Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên long bát bộ - tập 16

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

124
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên long bát bộ - tập 16

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI SAÙU BEÅ AÙI NOÅI PHONG BA Ñoaøn Chính Thuaàn nghieâng ñaàu traùnh caùi taùt cuûa Dao Ñoan Tieân Töû, boãng nghe "roaïc" moät tieáng, tay aùo Thö Baïch Phuïng ñöùt maát moät nöûa, Thö Baïch Phuïng caû giaän quay ñaàu laïi hoûi: -Ngöôi muoán giôû voõ vôùi ta chaêng? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Thö Baïch Phuïng mình... Thö Baïch Phuïng khoâng ñaùp, leï laøng nhaûy voït leân noùc nhaø phía tröôùc, roài thaáy boùng baø nhoâ leân haï xuoáng möôøi laàn, ñaõ ñi ñeán hôn möôøi tröôïng. Xa xa nghe roõ tieáng Laêng Thieân Lyù quaùt hoûi: -Ai? Thö Baïch Phuïng ñaùp: -Ta! Laêng Thieân Lyù noùi: -OÂi Vöông phi! Roài khoâng thaáy gì nöõa. Thö Baïch Phuïng ñaõ ñi xa, laån vaøo trong boùng toái. Ñoaøn Chính Thuaàn ñöùng ngay caùn taøn nhìn theo hoài laâu roài trôû vaøo. Moäc Uyeån Thanh saéc maët lôït laït, naøng vaãn ngoài yeân, khoâng laån troán ñi ñaâu caû. Ñoaøn Chính Thuaàn laïi beân, caàm hai tay naøng giaät ñaùnh "raéc" moät tieáng, khôùp xöông tay laïi in nhö cuõ. Naøng nghó thaàm: mình ñaõ phoùng aùm tieán baén vôï con oâng naøy, khoâng bieát oâng seõ haønh toäi caùch naøo ñaây? Boãng thaáy Ñoaøn Chính Thuaàn neùt maët thieåu naõo, ueå oaûi ngoài xuoáng gheá, nghieâng bình töø töø roùt röôïu, roài uoáng oàng oäc moät hôi caïn coác, maét vaãn traân traân nhìn ra phía cöûa soå töø ñoù Thö Baïch Phuïng ñaõ nhaûy ra ngoaøi, taâm trí nghó taän ñaâu ñaâu. OÂng ngoài laàm lì, laâu laâu laïi roùt coác röôïu khaùc, noác öøng öïc moät hôi heát saïch. Roài cöù roùt roài laïi uoáng, uoáng roài laïi roùt lieân hoài ñeán möôøi maáy coác. Bình naøy heát röôïu oâng laáy bình khaùc ra. Moäc Uyeån Thanh thaáy kieåu uoáng röôïu cuûa oâng kyø ôû choã roùt cöïc chaäm maø uoáng laïi raát nhanh. Naøng caûm thaáy trong daï moãi luùc moät boàn choàn theâm, sau naøng khoâng nhòn ñöôïc nöõa la leân: -Chaéc oâng ñang nghó caùch gì cöïc kyø thaûm ñoäc ñeå haønh haï toâi, xin haï thuû ngay ñi! Ñoaøn Chính Thuaàn quay laïi nhìn naøng hoài laâu, roài töï noùi döôøng nhö ñeå mình nghe: 241 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Gioáng quaù! Gioáng quaù! Luùc môùi troâng mình ñaõ nhaän ra ngay. Daùng ñieäu aáy, tính neát aáy! Moäc Uyeån Thanh nghe loõm boõm khoâng hieåu, hoûi laïi: -OÂng noùi laûm nhaûm gì vaäy? Ñoaøn Chính Thuaàn khoâng ñaùp, ñoät ngoät ñöùng daäy, giô baøn tay traùi ra, quaït laät veà phía sau, cheânh cheách sang beân, tieáng gioù nheï nhaøng vi vu noåi leân, thoåi taét phuït moät caây ñeøn neán ôû sau löng. OÂng tieáp tuïc quaït tay phaûi cheäch sang meù beân kia veà phía sau, moät ngoïn ñeøn thöù hai laïi taét. Cöù kieåu aáy oâng quaït moät luùc taét luoân naêm ngoïn ñeøn. Maét oâng vaãn höôùng veà phía tröôùc, baøn tay ñöa ra ruùt veà nheï nhaøng nhö nöôùc chaûy maây troâi, coù veû ung dung laém. Moäc Uyeån Thanh giaät mình hoûi: -Ñaây laø... laø pheùp "nguõ la khinh yeân chöôûng"? taïi sao oâng bieát? Ñoaøn Chính Thuaàn veû maët thieåu naõo, göôïng cöôøi hoûi laïi: -Sö phuï ñaõ daïy coâ pheùp naøy chöa? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Sö phuï toâi baûo toâi chöa ñuû caên baûn hoïc pheùp naøy. Ngöôøi coøn bieåu chöôûng phaùp ñoù ngöôøi soáng ñeå buïng, cheát ñem ñi chöù nhaát quyeát khoâng truyeàn cho ai. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi: -OÀ ! Ngöôøi baûo soáng ñeå buïng, cheát ñem ñi chöù nhaát quyeát khoâng truyeàn cho ai haû? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Vaâng! Sö phuï toâi chæ luyeän taäp luùc vaéng toâi maø thoâi. Toâi phaûi troäm ngoù ñaáy chöù. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi laïi: -Coâ thöôøng thaáy baø ta luùc naøo coù moät mình môùi luyeän thoâi haû? Moäc Uyeån Thanh gaät ñaàu ñaùp: -Moãi khi sö phuï toâi luyeän chöôûng phaùp naøy laø hay leân ruoät laém. Traán Nam Vöông hình nhö oâng coøn gioûi hôn sö phuï toâi veà moân naøy. Ñoaøn Chính Thuaàn thôû daøi ñaùp: -Pheùp "Nguõ la khinh thieân chöôûng" naøy chính ta daïy cho sö phuï coâ ñoù. Moäc Uyeån Thanh giaät mình, khoâng theå khoâng tin ñöôïc vì naøng thaáy sö phuï naøng phaûi quaït hai ba chöôûng ñeøn môùi taét, chöù moät chöôûng khoâng xong, ñaâu coù ñöôïc nhö Ñoaøn Chính Thuaàn, quaït moät caùch deã nhö khoâng. Naøng laép baép hoûi: -Theá thì oâng coøn laø thaày sö phuï toâi... töùc toå sö toâi roài. Ñoaøn Chính Thuaàn laéc ñaàu noùi: -Khoâng phaûi theá. OÂng laáy tay choáng caèm töï noùi moät mình: 242 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Moãi khi naøng luyeän chöôûng laø moät laàn leân ruoät, naøng coøn baûo chöôûng phaùp naøy soáng ñeå buïng, cheát mang theo... Moäc Uyeån Thanh laïi hoûi: -Theá thì oâng... Ñoaøn Chính Thuaàn laéc ñaàu ngaét lôøi baûo naøng ñöøng hoûi nöõa. Moät luùc sau oâng ñoät ngoät hoûi: -Naêm nay coâ 18 tuoåi roài nhæ. Coù phaûi coâ sinh vaøo khoaûng thaùng 9 khoâng? Moäc Uyeån Thanh laáy laøm kyø, giaät mình ñaùnh thoùt moät caùi hoûi laïi: -OÂ hay! Sao chuyeän gì cuûa toâi oâng cuõng bieát? OÂng laø theá naøo vôùi sö phuï toâi? Ñoaøn Chính Thuaàn toû veû ñau khoå voâ cuøng, ngaäp ngöøng noùi: -Uyeån... Uyeån con ôi! Ta... nghó maø theïn vôùi sö phuï vaø con laém! Moäc Uyeån Thanh noùi: -Sao vaäy oâng? Toâi coi oâng laø ngöôøi raát hoaø nhaõ, raát töû teá maø! Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi: -Sö phuï con khoâng noùi teân cho con bieát ö? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Ngöôøi chæ bieåu laø "Voâ danh khaùch", coøn teân chi hoï gì toâi cuõng khoâng bieát. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi: -Baáy laâu nay sö phuï con ôû ñaâu? Tình traïng theá naøo? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Toâi ôû vôùi sö phuï meù sau moät traùi nuùi cao choùt voùt, khoâng ai bieát tôùi. Töø nhoû ñeán lôùn toâi vaãn thaáy ngöôøi ôû ñoù. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi: -Ba maù con laø ai? Coù thaáy sö phuï noùi tôùi khoâng? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: http://hello.to/kimdung -Sö phuï toâi chæ bieåu toâi laø moät ñöùa coâi cuùt, ba maù boû rôi, ngöôøi thaáy ôû beân ñöôøng, nhaët veà nuoâi cho ñeán luùc khoân lôùn. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi: -Theá con coù giaän ba maù con khoâng? Moäc Uyeån Thanh quay ñi khoâng ñaùp, ñöa ngoùn tay uùt leân mieäng nhaám nhaám. Cöû chæ ngaây thô naøy khieán Ñoaøn Chính Thuaàn troân g thaáy luoáng nhöõng ñau loøng, nöôùc maét chaûy quanh, tuoân rôi xuoáng maù hai gioït. Moäc Uyeån Thanh raát laáy laøm kyø hoûi: -Sao oâng laïi khoùc? Ñoaøn Chính Thuaàn quay ra ñaèng sau, lau raùo nöôùc maét roài göôïng cöôøi ñaùp: -Ta khoùc ñaâu? Hoâm nay uoáng nhieàu röôïu quaù, röôïu boác hôi leân ñaáy chöù! Moäc Uyeån Thanh caõi: 243 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Roõ raøng toâi troâng thaáy oâng khoùc maø! Chæ coù ñaøn baø con gaùi môùi khoùc chöù! Ñaøn oâng nhö oâng cuõng bieát khoùc nhæ! Toâi chöa töøng thaáy ñaøn oâng khoùc bao giôø, tröø phi laø con nít. Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy Moäc Uyeån Thanh ngaây ngoâ, khoâng hieåu vieäc ñôøi laïi caøng xoùt daï noùi: -Uyeån con ôi! Ta seõ ñoái ñaõi vôùi con heát loøng töø aùi ñeå buø laïi nhöõng ñieàu laàm loãi tröôùc. Con muoán ñieàu chi, cöù noùi cho ta nghe, ta seõ raùng laøm cho con ñöôïc vöøa loøng. Töø luùc baén Ñoaøn phu nhaân, Moäc Uyeån Thanh lo laéng voâ cuøng, giôø nghe Ñoaøn Chính Thuaàn oân toàn noùi vaäy, naøng möøng quyùnh hoûi: -Toâi vöøa phoùng aùm tieán, ñònh saùt haïi phu nhaân maø oâng khoâng thuø ö? Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Ta cuõng nghó nhö con: "¥n thaày ñaõ naëng, lôøi thaày daùm sai". Nhöõng chuyeän xích mích giöõa ñaùm ngöôøi treân khoâng can gì ñeán con. Ta khoâng giaän con ñaâu, coù ñieàu töø ñaây saép tôùi con ñöøng voâ leã vôùi phu nhaân nöõa nheù!. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Theá nhöng roài sö phuï hoûi ñeán bieát noùi laøm sao? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Con daãn ta veà ra maét sö phuï, ñeå ta giaûi thích giuøm con. Moäc Uyeån Thanh voã tay reo: -Hay quaù! Theá thì hay quaù! Roài naøng laïi chau maøy noùi: -Nhöng sö phuï thöôøng baûo toâi raèng phaùi nam treân ñôøi toaøn laø phöôøng baïc beõo, ngöôøi caám cöûa khoâng tieáp kieán gaõ ñaøn oâng naøo. Treân maët Ñoaøn Chính Thuaàn thoaùng qua veû ngaïc nhieân hoûi: -Sö phuï con khoâng tieáp ñaøn oâng ö? Moäc Uyeån Thanh noùi: -Ñuùng theá! Sö phuï toâi vaãn caäy Lyù aù baø mua muoái gaïo giuøm. Moät hoâm, muï ñau baûo con trai ñi mua thay ñem ñeán. Sö phuï toâi giaän laém ñeå taän coång ngoaøi chöù khoâng cho vaøo nhaø. Ñoaøn Chính Thuaàn thôû daøi noùi: -Taàn Hoàng Mieân naøng ôi! Sao naøng khoå haïnh giöõ gìn ñeán nhö vaäy? Moäc Uyeån Thanh hoûi: -OÂng laïi noùi ñeán Taàn Hoàng Mieân roài. Taàn Hoàng Mieân laø ai vaäy? Ñoaøn Chính Thuaàn löôõng löï moät luùc roài noùi: -Vieäc naøy khoâng theå giaáu con maõi ñöôïc. Sö phuï con chính teân laø Taàn Hoàng Mieân, ngoaïi hieäu laø Tu la ñao ñoù. 244 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh gaät ñaàu noùi: -Höø thaûo naøo phu nhaân luùc thaáy toâi vaãy tay phoùng teân, cöù ngô ngaùc hoûi toâi hoaøi: "Taàn Hoàng Mieân ñoái vôùi coâ laø theá naøo?". Luùc ñoù thöïc tình toâi chöa bieát, chöù coù phaûi toâi noùi doái phu nhaân ñaâu? Theá ra sö phuï toâi laø Taàn Hoàng Mieân, caùi teân hay quaù nhæ. Sao sö phuï laïi khoâng cho toâi hay? Ñoaøn Chính Thuaàn khoâng traû lôøi hoûi laïi: -Vöøa naõy ta ñieåm huyeät vaøo tay con, baây giôø coøn ñau khoâng? Moäc Uyeån Thanh nhìn maët Ñoaøn Chính Thuaàn ñaày veû nhu mì töø aùi mæm cöôøi ñaùp: -Khaù nhieàu roài oâng aï! Baây giôø ta thöû vaøo xem chaøng ñaõ ñôõ chöa? Toâi e raèng chaát thuoác ñoäc naøy khoâng theå moät luùc khoûi ngay ñöôïc. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -öø thì vaøo! Hai ngöôøi ñöùng leân Ñoaøn Chính Thuaàn laïi nhaéc Moäc Uyeån Thanh: -Con muoán ñieàu gì baûo ta nheù! Moäc Uyeån Thanh maët ñoû nhö gaác, theïn thoø haï thaáp gioïng: -Toâi chæ sôï... ñaõ baén phu nhaân, ngöôøi... ngöôøi caêm hôøn toâi... Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Thong thaû roài seõ xin loãi ngöôøi, sau naøy chaéc ngöôøi cuõng boû qua ñi. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Toâi khoâng chòu xin loãi ai bao giôø caû, nhöng nay vì Ñoaøn lang toâi ñaønh phaûi xin loãi cuõng khoâng sao. Ñoät nhieân naøng ñaùnh baïo noùi tieáp: -Traán Nam Vöông ôi! Coù thaät... oâng nhaát ñònh thoaû maõn nguyeän voïng cuûa toâi? