Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 22

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

53
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 22

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Hoài Thöù Hai Möôi Hai GAËP LAÏI THIEÁU ÑAÏO CHUÛ Duøvaãkhoângncoùtin iÑoantröôùccQuyùnchækhoânigñoù ñaõ chaïñieåxaheïn cuï theåynhöng Tieåu Thieân n khoâ g lôø heïn Moä , cuõ g môù coù moät m y nhö theá naø ! Ñaõ vöôït khoûi chaân nuùi ngoaøi hai möôi daëm, khaép nôi laïi toaøn laø bình nguyeân, thi thoaûng laïi xuaát hieän moät vaøi coäi caây khoâng laáy gì kín ñaùo nhöng boùng daùng cuûa Ñoan Moäc Quyù cöù nhö taêm caù boùng chim! Ñònh taâm seõ khoâng tìm Ñoan Moäc Quyù nöõa, Tieåu Thieân thaû chaäm cöôùc boä. Baát chôït, Tieåu Thieân phaùt hieän moät loái moøn nhoû naèm laån khuaát sau nhöõng luøm caây daïi. Ñöùng nhìn theo loái moøn, muùt taàm maét chæ laø moät caùnh röøng maø thoaït nhìn coù theå nghó ñoù laø moät khu röøng hoang pheá, Tieåu Thieân nghi ngôø: “Thaät khoù tin ñoù seõ laø nôi Ñoan Moäc Quyù duøng ñeå aån thaân!” Tieåu Thieân boû ñi. Nhöng coù moät vaät naèm höõng hôø döôùi ñaát chôït loït vaøo muïc quang Tieåu Thieân. Nheo maét laïi nhö ñeå nhôù ñeán moät ñieàu gì ñoù, Tieåu Thieân baát ngôø quay laïi ñi theo loái moøn! Tieåu Thieân ñoaùn khoâng sai! Raûi raùc treân loái moøn, döôøng nhö cöù hai möôi tröôïng hoaëc hôn hoaëc keùm laø coù moät vaät gioáng y nhö vaät Tieåu Thieân ñaõ phaùt hieän ñang naèm nöûa kín nöûa hôû caïnh loái ñi! Coù ngöôøi muoán daãn duï Tieåu Thieân ñi vaøo loái moøn! Ai? Thoaït tieân Tieåu Thieân nghó laø Ñoan Moäc Quyù! Vì bieát ñaâu ñaây laø caùch Ñoan Moäc Quyù muoán löu laïi aùm kyù, baùo cho Tieåu Thieân bieát roõ nôi laõo ñang aån thaân? Nhöng nghó theâm chuùt nöõa, Tieåu Thieân ngôø laø khoâng phaûi. Taïi vì neáu ñuùng laø Ñoan Moäc Quyù, laõo ñaâu caàn löu aùm kyù nhieàu laàn, nhaát laø cöù hai möôi tröôïng thì löu moät laàn aùm kyù? Vaät ñöôïc duøng laøm aùm kyù chính laø nhöõng maåu y phuïc vuïn vaët cuûa laõo. Laõo löu laïi nhieàu laàn, tröôùc heát chính laõo töï huûy boû y phuïc cuûa laõo, phi lyù! Laõo seõ khoâng kòp tìm y phuïc khaùc ñeå thay! Sau nöõa, tai vaùch maïch röøng, laõo löu nhieàu nhö theá nhôõ ñeå boïn Tam Trang phaùt hieän thì coù phaûi “laïy oâng toâi ôû buïi naøy!” Nhö vaäy, chæ coù moät haïng ngöôøi laø khoâng ngaïi hai ñieàu treân! Khoâng nhöõng theá, chính haïng ngöôøi ñoù caøng muoán nhieàu ngöôøi ñeán caøng toát! Ñoù laø -252- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh haïng ngöôøi ñaõ baét giöõ Ñoan Moäc Quyù! Ai? Moân phaùi naøo? Tam Trang ö? Coù theå! Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo ö? Voâ lyù! Thaát ñaïi phaùi? Cuõng coù theå, cho duø thaát ñaïi phaùi raát coù ít khaû naêng duøng thuû ñoaïn ñeå daãn duï ngöôøi! Ñi heát loái moøn, quaû nhieân Tieåu Thieân ñeán moät khu vöôøn thaät söï hoang pheá. Coù loái daãn vaøo khu vöôøn vaø caïnh loái naøy moät maåu y phuïc nhoû cuûa Ñoan Moäc Quyù nöûa voâ tình nöûa coá yù naèm vaét ngang moät caùnh caây! Quaû nhieân coù ngöôøi quyeát taâm daãn duï Tieåu Thieân ñeán taän ñaây! Gaëp röøng chôù vaøo, Tieåu Thieân nhôù nhö theá, laø caâu noùi ngoaøi cöûa mieäng cuûa baát kyø ai ñaõ traûi nhieàu ñöôøng ñôøi, neân Tieåu Thieân döøng laïi! Moät thanh aâm töø khu vöôøn boãng vang ra. Thaät laï, ñoù laø thanh aâm cuûa nöõ nhaân: - Ñaõ ñeán roài, toân giaù ngaïi gì khoâng daùm vaøo? Hoang mang vì khoâng theå ñoaùn nöõ nhaân kia laø ai, Tieåu Thieân buoät mieäng: - Bieát laø ñöôøng ñoät nhöng taïi haï khoâng theå khoâng hoûi, duøng nhöõng maåu y phuïc ñaët raûi raùc khaép loái ñi, phaûi chaêng ñoù laø haønh vi cuûa coâ nöông? Thanh aâm noï thaûn nhieân thöøa nhaän vaø coøn noùi roõ hôn ngoaøi mong muoán cuûa Tieåu Thieân: - Coù moät nhaân vaät töï xöng laø Ñoan Moäc Quyù, laõo ñang bò giam giöõ ôû trong naøy! Toân giaù muoán hay khoâng muoán gaëp? Hít maïnh moät hôi thanh khí, Tieåu Thieân coá yù doø xeùt: - Laø coâ nöông coá tình baét giöõ Ñoan Moäc tieàn boái? - Ñöông nhieân! Quaù thaúng thaén, thaùi ñoä naøy khieán Tieåu Thieân phaûi caån troïng neáu muoán ñoái phoù. Vaø Tieåu Thieân khoâng theå khoâng hoûi tieáp: - Noùi roõ hôn, coâ nöông laøm nhö theá laø chæ muoán ñoái phoù vôùi taïi haï? - Ñöông nhieân! Laïi moät caâu ñaùp khoâng caàn che ñaäy hoaëc giaáu gieám yù ñoá khieán Tieåu Thieân vöøa nghe xong phaûi phaãn noä: - Duøng moät thuû ñoaïn thaáp heøn nhö vaäy chöùng toû coâ nöông ngaïi baûn laõnh cuûa taïi haï? - Chöa chaéc! Duøng moät ngöôøi toân giaù quan taâm ñeå uy hieáp toân giaù, neáu ñaït yù ñoà maø khoâng phí söùc, ñoù laø ñieàu neân laøm! Ngöôïc laïi, neáu khoâng theå uy hieáp ñöôïc toân giaù, ñeán luùc ñoù aét phaûi duøng ñeán voõ löïc, keát quaû nhö theá naøo thaät khoù noùi tröôùc! Keû thaúng vò taát seõ laø -253- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh toân giaù! Tieåu Thieân tænh ngoä: - Coâ nöông ñaõ toan tính kyõ? Vaø baèng moïi caùch, yù ñònh cuûa coâ nöông vaãn laø ñoái phoù, quyeát loaïi boû taïi haï? - Khoâng sai! Toân giaù hoûi ñuû chöa? Neáu ñuû, haõy choïn löïa: töï yù tieán vaøo ñaây thì coøn coù cô may nhìn laïi ngöôøi maø toân giaù caàn, ñöông nhieân laø moät ngöôøi coøn soáng. Traùi laïi, toân giaù khoâng vaøo, laõo seõ cheát