Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 35

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

51
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 35', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 35

 1. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Keát Voõ Laâm Minh Chuû M ay laø coù Thaåm Ñònh Thieân ñöa ñi, Nhö Thuûy ñaõ buûn ruûn töù chi töø khi nghe Thaåm Ñònh Thieân baát ngôø noùi roõ ra söï ñoaùn bieát cuûa chaøng. Nhö Thuûy caûm thaáy muï mî thaàn trí, khoâng coøn bieát laø ñang ñöôïc baøo huynh ñöa ñi ñaâu, ñöa ñeán ñeå gaëp ai hay ñeå laøm gì. Chæ ñeán khi caûnh töôïng cuûa Huyeàn Thoâng Linh Ñaïo loït vaøo muïc quang, Nhö Thuûy môùi coù laïi nhaän thöùc. Naøng leân tieáng vôùi hai maét giôø ñaõ raùo hoaûnh: - Ñaïi huynh! Thaät söï ñuùng nhö ñaïi huynh ñoaùn, phuï thaân chuùng ta ñaõ cheát? Thaåm Ñònh Thieân cuõng coù ñuû thôøi gian ñeå laéng ñoïng thaàn trí, doàn neùn moïi ñau thöông vaøo taän ñaùy loøng. Chaøng kheõ khaøng ñaùp laïi: - Tuy chæ laø söï suy ñoaùn nhöng tieåu huynh vaãn coù caûm nhaän ñoù laø söï thaät. - Taïi sao? Boïn chuùng khoâng caàn tuyeät hoïc Caøn Khoân nöõa sao? Chaøng giaûi thích baèng gioïng laïnh nhö baêng: - Boïn chuùng ñöông nhieân raát caàn. Do caàn vaø do quaù noân noùng, nhaát laø chuùng thaáy phuï thaân ñaõ khoâi phuïc thaàn trí, chuùng ñaõ quaù naëng tay vaø cuõng maát heát nhaãn naïi. - Haø Kænh Chi nhaãn naïi coù thöøa. Baèng chöùng, laõo ñaõ giam giöõ phuï thaân naøo phaûi thôøi gian khoâng laâu? Chaøng cöôøi laïnh: - Muoäi ñöøng queân, neáu hai laõo ma naøy bieát cuøng nhau lôïi duïng Taân Löông thì chính laõo Haø cuõng bò laõo aùc ñaïo lôïi duïng. Sinh maïng cuûa phuï thaân naøo chæ rieâng laõo Haø ñònh ñoaït? Töø söï vieäc naøy maø suy, phuï thaân cuûa chuùng ta nhaát ñònh laø do laõo aùc ñaïo haï saùt, khi haén bieát khoâng theå chieám ñöôïc tuyeät hoïc. Nhö Thuûy hoaøn toaøn thoâng hieåu, naøng baät leân tieáng rít caêm hôøn: - Chuùng ta phaûi baùo thuø cho phuï thaân. Laõo aùc ñaïo ñoù ñaùng cheát traêm laàn. Nhö Thuûy vöøa döùt lôøi, caûnh quang quanh hoï chôït bieán ñoåi, keøm theo nhöõng tieáng cöôøi khoâ laïnh: - Muoán baùo thuø ö! Muoän roài. Boïn ngöôøi haõy chôø ñeán kieáp sau vaäy. Ha... ha... Giöõ tay Nhö Thuûy laïi, Thaåm Ñònh Thieân vöøa ñaûo maét nhìn quanh vöøa gaàm leân: -424- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 2. