Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 20

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

186
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 20

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI ÑOÂI CHU CAÙP THAÀN DIEÄU THEÁ NAØO ? Ñoaøn Döï boãng nghe beân ngoaøi thaïch thaát coù tieáng noùi: -Pheùp "kim cöông chæ" ñoù thaät laém coâng phu. Gioïng noùi khaøn khaøn ñaày uaát haän ñoù chính ôû Thanh baøo khaùch aùc quaùn maõn doanh thoát ra. Chaøng laïi thaáy laõo caàm caønh truùc vaïch xuoáng phieán ñaù moät ñöôøng ngang cuõng thaúng taép. Neùt vaïch ngang töông xöùng vaø giao nhau vôùi neùt vaïch doïc cuûa Huyønh Mi hoaø thöôïng. Ñoaøn Döï ôû trong thaïch thaát khoâng troâng thaáy maët Thanh baøo khaùch nhöng chaøng nhaän thaáy raèng caønh truùc cuûa laõo cöùng raén chaúng keùm gì ngoùn tay Huyønh Mi maø duøng noù ñeå vaïch phieán ñaù coøn coù phaàn tieän hôn. Vaû ngoùn tay ngaén maø caønh truùc daøi, caàm caønh truùc vaïch xuoáng phieán ñaù thaønh ñöôøng raõnh saâu so vôùi caùch vaïch baèng tay thì khí löïc Thanh baøo khaùch töông ñoái phaûi maïnh hôn Huyønh Mi hoaø thöôïng. Ñoaïn chaøng laïi nghe tieáng Huyønh Mi hoaø thöôïng cöôøi noùi: -Ñoaøn thí chuû ñaõ thuï giaùo vaäy laõo taêng xin vaïch nöõa. Döùt lôøi nhaø sö laïi laáy ngoùn tay vaïch vaøo taûng ñaù moät ñöôøng doïc. Thanh baøo khaùch chôø nhaø sö vaïch xong laõo laïi vaïch baèng caønh truùc moät ñöôøng ngang. Hai ngöôøi cöù theá tieáp tuïc luaân löu moãi beân vaïch moät ñöôøng. Veà sau caû hai oâng: oâng vaïch baèng ngoùn tay cuõng nhö oâng vaïch baèng caønh truùc moãi luùc moät thong thaû laïi vaø moãi luùc moät caån thaän coá gaéng hôn vì khoâng oâng naøo chòu thua veà nhöõng ñöôøng vaïch cuûa mình hoaëc saâu noâng khaùc nhau hoaëc neùt vaïch keùm chænh teà thaúng thaén. Thì ra nhöõng tay cao thuû hoï aên thua nhau töøng ly töøng tyù, khoâng chæ ôû choã coù söùc maïnh hôn laø ñöôïc. Chöøng trong khoaûng thôøi gian aên xong böõa côm, Huyønh Mi hoaø thöôïng cuøng Thanh baøo khaùch vaïch xong ngang doïc moãi beà 19 ñöôøng, thaønh hình moät baøn côø raát vuoâng vaén. Huyønh Mi nghó thaàm: "Baûo Ñònh Ñeá nhaän ñònh thaät khoâng sai chuùt naøo, noäi löïa laõo Thaùi töû Dieân Khaùnh naøy quaû ñaõ khoâng vöøa. Moân Nhaát Döông Chæ cuûa laõo nhaát ñònh khoâng thua Baûo Ñònh Ñeá". Huyønh Mi hoaø thöôïng vaøo ñaây ñaõ coù chuû yù nhöng thaùi töû Dieân Khaùnh thaáy Huyønh Mi ñeán moät caùch ñoät ngoät thì khoâng khoûi ngaïc nhieân, laõo töï hoûi: "oâng sö gheâ gôùm naøy ôû ñaâu laån vaøo ñaây laøm gì? Roõ raøng Ñoaøn Chính Minh môøi y ñeán tieáp tay cho haén. Neáu haén thöøa cô mình ngoài ñaây ñeå vaøo cöùu Ñoaøn Döï thì mình ñaâu coù theå chia ngöôøi ra laøm hai ñeå ñoái phoù?". Huyønh Mi laïi noùi tieáp: 309 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoaøn thí chuû voõ ngheä cao thaâm, laõo taêng raát laø khaâm phuïc. Veà moân côø chaéc thí chuû cuõng cao gaáp möôøi baàn taêng. Baây giôø ta ñaùnh côø chôi, laõo taêng xin thuù chuû chaáp cho boán con. Thanh baøo khaùch giaät mình nghó thaàm: "mình tuy khoâng bieát lai lòch nhaø sö naøy nhöng xem chæ löïc cuõng ñaõ bieát y laø baäc cao nhaân. Laõo ñeán ñaây khieâu chieán laïi môû mieäng ñoøi xin nhaân nhöôïng laø nghóa laøm sao?". Nghó vaäy lieàn ñaùp: -Ñaïi sö baát taát quaù khieâm? Neáu ñaïi sö muoán caù cuoäc hôn thua thì cöù ñeå baèng quaân. Huyønh Mi noùi: -Toâi nhaát quyeát xin thí chuû chaáp cho boán con. Thanh baøo khaùch ñaùp baèng moät gioïng laïnh luøng: -Ñaïi söï ñaõ töï bieát mình keùm nöôùc thì baát taát phaûi ñaáu nöõa. Huyønh Mi noùi: -Theá thì thí chuû chaáp laõo taêng ba con vaäy. Thanh baøo khaùch chaäm raõi: -Toâi chaáp ñaïi sö moät con thoâi. Huyønh Mi cöôøi khaø khaø noùi: -Theá laø laõo taêng ñuû bieát roài. Thí chuû coøn keùm laém. Laõo taêng daùm chaáp thí chuû ba con. Thanh baøo khaùch bình thaûn ñaùp: -Baát taát phaûi theá, ta cöù ñeå nguyeân baèng quaân nhau. Huyønh Mi trong daï noân nao nghó thaàm: "laõo naøy ñaõ khoâng kieâu ngaïo laïi khoâng noùng naûy, thöïc laø thaâm ñoäc gan goùc. Mình khích baùc theá naøo laõo cuõng vaãn giöõ ñöôïc veû bình tónh, khoâng sao laøm cho laõo xuùc ñoäng ñöôïc theá môùi laø keû kình ñòch gheâ gôùm". Huyønh Mi hoaø thöôïng voán vaãn chöa naém vöõng ñöôïc phaàn thaéng thöôøng thaáy ngöôøi chôi côø hay coù tính hieáu thaéng neân môû mieäng xin ñöôïc chaáp ba boán con ñeå laøm kieâu binh doø tính tình thaùi töû Dieân Khaùnh. Chaúng ngôø laõo khoâng xuùc ñoäng maûy may vaãn giöõ moät nieàm nghieâm caån, kín ñaùo. Huyønh Mi laïi noùi: -Thoâi theá cuõng ñöôïc. Nhöng thí chuû laø chuû maø toâi laø khaùch, chuû phaûi nhöôøng khaùc h ñi tröôùc. Thanh baøo khaùch ñaùp: -Khoâng ñöôïc! Toâi ñi tröôùc môùi hôïp lyù. Tieàn chuû haäu khaùch maø. Huyønh Mi khoâng chòu noùi: -Neáu vaäy thì phaûi boùi. Naêm nay laõo taêng tuoåi chaün hay tuoåi leû, neáu thí chuû ñoaùn truùng thì ñi tröôùc, baèng traät thì phaûi nhöôøng laõo taêng. Thanh baøo khaùch hoûi laïi: 310 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Theá ngoä toâi ñoaùn truùng maø ñaïi sö cöù baûo traät thì ai maø bieát ñöôïc? Huyønh Mi ñaùp: -Ñöôïc! Laõo taêng ñaõ coù caùch chöùng minh, muoán caõi cuõng khoâng ñöôïc. Laõo taêng xin hoûi: sau