intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
86
lượt xem
24
download

thiên địa càn khôn - tập 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 4

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø t­ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o §­a m¾t nh×ntr­íc métxegãc rÌm, TiÓu Thiªn chît lo®Òu vËn y phôc cã s¾c vµng Ngay qua cç mét bän h¬n m­êi ng­êi l¾ng! ®øng thµnh hµng ngang. Râ rµng bän hä tá ý muèn ng¨n lèi cç xe! Mét nh©n vËt cã niªn kû ®é tø tuÇn ®ang ung dung ph¸t tho¹i : - Khóc c¸c h¹ nãi qu¸ lêi råi! Ph¶i nãi ng­îc l¹i míi ®óng, chÝnh sù xuÊt hiÖn cña c¸c h¹ míi lµm cho bæn §­êng chñ thªm vinh h¹nh! L∙o Cöu, giê ®∙ râ l∙o ë hä Khóc chît ®anh giäng: - D­êng nh­ Thæ huynh muèn nãi chÝnh Thæ huynh ®ang ®îi chê Khóc mç? §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng c­êi nhÑ: - Chê ®îi ®Ó nghinh ®ãn ®¹i gi¸ vµ bæn §­êng chñ ®∙ gÆp may h¬n nh÷ng vÞ §­êng chñ cßn l¹i! L∙o Khóc lªn tiÕng cã phÇn hoang mang: - Nãi nh­ Thæ huynh, Ngò Hµnh Bang ®∙ bè trÝ thiªn la ®Þa vâng ë c¸c nÎo ®­êng ? Mç dï ®i theo b­íng nµo còng ®­îc ng­êi cña quý bang nghinh ®ãn ? Nh©n vËt nä c­êi ®µi : - Bæn bang ®∙ quyÕt ý tiÕp nghinh th× cã lý nµo ®Ó x¶y ra s¬ suÊt? L∙o Khóc n¹t né: - Thæ huynh bÊt tÊt ph¶i nãi lêi kh¸ch s¸o! ý cña Thæ huynh nh­ thÕ nµo, h∙y nãi ngay th× h¬n! §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng vÉn ®iÒm tÜnh: - Mau m¾n nh­ c¸c h¹ qu¶ nhiªn rÊt h¹p ý bæn §­êng chñ ! Nãi thËt ng¾n gän, bæn bang chØ muèn biÕt M∙ chñ nh©n cña c¸c h¹ lµ ai ? ChØ cÇn c¸c h¹ cã lêi ®¸p thËt minh b¹ch ch¾c ch¾n sÏ kh«ng ai d¸m lµm khã dÔ c¸c ha! L∙o Khóc c­êi Çm lªn: - Khã dÔ? Ha... Ha... Nh©n vËt nä sa sÇm nÐt mÆt: - C¸c h¹ c­êi d­êng nh­ muèn nãi kh«ng cã lêi giao phã nh­ bæn ®­êng chñ võa ®Ò ra ?! - Kh«ng sai! §∙ mét lÇn Khóc mç cã nãi, do nghiªm lÖnh cña tÖ Chñ nh©n rÊt nghiªm ngÆt, khi ch­a ®­îc lÖnh mç thËt sù kh«ng tiÖn nªu danh! Nh­ kh«ng quan t©m ®Õn nÐt mÆt giËn d÷ cña vÞ §­êng chñ, l∙o Khóc ngang nhiªn nãi thªm : -39- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - H¬n n÷a, muèn lµm khã dÔ Khóc mç, mét trong ThÊt Tinh vèn ch­a tõng biÕt khuÊt phôc tr­íc bÊt kú thÕ lùc nµo, chØ dùa vµo th©n thñ cña mét §­êng Chñ nh­ ng­¬i, lêi nãi ®ã e kh«ng dÔ thùc hiÖn! Thæ Hµnh §­êng ®­êng chñ t¸i mÆt: - Khóc §íi LËp! Ng­¬i thËt sù muèn ®èi ®Çu víi bæn bang ? - Nµy! Ng­¬i ®õng ®em ba ch÷ Ngò Hµnh Bang ®e do¹ ta! Ngoµi l∙o Hµ vÉn cßn Ýt nµo sù nÓ träng cña Khóc §íi LËp ta. Ngò Hµnh Bang ®©u cßn thêi tung hoµnh ngang däc, muèn do¹ ai còng ®­îc? Thæ Hµnh §­êng ®­êng chñ ®Þnh ph¸t t¸c, bÊt ngê tõ phÝa sau cç xe bçng cã tiÕng gÇm giËn d÷ vang lªn : - KÎ nµo d¸m lín tiÕng de do¹ ThÊt Tinh bän ta ? KÎ ®ã ch¾c ch¾n ph¶i nÕm mïi lîi h¹i cña Cuång Né Tam Phong Ch­ëng nµy ? Vót! Mét tiÕng giã rÝt vµ ë phÝa tr­íc cç xe bçng xuÊt hiÖn thªm mét ng­êi! RÊt tiÕc, do ng­êi nµy xuÊt hiÖn vµ ®øng ®èi diÖn ®i §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng nªn TiÓu Thiªn kh«ng thÓ nµo nh×n râ diÖn m¹o! Nh­ng may thay TiÓu Thiªn vÉn biÕt nh©n vËt míi xuÊt hiÖn lµ ai qua tiÕng c­êi ®¾c ý cña l∙o Khóc: - L∙o Né ?! L∙o ®Õn