thiên địa càn khôn - tập 18

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
10
download

thiên địa càn khôn - tập 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 18

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù möôøi taùm NGUÏC THAÁT CUÛA TAM TRANG D o phaûi dìu Tieåu Thieân cuøng ñi neân Giaû Truï daàn daàn bò moïi ngöôøi boû rôi. Ñieàu ñoù khieán Giaû Truï phaûi baán loaïn: - Chuùng ta e khoâng theo kòp maát! Tieåu Thieân vaãn coá yù thôû naëng nhoïc: - Höông chuû ñöøng quan taâm ñeán thuoäc haï nöõa! Höông chuû haõy ñi tröôùc, thuoäc haï töø töø roài cuõng seõ ñeán! Giaû Truï nhaên maët: - Thöù nhaát, ngöôi ñaõ cöùu ta neân ta khoâng ñaønh loøng boû maëc ngöôi! Thöù hai... Tieåu Thieân cöôùp lôøi: - Ñoù laø phaän söï cuûa thuoäc haï, höông chuû noùi chi nhöõng lôøi quaù ñaùng! Giaû Truï laéc ñaàu: - Laøm ngöôøi, ñieàu troïng yeáu nhaát chính laø nghóa khí! Ngöôøi coù nghóa khí nhö ngöôi, neáu ñöôïc Trang chuû bieát ñeán nhaát ñònh seõ ñöôïc troïng duïng! Vì muoán ñeà baït ngöôi, ta caàn phaûi ñöa ngöôi ñi! Tieåu Thieân thôû ra: - Muoán nhö vaäy Höông chuû ñaâu caàn phaûi voäi? Ñeå sau cuõng khoâng muoän maø! Giaû Truï thôû phì phì, coù leõ vì meät: - Seõ muoän neáu ngöôi khoâng theå theo ta ñeán toång ñaøn! - Thuoäc haï seõ ñeán cho duø laø muoän! Giaû Truï laéc ñaàu: - Ngöôi ñeán laøm sao ñöôïc neáu ngöôi chöa töøng bieát bí ñaïo daãn vaøo toång ñaøn naèm ôû ñaâu ! - Bí ñaïo? Chuùng ta phaûi ñeán toång ñaøn baèng bí ñaïo ö? Giaû Truï haï thaáp gioïng: - Ñaây laø ñieàu bí maät. Neáu khoâng phaûi ngöôi vöøa chöùng toû loøng trung thaønh, ta khoâng theå heù moâi noùi cho ngöôi bieát! Tieåu Thieân khaáp khôûi möøng nhöng ngoaøi mieäng vaãn noùi: -196- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Höông chuû khoâng theå noùi, thuoäc haï naøo daùm traùch! Nhöng neáu höông chuû vaãn coá ñöa thuoäc haï cuøng ñi, nhaát ñònh caû hai seõ ñeán chaäm ! Thuoäc haï laøm sao ñaûm ñöông noåi neáu höông chuû bò khieån traùch? Giaû Truï nghe theá lieàn coù saéc maët lo ngaïi: - Ngöôi noùi khoâng sai! Döông ñöôøng chuû seõ khoâng tha cho ta neáu ta ñeán quaù chaäm. Tieåu Thieân coá yù trì ngöôøi xuoáng: - Höông chuû ñöøng coá nöõa! Thuoäc haï seõ löu laïi ñaây, vaø quyeát chôø cho ñeán luùc Höông chuû quay laïi! Giaû Truï thoaùng phaân vaân: - Ngöôi chæ coù moät mình, e khoâng oån! Tieåu Thieân mæm cöôøi: - Thuoäc haï seõ tìm moät nôi thaät kín ñeå aån naáp. Neáu phaûi cheát, ñoù laø soá maïng cuûa thuoäc haï, thuoäc haï nhaát ñònh seõ khoâng oaùn traùch! Giaû Truï baát ngôø cho tay vaøo boïc aùo, laáy ra moät vaät: - Nôi naøy khaù gaàn toång ñaøn, ngöôi