Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 17

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

69
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 17

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù möôøi baûy AÅN TÌNH SAU TRAÄN CHIEÁN T haùi ñoä cuûa nhöõng nhaân vaät Coân Luaân phaùi nhö vaäy ñaõ roõ, hoaëc boïn Giaû Truï phaûi lieàu moät phen soáng coøn ñeå tìm ñöôøng thaùo chaïy hoaëc ñeå boïn Coân Luaân phaùi giam giöõ taát caû! Nhìn boïn Coân Luaân phaùi caøng luùc Tieåu Thieân caøng coù aùc caûm vôùi boán chöõ “Danh moân chaùnh phaùi!” Neáu khoâng phaûi caàn tieàm phuïc laâu daøi trong Tam Trang, coù leõ Tieåu Thieân seõ ra maët, cho boïn Coân Luaân phaùi naøy moät phen vôõ maät kinh taâm. Moät nhaân vaät Coân Luaân phaùi chôït leân tieáng: - Theá naøo, Giaû Truï? Soáng hoaëc cheát ngöôi chæ coù moät con ñöôøng ñeå choïn? Neáu muoán soáng, ngöôi phaûi ly khai Nguõ Haønh Bang, taïm thôøi chaáp thuaän cho boïn ta giam giöõ. Coøn ngöôïc laïi… Moät nhaân vaät Coân Luaân khaùc leân tieáng: - Ñaïi sö huynh haø taát phaûi phí lôøi vôùi boïn Nguõ Haønh Bang! Toäi cuûa chuùng ñaùng phaûi cheát traêm laàn ! Buoâng tha cho chuùng, taát sau naøy chuùng ta töï gaùnh laáy haäu hoïa ! Nhaác kieám leân khoa thaønh voøng, nhaân vaät noï nhanh choùng phaùt leänh: - Ñöøng ñeå phí thôøi gian nöõa ! Ñaùnh! Giaû Truï thaät söï hoát hoaûng: - Boïn ngöôi vöøa baûo ta phaûi choïn moät trong hai con ñöôøng, sao chöa gì boïn ngöôi ñaõ muoán ra tay? Nhaân vaät vöøa ñöôïc goïi laø ñaïi sö huynh vuït cöôøi lôùn: - Khoâng phaûi Tö Maõ Ñaèng ta ñaõ noùi roài sao? Nhò sö ñeä ta bình sinh raát ít nhaãn naïi, chính Giaû Truï ngöôi ñaõ taïo cô hoäi cho söï vieäc xaûy ra! Ha... Ha... Giaû Truï keâu thaät to: - Döøng tay! Teân nhò sö ñeä cuûa Tö Maõ Ñaèng cöôøi laïnh: - Ñöôïc, döøng thì döøng? Nhöng neáu Giaû Truï ngöôi khoâng coù ngay moät giao phoù roõ raøng, ñöøng traùch Taây Moân Tuïy ta coá yù doàn ngöôi vaøo choã cheát! Giaû Truï ñöa maét nhìn queùt qua ñoàng boïn! Neáu tính luoân Tieåu Thieân, phía cuûa y coù nhaân soá chæ möôøi hai ngöôøi vaø ñeàu laø nhöõng keû -182- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh coù voõ coâng khoâng hôn gì Giaû Truï, neáu khoâng muoán noùi laø keùm hôn! Trong khi ñoù, phe cuûa boïn Coân Luaân phaùi tuy ít hôn hai ngöôøi nhöng möôøi ngöôøi cuûa hoï laø möôøi tay kieám ít nhieàu ñaõ coù uy danh treân giang hoà. Giaû Truï chöa bieát phaûi ñònh lieäu theá naøo thì Taây Moân Tuïy vôùi taùnh keùm nhaãn naïi boãng quaùt leân: - Ngöôi muoán keùo daøi thôøi gian ö, Giaû Truï? Bò doàn eùp, Giaû Truï ñoät nhieân toû loä khí phaùch chaúng khaùc naøo baäc ñaïi tröôïng phu: - Ngöôi chôù quaù xem thöôøng ta. Cheát thì cheát, ta quyeát khoâng chòu nhuïc ! Ñaùnh! Taây Moân Tuïy cuõng loang kieám gaàm vang: - Boïn ngöôi muoán cheát! Ha... Ha... Veùo... Veùo... Thaùi ñoä cuûa Giaû Truï, haønh vi cuûa Taây Moân Tuïy, ngay töùc khaéc laøm cho cuïc dieän bieán chuyeån. Keå töø khi boïn Coân Luaân phaùi do Tö Maõ Ñaèng daãn ñaàu xuaát hieän vaø coù yù caàm giöõ boïn Giaû Truï, nhö Tieåu Thieân nhìn thaáy, boïn Giaû Truï ñaõ bò duï vaøo theá doàn saùt chaân töôøng! Do