khi ñöôïc 70 tuoåi, toång soá ngoùn caû hai baøn chaân laõo taêng leû hay chaün? Thanh baøo khaùch vöøa nghe caâu ñoá raát laáy laøm kyø, nghó buïng: "cöù bình thöôøng maø noùi thì hai baøn chaân ai chaû coù 10 ngoùn vaø ñöông nhieân laø soá chaünroài. Caâu laõo hoûi roõ sau khi 70 tuoåi bao nhieâu ngoùn? Laøm nhö khi laõo ñöôïc 70 tuoåi bò cuït ñi moät ngoùn môùi thaønh soá leû laø coù yù ñaõnh baãy mình. Trong binh phaùp coù caâu "hö thaønh ra thieät, thieät laïi ra hö", laõo löøa mình theá naøo ñöôïc?". Nghó vaäy Thanh baøo khaùch ñaùp: -Vaãn soá chaün. Huyønh Mi ñaùp: -Traät roài, soá leû môùi ñuùng. Thanh baøo khaùch noùi: -Ñaïi sö thaùo giaøy ra cho coi! Huyønh Mi thaùo giaøy vaø bít taát chaân traùi tröôùc. Naêm ngoùn chaân haõy coøn nguyeân veïn. Thanh baøo khaùch ñeå yù quan hình saùt saéc ñoái phöông, thaáy Huyønh Mi vaãn toû veû bình tónh töôi cöôøi thì töôûng chaân phaûi nhaø sö chæ coù boán ngoùn thaät. Huyønh Mi laïi ung dung tuït giaøy chaân phaûi ñang ñöa tay ra thaùo bít taát. Thanh baøo khaùch ñaõ toan gaït ñi baûo baát taát phaûi chöùng nghieäm nöõa, môøi ñaïi sö ñi nöôùc tröôùc. Nhöng nghó sao laõo laïi ñeå cho Huyønh Mi thaùo noát bít taát thì roõ raøng ñaày ñuû caû naêm coù cuït ngoùn naøo ñaâu? Tuy Thanh baøo khaùch taøn taät ñaày ngöôøi, maët trô nhö goã töïa hoà taâm trí khoâng maûy may xuùc ñoäng nhöng kyø thöïc bao nhieâu yù nghó ñang quay loän trong ñaàu oùc. Laõo chöa ñoaùn ra Huyønh Mi coù duïng yù gì. Boãng thaáy Huyønh Mi giô baøn tay phaûi leân laøm löôõi dao, ñaùnh xuoáng ñaùnh "phaäp" moät tieáng, ngoùn chaân uùt ñaõ ñöùt rôi ra. Saùu ñoà ñeä ñöùng ôû phía sau, toaøn laø nhöõng tay tu luyeän cöûa Phaät laâu ngaøy, coù theå xöùng ñaùng vôùi caâu: "Non Thaùi lôû tröôùc maët thaàn saéc vaãn ñieàm nhieân, höôu nai chaïy raàm raäp beân mình khoâng gheù maét" vaäy maø tröôùc caûnh sö phuï chaët ngoùn chaân, maùu chaûy leânh laùng khoâng khoûi giaät mình kinh haõi. Ngöôøi ít tuoåi nhaát laø Phaù Maïn hoaø thöôïng buoät mieäng kheõ la leân moät tieáng "oái". Ñoà ñeä thöù tö laø Phaù Sa hoaø thöôïng voäi vaøng laáy thuoác daáu trong boïc ra ròt vaøo veát thöông cho sö phuï. Huyønh Mi hoaø thöôïng cöôøi noùi: -Naêm nay laõo taêng 69 tuoåi, coù phaûi 70 tuoåi thì soá ngoùn chaân thaønh soá leû roài khoâng? Thanh baøo khaùch ñaùp: -Ñuùng roài xin môøi ñaïi sö ñi nöôùc tröôùc. 311 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thanh baøo khaùch noåi tieáng laø ngöôøi aùc nhaát thieân haï thì haún ñaõ nhìn thaáy vaø ñaõ gaây ra bao nhieâu thaûm caûnh hung aùc, ruøng rôïn chaúng chuùt sôøn loøng vaäy maø ñoái vôùi vieäc chaët ngoùn chaân nhoû moïn laøm cho laõo phaûi suy nghó. Phaûi chaêng vì thaáy Huyønh Mi muoán tranh tieân moät nöôùc côø maø coi leï vieäc chaët ñöùt moät ngoùn chaân nhö troø ñuøa. Caùi chí quyeát thaéng moät vaùn côø naøy cuûa nhaø sö laõo ñaõ nhìn thaáy roõ reät, neáu maø laõo thua taát seõ bò nhaø sö ñöa ra ñieàu kieän khaét khe voâ cuøng. Huyønh Mi noùi: "Xin vaâng" roài ñöa hai ñaàu ngoùn tay ra xoaùy vaøo 2 ñieåm töù töù caû hai beân treân maët baøn côø cho loõm xuoáng. Ñoù laø daáu hieäu hai con côø ñen. Thanh baøo khaùch cuõng caàm caønh truùc khoanh ôû hai ñieåm töù töù beân mình hai voøng troøn nhoû ñeå töôïng tröng cho hai con côø traéng ñaët xuoáng ñoù. Boán goùc baøn côø ôû ñieåm töù töù thoaït ñaàu ñaët boán con goïi laø "theá töù". Ñaây laø pheùp ñaùnh vi kyø thuôû xöa ôû Trung Quoác. Hieän nay pheá boû loái côø naøy roài. Ñeán con thöù 5 Huyønh Mi ñaët ôû ñieåm luïc tam "bình vò". Beân Thanh baøo khaùch laïi ñaët ôû ñieåm nguõ tam. Luùc môùi ñaùnh hai beân ra quaân raát leï, Huyønh Mi khoâng daùm chuù yù thaùi quaù ñeå duy trì tinh thaàn veà sau. Töø con thöù 18 trôû ñi, cuoäc tranh thuû ñaõ baét ñaàu gay caán. Chæ löïc hai beân hao toán raát nhieàu, moät maët phaûi duøng heát taâm trí ñeå suy tính nöôùc côø, moät maët phaûi vaän khí boài boå söùc löïc, moãi luùc côø ñi moät chaäm theâm. Trong saùu ñoà ñeä cuûa Huyønh Mi thì oâng thöù ba laø nhaø sö Phaù Saûn cao côø hôn heát. Phaù Saûn thaáy beân sö phuï ñi nhieàu nöôùc hay vaø coù veû thaéng theá trong buïng ñaõ möøng thaàm vaø thaùn phuïc. Ñeán nöôùc 24 Thanh baøo khaùch xuaát kyø binh moät caùch ñoät ngoät theá côø ñaïi bieán. Beân Huyønh Mi laâm vaøo tình traïng beá taéc. Goùc treân veà beân phaûi (khöù vò) moät moái ñe doaï raát lôùn ñang rình raäp, neáu ñem moät con ra coá thuû thì laïi thieät maát nöôùc tranh tieân. Huyønh Mi coøn ñang suy tính chöa tìm ra loái thoaùt boãng trong thaïch thaát coù tieáng voïng ra: -Phaûn coâng ôû khöù vò thì vaãn giöõ ñöôïc nöôùc tranh tieân. Ngöôøi maùch nöôùc naøy chính laø Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï voán gioûi chôi côø vaây töø thuôû nhoû. Luùc ñoù thaáy hai ngöôøi ñaáu ñang haêng say khoâng khoûi ñöùng ngoaøi ngöùa mieäng. Ngöôøi ta thöôøng noùi "côø ngoaøi baøi trong", baûn laõnh veà côø chaøng coøn cao hôn Huyønh Mi moät baäc. Hôn nöõa chaøng ñöùng ngoaøi cuoäc laïi caøng ñaéc nöôùc. Huyønh Mi nghe Ñoaøn Döï maùch nöôùc ñaùp voïng vaøo: -Laõo taêng ñaõ nghó tôùi nöôùc côø naøy roài coøn ñang caân nhaéc. Giôø ñöôïc thí chuû ñoàng yù thì laõo taêng khoâng phaân vaân gì nöõa. Ñoaïn Huyønh Mi laøm daáu ñaët con côø