Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 33

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

66
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 33

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù ba möôi ba Caøn Khoân Coâng Phu C aøng theo chaân A Xuaân, nhöõng nghi ngôø cuûa Thaåm Ñònh Thieân veà boïn A Xuaân cuõng tan daàn. A Xuaân do thoâng thuoäc ñòa hình neân cöù moät maïch ñöa chaøng vaø Tieåu My vaøo bí ñaïo. ÔÛ A Xuaân khoâng coù baát kyø daáu hieäu naøo khieán chaøng nghi ngôø. Cuõng vaäy, khi ñeán nôi giam giöõ phaïm nhaân, chính A Xuaân laø ngöôøi ñaàu tieân thaûn nhieân ñi vaøo, sau khi phaùt ñoäng cô quan khai môû. A Xuaân cuõng chæ ñieåm cho chaøng nhöõng ñieàu chaøng chöa bieát, giaû duï nhö: - Sau laàn boïn Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo xuaát hieân, ôû döôùi naøy ñaõ coù ít nhieàu thay ñoåi. Duø coù bò cô quan phaùt ñoäng vaø nhoát laïi, chuùng ta coù theå phaùt ñoäng vaøo choã naøy... choã naøy, sau ñoù seõ coù loái thoaùt hieåm bí maät cho chuùng ta. Hoaøn toaøn yeân taâm, Thaåm Ñònh Thieân thong thaû ñi theo A Xuaân. Ngöøng laïi ôû gian nguïc ñaàu tieân, A Xuaân baûo: - Ñoan Moäc Quyù töøng bò giam giöõ ôû ñaây, coù leõ Thaåm huynh coøn nhôù. Khoâng ngôø baây giôø Thaåm huynh laïi coù dòp quay laïi. Ñang quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi bò giam giöõ, Thaåm Ñònh Thieân vaãn ñöa böôùc, tieán ñeán gian nguïc keá tieáp. Baát ngôø chaøng nghe Tieåu My keâu leân: - OÂ hay! Sao Xuaân tyû töï giam mình vaøo nguïc? Raàm! Quay laïi chaøng nhìn thaáy söï vieäc ñuùng nhö Tieåu My hoâ hoaùn. ÔÛ gian nguïc ñaõ töøng giam giöõ Ñoan Moäc Quyù, A Xuaân sau khi böôùc vaøo ñaõ khoùa kín cöûa nguïc. Thoaùng nghi ngôø, Thaåm Ñònh Thieân quay laïi thaät nhanh. Vuùt! Trong luùc chaøng coøn loay hoay, tìm caùch môû hoaëc phaù huyû cöûa nguïc, voán laø haøng chaán song kieân coá, A Xuaân thaûn nhieân ñöa tay chaïm vaøo moät maáu choát nhoû ôû goùc cuoái gian nguïc. -398- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Töø ñoù, moät bí moân heù loä, ñuû cho A Xuaân laùch ngöôøi ñi vaøo. Chaân böôùc vaøo, A Xuaân quay laïi cöôøi ñaéc yù: - Ngöôi ñöøng töôûng seõ thoaùt khoûi nôi naøy. Khoâng nhöõng theá, boïn ngöôøi ngöôi ñònh cöùu taát taû seõ theo haàu ngöôi ôû beân kia cöûu tuyeàn. Ha... ha... Khoâng ngôø A Xuaân laïi coù saün söï saép ñaët naøy, chaøng quaùt to vaø haát maïnh moät kình Laõnh Baêng: - A Xuaân! Sao ngöôi ñaønh loøng phaûn laïi chuû nhaân ngöôi? Ñôõ! Vuø... Vuø... Laõnh Baêng Chöôûng