intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 7

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
72
lượt xem
13
download

thiên địa càn khôn - tập 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 7

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø bÈy ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc T uy c¶nh quan xung quanh chØ lµ mét líp s­¬ng vô dµy ®Æc vµ mê ¶o nh­ng víi nh÷ng c¶m nhËn võa nã TiÓu Thiªn hiÓu nã vÉn cßn sèng. Chõa tin l¾m vµo ®iÒu nµy, TiÓu Thiªn khÏ c¾n nhÑ vµo l­ìi: ®au ! Mõng rì, TiÓu Thiªn võa ngåi bËt dËy võa gµo to¸ng lªn: - Ta vÉn sèng ! Ta kh«ng chÕt ! Qu¸ bÊt ngê, ngay bªn c¹nh nã bçng cã thanh ©m nhõa nhùa vµ khã nghe bçng vang lªn: - Ng­¬i vÉn sèng, ®óng! Nh­ng ng­¬i còng kh«ng c¸ch c¸i chÕt nhiÒu l¾m ®©u ! Chí véi mõng! §ang mõng v× ®­îc sèng, thanh ©m nµy lµm. TiÓu Thiªn kinh ho¶ng! Nã d¸o d¸c nh×n quanh: - Ai võa lªn tiÕng ? Lµ ng­êi hay lµ ma? §¸p l¹i, ë phÝa bªn t¶ TiÓu Thiªn liÒn cã tiÕng c­êi khïng khôc ph¸t ra: - NÕu tµ lµ ma, kh«ng lÏ chÝnh b¶n th©n ng­¬i hiÖn giê còng lµ ma? Ng­¬i kÐm ®ëm l­îc thÕ sao, tiÓu oa nhi? Hõ... Hõ... Cè gi­¬ng m¾t nh×n vÒ phÝa t¶, TiÓu Thiªn ph¶i thÊt väng ! Líp s­¬ng vô qu¸ dµy ®Æc ®∙ hoµn toµn che khuÊt thÞ tuyÕn khiÕn nã kh«ng thÓ nh×n râ, cho dï lµ chØ nh×n thÊy bãng h×nh cña ng­êi võa ph¸t tho¹i ! Tuy nhiªn, do ®∙ biÕt ®ã lµ mét con ng­êi sèng. TiÓu Thiªn cã phÇn nµo trÊn tÜnh : - Dï cã nhiÒu ®ëm l­îc, tr­íc c¶nh ngé nµy ®­¬ng nhiªn tiÓu bèi còng ph¶i ho¶ng sî nh­ bÊt kú ai kh¸c ! Nh­ tiÒn bèi, tiÒn bèi cã sî kh«ng? - Ta ­ ? õm...! Ng­¬i nãi ®óng, cã lÏ ta còng ph¶i cã chót nµo ®ã ho¶ng sî? M­êi n¨m råi, ha... ha...cã lÏ ta ®∙ qu¸ quen víi c¶nh sèng c« tÞch nªn nh÷ng c¶m gi¸c nh­ h∙i sî hoÆc vui mõng, ta hÇu nh­ ®∙ quªn! Quªn thËt råi!...Ha... Ha... Trµng c­êi cña nh©n vËt Èn diÖn lµm cho TiÓu Thiªn kinh t©m! Vµ ®iÒu ®ã cã lÏ ®∙ bÞ nh©n vËt nä nh×n thÊy nªn lËp. tøc cã tiÕng hái: - §∙ biÕt ta kh«ng lµ ma, cí sao ng­¬i l¹i sî? TiÓu Thiªn cè trÊn ®Þnh: - Trµng c­êi cña tiÒn hèi... ! D­êng nh­ tiÒn bèi còng lµ mét nh©n vËt vâ l©m? Thanh ©m nä cã phÇn kinh ng¹c: - Ng­¬i hái c©u nµy d­êng nh­ ng­¬i kh«ng tõng luyÖn vâ c«ng ?! TiÓu Thiªn gËt ®Çu: - §óng vËy ! TiÓu bèi ch­a tõng luyÖn vâ! Vµ v× kh«ng muèn luyÖn nªn tiÓu bèi míi l©m vµo c¶nh ngé nµy ! -79- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh©n