Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 13

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

72
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 13

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù möôøi ba Böùc Töôøng Thaønh Ma Quaùi S oaït!... Tieåu Thieân ñöøng ngaån ngöôøi nhìn moät con quaùi xaø vöøa tình côø xuaát hieän ngay quaàng saùng cuûa baûy vieân ngoïc! Con quaùi xaø cuøng vöôn cao ñaàu vaø baén xaï nhöõng tia maét thu hoàn nhìn laïi Tieåu Thieân! Khieáp haõi, Tieåu Thieân böôùc luøi laïi! Quaùi xaø ñöôïc dòp boø nhích leân. Quaùi xaø chæ döøng laïi khi giöõa noù vaø Tieåu Thieân ñaõ coù moät khoaûng caùch nhö cuõ ! Thaát kinh, Tieåu Thieân quay ngöôøi ñònh chaïy ! Soaït ! Tieáng ñoäng laïi vang leân ngay ôû sau löng, cho Tieåu Thieân bieát quaùi xaø ñang taán coâng noù! Cuoáng cuoàng, Tieåu Thieân laïi quay trôû laïi vaø quaùt: - Suùc sinh, ngöôi daùm... Boû ngang tieáng quaùt, Tieåu Thieân kinh ngaïc nhìn quaùi xaø duø ñang ñaø lao vaøo noù vaãn phaûi thu goïn thaân hình vaø rôi xuoáng ñaát. Phòch! Nhö coù moät löïc löôïng kyø bí naøo ñoù ñaõ xuaát hieän vaø laøm cho quaùi xaø phaûi boû yù ñònh taán coâng! Khoâng nhöõng theá, sau khi luøi laïi vaø coù ñöôïc moät khoaûng caùch nhö cuõ tuy quaùi xaø ñang baét ñaàu vöôn cao ñaàu nhöng aùnh maét thu hoàn cuûa quaùi xaø döôøng nhö khoâng coù nhieàu uy löïc nhö laàn môùi roài! Kinh nghi, Tieåu Thieân kheõ quay ñaàu nhìn laïi phía sau! Quaàng saùng cuûa baûy vieân ngoïc hôïp laïi vaãn khoâng ñuû roïi saùng phía sau, khieán cho Tieåu Thieân phaûi ruøng mình vì muïc quang chæ nhìn thaáy moät vuøng toái ñen saâu thaúm! ÔÛû phía sau khoâng coù ai, chöùng toû con quaùi xaø khi naõy bò luøi laïi vaø phaûi boû yù ñònh taán coâng laø do moät nguyeân nhaân naøo khaùc, khoâng phaûi do ai ñoù xuaát löïc ngaên caûn? Quay trôû laïi phía tröôùc, Tieåu Thieân kinh ngaïc khi phaùt hieän aùnh maét cuûa quaùi xaø giôø ñang lôø ñôø daàn! Khoù theå hieåu roõ nguyeân do, Tieåu Thieân baát giaùc ñöa cao tay ñang caàm giöõ baûy vieân ngoïc ? Cöû chæ cuûa Tieåu Thieân laøm cho quaàng saùng töø baûy vieân ngoïc phaûi dòch chuyeån moät ít. -140- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Thaät kyø laï, quaùi xaø cuõng dòch chuyeån! Vaø noù chæ döøng laïi khi toaøn thaân noù ñaõ dòch chuyeån vaøo giöõa quaàng saùng! Nghi hoaëc, Tieåu Thieân thöû di chuyeån caùnh tay, nghóa laø laøm cho quaàng saùng laïi dòch chuyeån. Ñuùng nhö Tieåu Thieân nghi ngôø quaùi xaø laàn nöõa laïi dòch chuyeån! Noù dòch chuyeån theo quaàng saùng töø baûy vieân ngoïc ! Nhö vaäy Tieåu Thieân thaàm ñoaùn aùnh saùng cuûa baûy vieân ngoïc ñaõ thu huùt quaùi xaø ! Vaø coù leõ quaùi xaø cuõng sôï quaàng saùng ñoù! Ñeå minh baïch, Tieåu Thieân thöû luøi! Quaùi xaø tieán leân theo quaàng saùng! Tieåu Thieân thöû tieán leân ! Thaät laï, Tieåu Thieân cho quaàng saùng tieán ñeán ñaâu thì quaùi xaø laïi luøi ñeán ñaáy ! Thuyû chung, quaùi xaø vaãn baèng moïi caùch mieãn sao