Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

106
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 3

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø ba Ngò Hµnh Bang T ©n L­îng ! !... Nh÷ng tiÕng rÐo gäi ®Ých danh T©n L­îng cø lu«n phiªn vang väng rèt cuéc còng lµm cho TiÓu Thiªn lai tØnh ! Më m¾t ra, TiÓu Thiªn ph¶i hoang mang mét lóc l©u míi hiÓu t¹i sao quanh n¬i nã ®ang nöa n»m nöa ngåi l¹i lµ mét hè ®Êt lâng bâng n­íc. §ang kinh ng¹c v× kh«ng ngê søc nãng to¸t ra tõ ng­êi nã, do bèn chiÕc l¸ kú l¹ t¹o ra, l¹i cã thÓ lµm cho hè ®Êt ngËp tuyÕt ph¶i tan ch¶y thµnh n­íc, TiÓu Thiªn bÊt ngê nghe nh÷ng thanh ©m m¬ hå tho¶ng hoÆc do chÝnh §µm l∙o ngò ph¸t tho¹i : - §¸ng lý y ph¶i ®­a tiÓu oa nhi ®i Thiªn S¬n nh­ ®∙ nãi, cí sao y ®æi ý ®i phÝa nµy ? Y t×m g× ? Mét thanh ©m sang s¶ng kh¸c liÒn vang lªn, nöa nh­ gi¶i thÝch nöa nh­ ®inh ninh : Khuyªn BÝch Tri tr­íc nay tuy chø ph¶i ®Þa ®iÓm khiÕn quÇn hïng l­u t©m nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ nã kh«ng Èn chøa nhiÒu kú bÝ ! Theo ta, khi T©n L­îng cè t×nh chän n¬i nµy ®Ó Èn n¸u, nhÊt ®Þnh cã ý ®å ! §µm l∙o ngò lªn tiÕng cã phÇn sî sÖt. - NÕu ®óng nh­ vËy th× ®ã lµ ý cña riªng T©n L­îng, ThÊt Qu¸i bän mç kh«ng cã liªn can. Bän mç còng ch­a hÒ nghe nãi ®Õn Khuyªn BÝch Tr×. - Hõ ! BÊt luËn cã liªn can hay kh«ng cã liªn can nh­ ng­¬i võa chèng chÕ, ta chØ cÇn mét ®iÒu. Bän ng­¬i ph¶i hoµn thµnh nh÷ng g× ®∙ cïng ta th­¬ng l­îng ! B»ng kh«ng, chí tr¸ch ta kh«ng nÓ t×nh! TiÕp sau ®ã, TiÓu Thiªn chØ nghe nh÷ng lêi lÇm bÇm lóc cã lóc kh«ng cña §µm l∙o ngò, d­êng nh­ v× qu¸ sî h∙i nh÷ng lêi h¨m do¹ cña nh©n vËt kia nªn §µm l∙o ngò chØ d¸m nãi lÝ nhÝ, thanh ©m kh«ng thÓ väng ®Õn tËn tai TiÓu Thiªn! Tuy nhiªn, qua mÈu ®èi tho¹i tr­íc kia gi÷a §µm l∙o ngò vµ T©n L­îng, cïng víi lêi h¨m do¹ võa rçi cña nh©n vËt bÝ Èn. TiÓu Thiªn cã thÓ ®o¸n biÕt §µm l∙o ngò võa cã nh÷ng lêi høa hÑn g× ? Ch¾c ch¾n y ®∙ høa sÏ t×m vµ tiÕp tôc ®­a TiÓu Thiªn ®i cµng xa Gi¸ng Nam cµng tèt ! Lo sî, TiÓu Thiªn kh«ng muèn mét lÇn n÷a r¬i vµo tay §µm l∙o ngò, nã ®­a m¾t nh×n n¬i nã ®ang Èn nÊp . Qu¸ lé liÔu, gi¶ nh­ §µm l∙o ngò chÞu bá søc ®i r¶o t×m nhÊt ®Þnh sÏ dÔ dµng nh×n thÊy nã ngay bªn d­íi hè ®Êt lå lé ! NghÜ ®Õn nh÷ng kÏ ®¸ cã ®Çy dÉy kh¾p n¬i, TiÓu Thiªn rãn rÐn leo lªn khái hè ®Êt. -25- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Võa leo lªn, TiÓu Thiªn ph¶i kinh hoµng khi nghe mét thanh ©m vang lªn kh¸ gÇn. - Kh«ng hÒ cã dÊu ch©n nµo in trªn tuyÕt, chøng tá T©n L­îng ®∙ ®­a ®øa bÐ kia sang ®©y ! Ng­¬i nghÜ nh­ thÕ nµo, §µm Kho¸t? §µm Kho¸t lµ §µm l∙o ngò, vÉn ph¸t tho¹i b»ng nh÷ng thanh ©m m¬ hç, nh­ ®­a ®Õn tõ bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× : - MÆt b¨ng kh«ng dÇy l¾m, cã khi nµo T©n L­îng ®∙... Thanh ©m kia vang lªn vÉn thËt gÇn: - Ng­¬i muèn nãi T©n L­îng ®∙ r¬i vµo Khuyªn BÝch Tr× ? Y ®i ®Õn ®©y lµm g×, sau cïng ph¶i ®ãn nhËn c¸i chÕt? Cã tiÕng §µm Kho¸t kªu lín : - Nh­ vËy ph¶i ch¨ng T©n L­îng v« t×nh gÆp ®¹i ®Þch ? Vµ y kÐm thÕ nªn bÞ ®èi ph­¬ng bøc dån ®Õn th¶m tö ? §¹i ®Þch ? Ng­¬i ®Þnh nãi lµ... Vót ! C©u nãi nä ®ét nhiªn dõng l¹i gi÷a chõng. Thay vµo ®ã TiÓu Thiªn bÊt ngê nghe thanh ©m nh­ tiÕng giã rÝt. Hoang mang, TiÓu Thiªn véi nÐp ng­êi vµo mét t¶ng ®¸ lín vµ len lÐn ®­a ra ®Çu ra nh×n ! Tr­íc m¾t TiÓu Thiªn, xa xa bªn kia bê Khuyªn BÝch Tr× lµ h×nh d¹ng mê mê trong giã tuyÕt cöa §µm l∙o ngò, cßn ngay trªn mÆt n­íc Khuyªn BÝch Tr× lµ mét th©n h×nh cùc kú mê ¶o ®ang phiªu phiªu l­în lê bay vÒ phÝa §µm Kho¸t ! ChÝnh c¸ch di chuyÓn kú ¶o cña nh©n vËt nµy, tõ bê bªn nµy bay sang bê bªn kia ®∙ t¹o ra tiÕng giã nh­ TiÓu Thiªn võa nghe ! Nh­ vËy.. ch­a...