xuoáng ñieåm thaát tam ôû khöù vò. Thanh baøo khaùch laïnh luøng ñoïc hai caâu thô: "Baøng quan ngaäm mieäng laø quaân töû. Töï yù ra quaân ñaùng tröôïng phu". Ñoaøn Döï nghe laõo ñoïc töùc mình la leân: -Töï nhieân voâ côù ngöôi nhoát ta vaøo ñaây thì ngöôi coù phaûi laø quaân töû khoâng? Huyønh Mi cuõng cöôøi noùi: 312 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Laõo taêng ñaây laø ñaïi hoaø thöôïng chöù ñaâu phaûi ñaïi tröôïng phu? Thanh baøo khaùch khinh khænh maït saùt: -Noùi theá maø khoâng bieát ngöôïng. Vöøa noùi vöøa khoanh troøn ôû Khöù vò. Ñi maáy nöôùc nöõa Huyønh Mi laïi laâm vaøo theá bí. Phaù Saûn hoaø thöôïng noùng ruoät nghó khoâng ra nöôùc gôõ maø Ñoaøn Döï laïi laëng thinh. Phaù Saûn lieàn chaïy ñeán beân nhaø thaïch thaát kheõ hoûi: -Ñoaøn coâng töû baây giôø ñi nöôùc naøo cho phaûi? Ñoaøn Döï kheõ ñaùp: -Ta coù caùch gôõ deã laém. Theá côø naøy goàm baûy nöôùc bí hieåm, neáu ñoïc ra cho beân ñòch nghe tieáng nöôùc thì côø aûo dieäu seõ bò tieát loä neân khoâng tieän noùi. Phaù Saûn lieàn vieát vaøo tay phaûi ba chöõ: "Xin vieát ra". Roài nhaø sö luoàn tay qua loã hoång luoàn vaøo trong. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "keá naøy tuyeät dieäu" ñoaïn vieát caû baûy nöôùc côø vaøo tay Phaù Saûn. Phaù Saûn ruùt tay ra xem, suy tính kyõ laïi thì quaû laø nhöõng nöôùc côø raát cao lieàn chaïy trôû laïi sau löng Huyønh Mi giô tay aùo roäng thuøng thình leân ñeå che cho khoûi loä cô möu roài thoø ngoùn tay phaûi ra vieát caû baûy nöôùc côø vaøo löng sö phuï. Huyønh Mi hoaø thöôïng ñònh thaàn moät luùc hieåu caû, cöù theá ra quaân. Thanh baøo khaùch ñaèng haéng roài noùi: -Quaû laïi coù keû ngaám ngaàm maùch nöôùc, toâi xem baûn laõnh ñaïi sö chöa theå töï mình nghó ra ñöôïc nhöõng nöôùc côø naøy. Huyønh Mi cöôøi noùi: -Ñaùnh côø laø moät troø chôi ñaáu trí. Hay ôû choã khoâng ñeå cho ñoái phöông troâng roõ baûn laõnh vì theá maø caùc tay cao thuû chæ thoø nhöõng ngoùn dôû ra. Neáu laõo taêng ñeå thí chuû toû töôøng hö thöïc ngay töø luùc ñaàu thì cuoäc côø coøn chi laø aûo dieäu nöõa? Thanh baøo khaùch noùi: -Thoâi ñöøng coù ôõm ôø, bòp bôïm, hoøng laáy tay che maët trôøi nöõa. Laõo thaáy roõ Phaù Saûn chaïy ñi chaïy laïi roài laáy tay che aùo leân löng Huyønh Mi ñaõ sinh nghi. Nhöng vì taâm trí baän chuyeân chuù vaøo theá côø bieán aûo neân khoâng ñeå yù soi moùi ñeán chuyeän khaùc ñöôïc. Huyønh Mi theo keá Ñoaøn Döï ñi ñöôïc ñeán nöôùc thöù saùu, tuyeät khoâng phaûi nhoïc loøng suy nghó, chuyeân chuù vaän noäi coâng vaøo ñaàu ngoùn tay xoaùy thaønh saùu loã troøn trónh, ñeàu ñaën toû ra khí löïc coù thöøa. Thanh baøo khaùch thaáy saùu nöôùc côø cuûa Huyønh Mi nöôùc naøo cuõng hieåm hoùc, laõo phaûi ñem heát taâm löïc ra suy nghó, luaån quaån ñoái phoù trong voøng theá thuû. Ngoïn truùc khoanh voøng troøn treân baøn ñaù ñaõ hôi loä ra choã saâu choã noâng chöù khoâng ñöôïc ñeàu taêm taép. Laõo phaûi ngöøng laïi tính toaùn daây laâu, roài ñoät nhieân bieán theá, haï moät con côø vaøo nhaäp vò. Nöôùc côø xoay thaønh theá coâng maõnh lieät khoâng dính líu gì vaøo theá côø cuûa Ñoaøn Döï. Huyønh Mi caû kinh nghó thaàm: "baûy nöôùc côø cuûa Ñoaøn coâng töû boá cuïc raát tinh vi, nhöõng 313 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nöôùc kia mình ñi coù nöôùc tranh tieân ñöôïc moät thaønh hai maø sao nöôùc thöù baûy khoâng ñi ñöôïc nöõa? Theá naøy thì uoång maát caû nhöõng nöôùc tröôùc ö?". Neân nhôù raèng neáu thaû söùc cho hai ngöôøi ñaáu vôùi nhau thì Thanh baøo khaùch taát nhieân aên ñöùt Huyønh Mi hoaø thöôïng. Laõo thaáy theá côø baát lôïi laø laäp töùc tìm caùch bieán ñoåi, khoâng chòu chui vaøo caïm baãy Ñoaøn Döï. Phaù Saûn hoaø thöôïng thaáy tình theá ñaïi bieán, sö phuï khoù loøng giaûi quyeát noåi, beøn laäp töùc chaïy laïi beân nhaø thaïch thaát, kheõ baùo tin cho Ñoaøn Döï hay. Ñoaøn Döï nghó ngay ñöôïc caùch phaù, chìa ngoùn tay ra ñeå vieát vaøo baøn tay Phaù Saûn. Vöøa vieát ñöôïc hai chöõ baát thình lình toaøn thaân run baén, moät luoàng hoaû khí trong huyeät ñan ñieàn boác leân döõ doäi, moâi khoâ löôõi boûng, hai maét laïi quaùng loaù. Chaøng tieän tay naém chaët laáy tay Phaù Saûn. Phaù Saûn vöøa bò Ñoaøn Döï naém laáy baøn tay bieát ngay laäp töùc laø nguy ñeán nôi vì thaáy chaân khí trong mình bò baøn tay Ñoaøn Döï huùt ñi hoaøi. Nhaø sö caû sôï la leân: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû laøm gì vaäy? Neân bieát raèng ñoái vôùi caùc nhaø noäi coâng phaùi voõ, chaân khí coù moái quan heä raát lôùn ñeán tính maïng. Chaân khí sung tuùc bao nhieâu thì noäi coâng cao leân baáy nhieâu. Chaân khí thoaùt ñi heát thì ngöôøi chaúng cheát cuõng maát heát noäi coâng maø thaønh pheá nhaân. Phaù Saûn xuaát gia töø thuôû nhoû, khoå coâng tu luyeän dö boán möôi naêm, chaân khí raát laø sung maõn. Theá maø chæ chaïm tay vaøo Ñoaøn Döï moät laàn chaân khí thoaùt ñi chaúng khaùc gì soâng ñang baønh chöôùng bò vôõ ñeâ nöôùc chaûy ñi nhö thaùo, khoâng coøn caùch gì thu veà ñöôïc nöõa. Nhaø sö hoûi luoân maáy tieáng nhöng Ñoaøn Döï thaàn trí meâ man, chaúng bieát gì heát neân khoâng traû lôøi. Phaù Saûn muoán ruùt tay ra khoûi nhöng laï thay hai tay döôøng nhö dính lieàn vaøo nhau, ruùt theá naøo cuõng khoâng rôøi ra ñöôïc maø