naáp ôû ñaây, nguy cô gaëp ñòch hoaëc gaëp baèng höõu Tam Trang xem ra ñeàu baèng nhau. Haõy giöõ vaät naøy, seõ coù lôïi neáu ngöôøi cuûa Tam Trang caàn bieát ngöôi laø ai! Nhìn vaøo vaät ñoù, Tieåu Thieân thaáy ñoù laø moät maûnh phuø ñieâu nhoû, vuoâng vöùc. Treân ñoù coù chaïm noåi hình theå moät ngoïn nuùi vôùi phaàn ñænh vöôït leân khoûi taàng maây boàng beành. - Vaät naøy laø... Giaû Truï aán vaøo tay Tieåu Thieân: - Chæ coù baäc Höông chuû trôû leân môùi ñöôïc caáp cho Tam Trang Leänh Phuø. Ngöôi cöù giöõ laáy, sau naøy gaëp laïi haõy giao hoaøn cho ta! Tieåu Thieân thaät söï caûm kích moái quan taâm cuûa Giaû Truï: - Ñaïi aân cuûa Höông chuû... Giaû Truï voã vaøo vai Tieåu Thieân: - Ngöôøi coù nghóa khí nhö ngöôi ñaâu phaûi deã gaëp? Khoâng theå ñöa ngöôi cuøng ñi, Giaû Truï ta raát aùy naùy. Thoâi! Haõy coá baûo troïng! Nhaát ñònh ta vaø ngöôi seõ laïi gaëp nhau! Ta ñi ñaây! Vuùt! Nhìn theo, Tieåu Thieân coù phaàn naøo hoang mang... Ngöôøi nhö Giaû Truï thaät ñaùng keát laøm baèng höõu, cuõng vaäy, chöôûng moân nhaân cuûa phaùi -197- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Coân Luaân, laõo Khöông Vuõ cuõng ñaõ löu laïi cho Tieåu Thieân moät aán töôïng toát. Chæ tieác, hoï laïi ñöùng veà hai phe ñoái nghòch nhau. Vaø hôn theá nöõa, vò theá ñöùng cuûa caû hai voâ hình chung ñeàu laø vò theá ñoái ñaàu vôùi Tieåu Thieân, thaát ñaïi phaùi vaø Tam Trang ñeàu coù thaùi ñoä hoaëc ngaám ngaàm hoaëc coâng khai, muoán ñaåy Nguõ Haønh Bang vaøo theá dieät vong. Trong khi ñoù, qua hieåu bieát cuûa Tieåu Thieân, Nguõ Haønh Bang möôøi phaàn ñeán möôøi chaéc chaén phaûi coù lieân quan ñeán Tieåu Thieân! Tieåu Thieân khoâng theå boû maëc Nguõ Haønh Bang, nghóa laø phaûi ñoái ñaàu vôùi thaát ñaïi phaùi vaø Tam Trang. Nhìn laïi maûnh Tam Trang Leänh Phuø, mô hoà Tieåu Thieân hieåu roõ daõ taâm cuûa Tam Trang! Hoï töï ví hoï nhö ngoïn nuùi cao nguùt trôøi! Hoï muoán laøm baù chuû voõ laâm ! Thay hình ñoåi daïng baèng caùch bieán thaønh nhaân vaät thaàn bí, Tieåu Thieân laäp töùc thi trieån khinh coâng, lao veà phía Giaû Truï vöøa môùi ñi. Vuùt! Tieåu Thieân ñuoåi theo thaät kòp luùc Giaû Truï ñang khom ngöôøi chui qua moät voøm ñaù maø thoaït nhìn khoâng ai daùm nghó laø döôùi voøm ñaù ñoù laïi coù loái ñi! Tieåu Thieân vaän duïng khinh coâng ñeán ñoä choùt, lao vuït qua Giaû Truï. Vuùt! Tieáng khoâng khí xao ñoäng tuy coù laøm cho Giaû Truï nghi ngôø, nhöng do khoâng phaùt hieän theâm baát kyø daáu hieäu naøo khaû nghi neân Giaû Truï yeân taâm, vaãn tieáp tuïc coâng vieäc cuûa y. Nhö Tieåu Thieân vöøa tinh maét nhìn thaáy, Giaû Truï boãng giaãm chaân ba löôït