vaø toân giaù tröôùc sau gì cuõng phaûi ñoái maët vôùi söï thaät, nghóa laø toân giaù vaãn phaûi bò baét giöõ! Baät cöôøi ngaïo ngheã, Tieåu Thieân lôùn tieáng baûo: - Muoán khích noä taïi haï ö? Coâ nöông laàm! Ngöôøi khaùc, coù theå vì khoâng neùn noåi söï töùc giaän aét seõ töï chui vaøo caïm baãy cuûa coâ nöông! Taïi haï thì khoâng! Caùi khoâng cuûa taïi haï khoâng phaûi vì sôï! Noùi roõ hôn, taïi haï khoâng daïi! Tröø phi coâ nöông cho taïi haï nghe chính thanh aâm cuûa Ñoan Moäc tieàn boái! Thanh aâm cuûa nöõ nhaân kia lieàn vang leân, haøm yù thaùn phuïc roõ reät: - Toân giaù quaû nhieân laø ngöôøi coù taâm cô! Boäi phuïc! Vaäy thì nghe ñaây! Laäp töùc Tieåu Thieân nghe moät tieáng keâu kheõ, sau ñoù laø caâu noùi coù phaàn söûng soát ñích thò laø do Ñoan Moäc Quyù töï mieäng noùi ra: - Ö...! Ngöôi thaät söï quan taâm ñeán ta theá ö, Cöûu Truøng Thieân? Ta muoán bieát taïi sao? - Cöûu Truøng Thieân? Ñoù laø tính danh hay ngoaïi hieäu khaù kyø quaëc cuûa toân giaù? Caâu hoûi tieáp noái cuûa nöõ nhaân khoâng laøm Tieåu Thieân quan taâm baèng nhöõng lôøi ñöôïc Ñoan Moäc Quyù thoát ra. Coù quyeát ñònh thaät nhanh choùng, Tieåu Thieân lao vuùt vaøo khu vöôøn, ñi theo loái ñi ñaõ coù maåu y phuïc cuûa Ñoan Moäc Quyù laøm aùm kyù: - Tieàn boái haõy yeân taâm! Baèng moïi giaù, taïi haï seõ cöùu tieàn boái! Vuùt! Ñoan Moäc Quyù boãng thaát thanh keâu, nhö muoán ñeà tænh Tieåu Thieân veà moät moái nguy hieåm naøo doù: - Ngöôi ñöøng vaøo! AÛ laø... Höï! Duø bieát coù nguy hieåm chöïc chôø, duø bieát Ñoan Moäc Quyù bò nöõ nhaân noï khoáng cheá huyeät ñaïo, Tieåu Thieân vaãn tieáp tuïc tieán vaøo. Coù chaêng, nhôø nghe Ñoan Moäc Quyù baûo nhö theá, Tieåu Thieân coá yù ñi chaäm laïi, vöøa ñi vöøa raûo maét quan saùt khaép khu vöôøn! -254- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Coù nhöõng bieåu hieän ñoù ñaây, tuy laø mô hoà nhöng vaãn cho Tieåu Thieân bieát moái nguy hieåm naøo Ñoan Moäc Quyù muoán caûnh baùo. Vì coù maûnh luïa che ngang maët neân Tieåu Thieân tha hoà töï mæm cöôøi ñaéc yù maø khoâng ngaïi nöõ nhaân kia phaùt hieän. Tieåu Thieân ñaõ bieát nöõ nhaân kia ñang yû tröôïng vaøo caùi gì khi daùm ngaïo maïn buoâng ra nhöõng lôøi quaù xem thöôøng Tieåu Thieân. Do ñoù, Tieåu Thieân thaät söï ung dung, dieän ñoái dieän vôùi hai chöù khoâng phaûi moät nöõ lang, cho duø ngay töø ñaàu cho ñeán giôø Tieåu Thieân chæ nghe duy nhaát thanh aâm cuûa moät nöõ nhaân maø thoâi! Hoï laø hai nöõ nhaân coù dung maïo phaûi noùi laø ñeïp. Moät ñeïp saéc saûo, meâ hoàn, vaø raát quyeán ruõ. Moät kia ñeïp thuøy mò, coù phaàn naøo u meâ nhöng ñoâi maét thì döôøng nhö muoán noùi