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Ñieàu gì söùc ta coù theå laøm cho con vöøa loøng ñöôïc thì ta nhaát ñònh khoâng töø choái. Moäc Uyeån Thanh noùi: -OÂng giöõ ñuùng lôøi höùa chöù? Ñoaøn Chính Thuaàn mæm cöôøi, laïi gaàn beân vuoát toùc naøng tia maét traøn treà veû töø aùi noùi: -Ta khoâng noùi doái con ñaâu. Moäc Uyeån Thanh noùi raát nhanh: -Vieäc hoân nhaân cuûa chaøng vôùi toâi xin oâng taùc chuû cho, ñöøng ñeå chaøng phuï baïc nheù! Naøng noùi xong maët noùng böøng böøng. Saéc maët Ñoaøn Chính Thuaàn moãi luùc moät taùi ñi, töø töø rôøi Moäc Uyeån Thanh, ueå oaûi ngoài xuoáng gheá laâu laém khoâng noùi neân lôøi. Moäc Uyeån Thanh thaáy tình theá coù veû xoay chieàu, ngaäp ngöøng hoûi: 245 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -OÂng... oâng khoâng baèng loøng ö? Ñoaøn Chính Thuaàn ngheïn ngaøo nhöng noùi coù veû quaû quyeát: -Con khoâng theå keát hoân cuøng thaèng Döï ñöôïc ñaâu! Moäc Uyeån Thanh nhö bò moät gaùo nöôùc laïnh doäi vaøo ngöôøi run run hoûi: -Sao vaäy oâng? Chaøng... chaøng ñaõ höùa hoân vôùi toâi roài maø. Ñoaøn Chính Thuaàn laåm baåm: -Oan nghieät! Oan nghieät! Moäc Uyeån Thanh tieáp: -Neáu chaøng khoâng chòu toâi... toâi... seõ gieát chaøng roài töï saùt. Toâi... toâi ñaõ laäp troïng theä vôùi sö phuï roài. Ñoaøn Chính Thuaàn ueå oaûi laéc ñaàu noùi: -Khoâng ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Toâi vaøo hoûi chaøng vì sao maø khoâng laáy toâi? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Y cuõng khoâng hieåu ñaâu. Noùi xong oâng nhìn neùt Moäc Uyeån Thanh thaáy naøng voâ cuøng ñau khoå gioáng heät Taàn Hoàng Mieân hoài ñöôïc tin buoàn 18 naêm veà tröôùc, oâng caàm loøng khoâng ñaäu buoät moàm noùi: -Con khoâng theå keát hoân cuøng thaèng Döï maø cuõng khoâng theå gieát y ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh ngô ngaùc hoûi: -Sao theá oâng? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Vì... vì Ñoaøn Döï laø... laø... thaân huynh con. Moäc Uyeån Thanh töôûng mình nghe khoâng roõ, haõi huøng giöông maét leân nhìn Ñoaøn Chính Thuaàn run run hoûi: -Sao? OÂng noùi sao? Ñoaøn lang laø thaân huynh toâi? Ñoaøn Chính Thuaàn buoàn raàu noùi: -Uyeån con ôi! Con coù bieát sö phuï con laø ai khoâng? Ngöôøi laø meï ruoät con ñoù. Ta... ta ñaây laø cha ruoät con. Moäc Uyeån Thanh vöøa kinh khuûng vöøa oaùn haän, saéc maët taùi meùt laép baép: -Toâi... toâi khoâng... khoâng theå tin ñöôïc. Baát thình lình, ngoaøi cöûa soå coù tieáng thôû daøi söôøn söôït keá ñeán gioïng aûm ñaïm cuûa ngöôøi ñaøn baø noùi voïng vaøo: -Uyeån con ôi! Veà thoâi! Moäc Uyeån Thanh quay phaét ra goïi: -Sö phuï! 246 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moät tieáng keït, caùnh cöûa soå môû ra, moät ngöôøi ñaøn baø ñöùng tuoåi ñöùng beân ngoaøi, maët traùi xoan, loâng maøy daøi, nhan saéc cöïc kyø khaû aùi, maét loeù leân nhöõng tia saùng hung döõ, böôùng bænh... Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy tình nhaân cuõ laø Tu la ñao Taàn Hoàng Mieân xuaát hieän ñoät ngoät, phaàn thì ngaïc nhieân, phaàn laïi hoan hæ leân tieáng goïi: -Hoàng Mieân! Hoàng Mieân naøng ôi! Möôøi maáy naêm nay toâi chaéc naøng ñau khoå laém. Taàn Hoàng Mieân khoâng ñaùp lôøi Ñoaøn Chính Thuaàn goïi con: -Uyeån Thanh con! Ra ñaây mau! Ñöøng ôû trong nhaø con ngöôøi baïc haõnh aáy moät phuùt naøo nöõa! Moäc Uyeån Thanh thaáy tình traïng giöõa Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng sö phuï naøng maø loøng nguoäi laïnh naøng noùi: -Sö phuï ôi! OÂng... oâng naøy thì gaït con baûo sö phuï laø maù coøn oâng ta laø gia gia con ñoù. Taàn Hoàng Mieân noùi: -Maù con maát sôùm maø gia gia con cuõng cheát roài. Ñoaøn Chính Thuaàn chaïy ra cöûa soå oân toàn noùi: -Hoàng Mieân naøng ôi! Naøng haõy vaøo ñaây ñeå toâi ñöôïc nhìn maët naøng moät luùc ñaõ. Töø ñaây naøng ñöøng ñi ñaâu nöõa, ñoâi ta vónh vieãn soáng beân nhau. Treân maét Taàn Hoàng Mieân chôït thoaùng qua moät tia möøng hoûi: -OÂng noùi thaät chaêng? Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Toâi noùi thaät ñaáy! Taàn Hoàng Mieân naøng ôi! Khoâng moät ngaøy naøo laø toâi khoâng töôûng nhôù naøng. Taàn Hoàn g Mieân laïi hoûi: -Nhöng oâng coù boû ñöôïc Thö Baïch Phuïng khoâng ñaõ? Ñoaøn Chính Thuaàn ngaàn ngöø khoâng ñaùp, veû maët ñaêm chieâu. Taàn Hoàng Mieân laïi tieáp: -Neáu oâng coøn thöông tôùi con nhoû naøy thì haõy ñi vôùi toâi. Vónh vieãn khoâng ñöôïc nghó ñeán Thö Baïch Phuïng vaø suoát ñôøi khoâng trôû veà ñaây nöõa. Moäc Uyeån Thanh nghe cuoäc ñoái thoaïi caàm loøng khoâng ñaäu, cuùi gaàm xuoáng nöôùc maét chaûy quanh, thænh thoaûng laïi ñöa maét nhìn sö phuï roài nhìn Ñoaøn Chính Thuaàn. Veû maët hai ngöôøi cuøng ngaån ngô, döôøng nhö ñang theo ñuoåi moät vieãn töôûng rieâng. Naøng bieát hai ngöôøi ôû tröôùc maët chính laø cha sanh, meï ñeû mình. Maáy hoâm nay naøng mang naëng moái tình vôùi Ñoaøn lang thì chaøng laïi laø ngöôøi anh cuøng cha khaùc meï vôùi mình. Naøo ñaâu thuù uyeân öông lieàn caùnh, naøo ñaâu caûnh baùch nieân giai laõo, môùi trong giaây phuùt ñaõ bieán thaønh maây bay khoùi toûa. 247 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Boãng nghe Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Toâi ôû vaøo ñaïi vò Traán Nam Vöông nöôùc Ñaïi Lyù, moät tay naém caû thieân choát moïi cô