Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 30

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

60
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 30

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù ba möôi Tyû Muoäi Truøng Phuøng T rong khi ñoù, ôû döôùi ñaùy vöïc, Tieåu Thieân chôït mæm cöôøi: - Tieåu My! Ña taï muoäi kòp phaùt kình giuùp boïn ta haï thaân an toaøn! Vöøa môùi hoaøn hoàn vì khoâng ngôø vaãn coøn soáng, Hoà Lieãu Lieãu cong côùn ñoâi moâi: - Tieåu My! Coøn khoâng mau quyø xuoáng chôø ta xöû trò! Tieåu My cuõng kinh ngaïc khi nhìn thaáy aû Thieáu Ñaïo Chuû: - Laø ngöôi? Thieân ca ñöa caû aû ñi theo laøm gì? Sao khoâng gieát aû ñeå tröø haäu hoïa? Hoà Lieãu Lieãu laäp töùc löôùt ñeán: - Muoán gieát ta ö? Hay chính ta phaûi gieát moät tieän nhaân laø ngöôi? Ñôõ! Vuø... Vuø... Tieåu My vuït ñöa cao song thuû vaø xoøe roäng nhö hai boä moùng vuoát chim öng: - Ñaõ qua roài thôøi ngöôi muoán haønh haï ta theá naøo cuõng ñöôïc! Xem ñaây! Vuït! Vuït! Tuy ñaõ löôøng tröôùc söï theå naøy nhöng Tieåu Thieân khoâng ngôø caû hai vöøa nhìn thaáy nhau laø coù phaûn öùng vöøa nhanh vöøa quyeát lieät ñeán vaäy, chaøng laäp töùc lao ñeán, xen vaøo giöõa hoï: - Naøy... Caû hai vaãn nhaû kình khieán Tieåu Thieân voâ tình bieán thaønh ngöôøi höùng chòu. AÀm! Thaát kinh, chaøng leï laøng dòch ngöôøi vaø tìm caùch khoùa chaët hai uyeån maïch tay cuûa caû hai, chaøng cuõng loâi hoï veà moät beân. Vuùt! Bò khoùa moãi ngöôøi moät tay, hoï vaãn coøn moät tay coøn laïi: - Tieän nhaân thuùi! Ñôõ! Vuø... - AÛ aùc ñoäc! Ñôõ! Vuït! Moät laàn nöõa neáu Tieåu Thieân khoâng kòp loâi hai naøng qua moät beân, coù leõ chaøng phaûi höùng chòu hai kình naøy. -360- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Böïc töùc, chaøng rít qua keõ raêng: - Coù thoâi ngay khoâng? Hay caû hai muoán boïn ñòch ôû treân kia vì nghe ñoäng seõ tìm caùch leo xuoáng doø xeùt? Ngöøng ngay naøo! Lôøi ñeà tænh cuûa chaøng chæ laøm cho hai naøng thoâi ñoäng thuû, chöù ñoäng khaåu thì vaãn coøn. Hoà Lieãu Lieãu coá yù rít nhoû: - Tieän nhaân thuùi tha kia. Ñôïi thoaùt khoûi nôi naøy, ta seõ cho ngöôi neám muøi lôïi haïi! Tieåu My khoâng chòu keùm: - Chöa bieát meøo naøo caén mæu naøo. Chính ngöôøi seõ ñöôïc neám muøi lôïi haïi cuûa ta thì coù! Höø! Coá nhòn cöôøi tröôùc söï hung haêng quaù ñoãi kyø khoâi cuûa hoï, chaøng kheõ gaét: - Thoâi naøo, Tieåu My. Khoâng phaûi muoäi ñang muoán tìm thaân tyû ñang thaát laïc sao? Ñeå maëc Tieåu My ñang ngôõ ngaøng, Tieåu Thieân quay sang Hoà Lieãu Lieãu: - Coøn coâ nöông, khoâng