lao qua nhöõng haøng chaán song, quaät thaúng vaøo bí moân, nôi ñang kheùp laïi che kín hoaøn toaøn A Xuaân. AÀm! A Xuaân ñaõ bieán maát, Thaåm Ñònh Thieân ngô ngaùc nhìn gian thaïch thaát roãng khoâng. Tieåu My chôït goïi: - Thieân ca! Chuùng ta cuõng bò aû giam roài. Ñöa maét nhìn loái daãn vaøo nôi giam giöõ, ñuùng nhö Tieåu My noùi, cô quan ñaõ phaùt ñoäng, phong beá loái xuaát nhaäp. Thaåm Ñònh Thieân giaän döõ gaàm vang: - Theo ta mau! Gia phuï phen naøy nguy maát! Vuùt! Chaøng chaïy ñeán nhöõng nôi vöøa ñöôïc A Xuaân chæ ñieåm, hy voïng seõ kòp thoaùt tröôùc khi aû phong beá taát caû. Voâ voïng! Duø chaøng goõ, voã theá naøo ñi nöõa, toaøn boä vaãn kín nhö böng, khoâng moät cô quan naøo chòu ñoäng ñaäy ñeå taïo cho chaøng loái thoaùt hieåm. Chöa heát nhöõng vieãn caûnh ñaùng sôï, ôû nhöõng gian nguïc ñang giam giöõ phaïm nhaân, laàn löôït vang leân nhöõng tieáng ñoäng kyø quaëc. Huîch! Huîch! Hoát hoaûng, chaøng chaïy ñeán vaø ñöa maét nhìn qua nhöõng chaán song. Hoï, nhöõng ngöôøi chaøng ñònh giaûi cöùu, taát caû ñeàu ngaõ xuoáng. Hoï trôïn to nhöõng ñoâi maét voâ hoàn vaø maùu moàm maùu muõi traøo ra. Chaøng luøi laïi thaät xa, goïi Tieåu My: - A Xuaân ñaõ leùn phoùng ñoäc. My muoäi haõy mau beá khí ñöøng ñeå ñoäc khí xaâm nhaäp! -399- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu My kinh hoaøng, luøi coøn xa hôn vò trí Thaåm Ñònh Thieân ñaõ luøi. Chôït nhôù baûn thaân khoâng ngaïi ñoäc, chaøng daën Tieåu My: - Muoäi nhôù ñöøng bao giôø laïi gaàn. Ta khoâng sôï ñoäc, seõ coù caùch hoùa giaûi heát ñoäc khí. Döùt lôøi, chaøng quaät lieân tieáp möôøi kình Laõnh Baêng vaøo ñuû möôøi gian thaïch thaát, trong ñoù coù chín gian laø coù theå nhìn thaáy thi theå phaïm nhaân vöøa cheát. Vuø... Vuø... AÀm! AÀm! Laõnh khí chöôûng Laõnh Baêng laøm toaøn boä baàu khoâng khí beân trong ñoù phaûi laïnh theo. Chuùng hoaù thaønh nhöõng haït baêng nhôû vaø rôi xuoáng neàn ñoäng. Tuy chöa bieát laøm nhö theá ñeå laøm gì nhöng Thaåm Ñænh Thieân vaãn vaän duïng chaân löïc vaøo chöôûng tay, chaïm maïnh vaøo moät haøng chaán song cuûa moät gian nguïc. Nhöõng haøng chaán song laäp töùc gaõy ñoâi. Coong... coong... Chuùng gaõy vì Baêng Chöôûng ñaõ laøm chuùng laïnh vaø doøn, ñuùng nhö chaøng nghó. Böôùc vaøo, chaøng ngoài xuoáng xem xeùt thi theå cuûa keû ñaõ cheát, chöa bieát ñoù laø thi theå cuûa chaùnh hay phoù ñöôøng vaø laø ñöôøng naøo trong nguõ ñöôøng ôû Nguõ Haønh Bang. Thi theå naøy quaû nhieân coù daáu hieäu truùng ñoäc, chöùng toû nhöõng phaïm nhaân coøn laïi cuøng chung