intTypePromotion=1

thiên địa càn khôn - tập 8

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
14
download

thiên địa càn khôn - tập 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 8

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø t¸m C¸ch luyÖn c«ng kú l¹. §ang t×m cã tiÕng hái : r¸o ®Ó an t¸ng qu¸i nh©n, TiÓu Thiªn bçng giËt m×nh v× nghe ®Þa ®iÓm kh« - Ng­¬i kh«ng chÕt? Còng nh­ l∙o quû kia suèt m­êi n¨m qua vÉn sèng? - TiÓu Thiªn quay ng­êi nh×n vÒ phÝa cã tiÕng ph¸t tho¹i: - Lµ l∙o ? Hå Kh¾c Väng ? L∙o ¸c d¹o Linh Hãa x¹ ¸nh m¾t ghª ng­êi nh×n TiÓu Thiªn : - TÝnh danh cña ta lµ do l∙o quû kia nãi cho ng­¬i biÕt ? L∙o cßn nãi nh÷ng g× n÷a víi ng­¬i ? TiÓu Thiªn khiÕp h∙i, kh«ng d¸m nh×n vµo m¾t ¸c nh©n ! Nã tõng b­íc thôt lïi : - Kh«ng...! Kh«ng cßn g× n÷a ! L∙o ®¹o Linh Hãa gÇm lªn: - Nãi dèi !L∙o ph¶i nãi cho ng­¬i biÕt vÒ ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc! TiÓu Thiªn lïi n÷a: - Kh«ng hÒ ! Cã ch¨ng chØ lµ nh÷ng nghi ngê cña l∙o, khiÕn m­êi n¨m tr­íc l∙o ®∙ nhÉn t©m h∙m h¹i chÝnh nghÜa huynh cña l∙o . §ang lóc nãi nh÷ng lêi nµy TiÓu Thiªn v« t×nh ch¹m vµo ¸nh m¾t cña l∙o ®¹o Linh Hãa, ¸nh m¾t trµn ®Çy hung quang cña l∙o khiÕn TiÓu Thiªn kinh t©m ®éng ph¸ch ! Do kinh t©m, khi bÞ vÊp vµo mét m« ®Êt nhá ë phÝa sau, TiÓu Thiªn ph¶i chÊp chíi ng∙ xuèng ! Huþch ! Do bÞ ng∙ bÊt ngê tõ trong ng­êi TiÓu Thiªn liÔn r¬i ra mét chiÕc l¸ nhá ! L∙o ®¹o nh×n thÊy, hai mÊt s¸ng rì - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?! Ph¸t hiÖn ®∙ ®¸nh r¬i mét chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o, TiÓu ThiÖn ®µnh tiÕc rÎ nh¶y lïi l¹i do nh×n thÊy l∙o ®¹o ®ang tung ng­êi lao ®Õn vµ dÔ dµng vå lÊy chiÕc l¸ ! Tho¸ng bÊt ngê v× nhËn ra có nh¶y lïi cña b¶n th©n kh«ng hiÓu sao l¹i nhanh vµ m¹nh ngoµi søc t­ëng, TiÓu Thiªn cµng thªm bÊt ngê khi nghe l∙o ®¹o qu¸t : - Ai ®∙ truyÒn khinh th©n ph¸p cho ng­¬i? Chît hiÓu, có nh¶y nhanh võa råi cã phÇn nµo gièng víi cèng phu khinh th©n ph¸p nh­ ®∙ cã lÇn nh×n thÊy §µm Kho¸t thi triÓn, TiÓu Thiªn biÕt ®Êy lµ do luång nhiÖt khÝ kú bÝ ®∙ ®­îc qu¸i nh©n truyÒn sang! Cho ®©y lµ c¬ héi tèt, TiÓu Thiªn vê nh×n vµo phÝa sau l∙o ®¹o vµ kªu lªn: - Cã ng­êi ®Õn? Lµ Ngò Hµnh Bang ? ! ! -88- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh T­ëng thËt, l∙o ®¹o Linh Hãa quay ng­êi nh×n l¹i! Kh«ng bá lì c¬ héi, TiÓu Thiªn lËp tøc quay ®Çu bá ch¹y... Vï!... Nghe tiÕng ®éng l∙o ®¹o biÕt ®∙ m¾c lîm bÌn quay trë l¹i vµ qu¸t lªn mét tiÕng to nh­ tiÕng sÊm : - TiÓu oa nhi muèn chÕt ! §øng l¹i! Vót ! BiÕt l∙o ®¹o I.inh Hãa thÕ nµo còng ®uæi theo. TiÓu Thiªn ngay khi nh×n thÊy mét khe ®¸ hÑp cã vÎ kh¸ s©u véi chui tät vµo. Vï... ThËt kÞp lóc, TiÓu Thiªn nh×n thÊy l∙o ®¹o vÉn giËn d÷ lao v­ît ngang khe ®¸. Vót ! Chê l∙o ®i thËt l©u cã nghÜa lµ ®ñ xa, TiÓu Thiªn quay ng­êi ®Þnh chui ra. BÊt ngê, nã ph¸t biÖn ë ngay bªn t¶, còng n»m s©u trong khe ®¸, cã mét huyÖt khÈu nhá vµ tõ ®ã thoang tho¶ng ®­a ra tõng lµn giã m¸t ! Kh«ng chót ngÇn ng¹i. TiÓu Thiªn khom ng­êi, chui lu«n vµo huyÖt khÈu! §­îc mét lóc, do huyÖt khÈu thu hÑp TiÓu Thiªn ph¶i n»m s¸t xuèng míi cã thÓ bß qua !... BÊt chît, theo huyÖt khÈu tõ ®©u ®ã ë phÝa tr­íc cø ®­a ®Õn nh÷ng thanh ©m qu¸i l¹... Ç m...Çm...!!! Kinh nghi, TiÓu Thiªn tuy vÉn bß nh­ng lµ bß thËt nhÑ nhµng!... Thanh ©m ®­a ®Õn cµng lóc cµng lín: Ç m...