®Çy mét ngµy TiÓu Thiªn ®∙ lÇn l­ît môc kÝch nh÷ng b¶n l∙nh kinh thÕ h∙i tôc cña nh÷ng ng­êi tho¹t nh×n qua th× cø nh­ ng­êi b×nh th­êng nh­ng trong hä l¹i tiÒm tµng nh÷ng n¨ng lùc qu¸i dÞ, khã thÓ gi¶i thÝch ! NÕu ®óng nh­ T©n L­îng ®∙ nãi, TiÓu Thiªn ph¶i hiÓu nh÷ng n¨ng lùc nµy ®­¬ng nhiªn chÝnh lµ c«ng phu vâ häc. M¬ hå , TiÓu Thiªn còng ngÊm ngÇm ­íc ao sao cho nã cã ®­îc nh÷ng n¨ng lùc kú bÝ nµy. NÕu cã, nã sÏ lÑ lµng di chuyÓn nhanh nh¹y nh­ bän T©n L­îng, §µm Kho¸t, còng nh­ c¸ch nh©n vËt nä ®ang ph« diÔn ! Vµ nh­ vËy ai cÊm nã cã thÓ mÆc t×nh ngao du s¬n thuû, cã thÓ t×m ®Õn tËn Giang Nam vµ ®­¬ng nhiªn lµ nã sÏ tha hå t×m hiÓu th©n thÕ vµ lai lÞch cña chÝnh nã !? §ang ngÉm nghÜ vÒ ®iÒu nµy, bÊt chît tiÕng kªu bi th¶m cña §µm Kho¸t bçng vang lªn, khiÕn TiÓu Thiªn bªn thÊt kinh! - Sao l∙o... A.. A... - Bép ! TiÓu Thiªn ng©y ng­êi nh×n c¶nh t­îng ®ang x¶y ra ë bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× ! Nh©n vËt nä võa bay vót qua Khuyªn BÝch Tr× bçng ®ét nhiªn ®­a tay ch¹m vµo -26- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ®Çu §µm Kho¸t ! Mµ c¸i ch¹m, mµ theo TiÓu Thiªn nhÊt ®Þnh chØ lµ c¸i ch¹m nhÑ nhµng nh­ng kh«ng hiÓu sao §µm Kho¸t ph¶i kªu lªn vµ tù l¶o ®¶o nhõ vËy ! ? Nh­ng sau ®ã, khi thÊy nh©n vËt nä cø l­în lê bay ®i ®Õn khuÊt d¹ng bê bªn kia chØ cßn l¹i th©n h×nh bÊt ®éng võa míi ng∙ xuèng cña §µm Kho¸t, TiÓu Thiªn chît tr©n cøng ng­êi víi mét ý nghÜ võa cã “§µm l∙o ngò ®∙ chÕt?”, c¸i ch¹m nä tuy nhÑ nh­ng nã chÝnh lµ ch­ëng lùc, nh©n vËt nä ®∙ dïng n¨ng lùc kú BÝ ®Ó h¹ s¸t l∙o §µm? "¤i chao ! Bän hä dÔ ®éng thñ vµ dÔ giÕt chÕt mét m¹ng ng­êi nh­ thÕ sao ?”. Sî th× cã sî nh­ng nghi hoÆc vÉn nhiÒu h¬n, TiÓu Thiªn sau mét lóc l©u quan s¸t vµ biÕt nh©n vËt kia thËt sù ®∙ bá ®i, Véi t×m c¸ch ch¹y trªn mÆt b¨ng ®Ó quay l¹i bê bªn kia. R¾c... r¾c... Líp b¨ng cøng trªn mÆt n­íc vì toang tõng m¶ng d­íi ch©n TiÓu Thiªn sau mçi lÇn dÞch chuyÓn t¹o nªn nh÷ng thanh ©m kh« dßn ! Vèn quen nghe nh÷ng thanh ©m nµy, TiÓu Thiªn vÉn tiÕp tôc ch¹y, kh«ng hÒ h∙i sî ! Nh­ng, kh«ng nh­ nã nghÜ, dï träng l­îng b¶n th©n nã t­¬ng ®èi nhÑ so víi T©n L­îng nh­ng d­êng nh­ tõ ®ªm qua cho ®Õn giê tiÕt trêi l¹nh kh¾c nghiÖt ®∙ qua ®i vµ ®ang Êm dÇn, líp b¨ng cã trªn mÆt n­íc Khuyªn BÝch Tr× kh«ng cßn ®ñ cøng nh­ mét hai h«m tr­íc ! Lóc kho¶ng c¸ch gi÷a nã vµ bê Khuyªn BÝch Tr× cßn ®é hai tr­îng, chç TiÓu Thiªn võa ®Æt ch©n bÊt ngê vì vôn. R¾c... Bâm ! Toµn th©n TiÓu Thiªn lËp tøc ch×m vµo lµn n­íc l¹nh gi¸ ! ThÊt kinh, TiÓu Thiªn chØ kÞp bÕ kÝn h¬i thë vµ hai ch©n ®∙ ®ông vµo ®¸y tr×?! C¸i l¹nh th©m nhËp vµo ng­êi lµm TiÓu Thiªn dï ®ang kinh ho¶ng vÉn ph¶i nghÜ c¸ch tù cøu! TiÓu Thiªn ®¹p m¹nh hai ch©n vµo ®¸y tr×. Vôt ! Toµn th©n lao b¾n lªn vµ ®Çu nh« khái mÆt n­íc, TiÓu Thiªn l­ít nh×n thËt nhanh vµ cµng thªm kinh ho¶ng khi nhËn ra quanh n¬i nã võa tråi lªn hoÆc kh«ng cã m¶ng b¨ng tr«i nµo hoÆc cã nh­ng chØ lµ nh÷ng mÈu qu¸ nhá kh«ng ®ñ søc n©ng nã lªn nÕu nã ®Þnh b¸m vµo ! Th©n h×nh l¹i ch×m xuèng, nh­ng tr­íc khi bi ch×m h¼n TiÓu Thiªn còng kÞp cã mét ý ®Þnh. Víi ý ®Þnh nµy, TiÓu Thiªn hoµn toµn trÊn tÜnh ®Ó chê hai ch©n rçi còng ph¶i ®Õn lóc ch¹m xuèng ®¸y tr× ! §Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n, TiÓu Thiªn ®¸nh b¹o thö më hai m¾t dï quanh nã chØ toµn lµ n­íc vµ n­íc! -27- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh×n xuèng ®¸y tr× ®Ó lÇn nµy hi väng sÏ cã mét c¸i ®¹p ch©n thËt m¹nh vµ ®óng lóc, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi v× cã mét vËt vå t×nh ch¹m ®óng vµo môc'quang cña nã. Do hiÕu kú, ngay khi hai ch©n ch¹m vµo ®¸y tr×, TiÓu Thiªn thay v× co ch©n ®¹p m¹nh th× l¹i ®Ó th©n h×nh ch×m s©u h¬n! §Õn lóc c¶ hai tay cïng ch¹m vµo ®¸y tr× TiÓu Thiªn nhanh nhÑn chép vµo vËt võa nh×n thÊy, sau ®ã co ch©n ®¹p m¹nh vµo ®¸y tr×. Vót ! §Çu nh« lªn khái mÆt n­íc, TiÓu Thiªn tho¸ng mØm c­êi ! Nhê lÇn ®¹p ch©n nµy nã cè t×nh lµm cho th©n h×nh bay chÕch vÕ phÝa bê nªn khi nh« lªn kho¶ng c¸ch gi÷a nã vµ bê ch× cßn h¬n tr­îng r­ìi ! Yªn t©m víi nh÷ng hµnh ®éng cã kÕt qu¶ nµy. TiÓu Thiªn hín hë chê th©n h×nh ch×m xuèng ®Õn tËn ®¸y ! Ch×m xuèng råi ®¹p lªn, TiÓu Thiªn chØ cÇn thùc hiÖn ph­¬ng c¸ch ®ã ®é ba lÇn lµ ®ñ ! Lªn ®Õn