vËt nä bçng kªu: - L¹ thËt ! Ng­¬i vÉn cö ®éng ®­îc ! T¹i sao chø? Sao ng­¬i bÞ r¬i cao nh­ thÕ mµ xem ra th©n thÓ vÉn nguyªn lµnh ?... TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - Kh«ng ph¶i tiÒn bèi ®∙ ra tay cøu m¹ng tiÓu bèi sao? - Kh«ng ! Ta chØ gióp ng­¬i cã mét nöa, lµ lµm cho ng­¬i r¬i chËm l¹i ! Nh­ng... d­êng nh­ nÕu kh«ng cã sù gióp ®ì cña ta, ng­¬i vÉn cã thÓ toµn m¹ng !... TiÓu Thiªn l¾c ®Çu c¶ quyÕt: - ChuyÖn ®ã nhøt ®Þnh kh«ng thÓ cã ! §é s©u cña vùc nµy chi Ýt ph¶i lµ ngoµi tr¨m tr­îng, bÊt luËn ai r¬i xuèng còng ph¶i chÕt... - Nh­ng ng­¬i kh«ng chÕt, thö nãi xem, ®iÒu g× ®∙ x¶y ra cho ng­¬i?! TiÓu Thiªn c­êi g­îng : - Ng­êi cøu m¹ng tiÓu bèi chÝnh lµ tiÒn bèi ! §iÒu g× ®∙ x¶y ra cho tiÓu bèi chÝnh tiÒn bèi ph¶i nãi cho tiÓu bèi nghe th× ®óng h¬n ! Thanh ©m nä cã phÇn nghi ngê: - Ta ®∙ nãi lµ ta chØ gióp ng­¬i cã mét nöa ! Ng­¬i toµn m¹ng, ta kh«ng l¹, chØ l¹ lµ t¹i sao ng­¬i vÉn cã thÓ cö ®éng nh­ kh«ng bÞ viÖc g×?... TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - Cã lÏ tiÓu bèi gÆp may ! Vµ nh­ vËy cã lý nµo tiÒn bèi kh«ng mõng cho tiÓu bèi ?... - Hõ!...Ng­¬i thö ®øng lªn xem ! TiÓu Thiªn ®øng lªn vµ l¹i nghe thanh ©m kia tiÕp tôc b¶o: - H∙y ®i l¹i phÝa ta! Nhanh nµo! Tho¸ng nghi ngê, TiÓu Thiªn võa b­íc chËm võa hái: - Sao tiÒn bèi kh«ng tù ®i vÒ phÝa tiÓu bèi? Thanh ©m kia thËt kú l¹: - NÕu ta cã thÓ ®i ®­îc th× ®©u cÇn b¶o ng­¬i ®i vÒ phÝa ta? - Kh«ng ®i ®­îc? T¹i sao? TiÓu bèi muèn... A... A... TiÓu Thiªn bËt kªu v× bÊt ngê bÞ mét bµn tay chép m¹nh vµo mét bªn th©n ®au nhãi ! Dï thÕ, nhê nã ®∙ ®Õn kh¸ gÇn nh©n vËt Èn diÖn nä nªn bÊt ®Çu nh×n thÊy nh÷ng g× nã ®ang mong mái ®­îc nh×n thÊy! Vµ nã l¹i kªu : - A... ? Ma...! Qu¸i nh©n...! A !...A... Ngoµi mét bµn tay thËt kh¼ng khiu vÉn ®ang chép gi÷ TiÓu Thiªn, nh÷ng g× cßn l¹i cña nh©n vËt nä, nãi cho thËt chÝnh x¸c th× d­êng nh­ ®ang gãp phÇn t¹o thµnh mét vãc h×nh kinh tëm chõa thÊy! Ngù trÞ ngay trªn mét khu«n mÆt søt sÑo vµ nhiÒu chç nøt nÎ lµ nh÷ng län tãc võa dµi võa rèi tung vµ còng thËt lµ nh¬ bÈn. -80- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Do khu«n mÆt cña nh©n vËt nä qu¸ qu¸i dÞ lªn ngò quan c¬ hå lÖch l¹c! NÕu c¨n cø vµo diÖn d¹o nµy TiÓu Thiªn dï biÕt ®ã kh«ng ph¶i mét bãng ma th× cã gäi lµ mét qu¸i nh©n còng kh«ng hÒ sai víi sù thËt. Ch­a hÕt, tø chi cña