Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 20

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

72
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 20

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù hai möôi LÖU THUÛY HAØNH VAÂN PHI LAÏC KIEÁM T heâm moät daáu hieäu nöõa ôû Khöông Vuõ khieán Tieåu Thieân ghi nhaän vôùi taát caû moät trôøi hoaøi nghi. Ñoàng thôøi Tieåu Thieân khoâng heà ngaïc nhieân khi nghe Tröông Ñoáng boäc loä söï khích ñoäng: - Toân giaù vì Tam Trang, quyeát cuøng thaát ñaïi phaùi ñoái ñaàu? Tieåu Thieân chaäm raõi ñaùp: - Tröông chöôûng moân laàm roài! Giöõa taïi haï vaø Tam Trang hoaøn toaøn khoâng coù lieân quan! Trang Hoài Nhaïn gaàm lôùn: - Ñaõ hai laàn toân giaù vì Tam Trang xuaát löïc! Ñaây laø laàn thöù ba khoâng leõ khoâng phaûi? Tieåu Thieân vuït traàm gioïng: - Taïi haï ñaõ minh ñònh roài, taïi haï khoâng vì Tam Trang, Tröông chöôûng moân haø taát phaûi nghi ngôø! - A di ñaø phaät! Thí chuû thaät söï laø ai? Coá yù xuaát hieän muoän maøng nhö theá naøy, thaät ra thí chuû coù yù gì? Tieåu Thieân gaät nheï ñaàu, bieåu thò loøng toân kính ñoái vôùi Thieän Nhaân ñaïi sö phöông tröôïng Thieáu Laâm phaùi, moät phaùi coù uy theá lôùn nhaát neáu so vôùi thaát ñaïi phaùi. - Vì moät aån tình khieán taïi haï chöa theå xuaát ñaàu loä dieän, cuõng khoâng theå xöng danh, nhöõng mong phöông tröôïng löôïng thöù! Coøn yù cuûa taïi haï... Tieåu Thieân chöa döùt lôøi, moät nhaân vaät ñaõ töøng lôùn tieáng hoâ hoaùn, goïi moân haï thaát ñaïi phaùi truy ñuoåi moân nhaân Tam Trang, boãng xua tay caét ngang: - Baát luaän nhö theá naøo, caùc haï khoâng vì Tam Trang thì cuõng vì Nguõ Haønh Bang! Vaø ñaõ nhö theá, caùc haï cuõng laø coâng ñòch cuûa thaát ñaïi phaùi! Thieân baát lai, lai giaû baát thieän! Caùc haï neáu coù ñuû baûn laõnh thì cöù ngaên caûn boïn ta, coøn nhö khoâng coù, cuùt! Tieåu Thieân quaéc maét nhìn nhaân vaät ñoù: - Ngöôøi coù lôøi leõ hueânh hoang nhö caùc haï aét khoâng phaûi haïng voâ danh? Nhaân vaät noï cöôøi khinh khænh: - Mieâu Baát Nhaän, chöôûng moân nhaân Ñieåm Thöông phaùi! Ñeán tính danh cuûa ta caùc haï coøn chöa am töôøng, hai chöõ hueânh hoang kia hoùa ra chæ laø lôøi voõ ñoaùn, khoâng coù caên cöù? -221- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân höø muõi: - Coù hueânh hoang hay khoâng, taïi haï seõ coù caùch chöùng minh! Chæ caàn caùc haï laäp laïi moät laàn nöõa, thöû baûo taïi haï cuùt xem naøo! Mieâu Baát Nhaän baát tung ngöôøi lao ñeán: - Ta baûo cuùt laø nheï! Baèng khoâng, chính ngöôi phaûi naïp maïng! Ñôõ! Vuùt! Vuø... Vuø... Ñaõ heát nhaãn naïi, Tieåu Thieân traàm ngöôøi xuoáng vaø truï boä, haát maïnh höõu thuû: - Ñeå xem ai seõ laø ngöôøi cuùt ñi! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Chaán ñoäng khaép ngöôøi, Mieâu Baát Nhaän baät luøi laïi, saéc maët laäp töùc xuaát hieän veû kinh hoaøng. Ñoàng thôøi, coù tieáng cuûa Thieän Nhaân ñaïi sö vang leân: - A di ñaø phaät! Hoùa ra thí chuû laø haäu nhaân cuûa Cöûu Truøng Laõo Quaùi hai traêm naêm tröôùc! Thaát kính! Thaát kính! Tieåu Thieân laäp töùc keâu leân baøng hoaøng: - Cöûu Truøng Laõo Quaùi! Thieän Nhaân ñaïi sö boãng hít maïnh moät hôi: - Hoaëc thí chuû khoâng bieát hoaëc ngöôøi truyeàn thuï coâng phu Cöûu Truøng cuõng chöa töøng bieát ñeán danh xöng naøy neân khoâng theå cho thí chuû bieát! Toùm laïi thí chuû ñaõ xuaát hieän laø toát roài! Tieåu Thieân hoang mang: - Taïi sao laïi toát! Ñaïi sö coù theå noùi roõ hôn khoâng? Thieän Nhaân ñaïi sö tieán daàn ra: - Coù moät ñoaïn coâng aùn caàn nghe thí chuû giaûi thích! Teä phaùi Thieáu Laâm coù moät vò tieàn boái hai traêm naêm tröôùc ñaõ cuøng moät luùc thaát tung vôùi Laõo Quaùi Cöûu Truøng! Thí chuû haún phaûi bieát roõ chuyeän naøy? Hoûi maø nhö aùp ñaët, thaùi ñoä cuûa Thieän Nhaân ñaïi sö nhö muoán noùi, Tieåu Thieân bieát hay khoâng bieát gì cuõng maëc, phaûi coù lôøi giao phoù roõ raøng vôùi phaùi Thieáu Laâm. Baèng khoâng, haäu quaû nhö theá naøo, töï Tieåu Thieân coù theå ñoaùn ra. -222- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân hoát hoaûng thaät söï: - Moät vò tieàn boái cuûa quyù phaùi ö? Taïi haï... Taïi haï... Baát chôït Du Haïc ñaïo tröôûng cuõng böôùc ra: - Coøn nöõa, chöôûng moân nhaân ñôøi thöù hai möôi saùu cuûa boån phaùi cuõng thaát tung ñuùng vaøo thôøi ñieåm ñoù. Baàn ñaïo hy voïng toân giaù caùo tri cho moät ít tin töùc. Noãi kinh hoaøng cuûa Tieåu Thieân vaøo luùc naøy, coù