Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 11

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

75
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 11

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø m­êi mét §¹i ma l©m kú bÝ. M«n ph¸i ®Ó cã métvËy, lu«n cã mét ch­ëng m«n nh©n tr­íc tiªn !lµVµ nh©n vËt nµy nµo còng quyÒn uy tèi th­îng ®iÒu cÇn yÕu ®øng ®Çu ph¶i cã b¶n l∙nh cao minh ®ñ ®Ó phôc chóng ! Kh«ng cÇn ai gi¶i thÝch TiÓu Thiªn còng tù hiÓu ®iÒu nµy! Vµ ph¶i ®èi ®iÖn víi mét ch­ëng m«n nh©n, nhÊt lµ ch­ëng m«n cña ph¸i Kh«ng §éng ®∙ cã n¨m m«n nh©n bÞ s¸t h¹i, ®Þch ý cña ®èi ph­¬ng nh­ thÕ nµo TiÓu Thiªn còng ®o¸n biÕt ! Do ®ã, TiÓu Thiªn còng cã ph¶n øng nhanh kh«ng kÐm, lóc nghe Hµn Nh­ Thñy buét miÖng h« to: - Ch¹y! Quay ng­êi, TiÓu Thiªn vµ Hµn Nh­ Thñy song hµnh bá ch¹y! Vót ! Vót ! L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng bu«ng tiÕng c­êi l¹nh: - Lò oa nhi c¸c ng­¬i cã ch¹y còng v« Ých ! Ha... Ha... TiÕng giã xao ®éng vang lªn ë phÝa sau ph¸t ra thËt m¹nh, cho TiÓu Thiªn biÕt L∙nh DiÖn ThÇn Minh ch­ëng ®∙ ®Õn kh¸ gÇn! BiÕt cã ch¹y n÷a còng v« Ých TiÓu Thiªn ®ét ngét kªu lªn: - Hµ muéi ch¹y ®i ! TiÓu huynh sÏ T×m c¸ch ng¨n chÆn l∙o L∙nh DiÖn! Võa xoay ng­êi, TiÓu Thiªn võa hÊt m¹nh cïng mét lóc c¶ hai tay vÒ phÝa L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®ang lao ®Õn: - Xem ch­ëng! µo... µo... Tá ý xem th­êng, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ch©n kh«ng dõng b­íc chØ cö lªn mét tay: - Tam Phong Ch­ëng? Ch­a ®ñ t­ c¸ch ! §i !... Vï!... Çm... TiÓu Thiªn tuy bÞ chÊn lïi nh­ng vÉn lµm cho ®èi ph­¬ng kinh ng¹c ph¶i kªu lªn “óy! Néi lùc kh¸ ®Êy! B¶n nh©n ®∙ xem nhÑ ng­¬i råi ! LÇn nµy th× n»m xuèng!” µo... µo... Mét luång cuång phong mang theo h¬i l¹nh bçng Ëp ®Õn TiÓu Thiªn, khÝ thÕ nh­ th¸c ®æ ®Çu non! §ang lóc bèi rèi, TiÓu Thiªn kh«ng ngê l¹i ®­îc nghe tiÕng Hµ Nh­ Thñy h« ho¸n ngay bªn c¹nh: -122- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §ã lµ ThÇn Minh Ch­ëng, kh«ng thÓ xem th­êng. Lui l¹i nµo Giang huynh! Hµ Nh­ Thuû n¾m tay TiÓu Thiªn l«i m¹nh. Vót ! BÊt ngê, cã tiÕng gÇm kinh khiÕp cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng vang lªn: - Muèn lïi ­ ! Muén råi ! Qu¶ thËt ®∙ muén. Çm ! Çm !... BÞ d­ k×nh chÊn bay, sau ®ã lµ ng∙ l¨n l«ng lèc, TiÓu Thiªn tho¸ng kinh h∙i khi ph¸t hiÖn toµn th©n Hµ Nh­ Thñy cø run lªn bÇn bËt. - Hµ muéi bÞ sao råi! Hµ Nh­ Thñy muèn ®¸p nh­ng cø l¾p b¾p m∙i vÉn kh«ng nãi nªn lêi. Thanh ©m cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng vang lªn ®¸p thay cho Hµ Nh­ thuû: - Ng­¬i muèn biÕt ¶ bÞ sao ­? L¹nh ! NÕu ng­¬i muèn ¶ toµn m¹ng h∙y giao ¶ cho b¶n nh©n. PhÇn ng­¬i, ng­¬i h∙y ®Õn Huúnh Phong Trang vµ truyÒn ®¹t ý cña b¶n nh©n ®Õn Trang Chñ! TiÓu Thiªn ®éng né, vïng ®øng lªn vµ hÐt giËn d÷: - §©y lµ th¸i ®é cña mét vÞ ch­ëng m«n sao? Sao t«n gi¸ kh«ng tù t×m ®Õn Huúnh Phong Trang ? L∙nh DiÖn phÇn Minh Ch­ëng c­êi l¹t: - NÕu cã thÓ dïng m­u ®¹t ®­îc ý ®å b¶n nh©n ®©u cã lý nµo tõ chèi? BÊt tÊt ph¶i r­êm lêi, ng­¬i thuËn hay kh«ng? TiÓu ThiÕn vÉn lÊy lµm kú v× b¶n th©n vÉn kh«ng c¶m thÊy l¹nh ®óng nh­ Hµ Nh­ Thñy ®ang l¹nh ? Do ®ã TiÓu ThiÓn bçng n¶y ý liÒu lÜnh: - Tèn gi¸ muèn truyÒn ®¹t ý g×? L∙o nãi: - B¶o Trang chñ Huúnh Phong Trang, nÕu kh«ng cã kinh v¨n tuyÖt häc Ngò Hµnh Bang ®­a ®Õn, sinh m¹ng cña ¶ sÏ bÞ b¶n nh©n phÕ bá! Hoang mang, TiÓu Thiªn kªu lªn: - T«n gi¸ muèn chiÕm ®o¹t c«ng phu cña Ngò Hµnh Bang? - Kh«ng sai ! Ng­¬i nªn ®i ngay th× h¬n! V× cµng chËm, sinh m¹ng cña ¶ kia cµng khã b¶o toµn !... TiÓu Thiªn thËt sù bÊt b×nh: - Muèn chiÕm ®o¹t c«ng phu cña ng­êi sao t«n gi¸ l¹i nh»m vµo Huúnh Phong Trang? -123- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh L∙nh DiÖn Th¶n Minh Ch­ëng g¾t: - Ng­¬i hái ®Ó lµm g× ? Kh«ng nh¾m vµo Huúnh Phong Trang, b¶n nh©n biÕt ph¶i nh¾m vµo ®©u? Vèn cã ý ®Þnh lµ sÏ xuÊt kú bÊt ý ®¸nh vµo ®èi ph­¬ng ®Ó hy väng t×m tho¸t, nghe ®Õn ®©y TiÓu Thiªn l¹i nghÜ ra ý kh¸c ! Nã cè nãi b»ng giäng thËt hßa ho∙n: - TiÓu bèi cã mét vËt, nguyÖn ®em ra ®¸nh ®æi víi sinh m¹ng cña Hµ muéi, t«n gi¸ nghÜ sao? L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng cau mµy: - Ng­¬i cã vËt g× ? TiÓu Thiªn lÊy ra mét chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o: - Lµ vËt nµy, Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Hai m¾t cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng vôt s¸ng qu¾c! L∙o chåm ®Õn: - Cã thËt lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? Sî bÞ ®èi ph­¬ng c­íp, TiÓu Thiªn véi thu kÝn chiÕc l¸ vµo lßng bµn tay: - T«n gi¸ ®æi hay kh«ng ®æi? L∙o c­êi hÒnh hÖch: -B¶n nh©n c©n ph¶i biÕt râ thùc h­ míi cã thÓ quyÕt ®Þnh ! TiÓu Thiªn xoÌ nhÑ bµn tay cho ®èi ph­¬ng thÊy lÇn n÷a: - ChÝnh lµ vËt do tù tay tiÓu bèi t×m thÊy ë c¹nh Khuyªn BÝch Tr×... Khuyªn BÝch Tr×?! Võa kªu, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng võa lao Ëp ®Õn víi mét bµn tay v­¬n th¼ng vµo chiÕc l¸ trªn tay TiÓu Thiªn. Vót ! Kinh ho¶ng TiÓu Thiªn chØ kÞp kªu mét tiÕng: - §õng c­íp mÊt... §óng lóc ®ã cã mét tia chíp chît loÐ lªn vµ c¶ bµn tay lÉn th©n h×nh cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®Òu ph¶i lïi l¹i. Viu!... ThÊt kinh th× Ýt, giËn d÷ v× mÊt c¬ héi ®o¹t lÊy chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o th× nhiÒu, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng gÇm vang: - KÎ nµo d¸m ¸m to¸n b¶n nh©n? §¸p l¹i tiÕng gÇm cña l∙o, ë phÝa xa bçng cã mét trµng c­êi vang lªn: - Cè nh©n l©u kh«ng gÆp, tÝnh tham vÉn kh«ng thay ®æi! Ng­êi ë §¹i L­¬ng ®é nµo ®©y ! Ha... Ha... -124- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh S¾c mÆt thay ®æi, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng lËp tøc tung ng­êi lao vÒ phÝa vÉn vang lªn tiÕng c­êi cît nh¹o: - Hµn Nam Long, mau ®øng l¹i! Vót!... Nghe râ ba ch÷ Hµn Nam Long, TiÓu ThiÓn tho¸ng bµng hoµng! NÕu ®óng nh­ l∙o Hû Khóc §íi LËp nhËn ®Þnh. ng­êi ®∙ chÕt ë Khuyªn BÝch Tr× chÝnh lµ Hµn Nam Long ! VËy cßn Hµn Nam Long nµo n÷a võa míi xuÊt hiÖn ! §ang ng¬ ng¸c nh­ vËy, bçng cã mét chuçi thanh ©m nhá nh­ tiÕng muçi kªu rãt vµo tai TiÓu Thiªn: - Ch¹y ®i chø, hµi tö? Ch¹y ?!... Sùc tØnh vµ kh«ng cÇn biÕt lµ ai võa lªn tiÕng nh¾c. TiÓu Thiªn lËp tøc khom xuèng, xèc Hµ Nh­ Thñy dËy! Ch¹m vµo ng­êi cña Hµ Nh­ Thñy, TiÓu Thiªn míi biÕt toµn th©n cña Nh­ Thñy ®∙ hoµn toµn gi¸ l¹nh. Ngê Nh­ Thñy ®∙ chÕt, TiÓu Thiªn suýt n÷a ph¶i bËt lªn tiÕng gµo! NghÜ l¹i, nã ®­a tay ngang qua mòi Hµ Nh­ Thñy ! Ph¸t hiÖn vÉn cã nh÷ng lµn h¬i ®­a ra, TiÓu Thiªn biÕt Nh­ Thñy chØ bÞ l¹nh gi¸ vµ ch­a chÕt! Chît nh×n thÊy chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o vÉn cßn cÇm trªn tay, TiÓu Thiªn nhí ®Õn lÇn nã ®∙ nhê l¸ nµy tho¸t khái c¸i chÕt v× l¹nh... Nhanh tay vß n¸t chiÕc l¸, sau ®ã TiÓu Thiªn võa v¹ch miÖng Nh­ Thñy võa nhÐt tÊt c¶ vµo! Nã lÇm bÇm: - H∙y thö mét l¸ tr­íc ®∙ ! NÕu cÇn, h∙y dïng ®Õn l¸ thø hai! Cµng chê ®îi cµng n«n nãng, v× thÕ khi thÊy c¬ thÓ cña Hµ Nh­ Thñy cã dÊu hiÖu Êm dÇn lªn, TiÓu Thiªn véi vµng xèc Hµ Nh­ Thuû lªn vai! Nã ch¹y b»ng hÕt c¶ søc lùc Vót !... Ch¹y ®­îc mét lóc l©u, TiÓu Thiªn tho¸ng mõng khi nghe Hµ Nh­ Thñy trë m×nh vµ l¶m nh¶m hái: - Ta ®ang ë ®©u ? ChuyÖn g× ®∙ x¶y ra ?... TiÓu Thiªn ch­a kÞp lªn tiÕng, Hµ Nh­ Thñy bçng cã ph¶n øng thËt ®ét ngét! Vïng tho¸t khái tay ®ang «m gi÷ cña TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy cßn thÇn tèc quËt vµo TiÓu Thiªn mét k×nh: - Ng­¬i lµ ai? Muèn ®­a ta ®i ®©u? §ì!... Vï!... -125- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ChØ ®Õn lóc ngän k×nh s¾p ch¹m vµo TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy míi nhËn râ sù lÇm lÉn: - «i chao! Lµ Giang huynh... Muèn thu k×nh vÒ nh­ng viÖc ®ã qu¶ lµ khã ®èi víi ng­êi ch­a cã b¶n l∙nh tuyÖt cao, nh­ Hµ Nh­ Thñy! Do ®ã... Çm!... TiÓu Thiªn cho¸ng ng­êi vµ lo¹ng cho¹ng m∙i míi cã thÕ æn ®Þnh c­íc bé! Tuy nhiªn qua thÇn s¾c t¸i nhît cña TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy cµng thªm ¸y n¸y vµ lo l¾ng ! Véi ch¹y ®Õn víi TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thuû hái dån dËp: - Muéi kh«ng kÞp nhËn ra huynh! Giang huynh c¶m thÊy thÕ nµo? Sao huynh kh«ng tr¸nh, còng kh«ng ra tay ng¨n l¹i ? TiÓu Thiªn c­êi g­îng: - TiÓu huynh bÞ bÊt ngê, Hµ muéi ra tay nhanh qu¸, khiÕn tiÓu huynh... Hµ Nh­ Thñy bçng kªu lªn: - Ph¶i råi ! Muéi nhí lµ muéi ®∙ bÞ ThÇn Minh Ch­ëng lµm cho tª cãng, ch©n nguyªn còng v« ph­¬ng vËn dông ! Sao b©y giê muéi bçng trë l¹i b×nh æn?... §ang lóc Hµ Nh­ Thñy hái, trong néi thÓ cña TiÓu Thiªn bçng x¶y ra mét chuyÓn biÕn kú l¹. Ngay chç bÞ Hµ Nh­ Thñy quËt k×nh vµo kh«ng hiÓu sao bçng xuÊt hiÖn mét luång nhiÖt khÝ. Vµ luång nhiÖt khÝ nµy tho¹t ®Çu lµm cho chç ®au gi¶m nhÑ ®i, sau ®ã cø lan táa dÇn vÒ phÝa tø chi, t¹o cho TiÓu Thiªn mét c¶m gi¸c l©ng l©ng khã t¶! Kh«ng nghe TiÓu Thiªn ®¸p, l¹i nh×n thÊy thÇn s¾c cña TiÓu Thiªn cã phÇn kh¸c l¹. Hµ Nh­ Thuû cµng thªm hoang mang: - Giang huynh... TiÕu Thiªn chît thë ra. Sau ®ã xua tay vµ trÊn an Hµ Nh­ Thñy: - TiÓu huynh kh«ng sao ! ChØ cã ®iÓu tiÓu huynh võa nhËn thøc ®­îc mét viÖc! Cã lÏ v× thÕ Hµ muéi míi mau chãng cã ®­îc sù b×nh æn vµ kh«i phôc