ng­êi Êy, bªn tay t¶ chØ cßn l¹i mét mám côt vµ hai ch©n- NÕu cã thÓ gäi ®ã lµ hai ch©n-Dï ®ang ®­îc mí v¶i môc n¸t che phñ nh­ng vÉn cho TiÓu Thiªn nh×n thÊy ®ã lµ nh÷ng ®o¹n x­¬ng kh« khèc! Nuèt khan chç n­íc bät chØ xuÊt hiÖn trong t­ëng t­îng TiÓu Thiªn chît hái mét c©u ngoµi ý muèn: - TiÒn bèi... H×nh d¹ng cña tiÒn bèi nh­ vËy? TiÒn bèi cßn sèng ®­îc sao? HoÆc ®iÒu ®ã lµ c©u hái v« thøc cña TiÓu Thiªn. hoÆc kh«ng muèn ®¸p lêi hay gi¶i thÝch, qu¸i nh©n bçng thu tay vÒ vµ cÊt giäng gõ gõ trong miÖng, mét c¸i miÖng cø nhe r¨ng ch«m chæm do vµnh m«i bÞ xÕch lªn kh«ng thÓ che phñ hÕt miÖng måm: - Th¶o nµo th©n thÓ ng­¬i vÉn nguyªn lµnh? §©y qu¶ lµ ®iÒu hiÕm thÊy, toµn bé kinh m¹ch ng­¬i d­êng nh­ ®∙ ®­îc b¶o hé, cã lÏ do mét lo¹i linh d­îc cùc kú tr©n quý nµo ®ã ng­¬i ®∙ tõng ¨n! Sau nh÷ng lêi lÈm bÈm nhùa nhùa vµ khã nghe, qu¸i nh©n chît long m¾t nh×n TiÓu Thiªn: - TiÓu hµi tö ! Ng­¬i nãi xem nµo, ng­¬i ®∙ ¨n ph¶i vËt g×? Vµ ai ®∙ xo ng­¬i xuèng vùc? §óng ra TiÓu Thiªn sÏ kh«ng ®¸p vµ còng sÏ kh«ng giíi thÝch g× c¶ nh­ng do ba ch÷ “TiÓu hµi tö” hoµn toµn th©n thiÖn cña qu¸i nh©n ®∙ khiÕn TiÓu Thiªn thay ®æi ý ®Þnh ! Nã lªn tiÕng, nöa nh­ ®¸p nöa nh­ muèn tù gi¶i thÝch cho b¶n th©n hiÓu r»ng ®iÒu ®ã x¶y ra chØ lµ ®iÒu t×nh cê ®Õn b©y giê nã míi hiÓu: - Linh d­îc ­? RÊt cã thÓ lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Qu¸i nh©n s÷ng ng­êi: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?! Ng­¬i b¶o ng­¬i ®∙ ¨n ®óng lo¹i kú th¶o ®ã? HÝt m¹nh mét h¬i, TiÓu Thiªn nh×n qu¸i nh©n dß xÐt: - Ph¶i ch¨ng tiÕn bèi muèn nãi, nÕu tiÓu bèi kh«ng nhê d­îc lùc thÇn hiÖu cña Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, lóc r¬i xuèng ®¸y vùc tiÓu bèi sÏ chÕt hoÆc chÝ Ýt còng ph¶i biÕn thµnh mét...mét phÕ nh©n nh­ tiÒn bèi? Qu¸i nh©n cã phÇn ch¹nh lßng do hai tiÕng phÕ nh©n cña TiÓu Thiªn. Qu¸i nh©n thu ¸nh m¾t vÒ vµ lÈm bÈm: - PhÕ nh©n ? Ph¶i chi ta còng cã sù may m¾n nh­ ng­¬i! Hµ... ! Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o nÕu ®­îc ph¸t huy hÕt diÖu lùc, kinh m¹ch sÏ ®­îc b¶o hé, x­¬ng cèt sÏ cøng nh­ ho¸ ®¸, tÊm th©n sÏ biÕn thµnh kim c­¬ng bÊt ho¹i, ®ao th­¬ng dï s¾c bÐn còng kh«ng thÓ g©y tæn th­¬ng! NÕu ta cã ®­îc mét nöa sù may m¾n nh­ ng­¬i... §ang lóc qu¸i nh©n lÇm bÇm, TiÓu Thiªn tuy vÉn nghe nh­ng m¾t th× l¹i nh×n vµo c¸i miÖng h¸ hèc cña qu¸i nh©n !