Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

103
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 5

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø n¨m HuyÒn Th«ng Linh §¹o Ha... Ha... Ha... c­êi, vÞ ®¹o nh©n cã phÇn biÕn s¾c! Nghe trµng Cïng lóc ®ã, Hång Thô Nh©n bËt kªu khe khÏ : - Ai nh­ lµ Hµ KØnh Chi ?! Khóc §íi LËp bµng hoµng : - §Õn Hµn Nam Long cßn bÞ Hµ KØnh Chi ®¶ b¹i, nªu l∙o thËt sù ®Õn... VÞ ®¹o nh©n giËt m×nh : - Hµn Nam Long ­ ? Hµ KØnh Chi lµm sao cã ®­îc b¶n l∙nh nµy ? Khóc §íi LËp hÊt hµm vÕ phÝa TiÓu Thiªn : - ChÝnh tiÓu oa nhi ®∙ nh×n thÊy! B¾t gËp ¸nh m¾t chiÕu xa ®Çy uy lùc cña vÞ ®¹o nh©n, TiÓu Thiªn bçng co róm ng­êi nh­ ch¹m ph¶i m¾t ®éc xµ! §∙ thÕ Hång Thô Nh©n cßn nãi thªm : - Hµn Nam Long nh­ cã ®iÒu bÝ Èn ®∙ uû th¸c cho tiÓu oa nhi, xem ra... VÞ ®¹o nh©n bçng ngo¸c måm c­êi lín : - §∙ cã HuyÒn Th«ng Linh §¹o, bæn §¹o Chñ ë ®©y. Ngò Hµnh Bang cho dï kh«ng ng¹i ThÊt Tinh kh«ng lÏ còng kh«ng xem bæn §¹o Chñ ra g× ? Ha... Ha... Ch­a hiÓu t¹i sao vÞ ®¹o nh©n l¹i ®ét nhiªn c­êi lín nh­ vËy. TiÓu Thiªn bçng bµng hoµng khi nhËn ra ngay sau ®ã ë kh¾p khu rõng chît cã qu¸ nhiÒu ng­êi xuÊt hiÖn vµ xuÊt hiÖn ë mäi phÝa! Khóc §íi LËp chît trÇm giäng h¹ lÖnh cho ®ång bän : - §õng ®Ó bän chóng kÞp bè trÝ thiªn la ®Þa vâng, chóng ta ph¶i nhanh chãng tho¸t ®i sau h∙y tÝnh ®Õn chuyÖn t×m ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o! Vi ®¹o nh©n còng h¹ thÊp giäng: - Khóc nh©n huynh nãi rÊt ®óng! Chóng ta ph¶i chia nhau ra hµnh ®éng, bæn §¹o Chñ s½n sµng chê ch­ vÞ t×m ®Õn bæn §¹o Quan! GËt ®Çu lµm hiÖu, Khóc §íi LËp cè t×nh kh«ng nh×n ngã ®Õn TiÓu Thiªn, l∙o dÉn ®Çu bän ThÊt Tinh x«ng th¼ng ®Õn phÝa b¾c cña khu rõng! Võa ch¹m tr¸n víi bän Ngò Hµnh Bang võa xuÊt hiÖn, Khóc §íi LËp gÇm vang : Ho¶ Hµnh §­êng c¸c ng­¬i chÕt! §ì! ... µo... µo... -51- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ®­a m¾t nh×n theo vµ hiÓu râ t¹i sao l∙o Khóc gäi bän ng­êi kia lµ Ho¶ Hµnh §­êng! Nh­ ®∙ gÆp bän Thæ hµnh §­êng vèn mÆc s¾c phôc mau vµng thæ, bän kia do y phôc tuyÒn ®á chøng tá hä ph¶i ë Ho¶ Hµnh §­êng lÊy mµu löa ®á lµm tiªu ký! Cïng mét lóc víi Khóc §íi LËp s¸u nh©n vËt cßn l¹i trong ThÊt Tinh cïng vËn dông c«ng phu, ph¸t thµnh ch­ëng x«ng vµo bän Ho¶ Hµnh §­êng víi khÝ thÕ nh­ chØ muèn mét c¸i cÊt tay lµ ph¶i h¹ thñ mét m¹ng ng­êi... Vµ TiÓu Thiªn ph¶i thËt sù kinh hoµng khi lÇn ®Çu tiªn nh×n râ th¶m ho¹ do ch­ëng lùc cña bän ng­êi cã vâ c«ng cè t×nh triÖt h¹ nhau! Ch­ëng cña Khóc §íi LËp bÞ ba nh©n vËt Ho¶ Hµnh §­êng ng¨n ®ì: Vï! ... Vï... µo... µo... Nh÷ng luång k×nh phong kinh nh©n ngay sau ®ã ch¹m nhau: Çm! Çm! ... Mét trong ba nh©n vËt Ho¶ Hµnh §­êng bÞ kinh phong quËt bay vÕ phÝa sau : Vôt! Vµ kh«ng ngê do ng­êi nµy v« t×nh bÞ quËt bay vµo mét céi c©y rõng nªn cã tiÕng kªu th¶m vang lªn: - A...A.... TiÕp ®ã lµ... Huþch! Ng­êi nµy khuþu xuèng vµ n»m bÊt ®éng ë céi c©y víi ®«i m¾t ®ang trîn trõng bÊt ®éng! C¸i chÕt cña ng­êi nµy võa ®ét ngét võa lµ sù khëi ®Çu cho nhiÒu c¸i chÕt th¶m kÕ tiÕp! TiÓu Thiªn nghe ®ñ lo¹i nh÷ng thanh ©m huyªn n¸o. - H∙y ®ì! ... µo... µo... Çm...! Hù.... A...! A...! L∙o quû ng­¬i... Hù! ... Çm! ... - Ha...! Ha...! Thuû Hµnh §­êng ®­êng chñ?! §ì ch­ëng! Vï...! Vï... - Xem kiÕm cña ta! §ì! ... VÐo...vÐo... -52- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Çm! ... - Ch¹y ®i ®©u? N»m xuèng... Vót... µo... µo... C¶nh t­îng tr­íc m¾t TiÓu Thiªn cùc kú hçn lo¹n! Vµ ®©y lµ c¶nh mµ cho dï TiÓu Thiªn lµ ng­êi cã nhiÒu trÝ t­ëng t­îng ®Õn mÊy còng ch­a bao giê cã thÓ nghÜ lµ sÏ cã sÏ nh×n thÊy! Ngò Hµnh Bang theo danh x­ng ¾t ph¶i cã n¨m §­êng! Vµ ®∙ cã Thæ, Ho¶, Thuû Hµnh §­êng th× hai §­êng cßn l¹i ph¶i lµ Kim vµ Méc! Hä xuÊt hiÖn ngµy cµng ®«ng vµ do hä ë n¨m §­êng kh¸c nhau nªn s¾c phôc còng kh¸c nhau. Thæ mµu vµng, Ho¶ mµu ®á, Thuû mµu lam, Kim mµu tr¾ng vµ Méc mµu xanh! Hä nhèn nh¸o ch¹y qua ch¹y l¹i khiÕn nh÷ng s¾c mµu cµng lóc cµng nhiÒu lÉn lén! Xanh ®á tr¾ng vµng lam lam vµng xanh ®á tr¾ng... khiÕn TiÓu Thiªn cµng nh×n cµng hoa m¾t! Cïng víi nh÷ng s¾c mµu hoµ quyÖn nµy, TiÓu Thiªn còng nh×n thÊy ®ñ c¸c lo¹i c«ng phu mu«n h×nh mu«n vÎ! Cã ch­ëng, cã quyÒn, cã c­íc, cã kiÕm, cã ®ao, cã tr­êng tiªn...! Vµ tÊt c¶ ®Òu ®­îc sö dông víi chØ mét môc ®Ých duy nhÊt : H¹ s¸t kÎ thï! Ho¶ng lo¹n