Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 16

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

52
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 16

  1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài Thöù Möôøi Saùu Phoâ Dieãn Coâng Phu C aøng ñi theo Giaû Truï, Tieåu Thieân caøng hieåu! Vieäc giaû vôø laøm moân haï Nguõ Haønh Bang chæ laø do Giaû Truï hieåu moät caùch noâng caïn, vì y khoâng theå queân baûn thaân y chính laø thuoäc haï cuûa Huyønh Phong Trang! Thaät ra, nhö Tieåu Thieân nghe ngoùng, töø luùc Tieåu Thieân baét ñaàu loït vaøo Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát, Nguõ Haønh Bang tuy vaãn laø moät ñaïi bang rieâng leû nhöng söï thaät ñeàu do ngöôøi cuûa Tam Trang ñieàu haønh! Nhaân vaät hieän thôøi chaáp chöôûng Nguõ Haønh Bang chính laø Trang chuû Thanh Truùc Trang, ñaïi sö huynh cuûa hai vò Trang chuû laïi laø Haéc Saùt vaø Huyønh Phong nhò Trang! Nhö vaäy, nhö Tieåu Thieân suy ñoaùn, sau laàn tieàm phuïc coá yù ñaåy Nguõ Haønh Bang vaøo choã dieät vong, coù leõ do chöa chieám ñöôïc tuyeät kyõ Caøn Khoân cuûa Nguõ Haønh Bang neân laõo Trang chuû Thanh Truùc Trang ñaønh phaûi ñeå laïi söï hieän dieän cuûa Nguõ Haønh Bang, cho duø ñoù chæ laø toàn taïi treân danh nghóa. Nhôù nhöõng gì tröôùc kia ñaõ leùn nghe, Tieåu Thieân tuy bieát giöõa baûn thaân vaø Tam Trang nhaát ñònh phaûi coù oaùn thuø nhöng do chöa theå bieát ñoù laø moái thuø gì neân ngay luùc naøy Tieåu Thieân caûm thaáy khoâng voäi ra maët! Vaø baây giôø, Tieåu Thieân ñang vaän duïng keá saùch cuûa chính laõo Trang chuû Thanh Truùc Trang ñeå ñoái phoù vôùi chính laõo! Tieåu Thieân quyeát taâm tieàm phuïc vaøo haøng nguõ boïn moân haï Tam Trang! Vaø ñaây chæ laø böôùc khôûi ñaàu! - Cöûu Truøng Thieân! Tieáng goïi cuûa Giaû Truï laøm Tieåu Thieân quay trôû laïi thöïc taïi! Chaïy voäi ñeán, Tieåu Thieân leân tieáng: - Thuoäc haï nghe leänh? Ngao ngaùn nhìn quanh, Giaû Truï baûo: - Löông thöïc ñaõ khoâ caïn, quanh ñaây laïi khoâng coù laáy moät boùng ngöôøi. Ta thaáy ngöôi khaù nhanh nheïn, haõy ñi thöû moät voøng roài quay laïi baåm baùo cho ta roõ! Ñi ñi! Tieåu Thieân cuùi ñaàu laõnh leänh: -172- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Höông chuû yeân taâm, thuoäc haï laäp töùc thi haønh. Quay ngöôøi, Tieåu Thieân chaïy ñi. Vaø nhö vaãn thöôøng haønh ñoäng, Tieåu Thieân chæ chaïy vôùi moät cöôùc löïc vöøa phaûi, khoâng ñeå baát kyø ai phaùt hieän baûn thaân mình coù baûn laõnh cao minh! Vuùt! Nhö Giaû Truï vöøa noùi, nôi