Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 24

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

56
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 24

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù hai möôi tö Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp Vöôïtngqua ivoøngnlöûñònhquaûanhieânng. y chæ coù ba tröôïng, tình hình beân ngoaøi hoaøn toaøn ñuù vôù nhaä a, cuû chaø daø Phía coù ít löûa laø do laõo ñaïo Linh Hoùa ñích thaân traán giöõ! Beân höõu cuûa laõo laø phía do aû Thieáu Ñaïo Chuû ñaûm nhieäm. Beân coøn laïi ñöôïc Thaát Tinh Hoùa Ñaïo buûa vaây. Ñoan Moäc Quyù ñang ôû phía naøy vaø ñang bò hai laõo Hyû, Noä tieáp ñoùn! Coøn ôû phía Tieåu Thieân ñang lao ra chæ coù Hoùa Thoâng vaø aû ñaïo noâ khi naõy ñaõ bò Tieåu Thieân cheá ngöï huyeät ñaïo! Löôïng ñònh tình theá, Tieåu Thieân bieát coù muoán cöùu giuùp Ñoan Moäc Quyù cuõng voâ ích. Khoâng nhöõng theá, chaøng chæ caàn moät chuùt chaäm chaân laø ñeán löôït chaøng cuõng bò baét giöõ. Ñaønh phaûi giöõ nguyeân yù ñònh, Tieåu Thieân baät tung Lieãu kieám, lao thaúng vaøo Hoùa Thoâng. - Xem kieám! Vuùt! Veùo... Veùo... Hoaøn toaøn bò baát ngôø, Hoùa Thoâng voäi thoái lui, mieäng hoâ hoaùn: - Sö phuï! Tieåu töû Cöûu Truøng Thieân... Haén keâu khoâng ñöôïc nhieàu bôûi thaät laø baát ngôø, aû ñaïo noâ kia khoâng hieåu sao chôït quaät vaøo haén moät kình cöïc maïnh. Buøng! Hoùa Thoâng bò ñaåy baät ñi, taïo moät loái hoaøn toaøn thoâng thoaùng tröôùc maët Tieåu Thieân! Vì quaù kinh ngaïc tröôùc thaùi ñoä laï luøng cuûa aû ñaïo noâ, Tieåu Thieân coù phaàn chaäm chaân. Thaáy vaäy aû ñaïo noâ hoái haû ñöa tay ra hieäu cho chaøng vaø chính aû lao ñi tröôùc. Vuùt! Naøo daùm tin ñieàu ñang xaûy ra laø do thieän yù cuûa aû, Tieåu Thieân döøng laïi. Nhö nhaän ra Tieåu Thieân khoâng nhöõng khoâng chaïy theo maø coøn coù daï nghi ngôø, aû ñaïo noâ quay laïi vaø hoaøn toaøn baát ngôø, aû leân tieáng: - Caùc haï coøn chôø gì nöõa! Taû Höõu Hoä Ñaïo vaø Töù Giaû Veä Ñaïo saép ñeán roài, coøn khoâng mau chaïy! -274- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu Thieân baøng hoaøng: - Coâ nöông... Coâ nöông noùi ñöôïc! AÛ chöa kòp ñaùp, tieáng quaùt cuûa aû Thieáu Ñaïo Chuû boãng vang leân loàng loäng: - Tieåu My! Hoùa ra laø ngöôi khoâng caâm khoâng ñieác nhö ngöôi ñaõ giaû vôø! AÛ ñaïo noâ cuoáng quít, noùi vôùi Tieåu Thieân nhö naøi næ: - Vì caùc haï, ta phaûi töï boäc loä thaân phaän. Caùc haï muoán sao môùi chòu tin ta! Quay ñaàu nhìn laïi, Tieåu Thieân thaáy taát caû boïn Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo ñang aøo aøo lao ñeán, chaøng gaät ñaàu noùi vôùi aû ñaïo noâ: - Ñöôïc roài! Taïi haï tin coâ nöông! Ñi! Vuùt! Thôû ra nheï nhoõm, aû ñaïo noâ laäp töùc ñi theo Tieåu Thieân. Vuùt! Saép vöôït khoûi khu vöôøn hoang pheá, Tieåu Thieân nghe aû ñaïo noâ goïi: - Döøng laïi! Haõy theo ta, chaïy veà höôùng naøy! Tieåu Thieân kinh nghi nhìn aû ñaïo noâ chaïy ñaâu khoâng chaïy laïi ngoaëc trôû laïi khu vöôøn! Khoâng nhöõng theá, khi ñeán moät thaân caây to, aû chôït chui xuoáng ñoù maát huùt. Nhö bieát Tieåu Thieân khoâng chaïy theo, aû thoø ñaàu leân, ñöa tay vaãy: - Mau leân! Boïn hoï seõ khoâng nghó chuùng ta aån ôû ñaây! Tuy vaãn coøn do döï nhöng sau ñoù Tieåu Thieân ñaønh phaûi haønh ñoäng theo aû. Caû hai vöøa chui xuoáng, Tieåu Thieân chöa coù ñuû thôøi gian ñeå nhaän ñònh roõ ñòa theá, baát ngôø aû ñaïo noâ ñöa tay cao leân khoûi ñaàu vaø khua khoaéng gì ñoù thaät nhanh. Caïch! Moät maøn ñeâm ñen lieàn bao truøm caû hai, khieán Tieåu Thieân duø coù muïc löïc tinh töôøng cuõng khoâng theå nhìn