«ng dÔ nh­ §¹i l∙o gia ®∙ ®Þnh! TiÓu Thiªn kªu khÏ: M«n c«ng phu g× ®ã Thu tû võa nãi, ph¶i ch¨ng lµ ®Ö nhÊt c«ng phu hiÖn nay trong thiªn h¹? NÐm cho TiÓu Thiªn c¸i nh×n ngê vùc A Thu b∙o: - Giang huynh ®Ö xem ra còng biÕt kh¸ nhiÔu ®Êy! TiÓu Thiªn ch­a biÕt ph¶i gi¶i thÝch thÕ nµo vÒ sù hiÓu biÕt nµy th× may thay Hµ Nh­ Thuû l¹i hái: - Sao b∙o §¹i s­ b¸ ®∙ hoµn toµn khèng chÕ t×nh h×nh? A Thu quay l¹i ®¸p: - §ã lµ chuyÖn lóc tr­íc! Sau nµy §¹i l∙o gia míi hay c«ng phu ®ã ®∙ ®­îc cÊt giÊu ë mét n¬i kÝn ®¸o, kh«ng thÓ t×m thÊy ngay ®­îc! Hµ Nh­ Thuû tho¸ng lo ng¹i: - HiÖn t×nh ë Huúnh Phong Trang nh­ thÕ nµo? A Thu l¾c ®Çu: - NÕu §ai l∙o gia buéc ph¶i bá ý ®å, nhÊt ®Þnh ng­êi c¸c ph¸i sÏ chó t©m ®Õn Tam Trang! Chñ nh©n cã muèn ®Õn Huúnh Phong Trang còng ph¶i c©n nh¾c kü! Hµ Nh­ Thuû nhÈm tÝnh: -119- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Quay l¹i H¾c S¸t Trang th× xa qu¸ ! §éng §×nh Hå tuy gÆp nguy nh­ng kh«ng ph¶i ngay b©y giê! NÕu chóng ta ®Õn kÞp, vµ nÕu §¹i s­ b¸ cã c¬ may chóng ta sÏ xoay chuyÓn t×nh thÕ! §­a mÊt nh×n TiÓu Thiªn. Hµ Nh­ Thuû ®ét nhiªn h«i A Thu: - Muéi ®ang muèn ®­a Giang huynh ®Õn gÆp Tam s­ c«? Vµ nÕu ®­îc th× ®©y sÏ lµ c¬ héi tèt cho tiÒn ®å cña Giang huynh sau nµy, Thu tû thÊy thÕ nµo? A Thu cã phÇn thËn träng: - Ng­êi th«ng tuÖ nh­ Giang huynh ®Ö ®­¬ng nhiªn sÏ cã nhiÔu c¬ may ®­îc Tam n∙i n∙i thu nhËn! Nh­ng lai lÞch cña Giang huynh ®Ö... Hµ Nh­ Thuû xua tay: - Tuy kh«ng nãi ra nh­ng d­êng nh­ Xu©n tû ®∙ kh«ng cßn nghi ng¹i g× n÷a, vÒ ®iÓm nµy Thu tû h∙y cho muéi mét lêi ch©n thËt, ë Giang huynh Thu tû cã ph¸t hiÖn ®iÓm nµo gi¶ dèi? A Thu l¾c ®Çu: - HiÖn giê th× ch­a! Nh­ng... Hµ Thu Thuû mØm c­êi: - Ch­a lµ tèt ! V× nÕu cã gi¶ dèi, ng­êi nhiÒu lÞch duyÖt nh­ Xu©n tû hoÆc Thu tû cã lý nµo dÔ bÞ qua mÆt! Nh×n thÊy TiÓu Thiªn cã phÇn ng¬ ng¸c, Hµ Nh­ Thuû gi¶i thÝch: Trong s­ m«n cña muéi, §¹i s­ b¸ vµ s­ phô dï sao còng ®∙ thu ®­îc truyÒn nh©n! Riªng tam s­ c« cho ®Õn giê vÉn ch­a t×m thÊy ng­êi võa ý. Muéi muèn nh©n c¬ héi nµy diÖn