ñoù, duø bieát khoù coù theå ñoái ñaàu vôùi boïn Coân Luaân phaùi, boïn Giaû Truï ñeán luùc cuoái cuøng boãng toû loä khí phaùch khieán Tieåu Thieân cuõng phaûi thaùn phuïc ! Cuøng vôùi Giaû Truï, Tieåu Thieân vaø möôøi ngöôøi coøn laïi ñeàu haêm hôû xoâng ra, quyeát cuøng boïn Coân Luaân lieàu cheát moät phen! Tieáng huyeân naùo vang ñoäng caû moät goùc trôøi taïo cho Tieåu Thieân moät söï phaán khích chöa töøng coù! Bò phaán khích, neáu Tieåu Thieân khoâng bieát töï keàm neùn, chaéc chaén seõ ñeå loä moät thaân thuû cao minh maø ngay töø ñaàu Tieåu Thieân ñaõ coá tình che daáu. Do phaûi keàm neùn, Tieåu Thieân nhö ñang chòu moät nhuïc hình, buoäc phaûi vaän duïng chæ moät phaàn coâng löïc trong khi baûn thaân coù theå vaän duïng nhieàu hôn, lôïi haïi hôn! Vaø ñieàu ñoù ñaõ khieán Tieåu Thieân phaûi moät phen khoán ñoán vì suyùt bò kieám chieâu cuûa moät gaõ ñeä töû Coân Luaân phaùi vaây haõm. Giaû Truï cuõng ñang thaát ñieân baùt ñaûo döôùi kieám chieâu lôïi haïi cuûa Taây Moân Tuïy, tuy nhieân, luùc phaùt hieän Tieåu Thieân laâm nguy, haønh vi cuûa Giaû Truï ngay laäp töùc taïo cho Tieåu Thieân nhieàu thieän caûm. Giaû Truï tìm caùch traùnh kieám cuûa Taây Moân Tuïy vaø töùc toác lao veà phía Tieåu Thieân. Luùc ñeán ñuû gaàn, Giaû Truï baät leân moät tieáng gaàm thònh noä: -183- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Cöûu Truøng Thieân, ngöôi ñöøng lo! Thaát phu! Ñôõ! Vuø. Vuø. Gaõ ñeä töû Coân Luaân phaùi ñang ñaéc yù vì saép böùc doàn Tieåu Thieân vaøo töû ñòa, tieáng gaàm cuûa Giaû Truï khieán gaõ phaãn noä. Gaõ quay laïi, phaït nhanh moät kieám vaøo Giaû Truï: - Chính ngöôi neân lo cho baûn thaân ngöôi thì hôn. Xem kieám! Veùo... Veùo... Vôùi thaân thuû cao minh neân muïc löïc khaù tinh töôøng, Tieåu Thieân bieát caùch öùng cöùu cuûa Giaû Truï laø haønh ñoäng lieàu lónh. Vaø neáu cöù ñeå nhö theá naøy chính Giaû Truï seõ khoù loøng toaøn maïng döôùi kieám chieâu ñaày uy löïc cuûa gaõ kia. Ñang coù thieän caûm vôùi Giaû Truï, Tieåu Thieân ñöông nhieân khoâng theå khoanh tay ñöùng nhìn Giaû Truï maát maïng! Tuy nhieân, neáu ra tay thì boäc loä thaân phaän, Tieåu Thieân boái roái vì voâ keá khaû thi! Baát chôït chính luùc ñoù coù tieáng cöôøi saèng saëc cuûa Taây Moân Tuïy vang leân: - Naïp maïng naøo! Ha... Ha... Töùc thì moät tieáng theùt bi thaûm vang leân. A... A... Bieát Taây Moân Tuïy vöøa ñaéc thuû, moät ñoàng boïn cuûa Giaû Truï ñaõ maát maïng, Tieåu Thieân phaãn noä ñeán toät cuøng! Phaãn noä vì söï ra tay quaù ñoäc aùc cuûa Taây Moân Tuïy, phaãn noä vì khoâng coù caùch naøo duøng chaân taøi thöïc hoïc maø vaãn khoâng boäc loä thaân phaän. Taát caû nhöõng ñieàu naøy taïo cho Tieåu Thieân moät söï lieàu lónh chöa töøng coù. Nghieán raêng ken keùt, Tieåu Thieân vöøa lao vaøo gaõ Coân Luaân phaùi ñang duøng kieám ñoái phoù vôùi Giaû Truï, vöøa rít leân caêm phaãn: - Boïn ngöôi thaät ñoäc aùc ! Cöûu Truøng Thieân naøy quyeát lieàu cheát vôùi ngöôi! Vuùt! Tieåu Thieân coá yù lao ñeán vaø duøng hai tay oâm giöõ phaàn haï thaân cuûa gaõ noï! Bò Tieåu Thieân oâm giöõ moät caùch baát ngôø, chieâu kieám cuûa gaõ noï thoaùng khöïng laïi! Duø ñoù chæ laø söï vieäc xaûy ra trong moät