Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên long bát bộ - tập 17

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

252
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên long bát bộ - tập 17

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI BAÛY MOÄT NHAÂN VAÄT QUAÙI DÒ Chung Vaïn Cöøu ñaùnh khoâng truùng than thaàm: "Thoâi cheát roài". Ngöôøi y tröôït qua Cao Thaêng Thaùi, chæ sai dòch nöûa phaân. Keå ra thì voõ coâng Chung Vaïn Cöøu chöa chaéc ñaõ keùm Cao Thaêng Thaùi nhöng vì thaát cô moät chuùt thaønh ra ngöïc buïng troáng traûi ñeå beân ñòch muoán laøm gì thì laøm. May maø Cao Thaêng Thaùi khoâng theøm haï thuû. Chung Vaïn Cöøu vaän noäi coâng ñöùng ñöôïc xuoáng ñaát, ñi theo Taàn Hoàng Mieân vaø Chung phu nhaân. Luùc ñoù hai ngöôøi ñaõ vöôït töôøng ra ngoaøi roài. Cao Thaêng Thaùi ñöùng thaúng ngöôøi treân maët töôøng, quay ra xaù khaùch, hai tay aùo roäng luøng thuøng bay phaát phôùi coi raát ung dung. OÂng vöøa xaù vöøa noùi: -Toâi khoâng theå tieãn chaân xa ñöôïc, xin quyù vò mieãn thöù. Chung Vaïn Cöøu ñaèng haéng moät tieáng, suyùt nöõa tuït quaàn, y ñöa tay ra naém voäi laïi ñöôïc, khoâng thì dô quaù. Baáy giôø y môùi bieát daây löng ñöùt maát roài. Thì ra luùc ñaùnh seånh, ngöôøi y tröôøn qua phía treân Cao Thaêng Thaùi, ñaõ bò Cao ñöa ngoùn tay leân baám ñöùt daây löng. aáy laø Cao Thaêng Thaùi khoâng muoán tuyeät tình, neáu oâng giô moät ngoùn tay leân cheïn huyeät "Ñan ñieàn" thì Chung Vaïn Cöøu ñaõ bieán thaønh caùi xaùc khoâng hoàn, laên quay xuoáng ñaát. Laïi noùi ñeán Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh, baøng hoaøng vöøa ra khoûi phuû Traán Nam Vöông thì gaëp Thö Baïch Phuïng cuøng Chung Vaïn Cöøu. Hai ngöôøi cuøng leân tieáng goïi nhöng naøng lôø ñi khoâng ñaùp, cöù caém ñaàu chaïy moät maïch. Naøng cuõng khoâng bieát laø mình chaïy ñi ñaâu. Ñoaùi troâng daëm röøng baùt ngaùt, khoâng coù choã naøo taïm truù nghæ chaân. Naøng cöù chaïy hoaøi, khoâng bieát ñaõ qua bao nhieâu quaõng röøng nuùi hoang vu. Chaïy cho ñeán luùc trôøi raïng ñoâng thì ngöôøi naøng meät nhoaøi, hai chaân buûn ruûn, khoâng chòu ñöôïc nöõa, ñaønh phaûi döøng böôùc, töïa vaøo goác caây than raèng: "Ta cheát quaùch ñi cho roài!". Trong loøng naøng chöùa chaát bao nhieâu noãi oaùn hôøn maø chaúng bieát truùt leân ñaàu ai cho phaûi. Naøng töï hoûi: -Oaùn Ñoaøn lang chaêng? -Khoâng ñöôïc! Chaøng coù phuï baïc gì ta ñaâu? Vì chaøng laø anh em cuøng cha khaùc meï vôùi ta, neân noãi trai duyeân lôõ kieáp. -Oaùn sö phuï ta chaêng? -Voâ lyù ngöôøi laø meï ruoät ta, möôøi maáy naêm trôøi phaûi chòu bao nhieâu noãi cay ñaéng ñeå nuoâi naáng cho ta tröôûng thaønh. ¥n ñöùc trôøi bieån chöa ñeàn, ñaâu daùm oaùn haän? -Ñeán Traán Nam Vöông Ñoaøn Chính Thuaàn thì laïi laø phuï thaân ta. Duø ngöôøi ñoái vôùi maãu thaân ta coù ñieàu oaùn hoái nhöng bieát ñaâu beân trong coøn bao nhieâu noãi uaån 259 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khuùc maø mình chöa hieåu? Ngöôøi ñoái vôùi ta veû maët oân hoaø, ñaày loøng töø aùi, hoûi ta muoán ñieàu gì seõ heát söùc laøm cho ñöôïc nhö nguyeän ñeå ñeàn buø möôøi maáy naêm qua ñaõ khoâng saên soùc tôùi. Theá nhöng caùi chí nguyeän cuûa ta laø ñaëng keát hoân cuøng Ñoaøn lang thì ngöôøi khoâng theå laøm ñöôïc. Maãu thaân ta khoâng ñöôïc cuøng ngöôøi vui ñaïo, xöôùng tuyø chaúng qua chæ vì mình Thö Baïch Phuïng maø ra neân sai ta gieát Thö Baïch Phuïng. Naøng suy buïng ta ra buïng ngöôøi: "giaû tyû ta cuøng Ñoaøn lang veïn moái löông duyeân, hoà deã ta chòu ñeå yeân cho moät ngöôøi ñaøn baø thöù hai naøo ñeán tranh cöôùp haïnh phuùc cuûa ñôøi ta? Huoáng chi baø ñaõ boû nhaø ñi tu thì haún trong loøng cuõng uaát haän phuï thaân gheâ gôùm vaø baø cuõng ñau khoå voâ cuøng roài. Ta phoùng hai muõi teân, laøm cho ñöùa con cöng ñoäc nhaát cuûa baø bò troïng thöông, theá maø baø khoâng thuø oaùn ta thì baø ñaâu coù phaûi laø ngöôøi ñoäc aùc?". Naøng nghó nhieàu laém, caøng nghó caøng teâ taùi loøng roài töï nhuû: "Ta phaûi queân haún Ñoaøn Döï, töø ñaây khoâng nghó gì ñeán chaøng nöõa". Noùi vaäy thì noùi chöù ñaâu phaûi chuyeän deã daøng? Muoán queân chaøng trong giaây phuùt cuõng khoâng xong. Moãi luùc töôûng ñeán hình aûnh khoâi ngoâ tuaán tuù cuûa Ñoaøn lang loøng naøng laïi ñau nhoùi leân nhö bò ñaùnh moät quyeàn vaøo giöõa ngöïc. Sau naøng tìm lôøi giaûi thích roài töï an uûi: "Thoâi töø ñaây ta nhìn nhaän chaøng laø ngöôøi anh ruoät raát thaân aùi laø xong. Tröôùc ta tuûi phaän moài coâi, khoâng cha khoâng meï, nay ñöôïc ñuû caû cha laãn meï laïi theâm ngöôøi anh caû raát töû teá, ñôøi ta ñaâu ñeán noãi coâ ñôn, vaäy maø ta coøn mua naõo chuoác saàu thì thaät laø moät ñöùa ñieân roà". Khoán noãi con ngöôøi ñaõ maéc löôùi tình, tô tình tuy moûng manh maø caøng ruùt caøng chaët. Khi ôû treân nuùi Voâ Löôïng roøng raõ baûy ñeâm ngaøy, naøng troâng ngoùng Ñoaøn Döï ñaõ moøn con maét, phöông trôøi ñaêm ñaêm, reã tình ñaõ aên saâu vaøo taâm khaûm, khoâng theå naøo nhoå leân ñöôïc nöõa. Moäc Uyeån Thanh ñang nghó ngôïi lieân mieân