tr­íc thùc c¶nh kinh tëm tr­íc c¶nh m¸u ch¶y th©y r¬i TiÓu Thiªn gÇn nh­ hÕt c¶ nh÷ng ham muèn lµ sÏ cã ai ®ã truyÒn thô vâ c«ng cho nã! Nã ch¸n ng¸n ®Õn cïng cùc... BÊt ngê cã tiÕng gÇm kinh thiªn ®éng ®Þa vang lªn : - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?! Bän ThÊt Tinh c¸c ng­¬i sao l¹i cã vËt nµy ? §­a m¾t nh×n, TiÓu Thiªn thÊy Hèng Thô Nh©n ®ang bÞ mét nh©n vËt ®∙ cao niªn truy ®uæi! Tuy ch­a biÕt nh©n vËt ®ã lµ ai nh­ng qua thinh ©m TiÓu Thiªn ngê ngî ®ã chÝnh lµ nh©n vËt hä Hµ, nã ®∙ cã lÇn nghe l∙o ®«i ®¸p víi §µm Kho¸t bªn bê Khuyªn BÝch Tr×! §iÒu ®ã hoµn toµn ®óng vi lËp tøc nã nghe Khóc §íi LËp gÇm vang: - Hµ KØnh Chi! S¸u l¸ cßn l¹i ph¶i ch¨ng ®∙ r¬i vµo tay l∙o sau khi l∙o h∙m h¹i Hµn Nam Long? Nh©n vËt cao niªn, chÝnh lµ Hµ KØnh Chi, cã phÇn ng¹c nhiªn : - Hµn Nam Long ?! Bän ng­¬i... Thanh ©m cña vÞ ®¹o nh©n, Linh §¹o chñ cña HuyÒn Th«ng Linh §¹o bçng vang lªn : - Hµ KØnh Chi cã b¶n l∙nh ®¶ b¹i Hµn Nam Long, bæn §¹o Chñ dï cã n»m m¬ còng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn! Mong ®­îc chØ gi¸o! §ì! ... -53- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vï... Vï... TiÓu Thiªn thÊt kinh nh×n vÞ ®¹o nh©n bçng biÕn mÊt h×nh thï! Thay vµo ®ã, nã ph¶i c¨ng hÕt môc lùc míi nh×n thÊy ®ang cã mét tia bãng mê lao vµo Hµ KØnh Chi! Hµ KØnh Chi bÊt ngê v­¬n tay víi n¨m ngãn tay xoÌ réng, chép vµo bãng mê nä: - NÕu bæn to¹ thËt sù cã n¨ng lùc ®ã Linh §¹o Chñ cßn d¸m ®­¬ng ®Çu sao? Xem trao ? Vï... Çm! ... §ang lµ bãng mê, vÞ ®¹o nh©n ngay sau ®ã ph¶i hiÖn nguyªn h×nh! Víi thÇn s¾c biÕn ®éng vÞ ®¹o nh©n c­êi l¹t : - Ngò Hµnh Bang sau nhiÒu n¨m tuyÖt tÝch, nay xuÊt hiÖn qu¶ nhiªn cã nhiÒu thay ®èi vµ d∙ t©m cµng ngµy cµng nhiÒu! - Hµ KØnh Chi chît ®éng dung : - Bæn to¹ cã d∙ t©m g× ? H∙y ®ì! Vï... Vï... Tuy biÕt Hµ KØnh Chi kh«ng hÒ h∙m h¹i Hµn Nam Long, vµ ®iÒu ®ã kh«ng hÒ x¶y vµ do tù b¶n th©n ®Æt chuyÖn, nh­ng TiÓu Thiªn còng ph¶i kinh ng¹c khi ph¸t hiÖn Hµ KØnh Chi cã phÇn giËn d÷ do lêi nãi ®Çy Èn ý cña vÞ ®¹o nh©n! Nh×n Hµ KØnh Chi tuy v­¬n tay chØ mét lÇn nh­ng kh«ng hiÓu sao tõ c¸nh tay cña l∙o l¹i xuÊt hiÖn ®Õn n¨m bãng tr¶o...TiÓu Thiªn nÕu ch­a biÕt ®ã lµ c«ng phu vâ häc cã lÏ ph¶i nghÜ l∙o Hµ KØnh ChØ cã phÐp tiªn nªn míi thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã! §Õn khi nh×n thÊy c¸ch chèng ®ì cña vÞ ®¹o nh©n, TiÓu Thiªn cµng cã thªm nhiÒu nhËn thøc h÷u Ých vÒ thÕ nµo lµ møc ®é cao th©m cña vâ häc! VÞ ®¹o nh©n ®ang gÇm thÐt : - Ngò Hµnh Long Hån Tr¶o?! Kh¸ l¾m! H∙y xem Linh ¶o Cöu ChuyÓn Bé! Vót! Bãng d¸ng cña vÞ ®¹o nh©n ®ang lµ mét bçng thay ®æi vµ biÕn thµnh chÝn c¸i bãng, tÊt c¶ cïng mét lóc xuÊt hiÖn quanh ph­¬ng vÞ cña Hµ KØnh Chi! §iÒu ®ã lµm cho n¨m bãng tr¸o ®­îc gäi lµ Ngò Hµnh Long Hån Tr¶o do cã Ýt h¬n nªn kh«ng biÕt ph¶i chép vµo n¨m bãng nµo trong sè chÝn bãng nh©n ¶nh cña vÞ ®¹o nh©n! Hµ KØnh Chi nhÕch miÖng c­êi: - H¶o bé ph¸p! Nh­ng, xem ®©y! Vót! Bãng k×nh cña Hµ KØnh Chi chíp ®éng ho¸ thµnh mét bãng mê vµ bãng mê nµy cïng mét lóc xuÊt hiÖn ®ãn ®Çu chÝn bãng nh©n ¶nh cña vÞ ®¹o nh©n kia. §ang m¶i mª môc kÝch nh÷ng c¶nh t­îng v« cïng kú ¶o, TiÓu Thiªn bçng giËt m×nh khi nghe cã nhiÒu tiÕng gµo ró cïng mét lóc vang lªn : -54- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Khóc §íi LËp ng­¬i qu¶ ®éc ¸c - Xem chiªu! µo... µo... Bän ThÊt Tinh c¸c ng­¬i ph¶i chÕt! §ì! Vï... Vï... Tæng hé ph¸p h∙y cÈn träng! Nghe tiÕng h« ho¸n, Hµ KØnh Chi ®ang dïng c«ng phu vâ häc giao ®Êu víi vÞ ®¹o nh©n bçng ph¶i dõng l¹i, quay ®Çu nh×n quanh! Ph¸t hiÖn Hång Thô Nh©n ®ang len lÐn tung ra mét líp bôi mï mê ¶o. Hµ KØnh Chi qu¸t lªn giËn d÷ : - Dïng ®éc víi ta ­! Hång Thô Nh©n ng­¬i muèn chÕt! µo... µo... Tay t¶ cña Hµ KØnh Chi lËp tøc kho¶ lªn t¹o thµnh mét luång giã, ®Èy bay toµn bé líp bôi mï kia quay Ëp l¹i chÝnh kÎ t¹o ra c«ng lµ Hång Thô Nh©n! Cµng nh×n cµng ng¬ ngÈn, TiÓu Thiªn thËt sù kh«ng ngê ®èi víi ng­êi luyÖn vâ l¹i cã qu¸ nhiÒu c¸ch thøc ®Ó thi triÓn b¶n l∙nh v­ît tréi! Vµ nh÷ng c¸ch ®ã nÕu tr­íc kia TiÓu Thiªn cã nghÜ ®Õn th× bÊt qu¸ nã chØ cã thÓ nghÜ ®ã lµ c¸ch ®Êu phÐp thiªn h×nh v¹n tr¹ng cña nh÷ng bËc ®¹i tiªn mµ th«i! Nµo ngê ®ã l¹i lµ nh÷ng thñ ph¸p th«ng th­êng cña nh÷ng ng­êi luyÖn vâ! Víi nh÷ng suy nghÜ nµy, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c tù nhñ nã ph¶i