intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 11

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
13
download

thiên địa càn khôn - tập 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 11

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø m­êi mét §¹i ma l©m kú bÝ. M«n ph¸i ®Ó cã métvËy, lu«n cã mét ch­ëng m«n nh©n tr­íc tiªn !lµVµ nh©n vËt nµy nµo còng quyÒn uy tèi th­îng ®iÒu cÇn yÕu ®øng ®Çu ph¶i cã b¶n l∙nh cao minh ®ñ ®Ó phôc chóng ! Kh«ng cÇn ai gi¶i thÝch TiÓu Thiªn còng tù hiÓu ®iÒu nµy! Vµ ph¶i ®èi ®iÖn víi mét ch­ëng m«n nh©n, nhÊt lµ ch­ëng m«n cña ph¸i Kh«ng §éng ®∙ cã n¨m m«n nh©n bÞ s¸t h¹i, ®Þch ý cña ®èi ph­¬ng nh­ thÕ nµo TiÓu Thiªn còng ®o¸n biÕt ! Do ®ã, TiÓu Thiªn còng cã ph¶n øng nhanh kh«ng kÐm, lóc nghe Hµn Nh­ Thñy buét miÖng h« to: - Ch¹y! Quay ng­êi, TiÓu Thiªn vµ Hµn Nh­ Thñy song hµnh bá ch¹y! Vót ! Vót ! L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng bu«ng tiÕng c­êi l¹nh: - Lò oa nhi c¸c ng­¬i cã ch¹y còng v« Ých ! Ha... Ha... TiÕng giã xao ®éng vang lªn ë phÝa sau ph¸t ra thËt m¹nh, cho TiÓu Thiªn biÕt L∙nh DiÖn ThÇn Minh ch­ëng ®∙ ®Õn kh¸ gÇn! BiÕt cã ch¹y n÷a còng v« Ých TiÓu Thiªn ®ét ngét kªu lªn: - Hµ muéi ch¹y ®i ! TiÓu huynh sÏ T×m c¸ch ng¨n chÆn l∙o L∙nh DiÖn! Võa xoay ng­êi, TiÓu Thiªn võa hÊt m¹nh cïng mét lóc c¶ hai tay vÒ phÝa L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®ang lao ®Õn: - Xem ch­ëng! µo... µo... Tá ý xem th­êng, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ch©n kh«ng dõng b­íc chØ cö lªn mét tay: - Tam Phong Ch­ëng? Ch­a ®ñ t­ c¸ch ! §i !... Vï!... Çm... TiÓu Thiªn tuy bÞ chÊn lïi nh­ng vÉn lµm cho ®èi ph­¬ng kinh ng¹c ph¶i kªu lªn “óy! Néi lùc kh¸ ®Êy! B¶n nh©n ®∙ xem nhÑ ng­¬i råi ! LÇn nµy th× n»m xuèng!” µo... µo... Mét luång cuång phong mang theo h¬i l¹nh bçng Ëp ®Õn TiÓu Thiªn, khÝ thÕ nh­ th¸c ®æ ®Çu non! §ang lóc bèi rèi, TiÓu Thiªn kh«ng ngê l¹i ®­îc nghe tiÕng Hµ Nh­ Thñy h« ho¸n ngay bªn c¹nh: -122- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §ã lµ ThÇn Minh Ch­ëng, kh«ng thÓ xem th­êng. Lui l¹i nµo Giang huynh! Hµ Nh­ Thuû n¾m tay TiÓu Thiªn l«i m¹nh. Vót ! BÊt ngê, cã tiÕng gÇm kinh khiÕp cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng vang lªn: - Muèn lïi ­ ! Muén råi ! Qu¶ thËt ®∙ muén. Çm ! Çm !... BÞ d­ k×nh chÊn bay, sau ®ã lµ ng∙ l¨n l«ng lèc, TiÓu Thiªn tho¸ng kinh h∙i khi ph¸t hiÖn toµn th©n Hµ Nh­ Thñy cø run lªn bÇn bËt. - Hµ muéi bÞ sao råi! Hµ Nh­ Thñy muèn ®¸p nh­ng cø l¾p b¾p m∙i vÉn kh«ng nãi nªn lêi. Thanh ©m cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng vang lªn ®¸p thay cho Hµ Nh­ thuû: - Ng­¬i muèn biÕt ¶ bÞ sao ­? L¹nh ! NÕu ng­¬i muèn ¶ toµn m¹ng h∙y giao ¶ cho b¶n nh©n. PhÇn ng­¬i, ng­¬i h∙y ®Õn Huúnh Phong Trang vµ truyÒn ®¹t ý cña b¶n nh©n ®Õn Trang Chñ! TiÓu Thiªn ®éng né, vïng ®øng lªn vµ hÐt giËn d÷: - §©y lµ th¸i ®é cña mét vÞ ch­ëng m«n sao? Sao t«n gi¸ kh«ng tù t×m ®Õn Huúnh Phong Trang ? L∙nh DiÖn phÇn Minh Ch­ëng c­êi l¹t: - NÕu cã thÓ dïng m­u ®¹t ®­îc ý ®å b¶n nh©n ®©u cã lý nµo tõ chèi? BÊt tÊt ph¶i r­êm lêi, ng­¬i thuËn hay kh«ng? TiÓu ThiÕn vÉn lÊy lµm kú v× b¶n th©n vÉn kh«ng c¶m thÊy l¹nh ®óng nh­ Hµ Nh­ Thñy ®ang l¹nh ? Do ®ã TiÓu ThiÓn bçng n¶y ý liÒu lÜnh: - Tèn gi¸ muèn truyÒn ®¹t ý g×? L∙o nãi: - B¶o Trang chñ Huúnh Phong Trang, nÕu kh«ng cã kinh v¨n tuyÖt häc Ngò Hµnh Bang ®­a ®Õn, sinh m¹ng cña ¶ sÏ bÞ b¶n nh©n phÕ bá! Hoang mang, TiÓu Thiªn kªu lªn: - T«n gi¸ muèn chiÕm ®o¹t c«ng phu cña Ngò Hµnh Bang? - Kh«ng sai ! Ng­¬i nªn ®i ngay th× h¬n! V× cµng chËm, sinh m¹ng cña ¶ kia cµng khã b¶o toµn !... TiÓu Thiªn thËt sù bÊt b×nh: - Muèn chiÕm ®o¹t c«ng phu cña ng­êi sao t«n gi¸ l¹i nh»m vµo Huúnh Phong Trang? -123- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh L∙nh DiÖn Th¶n Minh Ch­ëng g¾t: - Ng­¬i hái ®Ó lµm g× ? Kh«ng nh¾m vµo Huúnh Phong Trang, b¶n nh©n biÕt ph¶i nh¾m vµo ®©u? Vèn cã ý ®Þnh lµ sÏ xuÊt kú bÊt ý ®¸nh vµo ®èi ph­¬ng ®Ó hy väng t×m tho¸t, nghe ®Õn ®©y TiÓu Thiªn l¹i nghÜ ra ý kh¸c ! Nã cè nãi b»ng giäng thËt hßa ho∙n: - TiÓu bèi cã mét vËt, nguyÖn ®em ra ®¸nh ®æi víi sinh m¹ng cña Hµ muéi, t«n gi¸ nghÜ sao? L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng cau mµy: - Ng­¬i cã vËt g× ? TiÓu Thiªn lÊy ra mét chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o: - Lµ vËt nµy, Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Hai m¾t cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng vôt s¸ng qu¾c! L∙o chåm ®Õn: - Cã thËt lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? Sî bÞ ®èi ph­¬ng c­íp, TiÓu