intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
97
lượt xem
17
download

thiên địa càn khôn - tập 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 3

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø ba Ngò Hµnh Bang T ©n L­îng ! !... Nh÷ng tiÕng rÐo gäi ®Ých danh T©n L­îng cø lu«n phiªn vang väng rèt cuéc còng lµm cho TiÓu Thiªn lai tØnh ! Më m¾t ra, TiÓu Thiªn ph¶i hoang mang mét lóc l©u míi hiÓu t¹i sao quanh n¬i nã ®ang nöa n»m nöa ngåi l¹i lµ mét hè ®Êt lâng bâng n­íc. §ang kinh ng¹c v× kh«ng ngê søc nãng to¸t ra tõ ng­êi nã, do bèn chiÕc l¸ kú l¹ t¹o ra, l¹i cã thÓ lµm cho hè ®Êt ngËp tuyÕt ph¶i tan ch¶y thµnh n­íc, TiÓu Thiªn bÊt ngê nghe nh÷ng thanh ©m m¬ hå tho¶ng hoÆc do chÝnh §µm l∙o ngò ph¸t tho¹i : - §¸ng lý y ph¶i ®­a tiÓu oa nhi ®i Thiªn S¬n nh­ ®∙ nãi, cí sao y ®æi ý ®i phÝa nµy ? Y t×m g× ? Mét thanh ©m sang s¶ng kh¸c liÒn vang lªn, nöa nh­ gi¶i thÝch nöa nh­ ®inh ninh : Khuyªn BÝch Tri tr­íc nay tuy chø ph¶i ®Þa ®iÓm khiÕn quÇn hïng l­u t©m nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ nã kh«ng Èn chøa nhiÒu kú bÝ ! Theo ta, khi T©n L­îng cè t×nh chän n¬i nµy ®Ó Èn n¸u, nhÊt ®Þnh cã ý ®å ! §µm l∙o ngò lªn tiÕng cã phÇn sî sÖt. - NÕu ®óng nh­ vËy th× ®ã lµ ý cña riªng T©n L­îng, ThÊt Qu¸i bän mç kh«ng cã liªn can. Bän mç còng ch­a hÒ nghe nãi ®Õn Khuyªn BÝch Tr×. - Hõ ! BÊt luËn cã liªn can hay kh«ng cã liªn can nh­ ng­¬i võa chèng chÕ, ta chØ cÇn mét ®iÒu. Bän ng­¬i ph¶i hoµn thµnh nh÷ng g× ®∙ cïng ta th­¬ng l­îng ! B»ng kh«ng, chí tr¸ch ta kh«ng nÓ t×nh! TiÕp sau ®ã, TiÓu Thiªn chØ nghe nh÷ng lêi lÇm bÇm lóc cã lóc kh«ng cña §µm l∙o ngò, d­êng nh­ v× qu¸ sî h∙i nh÷ng lêi h¨m do¹ cña nh©n vËt kia nªn §µm l∙o ngò chØ d¸m nãi lÝ nhÝ, thanh ©m kh«ng thÓ väng ®Õn tËn tai TiÓu Thiªn! Tuy nhiªn, qua mÈu ®èi tho¹i tr­íc kia gi÷a §µm l∙o ngò vµ T©n L­îng, cïng víi lêi h¨m do¹ võa rçi cña nh©n vËt bÝ Èn. TiÓu Thiªn cã thÓ ®o¸n biÕt §µm l∙o ngò võa cã nh÷ng lêi høa hÑn g× ? Ch¾c ch¾n y ®∙ høa sÏ t×m vµ tiÕp tôc ®­a TiÓu Thiªn ®i cµng xa Gi¸ng Nam cµng tèt ! Lo sî, TiÓu Thiªn kh«ng muèn mét lÇn n÷a r¬i vµo tay §µm l∙o ngò, nã ®­a m¾t nh×n n¬i nã ®ang Èn nÊp . Qu¸ lé liÔu, gi¶ nh­ §µm l∙o ngò chÞu bá søc ®i r¶o t×m nhÊt ®Þnh sÏ dÔ dµng nh×n thÊy nã ngay bªn d­íi hè ®Êt lå lé ! NghÜ ®Õn nh÷ng kÏ ®¸ cã ®Çy dÉy kh¾p n¬i, TiÓu Thiªn rãn rÐn leo lªn khái hè ®Êt. -25- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Võa leo lªn, TiÓu Thiªn ph¶i kinh hoµng khi nghe mét thanh ©m vang lªn kh¸ gÇn. - Kh«ng hÒ cã dÊu ch©n nµo in trªn tuyÕt, chøng tá T©n L­îng ®∙ ®­a ®øa bÐ kia sang ®©y ! Ng­¬i nghÜ nh­ thÕ nµo, §µm Kho¸t? §µm Kho¸t lµ §µm l∙o ngò, vÉn ph¸t tho¹i b»ng nh÷ng thanh ©m m¬ hç, nh­ ®­a ®Õn tõ bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× : - MÆt b¨ng kh«ng dÇy l¾m, cã khi nµo T©n L­îng ®∙... Thanh ©m kia vang lªn vÉn thËt gÇn: - Ng­¬i muèn nãi T©n L­îng ®∙ r¬i vµo Khuyªn BÝch Tr× ? Y ®i ®Õn ®©y lµm g×, sau cïng ph¶i ®ãn nhËn c¸i chÕt? Cã tiÕng §µm Kho¸t kªu lín : - Nh­ vËy ph¶i ch¨ng T©n L­îng v« t×nh gÆp ®¹i ®Þch ? Vµ y kÐm thÕ nªn bÞ ®èi ph­¬ng bøc dån ®Õn th¶m tö ? §¹i ®Þch ? Ng­¬i ®Þnh nãi lµ... Vót ! C©u nãi nä ®ét nhiªn dõng l¹i gi÷a chõng. Thay vµo ®ã TiÓu Thiªn bÊt ngê nghe thanh ©m nh­ tiÕng giã rÝt. Hoang mang, TiÓu Thiªn véi nÐp ng­êi vµo mét t¶ng ®¸ lín vµ len lÐn ®­a ra ®Çu ra nh×n ! Tr­íc m¾t TiÓu Thiªn, xa xa bªn kia bê Khuyªn BÝch Tr× lµ h×nh d¹ng mê mê trong giã tuyÕt cöa §µm l∙o ngò, cßn ngay trªn mÆt n­íc Khuyªn BÝch Tr× lµ mét th©n h×nh cùc kú mê ¶o ®ang phiªu phiªu l­în lê bay vÒ phÝa §µm Kho¸t ! ChÝnh c¸ch di chuyÓn kú ¶o cña nh©n vËt nµy, tõ bê bªn nµy bay sang bê bªn kia ®∙ t¹o ra tiÕng giã nh­ TiÓu Thiªn võa nghe ! Nh­ vËy.. ch­a...