thËt ®óng lóc! Ch¾c h¼n n¨m vÞ huynh ®Ö cßn l¹i còng ®ang ë gÇn ®©y? Ha... Ha... TiÕng c­êi cña l∙o Khóc võa døt th× còng tõ phÝa sau cç xe lËp tøc vang lªn ®ñ mäi thanh ©m vµ thanh ©m nµo còng cã møc ®é qu¸i ®¶n nh­ thanh ©m nµo! TiÓu Thiªn nghe râ nh÷ng tiÕng kªu khãc, tiÕng than v∙n nØ non hoµ lÉn víi nh÷ng trµng c­êi vui vÎ cã, kh¶ è cã ! Vµ chóng lËp tøc lµm cho vÞ ®­êng chñ Thæ Hµnh §­êng thªm biÕn ®æi s¾c mÆt, ®Õn nçi ph¶i kªu lªn: -Hû, Né, ¸i, è, Bi, L¹c, Dôc ?! ThÊt Tinh sao l¹i cïng lóc xuÊt hiÖn ? Qu¶ lµ chuyÖn hiÕm thÊy trªn ®êi!... Khóc §íi LËp cao ng¹o nh×n §­êng chñ Thæ Hµnh §­êng: - §a t¹ sù nghinh ®ãn chu ®¸o cña quý Bang ! RÊt tiÕc bän mç ®ang lóc véi ®µnh kh­íc tõ tÊm ch©n t×nh nµy, mong quý Bang l­îng thø ! §i!... Trãc!... Sau c¸i vÉy tay ra hiÖu cho ®ång bän gåm s¸u ng­êi, hîp víi Khóc §íi LËp lµ ®ñ b¶y trong ThÊt Tinh, cç xe liÒn ®­îc Khóc §íi LËp ra roi thóc ch¹y ! Nh×n l¹i phÝa sau, qua gãc rÌm, TiÓu Thiªn kh«ng thÓ kh«ng nh×n thÊy s¾c mÆt giËn d÷ nh­ng kh«ng cã chç ph¸t t¸c cña §­êng Chñ Thæ Hµnh §­êng ? §ång thêi, TiÓu Thiªn còng ph¸t hiÖn bän Thæ Hµnh §­êng ®ang nÐm mét vËt lªn kh«ng trung. Viu... -40- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Xoµ... VËt nä bçng næ bïng ra thµnh mét ®o¸ ho¶ quang mµu vµng ngêi chãi sau mét lóc bay lªn vµ v¹ch thµnh mét ®­êng dµi ngo»n ngoÌo ! TiÓu Thiªn lo ng¹i gäi l∙o Khóc: - Nh­ bän hä dïng tÝn hiÖu b¸o ®éng ®Õn c¸c nhãm kh¸c? Khóc §íi LËp vÉn ung dung ®iÒu ®éng cç xe song m∙ trong khi ®èi ®¸p víi TiÓu Thiªn: - Bän Ngò hµnh bang ®∙ v©y bña tø bÒ, qu¶ ph¸o hiÖu kia ®∙ minh chøng cho ®iÒu ®ã ! Nh­ng bän chóng ®©u dÔ g©y khã kh¨n cho bän ta, nhÊt lµ lóc nµy, bän ta cã ®ñ bÈy ng­êi, t×nh th©n nh­ thñ tóc ? ? Hµ... Hµ... Trong s¸u nh©n vËt ®ång bän víi l∙o Khóc, hä ®ang vËn dông c«ng phu b¸m s¸t theo cç xe vµ c«ng phu nµy thËt diÖu kú khiÕn hä dï ph¶i ch¹y b»ng chÝnh ®«i ch©n cña hä nh­ng c­íc lùc cña hä nµo kÐm søc ch¹y nhanh cña cç xe vèn do ®«i tuÊn m∙ m¹nh khoÎ kÐo ®i, cã mét ng­êi víi d¸ng vÎ bªn ngoµi tr«ng cø nh­ mét ®Çu ®µ vµ diÖn m¹o th× lóc nµo còng th©m trÇm khã hiÓu! VÞ ®Çu ®µ bçng lªn tiÕng, c¾t ®øt trµng c­êi cña l∙o Khóc : - Hû l∙o Khóc nãi rÊt hay, t×nh th©n nh­ thñ tóc ! VËy l∙o Khóc nãi thö xem, chuyÖn g× ®∙ x¶y ra cho l∙o ? Tõ lóc nµo l∙o cã mét vÞ chñ nh©n ë hä M∙ ? Y lµ ai ? Khóc §íi LËp bçng c­êi dµi : - Chñ nh©n cña ta ­ ? Ha... Ha... Mét nh©n vËt kh¸c cã g­¬ng mÆt thËt gièng nh÷ng pho t­îng phËt TiÕu Di LÆc ë nh÷ng n¬i thê tù mµ TiÓu Thiªn cã ®«i lÇn nh×n thÊy! Nh©n vËt nµy võa c­êi võa b¶o : - Hµ... Hµ... Ph¶i ch¨ng l∙o Khóc muèn nãi l∙o kh«ng hÒ cã chñ nh©n ? Nh­ muèn cã ®ñ thêi gian ®Ò gi¶i thÝch, Khóc §íi LËp bÊt ngê ngoÆt xe vµo mét lèi mßn vµ chØ dõng l¹i khi cç xe ®∙ bÞ c¸nh rõng hoµn toµn nuèt mÊt! Tr­íc lóc nghe ®ång bän hái thªm, Khóc §íi LËp chît quay l¹i b¶o TiÓu Thiªn : - Chóng ta ph¶i t¹m dõng nghØ mét lóc ng­¬i nghÜ thÕ nµo, tiÓu chñ nh©n ®¸ng th­¬ng cña ta ? Giäng nãi cña l∙o Khóc cã phÇn thay ®æi khiÕn TiÓu Thiªn tho¸ng nghi ngê : - Trong lóc giao dÞch tiÓu ®iÖt ®∙ nãi râ, chØ nh÷ng lóc cÇn chóng ta míi ph¶i vê x­ng h« theo t«n ti chñ béc! Nh­ lóc nµy th× ®©u cÇn ? L∙o cã g­¬ng mÆt phËt Di LÆc bËt c­êi : - Qu¶ nhiªn ®óng nh­ ta ®o¸n, ng­êi cã nhiÒu quû kÕ nh­ l∙o Khóc ®©u thÓ bçng d­ng gäi ai kh¸c lµ chñ nh©n ? Ha... Ha... L∙o ®Çu ®µ trÇm giäng : L∙o Khóc! Bän ta ®ang s½n sµng chê nghe lêi gi¶i thÝch cña l∙o ®©y ! Khóc §íi LËp tung ng­êi nh¶y xuèng tõ cç xe, miÖng c­êi c­êi nh×n lµo ®Çu ®µ: -41- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §∙ l©u kh«ng gËp, tÝnh khÝ cña l∙o è vÉn kh«ng thay ®æi ? L∙o chí nªn nghÜ Khóc §íi LËp ta chØ ¨n riªng mét m×nh, kh«ng chia phÇn cho huynh ®Ö! §Çu tiªn h∙y nghe ta hái, bän c¸c ng­êi ®∙ bao giê nghe nãi ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ch­a ? TiÓu Thiªn lËp tøc nghe mét thanh ©m than v∙n : - TÝnh khÝ cña l∙o Hû còng ®©u thay ®æi ? L∙o vÉn thÝch ®¸nh ®è mäi ng­êi ! L∙o ®Þnh b¾t bän ta ®îi ®Õn bao l©u míi chÞu nãi ®©y? Ta ch¸n c¶nh ph¶i ®îi chê l¾m råi ! Hµ ...Hµ... Khóc §íi LËp ph× c­êi : - Nh­ vËy ®ñ chøng tá còng nh­ ta, bän ng­êi vÉn ch­a biÕt g× vÒ Khuyªn BÝch Tr× ? Nh­ng liÖu bän ng­¬i cã quan t©m kh«ng nÕu ta cho bän ng­¬i biÕt vµo nh÷ng lóc gÇn ®©y ng©n Hµ KØnh Chi ë Ngò Hµnh Bang cßn cã c¶ Giang Hå §Ö NhÊt KiÕm Cao S¬n vµ TiÓu KiÕm Ch­ëng Trung Hµn Nam Long còng lÇn l­ît t×m ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ? Kh«ng Ýt lÇn TiÓu Thiªn ®∙ ph¶i söng sèt vµ bµng hoµng mçi khi nghe tiÕng sÊm næ ®ét ngét tõ trêi cao ! B©y giê, nh×n ph¶n øng cña s¸u nh©n vËt ®ång bän cña l∙o Khóc khi nghe l∙o thè lé sù kiÖn nµy, TiÓu Thiªn cã c¶m nhËn ph¶n øng cña hä hoµn toµn gièng nh­ nã lóc nghe tiÕng sÊm næ ? L∙o ®Çu ®µ giËt m×nh: - Bän hä ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ®Ó lµm g× ? Nh©n vËt cã g­¬ng mÆt nh­ phËt TiÕu Di LÆc óp óp më më hái: - Th«i nµo, l∙o Khóc! Ch¾c ch¾n viÖc nh÷ng nh©n vËt ®Ö nhÊt cao thñ kia t×m ®Õn Khuyªn BÝch Tr× vµ hµnh ®éng hiÖn giê cña l∙o ph¶i cã liªn quan, ®óng kh«ng nµo? Khóc §íi LËp mØm c­êi : - L∙o L¹c ®o¸n kh«ng sai ! B»ng giäng nãi ®¾c ý, Khóc §íi LËp sau khi kÓ cho ®ång bän nghe nh÷ng g× TiÓu Thiªn ®∙ nãi víi l∙o, chÝnh l∙o hÔ nh¶ nhËn ®Þnh thªm: - NhÊt ®Þnh trong c©u chuyÖn cña tiÓu oa nhi h∙y cßn nhiÒu ®iÒu ch­a ®óng víi sù thËt! B»ng kh«ng mét Tæng hé ph¸p nh­ l∙o Hµ ®©u cÇn ph¶i lao s­ ®éng chóng, huy ®éng toµn bé lùc l­îng Ngò Hµnh Bang quyÕt truy b¾t tiÓu oa nhi? Nghe mµ giËt m×nh, TiÓu Thiªn cµng hiÓu râ thªm t©m ®Þa cña l∙o Khóc khi nghe vÞ ®Çu ®µ võa gËt ®Çu võa cÊt giäng Êm trÇm t¸n ®ång: - L∙o Khóc nãi rÊt ®óng! Ta ®∙ qu¸ véi khi nghÜ l∙o Khóc cè t×nh che giÊu bän ta. Khóc §íi LËp vÉn c­êi c­êi: - Ta ®∙ nãi gi÷a bän ta t×nh th©n nh­ thñ tóc, chØ t¹i l∙o è qu¸ nãng n¶y! Ta kh«ng tr¸ch! TiÕng gÇm gõ cña l∙o Né bçng vang lªn: - Nh­ vËy l∙o Khóc ®∙ dß xÐt ®­îc nh÷ng g× ? -42- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Khóc §íi LËp liÕc m¾t nh×n vÒ phÝa cç xe : - Tuy ch­a dß xÐt ®­îc g× v× ®∙ hai lÇn bi bän Ngò Hµnh Bang quÊy nhiÔu, nh­ng theo ta, ®∙ ®Õn lóc c¶ b¶y chóng ta cÇn liªn tay hµnh ®éng ! Trong bän hä b¶y ng­êi tr­íc sau ®∙ cã n¨m ng­êi lªn tiÕng vµ qua tÝnh c¸ch cña n¨m nh©n vËt nµy TiÓu Thiªn cã thÓ biÕt ch¾c hä lµ n¨m nh©n