Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên long bát bộ - tập 1

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

361
lượt xem
106
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên long bát bộ - tập 1

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ NHAÁT NHÖÕNG HUYEÀN BÍ SAU NUÙI VOÂ LÖÔÏNG Moät luoàng aùnh saùng xanh loùe ra, caây kieám Thanh Cöông nhaèm thaúng vai beân traùi gaõ ñöùng tuoåi phoùng tôùi leï nhö chôùp laøm cho gaõ khoâng kòp vung kieám leân gaït, voäi neù traùnh. Muõi Thanh Cöông ñi treäch sang beân phaûi gaàn saùt coå thì boãng ñaùnh choang moät tieáng, caây Thanh Cöông ñuïng maïnh vaøo thanh tröôøng kieám cuûa gaõ ñöùng tuoåi ñöa thaúng leân ñôõ. Dö aâm chöa taét, aùnh kieám laäp loøe, môùi chôùp maét maø hai beân ñaõ thay ñoåi theá kieám ñeán baûy ñöôøng. Vuït moät caùi, thanh tröôøng kieám cuûa gaõ lôùn tuoåi nhaèm giöõa maët gaõ treû tuoåi cheùm xaû xuoáng. Gaõ treû tuoåi neù sang beân höõu traùnh khoûi, roài tieän tay traùi lao caây Thanh Cöông nhö gioù cheùm taït sang chaân gaõ ñöùng tuoåi. Ñaõ ñeán luùc hai gaõ ñaùnh mau, ñôõ leï, baèng nhöõng ñöôøng kieám hieåm hoùc, quyeát lieät töôûng chöøng nhö cuoäc ñaáu aên thua trí maïng. Trong luyeän voõ saûnh, ngoài chính giöõa laø moät oâng giaø, tuoåi ngoaïi naêm möôi, giô tay leân vuoát choøm raâu daøi ra chieàu ñaéc yù. Ngoaøi hai möôi teân ñoà ñeä vöøa nam vöøa nöõ ñöùng chaàu haàu hai beân, ai naáy chaêm chuù theo doõi cuoäc ñaáu kieám ngoaøi voõ tröôøng. Beân haønh lang phía taây, treân möôøi ngöôøi khaùch ngoài treân gheá loùt ñeäm gaám xem cuoäc ñaáu, nhìn khoâng chôùp maét. Ngoaøi voõ tröôøng moät lôùn, moät nhoû giao ñaáu ñaõ ngoaøi baûy möôi theá kieám. Beân naøo cuõng giôû nhöõng theá kieám hieåm aùc vôùi yù ñònh haï ñoái phöông cho leï. Hai beân ñang ôû theá quaân bình, khoâng phaân hôn keùm, ñoät nhieân gaõ ñöùng tuoåi vung leân moät ñöôøng kieám, duøng söùc quaù maïnh, xieâu haún ngöôøi ñi, döôøng nhö saép teù nhaøo. Trong ñaùm khaùch ngoài xem, moät caäu nhoû maëc aùo traéng thaáy vaäy baát giaùc phì cöôøi. Nhöng caäu bieát ngay theá laø thieáu lòch söï, voäi laáy tay che mieäng. Ngay luùc aáy, ngoaøi voõ tröôøng gaõ treû tuoåi caàm kieám quaát vaøo löng gaõ ñöùng tuoåi. Gaõ naøy thöøa theá xoay mình laïi, tieän ñaø caàm thanh tröôøng kieám vöøa cheùm vöøa quaùt moät tieáng "Mau". Nhaùt kieám ñeán nhanh nhö chôùp, gaõ treû tuoåi khoâng taøi naøo traùnh kòp, bò cheùm truùng vaøo baép veá beân traùi. Bò thöông gaõ böôùc loaïng choaïng, phaûi choáng kieám xuoáng ñaát môùi ñöùng vöõng laïi ñöôïc. Gaõ treû tuoåi toan ñaáu nöõa, nhöng gaõ ñöùng tuoåi ñaõ tra kieám vaøo bao töôi cöôøi hoûi: -Chöû sö ñeä! Ngu huynh caûm ôn sö ñeä ñaõ nhöôøng cuoäc thaéng cho. Sö ñeä coù ñau khoâng? Gaõ treû tuoåi hoï Chöû, saéc maët nhôït nhaït, mím moâi ñaùp: -Ña taï Cung sö huynh coù loøng toát ñaõ nheï ñoøn cho. OÂng giaø raâu daøi veû maët hôùn hôû, mæm cöôøi noùi: 1 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Phe Ñoâng thaéng cuoäc naøy nöõa laø ba. Vaäy ñöôïc ôû laïi Cung Kieám Hoà naêm naêm nöõa. Taân sö muoäi coù yù kieán gì nöõa chaêng? Moät vò ñaïo coâ ñöùng tuoåi ngoài ôû meù taây nhaø luyeän voõ saûnh coù veû böïc töùc, neùn giaän ñaùp: -Taû sö huynh kheùo reøn ñöôïc ñoà ñeä xuaát saéc. Nhöng naêm naêm vöøa qua chaúng hay sö huynh ñaõ nghieân cöùu tinh vi ñöôïc ñieàu bí aån ôû nuùi Voâ Löôïng chöa? OÂng giaø raâu daøi tröøng maét nhìn ñaïo coâ noùi: -Sö muoäi queân leà loái cuûa phaùi ta roài sao? Ñaïo coâ ñaønh cheùp mieäng moät caùi roài khoâng noùi gì nöõa. OÂng giaø hoï Taû, teân goïi Taû Töû Muïc, khaùch giang hoà taëng cho oâng caùi ngoaïi hieäu laø "Nhaát kieám traán Thieân Nam", chöôûng giaùo phe Ñoâng phaùi Voâ Löôïng Kieám, coøn vò ñaïo coâ kia ñaïo hieäu laø Song Thanh, bieät hieäu laø "Phaûn quang troùc aûnh", caàm ñaàu phe Taây phaùi Voâ Löôïng kieám. Nguyeân phaùi Voâ Löôïng kieám chia laøm ba phe: phe Ñoâng, phe Nam vaø phe Taây. Nhöng phe Nam suy suïp töø laâu roài chæ coøn hai phe Ñoâng vaø Taây laø höng thònh vaø coù laém nhaân taøi. Phaùi Voâ löôïng kieám saùng laäp töø trieàu Haäu Ñöôøng ñôøi Nguõ Ñaïi, ñeán ñaàu ñôøi Toáng thì chia ra ba phe. Cöù naêm naêm thì ñoà ñeä caû ba phe hoäi hoïp ôû cung Kieám Hoà treân nuùi Voâ Löôïng ñeå ñaáu kieám vôùi nhau, phe naøo thaéng thì ñöôïc ôû cung Kieám Hoà naêm naêm, ñeán naêm thöù saùu laïi môû cuoäc ñaáu. Moãi kyø ñaáu goàm naêm traän, heã thaéng ba laø ñöôïc. Trong khoaûng thôøi gian naêm naêm, phe thua dó nhieân laø phaûi coá gaéng taäp röôït ñeå kyø sau röûa haän, maø phe thaéng cuõng chaúng daùm cheånh maûng chuùt naøo. Maáy chuïc naêm nay, phe Nam chaû bao giôø ñöôïc thaéng caû, chæ hai phe Ñoâng vaø Taây aên thua vôùi nhau. Töø ngaøy Taû Töû Muïc vaø Song Thanh leân naém quyeàn chöôûng giaùo thì phe Ñoâng thaéng ñöôïc hai kyø, phe Taây ñöôïc moät. Trong kyø naøy, tôùi traän gaõ hoï Cung phe Ñoâng ñaáu vôùi gaõ hoï Chöû phe Taây laø traän thöù tö, Cung thaéng theá laø phe Ñoâng ñöôïc ba, nhö vaäy traän thöù naêm khoâng caàn phaûi ñaáu nöõa, ñaèng naøo phe Ñoâng cuõng thaéng roài. Phaùi Voâ Löôïng kieám noåi tieáng trong ñaùm giang hoà ñaõ laâu. Nhôø ôû theå leä naêm naêm moät laàn ñaáu maø dö traêm naêm nay kieám thuaät nghieân cöùu ngaøy moät tinh vi hôn vaø tieán boä raát nhieàu. Phaùi naøy chæ tranh ñaáu vôùi nhau, ít khi gaây thuø oaùn vôùi khaùch giang hoà ñeå phaùt sinh xung ñoät ñeán phaûi vong maïng. Nhöõng tay cöï phaùch ñeàu toàn taïi cho ñeán luùc thoï chung vì theá maø baûo toaøn ñöôïc nhaân taøi. Coøn moät leõ nöõa laø: söï thaéng baïi trong caùc cuoäc ñaáu coù quan heä raát lôùn ñeán theå dieän phe mình taát nhieân thaày truyeàn thuï cho troø luùc naøo cuõng phaûi gaéng söùc heát loøng, troø luyeän taäp chaúng keå gì ngaøy hay ñeâm nöõa. Moãi theá heä laïi saùng cheá hay caûi thieän theâm pheùp ñaùnh. Caùc taân khaùch ngoài ôû haønh lang phía Taây, nhöõng tay noåi tieáng trong voõ laâm maø hai phe môøi ñeán chöùng kieán ñeå laøm troïng taøi coù taùm vò ñeàu laø nhöõng nhaân vaät tieáng taêm löøng laãy trong voõ laâm ôû Vaân Nam, neáu khoâng phaûi laø nhöõng tay voõ ngheä sieâu 2 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung quaàn thì cuõng laø nhöõng baäc ñaïo cao, ñöùc troïng caû. Chæ mình chaøng thieáu nieân maëc aùo traéng, ngoài gheá sau choùt laø haïng khoâng coù teân tuoåi gì. Maø cuõng chæ mình chaøng daùm baät leân tieáng cöôøi cheá nhaïo luùc gaõ hoï Cung giaû vôø tröôït chaân trong cuoäc ñaáu vôùi gaõ hoï Chöû. Chaøng thieáu nieân naøy theo voõ sö Maõ Nguõ Ñöùc ôû phuû