Thiªn véi thu kÝn chiÕc l¸ vµo lßng bµn tay: - T«n gi¸ ®æi hay kh«ng ®æi? L∙o c­êi hÒnh hÖch: -B¶n nh©n c©n ph¶i biÕt râ thùc h­ míi cã thÓ quyÕt ®Þnh ! TiÓu Thiªn xoÌ nhÑ bµn tay cho ®èi ph­¬ng thÊy lÇn n÷a: - ChÝnh lµ vËt do tù tay tiÓu bèi t×m thÊy ë c¹nh Khuyªn BÝch Tr×... Khuyªn BÝch Tr×?! Võa kªu, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng võa lao Ëp ®Õn víi mét bµn tay v­¬n th¼ng vµo chiÕc l¸ trªn tay TiÓu Thiªn. Vót ! Kinh ho¶ng TiÓu Thiªn chØ kÞp kªu mét tiÕng: - §õng c­íp mÊt... §óng lóc ®ã cã mét tia chíp chît loÐ lªn vµ c¶ bµn tay lÉn th©n h×nh cña L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®Òu ph¶i lïi l¹i. Viu!... ThÊt kinh th× Ýt, giËn d÷ v× mÊt c¬ héi ®o¹t lÊy chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o th× nhiÒu, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng gÇm vang: - KÎ nµo d¸m ¸m to¸n b¶n nh©n? §¸p l¹i tiÕng gÇm cña l∙o, ë phÝa xa bçng cã mét trµng c­êi vang lªn: - Cè nh©n l©u kh«ng gÆp, tÝnh tham vÉn kh«ng thay ®æi! Ng­êi ë §¹i L­¬ng ®é nµo ®©y ! Ha... Ha... -124- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh S¾c mÆt thay ®æi, L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng lËp tøc tung ng­êi lao vÒ phÝa vÉn vang lªn tiÕng c­êi cît nh¹o: - Hµn Nam Long, mau ®øng l¹i! Vót!... Nghe râ ba ch÷ Hµn Nam Long, TiÓu ThiÓn tho¸ng bµng hoµng! NÕu ®óng nh­ l∙o Hû Khóc §íi LËp nhËn ®Þnh. ng­êi ®∙ chÕt ë Khuyªn BÝch Tr× chÝnh lµ Hµn Nam Long ! VËy cßn Hµn Nam Long nµo n÷a võa míi xuÊt hiÖn ! §ang ng¬ ng¸c nh­ vËy, bçng cã mét chuçi thanh ©m nhá nh­ tiÕng muçi kªu rãt vµo tai TiÓu Thiªn: - Ch¹y ®i chø, hµi tö? Ch¹y ?!... Sùc tØnh vµ kh«ng cÇn biÕt lµ ai võa lªn tiÕng nh¾c. TiÓu Thiªn lËp tøc khom xuèng, xèc Hµ Nh­ Thñy dËy! Ch¹m vµo ng­êi cña Hµ Nh­ Thñy, TiÓu Thiªn míi biÕt toµn th©n cña Nh­ Thñy ®∙ hoµn toµn gi¸ l¹nh. Ngê Nh­ Thñy ®∙ chÕt, TiÓu Thiªn suýt n÷a ph¶i bËt lªn tiÕng gµo! NghÜ l¹i, nã ®­a tay ngang qua mòi Hµ Nh­ Thñy ! Ph¸t hiÖn vÉn cã nh÷ng lµn h¬i ®­a ra, TiÓu Thiªn biÕt Nh­ Thñy chØ bÞ l¹nh gi¸ vµ ch­a chÕt! Chît nh×n thÊy chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o vÉn cßn cÇm trªn tay, TiÓu Thiªn nhí ®Õn lÇn nã ®∙ nhê l¸ nµy tho¸t khái c¸i chÕt v× l¹nh... Nhanh tay vß n¸t chiÕc l¸, sau ®ã TiÓu Thiªn võa v¹ch miÖng Nh­ Thñy