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Hoùa Thoâng? Ngöôøi khoâng daùm ñöông tröôøng ñoái ñaàu vôùi ta sao? Lieãu Lieãu ñaâu? Ngöôi ñaõ laøm gì Lieãu Lieãu? Tieáng noùi cuûa Hoùa Thoâng laïi vang leân, mô hoà vaø thaûng hoaëc, luùc beân ñoâng luùc beân taây, khi beân taû, khi beân höõu: - Maïng ngöôi coøn khoù chi trì, lo laøm gì ñeán keû khaùc, huoáng chi Lieãu Lieãu saép laø theâ töû cuûa Hoùa Thoâng ta! Nhö Thuûy caûm thaáy khoù chòu vôùi thanh aâm luoân ñoåi höôùng cuûa Hoùa Thoâng. Naøng vöøa laûo ñaûo vöøa coá thì thaøo: - Ñaïi huynh. Döôøng nhö chuùng ta ñang bò moät loaïi traän ñoà lôïi haïi vaây haõm? Thaåm Ñònh Thieân ñònh ñaùp thì thanh aâm cuûa Hoùa Thoâng laïi mô hoà vang leân: - Nha ñaàu ngöôi cuõng coù ñoâi chuùt kieán thöùc. Khoâng sai. Hoãn Nguyeân Thoâng Huyeàn Traän naøy khoâng bao laâu nöõa seõ bieán boïn ngöôi thaønh nhöõng oan hoàn uoång töû. Ha... ha... Baát ngôø, töø ñoâi maét cuûa Thaåm Ñònh Thieân chôït xaï ra hai tia nhìn saéc laïnh: - Vò taát nhö ngöôi noùi. Truùng! Viu... Chaøng haát moät ngoïn chæ kình nhanh nhö tia chôùp lao veà phía chính taây. Laäp töùc, ôû phöông vò ñoù boãng phaùt leân tieáng gaàm ñau ñôùn vaø phaãn noä: - A...! Mau khôûi phaùt theá traän! Gieát chuùng cho ta! Höø... höø... Hoãn Nguyeân Thoâng Huyeàn Traän lieàn bieán ñoåi taïo neân nhöõng caûnh quang vöøa thieân hình vaïn traïng vöøa toaùt ra treân khoâng baàu saùt khí nguøn nguït. Nhö Thuûy keâu theùt leân: - Ñaïi huynh! Khoâng chaäm, Thaåm Ñònh Thieân laäp löùc cheá truï hoân huyeät cuûa Nhö Thuûy, khoâng muoán nhöõng aûo giaùc gheâ rôïn kia seõ laøm naøng cheát khieáp. Ñaët Nhö Thuûy nöûa naèm nöûa ngoài, döïa vaøo moät thaân caây, sau ñoù Thaåm Ñònh Thieân nhanh nhö toác bieán ñi. Vuùt! Coù tieáng hoâ hoaùn khaån caáp cuûa Hoùa Thoâng: - Y cuõng tinh thoâng traän theá! Töù Giaû Veä Ñaïo haõy phaùt ñoäng hoûa traän, ngaên y laïi! Laäp töùc, coù leõ do Töù Giaû Veä Ñaïo ñieàu ñoäng, löûa töø taùm phöông töù höôùng boãng noåi leân, vaây quanh Ñònh Thieân. -425- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 3. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Chaøng cöôøi loàng loäng: - Duøng hoûa traän ö? Boïn ngöôi ñaõ quaù xem thöôøng Thaåm Ñònh Thieân naøy roài. Xem ñaây! Ha... ha... Toaøn thaân chaøng lieàn xuaát hieän moät lôùp söông vuï traéng ngaàn. Do ñoù chính laø Laõnh Khí töø Laõnh Baêng Chöôûng, chaøng thaûn nhieân ñaûo ngöôøi qua laïi, baát chaáp löûa ñoû vaây quanh. Vôùi nhöõng hieåu bieát am töôøng nhaát ñònh veà kyø moân traän theá, chaøng tuaàn töï dieän ñoái dieän vôùi boán nhaân vaät Töù Giaû Veä Ñaïo. Vôùi nhaân vaät thöù nhaát, chaøng mæm cöôøi: - Caùc haï chaäm roài. AÀm! Oa! Vôùi nhaân vaät thöù hai, chaøng laïnh gioïng: - Vaãn ngoan coá ö? AÀm! Oa! Rieâng hai gaõ Töù Giaû Veä Ñaïo coøn laïi, do chuùng vaãn ñieân cuoàng phaùt ñoäng hoûa traän, chaøng thaät söï ñoäng noä: - Ta nhöõng töôûng ñoù laø ñuû cho hai ngöôi tìm ñöôøng thaùo chaïy. Ñaõ theá naøy thì ñöøng traùch ta. AÀm! Oa! AÀm! Oa! Hoûa traän tan bieán, nhöôøng cho traøng cöôøi ñaéc yù cuûa Hoùa Thoâng vang leân: - Ñònh Thieân, xuù tieåu töû. Ñeå xem ngöôi coøn ñaéc yù ñöôïc bao laâu. Ha... ha... ! Nha ñaàu naøy... Gaõ khoâng hay Ñònh Thieân ñang ñöùng ngay sau löng gaõ. Chaøng vöôn nheø nheï ngoùn choû, kheõ hoûi gaõ: - Baøo muoäi cuûa ta theá naøo? Gaõ quay laïi vaø kinh hoaûng nhìn moät tia chæ kình ñang xaï ngay vaøo giöõa huyeät Mi Taâm cuûa gaõ: - Ngöôi... Soeït! -426- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 4. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long A... a... Haát bay Hoùa Thoâng qua moät beân, chaøng giaûi huyeät cho Nhö Thuûy vaø cuøng naøng lao qua Hoãn Nguyeân Thoâng Huyeàn Traän. Vuùt! - Giôø ngöôi môùi ñeán ö? Chaøng ñöùng leân, nheo maét nhìn laõo aùc ñaïo Linh Hoùa - Hoà Khaéc Voïng ñang cuøng Taân Löông ñöùng saün beân ngoaøi traän nhö ñeå chôø ñôïi chaøng: - Khoâng phaûi laõo ñaõ lôïi duïng Taân Löông sao? Hay vò Taân Löông kia cuõng nhö Thaát Tinh, ñaõ bieán thaønh coâng cuï cuûa laõo? Hoà Khaéc Voïng voã tay cöôøi hoâ hoá: - Ñaùng phuïc, ñaùng phuïc! Coù taâm cô nhö ngöôi thaûo naøo laàn löôït Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt, Thaäp Nhò Chi Phoøng Ñaïo, roài ñeán phía huynh ñeä laõo Haø vaø Taû Höõu Hoä Ñaïo bò haïi heát. Ha... ha... Chaøng laïnh gioïng: - Laõo queân, khoâng nhaéc ñeán Töù Giaû Veä Ñaïo vaø ñeä töû laõo laø Hoaù Thoâng. Hoà Khaéc Voïng voã nheï vaøo traùn, veû raát kòch: - OÀ! Ngöôi khoâng nhaéc coù leõ ta ñaõ queân! Chôït ñoåi gioïng, laõo rít: - Nhöng khoâng sao. Boïn chuùng coù cheát cuõng khoâng uoång. Vaø baây giôø, ngöôi seõ phaûi ñeàn maïng cho taát caû. Taát caû khoâng tröø moät ai. Chaøng loâi Nhö Thuûy luøi laïi phía sau, mieäng cöôøi gieãu côït: - Thaát Tinh Hoùa Ñaïo cuûa laõo ñaâu? Hay laõo boãng döng coù ñôûm löôïc, muoán töï thaân cuøng ta so taøi cao haï! Laõo bóu moâi: - Ngöôøi khoâng ñaùng. Ta noùi thaät ñaáy. Chæ noäi Thaát Caàm traän do Thaát Tinh trieån khai cuõng ñuû thay ta thu thaäp ngöôi roài. Roài laõo voã tay vaøi löôït: - Baøy traän cho thöôïng khaùch thöôûng laõm naøo! Boáp! Boáp! Boáp! Nhöng ngay sau ñoù chính laõo phaûi bieán saéc. Laõo voã tay moät löôït nöõa: - Thaát Tinh Hoùa Ñaïo! Mau baøy traän! -427- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 5. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Boáp! Boáp! Boáp! Thay vì caû baûy ngöôøi trong Thaát Tinh cuøng xuaát hieän thì chæ coù moät mình laõo Hyû Khuùc Ñôùi Laäp chaïy ra. Khoâng nghe laõo Hyû noùi gì, coù leõ laø do laõo aùc ñaïo ñaõ duøng thuû thuaät taø moân khoáng cheá, Thaåm Ñònh Thieân cöôøi treâu laõo: - Chæ coù moät ngöôøi, sao goïi laø Thaát Tinh? Ha... ha... Linh Hoùa ñoäng noä: - Chuyeän gì ñaõ xaûy ra? Thaát Tinh ñaâu? Coù tieáng öùng ñoái laïi: - Ñaïo Chuû goïi Thaát Tinh ö? Vuùt! Nhìn ngöôøi vöøa xuaát hieän, laõo aùc ñaïo Linh Hoùa hoang