bê, viÖc ®Çu tiªn TiÓu Thiªn lµm lµ cÊt vËt nä vµo bäc ¸o! Tuy nã chît ch¹m vµo nh¸nh cá chØ cßn ba chiÕc l¸ cã mµu tÝa. TiÓu Thiªn bçng ngÈn ng­êi hoang mang: - T¹i sao ta kh«ng bÞ n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× lµm cho chÕt cãng? Ph¶i ch¨ng nhê ta ®∙ ¨n tr­íc sau n¨m chiÕc l¸, chóng cã c«ng n¨ng diÖu dông gi÷ Êm cho ta, gióp ta chèng chäi cho dï tiÕt trêi l¹nh ®Õn thÕ nµo còng ®­îc? §©y lµ lo¹i kú th¶o g×? §Õn lóc nµy TiÓu Thiªn míi biÕt nã thËt sù gÆp may do t×nh cê ph¸t hiÖn lo¹i kú th¶o nä. Nã nhÑ nhµng lÊy tay ra, tr¸nh kh«ng lµm cho ba chiÕc l¸ cßn l¹i ph¶i bÞ háng ! §i ®Õn chç §µm Kho¸t n»m. TiÓu Thiªn nh¨n mÆt v× hiÓu t¹i sao §µm Kho¸t cø n»m im bÊt ®éng ? §Çu cña §µm Kho¸t tuy h∙y cßn nguyªn vÑn nh­ng TiÓu Thiªn nh×n thÊy ®Çu cña y ë ngay phÝa sau kh«ng hiÓu sao cø mãp mÐo mét c¸ch kh¸c th­êng! Cã lÏ ®©y lµ nguyªn nh©n khiÕn §µm Kho¸t mÊt m¹ng ! Hai m¾t y vÉn më trõng trõng vµ ®ã lµ hiÖn tr¹ng cña ng­êi ®∙ chÕt mµ lßng h∙y cßn nhiÒu uÊt hËn ! Nh©n vËt nä ®∙ xuèng tay mét c¸ch ®éc ¸c vµ bÊt ngê, TiÓu Thiªn ngÊm ngÇm ghi nhËn ®iÕu nµy vµo t©m kh¶m ! Sau mét lóc ngÉm nghÜ TiÓu Thiªn b¹o gan cho tay vµo bäc ¸o cña §µm Kho¸t ! Lóc thu tay vÒ trªn tay TiÓu Thiªn lµ mét tói ng©n l­îng kh¸ nÆng! Thë h¾t ra mét h¬i nh­ muèn trót cho hÕt nh÷ng g× ®∙ vµ ®ang ®Ì nÆng trªn vai, TiÓu Thiªn quay ng­êi bá ®i ! O0o -28- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Dõng l¹i ! Ngay bªn d­íi mét céi c©y to gÇn kÒ víi ng∙ ba quan ®¹o réng lín, tiÕng qu¸t nä xuÊt ph¸t tõ mét trong ba nh©n vËt víi vâ phôc uy lÉm ! Nghe tiÕng qu¸t. VÞ xa phu cã niªn kû ®é tø tuÇn véi vµng kÐo th¼ng d©y c­¬ng, giËt m¹nh vµo hµm thiÕt cña ®åi tuÊn m∙ khiÕn chóng ph¶i dõng ngay vã c©u! Nh×n cç xe song m∙ thËp phÇn tr¸ng lÖ, ®Õn tªn xa phu còng cã c¸ch phôc søc cÇu kú, nh©n vËt võa ph¸t ra tiÕng qu¸t ®Þnh b­íc ra th× bÞ mét trong hai nh©n vËt cßn l¹i lªn tiÕng ng¨n c¶n : - Kh«ng cÇn ®©u! Tr­¬ng Lôc ! TiÓu oa nhi bän ta ta cÇn t×m chØ lµ h¹ng th©n c« thÕ c«, cã lý nµo l¹i ®­îc chÔm chÖ ngåi trªn cç xa m∙ râ lµ cña h¹ng thÕ gia väng téc? Tr­¬ng Lôc, lµ nh©n vËt ®Þnh b­íc ra. Nghe nãi cã vÎ xu«i tai bÌn ®­a tay lµm hiÖu cho xa phu : - Ng­¬i cã thÓ ®× ®­îc råi ! - VÞ xa phu vÉn l¼ng lÆng kh«ng nãi g×, b¾t ®Çu trãc l­ìi tung nhÑ d©y c­¬ng! Nh­ng khi ®«i tuÊn m∙ ®Þnh chím vå lao ®i th× nh©n vËt vËn vâ phôc thø ba bçng qu¸t giËt giäng : - ChËm ®∙ ! Cç xe l¹i ph¾t dõng, khiÕn ®«i tuÊn m∙ v× chån ch©n ph¶i dùng vã hÝ lªn. HÝ...Ý...hÝ... LËp tøc, tõ trong cç xe cã mét thanh ©m cau cã vang ra: - ChuyÖn g× vËy, l∙o Cöu ? Nghe hái, vÞ xa phu véi nghiªng ®Çu vÒ phÝa sau, ®¸p víi ng­êi trªn cç xe: - TiÓu thiÕu gia xin cø yªn t©m! Cã lÏ ®©y chØ lµ nh÷ng ®iÒu ngé nhËn th«ng th­êng, l∙o n« tù lo liÖu ®­îc ! Thanh ©m trong cç xe l¹i vang lªn : -Nh­ng kh«ng ®­îc chËm ®Êy! NÕu ®Ó gia phô ®îi l©u, hËu qu¶ nh­ thÕ nµo l∙o Cöu c¬ thÓ tù ®o¸n biÕt ! VÞ xa phu gËt ®Çu : - L∙o n« biÕt rèi ! - Quay sang ba nh©n vËt nä giê ®∙ tiÕn ra ng¨n lèi l∙o Cöu xa phu «n tån hái: - Tam vÞ huynh ®µi cã viÖc g× cÇn ®Õn mç ch¼ng ? Nh©n vËt ®∙ lªn tiÕng qu¸t lÇn thø hai b¾t ®Çu x¹ m¾t nh×n vÞ xa phu : - Nh­ t«n gi¸ còng lµ nh©n vËt vâ l©m ! Cã thÓ cho bän mç biÕt qua danh t¸nh ? L∙o Cöu tñm tØm c­êi : §∙ lµ n« béc cña ng­êi, mong tam vÞ l­îng thø, mç kh«ng tiÖn x­ng danh ! -29- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh©n vËt nä tho¸ng giËt m×nh: - Bªn ngoµi cç xÐ cã ký tù ch÷ “M∙”, liÖu t«n gi¸ cã thÓ cho bän mç biÕt quý chñ nh©n lµ ai kh«ng? L∙o C÷u l¾c ®Çu : - §óng ra mç cã thÓ nãi. Nh­ng rÊt tiÕc nghiªm lÖnh cña chñ nh©n kh«ng thÓ xem th­êng ! Mong tam vÞ ®õng v× viÖc nµy g©y khã kh¨n cho mç! Nh©n vËt nä cã phÇn miÔn c­ìng khi tiÕp tôc lªn tiÕng: - Bän mç còng vËy ®ang thõa hµnh mÖnh lÖnh cña th­îng cÊp nªn ®Þnh ph¬i m¹o ph¹m. Tån gi¸ cã thÓ cho bän mç xem xÐt qua bªn trong xe ? L∙o Cöu nh¨n nhã : - ViÖc nµy... Bªn trong cç xe bçng cã tiÕng nãi khi