®Çy mét ngµy TiÓu Thiªn ®∙ lÇn l­ît môc kÝch nh÷ng b¶n l∙nh kinh thÕ h∙i tôc cña nh÷ng ng­êi tho¹t nh×n qua th× cø nh­ ng­êi b×nh th­êng nh­ng trong hä l¹i tiÒm tµng nh÷ng n¨ng lùc qu¸i dÞ, khã thÓ gi¶i thÝch ! NÕu ®óng nh­ T©n L­îng ®∙ nãi, TiÓu Thiªn ph¶i hiÓu nh÷ng n¨ng lùc nµy ®­¬ng nhiªn chÝnh lµ c«ng phu vâ häc. M¬ hå , TiÓu Thiªn còng ngÊm ngÇm ­íc ao sao cho nã cã ®­îc nh÷ng n¨ng lùc kú bÝ nµy. NÕu cã, nã sÏ lÑ lµng di chuyÓn nhanh nh¹y nh­ bän T©n L­îng, §µm Kho¸t, còng nh­ c¸ch nh©n vËt nä ®ang ph« diÔn ! Vµ nh­ vËy ai cÊm nã cã thÓ mÆc t×nh ngao du s¬n thuû, cã thÓ t×m ®Õn tËn Giang Nam vµ ®­¬ng nhiªn lµ nã sÏ tha hå t×m hiÓu th©n thÕ vµ lai lÞch cña chÝnh nã !? §ang ngÉm nghÜ vÒ ®iÒu nµy, bÊt chît tiÕng kªu bi th¶m cña §µm Kho¸t bçng vang lªn, khiÕn TiÓu Thiªn bªn thÊt kinh! - Sao l∙o... A.. A... - Bép ! TiÓu Thiªn ng©y ng­êi nh×n c¶nh t­îng ®ang x¶y ra ë bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× ! Nh©n vËt nä võa bay vót qua Khuyªn BÝch Tr× bçng ®ét nhiªn ®­a tay ch¹m vµo -26- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh ®Çu §µm Kho¸t ! Mµ c¸i ch¹m, mµ theo TiÓu Thiªn nhÊt ®Þnh chØ lµ c¸i ch¹m nhÑ nhµng nh­ng kh«ng hiÓu sao §µm Kho¸t ph¶i kªu lªn vµ tù l¶o ®¶o nhõ vËy ! ? Nh­ng sau ®ã, khi thÊy nh©n vËt nä cø l­în lê bay ®i ®Õn khuÊt d¹ng bê bªn kia chØ cßn l¹i th©n h×nh bÊt ®éng võa míi ng∙ xuèng cña §µm Kho¸t, TiÓu Thiªn chît tr©n cøng ng­êi víi mét ý nghÜ võa cã “§µm l∙o ngò ®∙ chÕt?”, c¸i ch¹m nä tuy nhÑ nh­ng nã chÝnh lµ ch­ëng lùc, nh©n vËt nä ®∙ dïng n¨ng lùc kú BÝ ®Ó h¹ s¸t l∙o §µm? "¤i chao ! Bän hä dÔ ®éng thñ vµ dÔ giÕt chÕt mét m¹ng ng­êi nh­ thÕ sao ?”. Sî th× cã sî nh­ng nghi hoÆc vÉn nhiÒu h¬n, TiÓu Thiªn sau mét lóc l©u quan s¸t vµ biÕt nh©n vËt kia thËt sù ®∙ bá ®i, Véi t×m c¸ch ch¹y trªn mÆt b¨ng ®Ó quay l¹i bê bªn kia. R¾c... r¾c... Líp b¨ng cøng trªn mÆt n­íc vì toang tõng m¶ng d­íi ch©n TiÓu Thiªn sau mçi lÇn dÞch chuyÓn t¹o nªn nh÷ng thanh ©m kh« dßn ! Vèn quen nghe nh÷ng thanh ©m nµy, TiÓu Thiªn vÉn tiÕp tôc ch¹y, kh«ng hÒ h∙i sî ! Nh­ng, kh«ng nh­ nã nghÜ, dï träng l­îng b¶n th©n nã t­¬ng ®èi nhÑ so víi T©n L­îng nh­ng d­êng nh­ tõ ®ªm qua cho ®Õn giê tiÕt trêi l¹nh kh¾c nghiÖt ®∙ qua ®i vµ ®ang Êm dÇn, líp b¨ng cã trªn mÆt n­íc Khuyªn BÝch Tr× kh«ng cßn ®ñ cøng nh­ mét hai h«m tr­íc ! Lóc kho¶ng c¸ch gi÷a nã vµ bê Khuyªn BÝch Tr× cßn ®é hai tr­îng, chç TiÓu Thiªn võa ®Æt ch©n bÊt ngê vì vôn. R¾c... Bâm ! Toµn th©n TiÓu Thiªn lËp tøc ch×m vµo lµn n­íc l¹nh gi¸ ! ThÊt kinh, TiÓu Thiªn chØ kÞp bÕ kÝn h¬i thë vµ hai ch©n ®∙ ®ông vµo ®¸y tr×?! C¸i l¹nh th©m nhËp vµo ng­êi lµm TiÓu Thiªn dï ®ang kinh ho¶ng vÉn ph¶i nghÜ c¸ch tù cøu! TiÓu Thiªn ®¹p m¹nh hai ch©n vµo ®¸y tr×. Vôt ! Toµn th©n lao b¾n lªn vµ ®Çu nh« khái mÆt n­íc, TiÓu Thiªn l­ít nh×n thËt nhanh vµ cµng thªm kinh ho¶ng khi nhËn ra quanh n¬i nã võa tråi lªn hoÆc kh«ng cã m¶ng b¨ng tr«i nµo hoÆc cã nh­ng chØ lµ nh÷ng mÈu qu¸ nhá kh«ng ®ñ søc n©ng nã lªn nÕu nã ®Þnh b¸m vµo ! Th©n h×nh l¹i ch×m xuèng, nh­ng tr­íc khi bi ch×m h¼n TiÓu Thiªn còng kÞp cã mét ý ®Þnh. Víi ý ®Þnh nµy, TiÓu Thiªn hoµn toµn trÊn tÜnh ®Ó chê hai ch©n rçi còng ph¶i ®Õn lóc ch¹m xuèng ®¸y tr× ! §Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n, TiÓu Thiªn ®¸nh b¹o thö më hai m¾t dï quanh nã chØ toµn lµ n­íc vµ n­íc! -27- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh×n xuèng ®¸y tr× ®Ó lÇn nµy hi väng sÏ cã mét c¸i ®¹p ch©n thËt m¹nh vµ ®óng lóc, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi v× cã mét vËt vå t×nh ch¹m ®óng vµo môc'quang cña nã. Do hiÕu kú, ngay khi hai ch©n ch¹m vµo ®¸y tr×, TiÓu Thiªn thay v× co ch©n ®¹p m¹nh th× l¹i ®Ó th©n h×nh ch×m s©u h¬n! §Õn lóc c¶ hai tay cïng ch¹m vµo ®¸y tr× TiÓu Thiªn nhanh nhÑn chép vµo vËt võa nh×n thÊy, sau ®ã co ch©n ®¹p m¹nh vµo ®¸y tr×. Vót ! §Çu nh« lªn khái mÆt n­íc, TiÓu Thiªn tho¸ng mØm c­êi ! Nhê lÇn ®¹p ch©n nµy nã cè t×nh lµm cho th©n h×nh bay chÕch vÕ phÝa bê nªn khi nh« lªn kho¶ng c¸ch gi÷a nã vµ bê ch× cßn h¬n tr­îng r­ìi ! Yªn t©m víi nh÷ng hµnh ®éng cã kÕt qu¶ nµy. TiÓu Thiªn hín hë chê th©n h×nh ch×m xuèng ®Õn tËn ®¸y ! Ch×m xuèng råi ®¹p lªn, TiÓu Thiªn