baûn thaân noù ñöôïc quaàng saùng chieáu roïi laø ñöôïc! Vôõ leõ Tieåu Thieân baét ñaàu ung dung tieán böôùc vaø laøm cho quaùi xaø phaûi luøi... luøi maõi. Ñöôïc moät luùc quaùi xaø boãng guïc ñaàu xuoáng, vaø sau moät vaøi laàn laên loän, quaùi xaø hoaøn toaøn naèm im! “Noù ñaõ cheát? Taïi sao? Laø do aùnh saùng töø baûy vieân ngoïc ö? Laï thaät!” Vöøa nghó, Tieåu Thieân vöøa thöû chaïm vaøo quaùi xaø! Quaùi xaø ñaõ cheát thaät! Coøn nguyeân ño, Tieåu Thieân thaät khoù tin laø do aùnh saùng cuûa baûy vieân ngoïc ! Ñi theâm moät luùc nöõa, Tieåu Thieân laïi nghe “soaït !” Laàn naøy laø caû moät ñoâi raén! Chuùng cuõng laéc lö ñaàu vaø luøi maõi theo nhòp di chuyeån cuûa Tieåu Thieân! Chuùng cuõng bò quaàng saùng kyø laï thu huùt vaø chuùng hoaøn toaøn khoâng theå thoaùt ra khoûi quaàng saùng! Gioáng nhö con quaùi xaø khi naõy, ñoâi quaùi xaø naøy luøi maõi cho ñeán khi töï ngaõ vaät ra! “Thaät kyø laï, chuùng taïi sao laïi cheát ? Khoâng leõ laø do baûy vieân ngoïc naøy?” Ñang hoang mang, chaân cuûa Tieåu Thieân boãng ñaïp vaøo moät vaät! Boäp ! Nhìn xuoáng, Tieåu Thieân keâu hoaûng: - OÂi chao! Haøi coát? Quaû nhieân ñaõ coù ngöôøi cheát ôû ñaây! Luoáng cuoáng böôùc nhanh hôn, quaàng saùng treân tay Tieåu Thieân vaãn khoâng ngôùt chieáu vaøo töøng boä coát khoâ raûi raùc ! -141- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Chuùng naèm ôû choã troáng, naèm caïnh nhöõng coäi caây, naèm beân luøm caây daïi naèm ôû baát kyø choã naøo maø chuùng tröôùc ñoù voán laø hình haøi cuûa cuûa ngöôøi ñang kyø laøm chung! Khoâng nhöõng theá, qua söï muïc naùt hoaëc coøn nguyeân veïn cuûa nhöõng boä coát khoâ, Tieåu Thieân bieát hoï ñaõ töøng laø nhöõng ngöôøi sinh soáng ôû nhieàu thôøi khaùc nhau! Coù keû cheát ñaõ laâu, di coát cuûa hoï ñaõ bò thôøi gian phaù huyû gaén heát! Coù ngöôøi cheát chæ vaøo nhöõng luùc gaàn ñaây dò coát cuûa hoï haõy coøn cöùng vaø traéng toaùt! Duy coù ñieàu laï, caïnh nhöõng dò coát haàu heát ñeàu coù vuõ khí naèm keà, chöùng toû hoï ñeàu laø nhöõng nhaân vaät voõ laâm! Töø ñieàu ñoù, Tieåu Thieân chôït töï hoûi: - Taïi sao hoï bò cheát ? Ai gieát hoï? Hay caùi gì ñaõ laøm hoï tuyeät maïng ? Soaït ? Moät con quaùi xaø khaùc laïi xuaát hieän vaø bò quaàng saùng thu huùt! Khoâng muoán quaùi xaø uoång maïng, Tieåu Thieân voäi naém chaët loøng baøn tay laøm cho aùnh saùng töø baûy vieân ngoïc khoâng theå phaùt ra! Baát ngôø, moät thanh aâm kyø laï vang leân: OÄp ! Vaø tieáp ñoù tieáng thôû phì phì vaø tieáng vaät vaõ döõ tôïn cuûa vaät naøo ñoù cöù vang leân lieân tuïc. Tieåu Thieân môû tay ra vaø nhìn veà phía tröôùc. Con quaùi xaø khi naõy quaû nhieân ñang laên loän vaø tieáng thôû phì phì cuõng laø ño quaùi xaø taïo ra ! Ñang muoán bieát taïi sao quaùi xaø laâm vaøo caûnh ngoä naøy, Tieåu Thieân phaûi thaát thaàn kinh haõi khi nhìn thaáy töø coå cuûa quaùi xaø boãng nhaûy ra moät vaät! Vaø vaät naøy, khi bi quaàng saùng thu huùt khieán noù phaûi loä nguyeân hình, Tieåu Thieân nhìn thaáy