Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 29

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

60
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 29

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù Hai Möôi Chín Laõnh Baêng Chöôûng Khi nhaännoäthöùtheåtrôû alaïchaøni g! u Thieân, chaøng thaàm maõn nguyeän vôùi ñieàu ñang dieãn ra trong i c cuû i vôù Tieå Do khoâng theå khoâng töï pheá boû chaân löïc chaøng ñaõ vaän duïng moät caâu kinh vaên trong coâng phu Nhu Chöôûng vaø nhôø ñoù chaøng ñaõ töï laøm cho toaøn boä chaân löïc thaát taùn vaøo caùc kinh maïch nhö tröôùc kia ôû Nhöôïc Thuûy Thaát, nöôùc Nhöôïc Thuûy ñaõ töø töø thaám nhaäp vaøo töøng thôù thòt cuûa chaøng! Buoäc phaûi duøng bieän phaùp naøy, tuy bieát keå töø nay chaøng seõ khoâng coøn vaän duïng ñöôïc nöõa coâng phu Cöûu Truøng vaø Kieám phaùp Phi Laïc Löu Thuûy Haønh Vaân, nhöng chaúng thaø chæ coøn laïi moãi moät coâng phu Nhu Chöôûng coøn hôn laø bò laõo aùc ñaïo phaùt giaùc chaøng vaãn coøn voõ coâng! Ñang nghó nhö vaäy, moät thanh aâm gieãu côït chôït loït vaøo tai chaøng: - Ngöôi coøn mæm cöôøi ñöôïc ö? Moät laàn nöõa chaøng laïi thaàm maõn nguyeän. Tai nghe ñöôïc nghóa laø aû Hoà Lieãu Lieãu kia vaãn chöa bieán chaøng thaønh moät ñaïo noâ! AÛ chöa caét löôõi chaøng, chöa choïc thuûng ñoâi maøng nhó cuûa chaøng. Nhö thaáy chaøng vaãn cöôøi, thanh aâm cuûa aû Hoå Lieãu Lieãu laïi vang leân: - Ngöôi ñöøng nghó ta khoâng nôõ bieán ngöôi thaønh moät ñaïo noâ! Ñoái vôùi ta, coù ñieàu gì ta khoâng daùm? Nhöng chöa ñaâu, toäi ngöôi xaâm phaïm tieát haïnh cuûa ta, ngöôi phaûi chòu nhieàu ñau khoå khaùc tröôùc khi trôû thaønh moät ñaïo noâ! Chaøng coá môû maét ñeå nhìn aû nhöng khoâng ñöôïc! Chaøng bieát, dieän maïo cuûa chaøng coù leõ luùc naøy raát khoù coi, taát caû nguõ quan ñeàu söng huùp ñeán môû maét coøn khoù khaên nöõa laø! AÛ ñoaùn ñuùng taâm söï cuûa chaøng: - Raát tieác laø ngöôi khoâng theå nhìn thaáy dieän maïo cuûa ngöôi luùc naøy. Veû tuaán tuù cuûa ngöôi, ñieàu ñaõ laøm cho tieän tì Tieåu My xieâu loøng ñeán phaûi phaûn ta, luùc naøy ñaâu coøn nöõa? Coøn vieäc chöa caét löôõi ngöôi, chöa choïc thuûng tai ngöôi laø ta muoán nghe ngöôi keâu la, ta muoán ngöôi phaûi nghe nhöõng lôøi quaùt maéng cuûa ta! Coù nhö theá môùi thuù vò, ñuùng khoâng? Ha... Ha... -341- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Sau moät luùc coá gaéng cuoái cuøng, chaøng vaãn nhìn ñöôïc aû, cho duø chæ nhìn qua ñoâi maét môû hi hí! AÛ cöôøi côït thaät ñoäc aùc: - Ngöôi nghó xem, haønh haï moät ngöôøi khoâng theå keâu la, maéng nhieác, luõ Ñaïo Noâ ôû ñaây vaø aû Tieåu My tröôùc kia ñaõ laøm ta chaùn ngaùn laém roài. Khoâng ñaâu! Ta khoâng voäi bieán ngöôi thaønh moät keû voâ tri voâ giaùc! A ha! Ngöôi nhìn ta? Ngöôi gheâ tôûm ta? Bò aû phaùt hieän chaøng ñang nhìn, Tieåu Thieân chôït thôû daøi vôùi nhöõng gì chaøng ñaõ nhaän bieát veà aû. Phaûi, veà aû! Nghe chaøng thôû daøi, aû giaän döõ: - Ngöôi thôû daøi caùi gì? Ngöôi gheâ tôûm ta thì ai gheâ tôûm ngöôi? Ñöôïc! Ta muoán xem ngöôi seõ coù phaûn öùng nhö theá naøo khi töï ngöôi nhìn thaáy dieän maïo kinh tôûm cuûa ngöôi? Ñi! Ta phaûi ñöa ngöôi ñi! Choäp laáy chaøng, aû giaän döõ duøng khinh coâng lao ñi vuøn vuït! Vuùt! Tuy ñaõ kòp cho vaøo mieäng chieác laù Töû Linh Thaûo cuoái cuøng, tröôùc khi bò laõo aùc ñaïo ñöa veà Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo, giôø ñaây toaøn boä chaân nguyeân noäi löïc cuûa chaøng ñang töø khaép caùc kinh maïch quy hoaøn daàn daàn veà ñan ñieàn nhöng chaøng vaãn khoâng daùm coù phaûn öùng phaûn khaùng. Vì chæ caàn moät daáu hieäu nhoû, cho aû bieát laø chaøng haõy coøn coâng löïc, nhaát ñònh aû seõ ñích thaân pheá boû chaân löïc cuûa chaøng! Ñeán luùc ñoù duø muoán chaøng vaãn khoâng kòp töï thaát taùn chaân löïc vaøo caùc kinh maïch nhö ñaõ laøm! Huoáng chi hieän nay chaân löïc cuûa chaøng chöa quy hoaøn ñuû, phaûi moät thôøi gian nöõa, ít laém laø moät ngaøy, chaøng môùi khoâi phuïc nguyeân traïng! Trong luùc naøy, chaøng caøng phaûn khaùng caøng töï haïi thaân. Do ñoù, chaøng ñaønh ñeå maëc aû muoán ñöa ñi ñaâu thì ñöa! Vuùt! AÛ döøng laïi tröôùc moät gian ñoäng thaát. Töø trong ñoù nhöõng laøn hôi laïnh ñang thi thoaûng phaû ra laøm cho baûn thaân chaøng phaûi maáy löôït ruøng mình! Tuy bieát roõ chaøng khoâng ñuû naêng löïc chòu laïnh, do coâng phu khoâng coøn - Thaät ra laø chaøng khoâng daùm vaän khaùng cöï - Nhöng aû vaãn thaûn nhieân ñöa chaøng vaøo gian ñoäng thaát ñoù! Moät maët nöôùc lan toûa hôi söông, ñoù laø nhöõng laøn hôi laïnh ñang töøng luùc töøng luùc thaám -342- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long nhaäp vaøo xöông tuûy chaøng! AÛ loâi chaøng ñeán taän meùp nöôùc, ghì ñaàu chaøng saùt xuoáng maët nöôùc: - Ngöôi haõy nhìn ñi! Dieän maïo cuûa ngöôi ñoù. Neáu luùc naøy coù ngöôøi nhìn thaáy ngöôi, thöû nghó xem, hoï seõ gheâ tôûm ai? Ta hay ngöôi? Hôi laïnh nguøn nguït taïo cho Tieåu Thieân nhöõng caûm giaùc ñaõ coù ôû Khuyeân Bích Trì! Saùu naêm tröôùc, cuõng gaëp phaûi caùi laïnh nhö theá naøy, neáu laàn ñoù chaøng coù theå vöôït qua nhôø vaøo nhuõng chieác laù Töû Linh Thaûo thì ngay luùc naøy duø ñang coù döôïc lieäu Töû Linh Thaûo trong noäi theå chaøng vaãn khoâng daùm duøng ñeå choáng choïi caùi laïnh! Quyeát khoâng theå ñeå naøng ta phaùt hieän baûn thaân ñang phuïc hoài coâng löïc, chaøng coá vuøng vaãy toû daáu hieäu cho aû bieát chaøng khoâng theå chi trì ñöôïc nöõa döôùi caùi laïnh naøy! Naøo ngôø haønh vi cuûa chaøng laïi gôïi cho aû moät troø ñuøa môùi! AÛ baät cöôøi: - Ngöôi sôï laïnh hay sôï khoâng daùm nhìn dieän maïo cuûa ngöôi? Noùi xem naøo? Ngöôi chöa bò caét löôõi maø! Ha... Ha... Traøng cöôøi ñang noùi leân haønh vi ñoäc aùc cuûa aû saép hình thaønh! Bieát roõ nhö vaäy, Tieåu Thieân boãng naûy yù maïo hieåm. Chaøng coá yù keâu lôùn: - L...aïnh! Ta... Ta sôï l...aïnh! Ñuùng vôùi yù ñònh cuûa chaøng, laäp töùc aû haát chaøng vaøo maët nöôùc: - Ngöôi sôï ö? Ñöôïc! Boõm! AÛ cöôøi ngaët ngheõo khi thaáy chaøng vöøa run baén vöøa laäp caäp bì boõm ôû döôùi nöôùc. - Ngöôi caûm thaáy theá naøo? Ha... Ha... Ngöôi coù muoán ta keùo ngöôi leân khoâng? Naøo! Ñaõ laâu ta khoâng heà nghe coù ngöôøi naøo môû mieäng van xin ta, ngöôi thöû van xin ta xem! Coù theå, ha... ha..., coù theå ta seõ ñoäng loøng ñaáy! Ha... Ha... Vöøa rôi vaøo maët nöôùc, Tieåu Thieân laäp töùc vaän khôûi chaân nguyeân, ñöa döôïc löïc cuûa Töû Linh Thaûo lan toaû khaép cô theå. Chöa heát, lôïi duïng caùi laïnh ñang thaám nhaäp vaøo töøng thôù thòt, Tieåu Thieân vaän duïng coâng phu Nhu Chöôûng ñeå tieáp nhaän heát nhöõng söï thaám nhaäp naøy nhö tröôùc kia ñaõ töøng ñöôïc nöôùc Nhöôïc Thuûy thaám nhaäp! Baèng caùch ñoù, caùi noùng aám cuûa Cöûu Dieäp Töû Linh Thaûo ñaõ bieán caùi giaù laïnh ñang thaám nhaäp vaøo thaønh nhöõng caûm nhaän thô thôùi, deã chòu! -343- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Cuõng khoâng phaûi heát, laøn nöôùc giaù laïnh naøy coøn laøm cho da thòt cuûa chaøng, ôû nhöõng nôi ñaõ bò Hoà Lieãu Lieãu haønh haï, nhöõng caûm giaùc ñau ñôùn phaûi hoùa buoát laïnh vaø töø töø tan bieán. Tuy theá, chaøng vaãn vôø run, vaãn giaû vôø quaùt maéng baèng nhöõng thanh aâm laäp caäp: - Ngöôi... Ngöôi quaû ñoäc... ñoäc aùc! Ta... ta thaø cheát... quyeát khoâng van xin... van xin gì ngöôi! Ñeå gioáng nhö thaät vaø cuõng laø yù ñònh cuûa chaøng, Tieåu Thieân laøm nhö ngöôøi bò kieät löïc cöù töø töø chìm xuoáng! Chìm xuoáng roài laïi ngoi leân, chaøng run leân laåy baåy: - Höø... öø... Höø... öø... AÛ thaät söï ñaéc yù vaø neáu khoâng kòp nhôù ñeán lôøi thaân phuï caên daën coù leõ aû seõ boû maëc chaøng! AÛ nhìn quanh vaø phaùt hieän moät ñoaïn caây khaù daøi! AÛ ñöa moät ñaàu veà phía Tieåu Thieân: - Naém laáy! Tieåu Thieân do phaûi giaû vôø bò reùt coùng neân khoâng theå choäp moät laàn laø naém ñöôïc ñaàu caây! Sau vaøi laàn coá tình choäp huït, khi Tieåu Thieân ñònh vôùi tay caàm laáy ñaàu caây thì baát ngôø chaøng nghe coù tieáng ngöôøi hoâ hoaùn, goïi aû: - Thieáu Ñaïo Chuû! Beân ngoaøi coù boïn Haø Kænh Chi keùo ñeán! AÛ giaät mình, thu ñoaïn caây veà: - Chuùng ñeán ñeå laøm gì? Gaõ vöøa ñeán voäi ñaùp: - Chuùng ñöa thieáp, muoán ñöôïc hoäi kieán Ñaïo chuû! - Thieáp ñaâu? Gaõ noï haát maët ra ngoaøi: - Thuoäc haï ñaõ giao cho leänh huynh Hoùa Thoâng? AÛ gaät ñaàu: - Vaäy coøn baùo vôùi ta laøm gì? Gaõ noï giaûi thích: - Theo leänh huynh ñoaùn, boïn Haø Kænh Chi laàn naøy keùo ñeán vò taát coù thieän yù! Caàn phaûi -344- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long coù chuû tröông cuûa Thieáu Ñaïo Chuû! AÛ xua tay: - Duï boïn chuùng vaøo traän, baét giöõ chuùng! Vôùi Thaäp Nhò Chi, Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt caùc ngöôøi, khoâng leõ sö huynh ta khoâng laøm ñöôïc? Gaõ noï khom ngöôøi baåm baùo: - Leänh huynh cuõng ñònh thöïc hieän chuû yù naøy, nhöng xem ra khoâng oån! - Khoâng oån? Taïi sao? Tieåu Thieân thaät söï baøng hoaøng khi nghe gaõ noï noùi roõ nguyeân nhaân: - Laàn naøy coá tình keùo ñeán, beân Haø Kænh Chi coù moät nhaân vaät baûn laõnh sieâu phaøm. Nhaân vaät naøy hình nhö cuõng tinh thoâng kyø moân traän theá, leänh huynh e ñöông khoâng noåi! - Nhaân vaät naøo? Y coù xöng danh khoâng? - Coù! Y xöng laø Taân Löông! - Taân Löông! Ta chöa nghe qua! - Nghe noùi ngöôøi naøy tröôùc kia cuõng laø moät trong thaát quaùi, thaát tung ñaõ laâu. Khoâng hieåu sao laàn naøy xuaát hieän laïi ñöôïc boïn Haø Kænh Chi kính neå, goïi toân laø moân chuû. - Moân chuû cuûa moân phaùi gì? - Hoï baûo