Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên địa càn khôn - tập 8

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

93
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên địa càn khôn - tập 8

 1. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Håi thø t¸m C¸ch luyÖn c«ng kú l¹. §ang t×m cã tiÕng hái : r¸o ®Ó an t¸ng qu¸i nh©n, TiÓu Thiªn bçng giËt m×nh v× nghe ®Þa ®iÓm kh« - Ng­¬i kh«ng chÕt? Còng nh­ l∙o quû kia suèt m­êi n¨m qua vÉn sèng? - TiÓu Thiªn quay ng­êi nh×n vÒ phÝa cã tiÕng ph¸t tho¹i: - Lµ l∙o ? Hå Kh¾c Väng ? L∙o ¸c d¹o Linh Hãa x¹ ¸nh m¾t ghª ng­êi nh×n TiÓu Thiªn : - TÝnh danh cña ta lµ do l∙o quû kia nãi cho ng­¬i biÕt ? L∙o cßn nãi nh÷ng g× n÷a víi ng­¬i ? TiÓu Thiªn khiÕp h∙i, kh«ng d¸m nh×n vµo m¾t ¸c nh©n ! Nã tõng b­íc thôt lïi : - Kh«ng...! Kh«ng cßn g× n÷a ! L∙o ®¹o Linh Hãa gÇm lªn: - Nãi dèi !L∙o ph¶i nãi cho ng­¬i biÕt vÒ ThÊt CÇm TuyÖt Ho¸ Khóc! TiÓu Thiªn lïi n÷a: - Kh«ng hÒ ! Cã ch¨ng chØ lµ nh÷ng nghi ngê cña l∙o, khiÕn m­êi n¨m tr­íc l∙o ®∙ nhÉn t©m h∙m h¹i chÝnh nghÜa huynh cña l∙o . §ang lóc nãi nh÷ng lêi nµy TiÓu Thiªn v« t×nh ch¹m vµo ¸nh m¾t cña l∙o ®¹o Linh Hãa, ¸nh m¾t trµn ®Çy hung quang cña l∙o khiÕn TiÓu Thiªn kinh t©m ®éng ph¸ch ! Do kinh t©m, khi bÞ vÊp vµo mét m« ®Êt nhá ë phÝa sau, TiÓu Thiªn ph¶i chÊp chíi ng∙ xuèng ! Huþch ! Do bÞ ng∙ bÊt ngê tõ trong ng­êi TiÓu Thiªn liÔn r¬i ra mét chiÕc l¸ nhá ! L∙o ®¹o nh×n thÊy, hai mÊt s¸ng rì - Cöu DiÖp Tö Linh Th¶o ?! Ph¸t hiÖn ®∙ ®¸nh r¬i mét chiÕc l¸ Tö Linh Th¶o, TiÓu ThiÖn ®µnh tiÕc rÎ nh¶y lïi l¹i do nh×n thÊy l∙o ®¹o ®ang tung ng­êi lao ®Õn vµ dÔ dµng vå lÊy chiÕc l¸ ! Tho¸ng bÊt ngê v× nhËn ra có nh¶y lïi cña b¶n th©n kh«ng hiÓu sao l¹i nhanh vµ m¹nh ngoµi søc t­ëng, TiÓu Thiªn cµng thªm bÊt ngê khi nghe l∙o ®¹o qu¸t : - Ai ®∙ truyÒn khinh th©n ph¸p cho ng­¬i? Chît hiÓu, có nh¶y nhanh võa råi cã phÇn nµo gièng víi cèng phu khinh th©n ph¸p nh­ ®∙ cã lÇn nh×n thÊy §µm Kho¸t thi triÓn, TiÓu Thiªn biÕt ®Êy lµ do luång nhiÖt khÝ kú bÝ ®∙ ®­îc qu¸i nh©n truyÒn sang! Cho ®©y lµ c¬ héi tèt, TiÓu Thiªn vê nh×n vµo phÝa sau l∙o ®¹o vµ kªu lªn: - Cã ng­êi ®Õn? Lµ Ngò Hµnh Bang ? ! ! -88- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 2. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh T­ëng thËt, l∙o ®¹o Linh Hãa quay ng­êi nh×n l¹i! Kh«ng bá lì c¬ héi, TiÓu Thiªn lËp tøc quay ®Çu bá ch¹y... Vï!... Nghe tiÕng ®éng l∙o ®¹o biÕt ®∙ m¾c lîm bÌn quay trë l¹i vµ qu¸t lªn mét tiÕng to nh­ tiÕng sÊm : - TiÓu oa nhi muèn chÕt ! §øng l¹i! Vót ! BiÕt l∙o ®¹o I.inh Hãa thÕ nµo còng ®uæi theo. TiÓu Thiªn ngay khi nh×n thÊy mét khe ®¸ hÑp cã vÎ kh¸ s©u véi chui tät vµo. Vï... ThËt kÞp lóc, TiÓu Thiªn nh×n thÊy l∙o ®¹o vÉn giËn d÷ lao v­ît ngang khe ®¸. Vót ! Chê l∙o ®i thËt l©u cã nghÜa lµ ®ñ xa, TiÓu Thiªn quay ng­êi ®Þnh chui ra. BÊt ngê, nã ph¸t biÖn ë ngay bªn t¶, còng n»m s©u trong khe ®¸, cã mét huyÖt khÈu nhá vµ tõ ®ã thoang tho¶ng ®­a ra tõng lµn giã m¸t ! Kh«ng chót ngÇn ng¹i. TiÓu Thiªn khom ng­êi, chui lu«n vµo huyÖt khÈu! §­îc mét lóc, do huyÖt khÈu thu hÑp TiÓu Thiªn ph¶i n»m s¸t xuèng míi cã thÓ bß qua !... BÊt chît, theo huyÖt khÈu tõ ®©u ®ã ë phÝa tr­íc cø ®­a ®Õn nh÷ng thanh ©m qu¸i l¹... Ç m...Çm...!!! Kinh nghi, TiÓu Thiªn tuy vÉn bß nh­ng lµ bß thËt nhÑ nhµng!... Thanh ©m ®­a ®Õn cµng lóc cµng lín: Ç m...