Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 18

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

177
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 18

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM NGÖÏ GIAÙ THAÂN CHINH Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Em hoïc caùi ñoù laøm chi? Ñoaøn Döï ñaùp: -Bieát ñaâu chaû ñöôïc vieäc cho mình. Coù khi nhôø ñoù maø ta thoaùt khoûi choán lao lung naøy cuõng neân. Nguyeân Ñoaøn Döï thaáy soùng duïc ñaõ noåi leân ñeán toät ñoä, thaät khoù maø giöõ ñöôïc cho khoûi loaøi caàm thuù, chaúng khaùc gì ngaøn caân treo ñaàu sôïi toùc. Nöøu Moäc Uyeån Thanh nhaûy xoå vaøo quyeán duõ thì khoâng theå naøo coøn nín nhòn ñöôïc nöõa. Neân Ñoaøn Döï baøy ra troø daïy hoïc ñeå chuyeân taâm tri yù vaøo vieäc khaùc, khoâng nghó ñeán tình duïc nöõa. Theá roài chaøng giaûng thao thao baát tuyeät: Naøo Thaùi cöïc, naøo Löôõng Nghi, naøo Töù Töôïng, naøo Baùt Quaùi. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Em nghe chaùn tai laém, chaún g hieåu gì heát. Ñoaøn Lang! Chaøng laïi ñaây! Em coù chuyeän noùi cuøng chaøng. . Ñoaøn Döï laïi ngaét lôøi: -Em queân roài sao? Anh laø anh kia maø!Phaûi goïi anh laø ñaïi ca, chôù keâu baèng Ñoaøn lang laø loãi ñaïo. Roài chaøng tieáp tuïc ñem Baùt Quaùi ra giaûng: Caøo tam lieân, Khoân luïc ñoaïn, Chín ngöôùng vu, Caân phuùc uyeån. Ly trung hö, Khaûm trung maõo, Ton thöôïng khuyeát, Ñoaøi haï ñoaïn. Moäc Uyeån Thanh raát thoâng minh, nhaåm qua moät löôït thuoäc loøng ngay, song naøng khoâng hieåu gì, ngô ngaån hoûi chaøng: -Sao laïi coù caû baùt côm cheùn nöôùc vaøo ñaây nghóa laø gì? Ñoaøn Döï ñaùp: -Cheùn ngöûa, baùt uùp môùi chæ laø töôïng hình maáy queû maø thoâi. Em neân nhôù raèng 8 queû naøy yù nghóa raát saâu roäng, bao haøm caû trôøi ñaáy muoân vaät. Neáu laáy gia ñình maø noùi thì queû Caøn töôïng tröng cho ngöôøi cha. Queû Khoân töôïng tröng cho ngöôøi meï. Queû Chaán laø con trai caû, queû Toán laø con gaùi lôùn. Nhö anh em ta ñay:anh thuoäc queû Chaán, em thuoäc queû Toán. Moäc Uyeån Thanh veânh maët ngaét lôøi: -Khoâng phaûi, chaøng laø queû Chaán, em laø queû Khoân. Hai ngöôøi keát nghóa phu theâ , sinh con ñeû caùi. . 276 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï thaáy naøng aên noùi ra chieàu chôùt nhaû thì giaät mình kinh haõi noùi: -Uyeån Thanh em!Ñöøng nghó vaån vô nöõa!Haõy tieáp tuïc nghe lôøi anh daïy ñaây! Moäc Uyeån Thanh noùi: -Chaøng, chaøng ngoài xích laïi beân em, em môùi nghe ñöôïc. Boãng beân ngoaøi coù tieáng laõo aùo xanh reo leân: -Hay laém!Hay laém!Neáu hai ñöùa mi neân vôï choàng, sinh con ñeû caùi, ta seõ buoâng tha ra khoûi nhaø tuø naøy. Chaúng nhöõng buoâng tha maø thoâi, ta coøn daïy cho vôï choàng mi nhöõng moân voõ ngheä tuyeät luaân ñeå doïc ngang trôøi roäng vaãy vuøng bieån khôi nöõa. Ñoaøn Döï caû giaän lôùn tieáng ñaùp voïng ra: -Naøy naøy ta baûo!Neáu ñeán böôùc ñöôøng cuøng ta seõ ñaäp ñaàu vaøo vaùch ñaù naøy töï töû. Mi neân nhôù raèng:Doøng doõi hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ta thaø cheát chôù khoâng chòu nhuïc. Mi ñöøng hoøng haõm ta vaøo ñöôøng toäi loãi ñeå maø röûa haän. Laõo aùo xanh noùi: -Duø mi soáng hay cheát ta cuõng maëc xaùc. Coù ñieàu boïn mi maø cheát thì ta seõ loät traàn nhö nhoäng caû hai ñöùa roài thích chöõ vaøo maët:"Ñaây laø hai ñöùa con Ñoaøn Chính Thuaàn ñang thoâng gian bò ngöôøi baét gaëp xaáu hoå töï saùt"Ta coøn tìm caùch öôùp xaùc chuùng bay ñem ñi beâu taïi caùc ñoâ thò lôùn nhö Bieän Döông, Laïc Döông, Haøng Chaâu, Quaûng Chaâu. Ñoaøn Döï caêm töùc ñeán cöïc ñieåm, theùt leân: -Hoï Ñoaøn ta coù ñieàu chi taøn nhaãn vôùi mi maø mi traû thuø moät caùc h hieåm ñoäc, daõ man theá? Laõo aùo xanh ñaùp: -Coâng vieäc cuûa ta haø taát phaûi noùi cho thaèng ranh con chöa raùo maùu ñaàu nhö mi nghe. Döùt lôøi beân ngoaøi laïi im laëng nhö tôø. Coù leõ laõo laïi vöôït böùc töôøng caây ñi roài. Ñoaøn Döï bieát raèng neáu chaøng coøn noùi vôùi Moäc Uyeån Thanh nöõa caøng theâm nguy hieåm, lieàn ngoài quay maët vaøo töôøng oân laïi nhöõng ñieàu phöùc taïp trong pheùp Laêng Ba Vi Boä. Chaøng ngaây ngaát hoài laâu chôït nhôù ñeán pho töôïng Ngoïc Myõ Nhaân trong thaïnh ñoäng, so vôùi Moäc Uyeån Thanh coøn kieàu dieãm hôn nhieàu roài töï nhuû:Neáu mình coù laáy vôï phaûi keùn ngöôøi ñeïp nhö "Thaàn tieân nöông töû" môùi khoâng uoång phí moät ñôøi. Ñang luùc mô maøng chaøng quay ñaàu nhìn veà phía Moäc Uyeån Thanh thì hoa maét leân, töø dung nhan cho ñeán phuïc söùc, naøng ñaõ bieán thaønh pho töôïng baát giaùc chaøng la leân: -Thaàn tieân nöông töû ôi!Toâi ñang ñau khoå ñeán cuøng cöïc, Nöông töû cöùu toâi vôùi! Noùi xong chaøng quyø moïp xuoáng ñaát, oâm laáy chaân Moäc Uyeån Thanh. Boãng beân ngoaøi coù tieáng goïi: 277 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñaõ ñeán giôø aên toái roài ñaáy. Moät caây neán ñoû thaép saün ñöa qua loã hoång vaøo. Roài laïi thaáy ngöôøi