Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 27

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

67
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 27

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù hai möôi baûy Caûnh Ngoä Thöông Taâm. -C huùng ta ñi ñaâu, Thieân ca? Caû hai ñeàu moûi meät sau gaàn nöûa ngaøy chaïy maõi theo höôùng baéc. Tieåu Thieân chôït chæ vaøo moät coác khaåu vöøa nhìn thaáy: - Chuùng ta cöù taïm nghæ ñeâm ôû ñoù! Chôø ñeán saùng seõ quyeát ñònh sau! Chöa kòp chaïy vaøo coác khaåu, Tieåu My phaûi baøng hoaøng khi nghe coù ngöôøi goïi ñích xaùc teân naøng: - Laïi ñaây naøo, Tieåu My! Ngöôi phaûi giaûi thích cho boån ñaïo chuû bieát nguyeân nhaân khieán ngöôi coá tình tieàm phuïc ôû boån ñaïo möôøi naêm daøi! Phaùt hieän laõo ñaïo Linh Hoùa chæ coù moät mình, Tieåu Thieân voäi quaùt: - Chaïy ñi, Tieåu My! Taïi haï seõ ngaên laõo! Tieåu My söïc tænh, hoát hoaûng chaïy vaøo coác khaåu, mang theo laõo Cuoàng! Laõo ñaïo Linh Hoùa laäp töùc lao ngöôøi ñeán, quyeát ngaên caûn Tieåu My: - Ngöôi daùm traùi leänh boån ñaïo chuû sao, Tieåu My? Vuùt! Tieåu Thieân lao cheách vaøo laõo ñaïo Linh Hoaù: - Naøo chæ laø traùi lònh? Xem ñaây! Bóu moâi khinh khænh khi phaùt giaùc chöôûng cuûa Tieåu Thieân haàu nhö voâ löïc, laõo ñaïo ung dung lao tieáp: - Ngöôi coøn bao nhieâu chaân löïc höû, tieåu töû! Naøo ngôø, laõo ñaõ laàm Nhu Chöôûng vôùi chöôûng voâ löïc. AÀm! Ñaø lao ñi phaûi khöïng laïi, laõo haï thaân xuoáng quaéc maét nhìn Tieåu Thieân: - Coâng phu cuûa ngöôi.. Höø! Muoán cheát! Laõo vöôn roäng taû thuû, taïo thaønh nhöõng moùng vuoát toûa röïc saùt khí. AØo... AØo... Tieåu Thieân duø kinh taâm vaãn maïo hieåm xoâng leân: - Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc! Ñöôïc! Ñôõ! -318- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... Vuø... AÀm! Tieåu Thieân duø coù khoâi phuïc nguyeân traïng cuõng khoâng laø ñoái thuû cuûa laõo, huoáng chi chaøng vöøa môùi traûi qua treân traêm daëm kieân trình. Do ñoù, chaøng bò chaán luøi! Maét nhìn thaáy Tieåu My ñaõ maát huùt vaøo coác khaåu, laõo ñaïo Linh Hoùa chôït cöôøi laïnh: - Toát! Ta laáy maïng ngöôi tröôùc, sau seõ tính vôùi nha ñaàu! Ñôõ! AØo... AØo... Bieát khoâng oån, Tieåu Thieân vôø haát maïnh moät chöôûng Cöûu Truøng: - Ta lieàu maïng vôùi laõo! Haõy ñôõ! Vuø... Vuø... Do queân maát laàn taåu thoaùt tröôùc kia cuûa chaøng ôû toång ñaøn Nguõ Haønh Bang, neân: AÀm! Caûm nhaän trong tieáng chaïm kình coù ñieàu môø aùm, laõo ñaïo Linh Hoùa phaãn noä: - Laïi laø keá traù nguî cuûa ngöôi! Chaïy ñi ñaâu cho thoaùt? Luùc ñoù, do ñònh löôïng kyõ, Tieåu Thieân ñaõ nöông theo chaán kình, duøng khinh coâng Ñaêng Bình Baùt Boä lao thaät nhanh veà phía coác