chØ cÇn thùc hiÖn ph­¬ng c¸ch ®ã ®é ba lÇn lµ ®ñ ! Lªn ®Õn bê, viÖc ®Çu tiªn TiÓu Thiªn lµm lµ cÊt vËt nä vµo bäc ¸o! Tuy nã chît ch¹m vµo nh¸nh cá chØ cßn ba chiÕc l¸ cã mµu tÝa. TiÓu Thiªn bçng ngÈn ng­êi hoang mang: - T¹i sao ta kh«ng bÞ n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× lµm cho chÕt cãng? Ph¶i ch¨ng nhê ta ®∙ ¨n tr­íc sau n¨m chiÕc l¸, chóng cã c«ng n¨ng diÖu dông gi÷ Êm cho ta, gióp ta chèng chäi cho dï tiÕt trêi l¹nh ®Õn thÕ nµo còng ®­îc? §©y lµ lo¹i kú th¶o g×? §Õn lóc nµy TiÓu Thiªn míi biÕt nã thËt sù gÆp may do t×nh cê ph¸t hiÖn lo¹i kú th¶o nä. Nã nhÑ nhµng lÊy tay ra, tr¸nh kh«ng lµm cho ba chiÕc l¸ cßn l¹i ph¶i bÞ háng ! §i ®Õn chç §µm Kho¸t n»m. TiÓu Thiªn nh¨n mÆt v× hiÓu t¹i sao §µm Kho¸t cø n»m im bÊt ®éng ? §Çu cña §µm Kho¸t tuy h∙y cßn nguyªn vÑn nh­ng TiÓu Thiªn nh×n thÊy ®Çu cña y ë ngay phÝa sau kh«ng hiÓu sao cø mãp mÐo mét c¸ch kh¸c th­êng! Cã lÏ ®©y lµ nguyªn nh©n khiÕn §µm Kho¸t mÊt m¹ng ! Hai m¾t y vÉn më trõng trõng vµ ®ã lµ hiÖn tr¹ng cña ng­êi ®∙ chÕt mµ lßng h∙y cßn nhiÒu uÊt hËn ! Nh©n vËt nä ®∙ xuèng tay mét c¸ch ®éc ¸c vµ bÊt ngê, TiÓu Thiªn ngÊm ngÇm ghi nhËn ®iÕu nµy vµo t©m kh¶m ! Sau mét lóc ngÉm nghÜ TiÓu Thiªn b¹o gan cho tay vµo bäc ¸o cña §µm Kho¸t ! Lóc thu tay vÒ trªn tay TiÓu Thiªn lµ mét tói ng©n l­îng kh¸ nÆng! Thë h¾t ra mét h¬i nh­ muèn trót cho hÕt nh÷ng g× ®∙ vµ ®ang ®Ì nÆng trªn vai, TiÓu Thiªn quay ng­êi bá ®i ! O0o -28- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Dõng l¹i ! Ngay bªn d­íi mét céi c©y to gÇn kÒ víi ng∙ ba quan ®¹o réng lín, tiÕng qu¸t nä xuÊt ph¸t tõ mét trong ba nh©n vËt víi vâ phôc uy lÉm ! Nghe tiÕng qu¸t. VÞ xa phu cã niªn kû ®é tø tuÇn véi vµng kÐo th¼ng d©y c­¬ng, giËt m¹nh vµo hµm thiÕt cña ®åi tuÊn m∙ khiÕn chóng ph¶i dõng ngay vã c©u! Nh×n cç xe song m∙ thËp phÇn tr¸ng lÖ, ®Õn tªn xa phu còng cã c¸ch phôc søc cÇu kú, nh©n vËt võa ph¸t ra tiÕng qu¸t ®Þnh b­íc ra th× bÞ mét trong hai nh©n vËt cßn l¹i lªn tiÕng ng¨n c¶n : - Kh«ng cÇn ®©u! Tr­¬ng Lôc ! TiÓu oa nhi bän ta ta cÇn t×m chØ lµ h¹ng th©n c« thÕ c«, cã lý nµo l¹i ®­îc chÔm chÖ ngåi trªn cç xa m∙ râ lµ cña h¹ng thÕ gia väng téc? Tr­¬ng Lôc, lµ nh©n vËt ®Þnh b­íc ra. Nghe nãi cã vÎ xu«i tai bÌn ®­a tay lµm hiÖu cho xa phu : - Ng­¬i cã thÓ ®× ®­îc råi ! - VÞ xa phu vÉn l¼ng lÆng kh«ng nãi g×, b¾t ®Çu trãc l­ìi tung nhÑ d©y c­¬ng! Nh­ng khi ®«i tuÊn m∙ ®Þnh chím vå lao ®i th× nh©n vËt vËn vâ phôc thø ba bçng qu¸t giËt giäng : - ChËm ®∙ ! Cç xe l¹i ph¾t dõng, khiÕn ®«i tuÊn m∙ v× chån ch©n ph¶i dùng vã hÝ lªn. HÝ...Ý...hÝ... LËp tøc, tõ trong cç xe cã mét thanh ©m cau cã vang ra: - ChuyÖn g× vËy, l∙o Cöu ? Nghe hái, vÞ xa phu véi nghiªng ®Çu vÒ phÝa sau, ®¸p víi ng­êi trªn cç xe: - TiÓu thiÕu gia xin cø yªn t©m! Cã lÏ ®©y chØ lµ nh÷ng ®iÒu ngé nhËn th«ng th­êng, l∙o n« tù lo liÖu ®­îc ! Thanh ©m trong cç xe l¹i vang lªn : -Nh­ng kh«ng ®­îc chËm ®Êy! NÕu ®Ó gia phô ®îi l©u, hËu qu¶ nh­ thÕ nµo l∙o Cöu c¬ thÓ tù ®o¸n biÕt ! VÞ xa phu gËt ®Çu : - L∙o n« biÕt rèi ! - Quay sang ba nh©n vËt nä giê ®∙ tiÕn ra ng¨n lèi l∙o Cöu xa phu «n tån hái: - Tam vÞ huynh ®µi cã viÖc g× cÇn ®Õn mç ch¼ng ? Nh©n vËt ®∙ lªn tiÕng qu¸t lÇn thø hai b¾t ®Çu x¹ m¾t nh×n vÞ xa phu : - Nh­ t«n gi¸ còng lµ nh©n vËt vâ l©m ! Cã thÓ cho bän mç biÕt qua danh t¸nh ? L∙o Cöu tñm tØm c­êi : §∙ lµ n« béc cña ng­êi, mong tam vÞ l­îng thø, mç kh«ng tiÖn x­ng danh ! -29- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh©n vËt nä tho¸ng giËt m×nh: - Bªn ngoµi cç xÐ cã ký tù ch÷ “M∙”, liÖu t«n gi¸ cã thÓ cho bän mç biÕt quý chñ nh©n lµ ai kh«ng? L∙o C÷u l¾c ®Çu : - §óng ra mç cã thÓ nãi. Nh­ng rÊt tiÕc nghiªm lÖnh cña chñ nh©n kh«ng thÓ xem th­êng ! Mong tam vÞ ®õng v× viÖc nµy g©y khã kh¨n cho mç! Nh©n vËt nä cã phÇn miÔn c­ìng khi tiÕp tôc lªn tiÕng: - Bän mç còng vËy ®ang thõa hµnh mÖnh lÖnh cña th­îng cÊp nªn ®Þnh ph¬i m¹o ph¹m. Tån gi¸ cã thÓ cho bän mç xem xÐt qua bªn trong xe ? L∙o