§Ó råi sau ®ã, bÊt chÊp qu¸i nh©n ®ang nãi ch­a døt lêi, TiÓu Thiªn do ®éng t©m cø kªu lªn v× qu¸ kinh ng¹c: -81- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - L­ìi cña tiÔn bèi ? D­êng nh­ l­ìi cña tiÔn bèi ®∙ bÞ ai ®ã c¾t ®i mét mÈu nhá ! H¸ to miÖng, qu¸i nh©n c­êi khïng khôc: - Do ai c¾t ­ ? Hõ...Hõ...! Ng­¬i tin kh«ng nÕu ta b¶o ®ã lµ kiÖt t¸c cña mét ng­êi vèn lu«n ®­îc ta xem nh­ bµo ®Ö? Hö ?... ThÊt kinh, TiÓu Thiªn khÏ b­íc lïi: - Lµ bµo ®Ö cña tiÒn bèi? §∙ lµ huynh ®Ö sao nì t­¬ng tµn? Y lµ ai? Thë ra, qu¸i nh©n nh¾m chÆt hai m¾t nh­ b»ng c¸ch ®ã sÏ dÔ dµng t×m l¹i h×nh ¶nh cña qu¸ khø, mét h×nh ¶nh nh­ TiÓu Thiªn võa b¶o: lµ huynh ®Ö sao nì t­¬ng tµn... §o¸n biÕt qu¸i nh©n ®ang trong t©m tr¹ng cùc kú th­¬ng t©m, TiÓu Thiªn bçng cho tay vµo bäc ¸o! Vµ khi lÊy tay ra, TiÓu ThiÕn khÏ Ên vµo c¸nh tay x­¬ng xÈu duy nhÊt cßn l¹i cña qu¸i nh©n: - TiÓu bèi cã vËt nµy cho tiÒn bèi ! Qu¸i nh©n më to hai m¾t: - Lµ vËt g× vËy, tiÓu hµi tö? Hái xong, do nh×n râ vËt võa ®­îc TiÓu Thiªn trao cho, qu¸i nh©n kªu th¶ng thèt: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o?! §óng lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o råi! Ha...Ha...Ha...Ha ha ha... Còng vui mõng nh­ qu¸i nh©n ®ang vui mõng. TiÓu Thiªn khÏ khµng lªn tiÕng: - VËt nµy suýt bÞ l∙o ®¹o Linh Ho¸ chiÕm ®o¹t. NÕu nã cã thÓ gióp Ých cho tiÔn bèi... C©u nãi cña TiÓu Thiªn bÞ tiÕng qu¸t ®ét ngét cña qu¸i nh©n c¾t ®øt! Qu¸i nh©n l¹i chép vµo ng­êi TiÓu Thiªn, miÖng kªu lªn nh­ qu¸t: - L∙o ®¹o nµo !Linh Hãa nµo? Ph¶i ch¨ng ng­¬i muèn ¸m chØ ng­êi hiÖn giê lµ §¹o Chñ cña HuyÒn Th«ng Linh §¹o? TiÓu Thiªn kinh ng¹c: - TiÒn bèi còng biÕt l∙o ¸c ®¹o ®ã sao? Sau mét lóc s÷ng sê, qu¸i nh©n bçng thay ®æi th¸i ®é! Víi lêi lÏ «n tån, qu¸i nh©n b¶o : - Ng­¬i gäi y lµ ¸c ®¹o, nµo, ng­¬i biÕt g× vÒ y, h∙y kÓ ra xem nµo ! KÓ ­? Víi nh÷ng g× chÊt chøa trong lßng, TiÓu Thiªn nh­ t×m ®­îc mét c¬ héi ®Ó trót bá b»ng hÕt! Nã kÓ: - Sau khi biÕt trong tay tiÓu bèi cã ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o, tuy chóng ®∙ bÞ bän ThÊt Tinh nhanh tay ®o¹t mÊt, l∙o ®¹o Linh Ho¸ vÉn ®­a tiÓu bèi vÒ HuyÒn Th«ng Linh §¹o... -82- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Tuy cã nhiÔu lÇn qu¸i nh©n tá dÊu hiÖu nh­ muèn nãi xen vµo nh­ng sau cïng do ®ñ nhÉn n¹i, qu¸i nh©n chê ®Õn khi TiÓu Thiªn thuËt xong míi lªn tiÕng : - G∙ Hãa Th«ng nãi ®óng! Linh Ho¸ ®Þnh sau khi ng­¬i luyÖn xong t©m ph¸p HuyÒn Th«ng §ång Nguyªn C«ng, y sÏ c­ìng Ðp ng­¬i ch÷a tri cho y. Vµ nh©n ®ã, y sÏ chiÕm ®o¹t hÕt toµn bé ch©n nguyªn cña ng­¬i! Còng may lµ ng­¬i ®∙ tõ chèi vµ b©y giê lµ hoµn toµn tho¸t khái tay y ! TiÓu Thiªn gËt ®Çu: - NÕu tiÒn bèi còng nãi nh­ vËy Ho¸ Th«ng chÝnh lµ ©n nh©n cøu m¹ng cña tiÓu bèi? Qu¸i nh©n c­êi nöa miÖng: - VÞ tÊt Hãa c«ng thËt sù tèt víi ng­¬i ! TiÓu Thiªn nghi hoÆc: - Sao tiÒn bèi nghi ngê Hãa Th«ng ? - Ng­¬i b¶o Hãa Th«ng chÝnh lµ ®Ö tö cña Linh Ho¸? §∙ lµ ®Ö tö cã lý nµo y l¹i kh«ng biÕt c¸ch xuÊt nhËp Hçn Nguyªn Th«ng HuyÒn TrËn? Ta ngê y cè t×nh nãi nh­ vËy ®Ó dèi g¹t ng­¬i, y nhÊt ®Þnh cã dông ý kh«ng tèt ! TiÓu Thiªn v©n kh¨ng kh¨ng: - ChÝnh Ho¸ Th«ng còng cã ý muèn rêi khái HuyÒn Th«ng Linh §¹o ! Qu¸i nh©n c­êi l¹t: - Tõ tõ, nÕu sau nµy cã c¬ héi tù ng­¬i sÏ t×m hiÓu vµ sÏ biÕt thùc h­ thÕ nµo! Còng vËy, nha ®Çu ThiÕu §¹o Chö nh­ ng­¬i võa kÓ, ¶ nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i cèt nhôc cña Linh Ho¸ ! TiÓu Thiªn giËt m×nh: - Sao tiÒn bèi biÕt? BÊt kú ai, mét khi ®∙ luyÖn HuyÒn Th«ng §ång NguyÒn C«ng, ng­êi ®ã kh«ng ®­îc gÇn n÷ s¾c! Trõ phi kÎ ®ã tù nguyÖn phÕ bá bao c«ng phu ®∙ tu luyÖn ! Linh Ho¸ kh«ng ph¶i h¹ng ng­êi ®ã ! C¶ ta n÷a, ta còng kh«ng d¸m ! TiÒn bèi nãi c¶ còng tiÒn bèi còng kh«ng d¸m, ®iÒu nµy cã nghÜa g× ? Qu¸i nh©n sa sÇm nÐt mÆt: - V× ta ®∙ tõng lµ nghÜa huynh, sau ®ã lµ bµo huynh vµ lµ s­ huynh cña Linh Hãa ! - TiÒn bèi?!... Qu¸i nh©n xua tay: - ChuyÖn x¶y ra ®∙ l©u råi, kÓ tõ lóc ta cßn lµ mét truyÒn nh©n thùc thô cua s­ phô ta; §¹o Chñ HuyÒn Thèng Linh §¹o! Lóc ®ã, ta t×nh cê gÆp y, lóc y cßn mang tªn Hå Kh¾c Väng. C¶m thÊy y lµ ng­êi cã nghÜa khÝ, ta vµ y kÕt nghÜa kim b»ng ! Ta ®­a y vÒ s¬n m«n, quyÕt t×nh cÇu xin s­ phô gia ©n thu nhËn y lµm ®Ö tö ! Qu¸i nhÊn thë dµi: -83- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Lóc cïng ta kÕt nghÜa kim b»ng lµ y ®∙ cã dông ý! Do ta kÐm suy xÐt nªn kh«ng nhËn ra ! VËy mµ khi s­ phô ta do cã kinh lÞch h¬n ng­êi ®∙ nhËn ra y lµ kÎ cã t©m ®Þa kh«ng tèt, ta vÉn kh¨ng kh¨ng bªnh vùc y! M∙i sau nµy, lóc s­ phô ta t¹ thÕ, ta chÝnh thøc tiÕp nhËn m«n hé, ta vÉn xem träng y vµ tù ta ®Ých th©n truyÒn thô vâ nghÖ cho y! KÕt qu¶, lµ... TiÓu Thiªn n«n nãng: - Linh Hãa ®∙ h∙m h¹i tiÒn bèi? Qu¸i nh©n gËt ®Çu: -Do