leân moät söùc maïnh aån taøng, moät söï quaät cöôøng coù theå buøng noå ra baát kyø luùc naøo! Nhìn phôùt qua hoï, Tieåu Thieân döøng maét ôû Ñoan Moäc Quyù! Laõo ñang bò troùi chaët vaøo moät thaân caây vaø uy hieáp laõo laø moät caùnh tay traéng noõn naø cuûa nöõ nhaân ñeïp saéc saûo! Höõng hôø ñaët nheï tay leân baùch hoäi huyeät cuûa Ñoan Moäc Quyù, nöõ nhaân ñeïp saéc saûo baûo: - Toân giaù ñaõ vaøo, toát! Baây giôø thì, höø, toân giaù haõy töï loä chaân dieän thì hôn! Qua lôøi phaùt thoaïi, Tieåu Thieân bieát ñaây laø nöõ nhaân töø naõy giôø vaãn leân tieáng, khoâng nhö nöõ nhaân kia, thuûy chung vaãn yeân laëng, nhö theå naøng khoâng coù vieäc gì phaûi noùi hoaëc khoâng theå noùi. Vôùi yù nghó naøy, baát chôït, trong moät thoaùng Tieåu Thieân baát ngôø nhaän ra hoï, caû hai nöõ nhaân. Vì theá, thay vì loät boû vuoâng luïa che maët nhö nöõ nhaân kia baûo. Tieåu Thieân thaûn nhieân leân tieáng: - Duøng thuû ñoaïn naøy coâ nöông khoâng sôï uy theá cuûa moät Thieáu Ñaïo Chuû bò giaûm sao? Nöõ nhaân noï ñoäng dung: - Ai noùi cho toân giaù bieát ta laø Thieáu Ñaïo Chuû? Tieåu Thieân phì cöôøi: - Taïi haï chæ ñoaùn böøa theá thoâi! Khoâng ngôø Thieáu Ñaïo Chuû laïi töï thuù nhaän! Nöõ nhaân noï quaéc maét: - Höø! Neáu ñaõ bieát ta laø Thieáu Ñaïo Chuû Huyeàn Thoâng Lònh Ñaïo, haún toân giaù bieát ta khoâng heà keùm thuû ñoaïn! Neáu toân giaù coá tình kieân trì, khoâng chòu ñeå loä chaân dieän thì... xem ñaây! -255- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Boäp! Baèng thuû phaùp baát phaøm, Thieáu Ñaïo Chuû boãng rôøi tay khoái ñaàu Ñoan Moäc Quyù vaø choäp nhanh vaøo phaàn thaàn caây ngay treân ñaàu Ñoan Moäc Quyù! Luùc aû thu tay veà, treân thaân caây laäp töùc xuaát hieän moät daáu traûo luùn saâu vaøo thaân caây, moät coâng phu Tieåu Thieân khoâng deã gì thöïc hieän ñöôïc! Bôùi, neáu Tieåu Thieân mieãn cöôõng thi trieån thì baát quaù Tieåu Thieân hoaëc cheùm naùt thaân caäy hoaëc laøm cho thaân caây ngay choã ñoù bò vôõ moät maûng to, khoâng theå naøo laøm cho naêm ñaàu ngoùn tay cöùng nhö moùng vuoát chim öng ñeå sau ñoù löu laïi treân thaân caây moät daáu traûo ñaày uy löïc! Nhö sôï Tieåu Thieân khoâng ñuû naêng löïc ñeå hieåu möùc ñoä lôïi haïi cuûa coâng phu naøy, Thieáu Ñaïo Chuû cöôøi laït: - Toân giaù nghó sao neáu khuoân maët cuûa laõo naøy seõ theá choã cho thaân caây? Bieát aû ñang cao ngaïo, Tieåu Thieân vôø sôï haõi, coá tình laøm cho aû seõ vì cao ngaïo nhieàu hôn maø cho raèng Tieåu Thieân duø coá maáy vaãn khoâng laø ñoái thuû cuûa aû! Ngöôøi caøng töï phuï caøng ñeå loä nhieàu sô hôû! Tieåu Thieân voäi loät boû vuoâng luïa, maët thaát saéc: - Ñöôïc roài! Ñaây laø chaân dieän cuûa taïi haï, Thieáu Ñaïo Chuû khoâng caàn phaûi laáy maïng Ñoan Moäc tieàn boái! Khi nhìn thaáy dieän maïo thaät cuûa Tieåu Thieân, Thieáu Ñaïo Chuû hoaøi nghi: - Ngöôi...! Höø! Ngöôi ñöôïc bao nhieâu nieân kyû? AÛ kinh ngaïc laø phaûi, Tieåu Thieân hieåu vì aû naøo coù ngôø Tieàu Thieân chæ laø moät trang nam nhi haõy coøn quaù treû! Nhöng, ôû saéc maët cuûa nöõ nhaân coøn laïi cuõng ñang bieåu loä söï kinh ngaïc vaø söï kinh ngaïc naøy haàu nhö khoâng gioáng söï kinh ngaïc cuûa aû Thieáu Ñaïo Chuû! Ñoù phaûi laø söï kinh ngaïc khaùc, veà vaán ñeà khaùc! Ñieàu ñoù khieán cho Tieåu Thieân phaûi nghi ngôø, töï hoûi thaàm: “Nhôø kyù öùc toát, ta ñaõ nhaän ra caû hai. Coù leõ naøo aû Ñaïo Noâ ñoù cuõng nhaän ra ta, cho duø ñoâi beân chæ gaëp thoaùng qua moät laàn, saùu naêm tröôùc?” Thaàm ghi nhôù ñieàu naøy, Tieåu Thieân ñaùp laïi caâu hoûi cuûa aû Thieáu Ñaïo Chuû: - Möôøi chín! AÛ kinh ngaïc: - Möôøi chín? Vôùi nieân kyû naøy sao ngöôi coù ñöôïc baûn laõnh cao minh, ñeán sö huynh ta cuõng khoâng laø ñoái thuû! -256- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân cöôøi nheï: - Thieáu Ñaïo Chuû cuõng bieát roài ö? Neáu so vôùi Thieáu Ñaïo Chuû thì theá naøo? AÛ cöôøi laït: - Ngöôi ñöøng vì theá maø töï cao! Chöa ñaâu, so vôùi ta, Hoaù Thoâng sö huynh cuõng phaûi nhöôïng ñoâi phaàn! Tieåu Thieân vôø kinh ngaïc: - Thaät sao? Neáu vaäy, Thieáu Ñaïo Chuû caàn gì phaûi duøng thuû ñoaïn naøy? AÛ khinh khænh: - Moät ñaèng khoâng caàn phí löïc, moät ñaèng thì ngöôïc laïi. Neáu laø ngöôi, ngöôi cuõng laø keû coù taâm cô, ngöôi choïn ñaèng naøo? Tieåu Thieân gaät guø: - Ñöông nhieân taïi haï phaûi choïn haønh ñoäng naøo nheï nhaøng nhaát! - Toát! Ngöôi ñuùng laø ngöôøi thoâng hieåu, caøng deã cho ta! Tieåu Thieân laéc ñaàu: - Sai roài? Seõ khoâng deã nhö Thieáu Ñaïo Chuû nghó. AÛ bieán saéc: - Ngöôi coøn chöa bieát ta ñònh noùi gì, sao bieát laø khoâng deã? Tieåu Thieân cöôøi lôùn: - Ñaû baïi leänh sö huynh Hoùa Thoâng, laøm cho leänh toân, Ñaïo chuû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo töùc giaän, neáu coâ nöông nghó duøng caùch naøy coù theå khieán Cöûu Truøng Thieân naøy phaûi boù tay quy haøng thì coâ nöông laàm roài. Khoâng tin, coâ nöông thöû haï saùt vò tieàn boái kia, xem taïi haï coù chuùt naøo ñoäng dung hoaëc thöông haïi khoâng? Ha... Ha... AÛ rít leân: - Ngöôi töôûng ta khoâng daùm? Tieåu Thieân ung dung xoay löng boû ñi: - Hoaëc daùm hoaëc khoâng, taïi haï naøo bieát coâ nöông seõ coù höùng thuù nhö theá naøo? Ha... Ha... Tieåu Thieân thoaùng möøng khi nghe ôû phía sau coù tieáng ñuoåi theo caáp baùch. Vuùt! Ñuùng