thì vaúng beân tai bì boøm soùng voã, aàm aàm nöôùc reo, naøng caøng ñi vaøo choã tuyeät voïng, chí muoán töï töû ñaõ baét ñaàu naåy nôû. Naøng ñi veà phía coù tieáng soùng voã nöôùc chaûy phaùt ra, quanh heát moät traùi nuùi thì soâng Lan Thöông moâng meânh hieän ra tröôùc maét. Naøng döøng chaân laåm baåm: "Ta chæ nhaåy xuoáng ñaây moät caùi laø heát moïi ñieàu phieàn naõo". Naøng beøn men theo söôøn nuùi xuoáng tôùi bôø soâng. Maët trôøi vöøa leân, aùnh trieàu döông chieáu xuoáng maët soâng röïc rôõ nhö vaïn con kim xaø ñang nhaûy muùa, caûnh saéc tröôùc maët cöïc kyø traùng leä. Nghó ñeán chuyeän nhaûy xuoáng soâng naøng caûm thaáy tieâng tieác khoâng coøn ñöôïc nhìn böùc phong tuyeät myõ cuûa taïo vaät. Naøng ñang ñöùng trô nhö phoãng, laøn soùng tö töôûng noåi leân cuoàn cuoän, thì maét naøng chôït troâng thaáy moät ngöôøi ngoài treân phieán ñaù caùch ñoù chöøng vaøi chuïc tröôïng. Ngöôøi naøy ngoài nhö pho töôïng, khoâng nhuùc nhích, mình maëc aùo baøo maøu xanh thaúm laãn vôùi maàu ñaù nuùi. Vì theá maø ngöôøi ñoù ñaõ ñeán ngoài töø bao giôø naøng khoâng hay bieát. Moäc Uyeån Thanh nhìn hoài laâu, trong buïng kinh nghi töï hoûi: 260 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung "Döôøng nhö laø moät caùi töû thi". Töøng gieát ngöôøi nhö ngoeù neân ñoái vôùi xaùc cheát, naøng chaúng chuùt gheâ rôïn. Tính hieáu kyø thuùc ñaåy naøng laïi gaàn xem thì ra moät oâng giaø, raâu chuøng ñeán gioán, sôïi naøo cuõng ñen nhaùnh, maét môû thao laùo, chaêm chuù nhìn doøng nöôùc. Moäc Uyeån Thanh buoät mieäng noùi: "A khoâng phaûi xaùc cheát". Naøng nhìn moät luùc nöõa, thaáy caû con ngöôøi laõo vaãn trô trô, maét vaãn ñôø ra nhö khoâng coù haøo quang, roõ raøng khoâng phaûi ngöôøi soáng. Naøng laïi töï hoûi: "Hay ñuùng laø xaùc cheát?". Nhìn laïi thaáy maét töû thi döôøng nhö coù chuùt tinh thaàn, saéc maët coøn hôi töôi. Naøng ñeå tay leân muõi khoâng roõ ra ngöôøi ñaõ taét thôû maø cuõng khoâng thaáy hôi thôû. Naøng laïi sôø vaøo maët vaøo coå, thaáy luùc laïnh luùc aám, ñeå tay leân ngöïc thaáy traùi tim nhö ngöøng ñaäp. Moäc Uyeån Thanh raát laáy laøm kyø laåm baåm: "Con ngöôøi naøy thaät laø quaùi dò, baûo y laø xaùc cheát thì döôøng nhö y coøn soáng, baûo y laø ngöôøi soáng thì laïi hình nhö laø keû cheát roài. Baát thình lình coù tieáng ngöôøi noùi: -Ta vaãn soáng ñaây maø. Moäc Uyeån Thanh giaät mình quay ñaàu nhìn laïi phía sau thì chaúng thaáy ai. Baõi soâng baùt ngaùt toaøn soûi ñaù, khoâng coù choã naøo aån nuùp ñöôïc. Naøng vaãn chaêm chuù nhìn ngöôøi kyø quaùi ñoù cho ñeán luùc coù tieáng voïng leân, cuõng chaúng thaáy y haù mieäng, nheách moâi. Naøng lôùn tieáng hoûi: -Keû naøo daùm caû gan treâu troïc coâ nöông ñoù? Mi khoâng soáng yeân laønh ñöôïc ñaâu. Naøng vöøa noùi vöøa böôùc giaät luøi laïi, quay löng ra phía doøng soâng, ñaûo maét nhìn ba maët boãng nghe coù tieáng ñaùp: -Theá maø ta vaãn yeân laønh ñaáy! Moäc Uyeån Thanh caøng kinh ngaïc vì chaúng thaáy boùng moät ai, ngoaøi con ngöôøi quaùi dò ngoài ñoù. Nhöng ngöôøi naøy moàm mieäng ngaäm chaët maø sao vaãn coù tieáng ngöôøi? Naøng quaùt hoûi: -Ai noùi ñoù? Vaãn coù tieáng ñaùp laïi: -Mi noùi ñoù chöù ai? Naøng töùc quaù, hoûi gay gaét: -Nhöng keû noùi vôùi ta laø ngöôøi naøo? Coù tieáng ñaùp: -Chaû coù ngöôøi naøo noùi vôùi mi heát. Naøng xoay mình raát nhanh maø troâng tuyeät khoâng thaáy boùng ngöôøi naøo caû thì bieát chính laø laõo maëc aùo baøo xanh ngoài ñoù taùc quaùi, lieàn maïnh daïn tieán laïi, vöøa laáy tay sôø moâi laõo vöøa hoûi: -Phaûi chaêng ngöôi ñaõ noùi vôùi ta vöøa roài? Vaãn coù tieáng ñaùp: 261 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Khoân g phaûi! Moäc Uyeån Thanh tay vaãn sôø mieäng laõo maø chaúng thaáy maùy moâi chi heát, naøng laïi hoûi: -Roõ raøng coù tieáng ñaùp lôøi ta, sao laïi baûo khoâng coù? Tieáng noùi ñoù ñaùp: -Ta khoâng phaûi laø ngöôøi, ta cuõng chaúng phaûi laø ta. Treân ñôøi naøy khoâng coù ta nöõa. Baáy giôø thì quaû Moäc Uyeån Thanh sôï laém, mình sôûn gai oác. Naøng töï nghó: "chaúng leõ ma quyû treâu mình?", roài naøng hoûi: -Mi... mi laø ma quyû phaûi khoâng? Ñaùp: -Mi ñaõ khoâng muoán soáng nöõa thì roài seõ thaønh ma quyû, sao coøn sôï ma quyû? Moäc Uyeån Thanh laøm giaø: -Ai baûo mi ta sôï quyû? Naøy ta baûo: ñeán trôøi ñaát ta coøn khoâng sôï nöõa laø... Ñaùp: -Theá maø mi ñang sôï moät ñieàu. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Höø! Ta ñaây coøn sôï caùi gì bao giôø? Ñaùp: -Mi ñang sôï... lang quaân mi bieán thaønh ca ca mi. Caâu ñoù chaúng khaùc gì nhaùt buùa boå xuoáng ñaàu naøng. Hai chaân meàm nhuõn, naøng ngoài beät xuoáng ñaát, mieäng haù hoác ra laåm baåm: -Mi laø quyû, roõ raøng coù quyû! Ñaùp: -Ta coù pheùp bieán, bieán ca ca mi khoâng phaûi laø anh mi nöõa maø bieán thaønh ra choàng mi. Moäc Uyeån Thanh run run noùi: -Mi... mi ñöøng bòp ta nöõa! Ñoù laø vieäc trôøi ñònh, bieán theá naøo thì bieán... chöù bieán laøm sao ñöôïc anh ruoät ra choàng? Ñaùp: -Laõo trôøi ñaùng ñaùnh cheát, hay sinh chuyeän raéc roái. Ta khoâng lyù gì ñeán laõo nöõa. Ta thöïc coù pheùp maàu, laøm cho anh mi bieán thaønh ra choàng mi ñöôïc, mi coù muoán theá khoâng? Moäc Uyeån Thanh ñang luùc tuyeät voïng, loøng laïnh nhö tro taøn, nghe noùi caâu ñoù chaúng khaùc chi trôøi ban chieáu chæ. Duø naøng vaãn baùn tín baùn nghi nhöng cuõng ñaùp ngay: -Toâi mong ñöôïc nhö vaäy! Toâi mong nhö vaäy laém! Coù tieáng hoûi: 262 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta laøm ñöôïc vieäc ñoù cho mi thì mi laáy gì taï ôn ta? Moäc Uyeån Thanh buoàn raàu ñaùp: -Toâi bieát laáy gì taï oâng? Vì toâi chaúng coù chi heát. Coù tieáng noùi tieáp: -Hieän giôø mi chöa coù, roài sau mi seõ coù chöù! Moäc Uyeån Thanh noùi: -OÂng muoán caùi gì toâi laáy caùi ñoù taï ôn oâng. Hoûi: -Nhöng ñeán luùc baáy giôø mi laïi choái thì sao? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Toâi quyeát khoâng noùi hai lôøi. Naøng nghó raèng: "treân ñôøi coù caùi gì quyù cho baèng Ñoaøn lang trôû neân choàng mình? Duø mình coù laøm ñeán Hoaøng ñeá laø cuøng thì tieác gì caùi ngoâi Hoaøng ñeá, ñem nhöôøng cho con ngöôøi quaùi dò naøy cuõng ñöôïc chöù sao?". Hoûi: -Lôøi ñaøn baø con gaùi ai maø tin ñöôïc? Baây giôø mi noùi theá roài sau mi caõi thì sao? Moäc Uyeån Thanh noùi: -OÂng ñaõ thaàn thoâng gheâ gôùm nhö vaäy neáu toâi caõi lôøi thì oâng vaën coå toâi ñi, toâi chaúng oaùn thaùn gì heát. Coù tieáng noùi: -Neáu sau naøy ta ñoøi ñieàu gì maø mi khoâng chòu, ta khoâng gieát mi ñaâu nhöng ta seõ gieát choàng mi ñoù. Moäc Uyeån Thanh nghó thaàm: "Ta quyeát moät loøng chung thuyû cuøng Ñoaøn lang, khoâng coøn caûi giaù laáy ai. Neáu quaû Ñoaøn lang bieán hoaù khoâng phaûi laø anh ta nöõa maø laø choàng ta thì baát luaän söï vaät gì ta cuõng boû ñöôïc heát, khoâng coù lyù naøo ta coøn choái caõi nöõa", beøn traû lôøi: -Toâi xin y lôøi oâng. http://come.to/kimdung Coù tieáng noùi: -Ñeán luùc ñoù ta caám mi khoâng ñöôïc naên næ khoùc loùc nheù. Ta ñaây ñeä nhaát gheùt laø ñaøn baø con gaùi khoùc nheø ñoù. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Coù bao giôø toâi chòu van xin naên næ ai? Nhöng oâng laø ai cho toâi coi maët ñöôïc khoâng? Ñaùp: -Mi nhìn ta maõi töø naõy ñeán giôø chöa ñuû hay sao? Tieáng noùi cöù ñeàu ñeàu moät laøn, khoâng leân cao, xuoáng thaáp, hay tieáng to tieáng nhoû. 263 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh hoûi: -OÂng... oâng laø... ngöôøi ngoài ñoù sao? Ñaùp: -Ta cuõng khoâng bieát ta coù phaûi laø ta nöõa khoâng? Sau coù tieáng thôû daøi thöôøn thöôït toû ra trong loøng coù ñieàu chi ñau ñôùn, uaát öùc voâ cuøng. Moäc Uyeån Thanh khoâng ngôø gì nöõa, ñuùng laø oâng giaø maëc aùo xanh ngoài ngay tröôùc maët lieàn hoûi: -OÂng noùi maø sao toâi khoâng thaáy moâi maáp maùy? Ñaùp: -Ta laø ngöôøi cheát roài maø coøn soáng, moâi meùp cöùng ñôø khoâng cöû ñoäng ñöôïc nöõa, tieáng noùi chæ ôû trong buïng phaùt ra maø thoâi. Moäc Uyeån Thanh haõy coøn tính treû con, naøng vöøa môùi thaûm saàu laø theá, giôø thaát laõo baûo laõo noùi khoâng môû mieäng, maùy moâi naøng laáy laøm thuù vò hoûi: -Noùi baèng buïng ñöôïc kyø quaù oâng nhæ! OÂng giaø aùo xanh noùi: -Mi sôø vaøo buïng ta xem thì bieát. Moäc Uyeån Thanh ñöa tay sôø vaøo buïng laõo, laõo hoûi: -Ta ñang noùi ñaây, mi coù thaáy buïng ta chuyeån ñoäng khoâng? Moäc Uyeån Thanh thaáy da buïng laõo ñoäng ñaäy döôùi loøng baøn tay naøng thì buoàn cöôøi hoûi: -Ha ha thaät laø coå quaùi. Nguyeân laõo aùo xanh luyeän ñöôïc moân Phuùc ngöõ thuaät. Ñôøi nay ta xem boïn laøm troø quyû thuaät thì moân naøy raát thöôøng, nhöng thôøi baáy giôø ñaõ bieát vaø luyeän ñöôïc ñeán möùc ñoä tinh vi nhö laõo aùo xanh thì tröø phi tay tuyeät gioûi noäi coâng khoâng ai hoïc ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh ñi voøng quanh ngöôøi laõo xem kyõ roài hoûi: -Moàm mieäng oâng khoâng cöû ñoäng ñöôïc thì oâng aên uoáng baèng caùch naøo? Laõo ñöa hai tay ra, moät tay vaïch moâi treân, moät tay giöõ moâi döôùi cho mieäng haù ra, ñoaïn ñeå hai ngoùn tay traùi choáng leân, coøn tay phaûi caàm khoâng roõ mieáng gì ñuùt vaøo mieäng, nghieán ñaùnh "raùu" moät tieáng roài nuoát xuoáng. Laõo noùi: -Ta aên nhö vaäy ñoù. Moäc Uyeån Thanh phaøn naøn: -OÂi thöïc ñaùng buoàn cho oâng, aên nhö vaäy thì coøn bieát muøi vò gì nöõa? Baây giôø naøng môùi hieåu raèng: da thòt trong ngöôøi laõo cöùng ñôø neân maét khoâng nhaém, mieäng khoâng môû ñöôïc. Thaát tình khoâng bieán ñoåi saéc maët neân luùc môùi troâng töôûng laõo laø caùi xaùc cheát. 264 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tuy naøng cuõng sôï laõo ñaáy nhöng nghó raèng chính mình laõo coøn coù bao nhieâu noãi cay ñaéng, laõo giaûi quyeát cho laõo chöa xong coøn noùi chi ñeán chuyeän phaûn laïi leà luaät taïo hoaù ñeå bieán anh ruoät thaønh choàng mình ñöôïc? Nhöõng caâu laõo vöøa noùi chaúng qua laø chuyeän baâng quô maø thoâi. Naøng löôõng löï moät luùc roài noùi: -Toâi muoán ñi thoâi. Laõo aùo xanh hoûi: -Ñi ñaâu? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Toâi cuõng chaúng bieát nöõa. Laõo aùo xanh noùi: -Ta saép bieán Ñoaøn Döï thaønh choàng mi, mi coøn ñi ñaâu? Moäc Uyeån Thanh cöôøi laït roài cöù ñi veà phía taây. Ñöôïc vaøi böôùc naøng döøng laïi hoûi: -Toâi vôùi oâng chöa töøng quen bieát, sao oâng laïi hieåu roõ taâm söï toâi? OÂng... oâng ñaõ bieát Ñoaøn lang chöa? Laõo ñaùp: -Taâm söï mi töï nhieân ta bieát heát, quay laïi ñaây mau! Laõo giô tay traùi leân moät caùi thì laï thay: Moäc Uyeån Thanh caûm thaáy coù moät söùc maïnh voâ hình ñaåy naøng trôû laïi, khoâng taøi naøo khaùng cöï ñöôïc. Naøng cheäch choaïc böôùc maáy böôùc ñeán tröôùc maët laõo. Moäc Uyeån Thanh caû kinh, thaát saéc, gioïng noùi run run: -Moân voõ cuûa oâng coù phaûi laø... "Caàm long tuùng haïc" khoâng? Laõo ñaùp: -Con nhaõi naøy theá maø kieán vaên quaûng baùc ñaáy. Ñaây khoâng phaûi laø moân "Caàm long tuùng haïc", chæ coù coâng duïng cuûa noù laø gioáng nhö moân "Caàm long tuùng haïc" maø thoâi, coøn pheùp luyeän thì khaùc haún. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Theá moân naøy goïi laø gì? Laõo ñaùp: -Goïi laø "Quy khöù lai heà" Moäc Uyeån Thanh cöôøi noùi: -Caùi teân "Quy khöù lai heà" nghe coøn hay hôn laø "Caàm long tuùng haïc". Giaû tyû Ñoaøn lang nghe thaáy, chaøng... chaøng... Nghó tôùi Ñoaøn Döï, loøng naøng laïi quaën ñau, khoâng buoàn noùi nöõa. Laõo aùo xanh ruùt trong mình ra hai caây gaäy truùc ñen laùnh noùi: -Ta ñi thoâi. Tay traùi laõo caàm gaäy truùc chæ vaøo phieán ñaù, tung mình leân moät caùi ñaõ ra xa ñeán hôn moät tröôïng. Moäc Uyeån Thanh thaáy hai chaân laõo voït leân treân khoâng maø vaãn giöõ 265 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nguyeân kieåu ngöôøi ngoài. Caây gaäy nhoû beù nhö vaäy, moät ñaàu choû xuoáng ñaát maø laõo ngoài treân coù veû raát vöõng chaéc. Naøng laáy laøm kyø noùi: -Caëp gioø cuûa oâng... Laõo ngaét lôøi: -Hai chaân ta bò taøn pheá ñaõ laâu. Thoâi nheù! Töø giôø trôû ñi ta caám ngöôi khoâng ñöôïc hoûi caâu gì nöõa nghe khoâng? Moäc Uyeån Thanh noùi: -Toâi coøn hoûi nöõa. Naøng vöøa noùi thì ñoät nhieân thaáy chaân mình meàm nhuõn, teù laên xuoáng ñaát. Vì tay aùo laõo phaát ra moät luoàng gioù cöïc maïnh, gaäy truùc nôi tay phaûi laõo ñieåm vaøo ñaàu goái naøng, coøn moät gaäy ñaùnh xuoáng. Hai chaân bò ñau ñeán xöông tuyû naøng laïi la to leân moät tieáng "oái". Laõo aùo xanh laïi caàm gaäy truùc ñieåm luoân maáy caùi ñeå giaûi phoùng huyeät ñaïo naøng. Moäc Uyeån Thanh nhaåy baät leân moät caùi caû giaän noùi: -Laõo naøy voâ leã thaät! Naøng vaåy tay toan phoùng aùm tieán ra. Laõo aùo xanh noùi: -Mi baén ta moät phaùt ta ñaùnh mi moät ñoøn, baén möôøi phaùt ñaùnh möôøi ñoøn. Mi khoâng tin baén thöû coi. Moäc Uyeån Thanh nghó buïng: ta chæ phoùng moät phaùt maø truùng laø laõo cheát töû roài coøn ñaâu maø ñaùnh? Nhöng xem ra laõo naøy thaàn thoâng quaûng ñaïi, so vôùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn coøn coù phaàn hôn, khoù loøng baén truùng ñöôïc laõo. Coøn laõo noùi sao laø laøm ñöôïc theá, ta taát bò laõo ñaùnh nhöø töû. Coøn ñang nghó ngôïi laõo aùo xanh laïi noùi: -Mi ñaõ khoâng daùm baén ta thì phaûi ngoan ngoaõn tuaân theo lôøi ta, khoâng ñöôïc traùi leänh. Moäc Uyeån Thanh vaãn böôùng: -Ta khoâng ngoan ngoaõn tuaân theo lôøi laõo ñaõ sao? Tuy mieäng noùi theá nhöng buoâng tay xuoáng khoâng phoùng teân nöõa. Laõo aùo xanh duøng hai gaäy truùc thay theá cho hai caëp gioø ra ñi. Moäc Uyeån Thanh thaáy hai caây gaäy truùc cöùng nhö gang theùp, choáng ñôõ laáy caû ngöôøi laõo moät caùch raát vöõng vaøng, thaúng thaén. Moãi caây gaäy daøi ñoä baûy taùm thöôùc neân böôùc laõo daøi gaáp ñoâi, gaáp ba ngöôøi thöôøng. Moäc Uyeån Thanh phaûi vaän heát noäi coâng, gaéng göôïng môùi theo kòp. Laõo aùo xanh vöôït qua nhöõng ñænh nuùi cao chaúng khaùc gì ñi treân ñaát baèng. Laõo khoâng theo nhöõmg ñöôøng loái coù saün cöù nhaèm thaúng phía tröôùc maø ñi, baát luaän nhöõng choã ñaù nuùi ngoån ngang hay choâng gai ñaày raãy laõo cuõng böôùc traøn vì coù hai caây gaäy truùc döôùi chaân. Chæ khoå cho Moäc Uyeån Thanh, quaàn aùo vöôùng vaøo caây coái 266 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung raùch töôùp. Nhöng baûn tính quaät cöôøng, naøng khoâng theøm môû mieäng ca thaùn ñeå toû ta con ngöôøi khieáp nhöôïc. Hai ngöôøi vöôït qua maáy traùi nuùi, xa xa ñaõ troâng thaáy baõi tha ma, moà maû loâ nhoâ. Moäc Uyeån Thanh laåm baåm: ñeán hang Vaïn Kieáp roài ñaây. Quaû nhieân laõo aùo xanh tieán ñeán tröôùc taám bia ñaù khaéc chöõ "Phaàn moä Vaïn cöøu Ñoaøn", roài caàm gaäy ñaäp vaøo chöõ Ñoaøn. Moäc Uyeån Thanh ñaõ ra vaøo hang Vaïn Kieáp maáy laàn, moãi laàn vaøo hang laø phaûi ñaäp maáy caùi vaøo chöõ Ñoaøn nhöng laàn naøy naøng raát coù caûm tình vôùi chöõ Ñoaøn, lieàn hoûi laõo: -Vaøo hang Vaïn Kieáp laøm chi? Laõo aùo xanh quay phaét laïi, caàm gaäy truùc ñaäp vaøo chaân naøng hoûi: -Mi coøn hoûi nöõa thoâi? Moäc Uyeån Thanh voán tính ngang ngaïnh, duø ñoái vôùi tay ñòch baûn laõnh hôn mình, naøng vaãn khoâng chòu ñeå ngöôøi laán aùp. Nhöng giôø naøng nghó raèng khoâng nhöõng laõo naøy baûn laõnh hôn mình maø coøn giuùp