Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 19

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

46
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 19

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù möôøi chín BÍ AÅN CUÛA TAM TRANG Ñ oám saùng ñeán khaù gaàn. Tuy ñang nhaém maét nhöng Tieåu Thieân vaãn caûm nhaän ñöôïc ñieàu ñoù. Vaø ñuùng nhö tính toaùn cuûa Tieåu Thieân, moät thanh aâm ñaày kinh ngaïc vang leân: - Thuoäc haï tìm thaáy roài, Ñöôøng chuû! Nhöng treân tay tieåu töû sao laïi coù Tam Trang Leänh Phuø? Laäp töùc coù tieáng hoài ñaùp cuûa ngöôøi vöøa ra meänh leänh luùc naõy: - Coù thaät laø Tam Trang Leänh Phuø khoâng? Ngöôøi ñaõ phaùt hieän lieàn keâu leân: - Ñöôøng chuû chaïy mau vaøo xem thöû! Nhaát ñònh laø thaät! Trong khoâng khí lieàn coù tieáng xao ñoäng, chöùng toû nhaân vaät ñöôøng chuû kia cuõng ñang ñi gaàn ñeán choã Tieåu Thieân! Vaø thanh aâm cuûa vò ñöôøng chuû ñang vang leân: - Tieåu töû naøy troâng raát laï, ta chöa töøng thaáy qua? Vieäc y coù Tam Trang Leänh Phuø thaät ñaùng ngôø! Thaáy ñaõ ñeán luùc, Tieåu Thieân vôø buoâng ra moät tieáng reân: - Giaû höông chuû... mau caáp baùo...! Coù ngöôøi... coù ngöôøi xaâm nhaäp... Thaân hình cuûa Tieåu Thieân lieàn bò xoác leân bôûi moät caùnh tay thoâ loã. - Ngöôi laø ai? Giaû höông chuû naøo ngöôi vöøa goïi? Heù môû hai maét, Tieåu Thieân vôø kheùp laïi, nhö ñang bò choùi maét bôûi ñoám hoûa quang xuaát phaùt töø ngoïn hoûa taäp: - Giaû Truï! Höông chuû cuûa tieåu nhaân laø Giaû Truï! Laäp töùc coù moät meänh leänh ñöôïc ban ra: - Mau goïi Giaû Truï ñeán! Töø phía beân ngoaøi lieàn coù moät thanh aâm öùng tieáng, noái tieáp meänh leänh: - Giaû huynh! Ñöôøng chuû coù leänh goïi Giaû huynh! Trong yù nghó, Tieåu Thieân khoâng ngôø laø coù söï may maén ñeán vaäy, Giaû Truï ñang coù maët ôû ñaây! Khoâng bao laâu, Tieåu Thieân phaûi vuït môû to maét khi nghe tieáng cuûa Giaû Truï keâu: -207- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Cöûu Truøng Thieân? Laø ngöôøi ö? Nhìn roõ Giaû Truï, Tieåu Thieân vôø hoát hoaûng: - Coù ngöôøi ñaõ ñoät nhaäp vaâo ñaây. Thuoäc haï ñaõ nhìn thaáy nhaân vaät ñoù haï saùt moät ngöôøi! Giaû Truï quay sang nhìn nhaân vaät maø töø ñaàu Tieåu Thieân ñaõ bieát chính laø Döông Huøng, Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng. Giaû Truï baåm baùo: - Y laø Cöûu Truøng Thieân. Moät thuoäc haï môùi thu nhaän cuûa tieåu nhaân. Leänh phuø kia laø do thuoäc haï trao cho haén! Haén ñaùng ñöôïc tin töôûng! Döông Huøng laïnh luøng: - Ñaùng tin hay khoâng boån ñöôøng chuû seõ tìm hieåu sau! Haõy hoûi haén xem ñieàu gì ñaõ xaûy ra. Ñaõ chuaån bò saün lôøi giaûi thích, Tieåu Thieân töï leân tieáng, khoâng chôø Giaû Truï hoûi. - Sau