kiÕn Giang huynh víi Tam s­ c« vµ muéi tin ch¾c r»ng thÕ nµo Tam s­ c« còng hµi lßng! Giang huynh nghÜ sao? Chît hiÓu nh÷ng g× hai ng­êi võa bµn b¹c lµ muèn lo¹i bá nh÷ng nghi ngê vÒ m×nh vµ tõ ®å sÏ cã kÕt luËn lµ dÉn kiÕn hay kh«ng dÉn kiÕn TiÓu Thiªn cho mét vÞ minh s­, TiÓu Thiªn chíp m¾t: - TiÓu huynh cã lai lÞch kh«ng râ rµng, Thu tû nãi rÊt ®óng, viÖc dÉn kiÕn e bÊt thµnh! A Thu bçng thay ®æi th¸i ®é: - Ta nãi nh­ thÕ lµ chØ muèn suy xÐt thËt cÆn kÏ! Nh­ng nh­ chñ nh©n võa b∙o, nÕu ®Õn A Xu©n còng kh«ng cã ý g× th× ta còng vËy! Ng­êi th«ng tuÖ nh­ Giang huynh ®Ö bÊt luËn vÞ s­ phô nµo còng ph¶i thÝch thó khi thu nhËn! Hµ Nh­ Thuû gËt ®Çu: - ChØ cÇn Giang huynh chÊp thuËn lµ ®ñ! VÒ phÇn Tam s­ c«, tù muéi sÏ lo liÖu! Sau ®ã, Hµ Nh­ Thuû b∙o A Thu: - Muèn muéi ®Õn §éng §×nh Hå mµ kh«ng gÆp khã kh¨n, cã lÏ ph¶i cÇn ®Õn tµi khinh c«ng cña Thu tû! -120- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh A Thu mØm c­êi: - Chñ nh©n muèn dông kÕ h­ tr­¬ng thanh thÕ. §­îc! Thuéc h¹ sÏ kh«ng ®Ó chñ nhÊn thÊt väng! Døt lêi, A Thu tung ng­êi lao ®i mÊt d¹ng. TiÓu Thiªn chê mét lóc l©u vÉn kh«ng thÊy Hµ Nh­ Thuû nãi g× hoÆc cã hµnh ®éng g× véi hái: - KÕ h­ tr­¬ng thanh thÕ lµ g×? Hµ Nh­ Thuû ch­a kÞp ®¸p th× ë phÝa sau bçng cã mét ©m thanh l¹nh lÏo vang lªn: - Dï lµ kÕ g× ®i n÷a, hai ®øa bÐ ng­¬i ®õng hßng tho¸t! Quay nh×n vÕ phÝa sau, c¶ TiÓu Thiªn lÉn Hµ Nh­ Thuû ®Òu ph¶i bµng hoµng ®Õn rông rêi tay ch©n! ChØ ®øng c¸ch hä ®é hai b­íc ch©n, mét nh©n vËt trung niªn víi diÖn m¹o tuy uy nghi nh­ng vÉn cã phÇn nµo gi¶o quyÖt kh«ng hiÓu ®∙ xuÊt hiÖn tù lóc nµo ®ang mØm c­êi nh×n hä! Hµ Nh­ Thuû véi lïi l¹i vµ cïng kÐo TiÓu Thiªn b­íc lïi, nh­ phÝa tr­íc lµ ¸ quØ kh«ng b»ng. TiÓu Thiªn bçng nghe h¬i thë cña Nh­ Thuû trë nªn gÊp g¸p, nhÊt lµ lóc nµng thèt ra mét c©u: - L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng! Ch­ëng m«n nh©n Kh«ng §«ng ph¸i?!... TiÓu Thiªn Hoµn toµn chÊn ®éng... Viiettkiiem..com V e k em com -121- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2