Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 7

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

79
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 7

  1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø bÈy ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc T uy c¶nh quan xung quanh chØ lµ mét líp s­¬ng vô dµy ®Æc vµ mê ¶o nh­ng víi nh÷ng c¶m nhËn võa nã TiÓu Thiªn hiÓu nã vÉn cßn sèng. Chõa tin l¾m vµo ®iÒu nµy, TiÓu Thiªn khÏ c¾n nhÑ vµo l­ìi: ®au ! Mõng rì, TiÓu Thiªn võa ngåi bËt dËy võa gµo to¸ng lªn: - Ta vÉn sèng ! Ta kh«ng chÕt ! Qu¸ bÊt ngê, ngay bªn c¹nh nã bçng cã thanh ©m nhõa nhùa vµ khã nghe bçng vang lªn: - Ng­¬i vÉn sèng, ®óng! Nh­ng ng­¬i còng kh«ng c¸ch c¸i chÕt nhiÒu l¾m ®©u ! Chí véi mõng! §ang mõng v× ®­îc sèng, thanh ©m nµy lµm. TiÓu Thiªn kinh ho¶ng! Nã d¸o d¸c nh×n quanh: - Ai võa lªn tiÕng ? Lµ ng­êi hay lµ ma? §¸p l¹i, ë phÝa bªn t¶ TiÓu Thiªn liÒn cã tiÕng c­êi khïng khôc ph¸t ra: - NÕu tµ lµ ma, kh«ng lÏ chÝnh b¶n th©n ng­¬i hiÖn giê còng lµ ma? Ng­¬i kÐm ®ëm l­îc thÕ sao, tiÓu oa nhi? Hõ... Hõ... Cè gi­¬ng m¾t nh×n vÒ phÝa t¶, TiÓu Thiªn ph¶i thÊt väng ! Líp s­¬ng vô qu¸ dµy ®Æc ®∙ hoµn toµn che khuÊt thÞ tuyÕn khiÕn nã kh«ng thÓ nh×n râ, cho dï lµ chØ nh×n thÊy bãng h×nh cña ng­êi võa ph¸t tho¹i ! Tuy nhiªn, do ®∙ biÕt ®ã lµ mét con ng­êi sèng. TiÓu Thiªn cã phÇn nµo trÊn tÜnh : - Dï cã nhiÒu ®ëm l­îc, tr­íc c¶nh ngé nµy ®­¬ng nhiªn tiÓu bèi còng ph¶i ho¶ng sî nh­ bÊt kú ai kh¸c ! Nh­ tiÒn bèi, tiÒn bèi cã sî kh«ng? - Ta ­ ? õm...! Ng­¬i nãi ®óng, cã lÏ ta còng ph¶i cã chót nµo ®ã ho¶ng sî? M­êi n¨m råi, ha... ha...cã lÏ ta ®∙ qu¸ quen víi c¶nh sèng c« tÞch nªn nh÷ng c¶m gi¸c nh­ h∙i sî hoÆc vui mõng, ta hÇu nh­ ®∙ quªn! Quªn thËt råi!...Ha... Ha... Trµng c­êi cña nh©n vËt Èn diÖn lµm cho TiÓu Thiªn kinh t©m! Vµ ®iÒu ®ã cã lÏ ®∙ bÞ nh©n vËt nä nh×n thÊy nªn lËp. tøc cã tiÕng hái: - §∙ biÕt ta kh«ng lµ ma, cí sao ng­¬i l¹i sî? TiÓu Thiªn cè trÊn ®Þnh: - Trµng c­êi cña tiÒn hèi... ! D­êng nh­ tiÒn bèi còng lµ mét nh©n vËt vâ l©m? Thanh ©m nä cã phÇn kinh ng¹c: - Ng­¬i hái c©u nµy d­êng nh­ ng­¬i kh«ng tõng luyÖn vâ c«ng ?! TiÓu Thiªn gËt ®Çu: - §óng vËy ! TiÓu bèi ch­a tõng luyÖn vâ! Vµ v× kh«ng muèn luyÖn nªn tiÓu bèi míi l©m vµo c¶nh ngé nµy ! -79- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh©n vËt nä bçng kªu: - L¹ thËt ! Ng­¬i vÉn cö ®éng ®­îc ! T¹i sao chø? Sao ng­¬i bÞ r¬i cao nh­ thÕ mµ xem ra th©n thÓ vÉn nguyªn lµnh ?... TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - Kh«ng ph¶i tiÒn bèi ®∙ ra tay cøu m¹ng tiÓu bèi sao? - Kh«ng ! Ta chØ gióp ng­¬i cã mét nöa, lµ lµm cho ng­¬i r¬i chËm l¹i ! Nh­ng... d­êng nh­ nÕu kh«ng cã sù gióp ®ì cña ta, ng­¬i vÉn cã thÓ toµn m¹ng !... TiÓu Thiªn l¾c ®Çu c¶ quyÕt: - ChuyÖn ®ã nhøt ®Þnh kh«ng thÓ cã ! §é s©u cña vùc nµy chi Ýt ph¶i lµ ngoµi tr¨m tr­îng, bÊt luËn ai r¬i xuèng còng ph¶i chÕt... - Nh­ng ng­¬i kh«ng chÕt, thö nãi xem, ®iÒu g× ®∙ x¶y ra cho ng­¬i?! TiÓu Thiªn c­êi g­îng : - Ng­êi cøu m¹ng tiÓu bèi chÝnh lµ tiÒn bèi ! §iÒu g× ®∙ x¶y ra cho tiÓu bèi chÝnh tiÒn bèi ph¶i nãi cho tiÓu bèi nghe th× ®óng h¬n ! Thanh ©m nä cã phÇn nghi ngê: - Ta ®∙ nãi lµ ta chØ gióp ng­¬i cã mét nöa ! Ng­¬i toµn m¹ng, ta kh«ng l¹, chØ l¹ lµ t¹i sao ng­¬i vÉn cã thÓ cö ®éng nh­ kh«ng bÞ viÖc g×?... TiÓu Thiªn ng¬ ng¸c: - Cã lÏ tiÓu bèi gÆp may ! Vµ nh­ vËy cã lý nµo tiÒn bèi kh«ng mõng cho tiÓu bèi ?... - Hõ!...Ng­¬i thö ®øng lªn xem ! TiÓu Thiªn ®øng lªn vµ l¹i nghe thanh ©m kia tiÕp tôc b¶o: - H∙y ®i l¹i phÝa ta! Nhanh nµo! Tho¸ng nghi ngê, TiÓu Thiªn võa b­íc chËm võa hái: - Sao tiÒn bèi kh«ng tù ®i vÒ phÝa tiÓu bèi? Thanh ©m kia thËt kú l¹: - NÕu ta cã thÓ ®i ®­îc th× ®©u cÇn b¶o ng­¬i ®i vÒ phÝa ta? - Kh«ng ®i ®­îc? T¹i sao? TiÓu bèi muèn... A... A... TiÓu Thiªn bËt kªu v× bÊt ngê bÞ mét bµn tay chép m¹nh vµo mét bªn th©n ®au nhãi ! Dï thÕ, nhê nã ®∙ ®Õn kh¸ gÇn nh©n vËt Èn diÖn nä nªn bÊt ®Çu nh×n thÊy nh÷ng g× nã ®ang mong mái ®­îc nh×n thÊy! Vµ nã l¹i kªu : - A... ? Ma...! Qu¸i nh©n...! A !...A... Ngoµi mét bµn tay thËt kh¼ng khiu vÉn ®ang chép gi÷ TiÓu Thiªn, nh÷ng g× cßn l¹i cña nh©n vËt nä, nãi cho thËt chÝnh x¸c th× d­êng nh­ ®ang gãp phÇn t¹o thµnh mét vãc h×nh kinh tëm chõa thÊy! Ngù trÞ ngay trªn mét khu«n mÆt søt sÑo vµ nhiÒu chç nøt nÎ lµ nh÷ng län tãc võa dµi võa rèi tung vµ còng thËt lµ nh¬ bÈn. -80- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Do khu«n mÆt cña nh©n vËt nä qu¸ qu¸i dÞ lªn ngò quan c¬ hå lÖch l¹c! NÕu c¨n cø vµo diÖn d¹o nµy TiÓu Thiªn dï biÕt ®ã kh«ng ph¶i mét bãng ma th× cã gäi lµ mét qu¸i nh©n còng kh«ng hÒ sai víi sù thËt. Ch­a hÕt, tø chi cña ng­êi Êy, bªn tay t¶ chØ cßn l¹i mét mám côt vµ hai ch©n- NÕu cã thÓ gäi ®ã