intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
100
lượt xem
14
download

thiên địa càn khôn - tập 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 5

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø n¨m HuyÒn Th«ng Linh §¹o Ha... Ha... Ha... c­êi, vÞ ®¹o nh©n cã phÇn biÕn s¾c! Nghe trµng Cïng lóc ®ã, Hång Thô Nh©n bËt kªu khe khÏ : - Ai nh­ lµ Hµ KØnh Chi ?! Khóc §íi LËp bµng hoµng : - §Õn Hµn Nam Long cßn bÞ Hµ KØnh Chi ®¶ b¹i, nªu l∙o thËt sù ®Õn... VÞ ®¹o nh©n giËt m×nh : - Hµn Nam Long ­ ? Hµ KØnh Chi lµm sao cã ®­îc b¶n l∙nh nµy ? Khóc §íi LËp hÊt hµm vÕ phÝa TiÓu Thiªn : - ChÝnh tiÓu oa nhi ®∙ nh×n thÊy! B¾t gËp ¸nh m¾t chiÕu xa ®Çy uy lùc cña vÞ ®¹o nh©n, TiÓu Thiªn bçng co róm ng­êi nh­ ch¹m ph¶i m¾t ®éc xµ! §∙ thÕ Hång Thô Nh©n cßn nãi thªm : - Hµn Nam Long nh­ cã ®iÒu bÝ Èn ®∙ uû th¸c cho tiÓu oa nhi, xem ra... VÞ ®¹o nh©n bçng ngo¸c måm c­êi lín : - §∙ cã HuyÒn Th«ng Linh §¹o, bæn §¹o Chñ ë ®©y. Ngò Hµnh Bang cho dï kh«ng ng¹i ThÊt Tinh kh«ng lÏ còng kh«ng xem bæn §¹o Chñ ra g× ? Ha... Ha... Ch­a hiÓu t¹i sao vÞ ®¹o nh©n l¹i ®ét nhiªn c­êi lín nh­ vËy. TiÓu Thiªn bçng bµng hoµng khi nhËn ra ngay sau ®ã ë kh¾p khu rõng chît cã qu¸ nhiÒu ng­êi xuÊt hiÖn vµ xuÊt hiÖn ë mäi phÝa! Khóc §íi LËp chît trÇm giäng h¹ lÖnh cho ®ång bän : - §õng ®Ó bän chóng kÞp bè trÝ thiªn la ®Þa vâng, chóng ta ph¶i nhanh chãng tho¸t ®i sau h∙y tÝnh ®Õn chuyÖn t×m ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o! Vi ®¹o nh©n còng h¹ thÊp giäng: - Khóc nh©n huynh nãi rÊt ®óng! Chóng ta ph¶i chia nhau ra hµnh ®éng, bæn §¹o Chñ s½n sµng chê ch­ vÞ t×m ®Õn bæn §¹o Quan! GËt ®Çu lµm hiÖu, Khóc §íi LËp cè t×nh kh«ng nh×n ngã ®Õn TiÓu Thiªn, l∙o dÉn ®Çu bän ThÊt Tinh x«ng th¼ng ®Õn phÝa b¾c cña khu rõng! Võa ch¹m tr¸n víi bän Ngò Hµnh Bang võa xuÊt hiÖn, Khóc §íi LËp gÇm vang : Ho¶ Hµnh §­êng c¸c ng­¬i chÕt! §ì! ... µo... µo... -51- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn ®­a m¾t nh×n theo vµ hiÓu râ t¹i sao l∙o Khóc gäi bän ng­êi kia lµ Ho¶ Hµnh §­êng! Nh­ ®∙ gÆp bän Thæ hµnh §­êng vèn mÆc s¾c phôc mau vµng thæ, bän kia do y phôc tuyÒn ®á chøng tá hä ph¶i ë Ho¶ Hµnh §­êng lÊy mµu löa ®á lµm tiªu ký! Cïng mét lóc víi Khóc §íi LËp s¸u nh©n vËt cßn l¹i trong ThÊt Tinh cïng vËn dông c«ng phu, ph¸t thµnh ch­ëng x«ng vµo bän Ho¶ Hµnh §­êng víi khÝ thÕ nh­ chØ muèn mét c¸i cÊt tay lµ ph¶i h¹ thñ mét m¹ng ng­êi... Vµ TiÓu Thiªn ph¶i thËt sù kinh hoµng khi lÇn ®Çu tiªn nh×n râ th¶m ho¹ do ch­ëng lùc cña bän ng­êi cã vâ c«ng cè t×nh triÖt h¹ nhau! Ch­ëng cña Khóc §íi LËp bÞ ba nh©n vËt Ho¶ Hµnh §­êng ng¨n ®ì: Vï! ... Vï... µo... µo... Nh÷ng luång k×nh phong kinh nh©n ngay sau ®ã ch¹m nhau: Çm! Çm! ... Mét trong ba nh©n vËt Ho¶ Hµnh §­êng bÞ kinh phong quËt bay vÕ phÝa sau : Vôt! Vµ kh«ng ngê do ng­êi nµy v« t×nh bÞ quËt bay vµo mét céi c©y rõng nªn cã tiÕng kªu th¶m vang lªn: - A...A.... TiÕp ®ã lµ... Huþch! Ng­êi nµy khuþu xuèng vµ n»m bÊt ®éng ë céi c©y víi ®«i m¾t ®ang trîn trõng bÊt ®éng! C¸i chÕt cña ng­êi nµy võa ®ét ngét võa lµ sù khëi ®Çu cho nhiÒu c¸i chÕt th¶m kÕ tiÕp! TiÓu Thiªn nghe ®ñ lo¹i nh÷ng thanh ©m huyªn n¸o. - H∙y ®ì! ... µo... µo... Çm...! Hù.... A...! A...! L∙o quû ng­¬i... Hù! ... Çm! ... - Ha...! Ha...! Thuû Hµnh §­êng ®­êng chñ?! §ì ch­ëng! Vï...! Vï... - Xem kiÕm cña ta! §ì! ... VÐo...vÐo... -52- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Çm! ... - Ch¹y ®i ®©u? N»m xuèng... Vót... µo... µo... C¶nh t­îng tr­íc m¾t TiÓu Thiªn cùc kú hçn lo¹n! Vµ ®©y lµ c¶nh mµ cho dï TiÓu Thiªn lµ ng­êi cã nhiÒu trÝ t­ëng t­îng ®Õn mÊy còng ch­a bao giê cã thÓ nghÜ lµ sÏ cã sÏ nh×n thÊy! Ngò Hµnh Bang theo danh x­ng ¾t ph¶i cã n¨m §­êng! Vµ ®∙ cã Thæ, Ho¶, Thuû Hµnh §­êng th× hai §­êng cßn l¹i ph¶i lµ Kim vµ Méc! Hä xuÊt hiÖn ngµy cµng ®«ng vµ do hä ë n¨m §­êng kh¸c nhau nªn s¾c phôc còng kh¸c nhau. Thæ mµu vµng, Ho¶ mµu ®á, Thuû mµu lam, Kim mµu tr¾ng vµ Méc mµu xanh! Hä nhèn nh¸o ch¹y qua ch¹y l¹i khiÕn nh÷ng s¾c mµu cµng lóc cµng nhiÒu lÉn lén! Xanh ®á tr¾ng vµng lam lam vµng xanh ®á tr¾ng... khiÕn TiÓu Thiªn cµng nh×n cµng hoa m¾t! Cïng víi nh÷ng s¾c mµu hoµ quyÖn nµy, TiÓu Thiªn còng nh×n thÊy ®ñ c¸c lo¹i c«ng phu mu«n h×nh mu«n vÎ! Cã ch­ëng, cã quyÒn, cã c­íc, cã kiÕm, cã ®ao, cã tr­êng tiªn...! Vµ tÊt c¶ ®Òu ®­îc sö