khaåu! Vuùt! Laõo ñuoåi theo vaø do noäi löïc uyeân thaâm hôn neân laõo ñuoåi kòp: - Ñöùng laïi! Xem... Laõo quaùt chöa döùt lôøi, chính Tieåu Thieân baát thaàn quay laïi: - Ñôõ! Viu... Phaùt giaùc ñoù laø nhu kình laàn vöøa roài ñaõ töøng laàm laãn, laõo laäp töùc haát maïnh tay: - Ngöôi muoán cheát! Vuø... Vuø... AÀm! Naøo ngôø, moät laàn nöõa laõo laïi laàm keá traù nguïy cuûa Tieåu Thieân. Chaøng nhôø ñoù, lao vuùt vaøo coác khaåu. Vuùt! -319- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Phaãn noä, laõo ñaïo Linh Hoùa beøn taän löïc ñuoåi theo, mieäng gaøo vang doäi: - Xuù tieåu töû daùm hí loäng ta! Ta quyeát phaûi phanh thay ngöôi thaønh muoân ngaøn maûnh vuïn! Vuùt! Ñang chaïy, Tieåu Thieân baát ngôø nhìn thaáy nhö coù ai ñang ngoaéc! Nhìn veà phía ñoù, chaøng thaát kinh khi nhaän ra Tieåu My. Naøng ñöùng ñaâu khoâng ñöùng laïi ñöùng tröôùc moät ñoäng khaåu toái om, beân treân laø nhöõng vaàng ñaù choàng chaát leân nhau vöøa choâng cheânh vöøa cheo leo hieåm trôû. Tröôùc moät ñòa hình hoaøn toaøn khoâng theå naøo tìm thaáy sinh loä, Tieåu Thieân chaùn ngaùn vaø khoâng heà muoán chaïy ñeán! Nhöng phía sau thì coù laõo ñaïo Linh Hoùa ñuoåi, phía tröôùc thì khoâng theå boû maëc Tieåu My vôùi laõo Cuoàng maø chaøng ñaõ xem laø phuï thaân, Tieåu Thieân ñaâu coøn söï choïn löïa naøo khaùc! Chaøng lao ñeán vôùi veû maët baát bình. Khoâng nhö chaøng, Tieåu My ngay khi coù theå, voäi keùo maïnh chaøng vaøo trong ñoäng thaát! Laõo ñaïo Linh Hoùa cuõng nhaän roõ ñòa hình ñoù neân cöôøi lôùn: - Ñuùng laø luõ ngoâng cuoàng, boãng döng töï ñaâm ñaàu vaøo tuyeät loä! Ha... Ha... Vuùt! Tieåu My khoâng chaïy vaøo trong cho duø ñaõ duøng söùc coá tình keùo Tieåu Thieân vaøo! Naøng coøn coá tình naán naù chôø laõo ñaïo Linh Hoùa tieán ñeán gaàn hôn! Tuy coù daï nghi ngôø nhöng trong luùc caáp baùch naøy laõo ñaïo Linh Hoùa ñöông nhieân khoâng theå naøo kòp nghó ra möu moâ gì Tieåu My ñònh thöïc hieän! Do ñoù, laõo vaãn lao ñeán. Vuùt! Chôø ñuùng luùc, Tieåu My baát ngôø giaùng moät kình vaøo phieán ñaù choâng cheânh, chæ caùch ñaàu naøng khoâng ñaày nöûa tröôïng. AÀm! Phieán ñaù bò chaán ñoäng phaûi dòch chuyeån sai boä vò. Ñuùng luùc ñoù, Tieåu My baät tung ngöôøi lao ngöôïc vaøo trong! Ñoàng thôøi naøng nghe tieáng laõo ñaïo gaàm theùt phaãn noä: - Nha ñaàu ngöôi! A... A... Nhöõng vaàng ñaù ôû beân treân do maát ñieåm töïa ôû phía döôùi neân maëc söùc tuoân ñoå AÀm! AÀm! AÀm! -320- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Trong loøng ñoäng, Tieåu Thieân duø kinh hoaøng vì haønh vi quaù maïo hieåm cuûa Tieåu My nhöng vaãn ngaám ngaàm thaùn phuïc naøng! Vì theá, tröôùc luùc thò tuyeán bò buïi muø che khuaát, Tieåu Thieân voäi voäi vaøng vaøng chui