Cöu nh¨n nhã : - ViÖc nµy... Bªn trong cç xe bçng cã tiÕng nãi khi n∙y vang ra: - Sao hä muèn xem xÐt cç xe cña chóng ta! Kh«ng...chê l∙o Cöu ®¸p, nh©n vËt nä véi cÊt tiÕng: - VÞ tiÓu thiÕu gia ë trong xe xin h∙y nghe t¹i h¹ gi¶i thÝch ! Bän t¹i h¹ tu©n theo lÖnh dô cña th­îng cÊp, ®ang truy t×m mét ®øa bÐ cã lÏ cã niªn kû ngang b»ng víi tiÓu thiÕu gia ! NÕu tiÓu thiÕu gia kh«ng phiÒn, h∙y ban cho bän t¹i h¹ mét ®Æc ©n, ®­îc nh×n qua cç xe mét lÇn th«i !?... -Thanh ©m cña ®øa bÐ bªn trong cç xe l¹i vang lªn: NÕu chØ cÇn xem qua mµ th«i ®èi víi bæn thiÕu gia kh«ng ph¶i lµ khã ! Nh­ng ®æi l¹i, bæn thiÕu gia còng muèn biÕt ch­ vÞ t¹i sao l¹i muèn truy t×m mét ®øa bÐ ? Do o¸n cõu hay do... Nh©n vËt nä thËt mau måm mau miÖng : - Qua th©n thñ cña vÞ nh©n huynh kia, dï chØ lµ mét xa phu nh­ng b¶n th©n còng Èn tµng tuyÖt nghÖ , t¹i h¹ biÕt lai lÞch cña tiÓu thiÕu gia kh«ng ph¶i tÇm th­êng. Vµ nÕu lµ vËy, h¼n tiÓu thiÕu gia còng ph¶i hiÓu bän t¹i h¹ chØ biÕt thõa hµnh lÖnh trªn, cßn nguyªn nh©n thÕ nµo bän t¹i h¹ thËt khã biÕt ! Mong tiÓu thiÕu gia l­îng thø ! L∙o Cöu bçng ph× c­êi: - TÖ thiÕu gia muèn biÕt ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã lý do ! Mét ®¹i bang uy thÕ danh lõng vò néi nh­ quý bang Ngò Hµnh l¹i chÞu bá c«ng truy t×m mét ®øa bÐ, ®iÒu nµy qu¶ lµ kh¸c th­êng ! Nh©n vËt nä h¾ng giäng: - §∙ nhiÒu n¨m bæn bang tho¸i Èn giang hå, lÇn nµy lé diÖn còng kh«ng d¸m dïng l¹i y phôc vèn ®∙ ®­îc mäi ng­êi biÕt ®Õn, t«n gi¸ h∙y nh×n qua lµ ®∙ minh b¹ch, bän t¹i h¹ lµ ng­êi cña Ngò Hµnh bang, xem ra lai lÞch cña t«n gi¸ còng kh«ng ph¶i tÇm th­êng ! L∙o Cöu nhÊp nh¸y m¾t : -30- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Ch­ vÞ nãi vËy lµ sai rèi ! Quý bang tuy ®∙ tho¸i Èn nh­ng ®©u ph¶i v× thÕ mµ uy danh cña quý bang suy gi¶m ! Mç nh×n ra ch­ vÞ còng lµ ®iÒu b×nh th­êng !... Nh©n vËt cã tªn gäi lµ Tr­¬ng Lôc bçng nh¨n tÝt mÆt kªu lªn : - D­êng nh­ Tr­¬ng mç ®∙ ®o¸n biÕt t«n gi¸ lµ ai ! L∙o Cöu mØm c­êi : - BiÕt còng tèt, mµ kh«ng biÕt còng kh«ng hÔ g×! V× dï sao mç còng ®ang lµ n« béc cho ng­êi !... Tr­¬ng Lôc chît t¸i mÆt ! Y nghiªng ®Çu phô nhÜ, nãi lÇm thÇm vµo tai nh©n vËt ®øng gi÷a ! Vµ ®Õn l­ît nh©n vÆt nµy t¸i mÆt ! Sau ®ã nh©n vËt nµy võa dïng tay ra hiÖu cho cç xe ch¹y ®i võa bu«ng lêi nghi hoÆc: - T«n gi¸ cã thÓ ®i ®­îc råi nh­ng ph¶i chi t«n gi¸ cã ®«i lêi c¸o tri cho bän t¹i b¹ biÕt lÖnh chñ nh©n ë hä “M∙” thËt sù lµ nh©n vËt nh­ thÕ nµo th× hay biÕt mÊy ? VÉn mØm c­êi nh­ng kh«ng hÒ ®¸p, l∙o Cöu giôc ®«i tuÊn m∙ kÐo cç xe ch¹y ®i! Nh×n theo nh©n vËt nä vÉn cßn bµng hoµng : - Trong ThÊt Tinh: Hû - Né - ¸i - è- Bi - L¹c - Dôc, l∙o Hû lµ nh©n vËt ®øng ®Çu ! Nh­ng l∙o l¹i cam t©m lµm n« béc cho ng­êi, bän ng­¬i nghÜ xem nh©n vËt hä M∙ kia thËt sù lµ ai ? Tr­¬ng Lôc ng¬ ngÈn : - Tay giÕt ng­êi mµ miÖng vÉn mØm c­êi, ng­êi cã thÓ thu phôc vµ dïng l∙o Hû lµm né béc ¾t h¼n ph¶i lµ mét ®¹i cao nh©n Èn thÕ ! Sau mét lóc bµn b¹c, bän hä ba ng­êi véi t¸n thµnh mét biÖn ph¸p kh¶ thi nh­ Tr­¬ng Lôc ®ang nãi : - §©y lµ ®iÒu kh«ng thÓ xem th­êng chóng ta nªn quay vÒ vµ bÈm b¸o ®Õn Tæng Hé ph¸p th× h¬n ! Trong khi ba nh©n vËt nµy bµn b¹c th× ë phÝa tr­íc, cç xe song m∙ còng dõng l¹i ë mét n¬i khuÊt nÎo ! L∙o Cöu quay ng­êi vÕ phÝa sau, ®­a tay vÐn rÌm vµ mØm c­êi víi ®øa bÐ ®ang ngåi mét th©n mét m×nh ë trong cç xe réng: - Ho¸ ra bän Ngò Hµnh Bang ®ang truy t×m ng­¬i ®óng kh«ng TiÓu Thiªn ? TiÓu Thiªn, ®øa bÐ ë trong xe chÝnh lµ TiÓu Thiªn, véi ®¸p: - Nh­ tiÓu ®iÖt ®∙ nãi ngay tõ ®Çu dï biÕt cã ng­êi truy t×m nh­ng tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ biÕt ®Êy lµ ai ! L∙o Cöu l¹i mØm c­êi : Ngò Hµnh bang lµ mét bang cã thÕ lùc kh«ng nhá, nÕu kh«ng muèn nãi lµ rÊt lín ! ViÖc giao dÞch gi÷a ta vµ ng­¬i cÇn ph¶i xem xÐt l¹i ! TiÓu Thiªn bÇn thÇn : - Cöu thóc thóc tõng nãi víi tiÓu ®iÖt: ®¹i tr­îng phu th­êng nhÊt thanh bÊt biÕn, ®∙ nãi lêi quyÕt kh«ng sai lêi ! Víi n¨m l¹ng