laø Laõnh Khuyeát Moân. - Laõnh Khuyeát Moân? AÙm chæ coâng phu gì? Gaõ noï laéc ñaàu: - Thuoäc haï khoâng roõ! Moïi ngöôøi vaãn ñang chôø Thieáu Ñaïo Chuû ôû ngoaøi! AÛ gaät ñaàu: - Ta ñeán ngay! Coøn ngöôi, haõy tìm caùch vôùt... Noùi ñeán ñaây, aû ñöa maét nhìn vaøo maët nöôùc vaãn ñang nghi nguùt toûa hôi laïnh! Tieåu Thieân ñaõ bieán maát. AÛ giaäm chaân: - Höø...! Vaäy laø y ñaõ cheát! Höø! Gaõ noï kinh ngaïc: - Thieáu Ñaïo Chuû baûo ai? Coù phaûi ngöôøi ñang ôû trong naøy? AÛ gaät ñaàu nhöng laïi noùi: - Boû ñi! Y cheát maëc y! Neáu ñaïo chuû coù hoûi, ngöôi haõy noùi laø töï y tìm laáy caùi cheát! Gaõ noï nghe roõ nhöng vaãn noùi: -345- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Thì y quyeát tìm laáy caùi cheát thaät. Chính thuoäc haï nhìn thaáy y vöøa cöôøi vöøa töï traàm mình xuoáng. AÛ nhaên nhoù: - Höø! Ñuùng laø ta ñaõ xem nheï y. Y coù ñôûm löôïc tìm cheát, keå cuõng ñaùng phuïc! Ñi! Hoï ñi ñöôïc moät luùc laâu, Tieåu Thieân töø döôùi troài ñaàu leân. Nhöng thay vì tìm caùch leo leân khoûi maët nöôùc, laàn naøy chaøng laïi coá tình traàm ngöôøi xuoáng sau khi vöøa ñoåi hôi. Thu ngöôøi döôùi ñaùy nöôùc, thaät laï, Tieåu Thieân ung dung ngoài theo tö theá toaï coâng. Coù veû nhö chaøng khoâng coøn sôï laøn nöôùc giaù laïnh naøy nöõa. Khoâng nhöõng theá, khaép thaân chaøng khoâng hieåu sao boãng môø môø xuaát hieän moät lôùp môø môø traéng. Chuùng bao quanh thaân chaøng. Neáu baûo ñoù laø laøn baïch khí thì taïi sao chuùng khoâng töø töø bay leân? Coøn baûo chuùng laø lôùp cöông kình thì sao nöôùc vaãn tieáp tuïc thaám ñaãm y phuïc chaøng? Ñaõ laø lôùp cöông kình thì noù seõ ñaåy toaøn boä nöôùc ôû saùt beân trong ra ngoaøi. Ñaèng naøy giöõa chaøng vaø lôùp môø môø traéng vaãn coøn moät lôùp nöôùc laøm trung gian. Coù moät ñieàu thoaït nhìn thì phi lyù, töøng chuùt töøng chuùt moät, lôùp môø môø traéng ñoù daày leân theâm. Chuùng khoâng daày ra ngoaøi, ngöôïc laïi chuùng caøng luùc caøng daày ôû phía trong lôùp môø môø traéng. Sau cuøng, khi caàn phaûi ñoåi hôi, Tieåu Thieân laïi troài ngöôøi leân! Lôùp môø môø traéng naøy cuõng troài leân theo! Ñeán maët nöôùc, chuùng vôõ vuïn rôi trôû laïi maët nöôùc Canh... Canh... Tieåu Thieân ñoåi hôi xong laïi töï traàm xuoáng. Sau moät khoaûng ngaén toaï coâng, lôùp môø traéng naøy laïi xuaát hieän. Cöù theá, chuùng xuaát hieän roài laïi daøy daàn leân ôû phía trong, sau ñoù phaûi vôõ vuïn khi Tieåu Thieân troài leân maët nöôùc. Laäp ñi laäp laïi nhö theá khoâng bieát bao nhieâu löôït maø noùi, sau cuøng thì lôùp môø traéng ñoù ñaõ daày ñeán ñoä phaûi daùn saùt vaøo thaân theå chaøng. Caûm nhaän söï xuaát hieân vaø söï ñuïng chaïm cuûa lôùp môø traéng naøy vaøo ngöôøi, ôû quanh thaân, Tieåu Thieân cho laø ñaõ ñuû lieàn tung baén ngöôøi leân lao voït khoûi maët nöôùc! Lôùp môø traéng ñoù duø daøy ñeán maáy ñi nöõa cuõng phaûi rôøi ra khoûi ngöôøi Tieåu Thieân, khi chaøng ñaõ an toaøn haï thaân treân neàn ñoäng thaát! -346- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng chaïm vaøo neàn ñaù, phaùt ra nhöõng thanh aâm trong treûo. Keng... Keng... Chaøng nhìn chuùng tan daàn, tan daàn thaønh nhöõng vuõng nöôùc nhoû. Chaøng mæm cöôøi. Chuùng laø lôùp baêng, baêng ñöông nhieân phaûi tan neáu gaëp phaûi nôi coù khoâng khí aám aùp hôn vaø khi chaøng khoâng coøn vaän khôûi chaân löïc nöõa. Chaøng vöøa voâ tình luyeän ñöôïc moät loaïi coâng phu kyø quaùi, xuaát phaùt töø coâng phu Nhu Chöôûng cuûa Thuûy Thaàn! Ñang cöôøi, chaøng ñoät nhieân quay maët ra ngoaøi ñoäng! AÛ Hoà Lieãu Lieãu ñaõ quay laïi! Nhìn thaáy chaøng, dieän maïo ñaõ trôû laïi nhö tröôùc, aû kinh ngaïc: - Ngöôi khoâng cheát? Chaøng nhuùn vai: - Bieát laøm sao ñöôïc, khi cöûa Quyû Moân Quan nhaát ñònh khoâng môû ra cho taïi haï vaøo. AÛ cöôøi khinh khænh: - Caøng toát! Ta ñang sôï khoâng coøn cô hoäi haønh haï ngöôi cho thoûa thích! Chaøng gaät ñaàu: - Ñuùng vaäy! Cô hoäi ñoù ñaõ qua roài! Chính coâ nöông ñaõ ñaùnh maát noù vónh vieãn! AÛ thaát saéc, nhöng sau ñoù vaãn toû ra ngaïo maïn: - Ngöôi muoán aùm chæ ñieàu gì? ÔÛ Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo naøy ai coù quyeàn töôùc boû cô hoäi cuûa ta? AÛ vaãn chöa nhaän ra chaøng ñaõ khoâi phuïc chaân löïc! Chaøng cöôøi nheï: - Ai töôùc boû quyeàn ñoù, roài coâ nöông seõ hieåu! Chæ coù ñieàu, khoâng leõ coâ nöông khoâng ngaïc nhieân tröôùc thaùi ñoä gaàn nhö laø khoù hieåu cuûa Haø Kænh Chi? AÛ töø töø tieán ñeán gaàn chaøng: - Hoï muoán lieân thuû vôùi boån Linh Ñaïo! Ngöôi cho laø khoù hieåu chöù rieâng ta, khoâng coù gì khoâng hieåu. - Coâ nöông hieåu? Hieåu nhö theá naøo? AÛ vaãn tieán, Tieåu Thieân ñaønh phaûi luøi laïi, hy voïng coù ñuû thôøi gian tìm hieåu roõ theâm yù ñoà cuûa boïn Haø Kænh Chi qua Hoà Lieãu Lieãu. AÛ caâng caâng neùt