noù chæ laø moät con thieàm thöø beù nhoû! Nhìn laïi coå cuûa quaùi xaø, Tieåu Thieân caøng theâm kinh haõi! Vì ôû coå quaùi xaø maùu ñang luoân chaûy vaø caøng tuoân chaûy quaùi xaø caøng ñuoái daàn. Sau cuøng, quaùi xaø naèm im, chöùng toû caùi cheát cuûa quaùi xaø laø do con thieàm thöø beù nhoû kia gaây ra! Mô hoà hieåu ra, Tieåu Thieân caûm thaáy rôïn ngöôøi! Quaùi xaø thöôøng laø loaøi ñoäc vaät muoán tröø khöû quaùi xaø naøo phaûi chuyeän deã! Theá nhöng, con thieàm thöø kia tuy beù nhoû nhöng noù laïi coù thöøa naêng löïc haï saùt -142- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh quaùi xaø chæ trong moät thôøi gian ngaén! Nhö vaäy con thieàm thöø phaûi laø moät loaøi toái ñoäc, ñoäc hôn luõ quaùi xaø nhieãu laàn! Vaø Tieåu Thieân cuõng mang maùng hieåu, ôû Ñaïi Maï Laâm do coù quaù nhieàu ñoäc vaät, nhöõng ai maïo hieåm vaøo ñaây, cho duø coù coâng phu baûn laõnh cao ñeán ñaâu ñi nöõa vaãn deã daøng bò luõ ñoäc vaät haõm haïi! Noù nghó, khoâng bieát ñeán bao giôø seõ ñeán löôït noù? Sôï haõi, Tieåu Thieän cöù ñöùng yeân vaø nhìn vaøo con thieàm thöø! Quaàng saùng vaãn tieáp tuïc thu huùt söï chuù taâm cuûa thieàm thöø! Nhöõng xem ra uy löïc cuûa quaàng saùng laàn naøy khoâng ñuû söùc laøm cho con thieàm thöø phaûi cheát! Vì nhö Tieåu Thieân nhìn thaáy, con thieàm thöø sau moät luùc cheãm cheä ngoài giöõa quaàng saùng, chæ caàn nhaûy moät caùi, con thieàm thöø laäp töùc khuaát daïng vaøo boùng toái thaâm u cuûa khu röøng!... Hít maïnh moät hôi, Tieåu Thieân tieáp tuïc böôùc ñi! Vöøa ñi, Tieåu Thieân vöøa möôøng töôïng caûnh con thieàm thöø seõ baát ngôø nhaûy ra vaø ngoaïm vaøo coå noù nhö ñaõ ngoaïm vaøo coå quaùi xaø, laøm cho quaùi xaø phaûi cheát! Ñaõ lo sôï Tieåu Thieån caøng theâm sôï khi caøng luùc caøng baét gaëp nhieàu boä coát khoâ! Quaù ñuû nhöõng noãi kinh taâm, ñuùng luùc Tieåu Thieân ñònh quaûy lui vaø boû cuoäc thì ôû phía tröôùc moät böùc töôøng thaønh baèng ñaù boãng bò quaàng saùng soi toû! Ngôõ chæ hoa maét, Tieåu Thieân tieán laïi gaàn hôn vaø nhìn kyõ . Nhöõng phieán ñaù vuoâng vöùc naèm choàng leân nhau taïo thaønh böùc töôøng thaønh kieân coá ! Duø coù nhieãu lôùp daây leo che phuû phía ngoaøi nhöng Tieåu Thieân cuõng bieát ñoù laø moät böùc töôøng thaønh ñöôïc kieán taïo töø laâu! Tim ñaäp doàn, nhòp hoâ haáp baán loaïn, Tieåu Thieân bieát noù ñaõ ñeán ñích! Noù ñaõ phaùt hieän moät nôi maø möôøi phaân ñuû möôøi phaûi laø Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát ! Nhìn laïi ñoà hình treân maûnh da, Tieåu Thieân thaáy baûy hình vuoâng tuy naèm loàng vaøo nhau nhöng treân moãi hình vuoâng, hình naøo cuõng coù moät daáu chaám nhoû! Baûy daáu chaám cho baûy hình vaø chuùng naèm ôû nhöõng vò theá hoaøn toaøn khaùc nhau. Neáu noái baûy daáu chaám naøy laïi, coù leõ Tieåu Thieân seõ ñöôïc moät hình thuø khaù kyø quaëc! Ñoù laø moät neùt daøi goàm ba chaám lieân hoaøn, ôû ba hình vuoâng phía ngoaøi! Boán chaám cho boán hình vuoâng ôû trong seõ taïo neân moät hình