thiên địa càn khôn - tập 2

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
101
lượt xem
19
download

thiên địa càn khôn - tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 2

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Ch­¬ng thø hai Kú Hoa DÞ Th¶o Nh÷ng thanh ©m sang s¶ng vÉn vang ra, lät vµo tai TiÓu Thiªn khiÕn nã hÕt c¶ hå nghi. “¤! Thanh ©m kia lµ thanh ©m cña T©n thóc thóc ! Th­êng nhËt T©n thóc thóc lóc ph¸t tho¹i rÊt yÕu ít kh«ng nh­ h«m nay ? Kh«ng lÏ ng­êi võa ®­îc T©n thóc thóc gäi lµ §µm l∙o ngò chÝnh lµ ®¹i y s­ ®∙ ®Õn ®©y vµ gióp T©n thóc thóc hÕt bÖnh ?”. Vui mõng ®Þnh ch¹y nhanh vµo nh­ng mét c©u hái cña nh©n vËt ®­îc gäi lµ §µm l∙o ngò ®∙ khiÕn TiÓu Thiªn dõng l¹i ! §µm l∙o ngò hái : - TiÓu oa nhi kia thÕ nµo rèi ? LiÖu y cã biÕt hoÆc nhí chót g× vÒ chuyÖn x­a kia kh«ng ? TiÓu Thiªn lËp tøc nghe trµng c­êi h¶ hª cña T©n thóc thóc : - §µm l∙o ngò sao l¹i xem th­êng T©n L­îng ta? Yªn t©m ®i, ®«i khi y còng hái ta ®«i c©u vÒ nh÷ng g× con sãt l¹i trong tiÒm thøc bÐ nhá cña y. Nh­ng chi cÇn T©n L­îng ta vê mÖt, hoÆc chèi ph¾t nh÷ng g× y hái, lËp tøc y quªn ngay nh÷ng g× y hái !Ha... Ha... §µm l∙o ngò c­êi phô ho¹ t¹o thªm hoang mang cho TiÓu Thiªn : - Cã nh­ thÕ chóng ta míi yªn t©m h­ëng dïng hÕt sè ng©n l­îng lªn ®Õn v¹n l¹ng cña l∙o Hµ ®∙ trao ! T©n l∙o nhÞ yªn t©m, ®¹i ca ®∙ toan tÝnh chu tÊt c¶ råi ! Trong viÖc nµy, ng­êi ph¶i chÞu cùc chÞu khæ nhiÒu nhÊt chÝnh lµ l∙o nhÞ ! ChØ cÇn ®«i ba n¨m n÷a lóc tiÓu oa nhi kia ®∙ hoµn toµn tin t­ëng vµo nh÷ng g× l∙o nhi nãi, víi chót Mª Hån Töu ta võa trao l∙o nhÞ sÏ dÔ dµng tr¸ tö ! Sau ®ã, ha . . . Ha! L∙ o nhÞ sÏ mÆc t×nh ngao du thiªn h¹, cßn tiÓu oa nhi kia sÏ m∙i m∙i xem m×nh lµ ng­êi ë ®©y vµ l­u ngô ë ®©y vÜnh viÔn, kh«ng cßn lµm cho l∙o Hµ bËn t©m ! Ha...ha... Gi¶ dèi! TiÓu Thiªn võa hiÓu ra nh÷ng g× tr­íc ®©y T©n thóc thóc dµnh cho nã ®Òu lµ sù gi¶ dèi ! Mét sù gi¶ dèi cã tÝnh to¸n vµ ®iÒu nµy kh¸c chi mét m­u ®ç. Muèn hiÓu râ h¬n ®©y lµ m­u ®å g× TiÓu Thiªn cè d»n sù nãng n¶y ®Ó l¾ng nghÌ thªm nh÷ng g× ®ang diÔn ra bªn trong ng«i nhµ, n¬i nã vµ T©n thóc thóc tõng l­u ngô suèt n¨m n¨m. Nh­ng, ®iÒu mµ TiÓu Thiªn kh«ng hÒ chê nghe l¹i vang ra tõ ng«i nhµ. §Çu tiªn lµ c©u hái cña §µm l∙o: - T©n l∙o nhÞ ®ang t×m kiÕm ®iÒu g× ? Sao l∙o ph¶i hít h¶i? Thanh ©m bùc däc lÉn nghi ngê cña T©n L­îng vang lªn : - Hõ ! Suèt ®ªm qua ta vê bÖnh vµ ta ®©y lÊy lµm l¹ t¹i sao kh«ng thÊy TiÓu oa nhi ®Õn th¨m hái nh­ th­êng lÖ ! Giê ®∙ râ, ch¨n mµn vÉn cßn y nguyªn, suèt ®ªm qua y kh«ng ë nhµ ! §©y lµ ®iÒu ch­a tõng x¶y ra ! §µm l∙o ngò lo ng¹i : -12- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Trong thêi gian gÇn ®©y liÖu cã lóc nµo T©n l∙o nhÞ v× s¬ ý ®∙ ®Ó lé s¬ hë? TiÕng rÝt giËn d÷ cña T©n L­îng liÒn vang lªn ph¶n b¸c : - NhÊt ®Þnh kh«ng thÓ cã chuyÖn nµy ! §õng nãi chi y chØ lµ mét ®øa bÐ, mäi ng­êi quanh ®©y suèt n¨m n¨m qua vÉn kh«ng hÒ nghi ngê ta”. §µm l∙o ngò chît hoang mang : - Hay l∙o Hµ ®∙ ®Ó lé s¬ hë khiÕn bän “kia” nghi ngê ? Vµ chóng ®∙ t×m ®Õn tËn ®©y, ®∙ ph¸t hiÖn ra tiÓu oa nhi ? T©n L­îng bÊt ngê kªu lªn : - Ta nghÜ ra råi ! Hoµn toµn kh«ng cã ai t×m ®Õn nh­ l∙o ngò nãi ! ChËc! Y lµ kÎ chÝ t×nh chÝ nghÜa vÉn lu«n dß tim kh¾p n¬i, hy väng t×m ra lo¹i d­îc th¶o ®Ó gióp ta kh«i phôc bÖnh tr¹ng. Theo ta, cã lÏ h«m nay y còng lµm nh­ thÕ, vµ víi tiÕt trêi nµy ta e... Cã tiÕng §µm l∙o ngò c­êi cît : - NÕu lµ vËy cµng tèt ! Tuy l∙o Hµ kh«ng b¶o bän ta h¹ thñ tiÓu oa nhi nh­ng sè mÖnh mçi ng­êi mçi kh¸c, nÕu tiÓu oa nhi thËt sù v¾n sè th×... ha...ha... Hõ ! ChØ sî y kh«ng dÔ chÕt nh­ l∙o ngò ®ang mõng ! T©n L­îng nµy tuy ®∙ sèng ®Õn tõng tuæi nµy nh­ng ch­a bao giê nh×n thÊy ®øa bÐ nµo võa th«ng minh s¸ng d¹ l¹i võa cã nh÷ng hµnh sù ®Çy toan tÝnh chu ®¸o nh­ y. NÕu y kh«ng chÕt, tr¸i l¹i cã c¬ héi quay vÒ Giang Nam vµ ®ông ®Çu bän kia... T©n L­îng ch­a nãi døt lêi ®∙ nghe §µm l∙o ngò hèi ho¶ng kªu : - Nh­ vËy sao ®­îc? Th©n thñ th­ l∙o Hµ, bän ta l©m l∙o thÞnh né, bän ta ®øng mäng toµn m¹ng ! T©n l∙o nhÞ ®Þnh sao ? Cã nªn ®i t×m vµ ®­a tiÓu oa nhi quay vÒ kh«ng ? T©n L­îng buét miÖng b¶o : - Ta lµm sao d¸m ch­êng mÆt ®i t×m y ? L∙o ngò ®õng quªn ta lµ ng­êi ®ang mang bÖnh trÇm kha, ®©u thÓ ®i ®øng dÔ dµng? - VËy lµm sao? Ta cã thÓ ®i t×m nh­ng rÊt tiÕc ®∙ n¨m n¨m råi ta ch­a tõng Nh×n l¹i diÖn m¹o cña tiÓu oa nhi ! Nhì cã gÆp ta còng ®©u biÕt ®Êy lµ y hay lµ ®øa bÐ nµo kh¸c ? T©n L­îng vôt cao giäng : - §iÒu nµy kh«ng khã ! Quanh ®©y chØ cã n¨m ®øa bÐ tr¹c tuæi y, riªng y cã diÖn m¹o tuÊn tó vµ th«ng s¸ng nhÊt ! ChØ cÇn l∙o ngò thËt sù chó t©m nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng lÇm ! §µm l∙o Ngò thë h¾t ra : - §­îc råi ! Ta ®µnh ph¶i lµm vËy! ThËt kh«ng ngê ta ®Õn ®©y l¹i ®Ó ®¶m ®­¬ng mét viÖc khã chÞu nh­ thÕ nµy ! Cã tiÕng T©n L­îng trÊn ¸n : - Cè chÞu ®ùng vËy l∙o ngò ! NÕu l∙o t×m ®­îc, lóc quay vÒ nhÊt ®Þnh sÏ cã s½n b÷a tiÖc th­ëng c«ng cho l∙o ngò ! -13- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - TiÖc ­ ? ë ®©u ? - Hµ... Hµ... ! §­¬ng nhiªn lµ ngay ®©y rçi ! - Chùc... ! Lµm vËy sao ®­îc ! Nhì tiÓu oa nhi biÕt l∙o nhÞ tuy bÖnh nh­ng vÉn phµm ¨n phµm uèng... T©n L­îng bËt c­êi : - Y sÏ kh«ng hay biÕt nÕu ta ®iÓm huyÖt vµ cho y ngñ th¼ng mét giÊc ®Õn s¸ng ! Ta vÉn th­êng lµm nh­ vËy mçi khi kh«ng chÞu nèi nh÷ng thÌm kh¸t ! Ha... Ha... §µm l∙o Ngò còng c­êi víi lêi nãi t¸n d­¬ng : -NghÜ ®­îc c¸ch nµy ®Ó chÞu ®ùng nh÷ng n¨m n¨m ë n¬i v¾ng vÎ, ch¼ng tr¸ch l∙o §¹i hoµn toµn yªn t©m giao phã viÖc khã nhäc nµy cho l∙o NhÞ ! T©n L­îng bçng bu«ng Lêi ®ay nghiÕn: - Kh«ng l©m nh­ thÕ còng kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c ! NÕu kh«ng cã chuyÖn x¶y ra víi bän Vâ §ang, T©n L­îng ta ®©u cÇn ph¶i tù giam m×nh, tù ®µy ®o¹ nh­ thÕ nµy ? Hõ !... §µm l∙o ngò vÉn c­êi kh× kh× : - Thi nhê vËy bän ta míi cã c¬ héi gÆp l∙o Hµ ! Cã gÆp l∙o Hµ bän ta míi §­îc dÞp ph¸t tµi chø ! H×... H×... ! Th«i ! L∙o NhÞ cã r­îu thÞt g× cø bµy s½n ®i ! Ta sÏ ®i t×m nhanh th«i ? Ha...Ha... TiÓu Thiªn ngì bÞ hoa m¾t khi ngê ngî nh×n thÊy cã ng­êi râ rµng võa b­íc ra khái ng«i nhµ nh­ng chØ trong chíp m¾t h×nh d¹ng cña ng­êi ®ã bçng nhoÌ ®i ! Vµ khi ®Þnh thÇn TiÓu Thiªn dï cè c¨ng m¾t t×m kh¾p n¬i vÉn kh«ng tµi nµo Nh×n thÊy ai kh¸c trªn c¸nh ®ång tuyÕt mªnh m«ng ! Tuy kh«ng biÕt t¹i sao ng­êi ®ã l¹i dÔ dµng biÕn mÊt nh­ng TiÓu Thiªn vÉn minh b¹ch ®ã kh«ng ph¶i lµ mét bãng ma ! Thø nhÊt, v× b©y giê ®ang lµ ban ngµy, ma kh«ng thÓ xuÊt hiÖn gi÷a ban ngµy ! Thø hai nÕu tÝnh tõ ng«i nhµ vµ ch¹y dµi theo phÝa B¾c. TiÓu Thiªn vÉn dÔ dµng nh×n thÊy cø c¸ch hai tr­îng hoÆc h¬n lµ cã mét dÊu ch©n in kh¸ râ vµo NÒn tuyÕt ! §iÒu nµy minh chøng ng­êi ®ã, hay nãi ®óng h¬n lµ §µm l∙o ngò, kh«ng ph¶i ®i mµ lµ ch¹y vµ nh¶y ! Nh­ng ®Ó nh¶y cø mçi b­íc ch©n lµ v­ît h¬n hai tr­îng, TiÓu