thoaùng nhöng bao nhieâu ñoù cuõng quaù ñuû cho Giaû Truï. Giaû Truï cuõng nghieán raêng trôïn maét, nhaán theâm chaân löïc vaøo chöôûng kình: -184- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Naïp maïng! AØo... AØo... Gaõ noï caûm thaáy nguy vaø moái nguy xuaát phaùt töø söï lieàu lónh cuûa Tieåu Thieân. Gaõ baät ngöûa veà phía sau theo tö theá Thieát baûn kieàu, coá laøm cho chieâu chöôûng cuûa Giaû Truï khi quaät vaøo chæ coù moät uy löïc giôùi haïn. AÀm ! Phaûn öùng linh hoaït kòp luùc ñaõ giuùp gaõ noï toaøn maïng, chöôûng cuûa Giaû Truï chæ laøm gaõ noï ñaåy veà phía sau! Nhaân ñaø bò ñaåy, gaõ tung ngöôïc ngöôøi veà phía sau theo tö theá Lyù Ngö ñaû ñænh. Vuùt! Vôùi tö theá naøy, ñaàu döôùi chaân treân, gaõ laøm cho Tieåu Thieân cuõng bò haát ngöôïc leân cao. Chôø khi Tieåu Thieân bò haát leân heát ñaø maø vaãn coøn oâm giöõ hai chaân cuûa gaõ, taû chöôûng cuûa gaõ lieàn quaät vaøo Tieåu Thieân moät kình chí maïng: - Tieåu töû muoán cheát! Vuø... Vuø... Bò ngoïn chöôûng naøy uy hieáp sinh maïng, muïc quang cuûa Tieåu Thieân baát ngôø loùe leân nhöõng tia nhìn tinh quaùi! AÀm ! Tieåu Thieân giaû vôø buoâng tay! Vaø khi bò chöôûng kình ñaåy bay veà phía sau, Tieåu Thieân cuõng vôø keâu leân moät tieáng bi thaûm: A... A... Taän maét muïc kích Tieåu Thieân bò haïi, Giaû Truï phaãn noä gaàm vang: - AÙc ma! Haõy ñeàn maïng cho Cöûu Truøng Thieân. Vuø... Vuø... Trong khi ñoù, thaân hình cuûa Tieåu Thieân khoâng hieåu sao cöù bay ñi, bay maõi ñeán moät choã thaät khuaát môùi chòu haï xuoáng. Ngay luùc thaân hình chaïm ñaát, Tieåu Thieân nôû moät nuï cöôøi bí aån vaø ñònh ngoài baät daäy ñeå thöïc hieän nhöõng ñieàu ñaõ döï ñònh. Moät tieáng gaàm cöïc lôùn boãng vang leân, khieán Tieåu Thieân vì nghe thaáy phaûi boû dôû yù ñònh: - Hay cho boïn Coân Luaân, daùm ñoäng thuû saùt haïi moân haï boån ñöôøng ngay treân truï sôû cuûa boån ñöôøng. Haõy xem ñaây! -185- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh AØo... AØo... Ngay laäp töùc, haøng loaït nhöõng tieáng quaùt cuõng ñöôïc phaùt ra: - Gieát heát boïn Coân Luaân! - Haõy cho boïn chuùng neám muøi lôïi haïi cuûa Moäc Haønh Ñöôøng! - Vì Nguõ Haønh Bang, gieát! Tieåu Thieân len leùn ñöa maét nhìn, cuïc dieän ñang hoaøn toaøn thay ñoåi. Ngöôøi cuûa Moäc Haønh Ñöôøng xuaát hieän coù ñeán hai möôi, vaø neáu tính luoân boïn Giaû Truï thì ñaây laø moät nhaân soá ñaùng keå! Ñaõ theá, chính tieáng keâu möøng rôõ lieàn sau ñoù cuûa Giaû Truï caøng khieán boïn Coân Luaân ruùng ñoäng taâm can: - Ñöôøng chuû ñeán raát ñuùng luùc! Boïn thuoäc haï vöøa bò boïn chuùng saùt haïi heát hai ngöôøi! Nhaân vaät maëc y phuïc toaøn xanh vaø ôû giöõa thaân aùo coù theâu moät hình Nguõ Haønh khaù lôùn, sau khi nghe Giaû Truï noùi nhö vaäy lieàn baät leân traøng cöôøi ngaïo maïn: - Giaû Truï ngöôi chôù lo! Boån ñöôøng chuû seõ baét chuùng traû laïi gaáp möôøi! Xem ñaây! Ha... Ha... Moät tröôøng thaûm saùt lieàn ñöôïc khai dieãn vôùi söï thaát thuû hoaøn toaøn nghieâng veà phía boïn Coân Luaân! Tieáng gaàm theùt cuûa Tö Maõ Ñaèng vaø Taây Moân Tuïy vang leân caøng luùc caøng ít ñi, cho thaáy böôùc ñöôøng cuøng cuûa boïn Coân Luaân phaùi ñaõ ñeán gaàn. Tuy cuõng