Phoå Nhò tænh Vaân Nam. Maõ Nguõ Ñöùc nguyeân laø moät nhaø buoân traø lôùn, voán hieáu khaùch töø thuôû nhoû, tính tình theo neáp Maïnh Thöôøng Quaân, bao nhieâu khaùch giang hoà hoaëc phieâu löu maõi voõ ñeán ñeàu ñöôïc Maõ tieáp ñoùn raát noàng haäu, vì vaäy maø ñöôïc caùc phaùi voõ laâm raát kính yeâu, coøn veà voõ coâng thì Maõ khoâng coù gì ñaëc saéc. Luùc Maõ Nguõ Ñöùc giôùi thieäu chaøng thieáu nieân aùo traéng kia hoï Ñoaøn, hoaøng toäc nöôùc Ñaïi Lyù, Taû Töû Muïc ñaõ chaû theøm ñeå yù vì Taû töôûng chaøng laø ñoà ñeä Maõ Nguõ Ñöùc thì chính voõ coâng Maõ coøn chöa vaøo ñaâu, huoáng chi laø ñoà ñeä Maõ neân Taû haø tieän caû ñeán caâu xaõ giao taàm thöôøng, chæ chaép tay roài khinh khænh daãn vaøo gheá ngoài. Ngôø ñaâu anh chaøng ngoác ngheách chaúng bieát trôøi ñaát gì, thaáy ñoà ñeä Taû Töû Muïc giaû vôø tröôït chaân lieàn phì cöôøi cheá nhaïo. Vöøa thaáy phe Ñoâng phaùi Voâ Löôïng Kieám thaéng traän ñaáu thöù ba, nhöõng troïng taøi nhö Lieãn Chi Hö: ñaïi ñeä töû phaùi Ñieåm Thöông, Laêng Tieâu Töû: ñaïo nhaân chuøa Ngoïc Chaân nuùi Ai Lao, Giaø Dieäp thieàn sö chuøa Ñaïi Giaùc, Maõ Nguõ Ñöùc thi nhau quay vaøo chuùc tuïng Taû Töû Muïc. Taû Töû Muïc töôi cöôøi noùi: -Naêm nay Taân sö muoäi ñöa ra boán teân ñoà ñeä, kieám thuaät khaù laém nhaát laø traän ñaáu thöù tö, boïn toâi thaéng ñöôïc laø may. Chöû sö ñieät nhoû tuoåi maø ñaõ tôùi trình ñoä ñoù thì böôùc tieàn ñoà chöa bieát ñaâu maø löôøng. Sau haïn naêm naêm naøy nöõa hai phe chuùng toâi chaéc laïi coù phen ñoåi ngoâi. Noùi xong cöôøi khaø khaø moät hoài roài quay sang chaøng thieáu nieân hoï Ñoaøn noùi: -Vöøa naõy lieät ñoà ñaùnh döù ñoøn "Ñieät phaùc boä" ñeå thuû thaéng, döôøng nhö Ñoaøn theá huynh cheâ mieáng ñoù dôû quaù. Vaäy Ñoaøn theá huynh ra saân chæ giaùo cho y moät vaøi mieáng neân chaêng? Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng döôùi côø moät baäc danh töôùng ñaâu coù quaân heøn. Maõ Nguõ ca oai danh löøng laãy khaép Vaân Nam, moân ñoà ngöôøi quyeát khoâng phaûi tay vöøa. Maõ Nguõ Ñöùc hôi ñoû maët voäi ñaùp: -Ñoaøn huynh ñaây khoâng phaûi laø ñoà ñeä ngu huynh ñaâu. Ngu huynh kieám thuaät taàm thöôøng daùm ñaâu nhaän laøm sö phuï ai tröôùc maët quyù vò ñaây. Taû hieàn ñeä chaúng neân buoâng lôøi dieãu côït. Nguyeân Ñoaøn huynh qua chôi teä xaù, nhaân nghe tin hai phe trong toân phaùi coù cuoäc ñaáu kieám cho laø moät cô hoäi ñeå môû roäng taàm nhôõn quang, lieàn theo ngu huynh tôùi ñaây maø thoâi. Taû Töû Muïc nghó thaàm: töôûng y laø ñoà ñeä Maõ Nguõ Ñöùc thì mình coøn neå maët, khoâng nôõ tuyeät tình, neáu chæ laø keû xaõ giao thì haø taát mình phaûi e deø nöõa? Keû naøo caû 3 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung gan daùm ñeán cung Kieám Hoà ngaïo maïn maø mình khoâng boâi gio traùt traáu vaøo maët, cöù ñeå noù xuoáng nuùi töï nhieân thì coøn chi laø theå dieän Taû Töû Muïc naøy nöõa. Nghó vaäy Taû lieàn cöôøi nhaït hoûi: -Xin Ñoaøn huynh cho bieát ñaïi hieäu laø gì, moân haï caùc cao nhaân naøo? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Ngu haï hoï Ñoaøn teân Döï, veûn veïn coù theá thoâi, chaû coù ñaïi hieäu chi raùo, maø cuõng chaúng taàm thaày hoïc voõ chi heát. Ngu haï phaûi caùi taät heã thaáy ngöôøi teù nhaøo thì baát luaän laø teù thaät hay teù giaû vôø cuõng phaûi phì cöôøi chöù khoâng nín ñöôïc. Taû Töû Muïc thaáy chaøng aên noùi voâ leã, khoâng coøn ra theå thoáng gì nöõa, baát giaùc töùc giaän hoûi: -Laøm sao maø phaûi phì cöôøi? Ñoaøn Döï môû quaït giaáy ra phe phaåy, löõng lôø ñaùp: -Ngöôøi ta ñöùng hay ngoài thì coù gì maø cöôøi, naèm treân giöôøng cuõng chaúng coù chi ñaùng cöôøi, chöù naèm laên xuoáng ñaát thì phaûi cöôøi chöù sao? Taû Töû Muïc nghó mình ñöôøng ñöôøng laø baäc toân sö moät phaùi voõ coù danh tieáng, maø moät thaèng beù chöa raùo maùu ñaàu daùm aên noùi moãi luùc moät theâm hoãn xöôïc vôùi mình thì töùc khí ñöa leân taän coå, nhöng phaûi coá giöõ veû traàm tónh, ñieàm nhieân, khoâng tieän noåi hung quay sang hoûi Maõ Nguõ Ñöùc: -Maõ Nguõ ca! Ñoaøn huynh phaûi chaêng laø baïn thaân vôùi nguõ ca? Maõ Nguõ Ñöùc moät tay lòch duyeän giang hoà, nghe Taû Töû Muïc hoûi vaäy bieát ngay laø coù yù tröøng trò Ñoaøn Döï cho boõ gheùt. Thöïc tình ra thì Maõ cuøng Ñoaøn Döï chæ laø choá sô giao thoâi, nhöng Maõ voán tính vui veû, deã daõi, thaáy Ñoaøn Döï xin theo ñi khoâng nôõ choái töø, baèng loøng ngay. Baây giôø troùt xaûy ra chuyeän loâi thoâi, Taû Töû Muïc laïi laø tay ñaùo ñeå, töôûng chaúng neân ñeå Ñoaøn Döï bò voá ñau, lieàn chaäm raõi ñaùp raèng: -Ñoaøn huynh vôùi ta tuy khoâng phaûi laø choã thaâm giao, ta cho chaøng ñi theo ñeå coù baïn ñoàng haønh maø thoâi. Nhöng ta xem thì chaúng qua chaøng vì voâ yù maø baät cöôøi, chöù thaät taâm khoâng phaûi coù yù cheá nhaïo Cung sö ñieät. Thoâi, hieàn ñeä boû qua vieäc ñoù ñi! Ngu huynh ñoùi laém roài! Hieàn ñeä coù gì cho aên uoáng thì saép ra, ñeå chuùng ta ñöôïc möøng hieàn ñeä maáy cheùn. Hoâm nay laø ngaøy vui möøng, hieàn ñeä chaáp nhaët vôùi anh chaøng treû ngöôøi non daï ñoù laøm chi? Taû Töû Muïc noùi: -Ñoaøn huynh khoâng phaûi laø choã thaâm giao vôùi Maõ Nguõ ca, vaäy tieåu ñeä khoâng coøn ñieàu gì thaéc maéc laø seõ ñaéc toäi vôùi nguõ ca nöõa. Naøo Nhaân Kieät ñaâu? Vöøa naõy coù ngöôøi cheâ con ñoù, con ra thænh giaùo ñi! Cung Nhaân Kieät, gaõ ñöùng tuoåi ñaáu kieám luùc naõy, thaáy sö phuï ra leänh lieàn vôùi laáy thanh tröôøng kieám ra saân dieãn voõ ñöùng xoay chuoâi kieám laïi, chaép tay vaøo noùi vôùi Ñoaøn Döï: 4 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin môøi Ñoaøn quyù höõu ra ñaây! Ñoaøn Döï ngaây ngoâ hoûi laïi: -Ngöôi luyeän kieám phaûi khoâng! Toát laém! Muùa may ñi ta ngoài ñaây coi ñöôïc maø! Chaøng ngoài nghieãm nhieân noùi voïng ra, chöù khoâng theøm ñöùng daäy, Cung Nhaân Kieät ñoû maët tía tai, töùc giaän daèn gioïng: -Mi, mi... noùi sao? Vaãn moät gioïng khoâi haøi Ñoaøn Döï ñaùp: -Ta thaáy mi caàm kieám ra saân dieãn voõ, vung qua vung laïi ta bieát mi luyeän voõ, coøn chôø gì nöõa? Khoâng muùa ñi cho chuùng ta coi? Cung Nhaân Kieät quaùt lôùn: -Thaèng nhaõi con kia! Sö phuï ta baûo mi ra ñaây cuøng ta tyû thí, mi nghe roõ chöa? Tay vaãn phe phaåy caây quaït giaáy, Ñoaøn Döï laéc ñaàu thong thaû ñaùp: -Sö phuï mi haû? Sö phuï mi thì maëc sö phuï mi. Sö phuï mi khoâng phaûi laø sö phuï ta. Sö phuï mi sai mi thì ñöôïc. Sö phuï mi baûo mi ñaáu kieám thì mi ñaõ ñaáu luùc naõy roài coøn gì nöõa? Chöù sö phuï baûo ta ñaáu vôùi mi: moät laø ta khoâng bieát ñaùnh kieám, hai laø ta sôï thua, ba laø ta sôï ñau, boán nöõa laø ta sôï cheát neân