Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 26

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

59
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 26

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù hai möôi saùu Lai Lòch Kyø Bí T öï böôùc vaøo nôi giam giöõ, Tieåu Thieân thaûn nhieân baûo Haø Nhö Thuûy: - Taïi haï caàn moät thôøi gian yeân tónh, nghó caùch giuùp nhaân vaät kia khoâi phuïc thaàn trí! Cho hoûi, giôø naøy laø giôø naøo? Ngôõ chaøng ñaõ chaáp thuaän keá saùch ñeå töï chi trì sinh maïng, Haø Nhö Thuûy tuy vui ra maët nhöng vaãn vôø lôùn tieáng: - Ñaõ qua giôø Daäu, ñeâm ñaõ xuoáng töø laâu! Neâu ñeán saùng mai ngöôi khoâng ñaùp öùng, nha ñaàu ôû phía beân kia seõ khoâng coøn dòp nhìn laïi aùnh döông quang! Chaøng cöôøi laït: - Taïi haï bieát roài! Haõy baåm baùo vôùi leänh sö, ñeán saùng seõ coù caâu traû lôøi! Ñôïi boïn Haø Nhö Thuûy lui ñi, Tieåu Thieân vôø ngoài im nhaém maét! Nhöng thaät ra, chaøng ñang doõi theo töøng chuyeån bieán trong noäi theå! Thôøi gian thong thaû troâi, vaïn vaät hoaøn toaøn im aéng nhö ñaõ bò boùng ñeâm khuaát phuïc! Tieåu Thieân boãng cöïa mình vaø môû maét ra. Hai maét saùng quaéc, giuùp chaøng nhìn roõ ñeâm ñen. Cöûa nguïc khoâng ñoùng, boïn Haø Nhö Thuûy hoaëc queân hoaëc nghó chaøng ñaõ bò thaát taùn coâng phu neân khoâng ñoùng cöûa cuõng khoâng sao! Chaøng chaïm tay vaøo thaét löng thì thaáy khoâng coù kieám! Chaøng laïi moø tìm trong ngöôøi, chieác laù Töû Linh Thaûo duy nhaát vaãn coøn. Töï mæm cöôøi, chaøng nheï nhaøng nhö boùng u linh, ñi ra khoûi gian nguïc! Ñeán phía ñaõ ñöôïc Haø Nhö Thuûy voâ tình ñöa tay chæ tröôùc luùc boû ñi. Tieåu Thieân nhìn thaáy nôi giam giöõ Tieåu My! Gian nguïc ôû ñaây tuy bò ñoùng chaët nhöng chæ laø moät sôïi xích thoâng thöôøng, chöùng toû ngöôøi bò giam beân trong hoaëc bò khoáng cheá huyeät ñaïo hoaëc cuõng bò thaát taùn voõ coâng nhö chaøng neân ngöôøi ñoù khoâng theå töï böùt ñöùt xích thoaùt ra! Caàm sôïi xích trong tay, Tieåu Thieân kheõ vaän löïc! Böït! Xích ñöùt, Tieåu My nghe ñoäng ngöôùc maét nhìn ra. Muïc quang naøng môø mòt, chöùng toû naøng khoâng theå nhìn thaáy chaøng! Do ñoù, naøng khoâng leân tieáng laø phaûi! -304- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Naøng khoâng leân tieáng thì chaøng leân tieáng: - Suît! Taïi haï ñaây! Giaät naûy mình, Tieåu My laäp caäp chaïy ñeán. Chaøng môû to cöûa nguïc, voâ tình ñoùn nhaän taám thaân meàm maïi cuûa Tieåu My vöøa ngaû vaøo! Laïi sôï naøng leân tieáng, chaøng thì thaøo: - Coâ nöông bò khoáng cheá huyeät ñaïo? Naøng gaät nheï ñaàu: - Laø huyeät thaän du, khieán ta khoâng theå vaän duïng chaân löïc! Thaän du? Muoán giaûi huyeät naøy cho naøng khoâng khoù, chæ khoù laø vò trí cuûa noù! Chaøng hít nhanh moät hôi: - Chuùng ta phaûi thoaùt ngay ñeâm nay! Haõy tha thöù cho toäi maïo phaïm cuûa taïi haï! Vaãn giöõ naøng trong tay, Tieåu Thieân voøng höõu thuû ra phía sau, aùp vaøo huyeät Thaän Du naèm döôùi thaét löng ong cuûa naøng, nôi coù khoái thòt vöøa meàm maïi vöøa saên chaéc! Vöøa nhaû kình, chaøng vöøa giaûi thích: - Coù moät vò tieàn boái cuøng ñi vôùi chuùng ta! Coâ nöông seõ chæ vaùc ngöôøi ñoù, caùch