phaûi coâ nöông voán coù moät bôùt son ôû loøng baøn chaân taû sao? Tieåu My chính laø thaân muoäi cuûa coâ nöông ñoù! Hoà Lieãu Lieãu nghi hoaëc: - Thaân muoäi? Ta laøm gì coù... Tieåu My thì baøng hoaøng: - Moät bôùt son? Bôùt son ôû loøng baøn chaân taû? Thieân ca! Ñaây laø... Chaøng buoâng tay hai naøng, cöôøi tuûm tæm: - Caû hai haõy töï giaûi quyeát laáy! Phaàn ta, haø... haø... Ta bieát maø, nhaát ñònh gia phuï ñaõ ñöôïc muoäi ngaám ngaàm giaûi thoaùt. Vöøa noùi chaøng vöøa ñi ñeán moät sôn ñoäng caïnh ñoù, roài chaøng keâu leân kinh ngaïc: - UÙy! Sao laïi coù caû Ñoan Moäc tieàn boái? Laø do muoäi, Tieåu My, muoäi ñaõ... Nhìn laïi phía sau, chaøng khoâng keâu nöõa. Bôûi chaøng vöøa nhìn thaáy hai naøng noï tuy haõy coøn nghi kî nhöng ñang nho nhoû noùi chuyeän vôùi nhau. Vieäc cuûa hoï roài seõ oån, rieâng chaøng, chaøng voäi tieán vaøo ñoäng. Vieäc ñaàu tieân laø chaøng giaûi khai huyeät ñaïo cho Ñoan Moäc Quyù. Phaûn öùng ngay sau ñoù cuûa Ñoan Moäc Quyù khieán Tieåu Thieân töï giaûi toûa khoâng ít nghi vaán. Ñoan Moäc Quyù nhìn chaøng, sau ñoù nhìn qua laõo nhaân Cuoàng voán ñöôïc ñaët naèm beân caïnh. Vaø Ñoan Moäc Quyù ngôõ ngaøng keâu leân: -361- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Laø bang chuû? Tieåu töû! Ngöôi laøm sao tìm thaáy bang chuû? Haõy giaûi huyeät cho bang chuû! Raát coù theå ngöôøi seõ nhaän ra ngöôi, giuùp ngöôi minh baïch thaân theá! Möøng vì baây giôø ñaõ minh ñònh, laõo nhaân Cuoàng chính laø Thaåm Ñònh Giang, bang chuû Nguõ Haønh Bang, nhöng Tieåu Thieân vaãn phaûi thaát voïng laéc ñaàu: - Gia phuï... Maø khoâng, Thaåm bang chuû vaãn ñang cuoàng trí, taïi haï chöa theå giaûi huyeät neáu chöa nghó ñöôïc caùch giuùp khoâi phuïc thaàn trí. OÂm chaàm laáy laõo nhaân Cuoàng, Ñoan Moäc Quyù than vaõn xoùt thöông: - Sao bang chuû phaûi ra noâng noãi naøy? Nhìn nhaân daïng naøy ñaâu coøn laø bang chuû ñaõ moät thôøi oai phong laãm lieät, ngaïo thò giang hoà! Thaåm huynh! Ai ñaõ haïi Thaåm huynh? Huynh ñeä trong bang vaãn thöôøng noùi, bang chuû haõy lieäu chöøng myõ nhaân keá cuûa laõo Haø, sao bang chuû cöù boû ngoaøi tai nhöõng lôøi khuyeân cuûa chö huynh ñeä? Tieåu Thieân ngaïc nhieân: - Myõ nhaân keá naøo cuûa laõo Haø, tieàn boái? Vaãn aùnh maét xoùt xa, Ñoan Moäc Quyù baûo: - Ngay töø ñaàu, laõo Haø Kænh Chi cöù naên næ xin bang chuû haõy cho laõo gia nhaäp boån bang. Khi boïn ta bieát chæ môùi ñoù khoâng laâu laõo cuõng ñaõ töøng naên næ vôùi bang chuû phu nhaân nhö vaäy, boïn ta ñaõ ngôø laõo taát phaûi coù duïng yù. Vaø... Chaøng xua tay ngaên