Thiên long bát bộ - tập 19

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
194
lượt xem
46
download

Thiên long bát bộ - tập 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 19

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI CHÍN NGÖÔØI AÙO XANH LAØ AI ? Baûo Ñònh Ñeá nghe Thanh baøo khaùch noùi, bieán saéc ñaùp: -Toâi khoâng theå tin oâng ñöôïc. Thanh baøo khaùch lieàn caàm gaäy truùc sang tay traùi, ñöa ngoùn tay troû beân phaûi ra ñaùnh veøo ra ñieåm huyeät Baûo Ñònh Ñeá. Baûo Ñònh Ñeá nghieâng mình traùnh khoûi xong, traû ñuõa luoân moät ngoùn. Thanh baøo khaùch cuøng Baûo Ñònh Ñeá laïi laàn löôït ñeán ngoùn tay giöõa, ngoùn voâ danh, ngoùn uùt roài sau cuøng laø ngoùn caùi ñeàu theo ñuùng pheùp "Nhaát Döông Chæ" aên mieáng traû mieáng. Chung Linh ñöùng beân nhìn thaáy laï maét, ñoäng tính hieáu kyø cuûa treû thô, queân caû sôï haõi oâng giaø aùo xanh cöôøi hoûi: -Hai oâng chôi troø oaûn tuø tyø ñaáy ö? Heát oâng naøy ñöa tay laïi ñeán oâng kia chìa ngoùn. Nhö vaäy ai thua ai ñöôïc? Naøng vöøa noùi vöøa laân la laïi gaàn, thoát nhieân moät luoàng gioù cöïc maïnh thoåi ñeán, Chung Linh ñang naåy ngöôøi leân moät caùi, töïa nhö bò muõi dao nhoïn ñaâm vaøo tröôùc ngöïc, thì Baûo Ñònh Ñeá ñaùnh haát laïi moät chöôûng ñaåy ngöôøi naøng luøi laïi phía sau. Naøng sôï run, maët taùi meùt. Baûo Ñònh Ñeá giöõ cho naøng ñöùng laïi ñöôïc roài hoûi: -Lieäu chaùu coù bò nguy ñeán tính maïng khoâng? Chung Linh keâu "oái" leân moät tieáng, mieäng hoäc maùu töôi ra, run laäp caäp ñaùp: -OÂng... oâng kia muoán gieát toâi. Baûo Ñònh Ñeá laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu! OÂng aáy ñang cuøng ta tyû thí voõ coâng, ngöôøi ngoaøi chôù coù ñeán gaàn. Ñoaïn ñöa tay ra voã nheï löng naøng maáy caùi ñeå an uûi. Thanh baøo khaùch hoûi Baûo Ñònh Ñeá: -Baây giôø ngöôi ñaõ tin lôøi ta chöa? Baûo Ñònh Ñeá voäi tieán leân maáy böôùc, khuùm nuùm laïy phuïc xuoáng noùi: -Chính Minh naøy xin baùi kieán tieàn boái. Thanh baøo khaùch noùi: -Ngöôi chæ goïi ta baèng tieàn boái thoâi ö? Theá laø ngöôi chöa tin neân môùi khoâng nhaän ta. Baûo Ñònh Ñeá noùi: 292 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Chính Minh naøy laøm chuùa teå moät nöôùc, treân vai naëng tróu gaùnh sôn haø ñaâu daùm coù haønh ñoäng loã maõng, caåu thaû? Mình ñaõ khoâng con, doøng doõi chính thoáng laïi coøn moät mình Ñoaøn Döï, xin tieàn boái roäng löôïng buoâng tha y ra. Thanh baøo khaùch ñaùp: -Ta chæ caàn cho hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù loaïn luaân, thaát ñöùc, tuyeät dieät doøng gioáng, ñaõ raùng chôø cho coù ngaøy nay, coù lyù ñaâu laïi nôùi tay moät caùch deã daõi theá ñöôïc? http://hello.to/kimdung Baûo Ñònh Ñeá to tieáng: -Ñoaøn Chính Minh naøy nhaát ñònh khoâng ñeå cho tieàn boái laøm nhö vaäy ñaâu. Thanh baøo khaùch cuõng haèn hoïc: -Trôøi ôi! Ngöôi cöù töï xöng laø Hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Lyù. Ta cho ngöôi chæ laø keû loaïn thaàn taëc töû, ñaõ möu ñoà chieám ñoaït ngai vaøng maø thoâi. Ta thaùch ngöôi coù gioûi thì veà ñieàu ñoäng caû thaàn saùch quaân laãn ngöï laâm quaân tôùi ñaây. Ta noùi cho ngöôi hay: duø theá löïc ta coøn keùm ngöôi xa, nhöng ta gieát thaèng giaëc non Ñoaøn Döï deã nhö trôû baøn tay. Neùt maët Baûo Ñònh Ñeá heát xaùm xanh laïi traéng bôït. OÂng bieát raèng laõo noùi thaät. Ñöøng noùi ñeán chuyeän ñieàu ñoäng thaàn saùch quaân cuøng ngöï laâm quaân tôùi, maø mình chæ theâm moät tay giuùp söùc laø laõo cuõng khoâng ñòch noåi roài. Nhöng luùc ñoù laõo seõ gia haïi Ñoaøn Döï ngay töùc khaéc. Huoáng chi laõo coøn laø tieàn boái mình, keû döôùi khoâng neân xuùc phaïm ngöôøi treân cho loaïn moái cöông thöôøng. Nghó vaäy nhaø Vua ñaønh ñaùnh laù baøi xöû nhuõn: -Vaäy tieàn boái muoán theá naøo seõ phoùng xaù Ñoaøn Döï xin cho bieát! Thanh baøo khaùch ñaùp: -Ñieàu ñoù phoûng coù khoù gì? Ngöôi phaûi xuaát gia ñaàu Phaät, nhöôøng ñeá vò laïi cho ta, ta seõ tha noù. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Cô nghieäp cuûa toå tieân truyeàn ñôøi ñeå laïi, toâi ñaâu daùm töï tieän chaép tay ñem daâng cho ngöôøi? Thanh baøo khaùch laïi noùi: -Vaäy thì ngöôi phaûi raùng chôø. Khi naøo Ñoaøn Döï cuøng em gaùi aên ôû vôùi nhau, sanh haï ñöôïc chuùt con, baát luaän trai hay gaùi ta seõ tha ra. Baûo Ñònh Ñeá vaãn ngoït nhaït: -Neáu vaäy thì thaø raèng tieàn boái gieát y ñi coøn hôn. Thanh baøo khaùch laïi noùi: -Ngoaøi ra coøn coù hai ñöôøng ñeå giaûi quyeát: moät laø ngöôi löøa luùc ta khoâng phoøng bò, aùm toaùn gieát ta ñi roài ngöôi töï yù tha noù ra. Baûo Ñònh Ñeá noùi: 293 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Khoâng ñôøi naøo toâi aùm toaùn gieát tieàn boái. Thanh baøo khaùch tieáp: -Noùi vaäy thì noùi chöù aùm toaùn ta ñaâu phaûi chuyeän deã daøng? Coøn ñöôøng thöù hai nöõa laø ngöôi baûo Ñoaøn Döï ñem pheùp Nhaát Döông Chæ ra ñaáu vôùi ta. Neáu thaéng töï nhieân y seõ taåu thoaùt. Noùi xong laõo cöôøi saèng saëc trong coå hoïng. Baûo Ñònh Ñeá noåi giaän nhöng coá neùn, chaäm raõi noùi: -Ñoaøn Döï khoâng bieát chuùt voõ ngheä naøo chöù ñöøng noùi gì ñeán pheùp Nhaát Döông Chæ nöõa. Thanh baøo khaùch ñaùp: -Trai hoï Ñoaøn maø baûo raèng khoâng bieát Nhaát Döông Chæ thì ai tin ñöôïc? Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Ñoaøn Döï töø thuôû nhoû hoïc Thi, Thö cuøng kinh Phaät, taâm ñòa töø bi, kieân quyeát khoâng chòu hoïc voõ. Thanh baøo khaùch noùi: -Ñoù chæ laø moät loái giaû nhaân nghóa. Haïng aáy maø leân ngoâi Vua thì chöa chaéc ñaõ laø haïnh phuùc cho leâ daân Ñaïi Lyù, gieát quaùch ñi laø hôn. Baûo Ñònh Ñeá xaüng gioïng hôn: -Xin tieàn boái cho bieát coøn ñöôøng loái naøo khaùc nöõa khoân g? Thanh baøo khaùch ñaùp: -Ngöôi coøn hoûi chi ñeán ñöôøng loái naøo khaùc? Giaû tyû naêm noï coù ñöôøng loái ñeå thoaùt thì ta ñaâu ñeán noãi thaân taøn ma daïi theá naøy? Keû khaùc khoâng cho ta loái thoaùt coù lyù ñaâu ta chòu tìm loái thoaùt cho caùc ngöôi? Baûo Ñònh Ñeá cuùi ñaàu ngaãm nghó moät luùc, roài veû maët cöông quyeát goïi to: -Döï con ôi! Ta seõ tìm caùch cöùu con ra khoûi choán lao lung. Con chôù queân mình laø con chaùu hoï Ñoaøn nghe! Boãng nghe Ñoaøn Döï la lôùn: -Baù phuï ôi! Baù phuï laïi gaàn ñaây ñem pheùp Nhaát Döông Chæ ra xöû töû chaùu ñi cho roài. Baûo Ñònh Ñeá giaät gioïng hoûi: -Theá naøo? Mi laøm baïi hoaïi gia phong hoï Ñoaøn roài sao? Ñoaøn Döï ñaùp: -Khoâng! khoâng phaûi theá. Chaùu thaáy trong loøng noùng nhö thieâu nhö ñoát, khoâng theå soáng ñöôïc nöõa. Baûo Ñònh Ñeá nhuû: -Con ngöôøi ta soáng cheát coù soá meänh, con ñaønh phoù maëc Hoaøng thieân tôùi ñaâu hay ñoù. 294 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaïn nhaø Vua caàm tay Chung Linh vöøa nhaûy qua böùc töôøng caây vöøa noùi: -Tieåu coâ nöông! Ña taï chaùu ñaõ ñöa ñöôøng cho ta, sau naøy seõ coù ngaøy traû ôn. Roài theo loái cuõ ñi ra tröôùc cöûa toaø nhaø chính. Luùc ñoù moïi ngöôøi giao ñaáu, phaân thaéng baïi ñaõ hôi roõ reät: Phuû tieân ñieáu Laêng Thieân Lyù cuøng Ñieåm Thöông Noâng Ñoång Tö Quy hai ngöôøi hieäp löïc ñaùnh Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ coù veû thaéng theá. Buùt Maëc Sinh Chu Ñan Thaàn cuøng Thaùi Taân Khaùch Tieâu Ñoác Thaønh ñaõ uy hieáp ñöôïc thanh baïc ñao cuûa Dieäp Nhò Nöông. Caây phaát traàn cuûa Thö Baïch Phuïng vaây boïc caëp Tu la ñao cuûa Taàn Hoàng Mieân xem chöøng ñaõ khoù beà xoay sôû. Ngoaøi hieân beân kia caëp gioø Vaân Trung Haïc tuy vaãn lanh leï dò thöôøng nhöng mieäng ñaõ thôû hoàng hoäc nhö traâu caøy meät nhoïc maø Ba Thieân Thaïch vaãn nhaûy leân choàm choàm, coøn ñang sung söùc. Thieän xieån haàu Cao Thaêng Thaùi vaãn chaép hai tay ñeå sau löng, thuûng thaúng ñi laïi ung dung, coù veû naém chaéc phaàn thaéng veà phe mình. Tuy oâng giaû boä chaúng quan taâm gì ñeán nhöõng traän chieán ñaáu khoác lieät xung quanh nhöng kyø thöïc maét nhìn khaép saùu maët, tai nghe heát taùm phöông, tinh thaàn saùng suoát bao truøm caû cuïc dieän. Vì thaáy phe mình khoâng ai laâm vaøo tình traïng nguy kòch neân Haàu chaúng caàn ra tay tieáp vieän. Baûo Ñònh Ñeá khoâng thaáy em ñaâu lieàn hoûi: -Chuù Thuaàn ñaâu? Cao Thaêng Thaùi taâu: -Traán Nam Vöông ñang ñuoåi Chung ñoäng chuùa ñeå ñi tìm Ñoaøn coâng töû. Baûo Ñònh Ñeá haï leänh: -Coâng vieäc nôi ñaây seõ coù keá hoaïch khaùc, caùc ngöôi haõy ngöøng tranh ñaáu ñeå quay veà ñaõ. Ba Thieân Thaïch nghe leänh boãng nhieân ñöùng laïi. Vaân Trung Haïc nhaûy boå tôùi, Ba Thieân Thaïch thöøa cô ñaùnh vuùt ra moät chöôûng. Vaân Trung Haïc ñöa caû hai tay ra choáng ñôõ caûm thaáy trong ngöôøi noân nao, roài mieäng traøo maùu töôi ra. Y coá göôïng traán tónh nhöng maét hoa leân, nhìn khoâng roõ ñöôøng quyeàn ñaùnh tôùi ñaønh phaûi boû chaïy. Ba Thieân Thaïch cuõng khoâng ñuoåi theo, chæ cöôøi heành heäch noùi: -Ta ñaõ bieát söùc nhau roài. Ñoaøn Chính Thuaàn ôû trong buïi raäm ñi ra hoûi Baûo Ñònh Ñeá: -Hoaøng huynh ñaõ tìm thaáy choã thaèng Döï chöa? Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu ñaùp: -Tìm thaáy roài! Ta haõy veà thaønh roài seõ noùi chuyeän. Boïn Laêng Thieân Lyù, Chu Ñan Thaàn thaáy nhaø vua haï leänh ñình chieán cuõng ñeàu muoán döøng tay song phe Dieäp Nhò Nöông, Nam Haûi Ngaïc Thaàn, Taàn Hoàng Mieân ñang haêng khoâng chòu baõi chieán cöù ñaùnh hoaøi. Baûo Ñònh Ñeá chau maøy noùi: -Chuùng ta ñi thoâi! 295 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Cao Thaêng Thaùi "vaâng" moät tieáng, ñoaïn ruùt oáng ngoïc ñòch ra, oáng tay aùo roäng luøng thuøng, bay phaát phôùi nhaèm ñaùnh vaøo sau löng Taàn Hoàng Mieân. Taàn Hoàng Mieân caát tieáng maéng lieàn: -Boïn mi caäy ñoâng ngöôøi ñeå thuû thaéng sao khoâng bieát theïn? Boãng nghe hai tieáng "loaûng choaûng", ngoïc ñòch ñaõ ñaùnh truùng vaøo hai ngoïn Tu la ñao cuûa Taàn Hoàng Mieân. Caëp ñao phaûi haï thaáp xuoáng, Thö Baïch Phuïng lieàn nhaân luùc ñoù quay laïi, nhaûy ra ñaèng sau. Cao Thaêng Thaùi phaát tay aùo luøng thuøng moät caùi, phaùt ra moät luoàng kình phong caûn Taàn Hoàng Mieân laïi, khoâng cho ñuoåi theo nöõa. Roài caàm ngoïc ñòch nhaèm Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùnh tôùi, ñoaïn haát tay ñaùnh sang Dieäp Nhò Nöông. Caû hai ñoøn naøy ñeàu nhaèm ñaùnh vaøo huyeät troïng yeáu ñoái phöông. Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuøng Dieäp Nhò Nöông ñoàng thôøi kinh haõi luøi laïi phía sau ba böôùc. Thöïc ra thì voõ coâng Cao Thaêng Thaùi ñaâu coù theå laáy moät choïi ba ñöôïc nhöng oâng ñöùng löôïc traän töø laâu, nhìn nhaän kyõ caøng, roài ñoät nhieân söû duïng ñoøn tuyeät kyõ ñeå ñoái phoù vôùi caû ba ngöôøi cuøng moät luùc khieán hoï nhaát thôøi phaûi hoang mang, chaân tay quôø quaïng, tuy oâng vaãn ung dung nhö khoâng. Thöïc ra thì ba ñoøn naøy oâng ñaõ toán khoâng bieát bao nhieâu coâng phu taäp luyeän vaø ñaõ phaûi duøng toaøn löïc thi thoá. Hôn nöõa oâng ñaõ suy ñi tính laïi raát kyõ, ba ñoøn naøy cöïc kyø hieåm ñoäc, ñoái phöông chæ coøn moät loái luøi laïi phía sau ñeå traùnh, tuyeät khoâng coøn caùch naøo ñeå traû ñoøn laïi ñöôïc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn giöông ñoâi maét ti hí leân maø nhìn Cao Thaêng Thaùi, vöøa kinh haõi vöøa boäi phuïc noùi: -Meï caùi thaèng cöøu non naøy gôùm thaät, ta khoâng ngôø... Laõo khoâng thoát ra heát lôøi nhöng yù laõo ñònh noùi: Ta khoâng ngôø mi gheâ gôùm ñeán theá, ta ñaây khoù coù theå aên ñöùt ñöôïc thaèng loûi naøy. Thö Baïch Phuïn g hoûi Baûo Ñònh Ñeá: -Taâu Hoaøng huynh! Chaùu Döï coù sao khoâng? Baûo Ñònh Ñeá tuy trong loøng raát lo ngaïi nhöng ngoaøi maët vaãn giöõ veû thaûn nhieân ñaùp: -Khoâng sao ñaâu! Thaät laø cô hoäi raát toát ñeå reøn luyeän cho y. Chæ maáy hoâm nöõa laø ra ñöôïc. Thoâi ta haõy veà Trieàu roài seõ noùi chuyeän. Baûo Ñònh Ñeá ñi ñaàu, vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn noái goùt roài ñeán boïn tuyø tuøng. Sau boïn tuyø tuøng laø boán gaõ Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc. Cao Thaêng Thaùi ñi haäu ñoaïn, vì maáy ñoøn vöøa ñaây Cao ñaõ laøm beân ñòch khieáp sôï. Nam Haûi Ngaïc Thaàn hung haõn laø theá maø cuõng khoâng daùm ñuoåi theo khieâu chieán. Ñoaøn Chính Thuaàn ñi chöøng möôøi tröôïng khoâng nhòn ñöôïc, phaûi quay laïi nhìn theo Taàn Hoàng Mieân. Taàn Hoàng Mieân cuõng run run nhìn theo oâng. Boán maét gaëp nhau, hai beân ñeàu coù veû ngaån ngô. 296 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nam Haûi Ngaïc Thaàn quaùt hoûi: -Con cöøu kia! sao khoâng cuùt ñi cho leï, coøn tieác reû caùi gì? Hay muoán chôi nhau vôùi laõo gia ñaây moät traän nöõa? Ñoaøn Chính Thuaàn giaät naûy mình, voäi quay maët veà phía tröôùc thaáy vôï ñang troá maét nhìn mình oâng ñaønh phaûi raûo böôùc chaïy theo, ra khoûi hang Vaïn Kieáp. Ñoaøn ngöôøi veà ñeán nöôùc Ñaïi Lyù, Baûo Ñònh Ñeá baûo moïi ngöôøi vaøo luoân trong cung thöông nghò. Vaøo ñeán thö phoøng, chia thöù baäc an toaï xong, Vua truyeàn cho noät thò lui ra roài ñem tình hình Ñoaøn Döï bò giam giöõ thuaät laïi. Baáy giôø moïi ngöôøi môùi hieåu vieäc naøy maáu choát ñeàu ôû caû trong tay Thanh baøo khaùch. Nhöng laïi nghe Baûo Ñònh Ñeá noùi: khoâng nhöõng laõo ñaõ gioûi pheùp Nhaát Döông Chæ maø voõ coâng cuõng hôn ngaøi moät baäc neân khoâng ai daùm noùi gì. Ta neân nhôù raèng pheùp Nhaát Döông Chæ hoï Ñoaøn chæ truyeàn cho con trai chöù khoâng truyeàn cho con gaùi. Thanh baøo khaùch ñaõ hieåu pheùp naøy taát nhieân phaûi laø con chaùu chính phaùi hoï Ñoaøn. Moïi ngöôøi nghe Baûo Ñònh Ñeá noùi ñeàu caû kinh thaát saéc. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Thaùi töû Dieân Khaùnh ñaõ qua ñôøi roài coøn ñaâu? Chaéc laõo naøy maïo nhaän ñoù thoâi. Baûo Ñònh Ñeá thôû daøi noùi: -Teân tuoåi thì coøn coù theå nhaän caøn chöù pheùp "Nhaát Döông Chæ" thì coù lyù naøo giaû maïo ñöôïc? Hoïc voõ phaûi ñöôøng hoaøng, neáu nghe troäm hoïc loûm thì chæ laø haïng taàm thöôøng trong phaùi voõ laâm. Noäi coâng taâm phaùp nhöõng keû hoïc loûm coù ñaâu ñeán möïc cao sieâu nhö laõo? Laõo ñích laø thaùi töû Dieân Khaùnh roài khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn ngaãm nghó moät luùc roài tieáp: -Ñaïi ca ñaõ nhaän roõ laõo laø thaùi töû Dieân Khaùnh thì duø sao cuõng doøng gioáng hoï Ñoaøn, vì leõ gì laõo laïi coá laøm baïi hoaïi gia phong nhaø ta? Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Laõo khaép ngöôøi taøn taät neân tính tình kyø dò, nhaát thieát khoâng theå laáy lyù leõ thoâng thöôøng maø löôøng ñöôïc. Laõo oâm moät moái caêm thuø baát dieät, coá tìm caùch phaù hoaïi ñöôïc thanh danh anh em ta môùi haû giaän. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Ñaïi ca leân ngoâi baùu ñaõ ñöôïc baáy nhieâu laâu, thaàn daân ñoäi ñöùc, boán coõi yeân vui. Ñöøng noùi laø thaùi töû Dieân Khaùnh xuaát hieän , giaû tyû Thöôïng Ñeá Ñöùc coù phuïc sinh cuõng khoâng trôû laïi ngoâi Vua ñöôïc nöõa. Cao Thaêng Thaùi cuõng ñöùng leân taâu: -Lôøi Traán Nam Vöông thaät laø chí lyù. Thaùi töû Dieân Khaùnh bieát ñieàu trao traû Ñoaøn coâng töû thì thoâi baèng khoâng thì ta khoâng theå nhìn nhaän oâng laø ngöôøi ñöùng ñaàu boán nhaân vaät kyø dò treân ñôøi naøy nöõa maø chæ coi oâng laø keû thaát phu, ai cuõng coù quyeàn tru luïc. Baát luaän voõ coâng oâng ta cao ñeán möïc naøo cuõng khoâng theå ñòch laïi soá ñoâng. 