lµ hai ch©n-Dï ®ang ®­îc mí v¶i môc n¸t che phñ nh­ng vÉn cho TiÓu Thiªn nh×n thÊy ®ã lµ nh÷ng ®o¹n x­¬ng kh« khèc! Nuèt khan chç n­íc bät chØ xuÊt hiÖn trong t­ëng t­îng TiÓu Thiªn chît hái mét c©u ngoµi ý muèn: - TiÒn bèi... H×nh d¹ng cña tiÒn bèi nh­ vËy? TiÒn bèi cßn sèng ®­îc sao? HoÆc ®iÒu ®ã lµ c©u hái v« thøc cña TiÓu Thiªn. hoÆc kh«ng muèn ®¸p lêi hay gi¶i thÝch, qu¸i nh©n bçng thu tay vÒ vµ cÊt giäng gõ gõ trong miÖng, mét c¸i miÖng cø nhe r¨ng ch«m chæm do vµnh m«i bÞ xÕch lªn kh«ng thÓ che phñ hÕt miÖng måm: - Th¶o nµo th©n thÓ ng­¬i vÉn nguyªn lµnh? §©y qu¶ lµ ®iÒu hiÕm thÊy, toµn bé kinh m¹ch ng­¬i d­êng nh­ ®∙ ®­îc b¶o hé, cã lÏ do mét lo¹i linh d­îc cùc kú tr©n quý nµo ®ã ng­¬i ®∙ tõng ¨n! Sau nh÷ng lêi lÈm bÈm nhùa nhùa vµ khã nghe, qu¸i nh©n chît long m¾t nh×n TiÓu Thiªn: - TiÓu hµi tö ! Ng­¬i nãi xem nµo, ng­¬i ®∙ ¨n ph¶i vËt g×? Vµ ai ®∙ xo ng­¬i xuèng vùc? §óng ra TiÓu Thiªn sÏ kh«ng ®¸p vµ còng sÏ kh«ng giíi thÝch g× c¶ nh­ng do ba ch÷ “TiÓu hµi tö” hoµn toµn th©n thiÖn cña qu¸i nh©n ®∙ khiÕn TiÓu Thiªn thay ®æi ý ®Þnh ! Nã lªn tiÕng, nöa nh­ ®¸p nöa nh­ muèn tù gi¶i thÝch cho b¶n th©n hiÓu r»ng ®iÒu ®ã x¶y ra chØ lµ ®iÒu t×nh cê ®Õn b©y giê nã míi hiÓu: - Linh d­îc ­? RÊt cã thÓ lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o! Qu¸i nh©n s÷ng ng­êi: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?! Ng­¬i b¶o ng­¬i ®∙ ¨n ®óng lo¹i kú th¶o ®ã? HÝt m¹nh mét h¬i, TiÓu Thiªn nh×n qu¸i nh©n dß xÐt: - Ph¶i ch¨ng tiÕn bèi muèn nãi, nÕu tiÓu bèi kh«ng nhê d­îc lùc thÇn hiÖu cña Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o, lóc r¬i xuèng ®¸y vùc tiÓu bèi sÏ chÕt hoÆc chÝ Ýt còng ph¶i biÕn thµnh mét...mét phÕ nh©n nh­ tiÒn bèi? Qu¸i nh©n cã phÇn ch¹nh lßng do hai tiÕng phÕ nh©n cña TiÓu Thiªn. Qu¸i nh©n thu ¸nh m¾t vÒ vµ lÈm bÈm: - PhÕ nh©n ? Ph¶i chi ta còng cã sù may m¾n nh­ ng­¬i! Hµ... ! Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o nÕu ®­îc ph¸t huy hÕt diÖu lùc, kinh m¹ch sÏ ®­îc b¶o hé, x­¬ng cèt sÏ cøng nh­ ho¸ ®¸, tÊm th©n sÏ biÕn thµnh kim c­¬ng bÊt ho¹i, ®ao th­¬ng dï s¾c bÐn còng kh«ng thÓ g©y tæn th­¬ng! NÕu ta cã ®­îc mét nöa sù may m¾n nh­ ng­¬i... §ang lóc qu¸i nh©n lÇm bÇm, TiÓu Thiªn tuy vÉn nghe nh­ng m¾t th× l¹i nh×n vµo c¸i miÖng h¸ hèc cña qu¸i nh©n !