ñoù vöøa cöôøi vöøa noùi: "Mau ra maø ñoùn laáy, nay laø ñeâm ñoäng phoøng hoa chuùc cuûa caùc ngöôi chaúng nheõ laïi khoâng coù ñuoác hoa? " Ñoaøn Döï caû kinh ñöùng daäy. Döôùi aùnh saùng, chaøng nhìn roõ Moäc Uyeån Thanh maét gôïn soùng tình, ngöôøi ñeïp loà loä, khoâng buùt naøo taû xieát, lieàn taét phuït caây neán ñi vaø quaùt to leân : -Trong côm coù chaát ñoäc, ta khoâng aên ñaâu, mi ñem veà ñi! Ngöôøi ñoù cöôøi noùi voïng vaøo: -Ñaèng naøo coâ caäu cuõng ñaõ truùng ñoäc, phaân laïng ñuû roài. Nay coøn cho theâm laøm gì? Noùi roài y cöù ñöa côm vaøo, Ñoaøn Döï ñoùn laáy ñeå leân baøn, nhuû thaàm: Con ngöôøi ta cheát laø heát chuyeän. Chaúng baän taâm ñeán tieáng thò phi laøm quaùi gì nöõa!Song chaøng laïi nghó: Song thaân cuøng baù phuï ta thöông ta bieát chöøng naøo?Leõ naøo ta ñeå tieáng xaáu cho thieân haï móa mai doøng hoï Ñoaøn? Boãng thaáy Moäc Uyeån Thanh la leân: Ñoaøn Lang ôi!Em ñaønh duøng teân ñoäc töï saùt ñeû khoûi di haïi cho chaøng. Ñoaøn Döï voäi keâu leân:Haõy khoan!Ñaèng naøo anh em mình cuõng cheát roài. Con ngöôøi ñoäc aùc kia quyeát khoâng chòu buoâng tha nöõa ñaâu. So vôùi Dieäp nhò nöông huùt maùu treû con, cuøng Nam Haûi Ngaïc Thaàn aên tim ngöôøi, thì laõo naøy coøn hieåm ñoäc hôn nhieàu. Nhöng khoâng hieåu laõo laø ai? Boãng thaáy beân ngoaøi laõo aùo xanh leân tieáng ñaùp lai: -Thaèng loûi con noùi phaûi ñoù!Laõo phu ñaây ñöùng ñaàu boïn töù aùc. aùc Quaùn Maõn Doanh laø ta ñaây. Ñaây nhaéc laïi:trong phuû Traán Nam Vöông, Thieän Xieån Hoãu, Cao Thaêng Thaùi trôû vaøo baùo: vôï choàng Chung Vaïn Cöøu cuøng Taàn Hoàng Mieân ñaõ ñi xa roài. Traán Nam vöông phi laø Thö Baïch Phuïng vì thöông con noùng ruoät hoûi Baûo Ñònh Ñeá: -Taâu hoaøng huynh, hang Vaïn Kieáp ôû taän ñaâu? Hoaøng huynh coù bieát khoâng? Baûo Ñònh Ñeá Ñoaøn Chính Minh ñaùp: -Hang Vaïn Kieáp ö? Caùi teân naøy nay ta môùi nghe laø moät. Nhöng chaéc caùch nöôùc Ñaïi Lyù ta chaèng xa maáy. Thö Baïch Phuïng noùi: -Cöù nhö lôøi Chung Vaïn Cöøu thì döôøng nhö nôi naøy bí maät khoù loøng tìm ra ñöôïc. Thaèng Döï loït vaøo tay chuùng laâu taát. . Baûo Ñònh Ñeá ngaét lôøi: -Y tröôùc nay chæ ñöôïc nuoâng chieàu chöa hieåu loøng ngöôøi ñoäc aùc, ñeå y chòu ñöïng gian nan cho traûi muûi ñôøi. AÂu cuõng laø moät dòp reøn luyeän cho y, nhö theá cuõng hay. Thö Baïch Phuïng tuy trong daï boàn choàn nhöng cuõng khoâng daùm noùi gì theâm nöõa. 278 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baûo Ñònh Ñeá quay sang baûo Ñoaøn Chính Thuaàn: -Hieàn ñeä ñem röôïu ra ñaây ñeå khao thöôûng anh em. -Ñoaøn Chính Thuaàn vaâng meänh truyeàn xuoáng gia nhaân. Laùt sau moät böõa tieäc lôùn baøy ra. Baûo Ñònh Ñeá cuõng ngoài vaøo aên uoáng. Tuy nhaø vua laø baäc chí toân, nhöng chæ truyeàn cho quaàn thaàn thuû leã ôû trieàu ñình maø thoâi, coøn ngoaøi ra Ngaøi khoâng caâu neä. Vì theá maø vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng Cao Thaêng Thaùi cuõng ngoài chung baøn vôùi nhaø vua. Trong khi aên tieäc, nhaø vua tuyeät nhieân khoâng ñat ñoänh gì ñeán chuyeän gia ñình. Trôøi gaàn saùng, thò veä vaøo baùo: -Coù quan Tö khoâng hoï Ba xin vaøo baùi kieán Hoaøng Thöôïng. Ñoaøn Chính Minh truyeàn cho vaøo. Böùc reøm vöøa veùn leân, moät ngöôøi maët ñen vöøa thaáp vöøa luøn tieán vaøo cuùi ñaàu tröôùc Baûo Ñònh Ñeá taâu: -Thaàn khaûi taáu Hoaøng Thöôïng. Ñöôøng ñi sang qua caàu saét Thieän nhaân ñoä, ñeán khu nghóa ñòa choã coù ngoâi moä lôùn, ñoù laø cöûa vaøo ñoäng. Thö Baïch Phuïng caû möøng noùi: -Toâi bieát tröôùc, moät khi Ba Tö Khoâng ñaõ ra ñi thì saøo huyeät beân ñòch ôû ñaâu maø tìm khoâng ra? Ngöôøi maët ñen hôi nghieâng mình noùi: -Vöông phi quaù khen, Ba Thieân Thaïch naøy thöïc laáy laøm xaáu hoå. Ngöôøi maët ñen laø Ba Thieân Thaïch, tuy hình thuø coå quaùi, nhöng laø moät nhaân vaät raát tinh teá maãn caùn. OÂng töøng laäp ñöôïc nhieàu coâng lao cho nhaø vua, hieän laøm chöùc Tö khoâng nöôùc Ñaïi Lyù. Trong trieàu lôùn nhaát coù ba chöùc:Tö ñoà, Tö maõ vaø Tö khoâng goïi laø Tam Coâng. Ba Thieân Thaïch voõ coâng traùc tuyeät, ñaëc bieät nhaát laø moân khinh coâng. Ba Thieân Thaïch vaâng meänh Baûo Ñònh Ñeá ñi do thaùm truï sôû ñòch. Ba ngaàm theo chaân hoï, quaû nhieân tìm ñöôïc ñeán hang Vaïn Kieáp. Baûo Ñònh Ñeá phaùn: -Thieân Thaïch, ngöôi ngoài xuoáng aên thaät no ñi, roài chuùng ra leân ñöôøng nghe. Ba Thieân Thaïch voán bieát tính nhaø vua, khoâng öa ngöôøi ta quî luî laïy luïc. Ñoái vôùi thaàn töû Ngaøi raát thöông yeâu vaø xöng hoâ theo kieåu anh em beø baïn. Neáu mình toû ra quaù khuùm nuùm thì laøm cho ngaøi khoù chòu, neân Ba chæ "xin vaâng" moät tieáng roài böng côm aên lieàn. Ba khoâng uoáng röôïu nhöng aên khoeû laém, aên nhö roàng cuoán, chæ loaùng ñaõ heát taùm baùt côm lôùn. Ñoaøn Chính Thuaàn, Cao Thaêng Thaùi chôi thaân voùi Ba ñaõ laâu, neân khoâng laáy theá laøm laï. Ba Thieân Thaïc aên xong ñöùng leân, laáy tay aùo lau mieäng roài taâu: -Tieåu thaàn xin daãn ñöôøng! 