goàm boán caïnh khoâng haún laø vuoâng! Vôùi hình thuø vöøa möôøng töôïng, Tieåu Thieân coù caûm nhaän noù ñaõ töøng nhìn thaáy hình naøy ôû ñaâu roài! Nhöng nhìn thaáy ôû ñaâu, Tieåu Thieân coá nhôù maõi vaãn khoâng nhôù ra! -143- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tuy nhieân, nhö noù vöøa nghó, baûy daáu chaám naøy vì naèm ôû treân ñuû baûy lôùp thaønh vuoâng vöùc nhaát ñònh phaûi coù lieân quan ñeán loái daãn vaøo, hoaëc daãn ra khoûi Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát! Vôùi yù nghó naøy, Tieåu Thieân thaàm baûo: “Daáu chaám ôû lôùp thaønh phía ngoaøi naèm ôû phía ñoâng ! Ñeå bieát coù phaûi loái xuaát nhaäp hay khoâng, ta phaûi thöû môùi bieát!” Tieåu Thieân laäp töùc ñi men theo böùc töôøng thaønh vôùi quaàng saùng töø baûy vieân ngoïc soi ñöôøng! Ñeán nôi ñaõ nghó, Tieåu Thieân khoâng heà ngaàn ngaïi duøng tay gaït boû lôùp daây leo ñang bao phuû phía ngoaøi böùc töôøng thaønh! Lôùp daây leo vöøa bò gaït boû, Tieåu Thieân suyùt nöõa keâu hoaûng do nhìn thaáy moät boä coát khoâ ñang ngoài döïa vaøo böùc töôøng? Ngay beân treân khoâ laâu cuûa boä coát khoâ naøy, Tieåu Thieân nhìn thaáy ai ñoù ñaõ khaéc vaøo böùc töôøng thaønh moät haøng chöõ cho ñeán giôø vaãn coøn loä roõ: “Taàn Taëc” Tuy chæ coù hai chöõ voûn veïn nhöng vì ñaõ bieát caâu chuyeän gian thaàn Taàn Coái ñaõ haõm haïi Nhaïc Phi. Tieåu Thieân chôït hieåu haïi chöõ naøy phaûi laø do boä coát khoâ kia tröôùc khi cheát ñaõ duøng kieám khaéc vaøo ! Vì neáu Vuõ Muïc Taøng Binh thaát ñuùng laø do danh töôùng Nhaïc Phi thieát laäp, boä coát khoâ kia chaéc chaén phaûi laø tuyø töôùng cuûa Nhaïc Phi! Vaø ngöôøi naøy thöïc chaát phaûi laø do Taàn Coái haï thuû neân tröôùc khi cheát, ñeå truùt noãi caêm phaãn ngöôøi naøy ñaõ khaéc leân hai chöõ ñoù thoaù maï keû gian thaàn! Hieåu thì hieåu nhöng Tieåu Thieân vaãn khoâng tìm thaáy moät daáu hieäu naøo cho thaáy ôû ñaây coù moät loái xuaát nhaäp nhö treân ñoà hình ñaõ löu moät daáu chaäm laøm aùm kyù! Nghó ñeán aùm kyù, Tieåu Thieân boãng nhôù ñeán caùch ghi aùm kyù cuûa Haø Nhö Thuyû ! Haø Nhö Thuyû ñaõ ñieåm laïi ba daáu chaám bieåu thò cho Tam Trang! Vaø ôû ñaây ñuùng nhö treân ñoà hình coù löu moät daáu chaám, neáu coù moät loái xuaát nhaäp thaät söï phaûi chaêng hai chöõ Taàn Taëc kia cuõng laø moät kieåu löu aùm kyù? Quan saùt hai chöõ naøy moät luùc laâu, cuoái cuøng Tieåu Thieân phaùt hieän ôû giöõa hai chöõ naøy khoâng hieåu sao boãng xuaát hieän moät loã thuûng! Loã thuûng naèm treân phieán ñaù, chöùng toû ñoù laø loã thuûng do ngöôøi taïo thaønh, khoâng theå treân phieán ñaù töï nhieân coù! Baèng chöùng, ôû nhieàu phieán ñaù beân caïnh, chuùng khoâng heà coù baát kyø loã thuûng naøo ? Nhìn loã thuûng, Tieåu Thieân khoâng theå khoâng so saùnh vôùi kích côõ cuûa baûy vieân ngoïc treân tay! -144- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Ñoà hình cho thaáy coù baûy daáu chaám, vaø keøm theo ñoà hình laïi coù ñuùng baûy vieân ngoïc! Vaû laïi, neáu ôû