Thiªn dï cè t­ëng t­îng ®Õn mÊy còng kh«ng thÓ h×nh dung §©m l∙o ngò ph¶i cã h×nh thï nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ thùc hiÖn diÒu mµ kh«ng ai kh¸c cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh­ thÕ? Do ®∙ biÕt trong ng«i nhµ chØ cßn l¹i mét m×nh T©n L­îng, TiÓu Thiªn sau mét lóc suy tÝnh.. véi r¶o b­íc ®i vµo ! Võa ®i nã võa gäi : - T©n thóc thóc ! §óng nh­ TiÓu Thiªn nghÜ, tiÕng kªu cña nã võa døt lËp tøc cã tiÕng ho khµn khµn cña T©n L­îng vang lªn : - ê ! Ta ®©y ! Nh­ ®ªm qua ng­¬i kh«ng vÒ nhµ ? T¹i sao vËy, TiÓu Thiªn? -14- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Dï ®∙ cã s½n ý ®Þnh nh­ng TiÓu Thiªn vÉn ph¶i khã kh¨n l¾m míi giÊu ®­îc t©m tr¹ng ch¸n ghÐt vµ khinh miÖt ®èi víi kÎ nã tõng gäi lµ T©n thóc thóc vµ tõng xem lµ ng­êi th©n thiÕt nhÊt trªn ®êi ! Thóc thóc ¹.... 1 TiÕu ®iÖt m∙i ®i t×m d­îc th¶o, vµ suýt n÷a bÞ l¹c. Thóc thóc h«m nay c¶m thÊy thÕ nµo ? Nh×n thóc thóc cø m∙i v­íng bÖnh, tiÓu ®iÖt thËt bÊt an ! T©n L­îng c­êi g­îng vµ kÌm theo tiÕng thë dµi. Th­êng nhËt, cö chØ nµy cña T©n L­îng lu«n lµm TiÓu Thiªn lo l¾ng vµ ¸y n¸y, nh­ng h«m nay th× kh¸c, ®èi víi TiÓu thiªn b©y giê ®∙ lé râ ®ã lµ nh÷ng cö chØ gi¶ dèi mµ bÊy l©u nay nã vÉn ®Ó T©n L­îng lõa phØnh ! Mäi viÖc cµng râ rµng h¬n khi TiÓu Thiªn nghe thªm nh÷ng lêi còng lµ gi¶ dèi cña T©n L­îng : - NÕu kh«ng t×m ®­îc d­îc th¶o ®­¬ng nhiªn bÖnh t×nh cña ta kh«ng thÓ thuyªn gi¶m ! Mµ th«i, ta ®∙ quen chÞu ®ùng råi, chóng ta hµ tÊt ph¶i bµn ®Õn ! Ta thÊy ng­¬i còng kh«ng ®­îc khoÎ cho l¾m, h∙y nghÜ ®Õn B¶n th©n ng­¬i n÷a! Nµo, vµo trong vµ nghØ ng¬i ®i ! - Mäi ngµy nh÷ng lêi nãi nµy cña T©n L­îng nhÊt ®Þnh sÏ g©y ®­îc sù c¶m kÝch cho TiÓu Thiªn, nh­ng b©y giê th× hÕt råi ! TiÓu Thiªn nh×n T©n L­îng. NÕu tiÓu ®iÖt nghØ ng¬i, ai sÏ thay tiÓu ®iÖt lo cho thóc thóc ? Kh«ng ®­îc, TiÓu ®iÖt ch­a thÓ nghØ ng¬i vµo lóc nµy ! T©n L­îng nh¨n nhã, cã lÏ ®©y lµ sù nh¨n nhã thËt v× TiÓu Thiªn kh«ng ChÞu ng¬i nghØ vµ ®iÒu ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho T©n L­îng khi ph¶i thÕt ®∙i §µm l∙o ngò, nÕu lóc nµy §µm l∙o ngò quay l¹i... - Ta sÏ kh«ng sao ®©u ! Suèt ®ªm qua ng­¬i kh«ng vÒ, ng­¬i nh×n xem, ta VÉn b×nh æn ®Êy th«i ! Nµo, nghe ta nµo ! Võa nãi, T©n L­îng võa ®ïng tay ®Èy vµo ng­êi TiÓu Thiªn, chøng tá T©n L­îng ®ang n«n nãng chi muèn ®­a ngay TiÓu Thiªn vµo trong. Tá vÎ miÔn c­ìng, TiÓu Thiªn b­íc ®i ! §ét nhiªn, ra vÎ t×nh cê, TiÓu Thiªn quay l¹i : - Lóc n∙y tiÓu ®iÖt nh×n thÊy cã ng­êi tõ trong nhµ b­íc ra. Lµ ai vËy thóc thóc? T©n L­îng bèi rèi râ rÖt : - Nµo cã ai?...µ... cã lÏ lµ l∙o §iÒn. Mäi h«m l∙o vÉn ®­a vËt thùc ®Õn cho chóng t¹ ! TiÓu Thiªn cau mÆt: - Ng­êi nµy kh«ng cao niªn l¾m, tuyÖt ®èi kh«ng ph¶i l∙o §iÒn! ... QuyÕt ®Þnh ph¶i dån cho T©n L­îng nãi thËt, TiÓu Thiªn nãi thªm: - NÕu lµ l∙o §iÒn ph¶i ®Õn ¨n tr­a l∙o míi ®­a vËt thùc ®Õn. Lóc vµo nhµ tiÓu ®iÖt cã thö t×m. HiÓu, qu¶ nhiªn quanh ®©y kh«ng cã bÊt kú lo¹i vËt thùc nµo chøng tá l∙o §iÒn ch­a ®Õn ! -15- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh T©n L­îng bùc däc : - Hay ng­¬i ®∙ nh×n lÇm ? Ngo¹i l∙o §iÒn cßn ai kh¸c t×m ®Õn ®©y ? TiÓu Thiªn cè t×nh bÞa chuyÖn: - Ng­êi nµy cã diÖn m¹o rÊt hung d÷ ! HoÆc gi¶ l∙o chÝnh lµ c­êng s¬n ®¹i ®¹o ? T©n l­îng nhÕch m«i c­êi giÔu: - N¬i nµy quanh n¨m kh«ng ng­êi lai v∙ng ? §Õn bän trém ®¹o còng kh«ng thÌm ®Ó m¾t nh×n ®Õn, nãi g× bän