Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 21

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

54
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 21

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài thöù hai möôi moát HOÏA KIEÁP GIANG HOÀ V uùt! Vuùt! Nhìn hai nhaân vaät vöøa xuaát hieän, laõo Ñaïo Linh Hoùa chöa kòp leân tieáng thì ñaõ nghe nhöõng vò chöôûng moân nhaân kia keâu aàm leân: - Tieåu Kieám Chöôûng Trung Xuyeân Baùch Boä Haøn Ñaïi Hieäp! - Nhò vò ñeán thaät kòp luùc! Ña taï Thoâi tieàn boái, Bang chuû Caùi bang! Hai nhaân vaät noï, moät ngoaøi thaát tuaàn, moät xaáp xæ boán möôi, nhaân vaät cao nieân tieáp tuïc cöôøi heành cheäch: - Laõo Caùi ta giaø roài, ñöông nhieân phaûi ñeán chaäm hôn! Nhöng khoâng sao, nhôø ñoù luõ ñoà töû ñoà toân cuûa laõo Thoâi naøy cuõng kòp ñeán ñoâng ñuû! Ha... Ha..... Ñang bieán saéc, laõo Ñaïo Linh Hoùa boãng ñoåi thaønh haäm höïc! Laõo uaát öùc nhìn laõo Caùi: - Ñuùng laø aâm hoàn baát taùn! Laõo aùm ta maõi theá sao, laõo Thoâi? Laõo Caùi ngöng cöôøi, khinh khænh nhìn Linh Hoùa: - Laõo khoâng aùm ngöôi thì aùm ai? Ngöôi ñöøng queân ñoù laø laõo thöïc hieän theo di meänh cuûa laõo loã muõi traâu maø ngöôi vaãn goïi laø sö phuï! Linh Hoùa giaän döõ: - Ta... Laõo Caùi bóu moâi: - Sao? Ngöôi ñònh noùi ngöôi khoâng coù sö phuï? Cuõng ñöôïc! Vaäy haõy cho laõo bieát, coâng phu cuûa ngöôi töø ñaâu coù? Nghóa huynh ngöôi, Tö Ñoà Thuaän hieän ñang ôû ñaâu? Linh Hoùa laép baép: - Ta... Ta... Laõo Caùi cöôøi nheï: - Ngöôi khoâng noùi ñöôïc chöù gì? Vaäy ñöøng traùch laõo sao cöù aùm ngöôi! Ñi ñi! Ñöøng ñöùng maõi ñaây khieán laõo theâm ngöùa maét! Töø ngöùa maét seõ chuyeån sang ngöùa tay; haäu quaû nhö theá naøo ngöôi phaûi thöøa bieát! Hay ngöôi muoán thöû? Linh Hoùa luøi laïi vôùi saéc maët nhôït nhaït. Sau ñoù, baát chaáp söï ngô ngaùc cuûa Hoaù Thoâng, Linh Hoùa ñaønh ra leänh: - Trieät thoaùi Thaát Tinh mau, Hoùa Thoâng! -241- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoùa Thoâng kinh ngaïc: - Sö phuï... Linh Ñaïo cöôøi laït: - Thöïc hieän ñi, chôù hoûi nhieàu! Chuùng ta taïm nhöôïng laàn naøy vaäy! Höø! Mieãn cöôõng, Hoáa Thoâng boãng laáy ra moät laù côø hình ba goùc, ñoù chính laø tieâu kyø cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo. Hoùa Thoâng phaát qua vaøi löôït: - Thaát Tinh Hoùa Ñaïo nghe leänh! Lui! Nhìn boïn Linh Ñaïo voäi vaõ boû ñi, nhaân vaät cuøng xuaát hieän vôùi laõo caùi cöù laéc ñaàu cöôøi göôïng: - Cho