dông víi chØ mét môc ®Ých duy nhÊt : H¹ s¸t kÎ thï! Ho¶ng lo¹n tr­íc thùc c¶nh kinh tëm tr­íc c¶nh m¸u ch¶y th©y r¬i TiÓu Thiªn gÇn nh­ hÕt c¶ nh÷ng ham muèn lµ sÏ cã ai ®ã truyÒn thô vâ c«ng cho nã! Nã ch¸n ng¸n ®Õn cïng cùc... BÊt ngê cã tiÕng gÇm kinh thiªn ®éng ®Þa vang lªn : - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?! Bän ThÊt Tinh c¸c ng­¬i sao l¹i cã vËt nµy ? §­a m¾t nh×n, TiÓu Thiªn thÊy Hèng Thô Nh©n ®ang bÞ mét nh©n vËt ®∙ cao niªn truy ®uæi! Tuy ch­a biÕt nh©n vËt ®ã lµ ai nh­ng qua thinh ©m TiÓu Thiªn ngê ngî ®ã chÝnh lµ nh©n vËt hä Hµ, nã ®∙ cã lÇn nghe l∙o ®«i ®¸p víi §µm Kho¸t bªn bê Khuyªn BÝch Tr×! §iÒu ®ã hoµn toµn ®óng vi lËp tøc nã nghe Khóc §íi LËp gÇm vang: - Hµ KØnh Chi! S¸u l¸ cßn l¹i ph¶i ch¨ng ®∙ r¬i vµo tay l∙o sau khi l∙o h∙m h¹i Hµn Nam Long? Nh©n vËt cao niªn, chÝnh lµ Hµ KØnh Chi, cã phÇn ng¹c nhiªn : - Hµn Nam Long ?! Bän ng­¬i... Thanh ©m cña vÞ ®¹o nh©n, Linh §¹o chñ cña HuyÒn Th«ng Linh §¹o bçng vang lªn : - Hµ KØnh Chi cã b¶n l∙nh ®¶ b¹i Hµn Nam Long, bæn §¹o Chñ dï cã n»m m¬ còng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn! Mong ®­îc chØ gi¸o! §ì! ... -53- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vï... Vï... TiÓu Thiªn thÊt kinh nh×n vÞ ®¹o nh©n bçng biÕn mÊt h×nh thï! Thay vµo ®ã, nã ph¶i c¨ng hÕt môc lùc míi nh×n thÊy ®ang cã mét tia bãng mê lao vµo Hµ KØnh Chi! Hµ KØnh Chi bÊt ngê v­¬n tay víi n¨m ngãn tay xoÌ réng, chép vµo bãng mê nä: - NÕu bæn to¹ thËt sù cã n¨ng lùc ®ã Linh §¹o Chñ cßn d¸m ®­¬ng ®Çu sao? Xem trao ? Vï... Çm! ... §ang lµ bãng mê, vÞ ®¹o nh©n ngay sau ®ã ph¶i hiÖn nguyªn h×nh! Víi thÇn s¾c biÕn ®éng vÞ ®¹o nh©n c­êi l¹t : - Ngò Hµnh Bang sau nhiÒu n¨m tuyÖt tÝch, nay xuÊt hiÖn qu¶ nhiªn cã nhiÒu thay ®èi vµ d∙ t©m cµng ngµy cµng nhiÒu! - Hµ KØnh Chi chît ®éng dung : - Bæn to¹ cã d∙ t©m g× ? H∙y ®ì! Vï... Vï... Tuy biÕt Hµ KØnh Chi kh«ng hÒ h∙m h¹i Hµn Nam Long, vµ ®iÒu ®ã kh«ng hÒ x¶y vµ do tù b¶n th©n ®Æt chuyÖn, nh­ng TiÓu Thiªn còng ph¶i kinh ng¹c khi ph¸t hiÖn Hµ KØnh Chi cã phÇn giËn d÷ do lêi nãi ®Çy Èn ý cña vÞ ®¹o nh©n! Nh×n Hµ KØnh Chi tuy v­¬n tay chØ mét lÇn nh­ng kh«ng hiÓu sao tõ c¸nh tay cña l∙o l¹i xuÊt hiÖn ®Õn n¨m bãng tr¶o...TiÓu Thiªn nÕu ch­a biÕt ®ã lµ c«ng phu vâ häc cã lÏ ph¶i nghÜ l∙o Hµ KØnh ChØ cã phÐp tiªn nªn míi thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã! §Õn khi nh×n thÊy c¸ch chèng ®ì cña vÞ ®¹o nh©n, TiÓu Thiªn cµng cã thªm nhiÒu nhËn thøc h÷u Ých vÒ thÕ nµo lµ møc ®é cao th©m cña vâ häc! VÞ ®¹o nh©n ®ang gÇm thÐt : - Ngò Hµnh Long Hån Tr¶o?! Kh¸ l¾m! H∙y xem Linh ¶o Cöu ChuyÓn Bé! Vót! Bãng d¸ng cña vÞ ®¹o nh©n ®ang lµ mét bçng thay ®æi vµ biÕn thµnh chÝn c¸i bãng, tÊt c¶ cïng mét lóc xuÊt hiÖn quanh ph­¬ng vÞ cña Hµ KØnh Chi! §iÒu ®ã lµm cho n¨m bãng tr¸o ®­îc gäi lµ Ngò Hµnh Long Hån Tr¶o do cã Ýt h¬n nªn kh«ng biÕt ph¶i chép vµo n¨m bãng nµo trong sè chÝn bãng nh©n ¶nh cña vÞ ®¹o nh©n! Hµ KØnh Chi nhÕch miÖng c­êi: - H¶o bé ph¸p! Nh­ng, xem ®©y! Vót! Bãng k×nh cña Hµ KØnh Chi chíp ®éng ho¸ thµnh mét bãng mê vµ bãng mê nµy cïng mét lóc xuÊt hiÖn ®ãn ®Çu chÝn bãng nh©n ¶nh cña vÞ ®¹o nh©n kia. §ang m¶i mª môc kÝch nh÷ng c¶nh t­îng v« cïng kú ¶o, TiÓu Thiªn bçng giËt m×nh khi nghe cã nhiÒu tiÕng gµo ró cïng mét lóc vang lªn : -54- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Khóc §íi LËp ng­¬i qu¶ ®éc ¸c - Xem chiªu! µo... µo... Bän ThÊt Tinh c¸c ng­¬i ph¶i chÕt! §ì! Vï... Vï... Tæng hé ph¸p h∙y cÈn träng! Nghe tiÕng h« ho¸n, Hµ KØnh Chi ®ang dïng c«ng phu vâ häc giao ®Êu víi vÞ ®¹o nh©n bçng ph¶i dõng l¹i, quay ®Çu nh×n quanh! Ph¸t hiÖn Hång Thô Nh©n ®ang len lÐn tung ra mét líp bôi mï mê ¶o. Hµ KØnh Chi qu¸t lªn giËn d÷ : - Dïng ®éc víi ta ­! Hång Thô Nh©n ng­¬i muèn chÕt! µo... µo... Tay t¶ cña Hµ KØnh Chi lËp tøc kho¶ lªn t¹o thµnh mét luång giã, ®Èy bay toµn bé líp bôi mï kia quay Ëp l¹i chÝnh kÎ t¹o ra c«ng lµ Hång Thô Nh©n! Cµng nh×n cµng ng¬ ngÈn, TiÓu Thiªn thËt sù kh«ng ngê ®èi víi ng­êi luyÖn vâ l¹i cã qu¸ nhiÒu c¸ch thøc ®Ó thi triÓn b¶n l∙nh v­ît tréi! Vµ nh÷ng c¸ch ®ã nÕu tr­íc kia TiÓu Thiªn cã nghÜ ®Õn th× bÊt qu¸ nã chØ cã thÓ nghÜ ®ã lµ c¸ch ®Êu phÐp thiªn h×nh v¹n tr¹ng cña nh÷ng bËc ®¹i tiªn mµ th«i! Nµo ngê ®ã l¹i lµ nh÷ng thñ ph¸p th«ng th­êng cña nh÷ng ng­êi luyÖn vâ! Víi nh÷ng suy