Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

93
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 4

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø t­ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o §­a m¾t nh×ntr­íc métxegãc rÌm, TiÓu Thiªn chît lo®Òu vËn y phôc cã s¾c vµng Ngay qua cç mét bän h¬n m­êi ng­êi l¾ng! ®øng thµnh hµng ngang. Râ rµng bän hä tá ý muèn ng¨n lèi cç xe! Mét nh©n vËt cã niªn kû ®é tø tuÇn ®ang ung dung ph¸t tho¹i : - Khóc c¸c h¹ nãi qu¸ lêi råi! Ph¶i nãi ng­îc l¹i míi ®óng, chÝnh sù xuÊt hiÖn cña c¸c h¹ míi lµm cho bæn §­êng chñ thªm vinh h¹nh! L∙o Cöu, giê ®∙ râ l∙o ë hä Khóc chît ®anh giäng: - D­êng nh­ Thæ huynh muèn nãi chÝnh Thæ huynh ®ang ®îi chê Khóc mç? §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng c­êi nhÑ: - Chê ®îi ®Ó nghinh ®ãn ®¹i gi¸ vµ bæn §­êng chñ ®∙ gÆp may h¬n nh÷ng vÞ §­êng chñ cßn l¹i! L∙o Khóc lªn tiÕng cã phÇn hoang mang: - Nãi nh­ Thæ huynh, Ngò Hµnh Bang ®∙ bè trÝ thiªn la ®Þa vâng ë c¸c nÎo ®­êng ? Mç dï ®i theo b­íng nµo còng ®­îc ng­êi cña quý bang nghinh ®ãn ? Nh©n vËt nä c­êi ®µi : - Bæn bang ®∙ quyÕt ý tiÕp nghinh th× cã lý nµo ®Ó x¶y ra s¬ suÊt? L∙o Khóc n¹t né: - Thæ huynh bÊt tÊt ph¶i nãi lêi kh¸ch s¸o! ý cña Thæ huynh nh­ thÕ nµo, h∙y nãi ngay th× h¬n! §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng vÉn ®iÒm tÜnh: - Mau m¾n nh­ c¸c h¹ qu¶ nhiªn rÊt h¹p ý bæn §­êng chñ ! Nãi thËt ng¾n gän, bæn bang chØ muèn biÕt M∙ chñ nh©n cña c¸c h¹ lµ ai ? ChØ cÇn c¸c h¹ cã lêi ®¸p thËt minh b¹ch ch¾c ch¾n sÏ kh«ng ai d¸m lµm khã dÔ c¸c ha! L∙o Khóc c­êi Çm lªn: - Khã dÔ? Ha... Ha... Nh©n vËt nä sa sÇm nÐt mÆt: - C¸c h¹ c­êi d­êng nh­ muèn nãi kh«ng cã lêi giao phã nh­ bæn ®­êng chñ võa ®Ò ra ?! - Kh«ng sai! §∙ mét lÇn Khóc mç cã nãi, do nghiªm lÖnh cña tÖ Chñ nh©n rÊt nghiªm ngÆt, khi ch­a ®­îc lÖnh mç thËt sù kh«ng tiÖn nªu danh! Nh­ kh«ng quan t©m ®Õn nÐt mÆt giËn d÷ cña vÞ §­êng chñ, l∙o Khóc ngang nhiªn nãi thªm : -39- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - H¬n n÷a, muèn lµm khã dÔ Khóc mç, mét trong ThÊt Tinh vèn ch­a tõng biÕt khuÊt phôc tr­íc bÊt kú thÕ lùc nµo, chØ dùa vµo th©n thñ cña mét §­êng Chñ nh­ ng­¬i, lêi nãi ®ã e kh«ng dÔ thùc hiÖn! Thæ Hµnh §­êng ®­êng chñ t¸i mÆt: - Khóc §íi LËp! Ng­¬i thËt sù muèn ®èi ®Çu víi bæn bang ? - Nµy! Ng­¬i ®õng ®em ba ch÷ Ngò Hµnh Bang ®e do¹ ta! Ngoµi l∙o Hµ vÉn cßn Ýt nµo sù nÓ träng cña Khóc §íi LËp ta. Ngò Hµnh Bang ®©u cßn thêi tung hoµnh ngang däc, muèn do¹ ai còng ®­îc? Thæ Hµnh §­êng ®­êng chñ ®Þnh ph¸t t¸c, bÊt ngê tõ phÝa sau cç xe bçng cã tiÕng gÇm giËn d÷ vang lªn : - KÎ nµo d¸m lín tiÕng de do¹ ThÊt Tinh bän ta ? KÎ ®ã ch¾c ch¾n ph¶i nÕm mïi lîi h¹i cña Cuång Né Tam Phong Ch­ëng nµy ? Vót! Mét tiÕng giã rÝt vµ ë phÝa tr­íc cç xe bçng xuÊt hiÖn thªm mét ng­êi! RÊt tiÕc, do ng­êi nµy xuÊt hiÖn vµ ®øng ®èi diÖn ®i §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng nªn TiÓu Thiªn kh«ng thÓ nµo nh×n râ diÖn m¹o! Nh­ng may thay TiÓu Thiªn vÉn biÕt nh©n vËt míi xuÊt hiÖn lµ ai qua tiÕng c­êi ®¾c ý cña l∙o Khóc: - L∙o Né ?! L∙o ®Õn thËt ®óng lóc! Ch¾c h¼n n¨m vÞ huynh ®Ö cßn l¹i còng ®ang ë gÇn ®©y? Ha... Ha... TiÕng c­êi cña l∙o Khóc võa døt th× còng tõ phÝa sau cç xe lËp tøc vang lªn ®ñ mäi thanh ©m vµ thanh ©m nµo còng cã møc ®é qu¸i ®¶n nh­ thanh ©m nµo! TiÓu Thiªn nghe râ nh÷ng tiÕng kªu khãc, tiÕng than v∙n nØ non hoµ lÉn víi nh÷ng trµng c­êi vui vÎ cã, kh¶ è cã ! Vµ chóng lËp tøc lµm cho vÞ ®­êng chñ Thæ Hµnh §­êng thªm biÕn ®æi s¾c mÆt, ®Õn nçi ph¶i kªu lªn: -Hû, Né, ¸i, è, Bi, L¹c, Dôc ?! ThÊt Tinh sao l¹i cïng lóc xuÊt hiÖn ? Qu¶ lµ chuyÖn hiÕm thÊy trªn ®êi!... Khóc §íi LËp cao ng¹o nh×n §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng: - §a t¹ sù nghinh ®ãn chu ®¸o cña quý Bang ! RÊt tiÕc bän mç ®ang lóc véi ®µnh kh­íc tõ tÊm ch©n t×nh nµy, mong quý Bang l­îng thø ! §i!... Trãc!... Sau c¸i vÉy tay ra hiÖu cho ®ång bän gåm s¸u ng­êi, hîp víi Khóc §íi LËp lµ ®ñ b¶y trong ThÊt Tinh, cç xe liÒn ®­îc Khóc §íi LËp ra roi thóc ch¹y ! Nh×n l¹i phÝa sau, qua gãc rÌm, TiÓu Thiªn kh«ng thÓ kh«ng nh×n thÊy s¾c mÆt giËn d÷ nh­ng kh«ng cã chç ph¸t t¸c cña §­êng Chñ Thæ Hµnh §­êng ? §ång thêi, TiÓu Thiªn còng ph¸t hiÖn bän Thæ Hµnh §­êng ®ang nÐm mét vËt lªn kh«ng trung. Viu... -40- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Xoµ... VËt nä bçng næ bïng ra thµnh mét ®o¸ ho¶ quang mµu vµng ngêi chãi sau mét lóc bay lªn vµ v¹ch thµnh mét ®­êng dµi ngo»n ngoÌo ! TiÓu Thiªn lo ng¹i gäi l∙o Khóc: - Nh­ bän hä dïng tÝn hiÖu b¸o ®éng ®Õn c¸c nhãm kh¸c? Khóc §íi LËp vÉn ung dung ®iÒu ®éng cç xe song m∙ trong khi ®èi ®¸p víi TiÓu Thiªn: - Bän Ngò hµnh bang ®∙ v©y bña tø bÒ, qu¶ ph¸o hiÖu kia ®∙ minh chøng cho ®iÒu ®ã ! Nh­ng bän chóng ®©u dÔ g©y khã kh¨n cho bän ta, nhÊt lµ lóc nµy, bän ta cã ®ñ bÈy ng­êi, t×nh th©n nh­ thñ tóc ? ? Hµ... Hµ... Trong s¸u nh©n vËt ®ång bän víi l∙o Khóc, hä ®ang vËn dông c«ng phu b¸m s¸t theo cç xe vµ c«ng phu nµy thËt diÖu kú khiÕn hä dï ph¶i ch¹y b»ng chÝnh ®«i ch©n cña hä nh­ng c­íc lùc cña hä nµo kÐm søc ch¹y nhanh cña cç xe vèn do ®«i tuÊn m∙ m¹nh khoÎ kÐo ®i, cã mét ng­êi víi d¸ng vÎ bªn ngoµi tr«ng cø nh­ mét ®Çu ®µ vµ diÖn m¹o th× lóc nµo còng th©m trÇm khã hiÓu! VÞ ®Çu ®µ bçng lªn tiÕng, c¾t ®øt trµng c­êi cña l∙o Khóc : - Hû l∙o Khóc nãi rÊt hay, t×nh th©n nh­ thñ tóc ! VËy l∙o Khóc nãi thö xem, chuyÖn g× ®∙ x¶y ra cho l∙o ? Tõ lóc nµo l∙o cã mét vÞ chñ nh©n ë hä M∙ ? Y lµ ai ? Khóc §íi LËp bçng c­êi dµi : - Chñ nh©n cña ta ­ ? Ha... Ha... Mét nh©n vËt kh¸c cã g­¬ng mÆt thËt gièng nh÷ng pho t­îng phËt TiÕu Di LÆc ë nh÷ng n¬i thê tù mµ TiÓu Thiªn cã ®«i lÇn nh×n thÊy! Nh©n vËt nµy võa c­êi võa b¶o : - Hµ... Hµ... Ph¶i ch¨ng l∙o Khóc muèn nãi l∙o kh«ng hÒ cã chñ nh©n ? Nh­ muèn cã ®ñ thêi gian ®Ò gi¶i thÝch, Khóc §íi LËp bÊt ngê ngoÆt xe vµo mét lèi mßn vµ chØ dõng l¹i khi cç xe ®∙ bÞ c¸nh rõng hoµn toµn nuèt mÊt! Tr­íc lóc nghe ®ång bän hái thªm, Khóc §íi LËp chît quay l¹i b¶o TiÓu Thiªn : - Chóng ta ph¶i t¹m dõng nghØ mét lóc ng­¬i nghÜ thÕ nµo, tiÓu chñ nh©n ®¸ng th­¬ng cña ta ? Giäng nãi cña l∙o Khóc cã phÇn thay ®æi khiÕn TiÓu Thiªn tho¸ng nghi ngê : - Trong lóc giao dÞch tiÓu ®iÖt ®∙ nãi râ, chØ nh÷ng lóc cÇn chóng ta míi ph¶i vê x­ng h« theo t«n ti chñ béc! Nh­ lóc nµy th× ®©u