maët: -347- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Thaát ñaïi phaùi, nhöõng nhaân vaät ñöôïc xem laø nhaát moân chi chuû ñeàu bò boån Linh Ñaïo sanh caàm. Hieän tình giang hoà möôøi phaàn heát chín ñeàu naèm trong voøng keàm toûa cuûa boån Linh Ñaïo! Thöùc thôøi vuï, giaû vi tuaán kieät, boïn Haø Kænh Chi neáu khoâng töï tìm ñeán thì tröôùc sau gì cuõng bò boån Linh Ñaïo thu phuïc! Ngöôi thaáy ñoù, naøo coù gì khoù hieåu! Chaøng thaät söï kinh ngaïc: - Haø Kænh Chi vaãn coù tham voïng ñoäc baù voõ laâm, thaùi ñoä naøy ñaâu phaûi thaùi ñoä thöôøng nhaät cuûa laõo. Moät ngöôøi tieán, moät ngöôøi lui, caû hai vì theá ñang ñaùnh moät voøng roäng, quanh maët nöôùc giaù laïnh vaãn nguøn nguït toûa nhöõng lôùp söông vuï môø aûo! AÛ phaùt hieän lôùp söông laïnh khoâng coøn laøm cho Tieåu Thieân reùt run nöõa! Coù phaàn nghi ngôø, aû ñònh leân tieáng thì chôït nghe Tieåu Thieân buoät mieäng hoûi moät caâu: - Hieän giôø boïn Haø Kænh Chi ñang ôû ñaâu? Ñöøng noùi raèng coâ nöông ñaõ thu thaäp hoï, vì taïi haï seõ khoâng bao giôø tin! AÛ cöôøi laïnh: - Thuù ñaõ chui vaøo baãy, duø laõo Taân Löông töï phuï laø tinh thoâng traän ñoà nhöng moät khi ta ñaõ ñöa hoï vaøo khaùch saûnh, nôi boá trí nhieàu cô quan, tröôùc sau gì hoï cuõng bò thu thaäp! AÙnh maét chaøng boãng loùe leân tia nhìn kyø laï: - Vaø hieän giôø hoï vaãn ôû ñoù vôùi Hoùa Thoâng? Nhö khoâng muoán bò chaøng hoûi nhöõng caâu vôù vaån nöõa, aû coá tình tieán nhanh hôn, vôùi caùnh tay ñöa ra saün saøng voà laáy chaøng nhö hoå döõ voà con moài: - Ñöông nhieân! Moät mình sö huynh ta vôùi nhöõng cô quan aån taøng thöøa ñuû ñeå ñoái phoù! Ñuû roài ! Ngöôi coù muoán keùo daøi thôøi gian ñeå tìm cô hoäi naøo ñoù cuõng voâ ích! Laïi ñaây naøo! Haø... Haø... AÛ choäp vaøo chaøng. Vuø... Tieåu Thieân do coøn muoán doø hoûi nöõa neân laäp töùc dòch luøi thaät nhanh veà phía sau, mieäng keâu: - Chaäm ñaõ! Vuùt! AÛ bieán saéc: - Ngöôi laïi coù coâng löïc? Ngöôi daùm löøa caû gia phuï, chæ giaû vôø töï pheá boû voõ coâng? Vöøa quaùt vôùi veû maët phaãn haän, aû vöøa lao ñeán phaùt kình vaøo chaøng. -348- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... Vuø... Chaøng phaûi nhaûy traùnh, coá yù giaûi thích cho aû roõ: - Coâ nöông ñaõ bò boïn Haø Kænh Chi löøa roài. Ñöa hoï vaøo ñaây laø töï coâ nöông röôùc hoïa vaøo thaân. Chöa heát ñaâu, neáu Hoùa Thoâng ñang ôû vôùi hoï, möôøi phaàn ñuû möôøi Hoùa Thoâng ñaõ bò boïn hoï mua chuoäc. Khoâng theå chaïm vaøo chaøng, moät lyù do laøm cho aû töùc giaän, aû coøn töùc giaän nhieàu hôn khi nghe chaøng noùi nhö vaäy, haøm yù cöôøi cheâ aû quaù ngu xuaån, bò löøa maø khoâng hay bieát! AÛ taän löïc lao ñeán: - Ngöôi muoán ly giaùn boïn ta aø? Voâ ích! Keá cuûa ngöôi, thöøa gioù beû maêng, chæ coù nhöõng keû ngu xuaån môùi bò truùng keá. Ñôõ! Caû hai vaãn chaïy thaønh voøng, quanh maët nöôùc giaù laïnh. Vaø baây giôø, khi caû hai coù laïi vò theá ban ñaàu, laø aû ñöùng xoay löng ra ngoaøi, coøn Tieåu Thieân trong tö theá bò röôït ñuoåi, ñang höôùng maët ra ngoaøi ñoäng thaát. Chöôûng kình cuûa aû vöøa phaùt ñi, Tieåu Thieân chôït bieán saéc. Nhöng khoâng phaûi chaøng bieán saéc vì ngaïi khoâng ñoái phoù noåi chöôûng kình cuûa aû, traùi laïi laø vì moät nguyeân nhaân khaùc. Chaøng vuït keâu: - Hoùa Thoâng? Töôûng sao, khi bieát Hoùa Thoâng ñang xuaát hieän ôû ñaâu ñoù phía ngoaøi ñoäng thaát - döïa theo tieáng keâu vaø höôùng maét nhìn cuûa chaøng - aû coøn ñaéc yù nhieàu hôn ñeå leân tieáng goïi Hoùa Thoâng: - Sö huynh! Y ñaõ löøa boïn ta. Y khoâng heà pheá boû coâng löïc. Sö huynh mau giuùp muoäi thu thaäp y. Vöøa goïi, aû vöøa daán theâm, hoaëc phaûi ñoái phoù, hoaëc phaûi ñi voøng theo maët nöôùc vaø nhö theá seõ deã cho Hoaù Thoâng kòp voøng theo beân ñoùn baét chaøng. Vuø... Vuø... Tieåu Thieân khoâng ñôõ chöôûng cuûa aû. Ñoàng thôøi thay vì phaûi ñi voøng qua phía beân kia nhö yù nghó cuûa aû, chaøng baát ngôø lao boång qua ñaàu aû, mieäng gaàm vang: - Coâ nöông ñöøng quaù laàm laãn, Hoùa Thoâng chæ muoán thu thaäp coâ nöông thoâi. Hoaù Thoâng, ñi. Vuø... AÀm! -349- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieáng chaïm kình vang leân ngay phía sau löng aû, khieán aû coù phaàn naøo hoang mang. Ñuùng nhö Tieåu Thieân vöøa noùi, Hoaù Thoâng thaät söï ñang phaùt kình nhaém vaøo aû sao? Hay vì thaáy Tieåu Thieân lao voït qua, Hoùa Thoâng phaùt kình laø muoán ngaên haønh vi ñaøo taåu cuûa chaøng? Vôùi hai y nieäm hoaøn toaøn maâu thuaãn naøy, aû quay laïi thaät nhanh ñeå mong bieát söï thaät vaø neáu caàn seõ cuøng Hoùa Thoâng hình thaønh theá tieàn haäu hôïp coâng, vaây baét Tieåu Thieân. AÛ quay laïi thaät ñuùng luùc, vaø ñuùng luùc ñeå nhìn thaáy ngay beân ngoaøi ñoäng thaát ñang laáp loù vaøi boùng ngöôøi. Nhaän ra nhöõng nhaân