nguyªn tr¹ng! C¶m thÊy khã hiÓu, Hµ Nh­ Thñy hái: - ChuyÖn g× ®∙ x¶y ra ? Cßn l∙o L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®©u? TiÓu Thiªn mØm c­êi: - Hµ muéi cßn nhí hai chiÕc l¸ mµ tiÓu huynh ®∙ nãng lßng t×m l¹i v× ngì ®∙ mÊt?... Hµ Nh­ Thñy nghi hoÆc: - Muéi nhí ! Sao ?... TiÓu Thiªn gi¶i thÝch: - §ã lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o... -126- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ®ang nãi, bçng cã tiÕng A Thu xen vµo: - Ai võa ®Õ cËp ®Õn Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? Vót ! Nh×n thÊy A Thu xuÊt hiÖn, Hµ Nh­ Thñy reo lªn: - ThÕ nµo råi, Thu tû! Sao Thu tû quay l¹i? A Thu tuy ®ang muèn biÕt thªm vÒ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o nh­ng do c©u hái cña Hµ Nh­ Thñy lµ chñ nh©n nªn kh«ng thÓ kh«ng håi ®¸p: - Theo lêi chñ nh©n, thuéc h¹ ®inh dïng kÕ nghi binh d©n dô nh÷ng ai dang muèn ®Õn Huúnh Phong Trang ®i n¬i kh¸c ! Nh­ng ®iÕu ®ã xem ra kh«ng cÇn thùc hiÖn n÷a !... - Kh«ng cÇn ! T¹i sao, Thu tû? A Thu c­êi vui: - Cã tin ®­a vÒ, §¹i l∙o gia ®∙ ®¹t ý ®å! QuÇn hïng c¸c ph¸i hiÖn giê ®Òu ®æ dån mäi chó t©m vÕ §¹i l∙o gia ! §­êng ®i tõ ®©y ®Õn Huúnh Phong Trang hoµn toµn th«ng tho¸ng ! Chñ nh©n cã thÓ yªn t©m! Hµ Nh­ Thñy l¹i hái: - Thu tû cã tin g× vÒ bän Xu©n tû kh«ng? A Thu gËt ®©u: - Vâ §ang ph¸i còng v× chuyÖn kia nªn ®∙ tù triÖt tho¸i kiÕm trËn ! Xu©n tû vµ mäi ng­êi ®ang t×m c¸ch tiÕp trî cho §¹i l∙o gia ®èi phã víi quÇn hïng! ThËt sù quan t©m, Hµ Nh­ Thñy véi hèi thóc A Thu: - NÕu nh­ vËy , muéi vµ Giang huynh sÏ tù ®i ®Õn Huúnh phong Trang! Thu tû h∙y kÝp lªn ®­êng, cïng mäi ng­êi hç trî cho §¹i s­ b¸! §i ®i ! VÉn muèn hái vÒ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o nªn A Thu tuy ch©n b­íc ®i nh­ng m¾t cø nh×n vµo TiÓu Thiªn! ThÊy vËy, Hµ Nh­ Thñy l¹i cµng hèi: - Cßn chê g× n÷a, Thu tû? §i nhanh ®i ! Cãp phÇn miÔn G­ìng, A Thu tung ng­êi bá ®i, ®iÒu ®ã khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i thËt sù dÌ dÆt trong viÖc thè lé cöu DiÖp Tö Linh Th¶o cho Hµ Nh­ Thuû! TiÓu Thiªn b¶o: - Nh­ Thu tû rÊt quan t©m ®Õn Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? Hµ muéi nµy... nh÷ng g× ta s¾p nãi mong muéi gi÷ kÝn, chí véi thè lé cho ai kh¸c biÕt! §Õn lóc nµy Hµ Nh­ Thñy míi nhí ®Õn nh÷ng g× TiÓu Thiªn ®ang nãi dë tr­íc lóc A Thu xuÊt hiÖn. - Cã lÏ Giang huynh nãi ®óng! Thu tû rÊt quan t©m ! Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o lµ g×, Giang huynh? ! -127- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ®¸p: - Lóc n∙y muéi bÞ ThÇn Minh Ch­ëng lµm cho l¹nh cãng kh¾p ng­êi, víi hai chiÕc l¸ tiÓu huynh ®ang gi÷, chÝnh lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, tiÓu huynh ®∙ cho Hµ muéi dïng mét ! KÕt qu¶ thËt kh«ng ngê. Hµ muéi ®∙ trë l¹i b×nh æn, ThÇn Minh Ch­ëng ®∙ bÞ hãa gi¶i! Vôt hiÓu, Hµ Nh­ Thñy kªu lªn vui mõng: - ThËt vËy ­, Giµng huynh? Th¶o nµo lóc tØnh dËy, muéi cã c¶m nhËn th¬ thíi kh¸c th­êng vµ d­êng nh­ bÖnh tr¹ng cña muéi còng nhê ®ã ®∙ hoµn toµn thuyªn gi¶m !... - BÖnh .. Hµ muéi bÞ bÖnh nh­ thÕ nµo? Hµ Nh­ Thñy ®ét nhiªn b¶o: - Muéi sÏ giíi thiÖu sau. B©y giê, muéi muèn cïng Giang huynh dïng khinh c«ng thö ch¹y ®Õn Huúnh Phong Trang ! NÕu trong lóc ch¹y, muéi kh«ng c¶m thÊy ®iÒu g× trë ng¹i n÷a, muéi sÏ cho Giang huynh biÕt râ bÖnh tr¹ng cña muéi ! §i nµo! Vót !... Còng muèn mau chãng ®Õn §éng §×nh Hå, TiÓu Thiªn véi ch¹y theo. Vót !... §­îc mét lóc; Hµ Nh­ Thñy hín hë reo Çm lªn: - Hay qu¸ ! Muéi ®∙ thËt sù khái bÖnh råi!? ChÝnh Giang huynh ®∙ cøu muéi, gióp muéi mau chãng ®¹t ®­îc ý nguyÖn! Vui l©y víi c¸i vui cña Nh­ Thñy, TiÓu Thiªn ph× c­êi: - Muéi còng mét lÇn cøu m¹ng tiÓu huynh! ThÊy muéi vui nh­ thÕ nµy, tiÓu huynh thËt sù mõng! VÉn tiÕp tôc thi triÓn khinh th©n ph¸p, Hµ Nh­ Thñy b¾t ®Çu nãi: - Theo gia s­ thuËt l¹i, lóc muéi lªn ba, toµn gia ®Òu l©m n¹n! Muéi còng bÞ kÎ thï dïng thñ ph¸p tµn ®éc g©y th­¬ng thÕ trÇm träng! Tuy muéi ®­îc gia s­ cïng víi §¹i s­ b¸ vµ Tam s­ c« tËn lùc ch¹y ch÷a nh­ng còng chØ gi÷ ®­îc tÝnh m¹ng cña muéi! Víi th­¬ng thÕ ®ã ®∙ trë thµnh c¨n chøng nan y, viÖc luyÖn c«ng cöa muéi hoµn toµn kh«ng thuËn lîi. BÊt luËn lµ muéi ®ang tù luyÖn c«ng bay ®ang cïng ng­êi giao thñ g× còng vËy, mçi khi vËn dông qu¸ søc, muéi lËp tøc l©m vµo t×nh c¶nh huyÕt khÝ nghÞch hµnh! - HuyÕt khÝ nghÞch hµnh lµ g×? Hµ Nh­ Thñy thë ra: §ã lµ hiÖn tr¹ng ®¹i tèi kþ víi ng­êi luyÖn vâ. Ng­êi nµo bÞ nh­ thÕ nÆng th× mÊt m¹ng, nhÑ th× bÞ tÈu háa nhËp ma tµn phÕ suèt ®êi! Riªng muéi do ®∙ quen bÞ, v¶ l¹i ch©n nguyªn néi lùc cßn kÐm nªn chØ th­êng bÞ ngÊt ®i mét lóc