nghÜ nµy, TiÓu Thiªn bÊt gi¸c tù nhñ nã ph¶i cè luyÖn cho ®­îc nh÷ng b¶n l∙nh t­¬ng tù! §ang nghi nh­ thÕ, toµn th©n nã bçng bÞ mét ng­êi tãm lÊy! §ång thêi, bªn tai nã chît nghe thanh ©m minh b¹ch cña vÞ ®¹o nh©n, chøng tá nh©n vËt võa tãm nã ChÝnh lµ vÞ ®¹o nh©n HuyÒn Th«ng Linh §¹o Chñ: - Ng­¬i nªn ngoan ngo∙n ®i theo ta! B»ng kh«ng, hõ, ng­¬i ®õng tr¸ch ta sao qu¸ ¸c ®éc! Vót! Ch­a kÞp ®¸p l¹i, TiÓu Thiªn cã c¶m gi¸c toµn th©n nã ®ang bay ®i thËt nhanh vµ nh÷ng ©m thanh huyªn n¸o tõ nh÷ng trËn giao chiÕn kia cø nhá dÇn rçi mÊt h¼n! Nh×n l¹i, TiÓu Thiªn ph¸t hiÖn vÞ ®¹o nh©n ®ang ®­a nã ®i víi c¸ch di chuyÓn nhanh ch­a tõng cã. Vót! Hoang mang, nã bËt hái : - §¹o tr­ëng ®Þnh... §Þnh hái vÞ ®¹o nh©n muèn ®­a nã ®i ®Õn ®©u nh­ng nã chØ hái ®­îc ®Õn ®ã th× thanh ©m vôt t¾t ngang ngay bªn trong miÖng nã! Nã hiÓu, thÕ lµ nã ®∙ bÞ vÞ ®¹o nh©n khèng chÕ huyÖt ®ao nh­ cã lÇn nã ®∙ bÞ g∙ §µm Kho¸t chÕ ngù! -55- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Kh«ng thÓ ngê mét vÞ ®¹o nh©n râ rµng lµ bËc ch©n tu theo ®¹o Tam Thanh l¹i cã thÓ cã hµnh vi kh«ng kh¸c g× h¹ng ¸c nh©n. TiÓu Thiªn cè quay ®Çu nh×n l∙o! Nã b¾t gÆp ¸nh mÊt kú qu¸i cña vÞ ®¹o nh©n, kÌm theo ®ã lµ mét nô c­êi nöa miÖng : - Ng­¬i muèn biÕt ta sÏ lµm g× ng­¬i ? §õng lo, khi ®Õn HuyÒn Th«ng Linh §¹o, tù ta sÏ nãi cho ng­¬i râ! Ha... Ha... Cïng víi ©m thanh giäng c­êi qu¸i dÞ, TiÓu Thiªn bçng thÊy toµn th©n chÊn ®éng vµ thÇn trÝ liÔn mÊt hÕt c¶m gi¸c! Mét tiÕng qu¸t thÞnh né lµm TiÓu Thiªn giËt m×nh lai tØnh : - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o sao kh«ng cßn trong ng­êi ng­¬i ? Më m¾t nh×n, TiÓu Thiªn kinh ho¶ng tr­íc s¾c mÆt qu¸ d÷ tîn cña vÞ ®¹o nh©n! §∙ thÕ, nã thªm kinh ng¹c v× kh«ng hiÓu sao vÞ ®¹o nh©n l¹i c¶ quyÕt nã ph¶i lµ ng­êi ®ang gi÷ nh÷ng chiÕc l¸ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Nã l¾c ®Çu : - ChØ cã ba chiÕc l¸ vµ ®∙ bÞ Hång Thô Nh©n... VÞ ®¹o nh©n c­êi g»n : - Ta kh«ng hái ®Õn ba chiÕc l¸ ®ã! Ta muèn hái s¸u chiÕc l¸ ng­¬i ®∙ ¨n mµ th«i! Nã bµng hoµng : - §∙ ¨n ? §¹o tr­ëng lµm sao biÕt... VÞ ®¹o nh©n cau mµy: - T¹i sao ta biÕt, ng­¬i kh«ng cÇn hái! Nãi mau. Sau khi ng­¬i ¨n chóng, ng­¬i ®∙ cã nh÷ng hµnh ®éng g× ? TiÓu Thiªn cµng thªm ng¬ ng¸c : - TiÓu ®iÖt kh«ng hÒ ¨n! §¹o tr­ëng kh«ng chÞu hái cho minh b¹ch ®∙ véi ®∙ quyÕt nh­ thÕ, ph¶i ch¨ng ®©y lµ th¸i ®é ®∙ ®­îc Tam Thanh l∙o Tæ d¹y b¶o ? Vi ®¹o nh©n bÊt ngê kÐo nã ngåi dËy, ®­a tay chØ cho nã thÊy mét khay gç c¹nh ®ã vµ trªn khay lµ dông cô s¾c nhän ch­a hiÓu ®Ó lµm g×! VÞ ®¹o nh©n b¶o : - Ng­¬i ®õng qu¸ xem th­êng ta! ChØ cã bän ThÊt Tinh ngu muéi míi kh«ng biÕt ng­¬i ®∙ ¨n hÕt s¸u chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o! Riªng ta, cø qua s¾c mÆt lu«n bõng bõng huyÕt khÝ cña ng­¬i, ta thõa biÕt ®iÒu g× ®∙ x¶y ra! NÕu ng­¬i kh«ng nãi ra sù thËt, nh÷ng vËt dông nµy sÏ phanh th©y ng­¬i cho dï ta biÕt s¸u chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o hiÖn giê ®∙ kh«ng cßn n»m trong ngò t¹ng cña ng­¬i! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng hån vÝa : - Phanh th©y? §¹o tr­ëng nhÉn t©m giÕt ng­êi mét c¸ch thª th¶m thÕ sao ? - Ha... Ha... Ha...§õng nãi lµ nhÉn t©m, cho dï ph¶i lµm h¬n thÕ ta vÉn lµm, miÔn sao ta cã thÓ thu håi hÕt nh÷ng d­îc lùc kú diÖu tõ nh÷ng chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o mµ ng­¬i ®∙ vå t×nh ¨n! -56- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh­ muèn lµm cho TiÓu Thiªn ph¶i sî h∙i nhiÒu h¬n, vÞ ®¹o nh©n cÊt giäng ©m TrÇm b¶o : - Ta sÏ phanh th©y ng­¬i thµnh nhiÒu ®o¹n! §Æt tÊt c¶ vµo mét ch¶o to sau ®ã cho thªm nhiÒu d­îc vËt vµo vµ nÊu ng­¬i ®Õn tan ch¶y thµnh n­íc. Chê chóng c« ®Æc l¹i, ta sÏ cã mét lo¹i linh d­îc cùc kú tr©n quý Ha... Ha... Kinh t©m t¸ng ®ëm, TiÓu Thiªn kªu la ho¶ng lo¹n : - ¸c ma! §¹o tr­ëng lµ mét ¸c ma, kh«ng ph¶i ng­êi! ChØ cã ¸c ma míi cã nh÷ng ý nghÜ kinh tëm nh­ ®¹o tr­ëng! Chê cho TiÓu Thiªn kªu xong, vÞ ®¹o nh©n d»n giäng : - Ng­¬i cã ®óng nöa ngµy ®Ó suy nghÜ HoÆc nãi râ tÊt c¶ sù thËt hoÆc sÏ bi ta chÕ luyÖn thµnh linh d­îc, tuú ng­¬i chän! Hõ! ... Bung! ... L∙o ®¹o tr­ëng tµ ¸c bá ®i sau khi dïng ch©n x« m¹nh vµo cöa lµm cho gian phßng ®ang giam gi÷ TiÓu Thiªn chØ cßn l¹i tiÕng Çm vang kÐo dµi. Mét lóc sau, dï ®∙ dÇn dÇn trÊn tÜnh nh­ng TiÓu Thiªn vÉn kh«ng hiÓu t¹i sao l∙o ®¹o tr­ëng ma qu¸i ®ã biÕt nã ®∙ ¨n nh÷ng chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o! Còng vËy, nã còng kh«ng hiÓu t¹i sao l∙o ®¹o tr­ëng l¹i qu¸ quan t©m vµ v× qu¸ quan t©m nªn sÏ kh«ng tõ bá thñ ®o¹n nµo nÕu cã thÓ gióp l∙o thu håi nh÷ng chiÕc l¸ kia ? Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o thËt sù quý b¸u nh­ thÕ nµo ? Sao bän ThÊt Tinh còng cã vÎ hín hë cho dï chØ chiÕm ®­îc ba chiÕc l¸ ? Cßn n÷a, cµng nhí l¹i TiÓu Thiªn cµng hoang mang, nã ®∙ nghe ®Õn nh÷ng danh x­ng hÕt søc l¹ t¹i! Nµo lµ néi lùc nguyªn d­¬ng, nµo lµ m­êi n¨m c«ng phu... Ph¶i ch¨ng ®ã lµ nh÷ng g× qu¸ ®çi cÇn thiÕt cho bÊt kú ai muèn luyÖn vâ häc ngang b»ng víi phÐp tiªn ? ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc lµ g× ? Còng lµ c«ng phu v« häc ­ ? Ng­êi ®∙ cã c«ng phu ngoµi søc t­ëng nh­ vÞ ®¹o nh©n cí sao vÉn muèn chiÕm ®o¹t Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?... C¹ch! C¸nh cöa bçng hÐ më, ®ñ cho mét ng­êi l¸ch vµo! Tho¹t nh×n qua ®¹o bµo cña ng­êi võa xuÊt hiÖn suýt n÷a TiÓu Thiªn ph¶i kªu lªn v× cho r»ng l∙o ®¹o tr­ëng khi n∙y chØ dèi g¹t nã! L∙o b¶o sÏ cho nã suy nghÜ ®óng nöa ngµy nh­ng víi qu∙ng thêi gian tr«i qua râ rµng ®Õn mét canh giê cßn ch­a hÕt nãi g× ®Õn nöa ngµy gåm nh÷ng ba canh giê? Nh­ng kÞp nh×n l¹i vãc d¸ng nhá nh¾n cña ng­êi nä, hoµn toµn kh¸c víi d¸ng dÊp dong dáng cao cña vÞ ®¹o nh©n ¸c ma. TiÓu Thiªn nhê ®ã kh«ng kªu to¸ng lªn! Thay vµo ®ã, nã hái : - Nh©n huynh lµ ai ? Vµo ®©y ®Ó lµm g× ? Nh©n huynh kh«ng sî l∙o ¸c ®¹o ph¸t hiÖn sao ? -57- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Ng­êi nä gi­¬ng m¾t nh×n nã : - Thø nhÊt, ta lµ mét tiÓu ®¹o sÜ. TiÓu huynh ®Ö kh«ng nªn gäi ta lµ nh©n huynh! Thø hai , nÕu ng­êi khi n∙y võa tõ trong nµy b­íc ra lµ ng­êi ®­îc tiÓu huynh ®Ö g¸n cho mü danh "l∙o ¸c ®¹o", rÊt tiÕc ®ã chÝnh lµ s­ phô cña ta, tiÓu huynh ®Ö kh«ng nªn nãi nh­ vËy! TiÓu Thiªn ngí ng­êi : - L∙o lµ s­ phô cña nh©n huynh! Mét ¸c ®¹o nh­ l∙o còng cã ®Ö tö sao? Ng­êi nä nh¨n mËt : - §∙ b¶o ®õng gäi ta lµ nh©n huynh vµ còng ®õng gäi s­ phô ta nh­ vËy, sao tiÓu huynh ®Ö cè t×nh kh«ng nghe ? TiÓu Thiªn giËn d÷ : L∙o ®Þnh nÊu ta t¶n ch¶y thµnh n­íc ®Ó chÕ luyÖn linh ®an, ta kh«ng gäi nh­ vËy th× ph¶i gäi nh­ thÕ nµo ®©y? Ng­¬i lµ ®Ö tö cña mét ¸c ®¹o, ta tin ch¾c ng­¬i còng kh«ng cã tÊm ®Þa tèt ®Ñp g×! Tªn tiÓu ®¹o mØm c­êi : - S­ phô ta chi do¹ tiÓu huynh ®Ö nh­ thÕ th«i, cã lý nµo tiÓu huynh ®Ö tin lµ thËt? - Do¹ ? T¹i sao l∙o muèn do¹ ta chø ? Tªn tiÓu ®¹o kh«ng gi¶i thÝch véi. Thay cho lêi gi¶i thÝch tªn tiÓu ®¹o bÊt ngê hÊt nhÑ èng tay ¸o! Vï! ... §¹o bµo nµo còng vËy, lu«n cã èng tay ¸o võa réng vµ dµi, tªn tiÓu ®¹o sau c¸i hÊt võa råi ®∙ bÊt ngê ®Ó lé ra mét m©m thøc ¨n vÉn cßn nghi ngót nãng! §Æt m©m thøc ¨n xuång tr­íc mÆt TiÓu Thiªn, tªn tiÓu ®¹o b¶o : TiÓu huynh ®Ö ®∙ ®­îc gia s­ ®­a vÕ tõ tèi qua, cho ®Õn giê vÉn ch­a ¨n g× cã lÏ ph¶i rÊt ®ãi! HuyÔn Th«ng Linh §¹o nµy vèn chØ cã nh÷ng thøc ¨n chay tÞnh vµ thanh ®¹m, nÕu tiÓu huynh ®Ö kh«ng ng¹i xin cø tù nhiªn cho! ¡n xong, chóng ta sÏ nãi chuyÖn tiÕp! Nh×n nh÷ng thøc ¨n qu¶ nhiªn chØ toµn lµ nh÷ng mãn chay l¹t, TiÓu Thiªn bÜu m«i : - MiÖng chay l¹t nh­ng t©m ®Þa l¹i lu«n nghÜ ®Õn ®iÒu ¸c, ®Õn b©y giê ta míi hiÓu thÕ nµo lµ c©u khÈu phËt t©m xµ! Lêi dÌ bØu chª bai cña TiÓu Thiªn kh«ng hÒ lµm cho tªn tiÓu ®¹o næi giËn! Tªn tiÓu ®¹o vÉn th¶n nhiªn s¾p bµy b¸t ®Üa vµ trao cho TiÓu Thiªn. - Lµ khÈu phËt t©m xµ hay kh«ng ph¶i, chØ cÇn tiÓu huynh ®Ö sèng ë ®©y Ýt ngµy vµ tù t×m hiÓu ¾t sÏ minh b¹ch! Nµo, tiÓu huynh ®Ö mau dïng ®i! BiÕt ®©u lóc no lßng, tiÓu huynh ®Ö sÏ nghÜ kh¸c! -58- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Sù nhÉn n¹i cña tªn tiÓu ®¹o khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i suy nghÜ! Do ®ã, ®ang lóc chê tªn tiÓu ®¹o bíi cho nã b¸t c¬m thø hai, TiÓu Thiªn buét miÖng hèi : - Kh«ng thÓ gäi nh©n huynh lµ "Nh©n huynh", ta biÕt ph¶i gäi nh­ thÕ nµo ? Tªn tiÓu ®¹o mØm c­êi : - §¹o hiÖu cña gia s­ lµ Linh Ho¸. Ta lµ ®Ö tö nªn ®­îc gia s­ ban cho ®¹o hiÖu Ho¸ Th«ng! - Ho¸ Th«ng huynh! Tªn tiÓu ®¹o Ho¸ Th«ng gËt ®Çu khÝch lÖ : - TiÓu huynh ®Ö muèn hái g× th× cø hái, bÊt tÊt ph¶i ng¹i! TiÓu Thiªn võa nhai võa hái : - Nãi nh­ Ho¸ Th«ng huynh th× ®Ö ®ang ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o! - Kh«ng sai! - ThËt sù ®©y lµ ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµo ? Ho¸ Th«ng gi¶i thÝch: - PhÝa bªn ngoµi ®­îc gäi lµ ThÊt Khóc §éng, n»m c¹nh nói Linh Thøu m∙i phÝa T©y Trung Nguyªn! Do lµ ®éng nªn HuyÒn Th«ng Linh §¹o ®­¬ng nhiªn ph¶i to¹ l¹c trong nh÷ng th¹ch ®éng liªn hoµn! - ThÊt Khóc §éng ­ ? Nh­ vËy ThÊt CÇm Cæ §éng lµ danh x­ng kh¸c cña ThÊt Khóc §éng hay lµ mét ®éng hoµn toµn kh¸c ? Ho¸ Th«ng kinh ng¹c : - TiÓu huynh ®Ö ®∙ nghe ai ®Ò cËp ®Õn ThÊt GÇm Cæ ®éng ? TiÓu Thiªn ®Æt b¸t c¬m ®∙ c¹n. - ChÝnh l∙o ¸c ®¹o... µ kh«ng lµ do ®Ö nghÜ lÖnh s­ ®Ò cËp ®Õn! Ho¸ Th«ng gËt ®Çu : - NÕu do gia s­ nãi th× hoµn toµn ®óng! ThËt ra tr­íc kia gia s­ kh«ng hÔ biÕt ë ThÊt Khóc §éng cßn cã ThÊt CÇm Cæ §éng, gia s­ m∙i sau nµy míi ph¸t hiÖn! - Nh­ vËy nÕu tÝnh thªm ThÊt CÇm Cæ §éng th× n¬i nµy cã ®Õn t¸m ®éng, ph¶i gäi lµ B¸t Khóc §éng míi ®óng! Ho¸ Th«ng l¹i gËt ®Çu : - Kh«ng sai! TiÓu huynh ®Ö ¨n ®ñ ch­a ? TiÓu Thiªn thë dµi : - Tuy ch­a no nh­ng trong c¶nh tr¹ng nµy ®Ö thËt kh«ng muèn ¨n n÷a! Ho¸ Th«ng tá.VÎ c¶m th«ng : - TiÓu huynh ®Ö hoang mang, ¨n kh«ng ngon miÖng còng ®óng! Còng nh­ gia s­ vËy nh÷ng lóc gÇn ®©y ®©u cã lóc nµo gia s­ ®­îc ¨n ngon hay ngñ yªn! TiÓu Thiªn ®éng t©m: -59- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - V× duyªn cí g× ? Ho¸ Th«ng rÇu rÇu nÐt mÆt : - Cã mét lÇn v× kh«ng l­îng søc nªn gia s­ ®∙ luyÖn c«ng trong lóc ch©n lùc kh«ng ®ñ! KhÝ huyÕt s«i trµo khiÕn giµ s­ l©m ph¶i hiÖn tr¹ng ch©n khÝ nghÞch hµnh! TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c : - ThÕ nµo lµ khÝ huyÕt s«i trµo, nghÞch hµnh ch©n khÝ ? Hãa Th«ng mØm c­êi : - Ta cã nghe gia s­ nãi tiÓu huynh ®Ö lµ ng­êi ch­a tõng luyÖn vâ qu¶ nhiªn kh«ng sai! NÕu kh«ng, tiÓu huynh ®Ö ®©u hái ta nh÷ng ®iÒu mµ bÊt kú ai ®∙ tõng luyÖn vâ ®Òu biÕt ? TiÓu Thiªn ®á mÆt : - §Ö kh«ng phñ nhËn ®iÒu nµy! Còng nh­ ®Ö kh«ng hÔ biÕt Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o l¹i qu¸ quan träng ®Õn ng­êi luyÖn vâ nh­ vËy! Ho¸ Th«ng gËt ®Çu gi¶i thÝch : - Cßn h¬n lµ quan träng n÷a! Nh­ gia s­ ch¼ng h¹n, do giµ s­ mét lÇn bÞ ch©n khi nghÞch hµnh khiÕn b¶n th©n c«ng lùc dÔ cã nguy c¬ thÊt t¸n nÕu ph¶i vËn dông l©u ®Ó ®èi ®Þch...V× thÕ bÊy l©u nay ng­êi vÉn quyÕt t©m truy t×m nh÷ng lo¹i linh d­îc t­¬ng tù nh­ Cõu DiÖp Tö Linh Th¶o! Gi¶ nh­ tiÓu huynh ®Ö ®∙ t×nh cê t×m thÊy vµ ®∙ ¨n mét vµi chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o... TiÓu Thiªn khÈn tr­¬ng ra mÆt: - §Ö ch­a tõng ¨n! §Ö nãi thËt ®Êy! Ho¸ Th«ng c­êi xoµ : - Nµo cã ai nãi tiÓu huynh ®Ö thËt sù ®∙ ¨n ? Gia s­ chØ nghi ngê nªn t×m c¸ch do¹ ®Ó tiÓu huynh ®Ö sî vµ ph¶i thó nhËn! TiÓu Thiªn lo ng¹i : - NÕu lÖnh s­ ®∙ minh b¹ch lµ ®Ö kh«ng tõng ¨n, ng­êi sÏ xö trÝ ®Ö nh­ thÕ nµo? Ho¸ Th«ng nhón v¹i : - Còng cßn tuú! - Tuú nh­ thÕ nµo ? - Tuú theo t­ chÊt cña tiÓu huynh ®Ö! NÕu tiÓu huynh ®Ö chøng tá lµ ng­êi cã t­ chÊt thÝch hîp cho viÖc luyÖn vâ, gia sù ®­¬ng nhiªn sÏ thu nhËn tiÓu huynh ®Ö lµm truyÒn nh©n ®Ö tö! - §Ö tö ­ ? §Ö kh«ng muèn! Ho¸ Th«ng kinh nghi : - Kh«ng muèn ­ ? T¹i sao ? TiÓu Thiªn v× kh«ng thÓ nãi thËt nªn ®µnh ph¶i nãi dèi : -60- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Lµ ng­êi biÕt vâ ¾t kh«ng tr¸nh khái viÖc giÕt ng­êi, ®Ö hoµn toµn kh«ng muèn ®iÒu ®ã sÏ x¶y ®Õn cho ®Ö! Ho¸ Th«ng mØm c­êi : - VËy th× dÔ! TiÓu huynh ®Ö cø chøng tá ®iÒu ng­îc l¹i, cø lµm nh­ kh«ng hÔ cã t­ chÊt luyÖn vâ, ¾t gia s­ sÏ ®­a tiÓu huynh ®Ö ra ngoµi HuyÒn Th«ng Linh §¹o! NhÑ thë phµo, TiÓu Thiªn l¹i hái : - Cßn ng­îc l¹i th× sao ? NÕu lÖnh s­ vÉn ®Ó quyÕt lµ ®Ö ®∙ ¨n Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, chuyÖn g× sÏ x¶y ra? Ho¸ Th«ng chît h¹ thÊp giäng : - Gia s­ ®∙ trï tÝnh, nÕu tiÓu huynh ®Ö thËt sù ®∙ ¨n Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, tuy ng­êi kh«ng giÕt tiÓu huynh ®Ö nh­ ®∙ do¹ nh­ng sÏ ph¶i c­ìng Ðp tiÓu huynh ®Ö luyÖn c«ng! - C­ìng Ðp ­ ? - Ph¶i! §Ó sau nµy, khi tiÓu huynh ®Ö luyÖn thµnh c«ng phu, gia s­ sÏ b¶o tiÓu huynh ®Ö dïng c«ng lùc ®ã gióp gia s­ ®iÒu trÞ th­¬ng thÕ! TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - Nh­ng ®Ö nµo ph¶i y s­ ? Ho¸ Th«ng tá ý nhÉn n¹i khi lªn tiÕng gi¶i thÝch : - Gäi lµ ®iÒu trÞ nh­ng kh«ng ph¶i c¸ch ®iÒu trÞ th«ng th­êng nh­ bän y