khi heát meät, thuoäc haï ñaùnh lieàu, ñi theo höôùng Höông chuû ñaõ ñi! Ñeán moät voøm ñaù thuoäc haï phaùt hieän coù ngöôøi ñang tìm caùch chui vaøo! Thuoäc haï thaáy haønh vi cuûa ngöôøi ñoù raát khaû nghi neân voäi chui theo! Giaû Truï hoûi voäi: - Nhaân vaät ñoù khaû nghi nhö theá naøo? Tieåu Thieân noùi thaät soâi noåi: - Y caàm kieám, maët luoân che kín baèng moät vuoâng luïa! Giaû Truï thaát kinh, phaûi ngöôùc maét nhìn Döông Huøng: - Laø y, Voâ Danh Nhaân? Ñeán löôït Döông Huøng tra hoûi Tieåu Thieân: - Ngöôi nhìn roõ chöù? Tieåu Thieân gaät ñaàu: - Y ñaõ loay hoay moät luùc laâu ôù beân ngoaøi voøm ñaù neân tieåu nhaân coù dòp nhìn roõ y. Döông Huøng cöôøi laït: - Vaäy taïi sao ngöôi chui theo y nhöng y khoâng phaùt hieän? Tieåu Thieân laéc ñaàu, gioïng caû quyeát: - Tieåu nhaân nhaát möïc caån troïng, y laøm sao phaùt hieän ñöôïc? Giaû Truï thôû ra nheø nheï: -208- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Ñöôøng chuû! Coù theå y ñaõ phaùt hieän nhöng do Cöûu Truøng Thieân coù caàm leänh phuø treân tay neân y boû qua! Döông Huøng cao gioïng: - Ngöôøi muoán noùi Voâ Danh Nhaân khoâng heà coù ñòch yù vôùi boån trang? Giaû Truï gaät ñaàu: - Ñaõ hai laàn y xuaát hieän vaø ñeàu ñöùng veà phía chuùng ta. Laäp tröôøng cuûa y vaäy laø ñaõ roõ! Döông Huøng cau maøy: - Chöa roõ ñaâu, ngöôi ñöøng nghó moät caùch noâng caïn nhö vaäy! Theo ta, y phaûi coù quan heä vôùi Nguõ Haønh Bang! Hai laàn y giuùp chuùng ta chaúng qua y chæ muoán doø xeùt hö thöïc! Giaû Truï baät keâu: - Nghóa laø y chöa bieát giöõa boån Trang vaø Nguõ Haønh Bang khoâng phaûi laø moät? - Raát coù theå ñoù laø ñieàu y ñang muoán bieát! Ñang noùi, Döông Huøng quay sang Tieåu Thieân: - Ñieàu gì ñaõ xaûy ra cho Traùc Hôïp? Tieåu Thieân vôø ngô ngaùc: - Traùc Hôïp? Döông Huøng haéng gioïng: - Laø ngöôøi ngöôi ñaõ thaáy bò saùt haïi! Tieåu Thieân laäp töùc ñaùp: - Laø ngöôøi ñoù ö? Tieåu nhaân troâng thaáy ngöôøi che maët lao ñeán, coøn Traùc Hôïp thì luøi vaøo moät ngaùch ñaù. Tieåu nhaân vì muoán bieát roõ ñieàu gì xaûy ra neân laäp töùc chui theo Traùc Hôïp! Naøo ngôø chæ nhìn thaáy Traùc Hôïp ngaõ vaät ra, rieâng tieåu nhaân thì bò giam giöõ ôû nôi naøy! Döông Huøng thoaùng nghi ngôø: - Taïi sao ngöôi baát tænh? Tieåu Thieân giaû vôø giaän döõ: - Laø do Traùc Hôïp phoùng chöôûng! Tieåu nhaân coøn nghe Traùc Hôïp cöôøi vaø baûo raèng, neáu y cheát thì tieåu nhaân cuõng cheát! Giaû Truï voäi leân tieáng: - Roõ roài! Do Traùc Hôïp nhìn laàm, ngôõ Cöûu Truøng Thieân laø nhaân vaät che maët kia. Traùc Hôïp sau khi phaùt ñoäng cô quan vaø töï vaãn coøn coá duïng chöôûng ñaùnh vaøo Cöûu Truøng Thieân? -209- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Döông Huøng ngôø vöïc: - Vaäy