c­êng s¬n ®¹i ®¹o ? Ta thÇy ng­¬i ®∙ mÖt l¾m råi ! Nµo,®i nghi ®i ! LÇn nµy T©n L­îng râ rµng lµ ®∙ dïng søc ®Ó ®Èy TiÓu Thiªn ®i ! Vµ søc lùc nµy nµo ph¶i lµ søc lùc cña ng­êi thËt sù mang bÖnh ? TiÓu Thiªn chît mØm c­êi: - Thóc thóc ®Èy m¹nh thÕ nµy tr«ng kh«ng gièng l¾m víi ng­êi ®∙ v­¬ng bÖnh l©u n¨m ! T©n L­îng s÷ng ng­êi ? Vµ y cµng s÷ng ng­êi h¬n khi nghe TiÓu Thiªn nghiªm giäng hái tiÕp : - §µm l∙o ngò lµ ai? L∙o Hµ nµo ®ã ®∙ bá ra v¹n l¹ng b¹c ®Ó sai khiÕn thóc thóc ®­a tiÓu ®iÖt ®Õn Èn th©n m∙i m∙i n¬i nµy ? Vµ thËt sù, tiÓu ®iÖt cßn kh«ng cßn song th©n ? Gia th©n cña tiÓu ®iÖt ®ang ë ®©u ? Cµng nghe TiÓu Thiªn hái s¾c mÆt cña T©n L­îng cµng thay ®æi ! Sau cïng y thËt sù ®Ó lé bé mÆt gian ¸c, gi¶o ho¹t. Y c­êi khïng khôc : - Ho¸ ra ng­¬i ®∙ nghe nh÷ng g× ta vµ §µm l∙o ngò bµn b¹c ? Cµng tèt ! Cµng dÔ cho ta vµ ta kh«ng cÇn ph¶i vê vÜnh n÷a ! Kh«ng sai, cã ng­êi nhê bän tµ ®­a ng­êi ®i cµng xa cµng tèt, ®ång thêi ph¶i gét bá toµn bé qu¸ khø cña ng­¬i, ph¶i lµm cho ng­¬i quªn ®i tÊt c¶ nh÷ng g× cßn l­u gi÷ trong ®Çu ãc bÐ nhá cña ng­¬i ! §ã lµ sè phËn cña ng­¬i ®∙ ®­îc an bµi ! Ng­¬i nªn ngoan ngo∙n chÊp thËn mÖnh sè th× h¬n ! Ha...Ha... Trµng c­êi cña T©n L­îng cø vang vang l¹, lµm cho thÝnh nhÜ cña TiÓu Thiªn ph¶i ï ®i nh­ khi nghe ph¶i tiÕng sÊm næ th×nh l×nh ! Kh«ng hÒ biÕt trong trµng c­êi ®ã cã Èn tµng néi lùc cña ng­êi luyÖn vâ. TiÓu Thiªn võa dïng hai tay ®Ó bÞt tai y võa kªu thÐt lªn: - Thóc thóc ph¶i nãi cho tiÓu ®iÖt biÕt, song th©n cña tiÓu ®iÖp lµ ai ? TiÓu diÖt kh«ng muèn ë ®©y, tiÓu ®iÖt chi muèn quay vÕ víi song th©n ! T©n L­îng cµng c­êi lín h¬n : - Ng­¬i ®õng väng t­ëng sÏ biÕt nh÷ng ®iÒu ®ã ! Mét lµ ta kh«ng biÕt, hai lµ dï cã biÕt ta còng kh«ng thÓ nãi! Cßn ng­¬i kh«ng muèn ë ®©y ­ ? §­îc ! Ta còng vËy ta còng ch¸n l¾m rçi quang c¶nh kh« c»n qu¹nh quÏ ë ®©y Ta sÏ ®­a ng­êi ®i ! §i cµng xa cµng tèt! Ha... Ha... -16- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ThÊt kinh v× trµng c­êi qu¸ lín vµ nghe T©n L­îng b¶o nh­ thÕ. TiÓu Thiªn véi quay ng­êi bá ch¹y. Nh­ng... Vót ! Nh­ bãng u linh T©n L­îng kh«ng hiÓu ®∙ cã ®éng th¸i nh­ thÕ nµo mµ chØ trong chíp m¾t T©n L­îng ®∙ xuÊt hiÖn vµ ®øng ch¾n lèi TiÓu Thiªn! Cµng thªm kinh hoµng. TiÓu Thiªn b­íc lïi vÒ phÝa sau, miÖng kªu lªn : - TiÓu ®iÖt kh«ng muèn ®i ! TiÓu ®iÖt kh«ng muèn ®i ! BÊt ngê, ë phÝa sau TiÓu Thiªn cã mét giäng nãi vang lªn : - ChuyÖn g× x¶y ra, T©n l∙o nhÞ ? Nghe thanh ©m vµ biÕt ®ã lµ §µm l∙o ngò, TiÓu Thiªn vôt xoay ng­êi ®Þnh chui lßn qua hai ch©n ®ang giang réng cña §µm l∙o ngò, lµ ng­êi v× míi xuÊt hiÖn nªn ch­a biÕt ®iÒu g× ®ang x¶y ra ! Nh­ng ph¶n øng cña T©n L­îng qu¸ nhanh vµ cö ®éng cña §µm l∙o ngò còng nhanh ch¼ng kÐm. - Gi÷ tiÓu oa nhi l¹i, l∙o ngò ! Hai ch©n cña §µm l∙o ngò lËp tøc khÐp l¹i kÑp chÆt nöa ng­êi TiÓu Thiªn víi mét søc kÑp cùc m¹nh khiÕn TiÓu Thiªn ®au ®Õn møc ph¶i ngì r»ng x­¬ng cèt cña nã ®ang g∙y rêi. - A... A... §µm l∙o ngò c­êi khanh kh¸ch : - Ch¹y ®i ®©u, tiÓu oa nhi ? Ng­¬i ®õng vïng vÉy n÷a ! B»ng kh«ng, ng­¬i tin kh«ng nÕu ta b¶o ta sÏ lµm cho x­¬ng cèt cña ng­¬i g∙y rêi thµnh tr¨m ngh×n m¶nh vôn ? Dï ®au ®Õn khoÐ lÖ ph¶i tu«n trµn nh­ng TiÓu Thiªn vÉn cè víi tay chép m¹nh vµo èng ch©n bªn t¶ cña §µm l∙o ngò ! V× nã võa nh× thÊy ë ngay bªn trªn xµ c¹p cña §µm l∙o ngò ®ang lÊp lã mét vËt rÊt gièng chu«i cña thanh tiÓu kiÕm ! T©n L­îng nh×n thÊy véi kªu