n∙y vang ra: - Sao hä muèn xem xÐt cç xe cña chóng ta! Kh«ng...chê l∙o Cöu ®¸p, nh©n vËt nä véi cÊt tiÕng: - VÞ tiÓu thiÕu gia ë trong xe xin h∙y nghe t¹i h¹ gi¶i thÝch ! Bän t¹i h¹ tu©n theo lÖnh dô cña th­îng cÊp, ®ang truy t×m mét ®øa bÐ cã lÏ cã niªn kû ngang b»ng víi tiÓu thiÕu gia ! NÕu tiÓu thiÕu gia kh«ng phiÒn, h∙y ban cho bän t¹i h¹ mét ®Æc ©n, ®­îc nh×n qua cç xe mét lÇn th«i !?... -Thanh ©m cña ®øa bÐ bªn trong cç xe l¹i vang lªn: NÕu chØ cÇn xem qua mµ th«i ®èi víi bæn thiÕu gia kh«ng ph¶i lµ khã ! Nh­ng ®æi l¹i, bæn thiÕu gia còng muèn biÕt ch­ vÞ t¹i sao l¹i muèn truy t×m mét ®øa bÐ ? Do o¸n cõu hay do... Nh©n vËt nä thËt mau måm mau miÖng : - Qua th©n thñ cña vÞ nh©n huynh kia, dï chØ lµ mét xa phu nh­ng b¶n th©n còng Èn tµng tuyÖt nghÖ , t¹i h¹ biÕt lai lÞch cña tiÓu thiÕu gia kh«ng ph¶i tÇm th­êng. Vµ nÕu lµ vËy, h¼n tiÓu thiÕu gia còng ph¶i hiÓu bän t¹i h¹ chØ biÕt thõa hµnh lÖnh trªn, cßn nguyªn nh©n thÕ nµo bän t¹i h¹ thËt khã biÕt ! Mong tiÓu thiÕu gia l­îng thø ! L∙o Cöu bçng ph× c­êi: - TÖ thiÕu gia muèn biÕt ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã lý do ! Mét ®¹i bang uy thÕ danh lõng vò néi nh­ quý bang Ngò Hµnh l¹i chÞu bá c«ng truy t×m mét ®øa bÐ, ®iÒu nµy qu¶ lµ kh¸c th­êng ! Nh©n vËt nä h¾ng giäng: - §∙ nhiÒu n¨m bæn bang tho¸i Èn giang hå, lÇn nµy lé diÖn còng kh«ng d¸m dïng l¹i y phôc vèn ®∙ ®­îc mäi ng­êi biÕt ®Õn, t«n gi¸ h∙y nh×n qua lµ ®∙ minh b¹ch, bän t¹i h¹ lµ ng­êi cña Ngò Hµnh bang, xem ra lai lÞch cña t«n gi¸ còng kh«ng ph¶i tÇm th­êng ! L∙o Cöu nhÊp nh¸y m¾t : -30- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Ch­ vÞ nãi vËy lµ sai rèi ! Quý bang tuy ®∙ tho¸i Èn nh­ng ®©u ph¶i v× thÕ mµ uy danh cña quý bang suy gi¶m ! Mç nh×n ra ch­ vÞ còng lµ ®iÒu b×nh th­êng !... Nh©n vËt cã tªn gäi lµ Tr­¬ng Lôc bçng nh¨n tÝt mÆt kªu lªn : - D­êng nh­ Tr­¬ng mç ®∙ ®o¸n biÕt t«n gi¸ lµ ai ! L∙o Cöu mØm c­êi : - BiÕt còng tèt, mµ kh«ng biÕt còng kh«ng hÔ g×! V× dï sao mç còng ®ang lµ n« béc cho ng­êi !... Tr­¬ng Lôc chît t¸i mÆt ! Y nghiªng ®Çu phô nhÜ, nãi lÇm thÇm vµo tai nh©n vËt ®øng gi÷a ! Vµ ®Õn l­ît nh©n vÆt nµy t¸i mÆt ! Sau ®ã nh©n vËt nµy võa dïng tay ra hiÖu cho cç xe ch¹y ®i võa bu«ng lêi nghi hoÆc: - T«n gi¸ cã thÓ ®i ®­îc råi nh­ng ph¶i chi t«n gi¸ cã ®«i lêi c¸o tri cho bän t¹i b¹ biÕt lÖnh chñ nh©n ë hä “M∙” thËt sù lµ nh©n vËt nh­ thÕ nµo th× hay biÕt mÊy ? VÉn mØm c­êi nh­ng kh«ng hÒ ®¸p, l∙o Cöu giôc ®«i tuÊn m∙ kÐo cç xe ch¹y ®i! Nh×n theo nh©n vËt nä vÉn cßn bµng hoµng : - Trong ThÊt Tinh: Hû - Né - ¸i - è- Bi - L¹c - Dôc, l∙o Hû lµ nh©n vËt ®øng ®Çu ! Nh­ng l∙o l¹i cam t©m lµm n« béc cho ng­êi, bän ng­¬i nghÜ xem nh©n vËt hä M∙ kia thËt sù lµ ai ? Tr­¬ng Lôc ng¬ ngÈn : - Tay giÕt ng­êi mµ miÖng vÉn mØm c­êi, ng­êi cã thÓ thu phôc vµ dïng l∙o Hû lµm né béc ¾t h¼n ph¶i lµ mét ®¹i cao nh©n Èn thÕ ! Sau mét lóc bµn b¹c, bän hä ba ng­êi véi t¸n thµnh mét biÖn ph¸p kh¶ thi nh­ Tr­¬ng Lôc ®ang nãi : - §©y lµ ®iÒu kh«ng thÓ xem th­êng chóng ta nªn quay vÒ vµ bÈm b¸o ®Õn Tæng Hé ph¸p th× h¬n ! Trong khi ba nh©n vËt nµy bµn b¹c th× ë phÝa tr­íc, cç xe song m∙ còng dõng l¹i ë mét n¬i khuÊt nÎo ! L∙o Cöu quay ng­êi vÕ phÝa sau, ®­a tay vÐn rÌm vµ mØm c­êi víi ®øa bÐ ®ang ngåi mét th©n mét m×nh ë trong cç xe réng: - Ho¸ ra bän Ngò Hµnh Bang ®ang truy t×m ng­¬i ®óng kh«ng TiÓu Thiªn ? TiÓu Thiªn, ®øa bÐ ë trong xe chÝnh lµ TiÓu Thiªn, véi ®¸p: - Nh­ tiÓu ®iÖt ®∙ nãi ngay tõ ®Çu dï biÕt cã ng­êi truy t×m nh­ng tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ biÕt ®Êy lµ ai ! L∙o Cöu l¹i mØm c­êi : Ngò Hµnh bang lµ mét bang cã thÕ lùc kh«ng nhá, nÕu kh«ng muèn nãi lµ rÊt lín ! ViÖc giao dÞch gi÷a ta vµ ng­¬i cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ! TiÓu Thiªn bÇn thÇn : - Cöu thóc thóc tõng nãi víi tiÓu ®iÖt: ®¹i tr­îng phu th­êng nhÊt thanh bÊt biÕn, ®∙ nãi lêi quyÕt kh«ng sai lêi ! Víi n¨m l¹ng b¹c... -31- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh L∙o Cöu l¾c ®Çu : - Ta kh«ng hÒ sai lêi! B»ng chøng lµ chuyÖn lóc míi rèi, ta vµ ng­¬i ®∙ lµm cho bän Ngò Hµnh Bang ph¶i bá qua viÖc truy t×m! Nh­ng, nh­ ta võa nãi, Ngò Hµnh Bang lµ mét ®¹i bang, ®­êng tõ ®©y ®i ®Õn Giang Nam nhÊt ®Þnh ta cßn ph¶i ®ông ®é bän chóng Ýt l¾m còng lµ m­êi lÇn, n¨m l¹ng b¹c cña ng­¬i thËt sù kh«ng t­¬ng xøng víi c«ng cña ta ! TiÓu ThiÓn nghi ngê: - SÏ cßn ch¹m mÆt bän hä n÷a? L∙o Cöu nghiªm mÆt : - Nh­ ng­¬i võa thÊy, bän chóng ®∙ phÇn nµo biÕt lai lÞch cña ta ! Néi viÖc ta lµ mét nh©n vËt h÷u danh trªn giang hå mµ l¹i cam t©m lµm n« béc cho ng­êi, nhÊt ®Þnh khi hay viÖc nµy bän Ngò Hµnh Bang thÕ nµo còng cho ng­êi lÇn b¸m theo? Cã thÓ ng­¬i kh«ng hiÓu l¾m nh÷ng g× ta võa nãi nh­ng... TiÓu ThiÒn gËt ®Çu vµi l­ît: - §­¬ng nhiªn tiÓu ®iÖt cã thÓ hiÓu nh÷ng khã kh¨n g× ®ang chê ®îi ! Vµ nh­ vËy, ph¸i ch¨ng viÖc giao dÞch gi÷a chóng ta ®∙ ®Õn lóc dõng l¹i ? L∙o Cöu kinh ng¹c: - Dõng l¹i ? T¹i sao? Nh­ ng­¬i vÉn cßn nhiÒu ng©n l­îng kia mµ? Hay ng­¬i kh«ng chÊp nhËn ®­a thªm cho ta ngoµi n¨m l¹ng ®∙ th­¬ng l­îng ? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu : - VÊn ®Õ kh«ng ph¶i lµ do ng©n l­îng ! V× hä biÕt lai lÞch cña thóc thóc vµ hä cø quyÕt t©m t×m hiÓu xem chñ nh©n cña thóc thóc lµ ai, viÖc tiÓu ®iÖt muèn lÆng lÏ ®i ®Õn Giang Nam kÓ nh­ bÊt thµnh! Trßn m¾t, l∙o Cöu kªu: - Ng­¬i chØ lµ mét ®øa bÐ sao l¹i cã nh÷ng suy nghÜ thÊu suèt nh­ thÕ nµy ? TiÓu thiªn thë dµi: - Cã nghÜ thÊu suèt còng v« Ých ! TiÓu ®iÖt ®©u ngê bän ng­êi vâ l©m nh­ thóc thóc sau c¸i nh×n tho¸ng qua lµ biÕt ngay ai cã hay kh«ng cã c«ng phu ? TiÓu ®iÖt ®∙ lÇm lÉn khi chän thóc thóc lµm ng­êi giao dÞch! L∙o Cöu c­êi l¹t : - Ng­¬i kh«ng biÕt vâ c«ng vµ l¹i bÞ bän ng­êi biÕt vâ c«ng truy t×m, nÕu kh«ng chän ta lµ ng­êi biÕt vâ ®Ó giao dÞch, kh«ng lÏ ng­¬i l¹i chän mét l∙o xa phu tÇm th­êng nµo ®ã ? TiÓu Thiªn nh×n l∙o: - V× cã suy nghÜ nh­ vËy nªn khi biÕt thóc thóc lµ ng­êi cã luyÖn qua c«ng phu, tiÓu ®iÖt míi chñ ®éng giao dÞch! §iÒu nµy kh«ng ®óng ®iÒu kia còng kh«ng ®óng, thóc thóc nãi xem tiÓu ®iÖt ph¶i lµm g× b©y giê ? L∙o Cöu mØm c­êi : -32- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Muèn biÕt ph¶i lµm g× ®Çu tiªn ng­¬i ph¶i cho ta biÕt t¹i sao bän Ngò Hµnh Bang muèn truy t×m ng­¬i? §∙ cã s½n ý ®Þnh, TiÓu Thiªn Gi¶i thÝch : - Cöu thóc thóc cã tõng nghe ®Õn mét ®Þa danh, Khuyªn BÝch Tr×? Cã vÎ xem th­êng, l∙o Cöu ®¸p: - BiÕt ! Rçi sao?... - TiÓu ®iÖt vèn lµ ng­êi tõng l­u ngô gÇn ®ã! C¸ch ®©y Ýt ngµy, sau khi gia thóc bÊt ngê chÕt ®i, tiÓu ®iÖt ®Þnh ®i vÒ Giang Nam ®Ó b¸o tin cho gia th©n nh­ lêi trèi cña gia thóc, bÊt ngê tiÓu ®iÖt cã v« t×nh cøu m¹ng cho mét ng­êi... Cã phÇn quan t©m, l∙o Cöu hái: - Lµ mét nh©n vËt thuéc giíi vâ l©m ? TiÓu Thiªn tá ra Sî h∙i : - Tho¹t tiªn tiÓu ®iÖt nµo biÕt ®ã lµ nh©n vËt giang hå ! ChØ sau khi gióp ng­êi ®ã rÞt vÕt th­¬ng vµ ®­a vÒ n¬i tiÓu ®iÖt tõng l­u ngô, mét nh©n vËt thÇn bÝ kh¸c bçng l¹i ®Õn ! Tíi lóc ®ã tiÓu ®iÖt míi biÕt c¶ hai ®Òu lµ ng­êi giang hå vµ vèn cã o¸n thï víi nhau! - Nh©n vËt ®Õn sau lµ ai? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu : - TiÓu ®iÖt chØ biÕt ®ã lµ mét ng­êi hä Hµ! - Hµ KØnh Chi ? Tæng hé ph¸p Ngò Hµnh Bang?... TiÓu Thiªn hoang mang : - Ng­êi nµy kh«ng x­ng danh, lµm sao thóc thóc biÕt râ ph¶i hay kh«ng ph¶i Hµ KØnh Chi? L∙o Cöu c­êi l¹t: - Ng­¬i bÞ Ngò Hµnh Bang truy t×m, ë Ngò Hµnh Bang chØ cã duy nhÊt mét ng­êi hä Hµ, ®ã lµ Hµ KØnh Chi ! Ghi nhí ®iÒu ®ã, TiÓu Thiªn b¶o : - RÊt cã thÓ ®óng nh­ thóc thóc ®o¸n ! Ng­êi nµy khi biÕt ng­êi bÞ th­¬ng kia lµ do tiÓu ®iÖt cøu m¹ng, v× tøc giËn nªn suýt n÷a l∙o lÊy m¹ng tiÓu ®iÖt ! L∙o Cöu bÜu m«i: - Ng­¬i ®õng bÞa chuyÖn dèi g¹t ta? §èi Víi Hµ KØnh Chi, mét khi l∙o muèn lÊy m¹ng ai th× kÎ ®ã bÊt luËn cã th©n thñ cao minh ®Õn ®©u còng bÞ mÊt m¹ng! Ng­¬i nãi xem, nÕu ®óng nh­ ng­¬i kÓ, t¹i sao ng­¬i tho¸t chÕt? TiÓu Thiªn tuy kh«ng hiÓu biÕt g× vÒ chuyÖn