theå noùi laø khoâng buùt möïc naøo taû xieát! Vôùi nhöõng gì Tieåu Thieân vöøa nghe cöù nhö tieáng saám ñoäng giöõa trôøi quang. Cuõng may, Tieåu Thieân chöa kòp noùi gì thì nghe Du Haïc ñaïo tröôûng noùi tieáp vôùi taâm trang thaät söï noân nao: - Voâ löôïng thoï phaät! Vò chöôûng moân nhaân ñoù cuûa teä phaùi ñaõ coù thôøi ñöôïc quaàn huøng bieát ñeán qua danh xöng Tieân Kieám. - Tieân Kieám?! Tieáng keâu cuûa Tieåu Thieân tuy khoâng heà bieåu loä moät yù gì roõ raøng nhöng cuõng ñuû laøm cho Du Haïc ñaïo tröôûng keâu leân ñaày hy voïng: - Hình nhö toân giaù coù bieát? Tieåu Thieân gaät ñaàu. Chæ laø moät caùi gaät ñaàu thoâi nhöng taùc duïng cuûa noù laø moät ñieàu gì ñoù thaät lôùn lao, vöôït quaù möùc mong ñôïi cuûa Du Haïc vaø cuõng laø söï chôø ñôïi cuûa nhöõng ai ñang ñöông dieän. Du Haïc hoûi doàn: - Toân giaù bieát nhö theá naøo? Tieàn nhaân cuûa teä phaùi vì sao laïi thaát tung? Coù lieân quan gì vôùi söï thaát tung cuûa Cöûu Truøng Laõo Quaùi? Phaûi chaêng laø do Cöûu Truøng Laõo Quaùi ñaõ haï... Ñònh noùi luoân chöõ thuû nhöng Du Haïc kòp nhôù laïi vaø ngöng ngay caâu hoûi. Bôûi hoûi nhö theá coù khaùc naøo chöa gì ñaõ ñeà quyeát Tieåu Thieân chính laø haäu nhaân cuûa moät nhaân vaät ñaõ töøng haõm haïi ngöôøi mình muoán hoûi? Giaû nhö ñuùng, giaû nhö tieáp ñoù Tieåu Thieân phuû nhaän, Du Haïc seõ baèng caùch naøo ñeå bieát roõ nguyeân nhaân söï thaát tung cuûa Tieân Kieám? Hieåu roõ taâm traïng cuûa Du Haïc, Tieåu Thieân khoâng traùch. Nhöng thay vì ñaùp ngay nhö söï mong ñôïi cuûa Du Haïc, Tieåu Thieân bình thaûn quay trôû laïi vôùi Thieän Nhaân ñaïi sö: - Phöông tröôïng cho hoûi, vò tieàn boái cuûa quyù phaùi tröôùc khi thaát tung ñaõ ñöôïc goïi nhö theá naøo? Thieän Nhaân nghi hoaëc: - Phaùp hieäu cuûa vò tieàn boái ñoù laø Vong Ngaõ! -223- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Vong Ngaõ?!! Nghi ngôø thaät nhieàu veà phaùp hieäu naøy, Tieåu Thieân hoûi tieáp: - Tuy taïi haï chöa bao giôø ñöôïc nghe ñeán phaùp hieäu naøy, nhöng xin phöông tröôïng chôù quaù noân noùng. Haõy cho taïi haï bieát theâm veà nhöõng gì coù lieân quan ñeán vò tieàn boái kia? Thieän Nhaân ñaïi sö cau maøy: - Thaät ra yù cuûa thí chuû laø theá naøo? Sao thí chuû muoán bieát theâm veà nhöõng gì coù lieân quan ñeán vò tieàn boái cuûa teä phaùi? Tieåu Thieân thôû haét ra moät hôi: - Roài taïi haï seõ giaûi thích neáu phöông tröôïng ñaùp öùng lôøi thænh caàu cuûa taïi haï! Caâu chuyeän boãng trôû neân huyeàn hoaëc khieán Tröông Ñoáng caûm thaáy bò boû queân. Laõo böôùc ñeán: - Muoán bieát roõ moïi vieäc, sao chö vò khoâng cuøng tieán leân khoáng cheá gaõ? Moät khi ñaõ khoáng cheá roài, chö vò lo gì vieäc y seõ khoâng giaûi thích taát caû? Tieåu Thieân kheõ chôùp maét nhìn Tröông Ñoáng: - Taïi haï ñaõ töøng lónh giaùo Thaàn Minh Chöôûng cuûa Tröông chöôûng moân! Lôøi naøy cuûa chöôûng moân phaûi chaêng laø haøm yù, muoán cho taïi haï thöôûng thöùc ñao phaùp cuûa quyù phaùi Khoâng Ñoäng? Tröông Ñoáng nhö chæ chôø coù theá lieàn huô ñao: - Ñöøng voäi mieät thò nhö vaäy. Ñôõ! Choang! Vuø... Choäp tay vaøo löng, Tieåu Thieân baät nhanh thanh lieãu kieám: - Xem kieám! Soaït! Veùo... Baát thaàn, Du Haïc ñaïo tröôûng keâu thaát thanh: - Ñuùng laø Lieãu kieám vaø Löu Thuûy Haønh Vaân Phi Laïc kieám phaùp roài! Choang! Choang! Choang!... Nhöõng tieáng chaïm vang leân baát taän nhöng vaãn khoâng aùt ñi tieáng keâu coù phaàn naøo ngöôõng moä cuûa Khöông Vuõ ñang khe kheõ vang leân: - Taïi sao ta khoâng nghó ra kìa? Quaû nhieân laø Phi Laïc kieám, chieâu lieàn chieâu, thöùc lieàn thöùc, coù goïi laø Löu Thuûy Haønh Vaân cuõng khoâng sai! Thu kieám veà, Tieåu Thieân chaàm chaäm nhìn Tröông Ñoáng roài qua Du Haïc ñaïo tröôûng: -224- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Cuøng vôùi Cöûu Truøng coâng phu, Phi Laïc kieám cuõng laø moät trong sôû hoïc cuûa taïi haï. Du Haïc bieán saéc: - Cöûu Truøng Laõo Quaùi ñaõ chieám ñoaït coâng phu naøy sau khi haï thuû Tieân Kieám? Tieåu Thieân nghieâm gioïng: - Ñaïo tröôûng noùi sai roài! Phaûi noùi taïi haï laø di meänh truyeàn nhaân ñoàng thôøi cuûa Tieân Kieám vaø Cöûu Truøng Laõo Quaùi! - Ñoàng di meänh? Caùc haï noùi doái! Tieåu Thieân cao gioïng: - Taïi haï khoâng heà noùi doái! Coù chaêng nguyeân uûy söï vieäc nhö theá naøo, ñaïo tröôûng chöa roõ ñaáy thoâi! Quay qua Thieän Nhaân ñaïi sö, Tieåu Thieân tieáp: - Vaø neáu taïi haï ñoaùn khoâng laàm, vò tieàn boái cuûa quyù