mang: - Taû Hoä Phaùp! Hoùa ra tieåu töû chöa laøm haïi ñeán Taû Hoä Phaùp? Moät ngöôøi nöõa xuaát hieän beân caïnh laõo Taû vöøa ñeán. Vuùt! Ngöôøi naøy cöôøi hì hì: - Ñaïo Chuû ñöøng queân thuoäc haï chöù? Laõo aùc ñaïo ngôõ ngaøng: - Caû hai vaãn an toaøn ö? Vaäy thì toát roài. Haõy mau thu thaäp... Laõo Taû gaèn gioïng: - Thu thaäp ai? Neáu laø thu thaäp Thaát Tinh, thì baåm Ñaïo Chuû, ñaõ coù quaàn huøng ñaïi phaùi chieám maát phaàn cuûa thuoäc haï roài. Linh Hoùa bieán saéc: - Lôøi noùi naøy muoán aùm chæ gì? Taû Höõu Hoä Phaùp, hai ngöôi ñònh phaûn ö? Ai ñaõ buoâng tha cho boïn thaát phaùi? - Ta! Cuøng vôùi tieáng ñaùp gioùng moät naøy, Tieåu My xuaát hieän. Linh Hoùa sau moät thoaùng ngôõ ngaøng, vuøng cöôøi aàm leân: - Laø ngöôi? Toát! Ha... ha... Chöa phaùt tieát heát qua traøng cöôøi, laõo aùc ñaïo laïi phaûi moät phen söõng sôø khi nghe moät thanh aâm khaùc, raát quen thuoäc vang leân: -428- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 6. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Chöa heát ñaâu! Coøn Lieãu Lieãu ta nöõa! Vuùt! Nhìn Lieãu Lieãu ung dung ñöùng caïnh Tieåu My, sau hai naøng laø Taû Höõu Hoä Phaùp ñöùng hôi luøi veà phía sau, laõo aùc ñaïo tænh ngoä: - Ra boïn ngöôi ñaõ bieát taát caû? Tieåu My, coù phaûi ngöôi chính laø gioït maùu rôi cuûa Tö Ñoà Thuaän? Tieåu My giaän ñeán ñoû böøng khuoân maët: - Caâm! Laõo coøn daùm nhaéc ñeán tính danh gia phuï ö? Taû Höõu Hoä Phaùp ñaâu! Toäi nghòch phaûn phaûi xöû trò nhö theá naøo theo moân quy boån Linh Ñaïo? Laõo aùc ñaïo cöôøi khaêng khaéc: - Laø phaûi cheát! Nhöng keû ñoù laïi chính laø boïn ngöôi. Taân Löôïng! Ñaùnh! Ha... ha... Trong khi Taân Löông nhö ngöôøi voâ hoàn cöù laàm luøi lao veà phía Tieåu My, laõo aùc ñaïo baät tung ngöôøi veà phía Ñònh Thieân: - Taát caû laø do ngöôi. Ngöôi cuõng phaûi cheát! AØo... AØo... Thaåm Ñònh Thieân chöa kòp coù phaûn öùng thì coù tieáng quaùt thònh noä cuûa moät nhaân vaät vöøa lao ñeán vöøa phaùt ra: - Hoà Khaéc Voïng! Chôù ngoâng cuoàng! Laõo caùi ta coøn coù Hoùa Nguyeân Chæ daønh cho ngöôi ñaây. Ñôõ! Viu... Viu... Boãng coù ngöôøi lao ñeán ngaùng ñöôøng, keû ñoù laïi laø laõo caùi Thoâi bang chuû Caùi Bang, Hoà Khaéc Voïng nhö tìm ñöôïc choã truùt haän, vuït gaøo leân: - Laïi laø laõo quyû naøy? Laõo ñaùng cheát! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Höï! Thoái laõo caùi bò chaán luøi, saéc dieän xaùm ngoeùt, mieäng laåm baåm: - Thoâi roài! Haén ñaõ luyeän Huyeàn Thoâng Ñoàng Nguyeân Coâng ñeán caûnh giôùi cuoái cuøng. Hoùa Nguyeân Chæ cuûa sö phuï haén keå nhö voâ duïng. Thaåm Ñònh Thieân khoâng ngôø laïi coù söï vieäc naøy. -429- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 7. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Coù phaàn lo sôï, chaøng laäp töùc hoâ hoaùn: - Ñöøng ai giao chieán vôùi laõo aùc ñaïo. Haõy giao laõo cho taïi haï! Chaøng lao aäp vaøo ñoái phöông. Vuùt! Ñuùng yù, laõo aùc ñaïo cuõng lao vaøo cöôøi ngaïo ngheã: - Tuyeât hoïc Caøn Khoân cuûa ngöôi ñaâu? Chæ coù theá thoâi sao? Ha... ha... Vuùt! AØo... AØo... Chaøng cuõng haát kình cho duø coù muoän hôn. - Ñôõ! Vuø... Vuø... AÀm! Nhìn chaøng vaãn nghieãm nhieân bình thuû, laõo aùc ñaïo baát phuïc: - Hoùa ra ngöôi cuõng taêng tieán noäi löïc? Naïp maïng naøo! Vuø... Vuø... Chaøng nhaác cao höõu thuû, haï thaáp taû thuû, roài ñoàng loaït haát maïnh ra: - Caøn Khoân Thieân Ñòa ñeä nhaát thöùc! Ñôõ! AØo... AØo... Vuø... Vuø... AÀm! Laõo aùc ñaïo khöïng laïi roài tieáp tuïc tieán leân chuû ñoäng xuaát chieâu: - Laõnh Khí Coâng! Ñôõ! Vuø... Vuø... Thaåm Ñònh Thieân baät cöôøi: - Laõnh Khí Coâng ö? Laõnh Baêng Chöôûng ñaây! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Vaãn bình thuû, laõo aùc ñaïo phaãn noä lao vuùt vaøo Ñònh Thieân: - Thaát Caàm coâng phu! Ñôõ! Ñôõ! Vuït! Vuït! -430- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 8. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Ñuùng luùc doù, moïi ngöôøi cuøng nghe tieáng quaù nhieàu ngöôøi hoø heùt hoâ hoaùn loaïn xaï: - Gaõ Noä kia kìa! Ñöøng ñeå gaõ thoaùt! - Ha... ha... Chaïy ñi ñaâu naøo, laõo OÁ? - Boïn Thaát Tinh caùc ngöôi phen naøy ñöøng mong toaøn maïng. Ñôõ! - Hyû, AÙi, OÁ ö? Taát caû phaûi cheát! - Noä, Bi, Laïc, Duïc ö? Ñeàu ñaùng cheát! Ñôõ! Roài ñuû loaïi chöôûng kình vaø coâng phu cuûa thaát ñaïi phaùi cuõng laàn löôït vang leân, hieån hieän. AØo... AØo... Vuø... Vuø... Veùo... Veùo... Cuõng coù tieáng Tieåu My saép ñaët: - Ñöøng ñoái phoù vôùi Taân Löông ôû phía chính dieän, haõy ñeà phoøng Laõnh Khí Coâng cuûa y. Nhö Thuûy cuõng goùp lôøi: - Chuùng ta duøng xa luaân chieán, coát laøm y caïn kieät chaân löïc. Lieãu Lieãu haï leänh: - Taû Höõu Hoä Phaùp ôû moät beân. Boïn nöõ nhi chuùng ta ôû moät beân. Luaân phieân phaùt chöôûng! Ñaùnh! AØo... AØo... Vuø... Vuø... AÀm! AÀm! Tình theá hoaøn toaøn baát lôïi cho laõo aùc ñaïo. Laõo doàn toaøn boä söï caêm phaãn vaøo moät ngöôøi laõo cho laø chuû xöôùng: Thaåm Ñònh Thieân. Laõo ra chieâu lieân hoài kyø traän: - Suùc sinh! Ñôõ! Vuø... - Xuù tieåu töû phaûi cheát! AØo... AØo... Thaåm Ñònh Thieân chôït hieåu, muoán ñoái phoù vôùi laõo aùc ñaïo, vöøa coù thaàn thuû cao minh vöøa ñang trong taâm traïng giaän döõ ñeán phaùt cuoàng, hoaøn toaøn khoâng phaûi deã. Chaøng vöøa giao chieán vöøa suy nghó tìm bieän phaùp toát nhaát: -431- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 9. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long - Laõnh Baêng Chöôûng! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! - Caøn Khoân Thieân Ñòa ñeä nhò thöùc! Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Baát chôït, chaøng nhôù ñeán lôøi Nhö Thuûy noùi vôùi chaøng saùu naêm tröôùc, khi chaøng chöa heà bieát voõ coâng laø gì. Ñoù laø, “Luùc ñòch nhaân giao chieán khoâng chæ hoaøn toaøn duøng söùc...” Ñang nghó, tieáng gaàm cuûa laõo aùc ñaïo moät laàn nöõa vang leân, khieán Thaåm Ñònh Thieân buoäc phaûi lo ñoái phoù: - Thaát Tinh bò haïi, Tam Thaäp Luïc Ñòa Saùt Tuaàn Ñaïo tuoät khoûi tay ta, taát caû laø vì ngöôi. Suùc sinh! Ñôõ! Vuø... Vuø... Phaãn noä, chaøng cuõng quaùt leân: - Laõo taëc! Gia phuï bò laõo saùt haïi, caû Ñoan Moäc thuùc cuõng khoâng toaøn maïng. Sao ta phaûi nhaân nhöôïng laõo? Ñôõ! AØo... AØo... AÀm! Laõo aùc ñaïo ñaõ ñeán luùc lieàu maïng. Laõo lao vaøo chaøng baát kyø haäu quaû ra sao: - Ngöôi ñaõ phaù hoûng ñaïi söï cuûa ta. Cheát! Vuø... Vuø... Neáu laõo chæ muoán laáy maïng chaøng baèng baát cöù giaù naøo thì chính chaøng luùc naøy cuõng vaäy. Chaøng gaàm vang: - Toäi aùc cuûa laõo trôøi naøo tha, ñaát naøo dung. Naïp maïng! Vuø... Vuø... AÀm! AÀm! Vaãn tìm caùch cuoän xoaén laáy chaøng, baát ngôø laõo vaän duïng Linh AÛo Cöûu Chuyeån Boä ñeå baát thaàn aùp saùt chaøng töø phía sau: - Chính ngöôi phaûi naïp maïng! Vuø... Kinh hoaûng, chaøng coá tung ngöôøi leân cao theo thaân phaùp Ñaêng Bình Baùt Boä. -432- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 10. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Vuùt! Nhöng laõo aùc ñaïo vaãn ñuû naêng löïc ñeå tieáp tuïc ñeo ñaúng theo saùt chaøng. Vuùt! Trong tình theá naøy buoäc chaøng phaûi laêng khoâng ñaûo ngöôøi, xoay ngöôïc laïi phía sau, haát chöôûng tay vaøo laõo aùc ñaïo: Ñôõ! Buøng! Caû hai laêng khoâng giao thuû vaø thöøa bieát chaán kình seõ ñaåy hoï veà hai phía. Nhöng laõo aùc ñaïo thì quyeát khoâng buoâng tha chaøng vaø chaøng thì cuõng chæ muoán laáy maïng laõo, do ñoù, khi hai chöôûng tay chaïm nhau, caû hai lieàn choäp giöõ tay nhau. Boáp! Laäp töùc giöõa caû hai lieàn dieãn ra traän tyû ñaáu noäi löïc, khoâng ai chòu nhöôïng ai. Ñang lô löûng treân khoâng, do phaûi doàn toaøn boä noäi löïc ñeå böùc ñoái phöông phaûi maát maïng, caû hai khoâng coøn chuùt chaân nguyeân naøo ñeå chi trì thaân phaùp. Do ñoù, traän tyû ñaáu noäi löïc vaãn dieãn ra khi caû hai cuøng bò rôi xuoáng. Thòch! Thòch! Rôi xuoáng thì rôi, traän tyû ñaáu noäi löïc khoâng moät ai daùm khinh xuaát giaùn ñoaïn. Bôûi keû naøo töï yù ngöng laïi, keû ñoù seõ bò noäi löïc cuûa ñoái phöông xoâng uøa qua chaán ñöùt toaøn boä kinh maïch. Song phöông laàn löôït thi trieån nhöõng loaïi noäi coâng taâm phaùp ñaõ bieát, quyeát doàn ñoái phöông vaøo choã cheát. Chôït nghó ñeán caùi cheát quaù deã daøng cuûa Haø Kænh Chi, Thaåm Ñònh Thieân laäp töùc ñoåi sang noäi