th©n thñ cao minh hay kh«ng cao minh cña giíi giang hå nh­ng còng kÞp nhanh trÝ bÞa chuyÖn: - Cã lÏ tiÓu ®iÖt ph¶i mÊt m¹ng nÕu kh«ng cã thªm mét ng­êi n÷a xuÊt hiÖn ! - Ai ?... -33- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn võa ®¸p võa c­êi thÇm : - Mét ng­êi ®∙ tù x­ng lµ L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ! L∙o Cöu giËt m×nh : - Giang hå §Ö NhÊt KiÕm, L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ? Vµ Cao S¬n ®∙ ®éng thñ víi Hµ Kinh Chi ? Do kh«ng biÕt ai trong hai nh©n vËt nµy sÏ th¾ng nÕu gi÷a hä thËt sù cã x¶y ra trËn giao chiÕn nªn TiÓu Thiªn ®µnh l¾c ®Çu: - Lóc Cao S¬n xuÊt hiÖn khiÕn Hµ KØnh Chi kh«ng thÓ lÊy m¹ng tiÓu ®iÖt, cã c¬ héi tèt nh­ thÕ nµy tiÓu ®iÖt chØ biÕt bá ch¹y lµ th­îng s¸ch. Hä cã ®éng thñ hay kh«ng, tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ biÕt! - VËy sao ng­¬i biÕt thÕ nµo còng cã ng­êi truy t×m ng­¬i ? TiÓu Thiªn th¶n nhiªn ®¸p: - §ã lµ do c©u qu¸t víi theo cña Hµ KØnh Chi ! §­¬ng nhiªn tiÓu ®iÖt ph¶i lo nghÜ c¸ch ®Ó phßng th©n ! L∙o Cöu nh×n TiÓu Thiªn: - NÕu ®óng nh­ ng­¬i nãi, kh«ng lÏ l∙o Hµ l¹i qu¸ hÑp l­îng, chØ v× chuyÖn ngÉu nhiªn ®ã vÉn kiªn quyÕt truy t×m ng­¬i ? TiÓu Thiªn do kh«ng biÕt ph¶i ®èi ®¸p thÕ nµo nªn ®µnh Çm õ nãi bõa: - Th¸i ®é cña l∙o Hµ hû né thÊt th­êng, tiÓu ®iÖt ®∙ nh×n thÊy l∙o th¶n nhiªn giÕt mét ng­êi cã tªn lµ §µm Kho¸t, biÕt ®©u v× chuyÖn nµy l∙o muèn giÕt tiÓu ®iÖt ®Ó diÖt khÈu ? L∙o Cöu kinh nghi: - §µm Kho¸t ®∙ bÞ Hµ KØnh Chi giÕt? Cã thËt nh­ ng­¬i nãi kh«ng? TiÓu Thiªn vÉn th¶n nhiªn tiÕp tôc thè lé : - Cßn mét ng­êi n÷a ®∙ bÞ Hµ KØnh Chi ®Èy r¬i vµo Khuyªn BÝch Tr×, lµ ng­êi cã tÝnh danh lµ T©n L­îng! L∙o Cöu giËt m×nh : - Ng­¬i nghe kh«ng lÇm chø ? NhiÒu th× kh«ng cã nh­ng chÝ Ýt g∙ T©n l­îng nµy còng ph¶i ®Õn n¨m n¨m tuyÖt tÝch giang hå. G∙ t¹i sao bçng xuÊt ®Çu lé diÖn ë vïng phu cËn TuyÕt S¬n? Võa th¸n phôc võa lo sî TiÓu Thiªn kh«ng ngê ng­êi mµ nã t×nh cê giao dÞch ®∙ chÊp nhËn ®­a nã vÒ giang Nam víi sè ng©n l­îng d­îc Ên ®Þnh lµ n¨m l¹ng cã nh÷ng th«ng hiÓu gÇn nh­ lµ am t­êng vÒ mäi ®éng tÜnh cña T©n L­îng. Cø nh­ mÈu ®èi tho¹i gi÷a T©n L­îng vµ §µm Kho¸t, TiÓu Thiªn biÕt râ nguyªn nh©n khiÕn T©n L­îng ph¶i t×m n¬i Èn n¸u víi thêi gian tr«i qua ®óng lµ n¨m n¨m nh­ l∙o Cöu võa ®Ò cËp ! S¾c mÆt cña TiÓu Thiªn khiÕn l∙o Cöu nghi ngê: -34- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Nµy! TiÓu Thiªn ! Xem ra cßn kh¸ nhiÔu chuyÖn ng­¬i ch­a nãi hÕt cho ta nghe?! TiÓu Thiªn t×m c¸ch lÈn tr¸nh c©u ®¸p, nã chît hái : - Nh­ t×nh thÕ hiÖn giê thóc thóc cã cßn d¸m ®­a tiÓu ®iÖt ®Õn Giang Nam n÷a kh«ng? L∙o Cöu trÇm giäng: - D¸m hay kh«ng, ®iÒu ®ã tuú thuéc ë ng­¬i! TiÓu Thiªn nh¨n nhã: - Trong ng­êi tiÓu ®iÖt chØ cßn ®óng n¨m l¹ng b¹c... L∙o Cöu xua tay: - Nh­ khi n∙y ng­¬i ®∙ nãi, vÊn ®Ò kh«ng cßn liªn quan g× ®Õn ng©n l­îng ! §iÒu träng yÕu lµ ng­¬i ph¶i nãi cho ta nghe tÊt c¶ nh÷ng g× ng­¬i ®∙ biÕt! TiÓu Thiªn ra vÎ miÔn c­ìng gi¶i thÝch: - M­êi phÇn tiÓu ®iÖt ®∙ nãi hÕt chÝn, chØ cßn l¹i mét ! Vµ mét nµy ®Õn tiÓu ®iÖt tuy lµ ng­¬i trong cuéc còng kh«ng biÕt ph¶i nãi nh­ thÕ nµo?! L∙o Cöu n«n nãng : - Ng­¬i biÕt thÕ nµo nãi thÕ Êy ! HiÓu hay kh«ng lµ tuú ë ta! TiÓu Thiªn khÏ cói ®Çu v× kh«ng muèn l∙o Cöu nhËn ra viÖc nã ®ang bÞa chuyÖn: - TiÓu ®iÖt ph¶i ®Õn Giang Nam kh«ng ph¶i chØ ®Ó t×m gia th©n nh­ ®∙ nãi mµ ®ã cßn lµ sù uû th¸c cña mét ng­êi ®∙ chÕt ! - Ai ?... - Lµ ng­êi ®∙ ®­îc tiÓu ®iÖt cøu m¹ng ! - Sao ? §∙ ®­îc ng­¬i cøu m¹ng th× t¹i sao l¹i chÕt ? - Th­¬ng thÕ cña ng­êi nµy trÇm träng ! V× biÕt khã qua khái nªn ng­êi nµy míi cã lêi uû th¸c cho tiÓu ®iÖt ! - Y uû th¸c ®iÒu g× ? Lé vÎ khã kh¨n, TiÓu Thiªn b¶o: - TiÓu ®Ö ®∙ lËp thÖ lµ ph¶i gi÷ kÝn, thóc thóc ®õng buéc tiÓu ®iÖt trë thµnh ng­êi thÊt tÝn ! L∙o Cöu cau mµy : - Th«i ®­îc ! ThÕ cßn nh©n d¹ng cña y th× sao, ng­¬i nãi ®­îc chø ? TiÓu Thiªn gËt ®Çu vµ nãi cho l∙o Cöu nghe vÒ nh©n d¹ng cña nh©n vËt ®∙ ®­îc TiÓu Thiªn t×nh cê