muoán boïn Coân Luaân phaùi gaëp thaûm baïi nhöng phaûi nhìn boïn chuùng bò thaûm saùt nhö theá naøy, Tieåu Thieân thaät khoâng nôõ. Baát chôït, töø phía xa coù moät loaït nhöõng tieáng cöôøi vang leân: - Ha... Ha... - Ha... Ha... Tö Maõ Ñaèng coá yù gaøo to, ngay khi bieát nhöõng tieáng cöôøi kia mang theo aån yù gì: - Sö phuï! Mau ñeán ñaây öùng cöùu ñoà nhi! Taây Moân Tuïy thì möøng, ñeán ñoä hoâ hoaùn loaïn xaï: - Trang Baù Baù! Sö phuï! Haõy coøn ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng ôû ñaây! Nhanh leân naøo! Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng baät quaùt: - Hoa Sôn phaùi cuõng ñeán sao? Ñöôïc ! Gieát! AØo... AØo... -186- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vuø... AÀm ! AÀm! Khi boïn Coân Luaân phaùi möôøi ngöôøi chæ coøn laïi saùu, giöõa ñöông tröôøng lieàn xuaát hieän hai nhaân vaät! Vuùt! Vuùt! Caû hai ñoái dieän vôùi Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng, moät ngöôøi naâng cao thanh kieám: - Thaát ñaïi phaùi ñaõ tieán ñeán taän toång ñaøn quyù bang. Döông ñöôøng chuû lieäu coøn vuøng vaãy ñöôïc bao laâu? Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng maët khoâng heà ñoåi saéc: - Neáu laø vaäy, sao Khöông Vuõ, Trang Hoài Nhaïn, caû hai cuõng laø chöôûng moân nhaân, cho ñeán giôø vaãn coøn ôû ñaây ? Toång ñaøn boån bang ñaõ coù toång hoä phaùp traán giöõ, phaûi chaêng nhò vò muoán Döông Huøng naøy tin toång hoä phaùp ñaõ bò thaát ñaïi phaùi caùc ngöôi saùt haïi? Ngöôøi ñang naâng cao kieám kheõ cöôøi laïnh: - Haø Kænh Chi tuy chöa maát maïng, nhöng ñoù chæ laø vaán ñeà thôøi gian! Khöông Vuõ ta vaãn nghe Döông Huøng ngöôi laø trôï thuû ñaéc löïc nhaát cuûa hoï Haø! Xin ñöôïc laõnh giaùo! Döông Huøng cöôøi daøi: - Ñeán luùc naøy Khöông Vuõ ngöôi caàn gì phaûi coù lôøi khaùch saùo ? Khoâng leõ chæ coù moät mình ngöôi ra tay, coøn Trang Hoài Nhaïn chòu khoanh tay ñöùng nhìn? Haø taát phaûi laøm boä laøm tòch nöõa. Hai ngöôi neân cuøng moät luùc ra tay thì hôn! Ha... Ha... Saéc maët thoaùng bieán ñoåi, KhöôngVuõ baät rít leân: - Vôùi tuyeät hoïc Coân Luaân phaùi, moät mình ta ñaõ quaù ñuû laáy maïng ngöôi! Xem kieám! Veùo... Veùo … Döông Huøng luøi laïi, coá yù nhöôïng cho chieâu kieám cuûa Khöông Vuõ lao söôït qua! Vaø baát ngôø Döông Huøng ñoäng thaân lao veà phía Trang Hoài Nhaïn: - Tuyeät hoïc Hoa Sôn phaùi ñaâu, haõy cho Döông moã thöôûng thöùc naøo ? Vuø... Vuø… Bò Döông Huøng coá tình ñaët vaøo tình theá phaûi giao ñaáu, Trang Hoài Nhaïn baät leân tieáng quaùt: - Neáu hoï Döông ngöôi ñaõ muoán vaäy Khöông huynh, hai chuùng ta ñöøng ñeå y thaát voïng! Ñaùnh! Vuø... Vuø… -187- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Sau maåu ñoái thoaïi vöøa roài, Tieåu Thieân bieát Nguõ Haønh Bang ñang bò thaát ñaïi phaùi ñaët vaøo tình theá hieåm ngheøo! Tuy nhieân, thaùi ñoä vaãn bình thaûn cuûa Döông Huøng laïi laøm cho Tieåu Thieân hoang mang. Vaø neáu caên cöù theo thaùi ñoä cuûa Döông Huøng, Nguõ Haønh Bang döôøng nhö vaãn vöõng nhö baøn thaïch, baát luaän coù hay khoâng coù söï vaây haõm cuûa thaát ñaïi phaùi! Tuy chöa bieát phaûi tin vaøo lôøi noùi cuûa ai, nhöng vì lo laéng cho Bang Nguõ Haønh, Tieåu