laïi: - Chaäm ñaõ, tieàn boái. Khi noùi laõo Haø ñaõ töøng naèn nì khaån caàu Thaåm phu nhaân, tieàn boái muoán aùm chæ ñieàu gì? Ñoan Moäc Quyù thôû daøi: - Ta queân laø ngöôi chöa töøng bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ra. Vieäc laø theá naøy. Vôùi duïng yù gì ñoù chæ coù moãi laõo Haø bieát. Sau khi ñaõ heát möïc khaån caàu, laõo ñaõ ñöôïc bang chuû phu nhaân nhaän laõo laøm nghóa huynh. - Nghóa huynh? Vaäy laø laõo nghieãm nhieân goïi phu nhaân bang chuû laø muoäi muoäi! Tieåu Thieân keâu nhö theá vì vöøa coù nhöõng caûm nhaän mô hoà veà moái lieân quan huynh ñeä kyø bí naøy. Do khoâng hieåu neân Ñoan Moäc Quyù löôøm maét nhìn chaøng: - Thì ñöông nhieân laø huynh muoäi roài. Ñoù laø keá cuûa laõo, ngöôi hieåu chöa? Neáu chöa hieåu, haõy nghe ta noùi heát ñaõ. Höø! Sau ñoù thì... ÖØ, ta nhôù roài, hoùa ra laõo Haø chæ muoán duøng danh phaän môùi coù naøy ñeå ñaët bang chuû vaøo tình theá khoù xöû, buoäc bang chuû phaûi chaáp thuaän laõo gia nhaäp bang. -362- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Thôû ra moät hôi daøi chaùn ngaùn, Ñoan Moäc Quyù tieáp: - Voâ tình coù danh phaän muoäi phu, bang chuû ñaõ phaûi cho vò nghóa huynh boãng nhieân maø coù kia moät thaân phaän chæ döôùi moät ngöôøi nhöng laïi treân nhieàu ngöôøi, laø Toång hoä phaùp. Thaät ra, ñoù chæ laø moät chöùc phaän höõu danh voâ thöïc. Laõo Haø cuõng bieát nhö vaäy neân ñaønh phaûi an phaän thuû thöôøng, khoâng daùm xem thöôøng ai khaùc, nhaát laø boïn ta naêm ngöôøi ñaõ töøng cuøng bang chuû vaát vaû nhöõng luùc haøn vi. AÙnh maét laõo boãng toaùt ra nhöõng tia nhìn phaãn haän: - Sau nhöõng bieán coá lieân tieáp xaûy ra cho boån bang, vieän côù bang chuû coù nhöõng haønh vi thaát thöôøng vì vaãn thöông nhôù aùi theâ vaø aùi nöõ ñaõ thaát tung, laõo Haø xuùi bang chuû laäp theâm aùi thieáp. Vaø ngöôøi laõo xuùi bang chuû laáy laïi chính laø baøo muoäi cuûa laõo. Boïn ta bieát ñöôïc neân khuyeân bang chuû ñöøng laàm keá cuûa laõo. Tieåu Thieân laïi keâu: - Baøo muoäi cuûa laõo? Laõo coù moät vò baøo muoäi? Moät hay hai? Moät laàn nöõa bò Tieåu Thieân caét ngang doøng hoài öùc, Ñoan Moäc Quyù ñöông nhieân phaûi böïc töùc. Nhöng khi nhìn thaáy neùt maët kyø laï cuûa Tieåu Thieân, laõo do hoà nghi neân coù phaàn naøo dòu laïi: - Ñöông nhieân chæ coù moät. Döôøng nhö ngöôi ñaõ phaùt hieän ñieàu gì? Chaøng caøng theâm khaån tröông: - Moät? Ñöôïc roài! Tính danh cuûa vò baøo muoäi ñoù laø gì? Ñoan Moäc Quyù duø caøng luùc caøng hoà nghi nhöng vaãn phaûi ñaùp: - Laø Haø Nhö Chaâu! Sao? Chaøng ngôøi aùnh maét: - Taïi haï hieåu roài! Vaäy coøn tính danh cuûa bang chuû phu nhaân? Ñoan Moäc Quyù noân nao laï: - Hoa Nhö Ngoïc! Ngöôi hieåu nhö theá naøo? Chaøng boãng mæm cöôøi: - Hoa Nhö Ngoïc? Khaù laém, moät ñaèng laø Hoa, moät ñaèng laø Haø, vò nghóa huynh naøy quaû nhieân coù laém taâm cô, muoán laäp lôø ñaùnh laän con ñen ñaây maø! - Taâm cô? Laäp lôø? Ngöôi muoán noùi... Caâu noùi cuûa Ñoan Moäc Quyù phaûi bò caét ngang. Beân ngoaøi sôn ñoäng boãng vang leân traøng cöôøi ñaéc yù cuûa Haø Kænh Chi: - Gaõ Hoùa Thoâng quaû nhieân ñoaùn khoâng sai. Ra boïn ngöôi ñaõ coù saün ñoàng -363- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long boïn ôû döôùi ñaùy vöïc? Neáu nhö Hoùa Thoâng khoâng nhôù saùu naêm tröôùc tieåu töû tuy rôi xuoáng vöïc nhöng khoâng cheát, coù leõ phen naøy boïn ta ñaõ bò ngöôi tha hoà qua maët. Ha... ha... Tieåu Thieân vuït traàm gioïng, noùi vôùi Ñoan Moäc Quyù: - Neáu ñöôïc, tieàn boái haõy ñöa Thaåm bang chuû ñi tröôùc, taïi haï... Ñuùng luùc ñoù coù tieáng Hoà Lieãu Lieãu hoâ hoaùn: - Tieåu Thieân! Haõy mau ra ñaây giuùp boïn ta! Nhanh leân naøo! Chaøng khoâng caàn caên daën Ñoan Moäc Quyù theâm gì nöõa, vì laõo ñaõ nhanh nheïn xoác laõo nhaân Cuoàng leân vai vaø ñaët ngay ngaén ôû sau löng. Chaøng vöøa lao ra ngoaøi sôn ñoäng vöøa quaùt leân vang ñoäng: - Ñuoåi taän gieát tuyeät, Haø Kænh Chi, taâm ñòa cuûa laõo thaät ñoäc aùc! Ta... Vuùt! Coù tieáng Haø Kænh Chi cöôøi ngaïo maïn: - Quaû nhieân cuõng coù Ñoan Moäc Quyù ôû döôùi naøy. Ngöôi ñònh ñöa vò muoäi phu cuûa ta ñi ñaâu vaäy, Ñoan Moäc Quyù? Ha... ha... Tieåu Thieân ñang lao veà phía Hoà Lieãu Lieãu vaø Tieåu My thì baèng khoùe maét, chaøng nhìn thaáy Haø Kænh Chi ñang tung ngöôøi ñònh voà laáy Ñoan Moäc Quyù. Tieåu My vaø Hoà Lieãu Lieãu ñang khoán ñoán vôùi Vöông Lòch vaø Taân Löông ôû phía sau thì Ñoan Moäc Quyù saép bò Haø Kænh Chi toùm laáy, Tieåu Thieân ñaønh phaûi choïn moät trong hai höôùng ñeå lo öùng cöùu. Nghó Laõnh Khí Coâng cuûa Taân Löông tuy lôïi haïi nhöng neáu Hoà Lieãu Lieãu vaø Tieåu My coá chi trì aét seõ chòu ñöïng ñöôïc trong thôøi gian ngaén, Tieåu Thieân laäp töùc di chuyeån höôùng, lao theo Haø Kænh Chi. Vuùt! Chaøng voäi xaï höõu kình: - Laõo gian taëc! Ñôõ! Vuø... Vuø... Saép söûa toùm ñöôïc Ñoan Moäc Quyù, phaùt hieän coù luoàng khí laïnh ñang xoàng xoäc thaám nhaäp vaøo ngöôøi töø phía haäu taâm, Haø Kænh Chi ñaønh phaûi boû dôû yù ñònh vaø quay ngöôøi phaùt kình ñoái khaùng: - Tieåu töû! Ñôõ! Vuø... -364- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Quyeát laøm cho laõo khoán ñoán vì Laõnh