quan vaên voõ trong nöôùc, deã gì moät choác boû ra ñi ngay ñöôïc? Taàn Hoàng Mieân lôùn tieáng hoûi: -Tröôùc ñaây 18 naêm, oâng ñaõ noùi vôùi toâi theá naøo maø baây giôø oâng laïi ñoåi gioïng? Ñoaøn Chính Thuaàn! Chaúng qua oâng chæ laø keû baïc haõnh voâ nghi. Toâi... toâi uaát haän voâ cuøng! Baát thình lình treân noùc nhaø phía ñoâng vang leân ba tieáng voã tay, roài beân noùc nhaø meù taây coù tieáng voã tay ñaùp laïi. Ñoàng thôøi coù tieáng Cao Thaêng Thaùi vaø Laêng Thieân Lyù hoâ: -Coù thích khaùch! Coù thích khaùch! Caùc anh em ai naáy phaûi traán giöõ nguyeân baûn vò mình, khoâng ñöôïc voïng ñoäng! Taàn Hoàng Mieân goïi con: -Uyeån Thanh! Con coøn ñôïi gì chöa ra? Moäc Uyeån Thanh vaâng moät tieáng, phi thaân nhaûy voït ra ngoaøi cöûa soå vaøo loøng ngöôøi vöøa laø aân sö vöøa laø töø maãu naøng. Ñoaøn Chính Thuaàn goïi vôùi: -Taàn Hoàng Mieân! Naøng boû toâi ñi ñaáy ö? OÂng troâng ra thì treân noùc nhaø boán maët ñeàu coù ngöôøi ñang phuïc saün. Soá laø trong phuû Traán Nam Vöông raát nhieàu khaùch, thu phuïc ñöôïc voâ soá duõng só voõ ngheä cao cöôøng do Thieän Xieån Haàu Cao Thaêng Thaùi cuøng Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc tieáp ñaõi vaø ñieàu ñoäng. Ñoäng khi coù vieäc ai naáy ñeàu ra söùc troå taøi. Taàn Hoàn g Mieân beøn ñoåi sang gioïng oûn thoùt baûo Ñoaøn Chính Thuaàn: -Chính Thuaàn chaøng ôi! Chaøng ôû vaøo ñòa vò Vöông gia möôøi maáy naêm trôøi coøn chöa ñuû hay sao? Chaøng ñi theo toâi thì töø ñaây chaøng baûo sao toâi nghe vaäy, quyeát khoâng maéng chaøng nöûa caâu hay ñaùnh chaøng nöûa ñoøn ñaâu maø ngaïi. Coøn con nhoû raát khaû aùi cuûa chuùng ta kia, chaúng leõ chaøng khoâng thöông tieác noù ö? Ñoaøn Chính Thuaàn caûm ñoäng buoät mieäng noùi: -Phaûi ñoù toâi ñi vôùi naøng. Taàn Hoàng Mieân caû möøng, ñöa tay phaûi cho Ñoaøn Chính Thuaàn naém laáy. Baát thình lình phía sau coù tieáng ngöôøi ñaøn baø lanh laûnh vang leân: -Tyû... tyû nöông, tyû nöông laïi bò gaït ñoù! Y chæ ñi theo tyû nöông ñöôïc maáy böõa roài laïi trôû veà vôùi chöùc töôùc Vöông giaû. Ñoaøn Chính Thuaàn run leân noùi: -A Baûo naøng ôi! naøng ñaáy ö? Naøng ñeán töø luùc naøo vaäy? Moäc Uyeån Thanh nghieâng ñaàu nhìn xem thì ngöôøi ñaøn baø ñang noùi ñoù maëc aùo luïa xanh, roõ raøng laø Chung phu nhaân trong hang Vaïn Kieáp. Ñaèng sau baø coøn ba ngöôøi nöõa thì moät ngöôøi laø Dieäp Nhò Nöông, moät ngöôøi laø Vaân Trung Haïc baø ngöôøi 248 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thöù ba chính laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn môùi ra ñi luùc naõy baây giôø loän trôû laïi. Naøng giaät mình kinh haõi, sôï thay cho Ñoaøn Döï, beøn caát tieáng goïi: -Ñoaøn lang! Ñoaøn lang! Chaøng ñaõ tænh chöa? Ñoaøn Döï bò thöông naèm treân giöôøng, coøn ñang mô maøng thì Nam Haûi Ngaïc Thaàn saán vaøo phoøng oâm laáy ñem ra. Tuy baây giôø chaøng sôï Ngaïc Thaàn môùi giaät mình tænh haún nhöng töø luùc tröôùc chaøng ñaõ nghe ba ngöôøi: phuï thaân chaøng, Moäc Uyeån Thanh vaø Taàn Hoàng Mieân noùi chuyeän vôùi nhau beân ngoaøi cöûa soå. Möôøi phaàn caâu chuyeän chaøng ñaõ hieåu ñeán taùm chín. Baây giôø chaøng thaáy Moäc Uyeån Thanh vaãn goïi mình baèng Ñoaøn lang thì trong loøng chua xoùt ñaùp: -Muoäi nöông ôi! Töø ñaây trôû ñi, anh em ta töông thaân töông aùi, trong tình ruoät thòt cuõng vaãn ñaèm thaém nhö tröôùc. Moäc Uyeån Thanh böïc mình noùi: -Khoâng! Khoâng ñöôïc! Chaøng laø gaõ trai ñaõ nhìn thaáy maët thieáp tröôùc tieân roài! Noùi vaäy thì noùi nhöng naøng bieát raèng mình cuøng chaøng ñeàu laø con ruoät moät nhaø Ñoaøn Chính, anh em ruoät laøm sao maø laáy nhau ñöôïc? Giaû tyû treân ñôøi coù baøn tay ngöôøi luõng ñoaïn vieäc hoân nhaân cuûa naøng thì baát luaän laø ai, naøng cuõng daùm phoùng aùm tieán ñeå gieát keû ñoù. Nhöng ñaèng naøy khoâng phaûi ngöôøi xen vaøo ngaên caûn hoân söï cuûa naøng maø laø taïo hoaù ñaønh hanh, thì duø naøng baûn laõnh tuyeät vôøi hay quyeàn theá ñeán ñaâu chaêng nöõa cuõng khoâng theå naøo vaõn hoài laïi ñöôïc. Naøng caøng nghó caøng chaùn ngaùn, loøng laïnh nhö tro taøn. Boãng naøng giaãm chaân maïnh moät caùi roài nhìn veà phía taây laëng leõ ra ñi. Taàn Hoàng Mieân goïi giaät gioïng: -Uyeån! Uyeån con ôi! Con ñi ñaâu ñaáy? Moäc Uyeån Thanh chaúng theøm ñoaùi hoaøi ñeán caû sö phuï hay maãu thaân nöõa, chæ buoâng thoõng moät caâu: -Baø laøm khoå caû ñôøi toâi roài! Baây giôø ñeå maëc toâi! Naøng ñi thaúng moät leøo khoâng quay ñaàu laïi nöõa. Naøng ñang ñi lanh, moät teân veä só giang tay ra ngaên laïi hoûi: -Ai? Moäc Uyeån Thanh khoâng theøm ñaùp laïi, phoùng ngay moät muõi teân truùng yeát haàu, gaõ teù nhaøo laên töø treân noùc nhaø xuoáng ñaát. Naøng vaãn khoâng döøng chaân, thoaùng moät caùi boùng naøng ñaõ chìm vaøo trong ñeâm toái. Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy con trai mình ñang bò Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöôùp, ñaønh boû maëc con gaùi ñi ñaâu thì ñi, voäi ñöa ngoùn tay ra toan ñieåm huyeät Nam Haûi Ngaïc Thaàn, Dieäp Nhò Nöông thaáy vaäy, phoùng baøn tay meàm maïi ra chaën ngang coå tay Ñoaøn Chính Thuaàn. Ñoaøn Chính Thuaàn xoay tay laïi, moùc laáy tay muï. Muï cöôøi 249 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khanh khaùch, phoùng ngoùn tay giöõa ñaåy vaêng tay Ñoaøn ra. Theá laø chôùp maét ñaõ troïi nhau ba mieáng. Ñoaøn Chính Thuaàn caû kinh nghó thaàm: Muï naøy gôùm thaät. Taàn Hoàng Mieân thöøa cô thoø tay ra naém ñaàu Ñoaøn Döï, lôùn tieáng hoûi: -Ñoaøn Chính Thuaàn! Chaøng muoán cho thaèng con naøy soáng hay cheát? Ñoaøn Chính Thuaàn ñaønh phaûi döøng tay vì bieát tính Taàn Hoàng Mieân hung haõn voâ cuøng, hôn nöõa naøng ñang caêm haän thaáu xöông ngöôøi vôï chính thöùc mình laø Thö Baïch Phuïng. Naøng chæ vaän chöôûng moät caùi laø Ñoaøn Döï phaûi cheát neân voäi ñaáu dòu: -Hoàng Mieân naøng ôi! Thaèng nhoû naøy vöøa bò con gaùi naøng phoùng truùng teân ñoäc, bò thöông naëng laém ñoù! Taàn Hoàng Mieân noùi: -Noù ñaõ uoáng thuoác giaûi ñoäc roài, khoâng cheát ñaâu. Toâi taïm ñem noù ñi, thöû xem chaøng coøn coi caùi chöùc töôùc Vöông giaû hôn ñöôïc con chaøng nöõa khoâng? Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöôøi ha haû noùi: -Thaèng nhoû naøy khoâng thôø ta laøm thaày khoâng xong. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Naøng buoâng con toâi ra, roài baûo sao toâi nghe vaäy. Taàn Hoàng Mieân tuy ñaõ xa caùch Ñoaøn Chính Thuaàn möôøi maáy naêm nhöng moái tình khoâng vì theá maø phai laït neân nghe Ñoaøn Chính Thuaàn noùi vaäy thì loøng naøng meàm nhuõn ra, hoûi laïi: -Chaøng noùi thaät chaêng? Toâi baûo gì chaøng cuõng nghe nheù! Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Toâi noùi thaät ñaáy! Chung phu nhaân xen vaøo: -Tyû nöông ôi! Tyû nöông tin lôøi con ngöôøi phuï baïc ñoù ö? Nhaïc tam tieân sinh! Chuùng ta veà thoâi! Nam Haûi Ngaïc Thaàn aüm Ñoaøn Döï nhaûy voït leân maùi nhaø phía tröôùc maët. Tieáp theo laø tieáng "huyønh huîch", Dieäp Nhò Nöông vaø Vaân Trung Haïc ñaõ ñaùnh hai teân veä só ngaõ laên xuoáng ñaát. Chung phu nhaân treâu choïc: -Ñoaøn Chính Thuaàn! Hoâm nay sao khoâng choaûng nhau moät meû? Ñoaøn Chính Thuaàn tuy nhaän thaáy löïc löôïng trong Vöông phuû huøng haäu vò taát ñaõ khoâng haï noåi ñoái phöông nhöng con mình bò chuùng baét, laâm vaøo tình theá "neùm chuoät sôï vôõ ñoà" khoù beà ñem voõ löïc ra ñeå thuû thaéng. Huoáng chi hai ngöôøi ñaøn baø naøy laïi coù moái quan heä lôùn vôùi mình neân oâng oân toàn baûo Chung phu nhaân: -A Baûo! Caû naøng cuõng laøm khoù deã ta nöõa ö? Chung phu nhaân ñaùp: 250 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Nay toâi ñaõ laø vôï Chung Vaïn Cöøu, oâng ñöøng goïi laêng nhaêng nhö theá ñöôïc khoâng? Ñoaøn Chính Thuaàn tieáp: -A Baûo naøng coù bieát baáy laâu nay ta vaãn töôûng nhôù naøng khoâng? Chung phu nhaân laïi thaáy meàm loøng, maét ñoû leân noùi: -Hoâm tieåu coâng töû ñeán nhaø toâi, toâi nhaän ngay ra con chaøng. Taàn Hoàng Mieân baûo Chung phu nhaân: -Sö muoäi ôi! Sö muoäi laïi nghe lôøi ñöôøng maät cuûa con ngöôøi aáy ö? Chung phu nhaân caàm tay Taàn Hoàng Mieân noùi: -Phaûi ñoù! Chuùng ta ñi thoâi! Ñoaïn quay laïi baûo Ñoaøn Chính Thuaàn: -OÂng böng thuû caáp Thö Baïch Phuïng, nhaát boä nhaát baùi ñeán hang Vaïn Kieáp, boïn toâi seõ trao traû thaèng con cho oâng. Ñoaøn Chính Thuaàn laåm nhaåm ba chöõ: "Hang Vaïn Kieáp". Nam Haûi Ngaïc Thaàn oâm Ñoaøn Döï chaïy moãi luùc moät xa. Boïn Cao Thaêng Thaùi, Laêng Thieân Lyù boán maët ñoå ra ngaên caûn. Ñoaøn Chính Thuaàn caát tieáng goïi to: -Cao hieàn ñeä! Ñeå boïn chuùng ñi thoâi! Cao Thaêng Thaùi noùi: -Nhöng tieåu Vöông gia bò chuùng baét ñem ñi. Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Thuûng thaúng roài seõ tính. Vöøa noùi vöøa nhaûy voït ñeán beân Cao Thaêng Thaùi ra leänh: -Thích khaùch ñi roài! Ai naáy ôû nguyeân vò nghe. Thoaùng moät caùi, Ñoaøn Chính Thuaàn ñaõ leï laøng löôùt tôùi beân Chung phu nhaân dòu gioïng hoûi: -A Baûo! Maáy naêm nay naøng bình yeân ñaáy chöù? Chung phu nhaân buoâng thoõng: -Laøm gì maø chaúng bình yeân? Ñoaøn Chính Thuaàn xoay tay laïi, ñöa moät ngoùn ñieåm vaøo huyeät Ñaûn Trung tröôùc ngöïc baø moät caùch raát eâm thaám. Chung phu nhaân baát ngôø, khoâng kòp phoøng bò, ngöôøi naøng meàm ra nhö söùa, laûo ñaûo suyùt ngaõ. Ñoaøn Chính Thuaàn ñöa tay traùi ra ñôõ laáy roài giaû vôø kinh ngaïc hoûi: -A Baûo! Naøng laøm sao theá? Taàn Hoàng Mieân khoâng bieát oâng ta ñaùnh löøa cuõng chaïy laïi hoûi: -Sö muoäi! Sö muoäi laøm sao vaäy? Ñoaøn Chính Thuaàn laïi duøng pheùp Nhaát Döông Chæ nhanh nhö gioù ñieåm vaøo huyeät Kieân Trinh Taàn Hoàng Mieân. 251 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Caû hai naøng ñeàu bò ñieåm vaøo huyeät quan troïng, khoâng cöïa quaäy ñöôïc nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn hai tay giöõ hai naøng. Hai naøng chaúng ai baûo ai ñeàu tröøng maét loä veû caêm giaän Ñoaøn Chính Thuaàn vaø ñeàu töï traùch mình: "Sao mình laïi hoà ñoà theá ñöôïc? Ñaõ bò löøa moät laàn, baây giôø ñeán ñoái ñaàu vôùi y maø khoâng bieát ñeà phoøng". Ñoaøn Chính Thuaàn quay ra baûo Cao Thaêng Thaùi vaø Laêng Thieân Lyù: -Cao hieàn ñeä! Hieàn ñeä bò thöông chöa khoûi veà nghæ ñi thoâi! Coøn Laêng Thieân Lyù ngöôi ñieàu ñoäng anh em boán beà phoøng veä cho nghieâm maät! Cao Thaêng Thaùi vaø Laêng Thieân Lyù cuùi ñaàu vaâng meänh. Ñoaøn Chính Thuaàn caép hai naøng vaøo trong nhaø, roài truyeàn cho thò tyø laïi baøy baøn tieäc. Khi gia nhaân lui ra caû roài, Ñoaøn Chính Thuaàn laïi ñieåm huyeät chaân hai naøng ñeå hai naøng khoâng ñi ñöôïc nöõa, ñoaïn giaûi phoùng hai huyeät troïng yeáu. Taàn Hoàng Mieân caû giaän la leân: -Böõa nay ngöôi laïi löøa doái, mieät thò hai chò em ta. Ñoaøn