theo Tieåu My, khi thaáy naøng cuõng ñang hoái haû chui vaøo moät huyeät khaåu saâu hun huùt! AÀm! AÀm! Tieáng ñaù laên cöù vang aàm leân vaø laøm cho neán ñaát lay chuyeån. Söï vieäc xaûy ra coù khaùc naøo caûnh ñòa chaán! Tieåu Thieân khoâng theå nghe gì thaáy gì trong hoaøn caûnh naøy! Chaøng chæ bieát Tieåu My chui ñeán ñaâu thì chui theo ñeán ñoù, laáy chaân cuûa Tieåu My ôû phía tröôùc laøm vaät ñeå ñònh vò! Naøng ñang chui chaäm laïi, cho Tieåu Thieân bieát naøng ñaõ chui ñeán choã khoù khaên! Nhöng sau moät luùc chui theo, döïa theo ñòa hình cuûa huyeät khaåu vaãn coøn thoâng thoaùng, Tieåu Thieân môùi hieåu taïi sao naøng vaãn chui chaäm chaéc chaén khi lao vaøo coác khaåu, naøng ñaõ nhìn thaáy ñoäng thaát naøy vaø ñöông nhieân ñaõ nghó ra bieän phaùp ñaøo sinh! Vaø naøng ñaõ thöû chui vaøo, ñoàng thôøi ñaõ ñaët laõo Cuoàng noï ôû saün beân trong! Naøng ñang vöøa chui vöøa ñaåy thaân hình laõo Cuoàng ôû phía tröôùc, naøng chui chaäm laø phaûi. Chaïm vaøo chaân naøng, do coù leân tieáng naøng cuõng khoâng nghe, Tieåu Thieân giaät chaân naøng vaøi löôït! Hieåu yù, Tieåu My neùp saùt qua moät beân, ñeå naøng thì vöøa luøi laïi Tieåu Thieân thì coá gaéng vöôït leân! Thaân hình hoï do ñoù khoâng theå khoâng coï xaùt vaøo nhau! Nhöng ôû tình caûnh naøy, khoâng ai trong hoï daùm coù yù nghó gì khaùc! Sau khi ñoåi choã cho nhau, Tieåu Thieân do coøn nhieàu söùc hôn neân vöøa ñaåy laõo nhaân vöøa chui ñi nhanh nheïn. ÔÛ phía sau, Tieåu My cöù theo ñoâi chaân chaøng laøm vaät chuaån! AÀm! AÀm... Tieáng chaán ñoäng im daàn, chæ coøn laïi nhöõng dö aâm ngaân vang maõi trong loøng huyeät khaåu! Phaùt hieän Tieåu Thieân boãng döøng laïi, Tieåu My coá yù gaøo to, hy voïng seõ aùt ñöôïc tieáng aàm aàm cuûa loaït chaán ñoäng vaø seõ loït vaøo tai Tieåu Thieân: - Heát loái roài sao, Thieân ca! Tieåu Thieân chôït nhích leân theâm moät ít roài döøng laïi! Chaøng cuõng noùi to cho Tieåu My nghe: -321- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - ÔÛ ñaây coù hai loái reõ, taïi haï chöa bieát choïn loái naøo! Tieåu My nhích leân theo vaø naøng cuõng phaûi döøng laïi! Giôø ñaây naøng vaø Tieåu Thieân ñang trong tö theá naèm keà saùt beân nhau nhöng ñaàu cuûa caû hai laïi höôùng veà hai loái reõ khaùc nhau, Tieåu Thieân beân höõu, coøn Tieåu My beân taû! Boái roái, Tieåu My baûo: - Trong tình theá khaån caáp, vì ñoaùn huyeät khaåu coù theå laø sinh loä neân muoäi ñaønh phaûi maïo hieåm! Naøo ai ngôø beân trong laïi coù ñeán hai loái ñi! Tieåu My ñang aùy naùy vì ngôõ ñaõ coù loãi. Tieåu Thieân bieát nhö vaäy neân tìm lôøi traán an: - Khoâng ai coù theå ngôø ñieàu naøy. Vaû laïi, Tieåu My haønh ñoäng nhö vaäy laø toát laém roài! Cuõng khoâng sao chuùng ta neân