Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 34

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

60
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 34

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài thöù ba möôi tö Caøn Khoân Thieân Ñòa Nhò Tuyeät Chöôûng T ieåu My leân tieáng: - Lieãu tyû! Thaåm Ñænh Thieân vöøa tieáp tuïc ñöa naøng ñi vöøa baûo: - Chuùng coá tình taïo nghi kî giöõa chuùng ta vaø Lieãu Lieãu. Teân khi naõy ñaõ voâ tình noùi hôù hai ñieàu. Thöù nhaát, Lieãu Lieãu khoâng bao giôø chaáp nhaän cuøng Hoùa Thoâng thaønh thaân. Neáu chuyeän naøy xaûy ra, chöùng toû Lieãu Lieãu bò eùp buoäc. Thöù hai, quan troïng nhaát, chuùng töï nhaän laø ngöôøi cuûa Laõnh Khuyeát Moân, cho thaáy laõo aùc ñaïo Linh Hoaù roõ raøng coù caáu keát vôùi Taân Löông. Voõ hoïc cuûa Taân Löông coù xuaát xöù töø quaùi moân naøy. Tieåu My ngôù ngöôøi: - Chæ moät lôøi cuûa gaõ, Thieân ca ñoaùn ñöôïc taát caû? Chaøng vuït traàm gioïng : - Haõy coøn nhieàu ñieàu ta chöa ñoaùn ra. Thöù nhaát gia phuï coøn soáng hay ñaõ bò saùt haïi? Chuùng döôøng nhö ñaõ bieát ta coù luyeän coâng phu Caøn Khoân. Hai löôït traän vöøa roài chính laø hai löôït thaêm doø hö thöïc. - Coøn ñieàu gì nöõa, Thieân ca? - Thöù hai, Nhö Thuûy muoäi. Neáu chuùng bieát ñöôïc ta ñaõ luyeän coâng phu naøy, nhaát ñònh chuùng ta khoâng tha cho Nhö Thuûy muoäi. Cho duø Nhö Thuûy muoäi coù hay khoâng coù ñieåm chæ choã aån thaân cuûa gia phuï cho chuùng bieát. Tieåu My baøng hoaøng: - Thieân ca nghó nhö theá naøo? Leänh muoäi coù hay khoâng coù ñieåm chæ? Chaøng thoaùng traàm tö: - Ta khoâng daùm noùi chaéc. Nhöng töø vieäc chuùng ta baát ngôø bò A Xuaân aùm haïi, coù theå ñoaùn A Xuaân töï yù haønh ñoäng, chöa heà hoûi qua yù Nhö Thuûy muoäi. Caû hai cuõng vöøa ñi ñeán khu röøng nôi phuï thaân cuûa Thaåm Ñònh Thieân vaø Ñoan Moäc Quyù aån thaân. Töø khu röøng lieàn vang ra traøng cöôøi cuoàng ngaïo: - Ngöôi ñoaùn khoâng sai! Ñöøng noùi laø chæ coù A Xuaân naøy, keå caû boïn A Haï cuõng töï bieát theá naøo laø ñuùng sai ñeå coù quyeát ñònh, caàn gì phaûi hoûi yù cuûa ai. Ha... ha... -410- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Thaåm Ñònh Thieân quaéc maét, coá nhìn vaøo khu röøng aâm u: - A Xuaân! Ngöôi coøn daùm ôû ñaây chôø ta sao? AÛ A Xuaân cöôøi vang ra: - Sao laïi khoâng, neáu trong tay ta ñang laø moät ngöôøi maø ngöôi raát quan taâm? Nghe ñaây! Ha... ha... Laãn trong tieáng cöôøi cuûa aû A Xuaân laø moät tieáng keâu theùt phaãn uaát cuûa nöõ nhaân: - Ta thaät khoâng ngôø ñaáy Xuaân tyû! Boïn ngöôi... höï! Nhaän ra ñoù laø thanh aâm cuûa Nhö Thuûy, chaøng ñoäng thaân lao vuùt vaøo, khoâng quan taâm ñeán tieáng keâu ñeà tænh cuûa Tieåu My ñang vang leân ôû phía sau, do chaøng coá tình ñeå laïi, khoâng ñöa naøng theo: - Chuùng laäp keá coá tình daãn duï Thieân ca. Ñöøng vaøo! Vuùt! Nhöng Thaåm Ñònh Thieân ñaõ vaøo. Vaø ngay laäp töùc chaøng nghe ôû phía ngoaøi, tieáng theùt giaän döõ cuûa Tieåu My vang leân loàng loäng: - Laïi laø muï! Muï chöa cheát ö, Haø Nhö Chaâu? Neáu khoâng coù nhöõng gì chaøng ñang nhìn thaáy tröôùc maét, coù leõ chaøng seõ quay ra, ñeå lôõ ngöôøi ñang giao