moät canh giôø haõy ñieåm thuïy huyeät ngöôøi ñoù moät laàn! Phaàn ñoái ñòch ñaõ coù taïi haï! Tieåu My chôït ruøng mình, hoaëc do söï ñoäng chaïm cuûa Tieåu Thieân trong tö theá khoù coi, hoaëc do chaân löïc naøng ñaõ khoâi phuïc! Khoâng nghe naøng ñaùp, chaøng nhaéc laïi: - Phaàn vieäc cuûa coâ nöông laø... Naøng nhö ngöôøi tænh moäng: - Ta nhôù roài! Mang theo moät vò tieàn boái, caùch moät canh giôø ñieåm thuïy huyeät moät laàn! Laø ai vaäy? Chaøng ñaùp kheõ: - Chính laø gia phuï! Naøng giaät mình, ñaåy chaøng ra: - Laø... Sôï naøng lôùn tieáng, chaøng bòt tay vaøo mieäng naøng: - Ñöøng gaây kinh ñoäng! Coâ nöông cöù bieát nhö theá laø ñuû! Ñi! Chaøng ñi, khoâng bieát Tieåu My ñang nhìn theo chaøng baèng aùnh maét khoù hieåu! Gian nguïc giam phuï thaân chaøng chæ kheùp hôø, chaøng ñaõ nhaän ra ñieàu ñoù luùc ñöôïc Haø -305- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Nhö Thuûy ñöa ñeán! Kheõ môû ra, chaøng leûn vaøo. Ñuùng luùc ñoù, laõo Cuoàng cöïa mình keâu uù ôù: - Tuyeät hoïc Caøn Khoân... Thaät nhanh tay, chaøng ñieåm vaøo thuïy huyeät cuûa laõo Cuoàng. Cuõng nhanh nhö vaäy, chaøng lao ra ngoaøi. Ñuùng nhö chaøng ñoaùn, do ñaõ ñeán giôø caàn ñieåm laïi Thuïy huyeät cuûa laõo Cuoàng, ôû phía xa ñang coù boùng ngöôøi ñi ñeán! Chaøng lao ñeán ñoùn ñaàu ngöôøi ñoù. Vuùt! Nghe ñoäng, ngöôøi noï leân tieáng: - Ngöôi... Chaøng ñieåm nhanh vaøo huyeät ñònh thaân cuûa y, mieäng mæm cöôøi: - Chuùng ta laïi gaëp nhau, Döông ñöôøng chuû! Laïi thaáy Döông Huøng saép leân tieáng, chaøng ñieåm luoân vaøo aù huyeät cuûa y: - Taïi haï ñaõ hoaøn toaøn khoâi phuïc, toân giaù phaûi luoân luoân nhôù kyõ cho! Baây giôø neáu toân giaù muoán toaøn maïng haõy chòu khoù chæ ñöôøng cho taïi haï! Nhôù ñaáy, taïi haï ñang laâm vaøo tuyeät loä, chuyeän gì cuõng daùm laøm, keå caû vieäc laáy maïng cuûa toân giaù! Döông Huøng ñaønh chôùp maét vaøi löôït toû yù chæ muoán nhö vaäy! Vaø Tieåu Thieân phaûi mæm cöôøi khi thaáy y coù yù kinh ngaïc khi nhìn roõ Tieåu My ñang mang theo moät nhaân vaät maø y thöøa bieát laø ai! Chaøng vöøa giaûi huyeät ñònh thaân cho y, vöøa giaûi thích: - Ñuùng nhö chö vò nghó, Ñoan Moäc Quyù chæ thoá loä nôi caát giöõ tuyeät hoïc Caøn Khoân neáu taïi haï giuùp laõo giaûi cöùu nhaân vaät naøy! Ñoù laø lyù do khieán taïi haï vôø baïi ñeå ñöôïc chö vò ñöa vaøo ñaây! Hieåu roõ roài chöù! Sö huynh ñeä cuûa Haø Kænh Chi thaät söï vaãn khoâng phaûi ñoái thuû cuûa taïi haï! Ñi! Döông Huøng ñaønh böôùc ñi vì nhö y vöøa hieåu quaû nhieân Tieåu Thieân ñaõ vôø baïi ñeå thöïc hieän yù ñoà naøy! Y naøo bieát Tieåu Thieân noùi nhö theá laø coù hai muïc ñích! Thöù nhaát, gôõ toäi cho boïn Haø Nhö Thuûy neáu boïn Haø Kænh Chi coù daï nghi ngôø. Thöù hai, laøm cho Döông Huøng sôï, khoâng daùm coù yù nghó ñaùnh ñoäng moïi ngöôøi. Vì laøm nhö theá phaàn y thì chaéc chaén phaûi cheát, phaàn khaùc, boïn Haø Kænh Chi coù xuaát hieän cuõng khoâng laøm gì ñöôïc Tieåu Thieân! -306- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Y raát ngoan ngoaõn! Do ñoù, khi leân khoûi ñòa ñaïo, laø moät nôi naèm phía haäu cuûa Haéc Saùt Trang, Tieåu Thieân ñònh buoâng tha cho y! Baát ngôø, töø trong Haéc Saùt