ta bÊt phßng nªn ph¶i lÇm kÕ th©m ®éc cña y! §Çu tiªn chØ lµ mét tiÖc r­îu v« th­ëng v« ph¹t, ®Õn nçi ta kh«ng hÒ biÕt y ®∙ ©m thÇm cho vµo chÐn r­îu cña ta mét lo¹i d­îc vËt ®­îc giíi giang hå gäi lµ Xu©n T×nh D­îc ! ChØ ®Õn khi ta bÞ dôc ho¶ béc ph¸t, ta cã biÕt th× ®∙ muéi! Y ®Æt ta vµo t×nh tr¹ng nÕu kh«ng nh©n cËn víi n÷ s¾c th× ph¶i chÕt ! H¬n n÷a, lóc ®ã thÇn trÝ ta ®∙ bÞ löa dôc che mê, ta ®©u cßn biÕt g× n÷a! §Õn khi ta tØnh dËy... TiÓu Thiªn kinh t©m: - GÇn n÷ s¾c! Cã nghÜa lµ HuyÒn Th«ng §ång Nguyªn C«ng cña tiÒn bèi ®∙ bÞ ph¸ hñy? Qu¸i nh©n chît nÊc lªn: - ChÝnh lµ dông ý cña y! Ta bÞ y sanh cÇm vµ HuyÒn Th«ng Linh §¹o, c¬ nghiÖp mÊy m­¬i n¨m cña Tæ s­ s¸ng lËp còng r¬i vµo tay y! - Téi cña l∙o thËt ®¸ng chÕt! Qu¸i nh©n gËt ®Çu: - Ta còng nghÜ nh­ ng­¬i! Do ®ã, mét mÆt ta vê nhÉn nhôc, chÞu ®ùng mäi sù sØ nhôc cña y, mét mÆt ta ©m thÇm khæ luyÖn ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc, c«ng phu cã tõ thêi th­îng cæ nh­ ng­¬i ®∙ nh×n thÊy! - Råi tiÒn bèi ®∙ luyÖn ®­îc? Qu¸i nh©n l¾c ®Çu: - Do lµ c«ng phu cã tõ thêi th­îng cæ nªn chØ cã ®å h×nh mµ kh«ng cã kinh v¨n, ta chØ kÞp ghi nhËn mét vµi ph¸t hiÖn cÇn thiÕt th× bÞ y ph¸t hiÖn!... Qu¸i nh©n bçng tá ra giËn d÷: - Y ngê ta d∙ thÊu triÖt c«ng phu ®ã nªn dïng nhôc h×nh Ðp ta ph¶i cung x­ng! Do ta kh«ng cã g× ®Ó nãi vµ kh«ng thÓ nãi, m­êi n¨m tr­íc y ®∙ nhÉn t©m x« ta xuèng vùc, sau khi c¾t mét mÈu l­ìi cña ta ! TiÓu Thiªn trîn m¾t: - L∙o ®¸ng chÕt tr¨m lÇn ! Mèi thï nµy tiÕn bèi cÇn ph¶i b¸o phôc! Qu¸i nh©n c­êi th¶m , tõ tõ trao l¹i ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o cho TiÓu Thiªn: - §∙ muén råi! Cho dï cã ®ñ chÝn chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o, hoÆc cã tiªn ®an thÇn d­îc ®i ch¨ng n÷a, ®èi víi ta ®Òu lµ v« dông ! H¶o hµi tö ! Ng­¬i cã t©m ®Þa thËt tèt, ta ghi nhËn h¶o ý cña ng­¬i! Ng­¬i cÊt ®i ! ChÝnh ng­¬i sau nµy sÏ ph¶i cÇn ®Õn ! -84- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Døt lêi, tr­íc khi TiÓu Thiªn cÊt ba chiÕc l¸ vµo ng­êi; qu¸i nh©n bçng nghiªng ng­êi vÒ phÝa sau vµ dïng c¸nh tay duy nhÊt ®Ó mß t×m vËt g× ®ã ë d­íi ®èng ®Êt ®¸ læn nhæn ! Lóc ngåi nguyªn vÞ trë l¹i, qu¸i nh©n ®­a cho TiÓu Thiªn xem d¨m b¶y chiÕc l¸ kh«: - Suèt m­êi n¨m buéc ph¶i Èn th©n ë ®©y, kh«ng lóc nµo ta kh«ng nghÜ ®Õn ThÊt CÇm TuyÖt Hãa Khóc! Nhê ®ã, ta còng cã ®«i chót