nhö Tieåu Thieân ñoaùn, aû Thieáu Ñaïo Chuû ñang ñuoåi theo vaø aû baät quaùt: - Neáu muoán ñi thì haõy löu maïng laïi! -257- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Vuø... Vuø... Chöa muoán chaïm chieâu vaøo luùc naøy vaø ôû taïi choã naøy, Tieåu Thieân dòch ngöôøi, taït vaøo giöõa khu vöôøn. Vuùt! Vuø... Huït chieâu, aû töùc giaän: - Ta nghe noùi ngöôi raát töï haøo Cöûu Truøng coâng phu, ngöôi khoâng daùm giao ñaáu vôùi ta sao? Ñôõ! Vuø... Vuø... Vaãn chöa ñeán luùc giao ñaáu, Tieåu Thieân laïi dòch ngöôøi moät laàn nöõa. Vuùt! Naøo ngôø, nhö moät boùng u linh, aû Thieáu Ñaïo Chuû baát ngôø xuaát hieän ngay tröôùc maët Tieåu Thieân vôùi nuï cöôøi ñaéc yù: - Ngöôi thaáy Linh AÛo Cöûu Chuyeån Boä cuûa ta nhö theá naøo? Muoán thoaùt ñaâu phaûi deã! Ñôõ! Vuø... Buoäc phaûi ñoái ñaàu, Tieåu Thieân vôø luùng tuùng phaùt chöôûng: - Coâ nöông... Ñôõ! AØo... AÀm! Vôø bò chaán kình ñaùnh baät, Tieåu Thieân lao theâm nöõa vaøo khu vöôøn. Vuùt! Quyeát tình baùm theo, aû Thieáu Ñaïo Chuû khi ñuoåi kòp, laäp töùc quaùt: - Xem chieâu! Vuït! Vuït! AÛ ñang vaän duïng coâng phu luùc naõy ñaõ phoâ dieãn. Nhìn naêm ngoùn tay co quaép nhö moùng vuoát cuûa chim öng, Tieåu Thieân phaûi kinh haõi: - Coâ nöông quyeát lieät ñeán sao? Ñôõ! Vuø... Vuø... Vaän duïng taùm thaønh chaân löïc, Tieåu Thieân xoâ ra moät kình Cöûu Truøng. AÀm! Tieáng chaán kình laøm cho aû Thieáu Ñaïo Chuû ñoäng noä: -258- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh - Quaû nhieân coù baûn laõnh! Ta seõ ñoøi nôï thay cho sö huynh. Ñôõ! Vuït! Vuït! Phaùt hieän noäi löïc cuûa aû Thieáu Chuû coù phaàn thaâm haäu hôn Hoùa Thoâng, Tieåu Thieân quyeát taâm laøm roõ xem ñoù laø noäi löïc thaâm haäu thaät hay do coâng phu kyø bí kia taïo ra. Tieåu Thieân quaùt: - Cöøu Truøng ñeä tam thöùc! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Tieåu Thieân tuy vöøa taêng theâm moät thaønh chaân löïc nhöng xem ra thì khoâng laøm cho aû phaûi nao nuùng. AÛ vaãn loàng loäng: - Coøn nöõa ñaây! Ñôõ! Vuït! Vuït! Tieåu Thieân chôït sa saàm neùt maët, baät heùt: - Töù thöùc Cöûu Truøng! Ñôõ! Vuø… Vuø… Tieåu Thieân ñaõ vaän duïng toaøn löïc. AÀm! Thaät laï, aû noï chæ hôi chao ñaûo moät ít roài vaãn huøng hoå lao ñeán: - Ngöôi qua ñöôïc chieâu naøy thì ta môùi phuïc! Ñôõ! Vuït... Vuït... Tieåu Thieân kheõ chôùp maét! Tieåu Thieân vöøa nhìn thaáy choã sô hôû cuûa aû! Nhöng, vôùi moät nuï cöôøi kyø bí, Tieåu Thieân baát ngôø quay ngöôøi boû chaïy. Vuùt! Nhìn roõ höôùng chaïy cuûa Tieåu Thieân, aû voäi hoâ hoaùn: - Muoán cöùu laõo quyû kia ö? Ngöôi ñaõ quaù xem thöôøng ta roài! Quyeát thöïc hieän keá saùch ñaõ ñònh, Tieåu