279 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Döùt lôøi ñi ra luoân, Baûo Ñònh Ñeá, vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn, Cao Thaêng Thaùi noái goùt theo sau. Ra khoûi phuû Traán Nam Vöông, ñaõ thaáy boïn Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc giaét ngöïa chôø saün. Ngoaøi ra coøn hôn möôøi teân tuyø toøng ñeå mang khí giôùi cho nhaø vua. Neân bieát raèng hoï Ñoaøn nguyeân laø doøng doõi nhaø ñaïi gia trong phaùi Voõ laâm ôû Trung Nguyeân, sau laáy ñöôïc nöôùc Ñaïi Lyù, traûi hôn traêm naêm nay vaãn giöõ neàn neáp toå tieân. Anh em Ñoaøn Chính Minh, Ñoaøn Chính Thuaàn tuy giaøu sang raát möïc, maø thöôøng vaãn aên baän theo kieåu bình daân ra ngoaøi. Ñaõ laø ngöôøi trong voõ laâm thì baát luaän laø tìm ñeán baùo thuø hay ñeán thaêm hoûi nhaø vua cuõng tieáp ñaõi theo leà loái nhaø voõ, chôù khoâng yû theá khinh ngöôøi bao giôø. Neân böõa nay nhaø vua ngöï giaù thaân chinh boïn tuyø toøng, töø quan Tö khoâng trôû xuoáng, khoâng ai bò baän roän haïch saùch. Thö Baïch Phuïng thaáy trong ñaùm thuû haï Ba Thieân Thaïch coù ñeán baûy taùm teân mang cuoác xeûng ñi theo, thì baät cöôøi hoûi: -Chuùng ta ñi khai quaät baûo taøng hay sao ñaây? Ba Thieân Thaïch ñaùp: -Thöa Vöông Phi!Baûo taøng thì khoâng coù, nhöng ñi quaät moà maû. Ñoaøn ngöôøi cöôõi ngöïa toát, chaïy leï nhö gioù, chöa ñeán tröa ñaõ tôùi nghóa ñòa ngoaøi hang Vaïn Kieáp, Ba Thieân Thaïch quay veà meù taû ñi ñeán ngoâi moä thöù baûy hoâ: -Quaät ngoâi moä naøy leân cho ta. Boïn tuyø toøng Ba ñeàu laø nhöõng teân löïc löôõng khoeû maïnh, laäp töùc naøo xeûng naøo cuoác boå xuoáng. Baûo Ñònh Ñeá troâng thaáy taám moä chæ khaéc roõ " Vaïn cöøu Ñoaøn chi moä" baät cöôøi noùi: -Chuû nhaân hang Vaïn kieáp thuø oaùn nhaø ta ñeán theá ö? Thaùi Taân Khaùch, Tieâu Ñoác Thaønh vaùc buùa ñaäp "choaûng choaûng" phaù taám bia vôõ tan taønh chæ ñeå nguyeân veïn chöõ Ñoaøn. Luùc ñoù caùc ngöôøi khaùc cuõng ñaõ ñaøo heát nöûa ngoâi moä, cöûa hang ñaõ loä ra. Tieâu Ñoác Thaønh chui vaøo tröôùc, duøng buùa ñaäp tan coã quan taøi beân trong, boán gaõ Ngö, Tieàu , Canh, Ñoäc ñi tröôùc, roài ñeán Ba Thieân Thaïch, Cao Thaêng Thaùi, sau nöõa laø vôï choàng Traán Nam Vöông, Baûo Ñònh Ñeá ñi sau cuøng. Ñoaøn ngöôøi vaøo trong hang Vaïn Kieáp chæ thaáy boán beà im laëng nhö tôø, khoâng ai ra ngheânh tieáp. Ba Thieân Thaïch vaãn giöõ leà loái khaùch giang hoà, tay caàm danh thieáp cuûa hai anh em Ñoaøn Chính Minh, Ñoaøn Chính Thuaàn , raûo böôùc ñi thaúng vaøo tröôùc nhaø khaùch caát tieáng goïi : -Coù hai anh em hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù tôùi hoäi dieän Chung Ñoäng chuùa. Tieáng hoâ vöøa döùt töø trong buïi caây meù taû chaïy vuït ra moät boùng ngöôøi cao leâu ngheâu, toan moùc laáy danh thieáp ôû trong tay Ba Thieân Thaïch nhanh nhö chôùp, Ba Thieân Thaïch öùng bieán mau leï voâ cuøng, traùnh qua beân phaûi ba böôùc quaùt hoûi: 280 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Toân giaù laø ai? Ngöôøi ñoù chính laø Cuøng Hung Cöïc AÙc Vaân Trung Haïc, gaõ moùc khoâng truùng laïi nhaûy xoå tôùi Ba Thieân Thaïch. Ba Thieân Thaïch khinh coâng tuyeät cao, muoán thöû thaùch xem taøi ngheä cuûa Vaân ñeán möùc naøo, lieàn tieán veà phía tröôùc ba böôùc. Vaân Trung Haïc cuõng röôït theo ba böôùc. Theá roài moät ngöôøi thaáp luûn thuûn, moät gaõ cao leânh kheânh ñuoåi nhau. Thoaùng moät caùi ñaõ chaïy ba voøng. Vaân Trung Haïc böôùc daøi chaïy nhanh nhöng Ba Thieân Thaïch cuõng nhaûy leï dò thöôøng. Hai ngöôøi chaïy voøng troøn chæ caùch nhau coù vaøi ba thöôùc, khieán ngöôøi xem khoâng roõ laø Vaân Trung Haïc ñuoåi Ba Thieân Thaïch hay Ba Thieân Thaïch ñuoåi Vaân Trung Haïc. Ruùt cuïc Vaân Trung Haïc khoâng ñuoåi theo kòp Ba Thieân Thaïch maø Ba Thieân Thaïch cuõng khoâng theå thoaùt chaïy ñöôïc Vaân Trung Haïc. Khing coâng cuûa hai ngöôøi naøy thaät laø thieân haï voâ song. Boãng nghe moät tieáng keït, caùnh cöûa môû toang, Chung Vaïn Cöøu ôû trong nhaø chaïy ra. Ba Thieân Thaïch vaãn khoâng döøng böôùc, ngaàm vaän noäi coâng, tay phaûi tung ra moät caùi. Taám danh thieáp bay thaúng tôùi tröôùc maët Chung Vaïn Cöøu. Neân nhôù raèng taám thieáp chæ laø maûnh giaáy vöøa nheï vöøa meàm, ngay luùc bình tónh neùm ra cho truùng choå cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Vaäy maø ñang luùc chaïy nhanh nhö gioù, neáu Ba Thieân Thaïch khoâng coù noäi löïc phi thöôøng thì khoâng taøi naøo neùm truùng ñöôïc. Chung Vaïn Cöøu giô tay baét taám danh thieáp, caû giaän hoûi: -Hoï Ñoaøn ñaõ ñeán thaêm baùi ta, sao khoâng giöõ luaät leä giang hoà, daùm phaù huyû cô quan ngoaøi cöûa ñoäng cuûa ta? Phuû tieân Ñieáu Laêng Thieân Lyù ñaùp: -Hoaøng thöôïng laø ngoâi chí toân, coù lyù ñaâu laïi chui qua chieác quan taøi cuûa ngöôi maø vaøo. Thö Baïch Phuïng soát ruoät vì con, khoâng nhò ñöôïc nöõa hoûi ngay: -Caùc ngöôi giaáu con ta ñaâu? Moät ngöôøi ñaøn baø ñöùng sau Chung Vaïn Cöøu chaïy vuït