ñaáu vôùi Tieåu My khoâng phaûi chæ coù moät mình muï aùc phuï Tam naõi naõi. Nhöng, ñaùng tieác, hieän tình tröôùc maét laïi khaån tröông hôn beân ngoaøi thaäp boäi. Boïn A Xuaân, A Haï, A Thu, A Ñoâng, caû boán ngöôøi ñeàu ñöùng vaây Nhö Thuûy. Hoï khoâng phaûi ñöùng ñeå haàu caän nhö tröôùc ñaây ñaõ töøng. Laàn naøy hoï laø chuû, Nhö Thuûy laø con tin. Khoâng sai, vì coù con tin trong tay neân aû A Xuaân ung dung baûo chaøng: - Ngöôi ñeán ñöôïc taän ñaây chöùng toû ñaõ trieät haï luõ Thaäp Nhò Chi vaø Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt? Chaøng thôû ra nheø nheï: - Ngöôi coù yeâu saùch gì? Noùi! A Xuaân cöôøi khinh baïc: - Bieát löôïng söùc ñoù. Toát! Vaø nhö vaäy chöùng toû ngöôi ñaõ luyeän xong tuyeät hoïc Caøn Khoân? Chaâng daàn traán tónh, gioïng noùi thaät oân hoøa: - Ñoù laø yeâu saùch cuûa boïn ngöôi? -411- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long AÛ Xuaân thu nuï cöôøi laïi: - Ngöôi hieåu quaù roõ. Ñöa ñaây! Chaøng cöôøi nheï: - Ñaâu theå ñôn giaûn nhö theá ñöôïc. AÛ bieán saéc: - Ngöôi khoâng sôï baøo muoäi cuûa ngöôi maát maïng? Chaøng luøi laïi: - Ta khoâng sôï ñieàu ñoù! Traùi laïi, ta chæ sôï khi ta nhaän laïi ngöôøi thì ngöôøi ñoù chæ laø moät ngöôøi saép cheát. AÛ cau maøy: - YÙ cuûa ngöôi laø... - Boïn ngöôi ñaõ quen duøng ñoäc haïi ngöôøi, ta laøm sao bieát gia muoäi coù bò ngöôi haï ñoäc hay chöa? AÛ giaõn nhanh neùt maët: - Ta chöa laøm gì aû tieän nhaân hai loøng naøy caû. Ngöôi tin khoâng? Chaøng cöôøi nuï: - Ñöông nhieân laø khoâng? AÛ laïi cau maët: - Phaûi nhö theá naøo ngöôøi môùi tin? Chaøng haát maët: - Phaûi ñeå töï gia muoäi noùi ra ñieàu ñoù! Tuy coù chuùt nghi ngôø nhöng A Xuaân vaãn ra leänh cho A Thu: - Giaûi khai aù huyeät cho aû. Vöøa ñöôïc giaûi khai, Nhö Thuûy baät khoùc ngay: - Thieân huynh! Phuï thaân ñaõ... Chaøng noùng naûy xua tay: - Khoâng phaûi voäi. Tieåu huynh chæ muoán bieát veà muoäi. Noùi ñi, hoï coù laøm gì muoäi khoâng? Nhö Thuûy vaãn tuoân leä chan hoøa, laéc ñaàu moät caùch aám öùc: - Muoäi khoâng bò haï ñoäc, nhöng muoäi khoâng cam taâm... Chaøng laïi xua tay: -412- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Coøn voõ coâng? Hoï chæ khoáng cheá huyeät ñaïo thay ñaõ pheá boû voõ coâng? A Xuaân laäp töùc leân tieáng: - Ngöôi yeân taâm! Ñoái vôùi ngöôi, laø keû raát thöùc thôøi, boïn ta ñöông nhieân muoán trao ñoåi vôùi ngöôi moät caùch coâng baèng. Naøo, tuyeät hoïc Caøn Khoân ñaâu? Cuøng moät luùc vôùi caâu noùi cuûa A Xuaân, A Thu cuõng leï tay ñieåm vaøo aù huyeät cuûa Nhö Thuûy. Baát chôït, boïn A Xuaân cuøng bieán saéc khi nghe ôû phía ngoaøi röøng vang voïng vaøo tieáng gaøo thaûm thieát cuûa muï Haø Nhö Chaâu: - Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc! A... a... Khoâng boû lôõ cô hoäi, caùnh tay höõu cuûa Thaåm Ñònh Thieân laäp töùc ñöa cao. Vaø töø ngoùn tay cuûa chaøng, boán loaït chæ kình lieân tuoân ra nhanh nhö nhöõng tia chôùp loùe. Viu... Viu... Boïn A Xuaân khi nhaän thöùc ñöôïc laø boán ngoïn chæ kình kia ñöôïc nhaém vaøo chuùng, khuoân maët ñang bieán saéc cuûa chuùng tröôùc caùi cheát thaûm cuûa muï Haø Nhö Chaâu, laïi theâm moät dòp nöõa bieán