phaùi Thieáu Laâm phaûi laø moät trong boán nhaân vaät ñaõ löu laïi tuyeät hoïc cho taïi haï! Thieän Nhaân ñaïi sö giaät mình: - Thí chuû haõy noùi roõ hôn naøo! Tieåu Thieân ñöa ra boán ngoùn tay: - Tieân - Thaàn - Thaùnh - Nhaân. Boán nhaân vaät naøy khi löu töï ñaõ duøng boán chöõ naøy ñeå aùm chæ cho moãi ngöôøi: Tieân laø Tieân Kieám, Nhaân chính laø Cöûu Truøng Laõo Quaùi, Duy coøn hai chöõ Thaàn, Thaùnh kia... Thieän Nhaân baät keâu: - Ngöôøi cuûa teä phaùi ngoaøi coâng phu voõ hoïc coøn raát am töôøng y hoïc! Tieåu Thieân keâu coøn lôùn hôn: - Ñích thò laø Thaùnh Y! - Thaùnh Y? Tieåu Thieân gaät ñaàu: - Nhöõng nhaân vaät naøy vì coù moät lyù do rieâng neân khoâng moät ai chòu löu laïi tính danh thaät söï! Rieâng Thaùnh Y, taïi haï baây giôø môùi hieåu taïi sao Thaùnh Y chæ löu laïi y thuaät vaø moät moân khinh coâng, khoâng löu theâm voõ hoïc naøo khaùc nhö ba nhaân vaät kia! Thieän Nhaân daàn traán tónh: - Khinh coâng nhö theá naøo? Thí chuû lieäu coù theå phoâ dieãn cho baàn taêng xem? Tieåu Thieân voäi hôùp moät hôi thanh khí vaø vaän duïng khinh coâng do Thaùnh Y löu laïi! -225- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vuùt! Nhìn caùch Tieåu Thieân treo lô löûng thaân hình ôû giöõa khoâng trung, Thieän Nhaân baøng hoaøng: - Ñaêng Bình Baùt Boä! A di ñaø phaät! Thieän tai, thieän tai! Roát cuoäc baàn taêng cuõng bieát chuùt ít tin töùc veà Vong Ngaõ! Haï thaân xuoáng, Tieåu Thieân cao gioïng: - Coù leõ do giôùi luaät quaù thaâm nghieâm cuûa quyù phaùi neân Thaùnh Y khoâng daùm löu laïi sôû hoïc voán laø cuûa Thieáu Laâm. Du Haïc baát giaùc gaàm göø: - Moân quy cuûa teä phaùi cuõng khoâng keùm phaàn nghieâm ngaët, keå töø nay caùc haï vöøa phaûi giao hoaøn lieãu kieám vaø kieám quyeát Phi Laïc cho teä phaùi, vöøa khoâng ñöôïc pheùp duøng Phi Laïc Kieám ñeå ñoái ñòch! Tieåu Thieân kinh ngaïc: - Giao thì taïi haï phaûi giao roài, nhöng coøn vieäc khoâng ñöôïc vaän duïng... Du Haïc quaùt lôùn: - Caùc haï khoâng caàn phaûi hoûi ñeán nguyeân do! Baàn ñaïo ñaõ noùi theá naøo thì cöù theá aáy thöïc hieän. Tröø phi caùc haï töï xem laø keû thuø cuûa teä phaùi Voõ Ñang. Tieåu Thieân nhö bò chaán doäng: - Ñaïo tröôûng ñaõ quyeát yù? - Khoâng sai! Tieåu Thieân noùi chaäm vaø saün saøng chôø ñoùn nhöõng ñieàu xaáu nhaát coù theå xaûy ra: - Tieáp nhaän di hoïc laø tieáp nhaän luoân di meänh cuûa ngöôøi löu laïi voõ hoïc! Trong di meänh ñoù, taïi haï khoâng heà bò buoäc phaûi giao laïi baát kyø caùi gì hoaëc vaät gì cho Voõ Ñang! Ñaïo tröôûng muoán ñoái xöû vôùi taïi haï nhö theá naøo cuõng ñöôïc! Tieåu Thieân khoâng phaûi chôø ñôïi laâu, Du Haïc baät tung ngöôøi lao ñeán: - Caùc haï daùm ö? Ñôõ! Vuùt! Veùo... Veùo... Tieåu Thieân kheõ dòch ngöôøi: - Nghó tình Tieân Kieám cuõng moät thôøi laø ngöôøi Voõ Ñang, taïi haï nhöôøng cho ñaïo tröôûng chieâu naøy! -226- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vuùt! Vuø... Bò huït chieâu, Du Haïc beõ maët quaùt lôùn: - Duø sao caùc haï cuøng laø ngöôøi coù lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang, chæ baáy nhieâu ñoù cuõng ñuû cho baàn ñaïo phaùi taän löïc! Xem kieám! Veùo... Veùo... Tieåu Thieân laïi laïng traùnh: - Neáu noùi veà Nguõ Haønh Bang, taïi haï muoán bieát ñaïo tröôûng vì sao chæ muoán huûy dieät? Vuùt! Vuø... Bò huït chieâu laàn nöõa, Du Haïc thaät söï ñoäng noä: - Ñaâu rieâng gì Voõ Ñang muoán huyû dieät toaøn Bang Nguõ Haønh? Caû Thaát ñaïi phaùi cuõng vaäy! Ñôõ! Veùo... Veùo... Tieåu Thieân luøi nhanh veà phía sau, tay ñöa lieãu kieám ra phía tröôùc: - Döøng tay! Vuùt! Du Haïc thôû hoàng hoäc vì sau ba laàn taän löïc vaãn khoâng theå laøm gì Tieåu Thieân, cho duø chæ chaïm vaøo cheùo aùo: - Thaát ñaïi phaùi ôû caû ñaây, caùc haï ñöøng mong coù söï buoâng tha! Quaû nhieân Trang Hoài Nhaïn vaø Tröông Ñoäng cuøng böôùc ñeán: - Hoa Sôn vaø Khoâng Ñoäng... Mieâu Baát Nhaän tieán leân: - Coù Ñieåm Thöôùng phaùi nöõa! Baát kyø ai coù lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang ñeàu ñaùng toäi cheát. Phaùt hieän Thieáu Laâm, Nga My coù phaàn duï döï, rieâng Coân Luaân phaùi Khöông Vuõ thì cöù nhö ngöôøi maát hoàn. Tieåu Thieân boãng quaùt: - Chö vò haõy noùi roõ xem naøo! Chö vò vì oaùn thuø hay vì manh taâm muoán chieám ñoaït coâng phu Caøn Khoân nhö Tam Trang ñang muoán? Coù nhieàu ngöôøi saün saøng trôï löïc, Du Haïc laäp töùc löôùt ñeán: - Ngöôi khoâng ñöôïc noùi böøa! Coâng phu taø moân cuûa Nguõ Haønh Bang ñaâu ñaùng