ta khoâng ñaáu. Ta ñaõ baûo khoâng ñaáu laø khoâng ñaáu nghe chöa? Moïi ngöôøi nghe Ñoaøn Döï cho ra moät traøng "sö phuï mi, sö phuï ta" vôùi moät gioïng nöûa ra haùch dòch, nöûa ra ôõm ôø thì khoâng sao nhòn cöôøi ñöôïc. Ñaùm moân ñoà cuûa "Phaûn quang troùc aûnh" Song Thanh ñaïo coâ vôù ñöôïc cô hoäi cöôøi moät traän thoûa thích, nhaát laø caùc coâ nöõ ñeä töû cöù ruõ ra maø cöôøi ngaët ngheõo khieán cho baàu khoâng khí trong nhaø luyeän voõ saûnh maát haún veû trang nghieâm. Cung Nhaân Kieät ñieân tieát leân, haèm haèm chaïy ñeán tröôùc maët Ñoaøn Döï, chóa kieám thaúng vaøo buïng quaùt: -Coù thaät mi khoâng bieát kieám phaùp hay laø mi giaû vôø? Ñoaøn Döï nhìn muõi kieám chæ coøn caùch buïng mình vaøi taác, giaù chæ ñöa nheï moät phaùt laø ñaâm thuûng tim gan vaäy maø neùt maët tuaán tuù vaãn thaûn nhieân nhö khoâng, chaúng chuùt chi loä veû sôï seät, ung dung ñaùp: -Ta vöøa giaû vôø, vöøa khoâng bieát thaät. Nhaân Kieät huøng hoå daèn töøng tieáng: -Naøy naøy ta baûo! Mi ñaõ tôùi cung Kieám Hoà, nuùi Voâ Löôïng thì ñöøng hoøn g khoaùc laùc roài yeân laønh maø trôû veà! Mi laø moân haï ai? Keû naøo ñaõ sai mi ñeán ñaây aên noùi caøn rôõ? Phaûi noùi cho thaät, khoâng thì ñöøng traùch muõi kieám cuûa laõo gia laø quaù voâ tình! Ñoaøn Döï ngaùp daøi vöôn vai, ueå oaûi noùi: -Naøo cung Kieám Hoà, naøo Voâ Löôïng kieám noåi tieáng haøo kieät trong ñaùm giang hoà, chaúng leõ ta khoâng ñoäng thuû vaø ôû tröôùc maët quyù vò tieàn boái ñaây mi ñaâm cheát ta sao? 5 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Cung Nhaân Kieät caùu quaù, khoâng theå daèn loøng ñöôïc nöõa, thu kieám veà giô tay taùt moät caùi thaät maïnh vaøo maù Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï hôi nghieâng ñaàu ñi moät chuùt nhöng khoâng traùnh noåi caùi taùt noå ñom ñoùm maét ra, maët söng vuø leân, naêm veát ngoùn tay coøn in raønh raønh treân maù. Caûnh töôïng naøy khieán moïi ngöôøi ñeàu chöng höûng, vì ai naáy ñeàu töôûng Ñoaøn Döï taát coù baûn laõnh gheâ gôùm neân thaàn saéc luùc naøo cuõng thaûn nhieân, coi ñoái phöông baèng nöûa con maét. Ngôø ñaâu Cung Nhaân Kieät giô tay ra taùt maø chaøng khoâng traùnh kòp, thì ra chaøng chaúng bieát tyù voõ ngheä naøo caû. Laïi coøn moät ñieàu laøm cho ai naáy phaûi ngaïc nhieân hôn nöõa laø: xöa nay chæ thaáy nhöõng tay voõ ngheä sieâu quaàn giaû vôø ngôù ngaån ñeå treâu côït ñoái phöông, chöù chöa töøng thaáy ai khoâng bieát voõ ngheä maø daùm caû gan ngaïo maïn bao giôø. Chính Cung Nhaân Kieät cuõng khoâng khoûi ñöùng ngaây ngöôøi ra moät luùc roài tuùm laáy ngöïc Ñoaøn Döï loâi ñöùng daäy quaùt maéng: -Ta töôûng mi laø ngöôøi coù baûn laõnh, teù ra chæ laø caùi bò thòt. Ñoaïn xoâ Ñoaøn Döï laên keành xuoáng ñaát. Ñoaøn Döï xoay mình theá naøo laïi va ñaàu vaøo chaân baøn ñaùnh thình moät caùi, maët muõi söng vuø caû leân vaø tím baàm laïi, troâng thaät ñaùng thöông. Maõ Nguõ Ñöùc trong loøng khoâng nôõ, chaïy ñeán naâng daäy noùi: -Ñoaøn laõo ñeä ñaõ khoâng bieát voõ thì ñeán ñaây ñuøa rôõn laøm chi cho khoå thaân? Toäi ngheäp quaù! Ñoaøn Döï giô tay leân sôø ñaàu, sôø traùn vöøa cöôøi vöøa noùi baâng quô: -Mình cöù töôûng nôi ñaây vui veû naùo nhieät ñeán xem chôi, teù ra kieám phaùp phaùi Voâ Löôïng kieám chaû coù gì ñaùng xem heát. Caû moät luõ thaày troø chuùng ñeàu laø phöôøng khí cuïc nhoû nhen, chaúng ra troø troáng gì. Thoâi ñi veà vaäy! Moät teân ñoà ñeä nhoû tuoåi nhaûy ra ñöùng chaén laïi noùi: -Mi ñaõ chaúng bieát tí gì veà voõ coâng, giaù cöù cuïp ñuoâi maø ñi thaúng thì vieäc gì sao daùm baûo kieám phaùp boïn ta taàm thöôøng? Muoán thoaùt khoûi choán naøy khoâng theo moät trong hai ñieàu kieän naøy khoâng xong: moät laø cuøng ta tyû thí ñeå neám muøi kieám phaùp taàm thöôøng cuûa phaùi Voâ Löôïng; hai laø ñeán tröôùc maët sö phuï daäp ñaàu laïy taùm laïy vaø hoâ to ba tieáng: "Thoái laém!". Ñoaøn Döï ñaùp: -Baûo thaày troø mi thoái thì ai maø ngöûi ñöôïc? Gaõ ñoà ñeä treû tuoåi noåi xung, giô quyeàn ra toan thoi moät quaû ñaám thoâi sôn, naøo ngôø quaû ñaám môùi ra nöûa chöøng boãng moät vaät töø treân khoâng rôùt xuoáng, quaán laáy coå tay gaõ. Gaõ caûm thaáy laønh laïnh, meàm nhuõn laïi ngoï nguaäy thì giaät mình voäi ruït tay laïi nhìn kyõ laïi xem thì ra laø moät con raén ñoû vaèn xanh, troâng maø phaùt khieáp. Gaõ heát söùc vaãy tay cho noù rôi ra, nhöng noù baùm raát chaët, khoâng laøm theá naøo cho noù chòu buoâng ra. Chôït laïi nghe tieáng Cung Nhaân Kieät la thaát thanh: -Trôøi ôi! Raén! Raén! 6 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Maët taùi xanh, Nhaân Kieät thoø tay vaøo trong coå aùo, sôø soaïng sau löng nhöng khoâng naém ñöôïc, sôï quaù hai chaân nhaûy loaïn leân roài voäi vaøng côûi aùo ra. Hai vuï xaûy ra cuøng luùc moät caùch ñoät ngoät, moïi ngöôøi coøn ñang kinh ngaïc chôït nghe treân ñaàu coù tieáng cöôøi hích hích lieàn ngaång leân nhìn, thì thaáy moät coâ gaùi ngoài vaét veûo treân xaø nhaø, hai tay caàm hai naém... raén. Coâ gaùi naøy tuoåi chöøng 16, 17 toaøn thaân maëc y phuïc maøu xanh, neùt maët töôi cöôøi xinh nhö hoa. Caû hai tay coâ coù ñeán hôn chuïc con raén nhoû beù, con xanh, con saëc sôõ, xem ra toaøn laø raén ñoäc caû. Coâ beù caàm raén nhö theå caàm ñoà chôi, khoâng chuùt chi sôï haõi. Coù maáy con nhoai ra boø caû leân maët, leân muõi coâ ra chieàu aâu yeám thaân maät... Moïi ngöôøi ñang maûi nhìn coâ beù, boãng nghe Cung Nhaân Kieät cuøng sö ñeä vì quaù sôï la heùt om soøm, laïi quay xuoáng nhìn hai gaõ. Ñoaøn Döï luùc ñoù cöù ngaây ngöôøi ra maø nhìn coâ beù. Coâ ngoài treân xaø nhaø, boû thoõng hai chaân xuoáng, ñu qua, ñu laïi ra veû ung dung laém. Ñoaøn Döï trong loøng töï nhieân caûm thaáy trìu meán, leân tieáng hoûi: -Coâ nöông! Phaûi chaêng coâ ñaõ cöùu toâi? Coâ gaùi hoûi laïi: -Maáy ñöùa ñoäc aùc noù ñaùnh caäu, sao caäu khoâng traû ñoøn chuùng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Toâi khoâng bieát ñaùnh traû. Baát thình lình nghe moät tieáng phaäp, Ñoaøn Döï caát ñaàu leân nhìn laïi: Taû Töû Muïc tay caàm thanh tröôøng kieám haõy coøn chuùt veát maùu, döôùi ñaát con raén ñoû ñöùt laøm hai khuùc, thì ra noù ñaõ bò Taû cheùm cheát. Coøn Cung Nhaân Kieät, mình traàn truøng truïc ngoài daõy giuïa, moät con raén xanh ñang boø treân löng raát nhanh, Nhaân Kieät voà maáy laàn ñeàu seånh, khoâng sao baét ñöôïc. Taû Töû Muïc quaùt: -Nhaân Kieät ngoài im! Khoâng ñöôïc ñoäng ñaäy ! Nhaân Kieät troá maét ra nhìn: aùnh kieám loùe saùng, con raén xanh cuõng bò chaët laøm ñoâi. Taû Töû Muïc cheùm nhanh nhö ñieän, moïi ngöôøi chöa ai kòp troâng roõ maø xaùc raén ñaõ laên döôùi ñaát. Kyø hôn nöõa laø löng Nhaân Kieät khoâng bò saây saùt maûy may, nhaùt cheùm chæ vöøa vaën heát mình con raén cho ñöùt ñoâi, theá môùi tuyeät dieäu! Moïi ngöôøi voã tay reo hoø nöùc nôû khen taøi Taû Töû Muïc. Ñoaøn Döï ñaèng haéng moät tieáng roài noùi: -Cheùm cheát con raén thì coù chi laø laï maø laøm nhoän leân theá? Coâ gaùi treân xaø nhaø quaùt to: -OÂ hay! Laõo giaø raâu raäm kia! Sao ngöôi daùm cheùm cheát hai con raén cuûa ta? Ta khoâng neå maët ngöôi nöõa ñaâu! Taû Töû Muïc giaän hoûi: -Mi laø con caùi nhaø ai? ñeán ñaây laøm gì? 7 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Hoûi vaäy thì hoûi nhöng trong loøng khoâng khoûi baên khoaên nghó thaàm: con beù naøy ngoài treân xaø nhaø töø luùc naøo maø bao nhieâu tay baûn laõnh tuyeät luaân khoâng ai hay bieát caû môùi laï chöù? öø thì baûo raèng ñaàu oùc moïi ngöôøi ñang maûi chaêm chuù vaøo chuyeän khaùc nhöng khoâng theå ñeå treân ñaàu coù ngöôøi naáp maø khoâng hay bieát ñöôïc. Chuyeän naøy ñoàn ñaïi ra ngoaøi thì tieáng taêm phaùi Voâ Löôïng kieám bò söùt meû raát nhieàu. Coâ gaùi vaãn boû thoõng hai chaân xuoáng, ñöa qua, ñöa laïi nhö ñeå phoâ ñoâi haøi maøu luïc theâu nhöõng ñoaù hoa cuùc nhoû, treân muõi haøi ñính moät traùi caàu con baèng nhung ñoû, roõ ra moät ñöùa nhoû ngaây thô. Thaáy coâ beù khoâng ñaùp, Taû Töû Muïc laïi noùi: -Nhaûy xuoáng ñaây mau! Ñoaøn Döï voäi xen vaøo: -aáy khoâng ñöôïc ñaâu! Sao laïi ngu theá! Cao nhö vaäy maø baûo nhaûy xuoáng ñeå teù cheát ngöôøi ta aø? Chaøng vöøa döùt lôøi, khoâng ai nhòn ñöôïc ñeàu ruõ ra maø cöôøi. Maáy coâ nöõ ñoà ñeä phe Taây nghó thaàm: caäu naøy troâng coù veû laø moät trang tuaán kieät, sao laïi ngôù ngaån ñeán theá ñöôïc. Coâ gaùi kia ñeán ngoài treân xaø nhaø, thaàn khoâng hay, quyû khoâng bieát thì voõ coâng ñaõ ñeán möùc tuyeät cao roài, maø caäu ta laïi baûo baéc thang cho coâ xuoáng khieán ai naáy phaûi cöôøi vôõ buïng. Treân xaø nhaø coâ gaùi noùi choõ xuoáng: -Ngöôi coù ñeàn ta hai con raén, ta môùi xuoáng ñaøm thoaïi vôùi ngöôi! Taû Töû Muïc noùi: -Hai con raén ñoäc coù chi ñaùng keå? Baét ñaâu chaû ñöôïc? Taû Töû Muïc noùi coù veû ñôõ gay gaét laø trong thaâm taâm laõo nghó lung laém: "Con nhoû naøy duø chôi ñuøa ñöôïc vôùi raén ñoäc khoâng sao, nhöng noù chæ laø ñöùa treû nít chaû coù gì ñaùng ngaïi. Chæ e ñaèng sau noù coøn coù sö phuï, sö huynh haún laø nhöõng tay gheâ gôùm". Coâ gaùi nghe Taû Töû Muïc noùi vaäy lieàn baûo: -Ngöôi töôûng deã laém ö? Thöû ñi baét veà cho ta xem naøo? Taû Töû Muïc laïi giuïc: -Haõy xuoáng ñaây ñaõ! Coâ gaùi noùi: -Ta khoâng xuoáng ñaõ sao? Taû Töû Muïc noùi: -Ngöôi khoâng chòu xuoáng, taù seõ keùo xuoáng. Coâ gaùi cöôøi khanh khaùch noùi: -Ngöôi thöû laøm ñi! Neáu keùo ñöôïc ta ta cho laø gioûi. 8 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Taû Töû Muïc nghó mình ñöôøng ñöôøng laø moät vò toân sö ñang ôû tröôùc maët bao nhieâu tay anh chò trong phaùi voõ laâm cuøng caùc moân ñoà chaû leõ laïi ñi giaèng co vôùi ñöùa treû nít beøn quay laïi baûo Song Thanh ñaïo coâ: -Song Thanh sö muoäi! Sö muoäi cho moät teân nöõ ñeä töû leân keùo coå noù xuoáng ñaây! Song Thanh ñaïo coâ ñaùp: -Moân ñoà phe Taây chaû coù ñöùa naøo gioûi khinh coâng caû. Taû Töû Muïc saàm neùt maët laïi, toan noùi nöõa thì coâ gaùi laïi leân tieáng: -Ngöôi khoâng ñeàn ta hai con raén thì ñaây ta cho ngöôi coi caùi naøy hay laém. Naøng thoø tay vaøo boïc laáy ra moät vaät töïa nhö caùi ñuõa baèng vaøng laáp laùnh, nhaèm Cung Nhaân Kieät neùm xuoáng. Nhaân Kieät töôûng laø moät thöù aùm khí khoâng daùm giô tay ra ñoùn laáy, nhích chaân traùi sang moät beân ñeå traùnh, baát ngôø caùi ñuõa vaøng ñoù laïi laø moät sinh vaät, ôû treân khoâng nghoe ngaåy roài chui tuoät vaøo löng mình. Baáy giôø haén môùi bieát laø moät con raén nhoû saéc vaøng. Con naøy linh hoaït voâ cuøng, chaïy töø sau löng ra tröôùc ngöïc, leân ñaàu roài chaïy töù tung trong khaép moïi nôi trong ngöôøi gaõ. Ñoaøn Döï thaáy vaäy cöôøi noùi: -Hay laém! Hay laém! Con raén chôi troø naøy thuù tuyeät! Kim xaø boø moãi luùc moät nhanh theâm, nhanh ñeãn noãi toaøn thaân Nhaân Kieät chæ thaáy moät maàu vang röïc. Baáy giôø Laêng Tieâu Töû ñaïo nhaân chuøa Ngoïc Chaân, nuùi Ai Lao nhö chôït nhôù ra ñieàu gì, baát giaùc la thaát thanh: -Phaûi... phaûi chaêng ñaây... ñaây laø con Kim Linh, moät trong Vuõ huyeät töù linh? Maõ Nguõ Ñöùc hoûi: -Xin hoûi ñaïo huynh: Vuõ huyeät töù linh laø caùi chi vaäy? Laêng Tieâu Töû bieán saéc noùi: -Ñaây khoâng tieän noùi, xin ñeå luùc khaùc. Ñoaïn ngöûn g leân xaø nhaø noùi vôùi coâ gaùi: -Thöa coâ nöông! Laêng Tieâu Töû xin coù lôøi chaøo! Noùi xong cuùi ñaøu thi leã. Coâ gaùi tuy tay caàm raén maø vaãn ung dung thoø vaøo boïc laáy haït döa ra boû vaøo mieäng nhìn Laêng Tieâu Töû mæm cöôøi khoâng ñaùp. Laêng Tieâu Töû quay laïi noùi vôùi Taû Töû Muïc: -Xin kính möøng Taû huynh ñaõ thaéng cuoäc so kieám. Thoâi baàn ñaïo xin caùo töø vì coù chuùt vieäc gaáp phaûi ñi ngay. Roài khoâng chôø Taû Töû Muïc traû lôøi, baêng baêng ra khoûi saûnh ñöôøng. Khi ñi ngang qua beân caïnh Cung Nhaân Kieät, Laêng Tieâu Töû traùnh xa ra, neùt maët ñaày veû sôï seät. Ñang luùc Taû Töû Muïc nhìn con Kim xaø, khoâng hieåu laø vaät gì, Maõ Nguõ Ñöùc laïi caøng kinh ngaïc hôn, nghó thaàm: "Kieám phaùp phaùi chuøa Ngoïc Chaân, nuùi Ai Lao keå vaøo baäc nhaát trong caùc phaùi voõ laâm tænh Vaân Nam, Laêng Tieâu Töû ñaïo nhaân xöa nay vaãn coù yù töï phuï khinh ngöôøi ra maët, sao nay thaáy con kim xaø maø phaûi khuûng khieáp? 9 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nhaát laø ñoái vôùi coâ gaùi kia laïi toû ra coù thaùi ñoä khuùm nuùm kính caån ñeán theá laø nghóa laøm sao?". Chôït nghe trong mieäng coâ gaùi thoåi "phuø phuø" maáy tieáng, con kim xaø boø leân maù Cung Nhaân Kieät roài löôùt qua maét, qua muõi. Nhaân Kieät thoø tay ra baét, nhöng raén thaàn lanh leï voâ cuøng Nhaân Kieät khoâng taøi naøo moù ñöôïc vaøo mình noù thì coøn baét laøm sao ñöôïc. Taû Töû Muïc laïi gaàn, thanh tröôøng kieám vuït phoùng ra, con kim xaø ñang boø treân maét traùi Nhaân Kieät thaáy muõi kieám phoùng tôùi lieàn co laïi traùnh khoûi. Muõi kieám cuõng chæ tôùi ngoaøi da mí maét maø thoâi, neân khoâng heà haán gì. Tuy ñaâm khoâng truùng kim xaø nhöng ngöôøi xem cuõng phaûi thaùn phuïc Taû coù bieät taøi phoùng kieám, muõi kieám chæ vaøo saâu phaân nöûa laø Nhaân Kieät phaûi loøi con ngöôi. Song Thanh ñaïo coâ töï nghó "Kieám thuaät Taû huynh thaät laø quyû khoác, thaàn saàu. Ta thöïc coøn keùm xa. Haõy noùi moät mieáng "Kim Chaâm ñoä kieáp" vöøa roài, ta ñaâu