saéc. Chuùng haù hoác moàm chöa kòp keâu thì: - Soaït! Soaït! Soaït! Soaït! Ñuùng boán tieáng ñoäng ngoït lòm do boán ngoïn chæ kình xuyeân thuûng cuõng vöøa ñuùng boán thaân hình. Boïn A Xuaân ñoàng loaïi ngaõ ra cheát thaûm maø khoâng hieåu coâng phu gì ñaõ laøm cho chuùng cheát. Thaåm Ñònh Thieân lao ñeán giaûi khai toaøn boä huyeät ñaïo cho Nhö Thuûy. Chính luùc naøy, Tieåu My lao vuùt vaøo. Naøng troøn maét nhìn caûnh töôïng ñang dieãn ra. Nhö Thuûy vöøa khoùc vöøa oâm chaàm Thaåm Ñònh Thieân, coøn boán thi theå cuûa boïn A Xuaân thì ñeán moät gioït maùu cuõng khoâng heà xuaát hieän, cho duø treân ngöôøi chuùng roõ raøng haõy coøn ñoù moãi ngöôøi moät loã thuûng to baèng ñaàu ngoùn tay. Tieåu My keâu kheõ, nhöng noãi baøng hoaøng thì laïi voâ cuøng to lôùn: - Laõnh Baêng coâng phu? Thieân ca cuõng luyeän ñöôïc Laõnh Baêng Chæ töø Laõnh Baêng Chöôûng ñoä naøo? Chaøng ñöùng im cho Nhö Thuûy coù choã vôi saàu haän vaø tuûi buoàn, chaøng gaät ñaàu vôùi Tieåu My: - Nhaän thöùc cuûa My muoäi caøng luùc caøng lôïi haïi. Phaûi chaêng ñoù laø do muoäi ñaõ luyeän -413- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long xong Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc? Tieåu My thôû ra nheø nheï: - Caøng luùc muoäi caøng khoâng hieåu baûn laõnh Thieân ca ñaõ cao thaâm ñeán möùc ñoä naøo. Ñuùng vaäy, muoäi keå nhö ñaõ luyeän xong Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc. Chæ tieác, do tö chaát keùm neân hoûa haàu chöa ñuû. Nhö Thuûy cuõng taïm nguoâi. Naøng roái rít thuùc hoái chaøng: - Thieân huynh! Phuï thaân ñaõ bò Haø Kænh Chi ñöa ñi roài. Chuùng ta caøng chaäm giaûi cöùu, phuï thaân caøng bò chuùng haønh haï nhieàu. Chaøng nheø nheï ñaåy Nhö Thuûy ra: - Laø boïn A Thu ñaõ maät baùo taát caû cho laõo Haø? Nhö Thuûy laïi rôi leä: - Hoï ngaám ngaàm phaûn boäi muoäi. Muoäi chæ nhaän ra khi thaáy laõo Haø vaø Vöông Lòch cuøng xuaát hieän. Chaøng cau maøy: - Khoâng coù Taân Löông, cuõng khoâng coù laõo aùc ñaïo Linh Hoùa? Nhö Thuûy laéc ñaàu: - Nhö muoäi leùn nghe, döôøng nhö hoï ñaõ bieát huynh ñaõ luyeän ñöôïc tuyeät hoïc Caøn Khoân. Ñeå ñeà phoøng huynh tìm ñeán, laõo ñaïo Linh Hoùa vaø boïn Taân Löông phaûi laäp thaønh lieân minh. Hoï phaân ra, Haø Kænh Chi vaø Vöông Lòch thì ñeán ñaây baét giöõ phuï thaân vaø muoäi cuøng vôùi Ñoaïn Moäc thuùc. Taân Löôïng vaø laõo aùc ñaïo Linh Hoùa thì raùo rieát khoå luyeän Laõnh Khí Coâng phu. Chæ vì muoäi khoâng sôùm tin huynh khieán phuï thaân bò lieân luïy. Chaøng coá traán an naøng: - Hoï coá yù, muoäi voâ tình. Ñeán tieåu huynh coøn bò A Xuaân löøa, tieåu huynh khoâng theå traùch muoäi. Ñieàu quan troïng laø muoäi coù nghe nhaéc ñeán Lieãu Lieãu? Nhö Thuûy gaät ñaàu: - Muoäi coù nghe! Lieãu Lieãu ñaõ bò laõo aùc ñaïo sanh caàm. Chính Lieãu Lieãu trong luùc böïc töùc ñaõ cho laõo aùc ñaïo bieát chuyeän cuûa Thieân huynh. Chaøng thoaùng cöôøi nheï: - Vì theá, chuùng cho boïn Thaäp Nhò Chi, Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt ñeán tröôùc ñeå thaêm doø hö thöïc? Nhö Thuûy lo ngaïi: -414- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Chöa heát ñaâu. Haõy coøn boïn Töù Giaû Veä Ñaïo vaø Taû Höõu