vËt cã tÝnh khÝ nh­ : Hû , Né , è , Bi , L¹c! Cßn hai nh©n vËt n÷a vÉn ch­a lªn tiÕng, vµ b©y giê mét trong hai nh©n vËt ®ã chît ®­a tay giËt bá tÊm rÌm che phÝa tr­íc cç xe. So¹t ! Nh×n thÊy TiÓu Thiªn trong d¸ng ®iÖu bµng hoµng, nh©n vËt nµy nãi c­êi án În nh­ nh÷ng kÎ b¸n n÷ b¸n nam: - TiÓu huynh ®Ö chí sî ! H∙y l¹i ®©y víi ta, Hång Thô Nh©n nµy rÊt biÕt chiÒu ng­êi, bÊt luËn ®èi t­îng lµ nam hay n÷, l∙o hoÆc Êu ! HÝ... HÝ...! Chît hiÓu b¶n th©n ®∙ v« t×nh r¬i vµo mãng vuèt cña bän ThÊt tinh m­êi phÇn lµ h¹ng ¸c nh©n, TiÓu Thiªn ®µnh gi¶ vê dÞch ng­êi vÒ phÝa nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ kia! Nh©n vËt nµy ngì TiÓu Thiªn thËt sù ngoan ngo∙n,m y c­êi hÝp m¾t: - Ngoan l¾m ! TiÓu huynh ®Ö thËt ®óng lµ... Y ph¶i bá dë c©u nãi khi bÊt ngê nghe TiÓu Thiªn hÐt lªn: - Tr¸nh ra nµo ! §i ! Võa hÐt, TiÓu Thiªn võa giËt d©y c­¬ng theo cung c¸ch nã ®∙ nh×n thÊy l∙o Khóc ®iÒu ®éng cç xe song m∙ ! Trãt... Tuy nhiªn, TiÓu Thiªn thËt sù ngì ngµng lóc nhËn ra cç xe kh«ng hÒ nhÝch ®éng cho dï ®«i tuÊn m∙ kia d­êng nh­ ®ang cè søc chåm vã lao ®i! Nh×n l¹i, TiÓu Thiªn chØ thÊy bµn tay tr¾ng ®Õn mòm mÜm cña g∙ ¸i nam ¸i n÷ ®ang nhÑ nhµng gi÷ vµo cµng xe! Qua nô c­êi cã phÇn giÔu cît cña nh©n vËt nµy ®ang nh×n nã, TiÓu Thiªn hiÓu ®«i tuÊn m∙ tuy m¹nh nh­ng vÉn kh«ng th¾ng næi thÇn lùc kh«ng ngê lµ cã cña g∙ ! Chøng tá, hÇu nh­ nh©n vËt giang hå nµo còng vËy, nÕu hä cã luyÖn c«ng phu th× søc lùc cña hä cã thÓ t¹o ra nh÷ng chuyÖn bÊt ngê, v­ît xa møc t­ëng t­îng ! NhËn ®Þnh nµy cña TiÓu Thiªn cµng ®­îc minh chøng mét c¸ch râ rµng h¬n khi c¸nh tay cßn l¹i cña nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ bçng chép vµo ®Çu vai cña nã : - Ta ®∙ høa sÏ kh«ng lµm h¹i, cí sao tiÓu huynh ®Ö nhÉn t©m, suýt n÷a ®∙ cho cç xe lao bõa vµo ta ? §∙ biÕt thÕ nµo lµ thÇn lùc cña ®èi ph­¬ng, TiÓu Thiªn ®µnh ph¶i c¾n r¨ng chÞu ®ùng khi nh×n thÊy bµn tay nân nµ ®­îc ch¨m sãc kü l­ìng cña nh©n vËt nä ®ang siÕt dÇn siÕt dÇn vµo ®Çu vai nã ! TiÓu Thiªn còng c­¬ng quyÕt nh­ vËy khi nghe nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ dïng giäng nãi thËt ngät ngµo tra vÊn nã : -43- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Nµo, Hµn Nam Long tr­íc khi chÕt ®∙ uû th¸c ®iÒu g× cho tiÓu huynh ®Ö ? ThÊy TiÓu Thiªn cø ngËm miÖng chÞu ®au, kh«ng hÒ hÐ m«i, nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ l¹i hái : Ph¶i ch¨ng v× sù uû th¸c ®ã cña hä Hµn nªn Hµ KØnh Chi ph¶i quyÕt liÖt truy t×m tiÓu huynh ®Ö ? TiÓu Thiªn vÉn kh«ng nãi vµ ®iÒu nµy, thËt bÊt ngê, nh©n vËt b¸n nam b¸n n÷ kh«ng hÒ giËn ! Y cø án În nãi nãi c­êi c­êi : - NhÊt ®inh sù uû th¸c cña Hµn Nam Long ph¶i lµ mét ®iÒu hÕt søc hÖ träng ! Ta cßn hiÓu, ®iÒu ®ã lµ ®iÒu mµ Hµ KØnh Chi rÊt thÌm muèn, quyÕt chiÕm ®o¹t ! §óng thÕ kh«ng, tiÓu huynh ®Ö? §ang khi nãi nh©n vËt nµy cßn cè t×nh nhÊc bµn tay ®ang n¾m gi÷ cµng xe ra vµ dïng chÝnh bµn tay ®ã ®Ó nhÑ nhµng ve vuèt kh¾p ng­êi TiÓu Thiªn! Kh«ng hÒ chê §îi hµnh ®éng m¬n trín gÇn nh­ qu¸ lè bÞch cña nh©n vËt nµy, TiÓu Thiªn tho¹t ®Çu cè nÝn im chÞu ®ùng nh­ng cµng vÒ sau cµng chÞu ®Õn ph¶i uèn ng­êi kªu lªn: Thóc thóc dõng tay