moät soá phaän. Khaùm xeùt toaøn boä y phuïc, chaøng thaát voïng vì khoâng tìm thaáy ñieàu caàn tìm. Khoâng naûn loøng chaøng laàn tay vaø tìm ôû döôùi hai xaø caïp, ñoù laø vò trí tröôùc kia chaøng thöôøng duøng ñeå caát giaáu nhöõng gì caàn caát giöõ. Cuõng khoâng coù vaät chaøng caàn tìm. Thaät söï thaát voïng chaøng ñaønh duøng tay söûa cho ngay ngaén thi theå noï. Baát chôït ngöïc aùo cuûa thi theå trong luùc chaøng söûa boãng xeäch qua moät beân, ñeå loä phaàn da thòt ñaõ traéng nhôït do aûnh höôûng cuûa Laõnh Baêng Chöôûng. Treân choã da thòt ñeå loä coù nhieàu töï daïng. Nghi ngôø, chaøng môû phanh ngöïc aùo cuûa thi theå. Hai maét vuït saùng quaéc, chaøng laåm nhaåm ñoïc nhöõng töï daïng ñöôïc chính chuû nhaân töï tay xaâm vaøo. Vaäy laø chaøng ñaõ coù theâm moät phaàn nöõa cuûa kinh vaên Caøn Khoân, phaàn tröôùc ñaõ ñöôïc Ñoan Moäc Quyù ñoïc cho nghe. -400- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Lao qua gian nguïc keá tieáp, chaøng vaãn y caùch ñoù vaø phaùt hieän phaàn kinh vaên thöù ba ñöôïc caát giaáu ôû xaø caïp. Tuaàn töï, chaøng thu hoài ñuû möôøi phaàn kinh vaên, laø ñuû cho hai phaàn Trung - Thöôïng cuûa tuyeät hoïc Caøn Khoân, ôû chín thi theå cuûa chín vò chaùnh phoù ñöôøng chuû. Hoï tuy khoâng bieát ñoù laø kinh vaên gì nhöng vaãn xem troïng vì ñoù laø phaàn ñöôïc bang chuû ñích thaân giao phoù. Khoâng nhö Ñoan Moäc Quyù, coù theå töï ghi nhôù, duø khoâng coù caùch naøo vaän duïng phaàn kinh vaên khoâng ñaàu khoâng ñuoâi ñoù - Nhöõng nhaân vaät naøy ñaõ töï tìm ra caùch ghi nhôù rieâng cuûa hoï. Ngöôøi thì xaâm vaøo ngöïc, keû thì xaâm ôû phaàn ñuøi trong. Cuõng coù ngöôøi ghi laïi treân giaáy vaø caát giaáu ôû nôi hoï cho laø kín ñaùo. Haø Kænh Chi khoâng bieát neân khoâng luïc soaùt. Vaû laïi, duø laõo coù tra hoûi, vì hoï khoâng bieát ñoù laø kinh vaên Caøn Khoân neân hoï cuõng khoâng coù gì ñeå cung xöng. Sau ñoù, duø laõo Haø coù duøng Nhieáp Hoàn Ñaïi phaùp ñeå mong hoï töï thoá loä, laõo cuõng khoâng thu keát quaû. Laõo naøo ngôø phuï thaân chaøng laïi coù moät caùch boá trí coù theå noùi laø ngöôïc ñôøi. Tieåu My tuy khoâng daùm tieán laïi gaàn nhöng qua haønh ñoäng cuûa chaøng vaø qua neùt maët caøng luùc caøng khaån tröông, coù pha laãn saéc thaùi vui möøng cuûa chaøng, naøng cuõng phaàn naøo ñoaùn ra. Khi Thaåm Ñònh Thieân quay laïi, naøng voäi chaïy laïi ñeå hoûi thaêm thì chaøng voäi ñöa tay ngaên laïi: - Ta ñaõ thu thaäp ñuû tuyeät hoïc Caøn Khoân. Ta caàn yeân tònh ñeå saép xeáp laïi. Hôn nöõa, ñoä khí chöa haún ñaõ tieâu