Thieân baát ngôø reõ ngoaëc qua höôùng khaùc, len loûi giöõa khu vöôøn hoang pheá. Vuùt! Troâng thaáy, aû noï nghó Tieåu Thieân quaû nhieân khoâng ñoaùi hoaøi gì ñeán Ñoan Moäc Quyù. Traùi laïi, Tieåu Thieân ñang thaät söï muoán boû chaïy. -259- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh AÛ Thieáu Ñaïo Chuû baät cöôøi ñaéc yù: - Ngöôi ñöøng mong chaïy thoaùt! Moät khi Hoà Lieãu Lieãu naøy muoán, baát luaän ai cuõng khoâng theå thay ñoåi! Ha..Ha... Vöøa cöôøi, aû vöøa ñaûo quanh khu vöôøn vaø nhanh tay phaùt kình vaøo moät vaøi thaân caây thoaït ñoâng thoaït taây, khngöôi nam khi baéc. AØo… AØo... AÀm! AÀm! AÀm! Raøo... Raøo... Raøo... Khi phaùt hieän aû ñang thöïc hieän nhöõng haønh vi kyø laï naøy, Tieåu Thieân khoâng ngôø cuõng coù nhöõng haønh vi kyø laï khoâng keùm! Ruùt thanh lieãu kieám caàm tay, lôïi duïng luùc aû quaät ñoå khoâng ít nhöõng thaân caây, Tieåu Thieân vung kieám töï phaù huûy theâm ñuùng baûy thaân caây khaùc. Raøo... Raøo… Tieáng thaân caây gaõy ñoå naøo cuõng gioáng nhau raát khoù phaân bieät. Neân khi nghe tieáng thaân caây ñoå ñaõ heát, Tieåu Thieân vôø keâu leân thaät to: - OÂ hay! Sao laïi theá naøy! Khoâng leõ ta ñang hoa maét? Baèng khoâng sao caûnh töôïng boãng trôû neân ma quaùi theá naøy? Mieäng tuy keâu nhöng chaân Tieåu Thieân vaãn thoaên thoaét. Tieåu Thieân di chuyeån theo moät cung caùch raát kyø laï: tieán nam moät böôùc, dòch ñoâng hai, luøi baéc moät, tieán nam ba, dòch taây moät... Cöù theá, Tieåu Thieân ñi tuy chaäm nhöng vaãn tieán böôùc. Trong khi ñoù, coù tieáng cöôøi ñaéc yù cuûa aû noï vang leân: - Ngöôi ñaõ loït vaøo traän theá phuïc saün cuûa ta. Ñöøng mong chaïy thoaùt! Ha... Ha... Traøng cöôøi cuûa aû boãng döøng laïi. Thay vaøo ñoù, coù tieáng aû gaøo thaát thanh: - Chao oâi! Ñaây ñaâu phaûi traän ñoà Hoãn Nguyeân? Nguy tai! Khoâng leõ ñaõ coù ñieáu gì ñoù laàm laãn? Töï mæm cöôøi thích thuù, Tieåu Thieân vaãn ung dung di chuyeån theo cung caùch rieâng. Ñöôïc moät luùc, Tieåu Thieân ñaõ quay laïi choã Ñoan Moäc Quyù. Laõo vaãn bò troùi vaøo thaân caây, caïnh laõo giôø chæ coøn moät nöõ nhaân duy nhaát, laø nöõ nhaân thuûy chung vaãn im laëng, khoâng moät laàn heù moâi! Tieåu Thieân xuaát hieän ñoät ngoät khieán naøng noï phaûi môû to maét kinh ngaïc: Nhìn naøng, Tieåu Thieân chæ chôø ñôïi ôû naøng moät daáu hieäu phaûn khaùng. Nhöng, thaät laï, naøng khoâng phaûn khaùng cuõng khoâng môû mieäng keâu leân duø chæ laø nöûa lôøi! -260- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Tieåu Thieân kheõ gaät ñaàu: - Coâ nöông laø moät Ñaïo Noâ, taïi haï bieát! Coâ nöông cuõng khoâng theå noùi, khoâng theå nghe, ñieàu