naøy khoâng coù laáy moät boùng ngöôøi vì ñòa hình ôû ñaây quaù hieåm trôû. Moät beân laø nuùi, beân coøn laïi thì giaùp vôùi moät khu röøng quaù aâm u, ñòa hình naøy neáu coù baûo laø thaâm sôn cuøng coác thì cuõng khoâng coù gì quaù ñaùng! Vì leõ ñoù, nhöõng ngöôøi coù theå xuaát hieän ôû quanh ñaây nhaát ñònh khoâng phaûi haïng thöôøng nhaân! Coù chaêng, hoï phaûi laø nhöõng nhaân vaät voõ laâm vôùi nhöõng haønh tung kyø bí! Vöøa nghó ñeán ñaây, phía beân taû cuûa Tieåu Thieân boãng vang leân tieáng ñoäng kheõ. Soaït! Thu ngöôøi laïi, Tieåu Thieân ñöa maét nhìn veà phía chaân nuùi. Duø ñöa maét nhìn thaät nhanh nhöng Tieåu Thieân chæ kòp nhìn thaáy moät boùng môø vöøa khuaát sau nhöõng taûng ñaù. “Thuù döõ? Ñöôïc laém ! Ta ñaõ coù caùch tìm ra vaø ñöa löông thöïc veà cho boïn Giaû Truï!” Nghó ñeán ñaây, Tieåu Thieân laäp töùc thi trieån khinh coâng thaân phaùp vôùi toaøn boä coâng löïc! Vuùt! Boùng nhaân aûnh cuûa Tieåu Thieân cöù nhö tia chôùp, lao vun vuùt qua töøng goäp ñaù! Baèng caùch ñoù, Tieåu Thieân nhìn xuoáng vaø deã daøng phaùt hieän roõ boùng môø khi naõy! Tieåu Thieân cöôøi thaàm: “Coù thòt sôn döông vaãn hôn laø khoâng coù! Caùch ta laäp coâng nhö theá naøy, Giaû Truï ñöông nhieân phaûi haøi loøng!” Taêng cöôùc löïc, Tieåu Thieân quyeát cuøng con sôn döông so taøi! Vuùt! Nhö bieát coù moái nguy hieåm ñang rình raäp, voù chaân cuûa con sôn döông caøng theâm linh hoaït. Noù phoâ dieãn cho Tieåu Thieân thaáy nhöõng böôùc nhaûy ngoaïn muïc maø con ngöôøi khoù coù -173- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh theå baét chöôùc! Chuïm maïnh boán chaân, con sôn döông sau ñoù lao vuùt qua moät baõi ñaù gaäp gheành. Ñang luùc lao, hai chaân sau duoãi thaúng vaø hai chaân tröôùc kheõ quaép vaøo thaân, baèng tö theá naøy khi con sôn döông saép chaïm ñaát thì caû boán moùng vuoát cuûa noù ñeàu coù taùc duïng laøm cho noù tieáp ñaát thaät nheï nhaøng, ñoàng thôøi taïo ñaø ñeå noù tieáp tuïc nhaûy nhöõng böôùc nhaûy keá tieáp. Thaùn phuïc vaø muoán chieâm ngöôõng laâu hôn, Tieåu Thieân tuy coù theå ñuoåi kòp nhöng vaãn chöa voäi xuoáng tay haï thuû. Khoâng nhöõng theá, Tieåu Thieân coøn coá tình chaäm laïi, traùnh vieäc laøm con sôn döông vì quaù hoaûng hoát seõ coù nhöõng ñoäng taùc luoáng cuoáng, gaây trôû ngaïi cho vieäc chaïy nhaûy. Cöù nhö theá, Tieåu Thieân ñöôïc con sôn döông ñöa ñeán moät baõi ñaát baèng. Vôùi caûnh quang vöøa nhìn thaáy, Tieåu Thieâu laäp töùc luøi laïi, neùp ngöôøi vaøo sau moät taûng ñaù. Con sôn döông voán laø