ra ñaùp: -Mi ñeán treå moät chuùt, boïn ta ñaõ moi gan thaèng loõi hoï Ñoaøn cho choù aên roài. Hai tay naøng caàm hai löôõi dao nhoû nhö laù lieãu loeù ra aùnh saùng xanh leø, chính laø caëp Tu la ñao ñaõ laøm cho bao nhieâu khaùch giang hoà phaûi khieáp vía. Hai ngöôøi ñaøn baø naøy tröôùc ñaây möôøi taùm naêm ñaõ vì ghen tuoâng maø keát moái thaâm thuø. Thö Baïch Phuïng bieát Taàn Hoàng Mieân noùi doái, tuy nhieân caâu noùi aùc mieäng ñoù ñoái vôùi ñöùa con yeân quyù ñoäc nhaát cuûa baø laøm cho baø caêm giaän. Thuø cuõ haän môùi boác leân khaùc naøo löûa chaùy ñoå daàu theâm boác leân nguøn nguït, baø laïnh luøng xæ vaû. 281 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta hoûi Chung ñoäng chuùa, chöa ai theøm noùi vôùi quaân ñeâ tieän, sao maø khoâng bieát nhuïc? Taàn Hoâng Mieân nhanh nhö chôùp, giô song ñao leân, laên xaû vaøo cheùm lieàn theo theá "Thaäp Töï chöôùc" moät theá tuyeät kyõ cuûa naøng, ñaõ laøm maát maïng bao nhieâu giang hoà haûo haùn. Thö Baïch Phuïng cuõng tung caây phaát traàn gaït ñi, ñuoâi phaát traàn nhaém phía sau löng Taàn Hoâng Mieân chuïp xuoáng. Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy vaäy raát laø buoàn phieàn, Moät naøng laø vôï chaùnh, moät beân laø ngöôøi tình cuõ, hai beân ñeàu duøng theá ñaùnh trín maïng choïi nhau. Baát luaän beân naøo bò haïi , oâng cuõng aân haän suoát ñôøi, lieàn quaùt to leân ñeå can ngaên : -Haõy khoan ñaõ naøo! Roài oâng xem vaøo giöõa ñöa tröôøng kieám gaït caû hai beân ra. Chung Vaïn Cöøu vöøa troâng thaáy Ñoaøn Chính Thuaàn, löûa giaän böøng böøng , tay caàm ñaïi hoaøn ñao baät leân tieùng "loaûng xoaûng" nhaèm Ñoaøn Chính Thuaàn cheùm tôùi. Laêng Thieân Lyù böôùc ra noùi: -Baát taát Vöông gia phaûi ra tay, ñeå tieåu nhaân ñoái ñòch vôùi haén. Gaõ tung caàn caâu ra vuït xuoáng ñaàu Chung Vaïn Cöøu Chung Vaïn Cöøu cöôøi noùi: -Ta bieát maø!Hoï Ñoaøn toaøn laø moät luõ hö danh chæ caäy nhieàu ngöôøi. Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng cöôøi noùi: -Thieân Lyù traùnh ra, ta muoán xem voõ coâng cuûa Chung ñoäng chuùa. Döùt lôøi höôi tröôøng kieám leân gaït caàn caâu Thieân Lyù ra beân, thuaän ñaø lia xuoáng soáng thanh ñaïi hoaøn ñoai ñeå hôùt ngoùn tay Chung Vaïn Cöøu. Chung vaïn Cöøu caû kinh laåm baåm:Kieám phaùp thaèng cha hoï Ñoaøn naøy gheâ thaät. Haén phaûi deïp côn phaãn noä, caàm ngang thanh ñao ñeå giöõ theá thuû. Tuy haén tính noùng nhö löûa, nhöng khi gaëp ñòch thuû lôïi haïi haén khoâng daùm noâng noåi khinh xuaát. Baûo Ñònh Ñeá giuïc Laêng Thieân Lyù: -Caùc ngöôi ñi luïc tìm xem chuùng giaáu Ñoaøn Döï ôû ñaâu? Laêng Thieân Lyù vaâng meänh, roài caû boán gaõ Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc ñi thaúng vaøo cöûa tröôùc. Tieâu Ñoác Thaønh vöøa ñaët chaân traùi leân ngöôõng cöûa , ñoät nhieân thaáy treân ñænh ñaàu maùt laïnh, roài ngöôøi boãng giaät luøi laïi. Moät löôõi ñao raát lôùn vaø cöïc moûng cheùm tôùi tröôùc maët chæ coøn caùch ñoä vaøi taác, Tieâu Ñoác Thaønh treân löng toaùt moà hoâi laïnh ngaét, nhìn kyõ xem ngöôøi ngaám ngaàm taäp kích laø ai, thì ra laø moät thieáu phuï nhan saéc xinh töôi, chính laø Voâ aùc Baát Taùc Dieäp Nhò Nöông. Thanh baûo ñao cuûa muï troâng raát kyø dò, löôõi noù thaät lôùn hình troøn vaø moûng dính, xung quanh ñeàu saéc beùn laï thöôøng. Muï caàm chuoâi baûo ñao kheõ muùa vung leân, thì 282 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung moät luoàng aùnh saùng voøng troøn loeù ra. Sau côn giaät mình, Tieâu Ñoác Thaønh ñònh thaàn laïi, quaùt to leân moät tieáng roài giô buùa leân boå xuoáng löôõi baûo ñao cuûa Dieäp Nhò Nöông luaân chuyeån khoâng ngöøng, nhöng phaûi traùnh löôõi buùa traàm troïng khoâng daùm ñeå boå truùng vaøo ñao. Tieâu Ñoác Thanh söû duïng ñuû ba möôi saùu ñöôøng khai sôn phuû phaùp vung leân boå xuoáng. Dieäp Nhò Nöông vaän aâm döông quaùi khí vaøo caâu cöôøi gioïng noùi. Chu Ñan Thaàn bieát muï aâm hieåm khoân löôøng, ñao phaùp bieán traù, sôï ñaùnh daèng dai, Tieâu Ñoác Thaønh taát bò aùm toaùn, lieàn uyeån chuyeån böôùc ra muùa quaït trôï chieán. Luùc ñoù Ba Thieân Thaïch cuøng Vaân Trung Haïc ñang ñuoåi nhau chaïy quyeän voøng troøn. Moân khinh coâng cuûa hai ngöôøi khoâng ai chòu keùm ai, vaø caû hai cuøng caûm thaáy raèng cuoäc tranh ñaáu khoâng chæ trong choác laùt maø phaân thaéng baïi ñöôïc. Ba Thieân Thaïch chaïy hôn traêm voøng ñaõ thaáy roõ haï baøn Vaân Trung Haïc:veà leï laøng thì coù thöøa, nhöng traàm troïng thì khoâng ñuû. Ba nghó thaàm chi baèng ra vöøa chaïy vöøa tìm cô hoä ñaùnh ba boán chöôûng baát ngôø, taát haén khoâng ñöùng vöõng ñöôïc. Nhöng Ba laïi tính ñem khinh coâng ra ñeå thöû thaùch, khoâng muoán duøng quyeàn cöôùc ñeå thuû thaéng. Roài gia coâng chaïy maõi. Boãng nghe tieáng oàm oàm quaùt maéng: -Maáy thaèng quyû naøy laøm gì maø aàm leân theá?Khoâng ñeå cho ngöôøi ta nguû aø?Nhöõng loaøi chuoät cheát ôû ñaâu ñeán vaäy? Ngöôøi ñoù chính laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn vöøa quaùt thaùo vöøa caàm Ngaïc chuyû tieãn haàm haàm chaïy ra. Ñieåm Thöông Noâng cuõng quaùt maéng laïi: -Chính gia gia sö phuï mi ñeán ñaây chöù coøn ai! Nam Haûi Ngaïc Thaàn quaùt hoûi: -Mi baûo ai laø gia gia sö phuï ta? Ñieåm Thöông Noâng troû Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Traán Nam vöông ñaây laø gia gia Ñoaøn coâng töû. Ñoaøn coâng töû ñaõ laø sö phuï mi, mi khoâng bieát hay sao? Nam Haûi Ngaïc Thaàn tuy laø moät keû ñoäc aùc ña ñoan, nhöng cuõng coù choã khaû thuû laø laõo ñaõ noùi ra vaãn giöõ ñuùng lôøi. Vöøa nghe Ñieåm Thöông Noâng noùi vaäy, maët laõo bieán saéc, nhöng khoâng daùm phuû nhaän, chæ maéng laïi: -Ta thôø ai laøm thaày maëc ta, vieäc gì ñeán mi? Ñieåm Thöông Noâng baät cöôøi noùi: -Sao ngöôi daùm buoâng lôøi xæ maéng boïn ta? Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi chöûi oang oang, vöøa luùc laéc vöøa giô caây ngaïc chuyû tieån leân ñaùnh xuoáng. 283 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Caây Ngaïc chuyû tieãn cuûa Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuõng ñaày nhöõng raêng saéc nhoïn, chaéng khaùc chi caây Lang nha boång. Ñieåm Thöông Noâng ñöa caây boà caøo saét môùi ñôõ ñöôïc ba ñoøn, ñaõ thaáy hai tay teâ buoát. Phuû tieân Ñieáu Laêng Thieân Lyù tung caàn caâu leân, neùm daây caâu ra, löôõi caâu nhoïn hoaét, nhaèm moùc maét Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Nam Haûi Ngaïc Thaàn töùc mình noùi: -Mi laøm troø gì theá? Laêng Thieân Lyù cöôøi ñaùp: -Laõo phuï ngoaïi hieäu Nam haûi ñieáu ñoà, chuyeân ngheà ñi caâu caù saáu. (ñaây laø Laêng Thieân Lyù muoán noùi xoû Nam Haûi Ngaïc Thaàn, vì Ngaïc thaàn nghóa laø thaàn caù saáu) Nam Haûi Ngaïc Thaàn noùi: -Mi doát nhö boø. Coù ai maø caâu ñöôïc caù saáu bao giôø?Noù chæ ñôùp moät caùi laø löôõi caâu cuûa mi gaãy naùt. Laêng Thieân Lyù noùi: -Mi thöû ñôùp ta coi. Daây caâu laïi tung ra, nhaèm mieäng Nam Haûi Ngaïc Thaàn moùc vaøo. Nam Haûi Ngaïc Thaàn lieàn tung roi ngaïc vó tieân leân quaán laáy. Roi lôùn daây caâu nhoû, Phuû tieân Ñieáu khoâng daùm ñeå cho quaán vaøo nhau, giaät maïnh caàn caâu moät caùi, daây caâu bay leân treân khoâng, thaøn h ñöôøng voøng troøn nhaèm sau gaùy Nam Haûi Ngaïc Thaàn chuïp xuoáng. Baûo Ñònh Ñeá quan saùt khaép caùc nôi tranh ñaáu, thaáy beân mình khoâng coù choã naøo laâm nguy. Chæ coù caëp Tu la ñao cuûa Taàn Hoàng Mieân laø linh ñoäng, bieán aûo khoân löôøng, löôõi ñao laïi taåm thuoác ñoäc gheâ gôùm. Thö Baïch Phuïng voõ coâng cuõng khoâng keùm suùt. Nhöng chæ e löôõi Tu la ñao queät vaøo ngöôøi moät chuùt cuõng coù theå nguy ñeán tính maïng. Nhaø vua lieàn haï leänh cho Cao Thaêng Thaùi: -Ngöôi ôû ñaây löôïc traän, neáu thaáy nguy hieåm cho Vöông phi, thì phaûi laäp töùc ñoaït laáy Tu la ñao cuûa Taàn Hoàng Mieân. Cao Thaêng Thaùi vaâng lôøi, ung dung ñöùng moät beân, hai tay chaép sau löng, ngaém maây bay treân trôøi. Tuy boán beà göôm ñao ñaùnh nhau loaûng xoaûng maø Thieän Xieån Hoãu Cao thaêng Thaùi vaãn phôùt tænh nhö khoâng thaáy gì. Baûo Ñònh Ñeá ñi raûo böôùc vaøo trong nhaø, leân tieáng goïi: -Döï con! Con ôû choã naøo? Khoâng thaáy ai thöa, nhaø vua lai vaøo cöûa phoøng beân traùi ñeå tìm Ñoaøn Döï. Ñoät nhieân moät boùng xanh leø nhö caây roi daøi ngoe nguaåy nhaèm coå Baûo Ñònh Ñeá bay tôùi. Baûo Ñònh Ñeá giaät mình nhìn kyõ laïi thì ra laø moät con raén nhoû saéc xanh, lieàn ñöa ngoùn tay ra buùng moät caùi. Da thòt con raén naøy tuy daày vaø cöùng raén laï thöôøng, vaäy 284 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung maø bò caùi buùng ñöùt laøm hai khuùc, rôùt xuoáng ñaát quaèn quaïi maáy caùi roài naèm laên ra cheát ñöù ñöø. Boãng nghe tieáng coâ gaùi la thaát thanh: -Trôøi ôi, oâng naøy ñaùnh cheát con Thanh Linh cuûa toâi roài! Baûo Ñònh Ñeá thaáy coâ beù chöøng 15, 16 tuoåi hoaûng hoát ôû phía sau cöûa chaïy ra, hoûi ngay: -Ñoaøn coâng töû ôû ñaâu? Coâ beù hoûi laïi: -OÂng kieám Ñoaøn coâng töû laøm chi? Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Ta ñeán cöùu y. Coâ beù laéc ñaàu noùi: -OÂng khoâng cöùu ñöôïc ñaâu. Coâng töû bò giam trong nhaø ñaù raát kieân coá, laïi coù ngöôøi canh giöõ ghieâm ngaët. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Chaùu cöù ñöa ta ñeán, ra ñaùnh baïi ngöôøi canh gaùc, xoâ ñaåy taøng ñaù môû cöûa cöùu y ra. Coâ gaùi vaãn laéc ñaàu noùi: -Khoâng ñöôïc ñaâu!Toâi ñöa oâng ñeán thì gia gia toâi seõ gieát toâi. Baûo Ñònh Ñeá hoûi: -Gia gia chaùu laø ai? Thieáu nöõ ñaùp: -Toâi hoï Chung, gia gia toâi laø chuû nhaân ñoäng naøy. Coâ beù naøy chính laø Chung Linh, sau khi ôû nuùi Voâ Löôïng veà, coâ vaãn ôû nhaø. Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu nghó thaàm:"Duø ta thí doå hay böùc baùch y cuõng maát caû theå thoáng. Ñoaøn Döï ñaõ ôû ñaây, theá naøo cuõng tìm ra" Nghó vaäy, nhaø Vua trôû ra kieám ngöôøi daãn ñöôøng cho mình. Nhaéc laïi chuyeän Ñoaøn Döï cuøng Moäc Uyeån Thanh ôû trong nhaø ñaù nghe Thanh Baøo Khaùch töï xöng laø ngöôøi aùc soá moät treân theá gian, ngoaïi hieäu laø aùc Quaùn Maõn Doanh thì kinh haõi voâ cuøng, trong loøng boái roái, tinh thaàn baïc nhöôïc, roài khoâng hieåu sao hai ngöôøi laïi ngoài töïa vaøo nhau. Ñoaøn Döï kheõ baûo: -Uyeån Thanh em ôi!Anh em ta maéc vaøo tay laõo naøy thì voâ phöôùc maát roài. Moäc Uyeån Thanh noùi uù ôù, thaáy maët ñoû böøng nhö löûa ñoát, lieàn ruùc ñaàu vaøo loøng Ñoaøn Döï cho ñôõ noùng. Ñoaøn Döï vuoát toùc naøng. Quaàn aùo hai ngöôøi moà hoâi ra öôùt ñaãm nhö vöøa ngaâm mình xuoáng nöôùc. Nhieät khí trong ngöôøi boác leân, muõi thôû hôi ra caøng kích thích maïnh ñoái phöông. Haõy noùi moät chaøng trai ñaày nhöïa soáng ngoài beân 285 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung coâ gaùi ñang tuoåi daäy thì, khoâng bò thuoác kíhch ñoäng, cuõng khoù beà daäp taét löûa loøng. Huoáng chi laïi bò "aâm döông hoaø hôïp taùn" thuùc ñaåy con ngöôøi vaøo voøng toäi loãi, deå khieán keû só thaúng thaén trôû neân daâm döït, ngöôøi trinh nöõ bieán thaønh coâ gaùi laúng lô. Chæ moät phut meâ muoäi thì ñeán baäc thaùnh hieàn cuõng hoùa ra caàm thuù. May maø Ñoaøn Döï tinh thaàn vaãn tænh taùo, khoâng luùc naøo queân thanh danh hoï Ñoaøn. Chaøng phaûi gaéng göôïng deïp loøng thuù duïc. aùc Quaùn Maõn Doanh Thanh Baøo Khaùch ñöùng ngoaøi noùi: -Anh em mi mau mau hoaøn thaønh haûo söï ñi. Sinh con sôùm ngaøy naøo laø thoaùt khoûi voøng lao lung sôùm ngaøy aáy. Ta ñi ñaây. Döùt lôøi, caønh laù böùc töôøng caây ñoäng raøo raøo. Laõo ñaõ ñi xa roài. Ñoaøn Döï caát tieáng goïi to: -Nhaïc laõo tam!Sö phuï ngöôi gaëp naïn. Ngöôi may mau ñeán giaûi cöùu! Goïi maõi chaúng thaáy ai thöa, chaøng nghó thaàm:"Trong luùc nguy caáp naøy maø ta phaûi thôø laõo laøm thaày cuõng ñaønh. Thaø thôø moät ngöôøi ñoäc aùc laøm sö phuï ñeå chòu lôõ moät ñôøi mình, con hôn ñeå luî ñeán gia gia cuøng baù phuï" . Theá roài chaøng goïi to hôn: -Nam Haûi Ngaïc Thaàn!Toâi cam chòu thôø oâng laøm thaày ñaây, toâi nguyeän yù laøm ngöôøi noái nghieäp cho phaùi Nam Haûi. Sö phuï mau mau ñeán cöùu ñoà ñeä. Toâi cheât thì khoâng bao giôø oâng keùn choïn ñöôïc ñeä töû nhö toâi ñaâu. Chaøng gaøo raùt coå hoïng cuõng chaúng thaáy ma naøo xuaát hieän. Boãng Moäc Uyeån Thanh caát tieáng hoûi: -Ñoaøn Lang ôi!Em cuøng chaøng keát nghóa phu theâ, thì ñöùa con ñaàu loøng chaøng muoán trai hay gaùi? Ñoaøn Döï mô maøng buoät mieäng ñaùp lieàn moät tieáng: -Trai. Baát thình lình, beân ngoaøi coù tieáng moät coâ gaùi noùi voïng vaøo: -Trôøi ôi!Ñoaøn coâng töû!Ñoaøn coâng töû!Coâng töû laø anh ruoät chò Uyeån Thanh, sao laïi keát hoân ñöôïc? Ñoaøn Döï giaät mình hoûi: -Phaûi. . phaûi Chung coâ nöông ñoù khoâng? Coâ gaùi ñoù chính laø Chung Linh. Coâ caû möøng ñaùp: -Chính toâi ñaây!Toâi nghe troäm ñöôïc laõo aùc nhaân aùo xanh noùi chuyeän môùi bieát coâng töû ôû ñaây. Toâi ñang tìm caùch cöùu coâng töû ra khoûi nôi naøy. Ñoaøn Döï caû möøng ñaùp: -Neáu vaäy hay!Neáu vaäy hay!Coâ nöông mau ñi laáy troäm thuoác giaûi ñoäc cho toâi. Chung Linh ñaùp: -Toâi töôûng tìm caùch môû cöûa nhaø maät thaát naøy cöùu coâng töû tröôùc hay hôn. Ñoaøn Döï voäi noùi: 286 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñöøng ñöøng!Coâ nöông tìm thuoác mau ñi. Toâi . . . toâi khoâng chòu noåi nöõa roài. Mau . . . mau leân, toâi muoán cheát ñaây. Chung Linh caû kinh hoûi: -Sao maø khoâng chòu noåi ñöôïc nöõa. Coân g töû ñau buïng laém aø? Ñoaøn Döï ñaùp: -Khoâng phaûi ñau buïng . . . Chung Linh laïi hoûi: -Vaäy theá nhöùc ñaàu hay sao? Ñoaøn Döï ñaùp: -Toâi coù nhöùc ñaàu ñaâu. Chung Linh laïi hoûi: -Vaäy coâng töû ñau choã naøo? Beänh gì? Ñoaøn Döï chæ phaûi moät toäi khoâng ngaên noåi tình duïc, nhöng bieát môû mieäng noùi sao vôùi moät thieáu nöõ. Chaøng aáp uùng: -Toaøn thaân toâi khoù chòu laém, raát caàn coâ tìm laáy thuoác giaûi ñoäc ñeán ñaây cho. . . Chung Linh chau maøy noùi: -Coâng töû khoâng noùi roõ beänh traïng thì bieát laáy thuoác gì baày giôø. Gia gia toâi thuoác gì cuõng coù. Nhöng phaûi bieát roõ:buoát oùc, ñau buïng, hay ñau tim. . . môùi ñöôïc chöù. Ñoaøn Döï thôû daøi noùi: -Toâi chaèng ñau ñaâu heát, toâi. . . toâi aên phaûi thöù thuoác keâu baèng "aâm döông hoaø hôïp taùn" Chung Linh voã tay cöôøi noùi: -Coâng töû ñaõ bieát teân thuoác ñoäc, theá laø ñöôïc roài. Ñeå toâi ñi kieám cho. Noùi xong, naøng bon bon chaïy ñi, nhaûy voùt leân ñaàu caønh, chuyeàn qua böùc töôøng caây veà noùi vôùi cha laáy thuoác giaûi aâm döông hoaø hôïp taùn. Naøo ngôø vöøa noùi ñeán aâm döông hoaø hôïp taùn , boä maët ngöïa cuûa Chung Vaïn Cöøu ñaõ sa saàm, maéng luoân: -Con nhaõi naøy!Mi hoûi caùi ñoù laøm chi?Coøn noùi laêng nhaêng nöõa ta seõ xeûo tai ñi? Chung Linh voäi ñaùp: -Ñaâu phaûi con noùi laêng nhaêng. . . Chöa döùt lôøi, boãng ñoaøn ngöôøi cuûa Baûo Ñònh Ñeá ñeán taán coâng. Chung Vaïn Cöøu voäi chaïy ra nghinh ñòch, boû mình Chung Linh ôû laïi trong phoøng. Chung Linh