Thieân nhanh choùng bieán hình caûi daïng. Loät boû y phuïc cuûa Moäc Haønh Ñöôøng, sau khi duøng vuoâng luïa che kín dieän maïo, Tieåu Thieân laáy ra thanh lieãu kieám. Tung boång toaøn thaân leân khoâng nhö caùnh haïc xung thieân, Tieåu Thieân phaùt ra moät traøng cöôøi vang doäi: - Laø ai muoán ñoái ñaàu vôùi Nguõ Haønh Bang? Ha... Ha… Ha... Vuùt! Traàm ngöôøi xuoáng, kieám cuûa Tieåu Thieân laäp töùc chieáu xaï vaøo KhöôngVuõ. Veùo… Veùo… Khöông Vuõ ñang phaùt kieám, hieäp löïc vôùi Trang Hoài Nhaïn, chieâu kieám cuûa nhaân vaät che maët laøm cho laõo keâu thaát thanh: - Voâ Danh Nhaân ? Toân giaù laø ngöôøi ñaõ cuøng Tröông Ñoáng giao thuû? Döøng tay! Mieäng keâu “döøng tay” nhöng chính Khöông Vuõ phaûi khoa kieám ñeå ngaên chaän chieâu kieám ñang aäp ñeán cuûa Tieåu Thieân. Veùo… Choang! Phaùt hieän tay caàm kieám cuûa Khöông Vuõ phaûi run leân do khoâng chòu noåi aùp löïc töø chieâu kieám cuûa ngöôøi che maët, Trang Hoài Nhaïn vöøa quaät maïnh vaøo Döông Huøng moät chöôûng vöøa nhaûy luøi laïi: - Mau döøng tay! Vuø! AÀm ! Tieåu Thieân laàn löôït ñöa maét nhìn Khöông Vuõ vaø Trang Hoài Nhaïn: - Ñöôïc cuøng luùc hoäi kieán vôùi nhò vò chöôûng moân nhaân, ñaâu phaûi luùc naøo taïi haï cuõng coù söï haân haïnh naøy! Trang Hoài Nhaïn göôøm göôøm nhìn Tieåu Thieân: -188- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Trang moã coù nghe noùi veà toân giaù! Cho hoûi, giöõa toân giaù vaø Nguõ Haønh Bang thöïc söï coù quan heä nhö theá naøo? Tieåu Thieân kheõ nheo maét: - Tröôùc khi ñaùp lôøi, taïi haï muoán bieát taïi sao thaát ñaïi phaùi cöù phaûi ñoái ñaàu vôùi Nguõ Haønh Bang? Khöông Vuõ traàm gioïng: - Coù lyù naøo toân giaù khoâng bieát Nguõ Haønh Bang ñaõ laàn löôït gaây thaûm hoïa cho thaát ñaïi phaùi? Tieåu Thieân gaèn gioïng: - Thaûm hoïa naøo? ÔÛ ñaâu? Coù gì laøm baèng côù? Keå töø luùc Tieåu Thieân xuaát hieän döôùi loát moät nhaân vaät thaàn bí, Giaû Truï ñaõ len leùn tieán ñeán gaàn ñöôøng chuû Nguõ Haønh Ñöôøng. Vaø coù leõ Döông Huøng ñaõ bieát nhaân vaät thaàn bí ñoù coù laäp tröôøng nhö theá naøo neân laäp töùc öùng tieáng keâu leân, ngay khi nghe Tieåu Thieân hoûi nhö theá: - Toân giaù ñöøng tin vaøo nhöõng gì hoï saép noùi! Hoï chæ coù duïng yù... Tieåu Thieân quaéc maét nhìn Döông Huøng: - Taïi haï chæ muoán nghe söï thaät, duø ñoù laø söï thaät nhö theá naøo! Döông ñöôøng chuû neáu khoâng muoán nghe, coù theå töï yù boû ñi, ñöøng ngaên trôû taïi haï! Döông Huøng laäp töùc luøi laïi vaø tieáp tuïc cuøng Giaû Truï thaàm thì to nhoû. Trong khi ñoù, Khöông Vuõ khoâng boû lôõ cô hoäi noùi nhöõng gì laõo muoán noùi: - Ñaõ coù quaù nhieàu thaûm hoïa vaø taát caû ñeàu do Nguõ Haønh Bang gaây ra! Neáu toân giaù coù thaät söï coù lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang, coù lyù naøo khoâng heà nghe bieát ñeán? Tieåu Thieân cau maøy: - Chöôûng moân tin chaéc taát caû ñeàu do Nguõ Haønh Bang gaây ra? Trang Hoài Nhaïn laïnh gioïng: - Khoâng sai! Cuõng nhö nhöõng phaùi kia, boån phaùi ñaõ töøng bò Nguõ Haønh Bang gaây hoïa khieán taùm ñeä töû phaûi uoång maïng! Tieåu Thieân giaät mình: - Coù chuyeän naøy sao? Döông Huøng laïi leân tieáng: - Boïn hoï gaây haán tröôùc! Laø