cè luyÖn cho ®­îc nh÷ng b¶n l∙nh t­¬ng tù! §ang nghi nh­ thÕ, toµn th©n nã bçng bÞ mét ng­êi tãm lÊy! §ång thêi, bªn tai nã chît nghe thanh ©m minh b¹ch cña vÞ ®¹o nh©n, chøng tá nh©n vËt võa tãm nã ChÝnh lµ vÞ ®¹o nh©n HuyÒn Th«ng Linh §¹o Chñ: - Ng­¬i nªn ngoan ngo∙n ®i theo ta! B»ng kh«ng, hõ, ng­¬i ®õng tr¸ch ta sao qu¸ ¸c ®éc! Vót! Ch­a kÞp ®¸p l¹i, TiÓu Thiªn cã c¶m gi¸c toµn th©n nã ®ang bay ®i thËt nhanh vµ nh÷ng ©m thanh huyªn n¸o tõ nh÷ng trËn giao chiÕn kia cø nhá dÇn rçi mÊt h¼n! Nh×n l¹i, TiÓu Thiªn ph¸t hiÖn vÞ ®¹o nh©n ®ang ®­a nã ®i víi c¸ch di chuyÓn nhanh ch­a tõng cã. Vót! Hoang mang, nã bËt hái : - §¹o tr­ëng ®Þnh... §Þnh hái vÞ ®¹o nh©n muèn ®­a nã ®i ®Õn ®©u nh­ng nã chØ hái ®­îc ®Õn ®ã th× thanh ©m vôt t¾t ngang ngay bªn trong miÖng nã! Nã hiÓu, thÕ lµ nã ®∙ bÞ vÞ ®¹o nh©n khèng chÕ huyÖt ®ao nh­ cã lÇn nã ®∙ bÞ g∙ §µm Kho¸t chÕ ngù! -55- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Kh«ng thÓ ngê mét vÞ ®¹o nh©n râ rµng lµ bËc ch©n tu theo ®¹o Tam Thanh l¹i cã thÓ cã hµnh vi kh«ng kh¸c g× h¹ng ¸c nh©n. TiÓu Thiªn cè quay ®Çu nh×n l∙o! Nã b¾t gÆp ¸nh mÊt kú qu¸i cña vÞ ®¹o nh©n, kÌm theo ®ã lµ mét nô c­êi nöa miÖng : - Ng­¬i muèn biÕt ta sÏ lµm g× ng­¬i ? §õng lo, khi ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o, tù ta sÏ nãi cho ng­¬i râ! Ha... Ha... Cïng víi ©m thanh giäng c­êi qu¸i dÞ, TiÓu Thiªn bçng thÊy toµn th©n chÊn ®éng vµ thÇn trÝ liÔn mÊt hÕt c¶m gi¸c! Mét tiÕng qu¸t thÞnh né lµm TiÓu Thiªn giËt m×nh lai tØnh : - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o sao kh«ng cßn trong ng­êi ng­¬i ? Më m¾t nh×n, TiÓu Thiªn kinh ho¶ng tr­íc s¾c mÆt qu¸ d÷ tîn cña vÞ ®¹o nh©n! §∙ thÕ, nã thªm kinh ng¹c v× kh«ng hiÓu sao vÞ ®¹o nh©n l¹i c¶ quyÕt nã ph¶i lµ ng­êi ®ang gi÷ nh÷ng chiÕc l¸ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Nã l¾c ®Çu : - ChØ cã ba chiÕc l¸ vµ ®∙ bÞ Hång Thô Nh©n... VÞ ®¹o nh©n c­êi g»n : - Ta kh«ng hái ®Õn ba chiÕc l¸ ®ã! Ta muèn hái s¸u chiÕc l¸ ng­¬i ®∙ ¨n mµ th«i! Nã bµng hoµng : - §∙ ¨n ? §¹o tr­ëng lµm sao biÕt... VÞ ®¹o nh©n cau mµy: - T¹i sao ta biÕt, ng­¬i kh«ng cÇn hái! Nãi mau. Sau khi ng­¬i ¨n chóng, ng­¬i ®∙ cã nh÷ng hµnh ®éng g× ? TiÓu Thiªn cµng thªm ng¬ ng¸c : - TiÓu ®iÖt kh«ng hÒ ¨n! §¹o tr­ëng kh«ng chÞu hái cho minh b¹ch ®∙ véi ®∙ quyÕt nh­ thÕ, ph¶i ch¨ng ®©y lµ th¸i ®é ®∙ ®­îc Tam Thanh l∙o Tæ d¹y b¶o ? Vi ®¹o nh©n bÊt ngê kÐo nã ngåi dËy, ®­a tay chØ cho nã thÊy mét khay gç c¹nh ®ã vµ trªn khay lµ dông cô s¾c nhän ch­a hiÓu ®Ó lµm g×! VÞ ®¹o nh©n b¶o : - Ng­¬i ®õng qu¸ xem th­êng ta! ChØ cã bän ThÊt Tinh ngu muéi míi kh«ng biÕt ng­¬i ®∙ ¨n hÕt s¸u chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o! Riªng ta, cø qua s¾c mÆt lu«n bõng bõng huyÕt khÝ cña ng­¬i, ta thõa biÕt ®iÒu g× ®∙ x¶y ra! NÕu ng­¬i kh«ng nãi ra sù thËt, nh÷ng vËt dông nµy sÏ phanh th©y ng­¬i cho dï ta biÕt s¸u chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o hiÖn giê ®∙ kh«ng cßn n»m trong ngò t¹ng cña ng­¬i! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng hån vÝa : - Phanh th©y? §¹o tr­ëng nhÉn t©m giÕt ng­êi mét c¸ch thª th¶m thÕ sao ? - Ha... Ha... Ha...§õng nãi lµ nhÉn t©m, cho dï ph¶i lµm h¬n thÕ ta vÉn lµm, miÔn sao ta cã thÓ thu håi hÕt nh÷ng d­îc lùc kú diÖu tõ nh÷ng chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o mµ ng­¬i ®∙ vå t×nh ¨n! -56- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh­ muèn lµm cho TiÓu Thiªn ph¶i sî h∙i nhiÒu h¬n, vÞ ®¹o nh©n cÊt giäng ©m TrÇm b¶o : - Ta sÏ phanh th©y ng­¬i thµnh nhiÒu ®o¹n! §Æt tÊt c¶ vµo mét ch¶o to sau ®ã cho thªm nhiÒu d­îc vËt vµo vµ nÊu ng­¬i ®Õn tan ch¶y thµnh n­íc. Chê chóng c« ®Æc l¹i, ta sÏ cã mét lo¹i linh d­îc cùc kú tr©n quý Ha... Ha... Kinh t©m t¸ng ®ëm, TiÓu Thiªn kªu la ho¶ng lo¹n : - ¸c ma! §¹o tr­ëng lµ mét ¸c ma, kh«ng ph¶i ng­êi! ChØ cã ¸c ma míi cã nh÷ng ý nghÜ kinh tëm nh­ ®¹o tr­ëng! Chê cho TiÓu Thiªn kªu xong, vÞ ®¹o nh©n d»n giäng : - Ng­¬i cã ®óng nöa ngµy ®Ó suy nghÜ HoÆc nãi râ tÊt c¶ sù thËt hoÆc sÏ bi ta chÕ luyÖn thµnh linh d­îc, tuú ng­¬i chän! Hõ! ... Bung! ... L∙o ®¹o tr­ëng tµ ¸c bá ®i sau khi dïng ch©n x« m¹nh vµo cöa lµm cho gian phßng ®ang giam gi÷ TiÓu Thiªn chØ cßn l¹i tiÕng Çm vang kÐo dµi. Mét lóc sau, dï ®∙ dÇn dÇn trÊn tÜnh nh­ng TiÓu Thiªn vÉn kh«ng hiÓu t¹i sao l∙o ®¹o tr­ëng ma qu¸i ®ã biÕt nã ®∙ ¨n nh÷ng chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o! Còng vËy, nã còng kh«ng hiÓu t¹i sao l∙o ®¹o tr­ëng l¹i qu¸ quan t©m vµ v× qu¸ quan t©m nªn sÏ kh«ng tõ bá thñ ®o¹n nµo nÕu cã thÓ gióp l∙o thu håi nh÷ng chiÕc l¸ kia ? Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o thËt sù quý b¸u nh­ thÕ nµo ? Sao bän ThÊt Tinh còng cã vÎ hín hë cho dï chØ chiÕm ®­îc ba chiÕc l¸ ? Cßn n÷a, cµng nhí l¹i TiÓu Thiªn cµng hoang mang, nã ®∙ nghe ®Õn nh÷ng danh x­ng hÕt søc l¹ t¹i! Nµo lµ néi lùc nguyªn d­¬ng, nµo lµ m­êi n¨m c«ng phu... Ph¶i ch¨ng ®ã lµ nh÷ng g× qu¸ ®çi cÇn thiÕt cho bÊt kú ai muèn luyÖn vâ häc ngang b»ng víi phÐp tiªn ? ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc lµ g× ? Còng lµ c«ng phu v« häc ­ ? Ng­êi ®∙ cã c«ng phu ngoµi søc t­ëng nh­ vÞ ®¹o nh©n cí sao vÉn muèn chiÕm ®o¹t Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?... C¹ch! C¸nh cöa bçng hÐ më, ®ñ cho mét ng­êi l¸ch vµo! Tho¹t nh×n qua ®¹o bµo cña ng­êi võa xuÊt hiÖn suýt n÷a TiÓu Thiªn ph¶i kªu lªn v× cho r»ng l∙o ®¹o tr­ëng khi n∙y chØ dèi g¹t nã! L∙o b¶o sÏ cho nã suy nghÜ ®óng nöa ngµy nh­ng víi qu∙ng thêi gian tr«i qua râ rµng ®Õn mét canh giê cßn ch­a hÕt nãi g× ®Õn nöa ngµy gåm nh÷ng ba canh giê? Nh­ng kÞp nh×n l¹i vãc d¸ng nhá nh¾n cña ng­êi nä, hoµn toµn kh¸c víi d¸ng dÊp dong dáng cao cña vÞ ®¹o nh©n ¸c ma. TiÓu Thiªn nhê ®ã kh«ng kªu to¸ng lªn! Thay vµo ®ã, nã hái : - Nh©n huynh lµ ai ? Vµo ®©y ®Ó lµm g× ? Nh©n huynh kh«ng sî l∙o ¸c ®¹o ph¸t hiÖn sao ? -57- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Ng­êi nä gi­¬ng m¾t nh×n nã : - Thø nhÊt, ta lµ mét tiÓu ®¹o sÜ. TiÓu huynh ®Ö kh«ng nªn gäi ta lµ nh©n huynh! Thø hai , nÕu ng­êi khi n∙y võa tõ trong nµy b­íc ra lµ ng­êi ®­îc tiÓu huynh ®Ö g¸n cho mü danh "l∙o ¸c ®¹o", rÊt tiÕc ®ã chÝnh lµ s­ phô cña ta, tiÓu huynh ®Ö kh«ng nªn nãi nh­ vËy! TiÓu Thiªn ngí ng­êi : - L∙o lµ s­ phô cña nh©n huynh! Mét ¸c ®¹o nh­ l∙o còng cã ®Ö tö sao? Ng­êi nä nh¨n mËt : - §∙ b¶o ®õng gäi ta lµ nh©n huynh vµ còng ®õng gäi s­ phô ta nh­ vËy, sao tiÓu huynh ®Ö cè t×nh kh«ng nghe ? TiÓu Thiªn giËn d÷ : L∙o ®Þnh nÊu ta t¶n ch¶y thµnh n­íc ®Ó chÕ luyÖn linh ®an, ta kh«ng gäi nh­ vËy th× ph¶i gäi nh­ thÕ nµo ®©y? Ng­¬i lµ ®Ö tö cña mét ¸c ®¹o, ta tin ch¾c ng­¬i còng kh«ng cã tÊm ®Þa tèt ®Ñp g×! Tªn tiÓu ®¹o mØm c­êi : - S­ phô ta chi do¹ tiÓu huynh ®Ö nh­ thÕ th«i, cã lý nµo tiÓu huynh ®Ö tin lµ thËt? - Do¹ ? T¹i sao l∙o muèn do¹ ta chø ? Tªn tiÓu ®¹o kh«ng gi¶i thÝch véi. Thay cho lêi gi¶i thÝch tªn tiÓu ®¹o bÊt ngê hÊt nhÑ èng tay ¸o! Vï! ... §¹o bµo nµo còng vËy, lu«n cã èng tay ¸o võa réng vµ dµi, tªn tiÓu ®¹o sau c¸i hÊt võa råi ®∙ bÊt ngê ®Ó lé ra mét m©m thøc ¨n vÉn cßn nghi ngót nãng! §Æt m©m thøc ¨n xuång tr­íc mÆt TiÓu Thiªn, tªn tiÓu ®¹o b¶o : TiÓu huynh ®Ö ®∙ ®­îc gia s­ ®­a vÕ tõ tèi qua, cho ®Õn giê vÉn ch­a ¨n g× cã lÏ ph¶i rÊt ®ãi! HuyÔn Th«ng Linh §¹o nµy vèn chØ cã nh÷ng thøc ¨n chay tÞnh vµ thanh ®¹m, nÕu tiÓu huynh ®Ö kh«ng ng¹i xin cø tù nhiªn cho! ¡n xong, chóng ta sÏ nãi chuyÖn tiÕp! Nh×n nh÷ng thøc ¨n qu¶ nhiªn chØ toµn lµ nh÷ng mãn chay l¹t, TiÓu Thiªn bÜu m«i : - MiÖng chay l¹t nh­ng t©m ®Þa l¹i lu«n nghÜ ®Õn ®iÒu ¸c, ®Õn b©y giê ta míi hiÓu thÕ nµo lµ c©u khÈu phËt t©m xµ! Lêi dÌ bØu chª bai cña TiÓu Thiªn kh«ng hÒ lµm cho tªn tiÓu ®¹o næi giËn! Tªn tiÓu ®¹o vÉn th¶n nhiªn s¾p bµy b¸t ®Üa vµ trao cho TiÓu Thiªn. - Lµ khÈu phËt t©m xµ hay kh«ng ph¶i, chØ cÇn tiÓu huynh ®Ö sèng ë ®©y Ýt ngµy vµ tù t×m hiÓu ¾t sÏ minh b¹ch! Nµo, tiÓu huynh ®Ö mau dïng ®i! BiÕt ®©u lóc no lßng, tiÓu huynh ®Ö sÏ nghÜ kh¸c! -58- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Sù nhÉn n¹i cña tªn tiÓu ®¹o khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i suy nghÜ! Do ®ã, ®ang lóc chê tªn tiÓu ®¹o bíi cho nã b¸t c¬m thø hai, TiÓu Thiªn buét miÖng hèi : - Kh«ng thÓ gäi nh©n huynh lµ "Nh©n huynh", ta biÕt ph¶i gäi nh­ thÕ nµo ? Tªn tiÓu ®¹o mØm c­êi : - §¹o hiÖu cña gia s­ lµ Linh Ho¸. Ta lµ ®Ö tö nªn ®­îc gia s­ ban cho ®¹o hiÖu Ho¸ Th«ng! - Ho¸ Th«ng huynh! Tªn tiÓu ®¹o Ho¸ Th«ng gËt ®Çu khÝch lÖ : - TiÓu huynh ®Ö muèn hái g× th× cø hái, bÊt tÊt ph¶i ng¹i! TiÓu Thiªn võa nhai võa hái : - Nãi nh­ Ho¸ Th«ng huynh th× ®Ö ®ang ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o! - Kh«ng