chaân khí trong ngöôøi thoaùt ñi khoâng ngôùt. Taïi sao Maõng Coå chu caùp laïi coù söùc coâng hieäu gheâ gôùm nhö vaäy? Soá laø coù moät gioáng vaät kyø dò chuyeân aên noïc nhöõng loaøi raén ñoäc ñaõ laâu ñôøi roài do söï giao hôïp ngaãu nhieân sinh ra Maõng Coå chu caùp laø vaät raát hieám coù treân theá gian. Vôï choàng Chung Vaïn Cöøu cuøng Chung Linh chæ bieát moãi khi ñoâi chu caùp keâu leân laø bao nhieâu raén nghe tieáng ñeàu ñeán heát nhöng coù bieát ñaâu nuoát noù vaøo buïng laïi sinh ra hieän traïng quaùi gôû nhö vaäy? Neáu khoâng coù Ñoaøn Döï cam taâm chòu cheát thì cuõng khoâng ai daùm caû gan nuoát gioáng vaät kyø ñoäc, ngaøn naêm chöa chaéc ñaõ coù moät laàn. Ñoaøn Döï nuoát vaøo buïng ñoâi chu caùp, troän laãn vôùi ¢m döông hoaø hôïp taùn roài chaát ñoäc caû hai thöù sinh khaéc bieán hoaù chaúng nhöõng laøm cho khí döông cöïc thònh, khieán söùc ngöôøi khoâng theå choáng cheá noåi laïi coøn phaùt sinh moät ñaëc tính huùt chaân khí cuûa ngöôøi khaùc moät khi ñuïng chaïm vaøo. Luùc ñoù chaân khí cuûa Phaù Saûn hoaø thöôïng bò huùt maõi vaøo thaân theå Ñoaøn Döï. Ngay khi tænh taùo chaøng coøn chaúng bieát vaän noäi coâng ñeå giaät tay mình ra khoûi tay Phaù Saûn, cho chaân khí nhaø sö heát loái 314 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chaïy sang mình huoáng chi chaøng laïi meâ man baát tænh, chaúng coøn bieát trôøi ñaát laø gì nöõa. Phaù Saûn thaáy chaân khí mình bò huùt ñi maõi, khoâng bieát laøm theá naøo la leân: -Sö phuï cöùu toâi vôùi! Naêm vò huynh ñeä nghe tieáng chaïy ñeán beân nhöng khoâng troâng roõ tình hình beân trong thaïch thaát, chæ nghe tieáng goïi thaát thanh "sö huynh", "sö ñeä" roái rít voäi hoûi: -Coù chuyeän chi? Coù chuyeän chi? Phaù Saûn ñaùp: -Tay... tay toâi... ¤ng coá söùc giaõy giuïa ñeå ruùt tay ra khoâng ñöôïc. Möôøi phaàn chaân khí ñaõ thoaùt ñi ñeán taùm chín, noùi khoâng ra hôi nöõa. Ñoà ñeä thöù saùu laø Phaù Maïn hoaø thöôïng caàm tay Phaù Saûn ñeå giuùp söùc sö huynh ruùt tay ra, khoâng ngôø vöøa moù tay vaøo cuõng bò dính chaët, toaøn thaân run baén leân nhö bò ñieän giaät, chaân khí cuõng bò tieát ñi. Nhaø sö treû sôï quaù la leân: -OÁi chao! OÁi chao! Nguyeân haáp löïc cuûa chu caùp voâ haïn löôïng, coù theå huùt chaân khí ngöôøi thöù ba chuyeån qua ngöôøi thöù hai. Nhaéc laïi chuyeän tam coâng nöôùc Ñaïi Lyù laø tö ñoà Hoa Haùch Caán, tö maõ Phaïm Hoa, tö khoâng Ba Thieân Thaïch traø troän vaøo hang Vaïn Kieáp chaúng khoù khaên gì. Cöûa hang tröôùc coù ngöôøi canh giöõ nhöng töø khi Baûo Ñònh Ñeá vaøo ñaõ san phaúng ngoâi moä ngoaøi cöûa hang neân ngöôøi ra vaøo khoâng bò caûn trôû. Ba oâng ñaøo ñöôøng haàm, môùi ñaøo trong moät ñeâm ñaõ xa chöøng ñöôïc vaøi chuïc tröôïng. Hoa Haùch Caán dó nhieân laø tay thieän ngheä, coøn Phaïm Hoa vaø Ba Thieân Thaïch gioûi moân noäi coâng cuõng raát ñöôïc vieäc. Hoa ñaøo ñeán ñaâu thì hai oâng laïi caøo ñaát ñi ñeán ñaáy. Luùc aên löông khoâ hay uoáng nöôùc cuõng thay phieân nhau ñeå coâng cuoäc ñaøo haàm ñöôïc luoân luoân tieáp tuïc khoâng bò ngöøng treä. Hoâm sau ba ngöôøi ñaøo moät ngaøy nöõa. Vaøo khoaûng xeá chieàu tính ra ñaõ gaàn ñeán thaïch thaát. Bieát roõ thaùi töû Dieân Khaùnh voõ ngheä cao sieâu, ba oâng phaûi ñaøo moät caùch cöïc thaän troïng, naïo ñaát nheï nhaøng khoâng ñeå phaùt ra maûy may tieáng ñoäng. Hoï hieåu raèng nhöõng tay voõ coâng traùc tuyeät thì duø luùc ñang nguû say, chæ kheõ moät tieáng ñoäng khaùc laï cuõng ñuû laøm cho tænh giaác. Vì theá maø cuoäc ñaøo haàm chaäm ñi raát nhieàu. Hoï coù bieát ñaâu luùc naøy thaùi töû Dieân Khaùnh ñang maûi mieát ñem heát taâm löïc vaøo cuoäc ñaáu côø vôùi Huyønh Mi hoaø thöôïng neân laõo khoâng theå phaùt giaùc ra nhöõng tieáng ñoäng ngaàm döôùi ñaát. Luùc naøy tay Phaù Saûn hoaø thöôïng vaãn dính chaët vaøo tay Ñoaøn Döï, chaân khí trong ngöôøi vaãn cuoàn cuoän thoaùt ñi gaàn heát, baét buoäc nhaø sö phaûi keâu cöùu. Sau Huyønh Mi hoaø thöôïng laïi thaáy caû saùu gaõ ñoà ñeä xuùm xít laïi tröôùc cöûa thaïch thaát, tình traïng coù veû nguy ngaäp khaùc thöôøng. Huyønh Mi töôûng laø thaùi töû Dieân Khaùnh ngaám ngaàm ñaët cô quan hieåm ñoäc vaø caùc ñoà ñeä mình bò sa vaøo caïm baãy roài lieàn noùi: 315 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Toân giaù thaät laø laém chuyeän quaùi aùc, laøm cho ñoà ñeä laõo taêng laâm naïn caû roài. Laõo taêng phaûi laïi ñoù xem sao. Noùi xong ñöùng daäy toan ñi. Thanh baøo khaùch vöøa ñöa caønh truùc tay traùi ra ñieåm vaøo vai Huyønh Mi vöøa noùi: -Baøn côø chöa phaân thaéng baïi. Ñaïi sö coù chòu thua cuoäc thì môùi boû ñi ñöôïc. Huyønh Mi xoay tay traùi laïi toan chuïp laáy ñaàu roi. Caønh truùc rung rung nhaèm vaøo huyeät ñaïo döôùi vuù beân taû Huyønh Mi. Baøn tay Huyønh Mi ñang chuïp bieán ra theá cheùm xuoáng. Ñaàu caønh truùc cuõng bieán ñoåi theá ñaùnh. Chæ trong chôùp maét hai ngöôøi ñaõ xoay nhau ñeán taùm ñoøn. Huyønh Mi nghó buïng: "tay mình ngaén maø caønh truùc cuûa ñoái phöông daøi thì mình chæ thuû chöù khoâng coâng ñöôïc töùc laø mình chæ coù phaàn thua chöù khoâng theå thaéng. Boãng thaáy caønh truùc laïi ñieåm tôùi, hoaø thöôïng vuït ñöa ngoùn tay ra nhaèm ñuùng ñaàu roi ñieåm laïi. Thanh baøo khaùch khoâng chòu thu roi veà, cöù phoùng tôùi. Ngoùn tay vaø ñaàu