Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 15

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

65
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 15

  1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù möôøi laêm Coâng Phu Cöûu Truøng. B eân trong mieáu, ngoaøi phaàn chính ñieän duøng ñeå thôø töï, boán böùc vaùch coøn laïi ñeàu chi chít chöõ! Chuùng laø kinh vaên cuûa boán loaïi coâng phu cuûa boán nhaân vaät tuaàn töï coù danh xöng laø : Kieám Tieân Vò Quoác ; Thaàn Chöôûng Phuïc Giang San; Thaùnh Y Baùo Thieân Töû; Taän trung Nhaân. Theo danh xöng coâng phu cuûa boán nhaân vaât: Tieân-Thaàn-Thaùnh-Nhaân chính laø kieám, chöôûng, y thuaät vôùi khinh coâng, vaø sau cuøng toaøn boä sôû hoïc cuûa Taän Trung Nhaân nhö: kyø hoaøng thuaät, truï nhan thuaät, kyø moân ñoän giaùp, taâm phaùp Cöûu Truøng vaø pho chöôûng Cöûu Truøng goàm chín thöùc! Qua ñoù, Tieåu Thieân bieát taát caû nhöõng boá trí ôû ñaây ñeàu do Taän Trung Nhaân chuû xöôùng! Vaø Tieåu Thieân thaät söï ngôõ ngaøng khi nhìn thaáy nhöõng di töï sau cuøng cuûa Taän Trung Nhaân: “Haäu nhaân nhaõ giaùm! Ngöôi ñaõ khoå nhoïc gaàn ba naêm môùi coù theå tìm ñeán vaø ñoïc ñöôïc nhöõng lôùi naøy ! Chöùng toû ngöôi ñaõ luyeän xong Taâm Phaùp Cöûu Truøng! Ñeå giuùp ngöôøi coù theå an taâm löu laïi ba naêm nöõa vaø luyeän xong toaøn boä di hoïc cuûa boïn ta, saùu hoaøn Tònh Taâm Ñan cuoái cuøng ta ñaõ daønh saün cho ngöôi! Trong khi ñoù neáu muoán ngöôi neân ñoïc hoaëc caát giöõ quyeån binh thö cuûa Nhaïc Töôùng Quaân! Ñeán luùc caàn, hoaëc ngöôi, hoaëc chính keû ñöôïc ngöôi choïn seõ duïng binh phaùp ñoù an bang ñònh quoác! Neáu muoán rôøi khoûi nôi naøy, beân döôùi mieáu coù nhoät bí ñaïo ñöa ngöôi ra! Xong theo ta, ngöôi haõy chôø ñeán luùc luyeän xong heát toaøn boä coâng phu. Cuõng ôû döôùi bí ñaïo ngöôi seõ tìm thaáy vò trí phaùt ñoäng cô quan! Taøng Binh Thaát naøy seõ bò choân vuøi vónh vieãn khi cô quan ñöôïc ngöôi phaùt ñoäng! Nhôù ñaáy!”. Maõi ñeán luùc Tieåu Thieân tìm thaáy nôi caát giöõ saùu hoaøn Tònh Taâm Ñan, caïnh ñoù laø moät Quyeån binh thö vaø moät boä y phuïc cuûa ngöôøi lôùn, Tieåu Thieân môùi bieát noù ñaõ thaät söï löu laïi Hoûa Thaát vaø Thuûy Thaát taát caû laø ba naêm! Vì cô theå cuûa noù giôø ñaõ lôùn, coù theå maëc vöøa vaën vôùi boä y phuïc kia! Nhö vaäy, cöù moãi hoaøn Tònh Taâm Ñan quaû nhieân ñaõ giuùp noù nhòn ñoùi khaùt ñöôïc nöûa naêm ! Rieâng thôøi gian ngaâm mình vaøo nöôùc Nhöôïc Thuûy, noù nghó, do noù ñaõ nhaäp ñònh -164- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh suoát thôøi gian ñoù neân queân caû ñoùi! Vaø coù nöôùc bao boïc quanh thaân, caûm giaùc khaùt cuõng khoâng heà coù! Thaùn