Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 21

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

154
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 21

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT ROÕ RAØNG NGÖÔØI ÑOÙ CHAÚNG LAØ CHUNG LINH ? Caùc vò giang hoà haøo kieät nhaát nhaát cuøng Baûo Ñònh Ñeá laøm leã töông kieán: Maõ Nguõ Ñöùc vaø Taû Töû Muïc toû ra raát möïc khieâm cung, ñaëc bieät laø Lieãu Cung Hö Taàn Nguyeân Toân vaãn giöõ thaùi ñoä kieâu kyø. Boïn Kim Ñaïi Baèng, Söû An thi leã theo tö caùch haøng haäu boái, khoâng daùm baùc baäc maø cuõng khoâng quaù khuùm nuùm. Sau cuoäc leã töông kieán Chung Vaïn Cöøu leân tieáng: -Ñoaøn huynh chöa deã maáy khi haï coá, xin löu laïi ñaây maáy hoâm cuõng laø moät dòp may cho anh em ñöôïc hoïc hoûi theâm. Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Xaù ñieät laø Ñoaøn Döï, vì xuùc phaïm tôùi Chung ñoäng chuùa, ñaõ bò löu laïi quyù xöù neân hoâm nay taïi haï thaân haønh ñeán ñaây moät laø ñeå toû tình thaân, hai laø ñeå xin loãi, daùm mong Chung ñoäng chuùa neå maët taïi haï maø thöù toäi cho ñöùa con nít ngaây ngoâ, daïi doät, taïi haï xieát bao caûm kích. Quaàn huøng nghe nhaø Vua noùi, ai cuõng kính phuïc khen thaàm: -Laâu nay thöôøng nghe Ñoaøn hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Lyù, bao giôø cuõng theo ñuùng quy luaät voõ laâm tieáp ñaõi ñoàng ñaïo, quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Choã naøy thuoäc phaïm vi giang sôn cuûa mình, nhaø Vua chæ caàn phaùi maáy traêm binh maõ ñeán baét ngöôøi veà laø ñöôïc theá maø ngöôøi laïi thaân haønh tôùi nôi, duøng lôøi leõ oân toàn, naên næ caàu xin. Chung Vaïn Cöøu cöôøi khanh khaùch chöa kòp traû lôøi thì Haéc Baïch kieám Söû An ñaõ cöôùp lôøi: -Theá ra coâng töû Ñoaøn Döï ñaéc toäi vôùi Chung ñoäng chuùa. Taïi haï ñoái vôùi Ñoaøn coâng töû coù mang ôn cöùu maïng, cuõng xin ñoäng chuùa gia ôn cho! Nam Haûi Ngaïc Thaàn boãng lôùn tieáng quaùt: -Ñaây laø vieäc cuûa ñoà ñeä ta, ai khieán mi noùi choõ vaøo? Cao Thaêng Thaùi cöôøi laït noùi: -Ñoaøn coâng töû laø sö phuï ngöôi chöù? ngöôi ñaõ cuùi ñaàu laøm leã baùi sö roài kia maø? Chaúng leõ baây giôø ngöôi laïi aên lôøi? Nam Haûi Ngaïc Thaàn theïn ñoû maët tía tai maéng laïi: -Meï noù! Laõo gia khoâng theøm nuoát lôøi ñaâu. Hoâm nay laõo gia muoán gieát quaùch gaõ sö phuï höõu danh voâ thöïc ñoù ñi. Laõo ñaây phaûi thôø moät gaõ tieåu töû laøm thaày, theïn cheát ñi ñöôïc. 324 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moïi ngöôøi khoâng hieåu ñaàu ñuoâi, ñeàu phaûi söûng soát. Thö Baïch Phuïng noùi: -Chung ñoäng chuùa! Tha hay khoâng caùc haï noùi cho döùt khoaùt. Chung Vaïn Cöøu cöôøi ñaùp: -Tha, tha chöù! toâi giöõ leänh lang ôû ñaây laøm chi? Vaân Trung Haïc töï nhieân noùi xen vaøo: -Ñoaøn coâng töû laø moät trang thieáu nieân anh tuaán, Chung phu nhaân laïi laø baäc tuyeät saéc giai nhaân neáu löu Ñoaøn coâng töû ôû ñaây phoûng coù khaùc chi röôùc voi daøy maû toå, nuoâi ong tay aùo. Chung ñoäng chuùa dó nhieân phaûi tha coâng töû roài, chaû daùm giöõ ñaâu. Moïi ngöôøi nghe gaõ ñeàu phaûi ngaïc nhieân. Ai cuõng nghó buïng: "thaèng cha cuøng hung cöïc aùc naøy aên noùi caøn dôû, chaúng kieâng neå gì, thaäm chí ñeán Chung Vaïn Cöøu maø gaõ cuõng chaúng coi vaøo ñaâu. Khoâng traùch gaõ töï xöng laø cuøng hung cöïc aùc thaät ñuùng laém". Chung Vaïn Cöøu caêm giaän quay laïi baûo Vaân Trung Haïc: -Vaân huynh! Sau khi ñaõ giaûi quyeát xong vuï naøy taïi haï seõ xin laõnh giaùo maáy hieäp. Vaân Trung Haïc ñaùp: -Hay laém! Hay laém! Ta vaãn coù yù ñònh gieát anh choàng ñeå chieám coâ vôï, möu ñoaït gia taøi, chieám luoân nhaø ôû. Moïi ngöôøi caû kinh thaát saéc. Nhaát phi xung thieân Kim Ñaïi Baèng leân tieáng: -Anh huøng haûo haùn trong choán giang hoà chöa cheát heát ñaâu. Caùc ngöôi baûn laõnh cao cöôøng ñeán maáy chaêng nöõa ruùt cuïc cuõng khoâng thoaùt khoûi ñaïo trôøi chí coâng ñöôïc ñaâu. Dieäp Nhò Nöông baät leân tieáng cöôøi the theù phaûn ñoái: -Kim töôùng coâng! Nhò Nöông naøy chöa heà xuùc phaïm gì tôùi ngöôi, sao ngöôi vô ñuõa caû naém? Nghe gioïng noùi thoâi mieân traán aùp caû taâm hoàn Kim Ñaïi Baèng khoâng khoûi ruøng mình. Taû Töû Muïc söïc nhôù chuyeän muï cöôùp con mình böõa tröôùc, trong buïng haõy coøn nôm nôùp lo aâu, ñöa maét nhìn troäm muï moät caùi. Dieäp Nhò Nöông cöôøi saèng saëc hoûi: -Taû chöôûng moân! Maáy böõa nay chaéc leänh lang lôùn leân vaø maäp maïp traéng treûo laém ñaáy nhæ? Taû Töû Muïc baát ñaéc dó haøm hoà kheõ ñaùp: -Böõa tröôùc chaùu bò caûm maïo phong haøn, tôùi nay vaãn chöa khoûi. Dieäp Nhò Nöông noùi