tùu thµnh! Qu¸i nh©n mØm c­êi vµ trao nh÷ng chiÕc l¸ kh« cho TiÓu Thiªn: - §Ó ghi l¹i nh÷ng ®iÒu ®∙ thøc ngé, ta kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®µnh ph¶i dïng l¸ thay giÊy, dïng vËt nhän thay cho bót ! Ta tÆng c¶ cho ng­¬i! Ng­¬i xem thö xem ! Nh×n vµo tõng chiÕc l¸ kh«, TiÓu Thiªn c­êi ng­îng víi qu¸i nh©n: - §©y lµ t©m huyÕt cña tiÒn bèi,tiÓu bèi kh«ng cã c«ng nªn kh«ng thÓ nhËn ! Qu¸i nh©n xua tay: - §»ng nµo ta còng lµ kÎ s¾p chÕt, ta trao cho ng­¬i kh«ng ph¶i kh«ng cã ®iÒu kiÖn ! TiÓu Thiªn ng©y ng­êi: - §iÒu kiÖn g×, tiÒn bèi ? Qu¸i nh©n nghiªm mÆt: - Ta muèn sau nµy dïng chÝnh c«ng phu ThÊt CÇm TuyÖt Hãa Khóc ®¸nh l¹i Linh Ho¸, kh«ng lÏ ng­¬i kh«ng muèn ®iÒu ®ã? TiÓu Thiªn cµng cã c¸i c­êi g­îng g¹o h¬n: - Muèn th× cã muèn, nh­ng liÖu tiÓu bèi cã ®ñ n¨ng lùc kh«ng ? Qu¸i nh©n c¶ quyÕt: - NhÊt ®Þnh ph¶i ®ñ! Suèt m­êi n¨m chiªm nghiÖm, ta cã c¶m nhËn c«ng phu nµy thËt lµ cao s©u, cã thÓ s¸nh víi thiªn h¹ ®Ö nhÊt c«ng phu hiÖn nay lµ Cµn Kh«n Thiªn §Þa NhÞ TuyÖt Thøc! ... L¹i ®­a tay chØ vµo nh÷ng chiÕc l¸ kh« võa trao cho TiÓu Thiªn, qu¸i nh©n h¨m hë gi¶i thÝch: - Trong ThÊt CÇm §å H×nh, nh­ ta ®∙ ghi l¹i trªn ®ã, ta tin ch¾c lµ ta ®∙ ph¸t hiÖn mét lo¹i néi c«ng t©m ph¸p th­îng thõa ... B¶n th©n ng­¬i ®ang cã diÖu lùc cùc kú quý b¸u cña Cøu DiÖp Tö Linh Th¶o bæ trî, nÕu ng­¬i chuyªn chó luyÖn theo, nhÊt ®Þnh sÏ thu ®­îc kÕt qu¶ ngoµi ý muèn. Vµ qu¸i nh©n l¹i mØm c­êi víi tiÓu Thiªn: - Ng­¬i ch­a tõng luyÖn vâ nªn xem ra ng­¬i cã phÇn hê h÷ng víi nh÷ng g× ta võa nãi ! §­îc råi, ®Ó ta gi¶i thÝch cho ng­¬i hiÓu ! §iÒu tiªn quyÕt ®Ó cã c«ng phu h¬n ng­êi lµ cÇn ph¶i cã néi c«ng th©m hËu! Muèn cã néi c«ng th©m hËu ng­¬i ph¶i cã t©m ph¸p th­îng thõa. Mµ t©m ph¸p th­îng thõa...hµ...hµ...hiÖn ng­¬i ®∙ cã trong tay! Ng­¬i thö ®äc xem, ta ghi cã râ kh«ng? -85- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Ch¼ng hÒ tá ra phÉn kÝch nh­ th¸i ®é hiÖn giê cña qu¸i nh©n, TiÓu Thiªn chØ nhÑ nhµng cói ®Çu ®¸p t¹: TiÓu bèi hiÓu råi ! §a t¹ thÞnh ý vµ sù tµi båi cña tiÒn bèi. Nh­ng qu¸i nh©n vÉn b¶o: - Ng­¬i ch­a xem qua kia mµ ? §©u véi g× ph¶i nãi lêi ®¸p t¹ ? Ph¸t hiÖn TiÓu Thiªn kh«ng nh÷ng kh«ng chÞu xem mµ d­êng nh­ cßn ®ang cã ý nhÐt tÊt c¶ nh÷ng chiÕc l¸ vµng khÌ vµo bäc ¸o, qu¸i nh©n bÊt b×nh ®­a tay gi»ng l¹i: - T¹i s¹o ng­¬i kh«ng chÞu xem? Ng­êi xem th­êng t©m