Trang coù tieáng keâu kinh ngaïc cuûa Haø Kænh Chi vang leân khaù roõ: - Ngöôi noùi thaät khoâng, Cao Sôn! Tieåu töû duøng Lieãu kieám chính laø ñöùa beù ñaõ töøng xuaát hieän ôû Khuyeân Bích Trì? Vaø ngöôi nghe roõ chính ñöùa beù naøy ñaõ duøng Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo giuùp Haøn Nam Long hoài phuïc? Tieåu Thieân laïi nghe Cao Sôn, Laõnh Kieám Phi Thuû ñaùp: - Khoâng laàm ñöôïc! Vaø nhö Cao moã vöøa nghe, chính laø... Haø Kænh Chi voã baøn thì phaûi. Boäp! Vaø gay gaét: - Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa! Ñoù laø ñöùa beù ta töøng cuøng ngöôi ñöa cho Thaát Quaùi naêm xöa! Coù tieáng Vöông Lòch cöôøi aèng aëc: - Caøng toát! Tieåu töû hieän ñang rôi vaøo tay boïn ta! Seõ coù taán tuoàng hay ñaây! Ñònh nghe ngoùng theâm ñeå bieát hoï coù ñeà caäp gì ñeán lai lòch cuûa chaøng hay khoâng, baát ngôø coù tieáng Tieåu My hoâ hoaùn: - Y chaïy kìa, Thieân ca! Chaøng giaät mình, khoâng phaûi vì caùch xöng hoâ quaù môùi meû cuûa Tieåu My, maø laø nhìn thaáy Döông Huøng ñang boû chaïy thaät! Chaøng haát tay, ñònh haï thuû Döông Huøng, kòp nghó laïi, chaøng tung ngöôøi ñuoåi theo y! Y ñang coá tình chaïy maïnh chaân, nhö muoán ñaùnh ñoäng cho boïn Haø Kænh Chi! Coù leõ y nghó löïc löôïng cuûa Haø Kænh Chi giôø coù theâm Laõnh Kieám Phi Thuû Cao Sôn. Y nghó ñuùng ñieàu naøy laïi tính sai ñieàu khaùc! Boïn Haø Kænh Chi chöa coù ñoäng tónh gì thì y ñaõ bò Tieåu Thieân cheá truï. Höï! Nhaác boång Döông Huøng leân, chaøng nghe tieáng Cao Sôn quaùt: - Ai? Tieåu Thieân voäi baûo Tieåu My: - Chaïy! Nhôù döøng queân vieäc ñieåm huyeät! -307- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu My chaïy tröôùc, Tieåu Thieân theo sau. Vuùt! Vuùt! Coù tieáng Haø Kænh Chi ñuoåi theo: - Laø tieåu töû! Ñöùng laïi! Ai ñaõ giuùp ngöôi khoâi phuïc chaân löïc? Cao Sôn gaàm vang: - Ñuoåi theo mau! Tieåu töû mang theo moät ngöôøi, coù leõ laø... Vöông Lòch cuoàng noä: - Ngöôi chaïy ñaâu cho thoaùt vôùi chaân löïc baát quaù chi toàn taïi nöûa canh giôø? Vuùt! Vuùt! Vuùt! Bieát löïc löôïng ñuoåi theo khoâng theå xem thöôøng, Tieåu Thieân laäp töùc naém tay Tieåu My loâi ñi. Vuùt! Phaûi mang moät ngöôøi, laïi coøn keùo theo moät ngöôøi vaø ngöôøi naøy cuõng phaûi vaùc theo moät ngöôøi nöõa, khinh coâng cuûa Tieåu Thieân ñöông nhieân phaûi bò aûnh höôûng! Haø Kænh Chi ñuoåi ñeán ñuû gaàn lieàn quaùt: - Chaïy aø! Ñôõ! Vuø... Vuø... Tieåu Thieân haát Döông Huøng cho Tieåu My: - Chaïy tröôùc ñi, vaøo khu röøng tröôùc maët! Taïi haï phaûi cho boïn chuùng neám muøi lôïi haïi! Ñôõ! Chaøng vaãy tay, moät luoàng nhu kình chaàm chaäm ñi ra. Viu... Theá nhöng, khi chaïm phaûi cöông kình cuûa Haø Kænh Chi noù laïi taïo neân moât tieáng chaán ñoäng vang trôøi. AÀm! Höï! Haø Kænh Chi ñöùng khöïng laïi, mieäng thaát thanh: - Nhu Chöôûng Thuûy Thaàn! Tieåu Thieân cöôøi vang: - Boïn ngöôi ñeàu laàm keá cuûa ta! Coøn ai muoán neám thöû Nhu Chöôûng cuûa Cöûu Truøng Thieân ta! Ha... Ha... -308- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Cao Sôn cuøng lao vaøo vôùi Vöông Lòch: - Baát luaän Nhu chöôûng hay khoâng Nhu chöôûng! Ñôõ! Y loang laõnh kieám, haát phi thuû. Veùo... Veùo... Vuø... Vuø... Vöông