coù ñöôïc tuyeät dieäu nhö theá?" "Chaùt chaùt chaùt chaùt". Taû Töû Muïc laïi cheùm luoân boán nhaùt lieàn maø döôøng nhö con kim xaø coù maét caû ôû treân löng neân noù traùnh ñöôïc heát, moãi nhaùt chæ khe chöøng sôïi toùc. Coâ gaùi goïi baûo: -Laõo giaø raâu raäm kia! Kieám phaùp cuûa ngöôi ñaõ khaù ñaáy! Naøng laïi chím moâi thoåi "phuø phuø". Con kim xaø laäp töùc chaïy xuoáng döôùi aån, khoâng nhìn thaáy ñaâu nöõa. Taû Töû Muïc coøn ñang ngô ngaùc, Cung Nhaân Kieät ñaäp hai tay, hai chaân loaïn caû leân thì ra con kim xaø ñaõ chui vaøo trong quaàn gaõ. Ñoaøn Döï vöøa voã tay vöøa cöôøi ha haû noùi: -Baây giôø môùi thaät laø môû roäng taàm con maét. Hay tuyeät laø hay! Cung Nhaân Kieät voäi côûi boû quaàn aùo ngoaøi ra ñeå hôû caëp ñuøi maäp maïp ñaày loâng laù. Coâ gaùi vaãn veû maët töï nhieân, chaúng e deø gì caû leân tieáng goïi to: -Teân aùc oân kia! Tính mi thích aùp böùc ngöôøi, sæ nhuïc ngöôøi, baây giôø ta laøm cho mi traàn nhö nhoäng, thöû xem mi coù bieát xaáu hoå khoâng? Naøng laïi thoåi phuø phuø hai caùi. Con kim xaø döôøng nhö nghe hieåu leänh truyeàn: moät tia aùnh vaøng loeù ra, noù chui ngay vaøo taän trong quaàn ñuøi Cung Nhaân Kieät. Trong nhaø luyeän voõ saûnh coù voâ soá thieáu nöõ, Nhaân Kieät duø sôï cheát cuõng ñaønh chòu chöù khoâng sao côûi noát chieác quaàn ñuøi ra. Gaõ la lôùn leân moät tieáng roài laûo ñaûo chaïy ra ngoaøi... Cung Nhaân Kieät vöøa chaïy ñeán cöûa saûnh ñöôøng, baát thình lình ngoaøi cöûa cuõng coù ngöôøi böôùc vaøo. Caû hai beân cuøng voäi quaù thaønh ra ñuïng maïnh ñaùnh "binh" moät caùi, Cung Nhaân Kieät bò ñaåy ngöôïc trôû laïi, coøn ngöôøi ngoaøi cöûa böôùc vaøo ñang ngaång maët leân trôøi bò haát ngaõ ngöûa. Taû Töû Muïc nhìn thaáy keâu leân: 10 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Dung sö ñeä Cung Nhaân Kieät queân caû con kim xaø trong mình, voäi chaïy laïi naâng sö thuùc daäy. Ñang naâng dôû dang thì con kim xaø khuaáy ñoäng trong mình, Cung Nhaân Kieät la leân moät tieáng, thoø tay vaøo moø raén, ñaønh buoâng sö thuùc ra cho teù xuoáng. Treân xaø nhaø coâ gaùi cöôøi khanh khaùch noùi: -Ta chænh mi theá laø ñuû roài! Trong mieäng coâ laïi xuyø moät tieáng daøi, con kim xaø ôû trong quaàn ñuøi Cung Nhaân Kieät lieàn chui ra, roài theo bôø töôøng chaïy vuùt leân xaø nhaø, nhanh nhö chôùp chuoàn vaøo loøng coâ gaùi. Laàn naøy Cung Nhaân Kieät naâng ñöôïc sö thuùc leân, caû kinh líu löôõi goïi: -Dung... Dung sö thuùc! Sö... sö thuùc laøm sao vaäy? Taû Töû Muïc chaïy laïi xem thì sö ñeä mình hai maét ñaõ trôïn ngöôïc leân, maët ñaày veû caêm phaãn vaø taét thôû maát roài. Taû Töû Muïc caû kinh voäi laøm moïi caùch hoâ haáp nhaân taïo, nhöng khoâng sao cöùu cho hoài tænh laïi nöõa... Nguyeân ngöôøi naøy teân goïi Dung Nguyeân Quy cuøng hoïc voõ vôùi Taû Töû Muïc. Voõ coâng tuy chöa baèng Taû nhöng so vôùi Cung Nhaân Kieät thì coøn hôn nhieàu. Theá maø laøm sao khoâng traùnh ñöôïc caùi ñuïng vöøa roài ñaõ laø chuyeän laï, nhaát laø ñuïng moät caùi maø cheát thì laïi caøng voâ lyù hôn nöõa. Taû Töû Muïc bieát ñích laø Nguyeân Quy ñaõ bò troïng thöông töø tröôùc luùc böôùc vaøo, voäi tra xeùt veát thöông. Vöøa côûi aùo ra ñaõ nhìn thaáy treân buïng Nguyeân Quy coù 12 chöõ: "Giôø Tyù ñeâm nay, ñaûng Thaàn Noâng seõ dieät phaùi Voâ Löôïng". 12 chöõ neùt thaâm quaàng aên saâu laãn vaøo trong da, khoâng phaûi do buùt möïc vieát ra, cuõng khoâng phaûi do muõi nhoïn saéc vaïch vaøo. Taû Töû Muïc chuù yù nhìn moät laùt, baát giaùc noåi giaän ñuøng ñuøng, tay caàm thanh tröôøng kieám ñaäp xuoáng ñaát, nghieán raêng quaùt to: -Ñeå roài xem ñaûng Thaàn Noâng dieät phaùi Voâ Löôïng hay laø phaùi Voâ Löôïng seõ dieät ñaûng Thaàn Noâng? Thuø naøy khoâng traû sao phaûi gioáng ngöôøi? Nguyeân 12 chöõ kia vieát baèng moät thöù ñoäc döôïc gheâ gôùm, thuoác ñoäc ngaám xuoáng laøm cho saéc da thaâm laïi. Taû Töû Muïc xem heát caùc choã trong mình Dung Nguyeân Quy, khoâng thaáy coù choã thöông tích naøo khaùc nöõa. Xeùt nghieäm xong Taû Töû Muïc goïi: -Nhaân Haøo, Nhaân Kieät ñaâu? Mau ra ngoaøi xem coù thaáy gì khoâng? Cam Nhaân Hoaø vaø Cung Nhaân Kieät laø hai ñaïi ñoà ñeä Taû Töû Muïc voäi choáng tröôøng kieám vaâng lôøi sö phuï chaïy ra. Töø luùc ñoù nhaø voõ saûnh nhoán nhaùo caû leân, khoâng ai ngoù gì ñeán Ñoaøn Döï cuøng coâ gaùi treân xaø nhaø nöõa, maûi xuùm quanh xaùc Dung Nguyeân Quy baøn baïc. Maõ Nguõ Ñöùc hoûi: 11 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñaûng Thaàn Noâng ít laâu nay moãi ngaøy moät laøm döõ. Taû Töû Muïc cho ta hay vì saolaïi keát moái thaâm thuø vôùi toân phaùi? Taû Töû Muïc thaáy sö ñeä bò thaûm töû, loøng ñau nhö caét, ngheïn ngaøo ñaùp: -Ñaàu ñuoâi caâu chuyeän vì haùi thuoác maø ra. Muøa thu naêm ngoaùi boán teân höông chuû ñaûng Thaàn Noâng ñeán cung Kieám Hoà xin vaøo yeát kieán vaø yeâu caàu toâi cho chuùng ra meù sau nuùi haùi thuoác. Keå ra thì vieäc haùi thuoác cuõng chaúng coù gì quan troïng, ñaûng Thaàn Noâng laáy ngheà haùi thuoác laøm sinh keá vaø tröôùc nay vaãn khoâng coù thuø hieàm gì vôùi phaùi Voâ Löôïng caû. Nhöng chaéc Maõ Nguõ ca cuõng ñaõ bieát, chuùng toâi ñaâu daùm töï tieän ñeâ ngöôøi ngoaøi ra vaøo meù sau nuùi ñöôïc, ñöøng noùi ñaûng Thaàn Noâng laø choõ sô giao ngay ñeán caùc baïn höõu thaân thieát cuõng chöa ñeå ai ra du ngoaïn meù sau nuùi caû vì ñoù laø quy luaät cuûa toå tieân truyeàn laïi neân boïn toâi khoâng daùm vi phaïm. Ngoaøi ra chaúng coù chuyeän gì gaây thuø oaùn caû. Ñang luùc noùi chuyeän, moät ngöôøi töø ngoaøi cöûa böôùc vaøo. Ngôõ ai teù ra laø Laêng Tieâu Töû, oâng boû ra ñi töø luùc thaáy con kim xaø, giôø laïi trôû laïi. Laêng Tieâu Töû veû maët bô phôø, treân maù coøn moät veát maùu daøi, chieác muõ ñaïo só rôi ñaâu maát, ñaàu toùc buø xuø, toû ra vöøa traûi qua moät cuoäc giao ñaáu kòch lieät vaø bò thaûm baïi. Taû Töû Muïc giaät mình hoûi: -Laêng Tieâu ñaïo... ñaïo huynh. Ñaïo huynh laøm... laøm sao theá? Laêng Tieâu Töû haàm haàm ñaùp: -ÔÛ ñôøi chöa töøng thaáy boïn naøo daõ man ñeán theá bao giôø. Chuùng baûo khoâng cho xuoáng nuùi... Theá roài... moät mình khoâng ñòch laïi vôùi boán naêm ñöùa. Taû Töû Muïc hoûi: -Phaûi chaêng ñaïo huynh vöøa ñaùnh nhau vôùi ñaûng Thaàn Noâng? Tieâu Töû noùi: -Ñuùng roài boïn noù ñaõ traán giöõ heát caùc ngaû ñöôøng vaø baûo: töø giôø cho ñeán saùng roõ, baát luaän laø ai cuõng khoâng cho xuoáng. Coâ gaùi ngoài treân xaø nhaø caén haït döa,vaãn laéc lö ñoâi chaân boû thoõng boãng caàm moät haït neùm truùng giöõa traùn Ñoaøn Döï noùi: -Naøy caäu! Coù aên haït döa khoâng? Leân ñaây chôi nheù! Ñoaøn Döï