tan, muoäi cuõng khoâng neân leân tieáng. Khoâng leân tieáng cuõng khoâng heà gì, ñoái vôùæ Tieåu My, lôøi cuûa chaøng laø ñoàng nghóa vôùi hoï seõ thoaùt. Mau hay laâu laø tuøy ôû söï thoâng tueä cuûa chaøng, tuøy ôû tö chaát cuûa chaøng, laø thoâng minh ñónh ngoä hay khoâng. Chaøng ñang laéng ñoïng hoaøn toaøn, caû veà theå xaùc laãn taâm linh. Thôøi gian tuy cuøng laéng ñoïng nhöng chuùng vaãn troâi. - Chuùng ta ñi, My muoäi. Ñang thieâm thieáp vì quaù moøn moûi, Tieåu My giöït mình choaøng daäy: - Thieân ca ñaõ... Chaøng mæm cöôøi: -401- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Toäi cho muoäi phaûi vì ta chòu khoå. Ñöôïc roài, ngay khi thoaùt hieåm ta seõ tìm cho muoäi ít thöùc aên. Nhaát ñònh muoäi ñaõ ñoùi laém roài. Tieåu My duø khoâng muoán cuõng phaûi nuoát nöôùc boït khan. Nhöng khi ñaõ göôïng ñöùng leân, naøng loä veû hoát hoaûng: - Khoâng ñöôïc laâu, Thieân ca. Nhö tieåu muoäi ñaõ ñaùnh daáu, chuùng ta löu laïi ôû ñaây gaàn möôøi ngaøy roài. Leänh toân... Chaøng giaät mình nhìn vaøo nôi Tieåu My löu chæ. Quaû nhieân ñaõ coù chín vaïch ñöôïc Tieåu My löu laïi ñeå ñaùnh daáu töøng ngaøy qua ñi. Chaøng laäp töùc naém tay Tieåu My: - Ñi naøo! Ta seõ giuùp muoäi! Vuùt! Chaøng ñeán gian nguïc ñaõ töøng giam Ñoan Moäc Quyù. Buøng! Nhöõng thanh chaán song laäp töùc bò chöôûng kình cuûa chaøng haát bay khoûi vaùch ñaù. Chaøng tieán ñeán vò trí coù bí moân nôi tröôùc kia A Xuaân ñaõ boû ñi. AÀm! Vaùch ñaù vôõ toang, ñeå loä moät ñòa ñaïo ngaàm daãn maõi leân cao. Vuùt! Chaøng ñöa Tieåu My ñeán moät nôi raát gioáng moät tònh phoøng. Nhöng luùc naøy, tònh phoøng hoaøn toaøn bò boû khoâng, taïo cho chaøng moät söï ngôø vöïc khoân taû. Loâi Tieåu My ñi khaép Toång ñaøn Nguõ Haønh Bang, Thaåm Ñònh Thieân caøng luùc caøng theâm ngôø vöïc vì khoâng tìm thaáy boùng daùng baát kyø ai. Tieåu My ñaõ quaù ñuoái söùc nhöng vaãn laøo thaøo noùi leân nghi vaán cuûa chính chaøng: - Khoâng coù ai ôû ñaây, phaûi chaêng boïn chuùng ñeàu ly khai nôi naøy ñeán Haéc Saùt Trang nhö lôøi Thieân ca ñaõ bòa ñaët? Chaøng thaät söï khaån tröông: - Ñaõ laø lôøi do ta bòa ra, coù leõ naøo truøng hôïp vôùi söï thaät? Nhöng, maëc chuùng... Chuùng ta haõy lo cho söï an nguy cuûa gia phuï tröôùc ñaõ. Chaøng nhaác boång Tieåu My, ñöa naøng ñi thaät nhanh, ly khai khoûi Toång ñaøn Nguõ Haønh Bang. Vuùt! -402- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Baát ngôø chaøng döøng laïi. Hai coã xe do chaøng ñöa ñeán vaãn coøn ñoù. Chaøng ñaët Tieåu My vaøo moät coã xe vaø chính chaøng laøm gaõ xa