Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên long bát bộ - tập 11

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

174
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên long bát bộ - tập 11

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI MOÄT TAM THIEÄN, TÖÙ AÙC Ñaøn raén töø luùc khoâng bò ñoâi "Maõng coå chu caùp" cheá phuïc nöõa, vuøng vaãy gôùm gheâ, coù hai con cong ñuoâi leân, quaán laáy caønh caây naèm trong tay boïn ñaïi haùn, laên xaû vaøo ñôùp chuùng. Moät gaõ aùo vaøng bò raén caén vaøo maët vaø baùm chaët nhö seân, khoâng taøi naøo gôõ ra ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh tuy bò thöông, caùnh tay khoâng coøn söùc maïnh maø vaãn boác raén quaêng ra lieân tieáp, phaùt naøo cuõng truùng. Boãng nghe gaõ cao ngheäu ruù leân moät tieáng, vì sôï raén caén, gaõ giaät luøi theá naøo moät chaân böôùc haãng, laên toøm xuoáng nghe nuùi. Laïi moät gaõ nöõa thaáy vaäy ñang kinh hoàn hoaûng vía thì bò raén caén vaøo coå. Gioáng raén naøy noïc ñoäc dò thöôøng, noù vöøa caén vaøo maïch maùu, gaõ cheát ngay töùc khaéc. Coøn moät gaõ nöõa thaân hình loaét choaét, thaáp luûn thuûn nhöng nhaûy traùnh mau leï voâ cuøng. Moäc Uyeån Thanh neùm ra möôøi maáy con maø gaõ traùnh ñöôïc heát. Nhöõng con naøy tuy caén seånh, rôùt xuoáng ñaát nhöng vaãn laêm le chöïc quaáy laáy chaân gaõ. Vaäy maø gaõ nhaûy nhoùt raát taøi tình, chuùng khoâng laøm gì ñöôïc. Song raén tieán ñeán moãi luùc moät nhieàu, tình theá moãi luùc moät nguy caáp hôn. Ñoaøn Döï baûo gaõ: -Thoâi mi tuït xuoáng khe nuùi ñi, ta tha maïng cho! Moäc Uyeån Thanh quaùt: -Ñaõ dung tha thì khoâng haï thuû, maø ñaõ haï thuû quyeát chaúng dung tha. Naøng neùm luoân moät phaùt ra boán con lieàn. Gaõ ñang voäi nhaûy nhoùt, neù traùnh nhöõng con ôû döôùi ñaát choàm leân, hai chaân khoâng ngôùt ñöa leân haï xuoáng. Giaû tyû boán con nöõa quaêng tôùi thì gaõ khoâng taøi naøo traùnh noåi. Ñoät nhieân moät luoàng gioù cöïc maïnh thoåi vaøo, thì ra söùc maïnh ôû ñieän löïc moät baøn tay ñaùnh tôùi, ñaåy anh chaøng luøn boång leân treân khoâng, ñoàng thôøi haát tung caû maáy chuïc con raén ñi ra xa, ñeå hôû ra moät khoaûng ñaát troáng, roài moät boùng vaøng töø döôùi khe nuùi nhaûy voït leân, ñöùng söõng cöôøi ha haû: "Nam Haûi Ngaïc Thaàn". Anh chaøng luøn töø treân khoâng laûo ñaûo roài töø töø haï xuoáng, chaân vöøa chaám ñaát, gaõ troâng thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn, hoøn vía leân maây, keâu leân moät tieáng: -Thaàn quaân. Roài toan quyø xuoáng ñeå xin tha maïng, nhöng vì sôï quaù, hai goái buûn ruûn, quyø khoâng vöõng, caû con ngöôøi meàm nhuõn , naèm xuïp xuoáng nhö moät ñoáng thòt luø luø. Ñoaøn Döï cuøng Moäc Uyeån Thanh thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn trôû laïi cuõng sôï taùi maët. Nam Haûi Ngaïc Thaàn hoûi gaõ luøn: 160 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta baûo mi ñeán baét tieåu töû Ñoaøn Döï sao maõi khoâng veà? Mi phaûn ta roài. Gaõ luøn sôï run, hai haøm raêng ñaäp vaøo nhau laäp caäp noùi: -Tieåu nhaân... tieåu nhaân khoâng... khoâng... Gaõ ñònh noùi tieåu nhaân khoâng daùm, nhöng vì quaù sôï khoâng sao thoát ra ñöôïc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn kheõ nhuùn mình moät caùi, khoâng ñoäng ñeán chaân maø laõo ñaõ löôùt tôùi tröôùc maët gaõ luøn vaø tay traùi naém laáy ngöïc gaõ xaùch leân, roài tay phaûi naém laáy ñaàu gaõ vaën maïnh moät caùi. Nghe ñaùnh caéc moät tieáng theá laø ñaàu gaõ moät nôi, mình gaõ moät neûo, maùu trong coå gaõ voït tung leân. Nam Haûi Ngaïc Thaàn khoâng traùnh cöù ñeå cho maùu phun vaøo ñaày quaàn aùo. Laõo ra chieàu ñaéc yù laém, vöøa nhìn chieác ñaàu laâu vöøa maéng: -Mi thaät laø quaân choù maù! Roài hai tay quaúng loän veà phía sau, tung ñaàu vaø mình gaõ luøn rôi toøm xuoáng vöïc. Thanh toaùn xong thuû haï, Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi duøng chöôûng löïc phoùng ra luoàng gioù döõ ñeå ñuoåi ñaøn raén ôû döôùi ñaát ñi, raûo böôùc laïi choã Ñoaøn Döï vaø Moäc Uyeån Thanh. Moäc Uyeån Thanh naém laáy tay Ñoaøn Döï, toan daét chaøng troán chaïy, nhöng troán ñaâu cho thoaùt? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñöa tay traùi veà phía tröôùc, döôøng nhö tay laõo daøi ra. Laõo tuùm laáy coå aùo phía sau gaùy Moäc Uyeån Thanh giô leân treân khoâng. Ñoaøn Döï ngôõ raèng laõo seõ caàm ñaàu naøng quaät xuoáng voäi keâu leân: -Ñöøng ñöøng! Tieàn boái gieát tieåu töû ñi coøn hôn. Nam Haûi Ngaïc Thaàn döôøng nhö vaãn e deø ñaøn raén ñoäc coøn ñang boø lan maët ñaát, laõo vung tay ñaùnh leân khoâng moät chöôûng, ñaát caùt tung bay ñaäp xuoáng cheát baûy taùm con. Ñoaïn xaùch Moäc Uyeån Thanh nhaûy moät caùi ra tôùi bôø vöïc. Chaân traùi vaãn coøn chöa chaám ñaát, ñöùng moät chaân phaûi theo theá "Kim keâ ñoäc laäp", laõo laûo ñaûo maáy voøng treân bôø vöïc thaúm, maø söôøn nuùi laïi döïng ñöùng, töïa hoà nhö caû laõo cuøng Moäc Uyeån Thanh saép rôùt caû xuoáng vöïc. Ñoaøn Döï thaáy vaäy bieát ñaâu raèng laõo phoâ nhöõng moùn tuyeät kyõ voõ ngheä, chæ sôï cho tính maïng Moäc Uyeån Thanh voäi la leân: -Tieàn boái phaûi caån thaän, teù xuoáng thì cheát caû. Moäc Uyeån Thanh bò laõo tuùm laáy heát beà cöïa quaäy, naøng troâng thaáy Ñoaøn Döï ñöùng giöõa baày raén ñang ngo ngoe chöïc choàm leân voäi caàm caùi hoäp ngoïc quaêng laïi cho chaøng vaø baûo: -Lang quaân caàm laáy! Ñoaøn Döï ñöa hai tay ra ñoùn laáy hoäp, caàm chaéc trong tay. Beân mình coù "Maõng Coå chu caùp" ñaøn raén laäp töùc neùp xuoáng, khoâng daùm cöû ñoäng nöõa. Chaøng noùi vôùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn: -Xin laõo gia ñaët naøng xuoáng! 161 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nam Haûi Ngaïc Thaàn nhe raêng cöôøi ñaùp: -Naøy tieåu töû! Sao mi gioáng ta quaù? Theá naøo ta cuõng phaûi thu mi veà laøm ñoà ñeä. Nhöng phaùi Nam Haûi ta coù leä ñoà ñeä phaûi ñeán naên næ, van xin sö phuï thu naïp, chöa töøng coù leä sö phuï laïi ñi caàu ñoà ñeä bao giôø. Vaäy ta qua ñænh nuùi kia chôø mi nheù! Laõo vöøa noùi vöøa chæ ngoïn nuùi cao ngaát ñaày tuyeát phuû vaø tieáp: -Mi mau ñeán ñoù caàu khaån ta thu laøm ñoà ñeä, ta seõ tha cho vôï mi. Neáu khoâng nghe lôøi ta thì ñöøng traùch ñaáy. Vöøa noùi hai tay laõo vöøa laøm hieäu seõ vaën coå Moäc Uyeån Thanh. Ñoät nhieân laõo chuyeån mình, quay maët veà phía vöïc thaúm, tay phaûi choáng vaøo söôøn nuùi, tay traùi tuùm laáy Moäc Uyeån Thanh tuït xuoáng. Nam Haûi Ngaïc Thaàn moät tay tuùm sau löng aùo Moäc Uyeån Thanh, moät tay tyø vaøo söôøn nuùi, tuït xuoáng raát nhanh. Coù choã söôøn nuùi trôn nhaün, tröôït nhanh quaù thì naøng laïi caûm thaáy nhö caû hai ngöôøi cuøng döøng laïi moät giaây ôû khoâng gian. Coù leõ laõo vaän khinh coâng ñeå khoûi rôi toøm xuoáng ñaùy vöïc. Ñöøn g noùi Moäc Uyeån Thanh heát söùc löïc phaûn khaùng, giaû tyû naøng coøn sung söùc chaêng nöõa thì nhöõng luùc naøy cuõng khoâng daùm nhuùc nhích. Naøng sôï quaù phaûi nhaém maét laïi. Luùc sau Moäc Uyeån Thanh chôït thaáy naûy ngöôøi leân moät caùi, thì ra chaân Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ chaïm ñaùy vöïc. Chaân vöøa chaám ñaát, laõo khoâng chaàn chöø döøng laïi ñaây laùt naøo, laïi lieàn caát böôùc. Thaân hình laõo cuõng vaøo baäc trung bình trong phaùi nam, khoâng cao khoâng thaáp. Moäc Uyeån Thanh thì vaøo haïng cao trong phaùi nöõ, neáu hai ngöôøi ñi ngang haøng thì cuõng gaàn baèng nhau. Theá maø laõo xaùch naøng leân nheï nhaøng töïa nhö xaùch con gaø, chaû khoù nhoïc gì caû. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñi trong loøng vöïc thaúm, choã coù ñaù maáp moâ, choã laïi nöôùc ngaäp saâu maø vaãn deã daøng nhanh nheïn nhö ñi treân baèng, chæ moät loaùng ñaõ sang tôùi bôø ñoái dieän. Söôøn nuùi beân naøy khaù xoaûi neân khi treøo leân deã hôn beân kia nhieàu. Khi Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñi qua khe suoái, nöôùc chaûy aàm aàm, baén tung toeù leân, Moäc Uyeån Thanh nghó thaàm: trong tay aùo ta haõy coøn naêm muõi teân ñoäc, hay laø ta nhaân luùc naøy maø aùm toaùn laõo ñi? Mình coù cheát taát laõo cuõng khoâng toaøn. Nhöng naøng nhôù laïi hoâm qua ñaõ phoùng maáy phaùt, roõ raøng truùng buïng laõo maø muõi naøo cuõng bò baät ngöôïc trôû laïi. Khoâng bieát coù phaûi toaøn thaân laõo göôm ñao cheùm khoâng vaøo hay laõo ngaám ngaàm maëc aùo giaùp beân trong? Nghó vaäy naøng thoø tay sôø nheø nheï sau löng laõo, thì trong laàn aùo vaûi khoâng thaáy coù thieát giaùp chi heát. Da thòt laõo coøn meàm nhuõn hôn caû da thòt ngöôøi thöôøng. Naøng töï nhuû: trôøi phuù cho laõo coù dò töôùng maø voõ coâng laõo caøng kyø dò hôn. Cuõng may maø mình chöa haï thuû, neáu vong ñoäng laõo ñieân tieát leân, chaéc laø phaûi cheát. Boãng thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöôøi saèng saëc hoûi: 162 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Phaûi chaêng mi toan ñaâm ta moät ñao hoaëc baén ta moät phaùt? Ta ñaây vaøo haïng trôøi ñaùnh khoâng cheát, cheùm khoâng vaøo. Mi laø vôï ñoà ñeä ta, ta môùi ñeå cho mi ñöôïc thong dong. Neáu roài ñaây y khoâng ñeán caàu ta laøm sö phuï, thì seõ ra sao mi coù bieát khoâng? Tröôùc nay Nam Haûi Ngaïc Thaàn naøy cöù thaáy gaùi ñeïp laø cöôõng gian tröôùc, haï saùt sau, khoâng neå nang ai heát. Moäc Uyeån Thanh nghe maø ruøng mình naøng noùi: -Lang quaân tieåu nöõ chaúng bieát tyù voõ ngheä naøo caû. Chaøng coøn ôû maõi ñænh nuùi beân kia, laøm sao maø xuoáng ñöôïc? Chaøng nhôù thöông tieåu nöõ, theá naøo cuõng lieàu mình tìm ñeán laõo gia xin laøm ñoà ñeä, nhöng chæ tröôït chaân moät caùi, rôùt xuoáng vöïc thaúm laø naùt ra nhö caùm. Theá laø laõo gia maát ñoà ñeä, lieäu laõo gia coøn tìm ñaâu ñöôïc ngöôøi ñuû tö caùch nhö chaøng ñeå truyeàn voõ ngheä cho toân phaùi nöõa chaêng? Nam Haûi Ngaïc Thaàn laäp töùc döøng böôùc ñaùp: -ÖØ mi noùi cuõng coù lyù. Ta queân maát laø gaõ khoâng theå xuoáng vöïc thaúm ñöôïc. Laõo huù leân moät tieáng daøi, meù nuùi beân ñoâng coù tieáng ñaùp laïi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn truyeàn leänh: -Mi sang ñænh nuùi cao kia coõng moät teân ñoà ñeä veà ra maét ta, caám khoâng ñöôïc gieát y nghe! Meù beân ñoâng daõy nuùi laïi coù tieáng ñaùp laïi. Moäc Uyeån Thanh kinh haõi nghó thaàm: laõo naøy gheâ thaät, tieáng laõo voïng qua ñöôïc maáy daõy nuùi. Veà ñieåm naøy thì ñeán caû sö phuï ta cuõng chöa baèng laõo. Neáu laõo khoâng coù thanh aâm raát lôùn ñeå goïi sang luõ coân quaêng ôû beân kia daõy nuùi thì coøn caùch naøo maø thoâng tin tôùi nôi ñöôïc? Nam Haûi Ngaïc Thaàn daën xong laïi xaùch Moäc Uyeån Thanh leân ñi. Moäc Uyeån Thanh ñaõ hôi vöõng daï, bieát chaéc raèng laõo chöa haønh hung mình cho tôùi khi Ñoaøn lang ñeán. Nhöng chaøng laø ngöôøi coá chaáp laïi öông ngaïnh, thöïc khoù maø böùc baùch chaøng phaûi thôø moät keû hung taøn, daâm aùc nhö Nam Haûi Ngaïc Thaàn laøm sö phuï. Chæ e chaøng thaø lieàu cheát chöù khoâng chòu khuaát phuïc. Ñoaïn naøng laïi nghó: hình nhö Ñoaøn lang ñoái vôùi ta chæ coù taác loøng nghóa hieäp, chöù khoâng coù tình ñaèm thaém vôï choàng, leõ naøo chaøng laïi vì ta maø cam taâm laøm ñoà ñeä con quyû khaùt maùu naøy? ¤i thoâi vieäc laønh döõ tôùi ñaây hay ñoù, ta chæ mong coøn ñöôïc thaáy maët chaøng. Caàu trôøi cho chaøng ñaëng bình yeân, khoûi ngaõ xuoáng vöïc saâu laø ñöôïc roài. Nghó tôùi ñaây baát giaùc naøng giaät mình töï hoûi: ¤ hay! Sao ta laïi quan taâm ñeán chaøng tôùi möùc ñoä thoån thöùc gan vaøng? Moäc Uyeån Thanh ôi! Ñôøi ngöôi coù bao giôø meàm yeáu nhö vaäy ñaâu? Moäc Uyeån Thanh ñang bò bao laøn soùng tö töôûng traøn ngaäp taâm hoàn, naøng caøng coá deïp xuoáng bao nhieâu thì noù caøng noåi leân baáy nhieâu. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ leân ñeán ñænh nuùi luùc naøo naøng cuõng khoâng hay. Khí löïc laõo dai daúng voâ cuøng, treøo leân ñænh nuùi cao nhö theá maø laõo khoâng nghæ chaân tí naøo. Laõo caát böôùc luoân, xuoáng doác 163 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung roài laïi leân ñeøo, vöôït qua boán traùi nuùi nöõa, ñeán moät ngoïn cao nhaát ôû giöõa, boán beà truøng ñieäp nuùi non bao boïc. Vöøa ñeán nôi, laõo ñeå Moäc Uyeån Thanh xuoáng, keùo quaàn ñi tieåu luoân ra ñaáy. Moäc Uyeån Thanh raát laáy laøm khoù chòu, laåm baåm: sao laïi coù con ngöôøi thoâ bæ, voâ leã ñeán theá ñöôïc? Thaät chaúng khaùc gì gioáng suùc sinh! Naøng voäi traùnh ñi choã khaùc, laáy khaên bòt maët ñi vì naøng nghó thaàm: neáu mình cöù ñeå traàn boä maët xinh ñeïp cho laõo nhìn maõi, bieát ñaâu laõo laïi khoâng noåi thuù tính maø queân caû nghóa thaày troø? Nam Haûi Ngaïc Thaàn vöøa thaét quaàn laïi vöøa noùi: -Mi bòt kín maët ñi laø phaûi laém! Vì laùt nöõa coøn coù maáy gaõ hung aùc daõ man khieáp laém, ñeå loä boä maët kieàu dieãm ra cho hoï ngoù thaáy thì khoâng yeân ñöôïc ñaâu. Moäc Uyeån Thanh laïnh luøng hoûi: -Tieåu nöõ laø vôï cao ñoà cuûa laõo gia, coøn keû naøo daùm voâ leã? Nam Haûi Ngaïc Thaàn laéc ñaàu, nhaên maët noùi: -Mi khoâng bieát, maáy teân choù maù ñoù cöïc kyø ñoäc aùc döõ tôïn. Moäc Uyeån Thanh cöôøi hoûi: -Thieân haï laïi coøn coù keû ñoäc aùc, döõ tôïn hôn laõo gia nöõa kia ö? Nam Haûi Ngaïc Thaàn haäm höïc, voã ñuøi ñaùp: -Treân ñôøi coù töù aùc, laõo gia ñaây coøn ñöùng ôû haøng thöù ba môùi töùc chöù! Roài laõo gia phaûi tranh leân haøng ñaàu môùi ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh nhôù laïi, sö phuï naøng ñaõ töøng noùi ñeán caùi teân "Tam thieän töù aùc". Tröôùc khi naøng gieát Toân Haø Khaùch naøng coù hoûi veà töôùng maïo, haønh vi cuûa haïng naøy thì sö phuï naøng cho bieát raèng: heã nghe tieáng huù vang doäi caû moät vuøng töùc laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn saép tôùi