råi th«i. TiÓu Thiªn chît hiÓu: - Th¶o nµo khi di chuyÓn. Hµ muéi lu«n dïng ®Õn xe ! Lµ muèn tr¸nh viÖc huyÕt khÝ nghÞch hµnh ? -128- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh H¹ Nh­ Thñy nãi víi s¾c mÆt u buån: - Nµo chØ cã viÖc di chuyÓn kh«ng th«i. Muéi ®i ®©u còng cã bän A Xu©n theo hÇu cËn! Ch­a hÕt, do viÖc luyÖn c«ng kh«ng thuËn lîi nªn gia s­ bÊy l©u nay vÉn kh«ng thÓ dèc hÕt ch©n truyÒn...chît ®æi giäng, Hµ Nh­ Thñy c­êi thµnh tiÕng: - Nh­ng b©y giê th× kh¸c råi! Muéi sÏ nhanh chãng b¸o cho gia s­ biÕt ! NhÊt ®Þnh gia s­ sÏ vui mõng vµ nhê ®ã, Tam S­ c« cµng xem träng Giang huynh. SÏ thu nhËn Giang huynh lµm truyÒn nh©n! Kh«ng mõng nh­ Hµ Nh­ Thñy mong ®îi. TiÓu Thiªn lªn tiÕng hái mét c¸ch nghi ng¹i: - TiÓu huynh vÉn muèn biÕt mèi liªn hÖ gi÷a Ngò Hµnh Bang vµ Thanh Tróc Trang ! Nã nh­ thÕ nµo, Hµ muéi? Hµ Nh­ Thñy tr­íc khi ®¸p bçng ®æi h­íng, ch¹y men theo mét khu rõng. Vµ khu rõng nµy tho¹t nh×n cø nh­ mét n¬i rÊt Ýt cã ng­êi lai v∙ng! Do ®ã, tuy TiÓu Thiªn vÉn nghe lêi ®¸p cña Nh­ Thñy nh­ng ®èi víi khu rõng vÉn t¹o cho TiÓu Thiªn mèi quan t©m kú quÆc! Nh­ Thñy kh«ng ®Ó ý cø ®¸p: - ThËt ra gi÷a Tam Trang vµ Ngò Hµnh Bang kh«ng hÒ cã liªn can! Hay nãi ®óng h¬n gi÷a Ngò Hµnh Bang vµ Tam Trang tõ xa x­a ®∙ cã nh÷ng ©n o¸n khã thÓ hßa gi¶i ! TiÓu Thiªn kinh ng¹c: - VËy t¹i sao c¸c ph¸i cø ®Ò quyÕt Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang?... Hµ Nh­ Thñy chît h¹ thÊp giäng: - Muèn nãi râ ®iÒu nµy, muéi cÇn ph¶i cho Giang huynh biÕt qua néi t×nh cña Tam Trang! Vµ ®iÒu ®ã hiÖn giê vÉn lµ ®iÒu cÊm kþ cña bæn m«n! - CÊm kþ ­ ? NghÜa lµ Hµ muéi kh«ng thÓ nãi? Hµ Nh­ Thñy ph©n v©n: - Giang huynh ®∙ lµ ®¹i ©n nh©n cña muéi, ®¸ng lý muéi kh«ng nªn giÊu huynh... TiÓu Thiªn xua tay: - §­îc råi! Kh«ng nãi còng kh«ng sao! ChØ cã ®iÒu viÖc tiÓu huynh ®∙ cøu muéi, tèt h¬n hÕt muéi ®õng bao giê ®Ò cËp ®Õn víi bÊt kú ai ! - T¹i sao ? TiÓu Thiªn cè ý mØm c­êi: - Qu©n tö thi ©n bÊt cÇn b¸o! Hµ muéi chØ cÇn hiÓu nh­ thÕ lµ ®ñ! Cµng thªm ¸y n¸y, Hµ Nh­ Thñy ®ét nhiªn h¹ thÊp giäng h¬n n÷a, cho dï tr­íc ®ã Hµ Nh­ Thuû ®∙ mét lÇn lµm nh­ vËy. - NÕu vËy, muéi cã thÓ nãi cho Giang huynh biÕt mét phÇn nhá cã liªn quan ®Õn -129- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh néi t×nh cña Tam Trang! Mäi ng­êi