b¹c... -31- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh L∙o Cöu l¾c ®Çu : - Ta kh«ng hÒ sai lêi! B»ng chøng lµ chuyÖn lóc míi rèi, ta vµ ng­¬i ®∙ lµm cho bän Ngò Hµnh Bang ph¶i bá qua viÖc truy t×m! Nh­ng, nh­ ta võa nãi, Ngò Hµnh Bang lµ mét ®¹i bang, ®­êng tõ ®©y ®i ®Õn Giang Nam nhÊt ®Þnh ta cßn ph¶i ®ông ®é bän chóng Ýt l¾m còng lµ m­êi lÇn, n¨m l¹ng b¹c cña ng­¬i thËt sù kh«ng t­¬ng xøng víi c«ng cña ta ! TiÓu ThiÓn nghi ngê: - SÏ cßn ch¹m mÆt bän hä n÷a? L∙o Cöu nghiªm mÆt : - Nh­ ng­¬i võa thÊy, bän chóng ®∙ phÇn nµo biÕt lai lÞch cña ta ! Néi viÖc ta lµ mét nh©n vËt h÷u danh trªn giang hå mµ l¹i cam t©m lµm n« béc cho ng­êi, nhÊt ®Þnh khi hay viÖc nµy bän Ngò Hµnh Bang thÕ nµo còng cho ng­êi lÇn b¸m theo? Cã thÓ ng­¬i kh«ng hiÓu l¾m nh÷ng g× ta võa nãi nh­ng... TiÓu ThiÒn gËt ®Çu vµi l­ît: - §­¬ng nhiªn tiÓu ®iÖt cã thÓ hiÓu nh÷ng khã kh¨n g× ®ang chê ®îi ! Vµ nh­ vËy, ph¸i ch¨ng viÖc giao dÞch gi÷a chóng ta ®∙ ®Õn lóc dõng l¹i ? L∙o Cöu kinh ng¹c: - Dõng l¹i ? T¹i sao? Nh­ ng­¬i vÉn cßn nhiÒu ng©n l­îng kia mµ? Hay ng­¬i kh«ng chÊp nhËn ®­a thªm cho ta ngoµi n¨m l¹ng ®∙ th­¬ng l­îng ? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu : - VÊn ®Õ kh«ng ph¶i lµ do ng©n l­îng ! V× hä biÕt lai lÞch cña thóc thóc vµ hä cø quyÕt t©m t×m hiÓu xem chñ nh©n cña thóc thóc lµ ai, viÖc tiÓu ®iÖt muèn lÆng lÏ ®i ®Õn Giang Nam kÓ nh­ bÊt thµnh! Trßn m¾t, l∙o Cöu kªu: - Ng­¬i chØ lµ mét ®øa bÐ sao l¹i cã nh÷ng suy nghÜ thÊu suèt nh­ thÕ nµy ? TiÓu thiªn thë dµi: - Cã nghÜ thÊu suèt còng v« Ých ! TiÓu ®iÖt ®©u ngê bän ng­êi vâ l©m nh­ thóc thóc sau c¸i nh×n tho¸ng qua lµ biÕt ngay ai cã hay kh«ng cã c«ng phu ? TiÓu ®iÖt ®∙ lÇm lÉn khi chän thóc thóc lµm ng­êi giao dÞch! L∙o Cöu c­êi l¹t : - Ng­¬i kh«ng biÕt vâ c«ng vµ l¹i bÞ bän ng­êi biÕt vâ c«ng truy t×m, nÕu kh«ng chän ta lµ ng­êi biÕt vâ ®Ó giao dÞch, kh«ng lÏ ng­¬i l¹i chän mét l∙o xa phu tÇm th­êng nµo ®ã ? TiÓu Thiªn nh×n l∙o: - V× cã suy nghÜ nh­ vËy nªn khi biÕt thóc thóc lµ ng­êi cã luyÖn qua c«ng phu, tiÓu ®iÖt míi chñ ®éng giao dÞch! §iÒu nµy kh«ng ®óng ®iÒu kia còng kh«ng ®óng, thóc thóc nãi xem tiÓu ®iÖt ph¶i lµm g× b©y giê ? L∙o Cöu mØm c­êi : -32- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Muèn biÕt ph¶i lµm g× ®Çu tiªn ng­¬i ph¶i cho ta biÕt t¹i sao bän Ngò Hµnh Bang muèn truy t×m ng­¬i? §∙ cã s½n ý ®Þnh, TiÓu Thiªn Gi¶i thÝch : - Cöu thóc thóc cã tõng nghe ®Õn mét ®Þa danh, Khuyªn BÝch Tr×? Cã vÎ xem th­êng, l∙o Cöu ®¸p: - BiÕt ! Rçi sao?... - TiÓu ®iÖt vèn lµ ng­êi tõng l­u ngô gÇn ®ã! C¸ch ®©y Ýt ngµy, sau khi gia thóc bÊt ngê chÕt ®i, tiÓu ®iÖt ®Þnh ®i vÒ Giang Nam ®Ó b¸o tin cho gia th©n nh­ lêi trèi cña gia thóc, bÊt ngê tiÓu ®iÖt cã v« t×nh cøu m¹ng cho mét ng­êi... Cã phÇn quan t©m, l∙o Cöu hái: - Lµ mét nh©n vËt thuéc giíi vâ l©m ? TiÓu Thiªn tá ra Sî h∙i : - Tho¹t tiªn tiÓu ®iÖt nµo biÕt ®ã lµ nh©n vËt giang hå ! ChØ sau khi gióp ng­êi ®ã rÞt vÕt th­¬ng vµ ®­a vÒ n¬i tiÓu ®iÖt tõng l­u ngô, mét nh©n vËt thÇn bÝ kh¸c bçng l¹i ®Õn ! Tíi lóc ®ã tiÓu ®iÖt míi biÕt c¶ hai ®Òu lµ ng­êi giang hå vµ vèn cã o¸n thï víi nhau! - Nh©n vËt ®Õn sau lµ ai? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu : - TiÓu ®iÖt chØ biÕt ®ã lµ mét ng­êi hä Hµ! - Hµ KØnh Chi ? Tæng hé ph¸p Ngò Hµnh Bang?... TiÓu Thiªn hoang mang : - Ng­êi nµy kh«ng x­ng danh, lµm sao thóc thóc biÕt râ ph¶i hay kh«ng ph¶i Hµ KØnh Chi? L∙o Cöu c­êi l¹t: - Ng­¬i bÞ Ngò Hµnh Bang truy t×m, ë Ngò Hµnh Bang chØ cã duy nhÊt mét ng­êi hä Hµ, ®ã lµ Hµ KØnh Chi ! Ghi nhí ®iÒu ®ã, TiÓu Thiªn b¶o : - RÊt cã thÓ ®óng nh­ thóc thóc ®o¸n ! Ng­êi nµy khi biÕt ng­êi bÞ th­¬ng kia lµ do tiÓu ®iÖt cøu m¹ng, v× tøc giËn nªn suýt n÷a l∙o lÊy m¹ng tiÓu ®iÖt ! L∙o Cöu bÜu m«i: - Ng­¬i ®õng bÞa chuyÖn dèi g¹t ta? §èi Víi Hµ KØnh Chi, mét khi l∙o muèn lÊy m¹ng ai th× kÎ ®ã bÊt luËn cã th©n thñ cao minh ®Õn ®©u còng bÞ mÊt m¹ng! Ng­¬i nãi xem, nÕu ®óng nh­ ng­¬i kÓ, t¹i sao ng­¬i tho¸t chÕt? TiÓu