vaät naøy, aû vöøa ngôõ ngaøng vöøa nghi hoaëc: - Haø Kænh Chi? Sao sö huynh vaãn chöa phaùt ñoäng cô quan thu giöõ hoï? Ñang bò Tieåu Thieân ñaùnh doàn, Hoùa Thoâng vaãn ngoaùc mieäng cöôøi saèng saëc: - Tieåu sö muoäi aø! Neáu thu giöõ hoï thì ai seõ giuùp vò sö huynh naøy hoaøn thaønh taâm nguyeän? Sö phuï ñi khoûi roài, hoï seõ thay maët sö phuï chöùng kieán leã thaønh thaân giöõa huynh muoäi ta. Haø... haø... AÛ thaät söï bieán saéc: - Sö phuï seõ quay veà, toäi taïo phaûn cuûa sö huynh... AÀm! Do maûi ñoái thoaïi vôùi Hoà Lieãu Lieãu, Hoaù Thoâng vì phaân taâm neân bò moät kình cuûa Tieåu Thieân quaät vaøo. Vaø tieáng chaán kình vang doäi laøm cho caâu quaùt hoûi cuûa Hoà Lieãu Lieãu phaûi bò ngaét quaõng. Hoaù Thoâng phaãn noä, gaøo theùt leân: - Ñaõ ñeán luùc roài, chö... chö vò haõy... haõy... Tieáng gaøo cuûa y khoâng hieåu sao cöù laäp caø laäp caäp ñeå sau cuøng y keát thuùc baèng nhöõng tieáng reân höø höø: - Höø... öø...! Höø... öø... Trong nhoùm ngöôøi vöøa cuøng Haø Kænh Chi xuaát hieän ôû beân ngoaøi ñoäng thaát, coù moät nhaân vaät baát ngôø taùch ra vaø lao vuùt vaøo trong ñoäng thaát. Nhaân vaät naøy coøn quaùt: - Laõnh Khí Coâng! Ngöôi cuõng luyeän ñöôïc Laõnh Khí Coâng sao, Tieåu Thieân? Ñôõ! Vuø... Vuø... Chöôûng cuûa nhaân vaät naøy ngay khi xuaát phaùt, tröôùc luùc cuoän aäp ñeán Tieåu Thieân lieàn -350- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long toûa ra nhöõng luoàng khí nghi nguùt laïnh. Tieåu Thieân cho ñeán giôø vaãn khoâng theå naøo queân dieän maïo cuûa nhaân vaät naøy. Do ñoù, chaøng khoâng heà kinh ngaïc khi ñaõ laâu laém roài môùi coù nhaân vaät naøy laø ngöôøi ñaàu tieân goïi ñuùng teân chaøng laø Tieåu Thieân. Chaøng thaät söï ñoäng noä: - Taân Löông?! Laõo khoâng cheát? Phaûi chaêng nhôø rôi xuoáng Khuyeân Bích Trì, laõo tình côø ñaéc ngoä kyø duyeân? Haõy ñôõ! Vuø... Vuø... Chöôûng coâng toaøn löïc cuûa chaøng cuõng mang theo hôi laïnh nguøn nguït. Hai luoàng hôi laïnh tuy ñöôïc xuaát phaùt töø hai phía traùi nghòch nhau nhöng chuùng vaãn hôïp laïi laøm cho toaøn boä khoâng khí trong loøng ñoäng thaát ñeàu phaûi giaù laïnh cöù nhö tieát trôøi ñang luùc ñoâng veà. Hoùa Thoâng vuït khuîu xuoáng vì khoâng chòu noåi caùi laïnh. Coù cô hoäi toát, Hoà Lieãu Lieãu nhöõng muoán lao ñeán cheá ngöï Hoùa Thoâng, nhöng khoâng khí giaù laïnh ñoät ngoät naøy cuõng laøm cho nhöõng cöû ñoäng cuûa naøng chaäm chaïp haún. Khí laïnh cuõng traøn ra ngoaøi ñoäng thaát, khieán boïn Haø Kænh Chi phaûi hoái haû dòch traùnh veà hai phía, khoâng daùm ñöùng nguyeân vò ñeå höùng chòu khí laïnh. AÀm! Cuøng vôùi dö kình ñoät ngoät toûa veà töù phía, laõnh khí do hai chöôûng hôïp laïi cuõng boäc phaùt döõ doäi khieán hai nhaân vaät voâ tình coù maët trong loøng ñoäng thaát laø Hoùa Thoâng vaø Hoà Lieãu Lieãu cuõng khoâng traùnh khoûi taùc ñoäng. Khoâng nhö Hoùa Thoâng giôø ñaõ hoaøn toaøn naèm yeân, Hoà Lieãu Lieãu tuy ñang co ruùm ngöôøi vì laïnh nhöng vaãn coøn cöù ñöùng. Baát ngôø coù tieáng quaùt cuûa Tieåu Thieân vang leân: - Haõy xem Laõnh Baêng Chöôûng cuûa ta! Vuø... Vuø... Laàn naøy chöôûng cuûa Tieåu Thieân mang theo nhöõng lôùp söông vuï giaù laïnh mòt môø, ñuû hieåu khí laïnh ñaõ taêng ñeán cöïc ñoä. Taân Löông sau moät luùc kinh ngaïc vì gaëp phaûi ñoái thuû cuõng am töôøng moät loaïi coâng phu töông töï Laõnh Khí Coâng, tröôùc chöôûng cuûa Tieåu Thieân, y hoaøn toaøn baát phuïc: - Laõnh Baêng Chöôûng ö? Haõy ñôõ Laõnh Khí Truøng Truøng! -351- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long AØo... AØo... Chöôûng cuûa Taân Löông, ngöôøi ñaõ töôûng phaûi cheát döôùi ñaùy Khuyeân Bích Trì saùu naêm tröôùc, cuõng toaùt ra söông vuï traéng ngaàn... Hai lôùp söông vuï cöïc kyø giaù laïnh naøy tröôùc khi gaëp nhau, ñoái khaùng nhau cuõng laøm cho khoâng khí khaép phaïm vi maáy tröôïng vuoâng trong loøng ñoäng thaát hoùa laïnh. Hoà Lieãu Lieãu heát löïc ñeå chi trì, boãng xieâu ngöôøi nghieâng vaøo vaùch ñoäng thaát. AÀm! Dö kình bay giaït, lôùp söông vuï giaù laïnh cuõng ngaäp traøn töù phía vaø khi chuùng phaûi uøa ra ngoaøi ñoäng thaát, boïn Haø Kænh Chi ñöông nhieân vì muoán neù traùnh cuõng phaûi dòch xa hôn veà hai beân ñoäng thaát ôû phía ngoaøi. Vôùi yù ñònh vöøa thoaùng qua, nhaân luùc söông vuï ngaäp traøn laøm che môø thò tuyeán toaøn theå nhöõng ai ñang hieän dieän, Tieåu Thieân voäi quôø tay choäp laáy aû Hoà Lieãu Lieãu vaø doác toaøn löïc lao vuùt ra ngoaøi doäng thaát. Vuùt! Tuy khoâng nhìn roõ nhöng Taân Löông cuõng ñoaùn bieát yù ñònh cuûa chaøng. Y gaàm leân: - Chöa gì ñaõ chaïy sao? Ñôõ! Vuø... Vuø... Tieáng gaàm cuûa Taân Löông ñöông nhieân ñaõ ñaùnh ñoäng boïn Haø Kænh Chi. Chuùng laäp töùc nhìn thaáy Tieåu Thieân ñang töø phía trong lao voït ra: - Chaïy ñi ñaâu? Ñôõ! - Chôù ñeå