moät con thuù neân khoâng theå coù nhöõng nhaän bieát nhanh nhaïy nhö Tieåu Thieân, noù vaãn tieáp tuïc nhaûy baèng nhöõng böôùc nhaûy ngoaïn muïc. Noù chæ toû ra hoaûng hoát khi baát ngôø coù tieáng quaùt vang leân giöõa moät khoâng gian nhöõng töôûng laø bình yeân: - Chuùng ta coù vaät thöïc roài! Sau tieáng quaùt laø moät tia chôùp saùng ngôøi choùi leân. Baét ñöôïc tia saùng, con sôn döông ruûn goái khi gaéng söùc ñoåi höôùng! Tieáng quaùt khi naõy laïi vang leân: - Chaïy ñaâu cho thoaùt khoûi ñao cuûa ta chöù? Vuït! Phaäp! Baèng moät ñao ngoït lòm, chuû nhaân cuûa thanh ñao ñaõ laøm cho con sôn döông ñaàu moät nôi thaân moät neûo ! Ñang khi Tieåu Thieân muïc kích moät caùch giaän döõ, gaõ söû ñaïi ñao cöôøi khaèng khaëc: - Ñeán boïn Nguõ Haønh Bang coøn khoâng ñoái phoù noåi ñao naøy cuûa ta, huoáng gì ngöôi chæ laø moät con thuù khôø daïi! Ha... Ha... Traøng cöôøi cuûa gaõ boãng bò moät tieáng hoâ hoaùn caét ñöùt: - Chuùng ta ñi thoâi! Caùch ñaây khoâng xa ñaõ coù boïn Nguõ Haønh Bang xuaát hieän ! -174- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Cuøng vôùi gaõ vöøa cöôøi, treân baõi ñaát baèng coøn coù theâm hai gaõ khaùc! Hai gaõ ñoù cheùp mieäng tieác reû: - Thaät khoâng ñuùng luùc chuùt naøo! Lôõ cuûa boïn ta moät böõa aên, ñoaùn chaéc laø raát ngon mieäng! Ngöôøi vöøa lôùn tieáng hoâ hoaùn lieàn chui ra töø cöûa röøng: - Cuõng khoâng lôõ laém ñaâu! Chæ caàn nhanh tay thu thaäp xong luõ kia, coù quay laïi cuõng coøn kòp chaùn! Gaõ ñaõ haï thuû con sôn döông lieàn khoa ñao, mieäng hueânh hoang: - Thaát ñeä noùi khoâng sai! Chuùng ta seõ ñöôïc moät böõa ngon mieäng hôn neáu laøm cho sö phuï haøi loøng! Ñi naøo! Hai gaõ noï thoaùng ngaäp ngöøng: - Coøn con thuù naøy thì sao? Gaõ kia cöôøi lôùn: - Cöù ñeå ñoù! Coù nhaân vaät naøo ba ñaàu saùu tay daùm ngang nhieân chieám höõu mieáng aên cuûa boïn ta, ñeä töû Khoâng Ñoäng phaùi! Ha... Ha... Chôø boïn chuùng boû ñi, Tieåu Thieân xuaát hieän. Côûi boû lôùp y phuïc beân ngoaøi, chính laø saéc phuïc cuûa Moäc Haønh Ñöôøng ñaõ ñöôïc Giaû Truï trao cho, Tieåu Thieân duøng noù quaán kín con sôn döông ñaõ cheát. Sau ñoù, duøng moät vuoâng luïa che kín nöûa maët, Tieåu Thieân vaùc con sôn döông ñaõ ñöôïc boïc kín leân vai! Kheõ cöôøi thaønh tieáng, Tieåu Thieân laåm baåm noùi thaønh lôøi: - Tuy ta khoâng coù ba ñaàu saùu tay, nhöng con sôn döông laø cuûa ta, ta khoâng theå khoâng laáy laïi. Tieåu Thieân quaêng mình lao ñi. Vuùt! Coøn caùch nôi boïn Giaû Truï ñaõ döøng laïi khoâng xa, Tieåu Thieân