Hoä Ñaïo ñang chôø Thieân huynh phía tröôùc. Chaøng coù veû khoâng quan taâm ñeán lôøi caùo giaùc cuûa Nhö Thuûy. Chaøng haát maët veà phía boïn A Xuaân: - Döôøng nhö ñaây laø yù ñoà ñaày tham voïng cuûa muï Tam naõi naõi? Muï muoán chieám rieâng cho muï tuyeät hoïc Caøn Khoân. Nhö Thuûy loä veû kinh ngaïc: - Thieân huynh ñoaùn ra ñuùng. Nhö muï khoâng cam loøng chia seû tuyeät hoïc ñoù vôùi boïn Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo. Muï caøng baát bình khi bieát laõo aùc ñaïo chæ xem troïng Taân Löông, chæ trao cho ñaïi sö huynh cuûa muï chöùc Hoä phaùp cuûa Laõnh Khuyeát Moân vöøa ñöôïc thaønh laäp. Chaøng coù veû hôùn hôû khi nghe tin naøy: - Caøng toát! Haïng ngöôøi nhö Haø Kænh Chi ñaâu deã daøng boû qua thaùi ñoä gaàn nhö laø nhuïc maï naøy. Chaéc chaén laõo seõ ngaám ngaàm phaù hoaïi söï lieân minh cuûa Taân Löông vaø laõo aùc ñaïo Linh Hoùa. Thaåm Ñònh Thieân vöøa döùt lôøi thì quanh khu röøng chôït vang leân nhieàu loaït tieáng cöôøi cuøng luùc: - Khoâng ngôø tieåu töû ngöôi laïi am hieåu Haø Kænh Chi ta nhö vaäy. Ha... ha... - Thaåm Ñònh Thieân! Ngöôi xöùng laø ñoái thuû cuûa huynh ñeä Vöông Lòch naøy! Ha... ha... - Chæ coù ñieàu, ngöôi quaù xem thöôøng Ñaïo Chuû boån Linh Ñaïo roài ñoù. Chöùng toû ngöôi haõy coøn keùm, keùm laém. Ha... ha... - Laõnh Khuyeát Moân ö? Döôøng nhö ba chöõ naøy khoâng coøn toàn taïi nöõa roài. Ha... ha... Vuùt! Vuùt! Vuùt! Vuùt! Boán boùng ngöôøi xuaát hieän ôû boán höôùng, khieán Tieåu Myõ vaø Nhö Thuûy cuøng keâu: - Taû Höõu Hoä Ñaïo? - Haø Kænh Chi, Vöông Lòch, hai keû ñaïi gia thuø? Rieâng Thaåm Ñònh Thieân, sau caùi löôùt nhìn laàn löôït boán nhaân vaät noï, chaøng baät cöôøi thích thuù: - Ha... ha... Quaû nhieân phen naøy Thaåm Ñònh Thieân taïi haï ñöôïc môû roäng taàm hieåu bieát. Haø Kænh Chi, moät keû nhieàu taâm cô nhieàu tham voïng, Hoà Khaéc Voïng, moät nhaân vaät khoâng töø baát kyø thuû ñoaïn naøo. Hai nhaân vaät naøy hôïp laïi, Taân Löông thaät daïi doät khi cöù muoán laøm moân chuû Laõnh Khuyeát Moân. Boäi phuïc, boäi phuïc! Ha... ha... Haø Kænh Chi cau maøy lo ngaïi: -415- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Nghe moät hieåu möôøi, xem ra chaéc chaén ñaõ luyeän xong Caøn Khoân tuyeät hoïc? Chaøng sa saàm neùt maët: - Laõo quaù khen! Nhöng ñaâu baèng laõo, vöøa ñaéc thuû Thaát Caàm coâng phu vöøa coù theâm Laõnh Khí Coâng töø treân trôøi rôi xuoáng? Gia phuï ñaâu? Vöông Lòch cöôøi hoâ hoá: - Hoùa ra ngöôøi cuõng quan taâm ñeán phuï thaân ngöôi? Muoán bieát phuï thaân ngöôi ñang ôû ñaâu ö? Deã thoâi. Haõy giao tuyeät hoïc Caøn Khoân ra thì bieát. Hoá... hoá... hoá... Chaøng chôït cöôøi laït: - Giao cho ai? Laõo ö? Lieäu laõo coù tö caùch khoâng? Neáu coù, sao Hoà Khaéc Voïng vaãn baûo Taû Höõu Hoä Ñaïo cuøng ñeán ñaây vôùi huynh ñeä laõo? Nhaân vaät Taû Höõu Hoä Ñaïo laäp töùc leân tieáng: - Keá ly giaùn cuûa ngöôi keå nhö hoûng roài. Boïn ta ñeán ñaây laø ñeà phoøng tröôøng hôïp ngöôi böôùng bænh, khoâng chòu giao Caøn Khoân tuyeät hoïc. Chaøng chôùp maét: - Thaät nhö theá? Mô hoà bieát chaøng vöøa phaùt hieän moät ñieåm khaû nghi qua caâu ñaùp quaù nhanh cuûa laõo Taû Hoä Ñaïo, Haø Kænh Chi