Thiªn tuy kh«ng hiÓu biÕt g× vÒ chuyÖn th©n thñ cao minh hay kh«ng cao minh cña giíi giang hå nh­ng còng kÞp nhanh trÝ bÞa chuyÖn: - Cã lÏ tiÓu ®iÖt ph¶i mÊt m¹ng nÕu kh«ng cã thªm mét ng­êi n÷a xuÊt hiÖn ! - Ai ?... -33- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn võa ®¸p võa c­êi thÇm : - Mét ng­êi ®∙ tù x­ng lµ L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ! L∙o Cöu giËt m×nh : - Giang hå §Ö NhÊt KiÕm, L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ? Vµ Cao S¬n ®∙ ®éng thñ víi Hµ Kinh Chi ? Do kh«ng biÕt ai trong hai nh©n vËt nµy sÏ th¾ng nÕu gi÷a hä thËt sù cã x¶y ra trËn giao chiÕn nªn TiÓu Thiªn ®µnh l¾c ®Çu: - Lóc Cao S¬n xuÊt hiÖn khiÕn Hµ KØnh Chi kh«ng thÓ lÊy m¹ng tiÓu ®iÖt, cã c¬ héi tèt nh­ thÕ nµy tiÓu ®iÖt chØ biÕt bá ch¹y lµ th­îng s¸ch. Hä cã ®éng thñ hay kh«ng, tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ biÕt! - VËy sao ng­¬i biÕt thÕ nµo còng cã ng­êi truy t×m ng­¬i ? TiÓu Thiªn th¶n nhiªn ®¸p: - §ã lµ do c©u qu¸t víi theo cña Hµ KØnh Chi ! §­¬ng nhiªn tiÓu ®iÖt ph¶i lo nghÜ c¸ch ®Ó phßng th©n ! L∙o Cöu nh×n TiÓu Thiªn: - NÕu ®óng nh­ ng­¬i nãi, kh«ng lÏ l∙o Hµ l¹i qu¸ hÑp l­îng, chØ v× chuyÖn ngÉu nhiªn ®ã vÉn kiªn quyÕt truy t×m ng­¬i ? TiÓu Thiªn do kh«ng biÕt ph¶i ®èi ®¸p thÕ nµo nªn ®µnh Çm õ nãi bõa: - Th¸i ®é cña l∙o Hµ hû né thÊt th­êng, tiÓu ®iÖt ®∙ nh×n thÊy l∙o th¶n nhiªn giÕt mét ng­êi cã tªn lµ §µm Kho¸t, biÕt ®©u v× chuyÖn nµy l∙o muèn giÕt tiÓu ®iÖt ®Ó diÖt khÈu ? L∙o Cöu kinh nghi: - §µm Kho¸t ®∙ bÞ Hµ KØnh Chi giÕt? Cã thËt nh­ ng­¬i nãi kh«ng? TiÓu Thiªn vÉn th¶n nhiªn tiÕp tôc thè lé : - Cßn mét ng­êi n÷a ®∙ bÞ Hµ KØnh Chi ®Èy r¬i vµo Khuyªn BÝch Tr×, lµ ng­êi cã tÝnh danh lµ T©n L­îng! L∙o Cöu giËt m×nh : - Ng­¬i nghe kh«ng lÇm chø ? NhiÒu th× kh«ng cã nh­ng chÝ Ýt g∙ T©n l­îng nµy còng ph¶i ®Õn n¨m n¨m tuyÖt tÝch giang hå. G∙ t¹i sao bçng xuÊt ®Çu lé diÖn ë vïng phu cËn TuyÕt S¬n? Võa th¸n phôc võa lo sî TiÓu Thiªn kh«ng ngê ng­êi mµ nã t×nh cê giao dÞch ®∙ chÊp nhËn ®­a nã vÒ giang Nam víi sè ng©n l­îng d­îc Ên ®Þnh lµ n¨m l¹ng cã nh÷ng th«ng hiÓu gÇn nh­ lµ am t­êng vÒ mäi ®éng tÜnh cña T©n L­îng. Cø nh­ mÈu ®èi tho¹i gi÷a T©n L­îng vµ §µm Kho¸t, TiÓu Thiªn biÕt râ nguyªn nh©n khiÕn T©n L­îng ph¶i t×m n¬i Èn n¸u víi thêi gian tr«i qua ®óng lµ n¨m n¨m nh­ l∙o Cöu võa ®Ò cËp ! S¾c mÆt cña TiÓu Thiªn khiÕn l∙o Cöu nghi ngê: -34- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Nµy! TiÓu Thiªn ! Xem ra cßn kh¸ nhiÔu chuyÖn ng­¬i ch­a nãi hÕt cho ta nghe?! TiÓu Thiªn t×m c¸ch lÈn tr¸nh c©u ®¸p, nã chît hái : - Nh­ t×nh thÕ hiÖn giê thóc thóc cã cßn d¸m ®­a tiÓu ®iÖt ®Õn Giang Nam n÷a kh«ng? L∙o Cöu trÇm giäng: - D¸m hay kh«ng, ®iÒu ®ã tuú thuéc ë ng­¬i! TiÓu Thiªn nh¨n nhã: - Trong ng­êi tiÓu ®iÖt chØ cßn ®óng n¨m l¹ng b¹c... L∙o Cöu xua tay: - Nh­ khi n∙y ng­¬i ®∙ nãi, vÊn ®Ò kh«ng cßn liªn quan g× ®Õn ng©n l­îng ! §iÒu träng yÕu lµ ng­¬i ph¶i nãi cho ta nghe tÊt c¶ nh÷ng g× ng­¬i ®∙ biÕt! TiÓu Thiªn ra vÎ miÔn c­ìng gi¶i thÝch: - M­êi phÇn tiÓu ®iÖt ®∙ nãi hÕt chÝn, chØ cßn l¹i mét ! Vµ mét nµy ®Õn tiÓu ®iÖt tuy lµ ng­¬i trong cuéc còng kh«ng biÕt ph¶i nãi nh­ thÕ nµo?! L∙o Cöu n«n nãng : - Ng­¬i biÕt thÕ nµo nãi thÕ Êy ! HiÓu hay kh«ng lµ tuú ë ta! TiÓu Thiªn khÏ cói ®Çu v× kh«ng muèn l∙o Cöu nhËn ra viÖc nã ®ang bÞa chuyÖn: - TiÓu ®iÖt ph¶i ®Õn Giang Nam kh«ng ph¶i chØ ®Ó t×m gia th©n nh­ ®∙ nãi mµ ®ã cßn lµ sù uû th¸c cña mét ng­êi ®∙ chÕt ! - Ai ?... - Lµ ng­êi ®∙ ®­îc tiÓu ®iÖt cøu m¹ng ! - Sao ? §∙ ®­îc ng­¬i cøu m¹ng th× t¹i sao l¹i chÕt ? - Th­¬ng thÕ cña ng­êi nµy trÇm träng ! V× biÕt khã qua khái nªn ng­êi nµy míi cã lêi uû th¸c cho tiÓu ®iÖt ! - Y uû th¸c ®iÒu g× ? Lé vÎ khã kh¨n, TiÓu Thiªn b¶o: - TiÓu ®Ö ®∙ lËp thÖ lµ ph¶i gi÷ kÝn, thóc thóc ®õng buéc tiÓu ®iÖt trë thµnh ng­êi thÊt tÝn ! L∙o Cöu cau mµy : - Th«i ®­îc ! ThÕ cßn nh©n d¹ng cña y th× sao, ng­¬i nãi ®­îc chø ? TiÓu Thiªn gËt ®Çu vµ nãi cho l∙o Cöu nghe vÒ nh©n