boïn hoï töï chuoác hoïa, khoâng phaûi do boån bang muoán taïo -189- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh hieàm khích! Khöông Vuõ nheách moâi, cöôøi khinh khænh: - Ngöôi ñònh löøa ai theá, Döông Huøng? Thaát ñaïi phaùi ñöôøng ñöôøng laø danh moân chaùnh phaùi, coù lyù naøo töï gaây haán vôùi Nguõ Haønh Bang? Huoáng chi vaøo luùc ñoù Nguõ Haønh Bang ñaõ töï trieät thoaùi khoûi giang hoà! Döông Huøng cöôøi laït: - Danh moân chính phaùi? Höø! Vì nghó boån bang ñaõ töï trieät thoaùi neân boïn thaát ñaïi phaùi caùc ngöôi cho boån bang khoâng coøn ñuû lôïi haïi nhö thuôû naøo! Boïn ngöôi ñöøng queân ñaõ coù thôøi laõo Bang chuû tieàn nhieäm cuûa boån bang ñöôïc thaát ñaïi phaùi caùc ngöôi suy toân laøm Minh chuû! Tieåu Thieân thoaùng hoang mang: - Minh chuû voõ laâm? Döông Huøng gaät ñaàu: - Khoâng sai! Neáu toân giaù muoán bieát roõ hôn haõy hoûi hoï! Hoï seõ phaûi thöøa nhaän laø ñaõ bò tuyeät hoïc cuûa laõo Bang chuû ñaû baïi nhö theá naøo! Tieåu Thieân chöa kòp hoûi nhö Döông Huøng gôïi yù thì ñaõ nghe Trang Hoài Nhaïn quaùt lôùn: - Laõo bang chuû cuûa ngöôi chæ gioûi duøng keá traù nguïy, coù ñaùng gì ñeå ngöôi khoe khoang chöù? Döông Huøng cöôøi daøi: - Keá traù nguïy ? Ha... Ha... Ha... Baûo laø keá traù nguïy sao baáy laâu nay thaát ñaïi phaùi caùc ngöôi cöù ngaáp ngheù muoán chieám ñoaït tuyeät hoïc Caøn Khoân cuûa laõo Bang chuû? Trang Hoài Nhaïn phaãn noä, baät tung ngöôøi lao veà phía Döông Huøng: - Chæ laø moät thöù coâng phu bang moân taû ñaïo, ai noùi vôùi ngöôi boïn ta muoán chieám ñoaït? Ñôõ! Vuùt! Vuø... Vuø… Döông Huøng laäp töùc phaûn coâng: - Khoâng muoán chieám, côù sao boïn ngöôi ñaõ maáy laàn lieân thuû, tieán ñaùnh toång ñaøn boån bang? Ñôõ thì ñôõ! Xem ñaây! Vuø… Vuø... Tieåu Thieân coù phaàn hoang mang neân cöù ñöùng yeân nhìn Döông Huøng vaø Trang Hoài Nhaïn -190- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ñoäng thuû. Thaùi ñoä cuûa Tieåu Thieân khieán Khöông Vuõ vì caån troïng vaãn phaûi baát ñoäng, chôø xem phaûn öùng cuûa Tieåu Thieân. AÀm ! Döông Huøng laïi cöôøi, do vöøa chieám ñöôïc phaàn thaéng: - Khoâng caàn tuyeät hoïc cuûa laõo Bang chuû, Döông Huøng ta vaãn coù theå thaéng ñöôïc ngöôi! Tieáp chieâu! AØo... AØo... Trang Hoài Nhaïn gaàm vang: - Ngöôi ñöøng töôûng ta khoâng bieát ngöôi ñang vaän duïng voõ hoïc Thanh Truùc Trang! Haõy tieáp thöû moät chöôûng Truy Phong Phuïc Ma cuûa ta! Nghe roõ lôøi caùo giaùc cuûa Trang Hoài Nhaïn, vöøa baûo Döông Huøng cuõng laø ngöôøi cuûa Tam Trang, Tieåu Thieân caøng luùc caøng nghó ra nguyeân uûy cuûa söï vieäc. Saéc maët thay ñoåi cuûa Tieåu Thieân, do ñeå loä qua aùnh maét, khieán Khöông Vuõ xuaát kyø baát yù tung ra moät kieám: - Nhaát ñònh ngöôi cuõng laø ngöôøi cuûa Tam Trang! Ñôõ! Veùo… Veùo… Quaù baát ngôø, Tieåu Thieân voäi dòch ngöôøi thaät nhanh: - Laõo... Tieåu Thieân tuy nhanh nhöng suyùt nöõa vaãn bò kieám cuûa Khöông Vuõ gaây thöông tích! Ñoäng noä, Tieåu Thieân baït kieám: - Töï xöng laø danh moân chính phaùi, thaùi ñoä cuûa chöôûng moân laøm taïi haï quaù thaát voïng! Ñôõ! Veùo… Ñang kinh ngaïc vì caùch traùnh chieâu quaù nhanh cuûa Tieåu Thieân, Khöông Vuõ caøng theâm thaát saéc khi