võa nhÐt tÊt c¶ vµo! Nã lÇm bÇm: - H∙y thö mét l¸ tr­íc ®∙ ! NÕu cÇn, h∙y dïng ®Õn l¸ thø hai! Cµng chê ®îi cµng n«n nãng, v× thÕ khi thÊy c¬ thÓ cña Hµ Nh­ Thñy cã dÊu hiÖu Êm dÇn lªn, TiÓu Thiªn véi vµng xèc Hµ Nh­ Thuû lªn vai! Nã ch¹y b»ng hÕt c¶ søc lùc Vót !... Ch¹y ®­îc mét lóc l©u, TiÓu Thiªn tho¸ng mõng khi nghe Hµ Nh­ Thñy trë m×nh vµ l¶m nh¶m hái: - Ta ®ang ë ®©u ? ChuyÖn g× ®∙ x¶y ra ?... TiÓu Thiªn ch­a kÞp lªn tiÕng, Hµ Nh­ Thñy bçng cã ph¶n øng thËt ®ét ngét! Vïng tho¸t khái tay ®ang «m gi÷ cña TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy cßn thÇn tèc quËt vµo TiÓu Thiªn mét k×nh: - Ng­¬i lµ ai? Muèn ®­a ta ®i ®©u? §ì!... Vï!... -125- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ChØ ®Õn lóc ngän k×nh s¾p ch¹m vµo TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy míi nhËn râ sù lÇm lÉn: - «i chao! Lµ Giang huynh... Muèn thu k×nh vÒ nh­ng viÖc ®ã qu¶ lµ khã ®èi víi ng­êi ch­a cã b¶n l∙nh tuyÖt cao, nh­ Hµ Nh­ Thñy! Do ®ã... Çm!... TiÓu Thiªn cho¸ng ng­êi vµ lo¹ng cho¹ng m∙i míi cã thÕ æn ®Þnh c­íc bé! Tuy nhiªn qua thÇn s¾c t¸i nhît cña TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thñy cµng thªm ¸y n¸y vµ lo l¾ng ! Véi ch¹y ®Õn víi TiÓu Thiªn, Hµ Nh­ Thuû hái dån dËp: - Muéi kh«ng kÞp nhËn ra huynh! Giang huynh c¶m thÊy thÕ nµo? Sao huynh kh«ng tr¸nh, còng kh«ng ra tay ng¨n l¹i ? TiÓu Thiªn c­êi g­îng: - TiÓu huynh bÞ bÊt ngê, Hµ muéi ra tay nhanh qu¸, khiÕn tiÓu huynh... Hµ Nh­ Thñy bçng kªu lªn: - Ph¶i råi ! Muéi nhí lµ muéi ®∙ bÞ ThÇn Minh Ch­ëng lµm cho tª cãng, ch©n nguyªn còng v« ph­¬ng vËn dông ! Sao b©y giê muéi bçng trë l¹i b×nh æn?... §ang lóc Hµ Nh­ Thñy hái, trong néi thÓ cña TiÓu Thiªn bçng x¶y ra mét chuyÓn biÕn kú l¹. Ngay chç bÞ Hµ Nh­ Thñy quËt k×nh vµo kh«ng hiÓu sao bçng xuÊt hiÖn mét luång nhiÖt khÝ. Vµ luång nhiÖt khÝ nµy tho¹t ®Çu lµm cho chç ®au gi¶m nhÑ ®i, sau ®ã cø lan táa dÇn vÒ phÝa tø chi, t¹o cho TiÓu Thiªn mét c¶m gi¸c l©ng l©ng khã t¶! Kh«ng nghe TiÓu Thiªn ®¸p, l¹i nh×n thÊy thÇn s¾c cña TiÓu Thiªn cã phÇn kh¸c l¹. Hµ Nh­ Thuû cµng thªm hoang mang: - Giang huynh... TiÕu Thiªn chît thë ra. Sau ®ã xua tay vµ trÊn an Hµ Nh­ Thñy: - TiÓu huynh kh«ng sao ! ChØ cã ®iÓu tiÓu huynh võa nhËn thøc ®­îc mét viÖc! Cã lÏ v× thÕ Hµ muéi míi mau chãng cã ®­îc