roi chaïm nhau, hai ngöôøi cuøng vaän noäi coâng tranh ñaáu. Baáy giôø Huyønh Mi môùi bieát roõ beân trong caønh truùc coù ñaët giaáu moät caây roi baèng theùp neân môùi cöùng raén nhö vaäy. Hai tay cao thuû moãi ngöôøi moät ñaàu roi cuøng vaän noäi löïc ñaåy maïnh theá maø caønh truùc vaãn khoâng cong ñi chuùt naøo. Thanh baøo khaùch giuïc: -Nöôùc côø naøy ñaïi sö maõi khoâng ñi ñöôïc, chòu thua quaùch ñi cho roài. Huyønh Mi cöôøi ha haû ñaùp: -Chöa chaéc. Roài ñaët ngoùn tay beân phaûi xuoáng baøn côø ñaù xanh xoaùy moät ñieåm. Thanh baøo khaùch khoâng caàn nghó ngôïi ñi côø luoân. Luùc naøy tình theá cöïc kyø nghieâm troïng. Tay traùi hai ngöôøi ñeàu ñang vaän noäi löïc ñeå khuynh loaùt nhau khoâng beân naøo daùm nôùi tay ra moät chuùt, ñoàng thôøi treân baøn côø nöôùc naøo cuõng khaån caáp, choã naøo cuõng gay go. Huyønh Mi bieát raèng neáu mình coøn phaân taâm nghó ñeán choã ñeä töû laâm naïn thì chaúng nhöõng khoâng ñöôïc ích gì maø ñeå keû ñaïi ñòch nhaân choã mình sô hôû, doàn söùc maïnh ñaùnh aäp vaøo thì chính mình seõ maát maïng nhö chôi. Nhaø sö nhôù laïi möôøi naêm tröôùc ñaây, vì muoán naâng ñôõ cho caû daân toäc nöôùc Ñaïi Lyù ñaõ xin Baûo Ñònh Ñeá xoaù thueá nhaäp caûng muoái, ñeán nay môùi ñöôïc nhaø Vua chuaån cho. Tuy Vua khoâng noùi ra mieäng nhöng nhaø sö coù nghóa vuï phaûi thay ngaøi trong coâng cuoäc cöùu Ñoaøn Döï thoaùt naïn. Nhaø sö laïi nghó raèng: "mình soáng hay cheát cuõng chaúng ñaùng quan taâm nhöng neáu khoâng cöùu thoaùt ñöôïc Ñoaøn Döï thì coøn maët muõi naøo troâng thaáy hieàn ñeä Ñoaøn Chính Minh?". Nghó theá nhaø sö ñaønh boû maëc ñaùm ñoà ñeä, gaéng vaän noäi löïc, bao nhieâu taám trí ñeå caû vaøo baøn côø. Ñaïi phaøm caùc phaùi voõ luùc luyeän noäi coâng caàn nhaát laø phaûi tónh trí, song ñaùnh côø thì traùi laïi phaûi suy nghó raát nhieàu tính toaùn töøng ly töøng tyù cho khoûi keùm nöôùc. Hai 316 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung vieäc maâu thuaãn nhau laø theá. Huyønh Mi hoaø thöôïng bieát roõ theá cuïc hoâm nay nguy hieåm khaùc thöôøng. Keå ra thi ñaáu veà côø cuõng nhö veà noäi löïc töïa hoà Thanh baøo khaùch ñeàu coù veû troäi hôn Huyønh Mi hoaø thöôïng ñoâi chuùt. Cuõng may maø hoaø thöôïng nhaát taâm quyeát soáng maùi, chæ bieát cung cuùc taän tuî ñeå ñaùp loøng tri kyû cuûa Baûo Ñònh Ñeá coøn chính thaân mình thì duø soáng thaùc cuõng chaúng quan taâm neân môùi choáng choïi ñöôïc ñeán theá. Haáp löïc cuûa ñoâi chu caùp thaàn dieäu dò thöôøng. Möôøi phaàn chaân khí cuûa nhaø sö Phaù Saûn ñaõ bò truùt sang thaân theå Ñoaøn Döï ñeán taùm chín. Ñoaøn Döï moät anh chaøng chöa töøng luyeän voõ bao giôø, phuùt choác bieán thaønh ngöôøi coù moät noäi löïc möôøi maáy naêm tu luyeän. Trong mình coù theâm noäi löïc söùc huùt laïi caøng maïnh hôn, chaún g khaùc gì ñaù nam chaâm huùt saét. Vì theá maø nhaø sö Phaù Maïn baùm vaøo Phaù Saûn cuõng bò huùt chaët luoân vaø chaân khí trong mình cuõng bò loâi cuoán theo, qua ngöôøi Phaù Saûn nhaäp vaøo thaân theå Ñoaøn Döï. Laùt sau hai nhaø sö Phaù Tham, Phaù aùi cuõng bò huùt maát chaân khí theo kieåu aáy. Phaù Tham, Phaù aùi laø hai ñaïi ñoà ñeä cuûa Huyønh Mi hoaø thöôïng, noäi coâng coøn thaâm haäu hôn maáy vò sö ñeä kia, vöøa caûm thaáy chaân khí bò thoaùt ñi, laäp töùc vaän noäi coâng choáng laïi. Nhöng cuõng chæ giöõ ñöôïc moät luùc roài sau taâm thaàn phaân taùn ñi moät chuùt, töùc khaéc chaân khí baét ñaàu bò huùt ñi töø töø ít moät roài daàn daàn moãi luùc tieát ñi moät nhieàu hôn. Ñoà ñeä thöù tö laø Phaù Si, thöù naêm laø Phaù Duïc ñöùng ngoaøi thaáy theá hoang mang quaù ñoãi, chaïy ñi keâu sö phuï ñeán cöùu thì laïi gaëp luùc toái nguy nan. Huyønh Mi cuõng phaûi ñem heát taâm löïc cuøng ñoái phöông quyeát soáng maùi. Hai ngöôøi chaïy tôùi, chaïy lui maët sôï taùi xanh. Ruùt cuïc nghó tình ñoàng moân, khoâng coøn bieát laøm theá naøo Phaù Si, Phaù Duïc ñaønh nghieán raêng gaéng söùc laïi loâi Phaù Tham, Phaù aùi ra. Nhöng luùc naøy ngoaøi söùc chu caùp thaàn coâng coøn theâm noäi löïc boán nhaø sö nhaäp vaøo nöõa thì hai nhaø sö Phaù Si, Phaù Duïc loâi ra theá naøo ñöôïc maø traùi laïi, chaúng nhöõng khoâng loâi ra ñöôïc, chính hai ngöôøi cuõng bò huùt chaët luoân. Saùu nhaø sö laâm vaøo tình traïng thuï ñoäng, ñaønh cho laø kieáp vaän xui neân maéc vaøo tai naïn hieám coù naøy, khieán cho bao nhieâu naêm khoå coâng tu luyeän tan ra maây khoùi. Moïi ngöôøi chaúng coøn bieát noùi sao, chæ troâng nhau thôû daøi. Phaù Si vaø Phaù Duïc khoâng caàm loøng ñöôïc, baát giaùc hai maét röng röng ñaãm leä. http://come.to/kimdung Laïi noùi ñeán boïn Hoa Haùch Caán hoâm ñoù ñaøo haàm cho ñeán giôø Daäu ñoä chöøng ñaõ tôùi gaàn nhaø thaïch thaát vaø ñoaùn raèng chæ coøn caùch choã thaùi töû Dieân Khaùnh ngoài gaùc tröøng moät tröôïng neân haønh ñoäng phaûi cöïc kyø thaän troïng, khoâng daùm ñeå phaùt ra moät tieáng ñoän g nhoû. Hoa Haùch Caán boû xeûng cuoác xuoáng, duøng möôøi ngoùn tay moùc ñaát. Hoa ñaõ reøn luyeän phöông phaùp naøy goïi laø "Hoå traûo coâng" raát lôï haïi. Nhöõng ngoùn tay vaän noäi löïc vaøo cöùng töïa moùng saét, duø ñaát cöùng ñeán ñaâu cuõng moùc ra ñöôïc töøng 317 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khoái lôùn chuyeàn tay cho Ba Thieân Thaïch vaø Phaïm