mình ñaït yù nguyeän neân naøng chæ noùi böôùng moät caâu: -Coâ nöông khoâng sôï ñaâu nheù, baây giôø taïm aån nhaãn maø thoâi. Laõo aùo xanh giuïc: -Vaøo! Chôø Moäc Uyeån Thanh böôùc vaøo tröôùc roài laõo môùi böôùc vaøo sau. Ñöôøng loái trong hang Vaïn Kieáp laõo ñaõ thuoäc laøu. Maáy laàn Moäc Uyeån Thanh toan hoûi nhöng sôï laõo ñaùnh laïi thoâi. Naøng theo laõo luùc reõ beân phaûi, luùc voøng beân traùi, ñi ra phía sau ñoäng. Moäc Uyeån Thanh töø khi rôøi sö phuï ñeán kieám sö thuùc laø Chung phu nhaân ôû hang Vaïn Kieáp, tuy hai ngöôøi khoâng hôïp tính nhau, ngay hoâm ñaàu ñaõ cuøng nhau gaây loän nhöng naøng cuõng ôû ñoù maáy hoâm. Theá maø böõa nay laõo aùo xanh ñöa naøng qua nhöõng nôi maø naøng chöa bieát tôùi, khoâng ngôø hang Vaïn Kieáp laïi nhieàu choã hoang löông tòch mòch ñeán theá. Ñi maáy daëm nöõa thì vaøo ñeán moät khu röøng giaø, boán beà toaøn coå thuï ngaát trôøi. Giöõa ban ngaøy maø aùnh döông quang röïc rôõ cuõng khoâng len loûi vaøo ñöôïc, trong röøng aâm u chaúng khaùc gì trôøi luùc hoaøng hoân. Caøng vaøo saâu caây caøng daày, sau phaûi laùch mình môùi ñi ñöôïc. Ñi theâm vaøi möôi tröôïng thì ñeán tröôùc ñaùm coå thuï moïc daày lieàn khít nhau nhö moät böùc töôøng khoâng theå laùch qua ñöôïc. Laõo aùo xanh caém gaäy truùc xuoáng ñaát ñeå choáng vaøo naùch ñöùng, chóa hai baøn tay ñaët vaøo khe hai caây lôùn roài vaän noäi löïc ñaåy hai caây töø töø reõ ra hai beân ñeå hôû ra moät loái ñi roäng hôn thöôùc. Laõo quaùt baûo Moäc Uyeån Thanh: -Qua ñi! 267 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh khoâng kòp ñaén ño gì nöõa, laùch mình moät caùi ñaõ sang beân kia. Moät baõi roäng hình troøn hieän ra tröôùc maët naøng. Giöõa baõi noåi leân moät toaø thaïch thaát trô troïi. Caùch kieán taïo toaø thaïch thaát naøy thaät laø ngoä nghónh. Ngöôøi ta laáy nhöõng phieán ñaù lôùn naëng tôùi maáy ngaøn caân xeáp leân, choã loài choã loõm troâng roõ ra moät hoøn non boä coù ñeå hôû ra moät choã laøm cöûa. Laõo aùo xanh laïi quaùt: -Vaøo ñi! Moäc Uyeån Thanh nhìn vaøo chæ thaáy toái om, khoâng hieåu trong coù nhöõng quaùi vaät gì. Naøng löôõng löï khoâng daùm tieán vaøo thì moät baøn tay ñaët leân sau löng naøng. Naøng toan neù traùnh thì laõo aùo xanh vaän chöôûng löïc ñaåy maïnh moät caùi. Moäc Uyeån Thanh khoâng theå töï chuû ñöôïc bò haát vaêng vaøo trong. Naøng ñöa tay söû theá "Hieån phong phaát lieãu" che maët ñeà phoøng va chaïm vaøo vaät gì chaêng thì nghe ñaùnh saàm moät tieáng, cöûa thaïch thaát ñaõ bò moät vaät cöïc naëng ñoùng saäp xuoáng. Moäc Uyeån Thanh caû kinh, chaïy laïi ñaåy cöûa, ñaët baøn tay vaøo thaáy raùp lôûm chôûm môùi bieát laø moät taûng ñaù hoa cöông raát lôùn. Naøng vaän heát noäi coâng ñaåy cuõng khoâng nhuùc nhích. Nghæ moät laùt roài laïi coá ñaåy laàn nöõa nhöng chaúng khaùc gì chuoàn chuoàn lay coät ñaù. Moäc Uyeån Thanh hoát hoaûng voäi lôùn tieán g hoûi: -Mi giam ta vaøo ñaây laøm gì? Boãng nghe tieáng laõo aùo xanh ñaùp: -Mi caàu khaån ta vieäc gì mi queân roài sao? Sô dó laõo ñöùng beân ngoaøi noùi maø naøng nghe roõ laø vì taûng ñaù laáp cöûa coù ñuïc moät loã thoâng suoát. Moäc Uyeån Thanh ñònh thaàn nhìn laïi thaáy phía treân taûng ñaù coù nhieàu keõ hôû, choã nhoû baèng sôïi daây, choã lôùn ñuùt loït caùnh tay nhöng ngöôøi chui thì khoâng loït. Naøng la leân: -Buoâng thaû ta ra! Buoâng thaû ta ra! Ngoaøi thaïch thaát khoâng coù tieáng ñaùp laïi, chôït nghe caønh caây chaïm nhau laéc caéc thì bieát laø laõo aùo xanh ñaõ ra khoûi "böùc töôøng caây" ñi roài. Moäc Uyeån Thanh nhìn qua nhöõng loã hoång ra ngoaøi nhöng chaúng thaáy chi tröø nhöõng laù caây rôi laùc ñaùc, bay phaát phôùi. Naøng quay vaøo giöông maét nhìn khaép nhaø, chôït thaáy trong goùc coù ñaët moät caùi giöôøng, treân giöôøng coù moät ngöôøi ngoài. Naøng giaät mình hoûi: -Ngöôi... ngöôi... Ngöôøi ñoù hoûi laïi: -Thanh muoäi! Em cuõng vaøo ñaây ö? Gioïng noùi loä veû söûn g soát vaø vui möøng, nghe bieát ngay laø Ñoaøn Döï. Moäc Uyeån Thanh ñang laâm vaøo hoaøn caûnh tuyeät voïng, boãng nhieân gaëp Ñoaøn Döï naøng möøng quaù, traùi tim cô hoà ngöøng ñaäp. Naøng nhaûy toùt ngoài vaøo loøng chaøng. 268 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Trong nhaø aùnh saùng chæ hôi lôø môø. Ñoaøn Döï thaáy maët naøng nhôït nhaït, hai doøng leä nhö muoán traøo ra, trong loøng xieát bao thöông caûm oâm chaët laáy naøng. Nhìn ñoâi moâi maáp maùy chaøng khoâng theå nhòn ñöôïc, cuùi ñaàu xuoáng hoân. Hai caëp moâi vöøa ñaët leân nhau thì ñoàng thôøi cuøng nghó ñeán ñaõ laø tình anh em ruoät thòt sao laïi coù nhöõng haønh ñoäng loaïn luaân? Roài cuøng buoâng nhau ra luøi laïi phía sau. Hai ngöôøi ngoài töïa löng vaøo vaùch ñaù, run run nhìn nhau. Moäc Uyeån Thanh baät leân tieáng khoùc nöùc nôû. Ñoaøn Döï dòu gioïng an uûi naøng: -Thanh muoäi ôi! Ñoù laø do taïo hoaù an baøi, hieàn muoäi ñöøng buoàn phieàn nöõa. Anh ñöôïc coù em gaùi nhö hieàn muoäi cuõng ñuû vui möøng laém roài. Moäc Uyeån Thanh giaäm chaân, vöøa khoùc vöøa noùi: -Nhöng toâi khoâng theå khoâng buoàn phieàn