ñeå quan taâm? Ñôõ! Veùo... Veùo... -227- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tröông Ñoáng vôùi moái haän hai laàn nhuïc baïi cuõng xoâng ra: - Ñaõ nhieàu naêm gaõ Bang chuû ñaõ phaùt cuoàng cuûa Nguõ Haønh Bang ñaõ thaát tung, ta tin chaéc ngöôi phaûi coù lieân quan ñeán gaõ! Ñôõ! Vuït! Vuït! Mieâu Baát Nhaän raát muoán xoâng vaøo nhöng do ngaïi ñieàu tieáng thò phi neân phaûi aám öùc ñöùng ngoaøi nhìn vaøo. Cuõng vaäy, Trang Hoài Nhaïn cöù luoân doõi maét nhìn vaø chôø xem thaùi ñoä cuûa Thieáu Laâm Thieän Nhaân ñaïi sö! Phaùt hieän roõ vaø cuõng e ngaïi chính ñieàu ñoù, Tieåu Thieân khoâng muoán ngay luùc naøy laøm maát ñi chuùt hoøa khí hieám hoi vôùi thaát ñaïi phaùi. Do ñoù, traùnh söû duïng Löu Thuûy Haønh Vaân Phi Laïc Kieám, Tieåu Thieân thu giöõ kieám vaøo thaét löng vaø laäp töùc phaùt chöôûng: - Nhò vò ñaõ böùc eùp taïi haï phaûi ra tay! Haõy xem Cöûu Truøng ñeä tam thöùc! Vuø... Vuø... AØo... AØo... AÀm! AÀm! Ñao vaø kieám cuûa Tröông Ñoáng vaø Du Haïc khoâng theå loït qua lôùp soùng kình taàng taàng lôùp lôùp cuûa chöôûng Cöûu Truøng. Caû hai luøi laïi vaø ñöa maét nhìn nhau. Thaät nhanh, caû hai laïi xoâng leân vôùi ngöôøi beân höõu, ngöôøi beân taû: - Tieáp kieám! - Xem ñao! Veùo... Veùo... Vuït! Vuït! Tieåu Thieân sau laàn giao thuû vöøa roài coù caûm nhaän noäi löïc baûn thaân khoâng ñuû cuøng moät luùc cheá ngöï hai tay ñaïi cao thuû vaø ñeàu laø nhöõng nhaân vaät nhaát moân chi chuû! Thaáy hoï laïi xoâng ñeán vôùi ñaáu phaùp taû höõu hieäp coâng, kín nhö töôøng ñoàng vaùch saét, Tieåu Thieân caû giaän: - Nhò vò chôù böùc ngöôøi thaùi quaù! Xem ñaây! AØo... AØo... Vuø! Vuø! -228- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Cuøng moät luùc thi trieån hai chieâu, phaân khai ra ñeå ñoái phoù vôùi hai phía, Tieåu Thieân ñaõ quaù lieàu lónh. Nhaän ra ñieàu ñoù, nöûa nhö höõu yù, nöûa nhö voâ tình, Tieåu Thieân nghe Khöông Vuõ laåm baåm: - Noäi löïc khoâng baèng, duøng cöùng chaïm cöùng laø haï saùch. Tieáng chaïm chieâu ñaõ vang leân. AÀm! AÀm! Ñuùng laø haï saùch nhö Khöông Vuõ baûo, Tieåu Thieân phaûi khoù khaên laém môùi khoâng bò ñao vaø kieám cuûa hoï chaïm vaøo! Nhaän ra söï thaät, Tieåu Thieân ñaønh phaûi baït kieám: - Taïi haï xin thaát leã! Xem kieám! Veùo... Veùo... Du Haïc gaàm vang: - Ngöôi daùm duøng Phi Laïc Kieám thaät ö? Vaäy ñöøng traùch sao baàn ñaïo khoâng nhaân nhöôïng. Ñôõ! Veùo... Veùo... Tröông Ñoáng cuõng böïc töùc heùt vang: - Khöông chöôûng moân sao laïi giuùp ngöôøi ngoaøi? Thaát phu, Ñôõ! Vuït! Vuït! Choang! Choang! Choang! Kieám lieàn kieám, chieâu lieàn chieâu, nhôø Phi Laïc Kieám, Tieåu Thieân xuaát thuû nhö Löu Thuûy Haønh Vaân, ngaên chaën haàu heát kieám chieâu vaø ñao phaùp cuûa hoï! Haäm höïc, Trang Hoài Nhaïn quaéc maét nhìn Khöông Vuõ: - Khöông chöôûng moân coù yù gì khi coá yù leân tieáng ñieåm chæ cho ñoái phöông? Khoâng muoán Khöông Vuõ phaûi khoù xöû, Tieåu Thieân coá yù gaàm to: - Taïi haï naøo chæ coù Phi Laïc Kieám! Haõy xem ñaây! Veùo... Veùo... Kieám phaùp cuûa Tieåu Thieân boãng thay ñoåi, taïo ra moät loaïi kieám phaùp nöûa laï nöûa quen vôùi quaàn huøng! Coù tieáng Du Haïc thònh noä: - Laø Tam Phong Kieám cuûa Huyønh Phong Trang ö? Ñôõ! Veùo... -229- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Nhöng Tröông Ñoáng laïi noùi khaùc: - Cuõng laø Phi Laïc Kieám bò y coá tình ñaùnh khaùc ñi! Haõy ñôõ! Vuït... Vuït... Trong khi ñoù, do coù chuùt hôøn vì maõi vaãn khoâng nghe Khöông Vuõ leân tieáng ñaùp laïi, Trang Hoài Nhaïn vuït keâu: - Hoùa ra y cuõng bieát Lieân Hoaøn Thaát Tuyeät Kieám cuûa phaùi Coân Luaân? Choang! Choang! Choang! Trong khi moãi ngöôøi ñoaùn moãi phaùch, kieám cuûa Tieåu Thieân baát ngôø lia ra, nhanh nhö tia chôùp. Veùo... Tieåu Thieân döøng kieám chæ caùch huyeät haàu loä cuûa Du Haïc ñoä nöûa gang tay, mieäng cöôøi laïnh moät tieáng: - Ñaïo tröôûng nghó sao? Taïi haï ñaâu caàn Phi Laïc Kieám vaãn coù theå... Lôøi cuûa Tieåu Thieân chöa döùt, boãng coù moät traøng nhöõng tieáng voã tay vang leân. Boáp! Boáp! Boáp! Ñoàng thôøi cuõng vang leân tieáng taùn döông: - Haûo kieám phaùp! Boån ñaïo chuû chöa töøng thaáy ai coù kieám phaùp nhanh nhö vaäy! Moïi ngöôøi ruùng ñoäng... Tieåu Thieân keâu to: - Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo? Laõo ñaïo Linh Hoùa? Ñuùng luùc ñoù, laàn löôït coù chín boùng ngöôøi xuaát hieän. Vuùt! Vuùt! Vuùt! Moïi ngöôøi ñöôïc dòp keâu leân naùo loaïn: - Chính