Çm...!!! Thanh ©m vang ®Õn cø ®Òu ®Òu khiÕn TiÓu Thiªn tuy vÉn h∙i sî nh­ng ®∙ dÇn dÇn trÊn tÜnh! Nã bß nhanh h¬n ! BÊt th×nh l×nh huyÖt khÈu nã ®ang bß bçng dèc chói xuèng ! TiÓu Thiªn bÞ r¬i vµ r¬i ®óng vµo lµn n­íc gi¸ l¹nh ! Trong t©m trÝ nã liÒn hiÖn lªn hai ch÷ “N­íc ngÇm! ”! §ã còng lµ lóc toµn th©n nã bÞ n­íc cuèn ®i. µo µo... Cè nhÞn h¬i ®Ó chi tr× sù sèng, TiÓu Thiªn chît hiÓu nh÷ng thanh ©m ®∙ nghe khi n∙y lµ nh÷ng thanh ©m g× ! "Th¸c n­íc! Sau m¹ch n­íc nhÇm sÏ lµ mét th¸c n­íc ? Phen nµy ta e khã toµn m¹ng”. ChØ nghÜ ®­îc ®Õn ®©y, do nhÞn h¬i ®∙ l©u, tri gi¸c cña TiÓu Thiªn dÇn mê ®i ! Nã bÊt tØnh... -89- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 3. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh O0o - Chñ nh©n ! Y tØnh råi ! TiÕng h« ho¸n cña mét n÷ nh©n khiÕn TiÓu Thiªn ph¶i kinh ng¹c vµ më bõng hai m¾t ! Nã ®ang n»m ngöa, ph¶i ! Tr­íc mÆt nã cã Ýt nhÊt lµ ba c¸i ®Çu víi nh÷ng bÝm tãc ®ong ®­a ®ang nh×n nã víi ý vui thÝch ! BÞ n÷ nh©n ng¾m nh×n; cho dï trong sè ba n÷ nh©n nµy cã ®Õn hai ng­êi mµ niªn kû cã thÓ nãi ®¸ng lµ tû tû cña nã , TiÓu Thiªn vÉn ph¶i ng­îng! Nã ngåi bËt dËy ! Vµ nã cµng thªm ng­îng khi ph¸t hiÖn y phôc ní ®ang mÆc còng lµ y phôc cña bän n÷ nh©n. Sù lóng tóng cña nã khiÕn hai n÷ nh©n cao niªn ph× c­êi : - Ng­¬i mÆc y phôc nµy tr«ng xinh ®Ñp nh­ nh÷ng khuª n÷ ®µi c¸c ! - NhÊt lµ ®Ñp h¬n nÕu so víi bé y phôc ®∙ r¸ch n¸t cña ng­¬i ! Nghe nh¾c ®Õn y phôc ®∙ r¸ch n¸t, TiÓu Thiªn hèt ho¶ng: - NhÞ vÞ tû tû ®∙ lµm g× y phôc cña ®Ö ? Mau tr¶ l¹i cho ®Ö ! Mét n÷ nh©n cao niªn ®­a tay chØ qua mét bªn: - Ai thÌm lÊy cña ng­¬i ! Bän ta vÊt ë kia k×a ! §­a m¾t nh×n theo, TiÓu Thiªn mõng rì véi vµng nhµo ®Õn vµ chôp l¹i y phôc cña nã ! Ngì nã ®Þnh mÆc vµo thay cho y phôc n÷ nh©n nã kho¸c trªn ng­êi, n÷ lang thø ba lµ ng­êi cã niªn kû chØ suýt so¸t víi TiÓu Thiªn véi lªn tiÕng: - Huynh bÞ ng∙ vµo n­íc, cã lÏ ®∙ tr¶i qua thêi gian l©u nªn y phôc kh«ng cßn nguyªn vÑn n÷a. Huynh ®ang mÆc t¹m y phôc cña muéi ! Chê l¸t n÷a Xu©n tû tû vÒ, sÏ cã y phôc kh¸c cho huynh ! Nh­ kh«ng quan t©m ®Õn lêi nãi hµm ý gi¶i thÝch ®ã, TiÓu Thiªn véi v∙ cho tay mß t×m trong bäc ¸o ®∙ sòng n­íc cña nã ! Lóc lÊy tay ra, TiÓu Thiªn mõng rì kªu lªn: - Nã vÉn cßn! Hay l¾m ! Nã vÉn cßn ®©y ! Mét n÷ nh©n cao niªn chît bÜu m«i khi nh×n thÊy vËt trªn tay TiÓu Thiªn chØ lµ hai chiÕc l¸ bÐ nhá: - T­ëng g×, chØ lµ hai chiÕc l¸ v« dông ! Ng­¬i ch­a tõng ®­îc ai gi¸o huÊn vÒ c¸ch xö sù víi ©n nh©n sao ? ChÝnh chñ nh©n ta ®∙ ph¸t hiÖn ra ng­¬i vµ ®∙ lÖnh cho bän ta cøu ng­¬i ! Kh«ng nh÷ng thÕ, chñ nh©n ta cßn réng l­îng ban cho ng­¬i chÝnh y phôc mµ chñ nh©n ta thÝch nhÊt. Kh«ng nh÷ng ng­¬i kh«ng cã lêi ®¸p t¹ mµ ng­¬i cßn v× hai chiÕc l¸ cè t×nh lµm l¬ tr­íc lêi gi¶i thÝch cña chñ nh©n ta n÷a ! §ã lµ th¸i ®é cña ng­¬i sao ? -90- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 4. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn bÞ quë tr¸ch ®Õn ®á mÆt ! Nã nh×n n÷ lang võa cã nh÷ng lêi nhÑ nhµng víi nã: - ¢n cøu m¹ng cña...Nã bçng dõng lêi v× chît nh×n thÊy ®«i ch©n ®ang ®Ó trÇn cña nã! Nã ®­a m¾t nh×n quanh nh­ muèn t×m kiÕm vµ kªu lªn: - Ch©n cña ®Ö ! Ai trong ch­ vÞ ®∙ cëi bá... N÷ lang nhá tuæi bÊt ngê ®­a cho TiÓu Thiªn mét bao kiÕm cò kü; Huynh ®ang t×m vËt nµy ? Qu¸ mõng, TiÓu Thiªn ®­a tay chép nhanh bao liÕm ! Th¸i ®é cña nã khiÕn hai n÷ nhµn kia bÊt b×nh ! Mét ng­êi giËn d÷ b¶o: - Tr«ng mÆt ng­¬i th× xinh ®Ñp, kh«ng ngê lêi lÏ vÌ th¸i ®é ®Òu lµ v« lÔ! ThËt uæng c«ng bän ta ®∙ c÷u ng­¬i! BiÕt lçi, v¶ l¹i nh÷ng vËt cÇn t×m ®∙ t×m l¹i ®Çy ®ñ, TiÓu Thiªn ®øng lªn, vßng tay thñ lÔ víi tÊt c¶: - Do sî thÊt l¹c nh÷ng di vËt cña ng­êi th©n, tiÓu ®Ö ®∙ cã nh÷ng hµnh vi thÊt lÔ khã thÓ tha thø ! Mét lÔ nµy mong ch­ vi tû tû nhËn cho, gäi lµ sù håi t¹ cña tiÓu ®Ö ! N÷ lang nhá tuæi véi ®­a tay ng¨n l¹i: - Huynh ®õng qu¸ kh¸ch s¸o ! NÕu ®ã lµ nh÷ng di vËt kh«ng thÓ ®Ó mÊt cña huynh, muéi hiÓu, hµnh vi cña huynh chÝ lµ bÊt ®¾c dÜ ! Quay qua hai n÷ nh©n kia n÷ lang lªn tiÕng víi giäng uy quyÒn râ rÖt: - H¹ tû tû, §«ng tû tû! C¶ hai kh«ng ®­îc cø më miÖng ra lµ m¾ng ng­êi! NÕu cßn t¸i ph¹m, muéi lËp tøc tr¶ c¶ hai vÒ cho gia b¸ b¸ qu¶n thóc ! Bän hä cã lÏ chØ lµ thÞ tú cña n÷ lang kia nghe nh­ vËy tá vÎ sî h∙i : - Thuéc h¹ biÕt lçi råi, sÏ kh«ng t¸i ph¹m n÷a, mong chñ nh©n l­îng thø ®õng ®­a thuéc h¹ vÕ víi §¹i l∙o gia ! MØm c­êi, n÷ lang nä quay nh×n TiÓu Thiªn, nãi thËt ng©y th¬: - Hä tuy tèt nh­ng ®«i khi muéi kh«ng thÓ khang däa bä nh­ vËy ! Muéi ë hä Hµ; tªn Nh­ Thñy ! Cßn huynh muéi ph¸i x­ng h« víi huynh nh­ thÕ nµo ®©y? TiÓu Thiªn ngËp ngõng mét lóc míi cã thÓ lªn tiÕng: - M∙i gÇn ®©y tiÓu sinh míi biÕt m×nh ë hä Giang ! TiÓu th­ cø gäi lµ 'Giang Thiªn cho tiÖn! - Giang Thiªn ? Kh«ng ®­îc ! Cã lÏ huynh lín tuæi h¬n muéi, muéi sÏ gäi lµ Giang huynh ! TiÓu Thiªn bèi rèi: - Tuæi cña tiÓu sinh ch­a ®Õn m­êi ba... -91- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 5. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Nh­ Thñy reo lªn: - Ch­a ®Õn nghÜa lµ s¾p ®Õn! Muéi chØ ®óng m­êi hai th«i! Nh­ vËy, huynh ®ñ t­ c¸ch lµm huynh cña muéi råi ! §∙ l©u råi muéi chØ muèn gäi ai ®ã lµ huynh nh­ tr­íc kia muéi ®∙ tõng gäi! TiÓu Thiªn nh¨n mÆt: - TiÓu sinh chØ lµ ng­êi lµ ng­êi tø cè v« th©n, so víi TiÓu th­... Nh­ Thñy vÉn nhanh miÖng: - Muéi còng vËy, ®©u kh¸c huynh ! Song th©n ®∙ mÊt, ®Õn vÞ biÓu huynh n¨m n¨m tr­íc còng bÞ thÊt l¹c! Giang huynh nì nµo kh­íc tõ mét ­íc nguyÖn tÇm th­êng cña muéi ! ? TiÓu Thiªn ®µnh gËt ®Çu: - C¶nh ngé cña tiÓu th­ qu¶ nhiÔn kh«ng kh¸c víi c¶nh ngé tiÓu sinh! Nh­ vËy, tiÓu sinh ®µnh thÊt lÔ xin ®­îc gäi tiÓu th­ lµ Hµ muéi theo ­íc nguyÖn ! Hµ Nh­ Thñy nh¶y reo lªn: - Hay qu¸ ! H¹ tû tû nghe ch­a ? §«ng tû tû nghe ch­a ? Muéi b©y giê cã mét nghÜa huynh råi ®Êy! ThÝch qu¸ ! ThÝch qu¸ ! TiÕng reo cña Hµ Nh­ Thñy võa chÊm døt cïng mét lóc víi viÖc TiÓu Thiªn ph¸t hiÖn cã mét bãng ng­êi ®ang tõ phÝa xa ch¹y ®Õn, mét tiÕng kªu kinh ng¹c còng ®­îc ®­a ®Õn: - §iÒu g× khiÕn chñ nh©n thÝch thó ®Õn vËy ? Vót ! Nh×n ng­êi ®ang lao ®Õn còng lµ mét n÷ nh©n cã niªn kû xÊp xØ nh­ hai thÞ tú H¹ - §«ng c©u hái cña n÷ nh©n nµy chøng tá ®ã ph¶i lµ mét thÞ tú kh¸c, vµ nÕu TiÓu Thiªn ®o¸n kh«ng lÇm th× chÝnh lµ Xu©n tû tû nh­ Hµ Nh­ Thñy khi n∙y cã ®Ò cËp ! Dóng nh­ TiÓu Thiªn ®o¸n, Hµ Nh­ Thñy ®ang lªn tiÕng, nãi víi n÷ nh©n míi ®Õn: - L¹i ®©y nµo, Xu©n tû tû muéi xin dÉn kiÕn, ®©y lµ Giang Thiªn; ng­êi võa ®­îc muéi nhËn lµm nghÜa huynh ! Quay qua TiÓu Thiªn, Nh­ Thñy hín hë: - Cßn Giang huynh, ®©y lµ nh÷ng ng­êi th­êng hay hÇu cËn muéi ! Gia b¸ b¸ vµ mäi ng­êi vÉn gäi hä lµ A Xu©n, A H¹, A §«ng ! NÕu Giang huynh kh«ng ng¹i, h∙y gäi hä nh­ muéi th­êng gäi. TiÓu Thiªn gËt ®Çu : - Xu©n tû tû ! §Ö ®­îc cøu m¹ng tÊt ph¶i cã phÇn cña Xu©n tû ! §Ö sÏ kh«ng quªn ®¹i ©n nµy cña ch­ vÞ tû tû ! A Xu©n mØm c­êi, hßa víi nçi vui mõng cña Nh­ Thñy: -92- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 6. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Giang huynh ®Ö chí kh¸ch s¸o! BÊt luËn ai, nÕu ®­îc tÖ chñ nh©n xem träng vµ ng­êi ®ã nÕu còng muèn ®èi xö tèt víi tÖ chñ nh©n, A Xu©n nµy sÏ xem ng­êi ®ã ngang hµng víi chñ nh©n ! §­a m¾t nh×n Nh­ Thñy, A Xu©n b¶o: - Lóc thuéc h¹ vµo trÊn thµnh, thùc hiÖn viÖc chñ nh©n sai b¶o, cã nhËn ®­îc tin truyÒn cña §¹i l∙o gia! ý cña ®¹i l∙o gia lµ... Nh­ Thñy xua tay ng¨n l¹i : - Gia b¸ b¸ chØ muèn gäi ta vÒ th«i ®iÒu ®ã kh«ng cÇn ph¶i véi ! Cßn viÖc muéi nhê Xu©n tû ®∙ thùc hiÖn ®Õn ®©u ?... A Xu©n véi v∙ trao cho Hµ Nh­ Thñy mét bäc v¶i: Thuéc h¹ ®∙ mua ®ñ! Hy väng sÏ võa víi Giang huynh ®Ö! BiÕt ®ã lµ y phôc cña m×nh, TiÓu Thiªn ®­a tay ®ãn lÊy, ®ång thêi cßn hái A Xu©n: - §Ö ph¸i thay ®æi y phôc, Xu©n tû... HiÓu ý. A Xu©n ®­a tay chØ vµo mét rÆng liÔu phÝa xa: - Cç xe cña chñ nh©n ®ang ë ®ã. Giang huynh ®Ö nÕu kh«ng ng¹i xin cø dïng t¹m . TiÓu Thiªn nµo d¸m chÇn chõ, véi vµng r¸o b­íc ®i ®Õn n¬i A Xu©n chØ! Mét lóc sau, khi quay trë l¹i, tay TiÓu Thiªn vÉn cÇm bäc v¶i vµ bªn trong b©y giê lµ y phôc cña Nh­ Thuû nay ®∙ ®­îc TiÓu Thiªn thay ra. Trao tr¶ cho A xu©n. TiÓu Thiªn lóng tóng nãi kh«ng ra tiÕng - Xu©n tû ? C¸i nµy... µ... µ... A Xu©n mØm c­êi nhËn lÊy bäc v¶i: - §∙ lµ nghÜa huynh cña tÖ chñ nh©n, chØ mong sau nµy Giang huynh ®Ö lu«n ®èi xö tèt, ®õng bao giê ®Ó tÖ chñ nh©n buån phiÒn ! Lµm ®­îc ®iÒu nµy, ®ã lµ c¸ch Giang huynh ®Ö b¸o ®¸p bao c«ng khã cña bän ta, hµ tÊt ph¶i nãi lªn nh÷ng lêi ®¸p t¹ s¸o rçng. Kh«ng riªng g× A Xu©n, nh­ sau nµy TiÓu Thiªn môc kÝch. A §«ng, A H¹ ®Òu lu«n quan t©m ®Õn Hµ Nh­ Thuû ! Hä mÕn Nh­ Thuû, cø nh­ gi÷a hä kh«ng ph¶i lµ chñ béc mµ lµ tû muéi cïng chung cèt nhôc. Do ®ã thay v× nãi lªn nh÷ng lêi s¸o rçng hoµn toµn v« Ých, TiÓu Thiªn bçng thèt lªn nh÷ng lêi nãi xuÊt ph¸t tõ ®¸y lßng: - TiÓu ®Ö hiÓu råi ! Lµ huynh muéi, nÕu cÇn tiÓu ®Ö thµ chÊp nhËn khæ lôy vÕ phÝa m×nh cßn h¬n lµ ®Ó Nh­ Thñy muéi g¸nh chÞu! C©u nãi cña TiÓu Thiªn võa døt, trªn s¾c mÆt cña A Xu©n ngoµi nh÷ng biÓu hiÖn hµi lßng d­êng nh­ cßn cã thªm sù ngì ngµng! §iÒu ®ã khiÕn TiÓu Thiªn nghi hoÆc, ngì ®∙ nãi ®iÒu g× ®ã kh«ng ®óng! Vµ TiÓu Thiªn chØ hiÓu tÊt c¶ khi nghe Hµ Nh­ Thuû ®éi nhiªn lªn tiÕng: -93- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 7. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - VËy lµ ®óng nh­ dù ®Þnh! Xu©n tû ! Muéi giao cho Xu©n tû toµn quyÒn ®iÒu ®éng! Víi s¾c mÆt thËt khÈn tr­¬ng, A Xu©n lËp tøc ph©n phã: - LÖnh cña §¹i l∙o gia tuy kh«ng r« rµng nh­ng thuéc h¹ hiÓu ngay b©y giê ch­a ph¶i lµ lóc chóng ta quay vÒ s¬n m«n ! H¹ muéi, §«ng muéi ? Hai ng­êi mau ®­a chñ nh©n vµ Giang huynh ®Ö vµo xe ! Sau khi c¶i trang xong, chóng ta Cïng ®­a chñ nh©n ®Õn §éng §×nh Hç ! Nhanh lªn nµo ! Còng khÈn tr­¬ng kh«ng kÐm A Xu©n , A H¹ vµ A §«ng cïng véi v∙ ch¹y vÕ phÝa cç xe ! Kinh ng¹c, TiÓu Thiªn hái Nh­ Thñy: - §iÒu g× ®∙ x¶y ra ? D­êng nh­ mäi ng­êi ®Þnh ®i ®Õn mét n¬i nµo kh¸c vµ b©y giê ph¶i chuyÓn h­íng trë vÒ phÝa §éng §×nh Hç ? Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu thõa nh©n: - Bän muéi xa nhµ ®∙ l©u, ®ang ®Þnh quay vÒ Giang Nam ! Nh­ng nh­ Xu©n tû ®­a tin, ë s¬n m«n hiÖn ®ang x¶y ra biÕn lo¹n, ®¹i l∙o gia mµ Xu©n tû võa nh¾c...chÝnh lµ §¹i s­ b¸ cña muéi, §¹i s­ b¸ sî muéi bÞ liªn luþ nªn cã lÖnh ng¨n c¶n bän muéi håi s¬n! Bän muéi ®µnh ph¶i chän gi¶i ph¸p kh¸c lµ ®i ®Õn §éng §×nh Hå, n¬i Tam s­ c« cña muéi ®ang c­ ngô ! TiÓu Thiªn hoang mang: - VËy cßn tiÓu huynh; kh«ng lÏ tiÓu huynh còng ph¶i ®i theo Hµ muéi? Hµ Nh­ Thñy c­êi nhÑ: - §óng lý ra, nh­ Xu©n tû ®∙ bµn, trong hoµn c¶nh nµy bän muéi ®µnh ph¶i chia tay víi huynh ! Nh­ng nh­ muéi gi¶i thÝch vµ còng nhê c©u nãi kh¶ng kh¸i võa råi cña huynh xem ra A Xu©n ®∙ chÞu theo ý muéi ! NghÜa lµ sÏ cho huynh ®i cïng ? ThÕ nµo ! Hay huynh ®∙ cã n¬i cÇn ph¶i ®i, kh«ng tiÖn ®i chung ®­êng víi muéi ? TiÓu Thiªn ®ang muèn ®Õn Giang Nam hoÆc §éng §×nh Hå, gÆp c¬ héi nµy cã lý nµo TiÓu Thiªn bá qua ! TiÓu Thiªn mØm c­êi: - Nãi nh­ vËy, nÕu võa råi kh«ng cã lêi høa cña tiÓu huynh. Xu©n tû vµ c¶ Hµ muéi n÷a v× kh«ng tin sÏ kh«ng chÊp thuËn cho tiÓu huynh ®i chung ®oµn? A Xu©n ®ang quay l¹i vµ ®∙ nghe c©u TiÓu Thiªn hái ! A Xu©n lªn tiÕng: - Giang huynh ®Ö nÕu cã phiÒn tr¸ch th× xin cø phiÒn tr¸ch ta! Ta ®∙ nghÜ, lÇn ®i nµy thÕ nµo còng ch¹m c­êng ®Þch, nÕu Giang huynh ®Ö kh«ng thËt lßng nh­ tÖ chñ nh©n ®∙ thËt lßng, bän ta ®©u thÓ v× mét ng­êi xa l¹ mµ ph¶i tù g¸nh thªm phiÒn n∙o! Nh­ng b©y giê th× kh¸c, Giang huynh ®Ö hoÆc thËt t©m hoÆc nhê khÐo nãi ®∙ khiÕn tÖ chñ nh©n vui lßng! Bän ta dï ph¶i chÞu Ýt nhiÒu t©n khæ quyÕt kh«ng ®Ó Giang huynh ®Ö gÆp nguy hiÓm ! Dï A Xu©n ®∙ lªn tiÕng nãi nh­ng TiÓu Thiªn hÇu nh­ vÉn kh«ng nhËn ra A Xu©n trong lèt c¶i trang thÇn diÖu! -94- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 8. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh Víi chiÕc roi da cÇm trªn tay, ®Çu ®­îc mét d¶i lôa cét chÆt che ®i nh÷ng län tãc mÒm m¹i vµ tha th­ít cña n÷ nh©n, víi c¸ch phôc søc míi, A Xu©n hiÖn giê tr«ng ra d¸ng mét xa phu s½n sµng ra roi ®iÒu ®éng cç xe song m∙ l¨n b¸nh! Còng VËy, khi A H¹ vµ A §«ng xuÊt hiÖn trong bé d¹ng míi, TiÓu Thiªn nh×n hä thËt gièng nh÷ng ®¹i h¸n uy m∙nh: ®ao cµi ngang l­ng vµ tuÊn m∙ lµm ch©n ! Hä ®ang ®­a cç xe song m∙ ®Õn! §­a tay vÐn rÌm, A Xu©n hèi thóc: - Chñ nh©n vµ Giang huynh ®Ö mau vµo xe! Chóng ta cÇn ph¶i lªn ®­êng ngay!... Do h∙y cßn nhá nªn gi÷a Hµ Nh­ Thñy lµ TiÓu Thiªn hÇu nh­ ch­a l­u t©m ®Õn vÊn ®Õn tþ hiÒm nam n÷, c¶ hai th¶n nhiªn chui vµo cç xe! Sau khi bu«ng kÝn rÌm, A Xu©n l¹i lín tiÕng ®iÕu ®éng: - H¹ muéi ®i phÝa tr­íc më ®­êng! §«ng muéi ®o¹n hËu vµ ®õng quªn l­u l¹i ¸m ký ®Ó sau nµy Thu muéi dÔ t×m ! §i nµo ! Trãt !... Vung roi da. A Xu©n lËp tøc cho cç xe phi n­íc ®¹i!... §­a m¾t nh×n ra ngoµi. TiÓu Thiªn còng ph¶i thÇn phôc tµi kþ m∙ ®iªu luyÖn cña A H¹ Vµ A §«ng c¶ hai, mét ch¹y tr­íc mét ®i ë phÝa sau, kh«ng hÒ lµm chËm c­íc tr×nh cña cç xe mµ còng kh«ng t¹o kho¶ng c¸ch qu¸ xa so víi cç xe ! TiÓu Thiªn kinh ng¹c nh×n Nh­ Thñy: - TiÓu huynh kh«ng ngê bän hä lµ ng­êi thuéc giíi vâ l©m ! Nh×n hä nµo ai d¸m b¶o hä lµ n÷ nh©n? Hµ Nh­ Thñy còng tá ra kinh ng¹c: Giang huynh kh«ng biÕt vâ c«ng ­ ? Muéi thËt kh«ng ngê ®Êy ! TiÓu Thiªn thë ra: - ThËt sù th×... tiÓu huynh ch­a tõng luyÖn vâ. Hµ muéi tin lay kh«ng còng kh«ng hÒ g×, bÊt qu¸ tiÓu huynh võa ®­îc mét l∙o nh©n v« danh ban truyÒn cho Ýt néi lùc ! NÕu sau ®ã l∙o nh©n kh«ng chÕt ®i, cã lÏ tiÓu huynh sÏ kh«ng l©m n¹n vµ còng kh«ng bao giê gÆp Hµ muéi! Nh­ Thñy ®éng t©m: - Gi÷a huynh vµ l∙o nh©n ®ã cã quan hÖ nh­ thÕ nµo ? Sao l∙o bçng d­ng ban tÆng néi lùc cho huynh ? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu tá ý thÊt väng: - TiÓu huynh chØ t×nh cê gÆp l∙o! Vµ cho ®Õn giê tiÓu huynh vÉn ch­a biÕt râ tÝnh danh cña l∙o ! - L∙o truyÒn cho huynh bao nhiªu néi lùc ? TiÓu Thiªn ®¸p theo sù hiÓu biÕt: - L∙o mang th­¬ng tÝch ®∙ l©u, theo l∙o nãi...chØ ®é m­êi n¨m c«ng phu tu vi g× ®ã! -95- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 9. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - M­êi n¨m ? VËy lµ néi lùc cña huynh cao th©m h¬n muéi rçi! Nh­ ®∙ nghe nh÷ng lêi nµy, A Xu©n ngåi ë phÝa ngo¹i bçng hái väng vµo: - Giang huynh ®Ö cã th©n thÕ nhø thÕ nµo?... Kh«ng muèn t¹o thªm nghi kþ cho A Xu©n. TiÓu Thiªn ®¸p: - TiÓu ®Ö tõ nhá ®∙ c«i cót, kh«ng râ gia thÕ ra sao ! Hä Giang cña ®Ö lµ do ®Ö thuËn miÖng nãi ra, nh©n c©u chuyÖn tiÓu ®Ö r¬i vµo n­íc vµ nhê ®ã ®­îc gÆp gì Hµ muéi! A Xu©n µ lªn mét tiÕng: - Nh÷ng g× Giang huynh ®Ö võa nãi ®Òu lµ sù thËt ?! TiÓu Thiªn nh×n th¼ng vµo m¾t Hµ Nh­ Thñy: - Còng nh­ nh÷ng lêi thËt t©m tiÓu ®Ö ®∙ biÓu lé víi Hµ muéi, nh÷ng g× ®Ö ®∙ nãi hoµn toµn lµ sù thËt, kh«ng hÒ cã ®Õn nöa lêi dèi tr¸ ! Bøc rÌm ng¨n c¸ch gi÷a A Xu©n vµ cç xe bçng bËt tung lªn ! Vµ TiÓu Thiªn thËt sù bµng hoµng khi nhËn ra tay cña A Xu©n võa lao qua tÊm rÌm vµ chép m¹nh vµo ®Çu vai nã! Nh×n râ s¾c mÆt sî h∙i cña TiÓu Thiªn, A Xu©n thu tay vÒ víi mét nô c­êi hµi lßng: - Kh«ng kÞp cã ph¶n øng, qu¶ nhiªn ch­a tõng luyÖn qua c«ng phu ! Trong kinh m¹ch xuÊt hiÖn luång ch©n khÝ b¶o hé, néi lùc nµy ngang víi m­êi n¨m c«ng phu! Ta tin Giang huynh ®Ö! Bu«ng rÌm xuèng, A Xu©n quay l¹i nhiÖm vô víi cç xe vÉn ®Òu ®Òu lao ®i ! Hµ Nh­ Thñy khÏ c­êi thµnh tiÕng: - Trong bän hä Xu©n H¹ Thu §«ng, Xu©n tû tú lµ ng­êi muéi tin t­ëng nhÊt ! §iÒu g× Xu©n tû tin th× muéi còng tin! Giang huynh ®õng phiÒn tr¸ch Xu©n tû ! TiÓu Thiªn lÊc ®Çu: - Kh«ng nh÷ng kh«ng phiÒn tr¸ch mµ tiÓu huynh cßn c¶m thÊy tù thÑn víi b¶n th©n ! Hµ muéi nÕu muèn, ®õng gäi ta lµ Gi¹ng huynh n÷a! Hµ Nh­ 'Thñy còng l¾c ®Çu, lµm cho hai bÝm tãc bu«ng l¬i cø ®ung ®­a qua l¹i: - T¹m thêi huynh ch­a minh b¹ch gia thÕ, muéi vÉn sÏ gäi lµ Giang huynh! Giang lµ s«ng vµ Hµ còng lµ s«ng, muéi thÝch ch÷ Giang nµy. Vµ tr­íc khi TiÓu Thiªn kÞp cã ph¶n øng, Hµ Nh­ Thñy ®ét nhiªn nãi väng ra ngoµi víi A Xu©n: - Xu©n tû nghÜ sao ? Chóng ta cã cÇn thÒm trî thñ kh«ng? A Xu©n ë bªn ngoµi c­êi väng vµo: - Thuéc h¹ còng ®ang nghÜ ®Õn ®iÒu nµy ! Nh­ng do chñ nh©n ch­a ®­îc phÐp cña lÖnh s­ nªn kh«ng thÓ tù quyÕt ®Þnh, thuéc h¹ xin m¹n phÐp truyÒn cho y chót c«ng phu cña thuéc ha, Chñ nh©n nghÜ sao ? Hµ Nh­ Thñy nh¸y m¾t víi TiÓu Thiªn: -96- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 10. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - Gia s­ ®øng ë hµng thø hai, sau ®¹i s­ b¸ vµ tr­íc Tam s­ c« ! Bän Xu©n tû ®­îc gia s­ nuèi nÊng tõ bÐ tuy kh«ng b¸i s­ nh÷ng còng ®­îc gia s­ chØ ®iÓm mét Ýt c«ng phu, mçi ng­êi mét thø c«ng phu kh¸c nhau ! Xu©n tû luyÖn ch­ëng, Thu tû luyÖn khinh c«ng cßn H¹ tý vµ §«ng tû th× chuyªn luyÖn ®ao kiÕm ? HiÓu ý cña Nh­ Thñy qua c¸i nh¸y mÊt, TiÓu Thiªn lín tiÕng nãi väng ra: - TiÓu ®Ö tuy cã néi lùc nh­ng kh«ng biÕt c¸ch vËn dông! NÕu Xu©n tû h¹ cè chØ gi¸o tiÓu ®Ö cung kÝnh kh«ng b»ng tu©n lÖnh! Bøc rÌm l¹i ®­îc vÐn lªn cho TiÓu Thiªn nh×n thÊy trªn tay A Xu©n võa ®­a vµo cã c©m theo mét m¶nh giÊy xÕp nhá! TiÓu Thiªn nghe A Xu©n c¨n dÆn: - §©y lµ khÈu quyÕt ®Ó luyÖn Tam Phong ch­ëng, ba chiªu chÝn thøc! C«ng phu nµy t¹m ®ñ cho Giang huynh ®Ö tù phßng th©n, h∙y