nµo ! TiÓu diÖt kh«ng thÝch, kh«ng thÝch cö chØ nµy cña thóc thóc ! Nh©n vËt nä vÉn tiÕp tôc vuèt ve nh­ vuèt ve mét vËt së h÷u riªng cña m×nh. - BÊt luËn ai còng mong muèn ®­îc bµn tay cña Hång Thô Nh©n nµy m¬n trín, cã lý nµo tiÓu huynh ®Ö l¹i kh«ng? Yªn nµo,... h×... §­îc mét lóc, ph¸t hiÖn Hång Thô Nh©n tuy vÉn vuèt ve vµ m©n mª nh­ng tay cña y ®∙ b¾t ®Çu mß sôc vµo bäc ¸o, TiÓu Thiªn chît hiÓu ý cña g∙ chi muèn t×m kiÕm vËt g× ®ã trong ng­êi cña nã mµ th«i ! TiÓu Thiªn lËp tøc uèn ng­êi vÒ phÝa sau, cè tr¸nh bµn tay cña g∙! Hång Thô Nh©n bçng ph× c­êi : - Sao tiÓu huynh ®Ö l¹i tr¸nh nÐ ? Ph¶i ch¨ng Hµn Nam Long ®∙ giao cho tiÓu huynh ®Ö cÊt gi÷ hé y mét vËt g× ®ã? H×... H×... TiÓu Thiªn biÕn s¾c : - Kh«ng...Kh«ng... BÊt ngê, Hång Thô Nh©n thu tay vÒ vµ ng­ng lu«n ®éng t¸c vuèt ve! Y ®­a cao mét nh¸nh cá víi ba chiÕc l¸ tuy ®∙ kh« nh÷ng vÉn cßn ¸nh lªn s¾c mµu tÝa kú dÞ ! Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?!! Khóc §íi LËp bËt c­êi : - Thñ ®o¹n cña l∙o ¸i qu¶ lîi h¹i! Qu¶ nhiªn Hµ KØnh Chi ®ang muèn chiÕm ®o¹t vËt chÝ b¸u nµy ! Ha... Ha... L∙o Né gÇm gõ thÝch thó: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o gåm ®ñ chÝn l¸, l∙o ¸i t×m l¹i xem, cßn s¸u l¸ n÷a ®©u? -44- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh L∙o ®Çu ®µ, chÝnh lµ l∙o è, chît lªn tiÕng giËn d÷ : - Muèn nhanh chãng cã ®ñ chÝn l¸ Cöu DiÖp Tö Linh, bän ng­¬i cø giao tiÓu oa nhi cho ta! Hõ ! Nh×n l∙o ¸i ®éng thñ ta thÊy xèn c¶ m¾t ! PhÇn th× võa bÞ mÊt ba chiÕc l¸ cã diÖu lùc phi phµm, phÇn th× sî sÏ ®Õn l­ît l∙o è hµnh h¹, TiÓu Thiªn gµo lªn khinh ho¶ng. Nh÷ng chiÕc l¸ nµy lµ do tiÓu ®iÖt t×m thÊy ch­ vÞ mau trao tr¶ cho tiÓu ®iÖt ! Hång Thô Nh©n l¹i bãp m¹nh vµo ®Çu vai TiÓu Thiªn: - Nãi nh­ vËy, Hµn Nam Long ®∙ giao cho tiÓu huynh ®Ö cÊt gi÷ mét vËt kh¸c! Lµ vËt g× vËy, tiÓu huynh ®Ö ? BiÕt ®∙ nãi hí, TiÓu Thiªn tuy ®ang bÞ siÕt ®au ®Õn ph¶i co róm ng­êi nh­ng vÉn cè gµo lªn: - TiÓu ®iÖt kh«ng biÕt! H∙y bu«ng tiÓu ®iÖt ra !§õng lµm tiÓu ®iÖt ®au ! Nh©n vËt cuèi cïng träng ThÊt Tinh ch­a lªn tiÕng, ®Õn lóc nµy míi khoa ch©n tiÕn l¹i gÇn cç xe: - Ng­¬i sÏ kh«ng bÞ ®au vµ ®­¬ng nhiªn sÏ ®­îc bän ta tha cho toµn m¹ng, nÕu ng­¬i thËt sù ngoan ngo∙n ! Ng­êi nªn biÕt râ ®iÒu nµy? Kh«ng nh­ l∙o ¸i ®èi víi ai còng cã phÇn nhÑ tay, ta chØ n­¬ng nhÑ nÕu ng­¬i lµ n÷ nh©n! RÊt tiÕc, ng­¬i kh«ng ph¶i n÷ nh©n vµ ng­¬i ®ang cè t×nh che giÊu nh÷ng ®iÒu bän ta muèn biÕt! Nãi ®i nµo tiÓu tö! Trõ phi ng­¬i kh«ng muèn sèng n÷a ! TiÓu Thiªn bµng hoµng v× giê ®∙ râ c¶ b¶y nh©n vËt trong ThÊt Tinh, bÊt kú ai còng lµ ¸c nh©n ! Hä s½n sµng xuèng tay h¹ s¸t, nh­ cã lÇn TiÓu Thiªn nh×n thÊy l∙o Hµ h¹ thñ §µm Kho¸t ! §∙ thÕ ®«i mÊt cña nh©n vËt võa më miÖng ph¸t tho¹i cø x¹ nh×n vµo TiÓu Thiªn b»ng ®«i m¾t lÊp l¸nh hung quang cø nh­ m¾t cña d∙ thó! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng, bËt kªu: - Cã ai kh«ng, mau cøu... Khóc §íi LËp c­êi vang: - Ng­¬i ®õng kªu v« Ých ! Mét khi ThÊt Tinh cïng lóc xuÊt hiÖn ®ñ nh­ thÕ nµy. Cßn cã ai d¸m ®­¬ng ®Çu ®èi phã ? Ha... Ha... TiÕng c­êi cña Khóc §íi LËp bÊt ngê bÞ c¾t ngang bëi mét tiÕng hõ l¹nh tõ xa vang ®Õn : - Ch­a ch¾c ! Hõ ! Khóc §íi LËp biÕn s¾c... L∙o Né ph¸t cuång, qu¸t : - KÎ nµo to gan ? H∙y thö xuÊt ®Çu lé diÖn xem nµo ! Viu... PhËp !... -45- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c nh×n mét ngän phi tiªu võa ®­îc ai ®ã nÐm vµo vµ nÐm tróng vµo cµng xe, chØ c¸ch TiÓu Thiªn ®é mét tÇm tay víi ! Trªn th©n ngän phi tiªu cßn ®­îc cét thªm mét miÕng v¶i h×nh ba gãc, vµ trªn miÕng v¶i l¹i cã h×nh vÏ tr«ng tùa nh­ mét ng«i ®¹o quan! Cã lÏ h×nh ®ã ®óng lµ h×nh mét ®¹o quan thËt, TiÓu Thiªn nghe l∙o ¸i võa nh¶y lïi võa kªu ho¶ng: - HuyÒn Th«ng Linh §¹o?!! Cïng mét lóc víi ®éng t¸c nh¶y lïi cña l∙o ¸i, s¸u nh©n vËt cßn l¹i cña ThÊt Tinh còng véi v∙ di chuyÓn, t¹o thµnh mét vßng v©y, v©y kÝn chung quanh cç xe! Bän hä h­íng l­ng vµo cç xe, ®­a mÆt nh×n ra bªn ngoµi, m¾t d¸o d¸c nh×n quanh! L∙o è ®Çu ®µ gÇm thÐt : - Gi÷a ThÊt Tinh bän ta vµ HuyÒn Th«ng Linh §¹o ch­a hÒ x¶y ra hiÒm khÝch ! Linh §¹o Chñ lÇn nµy xuÊt hiÖn lµ cã Èn ý g× ? VÉn ë phÝa xa, vµ nh­ tõ ®©u ®ã gi÷a khu rõng, ©m thanh khi n∙y l¹i vang ®Õn: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! §ã lµ ®iÒu bæn §¹o Chñ ®ang cÇn! NÕu ch­ vÞ nÓ t×nh, bæn §¹o Chñ sau nµy nhÊt ®Þnh sÏ cã b¸o ®¸p ! Khóc §íi LËp c­êi l¹nh: - Ch¼ng hay Linh §¹o Chñ ®Þnh b¸o ®¸p nh­ thÕ nµo? Thanh ©m kia ®­a ®Õn: - Cø mét chiÕc l¸ Cöu DiÖp Tö Linh lµ mét m¹ng ng­êi, bæn §¹o Chñ sÏ thay ch­ vÞ lo¹i bá giïm cho ba kÎ thï! §­îc chø ? Khóc §íi LËp c­êi lín : - Nh÷ng kÎ muèn lo¹i bá ThÊt Tinh nµo ph¶i chØ cã ba ? V¶ l¹i, gi¸ nh­ bän mç chia nhau h­ëng dông ba chiÕc l¸ nµy, c«ng phu ch©n lùc cña mçi ng­êi dï sao còng ®­îc t¨ng lªn Ýt l¾m lµ m­êi n¨m c«ng lùc ! Víi sù t¨ng tiÕn ®ã, bän mç thõa søc diÖt trõ m­êi LÇn h¬n con sè võa ®­îc Linh §¹o Chñ ®­a ra ! Hång Thô Nh©n án În gãp lêi : - §ã lµ ch­a nãi nÕu sau nµy Linh §¹o Chñ nuèt lêi, bän ta biÕt lµm g× ®Ó ®ßi l¹i? è ®Çu ®µ trÇm giäng : - Nãi tãm l¹i, bÊt luËn thÕ nµo Linh §¹o Chñ ®õng väng t­ëng cã thÓ buéc bän ta giao l¹i Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ! Thanh ©m khi n∙y l¹i vang lªn vµ TiÓu Thiªn lÊy lµm kú lµ cho ®Õn giê thuû chung nh©n vËt ®­îc bän ThÊt Tinh gäi lµ Linh §¹o Chñ vÉn ch­a xuÊt hiÖn ! - ChØ cã ba chiÕc l¸, ch­ vÞ th× ®Õn b¶y ng­êi, bæn §¹o Chñ thËt t×nh kh«ng hiÓu ch­ vÞ sÏ chia nhau nh­ thÕ nµo? -46- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh §¸p l¹i c©u hái nhÑ nhµng cña chñ nh©n ngän tiªu kú cã h×nh ng«i ®¹o quan lµ tiÕng gÇm gõ cña l∙o Né : - Chia nh­ thÕ nµo ®Êy lµ viÖc cña bän ta, Linh §¹o Chñ bÊt tÊt ph¶i quan t©m ! - Hõ Bæn §¹o Chñ sÏ kh«ng quan t©m nÕu trong ch­ vÞ qu¶ nhiªn cã ai ®ã cã ®­îc nguån néi lùc nguyªn d­¬ng! Khóc §íi LËp kinh ng¹c: - C«ng lùc nguyªn d­¬ng ? §Ó lµm g×? TiÓu Thiªn dÇn dÇn hiÓu qua lêi gi¶i thÝch cña nh©n vËt cho ®Õn giê vÉn Èn diÖn: - §Ó Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ph¸t huy ®óng vµ ®ñ mäi hiÖu lùc, kh«ng lÏ ch­ vÞ kh«ng biÕt lµ cÇn cã c«ng lùc nguyªn d­¬ng ? Ch­a hÕt! NÕu ch­ vÞ kh«ng thÓ ®¸p øng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu ®ã mµ vÉn cø miÔn c­ìng lîi sÏ bÊt cËp h¹i, rÊt cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng phu bao n¨m qua cña ch­ vÞ sÏ bÞ gi¶i trõ ! Hång Thô Nh©n bËt qu¸t: -Toµn lµ nh÷ng lêi lÏ dèi tr¸, hoang ®­êng! ThËt t©m Linh §¹o Chñ chØ muèn bän ta nguyÖn ý trao l¹i Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o cho Linh §¹o Chñ lµ ng­êi v« c«ng nh­ng muèn to¹ h­ëng kú thµnh ! Vót!... TiÓu Thiªn s÷ng ng­êi v× qu¸ kinh ng¹c! Gi÷a vßng v©y cña bän ThÊt Tinh b©y giê bçng nhiªn xuÊt hiÖn mét ®¹o nh©n! §¹o nh©n nµy cø nh­ tõ d­íi ®Êt chui lªn hoÆc tõ trêi cao bÊt thÇn gi¸ng h¹! Vµ ®¹o nh©n bçng mØm c­êi khi nhËn ra c¶ b¶y nh©n vËt ThÊt Tinh ®Õn lóc nµy míi ®ång lo¹t quay ng­êi ®­a mÆt vµo trong! - Gi¶ nh­ võa råi bæn §¹o Chñ ra tay chiÕm ®o¹t, Hång Thô Nh©n l∙o ¸i liÖu cã gi÷ ®­îc Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o kh«ng ? H­íng mÊt nh×n vÒ phÝa Khóc §íi LËp, vÞ ®¹o nh©n b¶o: - Trong ThÊt Tinh, nghe nãi chØ cã l∙o Hû , Khóc nh©n huynh lµ ng­êi cã kiÕn v¨n uyªn b¸c, t©m c¬ h¬n ng­êi. Khóc nh©n huynh thö nãi xem, bæn §¹o Chñ t¹i sao kh«ng cÇn ra tay chiÕm ®o¹t cho dï võa cã c¬ héi, thay vµo ®ã l¹i ph¶i phÝ c«ng gi¶i thÝch nh÷ng lîi h¹i cho ch­ vÞ nghe? Sù xuÊt hiÖn cña vÞ ®¹o nh©n cïng víi lêi lÏ võa nãi khiÕn Hång Thô Nh©n lµ ng­êi ®ang cÇm gi÷ nh¸nh Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ph¶i lo ng¹i ®Õn bèi rèi ! Y cã nh÷ng cö chØ bÊt nhÊt, nöa muèn cÊt nh¸nh cá vµo ng­êi nöa muèn trao qua cho Khóc §íi LËp khi ph¸t hiÖn Khóc §íi LËp ®ang nh×n y ? Th¸i ®é cña Hång Thô Nh©n khiÕn vÞ ®¹o nh©n bu«ng tiÕng thë dµi: - Bæn §¹o Chñ thËt sù chØ muèn cïng ch­ vÞ th­¬ng l­îng vµi lêi nãi võa råi, khi b¶o Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o chØ cã c«ng dông mét khi ch­ vÞ cã néi lùc nguyªn d­¬ng, ®iÒu ®ã hoµn toµn ®óng !Khóc §èi LËp nghiªm ngay s¾c mÆt: -47- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Tuy ch­a thÓ biÕt ®iÒu ®ã lµ ®óng hay lµ sai, Khóc mç trém nghÜ ®iÒu kiÖn do Linh §¹o Chñ ®­a ra kh«ng c«ng b»ng. Mµ ®∙ kh«ng c«ng b»ng ®©u cã thÓ nãi ®©y lµ sù th­¬ng l­îng? VÞ ®¹o nh©n nhanh nh¶u : - Theo Khóc nh©n huynh ph¶i thÕ nµo míi lµ c«ng b»ng ? Yªu s¸ch cña ch­ vÞ lµ thÕ nµo ? Bän ThÊt Tinh nh×n nhau, vµ nh­ cã cïng mét t­ t­ëng, bän hä khÏ gËt ®Çu ®Ó sau ®ã chØ cã mét m×nh Khóc §íi LËp lªn tiÕng: - Bän mç chØ cÇn mét ®iÒu duy nhÊt! NÕu Linh §¹o Chñ ®¸p øng, ba chiÕc l¸ kia sÏ thuéc vÒ Linh §¹o Chñ ! VÞ ®¹o nh©n trÇm giäng: - Khóc nh©n huynh thö nãi xem nµo ! Khóc §íi LËp c­êi nhÑ: - Theo lêi giang hå ®ån ®¹i, c¸ch ®©y gÇn m­êi n¨m mét pho vâ häc ®êi th­îng cæ ®∙ ngÉu nhiªn r¬i vµo tay Linh §¹o Chñ! Kh«ng biÕt ®iÒu ®ã lµ ®óng hay lµ sai vËy? VÞ ®¹o nh©n tho¸ng biÕn s¾c: - Ch­ vÞ muèn nãi ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc? Khóc §íi LËp gËt ®Çu: - Kh«ng sai ! LiÖu Linh §¹o Chñ cã ®¸p øng ®iÒu kiÖn nµy cña bän mç kh«ng ? VÞ ®¹o nh©n khÏ l¾c ®Çu: - Kh«ng ph¶i bæn §¹o Chñ kh«ng ®¸p øng! Nh­ng dïng nã ®Ó trao ®æi e kh«ng ®­îc ! L∙o Né gÇm gõ : - NÕu ®∙ vËy th× kh«ng cßn g× ®Ó ... VÞ ®¹o nh©n xua tay: - Qu¸ch Phó l∙o Né chí nãng véi, h∙y chê nghe bæn §¹o Chñ nãi hÕt ®∙ ! è ®Çu ®µ hËm hùc : - Linh §¹o Chñ cßn muèn nãi g× n÷a ? VÞ ®¹o nh©n h¹ thÊp giäng : - C«ng phu kia qu¶ nhiªn ®∙ r¬i vµo tay bæn §¹o Chñ! Hång Thô Nh©n nh¨n mÆt : - Linh §¹o Chñ chØ cÇn nãi ng¾n gän, ®¸p øng hay kh«ng ®¸p øng? Vi ®¹o nh©n mØm c­êi tõ tèn: - Gi¶ nh­ bæn §¹o Chñ ®¸p øng, vÞ tÊt ch­ vÞ chÞu tiÕp nhËn ! Nh©n vËt cã g­¬ng mÆt nh­ PhËt, TiÕu Di LÆc bËt c­êi : -48- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Mét khi ®­a ra yªu s¸ch ®­¬ng nhiªn bän ta kh«ng thÓ kh«ng tiÕp nhËn! Linh §¹o Chñ hµ tÊt ph¶i lo nh÷ng chuyÖn thõa !? Kh«ng hÒ thõa nÕu ch­ vÞ biÕt c«ng phu ®ã ®­îc kh¾c ghi kh«ng ph¶i trªn kinh phæ! G∙ Dôc n«n nãng: - Kh«ng ë trªn kinh phæ th× ë ®©u ? - Trªn v¸ch ®éng! G∙ Bi buét miÖng : - §éng nµo ? ë ®©u ? Linh §¹o Chñ ®õng nãi ®éng ®ã n»m ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o cña chÝnh Linh §¹o Chñ! VÞ ®¹o nh©n mØm c­êi: - RÊt tiÕc ! §éng ®å qu¶ nhiªn to¹ l¹c t¹i s¬n m«n cña bæn §¹o Chñ ! Khóc §íi LËp giËt m×nh: - Cã nghÜa lµ Linh §¹o Chñ ®∙ luyÖn qua c«ng phu nµy ? VÞ ®¹o nh©n l¾c ®Çu: -§¸ng tiÕc! ChÝnh b¶n th©n bæn §¹o Chñ do m¶i luyÖn c«ng phu bæn m«n nªn kh«ng cã høng thó víi c«ng phu kh¸c, nhÊt lµ ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc lµ c«ng phu ®êi th­îng cæ ! Khóc §èi LËp hoang mang : - VËy t¹i sao võa råi Linh §¹o Chñ b¶o bän mç sÏ kh«ng tiÕp nhËn? Vi ®¹o nh©n gi¶ thÝch: - V× ®ã lµ c«ng phu ®­îc kh¾c trªn v¸ch ®éng ! Vµ ®éng ®ã l¹i n»m trong ph¹m vi s¬n m«n cña bæn §¹o Chñ. Muèn tiÕp nhËn ­? Ch­ vÞ ph¶i ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o mét chuyÕn, ch­ vÞ chÊp thuËn ­ ? Hèng Thô Nh©n bËt kªu: Ph¶i ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o ­ ? Nh­ vËy cã kh¸c nµo ph¶i lµ tï nh©n cña Linh §¹o Chñ ? Vi ®¹o nh©n chÐp miÖng : - Tuy bæn §¹o Chñ kh«ng hÒ cã ý ®ã nh­ng chØ e ch­ vÞ l¹i kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng ý t­ëng t­¬ng tù! Khóc §íi LËp c­êi vang : - ChØ cÇn Linh §¹o Chñ cã thÓ minh chøng cho bän mç biÕt c«ng Phu kia qu¶ nhiªn ®ang n»m trong ph¹m vi s¬n m«n cña Linh §¹o Chñ ! Vµ khi ®∙ biÕt ®ã lµ thµnh ý cña Linh §¹o Chñ, bän mç cho dï kÐm ®ëm l­îc còng quyÕt ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o mét chuyÕn! ThÕ nµo ? VÞ ®¹o nh©n gËt ®Çu: -49- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - §iÒu nµy th× dÔ ! Ba chiÕc l¸ kia vÉn do ch­ vÞ t¹m thêi cÊt gi÷ ! Chê ®Õn lóc ch­ vÞ tËn m¾t nh×n thÊy nh÷ng kinh v¨n cã trong ThÊt CÇm Cæ §éng, chóng ta sÏ trao ®æi còng kh«ng muén ! ý cña ch­ vÞ lµ thÕ nµo ? Khóc §íi LËp c­êi l¹nh: - §­îc mç t¸n thµnh ! ChØ mong sao Linh §¹o Chñ ®õng gi÷a chõng gië trß ! Bän mç tuy kh«ng thÓ ®¶ b¹i Linh §¹o Chñ nh­ng ®Ó ph¸ huû ba chiÕc l¸ vµ sau ®ã quyÕt ®ång sinh ®ång tö cïng Linh §¹o Chñ, ®ã lµ ®iÒu kh«ng ph¶i khã víi ThÊt Tinh! VÞ ®¹o nh©n liÒn ®¸p øng: - NhÊt thanh bÊt biÕn! Bæn §¹o Chñ quyÕt kh«ng sai lêi! Cµng nghÜ TiÓu Thiªn cµng sî h∙i vµ hoang mang v× xem ra hiÖn giê b¶n th©n nã nh­ d¹ng lµ mét vËt thõa! §iÒu ®ã chøng tá s¾p cã chuyÖn kh«ng mÊy yªn lµnh x¶y ®Õn cho nã! Vµ ®iÒu ®ã lËp tøc x¶y ra khi bÊt ngê tõ phÝa xa cã mét trµng c­êi kú qu¸i väng ®Õn... Viiettkiiem..com V e k em com -50- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2