Çm...!!! Thanh ©m vang ®Õn cø ®Òu ®Òu khiÕn TiÓu Thiªn tuy vÉn h∙i sî nh­ng ®∙ dÇn dÇn trÊn tÜnh! Nã bß nhanh h¬n ! BÊt th×nh l×nh huyÖt khÈu nã ®ang bß bçng dèc chói xuèng ! TiÓu Thiªn bÞ r¬i vµ r¬i ®óng vµo lµn n­íc gi¸ l¹nh ! Trong t©m trÝ nã liÒn hiÖn lªn hai ch÷ “N­íc ngÇm! ”! §ã còng lµ lóc toµn th©n nã bÞ n­íc cuèn ®i. µo µo... Cè nhÞn h¬i ®Ó chi tr× sù sèng, TiÓu Thiªn chît hiÓu nh÷ng thanh ©m ®∙ nghe khi n∙y lµ nh÷ng thanh ©m g× ! "Th¸c n­íc! Sau m¹ch n­íc nhÇm sÏ lµ mét th¸c n­íc ? Phen nµy ta e khã toµn m¹ng”. ChØ nghÜ ®­îc ®Õn ®©y, do nhÞn h¬i ®∙ l©u, tri gi¸c cña TiÓu Thiªn dÇn mê ®i ! Nã bÊt tØnh... -89- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh O0o - Chñ nh©n ! Y tØnh råi ! TiÕng h« ho¸n cña mét n÷ nh©n khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i kinh ng¹c vµ më bõng hai m¾t ! Nã ®ang n»m ngöa, ph¶i ! Tr­íc mÆt nã cã Ýt nhÊt lµ ba c¸i ®Çu víi nh÷ng bÝm tãc ®ong ®­a ®ang nh×n nã víi ý vui thÝch ! BÞ n÷ nh©n ng¾m nh×n; cho dï trong sè ba n÷ nh©n nµy cã ®Õn hai ng­êi mµ niªn kû cã thÓ nãi ®¸ng lµ tû tû cña nã , TiÓu Thiªn vÉn ph¶i ng­îng! Nã ngåi bËt dËy ! Vµ nã cµng thªm ng­îng khi ph¸t hiÖn y phôc ní ®ang mÆc còng lµ y phôc cña bän n÷ nh©n. Sù lóng tóng cña nã khiÕn hai n÷ nh©n cao niªn ph× c­êi : - Ng­¬i mÆc y phôc nµy tr«ng xinh ®Ñp nh­ nh÷ng khuª n÷ ®µi c¸c ! - NhÊt lµ ®Ñp h¬n nÕu so víi bé y phôc ®∙ r¸ch n¸t cña ng­¬i ! Nghe nh¾c ®Õn y phôc ®∙ r¸ch n¸t, TiÓu Thiªn hèt ho¶ng: - NhÞ vÞ tû tû ®∙ lµm g× y phôc cña ®Ö ? Mau tr¶ l¹i cho ®Ö ! Mét n÷ nh©n cao niªn ®­a tay chØ qua mét bªn: - Ai thÌm lÊy cña ng­¬i ! Bän ta vÊt ë kia k×a ! §­a m¾t nh×n theo, TiÓu Thiªn mõng rì véi vµng nhµo ®Õn vµ chôp l¹i y phôc cña nã ! Ngì nã ®Þnh mÆc vµo thay cho y phôc n÷ nh©n nã kho¸c trªn ng­êi, n÷ lang thø ba lµ ng­êi cã niªn kû chØ suýt so¸t víi TiÓu Thiªn véi lªn tiÕng: - Huynh bÞ ng∙ vµo n­íc, cã lÏ ®∙ tr¶i qua thêi gian l©u nªn y phôc kh«ng cßn nguyªn vÑn n÷a. Huynh ®ang mÆc t¹m y phôc cña muéi ! Chê l¸t n÷a Xu©n tû tû vÒ, sÏ cã y phôc kh¸c cho huynh ! Nh­ kh«ng quan t©m ®Õn lêi nãi hµm ý gi¶i thÝch ®ã, TiÓu Thiªn véi v∙ cho tay mß t×m trong bäc ¸o ®∙ sòng n­íc cña nã ! Lóc lÊy tay ra, TiÓu Thiªn mõng rì kªu lªn: - Nã vÉn cßn! Hay l¾m ! Nã vÉn cßn ®©y ! Mét n÷ nh©n cao niªn chît bÜu m«i khi nh×n thÊy vËt trªn tay TiÓu Thiªn chØ lµ hai chiÕc l¸ bÐ nhá: - T­ëng g×, chØ lµ hai chiÕc l¸ v« dông ! Ng­¬i ch­a tõng ®­îc ai gi¸o huÊn vÒ c¸ch xö sù víi ©n nh©n sao ? ChÝnh chñ nh©n ta ®∙ ph¸t hiÖn ra ng­¬i vµ ®∙ lÖnh cho bän ta cøu ng­¬i ! Kh«ng nh÷ng thÕ, chñ nh©n ta cßn réng l­îng ban cho ng­¬i chÝnh y phôc mµ chñ nh©n ta thÝch nhÊt. Kh«ng nh÷ng ng­¬i kh«ng cã lêi ®¸p t¹ mµ ng­¬i cßn v× hai chiÕc l¸ cè t×nh lµm l¬ tr­íc lêi gi¶i thÝch cña chñ nh©n ta n÷a ! §ã lµ th¸i ®é cña ng­¬i sao ? -90- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn bÞ quë tr¸ch ®Õn ®á mÆt ! Nã nh×n n÷ lang võa cã nh÷ng lêi nhÑ nhµng víi nã: - ¢n cøu m¹ng cña...Nã bçng dõng lêi v× chît nh×n thÊy ®«i ch©n ®ang ®Ó trÇn cña nã! Nã ®­a m¾t nh×n quanh nh­ muèn t×m kiÕm vµ kªu lªn: - Ch©n cña ®Ö ! Ai trong ch­ vÞ ®∙ cëi bá... N÷ lang nhá tuæi bÊt ngê ®­a cho TiÓu Thiªn mét bao kiÕm cò kü; Huynh ®ang t×m vËt nµy ? Qu¸ mõng, TiÓu Thiªn ®­a tay chép nhanh bao liÕm ! Th¸i ®é cña nã khiÕn hai n÷ nhµn kia bÊt b×nh ! Mét ng­êi giËn d÷ b¶o: - Tr«ng mÆt ng­¬i th× xinh ®Ñp, kh«ng ngê lêi lÏ vÌ th¸i ®é ®Òu lµ v« lÔ! ThËt uæng c«ng bän ta ®∙ c÷u ng­¬i! BiÕt lçi, v¶ l¹i nh÷ng vËt cÇn t×m ®∙ t×m l¹i ®Çy ®ñ, TiÓu Thiªn ®øng lªn, vßng tay thñ lÔ víi tÊt c¶: - Do sî thÊt l¹c nh÷ng di vËt cña ng­êi th©n, tiÓu ®Ö ®∙ cã nh÷ng hµnh vi thÊt lÔ khã thÓ tha thø ! Mét lÔ nµy mong ch­ vi tû tû nhËn cho, gäi lµ sù håi t¹ cña tiÓu ®Ö ! N÷ lang nhá tuæi véi ®­a tay ng¨n l¹i: - Huynh ®õng qu¸ kh¸ch s¸o ! NÕu ®ã lµ nh÷ng di vËt kh«ng thÓ ®Ó mÊt cña huynh, muéi hiÓu, hµnh vi cña huynh chÝ lµ bÊt ®¾c dÜ ! Quay qua hai n÷ nh©n kia n÷ lang lªn tiÕng víi giäng uy quyÒn râ rÖt: - H¹ tû tû, §«ng tû tû! C¶ hai kh«ng ®­îc cø më miÖng ra lµ m¾ng ng­êi! NÕu cßn t¸i ph¹m, muéi lËp tøc tr¶ c¶ hai vÒ cho gia b¸ b¸ qu¶n thóc ! Bän hä cã lÏ chØ lµ thÞ tú cña n÷ lang kia nghe nh­ vËy tá vÎ sî h∙i : - Thuéc h¹ biÕt lçi råi, sÏ kh«ng t¸i ph¹m n÷a, mong chñ nh©n l­îng thø ®õng ®­a thuéc h¹ vÕ víi §¹i l∙o gia ! MØm c­êi, n÷ lang nä quay nh×n TiÓu Thiªn, nãi thËt ng©y th¬: - Hä tuy tèt nh­ng ®«i khi muéi kh«ng thÓ khang däa bä nh­ vËy ! Muéi ë hä Hµ; tªn Nh­ Thñy ! Cßn huynh muéi ph¸i x­ng h« víi huynh nh­ thÕ nµo ®©y? TiÓu Thiªn ngËp ngõng mét lóc míi cã thÓ lªn tiÕng: - M∙i gÇn ®©y tiÓu sinh míi biÕt m×nh ë hä Giang ! TiÓu th­ cø gäi lµ 'Giang Thiªn cho tiÖn! - Giang Thiªn ? Kh«ng ®­îc ! Cã lÏ huynh lín tuæi h¬n muéi, muéi sÏ gäi lµ Giang huynh ! TiÓu Thiªn bèi rèi: - Tuæi cña tiÓu sinh ch­a ®Õn m­êi ba... -91- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh­ Thñy reo lªn: - Ch­a ®Õn nghÜa lµ s¾p ®Õn! Muéi chØ ®óng m­êi hai th«i! Nh­ vËy, huynh ®ñ t­ c¸ch lµm huynh cña muéi råi ! §∙ l©u råi muéi chØ muèn gäi ai ®ã lµ huynh nh­ tr­íc kia muéi ®∙ tõng gäi! TiÓu Thiªn nh¨n mÆt: - TiÓu sinh chØ lµ ng­êi lµ ng­êi tø cè v« th©n, so víi TiÓu th­... Nh­ Thñy vÉn nhanh miÖng: - Muéi còng vËy, ®©u kh¸c huynh ! Song th©n ®∙ mÊt, ®Õn vÞ biÓu huynh n¨m n¨m tr­íc còng bÞ thÊt l¹c! Giang huynh nì nµo kh­íc tõ mét ­íc nguyÖn tÇm th­êng cña muéi ! ? TiÓu Thiªn ®µnh gËt ®Çu: - C¶nh ngé cña tiÓu th­ qu¶ nhiÔn kh«ng kh¸c víi c¶nh ngé tiÓu sinh! Nh­ vËy, tiÓu sinh ®µnh thÊt lÔ xin ®­îc gäi tiÓu th­ lµ Hµ muéi theo ­íc nguyÖn ! Hµ Nh­ Thñy nh¶y reo lªn: - Hay qu¸ ! H¹ tû tû nghe ch­a ? §«ng tû tû nghe ch­a ? Muéi b©y giê cã mét nghÜa huynh råi ®Êy! ThÝch qu¸ ! ThÝch qu¸ ! TiÕng reo cña Hµ Nh­ Thñy võa chÊm døt cïng mét lóc víi viÖc TiÓu Thiªn ph¸t hiÖn cã mét bãng ng­êi ®ang tõ phÝa xa ch¹y ®Õn, mét tiÕng kªu kinh ng¹c còng ®­îc ®­a ®Õn: - §iÒu g× khiÕn chñ nh©n thÝch thó ®Õn vËy ? Vót ! Nh×n ng­êi ®ang lao ®Õn còng lµ mét n÷ nh©n cã niªn kû xÊp xØ nh­ hai thÞ tú H¹ - §«ng c©u hái cña n÷ nh©n nµy chøng tá ®ã ph¶i lµ mét thÞ tú kh¸c, vµ nÕu TiÓu Thiªn ®o¸n kh«ng lÇm th× chÝnh lµ Xu©n tû tû nh­ Hµ Nh­ Thñy khi n∙y cã ®Ò cËp ! Dóng nh­ TiÓu Thiªn ®o¸n, Hµ Nh­ Thñy ®ang lªn tiÕng, nãi víi n÷ nh©n míi ®Õn: - L¹i ®©y nµo, Xu©n tû tû muéi xin dÉn kiÕn, ®©y lµ Giang Thiªn; ng­êi võa ®­îc muéi nhËn lµm nghÜa huynh ! Quay qua TiÓu Thiªn, Nh­ Thñy hín hë: - Cßn Giang huynh, ®©y lµ nh÷ng ng­êi th­êng hay hÇu cËn muéi ! Gia b¸ b¸ vµ mäi ng­êi vÉn gäi hä lµ A Xu©n, A H¹, A §«ng ! NÕu Giang huynh kh«ng ng¹i, h∙y gäi hä nh­ muéi th­êng gäi. TiÓu Thiªn gËt ®Çu : - Xu©n tû tû ! §Ö ®­îc cøu m¹ng tÊt ph¶i cã phÇn cña Xu©n tû ! §Ö sÏ kh«ng quªn ®¹i ©n nµy cña ch­ vÞ tû tû ! A Xu©n mØm c­êi, hßa víi nçi vui mõng cña Nh­ Thñy: -92- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Giang huynh ®Ö chí kh¸ch s¸o! BÊt luËn ai, nÕu ®­îc tÖ chñ nh©n xem träng vµ ng­êi ®ã nÕu còng muèn ®èi xö tèt víi tÖ chñ nh©n, A Xu©n nµy sÏ xem ng­êi ®ã ngang hµng víi chñ nh©n ! §­a m¾t nh×n Nh­ Thñy, A Xu©n b¶o: - Lóc thuéc h¹ vµo trÊn thµnh, thùc hiÖn viÖc chñ nh©n sai b¶o, cã nhËn ®­îc tin truyÒn cña §¹i l∙o gia! ý cña ®¹i l∙o gia lµ... Nh­ Thñy xua tay ng¨n l¹i : - Gia b¸ b¸ chØ muèn gäi ta vÒ th«i ®iÒu ®ã kh«ng cÇn ph¶i véi ! Cßn viÖc muéi nhê Xu©n tû ®∙ thùc hiÖn ®Õn ®©u ?... A Xu©n véi v∙ trao cho Hµ Nh­ Thñy mét bäc v¶i: Thuéc h¹ ®∙ mua ®ñ! Hy väng sÏ võa víi Giang huynh ®Ö! BiÕt ®ã lµ y phôc cña m×nh, TiÓu Thiªn ®­a tay ®ãn lÊy, ®ång thêi cßn hái A Xu©n: - §Ö ph¸i thay ®æi y phôc, Xu©n tû... HiÓu ý. A Xu©n ®­a tay chØ vµo mét rÆng liÔu phÝa xa: - Cç xe cña chñ nh©n ®ang ë ®ã. Giang huynh ®Ö nÕu kh«ng ng¹i xin cø dïng t¹m . TiÓu Thiªn nµo d¸m chÇn chõ, véi vµng r¸o b­íc ®i ®Õn n¬i A Xu©n chØ! Mét lóc sau, khi quay trë l¹i, tay TiÓu Thiªn vÉn cÇm bäc v¶i vµ bªn trong b©y giê lµ y phôc cña Nh­ Thuû nay ®∙ ®­îc TiÓu Thiªn thay ra. Trao tr¶ cho A xu©n. TiÓu Thiªn lóng tóng nãi kh«ng ra tiÕng - Xu©n tû ? C¸i nµy... µ... µ... A Xu©n mØm c­êi nhËn lÊy bäc v¶i: - §∙ lµ nghÜa huynh cña tÖ chñ nh©n, chØ mong sau nµy Giang huynh ®Ö lu«n ®èi xö tèt, ®õng bao giê ®Ó tÖ chñ nh©n buån phiÒn ! Lµm ®­îc ®iÒu nµy, ®ã lµ c¸ch Giang huynh ®Ö b¸o ®¸p bao c«ng khã cña bän ta, hµ tÊt ph¶i nãi lªn nh÷ng lêi ®¸p t¹ s¸o rçng. Kh«ng riªng g× A Xu©n, nh­ sau nµy TiÓu Thiªn môc kÝch. A §«ng, A H¹ ®Òu lu«n quan t©m ®Õn Hµ Nh­ Thuû ! Hä mÕn Nh­ Thuû, cø nh­ gi÷a hä kh«ng ph¶i lµ chñ béc mµ lµ tû muéi cïng chung cèt nhôc. Do ®ã thay v× nãi lªn nh÷ng lêi s¸o rçng hoµn toµn v« Ých, TiÓu Thiªn bçng thèt lªn nh÷ng lêi nãi xuÊt ph¸t tõ ®¸y lßng: - TiÓu ®Ö hiÓu råi ! Lµ huynh muéi, nÕu cÇn tiÓu ®Ö thµ chÊp nhËn khæ lôy vÕ phÝa m×nh cßn h¬n lµ ®Ó Nh­ Thñy muéi g¸nh chÞu! C©u nãi cña TiÓu Thiªn võa døt, trªn s¾c mÆt cña A Xu©n ngoµi nh÷ng biÓu hiÖn hµi lßng d­êng nh­ cßn cã thªm sù ngì ngµng! §iÒu ®ã khiÕn TiÓu Thiªn nghi hoÆc, ngì ®∙ nãi ®iÒu g× ®ã kh«ng ®óng! Vµ TiÓu Thiªn chØ hiÓu tÊt c¶ khi nghe Hµ Nh­ Thuû ®éi nhiªn lªn tiÕng: -93- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - VËy lµ ®óng nh­ dù ®Þnh! Xu©n tû ! Muéi giao cho Xu©n tû toµn quyÒn ®iÒu ®éng! Víi s¾c mÆt thËt khÈn tr­¬ng, A Xu©n lËp tøc ph©n phã: - LÖnh cña §¹i l∙o gia tuy kh«ng r« rµng nh­ng thuéc h¹ hiÓu ngay b©y giê ch­a ph¶i lµ lóc chóng ta quay vÒ s¬n m«n ! H¹ muéi, §«ng muéi ? Hai ng­êi mau ®­a chñ nh©n vµ Giang huynh ®Ö vµo xe ! Sau khi c¶i trang xong, chóng ta Cïng ®­a chñ nh©n ®Õn §éng §×nh Hç ! Nhanh lªn nµo ! Còng khÈn tr­¬ng kh«ng kÐm A Xu©n , A H¹ vµ A §«ng cïng véi v∙ ch¹y vÕ phÝa cç xe ! Kinh ng¹c, TiÓu Thiªn hái Nh­ Thñy: - §iÒu g× ®∙ x¶y ra ? D­êng nh­ mäi ng­êi ®Þnh ®i ®Õn mét n¬i nµo kh¸c vµ b©y giê ph¶i chuyÓn h­íng trë vÒ phÝa §éng §×nh Hç ? Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu thõa nh©n: - Bän muéi xa nhµ ®∙ l©u, ®ang ®Þnh quay vÒ Giang Nam ! Nh­ng nh­ Xu©n tû ®­a tin, ë s¬n m«n hiÖn ®ang x¶y ra biÕn lo¹n, ®¹i l∙o gia mµ Xu©n tû võa nh¾c...chÝnh lµ §¹i s­ b¸ cña muéi, §¹i s­ b¸ sî muéi bÞ liªn luþ nªn cã lÖnh ng¨n c¶n bän muéi håi s¬n! Bän muéi ®µnh ph¶i chän gi¶i ph¸p kh¸c lµ ®i ®Õn §éng §×nh Hå, n¬i Tam s­ c« cña muéi ®ang c­ ngô ! TiÓu Thiªn hoang mang: - VËy cßn tiÓu huynh; kh«ng lÏ tiÓu huynh còng ph¶i ®i theo Hµ muéi? Hµ Nh­ Thñy c­êi nhÑ: - §óng lý ra, nh­ Xu©n tû ®∙ bµn, trong hoµn c¶nh nµy bän muéi ®µnh ph¶i chia tay víi huynh ! Nh­ng nh­ muéi gi¶i thÝch vµ còng nhê c©u nãi kh¶ng kh¸i võa råi cña huynh xem ra A Xu©n ®∙ chÞu theo ý muéi ! NghÜa lµ sÏ cho huynh ®i cïng ? ThÕ nµo ! Hay huynh ®∙ cã n¬i cÇn ph¶i ®i, kh«ng tiÖn ®i chung ®­êng víi muéi ? TiÓu Thiªn ®ang muèn ®Õn Giang Nam hoÆc §éng §×nh Hå, gÆp c¬ héi nµy cã lý nµo TiÓu Thiªn bá qua ! TiÓu Thiªn mØm c­êi: - Nãi nh­ vËy, nÕu võa råi kh«ng cã lêi høa cña tiÓu huynh. Xu©n tû vµ c¶ Hµ muéi n÷a v× kh«ng tin sÏ kh«ng chÊp thuËn cho tiÓu huynh ®i chung ®oµn? A Xu©n ®ang quay l¹i vµ ®∙ nghe c©u TiÓu Thiªn hái ! A Xu©n lªn tiÕng: - Giang huynh ®Ö nÕu cã phiÒn tr¸ch th× xin cø phiÒn tr¸ch ta! Ta ®∙ nghÜ, lÇn ®i nµy thÕ nµo còng ch¹m c­êng ®Þch, nÕu Giang huynh ®Ö kh«ng thËt lßng nh­ tÖ chñ nh©n ®∙ thËt lßng, bän ta ®©u thÓ v× mét ng­êi xa l¹ mµ ph¶i tù g¸nh thªm phiÒn n∙o! Nh­ng b©y giê th× kh¸c, Giang huynh ®Ö hoÆc thËt t©m hoÆc nhê khÐo nãi ®∙ khiÕn tÖ chñ nh©n vui lßng! Bän ta dï ph¶i chÞu Ýt nhiÒu t©n khæ quyÕt kh«ng ®Ó Giang huynh ®Ö gÆp nguy hiÓm ! Dï A Xu©n ®∙ lªn tiÕng nãi nh­ng TiÓu Thiªn hÇu nh­ vÉn kh«ng nhËn ra A Xu©n trong lèt c¶i trang thÇn diÖu! -94- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Víi chiÕc roi da cÇm trªn tay, ®Çu ®­îc mét d¶i lôa cét chÆt che ®i nh÷ng län tãc mÒm m¹i vµ tha th­ít cña n÷ nh©n, víi c¸ch phôc søc míi, A Xu©n hiÖn giê tr«ng ra d¸ng mét xa phu s½n sµng ra roi ®iÒu ®éng cç xe song m∙ l¨n b¸nh! Còng VËy, khi A H¹ vµ A §«ng xuÊt hiÖn trong bé d¹ng míi, TiÓu Thiªn nh×n hä thËt gièng nh÷ng ®¹i h¸n uy m∙nh: ®ao cµi ngang l­ng vµ tuÊn m∙ lµm ch©n ! Hä ®ang ®­a cç xe song m∙ ®Õn! §­a tay vÐn rÌm, A Xu©n hèi thóc: - Chñ nh©n vµ Giang huynh ®Ö mau vµo xe! Chóng ta cÇn ph¶i lªn ®­êng ngay!... Do h∙y cßn nhá nªn gi÷a Hµ Nh­ Thñy lµ TiÓu Thiªn hÇu nh­ ch­a l­u t©m ®Õn vÊn ®Õn tþ hiÒm nam n÷, c¶ hai th¶n nhiªn chui vµo cç xe! Sau khi bu«ng kÝn rÌm, A Xu©n l¹i lín tiÕng ®iÕu ®éng: - H¹ muéi ®i phÝa tr­íc më ®­êng! §«ng muéi ®o¹n hËu vµ ®õng quªn l­u l¹i ¸m ký ®Ó sau nµy Thu muéi dÔ t×m ! §i nµo ! Trãt !... Vung roi da. A Xu©n lËp tøc cho cç xe phi n­íc ®¹i!... §­a m¾t nh×n ra ngoµi. TiÓu Thiªn còng ph¶i thÇn phôc tµi kþ m∙ ®iªu luyÖn cña A H¹ Vµ A §«ng c¶ hai, mét ch¹y tr­íc mét ®i ë phÝa sau, kh«ng hÒ lµm chËm c­íc tr×nh cña cç xe mµ còng kh«ng t¹o kho¶ng c¸ch qu¸ xa so víi cç xe ! TiÓu Thiªn kinh ng¹c nh×n Nh­ Thñy: - TiÓu huynh kh«ng ngê bän hä lµ ng­êi thuéc giíi vâ l©m ! Nh×n hä nµo ai d¸m b¶o hä lµ n÷ nh©n? Hµ Nh­ Thñy còng tá ra kinh ng¹c: Giang huynh kh«ng biÕt vâ c«ng ­ ? Muéi thËt kh«ng ngê ®Êy ! TiÓu Thiªn thë ra: - ThËt sù th×... tiÓu huynh ch­a tõng luyÖn vâ. Hµ muéi tin lay kh«ng còng kh«ng hÒ g×, bÊt qu¸ tiÓu huynh võa ®­îc mét l∙o nh©n v« danh ban truyÒn cho Ýt néi lùc ! NÕu sau ®ã l∙o nh©n kh«ng chÕt ®i, cã lÏ tiÓu huynh sÏ kh«ng l©m n¹n vµ còng kh«ng bao giê gÆp Hµ muéi! Nh­ Thñy ®éng t©m: - Gi÷a huynh vµ l∙o nh©n ®ã cã quan hÖ nh­ thÕ nµo ? Sao l∙o bçng d­ng ban tÆng néi lùc cho huynh ? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu tá ý thÊt väng: - TiÓu huynh chØ t×nh cê gÆp l∙o! Vµ cho ®Õn giê tiÓu huynh vÉn ch­a biÕt râ tÝnh danh cña l∙o ! - L∙o truyÒn cho huynh bao nhiªu néi lùc ? TiÓu Thiªn ®¸p theo sù hiÓu biÕt: - L∙o mang th­¬ng tÝch ®∙ l©u, theo l∙o nãi...chØ ®é m­êi n¨m c«ng phu tu vi g× ®ã! -95- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - M­êi n¨m ? VËy lµ néi lùc cña huynh cao th©m h¬n muéi rçi! Nh­ ®∙ nghe nh÷ng lêi nµy, A Xu©n ngåi ë phÝa ngo¹i bçng hái väng vµo: - Giang huynh ®Ö cã th©n thÕ nhø thÕ nµo?... Kh«ng muèn t¹o thªm nghi kþ cho A Xu©n. TiÓu Thiªn ®¸p: - TiÓu ®Ö tõ nhá ®∙ c«i cót, kh«ng râ gia thÕ ra sao ! Hä Giang cña ®Ö lµ do ®Ö thuËn miÖng nãi ra, nh©n c©u chuyÖn tiÓu ®Ö r¬i vµo n­íc vµ nhê ®ã ®­îc gÆp gì Hµ muéi! A Xu©n µ lªn mét tiÕng: - Nh÷ng g× Giang huynh ®Ö võa nãi ®Òu lµ sù thËt ?! TiÓu Thiªn nh×n th¼ng vµo m¾t Hµ Nh­ Thñy: - Còng nh­ nh÷ng lêi thËt t©m tiÓu ®Ö ®∙ biÓu lé víi Hµ muéi, nh÷ng g× ®Ö ®∙ nãi hoµn toµn lµ sù thËt, kh«ng hÒ cã ®Õn nöa lêi dèi tr¸ ! Bøc rÌm ng¨n c¸ch gi÷a A Xu©n vµ cç xe bçng bËt tung lªn ! Vµ TiÓu Thiªn thËt sù bµng hoµng khi nhËn ra tay cña A Xu©n võa lao qua tÊm rÌm vµ chép m¹nh vµo ®Çu vai nã! Nh×n râ s¾c mÆt sî h∙i cña TiÓu Thiªn, A Xu©n thu tay vÒ víi mét nô c­êi hµi lßng: - Kh«ng kÞp cã ph¶n øng, qu¶ nhiªn ch­a tõng luyÖn qua c«ng phu ! Trong kinh m¹ch xuÊt hiÖn luång ch©n khÝ b¶o hé, néi lùc nµy ngang víi m­êi n¨m c«ng phu! Ta tin Giang huynh ®Ö! Bu«ng rÌm xuèng, A Xu©n quay l¹i nhiÖm vô víi cç xe vÉn ®Òu ®Òu lao ®i ! Hµ Nh­ Thñy khÏ c­êi thµnh tiÕng: - Trong bän hä Xu©n H¹ Thu §«ng, Xu©n tû tú lµ ng­êi muéi tin t­ëng nhÊt ! §iÒu g× Xu©n tû tin th× muéi còng tin! Giang huynh ®õng phiÒn tr¸ch Xu©n tû ! TiÓu Thiªn lÊc ®Çu: - Kh«ng nh÷ng kh«ng phiÒn tr¸ch mµ tiÓu huynh cßn c¶m thÊy tù thÑn víi b¶n th©n ! Hµ muéi nÕu muèn, ®õng gäi ta lµ Gi¹ng huynh n÷a! Hµ Nh­ 'Thñy còng l¾c ®Çu, lµm cho hai bÝm tãc bu«ng l¬i cø ®ung ®­a qua l¹i: - T¹m thêi huynh ch­a minh b¹ch gia thÕ, muéi vÉn sÏ gäi lµ Giang huynh! Giang lµ s«ng vµ Hµ còng lµ s«ng, muéi thÝch ch÷ Giang nµy. Vµ tr­íc khi TiÓu Thiªn kÞp cã ph¶n øng, Hµ Nh­ Thñy ®ét nhiªn nãi väng ra ngoµi víi A Xu©n: - Xu©n tû nghÜ sao ? Chóng ta cã cÇn thÒm trî thñ kh«ng? A Xu©n ë bªn ngoµi c­êi väng vµo: - Thuéc h¹ còng ®ang nghÜ ®Õn ®iÒu nµy ! Nh­ng do chñ nh©n ch­a ®­îc phÐp cña lÖnh s­ nªn kh«ng thÓ tù quyÕt ®Þnh, thuéc h¹ xin m¹n phÐp truyÒn cho y chót c«ng phu cña thuéc ha, Chñ nh©n nghÜ sao ? Hµ Nh­ Thñy nh¸y m¾t víi TiÓu Thiªn: -96- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Gia s­ ®øng ë hµng thø hai, sau ®¹i s­ b¸ vµ tr­íc Tam s­ c« ! Bän Xu©n tû ®­îc gia s­ nuèi nÊng tõ bÐ tuy kh«ng b¸i s­ nh÷ng còng ®­îc gia s­ chØ ®iÓm mét Ýt c«ng phu, mçi ng­êi mét thø c«ng phu kh¸c nhau ! Xu©n tû luyÖn ch­ëng, Thu tû luyÖn khinh c«ng cßn H¹ tý vµ §«ng tû th× chuyªn luyÖn ®ao kiÕm ? HiÓu ý cña Nh­ Thñy qua c¸i nh¸y mÊt, TiÓu Thiªn lín tiÕng nãi väng ra: - TiÓu ®Ö tuy cã néi lùc nh­ng kh«ng biÕt c¸ch vËn dông! NÕu Xu©n tû h¹ cè chØ gi¸o tiÓu ®Ö cung kÝnh kh«ng b»ng tu©n lÖnh! Bøc rÌm l¹i ®­îc vÐn lªn cho TiÓu Thiªn nh×n thÊy trªn tay A Xu©n võa ®­a vµo cã c©m theo mét m¶nh giÊy xÕp nhá! TiÓu Thiªn nghe A Xu©n c¨n dÆn: - §©y lµ khÈu quyÕt ®Ó luyÖn Tam Phong ch­ëng, ba chiªu chÝn thøc! C«ng phu nµy t¹m ®ñ cho Giang huynh ®Ö tù phßng th©n, h∙y