thaáy baát kyø ñieàu gì! Nhö bieát chaøng ñang trong taâm traïng hoang mang, aû ñaïo noâ chôït thì thaàm vaøo tai chaøng: - Chuùng ta taïm thôøi aån ôû ñaây. Caùc haï chôù quaù lo ngaïi! Nôi naøy tuy khoâng kín ñaùo nhöng hoï trong luùc nhaát thôøi seõ khoâng heà nghó chuùng ta laïi choïn nôi nguy hieåm nhaát ñeå aån mình. Ngöng lôøi moät luùc, aû laïi thì thaøo: - Caùc haï voán coù noäi löïc thaâm haäu haõy coá laéng tai nghe ngoùng! Chôø hoï ñi ñuû xa vaø maõi -275- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long lo tìm ôû ngoaøi, chuùng ta laäp töùc boû chaïy! Chaøng kinh ngaïc: - Chaïy ñi ñaâu? Beân ngoaøi khu vöôøn, ñaâu ñaâu cuõng coù ñòa hình troáng traûi, nhaát ñònh khi quay laïi boïn hoï seõ phaùt hieän chuùng ta. AÛ tieáp tuïc thì thaøo: - Ñeán luùc ñoù caùc haï seõ bieát! Naøo, nghe ngoùng ñi! Voâ hình chung, Tieåu Thieân ñaønh tuaân theo caùch boá trí cuûa aû, moät ngöôøi daùm giaû caâm giaû ñieác tieàm nhaäp vaøo vaø laøm moät ñaïo noâ cho Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! Sau khi nghe ngoùng moät luùc, Tieåu Thieân baûo: - Neáu taïi haï nghe khoâng laàm, hoï ñaõ ñi khoûi khu vöôøn khaù xa roài! AÛ laäp töùc ruït tay laïi, aùnh saùng theo ñoù uøa xuoáng nôi hoï aån thaân! AÛ rít: - Leân! Vuùt! Vuùt! Ñònh chaïy ñi thì Tieåu Thieân nghe aû goïi: - Chaäm ñaõ! Ta seõ cho hoï moät söï baát ngôø! Tieåu Thieân nhìn thaáy aû neùm moät ít boät traéng traéng xuoáng nôi hoï vöøa aån thaân. Sau ñoù, aû duøng tay keùo moät phieán goã che kín nôi ñoù! Tieåu Thieân nhaän ra ñoù laø moät hoá ñaát ñöôïc ñaøo voäi, vaø mieáng goã kia cuõng khoâng phaûi ngaãu nhieân maø coù, nhaát ñònh phaûi do aû ñaïo noâ saép xeáp saün. Ñieàu ñaùng kinh ngaïc hôn laø aû noï chôït laáy ra moät vaät vöøa troøn vöøa coù maøu ñen. AÛ naâng phieán goã leân vaø nheï nhaøng ñaët vaät noï xuoáng phía döôùi. Cuõng nheï nhaøng nhö vaäy, aû cho phieán goã naèm ñeø leân vaät kyø laï ñoù. Ñeán khi xong vieäc, aû duøng chaân haát moät ít laù caây cho rôi vaõi leân maët treân phieán goã. Xoa hai tay vaøo nhau, aû baûo: - Chuùng ta khoâng voäi chaïy! Caùc haï haõy ñi theo ta thì bieát! Chaïy ñeán moät coäi caây caùch ñoù khoâng xa, aû tung ngöôøi lao leân, naáp kín vaøo taùn laù daøy ñaëc! Tieåu Thieân tuy chöa hieåu roõ yù ñònh cuûa aû nhöng cuõng laøm theo. Vuùt! Khoâng bao laâu, ñuùng nhö nhaän ñònh cuûa Tieåu Thieân, boïn Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo ngoaøi söï vaéng maët cuûa laõo ñaïo Linh Hoùa, Hoùa Thoâng vaø Ñoan Moäc Quyù, chæ coù boïn Thaát Tinh Hoùa -276- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Ñaïo vaø aû Thieáu Ñaïo Chuû ñang haäm höïc quay laïi! AÛ Thieáu Ñaïo Chuû khoa roäng tay, mieäng oang oang: - Boïn chuùng nhaát ñònh ôû quanh ñaây! Tìm ñi, nhôù ñeà phoøng gaõ Cöûu Truøng Thieân! Tieåu Thieân nghieâng ñaàu, noùi vaøo tai aû ñaïo noâ Tieåu My: - Taïi haï chæ ngaïi laõo ñaïo Linh Hoùa... AÛ xua tay ngaên laïi: - Caùc haï ñöøng laàm! Thaát Tinh Hoùa Ñaïo raát lôïi haïi neáu hoï hieäp löïc! Coù theå caùc haï chöa bieát, hoï nhôø coâng phu Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc neân coù Thaát Caàm Traän uy löïc khoân löôøng! Chaøng thaát kinh: - Hoï ñaõ thaät söï luyeän xong Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc nhö aû Hoà Lieãu Lieãu kia? Tieåu My cöôøi laït: - Chöa hoaøn toaøn! Baèng khoâng, chính caùc haï ñaõ bò nha ñaàu kia haï thuû! Baát chôït, aû Hoà Lieãu Lieãu phaùt hieän nôi coù phieán goã. AÛ hoâ hoaùn: - Chuùng ñaây roài! Boïn Thaát Tinh Hoùa Ñaïo vaãn khoâng noùi moät lôøi naøo, cuøng nhau chaïy ñeán. Tieåu My kheõ cöôøi: - Saép coù troø hay xaûy ra! Ta haän nha ñaàu ñaõ laâu, nay môùi coù dòp cho aû neám muøi lôïi haïi! Tieåu Thieân chuù taâm nhìn töøng cöû ñoäng cuûa aû Hoà Lieãu Lieãu. Chôø khi Thaát Tinh Hoùa Ñaïo ñaõ ñöùng vaây quanh nôi coù phieán goã nöûa kín nöûa hôû, aû Hoá Lieãu Lieãu baät quaùt: - Boïn ngöôi chaïy ñaâu cho thoaùt! Leân! AÛ duøng chaân haát bay phieán goã ñaäy kín hoá ñaát! Vuø! Moät tieáng noå nhoû vang leân. Buïp! Laäp töùc löûa ñoû töø hoá ñaát buøng leân taïo thaønh moät quaàng khoùi ñen kòt. Xoøa... Quaù baát ngôø, aû Hoã Lieãu Lieãu vöøa luøi laïi, vöøa gaøo: - Ñoù laø ñoäc vuï! Mau mau beá khí! Chính aû gaøo roài chính aû baät ho khuøng khuïc, chöùng toû aû cuõng hít phaûi khoâng ít ñoäc vuï! -277- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Cuõng luùc ñoù, boïn Thaát Tinh Hoùa Ñaïo cuõng duøng tay duïi maét, che moàm, vaø sau ñoù, taát caû cuøng laûo ñaûo. Tieåu My laäp töùc lao xuoáng, mieäng quaùt: - Chaïy ñöôïc roài! Mau leân! Vuùt! Tieåu Thieân ñuoåi theo Tieåu My, mieäng hoûi: - Coù cô hoäi sao coâ nöông khoâng haï thuû! Tieåu My sa saàm neùt maët: - Ta cuõng muoán nhöng raát tieác Hoûa Haéc Vuï cuûa ta khoâng heà coù ñoäc! AÛ seõ nhanh choùng nhaän ra ñieàu ñoù vaø chuùng ta coù muoán chaïy cuõng khoâng kòp! Nhanh leân naøo! Hoûa Haéc Vuï khoâng ngaên aû ñöôïc laâu. Thaát kinh, Tieåu Thieân laäp töùc baûo: - Vaäy ñöøng chaäm treã nöõa! Neáu khoâng ngaïi, coâ nöông haõy ñeå taïi haï tieáp trôï! Tieåu My ñöa tay ra: - Ta cuõng ñònh nhôø caùc haï, nhöng khoâng daùm! Choäp giöõ tay naøng, Tieåu Thieân voäi taêng gia cöôùc löïc! Vuùt! Vuùt! oOo Chaïy ñöôïc moät ñoãi xa, ñuû ñeå boïn Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo khoâng taøi naøo theo kòp, Tieåu Thieân chöa kòp döøng laïi thì nghe moät tieáng quaùt vang leân: - Döøng laïi! Vuùt! Nhìn nhaân vaät vöøa xuaát hieän hoaøn toaøn laï maët, Tieåu Thieân cau maøy hoûi: - Toân giaù goïi taïi haï döøng laïi laø coù yù gì chæ giaùo! Uy uy laãm laãm, nhaân vaät noï ñöa tay coá yù chæ vaøo ñoác kieám ñang caøi ôû sau löng: - Qua saéc phuïc cuûa ngöôi, ta bieát ngöôi laø thuoäc haï Nguõ Haønh Bang, Moäc Haønh Ñöôøng. Ta laø ai khoâng leõ nhìn vaøo ñaây ngöôi khoâng bieát? Nhaän ra söï ngoä nhaän cuûa ñoái phöông, Tieåu Thieân chôït loät boû y phuïc beân ngoaøi: - Toân giaû laàm! Taïi haï chaúng qua laø caûi daïng, söï thöïc thì... Nhaân vaät noï boãng quaùt: - Baát luaän ngöôi laø ai, haõy nghe ta hoûi, ôû toång ñaøn Nguõ Haønh Bang, vöøa xaûy ra chuyeän -278- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long gì, ngöôi coù bieát khoâng? Khoâng ngôø laïi gaëp phaûi ngöôøi ngang ngöôïc, baát thoâng ñaïo lyù, Tieåu Thieân loâi tay Tieåu My: - Thaät thaát leã! Taïi haï coù vieäc voäi, khoâng theå vaø cuõng khoâng caàn baåm baùo baát kyø chuyeän gì cho baát kyø ai, keå caû toân giaù! Tieåu Thieân chöa kòp böôùc ñi, thì... Xoaûng! Nhaân vaät noï ñaõ ruùt kieám: - Vieäc gì Laõnh Kieám Phi Thuû ta ñaõ muoán, khoâng ai ñöôïc quyeàn traùi leänh! Tieåu Thieân nhìn söõng nhaân vaät noï: - Laõnh Kieám Phi Thuû! Toân giaù laø... Nhaân vaät noï cöôøi ñaéc yù: - Giang hoà ñeä nhaát kieám, Tieåu Tröôøng Nhò Kieám ta laø Laõnh Kieám Phi Thuû Cao Sôn! Tieåu Thieân keùo Tieåu My veà phía sau, nhö khoâng muoán Tieåu My bò heä luî. Sau ñoù chaøng bóu moâi vôùi thaùi ñoä khinh khænh: - Duøng möu ñoà baát chính, haõm haïi ngöôøi ñaõ töøng laø baèng höõu, toân giaù khoâng xöùng vôùi naêm chöõ Giang hoà ñeä nhaát kieám! Cao Sôn taùi maët: - Ngöôi baûo ta haïi ai? Tieåu Thieân cöôøi laïnh: - Thôøi ñieåm laø saùu naêm tröôùc, ñòa ñieåm laø ôû