tieáp: -A! Ñoù ñeàu laø loãi taïi toâi. Luùc quay veà toâi seõ qua thaêm thaèng chaùu Sôn Sôn raát ngoan ngoaõn. Taû Töû Muïc thaát kinh, voäi gaït ñi: -Khoâng daùm phieàn ñaïi giaù giaùng laâm laàn nöõa. 325 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baûo Ñònh Ñeá thaáy roõ tình hình, nghó thaàm: "theá naøy thì ra bon töù aùc hoaønh haønh quaù teä, keát oaùn ñaõ nhieàu. Ñôïi khi cöùu Ñoaøn Döï ra roài ta phaûi tìm cô hoäi tieâu dieät boïn chuùng ñeå tröø moái ñaïi haïi. Ñöùng ñaàu boïn töù aùc laø thaùi töû Dieân Khaùnh, tay cuøng ngöôøi hoï Ñoaøn ta khoâng tieän haï thuû nhöng neáu xeùt ra quaû toäi aùc ñaày raãy thì cuõng khoâng theå dung thöù ñöôïc. Thö Baïch Phuïng thaáy moãi ngöôøi moät ñieàu, toaøn chuyeän ñaâu ñaâu, lieàn trôû laïi vaán ñeà. Baø ñöùng phaét leân noùi: -Chung ñoäng chuùa ñaõ nhaän lôøi tha thaèng nhoû. Vaäy xin cho goïi noù ra ñeå meï con ta ñöôïc gaëp nhau. Chung Vaïn Cöøu cuõng ñöùng leân ñaùp: -Ñöôïc roài. Roài ñoät nhieân quay laïi haàm haàm, tröøng maét nhìn Ñoaøn Chính Thuaàn vaø than raèng: -Ñoaøn Chính Thuaàn! Mi ñaõ coù vôï ñeïp con khoân nhö theá maø loøng tham vaãn chöa ñuû ö? Hoâm nay mi mang tieáng oâ nhuïc vôùi thieân haï, ñoù laø mình laøm mình chòu, ñöøng oaùn traùch gì Chung Vaïn Cöøu naøy nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn ngay töø luùc ñaàu nghe Chung Vaïn Cöøu höùa traû con trai ñaõ nghó ngay: caâu chuyeän ñaâu coù theå deã daøng nhö theá ñöôïc? Taát nhieân ñoái phöông coøn coù aâm möu, quyû keá gì ñaây. Baây giôø nghe haén noùi vaäy caøng theâm choät daï, voäi ñöùng phaét daäy, böôùc tôùi tröôùc maët Chung Vaïn Cöøu baûo: -Chung ñoäng chuùa! Neáu ngöôi coøn coá yù haïi ngöôøi thì Ñoaøn moã seõ coù phöông phaùp ñoái phoù khieán ngöôi cuõng phaûi hoái haän suoát ñôøi. Chung Vaïn Cöøu thaáy Vöông gia töôùng maïo ñöôøng ñöôøng, phong ñoä thanh cao ñaøi caùc, mình thöïc chaúng beùn goùt chaân. Phaàn thì theïn vì mình xaáu xa, phaàn thì ghen töùc, löûa giaän boác leân ñuøng ñuøng, lôùn tieáng quaùt: -Ñaõ ñeán nöôùc naøy Chung moã coù bò nhaø tan ngöôøi cheát, thaây phaân muoân ñoaïn cuõng quyeát theo ñuoåi aên thua vôùi mi cho ñeán cuøng. Mi muoán laáy laïi con, ñöôïc laém, haõy ñi theo vaøo ñaây. Noùi xong huøng hoå raûo böôùc ra ngoaøi saûnh ñöôøng. Ñoaøn ngöôøi ñi theo Chung Vaïn Cöøu ñeán tröôùc böùc töôøng caây. Vaân Trung Haïc muoán phoâ taøi khinh coâng, lieàn nhaûy voït sang qua beân kia tröôùc tieân. Ñoaøn Chính Thuaàn nghó buïng: "Vieäc naøy khoâng theå giaûi quyeát eâm ñeïp ñöôïc roài, chi baèng mình ra oai tröôùc ñeå ñoái phöông bieát chöøng maø nhöôïng boä" beøn haï leänh: -Ñoác Thaønh! Ngöôi chaët maáy goác caây naøy ñeå môû loái cho moïi ngöôøi ñi! Thaùi Taân Khaùch Tieâu Ñoác Thaønh ñaùp: -Xin vaâng! 326 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaïn giô buùa theùp leân chaët ngang töøng goác caây chaúng khaùc gì dao beùn thaùi ñaäu phuï. Ñieåm Thöông Noâng Ñoång Tö Quy phoùng chöôûng löïc ra ñaùnh baät nhöõng caây ñaõ ngaõ xuoáng haát ngöôïc leân döïa vaøo raëng caây hai beân, ñeå loä ra moät loái nhoû. Caây cöông phuû loaù leân moät vaøi nhaùt nöõa, theá laø 5 goác caây bò chaët phaêng trong nhaùy maét vaø môû thaønh moät loái ñi roäng raõi. Chung Vaïn Cöøu troàng boùn ñöôïc thaønh moät böùc töôøng ñaõ toán bao nhieâu taâm huyeát chöù ñaâu phaûi chuyeän deã daøng? baây giôø boãng bò Tieâu Ñoác Thaønh vung 5 nhaùt buùa cheùm maát 5 caây lôùn thì töùc giaän voâ cuøng nhöng haén laïi nghó raèng: "hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù phen naøy bò nhuïc nhaõ eâ cheà, caùi vieäc phaù hoaïi nhoû moïn naøy coù thaám vaøo ñaâu?". Nghó vaäy lieàn theo loái troáng ñi vaøo. Vöøa ñi khoûi böùc töôøng caây thaáy Huyønh Mi hoaø thöôïng vaø Thanh baøo khaùch moãi ngöôøi tay traùi ñang caàm moät ñaàu gaäy truùc, treân ñaàu baät leân moät luoàng hôi traéng thì ra hai ngöôøi ñang ñaáu noäi löïc. Thoát nhieân Huyønh Mi ñöa ngoùn tay beân phaûi ra xoaùy maïnh vaøo taûng ñaù xanh tröôùc maët, loõm xuoáng moät loã nhoû. Thanh baøo khaùch suy tính moät chuùt, roài tay phaûi caàm gaäy truùc thöù hai vaïch moät voøng troøn leân taûng ñaù ñoù. Baûo Ñònh Ñeá chuù yù nhìn bieát ngay laø Huyønh Mi sö huyng ñang cuøng thaùi töû Dieân Khaùnh vöøa ñaùnh côø vöøa ñaáu noäi coâng. Theá laø vöøa ñaáu trí vöøa ñaáu löïc. Cuoäc ñaáu ñaëc bieät laï luøng naøy thaät nguy hieåm khoân löôøng. Thaûo naøo moät ngaøy moät ñeâm roài maø sö huynh chöa thaáy hoài aâm. Teù ra hai ngöôøi vaãn tieáp tuïc ñaáu choïi töø baáy ñeán giôø maø vaãn chöa thaéng baïi. Baûo Ñònh Ñeá ñöa maét nhìn vaøo baøn côø, thaáy