sù b×nh æn vµ kh«i phôc nguyªn tr¹ng! C¶m thÊy khã hiÓu, Hµ Nh­ Thñy hái: - ChuyÖn g× ®∙ x¶y ra ? Cßn l∙o L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng ®©u? TiÓu Thiªn mØm c­êi: - Hµ muéi cßn nhí hai chiÕc l¸ mµ tiÓu huynh ®∙ nãng lßng t×m l¹i v× ngì ®∙ mÊt?... Hµ Nh­ Thñy nghi hoÆc: - Muéi nhí ! Sao ?... TiÓu Thiªn gi¶i thÝch: - §ã lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o... -126- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ®ang nãi, bçng cã tiÕng A Thu xen vµo: - Ai võa ®Õ cËp ®Õn Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? Vót ! Nh×n thÊy A Thu xuÊt hiÖn, Hµ Nh­ Thñy reo lªn: - ThÕ nµo råi, Thu tû! Sao Thu tû quay l¹i? A Thu tuy ®ang muèn biÕt thªm vÒ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o nh­ng do c©u hái cña Hµ Nh­ Thñy lµ chñ nh©n nªn kh«ng thÓ kh«ng håi ®¸p: - Theo lêi chñ nh©n, thuéc h¹ ®inh dïng kÕ nghi binh d©n dô nh÷ng ai dang muèn ®Õn Huúnh Phong Trang ®i n¬i kh¸c ! Nh­ng ®iÕu ®ã xem ra kh«ng cÇn thùc hiÖn n÷a !... - Kh«ng cÇn ! T¹i sao, Thu tû? A Thu c­êi vui: - Cã tin ®­a vÒ, §¹i l∙o gia ®∙ ®¹t ý ®å! QuÇn hïng c¸c ph¸i hiÖn giê ®Òu ®æ dån mäi chó t©m vÕ §¹i l∙o gia ! §­êng ®i tõ ®©y ®Õn Huúnh Phong Trang hoµn toµn th«ng tho¸ng ! Chñ nh©n cã thÓ yªn t©m! Hµ Nh­ Thñy l¹i hái: - Thu tû cã tin g× vÒ bän Xu©n tû kh«ng? A Thu gËt ®©u: - Vâ §ang ph¸i còng v× chuyÖn kia nªn ®∙ tù triÖt tho¸i kiÕm trËn ! Xu©n tû vµ mäi ng­êi ®ang t×m c¸ch tiÕp trî cho §¹i l∙o gia ®èi phã víi quÇn hïng! ThËt sù quan t©m, Hµ Nh­ Thñy véi hèi thóc A Thu: - NÕu nh­ vËy , muéi vµ Giang huynh sÏ tù ®i ®Õn Huúnh phong Trang! Thu tû h∙y kÝp lªn ®­êng, cïng mäi ng­êi hç trî cho §¹i s­ b¸! §i ®i ! VÉn muèn hái vÒ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o nªn A Thu tuy ch©n b­íc ®i nh­ng m¾t cø nh×n vµo TiÓu Thiªn! ThÊy vËy, Hµ Nh­ Thñy l¹i cµng hèi: - Cßn chê g× n÷a, Thu tû? §i nhanh ®i ! Cãp phÇn miÔn G­ìng, A Thu tung ng­êi bá ®i, ®iÒu ®ã khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i thËt sù dÌ dÆt trong viÖc thè lé cöu DiÖp Tö Linh Th¶o cho Hµ Nh­ Thuû! TiÓu Thiªn b¶o: - Nh­ Thu tû rÊt quan t©m ®Õn Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o? Hµ muéi nµy... nh÷ng g× ta s¾p nãi mong muéi gi÷ kÝn, chí véi thè lé cho ai kh¸c biÕt! §Õn lóc nµy Hµ Nh­ Thñy míi nhí ®Õn nh÷ng g× TiÓu Thiªn ®ang nãi dë tr­íc lóc A Thu xuÊt hiÖn. - Cã lÏ Giang huynh nãi ®óng! Thu tû rÊt quan t©m ! Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o lµ g×, Giang huynh? ! -127- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ®¸p: - Lóc n∙y muéi bÞ ThÇn Minh Ch­ëng lµm cho l¹nh cãng kh¾p ng­êi, víi hai chiÕc l¸ tiÓu huynh ®ang gi÷, chÝnh lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, tiÓu huynh ®∙ cho Hµ muéi dïng mét ! KÕt qu¶ thËt kh«ng ngê. Hµ muéi ®∙ trë l¹i b×nh æn, ThÇn Minh Ch­ëng ®∙ bÞ hãa gi¶i! Vôt hiÓu, Hµ Nh­ Thñy kªu lªn vui mõng: - ThËt vËy ­, Giµng huynh? Th¶o nµo lóc tØnh dËy, muéi cã c¶m nhËn th¬ thíi kh¸c th­êng vµ d­êng nh­ bÖnh tr¹ng cña muéi còng nhê ®ã ®∙ hoµn toµn thuyªn gi¶m !... - BÖnh .. Hµ muéi bÞ bÖnh nh­ thÕ nµo? Hµ Nh­ Thñy ®ét nhiªn b¶o: - Muéi sÏ giíi thiÖu sau. B©y giê, muéi muèn cïng Giang huynh dïng khinh c«ng thö ch¹y ®Õn Huúnh Phong Trang ! NÕu trong lóc ch¹y, muéi kh«ng c¶m thÊy ®iÒu g× trë ng¹i n÷a, muéi sÏ cho Giang huynh biÕt râ bÖnh tr¹ng cña muéi ! §i nµo! Vót !... Còng muèn mau chãng ®Õn §éng §×nh Hå, TiÓu Thiªn véi ch¹y theo. Vót !... §­îc mét lóc; Hµ Nh­ Thñy hín hë reo Çm lªn: - Hay qu¸ ! Muéi ®∙ thËt sù khái bÖnh råi!? ChÝnh Giang huynh ®∙ cøu muéi, gióp muéi mau chãng ®¹t ®­îc ý nguyÖn! Vui l©y víi c¸i vui cña Nh­ Thñy, TiÓu Thiªn ph× c­êi: - Muéi còng mét lÇn cøu m¹ng tiÓu huynh! ThÊy muéi vui nh­ thÕ nµy, tiÓu huynh thËt sù mõng! VÉn tiÕp tôc thi triÓn khinh th©n ph¸p, Hµ Nh­ Thñy b¾t ®Çu nãi: - Theo gia s­ thuËt l¹i, lóc muéi lªn ba, toµn gia ®Òu l©m n¹n! Muéi còng bÞ kÎ thï dïng thñ ph¸p tµn ®éc g©y th­¬ng thÕ trÇm träng! Tuy muéi ®­îc gia s­ cïng víi §¹i s­ b¸ vµ Tam s­ c« tËn lùc ch¹y ch÷a nh­ng còng chØ gi÷ ®­îc tÝnh m¹ng cña muéi! Víi th­¬ng thÕ ®ã ®∙ trë thµnh c¨n chøng nan y, viÖc luyÖn c«ng cöa muéi hoµn toµn kh«ng thuËn lîi. BÊt luËn lµ muéi ®ang tù luyÖn c«ng bay ®ang cïng ng­êi giao thñ g× còng vËy, mçi khi vËn dông qu¸ søc, muéi lËp tøc l©m vµo t×nh c¶nh huyÕt khÝ nghÞch hµnh! - HuyÕt khÝ nghÞch hµnh lµ g×? Hµ Nh­ Thñy thë ra: §ã lµ hiÖn tr¹ng ®¹i tèi kþ víi ng­êi luyÖn vâ. Ng­êi nµo bÞ nh­ thÕ nÆng th× mÊt m¹ng, nhÑ th× bÞ tÈu háa nhËp ma tµn phÕ suèt ®êi! Riªng muéi do ®∙ quen bÞ, v¶ l¹i ch©n nguyªn néi lùc cßn kÐm