Khuyeân Bích Trì, toân giaù coù caàn taïi haï noùi roõ hôn khoâng? Cao Sôn boãng chaán ñoäng: - Ai cho ngöôi bieát roõ chuyeän naøy? Chaøng ñaùp: - Muoán ngöôøi ñöøng bieát thì khoâng neân laøm! Toân giaù ñöøng nghó Khuyeân Bích Trì laø nôi vaéng veû, haønh vi cuûa toân giaù seõ chæ coù trôøi bieát, ñaát bieát! Cao Sôn ñoäng noä: - Noùi! Phaûi chaêng Haøn Nam Long thaät söï coøn soáng vaø chính y ñaõ cho ngöôi bieát moïi vieäc? Tieåu Thieân baät cöôøi: -279- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Neáu vò tieàn boái hoï Haøn thaät söï coøn soáng, saùu naêm qua toân giaù lieäu vaãn yeân oån ñöôïc sao? Nhöng khoâng heà gì, saùu naêm tröôùc neáu ta khoâng cöùu ñöôïc maïng cuûa Haøn Nam Long thì baây giôø ta seõ thay maët Haøn tieàn boái, ñoøi toân giaù phaûi traû laïi coâng ñaïo! Choang! Tieåu Thieân baät tung Lieãu kieám, mieäng quaùt to: - Laõnh Kieám cuûa toân giaù ñaâu! Ta muoán bieát theá naøo laø Giang hoà ñeä nhaát kieám! Cao Sôn chöa kòp khôûi phaùt kieám chieâu baát ngôø coù tieáng quaùt ngaên laïi: - Chaäm ñaõ, Cao Sôn! Vuùt! Vuùt! Hai nhaân vaät cuøng moät luùc xuaát hieän! Vaø Cao Sôn phaûi baøng hoaøng khi nhìn roõ moät hai nhaân vaät vöøa ñeán: - Haøn Nam Long! Ngöôi chöa cheát? Cuõng nhìn roõ ai laø Haøn Nam Long, Tieåu Thieân böôùc ñeán gaàn: - Laø tieán boái ö! Saùu naêm tröôùc taïi haï nhöõng töôûng Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo ñaõ khoâng giuùp ñöôïc gì cho tieàn boái! Nhaân vaät coù nieân kyû traïc töù tuaàn so vôùi nhaân vaät cuøng xuaát hieän roõ raøng laø keùm hôn haún, nhaân vaät naøy cuõng kinh ngaïc nhìn Tieåu Thieân: - Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo! Hoùa ra vaät ñöôïc thieáu hieäp nheùt vaøo mieäng ta thính laø... Tieåu Thieân boãng dòch ngöôøi lao chaén tröôùc maët Haøn Nam Long: - Caån troïng! Muoán aùm toaùn ö? Xem kieám! Veùo... Veùo... Choang! Choang! Choang!.... Nhìn laïi, Haøn Nam Long, Tieåu My cuøng vôùi laõo nhaân ñaõ xuaát hieän moät luùc vôùi Haøn Nam Long, caû ba ñeàu nhìn thaáy Tieåu Thieân ñang giao kieám vôùi Cao Sôn. Chöùng toû Cao Sôn vöøa baát ngôø taán coâng Haøn Nam Long nhöng bò Tieåu Thieân phaùt hieän. Hoï nghe Cao Sôn quaùt leân phaãn noä: - Tieåu töû ngöôi, ñaây laø laàn thöù hai ngöôi phaù hoûng ñaïi söï cuûa ta! Ngöôi ñaùng cheát! Ñôõ! Veùo... Veùo... Haøn Nam Long sôï Tieåu Thieân khoâng phaûi ñoái thuû cuûa Cao Sôn beøn keâu leân: - Baûn laõnh cuûa y khoâng theå xem thöôøng! Thieáu hieäp haõy lui laïi, giao y cho ta! Tieåu Thieân baät cöôøi: -280- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Taïi haï naøo daùm xem thöôøng! Nhöng, ha... ha... haõy xem Löu Thuûy Haønh Vaân Phi Laïc Kieám cuûa taïi haï thöøa söùc ñoái khaùng! Xem ñaây! Veùo... Veùo... Choang! Choang! Choang! Caâu noùi cuûa Tieåu Thieân khieán ba nhaân vaät cuøng thaát kinh nhö nhau! Haøn Nam Long vaø laõo nhaân cuøng xuaát hieän phaûi ñöa maét nhìn nhau ñeå cuøng keâu: - Laø y? Rieâng Cao Sôn thì thaát saéc luøi laïi: - Löu Thuûy Haønh Vaân Phi Laïc Kieám! Ngöôi ñaõ tieán vaøo Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát! Tieåu Thieân giaät mình, tay loang kieám nhanh hôn: - Toân giaù bieát khaù nhieàu ñaáy! Ñôõ! Veùo... Veùo... Cao Sôn gaàm leân thònh noä: - Thì ra Hoïa ñoà Taøng Binh Thaát ñaõ bò tieåu töû ngöôi laáy maát! Ñaùng cheát! Ñôõ! Cao Sôn haát maïnh höõu kieám, trong khi ñoù ngaám ngaàm cho taû thuû vaøo ngöôøi Veùo... Veùo... Haân Nam Long ôû ngoaøi keâu leân: - Ñeà phoøng Taû Phi Thuû cuûa y! Ñuùng luùc ñoù, Tieåu Thieân phaùt hieän taû thuû cuûa Cao Sôn chôùp ñoäng! Moät vaät ñen truøi truõi boãng lao vuùt vaøo vaàng kieám cuûa chaøng Vuø... Tieáng ñeà tænh cuûa Haøn Nam Long cuõng giuùp chaøng khoâng ít. Tieåu Thieân voäi thu kieám, vung nhanh taû chöôûng: - Cöûu ñuøng ñeä nhaát thöùc! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Choang! Choang! Vaät ñen noï boãng baät ngöôïc veà phía Cao Sôn. Y choäp laáy, mieäng cöôøi nhö gaøo theùt: - Cöûu Truøng coâng phu! Ha...Ha...! Cöûu Truøng coâng phu... Vuùt! -281- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Quaù baát ngôø tröôùc thaùi ñoä boû chaïy cuûa Cao Sôn, Tieåu Thieân quaùt: - Chaïy ñi ñaâu? Döøng laïi! Ñònh ñuoåi theo, Tieåu Thieân nghe Haøn Nam Long goïi: - Ñöøng ñuoåi theo! Phi Thuû cuûa y vaãn ñang chôø haønh vi ñoù cuûa thieáu hieäp, raát nguy hieåm! Laõo nhaân noï cuõng baûo: - Ñaønh ñeå y thoaùt laàn naøy vaäy! Haø...! Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp cuûa y roài seõ haïi theâm khoâng ít ngöôøi nöõa. Boán chöõ Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp naøy laäp töùc gaây kinh ngaïc cho Tieåu Thieân: - Laõo tieàn boái noùi sao? Laõnh Kieám Phi Thuû cuõng tinh thoâng Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp? Laõo nhaân kinh ngaïc: - Ngöôi duøng chöõ cuõng, döôøng nhö coøn bieát theâm ai nöõa cuõng bieát Ñaïi Phaùp Nhieáp Hoàn? Tieåu Thieân gaät ñaàu: - Laø Haø Kænh Chi! Laõo nhaân boãng cöôøi ngaët ngheõo: - Haø Kænh Chi! Ha... Ha... Ngöôi laàm roài! Moät Cao Sôn tinh thoâng thuaät naøy ñaõ khieán giang hoà nhieàu phen naùo loaïn, neáu coù theâm Haø Kænh Chi. Höø, voõ laâm Trung Nguyeân ñaâu coøn choã cho nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát dung thaân? Traøng cöôøi haøm yù gieãu côït cuûa laõo nhaân khieán Tieåu Thieân sinh böïc. Nhö ñoaùn roõ taâm traïng naøy, Haøn Nam Long chôït leân tieáng nhö muoán khuyeân giaûi: - Thoâi tieàn boái ñaây chính laø Bang Chuû Caùi Bang. Töøng lôøi noùi cuûa Thoâi tieàn boái ñeàu xaùc ñaùng, tröø phi thieáu hieäp coù nhöõng baèng côù ñaùng tin hôn cho bieát Haø Kænh Chi thaät söï am töôøng thuaät naøy! Khoâng theå noùi roõ nhöõng gì coù lieân quan ñeán Nguõ Haønh Bang, vì noùi nhö theá laø phaûi ñeà caäp ñeán thaân theá lai lòch cho ñeán giôø haõy coøn mô hoà, Tieåu Thieân ñaønh hoûi Haøn Nam Long veà Cao Sôn: - Chuyeän xaûy ra saùu naêm tröôùc taïi Khuyeân Bích Trì, phaûi chaêng Haøn tieàn boái bò haïi laø do Ñaïi Phaùp Nhieáp Hoàn cuûa Cao Sôn, Laõnh Kieám Phi Thuû? Haøn Nam Long laéc ñaàu: - Khoâng phaûi! Ta ñaõ coù saün söï phoøng bò, y coù duøng Ñaïi Phaùp Nhieáp Hoàn cuõng khoâng theå haïi ñöôïc ta. Chæ coù ñieàu ta maõi lo ngöøa ñieàu naøy, queân löu taâm ñieàu khaùc, keát -282- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long quaû, suyùt nöõa laø ta vong maïng. Neáu khoâng coù laù Töû Linh Thaûo cuûa thieáu hieäp tieáp trôï ñuùng luùc... Vaãn khoâng heát nghi hoaëc, chaøng hoûi: - Chuyeän xaûy ra nhö theá naøo, tieàn boái? Haøn Nam Long beøn thuaät laïi moïi vieäc sau khi buoâng moät tieáng thôû daøi ngaùn ngaåm: - Vieäc Thaåm Ñònh Giang, Bang chuû Nguõ Haønh Bang nhôø coâng phu tuyeät theá ñaõ chieám lónh ngoâi minh chuû voõ laâm nhö theá naøo, coù leõ thieáu hieäp ñaõ bieát! Cuõng nhö moïi ngöôøi, ta vaø Cao Sôn tuy baïi nhöng vaãn baát phuïc! Phaøm ai cuõng vaäy, heã baát phuïc nhaát ñònh phaûi sinh dò taâm! Caùc phaùi thì muoán chieám ñoaït coâng phu cuûa hoï Thaåm, ta thì lo khoå luyeän coâng phu, nhöõng mong sau naøy coù dòp phuïc haän, rieâng Cao Sôn thì chæ muoán tìm caùch haõm haïi keû ñaõ ñaû baïi y! Tieåu Thieân giaät mình: - Cao Sôn cuõng coù yù naøy sao? Vaäy ñaâu khaùc gì Tam Trang vôùi Haø Kænh Chi caàm