naøy taïi haï cuõng töøng bieát! Tuy vaäy, taïi haï vaãn phaûi noùi... Ñöa tay chæ vaøo Ñoan Moäc Quyù, Tieåu Thieân tieáp tuïc ñoäc thoaïi: - Vò tieán boái naøy, taïi haï phaûi cöùu! Neáu coâ nöông ngaên caûn, taïi haï ñaønh phaûi duïng löïc! Ngöôïc laïi, neáu coâ nöông cöù tuï thuû baøng quan nhö theá naøy, taïi haï höùa seõ khoâng haïi gì ñeán coâ nöông! Noùi xong, khoâng caàn bieát naøng kia hieåu hay khoâng hieåu, Tieåu Thieân chôït vung kieám, caét ñöùt toaøn boä daây troùi cho Ñoan Moäc Quyù! Veùo! Böït... Böït... Vöøa giaûi khai aù huyeät cho Ñoan Moäc Quyù, Tieåu Thieân nghe Ñoan Moäc Quyù hoâ hoaùn: - Tieåu Thieân haõy caån troïng! Xoay ngöôøi thieät nhanh, Tieåu Thieân kòp nhìn thaáy nöõ nhaân noï ñang lao vaøo ñònh aùm toaùn. Tieåu Thieân kheõ quaùt: - Sao vaäy coâ nöông? Ñaønh thaát leã vaäy! Vuø! Xuaát phaùt chaäm nhöng nhanh, Tieåu Thieân kòp khoáng cheá huyeät ñaïo cuûa naøng tröôùc luùc naøng quaät kình moät caùi! Naøng keâu: - Höï! Nhìn naøng töø töø khuîu xuoáng, Tieåu Thieân laåm baåm: - Vôùi theá traän taïi haï vöøa bieán ñoåi, chuû nhaân cuûa coâ nöông seõ khoâng maáy khoù khaên ñeå nghó caùch phaù giaûi. Nhö vaäy taïi haï caøng yeân taâm, coâ nöông seõ khoâng bò traùch phaït vaø cuõng khoâng bò giam ôû nôi naøy vónh vieãn! Giaûi noát nhöõng huyeät ñaïo coøn laïi cho Ñoan Moäc Quyù, Tieåu Thieân baûo: - Taïi haï phaûi duøng keá môùi cöùu ñöôïc tieàn boái neân coù phaàn chaäm. Tieàn boái ñöøng traùch! Chuùng ta ñi thoâi! Khoâng ñaùp lôøi naøo, Ñoan Moäc Quyù baát ngôø giaùng vaøo nöõ nhaân noï moät kình. Vuø... -261- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Dòch giaû: Khuyeát Danh Thaát kinh, Tieåu Thieân phaûi nhanh tay laém môùi choäp giöõ ñöôïc tay cuûa laõo: - Sao tieàn boái muoán gieát naøng? Ñoan Moäc Quyù haäm höïc: - Ta bò giam haèng nöûa ngaøy trôøi, theo ngöôi, ta chöa baùo thuø laïi chòu boû ñi sao? Tieåu Thieân thanh minh: - Loãi laø loãi cuûa Thieáu Ñaïo Chuû, naøng chæ laø moät ñaïo noâ, chæ bieát thöøa haønh meänh leänh, tieán boái khoâng neân traùch naøng! Ñoan Moäc Quyù tuy thu tay veà nhöng vaãn haäm höïc: - Chuùng laø ñoàng boïn! Chuû nhaân coù toäi cuûa chuû nhaân, noâ boäc coù toäi cuûa noâ boäc! Ñònh giaûi thích theâm cho laõo hieåu nhöõng chòu ñöïng khaéc nghieät cuûa Ñaïo Noâ, nhöng baát ngôø Tieåu Thieân keâu hoát hoaûng: - Nguy tai! Traän theá ñang bò phaù giaûi! Ñi naøo! Vuùt! Hoaûng sôï, Ñoan Moäc Quyù laäp töùc theo chaân, khoâng caàn bieát traän theá coù thaät söï ñang bò hoùa giaûi nhö Tieåu Thieân hoaûng sôï khoâng! Vuùt! Viiettkiiem..com V e k em com -262- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2