muõi kim coù taåm ñoäc kia thì sao? Traùc Hôïp ñònh phoùng hay ñaõ phoùng vaøo ai? Giaû Truï ngô ngaùc: - Hoaëc Traùc Hôïp chöa kòp phoùng thì ñaõ cheát? Döông Huøng boãng toû ra nhanh nheïn khaùc thöôøng: - Nhaát ñònh Voâ Danh Nhaân ñaõ bò Traùc Hôïp haï ñoäc! Treân ñöôøng xuoáng bí ñaïo, ta khoâng heà nhìn thaáy y! Ñi naøo! Giaû Truï voäi theo chaân: - Ñöôøng chuû ñònh laøm gì? Döông Huøng vöøa ñi vöøa ñaùp: - Neáu laø y, ta muoán nhìn roõ chaân töôùng cuûa y! Ñaây quaû laø cô hoäi hieám coù! Ñöôïc dòp, Tieåu Thieân ñöùng leân vaø cuõng voäi vaøng ñi theo boïn Giaû Truï! Luùc ra ñeán beân ngoaøi, laø nôi Tieåu Thieân ñaõ bò Traùc Hôïp daãn duï vaøo ngaùch ñaù, Tieåu Thieân tinh maét nhìn thaáy Giaû Truï laøm caùch naøo ñeå phaùt ñoäng cô quan! Vöøa thaàm ghi nhôù caùch thöùc ñoù, Tieåu Thieân vöøa hoûi Giaû Truï: - Tình hình theá naøo roài Giaû höông chuû? Giaû Truï ñaùp, qua tieáng thôù daøi: - Dieãn bieán khaù phöùc taïp! Thaát ñaïi phaùi vaãn ñang vaây haõm toång ñaøn! Theo ta nghó, tröôùc sau gì toång hoä phaùp vaø nhò vò Trang chuû cuõng phaûi nhôø ñeán bí ñaïo ñeå baát ngôø giaùng cho boïn thaát ñaïi phaùi moät ñoøn chí töû! Tieåu Thieân coù phaàn naøo hieåu: - Vaäy söï xuaát hieän cuûa Höông chuû vaø moïi ngöôøi laø muoán kieåm tra qua bí ñaïo? Giaû Truï gaät ñaàu vaø chôït mæm cöôøi: - Ñuùng vaäy! Vaø cuõng may, nhôø ñoù ta vaø ngöôi laïi gaëp nhau. Ñöa Tam Trang Leänh Phuø cho Giaû Truï, Tieåu Thieân baûo: - Vaät naøy… Giaû Truï xua tay: - Vaãn coù nhieàu ngöôøi chöa bieát ngöôi laø ai. Hôn nöõa, trong luùc hoãn loaïn nhö theá naøy, ta ñöông nhieân khoâng theå luùc naøo cuõng ôû beân ngöôi. Haõy giöõ laáy vaø nhôù ñöøng ñeå maát! Caûm kích, Tieåu Thieân caát luoân vaøo boïc aùo, mieäng hoûi: - Nhöõng ngöôøi bò giam giöõ ôû trong kia... -210- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Giaû Truï boãng haï thaáp gioïng: - Sao ngöôi bieát coù ngöôøi bò giam giöõ ôû trong ñoù? Söïc nhôù laïi, Tieåu Thieân bieát suyùt nöõa ñaõ bò Giaû Truï phaùt hieän söï giaû doái. Tieåu Thieân haï thaáp gioïng khi tìm lôøi giaûi thích: - Tröôùc luùc ngaát ñi, thuoäc haï nghe coù tieáng ngöôøi thoùa maï, haøm yù baûo bò giam giöõ baát minh! Giaû Truï cöôøi kheõ: - Chaéc chaén ñoù laø laõo Ñoan Moäc, nguyeân Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng. Tieåu Thieân thaät söï hoang mang: - Cuõng laø Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng? Caûm thaáy ñaõ noùi hôù, Giaû Truï sôï seät nhìn ra phía tröôùc. Thaáy Döông Huøng vaãn thoaên thoaét böôùc ñi, Giaû Truï kheõ thôû phaøo: - Ta chæ coù theå giaûi thích ngaén goïn nhö theá naøy, ngöôøi cuûa boån trang ñang laàn löôït theá choã hoaëc chieám giöõ nhöõng ñòa vò troïng yeáu cuûa Nguõ Haønh