nhöng naøng chöa bieát laõo ñöùng vaøo haøng thöù maáy trong töù aùc. Nay naøng ñaõ maét thaáy haønh ñoäng voâ cuøng ñoäc aùc cuûa Nam Haûi Ngaïc Thaàn maø treân ñôøi laïi coøn coù ngöôøi hung aùc hôn laõo thì thaät laø moät ñieàu naøng khoâng bao giôø nghó tôùi. Naøng lieàn hoûi: -Vaäy thì nhöõng ai ñöùng vaøo haøng thöù nhaát, thöù nhì trong töù aùc? Nam Haûi Ngaïc Thaàn trôïn troøn ñoâi maét ti hí leân ñaùp: -Mi hoûi laøm chi? Mi muoán sæ nhuïc laõo gia ñoù chaêng? Mi coøn cheâ laõo gia laø chöa ñuû hung aùc phaûi khoâng? Baây giôø laõo gia haõy laøm thòt mi tröôùc roài seõ tranh ñaáu ñeå leân haïng nhì. Döùt lôøi Nam Haûi Ngaïc Thaàn giô baøn tay phaït ngang vaøo thaân caây thoâng ñaùnh "raéc" moät tieáng, töùc thì caây ñöùt ra laøm ba ñoaïn. Ñoaïn treân ñuû caû caønh laù loaø xoaø ñoå xuoáng raøo raøo. Caây naøy tuy khoâng to laém nhöng cuõng baèng mieäng baùt. Thaàn löïc cuûa laõo laøm cho Moäc Uyeån Thanh phaûi laéc ñaàu leø löôõi, nghó thaàm: laõo naøy theá maø coøn ñöùng vaøo haïng ñaøn em thöù ba thì khoâng hieåu gaõ ñöùng ñaàu coøn gheâ gôùm ñeán ñaâu maø keå? Laõo ñang böïc töùc veà chuyeän coøn keùm hai ngöôøi, mình chaû daïi gì maø ñaû 164 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñoäng ñeán choã thöù baäc cuûa laõo nöõa. Nghó vaäy naøng töïa vaøo taûng ñaù lôùn, nhaém maét laïi döôõng thaàn. Nam Haûi Ngaïc Thaàn hoûi: -Sao baây giôø mi khoâng noùi gì nöõa? Phaûi chaêng mi coù ñieàu chi aám öùc? Moäc Uyeån Thanh laéc ñaàu noùi: -Tieåu nöõ thieát töôûng danh hieäu "Thieân haï ñeä nhaát aùc nhaân" phaûi ñeå phaàn laõo gia môùi hôïp lyù. Ngöôøi khaùc coù hôn laõo chaêng chæ ôû ñieåm daõ man hung aùc, chöù veà voõ coâng baèng laõo gia theá naøo ñöôïc? Nam Haûi Ngaïc Thaàn maët giaän haàm haàm noùi: -Coøn phaûi moät phen tyû thí nöõa môùi tính ñeán chuyeän thay baäc ñoåi ngoâi ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh choät daï nghó thaàm: aø thì ra boïn aùc nhaân naøy ñaõ töøng tyû thí roài môùi phaân ngoâi thöù. Ta chaúng neân baøn chuyeän naøy vôùi laõo ta nöõa. Nghó vaäy naøng ñaùnh troáng laûng: -Thöa laõo tieàn boái! Ñaïi danh ngöôøi laø gì? Roài ñaây lang quaân tieåu nöõ seõ laø ñoà ñeä laõo gia, tieåu nöõ caàn phaûi bieát ñeå haøng ngaøy taâm nieäm teân huyù laõo gia môùi phaûi leõ. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùp: -Ta laø Nhaïc... Nhaïc Laõo aáp uùng roài khoâng noùi teân ra, laõo tieáp: -Teân ta chaúng hay hôùm gì ñaâu. Gia gia ta ñaët cho caùi teân kyø quaù! oâng aáy chaúng ra troø troáng gì! Thaät laø phöôøng choù ñeû. Moäc Uyeån Thanh nghe laõo noùi maø phaûi phì cöôøi. Naøng ruûa thaàm: ñeán cha mi maø mi daùm goïi laø "phöông choù ñeû" theá thì mi laø caùi gì? Sao laïi coù haïng xæ maï ñeán caû cha mình? Thaät khoâng phaûi laø gioáng ngöôøi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn heát ñi sang beân ñoâng laïi chaïy qua meù taây, khoâng luùc naøo laõo ngoài yeân moät choã. Moäc Uyeån Thanh ruoät roái tô voø, tuy naøng nhaém maét maø khoâng ñöôïc yeân tónh taâm thaàn vì laõo ñi ñi laïi laïi, goùt chaân cöù neän xuoáng ñaát thình thòch. Naøng neùn noãi böïc töùc hoûi: -Nhaïc laõo gia! Laõo gia khoâng bieát meät ö? Sao khoâng ngoài maø nghæ moät laùt? Nam Haûi Ngaïc Thaàn quaùt leân: -Ta khoâng muoán mi hoûi loâi thoâi ñaâu nheù! Ta khoâng ngoài thì maëc ta, mi hoûi laøm chi? Moäc Uyeån Thanh ñaønh chòu caâm mieäng, khoâng daây ñeán laõo nöõa, nhöng laïi baên khoaên cho Ñoaøn Döï. Naøng töï hoûi: khoâng hieåu chaøng xuoáng nuùi coù ñöôïc voâ söï khoâng? Coøn gaõ ñöôïc leänh Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñi ñoùn chaøng chaû hieåu coù ñuoåi ñöôïc ñaøn raén ñeå vaøo tôùi choã chaøng khoâng? Moäc Uyeån Thanh ñang tính quaån lo quanh, boãng nghe treân khoâng vaêng vaúng coù tieáng khoùc than töø xa ñöa laïi. Tieáng khoùc than aån aån hieän hieän, döôøng nhö laø tieáng 165 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ngöôøi ñaøn baø: "oái con ôi laø con ôi". Naøng chæ nghe roõ vaøi tieáng maø ñaõ nao nao trong daï. Nam Haûi Ngaïc Thaàn "khaïc" moät tieáng, nhoå "toeït" ñôøm raõi xuoáng ñaát noùi: -Caùi boä maët ñöa ma veà ñeán nôi roài. Ñoaïn laõo goïi to: -Ñöa ma ai maø khoùc laém theá? Laõo phu chôø ñaây laâu laém roài. Tieáng than vaõn vaãn coøn vaêng vaúng nghe khoâng roõ raøng: "Con ôi, nghó tôùi con loøng meï chua xoùt voâ cuøng!". Moäc Uyeån Thanh nghe tieáng khoùc naõo nuøng, khoâng theå nhòn ñöôïc hoûi laõo: -Trong töù aùc thì baø naøy ñöùng haøng thöù tö phaûi khoâng laõo gia? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùp: -Muï naøy laø "Voâ aùc baát taùc Dieäp nhò nöông". Mi thaáy khoâng, chöõ aùc cuûa muï ñöùng thöù hai? Nhöng moät ngaøy kia caùi ngoaïi hieäu cuûa ta laø "Hung thaàn aùc saùt" phaûi ñaùnh ñoåi ñöôïc cho muï môùi nghe. Baáy giôø Moäc Uyeån Thanh môùi vôõ leõ ra raèng: cöù xem caùi ngoaïi hieäu, chöõ aùc ñöùng haøng thöù maáy laø bieát ngöôøi mang noù lieät vaøo baäc naøo. Naøng beøn hoûi: -Theá coøn vò thöù nhaát vaø vò thöù tö trong töù aùc ngoaïi hieäu laø gì? Nam Haûi Ngaïc Thaàn gaét leân: -Hoûi gì maø hoûi laém theá? Ta khoâng bieát. Chôït thaáy tieáng lyù nhí cuûa moät ngöôøi ñaøn baø ñaùp laïi: -Trong boïn ta thì gaõ thöù tö laø "Cuøng hung cöïc aùc", coøn ñaïi ca laø "aùc quaùn maõn doanh". Moäc Uyeån Thanh thaáy Nhò Nöông luø luø hieän ra, khoâng moät chuùt tieáng ñoäng baùo tröôùc, khieán cho naøng phaûi söûng soát. Naøng voäi quay ñaàu laïi nhìn kyõ thì thaáy muï maëc aùo keùp maøu xanh laït, da traéng toùc daøi, traïc boán möôi tuoåi. Maët muõi xinh xaén nhöng hai beân maù ñeàu coù veät maùu tím baàm töø ñuoâi maét raïch xuoáng, döôøng nhö vöøa bò ai caøo. Trong tay muï boàng moät ñöùa con trai nhoû, traéng treûo khoâi ngoâ, troâng raát khaû aùi. Moäc Uyeån Thanh vaãn ñinh ninh "Voâ aùc baát taùc" Dieäp Nhò Nöông coøn laø vai treân "Hung thaàn aùc saùt" Nam Haûi Ngaïc Thaàn, taát maët muõi ñaùng khieáp hôn laõo, ngôø ñaâu muï laïi laø ngöôøi coù chuùt nhan saéc, naøng khoâng khoûi ngaïc nhieân troá maét ra maø nhìn. Dieäp Nhò Nöông mæm cöôøi. Moäc Uyeån Thanh troâng thaáy muï cöôøi maø ruøng mình, thaät laø caùi cöôøi ñeå che daáu bao nhieâu noãi cay ñaéng cuøng bao nhieâu söï ñau thöông voâ bôø beán, khieán naøng caàm loøng khoâng ñaäu maø sa ñoâi doøng luî. Naøng voäi quay ñi phía khaùc, khoâng daùm nhìn muï nöõa. Nam Haûi Ngaïc Thaàn hoûi Dieäp Nhò Nöông: -Tam muoäi! Taïi sao tam ca vaø töù ñeä ñeán giôø coøn chöa tôùi? 166 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Dieäp Nhò Nöông raàn raàn hoûi: -Roõ raøng ngöôi ôû haøng thöù ba, coøn laø em ta, vaäy maø ngöôi coá yù haï ta xuoáng. Ta baûo cho ngöôi hay: neáu ngöôi coøn goïi caâu tam muoäi nöõa thì chò ñaây khoâng neå maët ñaâu. Nam Haûi Ngaïc Thaàn töùc mình ñaùp: -Khoâng neå maët thì ñöøng neå maët. Boä ngöôi