d¹ng cña nh©n vËt ®∙ ®­îc TiÓu Thiªn t×nh cê ph¸t hiÖn ë bê bªn kia Khuyªn BÝch Tr× ! Nãi tãm l¹i, do ®∙ biÕt lßng d¹ ng­êi giang hå vèn hiÓm tr¸ khã t­êng, trong c©u chuyÖn TiÓu Thiªn cè t×nh cho l∙o Cöu biÕt, nã ®∙ lµm cho mäi chuyÖn bçng trë nªn lÉn lén ! Thay v× nãi Cao S¬n lµ ng­êi ®∙ h¹ thñ, TiÓu Thiªn l¹i g¸n cho l∙o Hµ ! Vµ ng­êi chÕt kh«ng hÒ cã bÊt kú lêi uû th¸c nµo, TiÓu Thiªn l¹i bÞa lµ cã. -35- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vµ TiÓu Thiªn nµo ngê chÝnh v× c©u chuyÖn tù bÞa cña nã giang hå vèn ®ang sãng yªn giã lÆng bçng trë nªn s«i ®éng kh¸c th­êng! §Çu tiªu lµ ph¶n øng cña l∙o Cöu lóc l∙o nghe TiÓu Thiªn thuËt qua nh©n d¹ng cña nh©n vËt ®∙ bÞ Cao S¬n h∙m h¹i! L∙o kªu lªn: - TiÓu KiÕm Ch­ëng Trung Xuyªn b¸ch Bé Hµn Nam Long ?! Nãi nh­ ng­êi Hµn Nam Long ®∙ thiÖt m¹ng vµ lµ do Hµ Kinh Chi h¹ thñ ? Ph¶n øng cña l∙o Cöu khiÕn TiÓu Thiªn hoang mang: - TiÓu ®iÖt thÊy thÕ nµo nãi thÕ Êy kh«ng lÏ cã ®iÓm g× kh«ng ®óng ? L∙o Cöu sau mét lóc lÆng ng­êi míi lªn tiÕng: - Ta kh«ng b¶o ng­¬i nãi sai nh­ng ®©y ®óng lµ chuyÖn kinh thiªn ®éng ®Þa! Ngò Hµnh Bang sau mét lóc l©u v¾ng bãng giang hå nay l¹i xuÊt hiÖn! Cïng víi hä ®ét nhiªn Giang Hå ®Ö nhÊt kiÕm Cao S¬n vµ TiÓu KiÕm Hµn Nam Long bçng d­ng t×m ®Õn TuyÕt S¬n, cô thÓ lµ Khuyªn BÝch Tr×. Cßn n÷a, T©n L­îng kh«ng chän n¬i nµo ®Ó Èn n¸u l¹i chän chÝnh Khuyªn BÝch Tr×! Chµ...! Tuy ta ch­a thÓ hiÓu râ nguyªn uû sù viÖc nh­ng ®∙ cã Ýt nhiÒu manh mèi cho thÊy giang hå s¾p tr¶i qua nh÷ng hao kiÕp long trêi lë ®Êt. L∙o dõng lêi vµ ®ét nhiªn ®æi giäng, b¶o TiÓu Thiªn: - §­îc ! Ta ®ång ý ®­a ng­¬i tiÕp tôc ®i vÒ Giang Nam bÊt luËn ng­¬i cã ®­a hay kh«ng ®­a thªm ng©n l­îng ! §i nµo! L∙o giËt d©y c­¬ng giôc ®«i tuÊn m∙ ch¹y ®i! Hµnh vi kh¸ ®ét ngét cña l∙o khiÕn cç xe bÞ giËt m¹nh lµm cho TiÓu Thiªn ph¶i ng∙ vÕ phÝa Sau. Suýt n÷a rêi bËt ra ngoµi! Sau khi lÊy l¹i th¨ng b»ng, TiÓu Thiªn chît nhËn ra do có ng∙ cña nã lµm cho mét vËt ë trong bäc ¸o ph¶i thßi ra vµ r¬i nhÑ lªn sµn xe! Ph¹ch ! §ã lµ vËt TiÓu Thiªn ®∙ nhÆt ®­îc ë ®¸y Khuyªn BÝch Tr× vµ lµ vËt cã h×nh thï nh­ mét bao ®ùng kiÕm nh­ng ch¾c ch¾n ph¶i lµ mét thanh kiÕm ng¾n ! §éng c¬ khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i quªn nguy hiÓm ®Ó nhÆt lÊy vËt nµy chÝnh lµ do mét hµng dµi gåm ®óng b¶y viªn minh ch©u ®­îc chñ nh©n cña thanh kiÕm ng¾n n¹m lªn bao kiÕm! Nh©n lóc chØ cã mét m×nh trong lßng cç xe vµ còng lµ lóc ®­îc l∙o Cöu trong vai l∙o xa phu ®­a ®Õn Giang Nam. TiÓu Thiªn tha hå ng¾m nh×n vµ xem xÐt bao ®ùng kiÕm ! Bao ®ùng kiÕm chØ dµi ®é hai gang tay vµ d­êng nh­ ®­îc chÕ luyÖn tõ mét thø da thuéc cùc tèt ! Líp da bªn ngoµi võa ®en nh¸nh võa mÞn mµng mét c¸ch dÔ chÞu khiÕn TiÓu Thiªn cø sê m∙i kh«ng th«i ! Nhê líp da ®en lµm nÒn nªn b¶y viªn minh ch©u kia cho dï kh«ng ph¶i lµ ngäc thËt ®i ch¨ng n÷a chóng vÉn s¸ng lÊp l¸nh d­íi ¸nh d­¬ng quang! Nh­ng, nh­ TiÓu Thiªn ®ang nghÜ, chñ nh©n cña bao kiÕm nÕu ®∙ cè t×nh dïng mét thø da cùc tèt ®Ó -36- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh chÕ luyÖn thµnh vËt chøa ®ùng vò khÝ phßng th©n th× b¶y viªn minh ch©u kia nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i ngäc gi¶! §∙ n¨m n¨m sèng chung ®ông víi nh÷ng ng­êi quanh n¨m suèt th¸ng chØ lo vËt lén víi cuéc sèng ®­¬ng nhiªn TiÓu Thiªn ph¶i hiÓu râ gi¸ trÞ cña nh÷ng viªn minh ch©u nµy nÕu chóng lµ ngäc thËt ! §ang khi m©n mª nh÷ng viªn ngäc mét viªn bçng r¬i ra khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i thËt nhanh tay chép gi÷ kh«ng ®Ó r¬i xuèng sµn xe vµ lät qua kÏ hë ë d­íi sµn ! Nh×n l¹i bao ®ùng kiÕm, TiÓu Thiªn kh«ng tin chóng cã thÓ r¬i ra dÔ dµng nÕu chñ nh©n tr­íc kia cña nã ®∙ cè t×nh n¹m chÆt ! Sau mét lóc quan s¸t, víi mét ý nghÜ chît cã, TiÓu Thiªn thö c¹y s¸u viªn ngäc cßn l¹i! Qu¶ nhiªn chóng còng dÔ dµng rêi khái bao da, l­u l¹i nh÷ng dÊu vÕt cho TiÓu Thiªn biÕt bao da cã thÓ më phanh ra hoÆc cuén l¹i vµ sau khi cuén chÝnh