ñeán nay vaõn boái vaãn khoâng theå hieåu, laøm caùch naøo Thoâi tieàn boái coù theå khieán Linh Hoùa phaûi trôû neân nhu nhöôïc tröôùc tieàn boái? Laõo Caùi khoâng coøn giöõ thaùi ñoä ñuøa giôõn nöõa, traùi laïi, laõo traàm gioïng: - Baèng caùch naøo thì ta khoâng theå noùi! Nhöng coù ñieàu naøy ta khoâng theå khoâng noùi: khoâng bao laâu nöõa Linh Hoùa seõ khoâng sôï ta! Ñieàu ñoù coù nghóa laø ta phaûi sôï ngöôïc laïi y! Thieän Nhaân ñaïi sö tieán laïi gaàn: - A di ñaø phaät! Cuõng laø ñieàu khoù hieåu, sao tieàn boái khoâng nhaân cô hoäi naøy, hoaëc nhöõng cô hoäi ñaõ coù tröôùc ñaây, xöû trí Linh Ñaïo? Laõo Caùi quaéc maét nhìn laïi Thieän Nhaân: - Ta cuõng coù ñieàu khoâng hieåu, thaát ñaïi phaùi vì sao cöù muoán huûy dieät Nguõ Haønh Bang? Höø! Ñöøng noùi vôùi ta laø thaát ñaïi phaùi muoán baùo thuø cho nhöõng ñeä töû ñaõ bò Nguõ Haønh Bang saùt haïi. Ñeä töû cuûa Nguõ Haønh Bang cuõng bò thaát ñaïi phaùi gieát ñaâu ít? Thieän Nhaân ñaïi sö aáp uùng nhö khoâng theå noùi! Thaáy vaäy, Du Haïc leân tieáng: - Tam Trang ñang lôïi duïng danh nghóa Nguõ Haønh Bang, quyeát cuøng thaát ñaïi phaùi ñöông ñaàu! Thaát ñaïi phaùi chæ muoán loaïi tröø Tam Trang thoâi! Lôøi noùi cuûa Du Haïc laäp töùc nhaän ñöôïc söï höôûng öùng cuûa Tröông Ñoáng, Trang Hoài Nhaïn vaø Mieâu Baát Nhaän! Nhöng maëc cho hoï noùi gì thì noùi, laõo Caùi boãng hoûi moät caâu: - Vaäy Tam Trang ñaâu? Tröông Ñoáng ñaùp: - Chuùng ñaõ thaùo chaïy! Laõo Caùi laïi hoûi: -242- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Chaïy ñi ñaâu? Thaát ñaïi phaùi sao khoâng ñuoåi theo? - Vì Linh Hoùa chôït xuaát hieän, khieán thaát ñaïi phaùi... - Höø! Linh Hoùa xuaát hieän quaù ñuùng luùc phaûi khoâng? Nhöng ñoù ñaâu phaûi nguyeân nhaân khieán thaát ñaïi phaùi khoâng kòp ñuoåi theo Tam Trang? Tröông Ñoáng boái roái, khoâng bieát phaûi ñoái ñaùp theá naøo! Laõo Caùi thôû ra: - Ta thöøa bieát Thaát ñaïi phaùi baát phuïc khi phaûi suy cöû Bang chuû Nguõ Haønh Bang leân ngoâi Minh chuû, ta cuõng baát phuïc vaäy! Nhöng, voõ hoïc khoâng baèng ngöôøi, thaát ñaïi phaùi ñaâu phaûi khoâng coù caùch ñoaït laïi ngoâi vò töø tay Bang chuû Nguõ Haønh Bang? Nhöng thay vì töï khoå luyeän coâng phu saün coù, thaát ñaïi phaùi cuõng nhö Tam Trang laïi muoán chieám ñoaït coâng phu cuûa ngöôøi! Thaáy Du Haïc ñònh leân tieáng nhö muoán bieän baïch, laõo Caùi xua tay ngaên laïi: - Ta chöa noùi heát ñaâu! Khoâng nhö thaát ñaïi phaùi, Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo ñaõ töï khoå luyeän coâng phu! Nhö chuyeän môùi xaûy ra, ta daùm tieân ñoaùn khoâng bao laâu nöõa moïi ngöôøi seõ bieát roõ söï lôïi haïi cuûa Linh Hoùa. Ñeán luùc ñoù, vôùi Linh Hoaù laøm Minh Chuû, voõ laâm Trung Nguyeân seõ khoâng deã chòu nhö luùc Bang chuû Nguõ Haønh Bang laøm Minh chuû ñaâu! Chôït thôû daøi, laõo Caùi baûo: - Ñeán ta cuõng vaäy! Moät khi ta khoâng theå kìm cheá Linh Hoùa ñöôïc nöõa, thaát ñaïi phaùi seõ ra sao? Voõ laâm Trung Nguyeân seõ ra sao? Nhaân vaät ñaõ xuaát hieän cuøng laõo Caùi chôït lôùn tieáng: - Chö vò! Thoâi tieàn boái ñaõ noùi quaù roõ, cuõng nhö moã Haøn Nam Long, ngay baây giôø chö vò neân nghó caùch ñoái phoù vôùi Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo, ñöøng tính ñeán chuyeän phaûi taän dieät Nguõ Haønh Bang nöõa! Thieän Nhaân ñaïi sö gaät guø: - Lôøi cuûa Thoâi tieàn boái thaät höõu lyù! Vaø lôøi khuyeân cuûa Tieåu Kieám Chöôûng Trung Haøn ñaïi hieäp cuõng hôïp tình! Baàn taêng nghó, thaát ñaïi phaùi chuùng ta cuõng neân suy xeùt laïi thaùi ñoä cuûa chuùng ta ñoái vôùi Nguõ Haønh Bang! Khöông Vuõ, chöôûng moân Coân Luaân phaùi ñaõ laâu laém môùi leân tieáng: - Ñaïi sö noùi khoâng sai! Khöông moã cuõng ñaõ töøng nghó nhö theá! Tieåu Kieám Chöôûng Trung Haøn Nam Long mæm cöôøi: - Ñöôïc chö vò thuaän tình, voõ laâm Trung Nguyeân may ra thoaùt khoûi nguy cô naøy! Haøn moã xin baùi bieät! -243- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoï boû ñi vaø khoâng bieát raèng töø nhöõng vò trí bí aån coù nhieàu aùnh maét haøi loøng nhìn theo hoï. Ngay khi taát caû ñaõ trôû laïi yeân aéng, chuû nhaân cuûa nhöõng aùnh maét ñoù lieàn xuaát hieän. Hoï goàm ba ngöôøi. Hoï thaàm thì ñaøm thoaïi: - Ñaïi sö huynh nghó theá naøo? Ngöôøi ñöôïc hoûi chính laø Haø Kænh Chi. Laõo ñaùp: - Caùc phaùi seõ khoâng quan taâm ñeán Caøn Khoân tuyeät hoïc nöõa! Ñaây laø cô hoäi toát cho Tam Trang chuùng ta! Vöông Lòch, Trang chuû ñeä nhò Trang Haéc Saùt thoaùng nhaên maët: - Nhöng chuùng ta cuõng khoâng theå chieám ñöôïc tuyeät hoïc ñoù neáu khoâng coù caùch naøo laøm cho gaõ kia khoâi phuïc thaàn trí! Haø Kænh Chi thôû daøi: - Muoán phaù giaûi Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp caàn phaûi coù taâm phaùt phaät moân thöôïng thöøa! Ñuùng laø nan giaûi, tröø moät caùch do tam sö muoäi ñaõ nhaéc ñeán! Tam naõi naõi, Trang chuû ñeä tam Trang Huyønh Phong chôït baûo: - Muoäi nghó laïi roài, chuùng ta ñaâu deã gì nhôø laõo troïc Thieän Nhaân giuùp chuùng ta! Vöông