Lòch phaùt xaï chæ kình Taøn Hoàn Chæ. Viu... Viu... Tieåu Thieân laäp töùc haát nhanh song chöôûng vaø ñeàu laø Nhu Chöôûng voâ aûnh voâ thanh. Viu... AÀm! AÀm! Choang! Choang! Laõnh kieám ruùng ñoäng, phi thuû baät ngöôïc, Cao Sôn phaûi theùt: - OÁi! Rieâng Vöông Lòch phaûi luøi töøng böôùc: - Thì ra tröôùc ñaây ngöôi chæ giaû vôø... Ñaéc yù, Tieåu Thieân yeân taâm veà Haø Nhö Thuûy! Chaøng lao ñuoåi theo Tieåu My. Vuùt! Vaøo khu röøng, chaøng thaát kinh khi phaùt hieän boïn Haø Nhö Thuûy naêm ngöôøi ñeàu chôø saün! Döôùi chaân Haø Nhö Thuûy laø Tieåu My vôùi Döông Huøng vaø laõo Cuoàng! Haø Nhö Thuûy ai oaùn: - Sao Giang huynh nôõ löøa doái ta! Xoay chuyeån yù nghó thaät nhanh, Tieåu Thieân vôø quaùt: - Giöõa ta vaø Tam Trang chæ coù moái ñaïi thuø. Boïn ngöôi ñöøng traùch ta! Vuùt! Chaøng duøng khinh coâng Ñaêng Bình Baùt Boä, lao vuùt qua ñaàu Haø Nhö Thuûy! Haønh ñoäng naøy khieán cho boïn Xuaân Haï Thu Ñoâng phaûi ngöûa maët nhìn theo! Thaáy ñuùng vôùi yù ñònh, chaøng laäp töùc traàm ngöôøi xuoáng phía sau hoï ñeå xuaát kyø baát yù ñieåm huyeät hoï toaøn boä. Höï! Höï! Huîch! Huîch! -309- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Giaûi huyeät cho Tieåu My, chaøng voäi choäp laáy laõo Cuoàng: - Chaïy mau, Tieåu My! Mang theo hoï Döông nöõa! Vuùt! Thoaùng chaán ñoäng vì caùch goïi cuûa chaøng, Tieåu My phaûi chaäm chaân. Muï Tam naõi naõi vöøa ñeán, laäp töùc loang kieám: - Haõy xem Huyønh Phong Kieám! Veùo... Veùo... Quay laïi ñònh öùng cöùu Tieåu My, Tieåu Thieân phaûi baát ngôø khi nhìn thaáy Tieåu My lanh trí ñöa Döông Huøng ra tröôùc maët! Ngôõ nhö theá seõ khieán muï naõi naõi chuøn kieám, Tieåu Thieân phaûi gaàm leân vì thaáy muï vaãn thaûn nhieân xaû kieám vaøo Döông Huøng. - Muï muoán saùt nhaân dieät khaåu ö? Mau luøi laïi, Tieåu My! Tieåu My cuõng ñònh luøi nhöng vaãn chaäm hôn so vôùi kieám chieâu cuûa muï. Phaäp! Döông Huøng co ruùm ngöôøi vì bò chieâu kieám taøn ñoäc kia löôùt qua nöûa ngöôøi beân höõu! Tuy thaáy Döông Huøng ñaãm maùu vì bò maát nguyeân bôø vai höõu nhöng kieám cuûa muï vaãn tieáp tuïc cuoän ñeán! Tieåu Thieân lao ñeán kòp luùc: - Muï ñaùng cheát! Vuùt! Vuø... Vuø... AÀm! Khoâng caàn bieát muï cheát hay vaãn soáng, Tieåu Thieân ñoåi laõo Cuoàng cho Tieåu My. Vöøa coá ñieåm huyeät chæ huyeát cho Döông Huøng, chaøng vöøa ñöa y chaïy ñi! Vuùt! Vaøo giöõa khu röøng, bieát boïn Haø Kænh Chi theá naøo cuõng suïc tìm trong khi chaøng khoâng theå ñöa Döông Huøng ñi laâu hôn vì y maát quaù nhieàu maùu vaø saép cheát! Chaøng döøng laïi vaø baûo Tieåu My: - Chuùng ta phaûi löu laïi! Taïi haï seõ laäp moät traän ôû ngay ñaây ñeå che maét chuùng! Chaøng tung ngöôøi löôïn quanh moät phaïm vi gaàn hai möôi tröôïng vuoâng! Vuùt! -310- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Sau ñoù, khi xuaát hieän trôû laïi, chaøng laäp töùc lo chaêm soùc cho Döông Huøng, mieäng baûo Tieåu My: - Yeân taâm roài! Coâ nöông haõy lo döôõng thaàn! Khi trôøi saùng, chuùng ta coøn nhieàu vieäc phaûi thöïc hieän! Sau khi ñieåm qua thuïy huyeät cuûa laõo Cuoàng, Tieåu My ngoài yeân nhaém maét! Duøng y thuaät voán tinh thoâng, Tieåu Thieân laøm cho Döông Huøng