muoán ñaùnh nhau chaêng? Dieäp Nhò Nöông noùi: -Ngöôi muoán ñaùnh thì roài coù ngaøy chò seõ ñaùnh cho, chöù sôï gì ngöôi? Phaûi khoâng Moäc Uyeån Thanh nhæ? Moäc Uyeån Thanh thaáy muï goïi teân tuoåi mình, baát giaùc naøng run baén ngöôøi leân, lôø ñôø nhö keû maát hoàn. Nhaân luùc hoaûng sôï naøng môùi hieåu raèng Dieäp Nhò Nöông theo moät phaùi taø thuaät, bieát pheùp "nhieáp hoàn". Naøng töøng nghe sö phuï noùi taø thuaät nhieáp hoàn lôïi haïi voâ cuøng: ai bò ñieän löïc ôû maét hoï nhìn vaøo, thaäm chí chæ nghe tieáng hoï goïi laø ngöôøi ñoù maát heát nghò löïc, maát caû laäp tröôøng, khoâng coøn töï chuû ñöôïc nöõa, hoï baûo sao phaûi nghe vaäy, baûo laøm vieäc gì phaûi laøm vieäc ñoù, khoâng khaùc gì moät keû toâi moïi cho hoï. Nghó vaäy naøng beøn giöõ vöõng tinh thaàn, ngaàm vaän noäi coâng, bòt kín caû maët nhaém luoân caû maét laïi nöõa. Dieäp Nhò Nöông cöôøi noùi: -Moäc Uyeån Thanh! Maáy naêm nay tieáng aùc cuûa mi ñoàn ñaïi khaép nôi. ¢u laø mi ñeán nhaäp boïn vôùi chuùng ta laøm nguõ muoäi ñi cho roài. Tam ñeä! Ngöôi tính ta baøn vaäy coù neân chaêng? Nam Haûi Ngaïc Thaàn lôùn tieán g phaûn ñoái: -Khoâng ñöôïc! Dieäp Nhò Nöông oân toàn hoûi laïi: -Sao laïi khoâng ñöôïc? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùp: -Noù laø vôï ñoà ñeä ta, ñöùng vaøo haøng nguõ muoäi theá naøo ñöôïc? Ta ñaõ coù muï laøm coâ em thöù ba theá laø ñuû roài. Ñoät nhieân laõo goïi to: -Mi laïi ñaây mau! Teân ñoà ñeä hoï Ñoaøn cuûa ta ñaâu? Sao khoâng thaáy daãn veà? Moät ngöôøi coøn ôû ngoaøi xa ñeán maáy chuïc tröôïng aáp uùng ñaùp: -Tieåu... tieåu nhaân leân ñænh nuùi beân kia, chaúng... chaúng thaáy coù moät ai. Tìm khaép nôi cuõng khoâng thaáy ñaâu caû. Moäc Uyeån Thanh thaát kinh töï hoûi: khoâng leõ chaøng teù xuoáng vöïc cheát roài? Boãng thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn gaàm leân: -Hay laø taïi mi ñeán chaäm ñeå y teù xuoáng vöïc cheát roài? Gaõ kia khoâng daùm laïi gaàn, vaãn aáp uùng: 167 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieåu nhaân tìm caû khe nuùi, khoâng thaáy thi theå ñaâu maø cuõng khoâng coù veát maùu gì caû. Nam Haûi Ngaïc Thaàn theùt leân: -Theá thì y bay leân trôøi aø? Mi to gan thaät daùm löøa doái caû ta. Tieáp theo laø nhöõng tieán g "binh binh". Thì ra gaõ quyø, daäp ñaàu raát maïnh xuoáng ñaát ñeå xin tha maïng. Boãng nghe ñaùnh "boäp" moät tieáng roài gaõ kia im baët.Moäc Uyeån Thanh ñoà chöøng Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ caàm cuïc ñaù neùm cheát gaõ kia roài. Moäc Uyeån Thanh voán coù tính ña saùt, laïi thaáy gaõ khoâng tìm ñöôïc Ñoaøn lang, trong loøng caêm giaän voâ cuøng, cho laø gaõ truøng trình ñeå laøm lôõ vieäc. Giaû tyû Nam Haûi Ngaïc Thaàn khoâng gieát gaõ thì chính naøng cuõng chaúng muoán dung tha. Chæ trong giaây laùt, laïi bao nhieâu noãi ñaêm chieâu keùo ñeán, xaâm chieám taâm hoàn naøng. Chaøng khoâng ôû treân nuùi, döôùi khe cuõng khoâng thaáy thi theå, theá thì chaøng ñi ñaâu maát? Hay laø chaøng bò con raén ñoäc lôùn nuoát roài? Cuõng khoâng phaûi, trong tay chaøng ñaõ coù "Maõng coå chu caùp" thì raén naøo daùm caén? Chaéc laø chaøng bò teù ôû choã heûo laùnh neân gaõ kia khoâng tìm thaáy. Hoaëc giaû gaõ thaáy thi theå chaøng roài nhöng khoâng daùm noùi thaät vôùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Naøng nghó maõi khoâng ra manh moái, coù ñieàu naøng caàm chaéc laø Ñoaøn Döï cheát roài. Luùc chia tay naøng ñaõ caàm saün chuû yù: neáu chaøng maø thaùc roài, naøng quyeát khoâng theå soáng ñöôïc nöõa. Huoáng chi laïi rôi vaøo tay Nam Haûi Ngaïc Thaàn, naøng maø khoâng cheát thì cuõng khoâng chòu noåi nhöõng thuû ñoaïn ñoäc aùc, daõ man cuûa laõo. Sau naøng laïi töï an uûi: "chöa thaáy thi theå chaøng ñaâu thì vaãn coøn coù chuùt hy voïng laø chaøng chöa cheát, maëc daàu hy voïng naøy chæ mong manh nhö sôïi toùc". Naøng ñang ngoån ngang traêm moái beân loøng, boãng nghe tieáng ñöùa nhoû trong tay Dieäp Nhò Nöông gaøo khoùc, vöøa goïi: -Maù ôi! Maù beù ñaâu? Beù veà vôùi maù kia. Dieäp Nhò Nöông doái noù: -Beù ngoan! Beù nín ñi! Maù beù ñaây maø! Ñöùa nhoû laïi caøng gaøo to: -Maù ôi! Maù ñöa beù veà thoâi! Baø coù phaûi maù beù ñaâu? Dieäp Nhò Nöông boàng ñöùa nhoû ñu qua ñu laïi, vöøa haùt vöøa doã ngon doã ngoït nhöng noù cöù leø nheø keâu khoùc hoaøi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn laêng xaêng chaïy ñi chaïy laïi, vì maát tích Ñoaøn Döï laõo ñaâm ra caùu kænh, quaùt aàm leân: -Muï muoán uoáng maùu noù thì uoáng phöùt ñi cho roài, vieäc gì coøn phaûi löøa doái noù, cho noù keâu khoùc soát ruoät? Nam Haûi Ngaïc Thaàn noùi gì cuõng maëc keä Dieäp Nhò Nöông vaãn tieáp tuïc haùt ru ñöùa nhoû. 168 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh nghe muï haùt maø mình noåi gai oác, caøng nghó caøng sôï. Luùc ban ñaàu naøng nghe noùi muï laø ngöôøi thöù hai trong töù aùc, maø thaáy muï boàng ñöùa nhoû lanh lôïi khaû aùi ñaõ laáy laøm kyø. Baây giôø naøng nghe Nam Haûi Ngaïc Thaàn baûo muï uoáng maùu treû con baát giaùc noåi côn töùc giaän, nhöõng muoán ra tay cöùu ñöùa nhoû. Nhöng naøng laïi nghó tôùi Ñoaøn Döï chöa bieát soáng cheát ra sao, vaø ngay chính mình cuõng khoân toaøn tính maïng, oác chöa lo noåi mình oác, coøn hôi ñaâu maø ñi daây vaøo chuyeän khaùc? Naøng caøng nghe muï ñem lôøi ñöôøng maät thí doã ñöùa nhoû laïi caøng khoå caû hai tai. Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuõng böïc mình baûo muï: -Moãi ngaøy muï saùt haïi moät ñöùa nhoû ñeå uoáng maùu coøn cöù leân boä maët ñaïo ñöùc, töï aùi, sao maø khoâng bieát roõ? Vaãn moät gioïng hieàn hoaø muï noùi: -Ngöôi ñöøng caû tieáng quaùt thaùo nöõa! Ngöôi laøm cho ñöa nhoû cöng cuûa ta kinh haõi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn vuït ñöa tay toan chuïp laáy ñöùa nhoû quaät cheát töôi ñeå khoûi phaûi nghe noù la heùt laõo theâm soát ruoät. Nhöng tuy laõo ñaõ nhanh tay nhöng muï coøn leï hôn, muï chæ xoay ngöôøi ñi moät chuùt laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ voà huït. Roài muï leân maët ñaøn chò, baûo Nam Haûi Ngaïc Thaàn: -Trôøi ôi! Coù chuyeän chi ñaâu maø tam ñeä noåi ñoaù, haèn hoïc vôùi con ta laøm gì vaäy? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùp: -Ta muoán quaät cheát noù ñi. Dieäp Nhò Nöông vaãn dòu daøng thí ñöùa nhoû: -Con yeâu con quyù, maù thöông con, maù xoùt con! Khoâng can chi maø con phaûi sôï caùi laõo maët meït kia. Y tæ thí vôùi maù bò thua roài y caùu giaän quaùt maéng con. Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuøng Dieäp Nhò Nöông ñoäng thuû roài ñaáu khaåu vôùi nhau Moäc Uyeån Thanh ñeàu nghe roõ caû, naøng nghó buïng: thöù baäc Dieäp Nhò Nöông ñaõ ôû treân Nam Haûi Ngaïc Thaàn thì duø laõo coù muoán tranh ngoâi cöôùp baäc cuõng khoâng theå ñöôïc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ baát thình lình ñöa tay ra chuïp seånh ñöùa nhoû, laõo töï bieát mình coù muoán chuïp nöõa cuõng chaúng aên thua, laïi caøu nhaøu: -Sao ñeán baây giôø maø ñaïi ca cuøng laõo töù vaãn chöa thaáy ñeán? Phaûi chôø maáy con ruøa naøy thaät laø noùng ruoät. Dieäp Nhò Nöông noùi: -Naøy tam ñeä! Ngöôi coù bieát chuyeän hoâm qua laõo töù ñi ñaùnh nhau vôùi ngöôøi ta bò thua khoâng? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ngaïc nhieân hoûi: -Sao? Laõo bò thua ai? Dieäp Nhò Nöông noùi: 169 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta xem con tieän tyø naøy coù veû khoâng ñöùng ñaén. Ngöôi gieát aû tröôùc ñi, roài ta seõ thuaät cho maø nghe. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ngaàn ngöø ñaùp: -Y laø vôï ñoà ñeä ta, neáu gieát y ñi ta e raèng choàng y khoâng chòu thôø mình laøm thaày nöõa. Dieäp Nhò Nöông cöôøi noùi: -Vaäy thì ñeå ta ñoäng thuû giuùp, ñoà ñeä ngöôi coù ñeán thì baûo y tôùi tìm ta maø traû oaùn laø xong. aû naøy coù ñoâi maét xinh quaù, khieán cho ai troâng thaáy cuõng phaûi meâ meät. Sao trôøi laïi khoâng cho ta ñoâi maét nhö aû môùi giaän chöù! Tröôùc heát ta phaûi moùc con ngöôi aû ra cho haû giaän. Moäc Uyeån Thanh sôï toaùt moà hoâi laïnh ngaét, laïi nghe Nam Haûi Ngaïc Thaàn noùi: -Khoâng ñöôïc! Thoâi ñeå ta ñieåm huyeät cho y nguû ñi vaøi ngaøy. Döùt lôøi laõo khoâng chôø Dieäp Nhò Nöông traû lôøi, ñöa ngoùn tay vaøo sau löng vaø döôùi vai Moäc Uyeån Thanh ñieåm huyeät hai choã. Moäc Uyeån Thanh thaáy ñaàu oùc toái taêm choaùng vaùng roài khoâng bieát gì nöõa. Khoâng bieát naøng ñaõ meâ ñi maát bao laâu, ñeán luùc tænh daäy thì thaân theå laïnh toaùt, beân tai vaãn nghe nhöõng traän cöôøi khoâ khan, khuûng khieáp. Tuy goïi laø cöôøi nhöng chaúng khaùc gì tieáng dao maøi treân maûnh theùp hay tieáng coï xaùt hai loaøi kim thuoäc, khieán ngöôøi nghe phaûi nhöùc caû hai haøm raêng. Moäc Uyeån Thanh laø ngöôøi taâm linh maãn tieäp, bieát raèng mình chæ kheõ cöïa quaäy moät chuùt laø hoï bieát ngay vaø coù theå hoï seõ ñem nhöõng thuû ñoaïn taøn baïo daõ man ra ñoái phoù vôùi mình. Tuy naøng caûm thaáy thaân theå nhöùc moûi laï thöôøng maø cuõng khoâng daùm ngaám ngaàm vaän ñoäng noäi coâng cho khí huyeát chaïy ñieàu hoaø. Boãng nghe thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn noùi: -Laõo töù! Thoâi ñöøng hueân h hoang nöõa! Tam muoäi baûo laõo ñeä bò ngöôøi ta ñaùnh cho chaïy meâ Baùi Coâng. Laõo ñeä bò maáy ngöôøi vaây ñaùnh laø nhöõng ai vaäy? Roài coù tieáng noùi nhö leänh vôõ ñaùp laïi: -Dieäp tyû coù bieát gì ñaâu. Toâi bò baûy teân vaây ñaùnh, maø toaøn laø nhöõng tay voõ ngheä vaøo baäc nhaát caû, duø laø toâi coù baûn laõnh maáy ñi nöõa cuõng khoâng theå gieát heát chuùng ñöôïc neân môùi boû ñi. Moäc Uyeån Thanh laåm baåm: "Teù ra laø cuøng hung cöïc aùc laõo töù". Naøng muoán nhìn xem töôùng maïo laõo ra sao nhöng khoâng daùm cöû ñoäng, ñöa tay leân keùo laïi taám khaên che maët. Boãng nghe Dieäp Nhò Nöông noùi: -Laõo töù chæ quen giôû troø bòp bôïm, roõ raøng ñoái phöông chæ coù hai gaõ maø daùm phoùng ñaïi ra naêm gaõ nöõa. Nhöõng tay voõ gioûi baäc nhaát treân ñôøi ñaâu maø laém theá? Laõo töùc mình hoûi laïi: -Sao nhò tyû bieát? Nhò tyû troâng thaáy ö? 170 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Dieäp Nhò Nöông mæm cöôøi noùi: -Caùi ñoù ñaõ haún, maét khoâng troâng thaáy thì laøm sao maø bieát? Moät gaõ söû coân, moät gaõ caàm buùa coù ñuùng khoâng? ha ha ngöôi kheùo cheá taïo ra theâm naêm gaõ. Vaäy chôù naêm gaõ ñoù duøng binh khí gì? Laõo töù ñöùng phaét daäy, noùi boâ boâ: -Theá ra baáy giôø nhò tyû cuõng ñöùng ñoù, sao nhò tyû khoâng giuùp toâi moät tay? Nhò tyû ñeå ngöôøi ta gieát toâi môùi maùt ruoät phaûi khoâng? Dieäp Nhò Nöông caøng cöôøi lôùn: -Cuøng hung cöïc aùc ñaõ laø con haïc treân maây (teân gaõ laø Vaân Trung Haïc), ai khoâng bieát ngöôi gioûi khinh coâng, treân ñôøi coù moät khoâng hai? Ñaùnh thua ngöôøi ta thì chaïy chöù sao? Vaân Trung Haïc nghe Dieäp Nhò Nöông noùi vaäy töùc soâi leân, caøng noùi lôùn: -Laõo töù naøy cheát veà tay ngöôøi, nhò tyû ñeïp maët laém phaûi khoâng? Toâi xin hoûi nhò tyû: hoâm nay töù aùc chuùng ta hoäi hoïp ñaây ñeå laøm gì? Phaûi chaên g ñeå keùo nhau sang nöôùc Ñaïi Lyù cuøng boïn Hoaøng phuû röûa haän? Theá naøy laø ñieàm ra quaân baát lôïi maát roài! Dieäp Nhò Nöông vaãn cöôøi: -Naøy töù ñeä! Ta chöa thaáy moät ai coù moân khinh coâng tuyeät dieäu nhö ngöôi, quaû thaät danh baát hö truyeàn. Ngöôi löôùt nhö khoùi toaû, nhö chim bay, hai gaõ kia ñuoåi sao kòp? Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuõng hoûi goùp: -Laõo töù! Boïn naøo maø gôùm theá? Phaûi chaêng cuõng laïi maáy thaèng choù cheát trong ñaùm Hoaøng phuû nöôùc Ñaïi Lyù? Vaân Trung Haïc böïc mình noùi: -Möôøi phaàn chaéc chín laø boïn chuùng. Ngoaøi ñaùm Hoaøng phuû thì nhöõng tay cao thuû beân ngoaøi coøn coù ai laø mình khoâng bieát nöõa? Dieäp Nhò Nöông noùi: -Caùc ngöôi töøng noùi ñaïi naùo Hoaøng phuû chi chi ñoù. Nhöng laàn naøy thì chaúng hao phí söùc löïc gì ñaâu, roài caùc ngöôi xem ta noùi coù ñuùng khoâng? Vaân Trung Haïc hoûi: -Nhò tyû! Ñaïi ca sao maõi khoâng thaáy ñeán? Treã maát ba ngaøy roài! Tröôùc nay ñaïi ca coù sai heïn bao giôø ñaâu? Hay laø... hay laø... Dieäp Nhò Nöông noùi tieáp: -Hay laø xaûy ra chuyeän gì roài chaêng? Nam Haûi Ngaïc Thaàn caùu, noùi moùc: -Ngöôi coi ñaïi ca vaøo haïng ngöôøi naøo? Chaúng leõ cuõng gioáng ngöôi, ñaùnh ngöôøi khoâng laïi thì troán chaïy? 171 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Dieäp Nhò Nöông noùi: -Ñaùnh thua boû chaïy môùi laø baäc tuaán kieät, bieát thôøi vuï. Ta chæ sôï ñaïi ca bò baûy taùm ñöùa vaây ñaùnh, duø keùm theá vaãn khoâng chòu thua ñeå giöõ vöõng caùi ngoaïi hieäu "aùc quaùn maõn doanh" ñöùng ñaàu trong töù aùc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn nhoå boït noùi: -Ñaïi ca vuøng vaãy khaép thieân haï coøn sôï gì ai? Möôøi naêm trôøi xöng huøng, xöng baù ôû choán Trung Nguyeân, haù laïi chòu thua caùi nöôùc Ñaïi Lyù coûn con ö? Chôø ñaïi ca maõi, ñoùi buïng maát roài! Vöøa noùi vöøa caàm caùi ñuøi boø ñem vaøo ñoáng löûa nöôùng. Chaúng maáy choác muøi thòt ngon laønh boác leân nöùc muõi. Moäc Uyeån Thanh laåm baåm: cöù nghe boïn hoï noùi chuyeän vôùi nhau thì mình nguû ñi ñaõ ba ngaøy roài, khoâng bieát hoï coù ñöôïc tin töùc gì veà Ñoaøn lang chöa? Boán ngaøy naøng chöa ñöôïc aên gì, ñoùi nhö caøo ruoät, ngöûi thaáy muøi thòt nöôùng thôm tho, baát giaùc naøng nuoát nöôùc mieáng luoân moàm. Chæ coù theá maø Dieäp Nhò Nöông ñaõ bieát roài, muï cöôøi hoûi: -Coâ em ñoùi roài phaûi khoâng? Ñaõ tænh giaác sao coøn laøm boä nguû say khoâng cöïa quaäy? Em coù muoán xem maët gaõ Cuøng hung cöïc aùc Vaân Trung Haïc khoâng? Nam Haûi Ngaïc Thaàn bieát Vaân Trung Haïc laø con quyû haùo saéc, ñeå gaõ nhìn thaáy dung nhan Moäc Uyeån Thanh thì