297 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nguyeân möôøi boán naêm tröôùc ñaây, Thöôïng Ñöùc Ñeá Ñoaøn Lieâm Nghóa trò vì nöôùc Ñaïi Lyù. Nhaèm naêm Thöôïng Ñöùc thöù 5, Thöôïng Ñöùc Ñeá bò gian thaàn laø Döông Nghóa Trinh gieát cheát. Sau ngöôøi chaùu goïi Thöôïng Ñöùc Ñeá baèng baùc laø Ñoaøn Thoï Huy ñöôïc vò trung thaàn Cao Trí Thaêng phoø taù gieát Döông Nghóa Trinh, ñöa leân keá vò hieäu laø Thöôïng Minh Ñeá. Thöôïng Minh Ñeá khoâng muoán laøm Vua, trò vì ñöôïc 1 naêm roài xuaát gia ñaàu Phaät nhöôøng ngoâi baùu laïi cho ñöôøng ñeä laø Ñoaøn Chính Minh töùc Baûo Ñònh Ñeá. Ñoaøn Lieâm Nghóa coù sinh ñöôïc moät ngöôøi con trai laø thaùi töû Dieân Khaùnh, song sau khi gian thaàn Döông Nghóa Trinh gieát Vua cöôùp ngoâi khoâng thaáy thaùi töû Dieân Khaùnh ñaâu nöõa. Ai cuõng cho laø thaùi töû Dieân Khaùn h bò Döông Nghóa Trinh haï saùt roài. Nhaéc laïi Baûo Ñònh Ñeá nghe lôøi Cao Thaêng Thaùi taâu, laéc ñaàu noùi: -Ngoâi baùu naøy chính laø cuûa thaùi töû Dieân Khaùnh, chæ vì khi tröôùc khoâng tìm thaáy ngöôøi neân Thöôïng Minh Ñeá môùi leân keá vò, sau Thöôïng Minh Ñeá truyeàn laïi cho ta. Nay thaùi töû Dieân Khaùnh ñaõ trôû veà, lyù ñöông nhieân ta phaûi traû ngoâi baùu laïi cho ngöôøi. Ñoaïn nhìn Cao Thaêng Thaùi noùi tieáp: -Giaû tyû leänh toân maø coøn dó nhieân cuõng nghó nhö ta. Nguyeân Cao Thaêng Thaùi laø con vò coâng thaàn Cao Trí Thaêng. Hoài ñoù sôû dó tröø gian gieät nònh ñöôïc toaøn laø nhôø coâng Cao Trí Thaêng caû. Cao Thaêng Thaùi tieán leân moät böôùc, naèm phuïc xuoáng ñaát taâu: -Tieân phuï keû vi thaàn naøy tuy coù daï trung chuùa yeâu daân thaät nhöng Thanh baøo khaùch naøy laø ngöôøi ñöùng ñaàu boïn Töù aùc, giaû tyû maø oâng leân laøm vua nöôùc Ñaïi Lyù, söûa trò muoân daân thì traêm hoï ñieâu linh bieát bao nhieâu maø keå. Vieäc chuùa thöôïng ñònh nhöôøng ngoâi naøy, keû vi thaàn laø Cao Thaêng Thaùi duø toäi ñaùng muoân thaùc cuõng khoâng daùm tuaân leänh. Laêng Thieân Lyù cuõng phuû phuïc taâu: -Thaàn laø Laêng Thieân Lyù ñaõ nghe Nam Haûi Ngaïc Thaàn, ngöôøi thöù ba trong Töù aùc huù leân nhöõng tieáng gheâ hoàn, bieåu ngöôøi ñöùng ñaàu Töù aùc laø aùc quaùn maõn doanh. Neáu aùc quaùn maõn doanh khoâng phaûi laø thaùi töû Dieân Khaùnh thì dó nhieân khoâng theå leân ngoâi baùu ñöôïc roài, giaû tyû laõo chính laø thaùi töû Dieân Khaùnh thì cuõng daâm aùc baèng maáy Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Chuùa thöôïng nôõ ñeå laõo leân söûa trò muoân daân nöôùc Ñaïi Lyù naøy cho giang sôn ñieân ñaûo, xaõ taéc khuynh nguy hay sao? Baûo Ñònh Ñeá khoaùt tay noùi: -Hai ngöôøi haõy ñöùng daäy. Lôøi caùc ngöôi quaû laø coù lyù, nhöng Ñoaøn Döï ñaõ maéc vaøo tay thaùi töû Dieân Khaùnh ngoaøi vieäc ta nhöôøng ngoâi laïi cho ngöôøi phoûng coøn caùch naøo laáy ñöôïc thaèng Döï ra? Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: 298 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Baåm ñaïi ca! Xöa nay chæ coù chuyeän vua cha laâm naïn, keû laøm toâi con phaûi laên vaøo cöùu caáp. Thaèng Döï tuy laø ñöùa chaùu thöông yeâu cuûa ñaïi ca nhöng coù lyù ñaâu vì y maø ñaïi ca phaûi boû ngoâi trôøi? Vaäy thì y coù thoaùt naïn cuõng thaønh keû ñaïi toäi ôû nöôùc Ñaïi Lyù. Baûo Ñònh Ñeá ñöùng leân, tay traùi vuoát choøm raâu daøi, hai ngoùn tay phaûi goõ nheï vaøo traùn, böôùc thuûng thænh ñi trong thö phoøng. Moïi ngöôøi ñeàu bieát khi gaëp vieäc khoù giaûi quyeát ngaøi thöôøng coù cöû chæ nhö vaäy ñeå xuaát thaàn suy nghó neân khoâng ai daùm leân tieáng, ñeå ngaøi ñöôïc tónh trí. Baûo Ñònh Ñeá ñi ñi laïi laïi hoài laâu roài noùi: -Thaùi töû Dieân Khaùnh laø moät tay raát hieåm ñoäc, cho thaèng Döï uoáng "¢m döông hoaø hôïp taùn". Chaát thuoác naøy phaùt ñoäng gheâ gôùm, ngöôøi taàm thöôøng khoù loøng choáng choïi noåi. Chæ sôï... chæ sôï luùc naøy thuoác ñoäc laøm cho y meâ muoäi roài cuõng chöa bieát chöøng. Than oâi ñoù laø taïi ngöôøi ngoaøi baày ra möu saâu keá ñoäc, chöù naøo phaûi taïi y, mình traùch y theá naøo ñöôïc? Ñoaøn Chính Thuaàn cuùi gaèm maët xuoáng, xaáu hoå voâ cuøng. OÂng töï traùch mình: Hoaï naøy xeùt cho cuøng chæ taïi mình quaù laõng maïn gaây ra. Baûo Ñònh Ñeá quay ñaàu laïi hoûi Cao Thaêng Thaùi: -Thaêng Thaùi! Con gaùi ngöôi naêm nay bao nhieâu tuoåi? Thaêng Thaùi taâu: -Tieåu nöõ naêm nay 18 tuoåi. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Neáu vaäy hay! Naøy Thuaàn ñeä! Ta cho ñöa saùnh leã sang beân Thieän xieån haàu ñeå hoûi Cao tieåu thö veà laøm daâu. Nhaø Vua laïi goïi: -Ba Tö Khoâng! ngöôi sang baøn vôùi boä Leã saép ñoà naïp thaùi vaán danh, cuøng thaûo luaän caùc nghi tieát. Vieäc naøy caøng laøm raàm roä caøng hay, coát cho khaép nöôùc Ñaïi Lyù ñeàu bieát tieáng. Vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn, Cao Thaêng Thaùi, Ba Thieân Thaïch nghe ñöùc Vua phaùn truyeàn, ai naáy ñeàu söûng soát song ñeàu hieåu thaâm yù cuûa Ngaøi. Sôû dó ngaøi coù haønh ñoäng naøy laø muoán baûo toaøn thanh danh cho hoï Ñoaøn laãn Ñoaøn Döï, coát toû cho thieân haï bieát Ñoaøn Döï ñaõ coù vôï con haún hoi. Neáu roài ñaây thaùi töû Dieân Khaùnh coù bieâu dieáu raèng Ñoaøn Döï cuøng em gaùi laøm troø ñoài baïi thì ngöôøi ngoaøi chæ cho laø laõo bòa chuyeän phao vu, hay ít ra cuõng gieo ñöôïc moái nghi ngôø vaøo loøng ngöôøi. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Keá ñoù cuûa Hoaøng huynh quaû laø tuyeät dieäu. Ñeä coù ñöôïc nghe töø laâu Cao tieåu thö tính haïnh ñoan trang, taøi maïo song toaøn, thöïc laø moät moái töông duyeân. Coù ñieàu 299 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thaèng Döï tính neát kyø quaëc, khoù baûo. Ñeä töôûng haõy chôø y thoaùt khoûi tai naïn trôû veà, baùo cho y bieát, roài haõy naïp sính hay hôn. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Ta vaãn bieát tính y coá chaáp. Anh em mình baûo y hoïc pheùp Nhaát Döông Chæ y cuõng khoâng chòu. Ñuùng laø moät ñöùa khoâng bieát ñieàu hôn leõ thieät. Nhöng hoân nhaân laø vieäc heä troïng, phaûi tuyø nôi cha meï xeáp ñaët, chaúng leõ y daùm caõi lôøi vôï choàng Hoaøng ñeä hay sao? Vieäc naøy khoâng nhöõng baûo veä thanh danh cho hoï Ñoaøn maø coøn coù quan heä ñeán caû ñôøi y, nhaát quyeát y phaûi tuaân leänh. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Ñeä thaáy noùi Cao tieåu thö gaáy yeáu laém. Vieäc naøy neân baøn kyõ ñaõ. Baûo Ñònh Ñeá veû maët cöông quyeát noùi: -Gaày yeáu thì ñaõ laøm sao? Cao hieàn ñeä ñaây voõ ngheä cao cöôøng seõ truyeàn daïy con gaùi chuùt ít pheùp hoâ haáp chæ trong moät vaøi naêm laø khoeû maïnh ngay. Ñoaøn Chính Thuaàn ngaäp ngöøng noùi: -Chaúng qua... Baûo Ñònh Ñeá ngaét lôøi: -Thuaàn ñeä! Sao cöù gaøn maõi laø coù yù gì vaäy? Hay hieàn ñeä coù ñieàu gì baát maõn vôùi Cao ñeä? Ñoaøn Chính Thuaàn voäi noùi: -Ñaâu coù chuyeän aáy? Cao hieàn ñeä vôùi em nhö tình ruoät thòt nay laïi keát thaân gia nöõa thì coøn gì hay baèng? aø... maø Ba Tö Khoâng cuõng coù moät vò tieåu thö... roài Phaïm tö maõ cuõng coøn nhöõng hai coâ. Xin baøn laïi xem sao ñaõ. Ba Thieân Thaïch cöôøi noùi: -Tieåu nöõ chöa ñaày moät tuoåi, coøn hai tieåu thö con quan Phaïm Tö maõ thì moät laø con daâu toâi vaø moät nöõa cuõng ñaõ ñính hoân cuøng caäu con caû con quan tö ñoà hoï Hoa. Baûo Ñònh Ñeá toû veû khoâng baèng loøng gaét: -Thuaàn ñeä! Thieân thaïch laø quan ñoàng trieàu maø hieàn ñeä chöa bieát nhöõng vieäc ñoù sao? Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy Hoaøng huynh gay gaét khoâng daùm noùi nöõa. Cao Thaêng Thaùi noùi: -Traán Nam Vöông! Thaêng Thaùi naøy cuøng Vöông gia chôi vôùi nhau töø thuôû nhoû, hai ta chöa coù chuyeän gì bieát maø khoâng noùi, noùi maø khoâng heát. Vöông gia thaáy tieåu thö coù ñieàu chi thaát ñöùc neân khoâng muoán cho noù veà laøm con daâu phaûi khoâng? Xin Vöông gia cöù noùi thaät ñi! Toâi khoâng ñeå taâm ñaâu. Ñoaøn Chính Thuaàn ngaàn ngöø moät laùt roài noùi: -Ñaõ theá toâi xin noùi thöïc! Cao hieàn ñeä ñöøng giaän nheù. Cao Thaêng Thaùi ñaùp: 300 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin Vöông gia cöù noùi thaúng, ñöøng uùp môû gì. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Leänh aùi maát Töø maãu töø thuôû nhoû, taát nhieân hieàn ñeä cöng chieàu quaù ñoä. Toâi laïi nghe leänh aùi hay laøm nuõng, hôn nöõa hieàn ñeä truyeàn daïy voõ ngheä, baûn laõnh leänh aùi cuõng suyùt soaùt hieàn ñeä. Sau khi veà laøm daâu toâi chæ e... chæ e.... haø haø... thaèng Döï seõ bò leänh aùi laán aùt. Y chaúng bieát chuùt voõ coâng naøo chæ hoïc ñöôïc moân Laêng Ba Vi Boä. Trong choán khueâ phoøng leänh aùi maø leân chaân xuoáng tay thì y chæ coøn moân Laêng Ba Vi Boä maø laån traùnh vaø chaïy khaép phoøng thì khoå. Baûo Ñònh Ñeá cöôøi ha haû: -Trôøi ôi! OÂng em toâi cöù aáp a aáp uùng maõi, teù ra chæ vì theá. Ñoaøn Chính Thuaàn quay laïi ñöa maét nhìn Thö Baïch Phuïn g cöôøi noùi: -Thöa ñaïi ca! Em daâu ñaïi ca cuøng tieåu ñeä yù kieán thöôøng maâu thuaãn. Luùc naøo gaây loän, giaû tyû maø voõ coâng tieåu ñeä ñoái vôùi naøng khoâng suyùt soaùt thì coù phen loâi thoâi to roài. Ai nghe Ñoaøn Chính Thuaàn noùi cuõng phaûi mæm cöôøi. Vöông phi Thö Baïch Phuïng noùi baèng moät gioïng laïnh nhaït: -Thaèng Döï chæ caàn hoïc ñöôïc pheùp Nhaát Döông Chæ cuûa hoï Ñoaøn laø thieân haï voâ ñòch roài. Duø y coù laáy naêm baûy con aùc phuï cuõng chaû sôï gì ai. http://hello.to/kimdung Vöông phi ra chieàu chaâm bieám pheùp Nhaát Döông Chæ ñeå xoùi moùc Ñoaøn Chính Thuaàn. Ñoaøn Chính Thuaàn bieát vôï mæa mình chæ cöôøi khoâng ñaùp. Cao Thaêng Thaùi noùi: -Tieåu nöõ tuy ít ñöôïc giaùo huaán nhöng ñaâu ñeán noãi caû gan laøm baäy? Coù ñieàu Thaêng Thaùi naøy chòu ôn naëng ñaõ nhieàu khoâng daùm mong ñöôïc chuùa thöôïng cuøng Vöông gia ban cho theâm nöõa. Baûo Ñònh Ñeá cöôøi noùi: -Leänh aùi maø quaûn cô ñöôïc caùi thaèng nhoû tính khí luoâng tuoàng ñoù cho chuùng ta thì anh em ta raát caùm ôn. aø maø naøy Thaêng Thaùi! Leänh aùi teân gì nhæ? Nhieàu khi caùi teân cuõng aûnh höôûng ñeán tính tình. Cao Thaêng Thaùi taâu: -Tieåu nöõ haï thaàn chæ veûn veïn coù moät chöõ teân laø My maø thoâi. Töø thuôû nhoû ñeán giôø y khoâng ra khoûi cöûa, tính neát y vaãn ngoan ngoaõn. Haún coù ngöôøi baát maõn vôùi haï thaàn phao ñoàn tieáng khoâng hay, thaäm chí loït ñeán tai Vöông gia. Ñoaøn Chính Thuaàn lieàn chaïy ñeán caàm tay Cao Thaêng Thaùi vöøa cöôøi vöøa noùi: -Cao hieàn ñeä ñoù laø ngu huynh lôõ lôøi, hieàn ñeä ñöøng ñeå yù. Baûo Ñònh Ñeá cöôøi noùi: -Theá laø xong roài! Thieân Thaïch ta uyû thaùc cho ngöôi vieäc söûa leã, naïp thaùi roài hai nhaø seõ taï ôn oâng mai. 301 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ba Thieân Thaïch töôi cöôøi cuùi ñaàu vaâng meänh. Baûo Ñònh Ñeá laïi truyeàn chæ xuoáng haøn laâm vieän thaûo cheá Gia phong. Hoaøng ñeä Ñoaøn Chính Thuaàn leân chöùc Hoaøng thaùi ñeä. Ñoaøn Chính Thuaàn caû kinh voäi quyø xuoáng taâu: -Hieän nay ñaïi ca ñang ñoä tuoåi xuaân coøn thònh, muoân daân ñoäi ñöùc cao daày. Hoaøng thieân taát seõ troâng laïi, con chaùu ñeà hueà. Xin ñaïi ca haõy gaùc vieäc gia phong cho em leân töôùc Hoaøng thaùi ñeä. Baûo Ñònh Ñeá caàm tay naâng daäy noùi: -Hoaøng ñeä cuøng ta hai ngöôøi chæ laø moät. Giang sôn nöôùc Ñaïi Lyù naøy caû hai anh em ta chaáp chöôûng. Ñöøng noùi laø ta khoâng coù con, duø coù Hoaøng nam ñi nöõa ta vaãn