laø Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! - Sao laïi coù Thaát Tinh cuøng ñi? - Laõo Hyû Khuùc Ñôùi Laäp?! Quaû nhieân laø Thaát Tinh saùu naêm qua ñaõ tuyeät tích? Rieâng Tieåu Thieân moät laàn nöõa phaûi keâu trong söï kinh ngaïc toät cuøng: - Hoùa Thoâng? Phaûi chaêng ngöôi chính laø Hoùa Thoâng? Trong chín nhaân vaät môùi xuaát hieän, tuy taát caû ñeàu maëc ñaïo baøo, keå caû Thaát Tinh nhö moïi ngöôøi vöøa nhaän dieän, nhöng coù moät nhaân vaät vôùi nieân kyû chæ ñoä ñoâi möôi! Ñaïo nhaân naøy nhìn söõng Tieåu Thieân: -230- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Caùc haï laø ai? Sao laïi bieát roõ Hoùa Thoâng ta? Ñaïo thuû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo xaï tia maét rôïn ngöôøi vaøo Tieåu Thieân: - Ngöôi bieát boån ñaïo chuû, boån ñaïo chuû khoâng laï! Nhöng vieäc ngöôi bieát tieåu ñaïo Hoùa Thoâng, xem ra ngöôi khoâng phaûi haïng ngöôøi ñôn giaûn! Kheõ haát maët, laõo ñaïo Linh Hoaù traàm gioïng: - Haõy loät boû lôùp che maët cuûa haén, Hoùa Thoâng! Hoùa Thoâng öùng tieáng ñaùp: - Ñoà nhi tuaân leänh! Vuùt! Y lao ñeán vaø choäp nhanh vaøo maët Tieåu Thieân: - Truùng! Vuø... Töø luùc hieän thaân, lôøi leõ cuûa laõo ñaïo Linh Hoùa luoân haøm yù khinh mieät, ñieàu ñoù caøng khieán Tieåu Thieân deã nhôù laïi chuyeän ñaõ xaûy ra saùu naêm tröôùc ôû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! Ñöông nhieân Tieåu Thieân cuõng phaûi nhôù ñeán Hoaù Thoâng, vôùi nhöõng gì y ñaõ noùi, vaø sau naøy, khi laõo quaùi nhaân nghe chuyeän ñaõ ñeà quyeát Hoùa Thoâng khoâng heà coù thaät taâm trong vieäc giuùp Tieåu Thieân troán chaïy! Söï xuaát hieän cuûa Hoùa Thoâng ngay beân caïnh laõo Ñaïo Linh Hoùa ñaõ khieán cho Tieåu Thieân ngôø vöïc. Vôùi söï ngôø vöïc ñoù, Tieåu Thieân chôït coù aùc caûm vôùi Hoùa Thoâng, nhaát laø khi thaáy y tuaân theo meänh leänh cuûa laõo Ñaïo Chuû vaø ra tay thaät quyeát lieät. Tieåu Thieân nghieâng ñaàu, muoán traùnh caùi choäp cuûa Hoùa Thoâng! Naøo ngôø, Hoùa Thoâng cöôøi doøn daõ: - Caùc haï laàm keá cuûa ta roài! Xem ñaây! Ha... Ha... Uoán coå tay, Hoùa Thoâng vuoát nheï xuoáng ngöôøi Tieåu Thieân. Baèng ñoäng taùc naøy Hoùa Thoâng voâ hình chung khoáng cheá toaøn boä nhöõng yeáu huyeät quan troïng ôû phaàn tröôùc thaân cuûa Tieåu Thieân. Thaùn phuïc vaø thaát kinh tröôùc chieâu thöùc vöøa lôïi haïi vöøa quaù ñoäc aùc cuûa Hoùa Thoâng, Tieåu Thieân dôïm chaân nhaûy luøi. Vuùt! -231- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoùa Thoâng laïi cöôøi, khi tung ngöôøi nhaûy phoác qua ñaàu Tieåu Thieân vaø haï thaân ngay phía sau löng: - Haõy loät boû lôùp che maët naøo! Ha... Ha... Bieát Hoùa Thoâng nhôø quyû quyeät neân chieâu thöùc vaø loái bieán chieâu ñaõ ñaït möùc bieán aûo lôïi haïi, khieán Tieåu Thieân nhaän ñònh roõ hôn sôû hoïc cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! Töø phía sau, baøn tay cuûa Hoùa Thoâng haàu nhö saép chaïm vaøo vuoâng luïa che maët cuûa Tieåu Thieân. Baát ngôø, ôû Tieåu Thieân tuy khoâng heà coù baát kyø daáu hieäu naøo cuûa söï duïng löïc nhöng toaøn thaân boãng khoâng laïi boác thaúng leân cao, vöôït ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa Hoaù Thoâng. Vuùt! Tay cuûa Hoùa Thoâng ñang ngang maët Tieåu Thieân, do ñoäng taùc naøy, tay cuûa y khi chuïp vaøo chæ laø chuïp vaøo phaàn ngöïc cuûa Tieåu Thieân maø thoâi. Töôûng ñaéc thuû, naøo ngôø thaát baïi, Hoùa Thoâng giaän döõ, doàn kình vaøo tay, voã maïnh vaøo taâm thaát Tieåu Thieân: - Caùc haï traùnh ñöôïc nöõa sao? Vuø... Ñaõ löôøng tröôùc phaûn öùng naøy cuûa Hoùa Thoâng, khi vaän duïng khinh coâng thöôïng thöøa ñeå töï boác thaân hình leân cao, Tieåu Thieân cuõng ñaõ hôïm saün taû chöôûng. Ngay khi bieát Hoùa Thoâng, voã chöôûng vaøo muoán saùt haïi, taû thuû cuûa Tieåu Thieân töø saùt loàng ngöïc lieàn ñöôïc ñaåy baät ra: - Chieâu thöùc quaû aùc ñoäc! Ñôõ! AØo... AÀm! Taû chöôûng cuûa Tieåu Thieân chaïm vaøo höõu kình cuûa Hoùa Thoâng, keát quaû cuûa chaán kình laøm cho höõu thuû cuûa Hoùa Thoâng bò ñaåy baät ra ngoaøi, cuõng laøm cho thaân hình cuûa Hoùa Thoâng ôû phía sau phaûi bò nhích ñoäng, xoay veà phía taû cuûa Tieåu Thieân. Hai phen thaát baïi khieán Hoaù Thoâng chôït laïnh gioïng rít leân: - Naïp maïng! Soaït! Treân taû thuû cuûa Hoùa Thoâng boãng xuaát hieän moät thanh tieåu kieám. Y ñaâm thaúng vaøo phía taû thaân hình cuûa Tieåu Thieân. Vuït! -232- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vôùi khoaûng