huyÕt cña ta hay... Qu¸i nh©n bçng dõng lêi! Vµ sau ®ã ë qu¸i nh©n liÒn xuÊt hiÖn sù kinh ng¹c tét bùc: - Sao l¹i thÕ nµy ? Nh÷ng ch÷ ta cè t×nh dïng vËt nhän ch©m vµo ®Ó l­u l¹i kinh v¨n, t¹i sao b©y giê chØ cßn lµ nh÷ng vÕt lam nham? ch÷ kh«ng ra ch÷ ? T¹i sao chø ? ... §inh t©m kh«ng cho qu¸i nh©n biÕt ®iÒu ®ã, nh­ng kh«ng ngê l¹i bÞ qu¸i nh©n ph¸t hiÖn, TiÓu Thiªn ¸i ng¹i cho sù tuyÖt väng cña qu¸i nh©n: - Lò kiÕn ! ChÝnh lò kiÕn ®∙ ph¸ hñy tÊt c¶ ! Qu¸i nh©n s¸u mét lóc bµng hoµng vµ tuyÖt väng, bçng ngöa mÆt c­êi dµi: - Sao ng­¬i kh«ng nãi sím h¬n? Ng­¬i sî ta phiÒn n∙o v× bao c«ng lao cña ta ®∙ bÞ lò kiÕn r¾c rèi ph¸ hñy? Tèt, tèt l¾m, ng­¬i lµ mét ®øa bÐ tèt ! Ha...Ha... Ngì qu¸i nh©n v× tuyÖt väng sÏ bi quan, TiÓu Thiªn cã phÇn mõng v× qu¸i nh©n cã thõa ®Þnh lùc ®Ó v­ît qua ®iÒu ®ã! BÊt ngê qu¸i nh©n ng­ng c­êi: - Kh«ng ®­îc! T©m huyÕt cña ta kh«ng thÓ trong phót chèc bÞ tan thanh m©y khãi ! Ng­¬i mau l¹i ®©y! B¶o TiÓu Thiªn l¹i nh­ng chinh qu¸i nh©n ®∙ dïng tay l«i nã ®Õn ! Võa Ên TiÓu Thiªn ngåi xuèng, qu¸i nh©n võa thÇm th× nãi nh­ rãt vµo tai: - Tuy ta kh«ng thÓ nhí hÕt nh÷ng g× ta ®∙ ghi nh­ng ®¹i l­îc t©m ph¸p ®ã lµ thÕ nµy... Võa lÇm thÇm gi¶ng gi¶i cho TiÓu Thiªn hiÓu vÒ t©m ph¸p ThÊt CÇm, qu¸i nh©n võa ®Æt bµn tay vµo ngay phÇn bông d­íi cña TiÓu Thiªn! ë ®ã, nh­ TiÓu Thiªn c¶m nhËn, ®ang cã mét luång nhiÖt khi cø tõ tõ th©m nhËp vµo bªn trong th©n thÓ TiÓu Thiªn! Do kh«ng biÕt qu¸i nh©n ®ang lµm g× nªn TiÓu Thiªn dï kinh ng¹c nh­ng vÉn chó t©m nghe tõng lêi gi¶ng gi¶i. Thanh ©m cña qu¸i nh©n cø nhá dÇn, nhá dÇn... Sau cïng TiÓu Thiªn bµng hoµng khi nghe qu¸i nh©n nãi qua h¬i thë nhÑ ®­êng t¬. -86- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nhê t©m ph¸p ®ã, ta còng ®∙ t¸i luyÖn ®­îc m­êi n¨m c«ng phu tu vi? Ta tÆng tÊt c¶ cho ng­¬i ! Nhí...h∙y cïng c«ng phu ThÊt CÇm... ®¸nh l¹i...®¸nh l¹i tªn sóc sinh... Hå... KhÊc... Bµn tay cña qu¸i nh©n liÒn rêi ra, luång nhiÖt khÝ thÊm nhËp còng chÊm døt ! TiÓu Thiªn bËt kªu khi nh×n thÊy th©n h×nh cña qu¸i nh©n l¶o ®¶o: - TiÒn bèi!!... Qu¸i nh©n cè më m¾t nh­ng rèt cuéc chØ lµ nh÷ng tia m¾t ®∙ l¹c thÇn ! TiÓu ThiÒn gµo lªn: - TiÒn bèi ! Qu¸i nh©n hÐ miÖng: - Ta... ! Hù ! ThÕ lµ hÕt ! Qu¸i nh©n nh¾m m¾t, ngËm miÖng ! L∙o ®∙ vÜnh viÔn ra ®i! Viiettkiiem..com V e k em com -87- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2