ph¸t hiÖn ë bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× ! Nãi tãm l¹i, do ®∙ biÕt lßng d¹ ng­êi giang hå vèn hiÓm tr¸ khã t­êng, trong c©u chuyÖn TiÓu Thiªn cè t×nh cho l∙o Cöu biÕt, nã ®∙ lµm cho mäi chuyÖn bçng trë nªn lÉn lén ! Thay v× nãi Cao S¬n lµ ng­êi ®∙ h¹ thñ, TiÓu Thiªn l¹i g¸n cho l∙o Hµ ! Vµ ng­êi chÕt kh«ng hÒ cã bÊt kú lêi uû th¸c nµo, TiÓu Thiªn l¹i bÞa lµ cã. -35- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vµ TiÓu Thiªn nµo ngê chÝnh v× c©u chuyÖn tù bÞa cña nã giang hå vèn ®ang sãng yªn giã lÆng bçng trë nªn s«i ®éng kh¸c th­êng! §Çu tiªu lµ ph¶n øng cña l∙o Cöu lóc l∙o nghe TiÓu Thiªn thuËt qua nh©n d¹ng cña nh©n vËt ®∙ bÞ Cao S¬n h∙m h¹i! L∙o kªu lªn: - TiÓu KiÕm Ch­ëng Trung Xuyªn b¸ch Bé Hµn Nam Long ?! Nãi nh­ ng­êi Hµn Nam Long ®∙ thiÖt m¹ng vµ lµ do Hµ Kinh Chi h¹ thñ ? Ph¶n øng cña l∙o Cöu khiÕn TiÓu Thiªn hoang mang: - TiÓu ®iÖt thÊy thÕ nµo nãi thÕ Êy kh«ng lÏ cã ®iÓm g× kh«ng ®óng ? L∙o Cöu sau mét lóc lÆng ng­êi míi lªn tiÕng: - Ta kh«ng b¶o ng­¬i nãi sai nh­ng ®©y ®óng lµ chuyÖn kinh thiªn ®éng ®Þa! Ngò Hµnh Bang sau mét lóc l©u v¾ng bãng giang hå nay l¹i xuÊt hiÖn! Cïng víi hä ®ét nhiªn Giang Hå ®Ö nhÊt kiÕm Cao S¬n vµ TiÓu KiÕm Hµn Nam Long bçng d­ng t×m ®Õn TuyÕt S¬n, cô thÓ lµ Khuyªn BÝch Tr×. Cßn n÷a, T©n L­îng kh«ng chän n¬i nµo ®Ó Èn n¸u l¹i chän chÝnh Khuyªn BÝch Tr×! Chµ...! Tuy ta ch­a thÓ hiÓu râ nguyªn uû sù viÖc nh­ng ®∙ cã Ýt nhiÒu manh mèi cho thÊy giang hå s¾p tr¶i qua nh÷ng hao kiÕp long trêi lë ®Êt. L∙o dõng lêi vµ ®ét nhiªn ®æi giäng, b¶o TiÓu Thiªn: - §­îc ! Ta ®ång ý ®­a ng­¬i tiÕp tôc ®i vÒ Giang Nam bÊt luËn ng­¬i cã ®­a hay kh«ng ®­a thªm ng©n l­îng ! §i nµo! L∙o giËt d©y c­¬ng giôc ®«i tuÊn m∙ ch¹y ®i! Hµnh vi kh¸ ®ét ngét cña l∙o khiÕn cç xe bÞ giËt m¹nh lµm cho TiÓu Thiªn ph¶i ng∙ vÕ phÝa Sau. Suýt n÷a rêi bËt ra ngoµi! Sau khi lÊy l¹i th¨ng b»ng, TiÓu Thiªn chît nhËn ra do có ng∙ cña nã lµm cho mét vËt ë trong bäc ¸o ph¶i thßi ra vµ r¬i nhÑ lªn sµn xe! Ph¹ch ! §ã lµ vËt TiÓu Thiªn ®∙ nhÆt ®­îc ë ®¸y Khuyªn BÝch Tr× vµ lµ vËt cã h×nh thï nh­ mét bao ®ùng kiÕm nh­ng ch¾c ch¾n ph¶i lµ mét thanh kiÕm ng¾n ! §éng c¬ khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i quªn nguy hiÓm ®Ó nhÆt lÊy vËt nµy chÝnh lµ do mét hµng dµi gåm ®óng b¶y viªn minh ch©u ®­îc chñ nh©n cña thanh kiÕm ng¾n n¹m lªn bao kiÕm! Nh©n lóc chØ cã mét m×nh trong lßng cç xe vµ còng lµ lóc ®­îc l∙o Cöu trong vai l∙o xa phu ®­a ®Õn Giang Nam. TiÓu Thiªn tha hå ng¾m nh×n vµ xem xÐt bao ®ùng kiÕm ! Bao ®ùng kiÕm chØ dµi ®é hai gang tay vµ d­êng nh­ ®­îc chÕ luyÖn tõ mét thø da thuéc cùc tèt ! Líp da bªn ngoµi võa ®en nh¸nh võa mÞn mµng mét c¸ch dÔ chÞu khiÕn TiÓu Thiªn cø sê m∙i kh«ng th«i ! Nhê líp da ®en lµm nÒn nªn b¶y viªn minh ch©u kia cho dï kh«ng ph¶i lµ ngäc thËt ®i ch¨ng n÷a chóng vÉn s¸ng lÊp l¸nh d­íi ¸nh d­¬ng quang! Nh­ng, nh­ TiÓu Thiªn ®ang nghÜ, chñ nh©n cña bao kiÕm nÕu ®∙ cè t×nh dïng mét thø da cùc tèt ®Ó -36- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh chÕ luyÖn thµnh vËt chøa ®ùng vò khÝ phßng th©n th× b¶y viªn minh ch©u kia nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i ngäc gi¶! §∙ n¨m n¨m sèng chung ®ông víi nh÷ng ng­êi quanh n¨m suèt th¸ng chØ lo vËt lén víi cuéc sèng ®­¬ng nhiªn TiÓu Thiªn ph¶i hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng viªn minh ch©u nµy nÕu chóng lµ ngäc thËt ! §ang khi m©n mª nh÷ng viªn ngäc mét viªn bçng r¬i ra khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i thËt nhanh tay chép gi÷ kh«ng ®Ó r¬i xuèng sµn xe vµ lät qua kÏ hë ë d­íi sµn ! Nh×n l¹i bao ®ùng kiÕm, TiÓu Thiªn kh«ng tin chóng cã thÓ r¬i ra dÔ dµng nÕu chñ nh©n tr­íc kia cña nã ®∙ cè t×nh n¹m chÆt ! Sau mét lóc quan s¸t, víi mét ý nghÜ chît cã, TiÓu Thiªn thö c¹y s¸u viªn ngäc cßn l¹i! Qu¶ nhiªn chóng còng dÔ dµng rêi khái bao da, l­u l¹i nh÷ng dÊu vÕt cho TiÓu Thiªn biÕt bao da cã thÓ më phanh ra hoÆc cuén l¹i vµ sau khi cuén