§Ó råi sau ®ã, bÊt chÊp qu¸i nh©n ®ang nãi ch­a døt lêi, TiÓu Thiªn do ®éng t©m cø kªu lªn v× qu¸ kinh ng¹c: -81- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - L­ìi cña tiÔn bèi ? D­êng nh­ l­ìi cña tiÔn bèi ®∙ bÞ ai ®ã c¾t ®i mét mÈu nhá ! H¸ to miÖng, qu¸i nh©n c­êi khïng khôc: - Do ai c¾t ­ ? Hõ...Hõ...! Ng­¬i tin kh«ng nÕu ta b¶o ®ã lµ kiÖt t¸c cña mét ng­êi vèn lu«n ®­îc ta xem nh­ bµo ®Ö? Hö ?... ThÊt kinh, TiÓu Thiªn khÏ b­íc lïi: - Lµ bµo ®Ö cña tiÒn bèi? §∙ lµ huynh ®Ö sao nì t­¬ng tµn? Y lµ ai? Thë ra, qu¸i nh©n nh¾m chÆt hai m¾t nh­ b»ng c¸ch ®ã sÏ dÔ dµng t×m l¹i h×nh ¶nh cña qu¸ khø, mét h×nh ¶nh nh­ TiÓu Thiªn võa b¶o: lµ huynh ®Ö sao nì t­¬ng tµn... §o¸n biÕt qu¸i nh©n ®ang trong t©m tr¹ng cùc kú th­¬ng t©m, TiÓu Thiªn bçng cho tay vµo bäc ¸o! Vµ khi lÊy tay ra, TiÓu ThiÕn khÏ Ên vµo c¸nh tay x­¬ng xÈu duy nhÊt cßn l¹i cña qu¸i nh©n: - TiÓu bèi cã vËt nµy cho tiÒn bèi ! Qu¸i nh©n më to hai m¾t: - Lµ vËt g× vËy, tiÓu hµi tö? Hái xong, do nh×n râ vËt võa ®­îc TiÓu Thiªn trao cho, qu¸i nh©n kªu th¶ng thèt: - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o?! §óng lµ Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o råi! Ha...Ha...Ha...Ha ha ha... Còng vui mõng nh­ qu¸i nh©n ®ang vui mõng. TiÓu Thiªn khÏ khµng lªn tiÕng: - VËt nµy suýt bÞ l∙o ®¹o Linh Ho¸ chiÕm ®o¹t. NÕu nã cã thÓ gióp Ých cho tiÔn bèi... C©u nãi cña TiÓu Thiªn bÞ tiÕng qu¸t ®ét ngét cña qu¸i nh©n c¾t ®øt! Qu¸i nh©n l¹i chép vµo ng­êi TiÓu Thiªn, miÖng kªu lªn nh­ qu¸t: - L∙o ®¹o nµo !Linh Hãa nµo? Ph¶i ch¨ng ng­¬i muèn ¸m chØ ng­êi hiÖn giê lµ §¹o Chñ cña HuyÒn Th«ng Linh §¹o? TiÓu Thiªn kinh ng¹c: - TiÒn bèi còng biÕt l∙o ¸c ®¹o ®ã sao? Sau mét lóc s÷ng sê, qu¸i nh©n bçng thay ®æi th¸i ®é! Víi lêi lÏ «n tån, qu¸i nh©n b¶o : - Ng­¬i gäi y lµ ¸c ®¹o, nµo, ng­¬i biÕt g× vÒ y, h∙y kÓ ra xem nµo ! KÓ ­? Víi nh÷ng g× chÊt chøa trong lßng, TiÓu Thiªn nh­ t×m ®­îc mét c¬ héi ®Ó trót bá b»ng hÕt! Nã kÓ: - Sau khi biÕt trong tay tiÓu bèi cã ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o, tuy chóng ®∙ bÞ bän ThÊt Tinh nhanh tay ®o¹t mÊt, l∙o ®¹o Linh Ho¸ vÉn ®­a tiÓu bèi vÒ HuyÒn Th«ng Linh §¹o... -82- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Tuy cã nhiÔu lÇn qu¸i nh©n tá dÊu hiÖu nh­ muèn nãi xen vµo nh­ng sau cïng do ®ñ nhÉn n¹i, qu¸i nh©n chê ®Õn khi TiÓu Thiªn thuËt xong míi lªn tiÕng : - G∙ Hãa Th«ng nãi ®óng! Linh Ho¸ ®Þnh sau khi ng­¬i luyÖn xong t©m