ñaàu? Vieäc goäp Haø Kænh Chi vaø Cao Sôn laøm moät laàn naøy cuûa Tieåu Thieân khoâng ngôø laïi ñöôïc Haøn Nam Long taùn thaønh. Haøn Nam Long noùi tieáp: - Ngöu taàm ngöu, maõ taàm maõ. Ta khoâng ngaïc nhieân khi bieát Cao Sôn cöù leùn luùt quan heä vaø ñi laïi nhieàu laàn vôùi Haø Kænh Chi, Toång hoä phaùp cuûa Nguõ Haønh Bang! Trong moät laàn gaëp maët, Cao Sôn coù lôõ mieäng khoe vôùi ta ñieàu naøy. YÙ cuûa y laø muoán ta leân tieáng taùn ñoàng vieäc y caáu keát vôùi hoï Haø. Vaø neáu ñöôïc, ta seõ ñöùng chung phe vôùi y! Nhöng khi ta bieát y ñaõ duøng Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp, giuùp Haø Kænh Chi khoáng cheá Thaåm Ñònh Giang, ta heát söùc phaãn noä! Vaø theá laø... Tieåu Thieân caøng nghe caøng ngôõ ngaøng ñeán noãi phaûi vöøa thoát vöøa ñöa maét nhìn Bang chuû Caùi bang toû yù taï loãi: - Hoùa ra laø Cao Sôn ñaõ giuùp Haø Kænh Chi. Khi naõy tieåu boái khoâng bieát, neân... Thoâi laõo caùi xua tay: - Ngöôi baát taát phaûi löu taâm! Ta cuõng vöøa nghó laïi, bieát ñaâu Haø Kænh Chi cuõng ñaõ ñöôïc Cao Sôn chæ ñieåm cho taø thuaät naøy! Haõy nghe Haøn Nam Long noùi heát ñaõ! Gaät ñaàu, coù phaàn naøo ngöôõng moä tính khí thaät thaúng thaén cuûa Bang chuû Caùi bang, Tieåu Thieân laéng nghe Haøn Nam Long thuaät tieáp: - Khuyeân y khoâng ñöôïc, ta tìm caùch ngaên caûn y! Haïng tham lam nhö y muoán ngaên caûn caàn phaûi coù mieáng moài thích hôïp. Ta voán ñang giöõ trong mình maûnh hoïa ñoà Taøng Binh Thaát. Ta duøng noù ñeå taùch y ra khoûi Haø Kænh Chi. -283- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu Thieân laïi keâu: - Maûnh hoïa ñoà bao quanh moät bao kieám cuõ kyõ, ñoù laø vaät cuûa tieàn boái! Haøn Nam Long gaät ñaàu: - Khoâng sai! Neáu thieáu hieäp bieát roõ nhö vaäy chaéc chaén thieáu hieäp ñaõ tìm thaáy ôû döôùi ñaùy Khuyeân Bích Trì? Chaøng thuù nhaän: - Ñoù cuõng laø ñieàu tình côø, taïi haï naøo ngôø ñoù laø vaät cuûa tieàn boái! Haøn Nam Long mæm cöôøi: - Vaän soá moãi ngöôøi moãi khaùc, coù leõ thieáu hieäp ñaõ tìm ra nôi toaï laïc cuûa Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát? Tieåu Thieân phaûi gaät ñaàu: - Taïi haï... Haøn Nam Long xua tay: - Khoâng heà gì! Tìm ra laø ñöôïc. Bieát ñaâu nhôø ñoù sau naøy voõ laâm Trung Nguyeân vì coù thieáu hieäp seõ vöôït qua côn ñaïi naïn naøy! Trôû laïi chuyeän cuûa Cao Sôn, nhö y bieát veà Taøng Binh Thaát nhieàu hôn ta töôûng! Thaáy ta coù hoïa ñoà, y cöù baùm laáy ta! Khoâng roõ yù cuûa y, ta laáy ñoù laøm möøng vì nhö vaäy y seõ queân vieäc giuùp Haø Kænh Chi! Naøo ngôø, saùu naêm tröôùc, baát ñoà y ñeà xuaát vôùi ta moät vieäc... Tieåu Thieân ñoaùn: - Phaûi chaêng y muoán cuøng tieàn boái ñaùnh cöôïc vaø vaät ñaùnh cöôïc chính laø maûnh hoïa ñoà? Haøn Nam Long kinh nghi: - Thieáu hieäp ñaõ nghe ai noùi hay töï ñoaùn ra? Tieåu Thieân baûo: - Khuyeân Bích Trì laø nôi khoâng theå vöôït qua neáu khoâng coù khinh coâng thöôïng thöøa! Vôùi ñòa hình naøy vaø vôùi chuyeän ñaõ xaûy ra laàn ñoù, taïi haï nghó noäi tình khoâng theå khaùc! Haøn Nam Long gaät ñaàu: - Thieáu hieäp ñoaùn ñuùng! Ta buoäc phaûi nhaän ñaùnh cöôïc vôùi y. Vaø nhö ñaõ noùi, ta maõi ñeà phoøng Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp neân voâ tình truùng keá cuûa y! Tieåu My ñöùng nghe töø naõy giôø, ñeán luùc naøy chôït leân tieáng: - Moät ngöôøi phaûi luoân ngöng thaàn, vaän duïng ñònh löïc ñeå ngaên ngöøa Nhieáp Hoàn Ñaïi -284- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Phaùp, ñöông nhieân chaân nguyeân phaûi hao toán! Tieàn boái nhaän tyû ñaáu khinh coâng vôùi y keå nhö ñaõ naém chaéc phaàn baïi. Haøn Nam Long