vaøo moät phieán ñaù vuoâng vaén loùt ôû döôùi neàn. Sau ñoù, loái xuaát nhaäp ôû döôùi voøm ñaù chôït bieán maát laøm cho caûnh quang xung quanh Tieåu Thieân vaø Giaû Truï phaûi rôi vaøo boùng ñeâm daøy ñaëc. Vöøa nhaän ra caùch thöùc khai môû bí ñaïo, Tieåu Thieân chôït giaät mình vì nghe ôû phía Giaû Truï boãng vang leân moät tieáng ñoäng laï. Xoaïch! Cuøng vôùi tieáng ñoäng, moät tia löûa boãng nhoaùng leân! Tieåu Thieân bieát Giaû Truï ñang baät hoûa taäp, sôï y phaùt hieän haønh tung, Tieåu Thieân thaát kinh voäi lao ñi. Vuùt! -198- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieáng khoâng khí xao ñoäng laàn naøy laøm cho Giaû Truï baät keâu leân: - Keû naøo? Ñang lao ñi, cuõng may cho Tieåu Thieân, do muïc löïc tinh töôøng neân kòp nhìn thaáy ôû phía tröôùc ñang coù boùng ngöôøi dòch chuyeån. Tieåu Thieân bò ñöa vaøo tình theá baát lôïi, ôû phía tröôùc laãn phía sau ñeàu coù ngöôøi, chaéc chaén hoï theá naøo cuõng phaùt hieän ra. Baát chôït nhìn thaáy phía beân taû coù moät ngaùch ñaù heïp, Tieåu Thieân voäi neùp vaøo thaät nhanh. Chính luùc ñoù ngöôøi phía tröôùc nghe tieáng Giaû Truï hoûi, y ñaùp laïi baèng moät caâu aùm ngöõ: - Nguõ Haønh Hôïp Thieân! Giaû Truï laäp töùc ñöa cao ngoïn hoûa taäp: - Tam Traïng Tuï Ñænh! Ngöôøi ôû phía tröôùc nhö ñaõ töøng bieát Giaû Truï neân nöûa ñuøa nöûa thaät: - Giaû Höông chuû sao khoâng ñeå moät luùc nöõa haõy ñeán! Khoâng sôï tai hoïa aäp tôùi luûng ñaàu sao? Giaû Truï vaãn nhôù ñeán tieáng ñoäng khaû nghi vöøa roài: - Traùc laõo huynh coù phaùt hieän ñieàu gì khaû nghi khoâng? Döôøng nhö coù ngöôøi vöøa laån khuaát ôû quanh ñaây! Gaõ hoï Traùc phì cöôøi: - Neáu coù ngöôøi, chaéc chaén laø do Giaû Höông chuû ñöa vaøo. Yeân taâm ñi! Bí ñaïo naøy neáu bò phaùt hieän, ngöôøi maát maïng tröôùc nhaát phaûi laø Traùc Hôïp ta! Giaû Truï thôû ra nheï nhoõm nhöng laäp töùc coù laïi göông maët traàm troïng: - Tình hình theá naøo roài, laõo Traùc ? Boån trang laàn naøy lieäu coù theå truï noåi khoâng? Traùc Hôïp nhe raêng cöôøi khuøng khuïc: - Vaãn laø taán tuoàng cuõ! Luùc caàn, chuùng ta ñaõ coù bí ñaïo ñeå che thaân. Sau ñoù, cöù xuaát kyø baát yù giaùng cho boïn Thaát phaùi nhöõng ñoøn chí maïng, boïn chuùng nhaát ñònh phaûi thaùo chaïy nhö thuôû naøo! Giaû Truï coù phaàn aùi ngaïi: - Ñaõ maáy laàn chuùng ta vaän duïng keá saùch naøy, boïn Thaát ñaïi phaùi leõ naøo vaãn tieáp tuïc ñeå chuùng ta cöù duøng maõi thuû ñoaïn ñoù? Ta nghó... Traùc Hôïp xua tay: -199- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Nghó vôùi khoâng nghó, ñaõ coù Tam vò Trang chuû ôû ñaây, ñaâu ñeán löôït haïng haï nhaân nhö chuùng ta lo