quaû nhieân phaùt hieän nhöõng tieáng gaàm theùt ñang vang leân loàng loäng. Giaáu con sôn döông vaøo moät vò trí deã nhôù, Tieåu Thieân laàn theo löng aùo, ruùt soaït thanh lieãu kieám ra. Kheõ khoa kieám leân, Tieåu Thieân baät leân traøng cöôøi ngaïo ngheã: - Ha... Ha... -175- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Khoâng ñôïi döùt traøng cöôøi, vôùi khinh thaân phaùp aûo dieäu, Tieåu Thieân lao ñeán nôi vaãn ñang vang doäi tieáng gaàm theùt. Vuùt! Ñuùng nhö Tieåu Thieân ñoaùn, boïn Giaû Truï do ñang mang saéc phuïc Moäc Haønh Ñöôøng thuoäc Nguõ Haønh Bang neân ñaõ bò boïn Khoâng Ñoäng phaùi phaùt hieän! Vaø neáu Tieåu Thieân xuaát hieän chaäm hôn, coù leõ boïn Giaû Truï khoù coù theå duy trì laâu hôn moät cuïc dieän bi thaûm ! Söï xuaát hieän cuûa moät nhaân vaät che kín maët, kieám caàm tay, khieán boïn Khoâng Ñoäng phaùi goàm möôøi ngöôøi phaûi hoang mang vaø giaän döõ. Chính gaõ ñaõ duøng ñaïi ñao haï saùt con sôn döông ñang giöông maét nhìn nhaân vaät môùi ñeán: - Caùc haï laø ai? Khoâng daùm chöôøng maët cho moïi ngöôøi nhìn, phaûi chaêng caùc haï ñaõ laøm ñieàu gì baát chính khieán phaûi hoå theïn? Tieåu Thieân döôùi loát ngöôøi che maët laïnh luøng leân tieáng: - Muoán bieát ta laø ai, trong soá caùc ngöôi khoâng coù ai coù ñuû tö caùch! Gaõ noï chôït höø laïnh: - Hoùa ra ngöôi chæ muoán bieán thaønh moät oan hoàn voâ danh döôùi ñao cuûa Ñinh Luïc ta? Vaäy thì ñôõ! Gaõ Ñinh Luïc hoaønh ñao lao ñeán. Vuït! Nhìn ñao cuûa gaõ cuoän ñeán vôùi khí theá uy maõnh chöa töøng coù, Tieåu Thieân giôø môùi hieåu söï khaùc nhau giöõa ngöôøi ngoaøi cuoäc vaø ngöôøi ôû ngay trong cuoäc! Luùc naõy, cuõng nhìn nhö vaäy, nhöng khi ñao cuûa gaõ lia ngang vaø tieän phaêng ñaàu cuûa con sôn döông, Tieåu Thieân vì ôû ngoaøi nhìn vaøo neân thaáy ñao phaùp ñoù khoâng coù gì laøm gheâ gôùm! Theá nhöng, ñeán löôït Tieåu Thieân phaûi ñoái maët cuõng vôùi moät chieâu ñao lia ngang nhö theá naøy, chính baûn thaân cuûa Tieåu Thieân cuõng khoâng bieát phaûi ñoái phoù nhö theá naøo! Vì theá, haàu nhö Tieåu Thieân cöù baát ñoäng, maëc cho ñaïi ñao cuûa gaõ muoán ñeán cöù ñeán, muoán lia nhö theá naøo cuõng ñöôïc! Thaùi ñoä cuûa Tieåu Thieân, ngoaøi ngöôøi ñöông cuoäc laø gaõ Ñinh Luïc, baát kyø ai khaùc ôû ngoaøi nhìn vaøo naøo daùm nghó Tieåu Thieân ñang laø ngöôøi saép söûa naïp maïng! Hoï laïi nghó, Tieåu Thieân haún phaûi laø keû coù thaân thuû baát phaøm, laïi coù ñònh löïc hôn ngöôøi neân môùi daùm ñöùng yeân maõi nhö theá, cho duø chæ caàn keùo daøi theâm moät