sai! - ThËt sù ®©y lµ ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµo ? Ho¸ Th«ng gi¶i thÝch: - PhÝa bªn ngoµi ®­îc gäi lµ ThÊt Khóc §éng, n»m c¹nh nói Linh Thøu m∙i phÝa T©y Trung Nguyªn! Do lµ ®éng nªn HuyÒn Th«ng Linh §¹o ®­¬ng nhiªn ph¶i to¹ l¹c trong nh÷ng th¹ch ®éng liªn hoµn! - ThÊt Khóc §éng ­ ? Nh­ vËy ThÊt CÇm Cæ §éng lµ danh x­ng kh¸c cña ThÊt Khóc §éng hay lµ mét ®éng hoµn toµn kh¸c ? Ho¸ Th«ng kinh ng¹c : - TiÓu huynh ®Ö ®∙ nghe ai ®Ò cËp ®Õn ThÊt GÇm Cæ ®éng ? TiÓu Thiªn ®Æt b¸t c¬m ®∙ c¹n. - ChÝnh l∙o ¸c ®¹o... µ kh«ng lµ do ®Ö nghÜ lÖnh s­ ®Ò cËp ®Õn! Ho¸ Th«ng gËt ®Çu : - NÕu do gia s­ nãi th× hoµn toµn ®óng! ThËt ra tr­íc kia gia s­ kh«ng hÔ biÕt ë ThÊt Khóc §éng cßn cã ThÊt CÇm Cæ §éng, gia s­ m∙i sau nµy míi ph¸t hiÖn! - Nh­ vËy nÕu tÝnh thªm ThÊt CÇm Cæ §éng th× n¬i nµy cã ®Õn t¸m ®éng, ph¶i gäi lµ B¸t Khóc §éng míi ®óng! Ho¸ Th«ng l¹i gËt ®Çu : - Kh«ng sai! TiÓu huynh ®Ö ¨n ®ñ ch­a ? TiÓu Thiªn thë dµi : - Tuy ch­a no nh­ng trong c¶nh tr¹ng nµy ®Ö thËt kh«ng muèn ¨n n÷a! Ho¸ Th«ng tá.VÎ c¶m th«ng : - TiÓu huynh ®Ö hoang mang, ¨n kh«ng ngon miÖng còng ®óng! Còng nh­ gia s­ vËy nh÷ng lóc gÇn ®©y ®©u cã lóc nµo gia s­ ®­îc ¨n ngon hay ngñ yªn! TiÓu Thiªn ®éng t©m: -59- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - V× duyªn cí g× ? Ho¸ Th«ng rÇu rÇu nÐt mÆt : - Cã mét lÇn v× kh«ng l­îng søc nªn gia s­ ®∙ luyÖn c«ng trong lóc ch©n lùc kh«ng ®ñ! KhÝ huyÕt s«i trµo khiÕn giµ s­ l©m ph¶i hiÖn tr¹ng ch©n khÝ nghÞch hµnh! TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c : - ThÕ nµo lµ khÝ huyÕt s«i trµo, nghÞch hµnh ch©n khÝ ? Hãa Th«ng mØm c­êi : - Ta cã nghe gia s­ nãi tiÓu huynh ®Ö lµ ng­êi ch­a tõng luyÖn vâ qu¶ nhiªn kh«ng sai! NÕu kh«ng, tiÓu huynh ®Ö ®©u hái ta nh÷ng ®iÒu mµ bÊt kú ai ®∙ tõng luyÖn vâ ®Òu biÕt ? TiÓu Thiªn ®á mÆt : - §Ö kh«ng phñ nhËn ®iÒu nµy! Còng nh­ ®Ö kh«ng hÔ biÕt Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o l¹i qu¸ quan träng ®Õn ng­êi luyÖn vâ nh­ vËy! Ho¸ Th«ng gËt ®Çu gi¶i thÝch : - Cßn h¬n lµ quan träng n÷a! Nh­ gia s­ ch¼ng h¹n, do giµ s­ mét lÇn bÞ ch©n khi nghÞch hµnh khiÕn b¶n th©n c«ng lùc dÔ cã nguy c¬ thÊt t¸n nÕu ph¶i vËn dông l©u ®Ó ®èi ®Þch...V× thÕ bÊy l©u nay ng­êi vÉn quyÕt t©m truy t×m nh÷ng lo¹i linh d­îc t­¬ng tù nh­ Cõu DiÖp Tö Linh Th¶o! Gi¶ nh­ tiÓu huynh ®Ö ®∙ t×nh cê t×m thÊy vµ ®∙ ¨n mét vµi chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o... TiÓu Thiªn khÈn tr­¬ng ra mÆt: - §Ö ch­a tõng ¨n! §Ö nãi thËt ®Êy! Ho¸ Th«ng c­êi xoµ : - Nµo cã ai nãi tiÓu huynh ®Ö thËt sù ®∙ ¨n ? Gia s­ chØ nghi ngê nªn t×m c¸ch do¹ ®Ó tiÓu huynh ®Ö sî vµ ph¶i thó nhËn! TiÓu Thiªn lo ng¹i : - NÕu lÖnh s­ ®∙ minh b¹ch lµ ®Ö kh«ng tõng ¨n, ng­êi sÏ xö trÝ ®Ö nh­ thÕ nµo? Ho¸ Th«ng nhón v¹i : - Còng cßn tuú! - Tuú nh­ thÕ nµo ? - Tuú theo t­ chÊt cña tiÓu huynh ®Ö! NÕu tiÓu huynh ®Ö chøng tá lµ ng­êi cã t­ chÊt thÝch hîp cho viÖc luyÖn vâ, gia sù ®­¬ng nhiªn sÏ thu nhËn tiÓu huynh ®Ö lµm truyÒn nh©n ®Ö tö! - §Ö tö ­ ? §Ö kh«ng muèn! Ho¸ Th«ng kinh nghi : - Kh«ng muèn ­ ? T¹i sao ? TiÓu Thiªn v× kh«ng thÓ nãi thËt nªn ®µnh ph¶i nãi dèi : -60- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Lµ ng­êi biÕt vâ ¾t kh«ng tr¸nh khái viÖc giÕt ng­êi, ®Ö hoµn toµn kh«ng muèn ®iÒu ®ã sÏ x¶y ®Õn cho ®Ö! Ho¸ Th«ng mØm c­êi : - VËy th× dÔ! TiÓu huynh ®Ö cø chøng tá ®iÒu ng­îc l¹i, cø lµm nh­ kh«ng hÔ cã t­ chÊt luyÖn vâ, ¾t gia s­ sÏ ®­a tiÓu huynh ®Ö ra ngoµi HuyÒn Th«ng Linh §¹o! NhÑ thë phµo, TiÓu Thiªn l¹i hái : - Cßn ng­îc l¹i th× sao ? NÕu lÖnh s­ vÉn ®Ó quyÕt lµ ®Ö ®∙ ¨n Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, chuyÖn g× sÏ x¶y ra? Ho¸ Th«ng chît h¹ thÊp giäng : - Gia s­ ®∙ trï tÝnh, nÕu tiÓu huynh ®Ö thËt sù ®∙ ¨n Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, tuy ng­êi kh«ng giÕt tiÓu huynh ®Ö nh­ ®∙ do¹ nh­ng sÏ ph¶i c­ìng Ðp tiÓu huynh ®Ö luyÖn c«ng! - C­ìng Ðp ­ ? - Ph¶i! §Ó sau nµy, khi tiÓu huynh ®Ö luyÖn thµnh c«ng phu, gia s­ sÏ b¶o tiÓu huynh ®Ö dïng c«ng lùc ®ã gióp gia s­ ®iÒu trÞ th­¬ng thÕ! TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - Nh­ng ®Ö nµo ph¶i y s­ ? Ho¸ Th«ng tá ý nhÉn n¹i khi lªn tiÕng gi¶i thÝch : - Gäi lµ ®iÒu trÞ nh­ng kh«ng ph¶i c¸ch ®iÒu trÞ th«ng th­êng nh­ bän y s­! Lóc ®ã, tiÓu huynh ®Ö sÏ ph¶i dïng néi lùc b¶n th©n ®Ó trót sang ng­êi gia s­, ®ã gäi lµ truyÒn lùc ®Ó ®iÒu trÞ! - ¸i chµ...! Cã c¸ch ®iÒu trÞ kú ¶o ®Õn vËy thËt sao ? Ho¸ Th«ng mét lÇn n÷a l¹i nhón vai: - §­¬ng nhiªn lµ kú ¶o vµ hËu qu¶ còng thËt khã l­êng! - HËu qu¶ nh­ thÕ nµo ? - Lµ ng­êi truyÒn lùc do ®∙ c¹n kiÖt ch©n lùc nªn khã tr¸nh khái c¸i chÕt! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng : - ChÕt ­ ? Ho¸ Th«ng gÆt ®Çu : - Kh«ng sai! TiÓu Thiªn kªu : Nh­ vËy cã kh¸c nµo lÖnh s­ chØ muèn lîi dông ®Ö ? Ho¸ Trang bçng ®Æt mét ngãn tay lªn m«i : - Ta kh«ng hÒ nãi ®iÒu nµy! §ã lµ do tiÓu huynh ®Ö tù nãi ra, tiÓu huynh ®Ö ph¶i hiÓu ®óng ý cña ta! TiÓu Thiªn vôt hiÓu: -61- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - May qu¸! NÕu kh«ng ®­îc Ho¸ Th«ng huynh gi¶i thÝch, ®Ö ch¾c ch¾n khã tr¸nh khái kiÕp n¹n vµo th©n! Ho¸ Th«ng nh¨n mÆt: - Ta kh«ng hÒ gi¶i thÝch g× c¶, tiÓu huynh ®Ö ®õng bao giê quªn ®iÒu ®ã! Tá vÎ giËn d÷, Ho¸ Th«ng qu¶y qu¶ bá ®i ®Ó l¹i mét m×nh TiÓu Thiªn trong t©m tr¹ng hoang mang cïng cùc! Nh×n vÞ ®¹o nh©n ®ang b­íc vµo, TiÓu Thiªn quyÕt t©m thùc hiÖn theo kÕ s¸ch ®∙ trï ®inh, cho dï l∙o ph¶i hay kh«ng ph¶i ¸c ®¹o. Nh÷ng chØ ®iÓm cña Ho¸ Th«ng xem ra thËt h÷u Ých, v× sau mét lóc hái vµ chØ nghe TiÓu Thiªn kh¨ng kh¨ng lµ ch­a tõng ¨n Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, l∙o ®¹o Linh Ho¸ bçng thay ®èi th¸i ®é! L∙o c­êi nhÑ : - Ng­¬i kh«ng thõa nhËn còng kh«ng sao! V× ®èi víi ta cã hay kh«ng cã Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ®Òu kh«ng quan träng! Cã phÇn bÊt ngê, TiÓu Thiªn véi hái: -Th­a ®¹o tr­ëng, tiÓu ®iÖt cã thÓ tù ý rêi khái n¬i nµy ? Linh Ho¸ l∙o ®¹o gi­êng m¾t nh×n nã : - Ng­¬i kh«ng thÝch n¬i nµy hay do cã viÖc nªn ph¶i gÊp rót bá ®i ? TiÓu Thiªn v× kh«ng d¸m nãi lµ kh«ng thÝch nªn ®µnh bÞa chuyÖn : - TiÓu ®iÖt c« viÖc cÇn ph¶i ®Õn Giang Nam! - §Õn Giang Nam? §Ó lµm g× ? TiÓu Thiªn ng¾c ngø : - TiÓu ®iÖt... tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ... Linh Ho¸ c­êi l¹t : - Nh­ ta tõng ®­îc nghe, ng­¬i ®∙ chÞu sù uû th¸c cña Hµn Nam Long! Ph¶i ch¨ng viÖc ®Õn Giang Nam cã liªn quan ®Õn sù uû th¸c ®ã ? C¶m nhËn cã nãi dèi còng kh«ng qua ®­îc m¾t l∙o, TiÓu Thiªn l¾c ®Çu: - VÞ Hµn Nam Long nµo ®ã ch­a tõng uû th¸c ®iÒu g× cho tiÓu ®iÖt! Môc ®Ých ®Õn Giang Nam cña tiÓu ®iÖt chØ lµ t×m ng­êi th©n! - Ng­¬i t×m ai ? - TiÓu ®iÖt...tiÓu ®iÖt vÉn ch­a biÕt! Linh Ho¸ l∙o ®¹o trÇm giäng : - Ng­¬i ch­a biÕt thËt hay ng­¬i ®ang tiÕp tôc bÞa chuyÖn ®Ó dèi g¹t ta? TiÓu Thiªn thÇm lo ng¹i : - LÇn nµy tiÓu ®iÖt kh«ng hÒ bÞa chuyÖn! - Hõ! Cã nghÜa lµ nh÷ng lÇn tr­íc ng­¬i ®∙ bÞa ? Hoang mang vµ ho¶ng sî, TiÓu Thiªn Êp óng m∙i míi thèt nªn lêi : -62- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Rèt cuéc, ®¹o tr­ëng cho hay kh«ng cho tiÓu ®iÖt rêi khái n¬i nµy ? Linh Ho¸ mØm c­êi : - Ng­¬i kh«ng hÒ cã ng­êi th©n, ®óng kh«ng? Vµ nh­ ng­¬i võa nãi ng­¬i kh«ng hÔ chÞu sù uû th¸c nµo cña Hµn Nam Long ? Nh­ vËy t¹i sao ng­¬i kh«ng l­u l¹i ®©y vµ ta sÏ thu nhËn ng­¬i lµm ®Ö tö ? Nh÷ng lêi nãi hµm ý c¶nh tØnh cña Ho¸ Th«ng ngay lËp tøc quay trë l¹i víi TiÓu Thiªn, nã ®¸p: - TiÓu ®iÖt kh«ng thÝch luyÖn vâ, viÖc b¸i s­ lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt! Ng­¬i kh«ng thÝch vâ c«ng ? T¹i sao? TiÓu Thiªn nãi lu«n mét th«i dµi : - Ng­êi luyÖn vâ c«ng nhiÔu th× Ýt còng ph¶i dïng vâ lùc ®Ó ®éng thñ vµ chÐm giÕt lÉn thau, tiÓu ®iÖt ®∙ kh«ng Ýt lÇn môc kÝch nh÷ng th¶m tr¹ng nh­ vËy! §iÒu ®ã khiÕn tiÓu ®iÖt sî h∙i, kh«ng muèn biÕt ®Õn vâ t«ng! Linh Ho¸ l∙o ®¹o bçng bËt c­êi : - Ng­¬i cã biÕt râ nh÷ng g× ng­¬i võa nãi kh«ng? BÊt luËn ai kh¸c, mét khi nghe ta hái nh­ vËy ®Òu hín hë vµ sung s­íng v× ®­îc ta thu lµm truyÒn nh©n! Cßn ng­¬i, phóc phËn ®Õn víi ng­¬i ng­¬i l¹i kh­íc tõ! §­îc! Ta kh«ng miÔn c­ìng ng­¬i! Ng­¬i muèn ®i cø ®i! Råi sÏ cã lóc tù ng­¬i sÏ ph¶i dËp ®Çu cÇu xin ta thu nhËn! Ha... Ha... Vót! L∙o bá ®i còng bÊt ngê nh­ lóc ®Õn vµ ®iÒu ®ã chØ lµm cho TiÓu Thiªn c¶m thÊy nhÑ nhâm nh­ võa ®­îc trót ®i mét g¸nh nÆng! Kh«ng chËm trÔ, TiÓu Thiªn véi b­íc ra vµ t×m lèi ®i! Còng ®óng nh­ Ho¸ Th«ng b¶o, HuyÒn Th«ng Linh §¹o qu¶ nhiªn chØ gåm nh÷ng th¹ch ®éng liªn hoµn. TiÓu Thiªn dï b­íc ®i ®Õn ®©u còng chØ thÊy toµn lµ ®¸ Vµ ®¸! §éng nµy liÒn kÕ víi ®éng kia víi nh÷ng lèi th«ng th­¬ng khi hÑp khi réng, lóc th¼ng lóc quanh co