Lòch boãng keâu: - Coù moät ngöôøi chuùng ta coù theå nhôø ñöôïc. Haø Kænh Chi nghi hoaëc: - Ai? Vöông Lòch noùi: - Gaõ Voâ Danh Nhaân naøo ñoù, ñaïi sö huynh vaø Tam sö muoäi ñaõ nghe Döông Huøng noùi qua chöa? Haø Kænh Chi baûo: - Chöa nghe! Nhöng coù phaûi laø gaõ khi naõy ñaõ cuøng thaát ñaïi phaùi giao ñaáu vôùi Linh Hoùa? Tam naõi naõi noân noùng: - Gaõ laø ai? Vöông Lòch lieàn thuaät cho ñoàng boïn nghe veà chuyeän Voâ Danh Nhaân, nhö ñaõ nghe Döông Huøng thuaät. Ñang thuaät, Vöông Lòch phaûi ngöøng vì nghe tieáng hoâ hoaùn: -244- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Baåm baùo trang chuû, Ñoan Moäc Quyù ñaõ ñöôïc ngöôøi cöùu thoaùt! Haø Kænh Chi giaät mình: - Mau phong toaû bí ñaïo, khoâng ñeå chuùng chaïy thoaùt! Mieäng baûo, Haø Kænh Chi vaø Vöông Lòch, Tam naõi naõi voäi chaïy vaøo bí ñaïo! Nhöng coù tieáng baåm baùo khaùc laøm hoï giaän döõ: - Loái xuaát nhaäp ôû ngoaøi ñaõ bò khai môû! Ñoan Moäc Quyù vaø ngöôøi cöùu y ñaõ thoaùt! Haø Kænh Chi phaãn noä:. - Ñuoåi theo! Mau! Vuùt! Vuùt! Vuùt! oOo Ñaët laõo Ñoan Moäc naèm khuaát sau moät taûng ñaù, Tieåu Thieân vöøa gôõ boû vuoâng luïa che maët vöøa haï thaáp gioïng noùi vôùi laõo: - Tieàn boái thöû nhìn taïi haï xem coøn nhôù khoâng? Laõo Ñoan Moäc trôïn maét nhìn Tieåu Thieân, ñaàu gaät vaøi löôït nhö ñaõ nhaän ra! Tieåu Thieân nghieâm gioïng: - Taïi haï seõ giaûi khai aù huyeät cho tieàn boái, nhöng tieàn boái phaûi höùa laø seõ khoâng keâu leân. Boïn Haø Kænh Chi nhaát ñònh seõ phaùt hieän! Laõo Ñoan Moäc laïi gaät ñaàu. Nhöng ñeán khi ñöôïc Tieåu Thieân giaûi huyeät, laõo chôït baûo: - Ngöôi cöùu ta, ta bieát! Caùch ñaây ít laâu ngöôi ñaõ vaøo nguïc vaø suyùt bò boïn chuùng phaùt hieän nhö theá naøo, ta nhôù. Nhöng muoán gì thì muoán, neáu ngöôi muoán tra hoûi ta veà Nguõ Haønh Bang, ta cuõng seõ khoâng noùi gì, nhö ñoái vôùi boïn Tam Trang vaäy! Ngay khi naûy ra yù ñònh cöùu laõo, Tieåu Thieân ñaõ löôøng tröôùc phaûn öùng naøy. Vì theá, cöù ñeå laõo noùi xong, Tieåu Thieân môùi chaäm raõi leân tieáng: - Khoâng nhö Tam Trang hoaëc baát luaän ai khaùc, hoï chæ quan taâm ñeán tuyeät hoïc Caøn Khoân cuûa Nguõ Haønh Bang. Taïi haï hoaøn toaøn khoâng quan taâm ñeán ñieàu ñoù! Laõo Ñoan Moäc toû ra nghi hoaëc: - Ngöôi cöùu ta nhaát ñònh phaûi coù duïng yù, ngöôi quan taâm ñieàu gì? Tieåu Thieân cöôøi nheï: - Giaû nhö tieán boái laø ai? Taïi haï cuõng neân bieát ngöôøi ñöôïc taïi haï cöùu laø ai, ñuùng khoâng? Laõo cöôøi laït: -245- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Ta, nam töû haùn ñaïi tröôïng phu, ñi khoâng ñoåi teân, ngoài khoâng ñoåi hoï, Ñoan Moäc Quyù naøy ngaïi gì khoâng daùm xöng danh! Nhöng vaãn coù caâu: ngoït maät cheát ruoài. Ngöôi ñöøng töôûng laøm nhö theá seõ khieán ta caûm kích vaø sau ñoù duøng thaân tình laøm ta lay chuyeån! Ngöôi laàm roài! Tieåu Thieân vaãn toû ra ung dung: - Laàm hay khoâng, hoaëc ai seõ laø ngöôøi laàm laãn, töï tieàn boái sau naøy seõ hieåu! Phaàn taïi haï, nhö taïi haï nghe ñöôïc, tieán boái tröôùc khi bò giam voán laø Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng. Ñieàu naøy ñuùng hay sai? Ñoan Moäc Quyù baät ra tieáng “höø” laïnh: - Cuoái cuøng ngöôi cuõng ñeå loä chaân töôùng. Höø! Vì bieát ta laø Ñöôøng chuû Moäc Haønh Ñöôøng neân ngöôi môùi cöùu, duïng yù cuûa ngöôi naøo khaùc gì boïn Tam Trang? Tieåu Thieân traàm gioïng: - Nhö vaäy, neáu taïi haï baûo taïi haï cöùu tieàn boái vì tieàn boái laø ngöôøi duy nhaát coù thaàn trí haõy coøn tænh taùo trong soá nhöõng ngöôøi bò giam giöõ, coù leõ tieàn boái vaãn khoâng tin? Laõo Ñoan Moäc vaãn giöõ nguyeân thaùi ñoä nghi kî: - Ta tin chöù, sao laïi khoâng? Vì ngöôi coøn bieát hoûi ai neáu khoâng hoûi ta, khi hoï, taát caû ñeàu bò haïi bôûi Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp! Tieåu Thieân giaät mình: - Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp? Vaäy laø do Tam Trang haï thuû? - Höø! Ngöôi ñaõ bieát roài caøng toát! Vaãn hay hôn laø bieát nhöng vaãn hoûi, ra veû khoâng bieát gì! Tieåu Thieân vaãn ôû trong taâm traïng hoang mang vaø lôøi noùi cöù nhö laø töï noùi cho chính baûn thaân nghe: - Hoï coù noùi, muoán laøm laõo Cuoàng tænh laïi duø chæ laø moät luùc ngaén nguûi caàn phaûi hoaù giaûi Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp. Hoùa ra laõo Cuoàng maø hoï ñeà caäp chính laø moät trong nhöõng nhaân vaät Nguõ Haønh Bang ñang bò giam giöõ! Ñoan Moäc Quyù chôït leân tieáng: - Ngöôi laàm! Baèng höõu cuûa ta tuy coù bò Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp laøm cho meâ muoäi nhöng ñeán möùc Cuoàng thì chöa! Tieåu Thieân laäp töùc tranh bieän vôùi laõo Ñoan Moäc: - Vaäy ngöôøi laàm phaûi laø tieàn boái! Chính tai taïi haï nghe Vöông Lòch noùi nhö vaäy! -246- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Ngöôi laàm! Ta laø ngöôøi trong cuoäc ñöông nhieân phaûi bieát roõ hôn ngöôi! Hoaëc giaû, coù moät laõo Cuoàng thaät, nhaát ñònh laõo Cuoàng ñoù khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa boån bang! - Sao laïi khoâng? Vöông Lòch coøn baûo, töø ngöôøi naøy Haø Kænh Chi ñaõ laáy ñöôïc taâm phaùp Caøn Khoân phaàn haï! Ñoan Moäc Quyù kinh hoaûng: - Phaàn haï cuûa Taâm phaùp Caøn Khoân? Ngöôi nghe khoâng laàm chöù? Tieåu Thieân mô hoà hieåu: - Khoâng laàm ñaâu! Phaûi chaêng tieàn boái ñaõ bieát ai trong quyù bang laø ngöôøi ñöôïc hoï goïi laø laõo Cuoàng? Ñoan Moäc Quyù boãng ñöùng daäy: - Suùc sinh! Haø Kænh Chi ñuùng laø moät keû suùc sinh! Ñöøng ngaên ta! Ta phaûi tìm y, gieát y môùi haû giaän! Vöøa quaùt vöøa gaøo, thaùi ñoä cuûa Ñoan Moäc Quyù laøm cho Tieåu Thieân duø ñaõ ngaên ñöôïc laõo vaãn phaûi nôm nôùp lo sôï boïn Tam Trang xuaát hieän. Nhöng sôï cuõng voâ ích, ngay phía chaân nuùi laäp töùc coù tieáng ngöôøi hoâ hoaùn. - Toång hoä phaùp! Nhò vò Trang chuû! Ñoaøn Moäc Quyù ñang ôû ñaây! Thaát kinh, Tieåu Thieân vöøa duøng vuoâng luïa che maët vöøa hoái thuùc Ñoan Moäc Quyù: - Hoûng caû roài! Tieàn boái ñaõ gaây kinh ñoäng! Haõy mau chaïy naøo! Thay vì chaïy, Ñoan Moäc Quyù coøn gaøo toaùng leân: - Haø Kænh Chi! Ngöôi ôû ñaâu? Sao ngöôøi daùm haõm haïi Bang chuû? Tuy baøng hoaøng vì vöøa ñöôïc nghe Ñoan Moäc Quyù ñeå loä laõo Cuoàng kia chính laø Bang chuû Nguõ Haønh Bang, nhöng Tieåu Thieân vaãn tìm caùch ñeå tænh laõo, coá laøm cho laõo nhaän thöùc thöïc taïi: - Quaân töû baùo thuø möôøi naêm vaãn chöa muoän, tieán boái ñaâu phaûi ñoái thuû cuûa Haø Kænh Chi! Ñoan Moäc Quyù cöù heùt: - Haø Kænh Chi! Ta quyeát lieàu cheát vôùi ngöôi, sao ngöôi daùm aùm haïi Bang chuû? Tieåu Thieân lay laõo: - Tieàn boái lieàu cheát ñöôïc ö? Ngöôøi duy nhaát coøn tænh taùo laø tieàn boái! Nguõ Haønh Bang khoâi phuïc hay khoâng khoâi phuïc laø coøn troâng caäy ôû tieàn boái! Tieàn boái khoâng coù quyeàn ñem vaän meänh Nguõ Haønh Bang ñaët ngang haøng vôùi tính maïng cuûa tieàn boái! -247- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Laõo tænh ngoä! Laõo nhìn Tieåu Thieân: - Ngöôi...! Sao ngöôi laïi vì Nguõ Haønh Bang? Döôùi chaân nuùi coù nhieàu boùng ngöôøi xuaát hieän. Hoï ñang leo leân, nhaèm ñuùng vaøo choã Tieåu Thieân vaø Ñoan Moäc Quyù ñang aån thaân! Tieåu Thieân nhìn laõo: - Muoän roài! Sau naøy khi gaëp laïi, taïi haï xin giaûi thích nguyeân do. Coøn baây giôø, vôùi coâng löïc khoâi phuïc chöa ñöôïc bao nhieâu thaønh, tieàn boái chaïy ñöôïc bao xa cöù chaïy. Taïi haï seõ ngaên caûn chuùng! Naøo, chaïy! Tieåu Thieân töø phía sau taûng ñaù lao voït ra. Vuùt! Ñöùng treân