phu. Tröôùc khi ra roi, cho coã xe chaïy, chaøng noùi voïng laïi phía sau cho Tieåu My: - Trong xe coù saün vaät thöïc. Ñieàu caàn yeáu laø khi aên xong muoäi haõy lo nghæ ngôi. Tieåu My leân tieáng: - Coøn Thieân ca? Chaøng cho ñoâi tuaán maõ tung voù: - Ta ñaõ quen roài. Luùc ôû trong Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát, khi nhaäp ñònh toïa quan, ta khoâng caûm thaáy ñoùi khaùt. Ñi! Coã xe lao nhanh, suoát töøng chaëng ñöôøng daøi, laøm cho taâm traïng khaån tröông cuûa chaøng nhôø ñoù cuõng vôi ñi chuùt ít. oOo - Ñöùng laïi! Thaåm Ñònh Thieân khoâng heà döøng coã xe. Traùi laïi, chaøng vöøa ñöùng thaúng treân coã xe vöøa coá tình giuïc cho coã xe chaïy nhanh hôn. Nhöõng nhaân vaät vaän ñaïo phuïc vöøa leân tieáng goïi chaøng döøng laïi, thaáy haønh ñoäng lieàu lónh cuûa chaøng beøn uøa ra vaây quanh coã xe, quyeát lieät ngaên caûn: - Tieåu töû! Sinh maïng cuûa phuï thaân ngöôi... Vuùt! Chaøng tung mình nhaûy khoûi coã xe, dieän ñoái dieän vôùi boïn vaän ñaïo phuïc hôn ba möôi ngöôøi, chaøng cöôøi laïnh: - Sinh maïng cuûa gia phuï nhö theá naøo? Phaûi chaêng Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo cuõng chung phaàn vôùi boïn Haø Kænh Chi? Chaøng chæ coù moät mình. Thaùi ñoä hieân ngang ñaày khí phaùch cuûa chaøng laøm cho boïn thuoäc haï Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo coù phaàn do döï. Moät gaõ coá gaàm theùt thò uy : - Caùi gì laø chung phaàn, ai laø Haø Kænh Chi, boïn ta, Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo khoâng caàn bieát. Chaøng ñaûo maét nhìn hoï. Quaû nhieân boïn chuùng coù ñuùng ba möôi saùu nhaân vaät. Coã xe theo ñaø vaø ñöôïc boïn Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt coá tình cho chaïy qua giôø boãng -403- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long döng ngöøng laïi. Coù tieáng cuûa Tieåu My töø coã xe vang leân: - Thieân ca, Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt khoâng maáy khi rôøi khoûi sôn moân. Boïn chuùng ôû ñaây nhö coù duïng yù chôø Thieân ca? Nhaän ra Tieåu My, gaõ khi naõy ñaõ leân tieáng baây giôø cöôøi saèng saëc: - Laø ngöôi, aû tieän nhaân coá tình tieàm phuïc boån Linh Ñaïo! Khoâng sai! Boïn ta ñöôïc leänh ñöa caû hai veà cho Ñaïo Chuû xöû trò! Ha... ha... Ñoâi maét Tieåu Thieân vuïi chôùp ngôøi, chaøng ngaång maët coá yù cöôøi vang doäi: - Boïn ngöôi ñònh baét ta? Ñöôïc! Haõy taän duïng moïi sôû hoïc boïn ngöôi coù. Boïn ngöôi chæ coøn moät cô hoäi duy nhaát maø thoâi. Ha... ha... ha... Traøng cöôøi traøn treà noäi löïc cuûa chaøng