noân noùng xoøe tay: - Khoâng laø thaät chaúng leõ laø gæa? Naøo, mau giao ra naøo. Chaøng hít nheï moät hôi: - Giao ö? Taïi haï laøm sao giao ñöôïc khi chöa nhìn thaáy gia phuï? Huoáng chi... Thaáy Vöông Lòch ñònh leân tieáng, Haø Kænh Chi xua tay ngaên laïi: - Roài ngöôi seõ nhìn thaáy phuï thaân ngöôi. Hai chöõ “huoáng chi” cuûa ngöôi nhö coøn muoán noùi gì nöõa? Chaøng nôû moät nuï cöôøi, chaàm chaäm leân tieáng: - Khoâng sai! Haõy coøn ñieàu naøy nöõa. Kinh vaên Caøn Khoân voán ñöôïc gia phuï chia laøm möôøi phaàn, giao cho chaùnh phoù nguõ ñöôøng chuû caát giöõ. Taïi haï coøn thieáu moät phaàn, laø do Ñoan Moäc ñöôøng chuû ñang giöõ beân mình. Haø Kænh Chi ngô ngaùc: - Laøm gì coù? Ta ñaõ luïc soaùt khaép ngöôøi laõo Ñoan Moäc... Chaøng ngaét lôøi: - Cuõng nhö nhöõng vò kia, Ñoan Moäc thuùc nhaát ñònh ñaõ xaâm nhöõng kinh vaên ñoù vaøo da, -416- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long hoaëc ôû tröôùc ngöïc, hoaëc ôû... Vöông Lòch baät keâu: - Coù chuyeän naøy ö? Vaäy caàn phaûi khai quaät... Haø Kænh Chi vuït ngaét, coá che laáp ñi caâu noùi cuûa Vöông Lòch: - Chín phaàn thì chín phaàn! Ngöôi chæ vieäc giao ra ñuû chín phaàn laø xong. Göông maët chaøng hoaøn toaøn nhôït nhaït, hai maét loä hung quang. Bieåu hieän naøy cuûa chaøng khieán Haø Kænh Chi phaûi khaån tröông: - Theá naøo? Giao hay khoâng giao? Vöông Lòch cuõng nhìn thaáy saéc thaùi kyø laï cuûa chaøng, laõo hoái thuùc: - Maïng cuûa phuï thaân ngöôi coøn hay maát laø tuøy vaøo thaùi ñoä cuûa ngöôi luùc naøy. Naøy! Ngoan ngoaõn naøo... Baát ngôø, chaøng ngöûa coå cöôøi nhö gaøo nhö roáng: - Giao ra ö? Ha... ha... Tieåu My vaø Nhö Thuûy khoâng theå naøo hieåu noåi taâm traïng cuûa chaøng. Caû hai cöù ngô ngaùc nhìn nhau vaø nhìn Thaåm Ñònh Thieân. Chaøng vaãn cöôøi: - Ha... ha... Boán laõo kia, laõo naøo laõo naáy ñeàu aâm thaàm vaän duïng chaân löïc vaøo song thuû. Hoï coù caûm nhaän baát an qua traøng cöôøi kyø laï cuûa chaøng. Ñeán luùc ñoù chaøng ngöøng cöôøi. Vaø thay choã cho tieáng cöôøi ñoät ngoät chaám döùt, chaøng quaùt leân kinh khieáp: - My muoäi, gieát! Nhö Thuûy muoäi! Gieát! Phaûi gieát toaøn boä luõ aùc nhaân khoâng coøn tính ngöôøi naøy! Gieát! Tieåu My vaø Nhö Thuûy chöa kòp ñoäng thaân thì ñeán löôït boán laõo kia gaøo leân vang ñoäng: - Ngöôi muoán cheát sao, tieåu töû? - Ngöôi khoâng nghó ñeán phuï thaân ngöôi ö, Ñònh Thieân? - Ñöôïc! Ñoù laø do ngöôi, chôù traùch boïn ta. Ñôõ! - Ha... ha! Xem chieâu Thaát Caàm. Ha... ha... Taát caû cuøng uøa vaøo vôùi toaøn boä sôû hoïc hoaëc ñaõ vang danh hoaëc chöa moät ai bieát ñeán. AØo... AØo... -417- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuø... Vuø... Nhö Thuûy vôùi söï phaãn noä cuoàn cuoän, queân maát voõ coâng baûn thaân laø do ai trao truyeàn, nhaém thaúng Vöông Lòch lao ñeán: - AÙc nhaân, ñaõ möôøi maáy naêm nay löøa doái ta. Chôù traùch ta trôû maët. Vuø... Tieåu My cuõng choïn moät ñoái töôïng, naøng haäm höïc lao veà phía Taû Hoä Phaùp: - Caùi cheát cuûa gia phuï haún laõo phaûi coù phaàn! Haõy xem Thaát Caàm Tuyeät Hoùa Khuùc. Vuït... Vuït... Coøn Thaåm Ñònh Thieân, chaøng laø ngöôøi ñaàu tieân khôûi phaùt chieán