b¶o Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang v× chÝnh Trang Chñ cña Trang nµy còng lµ ®¹i s­ b¸ cña muéi ®∙ cè t×nh tiÒm phôc nhiÒu n¨m ë Ngò Hµnh Bang! Môc ®Ých cña §¹i s­ b¸ lµ lµm cho Ngò Hµnh Bang ph¶i bÞ hñy diÖt? Vôt hiÓu, TiÓu Thiªn kªu khÏ: - Cïng víi ý muèn nµy ph¶i ch¨ng lÖnh ®¹i s­ b¸ cßn muèn chiÕm ®o¹t c«ng phu tuyÖt häc g× ®ã cña Ngò Hµnh Bang ? Hµ Nh­ Thñy biÕn s¾c: - Lµm sao Giang huynh l¹i biÕt râ ®iÒu nµy?... TiÓu Thiªn thõ ng­êi mét lóc míi ®em nh÷ng lêi nãi cña ch­ëng m«n Kh«ng §éng ph¸i thuËt l¹i cho Hµ Nh­ Thñy nghe! Sau ®ã, TiÓu Thiªn cßn b¶o: L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng mµ cã ý nµy, chøng tá viÖc c¸c ph¸i kÐo ®Õn Giang Nam, cã lÏ còng lµ Tæng ®µn Ngò Hµnh Bang, hä còng muèn chiÕm h÷u tuyÖt häc nä? Hµ Nh­ Thñy ®µnh ph¶i thõa nhËn vµ thè lé thªm: - Kh«ng sai ! GiËu ®æ b×m leo, c¸c ph¸i nµy dï lµ danh m«n chÝnh ph¸i, hä vÉn cã mong muèn lµ chiÕm ®­îc tuyÖt häc ®∙ mét thêi lµm cho Ngò Hµnh Bang vang danh thiªn h¹ ! Nh­ng hä ®∙ chËm h¬n §¹i s­ b¸ cña muéi mét b­íc !... Nãi ®Õn ®©y TiÓu Thiªn Vµ Hµ Nh­ Thñy do vÉn di chuyÓn men theo khu rõng, TiÓu Thiªn chît hái: - N¬i nµy kÓ nh­ ®∙ gÇn §éng §×nh Hå, lµ n¬i ph¶i cã nhiÒu ng­êi l­u ngô, t¹i sao vÉn tån t¹i mét khu rõng mµ tho¹t nh×n còng biÕt lµ Ýt cã ng­êi lui tíi? Hµ Nh­ Thñy ®­a m¾t nh×n vµo khu rõng, s¾c mÆt ®Ó lé nçi lo ng¹i m¬ hå: - Muéi tõng nghe Tam s­ c« b¶o, khu rõng nµy cã nhiÒu ®iÓm kú qu¸i! §Õn tªn gäi cña nã còng cho biÕt ®iÒu nµy ! V× thÕ, lÇn nµo còng nh­ lÇn nµo, hÔ muéi võa ®Ët ch©n ®Õn Huúnh Phong Trang th× lêi cÆn dÆn ®Çu tiªn cña Tam s­ c« vÉn lµ: ®õng bao giê d¹i dét bÐn m¶ng vµo §¹i Ma L©m ! - §¹i Ma L©m ? §ã lµ danh x­ng cña khu rõng?... Mèi kinh ng¹c cña TiÓu Thiªn lµm cho Hµ Nh­ Thñy ph¶i ph× c­êi, nh­ng c¸i c­êi cña Hµ Nh­ Thñy vÉn ®Ó lé sù lo ng¹i kú bÝ: - Kh«ng sai ! §ã lµ tªn gäi cña nã! Giang huynh còng vËy, nhí ph¶i tr¸nh xa khu rõng ! Ba ch÷ “§¹i Ma L©m” kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ cã! BÊt chÊp lêi c¨n dÆn cña Hµ Nh­ Thñy, tõ th©m t©m TiÓu Thiªn ®∙ cã quyÕt ®Þnh! Do dã, hÇu nh­ TiÓu Thiªn kh«ng cßn nãi g× n÷a dï vÉn ®ang cïng Hµ Nh­ Thñy ®i ®Õn tËn Huúnh Phong Trang... Viiettkiiem..com V e k em com -130- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2