nhËn lÊy ! Võa ®­a tay tiÕp nhËn, TiÓu Thiªn l¹i nghe A Xu©n b¶o: - Ta kh«ng thÝch nghe nh÷ng lêi ®¸p t¹ kh¸ch s¸o chØ mong Giang huynh ®Ö h∙y ghi nhí nh÷ng g× ®∙ høa lµ ®ñ råi ! BiÕt A Xu©n muèn nh¾c ®Õn viÖc kÕt huynh muéi víi Hµ Nh­ Thñy, lêi ®¸p t¹ TiÓu Thiªn ®ang ®Þnh thèt ra ®µnh ph¶i thu l¹i. Thay vµo ®ã, TiÓu Thiªn khÏ b¶o: - TiÓu ®Ö hiÓu råi Hµ Nh­ Thñy thóc hèi TiÓu Thiªn: - Tuy muéi ch­a tõng thö luyÖn qua Tam Phong Ch­ëng nh­ng nÕu cã chç nµo Giang huynh kh«ng hiÓu, muéi sÏ gióp huynh? Nh×n vµo m∙nh giÊy vµ sau khi ®äc l­ít qua, TiÓu Thiªn c­êi g­îng: - §õng nãi lµ cã mét vµi chç kh«ng hiÓu, nh÷ng g× ®­îc Xu©n tû ghi ë ®©y, tiÓu huynh ®Õn nghe nãi còng ch­a bao giê ®­îc nghe! Nh­ c©u nµy ch¼ng h¹n: “§­a néi lùc tõ §an ®iÒn truyÒn theo Nh©m m¹ch ®Ó ®Õn tËn ch­ëng tay...”! §an ®iÒn lµ g× ? Nh©m m¹ch l¹ g× ? HÌ Nh­ Thñy trßn m¾t: - §ã lµ nh÷ng ®¹i huyÖt quan hÖ ®Õn viÖc vËn dông ch©n nguyªn. Giang huynh kh«ng biÕt thËt sao ? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu vµi l­ît: - TiÓu huynh ch­a ®­îc ai khai hãa hoÆc chØ ®iÓm, ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ biÕt! Hµ Nh­ Thñy sau mét lóc nh×n s÷ng liÒn b¾t ®Çu gi¶i thÝch cho TiÓu Thiªn hiÓu : - §¹i huyÖt §an §iÒn lµ n¬i ph¸t sinh còng lµ n¬i tÝch tô néi lùc. Giang huynh nÕu b©y giê khÏ vËn lùc ¾t sÏ c¶m nhËn n¬i bÊt ®Çu dÉn l­u mét luång nhiÖt khÝ! N¬i ®ã gäi lµ §an ®iÒn ! TiÓu Thiªn lµm theo vµ ph¶i kªu lªn mõng rì víi mét tay ®Æt vµo bông d­íi: -97- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - TiÓu huynh nhËn ra råi ! HuyÖt §an §iÒn n»m ë ®©y ph¶i kh«ng?! Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu: - Trªn huyÖt §an §iÒn mét Ýt, theo h­íng ch©n nguyªn ®ang dÉn l­u, Giang huynh sÏ nhËn thÊy sù thóc ®Èy nhÌ nhÑ tõ huyÖt KhÝ H¶i ! Cø nh­ thÕ, hoÆc b»ng tay hoÆc chØ b»ng lêi nãi. Hµ Nh­ Thñy tuÇn tù chØ cho TiÓu Thiªn nhËn biÕt bé vÞ cña m­êi hai ®¹i huyÖt vµ gÇn mét tr¨m linh t¸m trung huyÖt! §Õn lóc Hµ Nh­ Thñy ®Þnh chØ ®iÓm thªm vÞ trÝ cña c¸c tiÓu huyÖt ®¹o, A Xu©n nh­ ®∙ l¾ng nghe tõ ®Çu bçng nãi väng vµo. - ChØ dÉn mét lóc nhiÒu nh­ thÕ, chñ nh¨n kh«ng sî Giang huynh ®Ö kh«ng nhí hÕt sao ? TiÓu Thiªn lËp tøc øng tiÕng ®¸p l¹i: - Xu©n tû ®õng lo, tiÓu ®Ö ®∙ ghi nhí tÊt c¶ rèi ! Hµ Nh­ Thñy kinh ng¹c: - Giang huynh nhí hÕt thËt sao? Tr­íc kia muéi ph¶i n¨m b¶y ngµy míi cã thÓ ghi nhí t­êng tËn ! §¸ng lý muéi kh«ng nªn nãi tÊt c¶ cïng mét lóc. Giang huynh ch¾c ch¾n sÏ lÉn lén! TiÓu Thiªn mØm c­êi: - Kh«ng thÓ nµo lÉn lén ®­îc ! §Ó tiÓu huynh nãi l¹i cho Hµ muéi nghe! §©y nµy, c¸c ®¹i huyÖt vµ trung huyÖt ®­îc ph©n bæ ®Òu cho hai m¹ch Nh©m §èc! Theo Nh©m m, tõ §an §iÒn trë lªn sÏ lµ c¸c huyÖt : KhÝ h¶i, Toµn c¬, Trung vü, Cù cèt... Cø nh­ thÕ TiÓu Thiªn võa ®äc võa dïng tay chØ vµo th©n m×nh n¬i cã c¸c huyÖt ®¹o võa ®äc. Nghe xong, chÝnh A Xu©n kinh nghi, ph¶i ®­a ®Çu qua bøc rÌm: - Giang huynh ®Ö chØ míi häc sao l¹i nhí ®­îc ngay? BiÕt râ ë A Xu©n ®ang cã sù nghi ngê TiÓu Thiªn lóng tóng gi¶i thÝch: - §Ö vÉn th­êng nh­ vËy, c¸c kinh s¸ch ®äc qua nhiÒu l¾m lµ hai hoÆc ba lÇn ®∙ thuéc. ThËt bÊt ngê. A Xu©n nhanh tay chép l¹i m¶nh giÊy kh n∙y ®∙ trao cho TiÓu Thiªn: - Nh÷ng g× cã ghi trong nµy ®∙ ®­îc Giang huynh ®Ö nh×n qua råi! Giang huynh ®Ö thö ®äc l¹i cho ta nghe xem? Nh¾m chÆt hai m¾t ®Ó nhí l¹i, vµ TiÓu Thiªn sau khi më