Hoa chuyeån ra xa. Ñaõ ñeán luùc khoâng ñaøo tieán veà phía tröôùc nöõa maø ñaøo ngöôïc leân ñeå chui ra. Phaïm, Ba hai oâng bieát coâng cuoäc maïo hieåm saép hoaøn taát chæ coøn vieäc coù cöùu ñöôïc Ñoaøn Döï hay khoâng luùc nöõa môùi roõ neân caûm thaáy noùng ruoät, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Coâng cuoäc ñaøo ngöôïc leân deã daøng hôn tröôùc nhieàu, chæ ñoäng vaøo laø ñaát ruïng xuoáng. Hoa Haùch Caán ñöùng thaúng ñöôïc ngöôøi leân ñaøo laïi caøng mau. Thænh thoaûng Hoa döøng laïi chuù yù laéng tai nghe xem treân maët ñaát ñaõ thaáy ñoäng tónh gì chöa. Töø luùc baét ñaàu ñaøo ngöôïc leân, môùi trong khoaûng thôøi gian thaép heát tuaàn höông thì chæ coøn caùch maët ñaát chöøng moät thöôùc. Hoa Haùch Caán caøng ñaøo thong thaû hôn, moùc ñaát nheï nhaøng. Sau cuøng Hoa ñuïng vaøo moät taám vaùn goã maët phaúng, trong buïng sinh nghi töï hoûi: "taïi sao trong thaïch thaát khoâng laùt ñaù phieán maø laïi laùt vaùn goã? Nhöng theá naøy caøn g tieän vieäc cho mình". Hoa Haùch Caán vaän caû noäi löïc vaøo ñaàu ngoùn tay, töø töø khoeùt vuoâng vaén moãi beà hai xích thaønh caùi cöûa haàm vöøa moät ngöôøi chui loït. Khoeùt xong cuùi xuoáng ra hieäu cho hai oâng baïn Phaïm, Ba ñôõ laáy roài buoâng tay ñeå taám vaùn haï xuoáng. Hoa Haùch Caán giô xeûng leân khoa treân mieäng haàm ñeå ñeà phoøng coù ngöôøi ñoät kích, chôït nghe tieáng lanh laûnh moät coâ gaùi la leân: "trôøi ôi" ñaày veû kinh hoaøng. Hoa Haùch Caán kheõ goïi: -Moäc coâ nöông! chôù to tieáng! Ngöôøi nhaø ñeán cöùu caùc ngöôi ñaây maø. Chöa döùt lôøi Hoa ñaõ nhaûy voït leân. Vöøa thoaùng nhìn Hoa ñaõ giaät mình kinh haõi voâ cuøng: nhaø tuø gì maø baøn gheá cöûa soå choã naøo cuõng saïch nhö lau? Trong tuû treân giaù choã naøo cuõng baøy la lieät nhöõng chai loï ñöïng thuoác... moät coâ gaùi chöøng 15, 16 tuoåi xieát bao kinh haõi phaûi lui aån vaøo goùc nhaø. Hoa Haùch Caán bieát laø mình tính sai, ñaøo khoâng ñuùng choã, vaøo laàm nhaø ngöôøi khaùc maát roài. Sôû dó coù söï sai laàm naøy laø vì chính maét Hoa Haùch Caán khoâng troâng thaáy thaät söï thaïch thaát ôû choã naøo, chæ ñöôïc Ba Thieân Thaïch nghe lôøi Baûo Ñònh Ñeá keå laïi cho nghe. Caâu chuyeän töø mieäng ngöôøi noï sang tai ngöôøi kia neân noãi sai moät ly ñi moät daëm. Ñaây laø nhaø ôû Chung Vaïn Cöøu coøn coâ gaùi ñoù töùc laø Chung Linh. Nguyeân Chung Linh ñang ôû phoøng thuoác cuûa cha ñeå laàn tìm thuoác giaûi ñoäc, laáy troäm ñem cho Ñoaøn Döï. Naøng coù bieát ñaâu raèng nhöõng thuoác giaûi ñoäc taàm thöôøng ñoái vôùi chaát ñoäc ¢m döông hoaø hôïp taùn hoaøn toaøn voâ hieäu. Luùc naøy vôï choàng Chung Vaïn Cöøu ñang ôû ngoaøi saûnh ñöôøng tieáp ñaõi taân khaùch yeân aám neân Chung Linh moät mình leùn vaøo phoøng khaùch coá tìm. Baát thình lình ôû döôùi ñaát chui leân moät ngöôøi to lôùn thì laøm gì maø naøng chaúng sôï taùi maët? Hoa Haùch Caán taâm linh öùng bieán cöïc kyø mau leï, nghó buïng: "vieäc mình ñaøo laàm ñöôøng, coá nhieân laø phaûi ñaøo laïi nhöng ñaõ troùt loä hình tích. Neáu gieát naøng ñi ñeå bòt mieäng thì roài ngöôøi trong hang Vaïn Kieáp naøy thaáy thi theå naøng naèm ñoù, töùc khaéc seõ ñieàu tra gaét gao. Mình chöa vaøo ñeán nhaø thaïch thaát ñaõ bò khaùm phaù ra ñöôøng haàm roài thì hoûng beùt. Chæ coøn 318 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung caùch laø ñem naøng xuoáng haàm, moïi ngöôøi khoâng thaáy naøng nhaát ñònh chaïy ra ngoaøi boå ñi tìm naøng. Vöøa nghó tôùi ñoù chôït ngoaøi phoøng coù tieáng chaân ngöôøi ñi tôùi Hoa Haùch Caán beøn khoa tay tröôùc maët Chung Linh ra hieäu caám naøng khoâng ñöôïc leân tieáng. Roài giaû vôø trôû goùt, töïa nhö kieåu muoán chui xuoáng haàm nhöng vuït moät caùi Hoa nhaûy phaét laïi phía sau, giô tay traùi bòt mieäng Chung Linh coøn tay phaûi quôø ra sau löng quaép naøng ñem vaøo mieäng haàm thaû xuoáng. Phaïm Hoa ñöa tay ra ñoùn laáy. Hoa Haùch Caán laáy ngay moät naém ñaát nheùt vaøo mieäng naøng, ñaäy taám vaùn laïi cho baèng baën nhö tröôùc roài gheù tai vaøo keõ hôû nghe ngoùng. Nhöõng cöû ñoäng vöøa roài Hoa laøm leï nhö chôùp, Chung Linh kinh haõi voâ cuøng töï nghó khoâng bieát boïn cöôùp naøy baét mình coù duïng yù gì, mieäng laïi bò nheùt ñaát chaët raát laø khoù chòu. Chôït thaáy hai ngöôøi ñi vaøo phoøng, moät ngöôøi böôùc chaân naëng tròch coøn moät ngöôøi nhoùn goùt nheï nhaøng. Roài thaáy tieáng ñaøn oâng hoûi: -Haún naøng ñoái vôùi haén coøn coù moái dö tình chöa caét ñöùt. Khoâng thì sao toâi muoán phaù hoaïi thanh danh hoï Ñoaøn, can gì ñeán naøng maø naøng ngaên caûn? Ñoaïn thaáy tieáng ñaøn baø ñaùp: -Chaøng noùi... dö... dö... chi ñoù? Toâi cho chaøng hay toâi khoâng coøn tình nghóa vôùi ngöôøi ñoù ñaâu. Gaõ ñaøn oâng laïi noùi: -Neáu vaäy thì coøn gì hay baèng? Gioïng noùi ñaày veû hôùn hôû vui möøng. Ngöôøi ñaøn baø laïi tieáp: -Chaúng qua Moäc Uyeån Thanh laø con gaùi sö tyû toâi, tuy tính y ngang chöôùng, coù voâ leã vôùi vôï choàng mình ñi nöõa thì cuõng laø ngöôøi moät nhaø. Toâi thaáy chaøng laøm caùi vieäc naøy khoâng oån chuùt naøo. Hoa Haùch Caán nghe ñeán ñaây bieát ngay hai ngöôøi naøy laø vôï choàng Chung ñoäng chuùa. Vì thaáy caâu chuyeän coù lieân quan ñeán Ñoaøn Döï neân Hoa vaãn chuù yù laéng tai nghe nöõa. Laïi thaáy tieáng Chung