nghó? Neáu Giaû höông chuû lo nhö theá, haõy mau mau ñeán tieáp trôï moïi ngöôøi! Giaû Truï mæm cöôøi: - Ta lo laø lo boïn thaát ñaïi phaùi roài seõ phaùt hieän nôi boïn ta giam ngöôøi! Ñeán luùc ñoù, chieâu baøi Nguõ Haønh Bang cuûa boïn ta seõ khoâng coøn taùc duïng. Traùc Hôïp bóu moâi: - Ñaâu deã vaäy, Giaû höông chuû! Giaû Truï cöôøi daøi: - Cuõng mong Traùc Hôïp ngöôi noùi ñuùng! Thoâi, ta khoâng ôû ñaây nöõa ! Ha... Ha... Vuùt! Giaû Truï ñi, aùnh saùng töø ngoïn hoûa taäp cuõng khoâng coøn, moïi vaät ñeàu chìm vaøo ñeâm toái. Gôõ boû vuoâng luïa che maët, Tieåu Thieân töø choã naáp lao ra. Vuùt! Nghe ñoäng, Traùc Hôïp quaùt: - Ai? Tieåu Thieân ñöa maûnh Tam Trang Leänh Phuø ra, duø bieát Traùc Hôïp chöa haún ñaõ thaáy, vaø thaûn nhieân noùi böøa moät danh xöng vöøa nghó ra: - Nguïy Nhaân! Höông chuû Thoå Haønh Ñöôøng! Traùc Hôïp cuõng laáy ra moät ngoïn hoaû taäp vaø baät leân. Xoaïch! Nhìn thaáy leänh phuø cuûa Tieåu Thieân, thanh aâm cuûa Traùc Hoïp boãng ñoåi khaùc: - Thoå Haønh Ñöôøng ö? Nghó söï bieán ñoåi thanh aâm cuûa Traùc Hôïp chæ laø bình thöôøng, vì khoâng nghi ngaïi ngöôøi vöøa xuaát hieän laø ngoaïi nhaân hoaëc laø keû thuø, Tieåu Thieân kheõ gaät ñaàu: - Ñöôïc leänh Ñöôøng chuû, Nguïy moã caàn xem qua nôi giam ngöôøi! Traùc baèng höõu haõy... Baát ngôø, Traùc Hôïp neùm ngoïn hoûa taäp vaøo maët Tieåu Thieân: - Ai laø baèng höõu cuûa keû giaû danh ngöôi? Vuø… Khoâng theå ngôø Traùc Hôïp ñaõ phaùt hieän söï giaû doái, Tieåu Thieân laäp töùc khom ngöôøi, neù ngoïn hoûa taäp vöøa ñöôïc Traùc Hôïp duøng nhö ngoïn aùm khí. Baát chôït, tröôùc luùc ngoïn hoûa taäp taét, Tieåu Thieân phaùt hieän Traùc Hôïp ñang quay -200- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ngöôøi thaùo chaïy. Vuùt! Sôï Traùc Hôïp laøm aàm ó leân seõ gaây nhieàu baát lôïi, Tieåu Thieân vöøa traùnh xong ngoïn hoûa taäp lieàn lao ñuoåi theo y. Vuùt! Kòp luùc, Tieåu Thieân nhìn thaáy Traùc Hôïp nhö moät boùng môø, ñang chui vaøo moät ngaùch ñaù heïp! Tieåu Thieân cuõng ngoaët theo. - Ñöùng 1aïi! Traùc Hôïp khoâng coù yù boû chaïy luoân nhö Tieåu Thieân nghó! Y ñöùng laïi ngay khi nghe Tieåu Thieân quaùt. Khoâng nhöõng theá, y coøn nhe raêng nhö muoán cöôøi treâu Tieåu Thieân. Khoâng hieåu sao Traùc Hôïp laïi coù thaùi ñoä kyø quaëc naøy, Tieåu Thieân ñònh leân tieáng hoûi. Baát ngôø, Tieåu Thieân choäp nhanh vaøo thanh lieãu kieám vaø kheõ rít qua keõ raêng: - Muõi kieám naøy seõ xuyeân suoát caùc haï neáu caùc haï daùm phaùt ñoäng cô quan! Veùo... Bò muõi kieám khoâng theå ngôø laø coù cuûa Tieåu Thieân uy hieáp, Traùc Hôïp laäp töùc thu chaân veà, khoâng daùm giaãm vaøo