m¾t h¾n b¾t ®Çu ®äc lu«n mét h¬i: “Muèn vËn dông néi lùc ®Ó biÕn thµnh Tam phong ch­ëng, ë ®Ö nhÊt thiªu cã ba thøc! Thøc thø nhÊt lµ ph¶i ®­a ch©n nguyªn tõ §an §iÒn qua chÝ H¶i ®Õn Khóc Tr×...” -98- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn cµng ®äc th× A Xu©n cµng kinh n¹c! V× nã ®äc nh­ ng­êi ®∙ tõng häc ®Õn l­u th«ng, ngo¹i trõ nh÷ng sai sèt kh«ng ®¸ng kÓ! A Xu©n nh­ vÉn ch­a tin, bÊt ngê lªn tiÕng gäi A H¹: - H¹ muéi ? H∙y cho ta t¹m m­în khÈu quyÕt Tam Phong KiÕm cña muéi ! Nh÷ng g× x¶y ra trong xe d­êng nh­ còng ®­îc A H¹ vµ A §«ng nghe hÕt ! Do ®ã, cã tiÕng A §«ng kªu lªn: - KhÈu quyÕt cña Tam Phong §ao khã nhí h¬n, Xu©n tû h∙y thö l¹i xem nµo ? Nh­ A §«ng võa nÐm cho A Xu©n mét m¶nh giÊy t­¬ng tù m¶nh giÊy tr­íc, TiÓu Thiªn l¹i nh×n thÊy c¸nh tay cña A Xu©n ®­a qua tÊm rÌm: - Giang huynh ®Ö cÇn bao l©u ®Ó thuéc hÕt khÈu quyÕt nµy? TiÓu ThiÖn nhËn lÊy m¶nh giÊy vµ ®äc l­ít qua! Sau mét thêi gian ®ñ cho TiÓu Thiªn nÕu nhanh l¾m th× còng chØ ®äc hai l­ît, TiÓu Thiªn tr¶ m¶nh giÊy vµo tay A Xu©n: - TiÓu ®Ö ghi nhí hÕt råi ! Xu©n tû nghe thö nµy : "§ao ph¸p ph¶i c­¬ng m∙nh nªn lùc ®¹o ph¸i ®­îc phæ vµo th©n ®ao. Muèn nh­ thÕ, ch©n nguyªn néi lùc thay v× truyÒn t©m ch­ëng ph¶i b¾t ®Çu tõ uyÓn m¹ch th«ng qua th©n ®ao. C¸ch biÕn chiªu nh­ sau...” A Xu©n chê khi TiÓu Thiªn ®äc xong míi kªu lªn th¶ng thèt: - Hoµn toµn ®óng víi khÈu quyÕt Tam Phong §ao ! §«ng muéi c¶m thÊy thÕ nµo? A H¹ cã phÇn bÊt phôc bçng cho ngùa ch¹y chËm l¹i! Khi ®∙ ch¹y ngang bµng víi cç xe, A H¹ vÐn rÌm vµ trao cho TiÓu Thiªn mét quyÓn s¸ch máng: - §©y lµ yÕu quyÕt ®Ó luyÖn néi c«ng. NÕu Giang huynh ®Ö sau khi ®äc qua mét l­ît mµ vÉn cã thÓ ghi nhí tÊt c¶, nã sª thuéc vª Giang huynh ®Ö! Hµ Nh­ Thñy kinh t©m : - H¹ tû tû ! §ã chÝnh lµ... A H¹ C­íp lêi: - Kh«ng sai ! T©m ph¸p nµy lµ do lÖnh s­ giao cho thuéc h¹, b¶o ph¶i trao tËn tay §¹i l∙o gia ! Cã nh­ thÕ míi cã thÓ minh chøng, hoÆc Giang huynh ®Ö lµ ng­êi thËt sù toong tuÖ hoÆc chóng ta ®∙ bÞ Giang huynh ®Ö gië trß ! Chñ nh©n yªn t©m, yÕu quyÕt nµy ch­a thËt sù ®Çy ®ñ chóng ta kh«ng ng¹i c«ng phu bæn m«n lËu truyÒn! Hµ Nh­ Thñy lÆng ng­êi nh×n TiÓu Thiªn ®ang chó t©m chó môc dån vµo quyÓn s¸ch máng! Nh­ A H¹ ®ang dâi nh×n, TiÓu Thiªn chØ ®äc qua mét l­ît lµ lËp tøc trao . tr¶ cho A H¹ ! A H¹ kinh nghi: - Giang huynh ®Ö ®∙ thuéc? -99- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn gËt ®Çu vµ võa nh¾m mÊt võa ®äc l¹i toa bé, trong khi A H¹ ph¶i dß theo s¸ch... - “Tõ thña Hång Hoang vò trô lµ mét khèi h­ v«? Cã Cã Cùc th× ph¶i cã H÷u Cùc ! H­ v« sinh L­ìng nghi, L­ìng nghi sinh Tø T­îng. Sau Tø T­îng lµ B¸t Qu¸i, Ngò hµnh ! Trong B¸t qu¸i chØ cã Cµn- vµ Kh«n lµ chñ ®¹o...” A H¹ do qu¸ kinh ng¹c nªn quªn viÖc ®iÒu ®éng tuÊn m∙! V× thÕ, khi TiÓu Thiªn døt lêi, H¹ ph¬i mÊy lÇn giôc ngùa míi cã thÓ ch¹y ngang hµng víi cç xe! A H¹ nh×n TiÓu Thiªn nh­ nh×n mét qu¸i vËt: - Lµm c¸ch nµo Giang huynh ®Ö cã thÓ ghi nhí tÊt c¶ chØ sau mét lÇn ®äc qua? TiÓu Thiªn nhón vai: - §Ö kh«ng biÕt ! Cã lÏ nh­ H¹ tû tû võa nãi, ®Ö thËt sù ®­îc cao xanh phó cho th«ng tuÖ kh¸c ng­êi? Hµ Nh­ Thñy xua tay ®Þnh b¶o A H¹ h∙y trë l¹i nhiÖm vô, th× ë phÝa tr­íc bçng nghe tiÕng A Xu©n h« ho¸n: - TÊt c¶ h∙y cÈn träng ng­êi ë phÝa tr­íc! Viiettkiiem..com V e k em com - 100 - Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2