saùt na nöõa aét ñao kia seõ phaïm vaøo Tieåu Thieân! -176- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Ñoù laø nhöõng yù nghó cuûa hoï, nhöõng keû khoâng coù ñuû ñieàu kieän ñeå nhìn vaøo maét Tieåu Thieân vaøo luùc naøy! Ñinh Luïc thì khaùc, gaõ ñaõ nhìn thaáy tia maét hoaûng sôï ñeán ñoä laïc thaàn cuûa Tieåu Thieân. Vì theá, gaõ moät maët giöõ vöõng chieâu ñao, maët khaùc thì buoâng tieáng cöôøi khoâ khoác: - Hoùa ra ta ñang gaëp phaûi teân thaát phu ngoâng cuoàng ñaõ tôùi soá cheát. Ha... ha... Thanh aâm cuûa Ñinh Luïc laøm Tieåu Thieân thoaùt khoûi söï meâ muoäi ñuùng luùc! Vaø Tieåu Thieân ngay baây giôø chæ coù moät yù nghó: “Ta khoâng theå maát maïng” Muoán khoâng maát maïng, Tieåu Thieân buoäc phaûi coù phaûn öùng. Vaø phaûn öùng ñoù ñeán nhö nhöõng luùc Tieåu Thieân ñang moät mình luyeän kieám trong Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát! Tieåu Thieân hoaøn toaøn khoâng chuù taâm gì ñeán chieâu ñao kia. Tieåu Thieân chæ coù moãi moät ñoái töôïng duy nhaát, ñoù laø gaõ Ñinh Luïc! Thanh lieãu kieám baát ngôø ñöôïc Tieåu Thieân haát ra. Veùo... Caùi haát kieám cuûa Tieåu Thieân ngay laäp töùc laøm cho nhöõng ngöôøi ñöùng xung quanh ñang chôø ñôïi ñeàu phaûi keâu “oà” leân... Nhöng cuõng thaät baát ngôø, coù moät thanh aâm thaät traàm huøng boãng vang leân ñuùng luùc: - Haûo kieám phaùp! Döøng tay! Thanh aâm cuûa tieáng quaùt quaù lôùn khieán Tieåu Thieân vaø Ñinh Luïc cuøng moät luùc phaûi döøng tay laïi! Cuøng vôùi ñoäng taùc naøy, caû hai cuøng keâu leân vôùi hai taâm traïng khaùc nhau: Ñinh Luïc keâu vui möøng: - Sö phuï?!! Tieåu Thieân keâu coù phaàn hoang mang: - Laõnh Dieän Thaàn Minh Chöôûng! Vuùt! Chuû nhaân cuûa tieáng quaùt traàm huøng ñaõ xuaát hieän! Nhaân vaät naøy duø qua aâm saéc cuûa Tieåu Thieân coù theå bieát Tieåu Thieân ñang hoang mang nhöng vaãn khoâng daùm coù thaùi ñoä bieåu loä söï manh ñoäng. Ñöùng caùch Tieåu Thieân vaø Ñinh Luïc khoâng xa, nhaân vaät naøy kheõ khaøng leân tieáng, noùi vôùi Tieåu Thieân: -177- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Do Tröông moã thieáu giaùo huaán neân tieåu ñoà Ñinh Luïc khi gaëp thaùi sôn vaãn coù nhöõng lôøi maïo phaïm ! Moät cao nhaân nhö toân giaù xin haõy neå maët Tröông moã, tha cho tieåu ñoà moät laàn! Coù nghe nhaân vaät naøy noùi vaø coù nhìn laïi dieãn tieán söï vieäc, Tieåu Thieân môùi bieát taïi sao moät nhaân vaät danh chaán giang hoà nhö Laõnh Dieän Thaàn Minh Chöôûng laïi coù theå haï mình noùi leân nhöõng lôøi noùi nhö theá! Thaät deã