nhËn lÊy ! Võa ®­a tay tiÕp nhËn, TiÓu Thiªn l¹i nghe A Xu©n b¶o: - Ta kh«ng thÝch nghe nh÷ng lêi ®¸p t¹ kh¸ch s¸o chØ mong Giang huynh ®Ö h∙y ghi nhí nh÷ng g× ®∙ høa lµ ®ñ råi ! BiÕt A Xu©n muèn nh¾c ®Õn viÖc kÕt huynh muéi víi Hµ Nh­ Thñy, lêi ®¸p t¹ TiÓu Thiªn ®ang ®Þnh thèt ra ®µnh ph¶i thu l¹i. Thay vµo ®ã, TiÓu Thiªn khÏ b¶o: - TiÓu ®Ö hiÓu råi Hµ Nh­ Thñy thóc hèi TiÓu Thiªn: - Tuy muéi ch­a tõng thö luyÖn qua Tam Phong Ch­ëng nh­ng nÕu cã chç nµo Giang huynh kh«ng hiÓu, muéi sÏ gióp huynh? Nh×n vµo m∙nh giÊy vµ sau khi ®äc l­ít qua, TiÓu Thiªn c­êi g­îng: - §õng nãi lµ cã mét vµi chç kh«ng hiÓu, nh÷ng g× ®­îc Xu©n tû ghi ë ®©y, tiÓu huynh ®Õn nghe nãi còng ch­a bao giê ®­îc nghe! Nh­ c©u nµy ch¼ng h¹n: “§­a néi lùc tõ §an ®iÒn truyÒn theo Nh©m m¹ch ®Ó ®Õn tËn ch­ëng tay...”! §an ®iÒn lµ g× ? Nh©m m¹ch l¹ g× ? HÌ Nh­ Thñy trßn m¾t: - §ã lµ nh÷ng ®¹i huyÖt quan hÖ ®Õn viÖc vËn dông ch©n nguyªn. Giang huynh kh«ng biÕt thËt sao ? TiÓu Thiªn l¾c ®Çu vµi l­ît: - TiÓu huynh ch­a ®­îc ai khai hãa hoÆc chØ ®iÓm, ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ biÕt! Hµ Nh­ Thñy sau mét lóc nh×n s÷ng liÒn b¾t ®Çu gi¶i thÝch cho TiÓu Thiªn hiÓu : - §¹i huyÖt §an §iÒn lµ n¬i ph¸t sinh còng lµ n¬i tÝch tô néi lùc. Giang huynh nÕu b©y giê khÏ vËn lùc ¾t sÏ c¶m nhËn n¬i bÊt ®Çu dÉn l­u mét luång nhiÖt khÝ! N¬i ®ã gäi lµ §an ®iÒn ! TiÓu Thiªn lµm theo vµ ph¶i kªu lªn mõng rì víi mét tay ®Æt vµo bông d­íi: -97- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 11. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh - TiÓu huynh nhËn ra råi ! HuyÖt §an §iÒn n»m ë ®©y ph¶i kh«ng?! Hµ Nh­ Thñy gËt ®Çu: - Trªn huyÖt §an §iÒn mét Ýt, theo h­íng ch©n nguyªn ®ang dÉn l­u, Giang huynh sÏ nhËn thÊy sù thóc ®Èy nhÌ nhÑ tõ huyÖt KhÝ H¶i ! Cø nh­ thÕ, hoÆc b»ng tay hoÆc chØ b»ng lêi nãi. Hµ Nh­ Thñy tuÇn tù chØ cho TiÓu Thiªn nhËn biÕt bé vÞ cña m­êi hai ®¹i huyÖt vµ gÇn mét tr¨m linh t¸m trung huyÖt! §Õn lóc Hµ Nh­ Thñy ®Þnh chØ ®iÓm thªm vÞ trÝ cña c¸c tiÓu huyÖt ®¹o, A Xu©n nh­ ®∙ l¾ng nghe tõ ®Çu bçng nãi väng vµo. - ChØ dÉn mét lóc nhiÒu nh­ thÕ, chñ nh¨n kh«ng sî Giang huynh ®Ö kh«ng nhí hÕt sao ? TiÓu Thiªn lËp tøc øng tiÕng ®¸p l¹i: - Xu©n tû ®õng lo, tiÓu ®Ö ®∙ ghi nhí tÊt c¶ rèi ! Hµ Nh­ Thñy kinh ng¹c: - Giang huynh nhí hÕt thËt sao? Tr­íc kia muéi ph¶i n¨m b¶y ngµy míi cã thÓ ghi nhí t­êng tËn ! §¸ng lý muéi kh«ng nªn nãi tÊt c¶ cïng mét lóc. Giang huynh ch¾c ch¾n sÏ lÉn lén! TiÓu Thiªn mØm c­êi: - Kh«ng thÓ nµo lÉn lén ®­îc ! §Ó tiÓu huynh nãi l¹i cho Hµ muéi nghe! §©y nµy, c¸c ®¹i huyÖt vµ trung huyÖt ®­îc ph©n bæ ®Òu cho hai m¹ch Nh©m §èc! Theo Nh©m m, tõ §an §iÒn trë lªn sÏ lµ c¸c huyÖt : KhÝ h¶i, Toµn c¬, Trung vü, Cù cèt... Cø nh­ thÕ TiÓu Thiªn võa ®äc võa dïng tay chØ vµo th©n m×nh n¬i cã c¸c huyÖt ®¹o võa ®äc. Nghe xong, chÝnh A Xu©n kinh nghi, ph¶i ®­a ®Çu qua bøc rÌm: - Giang huynh ®Ö chØ míi häc sao l¹i nhí ®­îc ngay? BiÕt râ ë A Xu©n ®ang cã sù nghi ngê TiÓu Thiªn lóng tóng gi¶i thÝch: - §Ö vÉn th­êng nh­ vËy, c¸c kinh s¸ch ®äc qua nhiÒu l¾m lµ hai hoÆc ba lÇn ®∙ thuéc. ThËt bÊt ngê. A Xu©n nhanh tay chép l¹i m¶nh giÊy kh n∙y ®∙ trao cho TiÓu Thiªn: - Nh÷ng g× cã ghi trong nµy ®∙ ®­îc Giang huynh ®Ö nh×n qua råi! Giang huynh ®Ö thö ®äc l¹i cho ta nghe xem? Nh¾m chÆt hai m¾t ®Ó nhí l¹i, vµ TiÓu Thiªn sau khi më m¾t h¾n b¾t ®Çu ®äc lu«n mét h¬i: “Muèn vËn dông néi lùc ®Ó biÕn thµnh Tam phong ch­ëng, ë ®Ö nhÊt thiªu cã ba thøc! Thøc thø nhÊt lµ ph¶i ®­a ch©n nguyªn tõ §an §iÒn qua chÝ H¶i ®Õn Khóc Tr×...” -98- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 12. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn cµng ®äc th× A Xu©n cµng kinh n¹c! V× nã ®äc nh­ ng­êi ®∙ tõng häc ®Õn l­u th«ng, ngo¹i trõ nh÷ng sai sèt kh«ng ®¸ng kÓ! A Xu©n nh­ vÉn ch­a tin, bÊt ngê lªn tiÕng gäi A H¹: - H¹ muéi ? H∙y cho ta t¹m m­în khÈu quyÕt Tam Phong KiÕm cña muéi ! Nh÷ng g× x¶y ra trong xe d­êng nh­ còng ®­îc A H¹ vµ A §«ng nghe hÕt ! Do ®ã, cã tiÕng A §«ng kªu lªn: - KhÈu quyÕt cña Tam Phong §ao khã nhí h¬n, Xu©n tû h∙y thö l¹i xem nµo ? Nh­ A §«ng võa nÐm cho A Xu©n mét m¶nh giÊy t­¬ng tù m¶nh giÊy tr­íc, TiÓu Thiªn l¹i nh×n thÊy c¸nh tay cña A Xu©n ®­a qua tÊm rÌm: - Giang huynh ®Ö cÇn bao l©u ®Ó thuéc hÕt khÈu quyÕt nµy? TiÓu ThiÖn nhËn lÊy m¶nh giÊy vµ ®äc l­ít qua! Sau mét thêi gian ®ñ cho TiÓu Thiªn nÕu nhanh l¾m th× còng chØ ®äc hai l­ît, TiÓu Thiªn tr¶ m¶nh giÊy vµo tay A Xu©n: - TiÓu ®Ö ghi nhí hÕt råi ! Xu©n tû nghe thö nµy : "§ao ph¸p ph¶i c­¬ng m∙nh nªn lùc ®¹o ph¸i ®­îc phæ vµo th©n ®ao. Muèn nh­ thÕ, ch©n nguyªn néi lùc thay v× truyÒn t©m ch­ëng ph¶i b¾t ®Çu tõ uyÓn m¹ch th«ng qua th©n ®ao. C¸ch biÕn chiªu nh­ sau...” A Xu©n chê khi TiÓu Thiªn ®äc xong míi kªu lªn th¶ng thèt: - Hoµn toµn ®óng víi khÈu quyÕt Tam Phong §ao ! §«ng muéi c¶m thÊy thÕ nµo? A H¹ cã phÇn bÊt phôc bçng cho ngùa ch¹y chËm l¹i! Khi ®∙ ch¹y ngang bµng víi cç xe, A H¹ vÐn rÌm vµ trao cho TiÓu Thiªn mét quyÓn s¸ch máng: - §©y lµ yÕu quyÕt ®Ó luyÖn néi c«ng. NÕu Giang huynh ®Ö sau khi ®äc qua mét l­ît mµ vÉn cã thÓ ghi nhí tÊt c¶, nã sª thuéc vª Giang huynh ®Ö! Hµ Nh­ Thñy kinh t©m : - H¹ tû tû ! §ã chÝnh lµ... A H¹ C­íp lêi: - Kh«ng sai ! T©m ph¸p nµy lµ do lÖnh s­ giao cho thuéc h¹, b¶o ph¶i trao tËn tay §¹i l∙o gia ! Cã nh­ thÕ míi cã thÓ minh chøng, hoÆc Giang huynh ®Ö lµ ng­êi thËt sù toong tuÖ hoÆc chóng ta ®∙ bÞ Giang huynh ®Ö gië trß ! Chñ nh©n yªn t©m, yÕu quyÕt nµy ch­a thËt sù ®Çy ®ñ chóng ta kh«ng ng¹i c«ng phu bæn m«n lËu truyÒn! Hµ Nh­ Thñy lÆng ng­êi nh×n TiÓu Thiªn ®ang chó t©m chó môc dån vµo quyÓn s¸ch máng! Nh­ A H¹ ®ang dâi nh×n, TiÓu Thiªn chØ ®äc qua mét l­ît lµ lËp tøc trao . tr¶ cho A H¹ ! A H¹ kinh nghi: - Giang huynh ®Ö ®∙ thuéc? -99- Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
 13. Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt Danh TiÓu Thiªn gËt ®Çu vµ võa nh¾m mÊt võa ®äc l¹i toa bé, trong khi A H¹ ph¶i dß theo s¸ch... - “Tõ thña Hång Hoang vò trô lµ mét khèi h­ v«? Cã Cã Cùc th× ph¶i cã H÷u Cùc ! H­ v« sinh L­ìng nghi, L­ìng nghi sinh Tø T­îng. Sau Tø T­îng lµ B¸t Qu¸i, Ngò hµnh ! Trong B¸t qu¸i chØ cã Cµn- vµ Kh«n lµ chñ ®¹o...” A H¹ do qu¸ kinh ng¹c nªn quªn viÖc ®iÒu ®éng tuÊn m∙! V× thÕ, khi TiÓu Thiªn døt lêi, H¹ ph¬i mÊy lÇn giôc ngùa míi cã thÓ ch¹y ngang hµng víi cç xe! A H¹ nh×n TiÓu Thiªn nh­ nh×n mét qu¸i vËt: - Lµm c¸ch nµo Giang huynh ®Ö cã thÓ ghi nhí tÊt c¶ chØ sau mét lÇn ®äc qua? TiÓu Thiªn nhón vai: - §Ö kh«ng biÕt ! Cã lÏ nh­ H¹ tû tû võa nãi, ®Ö thËt sù ®­îc cao xanh phó cho th«ng tuÖ kh¸c ng­êi? Hµ Nh­ Thñy xua tay ®Þnh b¶o A H¹ h∙y trë l¹i nhiÖm vô, th× ë phÝa tr­íc bçng nghe tiÕng A Xu©n h« ho¸n: - TÊt c¶ h∙y cÈn träng ng­êi ë phÝa tr­íc! Viiettkiiem..com V e k em com - 100 - Typed & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2