ph¸p HuyÒn Th«ng §ång Nguyªn C«ng, y sÏ c­ìng Ðp ng­¬i ch÷a tri cho y. Vµ nh©n ®ã, y sÏ chiÕm ®o¹t hÕt toµn bé ch©n nguyªn cña ng­¬i! Còng may lµ ng­¬i ®∙ tõ chèi vµ b©y giê lµ hoµn toµn tho¸t khái tay y ! TiÓu Thiªn gËt ®Çu: - NÕu tiÒn bèi còng nãi nh­ vËy Ho¸ Th«ng chÝnh lµ ©n nh©n cøu m¹ng cña tiÓu bèi? Qu¸i nh©n c­êi nöa miÖng: - VÞ tÊt Hãa c«ng thËt sù tèt víi ng­¬i ! TiÓu Thiªn nghi hoÆc: - Sao tiÒn bèi nghi ngê Hãa Th«ng ? - Ng­¬i b¶o Hãa Th«ng chÝnh lµ ®Ö tö cña Linh Ho¸? §∙ lµ ®Ö tö cã lý nµo y l¹i kh«ng biÕt c¸ch xuÊt nhËp Hçn Nguyªn Th«ng HuyÒn TrËn? Ta ngê y cè t×nh nãi nh­ vËy ®Ó dèi g¹t ng­¬i, y nhÊt ®Þnh cã dông ý kh«ng tèt ! TiÓu Thiªn v©n kh¨ng kh¨ng: - ChÝnh Ho¸ Th«ng còng cã ý muèn rêi khái HuyÒn Th«ng Linh §¹o ! Qu¸i nh©n c­êi l¹t: - Tõ tõ, nÕu sau nµy cã c¬ héi tù ng­¬i sÏ t×m hiÓu vµ sÏ biÕt thùc h­ thÕ nµo! Còng vËy, nha ®Çu ThiÕu §¹o Chö nh­ ng­¬i võa kÓ, ¶ nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i cèt nhôc cña Linh Ho¸ ! TiÓu Thiªn giËt m×nh: - Sao tiÒn bèi biÕt? BÊt kú ai, mét khi ®∙ luyÖn HuyÒn Th«ng §ång NguyÒn C«ng, ng­êi ®ã kh«ng ®­îc gÇn n÷ s¾c! Trõ phi kÎ ®ã tù nguyÖn phÕ bá bao c«ng phu ®∙ tu luyÖn ! Linh Ho¸ kh«ng ph¶i h¹ng ng­êi ®ã ! C¶ ta n÷a, ta còng kh«ng d¸m ! TiÒn bèi nãi c¶ còng tiÒn bèi còng kh«ng d¸m, ®iÒu nµy cã nghÜa g× ? Qu¸i nh©n sa sÇm nÐt mÆt: - V× ta ®∙ tõng lµ nghÜa huynh, sau ®ã lµ bµo huynh vµ lµ s­ huynh cña Linh Hãa ! - TiÒn bèi?!... Qu¸i nh©n xua tay: - ChuyÖn x¶y ra ®∙ l©u råi, kÓ tõ lóc ta cßn lµ mét truyÒn nh©n thùc thô cua s­ phô ta; §¹o Chñ HuyÒn Thèng Linh §¹o! Lóc ®ã, ta t×nh cê gÆp y, lóc y cßn mang tªn Hå Kh¾c Väng. C¶m thÊy y lµ ng­êi cã nghÜa khÝ, ta vµ y kÕt nghÜa kim b»ng ! Ta ®­a y vÒ s¬n m«n, quyÕt t×nh cÇu xin s­ phô gia ©n thu nhËn y lµm ®Ö tö ! Qu¸i nhÊn thë dµi: -83- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Lóc cïng ta kÕt nghÜa kim b»ng lµ y ®∙ cã dông ý! Do ta kÐm suy xÐt nªn kh«ng nhËn ra ! VËy mµ khi s­ phô ta do cã kinh lÞch h¬n ng­êi ®∙ nhËn ra y lµ kÎ cã t©m ®Þa kh«ng tèt, ta vÉn kh¨ng kh¨ng bªnh vùc y! M∙i sau nµy, lóc s­ phô ta t¹ thÕ, ta chÝnh thøc tiÕp nhËn m«n hé, ta vÉn xem träng y vµ tù ta ®Ých th©n truyÒn thô vâ nghÖ cho y! KÕt qu¶, lµ... TiÓu Thiªn n«n nãng: - Linh Hãa ®∙ h∙m h¹i tiÒn bèi? Qu¸i nh©n gËt ®Çu: -Do ta bÊt phßng nªn ph¶i lÇm kÕ th©m ®éc cña y! §Çu tiªn chØ lµ mét