duø cheát y cuõng ñaønh chòu chöù boû qua naøng thì quyeát khoâng theå ñöôïc. Laõo lieàn caét moät mieáng thòt lôùn, nöûa soáng nöûa chín neùm cho naøng vaø baûo: -Ñem ra ngoaøi xa ngoài maø aên! Ñöøng coù nghe troäm chuyeän chuùng ta. Moäc Uyeån Thanh bòt hoïng hoûi: -Choàng tieåu nöõ ñaõ ñeán chöa? Nam Haûi Ngaïc Thaàn töùc mình ñaùp laïi: -Meï noù! chính ta thaân haønh qua beân ñoù, tìm khaép treân nuùi, döôùi khe maø chaúng thaáy toâng tích y ñaâu. Ñích laø y chöa cheát nhöng khoâng bieát ai cöùu, ñem y ñi. Ta ñaõ chôø y ba ngaøy roài, coøn chôø theâm boán ngaøy nöõa laø baûy, neáu y khoâng ñeán ta seõ ñem mi ra maø nöôùng. Moäc Uyeån Thanh yeân daï nghó thaàm: Nam Haûi Ngaïc Thaàn khoâng phaûi haïng taàm thöôøng, laõo ñaõ ñi tìm vaø xaùc nhaän Ñoaøn lang chöa cheát thì nhaát ñònh ñuùng roài. ¤i khoâng bieát chaøng coù nhôù ta vaø ñeán ñaây cöùu ta chaêng? Naøng löôïm mieáng thòt boø caàm leân, ueå oaûi ñi veà phía sau nuùi. Vì nhòn ñoùi laâu ngaøy naøng meät nhoïc quaù chöøng. Ba ngaøy roøng raõ naøng ngoài khoâng cöû ñoäng, veát thöông treân vai ñaõ haøn kín va saép khoûi. Naøng nghe roõ Dieäp Nhò Nöông hoûi Nam Haûi Ngaïc Thaàn: -Gaõ tieåu töû cuûa tam ñeä ñoù hay ôû ñieåm naøo? Sao ngöôi laïi luyeán tieác y theá? 172 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöôøi ha haû noùi: -Gaõ ñoù gioáng ta nhö loät, ñem ngheà voõ phaùi Nam Haûi ta truyeàn thuï cho chaéc gaõ coù theå theo ñöôïc ñeán toät ñoä. Ñoaïn laõo cöôøi saèng saëc noùi tieáp: -Trong thieân haï coù töù aùc, Nhaïc laõo tam chöa ñöôïc ñöùng haøng ñaàu nhöng neáu noùi veà moân ñoà, ta daùm quyeát khoâng ai coù ñöôïc teân ñoà ñeä hay nhö ta. Moäc Uyeån Thanh ñi moãi luùc moät xa coøn vaêng vaúng nghe tieáng Nam Haûi Ngaïc Thaàn khoe tö caùch cuûa hoïc troø mình laø moät nhaân vaät hy höõu treân theá gian thì loøng naøng nöûa phaàn hoan hæ, nöûa phaàn saàu bi. Baát giaùc naøng laïi baät cöôøi töï noùi moät mình: Ñoaøn lang chæ laø moät gaõ thö sinh öông gaøn, ngoaøi caùi gan daï phi thöôøng chaøng coù hieåu voõ ngheä gì ñaâu? Vaäy maø Nam Haûi Ngaïc Thaàn coi chaøng nhö moät thöù böûu boái. Thoâi, phaùi Nam Haûi ñaõ ñeán ngaøy luïn baïi. Naøng tìm choã taûng ñaù lôùn, vaéng veû kín ñaùo, ngoài xuoáng caén thòt boø aên. Tuy ñoùi ngaáu maø mieáng thòt tôùi ba boán caân ñoù naøng chæ aên heát ñoä nöûa caân ñaõ no roài. Naøng ngaám ngaàm lo tính cho cuoäc ñôøi cuûa mình: ñeán ngaøy thöù baûy maø Ñoaøn lang khoâng tôùi, töùc laø chaøng phuï baïc vôùi ta roài, ta phaûi tìm caùch troán khoûi nôi naøy. Roài naøng laïi töï hoûi: ta tìm caùch thoaùt thaân ñeå soáng maø laøm gì? Naøng caûm thaáy chua xoùt trong loøng. Moäc Uyeån Thanh soáng trong tình traïng hoang mang, taâm thaàn baát ñònh nhö vaäy, thaám thoaét laïi heát maáy ngaøy maø naøng töôûng chöøng nhö maáy naêm trôøi. Ngaøy cuõng nhö ñeâm naøng chæ troâng chôø tin töùc caùc nôi ñöa laïi nhöng caøng mong caøng baët. Thaø bieát chaéc Ñoaøn Döï khoâng tôùi nöõa coøn ñôõ khoå hôn laø ngaøy ñaõ ngaån ngô, ñeâm caøng khaéc khoaûi. Thôøi khaéc troâi qua bao nhieâu, noãi ñaêm chieâu choàng chaát leân baáy nhieâu. Luùc naøo naøng cuõng töï hoûi: chaøng coøn coù loøng tìm ñeán ta nöõa khoâng? Ví baèng chaøng coøn thieát tha ñeán ta thì ngaøy moät khoâng laïi, ngaøy hai phaûi tôùi. Ñeán nay khoâng thaáy vaân moøng thì chaéc laø chaøng khoâng tôùi nöõa. Duø chaøng khoâng bieát voõ ngheä nhöng coù taám loøng nghóa hieäp cao caû, thôø Nam Haûi Ngaïc Thaàn laøm thaày thì baát luaän vì lyù do gì chaøng cuõng khoâng chòu roài. Nhöng chaúng leõ chaøng ñoái vôùi ta khoâng coøn maûy may tình nghóa gì nöõa ö? Moät hai ngaøy ñaàu naøng chöa maáy noãi boàn choàn vì tính ra quaõng thôøi gian coøn khaù daøi, caøng veà sau naøng caøng boái roái. Lôøi sö phuï naøng noùi: "khaép thieân haï chaúng coù chaøng trai naøo laø khoâng baïc tình phuï nghóa" laïi vaêng vaúng beân tai. Sua naøng laïi lyù luaän: "Bieát ñaâu Ñoaøn lang khoâng phaûi haïng ngöôøi naøy?". Nhöng roài naøng cho mình lyù luaän nhö theá chaúng qua laø mình töï doái mình maø thoâi. Suoát trong maáy ngaøy naøy Nam Haûi Ngaïc Thaàn, Vaân Trung Haïc vaø Dieäp Nhò Nöông ñeàu noùng loøng chôø ñaïi ca boïn hoï laø "aùc quaùn maõn doanh", khoâng ai doøm ngoù quaáy raày ñeán Moäc Uyeån Thanh. Tuy nhieân thaân phaän naøng chaúng khaùc chi con 173 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung kieán boø trong caùi noài noùng, raát laø buoàn böïc boàn choàn. Choã naøng ngoài caùch ba ngöôøi khaù xa nhöng hoï tranh luaän oang oang naøng vaãn nghe ñöôïc loõm boõm. Ñeán toái hoâm thöù saùu, Moäc Uyeån Thanh nghó thaàm: "Ngaøy mai laø ngaøy cuoái cuøng roài ñaây! Chaøng baïc haõnh kia haún khoâng ñeán nöõa. Hoâm nay nhaân luùc canh khuya trôøi toái, ta phaûi lieäu tìm ñöôøng troán ñi, neáu ñeå ñeán saùng thì khoâng coøn caùch gì thoaùt thaân ñöôïc nöõa. Ñöùng noùi gaõ Vaân Trung Haïc moân khinh coâng gioûi nhaát traàn ñôøi, ngay Nam Haûi Ngaïc Thaàn coá yù baét ta khoâng taøi naøo thoaùt khoûi tay laõo". Naøng ñöùng daäy cöû ñoän g thaân theå. Trong saùu ngaøy qua, tuy tinh thaàn bò bao noãi cay ñaéng daøy voø nhöng ñöôïc caùi veát thöông möôøi phaàn ñaõ khoûi ñeán taùm. Naøng toan caát böôùc leân ñöôøng nhöng laïi vuït thay ñoåi keá hoaïch: "Khoâng ñöôïc! Ta phaûi chôø luùc ba ngöôøi tranh luaän soâi noåi, khoâng ñeå yù gì ñeán vieäc beân ngoaøi mình seõ laùnh xa ñaây chöøng vaøi traêm tröôïng, tìm choã hang hoác naøo aån naùu taïm thôøi. Boïn hoï nhôù tôùi mình röôït theo, taát hoï chia ngaû ñi luøng taän ñaâu ñaâu, quyeát khoâng bao giôø nghó mình coøn laån quaát quanh ñaây. Chôø cho hoï ñuoåi thaät xa baáy giôø mình haõy ra ñi môùi laø thöôïng saùch". Ngôø ñaâu maáy luùc cô hoäi ñeán vôùi naøng, ñoâi ba phen naøng toan caát böôùc ñi tìm hang hoác nhöng khoâng theå naøo döùt tình Ñoaøn Döï cho ñöôïc. Laïi moät phen thay ñoåi yù kieán: "Bieát ñaâu saùng mai chaøng khoâng ñeán tìm ta? Mình maø boû ñi, chaøng khoâng thaáy ôû ñaây nöõa thì e raèng suoát ñôøi khoâng coøn bao giôø coù ngaøy taùi hoäi nöõa. Coù khi chaøng ñeán tìm mình veïn nghóa ñoàng sinh, ñoàng töû theá maø mình khoâng coù maët taïi ñaây, taát roài chaéc chaøng seõ bò Nam Haûi Ngaïc Thaàn gieát vì leõ khoâng chòu thôø laõo laøm thaày, chaúng hoaù ra mình coù toäi vôùi chaøng ru?". Suoát moät ñeâm tröôøng, naøng suy ñi tính laïi, cho tôùi luùc trôøi raïng ñoâng maø vaãn chöa quyeát ñònh theo ñöôøng naøo. Trôøi saùng roõ, naøng cheùp mieäng thôû daøi: "Chaøng baïc haõnh coù ñeán hay khoâng cuõng maëc, Moäc Uyeån Thanh ñaønh cheát taïi choán naøy". Ñang luùc muoân saàu ngaøn khoå giaøy voø, baát thình lình naøng nghe ñaùnh "bòch", moät vaät gì töø treân khoâng rôi xuoáng buïi raäm, caùch choã naøng ngoài chöøng vaøi chuïc tröôïng. Naøng giaät mình khoâng bieát laø caùi gì lieàn naèm phuïc xuoáng ñeå nghe