khieán boïn chuùng ruùng ñoäng. Gaõ noï tuy bieán saéc nhöng vaãn coá quaùt lôùn: - Laäp traän Ñòa Saùt! Phaùt ñoäng! Ñaùnh! Voøng ngöôøi ba möôi saùu maïng laäp töùc chuyeån ñoäng. Baûy möôi hai caùnh tay ñoàng loaït cöû leân cao chuaån bò phaùt kình chæ ñeå ñoái phoù vôùi moät nhaân vaät duy nhaát. Thaåm Ñònh Thieân ngöng cöôøi. Thay vaøo ñoù, tieáng quaùt cuûa chaøng thaät vang doäi: - Boïn ngöôi laø nhöõng keû ñaàu tieân ñöôïc ta cho neám tuyeät hoïc Caøn Khoân! Ñôõ! AØo... AØo... Hai tay khoa voøng, chaøng quaät kình veà töù phöông taùm höôùng. AØo... AØo... Boïn Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo cuøng moät luùc roáng leân: - Ñaùnh! Vuø... Vuø... Ba möôi saùu ngöôøi, baûy möôi hai kình caøng luùc hieän höõu. Vuø... Vuø... Nhöng ñaõ quaù muoän neáu so vôùi tuyeät hoïc cuûa Thaåm Ñònh Thieân ñang buùng maïnh ra xung quanh. AÀm! AÀm! AÀm! Haøng loaït nhöõng tieáng chaïm kình vang leân laøm cho voøng vaây ba möôi saùu ngöôøi cuøng bò ñaåy baät veà phía sau nhö bò cuoàng phong vöøa queùt ngang. Höï! Höï! Höï! -404- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Thòch! Thòch! Thòch! Nhìn ba möôi saùu teân cuøng ri ræ maùu ôû khoùe mieäng, cuøng coù saéc maët nhôït nhaït nhö da ngöôøi cheát, chaøng laïnh gioïng: - Noùi! Phaûi chaêng Haø Kænh Chi ñaõ cuøng caáu keát vôùi laõo ñaïo Linh Hoùa? Chuùng nhìn nhau khoâng noùi. Khoâng nhöõng theá, chuùng baát ngôø ñoàng loaït boû chaïy. Vuùt! Vuùt! Chaøng cöôøi daøi vaø toaøn thaân lieàn bieán maát nhö boùng u linh: - Boïn ngöôi khoâng noùi ö? Ñöôïc! Ta cuõng khoâng caàn boïn ngöôi noùi vaø boïn ngöôi seõ vónh vieãn caâm laëng. Ha... ha... Vuùt! Boùng u linh naøy ñaûo quanh luõ Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo ñang cuoáng cuoàng boû chaïy, nhöõng tieáng keâu ñau ñôùn cuõng tuaàn töï vang leân: - A... - A... ... Chuùng laàn löôït laûo ñaûo roài ngaõ xuoáng. Thaåm Ñònh Thieân khi hieän thaân ñang ung dung ngoài treân coã xe. Chaøng ra roi: - Ñi! Coã xe laïi tung voù, coù tieáng Tieåu My hoûi trong noãi sôï haõi hoang mang: - Thieân ca ñaõ gieát taát caû boïn chuùng? Chaøng cöôøi laït: - Khoâng! Ta chæ cho chuùng thaät söï bieán thaønh luõ Ñaïo Noâ. Khoâng nghe ñöôïc, khoâng noùi ñöôïc, cuõng khoâng caàn voõ coâng, chuùng chæ coøn laø nhöõng con ngöôøi hoaøn toaøn voâ haïi vôùi baát kyø ai chuùng gaëp. Tieåu My thôû ra nheø nheï: - Coâng phu cuûa Thieân ca... Chaøng daèn gioïng: - Duø laø coâng phuû tuyeät ñænh cuõng voâ ích neáu ta khoâng kòp giaûi cöùu gia phuï. Tieåu My lo laéng: - Thieân