löïc Laõnh Baêng. Laõnh khí xuaát hieän vaøo chöôûng tay cuûa laõo aùc ñaïo. Laõo cöôøi moät tieáng khoâ khoác: - Laõnh Baêng ö? Höø! Ñöôïc! Xem naøy! Laõo cuõng vaän duïng Laõnh Khí Coâng quyeát ñöa laõnh khí vaøo ngöôøi Ñònh Thieân. Nhöng laõo vöøa coù choã sô hôû, ñang giao ñaáu noäi löïc vieäc môû mieäng phaùt thoaïi laø töï laøm haïi baûn thaân. Phaùt giaùc ñieàu ñoù, chaøng theùt: - Qua! Laõnh Baêng noäi kình cuûa chaøng lieàn aøo aøo xaâm chieám höõu thuû cuûa laõo, laøm cho caùnh tay ñoù phaûi xuaát hieän lôùp baêng moûng bao phuû beân ngoaøi. Ñoû maët tía tai, laõo coá choáng ñôõ, hy voïng hoaëc seõ chi trì ôû möùc ñoä ñoù, khoâng cho laõnh -433- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 11. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long khí cuûa chaøng tieáp tuïc xaâm chieám, hoaëc toát nhaát laø ñaåy luøi laõnh khí cuûa chaøng. Thieân baát dung gian ñaûng, chính luùc ñoù coù tieáng Nhö Thuûy heùt töôùng leân: - Ñöôïc roài! Ñaây laø cô hoäi ñeå haï saùt Taân Löông! Ñaùnh! AÀm! A... a... Laõo aùc ñaïo bò dao ñoäng. Khoâng boû lôõ cô hoäi, Ñònh Thieân laäp töùc doàn noäi löïc sang. Thaân hình laõo aùc ñaïo do bò laõnh khí xaâm nhaäp ñang coù nhieàu choã bò ñoùng baêng. Nhöng laõo vaãn khoâng daùm töï yù thu hoài chaân löïc. Vì laøm nhö theá laø chính laõo töï gieát laõo. Laõo coá chi trì... Quaàn huøng ngay luùc ñoù khoâng hieåu sao boãng luõ löôït hoâ hoaùn vang trôøi: - Laõo AÙi, laõo Noä, laõo Duïc ñaõ cheát roài! Ha... Ha... - Laõo Hyû, laõo Bi cuõng vaäy! Khaù laém! - Laõo OÁ cuõng naïp maïng. Ha... Ha... - Coøn laõo Laïc, naïp maïng mau! AÀm! A... a... Thaân hình cuûa laõo aùc ñaïo caøng theâm chaán ñoäng khieán söùc chi trì cuïc dieän cuûa laõo baát ngôø keùm ñi. Khoâng heà chaäm, Thaåm Ñònh Thieân quaùt moät tieáng cöïc lôùn: - Qua! Quaàn huøng luùc ñoù ñeàu raûnh tay, taát caû cuøng thaát kinh khi nhìn thaáy toaøn thaân laõo aùc ñaïo ñang daàn daàn bò moät lôùp baêng bao phuû. Lôùp baêng naøy daày leân... Nhö Thuûy ñaõ töøng thaáy caûnh naøy moät laàn, ñoù laø khi Haø Kænh Chi bò Thaåm Ñònh Thieân duøng coâng phu Laõnh Baêng, cuõng gaây neân hieän töôïng ñoù. Vaø cuõng chính Nhö Thuûy ñaõ duøng chöôûng laøm cho Haø Kinh Chi bò vôõ thaønh nhieàu maûnh. Nhö Thuûy thì thaøo khe kheõ vôùi Lieãu Lieãu vaø Tieåu My. Caû ba toû veû aùi ngaïi. Nhöõng chæ moät thoaùng sau ñoù, hoï nghó laïi vaø cuøng nhìn nhau gaät ñaàu. Theá laø, caû ba cuøng moät luùc lao aäp vaøo thaân hình ñaõ hoaøn toaøn ñoùng baêng cuûa laõo aùc ñaïo. Hoï ñoàng loaït tung chöôûng. Vuø... Vuø... -434- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 12. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long Thoâi laõo caùi thaát kinh: - Ñöøng! Boïn ngöôi ñöøng laøm nhö theá, tieåu töû cuõng seõ bò aûnh höôûng laây! OÀ! Nguy tai! AÀm! Thaåm Ñònh Thieân cuõng nhìn thaáy cöû chæ cuûa ba naøng, vaø tuy chaøng ñaõ ñeà phoøng baèng caùch saün saøng thu kình ñuùng luùc, nhöng khi thaân theå cuûa laõo aùc ñaïo vôõ vuïn chính chaøng cuõng bò noäi kình cuûa laõo taëc ñaïo chaán luøi. - Höï! Chaøng coøn ñang loaïng choaïng vôùi huyeát khí soâi traøo, baát ñoà coù moät boùng ngöôøi lao ñeán vaø tung moät vaät ñen truøi truõi vaøo giöõa taâm thaát cuûa chaøng: - Tieåu töû naïp maïng! AØo... AØo... Ai? Cuõng baát ngôø nhö vaäy, tieáng quaùt cuûa Tieåu Kieám Chöôûng Trung Xuyeân Baùch Boä Haøn Nam Long vang leân ñuùng luùc: - Laõnh Kieám Phi Thuû! Haïng coù taâm cô thaâm ñoäc nhö ngöôi phaûi cheát. Xem Tieåu Kieám! Veùo... Phaäp! Bình! Tieåu kieám cuûa Haøn Nam Long tuy ñaõ truùng ñích nhöng vaät ñen truøi truõi kia chính laø Phi Thuû cuûa Cao Sôn cuõng coøn ñuû löïc ñeå quaät vaøo Thaåm Ñònh Thieân. Chaøng saép ngaõ thì Tieåu My, Lieãu Lieãu kòp lao ñeán ñôõ laáy: - Thieân ca! - Thieân ca khoâng sao chöù? Nhö Thuûy ñang aùy naùy vì suyùt nöõa laøm cho baøo huynh uoång maïng, nhìn thaáy caûnh töôïng naøy beøn reo leân: - A ha! Sao nhò tyû vöøa nhanh vöøa cuøng keâu nhö nhau vaäy? Hai naøng ñoû böøng maët, cuøng nhìn nhau luùng tuùng. Thaåm Ñònh Thieân tuy cuõng luùng tuùng khoâng keùm nhöng do nhìn thaáy coù moät vaät ñang ñöôïc Cao Sôn naém giöõ trong loøng baøn tay baát ñoäng, chaøng laäp töùc böôùc ñeán gôõ laáy. Hít moät hôi daøi, chaøng nhìn vaø noùi vôùi moïi ngöôøi: - Cao Sôn ñònh aâm thaàm ñi tìm nôi toaï laïc cuûa Vuõ Muïc Taøng Binh Thaát. Nhöng y naøo -435- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
 13. Thieân Ñòa Caøn Khoân Nguyeân taùc: Coå Long bieát nôi ñoù giôø ñaây ñaõ khoâng coøn. Y chæ voïng töôûng maø thoâi. Phaàn taïi haï, Thieän Nhaân ñaïi sö, taïi haï seõ giao hoaøn nhöõng gì cuûa Vong Ngaõ Thaùnh Y cho Thieáu Laâm. Voõ Ñang phaùi cuõng vaäy, taïi haï seõ... Thaät baát ngôø, chính Du Haïc ñaïo tröôûng leân tieáng, sau khi thôû daøi ñaày haøm yù: - Khoâng caàn ñaâu, Minh chuû! Baàn ñaïo coøn maïng ñaây laø do Minh chuû ban cho. Sôû hoïc kia chæ höõu ích neáu rôi ñuùng vaøo moät nhaân vaät taøi cao ñöùc troïng nhö Minh chuû. Cuõng baát ngôø khoâng keùm, quaàn huøng ñoàng thanh reo leân: - Minh chuû, Thaåm Minh chuû! - Khoâng sai! Chæ coù Thaåm gia tröôùc sau vaãn xöùng ñaùng laø Minh chuû voõ laâm! - Minh chuû voõ laâm! Nhö Thuûy tuy cöôøi nhöng laïi ñeå leä tuoân daøi. Tö Ñoà My vaø Lieãu Lieãu khoâng hieåu sao cöù cöôøi e theïn vaø vaãn ñöùng saùt vaøo Thaåm Ñònh Thieân ôû hai beân taû höõu. Hoï cuøng coù tình yù vôùi moät ngöôøi chaêng? Heát -436- Typed by BacQuai & Tieåu Quaùi Töû Scanned by Thanh Nghóa http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2