ñaùp: -Khoâng coù thang thì laøm sao toâi leân ñöôïc? Coâ gaùi ñaùp: -Deã laém maø Noùi roài côûi chieác daây löng maøu luïc, thaû moät ñaàu xuoáng baûo: -Caäu naém laáy ñaàu daây naøy ñeå toâi loâi leân! Ñoaøn Döï noùi: -Toâi naëng laém, coâ nöông loâi khoâng noåi ñaâu! 12 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Coâ gaùi cöôøi noùi: -Thì haõy thöû xem sao, khoâng sôï teù cheát ñaâu! Ñoaøn Döï naém laáy ñaàu daây löng, baát ngôø thaáy laïnh buoát roài sôïi daây laïi ngo ngoe, nhìn kyõ xem thì ñaâu coù phaûi daây löng maø laø con raén soáng, mình daøi vaø nhoû, töø treân xuoáng döôùi ñeàu baèng nhau, môùi troâng sô qua thì khoâng ai bieát laø raén. Coâ gaùi cöôøi khanh khaùch noùi: -Ñaây laø con Thanh Linh, noù beàn hôn caû daây saét ñaáy, kieám saét chaët cuõng khoâng ñöùt, caäu naém laáy mau! Ñoaøn Döï ñaùnh baïo ñöa tay ra naém laáy thì thaáy ram raùp chöù khoâng trôn tuoät nhö raén thöôøng. Coâ gaùi vöøa daën: "Naém chaéc nghe!" vöøa nheï nhaøng keùo Ñoaøn Döï boång leân khoûi maët ñaát, roài caû hai tay ruùt luoân maáy caùi, xaùch Ñoaøn Döï leân treân chieác xaø ngang. Ñoaøn Döï troâng coâ gaùi thu con Thanh Linh laïi quaán vaøo thaét löng ba voøng, raát laáy laøm kính phuïc nhöõng vaãn sôï haõi hoûi laïi: -Con raén naøy khoâng caén ngöôøi hay sao? Coâ gaùi ñaùp: -Ta coù baûo caén noù môùi caén, coøn töï nhieân thì noù khoâng caén ai bao giôø. Caäu ñöøng sôï gì caû. Ñoaøn Döï noùi: -Coâ nöông nuoâi noù, noù quen moät mình coâ maø thoâi. Coâ gaùi baûo: -Khoâng phaûi! Khoâng quen cuõng khoâng sao, caäu sôø vaøo ngöôøi noù maø xem! Noùi roài caàm moät con raén trong tay trao cho Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï xua tay ñaùp: -Khoâng, khoâng, toâi chòu thoâi! Vöøa noùi vöøa luøi laïi sau, nhöng vì ngoài khoâng vöõng loaïng choaïng teù nhaøo xuoáng. Coâ gaùi naém ngay ñöôïc sau gaùy keùo leân ñeå ngoài töïa beân mình roài cöôøi noùi: -Thaät caäu chaúng bieát chuùt voõ coâng naøo caû, theá thì laï nhæ! Ñoaøn Döï ñaùp: -Coù chi ñaùng laï? Coâ gaùi noùi: -Khoâng bieát voõ maø daùm moät mình ñeán ñaây, taát bò aùc nhaân baét naït. Caäu ñeán coù chuyeän chi? Ñoaøn Döï thaáy neùt maët coâ coù veû thaân maät, neân tuy môùi gaëp laàn ñaàu caäu ñaõ coi nhö ngöôøi trong nhaø, muoán ñem chuyeän mình ñeán ñaây thuaät laïi, boãng nghe coù tieáng chaân ngöôøi töø ngoaøi cöûa böôùc vaøo. Ñoaøn Döï nhìn ra xem ai thì laø hai gaõ Cam Nhaân Haøo vaø Cung Nhaân Kieät. -------------------------oOo------------------------- 13 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI PHEÙP ÑIEÅM HUYEÄT “NHAÁT DÖÔNG CHÆ” Luùc aáy Cung Nhaân Kieät ñaõ maëc quaàn daøi nhöng coøn ñeå mình traàn. Caû hai gaõ ñeàu coù veû hoát hoaûng chaïy veà ñeán tröôùc maët Taû Töû Muïc, Cam Nhaân Haøo baåm: -Trình sö phuï ñaûng Thaàn Noâng ñaõ tuï taäp ôû treân nuùi phía tröôùc kia, chuùng traán giöõ loái ñi, caám khoâng cho ta xuoáng nuùi nöõa. Chuùng con thaáy ñoái phöông nhieàu ngöôøi maø chöa coù leänh sö phuï neân khoâng daùm ñoäng thuû. Taû Töû Muïc noùi: -Boïn chuùng noù bao nhieâu ñöùa? Cam Nhaân Haøo ñaùp: -Chöøng baûy taùm möôi teân. Taû Töû Muïc noùi: -Höø! Baûy taùm möôi ñöùa maø toan tieâu dieät phaùi Voâ Löôïng, ñaâu coù deã theá? Vöøa döùa lôøi chôït nghe ñaùnh "vuø" moät caùi, muõi teân töø ngoaøi cöûa bay vaøo, Cung Nhaân Kieät giô tay ra baét laáy chuoâi teân, caàm xem thaáy ñaàu muõi teân buoäc coù moät phong thö, ngoaøi bì veûn veïn coù naêm chöõ "Leänh truyeàn Taû Töû Muïc". Cung Nhaân Kieät ñöa thö trình Taû Töû Muïc. Taû Töû Muïc lieác qua thaáy chöõ ñeà phong bì coù veû voâ leã, lieàn baûo Nhaân Kieät: -Con coi xem haén noùi gì? Nhaân Kieät vaâng lôøi môû thö ra. Ngoài treân xaø nhaø coâ gaùi gheù tai baûo Ñoaøn Döï: -Thaèng cha ñaùnh caäu luùc naõy cheát ñeán nôi roài. Ñoaøn Döï ngaïc nhieân hoûi: -Taïi sao vaäy? Coâ gaùi ñaùp: -Vì bao thö ñoù taåm thuoác ñoäc Ñoaøn Döï laïi hoûi: -Thuoác ñoäc gì maø gheâ gôùm ñeán theá? Chöa döùt lôøi, beân döôùi ñaõ thaáy Nhaân Kieät ñoïc: "Ñaûng Thaàn Noâng truyeàn cho Taû... (vì leõ kính troïng thaày Cung Nhaân Kieät khoâng daùm ñoïc roõ hai chöõ Taû Muïc). Haïn cho caùc ngöôi trong moät tieáng ñoàng hoà ñeàu phaûi ra khoûi cung Kieám Hoà vaø phaûi töï chaët heát caùnh tay phaûi ñi, neáu traùi leänh seõ gieát heát khoâng ñeå moáng naøo soáng soùt". Ñaïi ñeä töû phaùi Ñieåm Thöông laø Lieãu Töû Hö cöôøi laït noùi: 14 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñaûng Thaàn Noâng laø haïng naøo maø daùm noùi khoaùc theá? Baát thình lình nghe ñaùnh "huîch" moät tieáng. Cung Nhaân Kieät ngaõ laên xuoáng ñaát, maët ngöûa leân trôøi. Cam Nhaân Haøo ñöùng beân caïn h roái rít goïi: -Sö ñeä, sö ñeä... Roài toan cuùi xuoáng luoàn tay naâng daäy. Taû Töû Muïc voäi böôùc leân, xoeø baøn tay ñeå phía tröôùc buïng Cam Nhaân Haøo, moät luoàng hôi nhoû xíu cuûa söùc maïnh trong loøng baøn tay phoùng ra maø ñaõ ñaåy gaõ baén luøi trôû laïi ngoaøi ba böôùc. Taû Töû Muïc baûo Cam Nhaân Haøo: -Con chôù sôø vaøo ngöôøi Nhaân Kieät, y bò thuoác ñoäc ngaám vaøo roài. Da thòt Cung Nhaân Kieät nhaên nheo, buøng nhuøng, baøn tay caàm phong thö chæ trong nhaùy maét ñaõ thaâm laïi. Y giaõy maïnh maáy caùi roài cheát ngay ñöù ñöø. Môùi trong moät luùc ñaõ xaûy ra hai bieán coá, phe Ñoâng phaùi Voâ Löôïng cheát luoân maát hai tay cöï phaùch, neân ai cuõng kinh haõi. Ñoaøn Döï hoûi nhoû coâ gaùi: -Coâ nöông cuõng laø ngöôøi ñaûng Thaàn Noâng phaûi khoâng? Coâ gaùi ñaùp: -Baäy naøo! Khoâng phaûi ñaâu, sao caäu noùi nhaêng theá? Ñoaøn Döï laïi hoûi: -Theá sao coâ bieát phong thö ñoù coù taåm thuoác ñoäc? Coâ gaùi ñaùp: -Taåm ñoäc nhö theá laø taàm thöôøng laém, môùi nhaùc troâng ñaõ bieát ngay. Caùch naøy chæ bòt maét ñöôïc keû ngu doát maø thoâi. Naøng noùi maáy caâu ñoù moïi ngöôøi trong nhaø luyeän voõ saûnh ñeàu nghe roõ. Taû Töû Muïc nhìn kyõ laïi phong thö, chaúng thaáy chi khaùc laï, sau nghieâng ñaàu chuù yù xem kyõ quaû thaáy coù aùnh laân quang nhaáp nhaùnh, lieàn ngaång ñaàu leân troâng coâ gaùi, chaép tay noùi: -Xin coâ nöông cho bieát toân tính ñaïi danh. Coâ gaùi cöôøi ñaùp: -Toân tính ñaïi danh ta ñaâu coù theá noùi cho ngöôi bieát ñöôïc. Nghe naøng noùi hoãn xöôïc ñeán theá maø Taû Töû Muïc vaãn coá nhaãn naïi oân toàn hoûi laïi: -Vaäy chôù leänh toân laø ai? Coâ nöông hoïc voõ vò toân sö naøo? Coâ gaùi cöôøi ñaùp: -Ha ha! Ta vöøa baûo ngöôi roài cô maø! Neáu ta noùi leänh toân ta laø ai thì dó nhieân ngöôi bieát quyù tính ta. Khi ñaõ bieát quyù tính ta laø ngöôi tra ñöôïc ñaïi danh ta. Coøn sö phuï ta naøo phaûi ai ñaâu xa laï, chính laø maãu thaân ta ñoù. Teân hoï maãu thaân ta laïi caøng caàn giöõ kín khoâng cho ngöôi bieát. 