cÇn ? L∙o cã g­¬ng mÆt phËt Di LÆc bËt c­êi : - Qu¶ nhiªn ®óng nh­ ta ®o¸n, ng­êi cã nhiÒu quû kÕ nh­ l∙o Khóc ®©u thÓ bçng d­ng gäi ai kh¸c lµ chñ nh©n ? Ha... Ha... L∙o ®Çu ®µ trÇm giäng : L∙o Khóc! Bän ta ®ang s½n sµng chê nghe lêi gi¶i thÝch cña l∙o ®©y ! Khóc §íi LËp tung ng­êi nh¶y xuèng tõ cç xe, miÖng c­êi c­êi nh×n lµo ®Çu ®µ: -41- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §∙ l©u kh«ng gËp, tÝnh khÝ cña l∙o è vÉn kh«ng thay ®æi ? L∙o chí nªn nghÜ Khóc §íi LËp ta chØ ¨n riªng mét m×nh, kh«ng chia phÇn cho huynh ®Ö! §Çu tiªn h∙y nghe ta hái, bän c¸c ng­êi ®∙ bao giê nghe nãi ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ch­a ? TiÓu Thiªn lËp tøc nghe mét thanh ©m than v∙n : - TÝnh khÝ cña l∙o Hû còng ®©u thay ®æi ? L∙o vÉn thÝch ®¸nh ®è mäi ng­êi ! L∙o ®Þnh b¾t bän ta ®îi ®Õn bao l©u míi chÞu nãi ®©y? Ta ch¸n c¶nh ph¶i ®îi chê l¾m råi ! Hµ ...Hµ... Khóc §íi LËp ph× c­êi : - Nh­ vËy ®ñ chøng tá còng nh­ ta, bän ng­êi vÉn ch­a biÕt g× vÒ Khuyªn BÝch Tr× ? Nh­ng liÖu bän ng­¬i cã quan t©m kh«ng nÕu ta cho bän ng­¬i biÕt vµo nh÷ng lóc gÇn ®©y ng©n Hµ KØnh Chi ë Ngò Hµnh Bang cßn cã c¶ Giang Hå §Ö NhÊt KiÕm Cao S¬n vµ TiÓu KiÕm Ch­ëng Trung Hµn Nam Long còng lÇn l­ît t×m ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ? Kh«ng Ýt lÇn TiÓu Thiªn ®∙ ph¶i söng sèt vµ bµng hoµng mçi khi nghe tiÕng sÊm næ ®ét ngét tõ trêi cao ! B©y giê, nh×n ph¶n øng cña s¸u nh©n vËt ®ång bän cña l∙o Khóc khi nghe l∙o thè lé sù kiÖn nµy, TiÓu Thiªn cã c¶m nhËn ph¶n øng cña hä hoµn toµn gièng nh­ nã lóc nghe tiÕng sÊm næ ? L∙o ®Çu ®µ giËt m×nh: - Bän hä ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ®Ó lµm g× ? Nh©n vËt cã g­¬ng mÆt nh­ phËt TiÕu Di LÆc óp óp më më hái: - Th«i nµo, l∙o Khóc! Ch¾c ch¾n viÖc nh÷ng nh©n vËt ®Ö nhÊt cao thñ kia t×m ®Õn Khuyªn BÝch Tr× vµ hµnh ®éng hiÖn giê cña l∙o ph¶i cã liªn quan, ®óng kh«ng nµo? Khóc §íi LËp mØm c­êi : - L∙o L¹c ®o¸n kh«ng sai ! B»ng giäng nãi ®¾c ý, Khóc §íi LËp sau khi kÓ cho ®ång bän nghe nh÷ng g× TiÓu Thiªn ®∙ nãi víi l∙o, chÝnh l∙o hÔ nh¶ nhËn ®Þnh thªm: - NhÊt ®Þnh trong c©u chuyÖn cña tiÓu oa nhi h∙y cßn nhiÒu ®iÒu ch­a ®óng víi sù thËt! B»ng kh«ng mét Tæng hé ph¸p nh­ l∙o Hµ ®©u cÇn ph¶i lao s­ ®éng chóng, huy ®éng toµn bé lùc l­îng Ngò Hµnh Bang quyÕt truy b¾t tiÓu oa nhi? Nghe mµ giËt m×nh, TiÓu Thiªn cµng hiÓu râ thªm t©m ®Þa cña l∙o Khóc khi nghe vÞ ®Çu ®µ võa gËt ®Çu võa cÊt giäng Êm trÇm t¸n ®ång: - L∙o Khóc nãi rÊt ®óng! Ta ®∙ qu¸ véi khi nghÜ l∙o Khóc cè t×nh che giÊu bän ta. Khóc §íi LËp vÉn c­êi c­êi: - Ta ®∙ nãi gi÷a bän ta t×nh th©n nh­ thñ tóc, chØ t¹i l∙o è qu¸ nãng n¶y! Ta kh«ng tr¸ch! TiÕng gÇm gõ cña l∙o Né bçng vang lªn: - Nh­ vËy l∙o Khóc ®∙ dß xÐt ®­îc nh÷ng g× ? -42- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Khóc §íi LËp liÕc m¾t nh×n vÒ phÝa cç xe : - Tuy ch­a dß xÐt ®­îc g× v× ®∙ hai lÇn bi bän Ngò Hµnh Bang quÊy nhiÔu, nh­ng theo ta, ®∙ ®Õn lóc c¶ b¶y chóng ta cÇn liªn tay hµnh ®éng ! Trong bän hä b¶y ng­êi tr­íc sau ®∙ cã n¨m ng­êi lªn tiÕng vµ qua tÝnh c¸ch cña n¨m nh©n vËt nµy TiÓu Thiªn cã thÓ biÕt ch¾c hä lµ n¨m nh©n vËt cã tÝnh khÝ nh­ : Hû , Né , è , Bi , L¹c! Cßn hai nh©n vËt n÷a vÉn ch­a lªn tiÕng, vµ b©y giê mét trong hai nh©n vËt ®ã chît ®­a tay giËt bá tÊm rÌm che phÝa tr­íc cç xe. So¹t ! Nh×n thÊy TiÓu Thiªn trong d¸ng ®iÖu bµng hoµng, nh©n vËt nµy nãi c­êi án În nh­ nh÷ng kÎ b¸n n÷ b¸n nam: - TiÓu huynh ®Ö chí sî ! H∙y l¹i ®©y víi ta, Hång Thô Nh©n nµy rÊt biÕt chiÒu ng­êi, bÊt luËn ®èi t­îng lµ nam hay n÷, l∙o hoÆc Êu ! HÝ... HÝ...! Chît hiÓu b¶n th©n ®∙ v« t×nh r¬i vµo mãng vuèt cña bän ThÊt tinh m­êi phÇn lµ h¹ng ¸c nh©n, TiÓu Thiªn ®µnh gi¶ vê dÞch ng­êi vÒ phÝa nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ kia! Nh©n vËt nµy ngì TiÓu Thiªn thËt sù ngoan ngo∙n,m y c­êi hÝp m¾t: - Ngoan l¾m ! TiÓu huynh ®Ö thËt ®óng lµ... Y ph¶i bá dë c©u nãi khi bÊt ngê nghe TiÓu Thiªn hÐt lªn: - Tr¸nh ra nµo ! §i ! Võa hÐt, TiÓu Thiªn võa giËt d©y c­¬ng theo cung c¸ch nã ®∙ nh×n thÊy l∙o Khóc ®iÒu ®éng cç xe song m∙ ! Trãt... Tuy nhiªn, TiÓu Thiªn thËt sù ngì ngµng lóc nhËn ra cç xe kh«ng hÒ nhÝch ®éng cho dï ®«i tuÊn m∙ kia d­êng nh­ ®ang cè søc chåm vã lao ®i! Nh×n l¹i, TiÓu Thiªn chØ thÊy bµn tay tr¾ng ®Õn mòm mÜm cña g∙ ¸i nam ¸i n÷ ®ang nhÑ nhµng gi÷ vµo cµng xe! Qua nô c­êi cã phÇn giÔu cît cña nh©n vËt nµy ®ang nh×n nã, TiÓu Thiªn hiÓu ®«i tuÊn m∙ tuy m¹nh nh­ng vÉn kh«ng th¾ng næi thÇn lùc kh«ng ngê lµ cã cña g∙ ! Chøng tá, hÇu nh­ nh©n vËt giang hå nµo còng vËy, nÕu hä cã luyÖn c«ng phu th× søc lùc cña hä cã thÓ t¹o ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê, v­ît xa møc t­ëng t­îng ! NhËn ®Þnh nµy cña TiÓu Thiªn cµng ®­îc minh chøng mét c¸ch râ rµng h¬n khi c¸nh tay cßn l¹i cña nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ bçng chép vµo ®Çu vai cña nã : - Ta ®∙ høa sÏ kh«ng lµm h¹i, cí sao tiÓu huynh ®Ö nhÉn t©m, suýt n÷a ®∙ cho cç xe lao bõa vµo ta ? §∙ biÕt thÕ nµo lµ thÇn lùc cña ®èi ph­¬ng, TiÓu Thiªn ®µnh ph¶i c¾n r¨ng chÞu ®ùng khi nh×n thÊy bµn tay nân nµ ®­îc ch¨m sãc kü l­ìng cña nh©n vËt nä ®ang siÕt dÇn siÕt dÇn vµo ®Çu vai nã ! TiÓu Thiªn còng c­¬ng quyÕt nh­ vËy khi nghe nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ dïng giäng nãi thËt ngät ngµo tra vÊn nã : -43- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Nµo, Hµn Nam Long tr­íc khi chÕt ®∙ uû th¸c ®iÒu g× cho tiÓu huynh ®Ö ? ThÊy TiÓu Thiªn cø ngËm miÖng chÞu ®au, kh«ng hÒ hÐ m«i, nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ l¹i hái : Ph¶i ch¨ng v× sù uû th¸c ®ã cña hä Hµn nªn Hµ KØnh Chi ph¶i quyÕt liÖt truy t×m tiÓu huynh ®Ö ? TiÓu Thiªn vÉn kh«ng nãi vµ ®iÒu nµy, thËt bÊt ngê, nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ kh«ng hÒ giËn ! Y cø án În nãi nãi c­êi c­êi : - NhÊt ®inh sù uû th¸c cña Hµn Nam Long ph¶i lµ mét ®iÒu hÕt søc hÖ träng ! Ta cßn hiÓu, ®iÒu ®ã lµ ®iÒu mµ Hµ KØnh Chi rÊt thÌm muèn, quyÕt chiÕm ®o¹t ! §óng thÕ kh«ng, tiÓu huynh ®Ö? §ang khi nãi nh©n vËt nµy cßn cè t×nh nhÊc bµn tay ®ang n¾m gi÷ cµng xe ra vµ dïng chÝnh bµn tay ®ã ®Ó nhÑ nhµng ve vuèt kh¾p ng­êi TiÓu Thiªn! Kh«ng hÒ chê §îi hµnh ®éng m¬n trín gÇn nh­ qu¸ lè bÞch cña nh©n vËt nµy, TiÓu Thiªn tho¹t ®Çu cè nÝn im chÞu ®ùng nh­ng cµng vÒ sau cµng chÞu ®Õn ph¶i uèn ng­êi kªu