hai ngöôøi ñang tranh ñaáu ñeán ñoä moät coøn moät maát, döôøng nhö cuoäc thaéng baïi coù quan heä ñeán kieáp vaän con ngöôøi. Beân Huyønh Mi hoaø thöôïng bò keùm theá roõ raøng, ñang chaät vaät gôõ cho thoaùt cheát. Baûo Ñònh Ñeá laïi quay nhìn veà phía nhaø ñaù thì thaáy saùu teân ñoà ñeä cuûa Huyønh Mi hoaø thöôïng ñöông ngoài xeáp baèng ôû tröôùc cöûa, ngöôøi naøo neùt maët cuõng xaùm ngaét, hình nhö thaàn khí bò ñoaïn tuyeät gaàn cheát ñeán nôi roài. Ñeá thaát kinh trong buïng nghó thaàm: "Coù leõ saùu ngöôøi naøy ñeán giao ñaáu vôùi thaùi töû Dieân Khaùnh tröôùc neân ñeàu bò troïng thöông roài chaêng?". Baûo Ñònh Ñeá lieàn chaïy voäi tôùi, ñaët tay nghe huyeät maïch moân Phaù Tham hoaø thöôïng thì thaáy maïch chaïy nhaùt göøng, yeáu quaù, luùc coù luùc khoâng, xem chöøng nguy ñeán nôi roài. Töùc thôøi nhaø Vua moùc trong boïc ra moät bình nhoû baèng baïch ngoïc, ñoå laáy saùu vieân thuoác ñoû töôi nhö maùu boû vaøo moàm 6 vò hoaø thöôïng moãi ngöôøi moät vieân. Ñoù laø saùu vieân hoå phaùch hoaøn, thuoác chöõa ngöôøi bò thöông raát hay vaø kieâm caû coâng hieäu boài boå nguyeân thaàn. Coù bieát ñaâu saùu hoaø thöôïng naøy khoâng phaûi bò thöông, maø bò haáp löïc Chu caùp thaàn coâng huùt heát maát chaân khí trong ngöôøi. Beänh moät ñaèng, thuoác chöõa moät neûo neân chaúng aên thua gì. Ñoaøn Chính Thuaàn hoâ boïn Thieân Lyù: -Boán ngöôi laïi ñaåy khoái ñaù naøy ñi ñeå môû cho Ñoaøn Döï ra. Boán ngöôøi vaâng leänh, nhaát teà tieán laïi, Chung Vaïn Cöøu theùt: -Haõy thong thaû! Quyù vò coù bieát trong nhaø ñaù naøy coøn coù ai nöõa khoâng? 327 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Chính Thuaàn vaø boïn Laêng Thieân Lyù ñeàu khoâng ai bieát Moäc Uyeån Thanh ñaõ bò thaùi töû Dieân Khaùnh baét veà, ñem giam cuøng moät choã vôùi Ñoaøn Döï vaø cuõng khoâng bieát hai ngöôøi ñaõ uoáng phaûi ¢m döông hoaø hôïp taùn, moät thöù ñoäc döôïc coù tính chaát maõnh lieät. Vì theá Chung Vaïn Cöøu môùi cho caû ngöôøi ngoaøi vaøo, chuû yù ñeå moïi ngöôøi muïc kích moät taán kòch nhô nhuoác cuûa hoï Ñoaøn laø Ñoaøn Döï ñaõ loaïn daâm vôùi em gaùi. Nghe Chung Vaïn Cöøu hoûi, Ñoaøn Chính Thuaàn baát giaùc troáng ngöïc ñaùnh thình thình, lo cho soá phaän con mình ñang bò chaët tay chaân hay bò khoeùt maét roài cuõng neân. OÂng noùi: -Chung ñoäng chuùa! Neáu ñoäng chuùa laøm cho con toâi thaân theå taøn taät thì ñoäng chuùa cuõng neân nhôù raèng ngöôøi cuõng coù vôï con ñaáy. http://hello.to/kimdung Chung Vaïn Cöøu cöôøi laït mæa mai: -Höø, ngöôi noùi ñuùng ñoù, Chung Vaïn Cöøu naøy cuõng coù vôï coù con thaät, nhöng nhôø trôøi khoâng ñeán noãi trai gaùi loaïn luaân nhö loaøi muoâng thuù. Ñoaøn Chính Thuaàn giaän taùi maët quaùt hoûi: -Mi noùi laêng nhaêng gì theá? Chung Vaïn Cöøu hoûi laïi: -Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh coù phaûi laø con ngoaïi tình cuûa mi khoâng? Ñoaøn Chính Thuaàn giaän maéng: -Thaân theá Moäc Uyeån Thanh coù can döï gì ñeán mi? Sao mi laïi cöù hay can thieäp vaøo chuyeän khoâng ñaâu? Chung Vaïn Cöøu cöôøi ha haû noùi: -Vieäc ñoù chöa chaéc ñaõ laø chuyeän khoâng ñaâu. Hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù trò vì trôøi nam, laøm chuùa teå moät phöông, thanh dang vang doäi khaép giang hoà. Nhöng hoâm nay caùc vò anh huøng haûo haùn seõ môû to maét ra coi moät taán bi haøi kòch: con trai vaø con gaùi Ñoaøn Chính Thuaàn phöôïng ñaûo, loan ñieân keát thaønh vôï choàng. Nghe Chung Vaïn Cöøu noùi Ñoaøn Chính Thuaàn trong loøng nghi hoaëc: chaúng leõ Moäc Uyeån Thanh cuõng ôû trong nhaø ñaù naøy? Chaúng leõ hai anh em noù laïi... nhöng khi ñem nhöõng lôøi haén noùi töø tröôùc tôùi sau, suy ñi nghó laïi thì thaáy roõ raøng khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. OÂng laïnh toaùt caû ngöôøi nhö rôi vaøo hoà baêng tuyeát, loøng oâng teâ taùi, mieäng laåm baåm: "möu keá quaù thaâm ñoäc , möu keá quaù thaâm ñoäc". Chung Vaïn Cöøu quay veà phía Nam Haûi Ngaïc Thaàn giô tay laøm hieäu roài hai ngöôøi vung tay duøng chöôûng löïc ñeå ñaùnh taûng ñaù ôû cöûa nhaø thaïch thaát. Ñoaøn Chính Thuaàn ñònh caûn laïi noùi: -Khoan ñaõ! Nhöng Dieäp Nhò Nöông vaø Vaân Trung Haïc hai ngöôøi hai beân cuøng ñaùnh ra moät chöôûng. Ñoaøn Chính Thuaàn ñöa hai tay ngaên chaën chöôûng löïc cuûa Dieäp Nhò Nöông 328 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung coøn Cao Thaêng Thaùi thì nghieâng ngöôøi böôùc xeùo leân ñeå caûn chöôûng löïc cuûa Vaân Trung Haïc. Khoâng ngôø hai chöôûng löïc cuûa Dieäp Nhò Nöông vaø Vaân Trung Haïc chæ laø ñoøn ñaùnh döù. Trong luùc vung tay phaûi leân thì tay traùi ñaõ ñaùnh ngoaët laïi, ñeàu