lªn : - Mau khèng chÕ y, l∙o ngò ! Kh«ng biÕt §µm l∙o ngò ®∙ cã cö chØ nh­ thÕ nµo mµ TiÓu Thiªn chØ míi chép ®­îc vµo chu«i kiÕm toµn th©n ®∙ cøng ®ê, kh«ng tµi nµo cö ®éng ®­îc ! KÕ ®ã, khi hai ch©n cña §µm l∙o ngò ®­îc níi ra, TiÓu Thiªn vÉn cø gi÷ nguyªn t­ thÕ quú khom ng­êi ®Ó nghe §µm l∙o ngò c­êi ®¾c ý : -Lµ trøng th× ®õng bao giê chäi vµo ®¸ ng­¬i cã nghe c©u nµy bao giê ch­a, tiÓu oa nhi ? Ha... Ha... T©n L­îng chît trÇm giäng khiÕn trµng c­êi cña §µm l∙o ngò ph¶i ngõng l¹i. Y ®∙ lÐn nghe nh÷ng g× ta ®∙ nãi víi l∙o Ngò ! Sù thÓ ®∙ nh­ thÕ nµy, l∙o Ngò mau quay vÒ cho l∙o §¹i biÕt ! B¶o l∙o §¹i r»ng ta ph¶i ®­a tiÓu oa nhi ®i xa h¬n ! §Çm l∙o ngò kinh nghi : -17- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §i ngay b©y giê sao? - Kh«ng thÓ kh¸c ®­îc ! Trõ phi l∙o Hµ cã lÖnh giÕt tiÓu oa nhi ®Ó lo¹i bá hËu ho¹ ? B»ng kh«ng, ta th× kh«ng thÓ suèt ngµy khèng chÕ hoÆc canh gi÷ tiÓu oa nhi ! ChØ cÇn chót s¬ hë, tiÓu oa nhi vèn tinh th«ng ®Þa ph­¬ng nµy, sÏ lÐn bá trèn vµ chóng ta sÏ ph¶i g¸nh chÞu hËu qu¸ ! §µm l∙o ngò gËt ®Çu : - Nh­ng l∙o NhÞ ®Þnh ®i ®Õn ®Êt nµo ? T©n L­îng rÝt khÏ : - Thiªn S¬n ! CÇn n÷a th× ta rêi bá Trung Nguyªn ! - T©y T¹ng ! §Çu cÇn ph¶i thÕ, l∙o NhÞ?....Bän §¹t Lai L¹t Ma nhÊt ®Þnh sÏ ph¸t hiÖn, l∙o Nhi e nguy mÊt ! T©n l­îng nh¸y m¾t : - Ta biÕt tù lo liÖu ! Sau nµy muèn t×m ta, cø theo nh÷ng ¸m ký mµ t×m ! L∙o Ngò h∙y ®i ®i ! §µm l∙o ngò hiÓu ý véi gËt ®Çu : - §­îc ! NÕu cã tin g× ta sÏ t×m L∙o NhÞ! Vót ! §©y lµ lÇn ®Çu tiªn TiÓu Thiªn nh×n thÊy c¸ch di chuyÓn qu¸ kú ¶o cña §µm l∙o ngò, tho¸ng m¾t §µm l∙o ngò ®∙ biÕn mÊt ! Nhê ®ã, TiÓu thiªn bÊt ®Çu ngê ngî, nghi hai l∙o T©n, §µm nµy kh«ng ph¶i ng­êi b×nh th­êng, nh­ mäi ng­êi ! Hä kh«ng thÓ lµ tiªn v× tiªn kh«ng cã nh÷ng m­u m« quû quyÖt, nh­ng hä còng kh«ng ph¶i ng­êi th­êng v× ng­êi th­êng kh«ng thÓ cã tiÕng c­êi ®inh tai nhøc ãc còng kh«ng thÓ biÕt c¸ch di chuyÓn nhanh nhÑn nh­ hä. Thu vÐn mét Ýt ®å vËt cÇn dïng bäc vµo mét tay n¶i, ®eo tay n¶i lªn vai,'T©n L­îng khe ch¹m tay vµo ng­êi TiÓu Thiªn. - H∙y ngoan ngo∙n ®i theo ta, Nµo ! Cø nh­ ma thuËt, TiÓu Thiªn ®ang bÊt ®éng bçng låm cåm ®øng lªn ! Kh«ng bá lì c¬ héi, TiÓu Thiªn lËp tøc co ch©n ®Þnh bá ch¹y. Nh­ng !... - Ng­¬i ®õng buéc ta ph¶i nÆng tay ! §i ! TiÓu Thiªn nh¨n nhã v× bÞ T©n L­îng bãp mét tay vµo ®Çu vai ®au cø nh­ bi vËt nÆng gi¸ng vµo khiÕn toµn th©n rông rêi. Tuy ®­îc T©n L­îng níi láng nh­ng bµn tay y vÉn cø ®Æt hê trªn bê vai, TiÓu Thiªn dï kh«ng muèn còng ph¶i b­íc ®i theo mÖnh lÖnh ! Võa ra khái nhµ, c¸i l¹nh cña giã vµ tuyÕt liÒn Ëp ®Õn khiÕn T©n L­îng c­êi mòi: -18- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - ë Êm chç ng­¬i kh«ng muèn, ng­¬i l¹i tù chuèc khæ vµo th©n ! Nghe ®©y nÕu cã ai hái ph¶i nãi lµ ng­¬i ®∙ t×m thÊy d­îc th¶o ! B©y giê, vi ®∙ hÕt bÖnh, ta ph¶i d­a ng­¬i quay vÒ cè h­¬ng ! TiÓu Thiªn giËn d÷ : - Nhì hä hái cè h­¬ng lµ n¬i nµo... T©n L­îng ng¾t lêi : - §Õn lóc ®ã tù ta sÏ ®èi ®¸p ! ChØ cÇn ng­¬i cã bÊt kú lêi nµo ®Ó lé sù nghi ngê, ng­¬i sÏ ph¶i chÞu nhiÒu ®au ®ín ! Nghe ch­a ? Tuy nghe nh­ng TiÓu Thiªn vÉn ®Þnh bông sÏ h« ho¸n ®Ó mäi ng­êi kÐo ®Õn gi¶i cøu ! Nh­ hiÓu râ nh÷ng ý nghÜ thÇm kÝn cña TiÓu Thiªn, T©n L­îng chît b¶o : - Kh«ng nh­ ng­¬i nghÜ ®©u ! Ta lµ ng­êi ®∙ luyÖn c«ng phu, th©n thñ cã thÓ ®èi phã víi tr¨m ng­êi ! Kh«ng tin ng­¬i nh×n ®©y ! Cè t×nh cho TiÓu Thiªn nh×n râ, T©n L­îng