tiÖc r­îu v« th­ëng v« ph¹t, ®Õn nçi ta kh«ng hÒ biÕt y ®∙ ©m thÇm cho vµo chÐn r­îu cña ta mét lo¹i d­îc vËt ®­îc giíi giang hå gäi lµ Xu©n T×nh D­îc ! ChØ ®Õn khi ta bÞ dôc ho¶ béc ph¸t, ta cã biÕt th× ®∙ muéi! Y ®Æt ta vµo t×nh tr¹ng nÕu kh«ng nh©n cËn víi n÷ s¾c th× ph¶i chÕt ! H¬n n÷a, lóc ®ã thÇn trÝ ta ®∙ bÞ löa dôc che mê, ta ®©u cßn biÕt g× n÷a! §Õn khi ta tØnh dËy... TiÓu Thiªn kinh t©m: - GÇn n÷ s¾c! Cã nghÜa lµ HuyÒn Th«ng §ång Nguyªn C«ng cña tiÒn bèi ®∙ bÞ ph¸ hñy? Qu¸i nh©n chît nÊc lªn: - ChÝnh lµ dông ý cña y! Ta bÞ y sanh cÇm vµ HuyÒn Th«ng Linh §¹o, c¬ nghiÖp mÊy m­¬i n¨m cña Tæ s­ s¸ng lËp còng r¬i vµo tay y! - Téi cña l∙o thËt ®¸ng chÕt! Qu¸i nh©n gËt ®Çu: - Ta còng nghÜ nh­ ng­¬i! Do ®ã, mét mÆt ta vê nhÉn nhôc, chÞu ®ùng mäi sù sØ nhôc cña y, mét mÆt ta ©m thÇm khæ luyÖn ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc, c«ng phu cã tõ thêi th­îng cæ nh­ ng­¬i ®∙ nh×n thÊy! - Råi tiÒn bèi ®∙ luyÖn ®­îc? Qu¸i nh©n l¾c ®Çu: - Do lµ c«ng phu cã tõ thêi th­îng cæ nªn chØ cã ®å h×nh mµ kh«ng cã kinh v¨n, ta chØ kÞp ghi nhËn mét vµi ph¸t hiÖn cÇn thiÕt th× bÞ y ph¸t hiÖn!... Qu¸i nh©n bçng tá ra giËn d÷: - Y ngê ta d∙ thÊu triÖt c«ng phu ®ã nªn dïng nhôc h×nh Ðp ta ph¶i cung x­ng! Do ta kh«ng cã g× ®Ó nãi vµ kh«ng thÓ nãi, m­êi n¨m tr­íc y ®∙ nhÉn t©m x« ta xuèng vùc, sau khi c¾t mét mÈu l­ìi cña ta ! TiÓu Thiªn trîn m¾t: - L∙o ®¸ng chÕt tr¨m lÇn ! Mèi thï nµy tiÕn bèi cÇn ph¶i b¸o phôc! Qu¸i nh©n c­êi th¶m , tõ tõ trao l¹i ba chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o cho TiÓu Thiªn: - §∙ muén råi! Cho dï cã ®ñ chÝn chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o, hoÆc cã tiªn ®an thÇn d­îc ®i ch¨ng n÷a, ®èi víi ta ®Òu lµ v« dông ! H¶o hµi tö ! Ng­¬i cã t©m ®Þa thËt tèt, ta ghi nhËn h¶o ý cña ng­¬i! Ng­¬i cÊt ®i ! ChÝnh ng­¬i sau nµy sÏ ph¶i cÇn ®Õn ! -84- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Døt lêi, tr­íc khi TiÓu Thiªn cÊt ba chiÕc l¸ vµo ng­êi; qu¸i nh©n bçng nghiªng ng­êi vÒ phÝa sau vµ dïng c¸nh tay duy nhÊt ®Ó mß t×m vËt g× ®ã ë d­íi ®èng ®Êt ®¸ læn nhæn ! Lóc ngåi nguyªn vÞ trë l¹i, qu¸i nh©n ®­a cho TiÓu Thiªn xem d¨m b¶y chiÕc l¸ kh«: - Suèt m­êi n¨m buéc ph¶i Èn th©n ë ®©y, kh«ng lóc nµo ta kh«ng nghÜ ®Õn ThÊt CÇm TuyÖt Hãa Khóc! Nhê ®ã, ta còng cã ®«i chót tùu thµnh! Qu¸i nh©n mØm c­êi vµ trao nh÷ng chiÕc l¸ kh« cho