truyeàn ngoâi cho Hoaøng ñeä kia maø. Vieäc ta quyeát laäp em laøm thöøa keá caû nöôùc ñeàu bieát. Ngaøy nay caøng caàn ñònh roõ danh phaän ñeå thaùi töû Dieân Khaùnh ñöøng mong gì nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn taùi tam töø khöôùc khoâng ñöôïc ñaønh phaûi khaáu ñaàu taï ôn. Boïn Cao Thaêng Thaùi laàn löôït ñeán tröôùc maët Ñoaøn Chính Thuaàn ngoû lôøi chuùc tuïng. Ba Thieân Thaïch quay sang nhìn Cao Thaêng Thaùi mæm cöôøi chìa baøn tay traùi ra, tuy khoâng noùi ra mieäng nhöng coù yù baûo: -Sau naøy Ñoaøn Döï leân keá vò, con gaùi anh seõ laø Hoaøng haäu nöông nöông. Phaàn haäu taï cho oâng mai phaûi ñaëc bieät ñaáy. Baûo Ñònh Ñeá phaùn: -Ai naáy veà nghæ ñi! Caâu chuyeän thaùi töû Dieân Khaùnh nhaát thieát khoâng tieát loä ra ngoaøi. Moïi ngöôøi vaâng leänh cuùi ñaàu caùo bieät. Baûo Ñònh Ñeá cuõng ñi nguû. Saùng hoâm sau, luùc Ñeá tænh daäy thaáy aâm nhaïc du döông, phaùo noå raàm trôøi, noäi giaùm vaøo chaàu chöïc thay aùo roài baåm: -Hoâm nay Traán Nam Vöông theá töû ñöa leã naïp thaùi keát thaân cuøng Thieän xieån haàu tieåu thö. Ngoaøi cöûa cung traêm hoï ñeán hoan hoâ chuùc tuïng raát laø naùo nhieät. Maáy naêm nay nöôùc Ñaïi Lyù khoâng phaûi naïn binh ñao. Trieàu ñình thanh chính, daân söï yeân vui. Traêm hoï raát kính phuïc ñöùc Vua cuøng Traán Nam Vöông vaø Thieän xieån haàu. Nay nghe tin hai hoï Ñoaøn, Cao keát thaân khaép thaønh Ñaïi Lyù hoan hoâ coå voõ. Baûo Ñònh Ñeá phaùn baûo noäi giaùm: -Ngöôi cho loan tin ngaøy mai ta xuoáng chæ môû hoäi hoa ñaêng caùc chöùc kim ngoâ khoâng phaûi deïp ñöôøng, laïi môû tieäc lôùn khao thöôûng ba quaân, cuøng ban röôïu thòt cho kyø laõo coâ nhi. Chæ vöøa ban ra tieáng traêm hoï hoan hoâ noåi daäy vang trôøi. Hoâm aáy trôøi xeá chieàu, Baûo Ñònh Ñeá aên maëc giaû daïng bình daân, moät mình ñi ra ngoaøi thaønh, ñaàu ñoäi muõ roäng vaønh, keùo suïp xuoáng che maët, khoâng coøn ai nhaän ra 302 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nhaø Vua nöõa. Doïc ñöôøng thaáy tieáng traêm hoï muùa haùt raát laø vui veû. Thôøi baáy giôø nhaân só Trung nguyeân coi nöôùc Ñaïi Lyù laø ñaát man di moïi rôï, nghi leã khaùc xa vôùi Trung nguyeân. Treân ñöôøng caùi thanh nieân nam nöõ daét nhau ñi laû lôi cöôøi noùi laø söï raát thöôøng. Baûo Ñònh Ñeá nghó thaàm: "Ta chæ mong cho daân toäc nöôùc Ñaïi Lyù ñôøi ñôøi ñöôïc töï do hoan laïc theá naøy, duø ta khoâng con caùi cuõng chaúng coù gì ñaùng phaøn naøn". Nhaø Vua ra khoûi thaønh roài raûo böôùc ñi mau. Ñi ñöôïc hôn 20 daëm thì baét ñaàu leân doác nuùi. Ñöôøng xaù moãi luùc moät vaéng tanh, ñi voøng heát boán khu thung luõng thì ñeán moät ngoâi chuøa coå nhoû, ngoaøi cöûa coù ñeà ba chöõ: "NI£M HOA Töï". Baûo Ñònh Ñeá ñöùng ngoaøi coång chuøa, tónh taâm maëc nieäm moät hoài roài ñi thaúng vaøo goõ cöûa ba tieáng. Moät laùt, cöûa chuøa môû, moät chuù tieåu chaïy ra, chaép tay hoûi: -Toân khaùch tôùi ñaây coù vieäc gì? Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Phieàn chuù vaøo thoâng baùo cuøng Huyønh My ñaïi sö coù coá nhaân laø Ñoaøn Chính Minh xin vaøo ra maét. Chuù tieåu noùi: -Môøi toân khaùch vaøo trong naøy chôø. Roài trôû goùt taêng taû ñi ngay. Baûo Ñònh Ñeá cuõng vaøo theo, vöøa ñi ñöôïc maáy böôùc boãng nghe hai tieáng khaùnh keng keng aâm u töø haäu vieän voïng ra. Chæ trong giaây laùt Baûo Ñònh Ñeá thaáy trong ngöôøi maùt meû, thaàn trí tieâu dao. Baûo Ñònh Ñeá daãm chaân leân nhöõng taùn laù ruïng ñi vaøo tôùi haäu vieän. Chuù tieåu noùi: -Xin toân khaùch chôø ñaây moät chuùt! Sö phuï toâi seõ ra ngay. Baûo Ñònh Ñeá khoanh tay ñöùng chôø trong saân nhìn chieác laù vaøng ruïng phaát phôùi töø töø bay xuoáng. Suoát ñôøi ít khi Ñeá ñöùng ngoaøi cöûa chôø ai nhö böõa nay. Nhaát laø töø khi leân ngoâi baùu thì chæ coù ngöôøi khaùc ñeán chôø mình chöù chaû bao giôø Ngaøi ñöùng ñôïi ai. Moãi khi ñeán chuøa Nieâm Hoa naøy loøng traàn tuïc saïch laâng laâng, töï nhieân queân caû mình laø moät vò quaân Vöông coõi Thieân Nam. Chôït nghe tieáng moät oâng giaø cöôøi noùi: -Ñoaøn hieàn ñeä ñaáy ö? Hieàn ñeä coù ñieàu chi nan giaûi? Baûo Ñònh Ñeá quay ñaàu nhìn laïi thaáy töø trong caên nhaø xeùp môû cöûa böôùc ra moät vò laõo taêng maët muõi nhaên nheo, thaân hình cao lôùn, caëp loâng maøy daøi saéc vaøng, ñaèng ñuoâi sa xuoáng thaáp. Chính laø Huyønh My hoaø thöôïng. Baûo Ñònh Ñeá chaép tay noùi: -Toâi ñeán cöûa thieàn quaáy nhieãu ñaïi sö ñaây. Huyønh My hoaø thöôïng noùi: -Môøi hieàn ñeä vaøo trong naøy. 303 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baûo Ñònh Ñeá raûo böôùc theo vaøo caên nhaø xeùp, ñaõ thaáy saùu vò hoaø thöôïng ñöùng tuoåi mình maëc ñoà ñen cuùi ñaàu thi leã. Baûo Ñònh Ñeá bieát ñaây laø ñoà ñeä Huyønh Mi hoaø thöôïng lieàn giô tay ñaùp leã. Nhaø Vua xeáp baèng ngoài treân boà ñoaøn meù taây, chôø Huyønh Mi hoaø thöôïng ngoài xuoáng boà ñoaøn meù ñoâng roài môùi baét ñaàu vaøo chuyeän: -Toâi coù thaèng chaùu laø Ñoaøn Döï, luùc môùi leân baûy toâi thöôøng daãn laïi ñaây nghe sö huynh giaûng kinh. Huyønh Mi cöôøi noùi: -Thaèng nhoû ñoù tính tình raát ngoä. Thaät laø moät ñöùa beù ngoan. Baûo Ñònh Ñeá laïi noùi: -Y ñöôïc pheùp maàu ñöùc Phaät ñieåm hoaù, doác daï töø bi, khoâng chòu hoïc voõ ñeå traùnh saùt sinh. Huyønh Mi ñaùp: -Y nghó theá laø sai. Khoâng hieåu voõ ngheä vaãn gieát ngöôøi ñöôïc. Traùi laïi coù khi gioûi voõ vò taát ñaõ gieát ngöôøi. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Vaâng, sö huynh daïy chí phaûi. Theá roài Ñeá ñem chuyeän Ñoaøn Döï khoâng chòu hoïc voõ boû nhaø troán ñi theá naøo, cuoäc gaëp gôõ Moäc Uyeån Thanh ra sao roài bò ngöôøi "aùc nhaát thieân haï" laø thaùi töû Dieân Khaùnh nhoát ôû ñaâu, nhaát nhaát thuaät laïi cuøng Huyønh Mi. Huyønh Mi chæ laéng tai nghe, khoâng noùi caâu naøo. Caû saùu gaõ ñoà ñeä thoõng tay ñöùng haàu sau löng neùt maët cuõng ñeàu traàm tónh, khoâng maûy may xuùc ñoäng. Chôø Baûo Ñònh Ñeá noùi xong Huyønh Mi môùi chaäm raõi noùi: -Thaùi töû Dieân Khaùnh ñaõ laø ñöôøng huynh hieàn ñeä, coá nhieân laø hieàn ñeä khoâng neân ñoäng thuû. Theá maø sai thuoäc haï duøng baïo löïc ñeå cöùu y xem chöøng cuõng khoù oån phaûi khoâng? Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Sö huynh thaät laø saùng suoát. Huyønh Mi gaät ñaàu töø töø ñöa ngoùn tay giöõa ra nhaèm ñieåm vaøo ngöïc Baûo Ñònh Ñeá. Baûo Ñònh Ñeá mæm cöôøi chìa ngoùn tay troû ra, xæa vaøo ngoùn tay giöõa Huyønh Mi. Caû hai cuøng rung chuyeån lieàn thu ngoùn tay veà. Huyønh Mi nhíu ñoâi loâng maøy noùi: -Hieàn ñeä! Söùc Kim cöông chæ cuûa ta khoâng theå thaéng noåi pheùp Nhaát Döông Chæ cuûa hieàn ñeä. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Sö huynh laø baäc ñaïi trí tueä baát taát phaûi laáy chæ löïc ñeå thuû thaéng? Huyønh Mi cuùi ñaàu khoâng noùi gì. Baûo Ñònh Ñeá ñöùng daäy noùi: 304 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Möôøi naêm tröôùc ñaây sö huynh coù baûo tieåu ñeä xaù thueá muoái cho nhaân daân nöôùc Ñaïi Lyù nhöng moät laø vì nhu duïng trong nöôùc chöa ñuû hai laø tieåu ñeä muoán chôø Chính Thuaàn keá vò seõ thi haønh nhaân chính veà khoaûn ñoù, ñeå nhaân daân ñoäi ñöùc Thuaàn ñeä. Nay tieåu ñeä nghó laïi, saùng mai cho ban haønh saéc leänh xoaù thueá muoái. Huyønh Mi hoaø thöôïng ñöùng ngay leân, khom löng roài laïy phuïc xuoáng, cung kính noùi: -Hieàn ñeä ban phöôùc cho daân, laõo taêng cuõng caûm ñöùc voâ cuøng. Baûo Ñònh Ñeá cuõng suïp laïy ñaùp leã xong ra veà ngay khoâng noùi gì nöõa. Baûo Ñònh Ñeá veà cung laäp töùc sai noäi giaùm trieäu Ba tö khoâng vaø Hoa tö ñoà ñeán truyeàn ban saéc leänh xoaù boû thueá muoái. Hai ngöôøi taï ôn noùi: -Nhö vaäy thì leâ daân ñöôïc nhôø phöôùc lôùn cuûa chuùa thöôïng. Baûo Ñònh Ñeá tieáp: -Taát caû moïi nhu duïng trong cung nhaát thieát laø phaûi tieát kieäm. Vaäy hai ngöôøi thöông löôïng vôùi nhau ñi xem nôi ñaâu ñaùng tính giaûm ñöôïc chöøng naøo hay chöøng naáy. Hai ngöôøi vaâng leänh lui ra. Vieäc Ñoaøn Döï bò baét tuy Baûo Ñònh Ñeá ñaõ daën moïi ngöôøi khoâng neân tieát loä ra ngoaøi song Hoa tö ñoà vaø Phaïm tö maõ ñeàu laø ngöôøi raát thaân tín cuûa Baûo Ñònh Ñeá neân Ba Thieân Thaïch cuõng khoâng giaáu gieám ñaõ ñem keå cho hai ngöôøi bieát caû roài. Phaïm tö maõ ñang ngoài nhaø ngoùng tin thì hai oâng Hoa, Ba ñeán baùo vieäc nhaø Vua xoaù boû thueá muoái. Noùi veà quan Tö maõ hoï Phaïm teân Hoa voán coù tính khoâi haøi, ñaõ hay traøo phuùng laïi laém cô möu. Vaäy maø oâng noùi baèng moät veû trònh troïng: -Hoa ñaïi ca cuøng Ba hieàn ñeä! Traán nam theá töû maéc vaøo tay gian ñaõng. Chuùa thöôïng xuoáng chæ xaù thueá laø Ngaøi ban phuùc cho daân ñeå caàu ñaûo Hoaøng thieân thöông haïi, phuø hoä cho theá töû ñaëng yeân laønh trôû veà. Boïn mình khoâng bieát chia seû moái lo cuøng vua cha thì coøn maët muõi naøo ñöùng ôû trong trieàu ñình nöõa? Ba Thieân Thaïch noùi: -Chính theá! Phaïm nhò ca coù dieäu keá gì ñeå cöùu ñieän haï ñöôïc chaêng? Phaïm Hoa noùi: -Ñoái thuû laïi chính laø thaùi töû Dieân Khaùnh thì chuùa thöôïng nhaát ñònh khoâng nôõ ra maët ñaùnh nhau ñaâu. Tieåu ñeä coù keá naøy nhöng chæ sôï nhoïc söùc Hoa ñaïi ca neân khoâng daùm noùi ra. Hoa tö ñoà voäi hoûi: -Vieäc gì maø nhoïc söùc ta? Nhò ñeä noùi ngay ñi xem naøo! Phaïm Hoa noùi: 305 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Chuùa thöôïng ñaõ baûo voõ coâng thaùi töû Dieân Khaùnh coøn cao hôn caû ngaøi. Boïn ta ñoái phoù baèng phöông phaùp cöùng raén laø khoâng ñöôïc roài. Vaäy Hoa ñaïi ca, caùi ngheà sinh nhai cuûa ñaïi ca 20 naêm tröôùc ñaây lieäu coøn thi thoá ñöôïc nöõa chaêng? Boä maët vuoâng chöõ "quoác" cuûa Hoa tö ñoà ñang tím boãng ñoû gay. OÂng cöôøi noùi: -Nhò ñeä laïi noùi giôõn ta roài. Quan tö ñoà hoï Hoa tröôùc teân goïi A Caên, hieän thôøi laøm ñeán tam coâng nöôùc Ñaïi Lyù, xuaát thaân laø ngöôøi cuøng tuùng. Thôøi chöa phaùt tích Hoa laøm ngheà ñaøo maû troäm ñoà, coù moät baûn lónh raát kieân trì. OÂng chuyeân laáy caùc baùu vaät quyù giaù trong caùc moà maû Vöông, Coâng. Neân nhôù caùc baäc phuù quyù cheát thöôøng choân theo caû ñoà traân baûo, dò vaät. Hoa A Caên nhieàu khi ñaøo ñöôøng haàm töø nôi raát xa vaøo tôùi phaàn moä ñeå troäm. Vieäc ñaøo ñöôøng haàm cuûa Hoa thaät laø nhöõng coâng trình vó ñaïi, phaûi moät hai thaùng laø thöôøng. Caùch ñaøo ñöôøng haàm cuûa Hoa nhö vaäy neân khoâng ai baét gaëp. Coù laàn Hoa laáy ñöôïc trong moä moät taäp "voõ coâng bí quyeát" ñem veà cöù theo ñoù luyeän taäp thaønh moät tay traùc tuyeät veà ngoaïi coâng. Roài töø ñoù Hoa pheá caùi ngheà möu sinh ty tieän, theo phoø Baûo Ñònh Ñeá laäp ñöôïc nhieàu kyø coâng thaêng leân ñeán chöùc tö ñoà. Töø khi