nhaèm vaøo choã taûng ñaù. Taûng ñaù naøy tuy naëng tôùi maáy ngaøn caân nhöng bò boán chöôûng löïc ñaùnh vaøo moät luùc, töùc thôøi laên haún sang beân phaûi. Keå ra Vaân Trung Haïc cuøng Chung Vaïn Cöøu khoâng öa gì nhau nhöng trong vuï naøy hoï ñaõ coù baøn ñònh vôùi nhau töø tröôùc. Chuùng daøn caûnh hö hö thöïc thöïc, Ñoaøn Chính Thuaàn bieát ñaâu maø ngaên chaën ñöôïc? Thöïc ra Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng noùng loøng, mong sôùm ñöôïc nhìn maët con neân cuõng khoâng coá taâm ngaên caûn laém. Khoái ñaù vöøa laên ra, môû moät loái ñi toái om, nhìn vaøo khoâng roõ caûnh töôïng beân trong. Chung Vaïn Cöøu vöøa cöôøi vöøa noùi: -Trai trô, gaùi troïi, quaàn aùo xoác xeách, cuøng ôû trong caên nhaø toái theá thì hoï coøn laøm caùi troø gì hay ho nöõa chöù? Vöøa noùi döùt lôøi, boãng thaáy moät thanh nieân ñaàu buø toùc roái, mình traàn truøng truïc xoàng xoäc chaïy ra. Thanh nieân ñoù chính laø Ñoaøn Döï, tay oâm ngang moät thieáu nöõ, ñang meâ maån nhö laø ngöôøi say röôïu. Baûo Ñònh Ñeá theïn quaù maët ñoû böøng. Ñoaøn Chính Thuaàn cuõng cuùi gaàm maët xuoáng, khoâng daùm ngöûng leân, Thö Baïch Phuïn g thì hai maét ñaãm leä, mieäng laåm baåm: "oan nghieät, oan nghieät". Haéc baïch kieám Söû An vì nhôù ôn cöùu maïng cuûa Ñoaøn Döï baây giôø thaáy chaøng bò bieâu rieáu tröôùc coâng chuùng, trong loøng khoâng nôõ, nhaûy thoaét laïi, ñöùng chaén tröôùc maët chaøng. Nam Haûi Ngaïc Thaàn quaùt lôùn: -Quaân ñeâ tieän naøy, ñöùng traùnh ra! Chung Vaïn Cöøu cöôøi ha haû, ñang döông döông ñaéc yù, thoát nhieân ngöøng baët, neùt maët sa saàm, tieáng cöôøi bieán thaønh tieáng la bi thaûm: -Linh! Linh! Mi ñaáy höû? Moïi ngöôøi thaáy vaäy giaät mình, ai cuõng giöông maét nhìn theo thì thaáy Chung Vaïn Cöøu chaïy tôùi tröôùc maët Ñoaøn Döï thoø tay giaät laáy thieáu nöõ maø chaøng ñang aüm ngang tröôùc buïng. Nhìn roõ coâ beù dieän maïo coøn nhoû tuoåi hôn Moäc Uyeån Thanh maø voùc ngöôøi cuõng nhoû thon hôn, neùt maët vaãn coøn thô ngaây maêng söõa. Coâ beù naøy ñaâu phaûi Moäc Uyeån Thanh, chính laø Chung Linh, con gaùi Chung Vaïn Cöøu. Vöøa kinh hoaøng vöøa phaãn noä, Chung Vaïn Cöøu ñöa tay aüm con nhöng vöøa chaïm vaøo caùnh tay Chung Linh thì boãng toaøn thaân giaät naûy leân moät caùi, roài chaân khí trong ngöôøi cuoàn cuoän nhö muoán thoaùt ra. Ñoaøn Döï thaàn trí vaãn chöa ñöôïc tænh taùo haún, trong luùc mô maøng thaáy nhieàu ngöôøi ñöùng xuùm quanh tröôùc maët, chaøng nhìn thaáy coù caû song thaân vaø baù phuï, voäi buoâng Chung Linh ra uù ôù goïi: 329 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Maù maù, gia gia, baù phuï. Ñoaøn Döï buoâng Chung Linh ra, chaân khí trong ngöôøi Chung Vaïn Cöøu môùi khoûi bò haáp löïc Chu caùp thaàn coâng huùt ra nöõa. Vì bò giam haõm laâu trong nhaø toái, baây giôø bò aùnh döông quang roïi vaøo, Ñoaøn Döï choùi maét khoâng môû ra ñöôïc. Song chaøng thaáy tinh thaàn sung maõn, chaân tay mình nheï nhaøng nhö muoán bay boång khoûi maët ñaát. Thö Baïch Phuïng chaïy ñeán oâm Ñoaøn Döï vaøo loøng, aân caàn hoûi: -Döï con! Con... con laøm sao ñaáy? Ñoaøn Döï ñaùp: -Con... con cuõng khoâng bieát nöõa. Hieän giôø con... ôû choã naøo ñaây? Chung Vaïn Cöøu khoâng ngôø muoán laøm haïi ngöôøi maø thaønh ra haïi mình. Haén ngaån ngöôøi ra moät luùc roài buoâng con gaùi xuoáng. Chung Linh thaáy mình maëc phong phanh coù moãi boä quaàn aùo loùt, theïn quaù maët ñoû böøng. Chung Vaïn Cöøu côûi aùo daøi ra khoaùc vaøo cho naøng roài ñaùnh theo luoân moät chöôûng, laøm cho coâ beù söng huùp moät beân maù. Haén maéng con: -Quaân maët daày! Ai baûo maøy theo thaèng suùc sinh ñi ôû vôùi nhau moät choã? Chung Linh bò maéng oan nhöng khoâng bieát bieän baïch sao ñöôïc naøng chæ nöùc nôû khoùc. Chung Vaïn Cöøu chôït laïi nghó ra moät ñieàu: taûng ñaù lôùn nhö theá Moäc Uyeån Thanh chaéc khoâng theå naøo ñaåy maø ra ñöôïc, nhaát ñònh naøng haõy coøn ôû trong nhaø ñaù, vaäy haõy goïi naøng ra ñeå cuøng chia bôùt moät phaàn oâ nhuïc vôùi Chung Linh. Haén goïi luoân ba tieáng maø tuyeät nhieân khoâng thaáy ai thöa. Chung Vaïn Cöøu tieán thaúng vaøo trong nhaø. Caên nhaø naøy chaû roäng laø maáy, khoâng quaù moät tröôïng vuoâng, thoaùng ñöa maét ñaõ nhìn khaép löôït maø tuyeät nhieân khoâng thaáy moät boùng ngöôøi naøo. Chung Vaïn Cöøu töùc vôõ ngöïc, nhaûy thoùt ra, laïi ñaùnh con gaùi theâm moät chöôûng nöõa vaø quaùt maéng: -Ta phaûi ñaùnh cheát con beù thoái tha naøy. Giöõa luùc ñoù, thoát nhieân Chung Vaïn Cöøu thaáy moät baøn tay thoø ra, roài moät ngoùn voâ danh vaø moät ngoùn uùt ñöông nhaèm ñieåm vaøo coå tay haén. Chung Vaïn Cöøu voäi