Vaïn Cöøu noùi: -Sö tyû naøng ngaám ngaàm chaïy ñi traû Ñoaøn Döï may maø Dieäp Nhò Nöông phaùt giaùc kòp thôøi. Theá thì muï ñaõ thaønh cöøu ñòch vôùi mình roài, haø taát naøng coøn phaûi quan taâm ñeán con gaùi muï nöõa? A Baûo naøng ôi, bao nhieâu khaùch khöùa ngoaøi ñaïi saûnh toaøn laø nhöõng nhaân vaät coù teân tuoåi trong voõ laâm. Naøng ñoái vôùi hoï ñaõ coù veû laõnh ñaïm thì chôù laïi coøn boû chaïy vaøo ñaây nhö theá laø maát maët cho toâi quaù. Chung phu nhaân vuøng vaèng ñaùp: -Chaøng môøi boïn naøy ñeán laøm chi? Naøo Noä Giang Vöông Taàn Nguyeân Toân, naøo Nhaát phi xung thieân Kim Ñaïi Baèng, naøo ñaïi ñeä töû phaùi Ñieåm Thöông Lieãu Chi Hö, laïi coøn Taû Töû Muïc phe Ñoâng, Song Thanh ñaïo coâ phe Taây phaùi Voâ Löôïng kieám vaø 319 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung gaõ voõ sö Maõ Nguõ Ñöùc ôû phoå nhò gì gì nöõa. Boïn naøy lieäu coù daùm choáng choïi vôùi Hoaøng Ñeá ñöông kim nöôùc Ñaïi Lyù khoâng? Chung Vaïn Cöøu noùi: -Toâi coù môøi hoï veà tieáp tay laøm phaûn ñaâu maø ngaïi? Chaúng qua hoï ôû gaàn quanh ñaây neân môøi ñeán ñeå chöùng kieán hai ñöùa con Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng ôû trong nhaø thaïch thaát laøm chuyeän loaïn luaân oâ ueá, chöù coù gì ñaâu? Ñaùm khaùch hoâm nay coøn laïi Tueä Thuyeàn hoaø thöôïng ôû chuøa Thieáu Laâm roài Giaû Dieäp thieàn sö chuøa Ñaïi Giaùc, haéc baïch kieám Söû An, toaøn laø nhöõng baäc haøo kieät ñaát Trung Nguyeân. Saùng sôùm mai seõ môû cöûa thaïch thaát ñeå moïi ngöôøi coi cho roäng taàm con maét. Caùc ñöùc tính nhaø hoï Ñoaøn noåi tieáng veà pheùp Nhaát Döông Chæ seõ theâm löøng danh treân choán giang hoà. Noùi xong haén ñaéc yù cöôøi ha haû. Chung phu nhaân ñaèng haéng moät tieáng roài xaüng gioïng: -Thaät laø tuoàng ñeâ heøn voâ lieâm sæ. Chung Vaïn Cöøu hoûi: -Naøng baûo ai ñeâ heøn, voâ lieâm sæ? Chung phu nhaân ñaùp: -Keû naøo laøm vieäc ñeâ heøn voâ lieâm sæ thì keû aáy laø quaân ñeâ heøn voâ lieâm sæ chöù coøn ai? Toâi maéng khoâng ñaùng sao? Chung Vaïn Cöøu noùi: -Phaûi laém! Phaûi laém! Ñoaøn Chính Thuaàn caäy mình laø gaõ phong löu coâng töû, gaây ra bao oan nghieät, theá naøo trôøi quaû baùo ñeán noãi hai ñöùa con mình sinh ra giôû thoùi loaïn luaân, ñuùng laø quaân ñeâ heøn ñeán cuøng cöïc. Chung phu nhaân cöôøi laït khoâng ñaùp. Chung Vaïn Cöøu laïi hoûi: -Sao naøng laïi cöôøi? quaân ñeâ heøn voâ lieâm sæ naøng vöøa maéng ñoù khoâng phaûi laø Ñoaøn Chính Thuaàn ö? Chung phu nhaân noùi: -Mình khoâng ñòch laïi ngöôøi hoï Ñoaøn, suoát ñôøi chui ruùc trong hang aån naáp, giaû cheát, khoâng daùm thoø maët ñi ñaâu thì ñaønh naèm chòu theá môùi phaûi. Con ngöôøi bieát lieâm sæ cuõng laø moät ñieàu duõng. Chaøng baét nhoát con caùi ngöôøi ta, coøn baøy troø ñeâ tieän. Toâi chæ sôï caùc vò anh huøng haûo haùn trong thieân haï chaúng nhöõng khoâng ai cheâ cöôøi hoï Ñoaøn, coøn quay laïi thoaù maï chaøng maø thoâi. Chung Vaïn Cöøu töùc quaù nhaûy leân choàm choàm: -Naøng... naøng thoaù maï toâi laø keû ñeâ heøn, voâ lieâm sæ ö? Chung phu nhaân öùa nöôùc maét ngheïn ngaøo noùi: -Khoâng ngôø toâi laáy phaûi ngöôøi choàng laø... laø moät nhaân vaät nhö chaøng. 320 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Chung Vaïn Cöøu voán thieát tha yeâu vôï. Sôû dó haén gheùt cay gheùt ñaéng Ñoaøn Chính Thuaàn laø do söï ghen tuoâng maø ra. Haén vöøa thaáy vôï öùa nöôùc maét, baát giaùc chaân tay luoáng cuoáng, noùi chieàu loøng: -Toát! Toát laém! Naøng muoán maéng toâi thì cöù vieäc maø maéng cho söôùng mieäng. Toâi ñöôïc mình maéng cuõng vui loøng kia maø. Haén chaïy lui chaïy tôùi trong phoøng tìm lôøi taï loãi vôùi vôï maø khoâng bieát noùi sao. Chôït nhìn thaáy thuøng chai, loï thuoác ñeå lung tung lieàn noùi: -Trôøi ôi! Con Linh phaù quaù trôøi. Môùi beù baèng aáy maø ñaõ hoûi tôùi ¢m döông hoaø hôïp taùn laøm gì? Khoâng bieát ai xuùi noù laïi vaøo luïc tìm loaïn caû leân. Vöøa noùi vöøa xeáp nhöõng chai thuoác laïi, chaân böôùc theá naøo laïi truùng vaøo taám goã mieäng haàm. Hoa Haùch Caán phaûi vaän noäi löïc choáng cho naép haàm khoûi rôùt xuoáng, sôï Chung Vaïn Cöøu khaùm phaù ra haàm bí maät cuûa mình. Chung phu nhaân caát tieáng goïi: -Linh con ôi! Noù laïi ñi ñaâu roài? Toâi ñaõ baûo noù maáy böõa nay keû gian traø troän vaøo raát nhieàu, daën noù ñöøng coù ñi ra ñi voâ böõa baõi. Toâi thaáy thaèng cha Vaân Trung Haïc coù ñoâi maét dieàu haâu thöôøng laám la laám leùt nhìn con Linh nhaø naøy neân toâi baûo noù phaûi ñeà phoøng. Chung Vaïn Cöøu cöôøi heành heäch noùi: -Toâi ñeå yù ñeà phoøng mình naøng maø thoâi. Con ngöôøi nguyeät theïn hoa nhöôøng theá kia, ñöùa naøo troâng thaáy maø chaû theøm khaùt? Chung phu nhaân chaëc löôõi roài caát tieáng goïi to: -Linh! Linh ôi! Moät con nöõ tyø chaïy ra thöa: -Con vöøa thaáy tieåu thö qua ñaây. Chung phu nhaân gaät ñaàu noùi: -Mi ñi keâu tieåu thö veà ñaây ta baûo. Chung Linh ôû döôùi haàm, töø naõy ñeán giôø nghe roõ moàn moät. Khoán noãi mieäng bò nheùt ñaày ñaát, khoâng sao la leân ñöôïc, trong loøng aùy naùy voâ cuøng. Chung Vaïn Cöøu baûo vôï: -Thoâi naøng haõy naèm ñaây nghæ moät laùt ñeå toâi ra tieáp khaùch. Chung phu nhaân laïnh luøng ñaùp: -Chaøng voán coù caùi ngoaïi hieäu: Kieán nhaân töïu saùt khoâng ngôø tuoåi giaø