baûy lôùp thaønh, lôùp naøo cuõng coù moät loã thuûng kyø quaùi nhö vaäy, phaûi chaêng Tieåu Thieân phaûi nheùt vaøo moãi loã thuûng moät vieân ngoïc ? Lieäu coù keát quaû gì khoâng? Vaø neáu coù, lieäu Tieåu Thieân bieát phaûi nheùt vieân ngoïc naøo vaøo loã thuûng naøo ? Cöù nheùt böøa, mieãn laø coù nheùt, coù ñöôïc khoâng? ... Nghi ngôø giöõa baûy loã thuûng vaø baûy vieân ngoïc phaûi coù lieân quan, Tieåu Thieân baét ñaàu xem xeùt kyõ baûy vieân ngoïc ! Nhôø xem xeùt kyõ, Tieåu Thieân baát ngôø nhaän ra ôû baûy vieân ngoïc coù ñuùng baày saéc maøu phaùt ra ! Ñoù laø : Xích, Hoàng, Huyønh, Thanh, Lam, Bích Tía ! Vaø cuõng laø baûy saéc maøu cuûa maây trôøi maø baát kyø ai cuõng moät laàn nhìn thaáy ! Nhö vaäy, phaûi chaêng Tieåu Thieân phaûi nheùt nhöõng vieân ngoïc naøy vaøo töøng loã thuûng vaø phaûi tuaân thuû ñuùng thöù töï cuûa baûy saéc maøu treân? ... Khoâng daùm khinh suaát Tieåu Thieân phaûi suy nghó theâm moät luùc nöõa môùi daùm ñöa tay caàm laáy vieân ngoïc ñang phaùt ra saéc maøu ñoû (xích). Thaän troïng, Tieåu Thieân cho vieân ngoïc ñoù vaøo loã thuûng! Vôùi kích côõ vöøa vaën, vieân ngoïc naèm giöõa phieán ñaù chieáu saùng ra, nhö moät con maét cuûa moät vò thaàn linh ñang doõi nhìn xem ai laø ngöôøi ñang ñöùng tröôùc böùc töôøng thaønh! Tieåu Thieân nhìn vieân ngoïc, aùnh saùng cuûa vieân ngoïc nhìn laïi noù! Cöù nhö theá, ñöôïc moät thôøi gian ñuû cho loøng nhaãn naïi cuûa Tieåu Thieân phaûi caïn, luùc Tieåu Thieân chaùn naûn ñònh laáy laïi vieân ngoïc vì nghó ñoù laø caùch khoâng coù taùc duïng, baát ngôø coù moät söï dòch chuyeån mô hoà ôû boä coát khoâ! Kinh hoaûng vì ngôõ ñoù laø hoàn ma hieän veà, Tieåu Thieân nhìn ñaêm ñaêm vaøo boä coát khoâ! Beä coát khoâ dòch chuyeån thaät! Noù ngaõ daàn veà phía sau vaø chính moät vuoâng ñaù ôû phía sau boä coát khoâ ñang töø töø thuït saâu vaøo trong! Boài hoài vaø noân nao, Tieåu Thieân phaán chaán vì bieát caùch vöøa roài voâ tình ñuùng vôùi söï boá trí ôû ñaây, vaø vuoâng ñaù kia neáu cöù thuït maõi chaéc chaén seõ ñeå loä ra moät loái xuaát nhaäp ! Chôø ñeán luùc thaät söï xuaát hieän moät loái ñi, Tieåu Thieân nhanh tay thu laïi vieân ngoïc noï vaø chui nhanh vaøo trong! Caïch ! Quay laïi, Tieåu Thieàn phaùt hieän loái xuaát nhaäp vöøa roài ñaõ bò phong beá nhö tröôùc ! Khoâng nhöõng theá, nôi Tieåu Thieân vöøa chui vaøo, nhôø quaàng saùng töø baûy vieân ngoïc noù nhaän ra ñaây laø moät ñòa ñaïo toái aâm u! Tuy ñang hoang mang nhöng lôõ laâm vaøo tình caûnh naøy Tieåu Thieân ñaønh phaûi tieáp tuïc -145- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh daán böôùc ! Chöa ñi ñöôïc bao xa, boãng coù moät tieáng ñoäng mô hoà vang leân. Soaït ! Thaát thaàn, Tieåu Thieân ngoài thuïp xuoáng vaø duøng caû hai tay che kín tröôùc maët ! Vôùi quaàng saùng bò loang nhìn theo cöû ñoäng vöøa roài, Tieåu Thieân laïi nhìn thaáy moät laõo quaùi xaø cuõng bò quaàng saùng thu huùt! Goïi laø “laõo” vì con quaùi xaø naøy caû lôùp da ngoaøi loang loå vaø coù