phieán ñaù laùt ôû phía döôùi. Vaø Tieåu Thieân laäp töùc nghe thanh aâm töùc giaän cuûa Traùc Hôïp vang leân: - Ngöôi laø ai? Baèng caùch naøo coù ñöôïc leänh phuø kia? Tieåu Thieân cöôøi laït: - Caùc haï thöû ñoaùn xem! Traùc Hôïp böôùc luøi laïi, nhö muoán nhôø ñoù seõ traùnh xa muõi kieám cuûa Tieåu Thieân! Nhöng gioïng noùi cuûa y boãng laïc ñi khi nhaän ra y luøi ñeán ñaâu thì kieám cuûa Tieåu Thieân cuõng baùm theo ñeán ñaáy. - Ngöôi khoâng phaûi ngöôøi cuûa thaát ñaïi phaùi? Tieåu Thieân traàm gioïng: - Caùc haï ñoaùn ñuùng roái! Thöû noùi tieáp xem naøo? Duø khoâng theå thoaùt muõi kieám cuûa Tieåu Thieân nhöng Traùc Hôïp vaãn cöù luøi. Vöøa luøi, y vöøa noùi: - Ngoaøi ngöôøi cuûa thaát ñaïi phaùi, chæ coù moät haïng ngöôøi cuõng raát quan taâm ñeán nhöõng nhaân vaät ñaõ bò boån Trang giam giöõ. Tieåu Thieân ñöông nhieân phaûi tieán saùt theo Traùc Hôïp, ñeà phoøng y tìm ra cô hoäi phaùt -201- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh ñoäng cô quan: - Laø haïng ngöôøi naøo? Traùc Hôïp noùi baèng gioïng run run: - Ngöôøi cuûa Nguõ Haønh Bang! Tieåu Thieân kinh ngaïc: - Sao phaûi laø ngöôøi cuûa Nguõ Haønh Bang? Traùc Hôïp boãng döøng laïi, khoâng muoán luøi nöõa coù leõ vì nghó coù luøi cuõng voâ ích: - Vì … Söï ngaäp ngöøng cuûa Traùc Hôïp khieán Tieåu Thieân nghi ngôø: - Caùc haï muoán giôû troø ö? Neân nhôù, baûn lónh cuûa caùc haï khoâng theå thoaùt noåi kieám cuûa... Traùc Hôïp baát ngôø baät cöôøi: - Ta khoâng thoaùt thì ngöôi cuõng ñaâu hôn gì! Ha... Ha... Ñaâu ñoù ôû phía sau Tieåu Thieân lieàn vang leân moät tieáng ñoäng aâm vang. AÀm ! Tieáng ñaù rôi? Khoâng caàn quay laïi, vì coù quay laïi nhìn cuõng khoâng theå thaáy, Tieåu Thieân cuõng roõ Traùc Hôïp vöøa phaùt ñoäng cô quan ñeå phong toûa loái ñi. Tieåu Thieân ñaåy nheï thanh kieám veà phía tröôùc: - Caùc haï khoâng muoán soáng nöõa sao? Haõy mau khai thoâng bí ñaïo! Traùc Hôïp öôõn ngöïc ra, nhö saün saøng nhaän laáy muõi kieám cuûa Tieåu Thieân: - Ta cheát, ñoù laø vì nhieäm vuï. Coøn ngöôi thì cheát chaéc, bí ñaïo naøy chæ môû ñöôïc töø phía ngoaøi, ngöôi ñöøng voïng töôûng tôùi chuyeän thoaùt thaân ! Tieåu Thieân thaát kinh, thu kieám veà: - Khoâng leõ caùc haï cuõng töï giam caùc haï? Ngöûa maët cöôøi daøi, Traùc Hôïp giöông giöông töï ñaéc: - Meänh leänh khoâng theå khoâng chu toaøn, baát luaän ai laâm vaøo tình traïng nhö ta cuõng phaûi coù haønh ñoäng nhö vaäy ! Ha… Ha... Tieåu Thieân khoâng coøn sôï chuyeän gaây kinh ñoäng ñeán ai khaùc. Tieåu Thieân quaùt: - Mau khai thoâng bí ñaïo! Ta khoâng tin caùc haï ñuû ñôûm löôïc ñeå töï giam nhö vaäy ! Traùc Hôïp cuõng quaùt: - Ngöôi