thôû daøi: - Neáu luùc ñoù ta coù ñöôïc söï hieåu bieát nhö coâ nöông vöøa noùi, keát quaû vaãn khoâng thay ñoåi! Ta raát am hieåu y, y laø ngöôøi haønh söï baát chaáp thuû ñoaïn! Ñuùng vaäy, chæ môùi vöôït Khuyeân Bích Trì chöøng naêm tröôïng, ta ñaõ nhaän ra nguyeân khí baát tuùc! Bieát theá naøo cuõng baïi, moät maët ta vaát maûnh hoaï ñoà noï cuøng bao kieám voán cuûa ta xuoáng ñaùy trì, maët khaùc, ta phaûi lôïi duïng lôùp baêng khoâng ngôø laø coù treân maët trì ñeå chaïy nhanh khoûi choã chaéc chaén seõ cheát! Ngöøng lôøi moät luùc nhö ñeå hoài töôûng, Haøn Nam Long tieáp: - Luùc ñoù ta chæ nghó, chæ caàn khoâng cheát ôû Khuyeân Bích Trì laø ñöôïc! Coøn vieäc ñaùnh cuoäc, tuy ta thua nhöng vaät ñaùnh cöôïc khoâng coøn, y duø coù aùc ñoäc cuõng khoâng nôõ gieát ta! Naøo ngôø, haø, cho ñeán giôø ta vaãn khoâng tin laø ta coøn soáng! Bieát Haøn Nam Long laïi muoán ñeà caäp ñeán chieác laù Töû Linh Thaûo aân tình, Tieåu Thieân mæm cöôøi: - Trao cho tieàn boái moät chieác laù Töû Linh Thaûo roài, chôø maõi khoâng thaáy tieàn boái lai tænh, taïi haï ñaønh phaûi boû ñi. Khoâng ngôø, nhôø ñoù taïi haï gaëp söï may maén khaùc! Haøn Nam Long cuõng mæm cöôøi: - Ta raát kinh ngaïc khi bieát sinh maïng khoâng nhöõng ñöôïc baûo toaøn maø noäi löïc cuõng ñoät ngoät taêng tieán! Bieát coù ngöôøi cöùu, ta quyeát taâm ñi tìm! Vaø sau ñoù khoâng laâu, ta tình côø phaùt hieän moät ñöùa beù ñang bò Tröông Ñoáng uy hieáp. Ñöùa beù ñoù vì muoán cöùu maïng baèng höõu ñaõ khaúng khaùi duøng Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo ñeå laøm ñieàu kieän trao ñoåi vôùi hoï Tröông! Nghe ñeán ñaây, Tieåu Thieân baát giaùc nhôù laïi caûnh chaøng vaø Haø Nhö Thuûy suyùt maát maïng döôùi Laõnh Chöôûng Thaàn Minh cuûa Tröông Ñoáng! Chaøng nhìn söõng Haøn Nam Long: - Ngöôøi laàn ñoù ñaõ daãn duï Tröông Ñoáng vaø coøn baûo taïi haï mau chaïy, chính laø tieàn boái? Haøn Nam Long gaät ñaàu: - Ta vaø thieáu hieäp keå cuõng laï, luoân laàn löôït cöùu giuùp nhau cho duø khoâng moät laàn quen bieát! Tieåu Thieân voøng tay ñaùp taï: - AÂn cöùu maïng cuûa tieàn boái... Haøn Nam Long xua tay: - Thieáu hieäp cuõng ñaõ töøng cöùu maïng ta, aân ñeàn aân, ñaâu caàn phaûi ñaùp taï. Chôït ñoåi gioïng, Haøn Nam Long chôït hoûi: -285- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Nhöng ta muoán bieát roõ ñieàu naøy, mong thieáu hieäu thaønh thaät ñaùp lôøi! Chaøng baûo: - Nhöõng gì tieàn boái muoán bieát, taát phaûi laø vieäc heä troïng! Neáu bieát, taïi haï nhaát ñinh khoâng daùm giaáu! - Thieáu hieäp laø ngöôøi ñaõ töøng xuaát hieän ôû toång ñaøn Nguõ Haønh Bang, döôùi loát Voâ Danh Nhaân? Tieåu Thieân mæm cöôøi: - Chính laø taïi haï! - Nhö vaäy, ñuùng nhö thieáu hieäp ñaõ noùi, voõ hoïc cuûa thieáu hieäp vöøa coù lieân quan ñeán Cöûu Truøng Laõo Quaùi, coù Tieân Kieám Voõ Ñang vaø coù caû Vong Ngaõ Thieáu Laâm? Chaøng thöøa nhaän: - Khoâng sai! Tuy nhieân luùc löu töï, nhöõng ngöôøi naøy khoâng heà duøng teân thaät hoaëc nhöõng danh xöng ñaõ duøng! - Hoï töï xöng nhö theá naøo? - Tieân - Thaàn - Thaùnh - Nhaân! Haøn Nam Long kinh ngaïc: - Thaàn laø ai? Coøn sao laø Nhaân maø khoâng laø Quaùi? - Taïi haï chöa bieát nhaân vaät naøo töï xöng laø Thaàn. Chæ bieát coâng phu cuûa nhaân vaät naøy ñöôïc goïi laø Thaàn Chöôûng! Coøn rieâng chöõ Quaùi... Bang chuû Caùi bang ñoät nhieân xen vaøo: - Theá naøo laø Thaàn Chöông? Ngöôi coù theå cho ta xem qua khoâng? Tieåu Thieân thoaùng ngaàn ngaïi: - Trong nhöõng sôû hoïc cuûa boán nhaân vaät naøy, khoù luyeän nhaát chính laø Thaàn Chöôûng! Tieåu boái luyeän chöa ñeán nôi ñeán choán neân coù