phuïc moïi boá trí cuûa Taän Trung Nhaân, Tieåu Thieân beøn laøm theo lôøi khuyeân noï! Noù quyeát ñònh seõ chæ ñi khoûi ñaây khi ñaõ luyeän xong toaøn boä sôû hoïc cuûa boán nhaân vaät naøy ! Thôøi gian troâi vaãn troâi... o0o Sau khi ñi theo bí ñaïo ñoä hôn traêm tröôïng, Tieåu Thieân nhìn söõng vaøo khoái ñaù to lôùn ñang naèm chaén ngang loái ñi! Treân khoái ñaù coù taát caû baûy loã thuûng, chuùng ñöôïc saép xeáp theo hình nhö baûy noát chaám treân ñoà hình! Do ñaõ bieát veà kyø moân ñoän giaùp, Tieåu Thieân hieåu hình thuø cuûa baûy loã thuûng ñöôïc saáp xeáp theo daïng Thaát Tinh, vôùi moät höôùng chæ ñeán choøm sao Baéc Ñaåu! Ñieáu naøy coù nghóa laø Tieåu Thieân phaûi laàn löôït ñaët baûy vieân ngoïc vaøo nhöõng loã thuûng, sau ñoù seõ phaùt ñoäng cô quan baèng caùch aán tay vaøo vò trí coù ngoâi sao Baéc Ñaåu! Vaø nhö theá, cuøng vôùi Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát bò choân vuøi, baûy vieân ngoïc kia cuõng phaûi chòu chung soá phaän, Tieåu Thieân duø muoán cuõng khoâng coù caùch naøo giöõ laïi. Coù luyeán tieác cuõng voâ ích, Tieåu Thieân ñaønh phaûi thöïc hieän ñuùng nhö nhöõng boá trí cuûa Taän Trung Nhaân! Sau khi ñaõ ñaët nhöõng vieân ngoïc vaøo ñuùng vi trí, Tieåu Thieân thôû daøi vaø kheõ aán tay vaøo khoái ñaù, nôi chính laø vò theá cuûa Baác Ñaåu tinh. Baát chôït, lôùp ñaù ôû ñoù vôõ ra, cho Tieåu Thieân nhìn thaáy moät vaät kyø laï! Caàm vaøo vaät ñoù sau moät caùi ruùt nheï, treân tay Tieåu Thieân baây giôø laø moät thanh kieám vöøa saéc beùn vöøa meàm maïi! Xem qua ñoác kieám, Tieåu Thieân moät laàn nöõa thaùn phuïc nhöõng boá trí cuûa Taän Trung Nhaân. Vì ôû ñoù coù moät maûnh hoa tieân ñöïôïc cuoän nhoû! Treân maûnh hoa tieân ñoù coù löu töï nhö sau: “Ngöôi ñöøng luyeán tieác nhöõng vieân ngoïc kia! Ngoaøi giaù trò cuûa ngoïc thaät chuùng seõ khoâng giuùp theâm gì cho ngöôi! Chính thanh Lieãu kieám naøy môùi laø vaät ngöôi caàn! Ngay khi coù kieám, cô quan keå nhö ñaõ bi phaùt ñoäng! Ngöôi chæ caàn chôø khoái ñaù dòch chuyeån laø ñuû! Ñöøng naán naù theâm nöõa, haäu quaû seõ khoù löôøng! Vónh bieät !” -165- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Luùc ñoù, khoái ñaù dòch chuyeån thaät! Vaø khi khoái ñaù chìm xuoáng, ñeå loä ra moät thoâng ñaïo chæ ñuû moät ngöôøi ñi qua, Tieåu Thieân laäp töùc lao ñi! Vuùt! ÔÛ phía sau, nhöõng tieáng ñoäng boãng chaàm chaäm vang leân. AÀm !.. AÀm!... Sau ñoù, luùc Tieåu Tieän ñaõ hoaøn toaøn ñöùng beân ngoaøi Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát, toaøn boä nhöõng gì naèm ôû trong böùc töôøng thaønh ñeàu ruøng minh chuyeån ñoäng! Chuùng vöøa ñoå xuoáng vöøa chìm daàn vaøo loøng ñaát taïo neân nhöõng