nhieàu choã bò troùc ra xô xaùc, chöùng toû quaùi xaø ñaõ quaù giaø, cho duø thaân hình coù to lôùn vaø daøi thaäm thöôït! Bò quaàng saùng ngaên caûn, laõo quaùi xaø ñaønh vöôn cao ñaàu nhìn vaøo Tieåu Thieân! Bieát chæ coù quaàng saùng laø ñuû löïc khoáng cheá nhöõng loaøi ñoäc vaät, Tieåu Thieân ñaùnh baïo ñöa cao tay, coá tình chieáu quaàng saùng vaøo ñaàu laõo quaùi xaø !Nhöng ñieàu baát ngôø ngoaøi söùc töôûng töôïng boãng xaûy ra! Laõo quaùi xaø tuy bò quaàng saùng chieáu vaøo ñaàu nhöng vôùi thaàn thaùi daøi thaäm thöôït, laõo quaùi xaø vaãn hung haêng quaät thaúng vaøo Tieåu Thieân. Vuø! Bò taán coâng, theo baûn naêng Tieåu Thieân tung ngöôøi nhaûy traùnh! Vuùt ! Huït ñaø, thaân mình cuûa laõo quaùi xaø phaûi quaät maïnh vaøo thaønh ñòa ñaïo. AÀm ! Tieáng chaán ñoäng thaät kinh khieáp, tuy nhieân vaãn chöa kinh khieáp baèng ñieàu ñang xaûy ra! Do Tieåu Thieân nhaûy traùnh neân luoàng saùng khoâng coøn chieáu vaøo ñaàu laõo quaùi xaø nöõa ! Ñaàu cuûa laõo quaùi xaø lieàn moå thaúng vaøo ñaàu Tieåu Thieân. Vuø! Kinh hoaøng, Tieåu Thieân huô nhanh tay caàm baûy vieân ngoïc, lia quaàng saùng leân vöøa ngaên caûn vöøa quaùt: - Laõo xaø khoâng ñöôïc hung haêng! Döøng laïi ! Khoâng bieát coù phaûi do laõo quaùi xaø linh thoâng, nghe roõ meänh leänh cuûa Tieåu Thieân, hay laø vì moät nguyeân nhaân naøo khaùc ñaàu cuûa laõo quaùi xaø lieàn döøng laïi vaø lô löûng vaø chæ caùch ñaàu Tieåu Thieân chöøng moät gang tay! Thaát kinh hoãn vía Tieåu Thieân coá leân tieáng, noùi baèng gioïng thaät oân hoaø: - Laõo xaø ! Ta vaøo ñöôïc ñaây laø nhôø coù di vaät löu laïi cuûa tieàn nhaân ! Ta khoâng muoán ngöôi phaûi cheát nhö luõ quaùi xaø ngoaøi kia ñaõ cheát! Ta seõ khoâng haïi ngöôi, neáu ngöôi chòu luøi laïi -146- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh nhöôøng loái cho ta ñi! Ñaàu cuûa laõo quaùi xaø cöù laéc lö, khieán Tieåu Thieân thaät khoù bieát ñoù laø do laõo quaùi xaø coù yù phaûn khaùng hay bò quaàng saùng laøm cho khieáp sôï! Thöû luøi laïi, Tieåu Thieân phaûi kinh taâm vì thoaùng nhìn thaáy thaân mình cuûa laõo quaùi xaø döôøng nhö ñang chôùp ñoäng! Khoâng bieát ñuùng sai theá naøo, Tieåu lieân cöù nhaûy luøi! Thaät kòp luùc, thaân mình cuûa laõo quaùi xaø quaû nhieân ñang quaät ñeán. Vuø!.. Do Tieåu Thieân ñaõ nhaûy luøi neân moät laàn nöõa laõo quaùi xaø chæ quaät vaøo neàn ñòa ñaïo. AÀm ! Bieát tröôùc theá naøo ñaàu cuûa laõo quaùi xaø cuõng moå ñeán, Tieåu Thieân thöøa cô boäi, lao thaúng veà phía tröôùc thaät nhanh. Vuùt ! Ñaàu cuûa laõo quaùi xaø vì moå ñeán maïnh vaø vì chaäm hôn Tieåu Thieân moät ít neân phaûi moå vaøo neàn ñòa ñaïo. Boáp ! Tieáng ñoäng quaù khoâ khan laøm cho Tieåu Thieân nghi ngôø ! Quay laïi vaø duøng quaàng saùng chieáu roïi, Tieåu Thieân nhìn thaáy laõo quaùi xaø ñang laên loän vì ñau! Khoâng nhöõng theá moät beân ñaàu laõo quaùi xaø döôøng nhö bò vôõ chöùng toû caùi quaät vöøa roài ñaõ laøm haïi chính laõo quaùi xaø ! Khoâng daùm löu laïi laâu, Tieåu Thieân voäi