s­! Lóc ®ã, tiÓu huynh ®Ö sÏ ph¶i dïng néi lùc b¶n th©n ®Ó trót sang ng­êi gia s­, ®ã gäi lµ truyÒn lùc ®Ó ®iÒu trÞ! - ¸i chµ...! Cã c¸ch ®iÒu trÞ kú ¶o ®Õn vËy thËt sao ? Ho¸ Th«ng mét lÇn n÷a l¹i nhón vai: - §­¬ng nhiªn lµ kú ¶o vµ hËu qu¶ còng thËt khã l­êng! - HËu qu¶ nh­ thÕ nµo ? - Lµ ng­êi truyÒn lùc do ®∙ c¹n kiÖt ch©n lùc nªn khã tr¸nh khái c¸i chÕt! TiÓu Thiªn kinh ho¶ng : - ChÕt ­ ? Ho¸ Th«ng gÆt ®Çu : - Kh«ng sai! TiÓu Thiªn kªu : Nh­ vËy cã kh¸c nµo lÖnh s­ chØ muèn lîi dông ®Ö ? Ho¸ Trang bçng ®Æt mét ngãn tay lªn m«i : - Ta kh«ng hÒ nãi ®iÒu nµy! §ã lµ do tiÓu huynh ®Ö tù nãi ra, tiÓu huynh ®Ö ph¶i hiÓu ®óng ý cña ta! TiÓu Thiªn vôt hiÓu: -61- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - May qu¸! NÕu kh«ng ®­îc Ho¸ Th«ng huynh gi¶i thÝch, ®Ö ch¾c ch¾n khã tr¸nh khái kiÕp n¹n vµo th©n! Ho¸ Th«ng nh¨n mÆt: - Ta kh«ng hÒ gi¶i thÝch g× c¶, tiÓu huynh ®Ö ®õng bao giê quªn ®iÒu ®ã! Tá vÎ giËn d÷, Ho¸ Th«ng qu¶y qu¶ bá ®i ®Ó l¹i mét m×nh TiÓu Thiªn trong t©m tr¹ng hoang mang cïng cùc! Nh×n vÞ ®¹o nh©n ®ang b­íc vµo, TiÓu Thiªn quyÕt t©m thùc hiÖn theo kÕ s¸ch ®∙ trï ®inh, cho dï l∙o ph¶i hay kh«ng ph¶i ¸c ®¹o. Nh÷ng chØ ®iÓm cña Ho¸ Th«ng xem ra thËt h÷u Ých, v× sau mét lóc hái vµ chØ nghe TiÓu Thiªn kh¨ng kh¨ng lµ ch­a tõng ¨n Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, l∙o ®¹o Linh Ho¸ bçng thay ®èi th¸i ®é! L∙o c­êi nhÑ : - Ng­¬i kh«ng thõa nhËn còng kh«ng sao! V× ®èi víi ta cã hay kh«ng cã Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ®Òu kh«ng quan träng! Cã phÇn bÊt ngê, TiÓu Thiªn véi hái: -Th­a ®¹o tr­ëng, tiÓu ®iÖt cã thÓ tù ý rêi khái n¬i nµy ? Linh Ho¸ l∙o ®¹o gi­êng m¾t nh×n nã : - Ng­¬i kh«ng thÝch n¬i nµy hay do cã viÖc nªn ph¶i gÊp rót bá ®i ? TiÓu Thiªn v× kh«ng d¸m nãi lµ kh«ng thÝch nªn ®µnh bÞa chuyÖn : - TiÓu ®iÖt c« viÖc cÇn ph¶i ®Õn Giang Nam! - §Õn Giang Nam? §Ó lµm g× ? TiÓu Thiªn ng¾c ngø : - TiÓu ®iÖt... tiÓu ®iÖt kh«ng thÓ... Linh Ho¸ c­êi l¹t : - Nh­ ta tõng ®­îc nghe, ng­¬i ®∙ chÞu sù uû th¸c cña Hµn Nam Long! Ph¶i ch¨ng viÖc ®Õn Giang Nam cã liªn quan ®Õn sù uû th¸c ®ã ? C¶m nhËn cã nãi dèi còng kh«ng qua ®­îc m¾t l∙o, TiÓu Thiªn l¾c ®Çu: - VÞ Hµn Nam Long nµo ®ã ch­a tõng uû th¸c ®iÒu g× cho tiÓu ®iÖt! Môc ®Ých ®Õn Giang Nam cña tiÓu ®iÖt chØ lµ t×m ng­êi th©n! - Ng­¬i t×m ai ? - TiÓu ®iÖt...tiÓu ®iÖt vÉn ch­a biÕt! Linh Ho¸ l∙o ®¹o trÇm giäng : - Ng­¬i ch­a biÕt thËt hay ng­¬i ®ang tiÕp tôc bÞa chuyÖn ®Ó dèi g¹t ta? TiÓu Thiªn thÇm lo ng¹i : - LÇn nµy tiÓu ®iÖt kh«ng hÒ bÞa chuyÖn! - Hõ! Cã nghÜa lµ nh÷ng lÇn tr­íc ng­¬i ®∙ bÞa ? Hoang mang vµ ho¶ng sî, TiÓu Thiªn Êp óng m∙i míi thèt nªn lêi : -62- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Rèt cuéc, ®¹o tr­ëng cho hay kh«ng cho tiÓu ®iÖt rêi khái n¬i nµy ? Linh Ho¸ mØm c­êi : - Ng­¬i kh«ng hÒ cã ng­êi th©n, ®óng kh«ng? Vµ nh­ ng­¬i võa nãi ng­¬i kh«ng hÔ chÞu sù uû th¸c nµo cña Hµn Nam Long ? Nh­ vËy t¹i sao ng­¬i kh«ng l­u l¹i ®©y vµ ta sÏ thu nhËn ng­¬i lµm ®Ö tö ? Nh÷ng lêi nãi hµm ý c¶nh tØnh cña Ho¸ Th«ng ngay lËp tøc quay trë l¹i víi TiÓu Thiªn, nã ®¸p: - TiÓu ®iÖt kh«ng thÝch luyÖn vâ, viÖc b¸i s­ lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt! Ng­¬i kh«ng thÝch vâ c«ng ? T¹i sao? TiÓu Thiªn nãi lu«n mét th«i dµi : - Ng­êi luyÖn vâ c«ng nhiÔu th× Ýt còng ph¶i dïng vâ lùc ®Ó ®éng thñ vµ chÐm giÕt lÉn thau, tiÓu ®iÖt ®∙ kh«ng Ýt lÇn môc kÝch nh÷ng th¶m tr¹ng nh­ vËy! §iÒu ®ã khiÕn tiÓu ®iÖt sî h∙i, kh«ng muèn biÕt ®Õn vâ t«ng! Linh Ho¸ l∙o ®¹o bçng bËt c­êi : - Ng­¬i cã biÕt râ nh÷ng g× ng­¬i võa nãi kh«ng? BÊt luËn ai kh¸c, mét khi nghe ta hái nh­ vËy ®Òu hín hë vµ sung s­íng v× ®­îc ta thu lµm truyÒn nh©n! Cßn ng­¬i, phóc phËn ®Õn víi ng­¬i ng­¬i l¹i kh­íc tõ! §­îc! Ta kh«ng miÔn c­ìng ng­¬i! Ng­¬i muèn ®i cø ®i! Råi sÏ cã lóc tù ng­¬i sÏ ph¶i dËp ®Çu cÇu xin ta thu nhËn! Ha... Ha... Vót! L∙o bá ®i còng bÊt ngê nh­ lóc ®Õn vµ ®iÒu ®ã chØ lµm cho TiÓu Thiªn c¶m thÊy nhÑ nhâm nh­ võa ®­îc trót ®i mét g¸nh nÆng! Kh«ng chËm trÔ, TiÓu Thiªn véi b­íc ra vµ t×m lèi ®i! Còng ®óng nh­ Ho¸ Th«ng b¶o, HuyÒn Th«ng Linh §¹o qu¶ nhiªn chØ gåm nh÷ng th¹ch ®éng liªn hoµn. TiÓu Thiªn dï b­íc ®i ®Õn ®©u còng chØ thÊy toµn lµ ®¸ Vµ ®¸! §éng nµy liÒn kÕ víi ®éng kia víi nh÷ng lèi th«ng th­¬ng khi hÑp khi réng, lóc th¼ng lóc quanh