tieáng ñoäng vang doäi caû khu röøng. AÀm !.. AÀm!... Sôï baûn thaân cuõng bò heä luïy Tieåu Thieân voäi thi trieån khinh coâng vaø lao ñi thaät xa, xa maõi, cho ñeán luùc vöôït khoûi khu röøng voán ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán qua danh xöng: Ñaïi Ma Laâm. o0o Ñöùng laïi! Tieáng quaùt vang leân khaù baát ngôø, khieán Tieåu Thieân phaûi coù phaûn öùng nhö luùc haõy coøn laø moät ñöa beù! Döøng laïi, Tieåu Thieân sôï seät ñöa maét nhin quanh. Ngay beân ngoaøi cöûa röøng, moät haøng ngöôøi, toaøn laø nhöõng nhaân vaät voõ laâm ñang xaï aùnh maét nghi hoaëc nhìn Tieåu Thieân! Trong ñoù coù moät nhaân vaät tay caép ñaïi ñao, mieäng khinh khænh leân tieáng: - Ngöôi vöøa töø Ñaïi Ma Laâm ñi ra? Tuy daõ traán tónh bieát chính baûn thaân giôø ñaõ khaùc xöa nhöng Tieåu Thieân vaãn coá yù giöõ nguyeân neùt maët sôï haõi: - Toân giaù cuõng ñaõ nghe nhöõng tieáng ñoäng kyø quaùi vöøa môùi phaùt ra töø trong röøng? Veû maët cuûa nhaân vaät noï baát giaùc cau laïi: - Ngöôi muoán noùi ngöôi khoâng heà bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra trong ñoù? Tieåu Thieân möøng nhaàm, vì nhö theá Tieåu Thieân ñaõ ñaùnh laïc höôùng söï Chuù taâm cuûa nhöõng nhaân vaät naøy! Tieåu Thieân caøng laøm ra veû khieáp haõi khi vöøa laéc ñaàu, vöøa baûo: - Chæ vì hieáu kyø, taïi haï cuõng ñònh tieán vaøo thaùm thính Ñaïi Ma Laâm? Vaäy laø nghó laïi vaãn -166- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh coøn sôï haõi, nhöõng tieáng ñoäng kia laøm cho taïi haï sôï ñeán cheát khieáp! Bóu moâi, nhaân vaät noï tuy noùi vôùi Tieåu Thieân nhöng troøng maét cöù luoân ñaûo nhìn nhöõng nhaân vaät kia: - Ngöôi nghó ngöôi laø ai? Thaùm thính Ñaïi Ma Laâm ö? Thaät nöïc cöôøi! Lôøi noùi cuûa nhaân vaät naøy ñöông nhieân nhaän ñöôïc söï taùn thöôûng cuûa moïi ngöôøi, nhöõng nhaân vaät kia ñöôïc dòp cöôøi oà leân - Ha... Ha... Nhöõng traøng cöôøi ñoù cuoái cuøng laøm cho nhaân vaät noï phaûi ngoaùc roäng mieäng vaø cöôøi thoûa thích: - Ha... Ha... Ha... ! Ngöôi maø daùm thaùm thính Ñaïi Ma Laâm? Ha... Ha... Bieát hoï ñang cöôøi cheá gieãu, Tieåu Thieân khoâng nhöõng khoâng giaän, traùi laïi coøn thích thuù coá yù noùi ra nhöõng lôøi ngaây ngoâ vôùi neùt maët phuïng phòu cuûa ngöôøi ñang coù söï baát bình. - Sao taïi haï laïi khoâng daùm ? Chaúng phaûi taïi haï ñaõ vaøo vaø baây giôø ñaõ quay trôû ra roài sao? Ñuùng nhö döï kieán cuûa Tieåu Thieân, nhaân vaät noï caøng oâm buïng cöôøi nghieâng ngaû: - Ngöôi quay trôû ra? Ha...! Ha...! Phaûi noùi laø ngöôi thuïc maïng chaïy trôû ra môùi ñuùng ? Haïng mieäng huøm gan söùa nhö ngöôi, ha... ha... ha.... Nhöõng nhaän vaät kia nghe theá caøng cöôøi nhieàu hôn, nhö