traän neân ngay laäp töùc höõu kình cuûa chaøng ñaõ cuoän aäp vaøo Haø Kænh Chi. AØo... AØo... Phaùt hieän coøn laõo Höõu Hoä Phaùp cuõng ñang cuoàng noä lao vaøo, chaøng haát luoân taû chöôûng, phaân khai noäi kình, giao chieán moäi luùc vôùi hai ñòch nhaân. - Ñôõ! AØo... AØo... Tieáng chaïm kình vang leân aàm ó naùo ñoäng caû moät khu röøng. AÀm! AÀm! AÀm! Laãn vaøo ñoù, traøng cöôøi ngaïo ngheã cuûa Vöông Lòch noåi leân roõ moàn moät: - Thuûy nhi! Ngöôi quyeát lieät caû vôùi sö phuï cuûa ngöôi? Vaäy ñöøng traùch ta queân nghóa sö ñoà, ñaønh phaûi gieát ngöôi. Ha... ha... Ñònh ñöa maét nhìn qua, xem baøo muoäi Nhö Thuûy ñang nhö theá naøo, Thaåm Ñònh Thieân phaûi maát cô hoäi khi nghe tieáng quaùt ñaéc yù cuûa Haø Kænh Chi vang leân: - Hoùa ra coâng phu Caøn Khoân cuûa ngöôi thaät söï chöa luyeän ñuû. Haõy xem Laõnh Khí Coâng. AØo... AØo... Bình thuû vôùi Thaåm Ñònh Thieân döôøng nhö ñoù laø ñieàu gaây phaãn noä cho laõo Höõu Hoä Phaùp. Laõo gaàm göø xoâng ñeán: - Thaûo naøo tieåu töû ngöôi khoâng ngaïo maïn. Haõy ñôõ! Vuø... Vuø... Phaùt giaùc laõo Haø quaû nhieân ñaõ luyeän Laõnh Khí Coâng, chöùng toû nhöõng gì chaøng ñoaùn -418- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long veà taâm cô thuû ñoaïn cuûa laõo ñeàu ñuùng. Caøng theâm cuoàng noä, chaøng thu hai tay veà vaø baát ngôø haát maïnh ra: - Muoán bieát Caøn Khoân tuyeät hoïc ö? Xem ñaây! AØo... AØo... Vuø... Vuø... Baát chôït coù tieáng heùt phaãn haän cuûa Tieåu My vang leân: - Vöông Lòch, laõo thaát phu baát caàn nhaân tình. Ta quyeát phaûi gieát laõo. Nhö Thuûy, mau traùnh! AÀm! AÀm! Caûm nhaän tình theá ôû phía Nhö Thuûy vaø Tieåu My baát oån, Thaåm Ñònh Thieân taêng theâm chaân löïc vaøo chöôûng kình. AÀm! AÀm! Haø Kænh Chi vaø laõo Höõu Hoä Phaùp bò chaán luøi, hoï nhìn nhau baèng aùnh maét kinh haõi. Khoâng chaäm, chaøng lao veà phía Vöông Lòch vaø laõo Taû Hoä Phaùp. Caû hai ñang huøng hoå saép doàn Nhö Thuûy vaø Tieåu My vaøo töû ñòa. Vöông Lòch phaát maïnh moät kình Laõnh Khí, laõo Taû Hoä Phaùp thi trieån coâng phu Thaát Caàm. Caû hai cuøng cöôøi saèng saëc: - Naïp maïng ñi naøo! Ha... ha... - Naèm xuoáng! Ha... ha... Thaåm Ñònh Thieân kòp coù maët. Chaøng buoâng ra tieáng gaàm kinh thieân ñoäng ñòa: - Ñuùng laø luõ aùc nhaân, toäi cheát khoù dung tha. Ñôõ! Viu... viu... Vôùi hai ngoïn chæ kình Laõnh Baêng vöøa phaùt xaï, tieáng gioù rít vang leân laøm cho caû Vöông Lòch laãn laõo Taû Hoä Phaùp phaûi kinh taâm ñoäng phaùch. Laäp töùc, caû hai lo nhaûy luøi. Vuùt! Vuùt! Tieåu My cuoàng noä baùm theo laõo Taû Hoä Phaùp: - Haõy ñeàn maïng cho phuï thaân ta! Ñôõ! Vuït! Vuït! Nhö Thuûy cuõng ñònh ñuoåi theo Vöông Lòch, baát ngôø boùng nhaân aûnh cuûa Ñònh Thieân vöôït nhanh hôn naøng: - Naïp maïng naøo, Vöông Lòch! -419- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long AØo... AØo... Haø Kænh Chi baät tung ngöôøi lao aøo ñeán: - Chôù kinh haõi, nhò sö ñeä! Tieåu töû! Ñôõ! Vuø... Vuø... Coù Haø Kænh Chí tieáp öùng kòp thôøi, Vöông Lòch thaät söï phaán chaán. Nhöng, moät ñaèng ñaõ chuû ñoäng phaùt chieâu tröôùc, moät beân chæ choáng traû theo baûn naêng vaø chaäm hôn. Tieáng chaïm kình vang leân