khoâng tin, tuøy ngöôi! Coøn baây giôø, ñôõ! -202- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vuø… Muoán cho Traùc Hôïp neám chuùt lôïi haïi, Tieåu Thieân baät nhanh taû thuû: - Caùc haï chöa ñuû tö caùch! Lui! Vuø… AÀm ! Bò chaën luøi, Traùc Hôïp kinh haõi: - Tam Phong Chöôûng? Ngöôi laø ngöôøi Huyønh Phong Trang nhöng coá tình taïo phaûn? Tieåu Thieân cöôøi laït: - Caùc haï seõ coøn phaûi kinh ngaïc nhieàu! Xem ñaây ! Tieåu Thieân loang kieám. Veùo… Veùo… Soaït! Bò löôõi kieám phôùt ngang y phuïc, Traùc Hôïp sôï haõi nhìn maåu y phuïc to baèng baøn tay vöøa bò Tieåu Thieân duøng kieám khoeùt boû. - Tam Phong Kieám ? Roát cuoäc ngöôi thaät söï laø ai? Tieåu Thieân nghieâm gioïng: - Ta seõ giaûi thích neáu caùc haï cho ta bieát caùch khai môû cô quan! Traùc Hôïp vaãn tröøng maét kinh ngaïc: - Ngöôi bieát nhöõng coâng phu naøy, nhaát ñònh ñaõ coù thôøi gian laø ngöôøi döôùi tröôùng Huyønh Phong Trang. Nghieâm leänh cuûa Tam Trang nhö theá naøo, khoâng leõ ngöôi khoâng roõ? Tieåu Thieân hoang mang: - Nghieâm leänh gì? Traùc Hôïp chôït baät ngöûa veà phía sau: - Nuoâi quaân ngaøn ngaøy chæ duïng moät giôø! Ñoù laø nghieâm leänh cuûa... Höï! Thaát saéc, Tieåu Thieân böôùc ñeán chuïp vaøo Traùc Hôïp: - Caùc haï sao laïi töï saùt! Ta... Hai caùnh tay meàm oaët cuûa Traùc Hôïp chôït voøng quanh ngang ngöôøi Tieåu Thieân. Vaø y cöôøi “aëc aëc” trong mieäng: - Ta cheát, ngöôi cuõng phaûi cheát! Ha... Ha… Moät vaät saéc nhoïn chôït chaïm vaøo haäu taâm khieán Tieåu Thieân phaûi haát Traùc Hôïp ra. -203- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Traùc Hôïp do khoâng coøn ai caàm giöõ neân ngaõ laên ra. Huîch! Xem laïi, Traùc Hôïp quaû nhieân ñaõ cheát, ôû khoùe mieäng haõy coøn ñoïng laïi nuï cöôøi ñaéc yù, Tieåu Thieân khoâng theå khoâng nhôù ñeán caùi ñau nhoùi vöøa roài. Moø tìm khaép ngöôøi Traùc Hôïp, Tieåu Thieân phaùt hieän moät ngoïn hoûa taäp khaùc. Xoaïch! Vöøa baät leân, Tieåu Thieân chôït thôû phaøo do nhìn thaáy moät maåu kim nhoïn vaãn coøn ôû trong tay cuûa Traùc Hôïp. - Caùc haï haï thuû sai ñoái töôïng roài! Ta naøo ngaïi baùch ñoäc ! Noùi thì noùi nhö vaäy, nhöng sau ñoù chính Tieåu Thieân vaãn phaûi lo ñeán baán loaïn taâm can. Vì duø Tieåu Thieân coù tìm kyõ vaø laøm ñuû caùch, böùc töôøng ñaù chaén loái ôû phía sau vaãn cöù nguyeân vò, ñuû hieåu lôøi cuûa Traùc Hôïp laø ñuùng: muoán khai môû cô quan phaûi töø phía ngoaøi! Khi khoâng laïi bò giam giöõ, Tieåu Thieân caøng luùc caøng theâm noân noùng. Chæ ñeán khi traán tónh trôû laïi, Tieåu Thieân boãng cheùp mieäng: - Ta coù noân noùng cuõng voâ ích! Cöù ñi theo bí ñaïo naøy, leõ naøo