nhaân cô hoäi naøy ñeã nghæ ngôi. Sau ñoù phaûi ñi theo loái naøo, chuùng ta roài seõ coù quyeát ñònh. Baûo nghæ ngôi nhöng Tieåu My chæ ñoù khoâng laâu boãng leân tieáng: - Thieân ca! Chaøng lieàn ñaùp laïi: - Coù chuyeän gì muoán hoûi ö? Tieåu My ngaäp ngöøng: - Leänh toân... Tieåu Thieân thôû ra: - Caâu chuyeän neáu noùi ra seõ khaù daøi! Toùm laïi, taïi haï vaãn tin chaéc ngöôøi chính laø gia phuï. Bôûi ñoù taïi haï nhaát ñònh phaûi giuùp ngöôøi khoâi phuïc thaàn trí moïi vieäc sau ñoù seõ ñöôïc minh baïch! Luùc naøy trong loøng huyeät khaåu hoaøn toaøn yeân aéng, chæ coù tieáng hoâ haáp ñeàu ñeàu cuûa laõo Cuoàng vaø maåu ñoái thoaïi cuûa hai ngöôøi ñang laâm vaøo böôùc ñöôøng cuøng! Tieåu My cuõng thôû ra: - Tìm laïi ñöôïc thaân phuï, keå ra Thieân ca cuõng laø ngöôøi coù phuùc! Khoâng nhö muoäi, kieáp naøy thaät khoù mong coù ñöôïc hoaøn caûnh nhö Thieân ca. Chaøng kinh ngaïc: - Lôøi naøy coù yù gì, Tieåu My! - Thieân ca coøn nhôù muoäi phaûi theo Thieân ca vì muoán doø hoûi tung tích moät ngöôøi? - Taïi haï ñöông nhieân coøn nhôù! Sao? - Ñoù laø tung tích cuûa... Haø! Muoäi khoâng bieát coù neân goïi ngöôøi ñoù laø phuï thaân hay -322- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long khoâng? Chaøng ngôø vöïc: - Phaûi laø phaûi, khoâng laø khoâng!Tieåu My noùi nhö vaäy phaûi chaêng coù aån tình khoù noùi? Ngaäp ngöøng moät luùc, Tieåu My môùi noùi: - Gia maãu ñaõ töøng bò moät ngöôøi laøm nhuïc. Keát quaû sau ñoù laø muoäi ñöôïc sinh ra. Thieân ca baûo muoäi seõ goïi nhö theá naøo ñoái vôùi ngöôøi ñaõ gaây ra chuyeän naøy! Tieåu Thieân khoâng theå ñaùp. Bôûi haønh vi cuûa ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng theå chaáp nhaän neáu khoâng muoán noùi laø phaûi leân aùn haønh vi maát heát nhaân tính cuûa ngöôøi ñoù! Ñaèng khaùc, noùi gì thì noùi Tieåu My cuõng laø coát nhuïc cuûa ngöôøi ñoù, chuyeän phaûi goïi nhö theá naøo, tình caûnh cuûa Tieåu My thaät khoù xöû! Nhö hieåu chaøng ñang nghó gì, Tieåu My boãng boäc loä: - Laøm ngöôøi, ai chaúng mong laø seõ coù ñuû song thaân! Naøo coù ai khoâng cha khoâng meï? Ngay khi gia maãu lìa ñôøi, noùi thaät nhaù, muoäi raát haän ngöôøi ñoù. Vaø neáu coù cô hoäi, nhaát ñònh muoäi seõ khoâng buoâng tha! Nhöng töø luùc gaëp Thieân ca, phaùt hieän Thieân ca toaøn taâm toaøn löïc, vöøa phaûi kieám tìm vöøa phaûi lo giaûi cöùu cho thaân phuï, muoäi ñaõ coù moät quyeát ñònh khaùc! Tieåu Thieân hoûi thaät nheï, nhö khoâng daùm coù baát kyø moät aùp ñaët naøo vaøo quyeát ñinh coù theå laø phuø hôïp cuûa Tieåu My: - Laø quyeát ñònh nhö theá naøo, Tieåu My? Tieåu My baät cöôøi: - Coù phaûi Thieân ca sôï muoäi seõ coù moät quyeát ñònh ñöa ñeán haønh vi ñaïi nghòch baát ñaïo? Khoâng ñaâu! Muoäi