theå hoï chöa bao giôø ñöôïc cöôøi! Vôø laøm ra baát bình nhieàu hôn, nhieàu ñeán ñoä khoâng coøn muoán noùi gì nöõa vôùi nhöõng keå ñang coù yù treâu choïc, Tieåu Thieân cheùp mieäng, phaåy tay, chaân böôùc ñi, mieäng baûo: - Chö vò khoâng tin thì thoâi, côù sao laïi cöôøi? Ñöôïc, taïi haï seõ khoâng noùi vôùi chö vò nöõa! Nhöõng traøng cöôøi vaãn tieáp tuïc ñuoåi theo chaân Tieåu Thieân: - Nhìn y kìa, keå ra y cuõng coù ñôûm löôïc ñaáy chöù? Thaùm thính Ñaïi Ma Laâm? Ha... Ha... Khoâng voäi vaõ, sôï hoï nghi ngôø, Tieåu Thieân cuõng khoâng daùm ñi chaäm vì sôï hoï sau khi nghó laïi seõ phaùt hieän söï giaû doái vaø roài seõ khoâng cho Tieåu Thieân ñi! Ñaõ caån troïng nhö vaäy nhöng Tieåu Thieân cuõng bò moät phen huù vía khi baát ngôø nghe coù tieáng ngöôøi goïi laïi: - Ñöøng coù voäi ñi nhö vaäy, tieåu töû! Ñaõ coù tieáng goïi neáu cöù tieáp tuïc boû ñi aét seõ bò hoï nghi ngôø nhieàu hôn, Tieåu Thieân ñaønh döøng laïi vaø quay ñaàu veà phía sau: - Treâu choïc taïi haï nhö vaäy, toân giaù caûm thaáy chöa ñuû sao? -167- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Nhaân vaät ñang caép ñaïi ñao tuy muoán neùn tieáng cöôøi nhöng söï coá gaéng cuûa y chæ laøm cho tieáng cöôøi trôû neân khuøng khuïc moät caùch ñaùng gheùt. Cuoái cuøng, sau nhöõng coá gaéng toät böïc, y môùi coù theå buoâng ra moät caâu noùi nöûa thaät, nöûa ñuøa: - Ta cuõng ñaâu muoán treâu choïc ngöôi! Maø naøy, ngöôøi coù ñôûm löôïc nhö ngöôi nhaát ñinh khoâng phaûi haïng voâ danh! nNgöôi neân cho boïn ta bieát tính danh ñeå sau naøy khi gaëp laïi, boïn ta coø bieát ñöôøng maø goïi chöù! Trong boïn kia lieàn coù ngöôøi leân tieáng phuï hoïa: - Phaûi ñoù ! Ñaâu phaûi boïn ta luùc naøo cuõng gaëp moät ngöôøi coù nhieàu ñôûm löôïc nhö ngöôi? Mau cho boïn ta bieát roõ tính danh ñi, tieåu töû? Nhìn hoï, loøng Tieåu Thieân thaàm thaùn phuïc! Duø hoï ñaõ tin vaøo nhöõng gì Tieåu Thieân coá yù laøm cho hoï tin nhöng hoï vaãn khoâng vì theá maø queân ñi nhieäm vuï cuûa hoï! Hoï nghe nhöõng tieáng ñoäng Phaùt ra töø Ñaïi Ma Laâm vaø ngay töùc khaéc coù maët, chöùng toû hoï löu nguï ôû gaàn ñaây. Vaø neáu Tieåu Thieân nhôù khoâng laàm, nhaän ñònh khoâng laàm thì hoï phaûi laø ngöôøi ôû Huyønh Phong Trang, laø nôi saùu naêm tröôùc Tieåu Thieân ñaõ töø ñoù boû chaïy vaøo Ñaïi Ma Laâm ñeå tìm thaáy luoân Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát Khoâng theå khoâng xöng danh, Tieåu Thieân coá yù phình buïng, öôõn ngöïc noùi moät caùch ngoâng ngheânh töï ñaéc: - Taïi haï laø Cöûu Truøng Thieân! Nhaân vaät noï troá maét: - Cöûu Truøng Thieân ? Khaép thieân haï laøm gì coù hoï Cöûu Truøng? Tieåu Thieân trôïn maét: - Toân giaù ñöøng noùi