ta khoâng tìm thaáy loái thoaùt thaân? Taét ngoïn hoûa taäp ñeå phoøng nhöõng luùc thaät söï caàn, Tieåu Thieân chaäm raõi ñi saâu vaøo beân trong, ñoàng thôøi cuõng caát luoân thanh lieãu kieám vaøo ngöôøi. Ngaùch ñaù caøng luùc caøng môû roäng, taïo cho Tieåu Thieân nhöõng caûm giaùc baát an. Vì chæ coù ôû nhöõng nôi ñòa theá heïp, Tieåu Thieân môùi coù hy voïng tìm thaáy nhöõng loái thoaùt hieåm baát ngôø. Coøn vôùi ñòa theá roäng raõi nhö theá naøy, coù lyù naøo ngöôøi cuûa Tam Trang khoâng nhìn thaáy vaø khoâng coù nhöõng boá trí caån maät. Ñuùng nhö Tieåu Thieân ñoaùn, khi ñeán moät nôi coù theå noùi laø khaù roäng, Tieåu Thieân baát ngôø nghe tieáng ngöôøi thoùa maï: - Boïn ngöôi muoán gieát cöù gieát! Cho duø ñích thaân Haø Kænh Chi coù ñeán tra hoûi cuõng voâ ích! Boïn ngöôi ñöøng mong ta seõ heù moâi! Gieát ta ñi! Nôi giam ngöôøi! Lôøi thoùa maï kia ñaõ cho bieát moät caùch chaéc chaén raèng, Tieåu Thieân ñaõ loït vaøo nôi giam ngöôøi cuûa Tam Trang, nhö Giaû Truï vaø Traùc Hôïp ñaõ ñeà caäp ! Chaïy nhanh veà phía vöøa phaùt ra tieáng thoùa maï, Tieåu Thieân baät saùng ngoïn hoûa taäp treân tay. AÙnh saùng baät loùe leân giuùp Tieåu Thieân nhìn thaáy moät söï thaät! -204- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Loøng ñoäng thaät roäng nhöng do söï boá trí moät caùch coá yù cuûa Tam Trang neân baây giôø ñaõ trôû neân quaù heïp. ÔÛ saùt hai beân vaùch ñaù, nhöõng haøng chaán song vöõng chaéc ñaõ taïo neân nhöõng gian nguïc noái tieáp nhau, chæ chöøa ôû loái giöõa moät loái ñi. Loái ñi naøy ñuû roäng ñeå nhöõng ai bò giam giöõ ôû hai beân duø coù vôùi tay cuõng khoâng theå chaïm ñeán ngöôøi ñöôïc sai phaùi ñeán quan saùt nhöõng keû toäi ñoà! Goïi laø nhöõng ngöôøi bò giam giöõ, vì ôû ñaây, nhö Tieåu Thieân vöøa nhìn thaáy, coù khoâng döôùi möôøi gian nguïc vaø ñöông nhieân cuõng coù baèng aáy ngöôøi ñang bò giam giöõ. Hoï laø ai? Theo lôøi Traùc Hôïp noùi, chæ coù ngöôøi cuûa Nguõ Haønh Bang môùi quan taâm ñeán nhöõng nhaân vaät ñang bò giam giöõ. Nhö vaäy, thaät söï nhöõng nhaân vaät ñang bò giam giöõ naøy laø ai? AÙnh saùng töø ngoïn hoûa taäp neáu giuùp Tieåu Thieân nhìn roõ söï thaät thì cuõng chính aùnh saùng ñoù laøm cho nhöõng ngöôøi bò giam giöõ nhìn thaáy Tieåu Thieân. Thanh aâm ñaõ coù lôøi thoùa maï khi naõy giôø laïi vang leân: - Suùc sinh! Ngöôi nhìn gì? Nhìn laïi kieät taùc cuûa luõ Tam Trang khoán kieáp boïn ngöôi ö? Mau cuùt? Haõy goïi Haø Kænh Chi ñeán ñaây! Tieåu Thieân ñöa aùnh maét kinh ngaïc nhìn ngöôøi ñoù! Daùng daáp beân ngoaøi cuûa nhaân vaät naøy vöøa nhô baån vôùi y phuïc xoác xeách vaø ñaàu toùc roái buø, vöøa ñang luùc