Baêng coâng phu, Tieåu Thieân nhaán theâm chaân löïc vaøo höõu chöôûng vöøa phaùt ñi. Baát ngôø, laõo Haø cöôøi lôùn: - Cuõng coù luùc ngöôi phaûi bò ngöôøi khaùc löøa chöù? Ha... ha... Vuùt! Laõo dòch traùnh thaät nhanh vaø Laõnh Baêng Chöôûng cuûa Tieåu Thieân cöù theo ñaø lao aøo aøo vaøo Ñoan Moäc Quyù. Caøng nguy hieåm hôn, ngay phía sau löng laõo Ñoan Moäc Quyù chính laø laõo nhaân Cuoàng, laø ngöôøi ñaùng lyù chaøng phaûi goïi laø thaân phuï. AØo... AØo... Laõo Haø cöôøi laø phaûi. Keá laõo ñang duøng cuõng chính laø keá Tieåu Thieân ñaõ töøng duøng vaø baây giôø ñeán löôït chaøng bò löøa. Hoàn baát phuï theå, Tieåu Thieân coá thu kình veà ñöôïc bao nhieâu hay baáy nhieâu. Nhöng... AÀm! Höï! Ñoan Moäc Quyù tuy loaïng choaïng ngaû nghieâng nhöng vaãn coá oån ñònh cöôùc boä, vaø tieáp tuïc chaïy nöõa. Khoâng gì haän baèng chính mình haï thuû ngöôøi thaân duy nhaát cuûa mình, nhaát laø vieäc haï thuû ñoù laø do truùng keá cuûa keû khaùc, Tieåu Thieân aàm aàm lao vaøo Haø Kænh Chi, ñoâi muïc quang toùe löûa: - Laõo taëc phaûi cheát! Ñôõ! Vuø... Vuø... Löôøng tröôùc phaûn öùng naøy cuûa chaøng, Haø Kænh Chi vaän duïng toaøn löïc vaøo song traûo: - Ngöôi chôù quaù töï phuï vaø yû töôïng vaøo Laõnh Haêng Chöôûng. Haõy neám Nguõ Haønh Long Hoàn Traûo! Vuït! Vuït! ÔÛ phía sau boãng vang leân lôøi caàu cöùu cuûa Hoà Lieãu Lieãu: - Tieåu Thieân! Laõnh Khí Coâng cuûa Taân Löông, boïn ta kham khoâng noåi roài! Vôø nhö baán loaïn, chaøng vöøa dòch ngöôøi nhö khoâng muoán cuøng Haø Kænh Chi so chieâu, vöøa goïi Hoà Lieãu Lieãu: - Ñöôïc! Taïi haï ñeán ñaây, nhöng coøn laõo Haø naøy? Haø Kænh Chi taâm cô xaûo quyeät, bieát Tieåu Thieân ñang tìm caùch chaïy veà phía coù Taân -365- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Löông ñang giaûi quyeát hai aû kia, laõo chaäp chôøn ngaên ñöôøng ñoùn loái Tieåu Thieân: - Ngöôi haõy lo thaân ngöôi thì hôn! Haõy xem! Laõo ñaõ truùng keá cuûa chaøng. Chaøng gaàm vang: - Truùng! Vuø... AÀm! Khoâng kòp trôû tay khi Tieåu Thieân ñònh chaïy ñi nhöng ñaõ baát ngôø chaïy laïi, Haø Kænh Chi bò chaán kình tuy nheï nhöng soá laõnh khí thaám nhaäp laïi khaù nhieàu. Laõo phaûi run baén toaøn thaân. Ñaõ theá, Tieåu Thieân coøn nöông theo tieáng chaán kình, lao vuùt veà phía Tieåu My vaø Hoà Lieãu Lieãu. Vuùt! Kòp luùc chaøng nhìn thaáy Tieåu My tuy ñang reùt run nhöng vaãn bò Taân Löông quaät vaøo moät kình Laõnh Khí. Taân Löông cöôøi ñoäc aùc: - Naïp maïng! Haéc... haéc... AØo... AØo... Tieåu My haát tay ñònh choáng traû thì nghe tieáng gaàm cuûa Tieåu Thieân ngay treân ñænh