Bang. Döông ñöôøng chuû laø moät ví duï! Tieåu Thieân giaät mình: - Noùi vaäy, nhöõng nhaân vaät troïng yeáu cuûa Nguõ Haønh Bang ñeàu bò giam giöõ? Giaû Truï ñaët moät ngoùn tay leân moâi: - Suît! Nhöõng gì ngöôi vöøa bieát ñeàu laø noäi tình haõy coøn trong voøng bí aån cuûa boån trang! Ngöôi haõy lieäu hoàn, neân giöõ moàm giöõ mieäng! Neáu ai khaùc bieát, sinh maïng cuûa ngöôi ñöøng mong baûo toaøn. Cuõng laø ñeå caét ñöùt caâu chuyeän, Giaû Truï ñoät ngoät reõ veà phía taû. Thaáy Tieåu Thieân ñònh theo chaân, Giaû Truï quay laïi: - Chuùng ta caàn phaûi tìm nhaân vaät che maët kia, ngöôi neân nhaân cô hoäi naøy, theo chaân vaø giuùp Döông ñöôøng chuû! Ñi ñi! Neùu tuaân theo lôøi chæ daãn cuûa Giaû Truï, ñaây quaû laø cô hoäi toát cho Tieåu Thieân! Chôø Giaû Truï ñi khuaát, Tieåu Thieân cuõng vôø ñi tìm nhöng chuû yeáu laø ñeå doø xeùt khaép bí ñaïo. Ñöôïc moät luùc laâu, ñuû cho Tieåu Thieân hieåu ñaïi khaùi vò theá cuûa bí ñaïo, baát ngôø Tieåu Thieân nghe hieäu leänh cuûa Döông Huøng: - Khoâng caàn tìm nöõa! Hoaëc y ñaõ chaïy thoaùt hoaëc ñaõ cheát ôû ñaâu ñoù beân ngoaøi bí ñaïo! Haõy theo boån Ñöôøng chuû, ñeán gaëp Toång Hoä phaùp! -211- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hieäu leänh naøy ñöông nhieân moïi ngöôøi phaûi tuaân thuû. Tieåu Thieân nhôø ñoù phaùt hieän caùch khai môû bí ñaïo ñeå baát ngôø coù maët ôû beân treân chính laø Toång ñaøn Nguõ Haønh Bang! Vöøa xuaát hieän, cuõng nhö boïn Döông Huøng, Tieåu Thieân nghe khaép nôi vang leân tieáng huyeân naùo. Döông Huøng traàm gioïng: - Ñeå tuyeät ñoái giöõ kín loái vaøo bí ñaïo, khoâng ai ñöôïc löu laïi nôi naøy! Boïn Thaát ñaïi phaùi laïi taán coâng, taát caû haõy theo ta, tieáp trôï cho Toång Hoä phaùp! Moïi ngöôi chaïy voäi, taïo cô hoäi cho Tieåu Thieân! Sau khi ñaõ caûi daïng, bieán thaønh nhaân vaät che maët, Tieåu Thieân laàm luõi tieán ñeán nhöõng nôi ñang vang ñoäng tieáng huyeân naùo. Ñuùng laø caûnh naùo nhieät chöa töøng coù! Tieåu Thieân tìm choã naáp kín vaø ung dung ñöa maét nhìn khaép toaøn tröôøng... oOo Toång Hoä phaùp Nguõ Haønh Bang, cuõng laø Trang chuû Thanh Truùc Trang Haø Kænh Chi ñang cöôøi ngaïo maïn: - Thieän Nhaân ñaïi sö! Ngöôøi cuûa Tam Trang coù gia nhaäp Nguõ Haønh Bang cuõng laø leõ thöôøng. Hay ñaïi sö cuõng muoán ñöa Thieáu Laâm phaùi gia nhaäp? Ñôõ! Ha... Ha... Thieän Nhaân ñaïi sö vôùi taêng baøo maøu vaøng saäm, ung dung phaát maïnh tay: - A di ñaø phaät! Neáu muoán chieám ñoaït tuyeät hoïc Caøn Khoân nhö Tam Trang ñang muoán, boån phaùi coù leõ cuõng gia nhaäp Nguõ Haønh Bang! Chæ tieác raèng baàn taêng khoâng heà muoán! Tieáp chieâu! AØo... AØo... Vuø… AÀm! Haø Kænh Chi quaùt: - Loøng vaû cuõng nhö loøng sung, taâm ñòa cuûa thaát ñaïi phaùi