chÝnh nh÷ng viªn ngäc kia lµ vËt ®­îc dïng ®Ó gi÷ nguyªn h×nh d¹ng nh­ mét bao kiÕm. C¶m nhËn ®ang s¾p ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng ®iÕu thÇn bÝ, TiÓu Thiªn n«n nãng më réng bao da ! ý nghÜ khi n∙y cña TiÓu Thiªn chØ ®óng cã mét nöa! Thùc chÊt, bao kiÕm gåm hai líp !Líp ngoµi lµ líp võa ®­îc TiÓu Thiªn më phanh ra, cßn líp bªn trong míi thËt sù lµ mét bao ®ùng kiÕm ! Nh×n vµo mÆt trong cña líp da bªn ngoµi ®ang tr¶i réng, TiÓu Thiªn ng©y ng­êi víi hµng ch÷ ®ang ®Ëp vµo m¾t nã: "Vò Mùc Tµng Binh ThÊt" N¨m ch÷ nµy ®­îc kh¾c b»ng ch÷ TriÖn vµ n»m lät trong lßng mét h×nh vu«ng nhá ! Bao quanh h×nh vu«ng nµy lµ tÇng tÇng líp líp s¸u h×nh vu«ng kh¸c, chóng lín dÇn ra, líp ngoµi che kÝn líp trong nh­ muèn nãi lªn ®ã lµ nh÷ng líp ch¾n b¶o vÖ nghiªm mËt cho líp trong cïng chÝnh lµ n¬i ®­îc ghi "Vò Môc Tµng Binh ThÊt!" Hai ch÷ Vò Môc gîi cho TiÓu Thiªn nhí ®Õn cæ sö ë ®êi Tèng ! Trung thÇn Nh¹c Phi bÞ gian tÆc TÇn Cèi h∙m h¹i ! NÕu nh­ sù hiÓu biÕt cña TiÓu Thiªn lµ ®óng th× hai ch÷ Vò Môc nµy ¸m chØ ®Õn danh t­íng Nh¹c Phi ! Vµ nÕu lµ vËy c¸i gäi lµ "Vò Môc Tµng Binh ThÊt" ph¶i lµ n¬i cÊt giÊu nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn tµi binh bÞ cña Vò Môc Nh¹c Phi, cã thÓ lµ binh khÝ, binh ph¸p... §iÕu nµy cßn hµm ý nh÷ng g× cã ghi trÏn m¶nh da chÝnh lµ bøc ho¹ ®å ®iÓm chØ ®Þa ®iÓm ®∙ ®­îc Nh¹c Phi thiÕt lËp Tµng Binh ThÊt, rÊt cã thÓ còng chØ ®iÓm c¸ch thøc ®Ó lµm thÕ nµo lät vµo Tµng Binh ThÊt nµy! TiÓu Thiªn cµng thªm minh b¹ch khi nhËn ra cã nh÷ng nÐt ch÷ lê mê ®∙ phai theo thêi gian do ®∙ ngÊm n­íc qu¸ l©u ë phÇn d­íi m¶nh da: "Ta t­ëng Tµng Binh ThÊt ph¶i ®­îc thiÕt lËp ®©u ®ã ngoµi quan ¶i nh­ng ho¸ ra kh«ng ph¶i ! ë n¬i tõng cã dinh c¬ cña Nh¹c Phi còng kh«ng cã Tµng Binh ThÊt ! Sau cïng, ta chît nghÜ ®Õn nh÷ng n¬i Nh¹c Phi tõng l­u l¹c tr­íc khi l­u danh thiªn cæ, trong ®ã cã mét n¬i ®¸ng kh¶ nghi RÊt tiÕc, kÎ thï ®∙ t×m ®Õn, ta s¾p mÊt m¹ng ®Õn n¬i nªn khã mong thùc hiÖn hoµi b¶o. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ ý trêi, th­êng ®è kþ ng­êi tµi giái, kh«ng muèn di häc mét ®êi cña Nh¹c Phi r¬i vµo tay ai kh¸c khiÕn ®Êt trêi mét phen n÷a róng ®éng! -37- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 14. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Tu©n theo ý trêi, ta nÐm bøc ho¹ ®å nµy vµo Khuyªn BÝch Tr×. N¬i hÇu nh­ sÏ kh«ng mét ai t×m thÊy ! Nh­ng gi¸ nh­ cã ng­êi t×m thÊy th× sao! Ph¶i ch¨ng còng lµ do thiªn ý? Vµ nh­ vËy di häc cña Nh¹c Phi cã lÏ ®∙ ®Õn lóc xuÊt hiÖn?! C¸ch §éng §Þnh Hå n¨m m­¬i dÆm vÒ phÝa B¾c tuy hiÖn giê ®ang lµ mét c¸nh rõng ©m u nh­ng vµo thêi Nh¹c Phi l¹i lµ mét tiÓu trÊn còng cã mét thêi thÞnh v­îng! Ta nghi ®ã lµ n¬i ®­îc Nh¹c Phi thiÕt lËp Tµng Binh ThÊt ! H∙y ®Õn thö xem!..." Dßng l­u tù chÊm døt còng ®ét ngét nh­ khi b¾t ®Çu khiÕn TiÓu Thiªn dï ®äc ®i ®äc l¹i vµi l­ît vÉn kh«ng thÓ biÕt ®©y lµ l­u tù do ai l­u l¹i ! §ang ngÉm nghÜ liÖu cã nªn tin ®©y lµ do thiªn ý hay kh«ng, nh­ dßng l­u tù ®∙ ghi, ë bªn ngoµi bçng vang lªn tiÕng qu¸t lín: - §øng l¹i ! BiÕt cã chuyÖn kh«ng hay s¾p x¶y ra... TiÓu Thiªn véi vµng nÐm b¶y viªn ngäc vµo phÇn rçng cña bao kiÕm, råi dïng m¶nh da cã ghi ho¹ ®å "Vò Môc Tµng Binh ThÊt" nhÐt chÆt vµo bao kiÕm, gi÷ cho nh÷ng viªn ngäc kh«ng r¬i ra. Nh×n l¹i, thÊy bao kiÕm giê ®∙ thay h×nh ®æi d¹ng mµ bÊt kú ai ai nh×n qua còng ph¶i nghÜ ®ã lµ mét bao kiÕm b×nh th­êng, kh«ng cã g× ®¸ng ®Ó l­u t©m ! Do ë ngoµi giê kh«ng cßn líp da ®en mÞn mµng vµ còng kh«ng cã b¶y viªn minh ch©u nh­ tr­íc. Ch­a yªn t©m, TiÓu Thiªn cßn nhÐt bao kiÕm vµo tËn bªn trong xµ c¹p vµ ®ïng èng quÇn kÐo phñ xuèng che kÝn ®i ! Lóc TiÓu Thiªn xong viÖc còng lµ lóc ë bªn ngoµi cã tiÕng l∙o Cöu c­êi: - Thæ Hµnh §­êng ®­êng chñ ! Ngän giã nµo ®∙ ®­a §­êng chñ ®Õn ®©y ? Sù hiÖn diÖn cña §­êng chñ khiÕn Khóc mç thªm vinh h¹nh ! Ha...Ha... Viiettkiiem..com V e k em com -38- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2