seõ tuøy vaøo phaûn öùng, vaøo quyeát ñònh cuûa ngöôøi ñoù ! Thieân ca coù muoán nghe khoâng? - Noùi ñi! Tieåu My chaäm raõi noùi: - Laøm nhuïc gia maãu, ñoù laø toäi cheát! Gaây ñau buoàn khieán sau ñoù gia maãu phaûi cheát trong tuyeät voïng, toäi caøng theâm naëng. Nhöng muoäi seõ tha thöù neáu ngöôøi ñoù toû ra hoái loãi, ñoàng thôøi bieát chuoäc loãi baèng caùch thöøa nhaän muoäi, ban cho muoäi moät tính danh ñeå goïi. Ñoøi hoûi cuûa muoäi ñaâu phaûi nhieàu, ñuùng khoâng Thieân ca? Chaøng ñaùp nhanh: - Khoâng nhieàu! Ñoù laø nhöõng lôøi ñoøi hoûi chính ñaùng vaø coù theå noùi ñoù laø caû moät taám loøng vò tha ñoä löôïng! - Thieân ca taùn ñoàng? -323- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - ÖØ! Taïi haï khoâng theå khoâng taùn ñoàng! - Toát! Vaäy Thieân ca haõy cho muoäi bieát roõ tung tích cuûa ngöôøi ñoù! Chaøng kinh ngaïc: - Taïi haï? Nhöng ñoù laø ai? Caàn phaûi lieäu xem taïi haï coù bieát chuùt gì veà ngöôøi ñoù khoâng ñaõ? Tieåu My traàm gioïng: - Thieân ca phaûi bieát. Vì coù laàn muoäi nghe Thieân ca ñeà caäp ñeán ngöôøi naøy! - Coù ö? Luùc naøo? Laø ai môùi ñöôïc? - Muoäi chöa roõ tính danh cuûa ngöôøi naøy. Chæ bieát ñoù laø ngöôøi coù danh phaän huynh ñeä vôùi laõo ñaïo Linh Hoùa! Tieåu Thieân thaát kinh: - Coù danh phaän huynh ñeä ö? Hoùa ra, naøng ñaây chính laø... chính laø keát quaû cuûa... cuûa laàn ñoù? Tieåu My noân nao: - Vaäy laø Thieân ca cuõng bieát? Noùi ñi Thieân ca, ngöôøi ñoù thaät söï laø ai? Hieän ñang ôû ñaâu? Tieåu Thieân heát söùc ngôõ ngaøng. Vaø caâu chuyeän do laõo quaùi nhaân thuaät laïi ñang tuaàn töï dieãn ra taâm töôûng chaøng. Coù ai ngôø chæ moät laàn duy nhaát ñoù, moät ngöôøi voán theo ñaïo Tam Thanh, moät nhaân vaät luoân phaûi giöõ mình, phaûi tieát duïc ñeå luyeän coâng phu Huyeàn Thoâng Ñoàng Nguyeân, giôø ñaây laïi coù moät coát nhuïc löu cho haäu theá! Loãi cuûa ai ñaây, cuûa Linh Hoaù laõo ñaïo hay cuûa laõo quaùi nhaân Tö Ñoà Thuaän? Tieåu My chôø maõi vaãn khoâng nghe chaøng noùi, thaùi ñoä theâm khaån tröông. - Laø ai, Thieân ca! Sao Thieân ca khoâng noùi? Chaøng maát caû töï chuû: - Tö Ñoà Thuaän! Laø Tö Ñoà Thuaän, nghóa huynh cuõng laø sö huynh cuûa keû nhò taâm Hoà Khaéc Voïng! - Tö Ñoà Thuaän? Vaäy muoäi laø Tö Ñoà My. Muoäi coù neân duøng tính danh naøy khoâng Thieân ca? Chaøng giaät mình vaø thaàm traùch taïi sao khoâng giaûi thích ngay moïi chuyeän roài haõy neâu roõ tính danh! Cuõng may, chaøng nghó, Tieåu My ñang öôùc ao coù moät tính danh nhö moïi ngöôøi neân naøng chöa coù phaûn öùng quaù ñaùng! -324- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng gaät ñaàu nhieàu löôït: - Neân, neân laém! Khoâng nhöõng theá, muoäi caøng phaûi töï haøo veà tính danh naøy! Ta cuõng vaäy, ta cuõng möøng cho muoäi, möøng cho laõo quaùi nhaân haõy coøn löu laïi cho haäu theá moät aùi nöõ kieàu dieãm vaø cöông lieät nhö muoäi! Quaû laø hoaøng thieân höõu nhaõn! Hay laém! Ha... Ha... Nghe chaøng cöôøi, naøng hoang mang: - Taïi sao laø hay laém, Thieân ca? Theá naøo laø hoaøng thieân höõu nhaõn? Döôøng nhö Thieân ca muoán aùm chæ ngöôøi ñoù ngöôøi ñoù... ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng coù loãi? Hít maïnh moät hôi thanh khí, Tieåu Thieân leân tieáng: - Khoâng! Laõo khoâng coù loãi! Baát quaù, neáu xeùt veá moät bình dieän naøo khaùc, laõo coù loãi vì chính laõo cuõng khoâng heà bieát laõo coøn coù moät coát nhuïc. Tieåu Myõ roái rít vöøa hoûi vöøa muoán choàm caû ngöôøi vaøo Tieåu Thieân: - Chuyeän nhö theá naøo, Thieân ca? Mau noùi ñi, Thieân ca! Muoäi khoâng theå chôø ñôïi ñöôïc nöõa! Tieåu Thieân nheø nheï, tìm caùch nhích xa khoûi söï ñoäng chaïm quaù möùc caàn thieát naøy. Raát tieác, loøng huyeät khaåu thì heïp, cöû ñoäng cuûa chaøng chæ toå laøm cho hai thaân hình caøng coï xaùt vaøo nhau hôn! Ñeå taâm trí phaûi thoâi ngay söï baán loaïn, Tieåu Thieân voäi vaõ thuaät cho Tieåu My nghe caâu chuyeän xöa, hy voïng nhôø ñoù, caû chaøng laãn Tieåu My seõ khoâng bò söï coï xaùt naøy laøm cho tình theá trôû neân khoù xöû: - Thöông nghóa ñeä, Tö Ñoà Thuaän laø nghóa huynh beøn ñem Hoà Khaéc Voïng veà sôn moân, hy voïng sö phuï seõ thu nhaän theâm Hoà Khaéc Voïng! Bieát roõ taâm ñòa cuûa hoï Hoà khoâng toát, vò sö phuï kia khoâng nhöõng khoâng thu nhaän maø coøn coù lôøi ñeà tænh ñeán Tö Ñoà Thuaän! Ñeå taâm oaùn haän, sau khi vò sö phuï meänh chung, tuy Hoà Khaéc Voïng vaãn ñöôïc vò nghóa huynh truyeàn thuï voõ coâng nhöng y vaãn nghó caùch baùo haän. Vaø möôøi taùm naêm tröôùc, sau khi cuøng Hoà Khaéc Voïng chung vui tieäc röôïu, Tö Ñoà Thuaän môùi phaùt hieän trong röôïu coù Xuaân Tình Döôïc... - Xuaân Tình Döôïc! Ñoù laø... - Laø thöù coù theå laøm moät vò thaùnh nhaân cuõng phaûi xao xuyeán vaø ñoäng loøng traàn! Baèng caùch naøy, Hoà Khaéc Voïng khoâng nhöõng phaù huûy ñöôïc coâng phu Huyeàn Thoâng Ñoàng Nguyeân cuûa Tö Ñoà Thuaän, laø loaïi coâng phu ñoøi hoûi phaûi traùnh vieäc thaân caän nöõ saéc, ñoàng thôøi laõo coøn gaây theâm haän cho moät nöõ nhaân kia! - Ñoù chính laø gia maãu? Sau moät luùc yeân laëng ñeå ngaãm nghó söï ñuùng sai cuûa söï coá naøy, Tieåu My laïi leân tieáng: -325- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Coù leõ söï vieäc ñaõ xaûy ra nhö Thieân ca vöøa keå! Nhö gia maãu noùi laïi, ngöôøi ñang soáng yeân laønh vôùi gioït maùu duy nhaát do thaân phu ñeå laïi, baát ngôø bò laõo ñaïo Linh Hoùa baét ñi. Luùc ñoù, do gia maãu chæ laø moät thöôøng nhaân, chaúng heà bieát voõ coâng