ñeå maø hoan hæ cho ñöôïc. Toâi ñau khoå maø chaøng vaãn vui möøng thì thaät laø loaøi baát nhaân. Ñoaøn Döï than raèng: -Anh chaúng coù caùch naøo laøm cho em vui loøng. Theá naøy thì thaø chaúng ñöôïc gaëp em nöõa laø hôn. Moäc Uyeån Thanh giaèn doãi: -Toâi cuõng chaúng muoán gaëp chaøng laøm gì. Ai baûo chaøng ñeán tìm toâi ñeâm hoâm aáy? Chaøng chaúng trôû laïi baùo tin toâi cuõng chaúng cheát veà tay boïn aáy. Chaøng laøm cheát maát con Haéc Mai Coâi cuûa toâi, laøm cho toâi ñau ñôùn eâ cheà, laøm cho sö phuï toâi hoaù ra maù toâi, laøm cho phuï thaân chaøng hoaù ra phuï thaân toâi, toâi chaúng mong gì nöõa. Giôø toâi bò vít vaøo ñaây cuõng bôûi taïi chaøng. Toâi chæ caàn ra khoûi nôi naøy. Ñoaøn Döï noùi: -Thanh muoäi ôi! Traêm ñieàu ngang ngöûa vì anh, em ñöøng giaän anh nöõa. Anh em ta thuûng thaúng tìm caùch troán ra. Moäc Uyeån Thanh vaãn moät gioïng hôøn doãi: -Toâi khoâng troán ñi ñaâu nöõa. Toâi ñaønh cheát ôû choán naøy. Cheát ôû ñaây hay ôû ngoaøi cuõng theá thoâi. Toâi khoâng ra nöõa. Thaáy naøng vöøa ñoøi ra laïi giôû gioïng khoâng ra nöõa Ñoaøn Döï bieát raèng loøng naøng ñang xoán xang quaù ñoãi, khoâng theå laáy lôøi leõ ngoït ngaøo maø doã naøng ñöôïc neân khoâng noùi gì nöõa. Moäc Uyeån Thanh ñang buoâng côn giaän cho noåi leân thaáy Ñoaøn Döï khoâng noùi sao laïi caøng loän ruoät hoûi: -Sao chaøng laïi ngoài yø ra khoâng noùi? Ñoaøn Döï hoûi laïi: -Theá em muoán anh noùi gì baây giôø? Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Chaøng ôû ñaây laøm gì? 269 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñoà ñeä anh baét anh giam vaøo ñaây. Moäc Uyeån Thanh ngô ngaùc: -Ñoà ñeä chaøng... Nhöng naøng nhôù ra ngay, ñang sì suït nöôùc maét nöôùc muõi baát giaùc phaù leân cöôøi: -aø phaûi roài! Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Phaûi chaêng laõo baét chaøng vít vaøo ñaây? Ñoaøn Döï ñaùp: -Chính laõo! Moäc Uyeån Thanh vaãn cöôøi: -Theá sao chaøng khoâng leân nöôùc "sö phuï" baûo laõo phaûi buoâng tha ra? Ñoaøn Döï ñaùp: -Anh baûo laõo maáy laàn roài nhöng laõo cöù khaêng khaêng moät möïc ñoøi anh thôø laõo laøm thaày laõo môùi chòu buoâng tha. Moäc Uyeån Thanh vöøa cöôøi vöøa noùi: -Theá laø thaày khoâng daïy noåi troø roài! Ñoaøn Döï than raèng: -Coù leõ ñuùng ñaáy! Coøn em, ai baét em vaøo ñaây? Moäc Uyeån Thanh ñem chuyeän mình gaëp thanh baøo khaùch keå laïi moät löôït nhöng daáu ñoaïn laõo baûo bieán anh ruoät ra choàng, khoâng noùi ñeán. Ñoaøn Döï thaáy chuyeän aên khoâng cöû ñoäng moâi mieäng, noùi töø buïng noùi ra, chaân tay taøn pheá maø chaïy nhanh nhö bay thì laáy laøm kyø thuù, hoûi caën keõ caùc chi tieát vaø taám taéc khen laø kyø dò. Hai ngöôøi ngoài noùi chuyeän haøng giôø, chôït beân ngoaøi coù ngöôøi ñaèng haéng roài thaáy moät ñóa luoàn qua loã hoång ñöa vaøo, keá ñeán coù tieáng ngöôøi goïi baûo: -Böõa aên cuûa caùc ngöôi ñaây. Ñoaøn Döï ñöa tay ñoùn laáy thì laø moät ñóa thòt quay thôm phöùc, tieáp theo laø baùt canh rau vaø ñóa baùnh tieâu, chaøng ñaët caû leân baøn roài hoûi Moäc Uyeån Thanh: -Em lieäu nhöõng moùn naøy coù thuoác ñoäc khoâng? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Boïn hoï muoán gieát mình thì chæ giô tay leân moät caùi laø xong, haø taát phaûi duøng ñeán thuoác ñoäc. Ñoaøn Döï cho laø phaûi vaø buïng ñoùi quaù roài lieàn baûo: -Ta aên thoâi chöù! Hai ngöôøi laáy thòt quay ñaët vaøo trong baùnh baét ñaàu aên, beân ngoaøi coù tieáng ngöôøi daën: -AÊn xong roài cöù ñaët baùt cheùn ra loã hoång seõ coù ngöôøi laïi laáy. 270 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ngöôøi ñoù noùi xong ñi ngay. Moäc Uyeån Thanh laéng tai nghe y vòn caønh treøo leân caây roài nhaûy qua beân kia "böùc töôøng caây". Naøng nghó thaàm: gaõ ñöa côm naøy voõ ngheä taàm thöôøng thoâi. Roài naøng ueå oaûi caàm laáy baùnh aên. Ñoaøn Döï vöøa aên vöøa noùi: -Hieàn muoäi! Em ñöøng sôï chi! Theá naøo gia gia cuøng baù phuï cuõng ñeán cöùu chuùng ta ra. Boïn Nam Haûi Ngaïc Thaàn, Dieäp Nhò Nöông tuy laø nhöõng tay lôïi haïi nhöng vò taát ñaõ ñòch noåi gia gia. Neáu chính baù phuï thaân haønh tôùi ñaây thì queùt heát caû boïn chuùng deã nhö chôi. Chuùng seõ heát ñöôøng thaùo thaân. Moäc Uyeån Thanh haõy coøn böïc mình leân gioïng nhaïo baùng: -Chaø! Baù phuï chaøng baát quaù laø Hoaøng ñeá caùi nöôùc Ñaïi Lyù coûn con naøy, baûn laõnh ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi ñaõ vaøo ñaâu? Toâi khoâng tin oâng coù theå ñòch noåi "thanh baøo khaùch". Chaéc laïi mang maáy ngaøn quaân thieát giaùp ñeán vaây ñaùnh chöù gì? Ñoaøn Döï laéc ñaàu lia lòa caõi: -Khoâng phaûi! Khoâng phaûi! Toå tieân hoï Ñoaøn laø phaùi voõ goác tích ôû Trung Nguyeân. Duø coù döïng ra nöôùc Ñaïi Lyù, xöng vöông, xöng ñeá nhöng nhaát ñònh khoâng queân leà loái voõ laâm. Neáu caäy theá laán aùp hay döïa vaøo soá nhieàu ñeå thuû thaéng thì caùi hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù chaúng leõ ñeå caùc baäc anh huøng trong thieân haï cheâ cöôøi ru? Moäc Uyeån Thanh vaãn moät gioïng cheá dieãu: -uùi chaø! Chaøng coøn