chËm chËm xoÌ réng bµn tay t¶! Vµ sau khi ®∙ chÇm chËm ®­a ra, T©n L­îng bÊt ngê rÝt : - §i ! LËp tøc tõ gi÷a tim bµn tay t¶ cña T©n L­îng mé luång kinh phong dÇn xuÊt hiÖn. Vï !... Luång cuång phong cuén xo¸y, cuèn ®i nh÷ng b«ng hoa tuyÕt ®ang lµ lµ r¬i, lµm chóng ph¶i µo µo lao vÒ phÝa mét ô tuyÕt gÇn ®ã. Çm !... ô tuyÕt vì tung, ®Ó lé nÒn ®Êt n»m ë phÝa d­íi ! Søc ph¸ huû cña luång cuång phong thËt kinh khiÕp, ®iÒu ®ã ®ñ minh chøng th©n thñ cña T©n L­îng thõa søc huû diÖt bÊt kú ai nÕu kÎ ®ã bi T©n L­îng h­íng k×nh phong vµo ! TiÓu Thiªn trè m¾t nh×n hè ®Êt míi xuÊt hiÖn: - Lµ phÐp thuËt ­ ! T©n L­îng c­êi ®¾c ý : - §ã lµ c«ng phu vâ häc, bän ta th­êng gäi lµ ch­ëng phong ! §êi nµy lµm g× cã phÐp thuËt chø ! Ha... Ha... Chë T©n L­îng c­êi xong, TiÓu Thiªn dÌ dÆt hái : - Lµm thÕ nµo luyÖn ®­îc c«ng phu nµy ! T©n L­îng nhÕch m«i : - Ph¶i cã ng­êi chØ d¹y! Nh­ng ng­êi ®õng m¬ t­ëng r¨ng cã thÓ cÇu xin ta chØ d¹y cho ng­¬i ! Nhí ®Êy, tõ nµy vÒ sau ng­¬i ph¶i ngoan ngo∙n nghe theo ta! §õng khÝch né ta mµ khèn ! -19- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Hoang mang kh«n xiÕt, TiÓu Thiªn ®i mµ kh«ng cßn biÕt b¶n th©n ®ang ®i vÒ ®©u ! Nã chît bõng tØnh khi bÊt ngê nghe cã tiÕng ng­êi hái : - Sao T©n huynh l¹i ®i gi÷a trêi l¹nh nh­ thÕ nµy ? §Þnh h¸ miÖng kªu cøu nh­ng nhí l¹i ch­ëng phong uy m∙nh cña T©n L­îng, TiÓu Thiªn ®µnh im lÆng nghe T©n L­îng vê t­¬i c­êi víi Tõ ThÊt. - A ! Tõ huynh ! §Ö ®∙ khái bÖnh råi ! TÊt c¶ lµ nhê TiÓu Thiªn ®∙ g¾ng søc tim d­îc th¶o cho ®Ö ! H«m nay ®Ö ph¶i ®­a TiÓu Thiªn vÒ nhµ! Tõ thÊt thóc kinh ng¹c nh×n TiÓu Thiªn : - Ho¸ ra ë bªn kia Khuyªn BÝch Tr× thËt sù cã thø d­îc th¶o mµ T©n huynh cÇn ? Ng­¬i giái thËt ®Êy, TiÓu Thiªn ! Khuyªn BÝch Tr× ? ! Sau tiÕng kªu, T©n L­îng vê quay sang nh×n TiÓu Thiªn vµ quë m¾ng : - Sao ng­¬i kh«ng nãi cho ta biÕt viÖc ng­¬i ph¸i m¹o hiÓm v­ît qua bªn kia Khuyªn BÝch Tr× ®Ó t×m d­îc th¶o cho ta ? ! Tõ ThÊt thóc bËt c­êi : - Êy sao T©n huynh l¹i tr¸ch TiÓu Thiªn ? H«m qua ®Ö còng ®∙ khuyªn nh­ng TiÓu Thiªn nµo chÞu nghe !Hµ... Hµ... ! Cã nh­ vËy TiÓu Thiªn míi t×m thÊy d­îc th¶o! T©n huynh nªn mõng v× cã mét diÖt nhi mÉn c¸n vµ tËn t×nh nh­ vËy míi ph¶i! T©n L­îng gËt ®Çu : - Tõ huynh nh¾c rÊt ®óng, ®Ö xin ghi nhËn ! NÕu cã dÞp, ®Ö sÏ quay l¹i vµ ë l©u dµi h¬n ! B©y giê c¸o biÖt! Tõ ThÊt thóc b­íc ®Õn xoa ®Çu TiÓu Thiªn, khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i ngÊm ngÇm lo sî cho Tõ ThÊt thóc : - TiÓu Thiªn n÷a, còng vËy ! NÕu cã dÞp h∙y quay l¹i víi bän ta ! Th«i ®Ö kh«ng tiÖn gi÷ ch©n hai ng­êi n÷a ! Xin b¶o träng ! TiÓu Thiªn mÊp m¸y m∙i m∙i míi thèt ®­îc nªn lêi : - B¶o träng ! C¸i ®Èy nhÌ nhÑ cña T©n L­îng lµm TiÓu Thiªn ph¸i nhí ®Õn lêi dÆn cña y! TiÓu Thiªn ®µnh b­íc ®i dï lßng kh«ng muèn ! Hä ®i h¬n mét canh giê vµ T©n L­îng chît kªu lªn kinh ng¹c : - Ng­¬i kh«ng c¶m thÊy l¹nh sao, TiÓu Thiªn ! Nghe nh¾c TiÓu Thiªn míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã ! Nã Ëm õ : - TiÕt trêi h«m nay d­êng nh­ ®∙ bít l¹nh nhiÒu, kh«ng nh­ mäi h«m ! T©n L­îng hoµi nghi : - Ng­¬i c¶m thÊy nh­ thÕ thËt sao ? Theo ta, tiÕt trêi h«m nay nµo kh¸c g× mäi ngµy ? -20- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn mai mØa : - Thóc thóc vê bÖnh l©u qu¸ råi nªn tiÕt trêi nh­ thÕ nµo thóc thóc lµm sao c¶m nhËn ®­îc. T©n L­îng cau mµy: - Sao ta kh«ng c¶m nhËn ®­îc ! Nh­ g∙ hä Tõ khi