ñaàu: - Tieåu My, mau traùnh! Vuø... Vuø... Tieåu My vöøa kòp loän ngöôøi veà phía sau thì hai loaïi coâng phu mang theo hôi laïnh ñaõ chaïm nhau. AÀm! Laõnh khí toaùt ra traøn treà khieán Hoà Lieãu Lieãu ñang cuøng Vöông Lòch giao ñaáu, caû hai phaûi voäi nhaûy traùnh ra xa. Ñöa maét nhìn, thaáy Haø Kænh Chi ñònh ñuoåi theo Ñoan Moäc Quyù, Tieâu Thieân quaùt: - Tieåu My! Haõy coá ngaên laõo Haø laïi! Tieåu My vaãn chöa hoaøn hoàn sau moät luùc bò Taân Löông lieân tuïc doàn eùp laõnh khí vaøo ngöôøi naøng, duø muoán thöïc hieän theo ñònh yù cuûa Tieåu Thieân, naøng cuõng ñaønh baát löïc. Phaùt hieän ñieàu ñoù, Taân Löông nhaûy xoå vaøo chaøng: - Tieåu Thieân! Ngöôi ñaønh chaáp nhaän soá maïng vaäy! Ñôõ! -366- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... Vuø... Tieåu Thieân lo laéng, heát muoán cuøng Taân Löông giao thuû. Baát ngôø coù tieáng Hoà Lieãu Lieãu goïi to: - Tieåu My! Ta giao laõo Nhò trang chuû naøy cho muoäi! Nhanh leân! Mieäng baûo nhanh nhöng chính Hoà Lieãu Lieãu ñaõ nhanh chaân lao veà phía Haø Kænh Chi. Vuùt! Coù ngöôøi ñuoåi theo Haø Kænh Chi coøn hôn laø khoâng coù, Tieåu Thieân coá doác toaøn boä noã löïc vaøo vieäc so taøi laõnh khí vôùi Taân Löông: - Haõy ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Baát ngôø phaûi ñöông ñaàu vôùi duõng löïc ñoät nhieân coù cuûa Tieåu Thieân, Taân Löông heát caû ngaïc nhieân. Y thaän troïng xuaát chieâu: - Laõnh Khí Vôøn Thuûy! Ñôõ ! AØo... AØo... Nhìn luoàng söông vuï giaù laïnh do Taân Löông haát ra cöù laø laø bay ñeán thoaït taû thoaït höõu, Tieåu Thieân coù caûm nhaän caùch phaùt chieâu cuûa ñoái phöông ñaâu khaùc gì kieám phaùp cuûa Löu Thuûy Haønh Vaân Phi Laïc. Vì theá, tuy khoâng theå vaän duïng kieám phaùp Phi Laïc nhöng vôùi kieám quyeát ñaõ thuoäc naèm loøng, Tieåu Thieân cuõng ngaïo ngheã xuaát kình: - Coøn ñaây, Laõnh Baêng Löu Thuûy! Ñôõ! Vuø... Vuø... Moät ñaøng laø Vôøn Thuûy, moät ñaøng laø Löu Thuûy. Hai coâng phu Laõnh Khí Baêng cöù theá chôøn vôøn cuoän vaøo nhau. U... u... AÀm! Ñoät nhieân coù tieáng Tieåu My theùt: - Haéc Saùt Chæ? Ñöôïc! Boån coâ nöông seõ cho laõo thaát phu ngöôi bieát theá naøo laø coâng phu Thaát Caàm Ñoaïn Tuyeät Khuùc! Ñôõ! AÀm! AÀm! Ñöa maét nhìn, Tieåu Thieân vöøa kinh ngaïc vöøa möøng vì voõ coâng cuûa Tieåu My khoâng nhöõng -367- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long ñuû söùc bình thuû vôùi Vöông Lòch maø coøn coù daáu hieäu saép chieám ñöôïc thöôïng phong. Chaøng ñònh leân tieáng khích leä Tieåu My, baát ngôø chaøng nghe tieáng gaàm khuûng khieáp cuûa Ñoan