15 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Taû Töû Muïc nghó thaàm trong buïng: Trong caùc phaùi voõ Vaân Nam coù ñoâi vôï choàng naøo vaøo haøng tieàn boái gioûi ngheà söû duïng raén ñaâu? Luùc thaûng thoát laõo nghó khoâng ra. Söï thöïc thì Vaân Nam laø ñaát coù nhieàu khí ñoäc, trong nhöõng nôi nuùi cao, röøng thaúm, ñaâu maø chaû coù raén ñoäc, ngöôøi nuoâi raén raát nhieàu. Maõ Nguõ Ñöùc hoûi Laêng Tieâu Töû: -Laêng Tieâu ñaïo huynh, luùc naõy ñaïo huynh coù noùi ñeán "Vuõ huyeät töù linh" laø caùi chi vaäy? Laêng Tieâu Töû ñaùp: -Theá thì Nguõ ñeä nghe ai ñoù, chöù ta coù noùi bao giôø ñaâu? Ta khoâng bieát tyù gì veà caùi ñoù caû! Maõ Nguõ Ñöùc laø tay laõo luyeän trong ñaùm giang hoà, laïi bieát roõ voõ coâng toät böïc cuûa Laêng Tieâu Töû, vaäy maø ñoái vôùi vaán ñeà "Vuõ huyeät töù linh" Laêng Tieâu phaûi sôï ñeán theá, gaëp luùc voâ yù buoät mieäng noùi ra, sau bieát mình lôõ lôøi neân tìm caùch choáng cheá thì bieát trong nhaát ñònh phaûi coù söï gì voâ cuøng quan troïng neân Maõ cuõng khoâng hoûi laïi nöõa. Taû Töû Muïc laïi nhìn coâ gaùi noùi: -Coâ nöông khoâng chòu cho bieát roõ thì thoâi, xin môøi coâ xuoáng ñaây noùi chuyeän! Ñaûng Thaàn Noâng ñaõ khoâng cho ai xuoáng nuùi thì caû coâ cuõng bò gieát laây. Coâ gaùi cöôøi noùi: -Boïn hoï khi naøo daùm gieát ta? Hoï chæ gieát heát phaùi Voâ Löôïng maø thoâi. Luùc ta ñang ñi ñaõ phong vaên tin naøy neân ta ñeán ñaây xem cuoäc gieát ngöôøi naùo nhieät. Laõo giaø raâu raäm kia! Keå ra thì kieám thuaät boïn ngöôi cuõng khoâng ñeán noãi dôû laém, chæ vì khoâng bieát duøng thuoác ñoäc neân khoâng ñòch noåi boïn hoï maø thoâi. Maáy lôøi naøng noùi ñaùnh truùng vaøo nhöôïc ñieåm cuûa phaùi Voâ Löôïng. Giaû tyû cöù ñem voõ coâng ra maø tranh ñaáu thì hai phe ñoâng vaø taây phaùi Voâ Löôïng, coäng theâm taùm vò ñaøn anh caùc phaùi voõ ñöôïc môøi ñeán laøm troïng taøi cuoäc ñaáu noäi boä hieän coù maët taïi ñoù thì baát luaän ñaûng Thaàn Noâng coù gioûi ñeán möùc naøo cuõng khoâng aên ñöùt ñöôïc, nhöng cheát ôû choã khoâng ai hieåu tyù gì veà caùch giaûi ñoäc. Taû Töû Muïc vöøa roài nghe coâ gaùi noùi: luùc ñi ñöôøng phong vaên ñöôïc tin naøy neân ñeán coi cuoäc gieát ngöôøi naùo nhieät. Gioïng löôõi toaøn noùi veà tai hoaï do ñoäc döôïc gaây ra vaø döôøng nhö phaùi Voâ Löôïng caøng cheát nhieàu thì naøng caøng laáy laøm khoaùi chí. Taû Töû Muïc ñaèng haéng moät tieáng roài hoûi laïi: -Qua ñöôøng coâ nöông phong vaên ñöôïc tin gì? Caâu hoûi vaãn leân gioïng keû caû döôøng nhö ai nghe cuõng phaûi traû lôøi moät caùch trònh troïng, song coâ gaùi naøy traùi laïi, ñaùp ngay baèng caâu hoûi ôõm ôø: -Ngöôi coù aên haït döa khoân g? 16 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Taû Töû Muïc maët ñaõ hôi bieán saéc nhöng vì beân ngoaøi coøn phaûi lo ñoái phoù vôùi boïn cöøu ñòch gheâ gôùm neân laõo khoâng daùm noåi khuøng coá neùn giaän ñaùp coäc loác: -Khoâng theøm! Ñoaøn Döï xen vaøo hoûi: -Haït döa coâ nöông aên ñoù laø thöù Queá Hoa, Mai Coâi hay Tuøng Töû? Coâ gaùi ñaùp: -uùi chaø! Haït döa cuõng laém thöù kia ö? Vaäy maø ta khoâng bieát. Haït döa naøy maãu thaân ta sao baèng maät raén ñeå aên cho saùng maét, caäu thöû aên maø xem. Noùi xong naøng caàm moät naém nheùt vaøo tay Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï nghe noùi haït döa sao baèng maät raén, sôï sôûn gai oác. Coâ gaùi tieáp: -Ngöôøi chöa aên quen thaáy noù ñaêng ñaéng nhöng thaät ra raát toát. Ñoaøn Döï chieàu yù naøng caàm moät haït boû vaøo mieäng. Luùc ñaàu nhaám quaû thaáy coù vò cay ñaéng nhöng sau thaáy ngoøn ngoït, ñaàu löôõi nöôùc boït thaám vaøo laïi theâm coù muøi thôm, roài chaøng quen muøi aên maõi, nhaû voû ra ñeå treân xaø nhaø. Coøn coâ gaùi aên tôùi ñaâu nhaû voû tôùi ñoù bay phôi phôùi. Nhöõng ngöôøi ngoài döôùi cau maøy, neù ra cho khoûi vaøo ñaàu. Taû Töû Muïc laïi hoûi: -Theá naøo, ñi qua ñöôøng coâ nöông nghe ñöôïc tin gì xin cho ta bieát caûm ôn coâ nhieàu laém. Coâ gaùi noùi: -Ta nghe hoï baøn ñeán Ngoïc Bích nuùi Voâ Löôïng chi chi ñoù, vaäy chöù Ngoïc Bích nuùi Voâ Löôïng laø caùi gì? Taû Töû Muïc giaät mình noùi: -Ngoïc Bích nuùi Voâ Löôïng ö? Laï nhæ! Hay laø trong nuùi Voâ Löôïng coù thöù ngoïc quyù baùu gì chaêng? Ta chöa töøng nghe ai noùi tôùi bao giôø. Naøy Song Thanh sö muoäi, sö muoäi coù nghe ai noùi ñeán vuï ñoù bao giôø khoâng? Song Thanh chöa kòp ñaùp, coâ gaùi ñaõ cöôùp lôøi: -Ñaïo coâ cuõng chöa töøng nghe thaáy ai noùi ñaâu! Ta coøn laï gì caùi troø keû tung ngöôøi höùng cuûa caùc ngöôi nöõa? Ñaõ nuoán giaáu thì cöù noùi traén g ra, haø taát phaûi quanh co? ôû ñôøi ñöôïc maáy keû kheùo vôø vòt nhö ngöôi? Taû Töû Muïc coù veû luùng tuùng nghó thaàm: "Con ranh naøy ñaùo ñeå thaät", roài laõo tìm lôøi giaûi thích: -aø phaûi! Ta nghó ra roài, ñaûng Thaàn Noâng noùi ñoù chaéc laø phieán ñaù maët göông treân ñænh Dieäu Cao, nuùi Voâ Löôïng. Phieán ñaù naøy phaúng lyø, nhaün nhö ngöông laïi trong suoát coù theå soi roõ caû daây tô, sôïi toùc. Coù ngöôøi cho ñoù laø moät khoái ngoïc quyù song thöïc ra chæ laø moät phieán ñaù lôùn saéc traéng vaø trong suoát maø thoâi. Coâ gaùi noùi: 17 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 18. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Theá sao ngöôi khoâng noùi töø tröôùc coù phaûi hay hôn khoâng? Laøm gì ñeán noãi gaây neân moái thuø vôùi ñaûng Thaàn Noâng? Chính vì caùi ñoù maø hoï muoán tuyeät dieät caû phaùi Voâ Löôïng. Taû Töû Muïc bieát raèng neáu mình muoán con nhoû naøy tieát loä nhöõng ñieàu y ñaõ nghe ñöôïc taát mình phaûi chòu nöôùc leùp beøn nhaõ nhaën baûo: -Coâ nöông haõy xuoáng ñaây ñeå ta trình baøy söï thaät cho maø nghe! Coâ gaùi vaãn ñu ñi ñu laïi hai chaân noùi: -Trình baøy söï thaät ö? Ta khoâng caàn ñaâu maø! Ta bieát boïn ngöôi coù bao giôø noùi thaät, möôøi phaàn ta chæ tin ñöôïc ba, boán maø thoâi. Ngöôi noùi gì thì noùi ñi! Taû Töû Muïc noùi: -Naêm ngoaùi ñaûng Thaàn Noâng coù ñeán xin boïn ta ra phía sau nuùi haùi thuoác, ta khoâng nghe. Theá roài boïn chuùng ñeán haùi troäm bò sö ñeä ta laø Dung Nguyeân Quy cuøng maáy teân ñoà ñeä baét gaëp, coù buoâng lôøi traùch moùc. Boïn chuùng ñaùp: nôi ñaây naøo phaûi "Kim Loan ñieän" hay "Ngöï hoa vieân" maø caám ngöôøi ngoaøi vaøo? Phaùi Voâ Löôïng ñaõ boû tieàn ra mua traùi nuùi naøy laøm cuûa rieâng chaêng? Sau hai beân lôøi qua tieáng laïi sinh ra aåu ñaû, Dung sö ñeä chaúng neå nang gì gieát maát hai teân trong boïn chuùng. Sau hoûi ra thì gaõ thieáu nieân bò gieát laïi laø con