nh÷ng viªn ngäc kia lµ vËt ®­îc dïng ®Ó gi÷ nguyªn h×nh d¹ng nh­ mét bao kiÕm. C¶m nhËn ®ang s¾p ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng ®iÕu thÇn bÝ, TiÓu Thiªn n«n nãng më réng bao da ! ý nghÜ khi n∙y cña TiÓu Thiªn chØ ®óng cã mét nöa! Thùc chÊt, bao kiÕm gåm hai líp !Líp ngoµi lµ líp võa ®­îc TiÓu Thiªn më phanh ra, cßn líp bªn trong míi thËt sù lµ mét bao ®ùng kiÕm ! Nh×n vµo mÆt trong cña líp da bªn ngoµi ®ang tr¶i réng, TiÓu Thiªn ng©y ng­êi víi hµng ch÷ ®ang ®Ëp vµo m¾t nã: "Vò Mùc Tµng Binh ThÊt" N¨m ch÷ nµy ®­îc kh¾c b»ng ch÷ TriÖn vµ n»m lät trong lßng mét h×nh vu«ng nhá ! Bao quanh h×nh vu«ng nµy lµ tÇng tÇng líp líp s¸u h×nh vu«ng kh¸c, chóng lín dÇn ra, líp ngoµi che kÝn líp trong nh­ muèn nãi lªn ®ã lµ nh÷ng líp ch¾n b¶o vÖ nghiªm mËt cho líp trong cïng chÝnh lµ n¬i ®­îc ghi "Vò Môc Tµng Binh ThÊt!" Hai ch÷ Vò Môc gîi cho TiÓu Thiªn nhí ®Õn cæ sö ë ®êi Tèng ! Trung thÇn Nh¹c Phi bÞ gian tÆc TÇn Cèi h∙m h¹i ! NÕu nh­ sù hiÓu biÕt cña TiÓu Thiªn lµ ®óng th× hai ch÷ Vò Môc nµy ¸m chØ ®Õn danh t­íng Nh¹c Phi ! Vµ nÕu lµ vËy c¸i gäi lµ "Vò Môc Tµng Binh ThÊt" ph¶i lµ n¬i cÊt giÊu nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn tµi binh bÞ cña Vò Môc Nh¹c Phi, cã thÓ lµ binh khÝ, binh ph¸p... §iÕu nµy cßn hµm ý nh÷ng g× cã ghi trÏn m¶nh da chÝnh lµ bøc ho¹ ®å ®iÓm chØ ®Þa ®iÓm ®∙ ®­îc Nh¹c Phi thiÕt lËp Tµng Binh ThÊt, rÊt cã thÓ còng chØ ®iÓm c¸ch thøc ®Ó lµm thÕ nµo lät vµo Tµng Binh ThÊt nµy! TiÓu Thiªn cµng thªm minh b¹ch khi nhËn ra cã nh÷ng nÐt ch÷ lê mê ®∙ phai theo thêi gian do ®∙ ngÊm n­íc qu¸ l©u ë phÇn d­íi m¶nh da: "Ta t­ëng Tµng Binh ThÊt ph¶i ®­îc thiÕt lËp ®©u ®ã ngoµi quan ¶i nh­ng ho¸ ra kh«ng ph¶i ! ë n¬i tõng cã dinh c¬ cña Nh¹c Phi còng kh«ng cã Tµng Binh ThÊt ! Sau cïng, ta chît nghÜ ®Õn nh÷ng n¬i Nh¹c Phi tõng l­u l¹c tr­íc khi l­u danh thiªn cæ, trong ®ã cã mét n¬i ®¸ng kh¶ nghi RÊt tiÕc, kÎ thï ®∙ t×m ®Õn, ta s¾p mÊt m¹ng ®Õn n¬i nªn khã mong thùc hiÖn hoµi b¶o. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ ý trêi, th­êng ®è kþ ng­êi tµi giái, kh«ng muèn di häc mét ®êi cña Nh¹c Phi r¬i vµo tay ai kh¸c khiÕn ®Êt trêi mét phen n÷a róng ®éng! -37- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 14. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Tu©n theo ý trêi, ta nÐm bøc ho¹ ®å nµy vµo Khuyªn BÝch Tr×. N¬i hÇu nh­ sÏ kh«ng mét ai t×m thÊy ! Nh­ng gi¸ nh­ cã ng­êi t×m thÊy th× sao! Ph¶i ch¨ng còng lµ do thiªn ý? Vµ nh­ vËy di häc cña Nh¹c Phi cã lÏ ®∙ ®Õn lóc xuÊt hiÖn?! C¸ch §éng §Þnh Hå n¨m m­¬i dÆm vÒ phÝa B¾c tuy hiÖn giê ®ang lµ mét c¸nh rõng ©m u nh­ng vµo thêi Nh¹c Phi l¹i lµ mét tiÓu trÊn còng cã mét thêi thÞnh v­îng! Ta nghi ®ã lµ n¬i ®­îc Nh¹c Phi thiÕt lËp Tµng Binh ThÊt ! H∙y ®Õn thö xem!..." Dßng l­u tù chÊm døt còng ®ét ngét nh­ khi b¾t ®Çu khiÕn TiÓu Thiªn dï ®äc ®i ®äc l¹i vµi l­ît vÉn kh«ng thÓ biÕt ®©y lµ l­u tù do ai l­u l¹i ! §ang ngÉm nghÜ liÖu cã nªn tin ®©y lµ do thiªn ý hay kh«ng, nh­ dßng l­u tù ®∙ ghi, ë bªn ngoµi bçng vang lªn tiÕng qu¸t lín: - §øng l¹i ! BiÕt cã chuyÖn kh«ng hay s¾p x¶y ra... TiÓu Thiªn véi vµng nÐm b¶y viªn ngäc vµo phÇn rçng cña bao kiÕm, råi dïng m¶nh da cã ghi ho¹ ®å "Vò Môc Tµng Binh ThÊt" nhÐt chÆt vµo bao kiÕm, gi÷ cho nh÷ng viªn ngäc kh«ng r¬i ra. Nh×n l¹i, thÊy bao kiÕm giê ®∙ thay h×nh ®æi d¹ng mµ bÊt kú ai ai nh×n qua còng ph¶i nghÜ ®ã lµ mét bao kiÕm b×nh th­êng, kh«ng cã g× ®¸ng ®Ó l­u t©m ! Do ë ngoµi giê kh«ng cßn líp da ®en mÞn mµng vµ còng kh«ng cã b¶y viªn minh ch©u nh­ tr­íc. Ch­a yªn t©m, TiÓu Thiªn cßn nhÐt bao kiÕm vµo tËn bªn trong xµ c¹p vµ ®ïng èng quÇn kÐo phñ xuèng che kÝn ®i ! Lóc TiÓu Thiªn xong viÖc còng lµ lóc ë bªn ngoµi cã tiÕng l∙o Cöu c­êi: - Thæ Hµnh §­êng ®­êng chñ ! Ngän giã nµo ®∙ ®­a §­êng chñ ®Õn ®©y ? Sù hiÖn diÖn cña §­êng chñ khiÕn Khóc mç thªm vinh h¹nh ! Ha...Ha... Viiettkiiem..com V e k em com -38- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2