nghe tieáng göôm ñao loaõng choaûng bieát raèng hai beân ñang ñaùnh nhau kòch lieät nhöng naøng maëc keä khoâng ra, laàn laïi tuû thuoác cuûa cha tìm kieám. Chung Vaïn Cöøu coù ñeán maáy traêm chai thuoác, chai naøo cuõng coù ñeà teân vaø chua roõ caùch duøng. Song tìm maõi khoâng thaáy thuoác giaûi "aâm döông hoaø hôïp taùn". Naøng 287 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chöa bieát tính sao, boãng nghe tieáng phaù cöûa, lieâng khoâng do döï gì caû, quaûng ngay con Thanh Linh ra. Naøo ngôø con Thanh Linh mình ñoàng ra saét, maø khoâng chòu noåi moät caùi buùng cuûa Baûo Ñònh Ñeá, cheát ngay laäp töùc. Ñoaøn Döï chôø laâu khoâng thaáy Chung Linh trôû laïi, löûa duïc leân ñeán toät ñoä, maáy laàn oâm chaët Moäc Uyeån Thanh vaøo loøng. Sau cuøng chang khoâng chòu noåi nöõa, lieàn baûo naøng: -Thanh em ôi!Anh ñaønh chòu cheát thoâi. Cho anh moät muõi teân ñoäc. Moäc Uyeån Thanh theàu thaøo noùi: -Em khoâng cho. Roài naøng thoø tay ra naém chaët laáy tay chaøng. Ñoaøn Döï duøng heát söùc ñaâm thoïc baøn tay vaøo buïng cho vôõ ra, tay chaøng boãng ñuïng vaøo moät vaät raén chaéc, thì ra caùi hoäp ñöïng "Maõng Coå chu caùp" giaét trong mình. Chaøng söïc nhôù ra , nhuû thaàm:"AÂu laø ta cho Maõng Coå Chu Caùp ra goïi ñaøn raén ñoäc veà caén cheát ta ñi laø xong. " Chaøng lieàn môû naép hoäp cho ñoâi maõng coå chu caùp keâu oang oang. Nhöng vì trong hang Vaïn Kieáp naøy, Chung Linh thöôøng thaû con Kim Linh vaø con Thanh Linh ra chôi, caùc loaøi raén ñoäc sôï hai con raén thaàn naøy neân xa laùnh heát, khoâng coù con naøo ôû gaàn, neân khoâng nghe tieáng Maõng Coå Chu Caùp. Ñoaøn Döï khoâng thaáy raén ñoäc ñeán maø mình thì mieäng noùng, löôõi khoâ, moå hoâi ra nhö taém, chaøng nghó buïng:"Ñoâi maõmg coå chu caùp naøy ñaõ cheá phuïc ñöôïc caùc gioáng raén ñoäc thì haún noù coøn ñoäc hôn raén nhieàu". Chaøng chaúng caàn suy nghó gì nöõa, laáy moät con boû vaøo moàm aên. AÊn xong moät con, chaøng thaáy trong ngöôøi maùt meû deã chòu, chaøng lieàn aên noát con thöù hai, Moäc Uyeån Thanh thaáy chaøng ñaàu buø toùc roái, mieäng ñaày maùu töôi, khieáp quaù. Ñoaøn Döï aên xong hai con maõng coå chu caùp, thôû leân hoàng hoäc chæ chôø cho chaát ñoäc hai con raén aáy phaùt ra, keát quaû taùnh maïng mình ñeå khoûi chòu ñöïng ngoïn löûa loøng nung naáu taâm can ñeán cöïc ñoä. Laïi noùi ñeán Baûo Ñònh Ñeá trôû ra tìm ngöôøi daãn ñöôøng cho mình vaøo sau coù tieàng chaân ngöôøi chaïy theo, quay ñaàu nhìn thì ra Chung Linh beøn ñöùng laïi chôø. Chung Linh vöøa chaïy vöøa goïi: -OÂng ôi!Toâi tìm khoâng thaáy thuoác giaûi ñoäc. Toâi ñöa oâng ñeán nhaø maät thaát, lieäu oâng coù ñaåy ñöôïc taûng ñaù lôùn ñoùng cöûa caùi nhaø ñoù khoâng? Baûo Ñònh Ñeá chaúng hieåu naøng noùi gì, hoûi laïi: -Chaùu noùi thuoác giaûi ñoäc gì?Taûng ñaù lôùn naøo? Chung Linh ñaùp: -OÂng theo toâi ñeán ñoù seõ roõ. Ñöôøng loái trong hang Vaïn Kieáp tuy khuaát khuùc nhöng coù Chung Linh daãn ñi, thoaùng caùi ñaõ ñeán böùc töôøng caây. Chung Linh coøn ñang ngô ngaùc , chöa bieát tính 288 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung caùch naøo cho oâng treøo leân, chæ vuùt moät caùi, Baûo Ñònh Ñeá ñaõ nhaûy leân treân khoâng, vöôït töôøng caây moät caùch deã nhö chôi. Chung Linh voã tay khen: -Tuyeät quaù!Tuyeät quaù!Trôøi ôi!Deã oâng naøy bieát bay chaéc? Ngöôøi ngoài gaùc thaïch thaát chính laø Thanh baøo quaùi khaùch, Chung Linh sôï quaù noùi kheõ: -Chuùng ta chaïy ñi thoâi oâng aï. Ñôïi laõo ñi roài seõ trôû laïi. Baûo Ñònh Ñeá nhìn thaáy Thanh Baøo Khaùch cuõng raát laáy laøm kyø dò, voã veà baûo Chung Linh: -Coù ta ñaây, chaùu ñöøng sôï gì heát!Phaûi chaêng Ñoaøn Döï bò nhoát trong nhaø ñaù kia? Chung Linh gaät ñaàu, chui vaøo sau löng Baûo Ñònh Ñeá, Baûo Ñònh Ñeá ung dung tieán laïi gaàn Thanh baøo khaùch noùi: -Xin toân giaù chieàu ta moät chuùt, traùnh sang beân cho! Thanh baøo khaùch töïa nhö khoâng nghe tieáng, vaãn ngoài yeân khoâng nhuùc nhích. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Toân giaù khoâng chòu traùnh ra, thì ñöøng traùch ta voâ leã. Döùt lôøi, nghieâng mình löôùt qua maët Thanh Baøo Khaùch, ñöa tay leân taûng ñaù lôùn, toan ñaåy. Boãng thaáy Thanh Baøo khaùch ruùt beân söôøn ra moät caønh truùc nhaèm ñuùng huyeät " Khuyeát boàn" Baûo Ñònh Ñeá. Ngoïn roi chæ rung ñoäng beân ngoaøi, chöù khoâng ñieåm vaøo ngöôøi. Nhöng moät khi Baûo Ñònh Ñeá vaän noäi löïc ñaåy taûng ñaù laø seõ bò caønh truùc ñieåm huyeät töùc khaéc, khoâng coøn caùch naøo traùnh kòp. Baûo Ñònh Ñeá bieát chöøng nghó thaàm:"pheùp ñieåm huyeät cuûa laõo naøy xem ra coù veû ñeán möùc tuyeät cao, treân theá gian sao cuõng coù ngöôøi gioûi moân naøy. "OÂng lieàn giô tay phaûi leân kheõ ñaùnh moät luoàng chöôøng löïc, tay traùi luoàn xuoáng döôùi tay phaûi, ñaët leân taûng ñaù ñoùng cöûa thaïch thaát. Caønh truùc cuûa Thanh baøo khaùch chuyeån höôùng nhaèm huyeät"Thieân ñia" Baûo Ñònh Ñeá. Chöôûng löïc Baûo Ñònh Ñeá