neân ñöông nhieân gia maãu khoâng theå bieát ai ñaõ baét giöõ vaø baét giöõ ñeå laøm gì! Chæ ñeán khi bò moät ngöôøi baát ngôø nhaûy xoå vaøo vaø daøy voø thaân xaùc, coù hai ñieàu maø gia maãu khoâng theå khoâng nhaän ra! - Laø hai ñieàu gì? - Thöù nhaát, ngöôøi noï tuy ñang luùc ham muoán nhuïc duïc nhöng döôøng nhö chöa töøng bieát ñeán vaán ñeà nam nöõ! Chaøng giaûi thích: - Ñöông nhieân roài! Leänh toân ngay töø thuôû beù ñaõ quen chay tònh, chöa bieát bieát ñeán tình tröôøng. Tieåu My tieáp : - Ñieàu thöù hai gia maãu nhaän ra, ñoù laø traøng cöôøi ñoäc aùc cuûa keû ñaõ baét giöõ ngöôøi! Y ñeå loä y chính laø ngöôøi seõ tieáp nhaän cöông vò ñaïo chuû cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! - Cuõng laø ñöông nhieân! Hoà Khaéc Voïng vì daõ taâm naøy neân môùi gia haïi nghóa huynh! Ñeán luùc Tieåu My neâu moät nghi vaán toái haäu, laø ñieàu maø cho ñeán luùc naøy Tieåu Thieân vaãn chöa daùm thuaät: - Thieân ca! Gia phuï hieän nhö theá naøo? Khoâng theå laån traùnh ñöôïc nöõa, Tieåu Thieân ñaønh phaûi thuaät laïi hoaøn caûnh khieán chaøng tình côø gaëp laõo quaùi nhaân Tö Ñoà Thuaän döôùi vöïc saâu: - Saùu naêm tröôùc, luùc ta tình côø bò laõo ñaïo Linh Hoùa baét giöõ, ta ñang tìm ñöôøng troán chaïy thì gaëp muoäi vaø aû Thieáu Ñaïo Chuû! Tieåu My cuõng nhôù: - Sau ñoù Thieân ca ñaõ rôi xuoáng vöïc, muoäi coøn nhôù raát roõ! - Ñoù laø laàn ñaàu tieân cuõng laø laàn cuoái cuøng ta gaëp leänh toân. Chuyeän laø theá naøy... Chôø khi Tieåu Thieân thuaät laïi toaøn boä söï vieäc, thay vì khoùc loùc thôû than, Tieåu My laïnh gioïng noùi töøng tieáng: - Neáu ñoù laø taâm nguyeän cuûa gia phuï, ñöôïc, muoäi seõ duøng chính coâng phu Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc laáy maïng keû thuø! Muoäi höùa chaéc nhö vaäy! Chaøng kinh nghi: - Muoäi cuõng ñaõ luyeän coâng phu naøy nhö boïn hoï? - Khoâng! Trong thaùng naêm coá tình tieàm phuïc ôû Linh Ñaïo Huyeàn Thoâng. Khoâng ít laàn -326- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long muoäi ñöôïc aû Thieáu Ñaïo Chuû ñöa ñeán Thaát Caàm Coå Ñoäng! Khoâng nhö hoï, muoäi khoâng mieãn cöôõng luyeän theo töøng ñoäng taùc cuûa nhöõng ñoà hình Thaát Caàm! Moät laø muoäi sôï bò loä, hai nöõa, muoäi coù caûm nhaän caùch luyeän cuûa hoï khoâng ñuùng! Rieâng muoäi, muoäi coù moät suy nghó khaùc! Chöa bieát ñuùng sai nhöng muoäi seõ thöû! Chaøng noùi: - Leänh toân ñaõ töø nhöõng ñoà hình naøy töï thaáu trieät ra moät loaïi taâm phaùp. Cuõng nhö leänh toân noùi, coâng phu naøy khoâng heà keùm coâng phu Caøn Khoân, ñang ñöôïc keå laø thieân haï ñeä nhaát coâng phu! - Vaø gia phuï ñaõ noùi taâm phaùp ñoù cho Thieân ca? Chaøng thôû daøi: - Ñoù laø yù ñònh cuûa ngöôøi! Raát tieác, nhöõng ñoaïn