taïm queân ñau, sau ñoù y chìm vaøo giaác nguû naëng neà. oOo Nhôø coù aùnh döông quang, Tieåu My môùi thaáy roõ saéc maët cuûa Döông Huøng nhôït nhaït nhö theá naøo. Neáu y khoâng coøn nhöõng nhòp hoâ haáp, cho duø laø trì treä, coù leõ Tieåu My phaûi nghó y laø keû cheát roài. Thaân hình y vöøa baát ñoäng vöøa beâ beát maùu, ñoâi maét tuy môû thao laùo nhöng coù khaùc gì ñoâi maét ñaõ laïc thaàn cuûa nhöõng thi theå cheát oan. Caû kinh, Tieåu My leân tieáng goïi Tieåu Thieân: - Thieân ca mang y theo ñeå laøm gì? Thanh aâm cuûa Tieåu My khoâng chæ laøm cho Tieåu Thieân choaøng tænh trong khi suy nghó, maø coøn laøm cho ñoâi moâi taùi nhôït cuûa Döông Huøng phaùi maáp maùy! Y leân tieáng vôùi gioïng khaøo khaøo cuûa keû ñang caïn kieät chaân löïc. - Coøn ñeå laøm gì neáu khoâng phaûi y muoán doø hoûi ta veà nhöõng chuyeän ñaõ qua! Tieåu Thieân nhìn y vaø baét gaëp tia maét coù yù gieãu côït cuûa y! Chaøng bieát y ñaõ nghe roõ nhöõng gì Cao Sôn vaø Haø Kænh Chi ñaõ noùi ñeâm qua. Coù nghóa y cuõng ñaõ roõ Cöûu TruøngThieân thaät söï laø ai. Vì bieát neân y môùi noùi, chaøng ñöa y ñi theo laø ñeå doø hoûi veà thaân theá vaø lai lòch cuûa chaøng. Ñang suy tính phaûi hoûi nhö theá naøo ñeå Döông Huøng phaûi noùi taát caû söï thaät, aùnh maét cuûa y ñaõ cho chaøng bieát muoán y noùi coøn khoù hôn baát kyø chuyeän naøo khaùc! Ñaõ nhö vaäy, Tieåu Thieân phaûi thöïc hieän theo caùch khaùc. Chaøng cöôøi khaûy: - Toân giaù quyeát ñònh vaãn trung thaønh vôùi boïn ngöôøi saün saøng haï saùt toân giaù? Laäp töùc, Tieåu Thieân chaïm phaûi moät böùc töôøng saét khoâng heà lay chuyeån! Döông Huøng thôû phì phì giaän döõ: - Neáu khoâng phaûi ngöôi cheá truï huyeät ñaïo, ta ñaâu ñeán noãi bò Haø Tam coâ lôõ tay gaây -311- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long kieám thöông! Quaû nhieân Döông Huøng ngoaøi vieäc khoâng heà oaùn thaùn Tam naõi naõi, y coøn tìm caùch bao bieän cho löôõi kieám coá saùt cuûa muï ta! Ñieàu ñoù do ñaõ löôøng tröôùc neân Tieåu Thieân khoâng heà kinh ngaïc! Chaøng chæ kinh ngaïc khi bieát roõ ñaïi tính danh cuûa muï qua caâu noùi cuûa Döông Huøng. Chaøng keâu leân: - Haø tam coâ! Muï cuõng ôû hoï Haø nhö laõo Haø Kænh Chi? Ñaõ quyeát ñònh laøm cho Tieåu Thieân thaát voïng, Döông Huøng ñöông nhieân phaù ra cöôøi duø chæ laø nhöõng tieáng cöôøi oà oà khoù nghe: - Hoï Haø thì sao! Ngöôi chöa bao giôø bieát Haø toång hoä phaùp coù ñeán hai vò muoäi muoäi sao? Moät thì chaøng coù nghe. Vaø neáu chaøng nghe vaø nhôù khoâng laàm thì vò muoäi muoäi ñoù cuûa Haø Kænh Chi chính laø maãu thaân cuûa Haø Nhö Thuûy. Vì leõ ñoù, Haø Nhö Thuûy hoaëc goïi Haø Kænh Chi laø ñaïi sö baù hoaëc goïi theo thaân toäc laø Ñaïi Cöûu! Coøn hai vò muoäi muoäi nhö Döông Huøng vöøa thoá loä thì chaøng chöa nghe bao giôø! Nhö vaäy, giaû nhö vò Tam naõi naõi cuõng laø muoäi muoäi cuûa laõo Haø, ñoàng thôøi maãu thaân cuûa Haø Nhö Thuûy cuõng laø muoäi muoäi cuûa laõo, muï Tam naõi naõi kia phaûi laø Di nöông cuûa Nhö Thuûy! Vaäy taïi sao Haø Nhö Thuûy chæ goïi muï laø Tam sö coâ maø khoâng goïi A Di hoaëc Tam Di cho ñuùng söï thaät? Coù ñieàu bí aån gì ôû ñaây! Tieåu Thieân bóu moâi nhìn Döông Huøng: - Ñaõ laø sö muoäi sao muï naõi naõi ñoù coù theå laø muoäi muoäi cuûa laõo Haø? Toân giaù ñònh löøa taïi haï hay thaàn trí cuûa toân giaù ñaõ khoâng coøn tænh taùo? Chaøng ñaõ khích noä ñöôïc Döông Huøng. Y trôïn maét: - Haø Kænh Chi, Haø Nhö Ngoïc, Haø Nhö Chaâu, tính danh cuûa hoï ta vaø ngöôi ai bieát roõ hôn? - Truøng hoï truøng teân, chuyeän nhö vaäy ñaâu phaûi hieám? Y vuït cöôøi: - Ngöôi khoâng tin? Ñöôïc thoâi! Vaû laïi, chuyeän ñoù vôùi ngöôi hoaøn toaøn voâ can, taïi sao ta phaûi noùi vôùi ngöôi chöù! Haø... haø... Y noùi voâ can coù nghóa laø coù lieân can. Hieåu nhö vaäy neân chaøng chæ muoán hoûi theâm nöõa, truy theâm nöõa cho söï vieäc saùng toû! Nhöng chaøng ñaønh phaûi buoâng boû yù ñònh naøy, bôûi vì moät laàn nöõa chaøng vöøa baét gaëp -312- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long tia nhìn gieãu côït cuûa Döông Huøng! Tieáp tuïc yù ñònh khi naõy, chaøng baûo: - Toân giaù baûo Haø tam coâ chæ lôõ tay saùt thöông toân giaù, giaù nhö taïi haï khoâng kòp nhanh tay hôn, kieám thöù hai cuõng laø kieám toái haäu cuûa muï, toân giaù goïi nhö theá naøo khi sinh maïng khoâng coøn? Y phì phoø thôû ra: - Seõ khoâng coù kieám thöù hai, ta bieát chaéc nhö vaäy! Ñoù laø thuû phaùp Haø tam coâ thöôøng söû duïng ñeå giaûi cöùu ngöôøi ñang bò uy hieáp! Chaøng ngaùn ngaåm, Döông Huøng quaù ñoãi trung thaønh haàu nhö khoâng coøn phaân bieät noåi ñaâu laø haéc, ñaâu laø baïch! Ngöõ naøy chaøng khoù mong thöïc hieän yù ñoà! Chôït coù tieáng Tieåu My goïi: - Thieân ca! Leänh toân saép tænh laïi, coù caàn ñieåm thuïy huyeät cho leänh toân nöõa khoâng? Ñònh ñaùp, Tieåu Thieân baát ngôø baét gaëp moät loaùng tia maét söûng soát cuûa Döông Huøng! Coù nghóa laø hai chöõ leänh toân cuûa Tieåu My ñaõ gaây baát ngôø cho y! Nhö y haàu nhö khoâng tin chaøng daùm goïi hoaëc ñaõ nhaän ra laõo Cuoàng kia laø phuï thaân! Khoâng boû lôõ cô hoäi hieám coù naøy, Tieåu Thieân xua tay ngaên Tieåu My: - Khoâng caàn ñaâu! Taïi haï seõ duøng taâm phaùp phaät moân thöôøng thöøa giuùp gia phuï khoâi phuïc thaàn trí. Trong luùc taïi haï chöõa trò raát kieâng kî vieäc bò quaáy nhieãu, neáu coâ nöông khoâng ngaïi, haõy chaêm soùc laõo naøy! Tieåu My töôûng thaät voäi böôùc ñeán. Tieåu Thieân chôït laïnh gioïng: - Neáu laõo coá tình quaáy nhieãu söï yeân tónh cuûa taïi haï, coâ nöông haõy haï saùt laõo! Saéc maët cuûa Döông Huøng laäp töùc coù veû lo laéng. Y coá tình treâu töùc chaøng: - Ngöôi goïi laõo Cuoàng laø phuï thaân! Thaät laï! Theo ta bieát, Haø tam coâ chính laø noäi töû cuûa laõo. Do chöa moät laàn sinh con neân vaãn muoán moïi ngöôøi goïi laø coâ coâ hoaëc naõi naõi. Ngöôi coù laàm laãn khoâng vaäy! Chaøng quay laïi: - Toân giaù noùi muï naõi naõi ñoù töøng laø theâ töû cuûa vò tieàn boái naøy? Khoâng nghe chaøng goïi laõo Cuoàng laø phuï thaân nöõa, y ñaéc yù: - Ñöông nhieân! Söï thaät ñoù ai chaúng bieát. Baèng khoâng, taïi sao Haø toång hoä phaùp heát loøng tìm caùch giuùp, laõo voán laø muoäi phu, ñöôïc khoâi phuïc thaàn trí? -313- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Lôøi cuûa Vöông Lòch vaø muï Tam naõi naõi ñaõ noùi vôùi nhau naêm xöa, Tieåu Thieân coøn nhôù roõ. Chaøng