theá naøo, Haø Kænh Chi ta thöøa roõ? Haõy ñôõ traûo! Vuït… Vuït… Thieän Nhaân ñaïi sö cuõng vöôn traûo: - Nguõ Haønh Long Hoàn Traûo! Ñöôïc! Haõy xem Tieåu Thuû Caàm Long Traûo! Vuït… Vuït… -212- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh AÀm! AÀm! Haø Kænh Chi quaùt to hôn: - Haõy xem tuyeät hoïc boån trang! Ñôõ! Vuø… Vuø… Chính luùc ñoù, moät traøng cöôøi phaãn noä boãng vang leân töø phía khaùc: - Taøn Hoàn Chæ? Haéc Saùt Ñoà Taâm Vöông Lòch, ngöôi quaû laø ñoäc aùc! Haõy neám thöû Thaàn Minh Chöôûng cuûa Tröông Ñoáng ta!. Ha... Ha... Vuø… Vuø… Haéc Saùt Ñoà Taâm Vöông Lòch chính laø Trang chuû ñeä nhò trang Haéc Saùt. Sau khi duøng Taøn Hoàn Chæ haï saùt moät ñeä töû Khoâng Ñoäng phaùi, traøng cöôøi cuûa Laõnh Dieän Thaàn Minh Chöôûng Tröông Ñoáng ñaõ khích noä Vöông Lòch: - Thaàn Minh Chöôûng naøo coù gì cao minh! Xem ñaây, Nguõ Haønh Long Hoàn Traûo! Vuït! Vuït! AÀm! Tröông Ñoáng gaàm vang: - Duøng coâng phu Nguõ Haønh Bang, Vöông Lòch ngöôi khoâng thaáy hoå theïn sao? Ñôõ chöôûng! Vuø... Vuø… Vöông Lòch cöôøi daøi: - Ta laø ngöôøi Nguõ Haønh Bang, khoâng duøng coâng phu Nguõ Haønh Bang thì duøng coâng phu gì? Xem chieâu! Ha... Ha... Vuït… Vuït… AÀm! Bò Nguõ Haønh Long Hoàn Traûo böùc luøi, Tröông Ñoáng chöôûng moân Khoâng Ñoäng phaùi thaät söï phaùt noä: - Boïn Tam Trang caùc ngöôi coù yù ñoà gì khi töï nhaän laø ngöôøi Nguõ Haønh Bang, ngöôi ñöøng töôûng ta khoâng bieát! Tham voïng cuûa caùc ngöôi thaät ñeâ heøn! Xem ñao! Vuø… Vuø … Vöông Lòch thaáy Tröông Ñoáng duøng ñao cuõng loang thanh tröôøng kieám: - Ta tham hay caùc ngöôi cuõng tham? Tieáp kieám! Veùo… Veùo… -213- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Choang! Choang! Ngay beân caïnh traän chieán giöõa Vöông Lòch vaø Tröông Ñoáng cuõng coù moät traän chieán khaùc gay go hôn! Moät caâu nieäm Phaät thaäp phaàn ñaéc yù boãng vang leân: - Voâ löôïng thoï phaät! Taï ñöôøng chuû Thoå Haønh Ñöôøng ñöøng neân mieãn cöôõng nöõa! Haõy boù tay quy haøng naøo! Ñôõ! Veùo… Veùo… Bò tröôøng kieám cuûa vò ñaïo nhaân uy hieáp, nhaân vaät ñöôïc goïi laø ñöôøng chuû Thoå Haønh Ñöôøng haäm höïc gaàm theùt: - Teân loã muõi traâu Du Haïc chôù voäi ñaéc yù! Muoán ta quy haøng ö? Thì ñaây, ñôõ! AØo… AØo... Trong tay vò ñöôøng chuû naøy laø moät ñoaïn xích daøi. Ñoaïn xích ñang quaãy loän moät caùch linh hoaït, quaät chan chaùt vaøo vaàng kieám quang cuûa Du Haïc ñaïo nhaân. Choang... Choang... Nhöng kieám cuûa Du Haïc ñaïo nhaân ñaâu deã bò ñoaïn xích kia khoáng cheá! Kheõ uoán löôïn thanh kieám, Du Haïc ñaïo nhaân höø laïnh: - Thaát quaùi caùc ngöôi coù bao giôø coù ñöôïc baûn lónh cao minh? Xem ñaây! Teà Mi Thuûy Thöôïng Kieám! Veùo… Ñaàu muõi kieám cuûa Du Haïc ñaïo nhaân laäp töùc lao xuyeân