TiÓu Thiªn: - §Ó ghi l¹i nh÷ng ®iÒu ®∙ thøc ngé, ta kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®µnh ph¶i dïng l¸ thay giÊy, dïng vËt nhän thay cho bót ! Ta tÆng c¶ cho ng­¬i! Ng­¬i xem thö xem ! Nh×n vµo tõng chiÕc l¸ kh«, TiÓu Thiªn c­êi ng­îng víi qu¸i nh©n: - §©y lµ t©m huyÕt cña tiÒn bèi,tiÓu bèi kh«ng cã c«ng nªn kh«ng thÓ nhËn ! Qu¸i nh©n xua tay: - §»ng nµo ta còng lµ kÎ s¾p chÕt, ta trao cho ng­¬i kh«ng ph¶i kh«ng cã ®iÒu kiÖn ! TiÓu Thiªn ng©y ng­êi: - §iÒu kiÖn g×, tiÒn bèi ? Qu¸i nh©n nghiªm mÆt: - Ta muèn sau nµy dïng chÝnh c«ng phu ThÊt CÇm TuyÖt Hãa Khóc ®¸nh l¹i Linh Ho¸, kh«ng lÏ ng­¬i kh«ng muèn ®iÒu ®ã? TiÓu Thiªn cµng cã c¸i c­êi g­îng g¹o h¬n: - Muèn th× cã muèn, nh­ng liÖu tiÓu bèi cã ®ñ n¨ng lùc kh«ng ? Qu¸i nh©n c¶ quyÕt: - NhÊt ®Þnh ph¶i ®ñ! Suèt m­êi n¨m chiªm nghiÖm, ta cã c¶m nhËn c«ng phu nµy thËt lµ cao s©u, cã thÓ s¸nh víi thiªn h¹ ®Ö nhÊt c«ng phu hiÖn nay lµ Cµn Kh«n Thiªn §Þa NhÞ TuyÖt Thøc! ... L¹i ®­a tay chØ vµo nh÷ng chiÕc l¸ kh« võa trao cho TiÓu Thiªn, qu¸i nh©n h¨m hë gi¶i thÝch: - Trong ThÊt CÇm §å H×nh, nh­ ta ®∙ ghi l¹i trªn ®ã, ta tin ch¾c lµ ta ®∙ ph¸t hiÖn mét lo¹i néi c«ng t©m ph¸p th­îng thõa ... B¶n th©n ng­¬i ®ang cã diÖu lùc cùc kú quý b¸u cña Cøu DiÖp Tö Linh Th¶o bæ trî, nÕu ng­¬i chuyªn chó luyÖn theo, nhÊt ®Þnh sÏ thu ®­îc kÕt qu¶ ngoµi ý muèn. Vµ qu¸i nh©n l¹i mØm c­êi víi tiÓu Thiªn: - Ng­¬i ch­a tõng luyÖn vâ nªn xem ra ng­¬i cã phÇn hê h÷ng víi nh÷ng g× ta võa nãi ! §­îc råi, ®Ó ta gi¶i thÝch cho ng­¬i hiÓu ! §iÒu tiªn quyÕt ®Ó cã c«ng phu h¬n ng­êi lµ cÇn ph¶i cã néi c«ng th©m hËu! Muèn cã néi c«ng th©m hËu ng­¬i ph¶i cã t©m ph¸p th­îng thõa. Mµ t©m ph¸p th­îng thõa...hµ...hµ...hiÖn ng­¬i ®∙ cã trong tay! Ng­¬i thö ®äc xem, ta ghi cã râ kh«ng? -85- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Ch¼ng hÒ tá ra phÉn kÝch nh­ th¸i ®é hiÖn giê cña qu¸i nh©n, TiÓu Thiªn chØ nhÑ nhµng cói ®Çu ®¸p t¹: TiÓu bèi hiÓu råi ! §a t¹ thÞnh ý vµ sù tµi båi cña tiÒn bèi. Nh­ng qu¸i nh©n vÉn b¶o: - Ng­¬i ch­a xem qua kia mµ ? §©u véi g× ph¶i nãi lêi ®¸p t¹ ? Ph¸t hiÖn TiÓu Thiªn kh«ng nh÷ng kh«ng chÞu xem mµ d­êng nh­ cßn ®ang cã ý nhÐt tÊt c¶ nh÷ng chiÕc l¸ vµng khÌ vµo bäc ¸o, qu¸i nh©n bÊt b×nh ®­a tay gi»ng l¹i: - T¹i s¹o ng­¬i kh«ng chÞu xem? Ng­êi xem th­êng t©m huyÕt cña ta hay... Qu¸i nh©n bçng dõng lêi! Vµ sau ®ã ë qu¸i