moät taûng ñaù, nôi deã daøng cho boïn Tam Trang nhìn thaáy, Tieåu Thieân vaän noäi löïc quaùt leân: - Taát caû haõy ñöùng laïi! Taïi haï caàn gaëp quyù Toång Hoä phaùp Haø Kænh Chi! Nhìn thaáy Tieåu Thieân, khoâng neùn ñöôïc, coù ngöôøi keâu leân: - Voâ Danh Nhaân? Sao laïi laø Voâ Danh Nhaân? Do maõi chuù taâm ñeán Voâ Danh Nhaân neân boïn Tam Trang haàu nhö queân löûng Ñoan Moäc Quyù. Vuùt! Haø Kænh Chi vöøa hieän thaân laäp töùc haï leänh: - Ñoan Moäc Quyù coù leõ ñang aån ôû gaàn ñaây! Haõy mau tìm! Sôï Ñoan Moäc Quyù chaïy chöa ñuû xa, Tieåu Thieân vuït quaùt: - Chaäm ñaõ! Ñoan Moäc Quyù ñang do taïi haï khoáng cheá! Toång hoä phaùp muoán tìm, tröôùc heát haõy hoûi qua taïi haï. Haø Kænh Chi maét loä hung quang: - Doái traù! Cöùu y laø ngöôi! Khoâng leõ ngöôi cöùu chæ ñeå uy hieáp? Ñöøng nghe haén! Tìm ñi! Tieåu Thieân tuoát kieám. Choang! - Keû naøo muoán tìm Ñoan Moäc Quyù, haõy hoûi qua thanh kieám cuûa taïi haï! Haø Kænh Chi cöôøi roä: -248- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Voâ Danh Nhaân! Baûn laõnh cuûa ngöôi chöa ñuû ñeå doïa ta ñaâu! Ñeå xem ngöôi laø keû naøo, daùm tieáp tay cho Nguõ Haønh Bang! Ñôõ! Ha... Ha... Haø Kænh Chi lao ñeán. Vuùt! Tieåu Thieân cuõng khoâng chaäm, tung ngöôøi veà phía boïn thuoäc haï Tam Trang ñang taûn khai nhö muoán truy tìm tung tích Ñoan Moäc Quyù: - Boïn ngöôi muoán cheát ö? Lui laïi naøo! Vuùt! Veùo... Veùo... Töø sau moät taûng ñaù, moät thanh chôït xuaát hieän, ñôõ thaúng vaøo kieám cuûa Tieåu Thieân: - Voâ Danh Nhaân, ñôõ! Veùo... Choang! Choang! Choang! Nhaän ra nhaân vaät phaùt kieám, Tieåu Thieân cöôøi lôùn: - Quaû laø haïnh ngoä, may ñöôïc dieän kieán Trang chuû Huyønh Phong Trang! Haõy tieáp kieám naøo! Ha... Ha... Veùo... Veùo... Haø Kænh Chi kòp lao ñeán tung nhanh moät traûo: - Ngöôi coøn chöa loä dieän ö? Truùng! Vuït! Vuït! Tam naõi naõi, Trang chuû Huyønh Phong Trang nhö nhaän ra söï quen thuoäc trong chieâu kieám cuûa Tieåu Thieân neân keâu leân ngôõ ngaøng: - Sao ngöôi bieát Tam Phong Kieám? Haõy noùi xem naøo, ngöôi laø ai? Ñôõ! Ñeå choáng ñôõ moät luùc hai cao thuû cuøng hieäp coâng, Tieåu Thieân kheõ xoay kieám quanh thaân, sau ñoù haát maïnh hai kình veà phía hoï. Veùo... AÀm! Choang! AÀm! Ñaéc yù vì vaãn giöõ ñöôïc bình thuû, Tieåu Thieân tìm caùch khích noä ñoái phöông: - Tam Phong Kieám ö? Trang chuû coù laàm khoâng vaäy? Haõy xem laïi gaàn nöõa naøo! Ha... Ha... Veùo... Veùo... -249- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vôùi