khóc khuûu! Do chØ muèn mau chãng tho¸t khái ®Þa ph­¬ng u ¸m nµy, TiÓu Thiªn ®i cµng lóc cµng nhanh! Nh­ng cµng ®i TiÓu Thiªn nh­ cµng thªm hoa m¾t! Bëi nh÷ng n¬i nã ®∙ ®i qua nÕu so víi n¬i nã ®ang ®Õn hÇu nh­ c¶nh quang kh«ng hÒ thay ®æi còng cã nh÷ng ng¸ch ®¸ lóc ngoÆc h÷u lóc ngoÆc t¶! Cßn v¸ch ®éng tøc lµ nh÷ng v¸ch ®¸ th× ë chç nµo còng gièng chç nµo, còng lam nham sÇn sïi vµ thi tho¶ng vÉn, xuÊt hiÖn mét vµi chç ¸m khãi chøng tá ®∙ nhiÒu lÇn ®­îc ai ®ã c¾m mét ngän ®uèc th¾p s¸ng s¸t vµo v¸ch ®¸! Hoang mang v« t¶ , TiÓu Thiªn véi ®i nhanh h¬n. §­îc mét lóc, bÊt chît TiÓu Thiªn nh×n thÊy mét bãng ng­êi! C¸ mõng, TiÓu Thiªn hèi h¶ kªu: - Ho¸ Th«ng huynh! -63- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 14. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Bãng ®ã tho¸ng dõng l¹i! Nh­ng sau ®ã, thËt kú quÆc, bãng ®ã l¹i tiÕp tôc b­íc ®i! Kh«ng ®Ó lì c¬ héi, TiÓu Thiªn véi ch¹y theo vµ cÊt tiÕng gäi khÈn thiÕt! - Ho¸ Th«ng huynh! Chê ®Ö víi! TiÓu Thiªn ch¹y th× ng­êi ®ã còng ch¹y, khiÕn TiÓu Thiªn cµng thªm khÈn tr­¬ng! Võa ch¹y theo, TiÓu Thiªn võa quan s¸t ng­êi ®ã . §Õn khi thÊy vãc d¸ng cña ng­êi ®ã hoµn toµn kh¸c víi vãc d¸ng kh¸ bÐ nhá cña Ho¸ Th«ng, TiÓu Thiªn míi biÕt lµ ®∙ nhËn lÇm ng­êi! Tuy vËy, do cÇn hái han vÒ ®­êng ®i n­íc b­íc, TiÓu Thiªn vÉn tiÕp tôc ®uæi theo ng­êi nä! HÕt quanh t¶ l¹i ngoÆc h÷u, ®­îc mét lóc l©u, khi TiÓu Thiªn ngì lµ ®∙ hÕt hy väng th× nã nh×n thÊy ng­êi nä ®i vµo mét gian th¹ch ®éng s¸ng bõng ¸nh d­¬ng quang! Ngì ®ã lµ lèi tho¸t khái HuyÒn Th«ng Linh §¹o, TiÓu Thiªn lËp tøc ®i vµo! §Õn khi lät vµo gian th¹ch ®éng TiÓu Thiªn hoµn toµn ngì ngµng víi nh÷ng g× ®ang nh×n thÊy! §©y lµ mét th¹ch ®éng kh¸ réng víi nhiÒu bÕp lß cø hõng hùc löa! C¹nh nh÷ng bÕp lß lµ nh÷ng nh©n vËt tuy còng vËn ®¹o bµo nh­ng d­êng nh­ phËn sù cña hä kh«ng lµ g× kh¸c ngoµi viÖc nÊu n­íng nh÷ng thøc ¨n! Hä ®ang l¨ng x¨ng lµm nh÷ng viÖc hä cÇn lµm : th¸i rau, röa b¸t s¾p bµy nh÷ng thøc ¨n ®∙ nÊu xong... Cán ¸nh d­¬ng quang nh­ TiÓu Thiªn nh×n thÊy, rÊt tiÕc ®ã chØ lµ nh÷ng tia n¾ng chÝnh ngä ®­îc räi th¼ng tõ trªn cao xuèng, xuyªn qua mét huyÖt khÈu võa nhá võa n»m tÝt trªn cao, m∙i ë trÇn ®éng! §iÒu nµy chøng tá nÕu TiÓu Thiªn muèn rêi bá HuyÒn Th«ng Linh §¹o th× kh«ng thÓ bá ®i tõ chç nµy! Kh«ng véi n¶n lßng, TiÓu Thiªn l©n la t×m c¸ch dß hái mét trong s¸u vÞ ®¹o nh©n cã nhiÖm vô coi sãc trï phßng! §Õn gÇn vÞ ®¹o nh©n mµ TiÓu Thiªn ®∙ tõng b¸m ®uæi, nã lªn tiÕng : - §¹o tr­ëng! TiÓu ®iÖt muèn ®i khái n¬i nµy th× ph¶i ®i theo lèi nµo ? VÞ ®¹o nh©n nä vÉn döng d­ng nh­ kh«ng, cø tiÕp tôc c«ng viÖc ®ang lµm dë! ThÊy vËy, TiÓu Thiªn ®µnh ®øng chê ®Õn lóc vÞ ®¹o nh©n xong viÖc! Nµo ngê, vÞ ®¹o nh©n vÉn lu«n tay lu«n ch©n, võa xong viÖc nµy l¹i b¾t tay ngay vµo viÖc kh¸c! HÕt c¶ nhÉn n¹i, TiÓu Thiªn võa dïng tay ch¹m vµo vÞ ®¹o nh©n, võa hái : - §¹o tr­ëng cã thÓ chØ cho... BÞ ch¹m tay, ph¶n øng cña vÞ ®¹o nh©n thËt lµ bÊt ngê! Vµ sau c¸i hÊt tay cña vÞ ®¹o nh©n, TiÓu Thiªn cßn hái ch­a døt lêi th× toµn th©n liÒn bÞ bay b¾n vµo v¸ch ®éng. -64- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 15. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vï! ... "Bung" Tuy bÞ mét phen ®au ®iÕng nh­ng TiÓu Thiªn nhê ®ã ph¸t hiÖn ®­îc mét ®iÒu thó vÞ! Nh÷ng ®¹o nh©n cßn l¹i d­êng nh­ cè t×nh kh«ng nh×n thÊy hµnh ®éng cña vÞ §¹o nh©n kia. Vµ ®iÒu nµy chØ cã hai c¸ch gi¶i thÝch, thø nhÊt vÞ ®¹o nh©n nµy lµ ng­êi cã bèi phËn cao nhÊt ë ®©y nªn nh÷ng vÞ ®¹o nh©n kia kh«ng d¸m xen vµo, thø hai nh­ TiÓu Thiªn cã ý nghi ngê tÊt c¶ s¸u vÞ ®¹o nh©n ë ®©y ®Òu lµ nh÷ng ng­êi khuyÕt tËt, hä kh«ng nghe còng kh«ng nãi ®­îc. §Ó minh b¹ch, TiÓu Thiªn vê «m ch©n la to: - èi chao! Sao ®¹o tr­ëng l¹i m¹nh tay víi tiÓu ®iÖt ? Ch©n cña tiÓu ®iÖt, «i...