Chính Thuaàn quay laïi vöøa xaù daøi hai naøng moät caùi vöøa noùi: -Toâi töï bieát mình coù loãi vaäy xin taï toäi. Taàn Hoàng Mieân vaãn böïc mình noùi: -Ai caàn ngöôi taï toäi? Buoâng tha chuùng ta ngay! Ñoaøn Chính Thuaàn giôû gioïng taùn: -Ba chuùng ta xa nhau möôøi maáy naêm trôøi nay môùi laïi ñöôïc truøng phuøng coøn muoân ngaøn ñieàu muoán noái laïi chuyeän xöa. Hoàng Mieân naøng ôi! Sao naøng vaãn giöõ nguyeân tính noùng? A Baûo naøng hôõi! Naøng caøng lôùn tuoåi caøng xinh. Toâi chaúng thaáy naøng giaø ñi chuùt naøo. Chung phu nhaân chöa ñaùp, Taàn Hoàng Mieân ghen töùc noùi: -Ngöôi buoâng ta ra ngay! A Baûo caøng lôùn tuoåi caøng xinh ñeïp coøn ta ñaây caøng lôùn tuoåi caøng giaø caøng xaáu. Ngöôi nhìn maët con giaø naøy laøm chi? Ñoaøn Chính Thuaàn nhaên nhôû noùi: -Hoàng Mieân naøng ôi! Naøng soi göông maø coi, neáu naøng maø giaø maø xaáu thì nhöõng caâu vaên duøng ñeå taû nhöõng baäc tuyeät theá giai nhaân phaûi ñoåi laïi theá naøy: "Tö dung caù laën chim sa, daùng daáp baø giaø xaáu xí". Taàn Hoàng Mieân ñang giaän maø khoâng nín ñöôïc phaûi phì cöôøi. Naøng muoán giaäm chaân keâu leân, nhöng chaân ñaõ bò ñieåm huyeät khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Naøng böïc quaù noùi: -Ai theøm gieãu côït vôùi ngöôi? Vöông gia gì maø aên noùi raët gioïng con töôøu. Döôùi aùnh ñeøn , Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy naøng chau ñoâi maøy lieãu, neùt maët giaän doãi caøng theâm veû khaû aùi thì nhôù laïi caùi ñeâm hoan laïc ngaøy xöa, caàm loøng khoâng ñaäu, löûa loøng boác leân nguøn nguït, böôùc laïi ñaët leân maù naøng moät caùi hoân chaùy mieäng. Nöûa ngöôøi treân coøn cöû ñoäng ñöôïc, naøng giô tay traùi leân taùt thaät maïnh ñaùnh "boáp" moät 252 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung caùi vaøo maët Ñoaøn Chính Thuaàn. Ñoaøn Chính Thuaàn muoán traùnh caùi taùt ñoù cuõng chaúng khoù gì, nhöng oâng ta coá yù nhaän caùi taùt, gheù vaøo tai naøng noùi kheõ: -Ñao tu la cheùm cheát, laøm quyû cuõng oai phong. Toaøn thaân Taàn Hoàng Mieân run leân, nöôùc maét traøo ra, khoùc röng röùc noùi: -Sao chaøng... chaøng coøn nhaéc laïi caâu ñoù? Nguyeân tröôùc kia Taàn Hoàng Mieân söû caëp ñao tu la vuõng vaãy giang hoà maø coù caùi ngoaïi hieäu "Tu la ñao". Luùc naøng bò thaát thaân cuøng Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng taùt Ñoaøn Chính Thuaàn moät caùi noå ñom ñoùm maét ra. Bò taùt Ñoaøn Chính Thuaàn ñaõ noùi caâu "Ñao tu la cheùm cheát, laøm quyû cuõng oai phong". Nay naøng laïi ñöôïc nghe caâu ñoù ôû mieäng Ñoaøn Chính Thuaàn, thaät laø moät lôøi ñöôøng maät, noù laøm cho taâm can naøng phaûi meàm nhuõn, bao nhieâu caûm giaùc ñeâ meâ laïi keùo ñeán... Chung phu nhaân kheõ baûo naøng: -Sö tyû ôi! Thaèng cha naøy laïi ñem lôøi ñöôøng maät ra nhöû, coát ñeå thoaû thuù tính, sö tyû ñöøng coù tin lôøi y! Taàn Hoàng Mieân noùi: -Phaûi ñoù! Sö muoäi noùi phaûi ñoù! Ñoaøn Chính Thuaàn! Ta khoâng tin mieäng löôõi ngöôi nöõa ñaâu! Ñoaøn Chính Thuaàn laïi nhaên nhôû ñeán beân Chung phu nhaân taùn: -A Baûo! Toâi hoân mình moät caùi, mình coù cho pheùp khoâng? Chung phu nhaân nghieâm neùt maët ñaùp: -Ta laø gaùi coù choàng, nhaát ñònh khoâng ñeå thöông toån ñeán thanh danh chaøng. Ngöôi öùc hieáp ta, ta quyeát töï töû ngay tröôùc maët ngöôi. Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy lôøi naøng nhö dao cheùm ñaù, khoâng daùm treâu côït nöõa, hoûi: -A Baûo! Sao naøng laïi coù theå laáy con ngöôøi ñoù laøm choàng ñöôïc? Chung phu nhaân ñaùp: -Tuy lang quaân ta xaáu xa laø theá, gaøn dôû cuïc xuùc laø theá, voõ coâng khoâng baèng ngöôi, nhaân phaåm keùm ngöôi, vinh hoa phuù quyù so vôùi ngöôi caøng khoâng ñöôïc phaàn naøo nhöng chaøng thuyû chung vôùi ta, leõ naøo ta laïi phuï chaøng? Neáu ta aên ôû theo loái maët ngöôøi daï thuù, taát bò trôøi tru ñaát dieät, muoân kieáp khoâng ñöôïc sieâu sinh. Ñoaøn Chính Thuaàn baát giaùc ñem loøng kính caån, khoâng daùm ñaû ñoäng gì ñeán moái tình cuõ kyõ nöõa, hoûi sang chuyeän khaùc: -Caùc ngöôøi baét con ta ñi laøm gì? A Baûo! Hang Vaïn Kieáp ôû ñaâu? Noùi cho ta hay! Baát thình lình ngoaøi cöûa coù tieáng khaøn khaøn: -Naøng ñöøng cho y bieát! Ñoaøn Chính Thuaàn giaät mình nghó thaàm: boïn Laêng Thieân Lyù ôû ngoaøi phoøng veä caån maät laø theá, sao laïi coù ngöôøi laï vaøo ñöôïc? Chung phu nhaân neùt maët raàu raàu hoûi voïng ra: 253 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Veát thöông chaøng chöa laønh, ñaõ ñeán ñaây laøm chi? Boãng laïi thaáy coù tieáng moät ngöôøi ñaøn baø tong treûo giuïc: -Chung tieân sinh! Vaøo ñi! Ñoaøn Chính Thuaàn laïi giaät mình, caû theïn, maët ñoû nhö gaác. Boãng thaáy taám cöûa veùn leân, Dao Ñoan Tieân Töû nhaûy vaøo tröôùc, theo sau laø moät ngöôøi ñaøn oâng raát xaáu, maët nhö maët ngöïa... Ngöôøi xaáu trai ñoù chính laø Chung Vaïn Cöøu. Ñoaøn Chính Thuaàn, Chung phu nhaân ñoät nhieân thaáy Chung Vaïn Cöøu cuøng ñeán vôùi Thö Baïch Phuïng raát laáy laøm kyø. Soá laø töø luùc Taàn Hoàng Mieân cho Moäc Uyeån Thanh xuoáng nuùi, vaãn khoâng yeân daï, lieàn ñeán choã sö muoäi ôû hang Vaïn Kieáp tìm kieám thì ñöôïc Chung phu nhaân cho bieát ñaàu ñuoâi, roài hai chò em cuøng ñi doø la. Giöõa ñöôøng hai baø gaëp Dieäp Nhò Nöông, Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuøng Vaân Trung Haïc. Taàn Hoàng Mieân laø choã baïn