bieát laõo Cuoàng naøy chính laø nhaân vaät duy nhaát bieát veà tuyeät hoïc Caøn Khoân. Cuõng do Vöông Lòch noùi, chaøng bieát chaøng chính laø haäu nhaân cuûa laõo Cuoàng! Vaø qua caâu chuyeän do Ñoan Moäc Quyù thuaät laïi, chaøng bieát laõo Cuoàng chính laø Bang chuû Nguõ Haønh Bang! Taát caû ñeàu khôùp, tröø moãi vieäc Tam naõi naõi ñaõ töøng laø noäi töû cuûa laõo Cuoàng. Chaøng bóu moâi: - Laõo Haø muoán chöõa trò chæ ñeå doø hoûi vaø chieám ñoaït Caøn Khoân tuyeät hoïc, toân giaù töôûng taïi haï khoâng bieát sao? Döông Huøng baät cöôøi: - Ngöôi laïi laàm nöõa. Thöông muoäi muoäi, Haø toång hoä phaùp lo laéng cho vò muoäi phu, coù gì khoâng phaûi chöù? - Toân giaù quaû quyeát muï naõi naõi laø theâ töû cuûa vò naøy? - Khoâng sai! - Laø Bang chuû phu nhaân? - Khoâng sai! UÛa!... Bang chuû naøo ôû ñaây! Naøy! Ngöôi chôù hieåu laàm, laø moät keû cuoàng, laõo naøy sao coù theå laø Bang chuû Nguõ Haønh Bang! Tieåu Thieân vuøng cöôøi lôùn: - Toân giaù ñaõ töï caùo giaùc roài! Ñöøng tìm caùch bieän baïch nöõa! Khoâng sao, caøng toát cho taïi haï. Ñöôïc bieát theâm söï lieân quan giöõa muï naõi naõi vaø gia phuï, ñöông nhieân taïi haï phaûi nghó caùch ñeàn ñaùp cho toân giaù! Ha... Ha... Ñang trong giai ñoaïn hoài tænh, tieáng cöôøi cuûa chaøng laøm cho laõo Cuoàng caøng mau böøng tænh. Laõo baät daäy, mieäng hoâ hoaùn loaïn xaï leân: - Tuyeät hoïc cuûa ta! Chaâu muoäi! Muoäi haïi ta theá sao! Ñöøng ñeå y nhìn ta nöõa! Ñöøng! Ñöøng... Tieåu Thieân ruùng ñoäng, lao ñeán, coá tìm caùch kìm cheá côn cuoàng noä cuûa laõo! Laõo laån traùnh, mieäng tieáp tuïc hoâ hoaùn: - Traùnh ra! Ñöøng chaïm vaøo ta! Ngöôi... Ngöôi daùm haïi ta! Ta phaûi gieát ngöôi! Phaûi gieát ngöôi... Caùi haát tay cuûa laõo hoaøn toaøn voâ löïc, khieán Tieåu Thieân bieát coâng löïc cuûa laõo ñaõ bò -314- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long pheá boû! Quaù ñoãi thöông caûm, Tieåu Thieân vöøa giöõ laõo vöøa goïi, sau laø gaøo theâ thieát: - Phuï thaân! Ñöøng vuøng vaãy nöõa! Ñöøng theùt gaøo nöõa! Haøi nhi ñaây! Tieåu Thieân cuûa phuï thaân ñaây! Phuï thaân! Baát ngôø ôû phía ngoaøi coù tieáng ngöôøi quaùt voïng vaøo: - Cöûu Truøng Thieân! Ngöôi ñöøng gaøo nöõa thì ñuùng hôn! Y khoâng phaûi laø phuï thaân ngöôi! Ngöôi laàm roài! Nhaän roõ thanh aâm cuûa Haø Kænh Chi, chaøng phaãn noä: - Gia phuï coù oaùn thuø gì vôùi laõo! Sao laõo nhaãn taâm duøng Nhieáp Hoàn Ñaïi Phaùp haõm haïi gia phuï? Haø Kænh Chi coá tình lung laïc chaøng: - Ngöôi noùi gì laï vaäy? Moïi ngöôøi ai chaúng bieát ñoù laø muoäi phuï cuûa ta! Sao boãng döng bieán thaønh phuï thaân cuûa ngöôi? - Muoäi phu cuûa laõo! Laùo! Ta khoâng tin! Haø Kænh Chi cöôøi lôùn: - Ngöôi khoâng nghe y goïi ñích danh Chaâu muoäi sao? Ñoù laø Tam muoäi töû cuûa ta! Tam muoäi töû cuûa ta duø ñaõ cuøng y thaønh thaân nhöng do vaãn giöõ nguyeân veïn taám thaân xöû nöõ nöõa cho ñeán giôø vaãn thích moïi ngöôøi goïi laø coâ coâ! Neáu ngöôi goïi y laø phuï thaân, chaúng leõ Tam muoäi töû cuûa ta ñaõ moät laàn sinh haï maø ta khoâng bieát! Ha... Ha... Coù tieáng Vöông Lòch quaùt thaùo: - Ngöôi thieát laäp traän ñoà, ñöøng töôûng boïn ta khoâng coù caùch trieät