kinh vaên töï thaáu trieät ñöôïc leänh toân löu laïi treân nhöõng chieác laù ñeàu bò luõ kieán gaëm saïch! Sau ñoù, leänh toân khoâng coøn thôøi gian ñeå noùi laïi cho ta nghe! - Nhöõng chieác laù ñoù ñaõ bò Thieân ca phaù huûy! - Khoâng! Ta ñaõ ñaët caïnh thi theå cuûa ngöôøi! Sao? Tieåu My caû quyeát: - Muoäi phaûi ñeán ñoù moät laàn. Nhaát ñònh khoâng ñeå gia phuï laâm vaøo caûnh töû voâ ñòa taùng! - Muoäi phaûi quay trôû laïi Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo! Nguy hieåm laém! Tieåu My baûo: - Muoäi voán thoâng thuoäc ñòa hình, chuùng seõ khoâng phaùt hieän! Vaû laïi, muoäi caàn phaûi tìm baøo tyû! - Tyû tyû ö! Phaûi chaêng do muoäi vöøa noùi, ñoù laø coát nhuïc cuûa leänh ñöôøng vaø vò tröôïng phu tröôùc ñoù ñaõ yeåu meänh? - Khoâng sai! Luùc laâm chung, muoäi ñaõ höùa vôùi gia maãu ñieàu naøy! - Sao phaûi tìm ôû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo? Tieåu My giaûi thích: - Sau khi ñöôïc buoâng tha, veà ñeán nhaø gia maãu môùi hay gia tyû ñaõ bieán maát! Gia maãu nghi ñoù cuõng laø kieät taùc cuûa keû ñaõ baét gia maãu! - Laø laõo ñaïo Linh Hoùa! - Raát coù theå! Vaø ñoù laø ñieàu muoäi caàn laøm saùng toû! Chaøng traàm ngaâm: -327- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Leänh tyû coù tính danh nhö theá naøo? - Thaân phu cuûa gia maãu hoï Lieãu! Gia tyû ñöôïc goïi laø Lieãu Hoaøi Thöông! - Lieãu Hoaøi Thöông! - Gia tyû coøn coù moät ñaëc ñieåm ñeå nhaän daïng: loøng chaân taû coù moät bôùt son. Vò trí khoù nhìn nhöng nhôø ñoù seõ ít coù chuyeän ngoä nhaän! - Ta nhôù roài! Neáu coù dòp ta seõ tìm giuùp muoäi! - Ña taï Thieân ca! Baây giôø... Chaøng thôû haét ra moät hôi: - Baây giôø caàn phaûi tìm loái thoaùt! Muoäi choïn loái naøo? Tieåu My coù moät lôøi hai yù: - Muoäi theo Thieân ca! Chaøng ruùng ñoäng nhöng coá traán tónh: - Theo ta! Ñöôïc! Loái ñi ta ñaõ choïn, cöù theá maø ñi hy voïng seõ coù keát quaû toát ñeïp! Döùt lôøi, lôõ ñaåy laõo nhaân theo loái beân höõu, Tieåu Thieân cöù theá tieáp tuïc! Ñöôïc moät luùc, chaøng noùi: - Khoâng khí tuy ngoät ngaït nhöng loái ñi haõy coøn thoâng. Ñi ñeán ñaâu hay ñeán ñaáy Chæ khi heát loái maø vaãn khoâng thoaùt, chuùng ta seõ trôû laïi loái thöù hai! - Ñöôïc! Muoäi seõ tuøy Thieân ca! Phuùc hoïa ñöôïc tuøy soá phaän! Chui theâm moät luùc laâu, ôû phía tröôùc, Tieåu Thieân coù caûm nhaän nhö coù moät löïc naøo ñoù ñang loâi laõo nhaân Cuoàng chuoài ñi nhanh hôn! Tuy phaûi voäi chui theo nhöng chaøng cuõng kòp noùi cho Tieåu My bieát caûm nhaän cuûa chaøng! Coù phaàn nghi ngôø, Tieåu My ñònh keâu chaøng laïi. Nhöng ôû phía tröôùc boãng coù tieángTieåu Thieân quaùt. Viiettkiiem..com V e k em com -328- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2