khieán Vöông Lòch thaät söï ruùng ñoäng. AÀm! AÀm! Vöông Lòch bò ñaåy luøi khaù xa, ñuû ñeå nghe laõo Taû Hoä Phaùp ñang keâu leân ngôõ ngaøng: - Ngöôi noùi sao, Tieåu My? Phuï thaân ngöôi laø... Tieåu My vaãn quyeát lieät böùc doàn laõo Taû Hoä Phaùp: - Khoâng sai! Gia phuï môùi chính thaät laø Ñaïo Chuû Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo. Ha... ha... Voâ sæ ñaõ aùm toaùn gia phuï, chieám luoân quyeàn chaáp chöôûng Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo. Laõo ñöøng giaû vôø nöõa! Ñôõ! Vuït! Vuït! Nhö Thuûy baät lao theo beùn goùt Vöông Lòch: - Mau ñeàn maïng gia maãu! Ñôõ! Vuø... Vuø... Laõo Höõu Hoä Phaùp tung ngöôøi, chaén ngang chieâu chöôûng cuûa Nhö Thuûy ñònh quaät vaøo Vöông Lòch: - Nha ñaàu chôù voäi ñaéc yù! Xem chieâu! AØo... AØo... AÀm! Höï! Nhö Thuûy bò chaán luøi, voâ tình luøi ñuùng veà phía laõo Haø Kænh Chi. Laõo cöôøi ngaët ngoeõo: - Thuûy nhi! Ñaây laø ngöôi töï chuoác hoïa. Chôù traùch ñaïi sö baù naøy! Ha... ha... AØo... AØo... Thaåm Ñònh Thieân ñaõ kòp nhìn löôùt qua tình theá. Chaøng laïnh gioïng leân tieáng nhö tieáng oan hoàn ñoøi maïng: - Ai töï chuoác hoïa, höû? Truùng! AÀm! -420- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Höï! Haø Kænh Chi ñang ngaïo ngheã vì ngôõ saép ñaéc thuû, ñaønh hoäc leân moät tieáng. Laõo bò truùng kình cuûa Thaåm Ñònh Thieân. Vöông Lòch phaãn uaát hoâ hoaùn: - Tieåu töû! Ngöôi khoâng keå gì ñeán sinh maïng phuï thaân ngöôi thaät sao? Ñôõ! Laõo Höõu Hoä Phaùp cuõng xoâng ñeán: - Chôù phí lôøi vôùi y! Gieát! Vuø... Vuø... AØo... AØo... Hai maét chaøng boãng daâng leân nhöõng tia saùt khí: - Ngöôi coøn daùm nhaéc ñeán gia phuï ö? Cheát! Vuø... AÀm! AÀm! Khoâng heïn nhau, laàn löôït Haø Kænh Chi, laõo Höõu Hoä Phaùp vaø Vöông Lòch cuøng bò Ñònh Thieân böùc phaûi luøi vaø luøi veà cuøng moät höôùng. Nhö Thuûy vaø Thaåm Ñònh Thieân cuøng moät luùc gaàm leân: - Naïp maïng! - Gieát! Vuø... Vuø... AØo... AØo... Chôït coù tieáng Tieåu My hoâ hoaùn: - Chaäm ñaõ naøo, Thieân ca! Nhöng tieáng hoâ hoaùn cuûa Tieåu My quaù chaäm so vôùi hai chöôûng toaøn löïc cuûa Ñònh Thieân vaø Nhö Thuûy. AÀm! AÀm! AÀm! Ngoaøi Vöông Lòch nhö ñaõ heát söùc chi trì neân cöù luøi maõi, khoâng theå oån ñònh cöôùc boä. Haø Kænh Chi vaø laõo Höõu Hoä Phaùp sau hai löôït bò böùc luøi, cuøng ñoäng noä kinh thieân. Hoï baät lao ñeán vôùi khí theá uy maõnh: - Haõy xem Laõnh Khí Coâng! - Tieåu töû, haõy ñôõ Thaát Caàm coâng phu! Vuø... Vuø... -421- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuït! Vuït! Sau tieáng hoâ hoaùn ñoät nhieân ñaõ xen vaøo cuûa Tieåu My, giôø ñeán löôït laõo Taû Hoä Phaùp cuõng leân tieáng, phaùt ra nhöõng lôøi maäp môø khoù hieåu: - Höõu huynh mau laïi ñaây, ngaøy chuùng ta chôø ñôïi ñaõ ñeán roài! Nghe theá, vôùi saéc maët hoaøn toaøn ngôõ ngaøng, laõo Höõu nhö ngöôøi chôït laâm vaøo caûnh moäng mô, queân heát thöïc taïi tröôùc maét. Chæ khi coù tieáng theùt phaãn uaát cuûa Nhö Thuûy vang leân, laõo Höõu môùi choaøng tænh: - Vöông Lòch! Haõy naïp maïng cho Thaåm gia! AÀm! A... a... Haø Kænh Chi hoaøn toaøn nao nuùng khi bieát Nhö Thuûy vöøa haï saùt Vöông Lòch. Cuøng vôùi laõo Höõu