caùch quaù gaàn vaø treân tay cuûa Hoùa Thoâng laïi coù theâm lôïi khí, moïi ngöôøi ôû phía ngoaøi nhìn thaáy ñeàu tin chaéc Tieåu Thieân phen naøy khoù toaøn maïng! Hoï baät keâu khoâng töï chuû: - Nguy tai! - OÀ! - Chieâu thöùc quaù hieåm ñoäc... Keå caû Tieåu Thieân cuõng phaûi caûm nhaän ñieàu ñoù, vì Tieåu Thieân duø coù naèm mô cuõng khoâng theå ngôø Hoùa Thoâng coù theå xuaát kyø baát yù duøng lôïi khí ñeå haï ñoäc thuû! Thaân mình vaãn ñang boác cao, Tieåu Thieân chôït heùt lôùn: - Leân! Laäp töùc, thaân hình cuûa Tieåu Thieân laïi töï boác cao theâm moät taàng nöõa, vöøa ñuû cho tieåu kieám cuûa Hoaù Thoâng phaûi choïc thaúng vaøo thaét löng cuûa Tieåu Thieân. Vôùi dieãn bieán naøy, ai ai ñöùng quanh ñoù cuõng phaûi töï hoûi: “Y laøm nhö theá coù ích gì? Lôïi khí cuûa gaõ kia ñaèng naøo cuõng ñaâm vaøo y. Khoâng leõ bò ñaâm vaøo thaét löng laø khaùc vôùi vieäc bò ñaâm vaøo nhöõng vò theá khaùc? Ñaâm vaøo ñaâu cuõng laø ñaâm. Voâ Danh Nhaân laàn naøy ñuùng laø voâ phöông thoaùt maïng!” Cuõng nghó nhö theá, Hoùa Thoâng laäp töùc ñaâm maïnh tieåu kieám vaøo vuøng thaét löng cuûa Tieåu Thieân. Vuø... Cuõng nhö moïi ngöôøi. Hoùa Thoâng ñaõ queân treân tay Tieåu Thieân haõy coøn thanh kieám! Maø kieám ñoù naøo phaûi loaïi kieám thoâng thöôøng? Ñoù chính laø Lieãu kieám, moät loaïi kieám coù nhöõng tính naêng khaùc xa nhöõng thanh kieám khaùc. Khi vaän duïng khinh coâng thöôïng thöøa ñeå töï boác leân cao moät laàn nöõa, Tieåu Thieân naøo phaûi ngaãu nhieân ñöa vuøng thaét löng cho Hoùa Thoâng ñaâm vaøo? Vôùi toan tính chuaån xaùc, thanh Lieãu kieám treân tay Tieåu Thieân baát ngôø uoán voøng quanh thaân vaø uoán ñuùng choã coù thaét löng. Ñaây laø ñoäng taùc Tieåu Thieân thöôøng vaän duïng moãi khi thu giöõ vaø caát giaáu thanh Lieãu kieám trong ngöôøi. Do ñaõ quen tay, söï xuaát hieän cuûa thanh Lieãu kieám ôû quanh thaét löng ngay laäp töùc taïo moät keát quaû baát ngôø! Choang! -233- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu kieám cuûa Hoùa Thoâng thay vì caém ngaäp vaøo ngöôøi Tieåu Thieân thì bò söï uoán voøng cuûa thanh Lieãu kieám chaën ñöùng. Hoùa Thoâng söõng ngöôøi vì khoâng theå hieåu taïi sao gaõ che maët kia laïi coù theå coù moät ñoäng taùc xuaát quyû nhaäp thaàn ñeán nhö vaäy! Nhaân cô hoäi naøy, thaân hình cuûa Tieåu Thieân cöù laø laø bay ra ngoaøi, vöôït thoaùt khoûi taàm khoáng cheá quaù aùc ñoäc cuûa Hoùa Thoâng. Vuùt! Laõo ñaïo Linh Hoùa khoâng theå khoâng buoät mieäng keâu leân moät tieáng thaùn phuïc: - Ñaêng Bình Baùt Boä quaû nhieân lôïi haïi, thuû phaùp coøn lôïi haïi hôn! Ñaõ leân tieáng ñöôïc, töùc laõo ñaïo Linh Hoùa ñaõ kòp traán ñònh! Laõo cöôøi khanh khaùch: - Hoùa Thoâng! Ngöôi gaëp kyø phuøng ñòch thuû roài ñoù! Ha... Ha... Vöøa giaän vöøa hieåu roõ aån yù cuûa sö phuï, Hoaù Thoâng nhanh nhö tia chôùp lao aäp vaøo Tieåu Thieân: - Caùc haï chæ nhôø may thoâi! Laàn naøy ñöøng hoøng thoaùt! Ñôõ! Vuùt! Vuø... Vuø... Ñang luùc Hoùa Thoâng quyeát cuøng Tieåu Thieân tranh hôn keùm, laõo ñaïo Linh Hoùa baát ngôø phaát tay, ra hieäu leänh: - Ñaõ ñeán luùc roài, chö vò Thaát Tinh Hoùa Ñaïo haõy mau thu thaäp taát caû, khoâng chöøa moät ai! Baûy nhaân vaät ñaõ moät thôøi ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán vôùi danh Thaát Tinh, töø khi hieän thaân cho ñeán giôø vaãn im hôi laëng tieáng. Ñeán luùc nghe hieäu leänh cuûa laõo ñaïo Linh Hoùa, boïn hoï vôùi danh xöng môùi laø Thaát Tinh Hoùa Ñaïo boãng ñoäng thaân lao ñeán thaúng nhöõng vò chöôûng moân nhaân! Hoï phaân khai, moãi ngöôøi töï choïn cho mình moät vò chöôûng moân nhaân laøm ñoái töôïng! Do baát ngôø neân Tröông Ñoáng phaûi quaùt leân kinh ngaïc: - Haønh ñoäng naøy laø coù yù gì, Linh Ñaïo Chuû? Mieâu Baát Nhaän thì keâu söõng sôø: - Töø luùc naøo Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo coù yù ñoái ñaàu vôùi thaát ñaïi phaùi chuùng ta? Thieän Nhaân ñaïi sö nhö mô hoà hieåu, boãng cheùp mieäng keâu nhö than: - Chö vò vaãn chöa hieåu sao? Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo ñaâu phaûi voâ côù xuaát hieän luùc naøy? -234- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 15. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Du Haïc ñaïo tröôûng baøng hoaøng: - Ñaây laø haønh vi muoán ñoäc baù voõ laâm, thu phuïc quaàn huøng chaêng? Laõo ñaïo Linh Hoùa cöôøi lôùn: - Vaäy laø chö vò ñaõ hieåu! Ha...Ha... Nghòch ta thì cheát, thuaän ta thì soáng! Chæ coù moät con ñöôøng cho chö vò choïn löïa thoâi. Ha... Ha... Thaát Tinh Hoùa Ñaïo thuûy chung khoâng noùi moät lôøi. Hoï baûy ngöôøi ñoái maët vôùi baûy vò chöôûng moân nhaân vaø cöù ngang nhieân xuaát thuû. Vuø.. Vuø.. AØo... AØo... Buoäc phaûi giao chieán, Trang Hoài Nhaïn gaàm vang: - Laõo Laïc! Haïng nhö laõo maø daùm ñoái ñaàu vôùi boån chöôûng moân sao? Ñôõ? Vuø... Vuø... Vò sö thaùi Nga My phaùi cuõng phaûi thoát leân caâu giaän döõ: - Hoàng Thu Nhaân! Baàn ni thaät khoâng nôõ tuyeät tình, nhöng nhö theá naøy thì... Ñôõ! Du Haïc ñaïo tröôûng loang kieám nhö möa sa baõo taùp: - Laõo Noä Quaùch Phuù! Xem kieám cho bieát lôïi haïi! Veùo... Veùo... Coù nhieàu tieáng quaùt cuøng vang leân, taát caû ñeàu coù chung moät yù nghó: Nhöõng vò chöôûng moân khoâng theå naøo ngôø boïn Thaát Tinh daùm cuøng hoï ñoái chieâu! Vì töø thuôû naøo, baûn lónh cuûa Thaát Tinh neáu so vôùi thaát ñaïi phaùi thì chæ nhö aùnh saùng minh nguyeät so vôùi aùnh saùng cuûa vaàng döông! Vaø ñöông nhieân hoï khoâng tin boïn Thaát Tinh coù theå bình thuû vôùi hoï, ñoù laø chöa noùi ñeán vieäc coù theå cheá ngöï hoï, thu thaäp hoï nhö laõo ñaïo Linh Hoùa ñaõ noùi! Theá nhöng söï thaät laïi khaùc! Nhöõng tieáng chaïm kình ñaõ vang leân. AÀm! AÀm! Choang! AÀm! Vuø... AÀm! Keùo theo nhöõng tieáng chaïm kình laø nhöõng tieáng keâu ñaày kinh ngaïc cuûa nhöõng vò chöôûng moân: - Höø? Haûo coâng phu! -235- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 16. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Uyù! Laõo OÂ ngöôi sao coù baûn laõnh naøy? - A di ñaø phaät! Coâng phu quaû thaät lôïi haïi! oOo Töø luùc Thaát Tinh xuaát hieän vaø xuaát hieän cuøng vôùi laõo ñaïo Linh Hoùa, Tieåu Thieân ñaõ coù nhieàu nghi ngôø! Söï nghi ngôø ñoù caøng taêng cao khi Thaát Tinh ñöôïc laõo ñaïo Linh Hoùa goïi baèng danh xöng khaùc: Thaát Tinh Hoùa Ñaïo. Vaø Tieåu Thieân khoâng theå khoâng nhôù ñeán nhöõng thöù baäc khaù kyø laï cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo, trong ñoù baäc thaáp nhaát laø Ñaïo Noâ goàm toaøn nhöõng ngöôøi hoaëc do baåm sinh hoaëc do bò haïi maø hoï ñeàu bò caâm vaø ñieác, nhöõng Lung AÙ noâ boäc raát trung thaønh! Nhö vaäy, lieäu Thaát Tinh Hoùa Ñaïo cuõng coù chung caûnh ngoä nhö boïn Ñaïo Noâ? Vì theá, khi nghe nhöõng vò chöôûng moân nhaân laàn löôït keâu leân, baûo coâng phu cuûa Thaát Tinh baây giôø ñaõ quaù khaùc laï, quaù lôïi haïi so vôùi coâng phu cuûa chính hoï tröôùc kia, Tieåu Thieân caøng theâm nghi ngôø. Nhaûy traùnh moät chöôûng cuûa Hoùa Thoâng, Tieåu Thieân loang kieám, böùc Hoùa Thoâng phaûi lui veà theá phoøng thuû: - Coâng phu cuûa Thaát Tinh ñaõ khaùc tröôùc, phaûi chaêng ñoù laø lyù do khieán hoï bi gaùn theâm hai chöõ Hoùa Ñaïo vaøo danh xöng voán dó cuûa hoï? Caøng giao ñaáu, Hoùa Thoâng caøng nhaän ra muoán thaéng Tieåu Thieân khoâng phaûi deã! Y baát phuïc, vì theá, y chuyeân chuù vaøo vieäc tìm caùch hoùa giaûi nhöõng chieâu kieám cuûa Tieåu Thieân! Y naït to: - Hoï ñaõ laø moân nhaân cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo, vieäc cuûa hoï, caùc haï baát taát phaûi hoûi ñeán! Ñôõ! Vuø... Vuø... Chöôûng löïc cuûa Hoùa Thoâng cöù man maùc, nhö coù nhö khoâng, uyeån chuyeån len vaøo töøng keõ hôû trong kieám chieâu cuûa Tieåu Thieân. Ñieàu ñoù khieán Tieåu Thieân vì kinh ngaïc phaûi toû ra caån troïng: - Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo voán noåi danh nhôø coâng phu Huyeàn Thoâng Ñoàng Nguyeân Coâng? Chöôûng naøy cuûa caùc haï phaûi chaêng chính laø coâng phu ñoù? Ñaåy nhanh chieâu thöùc, Tieåu Thieân ra chieâu lieân mieân baát ñoaïn laøm cho kieám chieâu thaät söï trôû neân Löu Thuûy Haønh Vaân. -236- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 17. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Veùo... Veùo... Nhö ñaõ phaùt hieän choã coù theå coâng kích, chöôûng löïc cuûa Hoùa Thoâng lieàn hoäi tuï, quaät thaúng vaøo maøn kieám quang cuûa Tieåu Thieân: - Caùc haï bieát khaù nhieàu ñaáy! Raát tieác haây coøn thieáu soùt nhieàu! Truùng! AØo... AØo... AÀm! Vaàng kieám quang cuûa Tieåu Thieân chôït khöïng laïi! Nhöõng töôûng seõ taét ngaám naøo ngôø vaàng kieám laïi boäc phaùt coøn döõ doäi hôn tröôùc! Tieåu Thieân quaùt: - Ñaâu deã nhö vaäy?! Xem chieâu! Veùo... Hoùa Thoâng tuy baát ngôø vì Tieåu Thieân vaãn chöa thuùc thuû nhöng laäp töùc y quaùt leân: Ñoái vôùi ta vaãn laø deã! Ñôõ! Vuø... Vuø... AØo... AØo... AÀm! Bò chaán kình laøm cho kieám chieâu heát linh hoaït, Tieåu Thieân cöôøi doøn daõ: - Haûo coâng phu! Coøn chöôûng naøy thì sao? Ñôõ! Ha... Ha... AØo... AØo... Hoùa Thoâng gaàm göø: - Cöûu Truøng Chöôûng? Ñöôïc! Xem ñaây! Vuø... Vuø... AÀm! Tieåu Thieân vöøa thu kieám voøng quanh löng vöøa haát maïnh song chöôûng: - Ñôõ! AØo... AØo... Vuø... Vuø... Hoùa Thoâng boãng döng tung cheách ngöôøi leân cao, sau ñoù thaàn toác xaø xuoáng: - Tieáp chieâu! Vuø... AÀm! -237- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 18. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh AØo... AÀm! Mô hoà nhaän ra caùch phaùt chieâu cuûa Hoùa Thoâng, Tieåu Thieân buoät mieäng noùi ra thaønh lôøi: - Laø Thaát Caàm Tuyeät Hoaù Khuùc? Saéc maët cuûa Hoùa Thoâng vuït thay ñoåi! Y laïi boác ngöôøi leân cao, quaùt doäi xuoáng: - Caùc haï quaû nhieân bieát nhieàu hôn ta töôûng! Haõy ñôõ! Vuùt! Vuø... Vuø... Chính luùc ñoù coù tieáng laõo ñaïo Linh Hoaù rít leân: - Phaûi khoáng cheá y, Hoùa Thoâng! Ta thaät söï muoán bieát y laø ai! Tieåu Thieân laäp töùc vaän duïng chöôûng Cöûu Truøng, coá mình treâu choïc laõo ñaïo Linh Hoùa: - Muoán bieát ta laø ai ö? Khoâng deã ñaâu! Haõy xem Cöûu Truøng ñeä nguõ thöùc! Vuø... AÀm! AØo... AÀm! Hoùa Thoâng nöông theo chaán kình, vuït laïng nhanh veà phía sau löng Tieåu Thieân. - Naèm xuoáng naøo! Vuùt! Vuø... Vuø... Tieåu Thieân cho toaøn thaân boác cao theo khinh coâng thöôïng thöøa Ñaêng Bình Baùt Boä, mieäng cöôøi ngaët ngheõo: - Chính Hoùa Thoâng ngöôi phaûi naèm xuoáng thì ñuùng hôn! Ñôõ! Vuùt! AØo... AØo AÀm! AÀm! Keát quaû thaät baát ngôø, Hoùa Thoâng do keùm noäi löïc neân bò chöôûng kình cuûa Tieåu Thieân ñaåy luøi vaø laûo ñaûo cöôùc boä! Nhö cuõng khoâng ngôø ñieàu ñoù, ñích thaân laõo ñaïo Linh Hoùa lao vaøo: - Xem ra boån Ñaïo chuû ñaõ ñaùnh giaù ngöôi quaù thaáp! Tieáp chieâu! Vuùt! Vuø... Vuø... -238- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 19. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Khaùc xa so vôùi Hoùa Thoâng, chöôûng löïc cuûa laõo ñaïo Linh Hoùa cöù cuoàn cuoän. mang theo uy löïc laáp bieån dôøi non. Tieåu Thieân thoaùng baøng hoaøng, ñaønh phaûi lieàu mình tieáp ñôõ: - Thaûo naøo laõo khoâng coù daõ taâm ñoäc baù voõ laâm! Coâng phu quaû thaâm haäu! Ñôõ! Vuø... Vuø... AØo... AØo... AÀm! Tieåu Thieân bò chaán ñoäng ñeán phaûi luøi xa hôn tröôïng! Laõo ñaïo lao ñeán: - Coøn chöa thuùc thuû ö? Ñôõ! AØo... AØo... Nguyeân khí chöa kòp oån ñònh, chöôûng cuûa laõo ñaïo laøm cho Tieåu Thieân boái roái. phaûi dòch ngöôøi ñònh traùnh. Vuùt! Nhöng laõo ñaïo ñaõ kòp nhaän ra yù ñònh cuûa Tieåu Thieân: - Chaïy ñaâu cho thoaùt? Ñôõ! Vuø... Vuø... Bò phong toûa loái chaïy, Tieåu Thieân maïo hieåm doác toaøn löïc vaøo song chöôûng: - Ta sôï laõo sao? Ñôõ! Höï! Tieåu Thieân bò chaán kình laøm cho laûo ñaûo nhieàu hôn, ñuùng laø caûnh thuyeàn nan beù nhoû bò soùng döõ nhoài laéc! Laõo Ñaïo cöôøi ngaïo ngheã: - Ngöôi ñaâu phaûi ñoái thuû cuûa boån ñaïo chuû! Naèm xuoáng! Ha... Ha... Vuø... Vuø... Bieát nguy, Tieåu Thieân vôø quaùt leân: - Haõy xem tuyeät hoïc cuûa ta! Vuø... Vuø... Nhaän ra chieâu chöôûng cuûa Tieåu Thieân, laõo Ñaïo caøng cöôøi nhieàu hôn: - Tam Phong Chöôûng?! Thaät nöïc cöôøi! Ha... Ha... AÀm! -239- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 20. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Traøng cöôøi cuûa laõo boãng ngöng baët khi phaùt hieän Tieåu Thieân kòp thu chieâu ñuùng luùc vaø nhaân soùng kình ñöa ñaåy, Tieåu Thieân caû ngöôøi laãn boùng ñeàu lao ñi. Vuùt! - Chaïy ñi ñaâu? Tieáng quaùt cuûa laõo roát cuoäc chæ rôi vaøo khoaûng khoâng voâ ñònh, vì Tieåu Thieân ñaõ laån khuaát vaøo nhöõng cô ngôi truøng ñieäp voán laø toång ñaøn Nguõ Haønh Bang. Phaãn noä, laõo ñaïo Linh Hoùa quay qua truùt giaän vaøo nhöõng vò chöôûng moân nhaân ñang bò Thaát Tinh Hoaù Ñaïo ñaùnh cho thaát ñieân baùt ñaûo: - Keû naøo khoâng thuaän phuïc, gieát! Tieáng gaàm cuûa laõo ñaïo Linh Hoùa coøn ñang aâm vang thì mô hoà coù moät traøng cöôøi theo gioù ñöa ñeán taän tai laõo: - Nhaát Ñaïo Huyeàn Thoâng - Tieåu Tröôøng Nhò Kieám! Laõo muoán gieát ai vaäy, Linh Hoùa? Ha... Ha... Ñaõ theá, moät traøng cöôøi khaùc laïi vang leân tieáp noái: - Thoâng thöôøng thì Ñaïo Vöôïng Ma Tieâu nhöng sao trong caâu noùi kia, laõo caùi ta chæ nghe toaøn laø saùt khí? Khoâng coù leõ ta ñoaùn sai? Ha..Ha... Laõo ñaïo Linh Hoùa bieán saéc... Viiettkiiem..com V e k em com -240- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2