vaøng chaïy theo ñòa ñaïo! Ñòa ñaïo hoaù ra khoâng daøi laém, vaø ñeàu coù daáu hieäu cheách daàn leân cao. Tieåu Thieân lui ra khoûi ñòa ñaïo, laäp töùc nhìn thaáy moät böùc töôøng thaønh nöõa. Ñöa maét nhìn quanh, Tieåu Thieân coù yù ngôø vì khoâng heà nhìn thaáy böùc töôøng thaønh khi naõy, phaûi chaêng sau khi chui vaøo ñòa ñaïo, chính ñòa ñaïo naøy ñaõ daãn Tieåu Thieân quay trôû ra, vaø baây giôø ñang ñoái dieän vôùi böùc töôøng thaønh luùc ñaàu ? Ñeå minh ñònh ñieàu naøy Tieåu Thieân voäi ñi men theo böùc töôøng thaønh. Khoâng bao laâu, Tieåu Thieân söõng laïi vì nhìn thaáy moät boä caát khoâ vaø treân ñaàu coát khoâ vaãn laø moät haøng chöõ ! Tuy nhieân, Tieåu Thieân bieát noù ñang ñöùng tröôùc lôùp töôøng thaønh thöù hai! Vì haøng chöõ ñang nhìn thaáy khoâng phaûi laø chöõ Taàn Taëc nhö khi naõy ! Traùi laïi ñoù laø haøng chöõ “Gian thaàn -147- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ñaùng cheát!”. Thôû ra, Tieåu Thieân nhaët laáy vieân ngoïc coù phaùt ra maøu hoàng ! Vaø nhö luùc naõy, Tieåu Thieân nheùt vieân ngoïc vaøo loã thuûng vöøa tìm thaáy! Ñaõ hieåu roõ caùch boá trí, Tieåu Thieân thaûn nhieân chôø cô quan phaùt ñoäng! Boä caát khoâ di chuyeån do moät vuoâng ñaù ôû phía sau ñang di chuyeån! Nhanh nheïn thu hoài vieân ngoïc, Tieåu Thieân moät laàn nöõa chui vaøo ñòa ñaïo! Lo sôï laïi gaëp phaûi moät laõo quaùi xaø nhö vöøa roài, Tieåu Thieân ñi thaät chaäm, ngay khi bieát loái xuaát nhaäp ñaõ bò phong beá ôû phía sau! Ñi maõi vaãn khoâng coù phaùt hieän gì, Tieåu Thieân nheï thôû phaøo luùc nhìn thaáy moät boä coát khoâ cuoän troøn cho bieát ñoù laø moät laõo quaùi xaø ñaõ cheát! Cöù nhö theá, Tieåu Thieân vöôït qua lôùp töôøng thaønh thöù ba vaø cuõng ñang ôû döôùi ñòa ñaïo thöù ba ! ôû ñaây ñieáu nguy hieåm ñang chôø Tieåu Thieân khoâng phaûi moät laõo quaùi xaø ! Traùi laïi coù ñeán naêm hoaëc saùu con thieàm thöø beù nhoû töø nhöõng choã laån khuaát boãng nhaây xoå vaøo Tieåu Thieân! Chuùng caén vaøo Tieåu Thieân ôû nhöõng vò trí chuùng tình côø tìm thaáy! Kinh haõi, Tieåu Thieân khua loaïn tay, coá böùt chuùng ra! Cöû ñoäng cuûa Tieåu Thieân laøm cho baûy vieân ngoïc rôi xuoáng vaø vaêng taùn loaïn! Nhöng duø ñaõ coá söùc, Tieåu Thieân vaãn khoâng theå giaät boû nhöõng con thieàm thöø dai daúng! Ñieân tieát, thaáy moät con ñang coá ngoaïm mieäng vaøo mu baøn tay, ñeå traû ñuõa, Tieåu Thieân naâng tay leân vaø duøng mieäng ngoaïm vaøo con thieàm thöø noï. Choeù ! Bò caén ñau, con thieàm thöø keâu reù leân! Tuy nhieân, noù vaãn khoâng chòu buoâng tha cho Tieåu Thieân! Vöøa sôï vöøa giaän, Tieåu Thieân ngoán ngaáu nhai böøa vaøo con thieàm thöø ! Con thieàm thöø maõi ñeán luùc bò Tieåu Thieân caén cheát môùi chòu rôøi mieäng khoûi tay Tieåu Thieân! Vôùi nhöõng maåu thòt loån nhoån ñang naèm trong mieäng, Tieåu Thieân kinh tôûm, phun chuùng ra. Phuø... Phuø... Ñanh Phun, phaùt hieän ôû ñaàu vai beân kia coù moät con thieàm thöø ñeo baùm, Tieåu Thieân -148- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ñaõ lôõ duøng mieäng ñaønh nghieâng ñaàu ngoaïm luoân con naøy! Choeù ! Tieåu Thieân nhai cho ñeán luùc con thieàm thöø cheát ! Phun ra, sau ñoù laïi ngoaïm tieáp con thöù ba ñang baùm vaøo buïng döôùi, Tieåu Thieân cöù nhö theá khu xöû laàn löôït cho ñeán con thieàm thöø thöù naêm! Duø muoán duø khoâng maùu vaø nhöõng maåu thòt vuïn cuûa luõ thieàm thöø cuõng ñöôïc Tieåu Thieân nuoát vaøo! Khoâng quan taâm ñeán ñieàu ñoù, Tieåu Thieân chæ doàn noã löïc vaøo vieäc giaät boû con thieàm thöø sau cuøng, noù ñang laøm cho Tieåu Thieân caûm thaáy ñau raùt ôû phaàn coå! Duøng tay giaät noù ra chính baûn thaân Tieåu Thieân phaûi chòu ñau ñôùn. Do con thieàm thöø vaãn cöù ngoaïm chaët vaøo coå Tieåu Thieân! Nhöng neáu cöù ñeå con thieàm thöø ôû ñoù, caûnh töôïng con quaùi xaø to lôùn vaãn bò con thieàm thöø saùt haïi laøm cho Tieåu Thieân kinh sôï! Sa cuøng, vì quaù töùc giaän, Tieåu Thieân coá chòu ñau, duøng hai tay naém vaøo hai chaân con thieàm thöø giaät maïnh veà hai beân, Tieåu Thieân rít leân hung haõn: - Suùc sinh muoán cheát ! Böïc !... Choeù! Con thieàm thöø keâu leân moät tieáng ngay luùc bò Tieåu Thieân giaät noù thaønh hai maûnh rôøi ra! Chöa haû giaän, Tieåu Thieân chôït coù moät thaùi ñoä hung haõn khaùc thöôøng! Cho caû hai maûnh thòt, laø hai phaàn cuûa con thieàm thöø vaøo mieäng. Tieåu Thieân nhai rau raùu! Cuõng vôùi thaùi ñoä khaùc laï nhö vaäy, laàn naøy thay vì phun ra. Tieåu Thieân coù phaàn thích thuù khi coá tình nuoát taát caû vaøo buïng! Cheùp mieäng moät caùch theøm thuoàng, Tieåu Thieân ñaûo maét nhìn quanh nhö muoán tìm kieám theâm nöõa nhöõng con thieàm thöø tuy nhoû beù nhöng raát haùu ñoùi! Tieåu Thieân ñang muoán huyû dieät taát caû! Tìm khoâng thaáy, Tieåu Thieân di chuyeån theo ñòa ñaïo, khoâng heà bieát laø noù queân khoâng nhaët laïi nhöõng vieân ngoïc ñang naèm rôi vaõi khaép nôi! Baát chôït, töø giöõa buïng cuûa Tieåu Thieân boãng quaën thaét leân moät côn ñau kyø laï! Noù oâm buïng vaø nhaên nhoù! Nhôø caùi ñau naøy, Tieåu Thieân nhö keû nguû meâ vöøa tænh laïi. Noù ngô ngaùc nhìn quanh, sau cuøng keâu leân baøng hoaøng: -149- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Sao ta töï nhieân coù thaùi ñoä hung haõn khaùc thöôøng? Ñieàu gì khieán ta trôû neân nhö vaäy? OÂi chao! Ta vöøa aên töôi nuoát soáng moät con thieàm thöø ? Nguy tai! Ta ñaõ bò truùng ñoäc roài? A... A...! Ñau ! Ta ñau ñeán cheát maát! Côn ñau daâng leân caøng luùc caøng nhieàu khieán cho töù chi cuûa Tieåu Thieân phaûi buûn ruûn vaø vaät vaõ! Khaép ngöôøi noù baét ñaàu xuaát haïn vaø muøi cuûa lôùp moà hoâi nhôùp nhuùa naøy khoâng hieåu sao laïi tanh hoâi khoù taû! Khoâng chòu noåi chính muøi hoâi thoái boác leân töø cô theå, Tieåu Thieân baét ñaàu noân möûa! Noù chöa bao giôø phaûi noân möûa nhö theá naøy ! Möûa ñeán cuoän ngöôøi vaø oaèn oaïi cô theå ñeán noãi noù phaûi ngaát ñi! Viiettkiiem..com V e k em com -150- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2