hieåu, Tieåu Thieân vaø Ñinh Luïc ñaõ cuøng moät luùc döøng tay. Vôùi möùc ñoä döøng cuûa moãi ngöôøi ñuû chöùng toû ai trong hoï coù baûn laõnh thaâm haäu hôn! Kieám cuûa Tieåu Thieân ngay luùc döøng cuõng vaäy vaø ngay baây giôø cuõng vaäy, thuûy chung chæ caùch vuøng taâm thaát cuûa Ñinh Luïc ñuùng moät laàn y phuïc. Neáu Laõnh Dieän Thaàn Minh Chöôûng chaäm hôn moät ít, hoaëc coù to gan daùm ra tay aùm toaùn Tieåu Thieân thì keát quaû tröôùc sau ñeàu nhö moät, Ñinh Luïc seõ bò muõi kieám oan nghieät kia xuyeân thaáu tim vaø gaõ chaéc chaén phaûi cheát! Traùi laïi, ngay luùc döøng, ñao cuûa Ñinh Luïc tuy phaùt tröôùc nhöng hieän giôø haõy coøn caùch thaân hình cuûa Tieåu Thieân ñuùng moät gang tay! Ñao cuûa gaõ daãu sao cuõng quaù chaäm neáu so vôùi caùi haát kieám cuûa Tieåu Thieân. Bieát roõ taâm traïng cuûa moïi ngöôøi vaøo luùc naøy, Tieåu Thieân chaàm chaäm thu kieám veà, mieäng khaøo khaøo baûo: - Ñaõ coù sö phuï ngöôi ra maët, nghó tình ngöôi chöa coù nhöõng maïo phaïm quaù ñaùng, ta tha cho ngöôi! Ñinh Luïc thu ñao veà vaø do haõy coøn kinh hoaûng neân tay ñao cuûa gaõ cöù run baén leân, khieán nhaân vaät môùi xuaát hieän phaûi gaét: - Ñuùng laø luõ voâ duïng! Coøn khoâng mau luøi laïi! Nhöõng ai laø ñeä töû Khoâng Ñoäng phaùi lieàn nhaát loaït böôùc luøi qua moät beân... Ñöôïc dòp, boïn Giaû Truï cuõng uøn uøn keùo veà moät phía; daønh troïn khoaûng giöõa cho hai nhaân vaät coù theå xöùng tay ngang taøi ñöùng ñoái dieän! Maét nhìn maét, Tieåu Thieân do quaù phaán khích, neân laø ngöôi phaùt thoaïi tröôùc: - Thaàn Minh Chöôûng, danh baát hö truyeàn, taïi haï ngöôõng moä ñaõ laâu! Nhaân vaät noï chính laø Laõnh Dieän Thaàn Minh Chöôûng, ngöôøi ñaõ coù laàn suyùt laáy maïng Tieåu Thieân vaø Haø Nhö Thuyû saùu naêm tröôùc, nhöng Tieåu Thieân vaãn coøn nhôù roõ! Laõo leân tieáng: - Kieám phaùp cuûa toân giaù môùi baát phaøm! Tröông Ñoáng naøy seõ raát haân haïnh neáu ñöôïc toân giaù cho bieát quyù tính ñaïi danh! Lôøi cuûa Tröông Ñoáng suyùt nöõa laøm cho Tieåu Thieân phì cöôøi! Laõo vöøa khen kieám phaùp -178- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh cuûa Tieåu Thieân laø baát phaøm! Tieåu Thieân kheõ chôùp maét: - Khoâng phaûi taïi haï muoán toû ra bí aån nhöng luùc naøy taïi haï chöa tieän xöng danh! Tröông Ñoáng thoaùng bieán saéc: - Toân giaù cho moã cuõng khoâng ñuû tö caùch? Tieåu Thieân kheõ laéc ñaàu: - Caâu noùi luùc naõy cuûa taïi haï khoâng bao goàm luoân Laõnh Dieän Thaàn Minh Chöôûng! Caâu noùi quaù kheùo cuûa Tieåu Thieân