Moäc Quyù: - Haø Kænh Chi! Ta quyeát lieàu maïng vôùi ngöôi! Ñôõ! Cuõng coù tieáng phaãn noä cuûa Hoà Lieãu Lieãu: - Haï thuû ngöôøi ñaõ baát ñoäng, laõo thaát phu ngöôi thaät voâ sæ! Ñôõ! Vuø... Vuø... AØo... AØo... Hoang mang vì lo ngaïi cho thaân phuï, Tieåu Thieân lieàn bò Taân Löông taän duïng sô hôû: - Haõy ñôõ Laõnh Khí Ñaûo Ñoäng! AØo... AØo... Khoâng theå phaân thaân, vöøa lo cho phuï thaân vaø lo cho chính sinh maïng mình, Tieåu Thieân truùt toaøn boä söï giaän döõ vaøo song chöôûng, quaät aøo aøo nhö thaùc luõ vaøo Taân Löông: - Ñaûo Ñoäng ö? Beá ñoäng thì coù! Ñôõ! Ñôõ! Vuø... Vuø... Khoâng khí döôùi ñaùy vöïc voán aåm öôùt, sau moät luùc laâu chòu nhieàu taùc ñoäng cuûa laõnh khí vaø Laõnh Baêng Chöôûng, laàn naøy söï giaän döõ cuûa Tieåu Thieân caøng laøm cho laõnh khí tuoân ñaày, ñöa caùi laïnh ôû döôùi ñaùy vöïc ñeán ñænh ñieåm. Vì theá, aån hieän trong chöôûng cuûa chaøng laø nhöõng haït baêng nhoû li ti, chuùng taïo thaønh nhöõng aâm ba kyø laï. Viu... Viu... AÀm! AÀm! Khoâng nhaän ra ñieàu ñoù, Tieåu Thieân cöù truùt giaän vaøo Taân Löông: - Ñôõ! Ñôõ! Vuø... Vuø... Taân Löôïng nhö keùm noäi löïc hôn neân ñang ñeå loä söï gaéng söùc toät baäc vaøo vieäc phaùt kình: - Haõy ñôõ! AØo... AØo... Nhöõng haït baêng nhoû li ti khi naõy giôø nhö ñöôïc keát hôïp vôùi nhau, taïo thaønh nhöõng gioït baêng vöøa to nhö gioït nöôùc vaø cöùng nhö baêng tuyeát ñaõ ñaït ñuû ñoä cöùng. Chuùng theo -368- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long chöôûng kình cuûa Tieåu Thieân, bay raøo raøo raøo vaøoTaân Löông. Raøo... Raøo... AÀm! AÀm! Cuøng luùc bò chaán kình böùc doäi, nhöõng gioït baêng cuõng tua tuûa lao caém vaøo y phuïc cuûa Taân Löông. Nhöõng haït baêng naøy tuy khoâng theå gaây toån haïi gì cho Taân Löông nhöng söï va chaïm cuûa chuùng cuõng khieán toaøn thaân Taân Löông ñau raùt, khieán y vöøa luøi vöøa phaûi suyùt xoa: - OÁi... OÁi... Khoâng boû lô cô hoäi, chaøng phoùng lao voït veà phía Haø Kænh Chi, lo öùng cöùu cho phuï thaân. Vuùt! Tình côø lao ngang qua Vöông Lòch, Tieåu Thieân vaãn coøn phaãn haän neân baát ngôø quaät vaøo moät kình Laõnh Baêng. - Ñôõ! Vuø... Vuø... Baát ngôø phaûi ñoái ñaàu vôùi loaït chöôûng mang theo laõnh khí, Vöông Lòch thaát saéc voäi dòch boä nhaûy traùnh. Vuùt! Tieåu Thieân lao qua nhöng vaãn nghe tieáng Tieåu My ñaéc yù: - Chaïy ñaâu cho khoûi? Ñôõ! Vuït... Vuït... AÀm! Chaøng lao ñeán kòp luùc phaùt hieän Haø Kænh Chi ñang quaät moät traûo toái haäu vaøo Hoà Lieãu Lieãu. Cöù laúng laëng lao ñeán, chaøng khoâng noùi khoâng raèng, xuaát kyø baát yù