phoâ dieãn chæ laøm troø cöôøi cho laõo tieàn boái maø thoâi! Bang chuû Caùi bang vaãn naèng naëc: - Ta khoâng cöôøi laø ñöôïc roài! Naøo! Haøn Nam Long nghi hoaëc, baûo Tieåu Thieân: - Raát coù theå Thoâi tieàn boái ñaõ ñoaùn bieát nhaân vaät töï xöng Thaàn Chöôûng laø ai! Chæ caàn nhìn theâm moät ít veà sôû hoïc cuûa nhaân vaät ñoù! Thieáu hieäp xin chôù ngaïi! Ñònh taâm laøm theo, Tieåu Thieân baûo: -286- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Do chöa lónh hoäi heát moïi bieán aûo neân uy löïc cuûa chöôûng naøy raát keùm! Xem ñaây! Chaøng quaät vaøo coäi caây gaàn ñoù moät kình, theo khaåu quyeát Thaàn Chöôûng. Vuø... AÀm! Raøo... Raøo... Thaân caây bò chaán ñoäng nhöng khoâng ñoå, chæ laøm laù töø treân caønh rôi xuoáng maø thoâi! Tieåu Thieân nhìn hoï vaø cöôøi göôïng: - Taïi haï ñaõ baûo roài, chöôûng naøy vò taát ñuùng vôùi teân goïi! Khoâng coù veû xem thöôøng nhö Haøn Nam Long vaø Tieåu My, Bang chuû Caùi bang ñi ñeán taän coäi caây vaø xem xeùt thaät kyõ veát chaán kình. Ñöôïc moät luùc, laõo quay laïi vaø hoûi Haøn Nam Long: - Ngöôi coù bao giôø nghe noùi ñeán moät nhaân vaät, hai traêm naêm tröôùc ñaõ töï xöng laø Thuûy Thaàn? Haøn Nam Long ngô ngaùc: - Thuûy Thaàn! Chöa! Bang chuû Caùi bang thôû daøi: - Do truøng thôøi ñieåm neân thoaït nghe ta cöù ngôõ Thuûy Thaàn chính laø ngöôøi khi löu töï ñaõ nhaän laø Thaàn Chöôûng! Nhöng xem ra khoâng phaûi! Tieåu Thieân ñoäng taâm: - Vò Thuûy Thaàn naøy coâng phu nhö theá naøo? Thoâi laõo caùi ñaùp: - Thuûy voán coù tính nhu. Nhu chöôûng cuûa Thuûy Thaàn cuõng ñaõ moät thôøi ngaïo thò giang hoà! - Nhu Chöôûng! Ñaõ laø chöôûng sao coù theå phaùt ra nhu? Haøn Nam Long giaûi thích: - Voõ hoïc coù cöông coù nhu, cuõng nhö noäi löïc phaûi coù aâm coù döông! Taïi thieáu hieäp chöa coù ñuû hieåu bieát neân môùi nghó laø khoâng coù! Coøn muoán hoûi nöõa nhöng Tieåu Thieân baát ngôø nghe Thoâi Bang chuû hoûi: - Nhö vaäy, Tieân - Thaàn - Thaùnh - Nhaân laø boán ngöôøi chung löïc laäp ra Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát? Coù dòp giaûi thích cho moïi ngöôøi roõ veà nghóa khí cao nguùt trôøi cuûa Taän Trung Nhaân, moät nhaân vaät chæ ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán qua danh xöng Cöûu Truøng Laõo Quaùi. Tieåu Thieân baûo: - Khoâng sai!! Hoï ñaõ hôïp löïc, muïc ñích laø ñeå baùo thuø cho trung thaàn Nhaïc Phi, quyeát -287- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 15. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long dieät tröø gian taëc Taàn Coái! ÔÛ ñoù, chính Cöûu Truøng Laõo Quaùi laø ngöôøi chuû xöôùng. Laõo töï nhaän laø Taän Trung Nhaân! - Taän Trung Nhaân! Nhö vaäy, Tieân Kieám Voõ Ñang, Vong Ngaõ Thieáu Laâm khoâng phaûi bò Cöûu Truøng Laõo Quaùi haõm haïi? Mæm cöôøi vôùi Haøn Nam Long, Tieåu Thieân ñaùp: - Khoâng heà coù chuyeän ñoù! Taát caû ñeàu töï nguyeän, danh xöng môùi cuûa hoï laàn löôït laø: Kieám Tieân Vò Quoác - Thaàn Chöôûng Phuïc Giang San - Thaùnh Y Baùo Thieân Töû - Taän Trung Nhaân! Tuaàn töï laäp laïi nhöõng danh xöng ñaày chí khí naøy, Haøn Nam Long quay nhìn Thoâi laõo caùi, caû hai cuøng ngöûa coå cöôøi vang. - Ha... Ha... - Ha... Ha... Sau ñoù, Tieåu Thieân thoaùng hieåu nguyeân nhaân khi nghe Haøn Nam Long baûo: - Thaát ñaïi phaùi seõ raát haøi loøng neáu bieát roõ chuyeän naøy! Thoâi laõo caùi gaät ñaàu: - Ta cuõng nghó nhö vaäy! Vieäc lieân minh taát thaønh! Ñi! Ñoät ngoät, caû hai boû ñi. Vuùt! Vuùt! Hoï ñeå laïi Tieåu My ngô ngaùc vaø Tieåu Thieân ñang töï mæm cöôøi... Viiettkiiem..com V e k em com -288- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2