nhìn thaáy caùch phaùt kieám tieáp ñoù cuõng cuûa Tieåu Thieân. Laõo quaùt: - Thieåm Ñieän Kieám baáy laâu bò thaát truyeàn, khoâng ngôø baây giôø laïi taùi hieän! Ngöôi thaät söï laø ai? Ñôõ! Veùo... Choang! Choang! Choang! -191- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieáng chaïm kieám vang leân baát taän khieán Tieåu Thieân phaûi thaùn phuïc kieám phaùp cuûa Khöông Vuõ: - Toân giaù quaû khoâng hoå danh laø chöôûng moân moät kieám phaùi! Nhöng coù gì laøm baèng ñaây laø Thieåm Ñieän Kieám nhö toân giaù baûo? Xem ñaây ! Veùo… Veùo… Khöông Vuõ nghieâng ngöôøi vaø thaàm hoaûng sôï tröôùc loái phaùt kieám lieân tu baát taän cuûa Tieåu Thieân. Ngay khi coù theå hoaøn thuû, Khöông Vuõ quaùt: - Phaûi hay khoâng phaûi Thieåm Ñieän Kieám, ngöôi cöù ñôõ Lieân Hoaøn Thaát Tuyeät Kieám cuûa ta! Veùo…Veùo… Coù veû nhö Khöông Vuõ ñang vaän duïng tuyeät kyõ Coân Luaân, kieám cuûa laõo cöù truøng truøng ñieäp ñieäp, vaây böùc töù beà Tieåu Thieân. Tuy coù yû tröôïng vaøo noäi löïc thaâm haäu hôn nhöng Tieåu Thieân cuõng phaûi thöøa nhaän muoán hoùa giaûi heát nhöõng chieâu kieám lieân hoaøn cuûa Khöông Vuõ khoâng phaûi chuyeän deã! Chöùng toû kieám phaùp do Tieân kieám löu laïi chöa phaûi thieân haï ñeä nhaát kieám nhö Tieåu Thieân töøng nghó. Coù phaàn thaän troïng, Tieåu Thieân ñem nhöõng hieåu bieát veà kieám phaùp aùp duïng vaøo thöïc tieãn, chæ mong sao seõ coù nhöõng nhaän thöùc chuaån xaùc hôn nöõa veà baûn laõnh thöïc thuï cuûa baûn thaân! Veùo... Choang! Choang! Choang! Nhö nhaän ra Tieåu Thieân ñang coù phaàn kieâng deø, Khöông Vuõ cöôøi lôùn: - Hoùa ra ngöôi cuõng khoâng phaûi coù baûn laõnh cao thaâm gì cho laém? Suyùt nöõa ta ñaõ bò ngöôi qua maët ! Ñôõ! Ha... Ha… Veùo… Veùo… Tieåu Thieân vaãn thaûn nhieân, cöù giöông maét nhìn thaät kyõ töøng chieâu kieám cuûa Khöông Vuõ! Gaëp chieâu, chieát chieâu, ñoù laø ñoái saùch hieän giôø cuûa Tieåu Thieân: - Taïi haï cuõng ñaâu baûo taïi haï coù baûn laõnh cao thaâm! Nhöng, muoán ñaû baïi taïi haï cuõng khoâng deã! Xem ñaây! Veùo… -192- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Choang! Choang! Choang! Laàn ñaàu ñöôïc cuøng ngöôøi giao kieám, vaø ngöôøi ñoù laïi laø moät nhaân vaät coù theå xem laø ñaïi kieám gia cuûa voõ laâm hieän nay, caøng chaïm chieâu Tieåu Thieân caøng phaán khích! Vì qua ñoù, Tieåu Thieân môùi deã thöùc ngoä nhöõng bieán hoùa veà kieám phaùp maø tröôùc kia do chæ luyeän moät mình neân Tieåu Thieân khoù loøng lónh hoäi. Cuõng töông töï nhö vaäy, duø Khöông Vuõ ñang noùng loøng, muoán thaéng Tieåu Thieân caøng nhanh caøng toát, nhöng qua moät luùc giao ñaáu vôùi Tieåu Thieân, ít nhieàu laõo cuõng môû roäng taàm maét tröôùc kieám phaùp hoaøn toaøn xa laï ñang ñöôïc Tieåu Thieân thi trieån! Ñoù laø taâm traïng thöôøng coù ôû baát kyø ai coù loøng say meâ voõ hoïc, nhaát laø thöù voõ hoïc phuø hôïp vôùi sôû tröôøng! Do vaäy, lôøi leõ vaø thaùi ñoä cuûa Khöông Vuõ ñoái vôùi Tieåu Thieân ñaõ bôùt ñi nhieàu söï khinh maïn. Laõo luoân keâu: - Haûo kieám phaùp! Thöû hoùa giaûi chieâu naøy xem! Veùo… Veùo… Hoaëc: - Hay laém! Chi tieác ta khoâng bieát danh xöng cuûa kieám phaùp naøy laø gì! Ñôõ! Veùo... Veùo... Tieåu Thieân