caùch vaän duïng hoaøn toaøn khaùc luùc naõy, Tieåu Thieân cöôøi thaàm khi nghe Tam Naõi Naõi keâu hoaûng: - Tam Phong Ñao? Khoâng phaûi! Laø Ñao thì khoâng laø Kieám! Ñaïi sö huynh coù hieåu gì khoâng? Ñôõ! Veùo... Choang! Choang! Haø Kænh Chi taän löïc lao ñeán: - Ñao hay kieám gì cuõng ñöôïc! Tam sö muoäi ñöøng ñeå y khieán muoäi phaân taâm! Ñaùnh! Vuït! Vuït! Tænh ngoä, Tam naõi naõi queùt kieám lao vaøo. Veùo... Veùo... Tieåu Thieân phaùt hieän hoï töø hai phía lao vaøo laäp töùc tung boång ngöôøi leân khoâng. Vuùt! Haø Kænh Chi hoaûng hoát hoâ hoaùn: - Ñöøng laàm keá y. Döøng laïi naøo. Tam sö muoäi! Tuy hoï kòp döøng chieâu, chöa ñeán noãi haïi laãn nhau, nhöng hoï queân Tieåu Thieân ñang töø treân cao lao xuoáng: - Tieáp chöôûng! Vuø... Vuø... Phaùt hieän caùch phaùt chieâu quaù linh hoaït cuûa Tieåu Thieân, Haø Kænh Chi giaän döõ, ñaåy thoác töø döôùi leân moät chöôûng toaøn löïc: - Ngöôi thaät giaûo quyeät! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Tieåu Thieân bò ñaåy baät leân cao vaø cöù theá, Tieåu Thieân laø laø bay xa daàn! Caûm nhaän ñaõ truùng keá cuûa Tieåu Thieân moät laàn nöõa, Haø Kænh Chi phaãn noä quaùt vang trôøi: - Ngöôi chaïy ñi ñaâu? Ñöùng laïi! Tieåu Thieân quaû nhieân ñang duïng keá vaø ñònh chaïy ñi vì nghó Ñoan Moäc Quyù chaïy ñaõ xa. Naøo ngôø, töø phía sau Tieåu Thieân, boãng vang leân tieáng quaùt: -250- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Ngöôi muoán cheát ö? Lui! Viu... Viu... Nghe tieáng quaùt vaø phaùt hieän tieáng ruù rít cuûa moät ngoïn chæ kình, Tieåu Thieân laäp töùc traàm ngöôøi xuoáng, xoay nhanh laïi, tay phaùt kình: - Duøng Taøn Hoàn Chæ ñònh aùm toaùn ö? Ñaâu deã! Xem chieâu! Vuø... Vuø... AØo... AØo... AÀm! Phaûn öùng cuûa Tieåu Thieân quaù nhanh khieán keû aùm toaùn laø Vöông Lòch phaûi bò ñaåy luøi, thay vì Tieåu Thieân bò lui nhö Vöông Lòch vöøa baûo. Haø Kænh Chi vaø Tam naõi naõi kòp chaïy ñeán, caû hai quaùt: - Haõy xem Nguõ Haønh Long Hoàn Traûo! - Haõy ñôõ Huyønh Phong Kieám! Vuït! Vuït! Veùo... Veùo... Tieåu Thieân vaãn khoâng nghe ôû phía Ñoan Moäc Quyù coù ñoäng tónh gì! Bieát laõo ñaõ thoaùt, Tieåu Thieân baät cöôøi thích thuù: - Hai loaïi coâng phu naøy taïi haï ñaõ xem roài neân khoâng coøn höùng thuù ñeå xem nöõa!Caùo bieät! Ha... Ha... Vuùt! Duø bieát khoâng theå ñuoåi kòp nhöng Haø Kænh Chi vaãn gaøo theùt: - Mau ñuoåi! Viiettkiiem..com V e k em com -251- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2