qua ñoaïn xích, nhö ñoäc long xuaát ñoäng, caém vuùt vaøo taâm thaát ñoái phöông! Phaùt hieän hoï Taï ñang bò nguy hieåm, moät ngoïn chöôûng caïnh ñoù boãng cuoän thaúng vaøo Du Haïc ñaïo nhaân, mang theo tieáng cöôøi khaû oá: - Taï laõo tam chôù sôï! Laõo Du Haïc mau naïp maïng! Vuø … Vuø … Bò taäp kích, Du Haïc ñaïo nhaân haäm höïc quay ngöôøi nhìn vaøo nhaân vaät vöøa phaùt chieâu: - Töôûng laø ai? Baàn ñaïo neân goïi Ñöôøng chuû Kim Haønh Ñöôøng, hay cöù nhö tröôùc kia, goïi laø Ñaïi Quaùi, keû caàm ñaàu Thaát quaùi? Lui! Veùo... AÀm! Khoâng theå gaây haïi gì cho Du Haïc, nhaân vaät noï laäp löùc tung ngöôøi lao aäp vaøo: -214- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Ta khoâng phuû nhaän ñaõ coù thôøi ta laø laõo Ñaïi cuûa Thaát Quaùi, Du Haïc ngöôi coù theå goïi nhö theá naøo tuøy thích! Nhöng tröôùc heát haõy ñôõ! Vuø... Vuø… Nhaân vaät hoï Taï ñaõ maáy phen bò Du Haïc gaây khoán ñoán neân caøng muoán haï saùt Du Haïc. Y lao ñoaïn xích vaøo: - Thaát quaùi cuõng ñöôïc, laø ñöôøng chuû Nguõ Haønh Bang cuõng ñöôïc! Du Haïc, ñôõ! Vuø… Vuø … Du Haïc cöôøi daøi: - Ñöôïc! Laø chöôûng moân nhaân, baàn ñaïo naøo ngaïi Ñaïi Quaùi vaø Tam quaùi lieân thuû! Xem ñaây! Ha... Ha... Veùo…Veùo… Choang! Choang! AÀm! Baát ngôø giöõa ñöông tröôøng coù moät tieáng keâu la thaûm thieát: - Khöông Vuõ, ngöôi...? A... A... Nghe tieáng keâu, Ñaïi Quaùi quay laïi nhìn vaø phaûi keâu kinh hoaøng: - Kieàu laõo thaát?!! Khöông Vuõ, ngöôi muoán cheát... Ñònh lao ñi nhöng kieám cuûa Du Haïc ñaõ ngaên Ñaïi Quaùi laïi: - Thích Ñaïi Quaùi ñöøng chaïy! Ñôõ! Veùo… Soaït! Bò truùng kieám, Ñaïi Quaùi hoï Thích gaàm leân ñieân daïi: - Ngöôi phaùi cheát! Ñaùnh! Ñaùnh! Vuø … AØo... Ñang cuoàng noä, Thích Ñaïi quaùi chôït böøng tænh khi nghe coù ngöôøi nhaéc nhôû: - Thích ñöôøng chuû haõy mau traán tónh! Caùi cheát cuûa laõo Thaát, boån trang chuû seõ thay ngöôi ñoøi laïi! Nhìn qua Thích Ñaïi Quaùi coù yù möøng vaø keâu leân: - Ñaõ coù Tam naõi naõi ra maët, Thích moã vaø toaøn theå Thaát Quaùi caøng theâm caûm kích! Ngöôøi ñöôïc goïi laø Tam naõi naõi chính laø Trang chuû Ñeä Tam Trang Huyønh Phong. -215- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Laø nöõ nhaân coù nieân kyû öôùc ngoaøi nguõ tuaàn, nhöng cöû chæ vaãn nhanh nheïn vaø coù phaàn maïnh baïo. Tam naõi naõi tung kieám ngaên chaän Khöông Vuõ: - Lieân Hoaøn Thaát Tuyeät Kieám cuûa Coân Luaân cuõng khaù cao minh! Tuy vaäy haõy xem Huyønh Phong Kieám cuûa boån Trang chuû! Veùo… Veùo… Khöông Vuõ cöôøi laïnh: - Ta cuõng ñaõ nhieàu laàn bieát qua Huyønh Phong Kieám roài, ñaâu coù gì laï maø caàn phaûi xem! Coù chaêng hoâm nay chính Trang chuû caàn phaûi thöôûng thöùc kieám phaùp cuûa ta! Ñôõ! Veùo… Veùo… Choang! Choang! Bò