®au! §au qu¸! C¶ s¸u vÞ ®¹o nh©n ®Òu kh«ng lé thÇn s¾c, hä chØ chuyªn chó vµo viÖc cña hä, cø nh­ hä kh«ng hÔ nghe tiÕng kªu ®Õn chãi tai cña TiÓu Thiªn! Cè kªu la thªm mét lóc n÷a. TiÓu Thiªn qu¶ nhiªn kh«ng nh×n thÊy ë hä cã bÊt kú mét biÓu hiÖn nµo cña nh÷ng ng­êi ph¶i bÊt ngê chÞu ®ùng nh÷ng tiÕng kªu gµo cña TiÓu Thiªn! Tuy ch­a thÓ tin ch¾c lµ hä cã bÞ ®iÕc vµ bÞ c©m thËt hay kh«ng, nh­ng tiÕng kªu la cña TiÓu Thiªn dï sao vÉn thu ®­îc kÕt qu¶! Tõ bªn ngoµi bçng cã tiÕng nãi väng vµo : - Lµ tiÓu huynh ®Ö ph¶i kh«ng ? PhÊn khÝch , TiÓu Thiªn ch¹y ngay ra ngoµi : - Ho¸ Th«ng huynh! .. TiÓu §¹o Ho¸ Th«ng nh×n TiÓu Thiªn kinh ng¹c : - Sao tiÓu huynh ®Ö l¹i ë ®©y ? TiÓu Trªn véi ®¸p : §óng nh­ ho¸ Th«ng huynh b¶o. Sau khi ®Ö chèi tõ viÖc b¸i s­, lÖnh s­ ®∙ chÊp thuËn cho ®Ö bá ®i! Ho¸ Th«ng huynh cã thÓ chØ cho ®Ö... Ho¸ Th«ng c­êi buån : - ChØ lèi ®i khái n¬i nµy chø g× ? RÊt tiÕc, ta kh«ng thÓ gióp g× cho tiÓu ®Ö! TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c : - T¹i sao chø ? Ho¸ Th«ng ®¸p gän : - V× ta còng kh«ng biÕt! - Huynh còng kh«ng biÕt! ThËt ­ ? Ho¸ Th«ng thë dµi: -65- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 16. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Tõ khi lªn m­êi ta ®∙ ®­îc gia s­ ®­a vÒ ®©y! §∙ n¨m n¨m tr«i qua, cho dï ta ®∙ nhiÒu lÇn nµi nØ, gia s­ ®Õn viÖc ®­a ta ra ngoµi còng kh«ng cã, nãi g× ®Õn viÖc chØ cho ta c¸ch thøc xuÊt nhËp trËn ®å ? - TrËn ®å! Lµ c¸i g× ? Ho¸ Th«ng c­êi nhÑ: - TiÓu huynh ®Ö sÏ kh«ng bao giê biÓu nÕu ch­a tõng lµ ng­êi thuéc giíi vâ l©m! Tãm l¹i , nhê cã trËn ®å mµ nhiÒu n¨m ®∙ qua nÕu kh«ng cã sù ­ng thuËn cña gia s­ n¬i nµy vÉn kh«ng mét ai cã thÓ tù tiÖn x©m nhËp hoÆc tho¸t ®i! Nh©n lóc TiÓu Thiªn hoang mang Ho¸ Th«ng nãi thªm : - Ph¶i chÝnh gia s­ ®Ých th©n ®­a tiÓu huynh ®Ö ra ngoµi, ®Õn lóc ®ã míi cã thÓ nãi ng­êi chÞu bu«ng tha cho tiÓu huynh ®Ö! Nhí l¹i c©u nãi sau cïng cña l∙o Linh Ho¸: "...Råi sÏ cã lóc ng­¬i sÏ ph¶i tù dËp §©u ®Ó cÇu xin ta thu nhËn! ". TiÓu Thiªn hiÓu b¶n th©n nã vÉn bÞ l∙o ®¹o giam c©m nhê vµo trËn ®ç g× ®ã nh­ Ho¸ Th«ng võa b¶o! Nã ®­a tay chØ vµo gian th¹ch ®éng ®­îc dïng nh­ mét trï phßng : - Bän hä th× sao ? Kh«ng lÏ lÖnh s­ còng ph¶i ®­a hä ®i mçi khi cÇn mua s¾m vËt thùc ? Ho¸ Th«ng l¾c ®Çu : - Bän hä võa c©m võa ®iÕc, lµ ®¹o n« ë HuyÔn Th«ng Linh §¹o nµy, hä kh«ng cÇn ra ngoµi vµ còng kh«ng cã quyÒn ®i ra ngoµi! - §¹o n« ? Danh x­ng g× l¹ vËy ? Ho¸ Th«ng ph× c­êi : - ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o nµy cã tÊt c¶ b¶y thø bËc! §¹o n« lµ thÊp nhÊt gåm toµn nh÷ng kÎ võa c©m võa ®iÕc nh­ tiÓu huynh ®Ö võa nh×n thÊy! TiÓu Thiªn ngê vùc : - Hä bÞ khuyÕt tËt bÈm sinh ?... - Còng cã thÓ! HoÆc do tù nguyÖn chäc thñng tai vµ c¾t l­ìi ®Ó ®­îc gia s­ suèt ®êi ho¹n d­ìng! Rïng m×nh v× sî. TiÓu Thiªn b¶o: - ChØ ®Ó ®­îc ho¹n d­ìng, hä d¸m huû ho¹i b¶n th©n ­ ? ThËt khã tin! Cßn nh÷ng bËc kh¸c th× sao? Hä ph¶i huû ho¹i nh÷ng g× n÷a ®Ó ®­îc lÖnh s­ b¶o bäc ? Ho¸ Th«ng ®¸p : - Ngoµi hai bËc trªn cïng lµ §¹o Chñ vµ ThiÕu §¹o Chñ, bèn bËc cßn l¹i ®­îc ph©n nh­ sau. Hé §¹o, VÖ §¹o, Phßng §¹o vµ TuÇn §¹o! Hé §¹o gåm hai nh©n vËt gäi lµ t¶ h÷u Hé §¹o. VÖ §¹o cã bèn ng­êi gäi lµ Tø Gi¶! Hai bËc nÇy ®­îc quyÒn xuÊt nhËp tù ý, tuú theo sù sai xö cña §¹o Chñ ? Riªng Phßng §¹o vµ TuÇn §¹o, hä tuy ®«ng, gåm ThËp NhÞ Chi Phßng vµ Tam ThËp Lôc §Þa S¸t TuÇn §¹o, nh­ng hä chØ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tró së, kh«ng ®­îc tù ý ly khai, nÕu bÊt tu©n sÏ bÞ xö trÞ! -66- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 17. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Kinh ng¹c vÒ ®iÒu nµy. TiÓu Thiªn buét miÖng hái : - VÞ chi ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o cã kh«ng d­íi tr¨m ng­êi. Hä ë ®©u, sao ®Ö ®i ®∙ hÇu nh­ kh¾p ®éng nh­ng vÉn kh«ng nh×n thÊy? Ho¸ Th«ng c¶ c­êi : - §∙ cã trËn ®å bao phñ, cho dï tiÓu huynh ®Ö cã ®i ®Õn mái ch©n vÉn chØ quanh quÈn ë khu vùc hËu ®éng. Cßn bèn ®éng ë phÝa tr­íc tiÓu huynh ®Ö ch­a ®i ®Õn nªn kh«ng thÓ nh×n thÊy hä! ThÊt kinh, TiÓu Thiªn bËt kªu : - §Ö chØ quanh quÈn ë phÝa hËu ®éng thËt sao? Cßn huynh, huynh ®∙ lÇn nµo ®i ra phÝa tr­íc ch­a ? Ho¸ Th«ng thu l¹i nô c­êi : - Còng mét ®«i lÇn! §ã lµ lóc gia s­ cao høng, dÉn ta ®i quanh cho biÕt. H¼n Ho¸ Th«ng huynh cßn nhí râ lèi ®∙ ®i ? Ho¸ Th«ng l¾c ®Çu : - §∙ b¶o ®Êy lµ trËn ®ç, dï ta cã muèn ghi nhí râ lèi ®i th× sau nµy khi tÊt c¶ ®Òu biÕn ®æi, ®iÒu ghi nhí ®ã còng trë nªn v« Ých! TiÓu Thiªn n«n nao : - Nãi nh­ vËy ®Ö sÏ kh«ng bao giê ®i khái n¬i nµy ? KhÏ hÝt mét h¬i, Ho¸ Th«ng chît hái : - TiÓu huynh ®Ö thËt sù kh«ng muèn gia s­ thu nhËn lµm truyÒn nh©n ? TiÓu Thiªn c¶ quyÕt : - §Ö ®∙ nãi råi, kh«ng bao giê! GËt ®Çu, Ho¸ Th«ng b¶o : -VËy h∙y ®i theo ta! Viiettkiiem..com V e k em com -67- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2