ca nghó leänh toân laø do Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo baét giöõ? -405- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng höôùng maét nhìn xa xaêm: - Chæ coøn naêm daëm nöõa laø ñeán choã gia phuï vaø Ñoan Moäc thuùc aån thaân. Nôi naøy chæ coù boïn A Haï, A Thu bieát, nghóa laø chæ coù boïn Haø Kænh Chi bieát. Côù sao coù söï phaùt hieän ngaên loái cuûa boïn Tam Thaäp Luïc Tuaàn Ñaïo? Tieåu My ngaäp ngöøng: - Bieát ñaâu laø do laõo aùc ñaïo tra hoûi, Lieãu tyû buoäc phaûi cung xöng? Chaøng thoaùng giaät mình nhöng sau ñoù laéc ñaàu: - Lieãu Lieãu ö? Ta khoâng tin chuyeän ñoù ñaõ xaûy ra! Vuùt! Vuùt! Cuøng vôùi söï baát ngôø xuaát hieän cuûa möôøi hai nhaân vaät coøn coù moät thanh aâm vang leân: - Ngöôi khoâng tin cuõng khoâng ñöôïc. Boïn ta ñöôïc leänh Thieáu Ñaïo Chuû cung nghinh ngöôi. Chaøng cho coã xe döøng laïi: - Thaäp Nhò Chi Phoøng Ñaïo! Ñeán nhanh ñaáy! Theá naøo? Laø do Thieáu Ñaïo Chuû sai xöû aø? Toát! Tröôùc heát, ta haõy laáy maïng boïn ngöôi tröôùc ñaõ! Vuùt! Laàn naøy chaøng nhaûy xuoáng vaø cuøng vôùi coã xe ñöùng ôû giöõa voøng vaây cuûa boïn Thaäp Nhò Chi Phoøng Ñaïo. Tieåu My töø trong coã xe chui ra, maét toùe löûa nhìn boïn aùc ñaïo: - Hoùa Thoâng ñaâu? Moät gaõ cöôøi laïnh: - Tieåu My? Ngöôi hoûi ñeå laøm gì? Hay ngöôi muoán ñöôïc thaønh thaân vôùi Thieáu moân chuû baûn moân Laõnh Khuyeát nhö Lieãu Lieãu cuõng ñang muoán? Tieåu My ngô ngaùc: - Laõnh Khuyeát Moân? Boïn ngöôi khoâng coøn laø ngöôøi Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo? Gaõ noï chôït coù saéc maët kyø laï, coù caûm töôûng nhö gaõ vöøa noùi moät ñieàu gì ñoù maø thaät ra gaõ khoâng neân noùi, khoâng ñöôïc noùi. Phaùt giaùc ñieàu naøy, Thaåm Ñònh Thieân baát ngôø naït vang: - Baát taát phaûi phí lôøi vôùi chuùng! My muoäi! Ñaùnh! Vaø chính chaøng laø ngöôøi ñaàu tieân vung chöôûng ñaùnh baät coã xe veà phía boïn Thaäp Nhò Chi Phoøng Ñaïo. -406- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... AÀm! Raøo... Raøo... Khoâng keå ñoâi tuaán maõ ñang kinh hoaûng boû chaïy, maûnh vuïn töø coã xe chôït bay taùn loaïn veà phía ñoái phöông nhö muoân ngaøn muõi aùm khí lôïi haïi. Viu... Viu... Boïn Thaäp Nhò Chi chöa kòp coù thaùi ñoä naøo ñoái phoù vôùi Thaåm Ñònh Thieân vaø Tieåu My phaûi lo tung chöôûng haát kình choáng ñôõ nhöõng maûnh vuïn töø coã xe. Khoâng boû lôõ cô hoäi, Tieåu My baät tung ngöôøi leân cao, vöôn maïnh song thuû nhö ñoâi vuoát chim öng chuïp aøo xuoáng. - Haõy xem coâng phu Thaát Caàm! Ñôõ! Vuùt! AØo... AØo... Thaåm Ñònh