phaù. Ngöôi coù muoán boïn ta phoùng hoaû ñoù khoâng? Tieåu My laäp töùc quaùt traû: - Coù Döông Huøng ôû ñaây, boïn ngöôi phoùng hoûa laø gieát caû y! Vöông Lòch maéng: - Nha ñaàu chôù noùi böøa! Döông ñöôøng chuû ñeâm qua ñaõ bò chính boïn ngöôi laøm cho maát maïng. Gieát boïn ngöôi laø boïn ta muoán baùo thuø cho Döông ñöôøng chuû! Phaãn khích, Döông Huøng gaøo to: - Thuoäc haï muoân phaàn caûm kích Nhò trang chuû! Haõy gieát boïn chuùng, thuoäc haï coù cheát cuõng maõn nguyeän! Tuy thaáy Döông Huøng leân tieáng, nhöng Tieåu My coá tình khoâng ngaên, laø muoán boïn -315- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vöông Lòch phaûi chuøn tay. Naøo ngôø, Döông Huøng laïi toû ra khaúng khaùi baát ngôø, khieán Tieåu My coù muoán bòt mieäng cuõng khoâng kòp. Ñònh ra tay haï thuû y cho boõ töùc, nhöng Tieåu My döøng laïi. Qua caâu chuyeän töø naõy giôø, naøng duø mô hoà nhöng vaãn phaàn naøo hieåu caûnh ngoä cuûa Tieåu Thieân! Tieåu My baát ngôø hoûi voïng ra: - Boïn ngöôi caû quyeát muï naõi naõi kia chính laø theâ töû cuûa nhaân vaät ñaõ hoùa cuoàng naøy? Haø Kænh Chi ñaùp: - Ñöông nhieân roài! Coù ai laïi ñem nhaân phaåm cuûa gia muoäi ra laøm troø ñuøa? - Vaäy sao laõo cöù goïi muï laø sö muoäi? Laõo cöôøi ñaéc yù: - Ta vöøa laø thaân huynh vöøa laø sö huynh cuûa gia muoäi, goïi nhö theá naøo laø tuøy ta! - Ngöôøi ta vaãn noùi coát nhuïc thaâm tình. Coù aån tình gì khieán laõo khoâng daùm ñeå loä chuyeän laõo laø thaân huynh cuûa muï naõi naõi? Laõo gaét: - Ta ñaõ baûo goïi theá naøo laø tuøy ta! Nha ñaàu ngöôi caàn gì phaûi laém mieäng! Vaán naïn cuûa Tieåu My baát ngôø roïi vaøo taâm trí Tieåu Thieân moät tia saùng! Chaøng lôùn tieáng cöôøi: - A! Ta hieåu roài! Tieåu My ñöøng hoûi nöõa. Hoùa ra laø nhö vaäy! Ha... Ha... Haø Kænh Chi coù phaàn hoát hoaûng: - Ngöôi hieåu nhö theá naøo! Chaøng ñaùp: - Roài laõo seõ roõ! Ha... Ha... Vöøa cöôøi, chaøng vöøa duøng maét ra hieäu cho Tieåu My. Hieåu yù, naøng böôùc ñeán ñoùn laáy laõo Cuoàng ñaõ bò Tieåu Thieân khoáng cheá huyeät ñaïo, vaø chaäm raõi ñi theo chaøng ra ngoaøi traän. Do vöøa cöôøi vöøa di chuyeån neân tieáng cöôøi cuûa Tieåu Thieân bò söï bieán hoaù cuûa traän ñoà laøm cho hö hö aûo aûo, luùc vang beân naøy luùc vang beân kia! Haø Kænh Chi tinh yù nhaän ra: - Tieåu töû ñònh boû chaïy! Nhò sö ñeä! Phoùng hoûa! Töø trong traän quan saùt ra ngoaøi, Tieåu Thieân deã daøng nhaän ñònh roõ löïc löôïng cuûa boïn Haø Kænh Chæ! -316- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng ñaët moät tay vaøo meänh moân huyeät cuûa Tieåu My, kheõ caên daën: - Cöù yeân taâm thi trieån khinh coâng! Nhaém höôùng chính baéc maø chaïy! Ñi! Vuùt! Ñöôïc chaøng tieáp trôï baèng chaân nguyeân, tuy Tieåu My phaûi mang theo laõo Cuoàng nhöng khinh thaân phaùp vaãn nhanh nhö gioù thoåi. Ñeán luùc löûa ñaõ chaùy cao, Vöông Lòch môùi nhaän ra hö thöïc: - Tieåu töû khoâng coøn ôû ñaây! Haø Kænh Chi nhìn vaøo khu röøng baït ngaøn haäm höïc. - Lui! Vöông Lòch kinh ngaïc: - Coøn Döông Huøng? Haø Kænh Chi phaåy tay: - Ña mang laøm gì thöù pheá nhaân! Maëc y! Hoï boû ñi. Viiettkiiem..com V e k em com -317- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2