ruït tay laïi ñeå traùnh, nhìn ra thì ngöôøi ñònh ñieåm leùn haén chính laø Ñoaøn Chính Thuaàn. Haén caêm giaän quaùt hoûi: -Ta daïy ñöùa con gaùi maát neát cuûa ta coù can döï gì ñeán mi? Ñoaøn Chính Thuaàn cöôøi khì khì ñaùp: -Chung ñoäng chuùa! Ñoäng chuùa thöïc ñaõ öu ñaõi thaèng nhoû nhaø toâi, sôï noù ôû moät mình tónh mòch, ñaõ ñeå leänh aùi laø moät vò thieân kim tieåu thö ôû chung cho coù baïn. Taïi haï raát caûm kích. Baây giôø cô söï ñaõ ñeán theá naøy, leänh aùi ñaõ thaønh ngöôøi nhaø hoï Ñoaøn roài, taïi haï khoâng theå khoâng can thieäp ñöôïc. Chung Vaïn Cöøu quaùt hoûi: 330 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Laøm sao laïi baûo con gaùi ta laø ngöôøi hoï Ñoaøn nhaø mi ñöôïc? Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Leänh aùi ôû trong nhaø ñaù naøy cuøng thaèng Döï baàu baïn maáy ngaøy maáy ñeâm. Trai trô, gaùi troïi laïi thaân theå loaõ loà, taát chuùng ñaõ thaønh haûo söï vôùi nhau roài. Con toâi laø thaùi töû cuûa Traán Nam Vöông, tuy ñaõ ñính hoân cuøng tieåu thö con Thieän xieån haàu Cao hieàn ñeä, song laøm trai naêm theâ, baûy thieáp vaãn ñöôïc chöù sao? Theá thì ñoäng chuùa vôùi toâi laø choã thoâng gia vôùi nhau roài coøn gì? Noùi xong laïi tieáp moät chuoãi cöôøi ha haû. Chung Vaïn Cöøu giaän muoán phaùt ñieân, khoâng nhòn ñöôïc nöõa, nhaûy xoå vaøo ñaù "vu vu vu" luoân ba cöôùc. Ñoaøn Chính Thuaàn vaãn cöôøi ngaët ngheõo, maø ñoái phöông ñaùnh cöôùc naøo oâng cuõng traùnh neù deã nhö chôi. Caùc tay haøo kieät ñeàu töï nghó: "Theá löïc hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù quaû laø khoâng theå khinh thöôøng ñöôïc. Khoâng hieåu hoï duøng caùch naøo maø baét ñöôïc con gaùi Chung Vaïn Cöøu nhoát vaøo nhaø ñaù ñeå ñaùnh traùo ñem Moäc Uyeån Thanh ñi. Nguyeân do vuï naøy laø töï tay boïn Hoa Haùch Caán maø ra. Baûn yù cuûa hoï luùc môùi baét Chung Linh ñem vaøo ñòa ñaïo chaúng qua laø giöõ coâ beù khoûi tieát loä söï bí maät veà coâng vieäc cuûa hoï maø thoâi. Nhöng sau khi nghe thaáy caâu chuyeän ñoái thoaïi giöõa hai vôï choàng Chung Vaïn Cöøu môùi bieát roõ haén cuøng thaùi töû Dieân Khaùnh xeáp ñaët moät quyû keá raát hieåm ñoäc, coá yù laøm baïi hoaïi thanh danh nhaø hoï Ñoaøn. Boïn Hoa Haùch Caán cuøng nhau thöông nghò, ñeàu thaáy raèng vieäc naøy quan heä raát lôùn, laïi laø vieäc raát khaån caáp. Chôø cho Chung phu nhaân ñaõ ñi khoûi, Ba Thieân Thaïch töø trong ñöôøng haàm chui leân ra ngoaøi, duøng khinh coâng tuyeät ñænh ñieàu tra ñích xaùc vò trí ngoâi nhaø ñaù vaø coøn caùch xa bao nhieâu roài quay laïi baùo cho Hoa Haùch Caán bieát roõ ñeå aán ñònh laïi loä tuyeán cuûa ñöôøng haàm. Ba ngöôøi laïi hì huïc ñaøo maûi mieát theâm moät ñeâm nöõa, ñeán saùng hoâm sau thì vöøa tôùi ñích. Hoa Haùch Caán khoeùt moät loã töø döôùi nhaø ñaù chui leân, thaáy Ñoaøn Döï ñang naém chaët baøn tay cuûa moät ngöôøi ñöùng beân ngoaøi nhaø ñaù thoø vaøo. Hoa raát ñoãi ngaïc nhieân, khoâng bieát laø baøn tay Phaù Saûn hoaø thöôïng maø cho laø baøn tay thaùi töû Dieân Khaùnh neân khoâng daùm lôùn tieáng hoûi Ñoaøn Döï maø chæ kheõ ñaäp nheï treân baøn tay traùi chaøng. Khoâng ngôø ngoùn tay vöøa chaïm vaøo mu baøn tay Ñoaøn Döï Hoa Haùch Caán thaáy toaøn thaân run baén leân moät caùi, chaúng khaùc chi chaïm phaûi moät khoái than hoàng. Hoa nhìn laïi Ñoaøn Döï thì thaáy maét chaøng döôøng nhö phun ra löûa khoâng khoûi choät daï. Trong luùc voäi vaøng Hoa duøng söùc keùo maïnh, mong loâi ñöôïc chaøng xuoáng ñöôøng haàm ñeå troán thoaùt cho mau. Naøo ngôø luùc vöøa naém chaët baøn tay Ñoaøn Döï, Hoa Haùch Caán caûm thaáy chaân khí trong ngöôøi cöù cuoàn cuoän tieát ra ngoaøi, khoâng theå nhòn ñöôïc hoaûng hoát la: "oái chao! oái chao!". Ba Thieân Thaïch vaø Phaïm Hoa ñeàu laø ngöôøi thính tai maãn tieäp, töø ñöôøng haàm nhaûy leân ngay, hôïp löïc loâi Hoa Haùch Caán ra baáy giôø môùi thoaùt khoûi söùc huùt cuûa Chu caùp thaàn coâng. noäi löïc cuûa ba ngöôøi so vôùi Phaù Saûn hoøa thöôïng cao hôn moät baäc, hôn nöõa laïi ñeàu laø tay cô 331 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung trí, öùng bieán mau leï maø cuõng sôï toaùt caû moà hoâi. Trong buïng ñeàu cho laø taø pheùp cuûa thaùi töû Dieân Khaùnh cöïc kyø lôïi haïi. Roài khoâng ai daùm ñuïng vaøo mình Ñoaøn Döï nöõa vì sôï Dieân Khaùnh duøng ta thuaät, chuyeàn qua caùnh tay Ñoaøn Döï maø huùt laáy chaân khí cuûa hoï. Giöõa luùc ñoù boãng thaáy phía ngoaøi nhaø coù tieáng xoân xao, laïi nghe roõ caû Baûo Ñònh Ñeá vaø Traán Nam Vöông cuõng ñaõ tôùi nôi. Chung Vaïn Cöøu thì ñang hueânh hoang dieãu côït. Phaïm Hoa moät tay hoaït keâ coù bieät taøi, laïi laém