vöøa döøng tay hoaøn toaøn baát ngôø, Haø Kinh Chi cuõng hoát hoaûng thu chieâu vaø quay ñaàu tìm loái boû chaïy. Thaåm Ñònh Thieân khi nghe roõ lôøi maäp môø khoù hieåu cuûa laõo Taû, kòp ñöa maét nhìn qua Tieåu My. Vaø chaøng duø mô hoà nhöng cuõng phaàn naøo ñoaùn ra söï thaät khi nhìn thaáy giöõa laõo Taû vaø Tieåu My ñang ñeå loä moät hoøa khí khoâng hieåu taïi sao laïi coù. Vì theá thaùi ñoä cuûa laõo Höõu khoâng coøn gaây kinh ngaïc cho chaøng nöõa. Chaøng laäp töùc doàn moïi chuù taâm vaøo töøng ñoäng tónh cuûa laõo Haø. Ngay khi laõo Haø chaïy, chaøng laäp töùc buoâng ra moät tieáng gaàm ñaày uaát haän: - Chaïy ö? Haõy ñeå maïng laïi ñaõ! Ñôõ! Vuùt! Vuø... Vuø... Khoâng ngôø laïi bò Ñònh Thieân doàn ñuoåi, Haø Kænh Chi quay laïi, saéc maët ñeå loä söï ñoäc aùc chöa töøng coù: - Suùc sinh! Ngöôi töôûng ta khoâng daùm lieàu maïng vôùi ngöôi sao? Ñôõ! AØo... AØo... Luoàng Laõnh Khí ñöôïc laõo Haø quaät ra chæ caøng laøm cho Thaåm Ñònh Thieân phaãn noä: - Laõnh Khí Coâng ö? Laõo haõy coøn keùm. Ñôõ! Chaøng haát luoân taû kình, quaät ra moät chöôûng Laõnh Baêng. AØo... AØo... -422- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 14. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long AÀm! AÀm! Sau tieáng chaán kình thöù nhaát laïi ñeán löôït tieáng chaán kình thöù hai vang leân. Vaø do chöôûng thöù hai laø chöôûng Laõnh Baêng, chöôûng naøy aäp ñeán luùc laõo Haø ñaõ caïn kieät chaân nguyeân sau loaït kình thöù nhaát, toaøn thaân laõo Haø laäp töùc bò laõnh khí xaâm nhaäp. Moät dieãn bieán kyø laï xuaát hieän, khaép ngöôøi Haø Kænh Chi ngay töùc toác bò phuû moät lôùp baêng traéng toaùt. Nhìn laõo ñöùng yeân baát ñoäng, Nhö Thuûy chöa vôi phaãn noä baät tung ngöôøi lao ñeán: - Gia maãu ñaõ vì laõo maø cheát! Haõy ñeàn maïng! Buøng! AÀm! AÀm! Ñang bò ñoùng baêng nhö hoùa ñaù, thaân theå laõo Haø phaûi vôõ ra thaønh nhieàu maûnh khi bò Nhö Thuûy taän löïc giaùng kình vaøo. Vôùi saéc maët heát söùc khaån tröông, Thaåm Ñònh Thieân traàm gioïng goïi Nhö Thuyû vaø Tieåu My: - Mau ñeán Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo. Chuùng ta chôù ñeå Hoà Khaéc Voïng kòp gaây theâm nhieàu toäi aùc nöõa. Tieåu My thaûng thoát goïi chaøng: - Chaäm ñaõ, Thieân ca! Leänh toân ñaõ... Hai maét chaøng vuït loùe leân hung quang: - Ta bieát roài. Neáu gia phuï coøn soáng, laõo Haø nhaát ñònh khoâng tìm caùch ngaên chaën chuùng ta töø xa. Hoà Khaéc Voïng chính laø keû chuû möu. Ta phaûi gieát laõo! Tieåu My khoâng theå giaáu ñöôïc söï kinh ngaïc: - Thieân ca ñoaùn ra thaät sao? Coøn vieäc naøy nöõa, Taû Höõu Hoä Ñaïo ñaây... Chaøng noân noùng ngaét lôøi: - Keå caû vieäc naøy, ta cuõng ñoaùn ra. Caøng toát! Neáu My muoäi tìm laïi ñöôïc hai nhaân vaät vaãn trung thaønh vôùi gia phuï, haõy nhôø hoï tìm caùch leùn giaûi thoaùt cho Lieãu Lieãu. Caû thaát phaùi vaø nhöõng ai khaùc nöõa ñaõ bò giam giöõ, haõy giaûi thoaùt taát caû. Ta vaø Nhö Thuûy seõ ñöôøng ñöôøng chính chính vaøo gaëp laõo aùc ñaïo vaø caàm chaân laõo. Ñi ñi! Baûo Tieåu My ñi nhöng chính chaøng laïi ñöa Nhö Thuyû ñi tröôùc. Viiettkiiem..com V e k em com -423- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2