ñuøa chöù? Chính taïi haï ñang mang hoï Cöûu Truøng ñaáy thoái? Nhaân vaät noï laéc ñaàu nguaày nguaäy: - Ngöôi ñuøa thì coù! Ta khaúng ñònh, ta ngöôøi ñaõ gaàn hai möôi naêmboân taåu giang hoà, ñaõ töøng cuøng Trang chuû boån trang gaây nhieàu chuyeän kinh thieân ñoäng ñòa, vaãn chöa bao giôø bieát coù ai mang hoï Cöûu Truøng nhö ngöôi! Tieåu Thieân vôø troøn maét: - OÂ! Hoaù ra toân giaù vaø chö vò ñaây ñeàu laø ngöôøi cuûa Huyønh Phong Trang, moät trong Tam Trang danh chaán thieân haï? Nhaân vaät noï ngaïo ngheã: - Ta töôûng ngöôi ñaõ bieát ngay töø ñaàu roài môùi phaûi? Tieåu Thieân quay ngöôøi laïi, voøng tay thuû leã: -168- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Thaát kính, thaát kính! Ngöôõng moä ñaõ laâu, taïi haï khoângtheå ngôø laïi coù ngaøy ñöôïc cuøng chö vò anh huøng hoäi kieán ! Nhöõn'g lôøi vöøa roài cuûa taïi haï neáu coù choã naøo maïo phaïm, mong chö vò löôïng thöù cho! Nhaân vaät noï xua tay thaùi ñoä thaät cao ngaïo: - Ñöôïc roài! Khoâng bieát thì khoâng coù toäi! Noùi laïi ñi, tính danh cuûa ngöôi laø gì? Ñeå khi Trang chuû hoûi Giaû Truï ta bieát ñöôøng ñoái ñaùp! Tieåu Thieân vôø nhaên nhoù: - Taïi haï thaät suï coù tính danh laø Cöûu Truøng Thieân! - Ngöôi noùi thaät? Tieåu Thieân gaät ñaàu: - Tröôùc maät chaân nhaân, taïi haï duø coù gan trôøi cuõng khoâng daùm noùi sai! Giaû Truï ngoeïo ñaàu ngaãm nghó: - Vaäy thì laï thaät! Ta cuõng chöa heà nghe moät tính danh naøo töông töï nhö vaäy thaät! Ngöôi ôû moân phaùi naøo? Sö phuï laø ai ? Töø ñaâu ñeán ? Ñeán Ñaïi Ma Laâm ñeå laøm gì? Tieåu Thieân neáu ngay töø ñaàu khoâng truø bò saün nhöõng ñieàu naøy coù leõ seõ phaûi ngaéc ngöù, caøng taïo nhieàu nghi ngôø cho ñoái phöông! May thay, khi nghe Giaû Truï goi laïi , Tieåu Thieân ñaõ kòp löôøng tröôùc neân ung dung ñaùp: - Gia sö qua ñôøi ñaõ laâu, taïi haï ngoaøi vòeäc bieát tính danh cuûa ngöôøi laø Cöûu Truøng Nhaân thì ñoái vôùi nhöõng vieäc khaùc taïi haï khoâng coøn bieát gì nöõa. Giaû Truï chôït ñöa tay ra: - Khoan ñaõ ! Ngöôi baûo ngöôi laø Cöûu Truøng Thieân, sö phuï ngöôi laø Cöûu Truøng Nhaân? Ngöôi coù laàm khoâng vaäy ? Bieát roõ Giaû Truï muoán aùm chæ ñieàu gì Tieåu Thieân mæm cöôøi: - Khoâng rieâng gì toân giaù caûm thaáy kyø laï! Cuõng ñaõ coù nhieàu ngöôøi hoûi taïi haï nhö theá ! Chuyeän seõ deã hieåu neáu toân giaù nghe taïi haï giaûi thích? Giaû Truï im laëng, chôø nghe Tieåu Thieân giaûi thích. Taïi haï voán laø moät coâ nhi, chöa töøng bieát song thaân laø ai! Ngay töø nhoû may ñöôïc gia sö baûo boïc, taïi baï coøn ñöôïc gia sö cho pheùp duøng ñaïi tính cuûa ngöôøi! Ba chöõ Cöûu Truøng Thieân vì theá maø coù? Giaû Truï gaät ñaàu, mieäng hoûi: - Nghóa laø