cuõng coù ít nhieàu haûo caûm vôùi Khöông Vuõ: - Cöù taïm goïi laø Voâ Danh Kieám cuõng ñöôïc! Quan troïng gì ñeán danh xöng? Xem ñaây! Veùo... Choang! Choang! Khöông Vuõ cöôøi daøi: - Toân giaù noùi khoâng sai! Danh xöng laø duøng ñeå goïi, chæ coù chieâu thöùc vaø loái bieán chieâu môùi ñaùng keå! Tieáp kieám ! Veùo... Tieåu Thieân cuõng baät cöôøi: - Kieám phaùp cuûa quí phaùi cuõng raát lôïi haïi! Taïi haï ñöôïc moät phen môû roäng taàm maét! Xem chieâu! Veùo… Veùo… Choang! Choang! Choang! -193- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Söï vieäc coù leõ seõ coøn keùo daøi neáu nhö khoâng coù tieáng hoâ hoaùn baát ngôø vang leân: - Moäc ñöôøng chuû! Khoâng xong roài! Toång ñaøn ñang bò vaây haõm, ñöôøng chuû phaûi mau ñeán tieáp trôï! Döôøng Huøng laäp töùc gaàm leân moät tieáng kinh thieân ñoäng ñòa: - Taát caû, lui! Laõo Trang! Ñôõ! Cuõng coù tieáng goïi ñích danh Khöông Vuõ: - Haõy keát thuùc mau ñi, Khöông Vuõ! Cô hoäi tieâu dieät Nguõ Haønh Bang ñaõ ñeán roài! Nghe roõ lôøi naøy, Tieåu Thieân phaûi kinh nghi khi nhìn thaáy saéc maët cuûa Khöông Vuõ chôït bieán ñoái moät caùch kyø laï! Laõo coù veû mieãn cöôõng khi phaûi tuaân theo meänh leänh ngaám ngaàm trong lôøi noùi kia. Vaø kieám chieâu cuûa laõo cuõng thay ñoåi cho duø lôøi noùi cuûa laõo vaãn coù chieàu höôùng tieác nuoái: - Haõy caån troïng! Ta doác toaøn löïc ñaây ! Veùo... Veùo … Vaàng kieám quang do Khöông Vuõ vöøa phaùt ñoäng boãng choác traøn ñaày nhöõng saùt khí, khoâng nhö naõy giôø kieám chieâu cuûa laõo luoân ñöôïc laõo thi trieån vôùi tö caùch moät baäc Ñaïi toân sö veà kieám thuaät! Tuy chöa hieåu roõ nguyeân do khieán toaøn boä con ngöôøi cuûa Khöông Vuõ phaûi bieán ñoåi nhöng Tieåu Thieân do quan taâm ñeán chuyeän soáng coøn cuûa Nguõ Haønh Bang neân kieám chieâu cuõng phaûi ñoåi thay. Tieåu Thieân loang nhanh moät kieám: - Xin thaát leã! Ñôõ! Veùo … Moät tia kieám vuït loùe leân nhö aùnh chôùp, chieáu xaï vaøo vaàng kieám quang cuûa Khöông Vuõ! Saùt khí cuûa vaàng kieám cöù nhö aùng maây môø vöøa bò moät tia saùng chieáu vaøo, chuùng bò uy löïc cuûa tia kieám laøm cho tan bieán... Choang! Sau tieáng chaïm kieám, baát keå keát quaû nhö theá naøo, Tieåu Thieân boãng tung ngöôøi lao ñi thaät nhanh! Vuùt! -194- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tuy ngô ngaùc nhöng Khöông Vuõ cuõng phaûi laïnh luøng buoâng hieäu leänh: - Ñi! Sau hieäu leänh naøy, Khöông Vuõ ñaõ töï ñoäng thaân lao ñi tröôùc! Vuùt! Taây Moân Tuïy vaø Tö Maõ Ñaèng ñaønh thu kieám, cuøng nhöõng ñeä töû Coân Luaân phaùi coøn laïi trieät thoaùi! Vuùt! Vuùt! Phaùt hieän söï theå, Döông Huøng xua tay: - Chaïy mau! Khoâng nhö Trang Hoài Nhaïn ñang chaïy ñuoåi theo Khöông Vuõ, Döông Huøng vaø luõ thuoäc haï laïi chaïy theo höôùng khaùc! Giaû Truï ñang ñònh chaïy theo chôït nghe coù tieáng ngöôøi theàu thaøo goïi: - Höông chuû... Ñöa maét nhìn veà phía coù tieáng goïi, Giaû Truï nhìn thaáy moät ngöôøi ñang laûo ñaûo ñi ra töø moät nôi aån khuaát. Giaû Truï keâu leân möøng rôõ: - Cöûu Truøng Thieân! Ngöôi coøn soáng ö? Giaû Truï voäi chaïy ñeán... Viiettkiiem..com V e k em com -195- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2