chuyeån nhanh nhö gioù, lieàn moät luùc thay ñoåi ñeán baûy phöông vò, maø laàn naøo cuõng bò Thanh baøo khaùch choán g cheá raát taøi tình. Hai tay cao thuû gaëp nhau, ñoøn ñaùnh ngang nhau, bieán hoaù mau le cuõng töông ñöông, thaønh ra Baûo Ñònh Ñeá khoâng ñöôïc raûnh tay chuùt naøo ñeå vaän noäi coâng ñaåy taûng ñaù. Baûo Ñònh Ñeá thaáy Thanh baøo khaùch cuøng mình khoâng phaân cao thaáp, so vôùi Ñoaøn Chính Thuaàn thì laõo coøn cao hôn moät böïc. OÂng laïi haát tay traùi ñaùnh xeùo leân moät chöôûng, boãng nghe xuyø moät tieáng, chöôûng phaùp vuït bieán thaønh pheùp ñieåm huyeät "nhaát döông chæ", ñieåm leân caønh truùc. Giaû tyû maø ñieåm truùng thì ñöøng noùi caønh truùc, maø ñeán caønh gang theùp ñuùc neân cuõng bò beû cong laïi. Khoâng ngôø caønh truùc phaùt ra moät tieáng veùo ñieåm ngöôïc laïi. Hai luoàng chöôûng löïc chaïm nhau treân 289 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khoâng trung maø Baûo Ñònh Ñeá bò haát luøi laïi coøn Thanh baøo khaùch cuõng bò rung chuyeån. Treân maët Baûo Ñònh Ñeá loeù ra nhöõng aùnh hoàng quang, treân maët Thanh Baøo Khaùch cuõng thoaùng hieän moät luoàng thanh khí. Baûo Ñònh Ñeá raát laáy laøm kyø nghó thaàm:ngöôøi naøy khoâng nhöõng voõ coâng tuyeät cao, maø roõ raøng ñoái vôùi ta coù moái lieân heä chi ñaây. Caùi caønh truùc kia duøng laøm tröôïng phaùp cuõng na naù nhö pheùp nhaát döông chæ. Nghó vaäy lieàn chaép tay hoûi: -Tieàn boái quyù tính ñaïi danh laø chi?Xin cho bieát. Boãng nghe tieáng ngöôøi hoûi laïi: -Ngöôi laø Ñoaøn Chính Minh hay Ñoaøn Chính Thuaàn? Baûo Ñònh Ñeá thaáy laõo khoâng nheách meùp maø noùi ñöôïc, laïi caøng raát ñoãi ngaïc nhieân, trònh troïng ñaùp: -Toâi laø Ñoaøn Chính Minh. Thanh Baøo Khaùch laïi hoûi: -Phaûi chaêng ngöôi laø ñöông kim Hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Lyù? Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Chính phaûi. Thanh Baøo Khaùch laïi hoûi: -Voõ coâng ngöôi so vôùi ta, ai hôn? Baûo Ñònh Ñeá traàm ngaâm moät laùt roài ñaùp: -Keå veà voõ coâng thì tieàn boái hôn toâi chuùt ñænh, nhöng ñaùnh nhau thöïc söï thì toâi thaéng tieàn boái. Thanh Baøo Khaùch noùi: -Ngöôi noùi ñuùng laém!Thaân ta taøn taät theá naøy thì söùc löïc baèng ngöôi theá naøo ñöôïc. Theá ra leân ngoâi hoaøng ñeá roài, ngöôi vaãn khoâng chuùt sao laõng vieäc luyeän voõ? Tieáng laõo tuy töø trong buïng thoát ra, vaãn loä veû aûo naõo thaát voïng. Baûo Ñònh Ñeá nghó maõi khoâng ra lai lòch laõo. Trong oùc naûy ra voâ soá nghi vaán, boãng nhieân töø trong thaïch thaát voïng ra moät tieáng heùt lôùn, roõ raøng tieáng Ñoaøn Döï. Baûo Ñònh Ñeá goïi to: -Döï con!Con laøm sao theá?Con haõy cöù yeân taâm, coù ta ñeán cöùu ñaây. Ñoaøn Döï töø luùc nuoát ñoâi maõng coå chu caùp, luùc ñaàu thaáy maùt ruoät deã chòu. Ngôø ñaâu maõng coå chu caùp laø moät vaät kyø dò, hieám coù treân theá gian do döông khí thuaàn nhaát sinh ra. Giaû tyû Moäc Uyeån Thanh aên vaøo, thì aâm döông giao hôïp, laäp töùc tieân tan ñöôïc chaát ñoäc trong ngöôøi. Nhöng Ñoaøn Döï döông khí ñaõ thònh, nuoât maõng coå chu caùp vaøo chaúng khaùc chi löûa chaùy ñoû theâm daàu, nhieät khí nung naáu khoâng theå chòu theâm ñöôïc, phaûi môû mieäng heùt leân moät tieáng thaät to, uaát keát trong ngöôøi môùi nheï ñi ñöôïc ñoâi chuùt. 290 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Beân ngoaøi Baûo Ñònh Ñeá cuøng Thanh baøo khaùch ñoái thoaïi caû ñeán caâu Baûo Ñònh Ñeá bieåu "haõy cöù an taâm" coù loït vaøo tai chaøng, maø chaøng chaúng hieåu gì raùo. Thanh baøo khaùch noùi tieáp: -Thaèng loûi naøy baûn laõnh noù gôùm thaät, ta ñaõ cho noù uoáng aâm döông hoaø hôïp taùn maø noù coøn choáng troïi ñöôïc ñeán baây giôø. Baûo Ñònh Ñeá giaät mình hoûi: -Tieàn boái cho noù uoáng thuoác daâm ñoäc ñoù laø coù yù gì? Thanh baøo khaùch ñaùp: -Ta nhoát caû con em gaùi noù trong thaïch thaát naøy. Baáy giôø Baûo Ñònh Ñeá môùi hieåu roõ möu saâu keá ñoäc cuûa laõo. Tuy nhaø vua ñaõ tu taâm döôõng taùnh maø khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, phaûi noåi traän loâi ñình, phaát tay aùo moät caùi ñieåm huyeät laõo giaø quaùi aùc, nhaø vua laïi phoùng chæ löïc söùc maïnh ôû ngoùn tay ñieåm huyeät"ñaûn trung" , moät yeáu huyeät trí maïng. Baûo Ñònh Ñeá ñaõ yeân trí theá naøo laõo cuõng ñöa toaøn löïc ra ñeå phaûn öùng. Naøo ngôø laõo baät leân hai tieáng cöôøi "hích hích" roài ngoâi yeân chòu cheát, chöù khoâng neù traùnh, cuõng khoâng choáng ñoái. Ngoùn tay Baûo Ñònh Ñeá vöøa chaïm tôùi aùo ngoaøi, trong buïng sinh nghi laäp töùc thu ngoùn tay veà hoûi: -Taïi sao tieàn boái cam taâm chòu cheát? Laõo ñaùp: -Ta ñöôïc cheát döôùi tay ngöôi thì coøn gì hay baèng. Vì toäi nghieäp hoï Ñoaøn laïi taên g theâm moät töøng nöõa. Baûo Ñònh Ñeá hoûi: -Tieàn boái laø ai? Thanh baøo khaùch noùi raát kheõ chæ ñuû cho Baûo Ñònh Ñeá nghe roõ. -------------------------oOo------------------------- 291 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2