n∙y, ng­¬i nh×n thÊy kh«ng, dï g∙ ®∙ mÆc ¸o l«ng, trïm mò dµy g∙ vÉn l¹nh ®Õn nçi thÇn s¾c t¸i nhît. §©u nh­ ng­¬i, s¾c diÖn vÉn hång hµo nh­ ng­êi ®ang ®­îc s­ëi Êm ? T¹i sao chø ? Nhí l¹i c¸ch ¨n mÆc khi n∙y cña Tõ ThÊt thóc, thÊy ®óng nh­ T©n L­îng nhËn ®Þnh, TiÓu Thiªn buét miÖng kªu: - Ph¶i råi ! Nh­ vËy th× l¹ qu¸ ! Ph¶i ch¨ng lµ do chiÕc l¸ kia ? - ChiÕc l¸ nµo ? C©u hái qu¸ mau cña T©n L­îng khiÕn TiÓu Thiªn cau mµy : - Thóc thóc hái lµm g× ! §»ng nµo chóng ta còng ph¶i rêi bá n¬i nµy, ®iÒu ®ã d©u cã liªn quan g× ®Õn thóc thóc ? T©n L­îng c­êi l¹t : - Liªn quan hay kh«ng liªn quan, ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i hái ! Tr¸i l¹i, ng­¬i nªn ngoan ngoan cho ta biÕt chuyÖn g× ®∙ x¶y ra ? ChiÕc l¸ nµo ? ë ®©u ? H×nh d¹ng ra sao ? TiÓu Thiªn ®Þnh kh«ng nãi nh­ng chùc ch¹m ph¶i ¸nh m¾t ®e do¹ cña T©n L­îng nªn ho¶ng hèt nãi ngay : - §ã lµ chiÕc l¸ cã mµu tÝa ! TiÓu diÖt lóc ®i t×m d­îc th¶o cho thóc thóc ®∙ nh×n thÊy ë bªn kia bê Khuyªn BÝch Tr× ! - Mµu tÝa ? TÝa nh­ thÕ nµo ? Toµn th©n nã ph¶i ch¨ng còng mµu tÝa ? TiÓu Thiªn nghi hoÆc : - Sao thóc thóc biÕt ! Thóc thóc còng ®∙ nh×n thÊy ­ ? T©n L­îng nh×n TiÓu Thiªn kh«ng chíp m¾t : - Cã tÊt c¶ chÝn chiÕc l¸ ? Ng­¬i ®∙ ¨n hÕt c¶ ? TiÕu Thiªn võa gËt võa l¾c : - §óng lµ cã chÝn l¸ ! Nh­ng tiÓu ®iÖt chØ cã thÓ h¸i ®­îc hai ! VÉn cßn l¹i b¶y ! T©n L­îng chît hÝt m¹nh mét h¬i sau ®ã míi b¶o TiÓu Thiªn: - §i ! Vµ y xoay ng­êi, ®­a TiÓu Thiªn ®i theo h­íng kh¸c ! NhËn ra ®ã lµ h­íng ®i ®Õn Khuyªn BÝch Tr×, TiÓu Thiªn lo sî: - Thóc thóc l¹i muèn ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ? T©n L­îng gÇm gõ : -21- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Ng­¬i bÊt tÊt ph¶i hái ! Cø ®i nh­ lêi ta b¶o lµ ®­îc råi ! Tuy kh«ng thÓ hái nh­ng TiÓu Thiªn còng ®ñ th«ng minh ®Ó ®o¸n ra ý ®Þnh cña T©n L­îng ! H¼n lo¹i c©y cá kú l¹ ®ã ph¶i lµ lo¹i d­îc th¶o cã c«ng n¨ng diÖu dông kh¸c th­êng, tr­íc m¾t lµ gióp TiÓu Thiªn chÞu ®ùng næi c¸i l¹nh kh¾c nghiÖt ! Vµ T©n L­îng ®ang cã ý ®Þnh chiÕm ®o¹t b¶y chiÕc l¸ cßn l¹i ®©y ! TiÓu Thiªn thÇm tÝnh kÕ, Ýt nhÊt ph¶i ph¸ háng ý ®Þnh mang ®Çy tÝnh tham lam cña kÎ ®∙ tõng lõa dèi TiÓu Thiªn ! Nã ®ét nhiªn b¶o : - Lóc s¸ng, khi tiÓu ®iÖn ly khai Khuyªn BÝch Tr×, líp b¨ng cøng ë trªn mÆt n­íc d­êng nh­ ®∙ b¾t ®Çu tan ch¶y ! B©y giê muèn v­ît qua kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ! T©n L­îng c­êi l¹nh : - ChØ kh«ng dÔ ®èi víi nh÷ng h¹ng ng­êi nh­ ng­¬i mµ th«i ? Rçi ng­¬i sÏ thÊy ta v­ît qua ®­îc hay kh«ng ! §i ! §Õn Khuyªn BÝch Tr×, kh«ng nh­ TiÓu Thiªn nghÜ. Líp b¨ng cøng trªn mÆt n­íc d­êng nh­ vÉn cßn nguyªn vÑn ! TiÓu Thiªn chØ biÕt thë dµi khi ®ét nhiªn T©n L­îng th¶n nhiªn chép vµo cæ tay cña nã ! Nh÷ng t­ëng T©n L­îng sÏ l«i nã b­íc ®i trªn mÆt b¨ng nµo ngê TiÓu Thiªn ph¶i ho¶ng sî khi nghe T©n L­îng vôt thÐt : - §i ! Vót ! LËp tøc, toµn th©n T©n L­îng cø nh­ c¹nh Ðn vôt cÊt bay lªn vµ l«i theo c¶ TiÓu Thiªn R¾c... Bay xa ®é hai tr­îng, T©n L­îng ph¶i ®Æt mét ch©n vµo mÆt b¨ng ®Ó lÊy ®µ Lµm cho líp b¨ng ngay chç y ®Æt ch©n ph¶i vì ra ! Vót ! Cø nh­ .ThÕ, T©n L­îng tr­íc sau ®∙ l«i TiÓu Thiªn cïng bay cïng nh¶y víi y ®­îc n¨m l­ît ! VÞ chi ®∙ v­ît ®­îc m­êi tr­îng hoÆc h¬n vµ c¶ hai hiÖn giê ®ang ë kho¶ng gi÷a ao n­íc Khuyªn BÝch Tr× h×nh vµnh khuyªn ! T©n L­îng l¹i ®Æt ch©n xuèng mÆt b¨ng ®Ó lÊy ®µ. R¾c... Líp b¨ng lÇn nµy vì ra mét kho¶ng lín, chøng