möu nhieàu trí, thoaùng naûy ra moät yù nghó kyø khoâi: "Thaèng cha Chung Vaïn Cöøu naøy thaät laø khaû oá, aâu laø ta chôi khaêm cho haén bò moät voá eâ cheà ñeå laøm troø cöôøi chôi". Nghó vaäy Phaïm Hoa voäi côûi aùo ngoaøi cuûa Chung Linh ra, maëc cho Moäc Uyeån Thanh. Ñoaïn ra hieäu cho baïn ñöa Moäc Uyeån Thanh xuoáng ñöôøng haàm, daét Chung Linh vaøo choã Moäc Uyeån Thanh. Xong xuoâi laáy phieán ñaù ñaäy cöûa haàm laïi, khoâng coøn ñeå moät daáu veát dì khaû nghi nöõa. Ñoaøn Döï tuy huùt ñöôïc chaân khí cuûa saùu vò hoaø thöôïng nhöng khoâng bieát quy naïp vaøo huyeät ñan ñieàn ñeå maø vaän duïng neân chæ thaáy saùu luoàng chaân khí chaïy nhoän trong mình laøm cho luïc phuû nguõ taïng noân nao, raát laø khoù chòu, ngöôøi cuõng laûo ñaûo ñi ñöùng khoâng vöõng. Baûo Ñònh Ñeá thaáy theá, cho laø Ñoaøn Döï ñaõ truùng phaûi kòch ñoäc, lieàn ñöa ngoùn tay ñieåm döù vaøo ba huyeät: "nhaân trung", "thaùi döông", "linh ñaøi" cho chaøng. Saùu luoàng chaân khí khoâng xoâng vaøo oùc ñöôïc nöõa, Ñoaøn Döï tuy trong ngöôøi vaãn coøn böùt röùt khoù chòu, nhöng ñaàu oùc ñaõ thanh saûng lieàn thöa vôùi Baûo Ñònh Ñeá: -Baù phuï! Chaùu bò truùng ñoäc ¢m döông hoaø hôïp taùn. Baûo Ñònh Ñeá thaáy tính maïng Ñoaøn Döï khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi nöõa ñaõ hôi yeân loøng. Nhöng laïi nghó tôùi cuoäc ñaáu côø thí maïng giöõa Huyønh Mi hoøa thöôïng vaø thaùi töû Dieân Khaùnh ñaõ tôùi giai ñoaïn ngaøn caân treo sôïi toùc. Baát luaän laø ñaáu côø hay ñaáu noäi löïc caû hai maët ñeàu nguy hieåm, chæ sai moät tyù nöõa laø nguy ñeán tính maïng neân Baûo Ñònh Ñeá taïm ngöng vieäc giaûi ñoäc cho Ñoaøn Döï, chaïy voäi ñeán choã hai ngöôøi ñaáu côø. Huyønh Mi hoøa thöôïng moà hoâi traùn nhoû gioït xuoáng baøn côø, coøn Dieân Khaùnh neùt maët vaãn thaûn nhieân. Xem qua tình theá ñuû bieát cuoäc thaéng baïi ñaõ raønh raønh, söï sinh töû cuûa Huyønh Mi hoøa thöôïng ñaõ ñeán luùc cöïc kyø nguy hieåm. Ñoaøn Döï thaàn trí vöøa ñöôïc saûng khoaùi, cuõng quan taâm ngay tôùi cuoäc thaéng baïi treân baøn côø, voäi chaïy laïi xem. Thaáy quaân beân Huyønh Mi ñaõ bò maát saïch, Dieân Khaùnh chæ baét theâm moät quaân nöõa laø Huyønh Mi khoâng coøn quaân ra, taát phaûi chòu thua. Thaùi töû Dieân Khaùnh ñöa ñaàu gaäy truùc ñieåm xuoáng baøn côø, troû ñuùng ñieåm then choát, chæ ñi moät nöôùc ñoù nöõa laø beân Huyønh Mi voâ phöông cöùu vaõn. Ñoaøn Döï trong daï boàn choàn, lieàn nghó ra moät keá: "A ta phaûi laøm cho laõo ñi sai moät nöôùc". Nghó vaäy chaøng ñöa tay giöõ laáy ñaàu gaäy cuûa thaùi töû Dieân Khaùnh. Dieân Khaùnh vöøa ñöa 332 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung gaäy truùc tôùi ñieåm "luïc thaát", goùc thöôïng vò thì thoát nhieân laõo caûm thaáy loøng baøn tay noùng ran leân, roài noäi löïc treân caùnh tay cuoàn cuoän thoaùt ra ngoaøi. Thaùi töû Dieân Khaùnh kinh ngaïc voâ cuøng, gheù maét nhoøm xuoáng thaáy Ñoaøn Döï ñöa hai ngoùn tay caëp vaøo ñaàu gaäy. Chính Ñoaøn Döï cuõng khoâng bieát raèng sau khi mình nuoát ñoâi Maõng Coå chu caùp ñaõ phaùt ra hieän töôïng quaùi dò laø huùt caû ñöôïc chaân khí cuûa ngöôøi naøo chaïm tôùi mình. Chaøng thaáy tay mình caàm vaøo ñaàu gaäy truùc maø thaùi töû Dieân Khaùnh khoâng ñieåm ñöôïc gaäy xuoáng baøn côø, chaøng chæ mong keùo daøi ñöôïc phuùt naøo hay phuùt ñoù, treâu choïc cho laõo roái loaïn taâm trí, hoaï may Huyønh Mi coù cô xoay laïi cuïc dieän cuõng chöa bieát chöøng neân chaøng cöù baùm chaët ñaàu gaäy, nhaát ñònh khoâng chòu buoâng ngoùn tay ra. Thaùi töû Dieân Khaùnh trong ñaàu oùc naåy ra voâ soá nghi vaán: khi tröôùc boïn mình baét thaèng nhoû naøy thaáy noù khoâng hieåu moät chuùt voõ coâng naøo caû kia maø! Ngheä thuaät toái ña cuûa noù chaúng qua laø maáy böôùc boä phaùp ñeå neù traùnh maø thoâi. Khoâng hieåu sao môùi trong vaøi ngaøy, ñoät nhieân noù laïi naûy ra caùi taø thuaät huùt ñöôïc noäi coâng cuûa ngöôøi ta? Phaûi chaêng luùc ñaàu noù coù yù daáu dieám taøi ngheä, khoâng chòu tieát loä, chôø khi ngöôøi tieáp vieän ñeán roài môùi ra tay? Ngoaøi ra khoâng theå tìm ñöôïc nguyeân nhaân minh baïch naøo khaùc ñeå giaûi ñaùp. Thaùi töû Dieân Khaùnh vöøa nghó vöøa vaän khí vaøo huyeät ñan ñieàn, doàn söùc maïnh ra caùnh tay. Chieác gaäy truùc luùc ñoù phaùt xuaát ñöôïc moät söùc maïnh tuyeät luaân, ñaàu gaäy truùc rung leân moät caùi, ñaåy baät caùnh tay Ñoaøn Döï ra. Noäi löïc cuûa thaùi töû Dieân Khaùnh thaâm haäu dò thöôøng, khoâng maáy ai saùnh kòp. Ñoaøn Döï tuy môùi huùt vaøo ngöôøi ñöôïc chaân löïc cuûa boïn Phaù Tham hoøa thöôïng nhöng laïi chöa bieát vaän duïng, möôøi phaàn khoâng phaùt ñoäng