tieåu töû thoaùt! Ñaùnh! Chuùng xoâ kình vaøo Tieåu Thieân, vaø thaät baát ngôø ñoù cuõng laø luùc chöôûng Laõnh Khí cuûa Taân Löông töø trong lao aøo ra, mang theo lôùp söông vuï cöïc kyø giaù laïnh. Bò Laõnh Khí thaám nhaäp, boïn Haø Kænh Chi hoát hoaûng nhaûy luøi, khoâng coøn nghó ñeán chuyeän ngaên caûn Tieåu Thieân. Khoâng boû lôõ thôøi cô, Tieåu Thieân vuøng cöôøi leân khoaùi traù: - Chö vò muoán traùnh Laõnh Khí ö? Ñaâu deã! Xem ñaây? Chaøng quaät taït vaøo hoï moät kình Laõnh Baêng cöïc kyø giaù laïnh. AØo... AØo... Khoâng caàn chôø xem keát quaû, Tieåu Thieân ñöa Hoà lieãu Lieãu ñi thaät nhanh, vöôït khoûi khu -352- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long vöïc ñang bò giaù laïnh ngöï trò. Vuùt! AÁm aùp daàn, Hoà Lieãu Lieãu cöïa mình vaø coá vuøng thoaùt khoûi tay Tieåu Thieân: - Mau buoâng ta ra. Ngöôi ñònh ñöa ta ñi ñaâu? Tieåu Thieân vöøa tieáp tuïc lao ñi vöøa treâu choïc: - Buoâng coâ nöông ra ö Ñeå coâ nöông cuøng Hoùa Thoâng thaønh thaân, coâ nöông muoán nhö vaäy aø? Nhôù ñeán Hoùa Thoâng, aû vuøng vaãy maïnh hôn: - Ta phaûi gieát y, teân boäi phaûn! Mau buoâng ta ra naøo! Chaøng thoaùng chaäm laïi: - Gieát y? Beân caïnh y luùc naøy ngoaøi Taân Löông ñaõ luyeän Laõnh Khí Coâng maø coâ nöông khoâng theå naøo ñoái phoù, coøn theo boïn Haø Kænh Chi möu moâ xaûo quyeät. Haõy tænh laïi vaø chaáp nhaän söï thaät ñi coâ nöông. AÛ thôû “oà oà” vì vuøng vaãy maõi vaãn khoâng thoaùt khoûi tay Tieåu Thieân: - Ñaèng naøo ta cuõng cheát. Nhöng ta seõ cheát khoâng nhaém maét neáu khoâng coù cô hoäi dieät tröø teân phaûn taëc. Chaøng döøng laïi, xoay aû laïi ñeå caû hai coù dòp dieän ñoái dieän: - Taïi haï chöa heà noùi laø seõ gieát coâ nöông. Coâ nöông ñöøng nghó laø ai cuõng ñoäc aùc vaø haùo saùt nhö coâ nöông. AÛ troøn maét: - Ngöôi khoâng gieát ta? Taïi sao? Roài chính aû töï “aø” leân moät tieáng: - Ta hieåu roài. Ngöôi chæ muoán ta giuùp ngöôi giaûi cöùu phuï thaân ngöôi. Chaøng laïnh gioïng: - Ñoù cuõng laø yù cuûa taïi haï. Nhöng neáu khoâng coù söï giuùp söùc cuûa coâ nöông, taïi haï cuõng khoâng vì theá maø gieát coâ nöông. Ngöôïc laïi, neáu coâ nöông chòu giuùp, taïi haï höùa seõ ñöa coâ nöông taïm thôøi ly khai choán naøy. Vieäc baùo thuø röûa haän, sau naøy seõ khoâng thieáu dòp cho coâ nöông thöïc hieän. - Ngöôi noùi thaät? Taïi sao chöù? Chaøng gaät ñaàu: - Quaân töû nhaát ngoân. Coøn nguyeân nhaân taïi sao, roài ñaây coâ nöông seõ hieåu. -353- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Naøng nhöôùng moät beân maét: - Ngöôi...! Höø! Ngöôi coù laém quyû keá, ta tin ngöôi ñöôïc sao? Chaøng luøi laïi coá yù ñeå naøng töï do quyeát ñònh: - Tuøy coâ nöông. Taïi haï khoâng noùi moät mình coâ nöông khoâng theå thoaùt. Nhöng coâ nöông haõy nhôù, ngoaøi coâ nöông haõy coøn moät Hoùa Thoâng cuõng am hieåu ñòa hình. Coâ nöông muoán töï thoaùt thaân khoâng phaûi deã. Thaät khoù tin vaøo thaùi ñoä cuûa chaøng, phaûi moät luùc khaù laâu ngaãm nghó, Hoà Lieãu Lieãu môùi quyeát ñònh: - Ñöôïc! Ta tin ngöôi thöû moät laàn vaäy. Mau theo ta! Thaáy naøng ñi trôû laïi con ñöôøng vöøa vöôït qua, chaøng kinh nghi: - Taïi haï muoán giaûi cöùu gia phuï... Hieåu yù, Hoà Lieãu Lieãu vöøa tieáp tuïc di chuyeån vöøa baûo: - Ngöôi ñaõ vöôït khaù xa nôi giam caàm phuï thaân ngöôi roài. Ta baûo theo thì cöù theo, haø taát phaûi nghi ngôø. Nhöng Tieåu Thieân vaãn cöù nghi ngôø vaø laø nghi ngôø veà chuyeän khaùc. Chaøng ñoät ngoät lao ñeán, naém giöõ tay Hoà Lieãu Lieãu: - Taïi haï... AÛ vuøng ra: - Ngöôøi khoâng tin ta? Thì thoâi vaäy, ngöôi... Chaøng thaät söï khaån tröông: - Coâ nöông hieåu sai roài. Hoùa Thoâng ñöông nhieân phaûi ñoaùn bieát yù ñoà cuûa taïi haï. Do taïi haï khoâng quen thuoäc ñòa hình neân vöøa roài keå nhö ñaõ chaäm. Hoùa Thoâng vaø boïn Haø Kænh Chi nhaát ñònh seõ kòp chuaån bò, taïi haï chæ muoán baûo veä sinh maïng cho coâ nöông thoâi. Nghó laïi, thaáy chaøng hoaøn toaøn coù lyù khi nghi ngôø nhö vaäy, Hoà Lieãu Lieãu chôït luøi laïi: - Ngöôi ñi tröôùc ñi... Cöù ñi theo höôùng daãn cuûa ta. Chaøng haêm hôû tieán böôùc, baát chaáp ôû phía sau Hoà Lieãu Lieãu coù theå xuaát kyø baát yù aùm toaùn baát kyø luùc naøo. Phaùt hieän thaùi ñoä naøy cuûa chaøng, hoaøn toaøn khoâng ñeà phoøng hoaëc nghi ngôø, Hoà Lieãu Lieãu vöøa neå phuïc, vöøa baét ñaàu tin töôûng ôû chaøng. Vaø vôùi taâm tính cuûa naøng, thaät ra trong luùc ñi ôû phía sau, khoâng ít laàn naøng phaûi töï traán aùp ñeå ñöøng nghó ñeán vieäc aùm toaùn chaøng. -354- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 15. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Khoâng phaûi thaùi ñoä cuûa chaøng laøm naøng thay ñoåi taâm tính. Neáu coù thì chæ coù moät phaàn naøo thoâi. Thaät ra, neáu khoâng vì ngaïi boïn Hoùa Thoâng, ngaïi baûn thaân seõ laâm caûnh thaân coâ theá coâ, coù leõ naøng seõ khoâng ngaàn ngaïi vieâc baát thaàn aùm toaùn chaøng. Mieân man vôùi yù nghó naøy, lieàn luùc ñoù naøng thaáy naøng khoâng aùm toaùn chaøng laø ñuùng. Bôûi, ôû phía tröôùc, naøng nghe coù tieáng Hoùa Thoâng tuy vaãn run raåy vì coøn laïnh nhöng aâm saéc ñaõ laø aâm saéc bieåu loä söï giaän döõ: - Nhaát ñònh Lieãu nha ñaàu aû ñaõ bò tieåu töû thuùi duï hoaëc. Baèng khoâng, chuùng khoâng theå naøo kòp ñaùnh thaùo cho laõo quyû ñöôïc tieåu töû goïi laø thaân phuï. Nghe roõ ñieàu naøy, Tieåu Thieân döøng laïi vaø quay qua hoûi Hoà Lieãu Lieãu cuõng vöøa trôø ñeán: - Phía tröôùc chính laø nôi giam giöõ gia phuï? AÛ gaät ñaàu: - Lieàn moät daõy. Coù caû chöôûng moân nhaân thaát ñaïi phaùi vaø Ñoan Moäc Quyù. Chaøng hoà nghi: - Vaäy taïi sao Hoaù Thoâng noùi nhö gia phuï ñaõ ñöôïc ai ñoù cöùu ñi? Chöa kòp ñaùp, Hoà Lieãu Lieãu boãng kinh hoaûng: - Luøi mau! Hoùa Thoâng ñònh phaùt ñoäng cô quan nhoát giöõ chuùng ta kìa? Quay laïi nhìn, Tieåu Thieân dó nhieân thaáy Hoùa Thoâng ñang laäp caäp chaïy ñeán khaù gaàn vaø saép chaïm tay vaøo moät choã naøo ñoù ôû vaùch ñaù. Sôï nhaát laø nhöõng cô quan aùm taøng, Tieåu Thieân laäp töùc loâi Hoà Lieãu Lieãu luøi laïi. Baát ngôø, Hoà Lieãu Lieãu töï laùch ngöôøi vaøo moät ngaùch ñaù caïnh ñoù, mieäng theùt: - Muoän roài! Theo loái naøy! Vuùt! Tieåu Thieân voäi lao theo. Vaø ôû phía sau lieàn vang leân moät tieáng ñoäng “aàm aàm”. AÀm! Hoà Lieãu Lieãu caøng chaïy nhanh hôn: - Hy voïng Hoùa Thoâng seõ khoâng kòp phong toûa loái ñi phía tröôùc. Mau! Vuùt! Chaøng lao löôùt qua naøng vaø choäp vaøo tay naøng: - Haõy ñeå taïi haï giuùp! Ñi! Vuùt! -355- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 16. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Nhìn ôû phía tröôùc, thaáy moät thoâng ñaïo haõy coøn môø môø saùng, Hoà Lieãu Lieãu hôùt hôûi: - Vöôït qua choã môø saùng ñoù laø thoaùt. OÂ...! Laïi muoän roài. Y saép phong toûa roài. AÙnh saùng trong thoâng ñaïo ñang môø daàn. Coù caûm nhaän neáu khoâng thoaùt thì laàn naøy keå nhö maát maïng, Tieåu Thieân baät theùt leân moät tieáng ñinh tai nhöùc oùc: - Ñi! Vuùt! Vôùi toaøn boä noäi nguyeân chaân löïc doàn caû vaøo thöôïng baøn, toaøn thaân chaøng duø phaûi loâi Hoã Lieãu Lieãu theo cuõng phaûi bieán thaønh nhöõng boùng u linh môø aûo, lao ñi cöïc nhanh. Vuùt! AÀm! Vöøa vaën loït ra ngoaøi vuøng coù aùnh saùng chan hoøa, loái thoâng ñaïo ngay phía sau Tieåu Thieân vaø Hoà Lieãu Lieãu lieàn phaùt ra tieáng ñoäng “aàm aàm”, cho bieát thoâng ñaïo vöøa bò phong toûa. Chöa kòp thôû phaøo nheï nhoõm, Tieåu Thieân laïi nghe Hoà Lieãu Lieãu keâu thaát thanh: - Hoùa Thoâng! Chuùng ñuoåi saép ñeán chuùng ta roài! Ñöa maét nhìn quanh, ngoaøi vieäc nhìn thaáy Hoùa Thoâng ñang ñöa boïn Haø Kænh Chi ñuoåi theo töø moät thoâng ñaïo gaàn ñoù, Tieåu Thieân coøn kòp nhaän thaáy toaøn boä caûnh quang nôi naøy. Ñoái vôùi toaøn boä ñòa theá ñòa hình ôû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo chæ coù caûnh quang nôi naøy laø coù phaàn naøo quen thuoäc vôùi Tieåu Thieân. Phía tröôùc maët chính laø Thaát Caàm Coå Ñoäng, nôi saùu naêm tröôùc chaøng ñaõ tìm ñeán vaø ñaõ thaáy boïn Thaát Tinh bò laõo ñaïo Linh Hoùa baét giöõ nhö theá naøo. Nhö vaäy, vöôït xa khoûi Thaát Caàm Coå Ñoäng phaûi laø nôi tröôùc kia chaøng ñaõ tình côø chaïm traùn Hoà Lieãu Lieãu vaø Tieåu My. Caïnh ñòa ñieåm ñoù phaûi laø... YÙ nghóa ñeán nhanh nhö moät tia chôùp, Tieåu Thieân laäp töùc loâi Hoà Lieãu Lieãu lao veà phía Thaát Caàm Coå Ñoäng. Vuùt! Hoà Lieãu Lieãu bò ñöa ñi beøn caøng theâm kinh hoaøng: - Ngöôi sai roài. Chaïy ñeán ñoù laø töï ñaâm ñaàu vaøo tuyeät loä. Chaøng khoâng ñaùp lôøi, vaãn tieáp tuïc lao nhö yù ñònh. Vuùt! Hoà Lieãu Lieãu noùi ñuùng phaàn naøo. ÔÛ phía sau coù tieáng Hoaù Thoâng hoâ hoaùn: -356- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 17. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Thieáu Ñaïo Chuû ñang bò ñòch nhaân baét giöõ. Thaäp Nhò Chi Phoøng Ñaïo mau ngaên y laïi! Vuùt! Vuùt! Vuùt! Chöa ñeán Thaát Caàm Coå Ñoäng thì töø trong Coå Ñoäng coù möôøi hai boùng ngöôøi lao ra ngaên loái. Bò doàn eùp töø hai phía, Tieåu Thieân ñaønh phaûi thoá loä moät phaàn yù ñònh cho Hoà Lieãu Lieãu nghe: - Taïi haï ñaõ coù chuû yù. ÔÛ phía tröôùc chính laø loái thoaùt hieåm duy nhaát cuûa chuùng ta. Coâ nöông mau duøng quyeàn uy Thieáu Ñaïo Chuû, baûo boïn Thaäp Nhò Chi nhöôïng loái cho chuùng ta. Baùn tin baùn nghi, naøng hoûi: - Laøm gì coù loái thoaùt hieåm? Chaøng hoái thuùc khaån tröông: - Ñöøng hoûi nöõa! Ra leänh ñi! Mieãn cöôõng, Hoà Lieãu Lieãu xua tay: - Ta khoâng bò ai baét giöõ. Chính Hoùa Thoâng coá yù maïo phaïm ta. Sau khi ta vöôït qua, boïn ngöôi phaûi ngaên y laïi. Tröôùc