laøm cho Tröông Ñoáng vöøa loøng! Coù muoán phaùt taùc laõo cuõng khoâng bieát döïa vaøo ñaâu ñeå phaùt taùc ! Do ñoù, laõo ñaønh phaûi hoûi: - Nguõ Haønh Bang hieän giôø ñang laø coâng ñòch voõ laâm, sao toân giaù laïi beânh vöïc cho hoï? Tieåu Thieân boãng buoät mieäng hoûi laïi: - Nguõ Haønh Bang ñaõ laøm ñieàu gì sai, khieán toân giaù gaùn cho hoï boán chöõ coâng ñòch voõ laâm ? Tröông Ñoáng thaát saéc: - Toân giaù khoâng bieát thaät, hay coá tình hoûi khoù moã? Tieåu Thieân cöôøi thaønh tieáng: - Toân giaù khoâng theå ñaùp ñöôïc ö? Ha... Ha... Traøng cöôøi traøn ñaày trung khí cuûa Tieåu Thieân khieán Tröông Ñoáng phaûi ñeå loä söï thaát kinh! Laõo böôùc luøi laïi moät böôùc. Khoâng nghe Tröông Ñoáng coù baát kyø lôøi noùi naøo ñeå ñaùp laïi caâu hoûi vöøa roài, Tieåu Thieân baát giaùc noùi cao gioïng: - Töø baây giôø, baát kyø ai coù thaùi ñoä ñoái ñaàu vôùi Nguõ Haønh Bang töùc laø muoán ñoái ñaàu vôùi taïi haï! Neáu toân giaù baát phuïc, ñöôïc, taïi haï nguyeän duøng chöôûng laõnh giaùo Thaàn Minh Chöôûng cuûa toân giaù! Döùt lôøi, Tieåu Thieân coá yù caém ngay thanh kieám xuoáng ñaát, sau ñoù ñöa tay ra hieäu cho Tröông Ñoáng: - Neáu toân giaù khoâng ngaïi, môøi! Thaùi ñoä gaàn nhö laø baét buoäc cuûa Tieåu Thieân khieán Tröông Ñoáng chæ coù moät con ñöôøng ñeå choïn! Khoâng ra tay laø khieáp nhöôïc, seõ khieán boïn ñeä töû xem thöôøng, maø ñaõ ra tay taát phaûi thaéng, khoâng thaéng cuõng bò maát uy tröôùc luõ ñeä töû. -179- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tröông Ñoáng laäp töùc hoài boä veà phía sau theâm ba böôùc nöõa: - Duø bieát khoù laø ñoái thuû cuûa toân giaù nhöng ñaõ coù dòp môû roäng taàm maát, coù lyù naøo moã boû qua? Ñaønh thaát leã, moã xin ra tay tröôùc! Ñôõ! Vuø... Vuø... Nhìn cuoàng phong mang theo hôi laïnh ñang ñöôïc Tröông Ñoáng quaät ñeán, Tieåu Thieân phaûi maéng thaàm: “Laõo ñuùng laø caùo ñaõ thaønh tinh. Muoán tieân haï thuû vi cöôøng ñaây ! Höø!” Tieåu Thieân laäp töùc vaän duïng Cöûu Truøng taâm phaùp, haát maïnh ra moät chöôûng Cöûu Truøng. - Tröông chöôûng moân chôù quaù nhuùn nhöôøng! Xem chöôûng! AØo... AØo... AÀm ! Bò hôi laïnh thaám nhaäp, Tieåu Thieân phaûi ruøng mình vaø ñieàu ñoù laøm cho moïi ngöôøi phaûi nghó Tieåu Thieân cuõng bò Thaàn Minh Chöôûng gaây haïi! Vôùi yù nghó nhö theá, hoï taïm thôøi xem song phöông ñeàu bình thuû, do Tröông Ñoáng cuõng bò laûo ñaûo ngaõ nghieâng! Rieâng Tröông Ñoáng bieát Thaàn Minh Chöôûng cuûa laõo khoâng heà gaây nguy haïi gì cho ñoái phöông. Bôûi laõo