khoe hoï haøng nhaø chaøng tuy laøm vua laøm chuùa vaãn khoâng boû tö caùch cuûa khaùch giang hoà ö? Ñoaøn Döï noùi: -Baù phuï cuøng gia gia thöôøng noùi raèng: ñaõ laøm ngöôøi thì khoâng neân queân goác. Moäc Uyeån Thanh bóu moâi, maït saùt döõ hôn: -Chaø! Mieäng noùi toaøn nhaân nghóa ñaïo ñöùc maø laøm toaøn nhöõng söï bæ oái xaáu xa. Tyû nhö vieäc gia gia ñaõ coù maù chaøng roài sao coøn taèng tòu vôùi sö phuï toâi? Ñoaøn Döï töùc run leân: -OÂ hay! Coâ thoaù maï caû gia gia toâi nöõa ö? Gia gia toâi khoâng phaûi laø gia gia coâ hay sao? Hôn nöõa caùc baäc vua chuùa cuøng haøng quyù toäc khaép thieân haï ñöôïc maáy ngöôøi moät vôï? Taùm baø, möôøi baø laø ít. Thôøi baáy giôø vaøo ñôøi Baéc Toáng, Trung Hoa chia laøm naêm nöôùc: khu giöõa laø nöôùc Toáng, phía Baéc coù rôï Khaát Ñan, maët Taây Baéc coù nöôùc Nam Haï, Taây Nam coù nöôùc Thoå Phoàn, mieàn Nam coù nöôùc Ñaïi Lyù. Vua chuùa hay ñaïi thaàn ñeàu coù nhieàu cung phi, hoaëc meänh phuï phu nhaân ñaõ thaønh moät taäp quaùn truyeàn ñôøi, vaø ñöôïc coi laø chuyeän ñöông nhieân. Caùc baäc coâng khanh moät vôï thaät laø hieám coù. Moäc Uyeån Thanh vöøa nghe Ñoaøn Döï noùi xong, maùu ghen soâi leân suøng suïc, lanh leï taùt chaøng ñaùnh "boáp" moät caùi. Chaøng ñau quaù, maét môû thao laùo, mieäng haù hoác ra, mieáng baùnh ñang caàm tay haát tung xuoáng ñaát. Chaøng aáp uùng: 271 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Coâ... coâ... Moäc Uyeån Thanh maët giaän haàm haàm: -Toâi khoâng goïi oâng aáy baèng gia gia nöõa. Côù sao ñaøn oâng naêm theâ baûy thieáp maø ñaøn baø rieâng chòu thieät thoøi? Heã ai aên ôû hai loøng laø mang tieáng voâ nghi laø nghóa laøm sao? Ñoaøn Döï ñöa tay leân maët sôø choã ñau, xuyùt xoa noùi: -Toâi laø baäc huynh tröôûng, coâ laø phaän ñaøn em maø daùm voâ leã theá? Moäc Uyeån Thanh vaãn chöa nguoâi giaän, giô tay taùt nöõa. Nhöng laàn naøy Ñoaøn Döï ñaõ kòp phoøng bò, böôùc chaân theo pheùp Laêng Ba Vi Boä, traùnh qua phía sau naøng. Moäc Uyeån Thanh trôû tay taùt veà phía sau, chaøng cuõng traùnh khoûi. Loøng nhaø thaïch thaát naøy chæ roäng chöøng hôn moät tröôïng vuoâng vaäy maø pheùp Laêng Ba Vi Boä cöïc kyø thaàn dieäu khieán cho Moäc Uyeån Thanh leï tay theá naøo cuõng khoâng ñaùnh truùng. Moäc Uyeån Thanh laïi caøng caêm töùc söïc nghó ra moät keá, giaû vôø keâu "oái chao", ngaõ laên xuoáng ñaát. Ñoaøn Döï thaát kinh hoûi: -Em laøm sao theá? Chaøng cuùi xuoáng, thoø tay ra oâm naøng daäy. Taám thaân meàm maïi Moäc Uyeån Thanh naèm goïn trong loøng chaøng. Naøng ñöa tay traùi ra oâm coå chaøng, ghì chaët laáy, vöøa cöôøi vöøa hoûi: Coøn troán ñöôïc nöõa thoâi? tay phaûi taùt moät caùi vaøo maù chaøng thaät maïnh. Ñoaøn Döï nhòn ñau chæ keâu ñöôïc moät tieáng "trôøi ôi", roài ñoät nhieân nhieät khí ôû huyeät ñan ñieàn laøm noùng röïc caû ngöôøi, soùng tình noåi leân cuoàn cuoàn, khoâng theå daèn loøng ñöôïc. Moäc Uyeån Thanh ñuùng vôùi ngoaïi hieäu Höông döôïc xoa, tieát ra moät muøi thôm laøm cho ngöôøi ngöûi thaáy phaûi meâ maån taâm thaàn. Luùc ñoù Ñoaøn Döï laïi ñang oâm naøng, tay chaïm vaøo da thòt eâm dòu, gôïi cho chaøng moät khoaùi caûm ñeâ meâ, da deû muøi höông ñöa leân töøng côn caøng laøm cho trí khoân meâ loaïn, chaøng cuùi xuoáng hoân naøng thaät ñaäm. Caùi hoân laøm cho toaøn thaân Moäc Uyeån Thanh raïo röïc, meàm nhuõn. Ñoaøn Döï oâm naøng laïi ñaët leân giöôøng, ñöa tay ra côûi khuy aùo naøng. Moäc Uyeån Thanh kheõ nhaéc: -Chaøng laø anh ruoät toâi. Ñoaøn Döï tuy ñang meâ maån taâm thaàn nhöng caâu noùi cuûa Moäc Uyeån Thanh chaúng khaùc tieáng seùt noå giöõa luùc trôøi quang maây taïnh, chaøng giaät mình buoâng naøng ra, hai tay vung leân töï taùt hai beân maù mình boâm boáp maáy caùi. Vöøa taùt vöøa töï maéng "Ñoà choù cheát! Ñoà choù cheát!". Moäc Uyeån Thanh nhìn thaáy hai maét Ñoaøn Döï ñoû nhö maùu, loeù ra nhöõng tia saùng khaùc thöôøng, da thòt treân maët giaät leân töøng côn, loã muõi maáp maùy, caû kinh noùi: -Nguy roài! Ñoaøn lang ôi! Trong thöùc aên quaû coù thuoác ñoäc. Ta maéc löøa hoï roài. Toaøn thaân Ñoaøn Döï phaùt nhieät chaúng khaùc gì ngoài trong loàng boán beà ñoát löûa. Chôït nghe Moäc Uyeån Thanh noùi aên phaûi thuoác ñoäc, trong buïng laïi möøng laåm baåm: 272 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung "öø coù theá chöù, ta bò thuoác ñoäc laøm loaïn trí ñeán noãi toan cuøng Thanh muoäi laøm troø ñoài baïi thì uoång maát bao coâng trình ñoïc saùch thaùnh hieàn, thieáu chuùt nöõa chaúng khaùc chi loaøi caàm thuù". Moãi luùc ngöôøi chaøng moät noùng theâm, khoâng theå chòu ñöôïc, chaøng phaûi côûi boû heát quaàn aùo daøi ra, chæ ñeå moät chieác quaàn ñuøi. Chaøng tænh taùo ñöôïc moät laùt, roài ñaâu laïi hoaøn ñaáy, phaûi kieàm cheá con lôïn loøng moät caùch mieãn cöôõng. Moäc Uyeån Thanh ngöôøi cuõng noùng ran, khoâng theå nhòn ñöôïc, côûi boû aùo xieâm ngoaøi ra. Ñoaøn Döï voäi la leân: -Thanh em! Ñöøng côûi theâm nöõa! Ngoài döïa vaøo vaùch ñaõ cho ñôõ noùng. Hai ngöôøi ngoài töïa löng vaøo vaùch ñaù nhöng chaát thuoác ñoäc moãi luùc moät kích thích theâm. Sau löng tuy maùt ñöôïc moät chuùt nhöng töø ñaàu, maët, ngöïc, buïng, chaân tay choã naøo cuõng noùng nhö löûa ñoát. Ñoaøn Döï thaáy Moäc Uyeån Thanh hai maù ñoû hoàng, nhan saéc laïi caøng dieãm leä, ñoâi maét quyeán ruõ öôùt röôït nhö muoán nhaûy xoå vaøo loøng chaøng. Chaøng nghó thaàm: luùc naøy mình coøn quyeát taâm coá choáng laïi chaát thuoác ñoäc nhöng nhaân löïc coù haïn, neáu roài ñaây khoâng choáng noåi nöõa, gaây ra haønh vi daâm loaïn, laøm maát heát thanh danh hoï Ñoaøn thì tieáng xaáu ñoù muoân ñôøi khoâng röûa saïch. Chaøng beøn baûo Moäc Uyeån Thanh: -Hieàn muoäi cho anh moät muõi teân ñoäc. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Ñeå laøm gì? Ñaùp: -Ñeå khi anh khoâng choáng noåi laïi söùc thuoác quaù maõnh lieät thì anh töï töû ñi cho roài, khoûi laøm haïi ñeán ñôøi em. Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Toâi khoâng cho. Ñoaøn Döï noùi: -Thanh em ôi! Anh caàu khaån em moät vieäc. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Vieäc gì Chaøng ñaùp: -Heã anh ñöa tay ra sôø vaøo mình em thì em baén cheát anh nghe! Moäc Uyeån Thanh noùi: -Toâi khoâng nghe. Ñoaøn Döï naên næ: -Anh caàu khaån em vieäc naøy vì danh döï cuûa hoï Ñoaøn ñaõ maáy traêm naêm nay khoâng theå ñeå anh moät luùc phaù tan. Neáu khoâng theá thì sau naøy anh cheát xuoáng coøn maët muõi naøo troâng thaáy toå tieân nöõa? 273 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baát thình lình beân ngoaøi thaïch thaát coù tieáng ngöôøi noùi: -Hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù chuùng bay töû teá laém ñaáy? Ngoaøi moàn nhaân nghóa, trong buïng saøi lang, coøn töôûng danh giaù laém sao? Ñoaøn Döï caû giaän noùi: -Mi laø ai maø daùm noùi laùo? Moäc Uyeån Thanh kheõ baûo chaøng: laõo chính laø "Thanh baøo khaùch". Laïi thaáy Thanh baøo khaùch noùi tieáp: -Moäc coâ nöông! Ta laøm theo nguyeän voïng cuûa coâ ñoù, coâ baûo anh coâ bieán thaønh choàng coâ ñi! Ta ñaõ höùa laø quyeát taâm laøm cho neân vieäc. Moäc Uyeån Thanh caû giaän noùi: -Mi duøng thuoác ñoäc haïi ngöôøi, coù aên thua gì ñeán ñieàu ta yeâu caàu mi ñaâu? Thanh baøo khaùch noùi: -Trong ñóa thòt quay ta troän khaù nhieàu "Hoaø hôïp aâm döông taùn" vaøo ñoù. Ngöôøi naøo aên phaûi, neáu khoâng cho aâm döông hoaø hôïp vôùi nhau, laøm ñoâi vôï choàng thì chaát thuoác moãi ngaøy moät phaùt taùc cöïc kyø traàm troïng, chæ trong taùm ngaøy laø cuøng da thòt seõ nöùt toaùc ra, thaát khieáu seõ chaûy maùu ra maø cheát. Duø caùc ngöôi coù baûn laõnh nhö Ñaïi La Kim Tieân cuõng khoâng choáng noåi ñaâu. Ñoaøn Döï caêm hôøn noùi: -Ta vôùi mi voán khoâng thuø oaùn sao mi laïi thi haønh keá ñoäc naøy haïi ta? Mi muoán cho Ñoaøn moã khoâng coøn maët muõi naøo troâng thaáy ngöôøi ñôøi nöõa. Cuøng laøm cho baù phuï vaø gia gia ta ñem ñieàu oâ nhuïc chung thaân ö? Naøy naøy ta baûo, khoâng ñöôïc ñaâu, duø ta phaûi cheát khoå cheát sôû cuõng ñaønh, chaúng khi naøo ta chòu laøm vieäc nhô nhuoác ñaâu. Thanh baøo khaùch noùi: -Ñaõ hay raèng rieâng ta vôùi mi khoâng coù thuø oaùn gì nhöng toå toâng hoï Ñoaøn nhaø mi vôùi ta coù moät moái thuø saâu töïa bieån. Ta quyeát laøm cho hai gaõ tieåu töû Ñoaøn Chính Minh vaø Ñoaøn Chính Thuaàn phaûi suoát ñôøi oâ nhuïc, khoâng daùm nhìn maët ngöôøi ñôøi nöõa môùi haû loøng caêm phaãn cuûa ta. Laõo noùi coù veû ñaéc chí laém nhöng vì moâi mieäng khoâng cöû ñoäng ñöôïc, neân khoâng baät leân tieáng cöôøi. Ñoaøn Döï muoán cuøng laõo tranh luaän nöõa nhöng vöøa lieác maét nhìn thaáy Moäc Uyeån Thanh chaúng khaùc gì ñoaù phuø dung môùi nôû hay ñoaù haûi ñöôøng ñang say söa trong tröôøng xuaân moäng, traùi tim chaøng rung ñoäng raïo röïc, töïa hoà muoán nhaûy ra ngoaøi, trong ñaàu oùc chaøng suy tính raát nhieàu: "Moäc Uyeån Thanh ñaõ cuøng ta ñính öôùc duyeân baøi, neáu ñoâi ta khoâng ñöôïc trôû veà nöôùc Ñaïi lyù thì ñaâu coù baät ra caùi chuyeän laø anh em ruoät thòt. Ñaây chæ laø oan traùi ñôøi xöa coù lieân quan gì ñeán mình?". Nghó tôùi ñaây chaøng run run ñöùng daäy, boãng thaáy Moäc Uyeån Thanh cuõng vòn töôøng ñang töø töø ñöùng leân. Ñoät nhieân trong loøng chaøng döôøng nhö coù 274 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung luoàng ñieän chieáu vaøo, chaøng laïi nghó: "Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Ñoaøn Döï hôõi Ñoaøn Döï, ñieåm toái haäu cuûa con ngöôøi khaùc loaøi caàm thuù laø ôû choã naøy. Nghó sai moät ly, seånh chaân moät böôùc, khoâng nhöõng thanh danh mình bò tan vôõ maø coøn ñaåy caû baù phuï cuøng gia gia vaøo voøng oâ nhuïc suoát ñôøi". Nghó vaäy chaøng caát tieáng goïi to: -Uyeån Thanh em ôi! Anh laø ñaïi ca, em laø tieåu muoäi ñoù. Em coù bieát khoâng, em ñaõ hieåu kinh Dòch chöa? Moäc Uyeån Thanh coøn ñang mô moäng, nghe chaøng hoûi, lieàn ñaùp: -Toâi khoâng hieåu kinh Dòch laø gì heát. Ñoaøn Döï noùi: -Neáu vaäy ñeå anh daäy cho. Kinh Dòch yù nghóa xaâu xa laém, em phaûi laéng tai nghe môùi hieåu ñöôïc. -------------------------oOo------------------------- 275 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2