Thieân thu hai tay vaøo loøng vaø baát ngôø baät maïnh ra: - Laõnh Khuyeát Moân ö? Caøng toát! Cheát! Vuø... Vuø... Phaùt hieän ra coâng phu tuyeät hoïc quaù lôïi haïi cuûa chaøng thì ñaõ muoän, boïn chuùng ñaønh ñoàng loaït hoâ hoaùn: - Mau baøy traän! Ñaùnh! Vuø... Vuø... AÀm! AÀm! AÀm! Phaûn öùng cuûa chuùng tuy chaäm nhöng daãu sao cuõng giuùp chuùng chi trì sinh maïng. Ñieàu ñoù khieán cho Thaåm Ñònh Thieân gaàm vang: - Khaù ñaáy! Coù hôn boïn Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt ñoâi phaàn. Ñôõ! Vuø... Vuø... AØo... AØo... Tieåu My cuõng theùt leân uy maõnh: - Luõ aùc ñaïo ñaùng cheát! Vuït! Vuït! Nhaän ra neáu muoán doác toaøn löïc ñoái phoù vôùi Thaåm Ñònh Thieân thì khoâng theå khoâng keå ñeán Tieåu My. Moät gaõ chôït taùch ra, cuoàng noä lao vaøo Tieåu My: -407- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Hoùa ra tieän tyø ngöôi ñaõ leùn luyeän coâng phu Thaát Caàm! Toäi ñaùng cheát! Ñôõ! Vuø... Vuø... Möôøi moät teân coøn laïi khoâng heïn maø ñoàng cuøng nhau haát maïnh song chöôûng, quaät buûa vaøo Thaåm Ñònh Thieân: - Tieåu töû! Ñôõ! AØo... AØo... Vuø... Vuø... AÀm! AÀm! AÀm! Cuøng luùc loaït chaán kình naøy vang leân, ôû phía Tieåu My boãng phaùt ra tieáng gaøo theâ thaûm: - Boäp! - A... a... a... Boïn Thaäp Nhò Chi ñöa maét nhìn maø ruùng ñoäng. Gaõ noï khoâng hieåu ñaõ giao thuû, ñaõ xuaát chieâu nhö theá naøo maø giôø ñaây toaøn boä dieän maïo cuûa gaõ ñeåu vôõ naùt, maùu nhuoäm khaép nguõ quan. Nhìn qua Tieåu My, höõu thuû cuûa naøng hieän ñang coøn caàm giöõ moät vaät luûng nhuûng dính ñaày maùu. Vaø khoâng caàn hoûi cuõng bieát ñoù laø lôùp da maët cuûa gaõ kia ñaõ bò höõu thuû cuûa Tieåu My baáu vaøo vaø loät ra. Ñang ruùng ñoäng nhö vaäy, tieáng gaàm gheâ rôïn cuûa Thaåm Ñònh Thieân, baát ngôø vang leân khieán moïi ngöôøi quanh ñoù phaûi kinh hoaûng ñeán buûn ruûn töù chi: - Boïn ngöôi cuõng ñaâu thieáu phaàn. Haõy xem Caøn Khoân Thieân Ñòa Nhò Tuyeät coâng phu! AØo... AØo... Vuø... Vuø... Cuoáng cuoàng naâng tay leân phaùt kình, caû möôøi moät teân ñaønh buoâng tay xuoáng vì ngoïn kình baït sôn ñaûo haûi cuûa Thaåm Ñònh Thieân ñaõ aäp ñeán. AÀm! Höï! Höï! Höï! Khoâng chaäm, chaøng thoaét bieán mình, lao xuyeân qua luõ ngöôøi ñang laûo ñaûo. Nhöõng gaõ naøo vaãn may chöa cheát, chaøng pheá boû toaøn boä voõ coâng. Huîch! Huîch! -408- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Choäp vaøo tay Tieåu My, chaøng heùt kheõ: - Ñi! Vuùt! Vuùt! Viiettkiiem..com V e k em com -409- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2