nh©n liÒn xuÊt hiÖn sù kinh ng¹c tét bùc: - Sao l¹i thÕ nµy ? Nh÷ng ch÷ ta cè t×nh dïng vËt nhän ch©m vµo ®Ó l­u l¹i kinh v¨n, t¹i sao b©y giê chØ cßn lµ nh÷ng vÕt lam nham? ch÷ kh«ng ra ch÷ ? T¹i sao chø ? ... §inh t©m kh«ng cho qu¸i nh©n biÕt ®iÒu ®ã, nh­ng kh«ng ngê l¹i bÞ qu¸i nh©n ph¸t hiÖn, TiÓu Thiªn ¸i ng¹i cho sù tuyÖt väng cña qu¸i nh©n: - Lò kiÕn ! ChÝnh lò kiÕn ®∙ ph¸ hñy tÊt c¶ ! Qu¸i nh©n s¸u mét lóc bµng hoµng vµ tuyÖt väng, bçng ngöa mÆt c­êi dµi: - Sao ng­¬i kh«ng nãi sím h¬n? Ng­¬i sî ta phiÒn n∙o v× bao c«ng lao cña ta ®∙ bÞ lò kiÕn r¾c rèi ph¸ hñy? Tèt, tèt l¾m, ng­¬i lµ mét ®øa bÐ tèt ! Ha...Ha... Ngì qu¸i nh©n v× tuyÖt väng sÏ bi quan, TiÓu Thiªn cã phÇn mõng v× qu¸i nh©n cã thõa ®Þnh lùc ®Ó v­ît qua ®iÒu ®ã! BÊt ngê qu¸i nh©n ng­ng c­êi: - Kh«ng ®­îc! T©m huyÕt cña ta kh«ng thÓ trong phót chèc bÞ tan thanh m©y khãi ! Ng­¬i mau l¹i ®©y! B¶o TiÓu Thiªn l¹i nh­ng chinh qu¸i nh©n ®∙ dïng tay l«i nã ®Õn ! Võa Ên TiÓu Thiªn ngåi xuèng, qu¸i nh©n võa thÇm th× nãi nh­ rãt vµo tai: - Tuy ta kh«ng thÓ nhí hÕt nh÷ng g× ta ®∙ ghi nh­ng ®¹i l­îc t©m ph¸p ®ã lµ thÕ nµy... Võa lÇm thÇm gi¶ng gi¶i cho TiÓu Thiªn hiÓu vÒ t©m ph¸p ThÊt CÇm, qu¸i nh©n võa ®Æt bµn tay vµo ngay phÇn bông d­íi cña TiÓu Thiªn! ë ®ã, nh­ TiÓu Thiªn c¶m nhËn, ®ang cã mét luång nhiÖt khi cø tõ tõ th©m nhËp vµo bªn trong th©n thÓ TiÓu Thiªn! Do kh«ng biÕt qu¸i nh©n ®ang lµm g× nªn TiÓu Thiªn dï kinh ng¹c nh­ng vÉn chó t©m nghe tõng lêi gi¶ng gi¶i. Thanh ©m cña qu¸i nh©n cø nhá dÇn, nhá dÇn... Sau cïng TiÓu Thiªn bµng hoµng khi nghe qu¸i nh©n nãi qua h¬i thë nhÑ ®­êng t¬. -86- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
  9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nhê t©m ph¸p ®ã, ta còng ®∙ t¸i luyÖn ®­îc m­êi n¨m c«ng phu tu vi? Ta tÆng tÊt c¶ cho ng­¬i ! Nhí...h∙y cïng c«ng phu ThÊt CÇm... ®¸nh l¹i...®¸nh l¹i tªn sóc sinh... Hå... KhÊc... Bµn tay cña qu¸i nh©n liÒn rêi ra, luång nhiÖt khÝ thÊm nhËp còng chÊm døt ! TiÓu Thiªn bËt kªu khi nh×n thÊy th©n h×nh cña qu¸i nh©n l¶o ®¶o: - TiÒn bèi!!... Qu¸i nh©n cè më m¾t nh­ng rèt cuéc chØ lµ nh÷ng tia m¾t ®∙ l¹c thÇn ! TiÓu ThiÒn gµo lªn: - TiÒn bèi ! Qu¸i nh©n hÐ miÖng: - Ta... ! Hù ! ThÕ lµ hÕt ! Qu¸i nh©n nh¾m m¾t, ngËm miÖng ! L∙o ®∙ vÜnh viÔn ra ®i! Viiettkiiem..com V e k em com -87- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2