ngöôi khoâng heà bieát xuaát xöù sö thöøa? -169- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Khoâng bieát! - Ngöôi töø ñaâu ñeán? - Thieân Sôn? - Höø ! ÔÛ nôi xa nhö vaäy sao? Ñeán ñaây ñeå laøm gì? Tieåu Thieân chôït cao gioïng: - Xa thì xa! Nhöng vì muoán neân danh neân phaän nhö moïi ngöôøi taïi haï quyeát phaûi moät laàn thaùm thính Ñaïi Ma Laâm! Bieát ñaâu taïi haï seõ nhôø ñoù coù may maén ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán? Giaû Truï nheách moâi cöôøi noùi: - Vaø ngöôi cuõng ñaõ ñöôïc boïn ta bieát ñeán? Neáu ñoù laø yù cuûa ngöôi, ngöôi toaïi nguyeän chöa? Tieåu Thieân boãng naûy yù maïo hieåm voäi laéc ñaàu: - Khoâng nhöõng khoâng toaïi nguyeän maø taïi haï coøn bò moät phen sôï ñeán vôõ maät! Cuõng may qua söï vieäc naøy, taïi haï coøn coù moät chuùt an uûi laø gaëp ñöôïc toân giaù, moät cao nhaân thöïc thuï trong nhöõng cao nhaân cuûa Tam Trang! Ñöôïc Tieåu Thieân taâng boác, Giaû Truï lieán toû ra cao höùng: - Naøy, ngöôi goïi ta laø cao nhaân, giaù nhö baây giôø ta nhaän ngöôi laø thuoäc haï, ngöôi öng thuaän khoâng? - Heå haû ra maët, Tieåu Thieân xoa hai tay vaøo nhau: - Ñöôïc laøm thuoäc haï moät ñaïi trang nhö... Giaû Truï nhaên maët: - Ta khoâng noùi ñeán boån trang ñaâu ngöôi chôù voäi ngoä nhaän! Tieåu Thieân ngô ngaùc: - Toân giaù khoâng phaûi ngöôøi cuûa Huyønh Phong Trang? Giaû Truï phì cöôøi: - Sao laïi khoâng? Coù ñieàu, boïn ta coøn laø ngöôøi cuûa Nguõ Haønh Bang nöõa, neáu ngöôi öng thuaän ngöôi cuõng seõ laø ngöôøi Nguõ Haønh Bang nhö boïn ta. Theá naøo? Tieåu Thieân coá yù hoûi: - Ñaõ laø ngöôøi Huyønh Phong Trang, sao coøn laø ngöôøi Nguõ Haønh Bang? Giaû Truï laác ñaàu: - Ngay moät luùc giaûi thích taát caû cho ngöôi hieåu, chuyeän ñoù thaät khoâng deã. Ta chæ coù theå vaén taét noùi cho ngöôi hieåu nhö theá naøy. Boïn ta ñöôïc leänh phaûi giaû laøm ngöôøi Nguõ Haønh -170- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Bang, coøn giaû ñeå laøm gì, töø töø ngöôi seõ hieåu! Neáu öng thuaän thì ngay baây giôø cöù ñi vôùi boïn ta! Coøn nhö khoâng thích maëc ngöôi, ngöôi muoán ñi ñaâu tuyø yù! Theá naøo? Tieåu Thieân nhoeûn cöôøi: - Toùm laïi, neáu laø thuoäc haï cuûa toân giaù, nghieãm nhieân taïi haï seõ laø ngöôøi cuûa Huyønh phong Trang? Töôûng theá naøo, neáu laø vaäy, laïi haï coù lyù naøo boû qua cô hoäi tieán thaân ? - Ngöôi thuaän? Tieåu Thieân gaät ñaàu, thi leã: - Thuoäc haï, Cöûu Truøng Thieân, nguyeän tuaân thuû moïi meänh leänh cuûa Giaû anh huøng! Giaû Truï baät cöôøi: - Haõy goïi ta laø Höông chuû! Giaû Höông chuû cuûa Moäc Haønh Ñöôøng! Ha...Ha... Viiettkiiem..com V e k em com -171- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2