toû loä söï phaãn noä - Tieåu Thieân khoù coù theå nhìn roõ nhaân daïng cuõng nhö ñoaùn ñöôïc nieân kyû. Coù chaêng, nhö Tieåu Thieân ñang nghi hoaëc, trong nhöõng nhaân vaät ñang bò giam giöõ ôû ñaây, chæ coù moãi mình nhaân vaät naøy leân tieáng phaùt thoaïi, cho duø ñoù laø nhöõng lôøi phaãn noä khoù nghe. Nhöõng nhaân vaät khaùc thì, laï thaät, hoï tuy ñang nhìn vaøo nguoàn saùng duy nhaát vöøa coù, nhöng caùi nhìn cuûa hoï haàu nhö khoâng noùi leân baát kyø ñieàu gì! Ñeå hieåu caùi nhìn cuûa nhöõng nhaân vaät naøy, baát quaù Tieåu Thieân chæ coù theå noùi ñöôïc moät caâu: hoï coù nhöõng aùnh maét nhìn voâ hoàn! Hoang mang veà ñieàu naøy, thay vì leân tieáng ñoái thoaïi vôùi nhaân vaät kia, Tieåu Thieân chaàm chaäm nhìn löôùt qua nhöõng nhaân vaät coøn laïi. Trong soá ñoù, coù moät dieän maïo troâng khaù quen vôùi Tieåu Thieân. Coá nhôù laïi vaø nhìn kyõ hôn, Tieåu Thieân khoâng theå khoâng baät keâu: - Laø ñöôøng chuû Thoå Haønh Ñöôøng! Hoùa ra ñaây laø nôi giam giöõ nhöõng nhaân vaät Nguõ Haønh -205- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Bang? Thanh aâm cuûa nhaân vaät kia boãng vang leân gieãu côït: - Sao? Ngöôi khoâng bieát thaät ö? Hay ñaõ bieát nhöng ngöôi coá tình laøm nhö khoâng bieát? Vuït ñoåi gioïng, nhaân vaät ñoù quaùt: - Cuùt ñi! Ngöôi ñònh löøa ai chöù? Ngöôi töôûng laøm nhö theá seõ khieán ta tin ngöôi, roài sau ñoù seõ noùi cho ngöôi bieát nhöõng gì boïn Trang chuû ñoán maït cuûa ngöôi muoán bieát ? Cuùt! Baøng hoaøng, Tieåu Thieân quay trôû laïi vôùi nhaân vaät naøy: - Tieàn boái laø ai? Tam Trang thaät söï muoán bieát gì ôû tieàn boái? Trong thaâm taâm, Tieåu Thieân ñang muoán nghe vaø saün saøng chôø nghe lôøi ñaùp cuûa nhaân vaät naøy. Nhöng, thaät ñoät ngoät, Tieåu Thieân boãng taét ngoïn hoûa taäp! Ngay khi boùng ñeâm ñen hoaøn toaøn ngöï trò nôi naøy, Tieåu Thieân neùm luoân ngoïn hoûa taäp vaøo gian nguïc cuûa nhaân vaät kia! Sau ñoù, Tieåu Thieân lao nhanh trôû ra. Vaø khi ñaõ nghe roõ nhöõng tieáng ñoäng maø luùc naõy ñoái vôùi Tieåu Thieân chæ laø nhöõng tieáng ñoäng mô hoà, Tieåu Thieân coá yù ngaõ laên ra ñaát, tay thì caàm giöõ maûnh Tam Trang Leänh Phuø. Ñeán luùc ñoù, moät meänh leänh boãng truyeàn ñeán tai Tieåu Thieân: - Tröôùc khi cheát, Traùc Hôïp ñaõ kòp phoùng ñoäc vaøo keû xaâm nhaäp ! Ngöôi vaøo tìm thöû xem. Neáu y cheát thì thoâi, coøn nhö y coøn soáng, haõy neùm y vaøo nguïc toái! Moät ñoám saùng töø töø xuaát hieän cho Tieåu Thieân bieát ñang coù ngöôøi tieán vaøo ñeå thöïc hieän meänh leänh kia... Viiettkiiem..com V e k em com -206- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
Đồng bộ tài khoản