nhaän ra chöôûng cuûa ñoái phöông ñaõ ñaåy haàu heát uy löïc lôïi haïi cuûa Thaàn Minh Chöôûng! Do ñoù, ngay khi oån ñònh cöôùc boä, Tröông Ñoáng haäm höïc phaåy tay, ra hieäu cho boïn ñeä töû: - Ñi! Khoâng theå khoâng ñaéc yù, Tieåu Thieân cuõng tung ngöôøi boû ñi, sau khi kòp choäp tay thu hoài ngoïn lieãu kieám. Vuùt! Ñeán choã ñaõ caát giaáu con sôn döông, Tieåu Thieân gôõ maûnh luïa che maët, caát vaøo boïc aùo! Sau khi cuoän thanh lieãu kieám quanh thaét löng, Tieåu Thieân laáy laïi boä y phuïc ñang truøm kín con vaät. Luùc maëc boä y phuïc ñoù vaøo ngöôøi, Tieåu Thieân trôû laïi daùng daáp cuûa moät teân thuoäc haï Moäc Haønh Ñöôøng – Nguõ Haønh Bang! Nhöõng ñoám maùu coøn thaám ñaãm treân y phuïc ñaõ coù con sôn döông bò tieän maát ñaàu -180- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
  10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh laøm baèng chöùng, Tieåu Thieân hoan hæ vaùc con sôn döông leân vai. Vöøa troâng thaáy Tieåu Thieân, Giaû Truï lieàn gaét: - Sao ñeán baây giôø ngöôi môùi quay veà? Tieåu Thieân haát con sôn döông xuoáng, mieäng huyeân thuyeân giaûi thích: - Thuoäc haï phaùt hieän con thuù neân phaûi ñuoåi theo! Ñeán luùc saép söûa thu thaäp, thuoäc haï baát ngôø chaïm maët nhöõng nhaân vaät Khoâng Ñoäng phaùi! Giaû Truï kinh hoaøng: - Ngöôi gaëp boïn Khoâng Ñoäng phaùi? Roài sao nöõa? Tieåu Thieân lieàn bòa chuyeän: - Ñöông nhieân thuoäc haï phaûi boû chaïy! Nhöng sau khi bieát con thuù ñaõ bò boïn chuùng ung dung duøng ñao haï thuû, tieác bao coâng khoù ñaõ ñuoåi theo, thuoäc haï len leùn quay laïi! Giaû Truï troøn maét: - Ngöôi daùm ö? Tieåu Thieân phì cöôøi: - Ngöôøi tính khoâng baèng trôøi tính, boïn kia chöa kòp xeû thòt con thuù boãng coù moät toáp nöõa chaïy ñeán! Boïn naøy coù veû raát hoaûng sôï neân cöù luoân mieäng thuùc giuïc boïn kia phaûi chaïy ngay! Nhôø ñoù, vaät phaûi hoaøn nguyeân chuû. Thuoäc haï phaûi vaát vaû laém môùi ñöa vaät thöïc veà ñaây cho Höông chuû! Giaû Truï tin ngay vaøo lôøi keå cuûa Tieåu Thieân. Y ra hieäu cho ñoàng boïn: - Ñuùng laø boïn ta coù soá höôûng thuï! Haõy nhanh naøo, neáu boïn ngöôi ñaõ caûm thaáy ñoùi! Ñöôïc moät böõa aên ngon, Giaû Truï khi keå laïi chuyeän ñaõ xaûy ra cho Tieåu Thieân nghe, y cöù heát lôøi ca tuïng moät nhaân vaät coù kieám phaùp xuaát thaàn, coù chöôûng löïc maïnh ñeán ñoä di sôn ñaûo haûi! Tieåu Thieân phaûi coá nhòn cöôøi ñeå aàm öø phuï hoïa theo Giaû Truï.. Viiettkiiem..com V e k em com -181- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2