co khóc khuûu! Do chØ muèn mau chãng tho¸t khái ®Þa ph­¬ng u ¸m nµy, TiÓu Thiªn ®i cµng lóc cµng nhanh! Nh­ng cµng ®i TiÓu Thiªn nh­ cµng thªm hoa m¾t! Bëi nh÷ng n¬i nã ®∙ ®i qua nÕu so víi n¬i nã ®ang ®Õn hÇu nh­ c¶nh quang kh«ng hÒ thay ®æi còng cã nh÷ng ng¸ch ®¸ lóc ngoÆc h÷u lóc ngoÆc t¶! Cßn v¸ch ®éng tøc lµ nh÷ng v¸ch ®¸ th× ë chç nµo còng gièng chç nµo, còng lam nham sÇn sïi vµ thi tho¶ng vÉn, xuÊt hiÖn mét vµi chç ¸m khãi chøng tá ®∙ nhiÒu lÇn ®­îc ai ®ã c¾m mét ngän ®uèc th¾p s¸ng s¸t vµo v¸ch ®¸! Hoang mang v« t¶ , TiÓu Thiªn véi ®i nhanh h¬n. §­îc mét lóc, bÊt chît TiÓu Thiªn nh×n thÊy mét bãng ng­êi! C¸ mõng, TiÓu Thiªn hèi h¶ kªu: - Ho¸ Th«ng huynh! -63- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 14. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Bãng ®ã tho¸ng dõng l¹i! Nh­ng sau ®ã, thËt kú quÆc, bãng ®ã l¹i tiÕp tôc b­íc ®i! Kh«ng ®Ó lì c¬ héi, TiÓu Thiªn véi ch¹y theo vµ cÊt tiÕng gäi khÈn thiÕt! - Ho¸ Th«ng huynh! Chê ®Ö víi! TiÓu Thiªn ch¹y th× ng­êi ®ã còng ch¹y, khiÕn TiÓu Thiªn cµng thªm khÈn tr­¬ng! Võa ch¹y theo, TiÓu Thiªn võa quan s¸t ng­êi ®ã . §Õn khi thÊy vãc d¸ng cña ng­êi ®ã hoµn toµn kh¸c víi vãc d¸ng kh¸ bÐ nhá cña Ho¸ Th«ng, TiÓu Thiªn míi biÕt lµ ®∙ nhËn lÇm ng­êi! Tuy vËy, do cÇn hái han vÒ ®­êng ®i n­íc b­íc, TiÓu Thiªn vÉn tiÕp tôc ®uæi theo ng­êi nä! HÕt quanh t¶ l¹i ngoÆc h÷u, ®­îc mét lóc l©u, khi TiÓu Thiªn ngì lµ ®∙ hÕt hy väng th× nã nh×n thÊy ng­êi nä ®i vµo mét gian th¹ch ®éng s¸ng bõng ¸nh d­¬ng quang! Ngì ®ã lµ lèi tho¸t khái HuyÒn Th«ng Linh §¹o, TiÓu Thiªn lËp tøc ®i vµo! §Õn khi lät vµo gian th¹ch ®éng TiÓu Thiªn hoµn toµn ngì ngµng víi nh÷ng g× ®ang nh×n thÊy! §©y lµ mét th¹ch ®éng kh¸ réng víi nhiÒu bÕp lß cø hõng hùc löa! C¹nh nh÷ng bÕp lß lµ nh÷ng nh©n vËt tuy còng vËn ®¹o bµo nh­ng d­êng nh­ phËn sù cña hä kh«ng lµ g× kh¸c ngoµi viÖc nÊu n­íng nh÷ng thøc ¨n! Hä ®ang l¨ng x¨ng lµm nh÷ng viÖc hä cÇn lµm : th¸i rau, röa b¸t s¾p bµy nh÷ng thøc ¨n ®∙ nÊu xong... Cán ¸nh d­¬ng quang nh­ TiÓu Thiªn nh×n thÊy, rÊt tiÕc ®ã chØ lµ nh÷ng tia n¾ng chÝnh ngä ®­îc räi th¼ng tõ trªn cao xuèng, xuyªn qua mét huyÖt khÈu võa nhá võa n»m tÝt trªn cao, m∙i ë trÇn ®éng! §iÒu nµy chøng tá nÕu TiÓu Thiªn muèn rêi bá HuyÒn Th«ng Linh §¹o th× kh«ng thÓ bá ®i tõ chç nµy! Kh«ng véi n¶n lßng, TiÓu Thiªn l©n la t×m c¸ch dß hái mét trong s¸u vÞ ®¹o nh©n cã nhiÖm vô coi sãc trï phßng! §Õn gÇn vÞ ®¹o nh©n mµ TiÓu Thiªn ®∙ tõng b¸m ®uæi, nã lªn tiÕng : - §¹o tr­ëng! TiÓu ®iÖt muèn ®i khái n¬i nµy th× ph¶i ®i theo lèi nµo ? VÞ ®¹o nh©n nä vÉn döng d­ng nh­ kh«ng, cø tiÕp tôc c«ng viÖc ®ang lµm dë! ThÊy vËy, TiÓu Thiªn ®µnh ®øng chê ®Õn lóc vÞ ®¹o nh©n xong viÖc! Nµo ngê, vÞ ®¹o nh©n vÉn lu«n tay lu«n ch©n, võa xong viÖc nµy l¹i b¾t tay ngay vµo viÖc kh¸c! HÕt c¶ nhÉn n¹i, TiÓu Thiªn võa dïng tay ch¹m vµo vÞ ®¹o nh©n, võa hái : - §¹o tr­ëng cã thÓ chØ cho... BÞ ch¹m tay, ph¶n øng cña vÞ ®¹o nh©n thËt lµ bÊt ngê! Vµ sau c¸i hÊt tay cña vÞ ®¹o nh©n, TiÓu Thiªn cßn hái ch­a døt lêi th× toµn th©n liÒn bÞ bay b¾n vµo v¸ch ®éng. -64- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 15. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Vï! ... "Bung" Tuy bÞ mét phen ®au ®iÕng nh­ng TiÓu Thiªn nhê ®ã ph¸t hiÖn ®­îc mét ®iÒu thó vÞ! Nh÷ng ®¹o nh©n cßn l¹i d­êng nh­ cè t×nh kh«ng nh×n thÊy hµnh ®éng cña vÞ §¹o nh©n kia. Vµ ®iÒu nµy chØ cã hai c¸ch gi¶i thÝch, thø nhÊt vÞ ®¹o nh©n nµy lµ ng­êi cã bèi phËn cao nhÊt ë ®©y nªn nh÷ng vÞ ®¹o nh©n kia kh«ng d¸m xen vµo, thø hai nh­ TiÓu Thiªn cã ý nghi ngê tÊt c¶ s¸u vÞ ®¹o nh©n ë ®©y ®Òu lµ nh÷ng ng­êi khuyÕt tËt, hä kh«ng nghe còng kh«ng nãi ®­îc. §Ó minh b¹ch, TiÓu Thiªn vê «m ch©n la to: - èi chao! Sao ®¹o tr­ëng l¹i m¹nh tay víi tiÓu ®iÖt ? Ch©n cña tiÓu ®iÖt, «i...