nªn chØ th­êng bÞ ngÊt ®i mét lóc råi th«i. TiÓu Thiªn chît hiÓu: - Th¶o nµo khi di chuyÓn. Hµ muéi lu«n dïng ®Õn xe ! Lµ muèn tr¸nh viÖc huyÕt khÝ nghÞch hµnh ? -128- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh H¹ Nh­ Thñy nãi víi s¾c mÆt u buån: - Nµo chØ cã viÖc di chuyÓn kh«ng th«i. Muéi ®i ®©u còng cã bän A Xu©n theo hÇu cËn! Ch­a hÕt, do viÖc luyÖn c«ng kh«ng thuËn lîi nªn gia s­ bÊy l©u nay vÉn kh«ng thÓ dèc hÕt ch©n truyÒn...chît ®æi giäng, Hµ Nh­ Thñy c­êi thµnh tiÕng: - Nh­ng b©y giê th× kh¸c råi! Muéi sÏ nhanh chãng b¸o cho gia s­ biÕt ! NhÊt ®Þnh gia s­ sÏ vui mõng vµ nhê ®ã, Tam S­ c« cµng xem träng Giang huynh. SÏ thu nhËn Giang huynh lµm truyÒn nh©n! Kh«ng mõng nh­ Hµ Nh­ Thñy mong ®îi. TiÓu Thiªn lªn tiÕng hái mét c¸ch nghi ng¹i: - TiÓu huynh vÉn muèn biÕt mèi liªn hÖ gi÷a Ngò Hµnh Bang vµ Thanh Tróc Trang ! Nã nh­ thÕ nµo, Hµ muéi? Hµ Nh­ Thñy tr­íc khi ®¸p bçng ®æi h­íng, ch¹y men theo mét khu rõng. Vµ khu rõng nµy tho¹t nh×n cø nh­ mét n¬i rÊt Ýt cã ng­êi lai v∙ng! Do ®ã, tuy TiÓu Thiªn vÉn nghe lêi ®¸p cña Nh­ Thñy nh­ng ®èi víi khu rõng vÉn t¹o cho TiÓu Thiªn mèi quan t©m kú quÆc! Nh­ Thñy kh«ng ®Ó ý cø ®¸p: - ThËt ra gi÷a Tam Trang vµ Ngò Hµnh Bang kh«ng hÒ cã liªn can! Hay nãi ®óng h¬n gi÷a Ngò Hµnh Bang vµ Tam Trang tõ xa x­a ®∙ cã nh÷ng ©n o¸n khã thÓ hßa gi¶i ! TiÓu Thiªn kinh ng¹c: - VËy t¹i sao c¸c ph¸i cø ®Ò quyÕt Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang?... Hµ Nh­ Thñy chît h¹ thÊp giäng: - Muèn nãi râ ®iÒu nµy, muéi cÇn ph¶i cho Giang huynh biÕt qua néi t×nh cña Tam Trang! Vµ ®iÒu ®ã hiÖn giê vÉn lµ ®iÒu cÊm kþ cña bæn m«n! - CÊm kþ ­ ? NghÜa lµ Hµ muéi kh«ng thÓ nãi? Hµ Nh­ Thñy ph©n v©n: - Giang huynh ®∙ lµ ®¹i ©n nh©n cña muéi, ®¸ng lý muéi kh«ng nªn giÊu huynh... TiÓu Thiªn xua tay: - §­îc råi! Kh«ng nãi còng kh«ng sao! ChØ cã ®iÒu viÖc tiÓu huynh ®∙ cøu muéi, tèt h¬n hÕt muéi ®õng bao giê ®Ò cËp ®Õn víi bÊt kú ai ! - T¹i sao ? TiÓu Thiªn cè ý mØm c­êi: - Qu©n tö thi ©n bÊt cÇn b¸o! Hµ muéi chØ cÇn hiÓu nh­ thÕ lµ ®ñ! Cµng thªm ¸y n¸y, Hµ Nh­ Thñy ®ét nhiªn h¹ thÊp giäng h¬n n÷a, cho dï tr­íc ®ã Hµ Nh­ Thuû ®∙ mét lÇn lµm nh­ vËy. - NÕu vËy, muéi cã thÓ nãi cho Giang huynh biÕt mét phÇn nhá cã liªn quan ®Õn -129- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh néi t×nh cña Tam Trang! Mäi ng­êi b¶o Thanh Tróc Trang lµ tai m¾t cña Ngò Hµnh Bang v× chÝnh Trang Chñ cña Trang nµy còng lµ ®¹i s­ b¸ cña muéi ®∙ cè t×nh tiÒm phôc nhiÒu n¨m ë Ngò Hµnh Bang! Môc ®Ých cña §¹i s­ b¸ lµ lµm cho Ngò Hµnh Bang ph¶i bÞ hñy diÖt? Vôt hiÓu, TiÓu Thiªn kªu khÏ: - Cïng víi ý muèn nµy ph¶i ch¨ng lÖnh ®¹i s­ b¸ cßn muèn chiÕm ®o¹t c«ng phu tuyÖt häc g× ®ã cña Ngò Hµnh Bang ? Hµ Nh­ Thñy biÕn s¾c: - Lµm sao Giang huynh l¹i biÕt râ ®iÒu nµy?... TiÓu Thiªn thõ ng­êi mét lóc míi ®em nh÷ng lêi nãi cña ch­ëng m«n Kh«ng §éng ph¸i thuËt l¹i cho Hµ Nh­ Thñy nghe! Sau ®ã, TiÓu Thiªn cßn b¶o: L∙nh DiÖn ThÇn Minh Ch­ëng mµ cã ý nµy, chøng tá viÖc c¸c ph¸i kÐo ®Õn Giang Nam, cã lÏ còng lµ Tæng ®µn Ngò Hµnh Bang, hä còng muèn chiÕm h÷u tuyÖt häc nä? Hµ Nh­ Thñy ®µnh ph¶i thõa nhËn vµ thè lé thªm: - Kh«ng sai ! GiËu ®æ b×m leo, c¸c ph¸i nµy dï lµ danh m«n chÝnh ph¸i, hä vÉn cã mong muèn lµ chiÕm ®­îc tuyÖt häc ®∙ mét thêi lµm cho Ngò Hµnh Bang vang danh thiªn h¹ ! Nh­ng hä ®∙ chËm h¬n §¹i s­ b¸ cña muéi mét b­íc !... Nãi ®Õn ®©y TiÓu Thiªn Vµ Hµ Nh­ Thñy do vÉn di chuyÓn men theo khu rõng, TiÓu Thiªn chît hái: - N¬i nµy kÓ nh­ ®∙ gÇn §éng §×nh Hå, lµ n¬i ph¶i cã nhiÒu ng­êi l­u ngô, t¹i sao vÉn tån t¹i mét khu rõng mµ tho¹t nh×n còng biÕt lµ Ýt cã ng­êi lui tíi? Hµ Nh­ Thñy ®­a m¾t nh×n vµo khu rõng, s¾c mÆt ®Ó lé nçi lo ng¹i m¬ hå: - Muéi tõng nghe Tam s­ c« b¶o, khu rõng nµy cã nhiÒu ®iÓm kú qu¸i! §Õn tªn gäi cña nã còng cho biÕt ®iÒu nµy ! V× thÕ, lÇn nµo còng nh­ lÇn nµo, hÔ muéi võa ®Ët ch©n ®Õn Huúnh Phong Trang th× lêi cÆn dÆn ®Çu tiªn cña Tam s­ c« vÉn lµ: ®õng bao giê d¹i dét bÐn m¶ng vµo §¹i Ma L©m ! - §¹i Ma L©m ? §ã lµ danh x­ng cña khu rõng?... Mèi kinh ng¹c cña TiÓu Thiªn lµm cho Hµ Nh­ Thñy ph¶i ph× c­êi, nh­ng c¸i c­êi cña Hµ Nh­ Thñy vÉn ®Ó lé sù lo ng¹i kú bÝ: - Kh«ng sai ! §ã lµ tªn gäi cña nã! Giang huynh còng vËy, nhí ph¶i tr¸nh xa khu rõng ! Ba ch÷ “§¹i Ma L©m” kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ cã! BÊt chÊp lêi c¨n dÆn cña Hµ Nh­ Thñy, tõ th©m t©m TiÓu Thiªn ®∙ cã quyÕt ®Þnh! Do dã, hÇu nh­ TiÓu Thiªn kh«ng cßn nãi g× n÷a dï vÉn ®ang cïng Hµ Nh­ Thñy ®i ®Õn tËn Huúnh Phong Trang... Viiettkiiem..com V e k em com -130- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2