hoïc cuõ vôùi Dieäp Nhò Nöông, tuy hai ngöôøi cuøng hoïc moät thaày nhöng moãi ngöôøi moät ngaû, khoâng ñi laïi vôùi nhau bao giôø. Nay ñöôïc tin Moäc Uyeån Thanh bò haõm ôû phuû Traán Nam Vöông lieàn cuøng nhau keùo ñeán. Chung Vaïn Cöøu coi vôï quyù hôn caû maïng mình, laïi coù maùu ghen, sau khi vôï ra ñi y ngoài ñöùng khoâng yeân, nghó quanh, nghó quaån, loøng noùng nhö löûa ñoát, chaúng keå gì ñeán veát thöông chöa laønh cuøng laø ñang traù töû aån laùnh trong hang saâu nuùi hieåm, nöûa ñeâm laät ñaät ra ñi tìm vôï. Ñeán ngoaøi phuû Traán Nam Vöông thì vöøa gaëp Thö Baïch Phuïng ñang haäm höïc ñi ra. Hai ngöôøi chaúng noùi caâu naøo, ñoäng thuû ñaùnh lieàn. Ñaùnh nhau ñang haêng, boãng thaáy boùng ngöôøi aùo ñen löôùt qua, böng maët thoån thöùc chính laø Höông Döôïc Xoa Moäc Uyeån Thanh. Hai ngöôøi cuøng leân tieáng goïi giaät laïi, Moäc Uyeån Thanh chaúng noùi chaúng raèng, caém ñaàu ñi thaúng. Chung Vaïn Cöøu baûo Ñoaøn phu nhaân: -Ta voäi ñi kieám vôï ta coù thì giôø ñaâu maø ñaùnh nhau vôùi ngöôi? Thö Baïch Phuïng hoûi: -Ngöôi ñi ñaâu kieám vôï? Chung Vaïn Cöøu ñaùp: -Ñeán nhaø thaèng choù cheát Ñoaøn Chính Thuaàn chöù ñi ñaâu. Vôï ta maø ñeå y thaáy maët thì hoûng beùt. Thö Baïch Phuïng hoûi: -Sao laïi hoûng beùt? Chung Vaïn Cöøu ñaùp: -Thaèng ñeåu naøy kheùo noùi laém, y quen lôøi ñöôøng maät löøa bao nhieâu phuï nöõ vaøo caïm baãy. Laõo gia khoâng gieát teân tieåu yeâu maët traéng naøy khoâng xong. Thö Baïch Phuïng töï hoûi: Ñoaøn Chính Thuaàn ñaõ ngoaøi boán chuïc, maët muõi raâu ria laø theá sao thaèng cha maët ngöïa naøy coøn goïi y laø tieåu yeâu maët traéng? Chaéc laø taïi y 254 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung vaãn giöõ neùt traêng hoa ñaây, ta khoâng theå khoâng theo doõi ñöôïc. Nghó vaäy baø lieàn hoûi laïi gaõ maët ngöïa xem vôï haén laø ai, lai lòch theá naøo? Khi baø ta ñaõ bieát vôï haén laø nhaân tình cuõ cuûa choàng mình thì maùu ghen laïi soâi leân, laäp töùc cuøng Chung Vaïn Cöøu trôû laïi Vöông phuû. Vì theá maø boán maët canh gaùc cöïc kyø nghieâm ngaët, nhöng veä só troâng thaáy Vöông phi coøn ai daùm ngaên caûn, neân hai ngöôøi môùi loït vaøo moät caùch eâm thaám, vì khoâng ai baùo ñoäng vaøo trong. Ñoaøn Chính Thuaàn ñang cöôøi noùi, chôùt nhaû cuøng Taàn Hoàng Mieân vaø Chung phu nhaân, hai ngöôøi ñöùng ngoaøi cöûa soå ñaõ nghe heát. Thö Baïch Phuïng khí töùc xoâng leân taän coå, coøn Chung Vaïn Cöøu nghe ñöôïc lôøi vôï mình kieân quyeát thuyû chung thì trong loøng khoan khoaùi voâ cuøng. Chung Vaïn Cöøu vaøo ñeán beân vôï, phaàn thì thöông yeâu, phaàn laïi haõnh dieän coù vôï kieân trinh, gaõ ñi ñi laïi laïi tung taêng tröôùc maët phu nhaân, töï ñaéc noùi: -Neáu haén laán aùp, xaâm phaïm vaøo mình naøng, toâi quyeát lieàu maïng vôùi haén. Chung phu nhaân noùi: -Ñoaøn Vöông gia! Quyù coâng töû bò Nam Haûi Ngaïc Thaàn baét ñi, lang quaân toâi xin cho laõo chöa chaéc ñaõ chòu buoâng tha. Vöông gia ñeå toâi cuøng sö tyû ñaây veà tìm phöông giaûi cöùu. Neáu khoâng laáy ra ñöôïc thì ít nhaát cuõng giöõ cho coâng töû ñaëng bình yeân. Ñoaøn Chính Thuaàn laéc ñaàu noùi: -Toâi tin theá naøo ñöôïc caùc ngöôøi? Chung tieân sinh! oâng haõy quay veà ñem con toâi ñeán ñaây ñaùnh ñoåi toâi seõ thaû phu nhaân veà. Chung Vaïn Cöøu caû giaän to tieáng: -Phuû Traán Nam Vöông cuûa ngöôi noåi tieáng laø choã hoang daâm, caøn rôõ, vôï ta ñeå ñaây sao ñöôïc? Ñoaøn Chính Thuaàn theïn ñoû maët quaùt lôùn: -Neáu ngöôi coøn coù moät caâu voâ leã nöõa thì ñöøng traùch Ñoaøn moã khoâng bieát ñieàu. Thö Baïch Phuïng töø luùc vaøo nhaø chöa noùi nöûa lôøi, baây giôø môùi caát tieáng: -OÂng ñònh giöõ hai ngöôøi ñaøn baø laïi laø coù yù gì? Coù phaûi vì thaèng Döï maø oâng giöõ hoï laïi ñeå laøm con tin hay oâng giöõ ñeå thoaû maõn cho oâng? Ñoaøn Chính Thuaàn than raèng: -Ñeán caû mình cuõng khoâng tin toâi nöõa roài! Ñoaïn xoay tay moät caùi, ñieåm huyeät giaûi phoùng Taàn Hoàng Mieân, roài laïi ñeán gaàn Chung phu nhaân, giô tay ra phía sau... Chung Vaïn Cöøu voäi ñöùng chaén ngang tröôùc maët vôï, khoaùt tay noùi: -Ngöôi laø moät gaõ laúng lôõ, ñaõ xaâm phaïm bao nhieâu vôï con ngöôøi ta roài, coøn vôï ta ñaây quyeát khoâng cho ngöôi ñuïng chaïm tôùi. Ñoaøn Chính Thuaàn nhaên maët ñaùp: 255 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Pheùp ñieåm huyeät cuûa tieåu Vöông tuy thoâ sô nhöng ngöôøi ngoaøi khoâng giaûi cöùu ñöôïc, ñeå laâu luùc nöõa hai chaân toân phu nhaân seõ thaønh coá taät. Chung Vaïn Cöøu caêm giaän noùi: -Vôï toâi laø moät trang saéc nöôùc höông trôøi, hoa nhöôøng nguyeät theïn, neáu vì thaèng giaëc maø bò queø quaët thì ta quyeát ñem con thaèng giaëc ra phaân thaây muoân ñoaïn. Ñoaøn Chính Thuaàn cöôøi noùi: -Toâi muoán giaûi huyeät cho toân phu nhaân nhöng tieân sinh laïi khoâng cho toâi moù vaøo ngöôøi baø thì bieát laøm theá naøo? Chung Vaïn Cöøu khoâng bieát traû lôøi ra sao, boãng nhieân y noåi giaän ñuøng ñuøng, quaùt to: -Ai baûo mi ñieåm huyeät vôï ta? A thoâi cheát roài, luùc ñieåm huyeät mi ñaõ moù vaøo mình vôï ta roài. Baây giôø ta cuõng sôø vaøo vôï ngöôi ñeå traû mieáng. Chung phu nhaân nguyùt choàng noùi: -Laïi aên noùi caøn rôõ roài. Khoâng sôï ngöôøi ta cöôøi cho ö? Chung Vaïn Cöøu ñaùp: -Cöôøi gì maø cöôøi? Chaúng leõ toâi chòu thua haén sao? Ñang luùc caõi nhau huyeân naùo, chôït thaáy taám reøm veùn leân, moät ngöôøi ung dung böôùc vaøo, mình maëc aùo hoaøng baøo, maøy thanh maét saùng, ba choøm raâu daøi. Ñoù chính laø Baûo Ñònh Ñeá teân goïi Ñoaøn Chính Minh. Ñoaøn Chính Thuaàn caát tieáng chaøo: -Hoaøng huynh! Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu, hôi nghieâng mình moät chuùt, giô moät ngoùn tay leân treân khoâng, nhaèm vaøo phía ngöïc Chung phu nhaân ñieåm huyeät. Boãng thoaùt ra moät laøn hôi traéng, chaúng khaùc gì tieát ñoâng cöïc laïnh, khí noùng trong mieäng thôû ra. Chung phu nhaân thaáy thöôïng boä huyeät "Ñan ñieàn" noùng ran, hai luoàng nhieät khí daãn xuoáng chaân, töùc thì huyeát maïch löu thoâng, mình khoâng töï chuû ñöôïc, töï nhieân ñöùng baät daäy nhö chieác loø xo. Chung Vaïn Cöøu thaáy pheùp giaûi huyeät khoâng gian thì kinh dò voâ cuøng, haù hoác mieäng ra maø nhìn, khoâng noùi leân ñöôïc caâu naøo. Neáu maét khoâng troâng thaáy, chæ nghe noùi thì ai maø tin ñöôïc? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Hoaøng huynh ôi! Thaèng Döï bò chuùng cöôùp ñem ñi maát roài. Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu noùi: -Thieän Xieån haàu ñaõ trình ta hay roài. Thuaàn Ñeä! Con chaùu hoï Ñoaøn ta bò loït vaøo tay ngöôøi, thì cha meï chuù baùc nhaø aáy phaûi ñi cöùu laáy ñem veà, khoâng coù leä giöõ ngöôøi laøm con tin. Maáy caâu cuûa Baûo Ñònh Ñeá thaät quang minh loãi laïc, roõ ra phaåm giaù moät vò sieâu phaøm. yù Baûo Ñònh Ñeá noùi: neáu mình giöõ ngöôøi ñeå toan ñaùnh ñoåi chaúng hoaù ra boïn 256 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung mình ñöôøng ñöôøng Hoaøng toäc nöôùc Ñaïi Lyù cuõng mang ra maëc caû vôùi phöôøng daân daõ, theá laø laøm giaûm thanh danh con chaùu cuûa vò chuùa teå caû nöôùc. Ngöøng laïi daây laùt, Baûo Ñònh Ñeá nhìn Chung Vaïn Cöøu baûo: -Baây giôø caùc vò ñöôïc tuyø tieän ra veà. Trong ba ngaøy hoï Ñoaøn seõ coù ngöôøi ñeán ñoøi coâng töû ñoù. Chung Vaïn Cöøu noùi: -Hang Vaïn Kieáp chuùng toâi raát bí hieåm khoù tìm, toâi xin vaïch roõ ñöôøng loái. Giaû tyû ai hoûi ñeán ñöôøng loái vaøo hang Vaïn Kieáp thì y khoâng chòu noùi, ñaèng naøy y laïi gaï Baûo Ñònh Ñeá hoûi ñeán nhöng Baûo Ñònh Ñeá khoâng theøm hoûi gì nöõa, phaát tay aùo moät caùi noùi: "xin kieáu ", roài veà cung. Gaõ Chung Vaïn Cöøu ngoaïi hieäu laø "Kieán nhaân töïu saùt", coù tính noùng naåy laï thöôøng. Luùc y chöa vaøo hang aån laùnh, khaùch giang hoà taàm thöôøng nghe tieáng y coøn ôû ngoaøi traêm daëm ñaõ hoaûng hoàn, ngoài ñöùng khoâng yeân. Tyû nhö Thaàn Noâng bang chuùa Tö Khoâng Huyeàn thaáy Chung Linh laø con gaùi y ñaõ sôï maát maät. Theá maø nay ñöùng tröôùc maët Baûo Ñònh Ñeá neùt maët oân hoaø, con quyû hung haõn cuõng phaûi sôï haõi, chaân tay luoáng cuoáng vöøa nghe Ñeá noùi hai tieáng "xin kieáu" ñaùp ngay: -Vaâng chuùng toâi veà ñaây. Bình nhaät Chung moã khoâng öa gì ngöôøi hoï Ñoaøn vì caû hoï naøy chaúng coù moät ai laø ngöôøi töû teá. Y daét vôï neùt maët haèm haèm ñi ra. Chung phu nhaân cuõng keùo aùo Taàn Hoàng Mieân noùi: -Chuùng ta veà thoâi! Taàn Hoàng Mieân ñöa maét nhìn Ñoaøn Chính Thuaàn, nhöng chaúng thaáy oâng naøy noùi gì thì loøng naøng teâ taùi, hai maét ñoû ngaàu. Naøng laïi tröøng maét hung döõ nhìn Thö Baïch Phuïng roài cuùi ñaàu ñi ra. Ba ngöôøi nhaûy voït leân noùc nhaø. Thieän Xieån Haàu, Cao Thaêng Thaùi ñöùng treân theàm haønh lang kheõ nghieâng mình chaøo: -Xin tieãn quyù khaùch leân ñöôøng. Chung Vaïn Cöøu ñöùng treân maùi nhaø, nhoå nöôùc mieáng ñaùnh toeït moät caùi, haèn hoïc noùi: -Phöôøng hoâi tanh kia! Caùc ngöôi ñeàu laø nhöõng quaân ñaïo ñöùc giaû, chaúng coù ñöùa naøo töû teá heát. Noùi xong, y ñeà khí nhaûy töø noùc nhaø naøy qua noùc nhaø kia, chôùp maét ñaõ qua heát caùc toaø nhaø trong Vöông phuû. Gaàn ñeán böùc töôøng bao quanh, gaõ vaän noäi coâng ñeå nhaûy sang thì ñoät nhieân phía tröôùc xuaát hieän moät ngöôøi, aùo daøi ñai roäng ñöùng ngay phía tröôùc. Töôûng ai teù ra laø Cao Thaêng Thaùi. Nguyeân Cao Thaêng Thaùi töø luùc ñöa khaùch vaãn ñi sau boïn Chung Vaïn Cöøu. Vaäy maø oâng ta voït leân tröôùc luùc naøo chaúng ai hay theá môùi thaàn tình. Hôn nöõa oâng ta ñöùng truùng giöõa choã Chung Vaïn Cöøu töø treân noùc nhaåy xuoáng taát phaûi ñaët chaân vaøo 257 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 18. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khoâng treäch moät ly. Chung Vaïn Cöøu theo ñaø, ñang lô löûng töø treân khoâng nhaûy xuoáng dó nhieân khoâng theå luøi laïi maø muoán chuyeån höôùng nhaûy ra choã khaùc cuõng khoâng ñöôïc lieàn quaùt leân: -Traùnh ra! Ñoàng thôøi y phoùng caû hai baøn tay ra nhaèm Cao Thaêng Thaùi ñaùnh tôùi, y ñinh ninh chöôûng löïc cuûa mình ñaäp xuoáng ñaù coøn vôõ tan, thì neáu ñoái phöông cöù ñöùng nguyeân choã khaùng cöï seõ bò haát xuoáng chaân töôøng. Duø ñoái phöông coù ngang söùc mình chaêng nöõa thì möôïn söùc töø treân giaùng xuoáng cuõng ñuû löïc ñeå cheøn ñoái phöông, ñöùng xuoáng maët töôøng. Maét y nhaèm ñuùng ngöïc Cao Thaêng Thaùi ñaùnh tôùi, boãng thaáy Cao Thaêng Thaùi ngöûa ngöôøi veà phía sau theo theá "Thieát baûn kieàu", chæ coù hai chaân vaãn dính vaøo töôøng, coøn toaøn thaân uoán cong chôi vôi ra ngoaøi nhö chieác caàu lô löûng khoâng gian, ñeå traùnh ñoøn hai baøn tay Chung Vaïn Cöøu phoùng tôùi. -------------------------oOo------------------------- 258 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2