moät cuûa Tö Khoâng Huyeàn, chuùa ñaûng Thaàn Noâng. Töø ñoù keát moái thaâm cöøu. Sau laïi xaõy ra cuoäc giao ñaáu treân bôø soâng Lan Thöông, ñaûng Thaàn Noâng bò cheát theâm vaøi maïng nöõa. Coâ gaùi noùi: -aø ra theá ñaáy! Nhöng boïn Thaàn Noâng ñònh haùi thöù thuoác gì? Taû Töû Muïc ñaùp: -Cuõng khoâng bieát roõ chuùng ñònh tìm thuoác gì! Coâ gaùi noùi: -Höø! Boïn ngöôi khoâng bieát roõ ö? Hoï ñònh haùi thöù "Baùch döôïc khaéc tinh" Ñoâ laïp thaûo ñoù. Hoï muoán chaët kyø heát coäi reã thöù Ñoâ Laïp thaûo treân nuùi Voâ Löôïng naøy, khoâng ñeå soùt moät choài. Taû Töû Muïc noùi: -Theá ra coâ nöông laïi bieát caën keõ hôn caû boïn ta. Coâ gaùi luoàn tay traùi quaøng vaøo naùch Ñoaøn Döï noùi: -Chuùng ta xuoáng thoâi! Noùi roài nhaûy lieàn. Ñoaøn Döï sôï quaù, chæ keâu leân ñöôïc moät tieáng "oái" thì ngöôøi chaøng ñaõ baät ra quaõng khoâng. Coâ gaùi caép chaøng töø töø ñaët xuoáng ñaát, tay traùi naøng vaãn coøn luoàn qua naùch beân phaûi. Naøng noùi: -Chuùng ta thöû ra ngoaøi xem ñaûng Thaàn Noâng keùo ñeán bao nhieâu teân? Taû Töû Muïc lieàn böôùc ra noùi: -Haõy thong thaû! Taïi haï hoûi coâ nöông maáy ñieàu maø chöa ñöôïc coâ nöông noùi roõ. 18 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 19. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Coâ gaùi noùi: -Ñieàu naøo noùi ñöôïc thì ta ñaõ baûo ngöôi caû roài coøn gì nöõa? Taû Töû Muïc nghó laïi thì nhöõng ñieàu caàn thieát ñeán mình naøng ñaõ traû lôøi roài. Chæ coù raèng khoâng theå ñeå naøng muoán ôû laø ôû, muoán ñi laø ñi, thì mình khoâng coøn theå dieän gì vôùi baïn höõu vaø ñoà ñeä nöõa. Luùc ñoù tuy beân ngoaøi bò ñaûng thuø nghòch lôùn aùp böùc caû phaùi Voâ Löôïng khoâng muoán chuoác theâm moái thuø naøy nöõa nhöng rieâng mình Taû Töû Muïc voán coù tính töï cao, töï ñaïi khi naøo cam taâm ñeå moät ñöùa nhoû mieäng coøn hôi söõa ñeán treâu côït mình. Laõo nhaûy vuùt ra chaén ñöôøng coâ gaùi cuøng Ñoaøn Döï, roài noùi: -Coâ nöông! Boïn aùc oân ñaûng Thaàn Noâng ôû caû ngoaøi kia, coâ nöông töï tieän ñi ra, neáu xaûy chuyeän gì thì phaùi Voâ Löôïng boïn ta ñaây aân haän laém ñoù. Coâ gaùi mæm cöôøi ñaùp: -Moät laø khoâng phaûi khaùch caùc ngöôi môøi ñeán, hai laø ngöôi chöa bieát toân tính, ñaïi danh ta thì duø ta coù bò ñaûng Thaàn Noâng saùt haïi, ba maù ta ñaâu coù ñeán traùch ngöôi veà toäi khoâng hoä veä chu ñaùo cho ta? Thoâi ngöôi cöù ñeå maëc ta ñi! Noùi xong naém tay Ñoaøn Döï keùo ñi. Boãng thaáy tay phaûi Taû Töû Muïc cöû ñoäng, thì ra laõo vôùi laáy thanh tröôøng kieám caàm laêm laêm trong tay noùi to: -Coâ nöông phaûi döøng böôùc! Coâ gaùi noùi: -Ngöôi muoán giôû voõ ra vôùi ta chaéc? Taû Töû Muïc ñieàm tónh noùi: -Taïi haï muoán hieåu coâ nöông ôû moân phaùi naøo ñeå sau naøy coù gaëp leänh toân môùi bieát ñöôøng ñoái xöû. Laõo caàm tröôøng kieám chóa ra tröôùc maët naøng ñeå ngaùng loái ñi. Coâ gaùi baûo Ñoaøn Döï: -Laõo giaø raâu raäm naøy ñònh gieát ta ñaây, baây giôø caäu tính sao? Ñoaøn Döï phe phaåy caây quaït ñaùp: -Tuyø coâ nöông laøm theá naøo thì laøm! Coâ gaùi laïi hoûi: -Theá ngoä laõo cheùm ta moät nhaùt cheát töôi thì sao? Ñoaøn Döï ñaùp: -Chuùng ta phuùc cuøng höôûng hoaï cuøng ñau, coù haït döa cuõng chia nhau aên, gaëp ñao kieám cuøng cheát moät choã chöù sao? Coâ gaùi hôùn hôû noùi: -Caäu noùi maáy caâu ñoù thaät hay, raát xöùng ñaùng laø ngöôøi baïn cuûa ta, coù theá môùi khoâng uoång moät phen gaëp gôõ. Chuùng ta cöù ñi thoâi! Ñoaïn raûo böôùc ra cöûa, döôøng nhö khoâng troâng thaáy löôõi kieám saùng loaùng cuûa Taû Töû Muïc chóa ra tröôùc maët. 19 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 20. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Taû Töû Muïc lieàn caàm kieám nhaèm vai beân traùi coâ gaùi cheùm xuoáng. Söï thöïc thì Taû Töû Muïc cuõng khoâng coù yù gieát naøng, maø chæ muoán giöõ khoâng cho naøng cuøng Ñoaøn Döï ñi maø thoâi. Coâ gaùi ngoaét tay veà phía sau löng, roài thoaùng thaáy boùng xanh leø cuûa moät sôïi daây daøi thöôøn thöôït quaêng ra nhaèm coå tay Taû Töû Muïc löôùt tôùi. Taû Töû Muïc thaát kinh voäi ruït tay veà, chaúng ngôø sôïi daây ñoù laïi nguaây nguaåy ñeán nhanh nhö gioù. Taû Töû Muïc caûm thaáy ñau tay thì ra ñaõ bò con Thanh Linh ñôùp moät mieáng. "Caïch" moät tieáng thanh tröôøng kieám ôû tay Taû Töû Muïc rôi xuoáng ñaát, con Thanh Linh boø ngay xuoáng, nhanh nhö chôùp quaán chaët laáy thanh kieám maáy voøng, roài "raùu raùu raùu" thanh tröôøng kieám ñaõ bò con raén xanh xieát maïnh gaõy thaønh maáy ñoaïn. Nguyeân con Thanh Linh naøy laø moät gioáng raén raát tinh khoân maø lanh leï voâ cuøng, da noù cöùng hôn saét, laïi ñöôïc cha meï coâ gaùi huaán luyeän, bieán thaønh moät "thanh göôm soáng", lôïi haïi voâ cuøng. Coøn noùi veà voõ coâng thì moät coâ gaùi 17, 18 tuoåi laøm sao choïi ñöôïc vôùi Taû Töû Muïc, toân sö caû moät phaùi voõ. Chæ vì naøng coù caây göôm soáng, linh hoaït voâ cuøng vaø Taû Töû Muïc bò taán coâng baát ngôø, khoâng kòp trôû tay neân noãi thanh tröôøng kieám bò gaõy naùt. Nhöng thanh tröôøng kieám laø khí giôùi toái quan troïng cuûa thaày troø phaùi Voâ Löôïng, moät khi kieám bò gaõy hay bò cöôùp maát laø heát ñöôøng thi thoá taøi naêng. Tuy bò tröôøng hôïp baát ngôø naøy nhöng chöa theå baûo laø Taû Töû Muïc ñaõ thua cuoäc. Sôû dó laõo ta khoâng ñaùnh ñöôïc nöõa laø vì tay traùi coøn baän boùp chaët tay phaûi ñeå ngaên noïc ñoäc khoûi chaïy vaøo taâm can. Coâ gaùi baûo Taû Töû Muïc: -Ngöôi phaûi laáy ñoâ laïp thaûo saéc laáy ba baùt lôùn nöôùc maø uoáng ngay ñi, chæ trong voøng hai tieáng ñoàng hoà laø thaân theå ngöôi seõ cöùng ñôø, khoâng coøn caùch naøo giaûi ñoäc ñöôïc nöõa. Naøng ra khoûi cöûa lôùn vöøa cöôøi vöøa haï thaáp gioïng baûo Ñoaøn Döï: -Con Thanh Linh naøy khoâng coù noïc ñoäc chi heát. Ta chæ doaï cho laõo giaø raâu raäm sôï heát hoàn maø thoâi. Voõ ngheä laõo gheâ gôùm laém, neáu ñeå haén ñuoåi theo ta taát khoâng theå ñòch noåi laõo. Ñoaøn Döï raát khaâm phuïc noùi: -Toâi khoâng bieát voõ ngheä neân bò chuùng khinh nhôøn. Vöøa noùi vöøa sôø leân choã söng huùp treân maët, thaáy haõy coøn ñau chaøng noùi tieáp: -Giaù toâi ñöôïc con Thanh Linh naøy thì chaû coøn sôï gì nhöõng keû hung aùc nöõa. Coâ nöông ôi! Luùc naøo tieän coâ baét cho toâi moät con ñöôïc khoâng? Coâ gaùi mæm cöôøi ñaùp: -Kieám ñöôïc con Thanh Linh naøy laø ñieàu khoù ñaáy caäu aï. Con naøy khoâng phaûi cuûa ta khoâng thì ta ñöa taëng cho caäu ngay. Ñaây laø cuûa gia thuùc, ta laáy troäm ñem ñi chôi moät luùc thoâi, khi trôû veà phaûi hoaøn laïi. Ñoaøn Döï noùi: 20 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2