chaán ñoäng, Tam naõi naõi thaát kinh: - Kieám phaùp cuûa ngöôi... Noäi löïc cuûa ngöôi... Khöông Vuõ cöôøi daøi: - Ngöôi laï laém ö? Chöa heát ñaâu, ñeå xem maáy naêm qua boïn Tam Trang caùc ngöôi ñaõ luyeän ñöôïc maáy thaønh Caøn Khoân tuyeät hoïc cuûa Nguõ Haønh Bang! Ñôõ! Veùo… Veùo… Bò truy doàn, Tam naõi naõi caû giaän: - Khöông Vuõ muoán bieát tuyeät hoïc Caøn Khoân ö? Vaäy thì xem ñaây! Neâu kieám cuûa Khöông Vuõ boãng coù söï lôïi haïi khaùc thöôøng thì kieám cuûa Tam naõi naõi cuõng coù phaàn thay ñoåi. Veùo… Veùo… Nhaän ra ñieàu ñoù, Khöông Vuõ hoâ hoaùn: - Khoâng leõ boïn ngöôi ñaõ ñaéc thuû Caøn Khoân tuyeät hoïc? Laø do Bang chuû Nguõ Haønh Bang chæ ñieåm ö? Laï thaät! Choang! Choang! Mieäng baûo laï nhöng kieám cuûa Khöông Vuõ vaãn giöõ nguyeân chieâu thöùc. Vì theá, sau tieáng chaïm kieám vaãn giöõ bình thuû, Khöông Vuõ quaùt to: - Ngöôi ñònh löøa ta sao? Coâng phu Caøn Khoân ñaâu keùm nhö theá naøy. Ñôõ! Veùo… Veùo… -216- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Sau tieáng quaùt cuûa Khöông Vuõ, tieáng gaàm ñaéc yù cuûa Trang Hoài Nhaïn boãng vang leân laøm toaøn tröôøng ruùng ñoäng. - Töù Quaùi Khieâm Ñoaït! Haõy naïp maïng naøo! Vuø … AÀm! Moät tieáng keâu thaûm thieát vang leân tieáp noái: - A... A… Döông Huøng boãng gaøo leân: - Khieâm laõo töù?!! Vaø Döông Huøng lao aøo veà phía Trang Hoài Nhaïn: - Trang thaát phu mau ñeàn maïng cho Khieâm laõo töù! Ñôõ! Vuø… Vuø… Trang Hoài Nhaïn caû cöôøi: - A ha! Baáy laâu nay ta cöù ngôõ laõo Luïc cuûa thaát quaùi ñaõ cheát, khoâng ngôø laïi chính laø Döông Huøng ngöôi! Ñöôïc laém! Ta seõ cho ngöôi ñi theo laõo Töù! Ñôõ! Vuø… AØo… AØo… AÀm! Döông Huøng ñaõ moät laàn cuøng Trang Hoài Nhaïn giao thuû neân khoâng deã bò Trang Hoài Nhan laáy maïng. Nhöng chính luùc ñoù, Döông Huøng phaûi kinh hoaøng khi nghe ôû phía sau coù tieáng nieäm phaät: - Nam moâ A di ñaø phaät! Chuùng ta chöa phaân thaéng baïi, Döông ñöôøng chuû sao voäi boû ñi, khoâng ñeám xæa gì ñeán baàn ni? Ñôõ! AØo … AØo … AÀm! Bò moät sö thaùi taán coâng töø phía sau, Döông Huøng thònh noä quay laïi: - Muï sö thaùi thuùi tha kia, ta vaø muï coù nôï nhau chaéc! Ñôõ! AØo … AÀm! Trang Hoài Nhaïn baát ngôø xen vaøo: -217- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Khoâng Phaûi Döông Huøng ngöôi muoán ñoøi maïng cho Khieâm laõo töù sao? Ñôõ! Vuø … Vuø … Ñoät ngoät bò vaây cöùng bôûi hai nhaân vaät chöôûng moân, Döông Huøng luoáng cuoáng - Laõo Ñaïi, mau giuùp ta! Moät tieáng quaùt traàm huøng boãng vang leân aùt maát tieáng keâu cöùu cuûa Döông Huøng. - Boïn Tam Trang saép thaát thuû roài! Toaøn theå moân nhaân thaát ñaïi phaùi, ñaùnh! - Gieát! Gieát! - Tieâu dieät Tam Trang! - Huyû dieät Nguõ Haønh Bang! - Chuùng chaïy