laøm quan to Hoa thaáy caùi teân A Caên coù veû huû laäu neân môùi ñoå laø Hoa Haùch Caên. Ngoaøi hai ngöôøi baïn chí thaân laø Phaïm Hoa vaø Ba Thieân Thaïch raát ít ngöôøi bieát roõ lai lòch Hoa tö ñoà. Phaïm Hoa noùi: -Tieåu ñeä ñaâu daùm noùi giôõn ñaïi ca. Boïn ta phaûi ñi baèng ñöôøng haàm ñeán hang Vaïn Kieáp, vaøo thaïch thaát thaàn khoâng hay, quyû khoâng bieát môùi cöùu theá töû ra ñöôïc. Hoa Haùch Caán voã ñuøi khen: -Thaät laø tuyeät dieäu! Tuyeät dieäu! Hoa thaät coù thieân taøi veà ngheà ñaøo haàm. Tuy laø vieäc 20 naêm tröôùc nhöng laém luùc nhôù laïi vaãn tieác ngheà cuõ laøm cho chaân tay ngöùa ngaùy. Khoán noãi ñaõ laøm ñeán cöïc phaåm trieàu ñình coù lyù ñaâu laïi ñi ñaøo maû troäm thì coøn ra theå thoáng gì nöõa? Baây giôø nghe Phaïm Hoa ñeà nghò baát giaùc caû möøng. Phaïm Hoa töôi cöôøi noùi tieáp: -Hoa ñaïi ca chôù voäi möøng vì trong coøn nhieàu vaán ñeà thöïc nan giaûi. Töù aùc hieän nay ôû caû trong hang Vaïn Kieáp, ngoaøi ra coøn vôï choàng Chung Vaïn Cöøu, Taàn Hoàng Mieân ñeàu laø nhöõng tay kieät thieät, qua ñöôïc tai maét boïn naøy ñaâu phaûi chuyeän deã daøng? Hôn nöõa ñích thaân thaùi töû Dieân Khaùnh traán giöõ cöûa nhaø maät thaát, laõo ngoài treân maø mình ñaøo beân döôùi giöõ theá naøo cho laõo khoâng hay? Hoa Haùch Caán traàm ngaâm moät luùc roài noùi: -Vaäy ta phaûi ñaøo ñöôøng haàm veà phía sau nhaø maät thaát, chöøa choã thaùi töû Dieân Khaùnh ra. Phaïm Hoa laïi noùi: 306 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Theá töû coøn bò nhoát trong ñoù giôø phuùt naøo laø coøn nguy hieåm giôø phuùt aáy. Ta ñaøo deành daøng nhö theá lieäu coù kòp khoâng? Hoa Haùch Caán noùi: -Vaäy ba ta cuøng phaûi hôïp löïc. Hai hieàn ñeä cuøng ñi lieàn beân chæ baûo ñoàng thôøi hoïc caùi ngheà ñaøo troäm maû naøy maø chôi. Ba Thieân Thaïch cöôøi noùi: -Tuy boïn ta ñaõ ôû ngoâi tam coâng nöôùc Ñaïi Lyù nhöng veà nghóa vuï thì duø laø caùi vieäc ñaøo moà quaät maû hay ngheà aên troäm ñi nöõa thì cuõng khoâng theå töø nan ñöôïc. Ba ngöôøi voã tay caû cöôøi, Hoa Haùch Caán noùi: -Vieäc naøy khoâng theå chaäm ñöôïc nöõa, noùi laøm laø laøm. Ba Thieân Thaïch laáy baûn ñoà hang Vaïn Kieáp ra. Hoa Haùch Caán vui söôùng khoân taû, ngoài coi baûn ñoà, hoaïch ñònh töø choã baét ñaàu ñaøo cho ñeán choã mieäng haàm chui leân. Hoa laïi noùi caû ñeán ñöôøng loái, caùch thöùc phaûi traùnh tai maét beân ñòch theá naøo cuøng voøng veøo ra sao ñeå traùnh nhöõng choã ñaù raén. Thaät laø moät ngheà tuyeät kyõ cuûa Hoa, treân ñôøi coù moät khoâng hai. Laïi noùi ñeán Ñoaøn Döï, sau khi nuoát Maõng Coå chu caùp roài, khaép mình döông khí cöïc thònh, hôi noùng boác leân ñeán ñoä quaù möùc toái cao khieán chaøng meâ man baát tænh. Nhöng côn meâ naøy duø sao cuõng giuùp cho chaøng qua ñöôïc moät ngaøy khoûi bò löûa duïc nung naáu cöïc kyø khoå sôû. Chaøng coù bieát ñaâu trong khoaûng thôøi gian moät ngaøy moät ñeâm naøy beân ngoaøi ñaõ xaûy ra bao nhieâu bieán chuyeån quan troïng: -Naøo phuï thaân chaøng ñaõ chòu saéc phong leân Hoaøng thaùi ñeä. -Naøo chaøng ñaõ coù meänh cha meï daïm hoûi leänh aùi thieän xieån haàu laø Cao Mi tieåu thö cho chaøng laøm vôï. -Naøo khaép thaønh Ñaïi Lyù chieâng troáng raàm trôøi, tu la daäy ñaát. -Naøo traêm hoï nöôùc Ñaïi Lyù ñang hoan hoâ ca tuïng ñöùc Vua ban haønh saéc leänh baõi boû thueá muoái. Maø chính chaøng laïi ñang ngoài töïa vaùch ñaù trong nhaø tuø, thaàn trí meâ man chaúng bieát trôøi ñaát laø gì. Tröa hoâm sau chaøng môùi hôi hoài tænh moät chuùt. Soá laø hai thöù ¢m döông hoaø hôïp taùn cuøng Maõng Coå chu caùp phaùt taùc kòch lieät cuøng moät luùc laøm chaøng meâ ñi. Traän phaùt taùc ñi ñeán choã cuøng cöïc laïi dòu xuoáng neân chaøng hoài tænh. Ñaây chæ laø luùc taïm ngöøng ñeå ñi ñeán nhöõng traän phaùt taùc sau cuøng maõnh lieät hôn. Ñoaøn Döï chöa bieát nhöõng nguy cô ñang rình raäp. Tuy thaáy trong mình coøn meät moûi, song chaøng yeân trí chaát ñoäc ñaõ baét ñaàu lui daàn, toan caát tieáng goïi Moäc Uyeån Thanh thì chôït nghe beân ngoaøi coù tieáng moät oâng giaø gioïng khaøn khaøn: -Caû thaûy 19 ñöôøng vöøa ngang vöøa doïc maø laøm cho bao ngöôøi phaûi say meâ. Neáu cö só cao höùng thì cuøng laõo taêng vui chôi moät cuoäc. 307 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï laáy laøm kyø gheù maét vaøo choã loã hoång vaãn ñöa côm nhìn ra ngoaøi, thaáy moät vò hoaø thöôïng maët ñaày neáp daên deo, loâng maøy vaøng kheø ñang cuùi xuoáng laáy ñaàu ngoùn tay vaïch vaøo moät taûng ñaù xanh lôùn, phaùt ra nhöõng tieáng seø seø, buïi ñaù tung leân, neùt vaïch saâu xuoáng thaønh moät ñöôøng raát thaúng nhö sôïi chæ ñaët. Ñoaøn Döï caû kinh, tuy chaøng khoâng bieát voõ coâng nhöng laø con moät nhaø voõ uyeân thaâm chaøng ñöôïc xem baù phuï cuøng phuï thaân luyeän pheùp Nhaát Döông Chæ ñaõ nhieàu. Chaøng nghó buïng döôøng nhö mình ñaõ ñöôïc gaëp vò sö giaø ôû ñaâu roài thì phaûi, chæ löïc oâng nhö vaäy thaät laø gheâ ngöôøi, vaïch ñaù thaønh raõnh moät caùch deã daøng. Cöù xem chæ löïc naøy ñuû bieát ngoaïi coâng cuûa oâng cöông ngaïnh ñeán chöøng naøo! Caùch luyeän moân naøy töïa hoà khaùc xa vôùi caùch luyeän Nhaát Döông Chæ cuûa cha, baùc chaøng. -------------------------oOo------------------------- 308 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
Đồng bộ tài khoản