choäp vaøo Hoà Lieãu Lieãu loâi ra, tay coøn laïi ñôõ ngay vaøo traûo cuûa Haø Kænh Chi. Boäp! Hoå khaåu tay hai ngöôøi tuy khoâng bò chaán ñoäng nhöng Tieåu Thieân do ñaõ coù chuû yù neân vaãn maïo hieåm aùp luoân chöôûng tay vaøo tay laõo Haø. Khoâng hieåu Tieåu Thieân coù duïng yù gì, chæ thaáy chaøng ñang ôû cöï ly quaù gaàn laõo Haø Kænh Chi choäp maïnh tay kia vaøo Baùch Hoäi huyeät cuûa Tieåu Thieân. - Ngöôi muoán cheát! Ha... ha... -369- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Nhöng töø loøng chöôûng tay cuûa Tieåu Thieân baát ngôø coù moät luoàng noäi khí cöïc maïnh xoäc vaøo gan baøn tay cuûa laõo. Do Tieåu Thieân coá yù truyeàn laõnh khí vaøo laõo neân toaøn thaân laõo laäp töùc run baén leân khieán tay kia cuûa laõo vaø caû traøng cöôøi cuûa laõo nöõa ñeàu phaûi ngöng treä. Khi thaáy ñaõ ñaït ñöôïc yù ñoà, Tieåu Thieân vì caàn phaûi baûo toaøn nguyeân khí neân voäi nhaùy maét vôùi Hoà Lieãu Lieãu: - Ñaùnh vaøo taâm thaát laõo! Mau! Hoà Lieãu Lieãu duø khoâng coøn bao nhieâu khí löïc do phaûi giao ñaáu moät luùc khaù laâu vôùi cao thuû, nhöng treân tay vaãn voäi vaøng taëng cho laõo Haø moät quyeàn taän löïc. Binh! Laõo Haø naøo ngôø söï theå naøy neân phaûi hoäc leân moät tieáng thaät lôùn: - Höï! Haát laõo ra, Tieåu Thieân nhanh choùng choäp vaøo thaân hình baát ñoäng cuûa phuï thaân. Töï ñaët leân vai, chaøng vaän löïc quaùt lôùn: - Tieåu My, chaïy thoâi! Tieåu My laäp töùc lui laïi nhöng baát ngôø bò Taân Löông ñuoåi theo. Tieåu Thieân kheõ baûo Hoà Lieãu Lieãu: - Chaïy tröôùc ñi! Mau! Vaø chaøng tung ngöôøi lao veà phía Taân Löông: - Haõy xem Laõnh Baêng Chöôûng cuûa ta! Nghe vaäy, Taân Löông laäp töùc luøi laïi, chuaån bò ñoái chieâu neáu Tieåu Thieân laïi thaät söï phaùt kình. Coù cô hoäi, Tieåu My lieàn chaïy theo Hoà Lieãu Lieãu vaø Ñoan Moäc Quyù. Vuùt! Tieåu Thieân laïi ñaït yù ñoà, chaøng luøi laïi maø khoâng heà phaùt chöôûng. Bò Tieåu Thieân hyù loäng, Taân Löông vaø Vöông Lòch cuøng giaän döõ xoâng ñeán: - Tieåu töû thaät xaûo quyeât! Ta... - Ngöôi phaûi... Tieáng gaàm göø cuûa hoï phaûi döøng laïi. Tieåu Thieân ñang duøng chaân, haát Haø Kænh Chi veà phía hoï: - Haõy xem laõo Haø nhö theá naøo ñaõ! Ha... ha... Nhìn laõo Haø maët maøy nhôït nhaït, ñang quaøng xieân chaïy veà phía hoï, Vöông Lòch caû kinh -370- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long keâu leân: - Ñaïi sö huynh! Laïi ñaït yù nguyeän, Tieåu Thieân tung mình chaïy theo boïn Hoà Lieãu Lieãu. Vuùt! Viiettkiiem..com V e k em com -371- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2