moät chuùt hoaù ra Kieán nhaân töïu pha. Maáy böõa nay Chung Vaïn Cöøu maéc baän buø ñaàu. Baát luaän haén thoát ra caâu gì cuõng laø moät dòp ñeå cho vôï mæa mai. Haén bieát vôï tröôùc coù tö tình vôùi Ñoaøn Chính Thuaàn. Böõa nay hoa xöa ong cuõ ñöôïc dòp truøng phuøng traùnh sao khoûi moái tình tröôùc kia 321 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chôùm nôû khieán loøng ngöôøi ñaøn baø sinh ra böïc boäi. Tuy haén caêm giaän voâ cuøng maø khoâng daùm daây mieáng vôùi naøng, chæ cöôøi heà heà ñi ra nhaø khaùch. Noùi veà Baûo Ñònh Ñeá xuoáng chæ xoaù thueá muoái, muoân daân nöôùc Ñaïi Lyù ca tuïng ôn ñöùc voâ cuøng. Trong ñòa haït Vaân Nam saûn xuaát muoái raát ít, khoâng ñuû luaät cung caàu, phaûi mua theâm muoái ôû ñaát Thuïc. Daân ñaõ ngheøo thueá muoái laïi naëng neân haøng naêm coù ñeán maáy thaùng phaûi aên nhaït. Nhaø Vua bieát raèng moät khi mieãn thueá muoái, theá naøo Huyønh Mi hoaø thöôïng cuõng tìm caùch ñi cöùu Ñoaøn Döï ñeå traû ôn. Ngaøi vaãn khaâm phuïc Huyønh Mi voõ coâng traùc tuyeät, laïi laém cô möu, ngoaøi ra hoaø thöôïng coøn coù saùu teân ñoà ñeä gioûi noäi coâng. Caû baûy thaày troø cuøng ra tay quyeát phaûi thaønh coâng. Naøo ngôø ñaõ qua moät ngaøy moät ñeâm maø chaúng thaáy hoài aâm nhaø Vua noùng ruoät muoán phaùi Ba Thieân Thaïch ñi doø la ñoäng tónh, nhöng sai ngöôøi ñi trieäu thì caû ba oâng Ba Thieân Thaïch, Hoa Haùch Caán cuøng Phaïm Hoa ñeàu chaúng thaáy ñaâu. Baûo Ñònh Ñeá nghó thaàm: "phaûi chaêng thaùi töû Dieân Khaùnh voâ cuøng lôïi haïi khieán cho baûy thaày troø Huyønh Mi hoaø thöôïng cuøng caû ba quan tam coâng nöôùc Ñaïi Lyù ñeàu gaëp khoán ñoán trong hang Vaïn Kieáp. Nhaø Vua laäp töùc tuyeân trieäu Thaùi ñeä Ñoaøn Chính Thuaàn, thieän xieån haàu Cao Thaêng Thaùi cuøng boïn Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc vaø luoân caû vöông phi Thö Baïch Phuïng laïi ñeán hang Vaïn Kieáp laàn nöõa. Thö Baïch Phuïng quaù noùng loøng vì con xin nhaø Vua ñem caû ngöï laâm quaân ñi bình trò hang Vaïn Kieáp. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Chöa phaûi luùc caïn taøu raùo maùng, haõy theo leà loái giang hoà maø haønh ñoäng. Ta khoâng muoán töï tay mình phaù hoaïi thanh danh hoï Ñoaøn ñaõ ñöôïc di truyeàn töø maáy traêm naêm nay. Ñoaøn ngöôøi vöøa ñeán cöûa hang Vaïn Kieáp ñaõ thaáy Vaân Trung Haïc cöôøi khanh khaùch ra ñoùn tieáp. Gaõ xaù daøi noùi: -Chung ñoäng chuùa bieát ñeâm nay theá naøo ñaïi giaù cuõng giaùng laâm neân cho taïi haï ra ñaây chôø ñôïi. Giaû tyû maø caùc haï ñieàu ñoäng quaân thieát giaùp tôùi thì chuùng toâi ñaønh chòu ñaùnh baøi "taåu maõ". Nhöng caùc haï vaãn giöõ leà luaät giang hoà, laáy tö caùch nhaø voõ hoïp baïn vaäy xin môøi lieät vò vaøo ñaïi saûnh duøng traø. Baûo Ñònh Ñeá xem chöøng ñoái phöông vaãn bình tónh nhö thöôøng, tuyeät khoâng loä veû hoang mang, khaùc haún böõa tröôùc choã naøo cuõng xaûy cuoäc aùc chieán thì traùi laïi nhaø Vua thaáy vaäy raát quan taâm. Baûo Ñònh Ñeá cuõng chaép tay ñaùp leã noùi: -Ñöôïc vaäy laø hay laém! Vaân Trung Haïc ñi tröôùc daãn ñöôøng. Vaøo tôùi ñaïi saûnh, Baûo Ñònh Ñeá thaáy caùc haøo kieät trong ñaùm giang hoà ngoài ñaày taïi ñoù cuõng hôi choät daï. Vaân Trung Haïc lôùn tieáng giôùi thieäu cuøng cöû toaï: 322 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñaây laø chöôûng moân Ñoaøn gia ôû Thieân Nam Ñoaøn laõo sö. Sôû dó Vaân Trung Haïc khoâng xöng hoâ Baûo Ñònh Ñeá laø Hoaøng Ñeá beä haï nöôùc Ñaïi Lyù maø laïi giôùi thieäu baèng danh hieäu voõ laâm laø theo quy cuûa giang hoà. Khoâng caàn noùi ñeán ngoâi chí toân trong moät nöôùc, chæ rieâng veà ñòa haït voõ laâm, Ñoaøn Chính Minh cuõng ñaõ coù moät ñòa vò löøng laãy, ai ai cuõng ngöôõng moä oâng laø moät baäc toân sö cao caû. Caùc vò anh huøng vöøa nghe giôùi thieäu, ai naáy ñöùng leân raêm raép. Chæ coù mình Nam Haûi Ngaïc Thaàn laø cheãm cheä ngoài yeân noùi ñoång: -Ta cöù töôûng laø ai, teù ra laø oâng Vua. ¤ng maïnh gioûi chöù? Chung Vaïn Cöøu raûo böôùc tieán ñeán tröôùc maët Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Chung Vaïn Cöøu naøy chöa kòp ra xa ngheânh tieáp , xin ngaøi thöù loãi cho! Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Haø taát phaûi khaùch saùo? Moïi ngöôøi theo thöù baäc an toaï. Cuoäc hoïp maët naøy theo leà luaät giang hoà neân vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn cuøng Cao Thaêng Thaùi khoâng phaûi giöõ leã vua toâi, ngoài gaàn beân Baûo Ñònh Ñeá. Boïn Laêng Thieân Lyù ñöùng ñaèng sau nhaø Vua. Ngöôøi nhaø böng traø leân môøi. Baûo Ñònh Ñeá ñöa maét nhìn moät löôït, khoâng thaáy thaày troø Huyønh Mi hoaø thöôïng vaø boïn Ba Thieân Thaïch coù maët taïi ñaây, ñang tìm caâu ñeå doø hoûi boãng Chung Vaïn Cöøu leân tieáng: -Ñöôïc Ñoaøn chöôûng moân hai phen haï coá, taïi haï raát laáy laøm vinh döï. Nay laïi ñöôïc caùc vò baèng höõu tôùi ñaây ñoâng ñuû, taïi haï xin giôùi thieäu. Roài keå töøng teân moät, baét ñaàu töø Taû Töû Muïc, Maõ Nguõ Ñöùc, Tueä Thuyeàn hoaø thöôïng, laàn löôït ñeán taát caû moïi ngöôøi. Chöøng quaù nöûa soá ngöôøi coù maët taïi ñoù, Baûo Ñònh Ñeá tuy chöa töøng quen bieát nhöng cuõng ñaõ nghe danh. -------------------------oOo------------------------- 323 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2