hai leänh hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau, boïn Thaäp Nhi Chi Phoøng Ñaïo phaân vaân löôõng löï. Phaùt hieän söï theå, ôû phía sau coù tieáng Hoùa Thoâng vang leân khaù gaàn: - Thieáu Ñaïo Chuû bò ñòch uy hieáp neân môùi noùi nhö vaäy. Haõy ngaên y laïi. Tieåu Thieân baát ngôø taêng nhanh cöôùc löïc, mieäng quaùt: - Hoùa Thoâng taïo phaûn, muoán gieát haïi Thieáu Ñaïo Chuû caùc ngöôi. Haõy nhìn xem, caïnh y ñeàu laø nhöõng ngöôøi laï maët, do y töï yù ñöa vaøo. Hai chöõ “taïo phaûn” do Tieåu Thieân coá tình quaùt lôùn ñöông nhieân coù phaàn naøo lung laïc boïn Thaäp Nhò Chi. Ñeå minh baïch hö thöïc, chuùng phaûi nhìn vaøo nhöõng nhaân vaät quaû nhieân ñang xuaát hieän beân caïnh Hoùa Thoâng. Do phaûi nhìn nhö vaäy, chuùng ñaønh ñeå Tieåu Thieân loâi Hoà Lieãu Lieãu ung dung lao ngang qua. Vuùt! Hoùa Thoâng gaàm göø: - Ñaây laø nhöõng nhaân vaät töï tìm ñeán lieân thuû vôùi Ñaïo Chuû, boïn ngöôi ñaõ roõ roài kia maø. Höø! Chaän chuùng laïi! OÀ! Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo ñaâu? Xuaát hieän ñi! Ñöøng ñeå chuùng -357- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 18. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long chaïy thoaùt. Lao qua Thaát Caàm Coå Ñoäng, do coù leänh cuûa Hoùa Thoâng, loái ñi tröôùc maët Tieåu Thieân laïi bò ngaên caûn bôûi ba möôi saùu nhaân vaät goïi laø Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo. Vôùi löïc löôïng naøy, Tieåu Thieân bieát thaät khoù chæ moät lôøi laø ñuû laøm cho hoï tin vaøo vieâc taïo phaûn cuûa Hoùa Thoâng. Vaø nhö vaäy, chæ caàn chaäm chaân moät luùc thì boïn Thaäp Nhò Chi Phoøng Ñaïo, boïn Hoùa Thoâng, Haø Kænh Chi lieàn uøa ñeán. Chæ coøn moät caùch duy nhaát, chaøng quaùt: - Traùnh ra! Keû naøo ngaên caûn, haõy ñôõ Laõnh Baêng Chöôûng cuûa ta! Vuø... Vuø... Vöøa tieán vöøa phaùt chöôûng, haønh vi cuûa chaøng laøm cho Hoà Lieãu Lieãu ngay sau ñoù cuõng phaûi laøm theo: - Hoùa Thoâng laø phaûn ñoà. Ai trong boïn ngöôi daùm ngaên ta, keû ñoù cuõng bò keát toäi taïo phaûn. Ñaõ phaûn thì phaûi cheát! AØo... AØo... Phaàn thì do laõnh khí cuûa Tieåu Thieân uy hieáp, phaàn thì do lôøi ñeà quyeát cuûa Thieáu Ñaïo Chuû Hoà Lieãu Lieãu laøm cho nao nuùng, boïn Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo do phaân vaân neân phaûi töï yù nhöôïng loái. Thaáy coù hieäu quaû, Tieåu Thieân vaø Hoà Lieãu Lieãu cöù tieáp tuïc thöïc hieän. Vuø... AØo... Do phaûi vöøa ñaùnh vöøa ñi neân Tieåu Thieân vaø Hoà Lieãu Lieãu dó nhieân phaûi chaäm hôn so vôùi boïn Hoùa Thoâng cöù ung dung lao ñeán maø khoâng bò ai ngaên caûn, cuõng khoâng phaûi phí löïc. Vuùt! Coù tieáng ngöôøi ñuoåi ñeán thaät gaàn. Roài laø tieáng gaàm phaãn noä cuûa Haø Kænh Chi: - Suùc sinh muoán chaïy nöõa ö? Ñôõ! AØo... AØo... Hoà Lieãu Lieãu quay laïi: - Laõo thaát phu löøa mî. Ta... Ñang quaùt, Hoà Lieãu Lieãu phaûi ngöng baët vì bò Tieåu Thieân giaät tay loâi ñi: - Maëc laõo! Chuùng ta ñi. Vuùt! -358- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 19. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Moät boùng ngöôøi lao ñeán ñuùng ñaàu Tieåu Thieân: - Xuù tieåu töû! Haõy ñôõ Laõnh Khí Coâng! AØo... AØo... Bieát ñoù laø Taân Löông, Tieåu Thieân sôï Hoà Lieãu Lieãu khoâng chi trì noåi neáu laïi bò laõnh khí thaám nhaäp, chaøng ñaåy baät Hoà Lieãu Lieãu veà phía tröôùc, haát maïnh moät kình leân khoâng: - Nhò thuùc thuùc a! Ta haän laõo laém laõo coù bieát khoâng? Ñôõ! Vuø... Vuø... AÀm! Coá yù laøm nhö bò chaán kình ñaåy baït, Tieåu Thieân baät lui vaø kòp choäp tay Hoà Lieãu Lieãu. Ñoäng thaùi cuûa chaøng laøm cho Taân Löông sau moät kình ngôõ nhö ñaéc thuû beøn cöôøi vang: - Goïi ta laø nhò thuùc, sao ngöôi khoâng quay laïi ñaây? Tieán nöõa laøm gì khi ôû phía tröôùc chính laø vöïc saâu chôø saün? Ha... ha... Tieåu Thieân nghe Hoà Lieãu Lieãu keâu giaät gioïng: - Ngöôi döøng loâi ta nöõa! Chuùng ta saép rôi vaøo vöïc thaúm thaät roài. Tieåu Thieân vôø gaàm leân thaät to: - Cheát thì cheát. Coù cheát döôùi vöïc saâu coøn hôn bò luõ baát nhaân saùt haïi. Taân Löông! Ñôõ! Vuø... Vuø... Taân Löông khoâng ngôø Tieåu Thieân tính keá lieàu. Y buoäc phaûi haát tay phaùt kình. AØo... AØo... AÀm! Laäp töùc, caû Tieåu Thieân laãn Hoà Lieãu Lieãu ñeàu bò dö kình chaán luøi. ÔÛ phía sau quaû nhieân ñang laø moät vöïc saâu chôø saün, Hoã Lieãu Lieãu gaøo vang ñoäng: - Ñöøng loâi ta nöõa! A... a... Vuït! Vuït! Nhö hai hoøn ñaù naëng neà, Tieåu Thieân do vaãn giöõ tay Hoã Lieãu Lieãu neân caû hai cöù theá rôi xuoáng vöïc. Tieåu Thieân cuõng vôø gaøo nhö Hoà Lieãu Lieãu ñang gaøo: - A... a... - A... a... Taân Löông nhìn theo cöôøi maõn nguyeän: - Seõ khoâng coøn ai nöõa coù Laõnh Khí Coâng nhö ta. Ha... ha... -359- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2