lªn: Thóc thóc dõng tay nµo ! TiÓu diÖt kh«ng thÝch, kh«ng thÝch cö chØ nµy cña thóc thóc ! Nh©n vËt nä vÉn tiÕp tôc vuèt ve nh­ vuèt ve mét vËt së h÷u riªng cña m×nh. - BÊt luËn ai còng mong muèn ®­îc bµn tay cña Hång Thô Nh©n nµy m¬n trín, cã lý nµo tiÓu huynh ®Ö l¹i kh«ng? Yªn nµo,... h×... §­îc mét lóc, ph¸t hiÖn Hång Thô Nh©n tuy vÉn vuèt ve vµ m©n mª nh­ng tay cña y ®∙ b¾t ®Çu mß sôc vµo bäc ¸o, TiÓu Thiªn chît hiÓu ý cña g∙ chi muèn t×m kiÕm vËt g× ®ã trong ng­êi cña nã mµ th«i ! TiÓu Thiªn lËp tøc uèn ng­êi vÒ phÝa sau, cè tr¸nh bµn tay cña g∙! Hång Thô Nh©n bçng ph× c­êi : - Sao tiÓu huynh ®Ö l¹i tr¸nh nÐ ? Ph¶i ch¨ng Hµn Nam Long ®∙ giao cho tiÓu huynh ®Ö cÊt gi÷ hé y mét vËt g× ®ã? H×... H×... TiÓu Thiªn biÕn s¾c : - Kh«ng...Kh«ng... BÊt ngê, Hång Thô Nh©n thu tay vÒ vµ ng­ng lu«n ®éng t¸c vuèt ve! Y ®­a cao mét nh¸nh cá víi ba chiÕc l¸ tuy ®∙ kh« nh÷ng vÉn cßn ¸nh lªn s¾c mµu tÝa kú dÞ ! Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?!! Khóc §íi LËp bËt c­êi : - Thñ ®o¹n cña l∙o ¸i qu¶ lîi h¹i! Qu¶ nhiªn Hµ KØnh Chi ®ang muèn chiÕm ®o¹t vËt chÝ b¸u nµy ! Ha... Ha... L∙o Né gÇm gõ thÝch thó: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o gåm ®ñ chÝn l¸, l∙o ¸i t×m l¹i xem, cßn s¸u l¸ n÷a ®©u? -44- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh L∙o ®Çu ®µ, chÝnh lµ l∙o è, chît lªn tiÕng giËn d÷ : - Muèn nhanh chãng cã ®ñ chÝn l¸ Cöu DiÖp Tö Linh, bän ng­¬i cø giao tiÓu oa nhi cho ta! Hõ ! Nh×n l∙o ¸i ®éng thñ ta thÊy xèn c¶ m¾t ! PhÇn th× võa bÞ mÊt ba chiÕc l¸ cã diÖu lùc phi phµm, phÇn th× sî sÏ ®Õn l­ît l∙o è hµnh h¹, TiÓu Thiªn gµo lªn khinh ho¶ng. Nh÷ng chiÕc l¸ nµy lµ do tiÓu ®iÖt t×m thÊy ch­ vÞ mau trao tr¶ cho tiÓu ®iÖt ! Hång Thô Nh©n l¹i bãp m¹nh vµo ®Çu vai TiÓu Thiªn: - Nãi nh­ vËy, Hµn Nam Long ®∙ giao cho tiÓu huynh ®Ö cÊt gi÷ mét vËt kh¸c! Lµ vËt g× vËy, tiÓu huynh ®Ö ? BiÕt ®∙ nãi hí, TiÓu Thiªn tuy ®ang bÞ siÕt ®au ®Õn ph¶i co róm ng­êi nh­ng vÉn cè gµo lªn: - TiÓu ®iÖt kh«ng biÕt! H∙y bu«ng tiÓu ®iÖt ra !§õng lµm tiÓu ®iÖt ®au ! Nh©n vËt cuèi cïng träng ThÊt Tinh ch­a lªn tiÕng, ®Õn lóc nµy míi khoa ch©n tiÕn l¹i gÇn cç xe: - Ng­¬i sÏ kh«ng bÞ ®au vµ ®­¬ng nhiªn sÏ ®­îc bän ta tha cho toµn m¹ng, nÕu ng­¬i thËt sù ngoan ngo∙n ! Ng­êi nªn biÕt râ ®iÒu nµy? Kh«ng nh­ l∙o ¸i ®èi víi ai còng cã phÇn nhÑ tay, ta chØ n­¬ng nhÑ nÕu ng­¬i lµ n÷ nh©n! RÊt tiÕc, ng­¬i kh«ng ph¶i n÷ nh©n vµ ng­¬i ®ang cè t×nh che giÊu nh÷ng ®iÒu bän ta muèn biÕt! Nãi ®i nµo tiÓu tö! Trõ phi ng­¬i kh«ng muèn sèng n÷a ! TiÓu Thiªn bµng hoµng v× giê ®∙ râ c¶ b¶y nh©n vËt trong ThÊt Tinh, bÊt kú ai còng lµ ¸c nh©n ! Hä s½n sµng xuèng tay h¹ s¸t, nh­ cã lÇn TiÓu Thiªn nh×n thÊy l∙o Hµ h¹ thñ §µm Kho¸t ! §∙ thÕ ®«i mÊt cña nh©n vËt võa më miÖng ph¸t tho¹i cø x¹ nh×n vµo TiÓu Thiªn b»ng ®«i m¾t lÊp l¸nh hung quang cø nh­ m¾t cña d∙ thó! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng, bËt kªu: - Cã ai kh«ng, mau cøu... Khóc §íi LËp c­êi vang: - Ng­¬i ®õng kªu v« Ých ! Mét khi ThÊt Tinh cïng lóc xuÊt hiÖn ®ñ nh­ thÕ nµy. Cßn cã ai d¸m ®­¬ng ®Çu ®èi phã ? Ha... Ha... TiÕng c­êi cña Khóc §íi LËp bÊt ngê bÞ c¾t ngang bëi mét tiÕng hõ l¹nh tõ xa vang ®Õn : - Ch­a ch¾c ! Hõ ! Khóc §íi LËp biÕn s¾c... L∙o Né ph¸t cuång, qu¸t : - KÎ nµo to gan ? H∙y thö xuÊt ®Çu lé diÖn xem nµo ! Viu... PhËp !... -45- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c nh×n mét ngän phi tiªu võa ®­îc ai ®ã nÐm vµo vµ nÐm tróng vµo cµng xe, chØ c¸ch TiÓu Thiªn ®é mét tÇm tay víi ! Trªn th©n ngän phi tiªu cßn ®­îc cét thªm mét miÕng v¶i h×nh ba gãc, vµ trªn miÕng v¶i l¹i cã h×nh vÏ tr«ng tùa nh­ mét ng«i ®¹o quan! Cã lÏ h×nh ®ã ®óng lµ h×nh mét ®¹o quan thËt, TiÓu Thiªn nghe l∙o ¸i võa nh¶y lïi võa kªu ho¶ng: - HuyÒn Th«ng Linh §¹o?!! Cïng mét lóc víi ®éng t¸c nh¶y lïi cña l∙o ¸i, s¸u nh©n vËt cßn l¹i cña ThÊt Tinh còng véi v∙ di chuyÓn, t¹o thµnh mét vßng v©y, v©y kÝn chung quanh cç xe! Bän hä h­íng l­ng vµo cç xe, ®­a mÆt nh×n ra bªn ngoµi, m¾t d¸o d¸c nh×n quanh! L∙o è ®Çu ®µ gÇm thÐt : - Gi÷a ThÊt Tinh bän ta vµ HuyÒn Th«ng Linh §¹o ch­a hÒ x¶y ra hiÒm khÝch ! Linh §¹o Chñ lÇn nµy xuÊt hiÖn lµ cã Èn ý g× ? VÉn ë phÝa xa, vµ nh­ tõ ®©u ®ã gi÷a khu rõng, ©m thanh khi n∙y l¹i vang ®Õn: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! §ã lµ ®iÒu bæn §¹o Chñ ®ang cÇn! NÕu ch­ vÞ nÓ t×nh, bæn §¹o Chñ sau nµy nhÊt ®Þnh sÏ cã b¸o ®¸p ! Khóc §íi LËp c­êi l¹nh: - Ch¼ng hay Linh §¹o Chñ ®Þnh b¸o ®¸p nh­ thÕ nµo? Thanh ©m kia ®­a ®Õn: - Cø mét chiÕc l¸ Cöu DiÖp Tö Linh lµ mét m¹ng ng­êi, bæn §¹o Chñ sÏ thay ch­ vÞ lo¹i bá giïm cho ba kÎ thï! §­îc chø ? Khóc §íi LËp c­êi lín : - Nh÷ng kÎ muèn lo¹i bá ThÊt Tinh nµo ph¶i chØ cã ba ? V¶ l¹i, gi¸ nh­ bän mç chia nhau h­ëng dông ba chiÕc l¸ nµy, c«ng phu ch©n lùc cña mçi ng­êi dï sao còng ®­îc t¨ng lªn Ýt l¾m lµ m­êi n¨m c«ng lùc ! Víi sù t¨ng tiÕn ®ã, bän mç thõa søc diÖt trõ m­êi LÇn h¬n con sè võa ®­îc Linh §¹o Chñ ®­a ra ! Hång Thô Nh©n án În gãp lêi : - §ã lµ ch­a nãi nÕu sau nµy Linh §¹o Chñ nuèt lêi, bän ta biÕt lµm g× ®Ó ®ßi l¹i? è ®Çu ®µ trÇm giäng : - Nãi tãm l¹i, bÊt luËn thÕ nµo Linh §¹o Chñ ®õng väng t­ëng cã thÓ buéc bän ta giao l¹i Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ! Thanh ©m khi n∙y l¹i vang lªn vµ TiÓu Thiªn lÊy lµm kú lµ cho ®Õn giê thuû chung nh©n vËt ®­îc bän ThÊt Tinh gäi lµ Linh §¹o Chñ vÉn ch­a xuÊt hiÖn ! - ChØ cã ba chiÕc l¸, ch­ vÞ th× ®Õn b¶y ng­êi, bæn §¹o Chñ thËt t×nh kh«ng hiÓu ch­ vÞ sÏ chia nhau nh­ thÕ nµo? -46- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh §¸p l¹i c©u hái nhÑ nhµng cña chñ nh©n ngän tiªu kú cã h×nh ng«i ®¹o quan lµ tiÕng gÇm gõ cña l∙o Né : - Chia nh­ thÕ nµo ®Êy lµ viÖc cña bän ta, Linh §¹o Chñ bÊt tÊt ph¶i quan t©m ! - Hõ Bæn §¹o Chñ sÏ kh«ng quan t©m nÕu trong ch­ vÞ qu¶ nhiªn cã ai ®ã cã ®­îc nguån néi lùc nguyªn d­¬ng! Khóc §íi LËp kinh ng¹c: - C«ng lùc nguyªn d­¬ng ? §Ó lµm g×? TiÓu Thiªn dÇn dÇn hiÓu qua lêi gi¶i thÝch cña nh©n vËt cho ®Õn giê vÉn Èn diÖn: - §Ó Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ph¸t huy ®óng vµ ®ñ mäi hiÖu lùc, kh«ng lÏ ch­ vÞ kh«ng biÕt lµ cÇn cã c«ng lùc nguyªn d­¬ng ? Ch­a hÕt! NÕu ch­ vÞ kh«ng thÓ ®¸p øng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu ®ã mµ vÉn cø miÔn c­ìng lîi sÏ bÊt cËp h¹i, rÊt cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng phu bao n¨m qua cña ch­ vÞ sÏ bÞ gi¶i trõ ! Hång Thô Nh©n bËt qu¸t: -Toµn lµ nh÷ng lêi lÏ dèi tr¸, hoang ®­êng! ThËt t©m Linh §¹o Chñ chØ muèn bän ta nguyÖn ý trao l¹i Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o cho Linh §¹o Chñ lµ ng­êi v« c«ng nh­ng muèn to¹ h­ëng kú thµnh ! Vót!... TiÓu Thiªn s÷ng ng­êi v× qu¸ kinh ng¹c! Gi÷a vßng v©y cña bän ThÊt Tinh b©y giê bçng nhiªn xuÊt hiÖn mét ®¹o nh©n! §¹o nh©n nµy cø nh­ tõ d­íi ®Êt chui lªn hoÆc tõ trêi cao bÊt thÇn gi¸ng h¹! Vµ ®¹o nh©n bçng mØm c­êi khi nhËn ra c¶ b¶y nh©n vËt ThÊt Tinh ®Õn lóc nµy míi ®ång lo¹t quay ng­êi ®­a mÆt vµo trong! - Gi¶ nh­ võa råi bæn §¹o Chñ ra tay chiÕm ®o¹t, Hång Thô Nh©n l∙o ¸i liÖu cã gi÷ ®­îc Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o kh«ng ? H­íng mÊt nh×n vÒ phÝa Khóc §íi LËp, vÞ ®¹o nh©n b¶o: - Trong ThÊt Tinh, nghe nãi chØ cã l∙o Hû , Khóc nh©n huynh lµ ng­êi cã kiÕn v¨n uyªn b¸c, t©m c¬ h¬n ng­êi. Khóc nh©n huynh thö nãi xem, bæn §¹o Chñ t¹i sao kh«ng cÇn ra tay chiÕm ®o¹t cho dï võa cã c¬ héi, thay vµo ®ã l¹i ph¶i phÝ c«ng gi¶i thÝch nh÷ng lîi h¹i cho ch­ vÞ nghe? Sù xuÊt hiÖn cña vÞ ®¹o nh©n cïng víi lêi lÏ võa nãi khiÕn Hång Thô Nh©n lµ ng­êi ®ang cÇm gi÷ nh¸nh Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ph¶i lo ng¹i ®Õn bèi rèi ! Y cã nh÷ng cö chØ bÊt nhÊt, nöa muèn cÊt nh¸nh cá vµo ng­êi nöa muèn trao qua cho Khóc §íi LËp khi ph¸t hiÖn Khóc §íi LËp ®ang nh×n y ? Th¸i ®é cña Hång Thô Nh©n khiÕn vÞ ®¹o nh©n bu«ng tiÕng thë dµi: - Bæn §¹o Chñ thËt sù chØ muèn cïng ch­ vÞ th­¬ng l­îng vµi lêi nãi võa råi, khi b¶o Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o chØ cã c«ng dông mét khi ch­ vÞ cã néi lùc nguyªn d­¬ng, ®iÒu ®ã hoµn toµn ®óng !Khóc §èi LËp nghiªm ngay s¾c mÆt: -47- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Tuy ch­a thÓ biÕt ®iÒu ®ã lµ ®óng hay lµ sai, Khóc mç trém nghÜ ®iÒu kiÖn do Linh §¹o Chñ ®­a ra kh«ng c«ng b»ng. Mµ ®∙ kh«ng c«ng b»ng ®©u cã thÓ nãi ®©y lµ sù th­¬ng l­îng? VÞ ®¹o nh©n nhanh nh¶u : - Theo Khóc nh©n huynh ph¶i thÕ nµo míi lµ c«ng b»ng ? Yªu s¸ch cña ch­ vÞ lµ thÕ nµo ? Bän ThÊt Tinh nh×n nhau, vµ nh­ cã cïng mét t­ t­ëng, bän hä khÏ gËt ®Çu ®Ó sau ®ã chØ cã mét m×nh Khóc §íi LËp lªn tiÕng: - Bän mç chØ cÇn mét ®iÒu duy nhÊt! NÕu Linh §¹o Chñ ®¸p øng, ba chiÕc l¸ kia sÏ thuéc vÒ Linh §¹o Chñ ! VÞ ®¹o nh©n trÇm giäng: - Khóc nh©n huynh thö nãi xem nµo ! Khóc §íi LËp c­êi nhÑ: - Theo lêi giang hå ®ån ®¹i, c¸ch ®©y gÇn m­êi n¨m mét pho vâ häc ®êi th­îng cæ ®∙ ngÉu nhiªn r¬i vµo tay Linh §¹o Chñ! Kh«ng biÕt ®iÒu ®ã lµ ®óng hay lµ sai vËy? VÞ ®¹o nh©n tho¸ng biÕn s¾c: - Ch­ vÞ muèn nãi ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc? Khóc §íi LËp gËt ®Çu: - Kh«ng sai ! LiÖu Linh §¹o Chñ cã ®¸p øng ®iÒu kiÖn nµy cña bän mç kh«ng ? VÞ ®¹o nh©n khÏ l¾c ®Çu: - Kh«ng ph¶i bæn §¹o Chñ kh«ng ®¸p øng! Nh­ng dïng nã ®Ó trao ®æi e kh«ng ®­îc ! L∙o Né gÇm gõ : - NÕu ®∙ vËy th× kh«ng cßn g× ®Ó ... VÞ ®¹o nh©n xua tay: - Qu¸ch Phó l∙o Né chí nãng véi, h∙y chê nghe bæn §¹o Chñ nãi hÕt ®∙ ! è ®Çu ®µ hËm hùc : - Linh §¹o Chñ cßn muèn nãi g× n÷a ? VÞ ®¹o nh©n h¹ thÊp