ngoùng. Hoài laâu khoâng thaáy ñoäng tónh gì nöõa, naøng töø töø ñi tôùi choã buïi raäm xem. Gaàn ñeán nôi thaáy muøi maùu tanh xoâng leân saëc suïa, naøng veùn coû böôùc tôùi nôi thì: Trôøi ôi! khieáp quaù! Saùu caùi xaùc treû con, caùi naèm ngang, caùi naèm ngöûa, quay ra ñoù. Moäc Uyeån Thanh sôï quaù, mình toaùt moà hoâi laïnh toaùt nhö ñoàng. Trong ñaùm xaùc cheát naøy coù caû ñöùa con trai maø hoâm tröôùc naøng ñaõ troâng thaáy Dieäp Nhò Nöông boàng treân tay. Naøng haù hoác mieäng ra maø nhìn moät luùc roài böôùc laïi gaàn xaùc ñöùa con trai ñoù xem: treân coå noù coøn raønh raønh in veát hai haøm raêng caén vaøo giöõa maïch maùu, truõng saâu xuoáng. Naøng nhôù laïi lôøi Nam Haûi Ngaïc Thaàn, laåm baåm moät mình: "Con muï voâ aùc baát taùc Dieäp Nhò Nöông naøy quaû nhieân moãi ngaøy huùt maùu moät ñöùa haøi nhi. Trong saùu ngaøy qua, muï ñaõ huùt maùu saùu ñöùa nhoû roài ñaây". Trong saùu caùi thi haøi treû con naøy, chæ coù moät ñöùa quaàn aùo saïch seõ dieâm duùa, coøn naêm ñöùa kia toaøn aùo 174 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung vaûi queâ muøa thoâ keäch, ra kieåu con nhaø laøm ruoäng, chaéc laø muï baét troäm trong caùc noâng gia treân nuùi Voâ Löôïng. Moäc Uyeån Thanh thoø tay sôø vaøo nhöõng xaùc cheát ñoù thì chæ coù moät caùi haõy coøn hôi noùng nhöng da thòt khoâ kieät vì maùu huyeát bò huùt maát caû roài. Ñoù laø xaùc ñöùa treû maø Dieäp Nhò Nöông vöøa môùi huùt maùu xong, lieäng ra. Moäc Uyeån Thanh cuõng vaøo haïng ña saùt nhöng gieát toaøn khaùch giang hoà gaây haán, toan xaâm phaïm ñeán naøng. Haønh ñoäng taøn saùt treû con naøy chính maét naøng troâng thaáy cuõng laøm cho naøng phaûi gheâ tôûm. Naøng vöøa caêm giaän, vöøa sôï haõi, baát giaùc run leân baàn baät. Baát thình lình moät boùng xanh chôùp nhoaùng tröôùc maët Moäc Uyeån Thanh. Boùng ngöôøi naøy ñi nhanh nhö bay xuoáng nuùi, cöù lieân tieáp nhoâ leân haï xuoáng nhö ma quyû aån hieän: ñoù chính laø Dieäp Nhò Nöông. Moäc Uyeån Thanh thaáy khinh coâng cuûa muï giaø maø giaät mình nghó thaàm: giaû tyû coù sö phuï ta ôû ñaây maø ñuoåi muï cuõng khoâng taøi naøo ñuoåi kòp. Roài ñoät nhieân hai chaân naøng buûn ruûn, ngoài ñaùnh beät xuoáng ñaát, thöø ra cho muoân thaûm ngaøn saàu thi nhau keùo ñeán daøy voø. -------------------------oOo------------------------- 175 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI NGÖ TIEÀU CANH ÑOÄC Moäc Uyeån Thanh ngaån ngöôøi ra moät luùc roài ñem ñaët saùu caùi xaùc haøi nhi vaøo moät choã. Naøng laáy ñaù vaø ñaát caùt laáp leân ñeå laøm caùi moä. Boãng phía sau caûm thaáy moät luoàng gioù thoåi ñeán maùt röôïi. Naøng öùng bieán raát mau leï, nhuùn chaân traùi leân moät chuùt, ñöa veà ngöôøi veà phía tröôùc traùnh khoûi. Chôït thaáy phía sau noåi leân moät traän cöôøi the theù nhö tieáng kim khí coï xaùt vaøo nhau, keá ñeán tieáng goïi: -Tieåu coâ nöông! Choàng coâ cheát roài, coâ coøn mô töôûng laøm chi nöõa? ¢u laø coâ theo ta coù hôn khoâng? Chính laø laõo Cuøng hung cöïc aùc Vaân Trung Haïc. Laõo vöøa noùi vöøa giô nhöõng ngoùn tay nhoïn hoaét toan chuïp laáy vai Moäc Uyeån Thanh. Boãng meù beân ñaùnh bòch moät tieáng, moät baøn tay phoùng ra gaït phaét tay Vaân Trung Haïc: ñoù laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn noåi hung oang oang quaùt: -Laõo töù! Ta baûo cho mi bieát: phaùi Nam Haûi ta khoâng cho mi caøn rôõ theá ñaâu! Vaân Trung Haïc khoâng naém ñöôïc Moäc Uyeån Thanh, nhaûy ra xa ñeán ngoaøi möôøi tröôïng traùnh Nam Haûi Ngaïc Thaàn roài vöøa cöôøi vöøa noùi: -Tam ca coù thu ñöôïc choàng thò laøm ñoà ñeä ñaâu maø nhaän thò laøm ngöôøi cuûa phaùi nam haûi? Moäc Uyeån Thanh nhìn Vaân Trung Haïc ngöôøi cao leâu ngheâu, laïi gaày nhö que cuûi, toaøn thaân troâng nhö caây gaäy tre, boä maët daøi hoaõng troâng maø phaùt khieáp. Laõo môû mieäng cöôøi thì ngoïn löôõi ñoû hoûn nhö maùu duoãi ra co vaøo chaúng khaùc chi con maõng xaø. Nam Haûi Ngaïc Thaàn gaàm leân : -Sao mi bieát ñoà ñeä ta khoâng tôùi? Phaûi chaêng mi gieát cheát ñoà ñeä ta roài? Chaéc laø mi thaáy y coù tö caùch ñaëc bieät hôn ñôøi, muoán thu y laøm ñoà ñeä. Mi böùc baùch song y khoâng chòu neân mi gieát ñi, theá laø mi phaù tan söï nghieäp cuûa ta roài! Ta phaûi ñaäp cheát mi tröôùc roài sau seõ hoûi toäi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn laø ngöôøi hung haõn coù moät, laõo chaúng theøm hoûi Vaân Trung Haïc xem coù phaûi y ñaùnh cheát troø laõo hay khoâng, laõo cöù huøng huøng hoå hoå nhaûy xoå vaøo ñaùnh Vaân Trung Haïc. Vaân Trung Haïc keâu leân: -Naøo toâi coù bieát ñoà ñeä laõo maët ngang muõi doïc ra laøm sao maø baûo toâi thu naïp noù môùi ñöôïc chöù? 176 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 18. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Laõo töù vöøa noùi vöøa traùnh khoûi moät caùch raát leï laøng hai ñoøn Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùnh tôùi nhanh nhö chôùp nhoaùng. Nam Haûi Ngaïc Thaàn vaãn xæ maéng thaäm teä: -Quaân choù ñeû! Ai maø tin mieäng mi ñöôïc? Mi ñaùnh nhau vôùi keû khaùc bò thua, roài ñem noãi caêm hôøn truùt leân ñaàu ñoà ñeä ta. Vaân Trung Haïc hoûi: -Ñoà ñeä laõo huynh trai hay gaùi? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùp: -Mi coøn hoûi vaån vô? Ta thu nöõ ñoà ñeä veà laøm gì? Vaân Trung Haïc noùi: -OÀ theá thì Vaân Trung Haïc naøy chæ cöôùp baét ñaøn baø con gaùi, chöù coù thu naïp con trai bao giôø? Laõo huynh chöa bieát sao? Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñang nhaûy voït leân treân khoâng nghe Vaân Trung Haïc noùi coù lyù lieàn sa xuoáng, chaân phaûi ñaët cheânh veânh leân taûng ñaù quaùt hoûi: -Theá thì ñoà ñeä ta ñi ñaâu maø ñeán baây giôø chöa laïi laøm leã baùi kieán sö phuï? Vaân Trung Haïc cöôøi saèng saëc noùi: -Toâi bieát ñaâu ñaáy? Roãi hôi ñaâu maø theo doõi coâng vieäc cuûa phaùi Nam Haûi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn chôø Ñoaøn Döï ñaõ baûy ngaøy, ruoät noùng nhö ñieân, löûa giaän khoâng coù choã naøo phaùt tieát, töùc quaù gaàm leân: -AØ mi nhaïo baùng ta phaûi khoâng? Moäc Uyeån Thanh ñöùng ngoaøi nghó thaàm: ta nhaân cô hoäi naøy choïc cho hai laõo ñaùnh nhau chí maïng keå cuõng hay voâ cuøng. Naøng beøn noùi xen vaøo: -Ñuùng laø Vaân Trung Haïc baét Ñoaøn lang ñem vaøo choã heûo laùnh gieát ñi, coát trieät phaùi Nam Haûi maát moät nhaân vaät gheâ gôùm sau naøy. Nam Haûi Ngaïc Thaàn voã traùn quaùt hoûi Vaân Trung Haïc: -Laõo töù! Mi coù nghe vôï ñoà ñeä ta noùi ñoù khoâng? Mi coøn keâu oan nöõa thoâi? Moäc Uyeån Thanh vöøa khoùc vöøa noùi tieáp: -Sö phuï ôi! Ñoaøn lang coù baûo tieåu nöõ raèng: chaøng gaëp ñöôïc moät nhaân vaät nhö sö phuï thu naïp laøm ñoà ñeä thaät laø ñaõ tu maáy kieáp. Chaøng seõ coá coâng reøn luyeän voõ ngheä, laøm raïng rôõ phaùi Nam Haûi, ñeå caùi teân Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuûa sö phuï caøng theâm kheùt tieáng khaép thieân haï, ñeå boïn aùc quaùn maõn doanh, voâ aùc baát taùc troâng thaáy phaûi theøm nhoû raõi ra. Ai ngôø laïi bò Vaân Trung Haïc sinh loøng ñoäc aùc, ñang tay gieát maát ñoà ñeä cuûa sö phuï. Roài sö phuï tìm ñaâu ra teân ñoà ñeä ñöôïc nhö chaøng? Moãi caâu Moäc Uyeån Thanh noùi laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi voã traùn gaät ñaàu. Naøng tieáp: -Xöông haäu chaåm Ñoaøn lang gioáng heät nhö sö phuï, thieân tö chaøng cuõng thoâng minh chaúng keùm gì sö phuï. Neáu chaøng khoâng bò haïi thì treân theá gian naøy quyeát 177 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 19. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khoâng coøn ai kieám ñöôïc moät ngöôøi thöù hai thaäp phaàn hoaøn haûo nhö chaøng. Maø sau naøy phaùi Nam Haûi taát nhieân phaûi nhaûy leân haøng ñaàu caùc phaùi khaùc. Quaùi aùc laõo Vaân Trung Haïc naøy vì loøng ghen töùc, ngaám ngaàm theo doõi ñeå phaù ñaïi cuoäc cuûa sö phuï. Theá maø sö phuï khoâng baùo thuø cho ñoà ñeä, tieåu nöõ e raèng thieân haï seõ phæ nhoå sö phuï laø ngöôøi heøn nhaùt ñeå keû khaùc gieát troø mình, phaù hoaïi moân phaùi nhaø mình cuõng phaûi chòu. Nam Haûi Ngaïc Thaàn nghe tôùi ñaây, maët ñoû böøng, maét naåy löûa, heùt leân moät tieáng thaät to, nhaûy xoå vaøo Vaân Trung Haïc. Vaân Trung Haïc bieát mình voõ coâng khoâng baèng Nam Haûi Ngaïc Thaàn, laïi keùm caû caùi tính thoâ loã noâng noåi, deã bò ngöôøi löøa. Laõo laïi bieát roõ Nam Haûi Ngaïc Thaàn bò Moäc Uyeån Thanh khieâu khích, khoâng theå phaân traàn ngay ñöôïc, aâu laø traùnh voi chaúng xaáu maët naøo. Thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn xoâ tôùi, laõo khoâng khaùng cöï chi heát, caém ñaàu chaïy daøi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn nhaûy xoå vaøo, vöøa ñaët hai chaân chaám ñaát, Moäc Uyeån Thanh laïi goïi to: -Laõo töù boû chaïy roài! Neáu y khoâng gieát ñoà ñeä cuûa laõo gia, sao khoâng ñöùng laïi maø caõi laïi chaïy troán luoân? Nam Haûi Ngaïc Thaàn keâu roáng leân: -Laõo töù! Mi phaûi ñeàn maïng cho ñoà ñeä ta. Hai ngöôøi moät chaïy tröôùc, moät ñuoåi sau, chôùp maét ñaõ quanh ra phía sau nuùi. Moäc Uyeån Thanh möøng thaàm. Choác laùt laïi nghe tieáng Nam Haûi Ngaïc Thaàn gaàm leân moãi luùc moät veà gaàn. Hai ngöôøi ñuoåi nhau voøng meù sau nuùi quanh veà. Vaân Trung Haïc veà moân khinh coâng cao hôn Nam Haûi Ngaïc Thaàn nhieàu, chaïy chaân khoâng chaám ñaát. Caùi thaân hình nhoû beù, cao leâu ngheâu töïa nhö bay loang loaùng treân khoâng gian. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñuoåi sau laõo moät quaõng khaù xa, khoâng taøi naøo kòp. Hai ngöôøi chæ thoaùng qua tröôùc maët Moäc Uyeån Thanh chôùp maét ñaõ laïi chuyeån qua meù sau nuùi. Vaân Trung Haïc chaïy trôû laïi laàn thöù hai thaáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn vaãn coøn ôû ñaèng xa, lieàn xoeø baøn tay chuïp laáy Moäc Uyeån Thanh. Moäc Uyeån Thanh thaát kinh vaãy tay phaûi moät caùi nghe ñaùnh "vuùt": muõi teân ñoäc phoùng ra. Vaân Trung Haïc neù qua beân traùi nöûa thöôùc traùnh khoûi. Khoâng hieåu laõo chuyeån mình theá naøo maø quôø tay ñeán tröôùc maët Moäc Uyeån Thanh. Naøng voäi neù traùnh, vì chaäm moät chuùt thaáy gioù thoåi vaøo maù maùt röôïi, thì ra taám khaên che maët ñaõ bò laõo giaät maát, ñang caàm trong tay. Vaân Trung Haïc thaáy Moäc Uyeån Thanh dung nhan tuyeät theá, ngaây ngöôøi ra maø nhìn, cöôøi moät caùi raát laúng lô, khen baèng moät gioïng the theù raát khaû oá: -Ñeïp tuyeät! Coâ nöông thaät laø ñeïp tuyeät! Coâ nöông taøi maïo möôøi phaàn... Chöa döùt lôøi, Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñuoåi ñeán nôi, phoùng ra moät chöôûng ñaùnh vaøo phía sau. Vaân Trung Haïc döøng chaân, vaän noäi coâng, ñaùnh laïi moät chöôûng. Hai luoàng 178 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 20. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñieän löïc chaïm nhau phaùt ra tieáng noå ruøng rôïn. Moäc Uyeån Thanh bò moät traän ngaït thôû vì söùc eùp cuûa khoâng khí. Moät vuøng ñöôøng kính roäng chöøng hôn möôøi tröôïng ñaát caùt bay leân muø mòt. Vaân Trung Haïc möôïn ñaø ôû söùc maïnh chöôûng löïc cuûa Nam Haûi Ngaïc Thaàn nhaûy voït ra xa hôn hai tröôïng. Nam Haûi Ngaïc Thaàn theùt leân: -Mi neám theâm moät chöôûng nöõa cuûa ta ñaây! Vaân Trung Haïc cöôøi noùi: -Laõo huynh ñuoåi khoâng kòp toâi ñaâu! Maø toâi coù ñaùnh cuõng khoâng laïi huynh, duø coù ñaùnh caû ngaøy caû ñeâm cuõng chæ dieãn ra caùi troø ñuoåi nhau maõi theá naøy maø thoâi, chaû ai laøm gì ñöôïc ai. Hai ngöôøi ñuoåi nhau ñaõ xa maø caùt buïi vaãn coøn muø mòt. Moäc Uyeån Thanh nghó buïng: ta phaûi tìm caùch caûn ñöôøng Vaân Trung Haïc. Neáu cöù ñeå maëc hoï theá naøy thì vónh vieãn Nam Haûi Ngaïc Thaàn khoâng ñuoåi kòp Vaân Trung Haïc. Naøng chôø cho Vaân Trung Haïc voøng trôû laïi laàn thöù ba gaàn tôùi nôi, xoâng ra ñoùn ñöôøng, phaát tay phaûi luoân maáy caùi: saùu baûy muõi teân nhaèm Vaân Trung Haïc phoùng tôùi, roài naøng quaùt to: -Ngöôi phaûi thöôøng maïng cho lang quaân ta ñaây! Vaân Trung Haïc nghe treân khoâng vang leân nhöõng tieáng "vuùt vuùt vuùt", aùm tieán bay ñeán raát laø gheâ gôùm, laõo phaûi lieân tieáp nhoâ leân cao, cuùi raïp xuoáng ñeå traùnh. Moäc Uyeån Thanh tuoát kieám "soaït" moät caùi, nhaèm Vaân Trung Haïc ñaâm luoân hai nhaùt. Vaân Trung Haïc hieåu roõ taâm lyù naøng, khoâng ruùt khí giôùi ra ñoái ñòch, chæ laïng ngöôøi neù traùnh. Duø mau leï tôùi ñaâu Vaân Trung Haïc cuõng phaûi döøng laïi giaây laùt ñoái phoù vôùi Moäc Uyeån Thanh. Nhaân theá maø Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñuoåi tôùi nôi, phoùng luoân caû hai baøn tay doàn daäp chöôûng löïc chuïp laáy Vaân Trung Haïc. Vaân Trung Haïc nhe raêng ra côøi noùi: -Laõo tam! Sôû dó ta phaûi nhöôøng nhòn ngöôi maáy laàn laø ñeå khoûi toån thöông hoaø khí trong boïn Töù aùc vôùi nhau maø thoâi, chöù ta sôï gì ngöôi? Noùi roài laõo thoø tay veà phía sau ruùt cöông traûo ra, hai tay caàm hai caây. Cöông traûo daøi ba thöôùc, treân ngoïn coù baøn tay gioáng nhö tay ngöôøi, ngoùn tay xoeø ra, ngoaøi ñaàu ngoùn tay ñeàu coù aùnh saùng laäp loeø. Vaân Trung Haïc caàm caây traûo tay traùi quay veà phía höõu, caây traûo tay maët quay veà phía taû, che tröôùc mình döôøng nhö ñeå giöõ theá thuû, chöù khoâng ra kieåu ñeå taán coâng. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ra chieàu hôùn hôû noùi: -Gioûi ñaáy nhæ! Haõy coi khí giôùi cuûa laõo gia ñaây! Noùi roài ruùt khí giôùi trong boïc ñeo treân löng ra. Moäc Uyeån Thanh bieát mình coù xoâng vaøo voøng chieán cuõng chæ nhoïc mình voâ ích lieàn lui veà phía sau maáy böôùc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn tay caàm moät thanh ñao hình thuø raát laï, löôõi daøi coù raêng saùng 179 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2