tá ë chç T©n L­îng ®Æt ch©n lµ n¬i cã líp b¨ng kh¸ máng ! §iÒu nµy lµm cho viÖc lÊy ®µ cña T©n L­îng kh«ng ®¹t ®óng ý nguyÖn ! Y chÊp chíi khiÕn TiÓu ThiÒn suýt n÷a ph¶i bÞ y buång tay ! Y bËt qu¸t thÐt lín : Lªn ! -22- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Cïng víi tiÕng qu¸t, T©n L­îng dïng lùc thËt nhiÒu khiÕn toµn th©n y lËp tøc bèc cao lªn vµ tiÕp tôc bay ®i, ®Ó l¹i n¬i y võa ®Æt ch©n lµ mét mÆt n­íc réng lín víi líp b¨ng ®∙ bÞ vì vôn. Vót! Kh«ng nh÷ng kh«ng lo sî, TiÓu Thiªn cßn thÇm mong sao cho lÇn sau T©n L­îng vÉn ®Æt ch©n nhÇm chç nh­ lÇn míi råi ! Hoµng thiªn bÊt phô khæ nh©n t©m (?) T©n L­îng l¹i ®Æt ch©n. R¾c... ! Vµ... Bâm ! Hai ch©n y lËp tøc thäc s©u vµo mÆt n­íc l¹nh gi¸ khiÕn y ph¶i kªu lªn : - Nguy tai ! §ang mõng v× ®iÒu nµy, TiÓu ThiÖn chît hèt ho¶ng khi nhËn ra nã ®ang bÞ T©n L­îng ®Æt ngay trªn mÆt b¨ng c¹nh y ! ChÝnh lóc ®ã, cí tiÕng T©n L­îng hÐt: - Lªn ! Y ®Ì hai tay lªn ng­êi TiÓu Thiªn víi mét lùc ®Ì cùc m¹nh lµm cho toµn th©n,TiÓu Thiªn nh­ bÞ bÑp gÝ vµo mÆt b¨ng ! B¨ng vì ra. R¾c... §ång thêi, toµn th©n T©n L­îng nhê c¸i ®Ì nµy ®Ó lÊy ®µ vµ bay lªn cao. Vót ! Tr¸i víi sù bay lªn cña T©n L­îng, toµn th©n TiÓu Thiªn ®­¬ng nhiªn ph¶i ngËp vµo lµn n­íc gi¸ l¹nh ! Bâm ! Hèt ho¶ng, TiÓu Thiªn vïng vÉy cè bÊu vÝu vµo nh÷ng m¶ng b¨ng võa vì ra c¹nh ®ã ! Lóc ®∙ bÊu ®­îc mét m¶nh b¨ng, TiÓu Thiªn hÓ h¶ nh×n thÊy T©n L­îng ®ang nÆng nÒ r¬i xuèng mÆt b¨ng. R¾c!.... Bâm !... Y r¬i m¹nh lµm cho b¨ng vì toang, sau ®ã nuèt mÊt th©n h×nh y vµo lµn n­íc gi¸ l¹nh ®Ó lai mét chuçi tiÕng kªu thª th¶m . - A....A.... B¨ng vèn næi trªn mÆt n­íc vµ th©n h×nh TiÓu Thiªn còng kh«ng qu¸ nÆng, sau vµi l­ît khua tay ®Ëp ch©n, TiÓu Thiªn vµ c¶ m¶ng b¨ng lËp tøc di chuyÓn ®Õn líp bµng cøng gÇn ®ã. -23- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Dï ®ang l¹nh ®Õn cãng c¶ tø chi, TiÓu Thiªn vÉn cè g¾ng tr­ên ng­êi lªn mÆt b¨ng cøng. Sau ®ã, ®Ó mau chãng hÕt l¹nh, TiÓu Thiªn véi ch¹y trªn mÆt b¨ng ­ít ®Õn bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× ! Nã còng véi vµng lao nhanh qua tõng gép ®¸ t×m l¹i n¬i nã ®∙ ph¸t hiÖn lo¹i l¸ cá kú l¹ nä ! Hè ®Êt nã ®∙ r¬i h«m qua giê l¹i ngËp tuyÕt ! TiÓu Thiªn cÈn träng ®i men theo hè tuyÕt vµ chui ng­êi vµo kÏ ®¸ nä. C©y cá kú l¹ kia vÇn cßn dï r»ng b¶y chiÕc l¸ d­êng nh­ ®ang dÇn kh« hÐo! Kh«ng chËm, TiÓu Thiªn nhæ tÊt c¶ nh¸nh cá vµ vÆt nhanh hai råi lµ ba chiÕc l¸ cho vµo miÖng §¾ng ! L¸ cá tuy kh«ng cßn t­¬i nh­ng vÞ ®¾ng cña nã vÉn kh«ng thay ®æi! §Þnh ¨n hÕt c¶ b¶y chiÕc l¸ nh­ng do vÞ ®¾ng cña nã khiÕn TiÓu Thiªn chØ ®ñ ®ëm l­îc tù ¨n thªm mét chiÕc l¸ n÷a ! Cßn l¹i ba chiÕc, TiÓu Thiªn cÊt vµo ng­êi víi ý ®Þnh nÕu nã vÉn cßn cãng l¹nh cã thÓ ph¶i dïng thªm cho dï vÞ ®¾ng ®ang khiÕn nã muèn n«n bá tÊt c¶ nh÷ng c¸i nã võa ¨n vµo bông ! §ét nhiªn, tõ ®©u ®ã trong ngò t¹ng cña nã mét luång nhiÖt khÝ bçng bõng bõng bèc lªn ! Tho¹t ®Çu luång nhiÖt khÝ nµy ®Èy lïi c¸i l¹nh lµm,.TiÓu ThiÓn hoµn toµn yªn t©m ! Nh­ng chØ mét lóc sau, c¸i nãng ®∙ béc ph¸t cµng lóc cµng hõng hùc khiÕn nã ph¶i ph¸t ho¶ng : - §éc th¶o ? ! ¤i chao ! Nãng... Luång nhiÖt khÝ x«ng lªn ®Ønh ®Çu g©y cho TiÒu Thiªn sù mª lo¹n ! - ¤i !... Do thÇn trÝ kh«ng cßn tØnh, TiÓu Thiªn ng∙ vËt ra, v« t×nh r¬i lu«n vµo hè ®Êt vèn ®ang ngËp tuyÕt ! Phép ! Viiettkiiem..com V e k em com -24- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
Đồng bộ tài khoản