giäng : - C«ng phu kia qu¶ nhiªn ®∙ r¬i vµo tay bæn §¹o Chñ! Hång Thô Nh©n nh¨n mÆt : - Linh §¹o Chñ chØ cÇn nãi ng¾n gän, ®¸p øng hay kh«ng ®¸p øng? Vi ®¹o nh©n mØm c­êi tõ tèn: - Gi¶ nh­ bæn §¹o Chñ ®¸p øng, vÞ tÊt ch­ vÞ chÞu tiÕp nhËn ! Nh©n vËt cã g­¬ng mÆt nh­ PhËt, TiÕu Di LÆc bËt c­êi : -48- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Mét khi ®­a ra yªu s¸ch ®­¬ng nhiªn bän ta kh«ng thÓ kh«ng tiÕp nhËn! Linh §¹o Chñ hµ tÊt ph¶i lo nh÷ng chuyÖn thõa !? Kh«ng hÒ thõa nÕu ch­ vÞ biÕt c«ng phu ®ã ®­îc kh¾c ghi kh«ng ph¶i trªn kinh phæ! G∙ Dôc n«n nãng: - Kh«ng ë trªn kinh phæ th× ë ®©u ? - Trªn v¸ch ®éng! G∙ Bi buét miÖng : - §éng nµo ? ë ®©u ? Linh §¹o Chñ ®õng nãi ®éng ®ã n»m ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o cña chÝnh Linh §¹o Chñ! VÞ ®¹o nh©n mØm c­êi: - RÊt tiÕc ! §éng ®å qu¶ nhiªn to¹ l¹c t¹i s¬n m«n cña bæn §¹o Chñ ! Khóc §íi LËp giËt m×nh: - Cã nghÜa lµ Linh §¹o Chñ ®∙ luyÖn qua c«ng phu nµy ? VÞ ®¹o nh©n l¾c ®Çu: -§¸ng tiÕc! ChÝnh b¶n th©n bæn §¹o Chñ do m¶i luyÖn c«ng phu bæn m«n nªn kh«ng cã høng thó víi c«ng phu kh¸c, nhÊt lµ ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc lµ c«ng phu ®êi th­îng cæ ! Khóc §èi LËp hoang mang : - VËy t¹i sao võa råi Linh §¹o Chñ b¶o bän mç sÏ kh«ng tiÕp nhËn? Vi ®¹o nh©n gi¶ thÝch: - V× ®ã lµ c«ng phu ®­îc kh¾c trªn v¸ch ®éng ! Vµ ®éng ®ã l¹i n»m trong ph¹m vi s¬n m«n cña bæn §¹o Chñ. Muèn tiÕp nhËn ­? Ch­ vÞ ph¶i ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o mét chuyÕn, ch­ vÞ chÊp thuËn ­ ? Hèng Thô Nh©n bËt kªu: Ph¶i ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o ­ ? Nh­ vËy cã kh¸c nµo ph¶i lµ tï nh©n cña Linh §¹o Chñ ? Vi ®¹o nh©n chÐp miÖng : - Tuy bæn §¹o Chñ kh«ng hÒ cã ý ®ã nh­ng chØ e ch­ vÞ l¹i kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng ý t­ëng t­¬ng tù! Khóc §íi LËp c­êi vang : - ChØ cÇn Linh §¹o Chñ cã thÓ minh chøng cho bän mç biÕt c«ng Phu kia qu¶ nhiªn ®ang n»m trong ph¹m vi s¬n m«n cña Linh §¹o Chñ ! Vµ khi ®∙ biÕt ®ã lµ thµnh ý cña Linh §¹o Chñ, bän mç cho dï kÐm ®ëm l­îc còng quyÕt ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o mét chuyÕn! ThÕ nµo ? VÞ ®¹o nh©n gËt ®Çu: -49- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §iÒu nµy th× dÔ ! Ba chiÕc l¸ kia vÉn do ch­ vÞ t¹m thêi cÊt gi÷ ! Chê ®Õn lóc ch­ vÞ tËn m¾t nh×n thÊy nh÷ng kinh v¨n cã trong ThÊt CÇm Cæ §éng, chóng ta sÏ trao ®æi còng kh«ng muén ! ý cña ch­ vÞ lµ thÕ nµo ? Khóc §íi LËp c­êi l¹nh: - §­îc mç t¸n thµnh ! ChØ mong sao Linh §¹o Chñ ®õng gi÷a chõng gië trß ! Bän mç tuy kh«ng thÓ ®¶ b¹i Linh §¹o Chñ nh­ng ®Ó ph¸ huû ba chiÕc l¸ vµ sau ®ã quyÕt ®ång sinh ®ång tö cïng Linh §¹o Chñ, ®ã lµ ®iÒu kh«ng ph¶i khã víi ThÊt Tinh! VÞ ®¹o nh©n liÒn ®¸p øng: - NhÊt thanh bÊt biÕn! Bæn §¹o Chñ quyÕt kh«ng sai lêi! Cµng nghÜ TiÓu Thiªn cµng sî h∙i vµ hoang mang v× xem ra hiÖn giê b¶n th©n nã nh­ d¹ng lµ mét vËt thõa! §iÒu ®ã chøng tá s¾p cã chuyÖn kh«ng mÊy yªn lµnh x¶y ®Õn cho nã! Vµ ®iÒu ®ã lËp tøc x¶y ra khi bÊt ngê tõ phÝa xa cã mét trµng c­êi kú qu¸i väng ®Õn... Viiettkiiem..com V e k em com -50- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2