kìa! Mau ñuoåi! - Ñuoåi theo! Ha... Ha... - A di ñaø phaät! Ñôõ! - Chaïy ñi ñaâu? Voâ löôïng thoï phaät! - Ha... Ha... AØo... AØo... Vuø… Vuø… AÀm! AÀm! AÀm! Veùo… AÀm! AÀm! Boïn Tam Trang quaû nhieân ñang uøa nhau boû chaïy vaø bò ngöôøi cuûa thaát ñaïi phaùi truy ñuoåi raùo rieát. Phaùt hieän söï theå, Haø Kænh Chi baät quaùt: - Moïi ngöôøi nghe ñaây! Lui! Thieän Nhaân ñaïi sö gaàm vang: - Muoán lui ö? Haõy ñôõ chöôûng naøy nöõa! Vuø… Vuø… Haø Kænh Chi baát ngôø naâng cao höõu thuû, haï thaáp taû thuû, mieäng theùt: - Haõy xem Caøn Khoân Thieân Ñòa Nhò Tuyeät Thöùc! AØo… AØo... Danh xöng naøy vang leân khoâng nhöõng laøm cho quaàn huøng ruùng ñoäng maø ñeán Tieåu Thieân ñang naáp kín cuõng phaûi baøng hoaøng! -218- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vì danh xöng naøy Tieåu Thieân ñaõ moät laàn nghe qua, ñoù laø do laõo quaùi nhaân naêm naøo ôû döôùi ñaùy vöïc ñeà caäp ñeán. Coù ñieàu Tieåu Thieân khoâng ngôø ñoù chính laø coâng phu tuyeät hoïc cuûa Nguõ Haønh Bang, laø Caøn Khoân Thieân Ñòa Nhò Tuyeät Thöùc, ñaõ ñöôïc laõo quaùi nhaân ñaùnh giaù ngang haøng vôùi coâng phu coù töø thôøi thöôïng coå: Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc! Coù leõ laõo quaùi nhaân noùi khoâng sai, Thieän Nhaân ñaïi sö ñang voäi vaøng thu chieâu hoài boä, saéc maët toû ra kinh haõi: - Laø Caøn Khoân tuyeät hoïc cuûa Nguõ Haønh Bang? Nguy tai! Nhaân cô hoäi naøy, Haø Kænh Chi boãng tung ngöôøi lao bieán ñi: - Chaïy! Vuùt! Nhö ñaõ chôø saün dòp naøy, nhöõng nhaân vaät coù lieân quan ñeán Haø Kænh Chi cuõng baát ngôø lao ñi. Vuùt! Vuùt! Ñeán khi nhaän ra thì ñaõ muoän, Tröông Ñoáng haäm höïc quaùt: - Laõo hoï Haø chæ huø doïa boïn ta! Laõo ñaâu deã gì boû chaïy neáu ñaõ luyeän xong Caøn Khoân Thieân Ñòa Nhò Tuyeät Thöùc? Höø! Thieän Nhaân ñaïi sö ñoû maët: - A di ñaø phaät! Baàn taêng ñaâu ngôø ñoái phöông xaûo quyeät ñeán vaäy. Neân... Du Haïc ñaïo nhaân xua tay: - Ai cuõng coù theå laàm! Ñöøng noùi nhieàu nöõa, mau ñuoåi theo! Chôø ñeán luùc naøy, luùc phaùt hieän boïn Haø Kænh Chi ñeàu chui xuoáng bí ñaïo, Tieåu Thieân lieàn tung ngöôøi lao ra. Vuùt! Tieåu Thieân traàm gioïng keâu leân: - Chö vò xin döøng böôûc! Söï xuaát hieän cuûa Tieåu Thieân laøm cho ba nhaân vaät cuøng keâu leân: - Voâ Danh Nhaân! Trong ba tieáng keâu, ngoaøi hai tieáng coù phaàn giaän döõ cuûa Tröông Ñoáng vaø Trang Hoài Nhaïn, thì tieáng thöù ba laïi mang maùng coù söï ngöôõng moä. Tieåu Thieân coá yù nhìn ngöôøi ñoù. -219- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Khöông chöôûng moân! Chuùng ta laïi gaëp nhau! Khöông Vuõ cöôøi göôïng vaø khoâng hieåu sao cöù luøi daàn luøi daàn… Viiettkiiem..com V e k em com -220- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2