®au! §au qu¸! C¶ s¸u vÞ ®¹o nh©n ®Òu kh«ng lé thÇn s¾c, hä chØ chuyªn chó vµo viÖc cña hä, cø nh­ hä kh«ng hÔ nghe tiÕng kªu ®Õn chãi tai cña TiÓu Thiªn! Cè kªu la thªm mét lóc n÷a. TiÓu Thiªn qu¶ nhiªn kh«ng nh×n thÊy ë hä cã bÊt kú mét biÓu hiÖn nµo cña nh÷ng ng­êi ph¶i bÊt ngê chÞu ®ùng nh÷ng tiÕng kªu gµo cña TiÓu Thiªn! Tuy ch­a thÓ tin ch¾c lµ hä cã bÞ ®iÕc vµ bÞ c©m thËt hay kh«ng, nh­ng tiÕng kªu la cña TiÓu Thiªn dï sao vÉn thu ®­îc kÕt qu¶! Tõ bªn ngoµi bçng cã tiÕng nãi väng vµo : - Lµ tiÓu huynh ®Ö ph¶i kh«ng ? PhÊn khÝch , TiÓu Thiªn ch¹y ngay ra ngoµi : - Ho¸ Th«ng huynh! .. TiÓu §¹o Ho¸ Th«ng nh×n TiÓu Thiªn kinh ng¹c : - Sao tiÓu huynh ®Ö l¹i ë ®©y ? TiÓu Trªn véi ®¸p : §óng nh­ ho¸ Th«ng huynh b¶o. Sau khi ®Ö chèi tõ viÖc b¸i s­, lÖnh s­ ®∙ chÊp thuËn cho ®Ö bá ®i! Ho¸ Th«ng huynh cã thÓ chØ cho ®Ö... Ho¸ Th«ng c­êi buån : - ChØ lèi ®i khái n¬i nµy chø g× ? RÊt tiÕc, ta kh«ng thÓ gióp g× cho tiÓu ®Ö! TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c : - T¹i sao chø ? Ho¸ Th«ng ®¸p gän : - V× ta còng kh«ng biÕt! - Huynh còng kh«ng biÕt! ThËt ­ ? Ho¸ Th«ng thë dµi: -65- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 16. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Tõ khi lªn m­êi ta ®∙ ®­îc gia s­ ®­a vÒ ®©y! §∙ n¨m n¨m tr«i qua, cho dï ta ®∙ nhiÒu lÇn nµi nØ, gia s­ ®Õn viÖc ®­a ta ra ngoµi còng kh«ng cã, nãi g× ®Õn viÖc chØ cho ta c¸ch thøc xuÊt nhËp trËn ®å ? - TrËn ®å! Lµ c¸i g× ? Ho¸ Th«ng c­êi nhÑ: - TiÓu huynh ®Ö sÏ kh«ng bao giê biÓu nÕu ch­a tõng lµ ng­êi thuéc giíi vâ l©m! Tãm l¹i , nhê cã trËn ®å mµ nhiÒu n¨m ®∙ qua nÕu kh«ng cã sù ­ng thuËn cña gia s­ n¬i nµy vÉn kh«ng mét ai cã thÓ tù tiÖn x©m nhËp hoÆc tho¸t ®i! Nh©n lóc TiÓu Thiªn hoang mang Ho¸ Th«ng nãi thªm : - Ph¶i chÝnh gia s­ ®Ých th©n ®­a tiÓu huynh ®Ö ra ngoµi, ®Õn lóc ®ã míi cã thÓ nãi ng­êi chÞu bu«ng tha cho tiÓu huynh ®Ö! Nhí l¹i c©u nãi sau cïng cña l∙o Linh Ho¸: "...Råi sÏ cã lóc ng­¬i sÏ ph¶i tù dËp §©u ®Ó cÇu xin ta thu nhËn! ". TiÓu Thiªn hiÓu b¶n th©n nã vÉn bÞ l∙o ®¹o giam c©m nhê vµo trËn ®ç g× ®ã nh­ Ho¸ Th«ng võa b¶o! Nã ®­a tay chØ vµo gian th¹ch ®éng ®­îc dïng nh­ mét trï phßng : - Bän hä th× sao ? Kh«ng lÏ lÖnh s­ còng ph¶i ®­a hä ®i mçi khi cÇn mua s¾m vËt thùc ? Ho¸ Th«ng l¾c ®Çu : - Bän hä võa c©m võa ®iÕc, lµ ®¹o n« ë HuyÔn Th«ng Linh §¹o nµy, hä kh«ng cÇn ra ngoµi vµ còng kh«ng cã quyÒn ®i ra ngoµi! - §¹o n« ? Danh x­ng g× l¹ vËy ? Ho¸ Th«ng ph× c­êi : - ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o nµy cã tÊt c¶ b¶y thø bËc! §¹o n« lµ thÊp nhÊt gåm toµn nh÷ng kÎ võa c©m võa ®iÕc nh­ tiÓu huynh ®Ö võa nh×n thÊy! TiÓu Thiªn ngê vùc : - Hä bÞ khuyÕt tËt bÈm sinh ?... - Còng cã thÓ! HoÆc do tù nguyÖn chäc thñng tai vµ c¾t l­ìi ®Ó ®­îc gia s­ suèt ®êi ho¹n d­ìng! Rïng m×nh v× sî. TiÓu Thiªn b¶o: - ChØ ®Ó ®­îc ho¹n d­ìng, hä d¸m huû ho¹i b¶n th©n ­ ? ThËt khã tin! Cßn nh÷ng bËc kh¸c th× sao? Hä ph¶i huû ho¹i nh÷ng g× n÷a ®Ó ®­îc lÖnh s­ b¶o bäc ? Ho¸ Th«ng ®¸p : - Ngoµi hai bËc trªn cïng lµ §¹o Chñ vµ ThiÕu §¹o Chñ, bèn bËc cßn l¹i ®­îc ph©n nh­ sau. Hé §¹o, VÖ §¹o, Phßng §¹o vµ TuÇn §¹o! Hé §¹o gåm hai nh©n vËt gäi lµ t¶ h÷u Hé §¹o. VÖ §¹o cã bèn ng­êi gäi lµ Tø Gi¶! Hai bËc nÇy ®­îc quyÒn xuÊt nhËp tù ý, tuú theo sù sai xö cña §¹o Chñ ? Riªng Phßng §¹o vµ TuÇn §¹o, hä tuy ®«ng, gåm ThËp NhÞ Chi Phßng vµ Tam ThËp Lôc §Þa S¸t TuÇn §¹o, nh­ng hä chØ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tró së, kh«ng ®­îc tù ý ly khai, nÕu bÊt tu©n sÏ bÞ xö trÞ! -66- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 17. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Kinh ng¹c vÒ ®iÒu nµy. TiÓu Thiªn buét miÖng hái : - VÞ chi ë HuyÒn Th«ng Linh §¹o cã kh«ng d­íi tr¨m ng­êi. Hä ë ®©u, sao ®Ö ®i ®∙ hÇu nh­ kh¾p ®éng nh­ng vÉn kh«ng nh×n thÊy? Ho¸ Th«ng c¶ c­êi : - §∙ cã trËn ®å bao phñ, cho dï tiÓu huynh ®Ö cã ®i ®Õn mái ch©n vÉn chØ quanh quÈn ë khu vùc hËu ®éng. Cßn bèn ®éng ë phÝa tr­íc tiÓu huynh ®Ö ch­a ®i ®Õn nªn kh«ng thÓ nh×n thÊy hä! ThÊt kinh, TiÓu Thiªn bËt kªu : - §Ö chØ quanh quÈn ë phÝa hËu ®éng thËt sao? Cßn huynh, huynh ®∙ lÇn nµo ®i ra phÝa tr­íc ch­a ? Ho¸ Th«ng thu l¹i nô c­êi : - Còng mét ®«i lÇn! §ã lµ lóc gia s­ cao høng, dÉn ta ®i quanh cho biÕt. H¼n Ho¸ Th«ng huynh cßn nhí râ lèi ®∙ ®i ? Ho¸ Th«ng l¾c ®Çu : - §∙ b¶o ®Êy lµ trËn ®ç, dï ta cã muèn ghi nhí râ lèi ®i th× sau nµy khi tÊt c¶ ®Òu biÕn ®æi, ®iÒu ghi nhí ®ã còng trë nªn v« Ých! TiÓu Thiªn n«n nao : - Nãi nh­ vËy ®Ö sÏ kh«ng bao giê ®i khái n¬i nµy ? KhÏ hÝt mét h¬i, Ho¸ Th«ng chît hái : - TiÓu huynh ®Ö thËt sù kh«ng muèn gia s­ thu nhËn lµm truyÒn nh©n ? TiÓu Thiªn c¶ quyÕt : - §Ö ®∙ nãi råi, kh«ng bao giê! GËt ®Çu, Ho¸ Th«ng b¶o : -VËy h∙y ®i theo ta! Viiettkiiem..com V e k em com -67- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2