ñöôïc moät neân ñaàu gaäy truùc cuûa thaùi töû Dieân Khaùnh haát maïnh moät caùi chaøng ñaõ phaûi buoâng tay ra. Ñoaøn Döï caûm thaáy nöûa mình bò teâ choàn, ngöôøi laûo ñaûo muoán teù vaät xuoáng, phaûi voäi vaøng ñöa tay vòn vaøo phieán ñaù môùi ñöùng vöõng laïi ñöôïc. Thaùi töû Dieân Khaùnh phaùt xuaát kình löïc ñaåy baät ñöôïc tay Ñoaøn Döï ra nhöng luùc thu hoài chaân khí chæ coøn ñöôïc coù phaân nöûa neân trong loøng raát ñoãi kinh hoaøng, kinh hoaøng hôn caû Ñoaøn Döï. Vì taâm traïng quaù hoang mang, thaùi töû Dieân Khaùnh tröôùc ñònh ñi nöôùc côø "luïc thaát", giôø laïi ñieåm sang nöôùc "thaát baùt" treân thöôïng vò. Laõo bieát mình ñi lôõ, laåm baåm la leân: "thoâi cheát roài", laõo toan nhaác ñaàu gaäy leân ñi laïi thì khoâng kòp nöõa. Treân ñieåm "thaát baùt" ñaõ vaïch thaønh nöûa voøng troøn. Nhöõng baäc cao thuû ñaáu côø haï tòch baát hoài, huoáng chi ñaõ khaéc ñaù laøm baøn, raïch ñaù laøm quaân, coâng löïc ñieåm tôùi ñaâu ñaù naùt tôùi ñoù, coù lyù ñaâu ñaõ haï quaân roài laïi boû ñöôïc? Khoán noãi ñi vaøo ñieåm "thaát baùt" trong goùc thöôïng vò ñoù töùc laø töï mình laïi laáp maét mình. Phaøm ngöôøi ñaõ bieát ñaùnh côø thì ai cuõng hieåu: "hai maét laø soáng, moät maét laø cheát". Trong vaùn côø naøy thaùi töû Dieân Khaùnh ñaõ taïo thaønh theá ñuû caû hai maét ñeå nhaèm taán coâng 333 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung vaøo cô sôû beân Huyønh Mi hoaø thöôïng, quyeát khoâng coù lyù naøo laïi töï laáp ñi moät maét. Theo leõ ñöông nhieân laø theá nhöng maø ñaõ troùt haï laàm quaân thì laïi toû ra keùm noäi löïc ñeå xaåy ra nöôùc côø laàm laïc. Côø ñi sai moät nöôùc ñaønh thua caû baøn, thaùi töû Dieân Khaùnh laïi laø ngöôøi raát coù teân tuoåi, hieåu leõ "Tænh aên, laàm thua", quyeát khoâng bao giôø tranh chaáp veà nhöõng vieäc ñuoái lyù nhö theá. Laõo laäp töùc ñöùng daäy, hai tay choáng baøn côø, chuù yù nhìn laïi cuoäc côø hoài laâu khoâng nhuùc nhích. Caùc tay haøo kieät coù maët taïi ñaây phaân nöûa chöa töøng gaëp maët thaùi töû Dieân Khaùnh baây giôø thaáy laõo coù nhieàu veû khaùc thöôøng neân ai cuõng chaêm chuù nhìn vaøo. Thaùi töû Dieân Khaùnh laëng leõ ngoù baøn côø luùc laâu roài ñoät nhieân caàm ñoâi gaäy truùc choáng moät ñaàu xuoáng ñaát, nhaûy leân ñi cao leânh kheânh nhö ngöôøi ñi caø kheo, böôùc raát daøi, thoaùng caùi ñaõ ñi khaù xa. Baát thình lình moät luoàng gioù taây thoåi ngöôïc laïi, taûng ñaù baøn côø rung rung maáy caùi, tieáp ñoù maáy tieáng loaûng choaûng, taûng ñaù ñoù vôõ ra laøm möôøi maáy maûnh, ngoån ngang treân maët ñaát. Theá laø baøn côø ñaù ñaùnh daáu moät cuoäc ñaáu trí vaø ñaáu löïc raát gay go, coå kim hy höõu ñaõ vôõ tan taønh, khoâng coøn gì löu laïi veà sau nöõa. Moïi ngöôøi ñeàu thaát kinh ngô ngaùc nhìn nhau vaø trong loøng cuøng nghó nhö nhau: "laõo Thanh baøo quaùi khaùch naøy ngöôøi chaúng ra ngöôøi, quyû chaúng ra quyû, troâng nhö caùi xaùc bieát cöû ñoäng maø sao voõ coâng cao sieâu tôùi möùc khoâng theå löôøng ñöôïc". Huyønh Mi hoøa thöôïng thaéng cuoäc moät caùch baát ngôø, hai tay vòn ñaàu goái ñöùng daäy, taâm thaàn baøng hoaøng, hoài töôûng laïi tình traïng nguy nan luùc naõy, vaãn haõy coøn hoài hoäp, chöa laáy laïi ñöôïc bình tónh. Trong buïng nhaø sö vaãn baên khoaên, khoâng hieåu taïi sao thaùi töû Dieân Khaùnh ñang luùc ñaõ naém vöõng phaàn thaéng roài laïi thoát nhieân haï moät nöôùc côø kyø cuïc, laáp ngay moät maét cuûa mình ñi roõ hình nhö coù yù nhöôøng mình. Nhöng khoâng lyù naøo tröôùc tình theá nghieâm troïng nhö vaäy maø laõo laïi chòu nhöôøng bao giôø. Taát caû moïi bieán coá ñoù Baûo Ñònh Ñeá, Ñoaøn Chính Thuaàn vaø boïn Cao Thaêng Thaùi ñeàu mô hoà khoâng ai hieåu ra sao caû. Nhöng may maø cöùu ñöôïc Ñoaøn Döï ra veà, thanh danh hoï Ñoaøn khoâng bò toån thaát maûy may, thaùi töû Dieân Khaùnh laïi bò thua côø boû troán, coù theå noùi laø chieám ñöôïc toaøn thaéng vaäy. Coøn nhöõng chi tieát nhoû beân trong chöa tìm ra nguyeân do cuõng chaúng tra cöùu ngay voäi. Ñoaøn Chính Thuaàn mæm cöôøi quay sang baûo Chung Vaïn Cöøu: -Chung ñoäng chuùa! con toâi quyeát khoâng phaûi laø ñöùa baïc tình. Leänh aùi ñaõ thaønh cô thieáp cuûa y, vaøi hoâm nöõa chuùng toâi seõ phaùi ngöôøi ñeán ñoùn daâu. Vôï choàng toâi seõ heát söùc chieâu ñaõi naøng, coi nhö con gaùi mình. Xin ñoäng chuùa cöù yeân taâm. Chung Vaïn Cöøu laø keû loã maõng, buïng daï ñaõ heïp hoøi laïi hay caùu kænh. Nghe lôøi Ñoaøn Chính Thuaàn döôøng nhö treâu choïc, haén noåi hung cuõng chaúng theøm hoûi Chung 334 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Linh ñaõ thaát thaân vôùi Ñoaøn Döï hay chöa "soaït" moät caùi, haén ruùt luoân "boäi ñao" ôû beân hoâng ra, nhaém thaúng ñaàu Chung Linh cheùm xuoáng vaø quaùt to: -Theá naøy thì töùc cheát ñi ñöôïc. Ta gieát con tieän nhaân naøy tröôùc roài sau seõ hay. Baát thình lình moät boùng ngöôøi cao leânh kheânh nhaûy vuït ñeán nhanh nhö chôùp, oâm laáy Chung Linh roài veøo moät caùi nhö laøn gioù thoaûng qua ñaõ phi thaân ra ngoaøi hai tröôïng. "Phaäp" moät tieáng, löôõi ñao cuûa Chung Vaïn Cöøu ñaõ cheùm ngaäp xuoáng ñaát. Chung Vaïn Cöøu nhìn xem ngöôøi ñaõ oâm Chung Linh laø ai teù ra laø Vaân Trung Haïc lieàn quaùt hoûi: -Mi... mi laøm caùi gì theá? Vaân Trung Haïc ñaùp: -Con gaùi ngöôi maø ngöôi khoâng thieát ñeán nöõa, toan cheùm, vaäy ngöôi coi nhö naøng ñaõ cheát roài vaø ñeå naøng cho ta. Vaân Trung Haïc vöøa noùi vöøa chaïy theâm maáy tröôïng nöõa. Y töï bieát, neáu baøn veà voõ coâng cao haï thì khoâng nhöõng Baûo Ñònh Ñeá, Huyønh Mi hoøa thöôïng cao haún hôn y roài maø ngay Ñoaøn Chính Thuaàn hay Cao Thaêng Thaùi y cuõng khoâng theå aên ñöùt ñöôïc. Thaáy tình theá khoâng oån, y lieàn oâm Chung Linh chaïy ra xa moät nôi. Y möøng thaàm, Ba Thieân Thaïch khoâng coù ôû ñaây vì ngoaøi Ba ra kinh coâng bình thöôøng caû, khoâng ai coù theå ñuoåi kòp nöõa. Chung Vaïn Cöøu cuõng bieát taøi khinh coâng cuûa Vaân Trung Haïc haén chæ daäm chaân loaïn xaï, la maéng om soøm. Baûo Ñònh Ñeá cuøng moïi ngöôøi hoâm tröôùc ñaây ñaõ thaáy qua baûn lónh khinh coâng cuûa Vaân Trung Haïc trong khi y cuøng Ba Thieân Thaïch ñuoåi nhau chaïy voøng quanh. Baây giôø thaáy y tay oâm Chung Linh maø nhaûy ñi vaãn leï laøng nhö khoâng ñeàu bieát laø voâ phöông ñuoåi kòp y roài. Ñoaøn Döï taâm linh cô bieán söïc nhôù ñeán Nam Haûi Ngaïc Thaàn lieàn goïi leân: -Nhaïc laõo tam! Sö phuï coù leänh truyeàn! Ngöôi mau mau ñi cöôùp laïi Chung coâ nöông veà ñaây cho ta! Nam Haûi Ngaïc Thaàn söûng soát, caû giaän hoûi laïi: -Thaèng oaét con kia! mi noùi laùo gì ñoù? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ngöôi nhaän ta laøm thaày, chaúng ñaõ cuùi ñaàu laøm leã baùi sö roài laø gì? Baây giôø ngöôi coøn môû mieäng caõi lôøi thì ai maø ngöûi ñöôïc? Nam Haûi Ngaïc Thaàn tuy laø ngöôøi raát hung döõ nhöng laõo cuõng coù choã khaû thuû laø noùi sao laøm vaäy chöù khoâng bao giôø caõi xoaù. Laõo nhaän Ñoaøn Döï laøm thaày duø laø chuyeän baát ñaéc dó nhöng cuõng khoâng choái. Laõo chæ töùc mình, tröøng maét cau maøy quaùt laïi: 335 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta ñaõ höùa taát nhieân ta nhôù. Ngöôi laø sö phuï ta thì baây giôø ngöôi muoán ñieàu chi noùi ngay ñi! Ñöøng coù maø loâi thoâi, ta ñieân tieát leân thì ta cheùm caû caùi thöù sö phuï nhö ngöôi ñoù. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ngöôi ñaõ nhaän ta laøm thaày laø ñöôïc roài. Chung coâ nöông ñaây laø vôï ta, töùc laø sö maãu ngöôi ñoù. Sö maãu bò Vaân Trung Haïc baét ñem ñi, vaäy ngöôi phaûi ñuoåi theo baét laïi. Neáu ñeå Vaân Trung Haïc laøm nhuïc naøng töùc laø laøm nhuïc sö maãu ngöôi. Sö maãu ngöôi bò y laøm nhuïc thì ngöôi coøn chi laø theå dieän? Anh huøng haûo haùn maø ñeå keû khaùc laêng nhuïc sö maãu hay sao? Nam Haûi Ngaïc Thaàn nghe choaùng caû ngöôøi, nghó lôøi sö phuï noùi raát ñuùng. Song thoát nhieân laõo nghó tôùi Ñoaøn Döï ñaõ nhaän Moäc Uyeån Thanh laøm vôï maø sao baây giôø laïi nhaän caû coâ beù hoï Chung naøy laøm vôï nöõa neân laõo lieàn hoûi laïi: -Theá thì ta coù maáy vò sö maãu caû thaûy? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ngöôi ñöøng coù hoûi loâi thoâi nöõa! Toùm laïi neáu ngöôi khoâng cöôùp laïi ñöôïc sö maãu ngöôi veà thì chaúng coøn maët muõi naøo maø troâng thaáy caùc baäc anh huøng haøo kieät nöõa. Taát caû nhöõng tay haûo haùn ôû ñaây ai ai cuõng bieát roõ Vaân Trung Haïc laø ngöôøi em uùt trong haøng töù aùc maø ngöôi coøn khoâng haï ñöôïc thì ñòa vò ngöôi phaûi giaùng xuoáng haøng thöù naêm, thöù saùu cuõng chöa bieát chöøng. Nam Haûi Ngaïc Thaàn bò noùi khích, töùc khoâng nhòn ñöôïc vì laõo ñang muoán tranh ngoâi thöù leân haøng nhì, treân Dieäp Nhò Nöông maø Ñoaøn Döï laïi ñaët laõo xuoáng döôùi Vaân Trung Haïc thì caùi nhuïc coøn saâu cay hôn laø bò chaët ñaàu. Laõo gaàm leân nhö ñieân cuoàng, hoäc toác chaïy ñi ñuoåi Vaân Trung Haïc, vöøa ñuoåi vöøa goïi: -Muoán yeân thaân thì buoâng sö maãu ta ra! Vaân Trung Haïc vöøa chaïy vöøa noùi: -Nhaïc laõo tam! Ngöôi laø thaèng ngoác, bò maéc hôïm ngöôøi ta roài. Nam Haûi Ngaïc Thaàn laø ngöôøi xoác noåi, hieáu thaéng, giaàu loøng töï aùi, thaáy Vaân Trung Haïc maéng mình laø thaèng ngoác bò maéc hôïm tröôùc maët bao nhieâu ngöôøi caøng laøm laõo noä khí xung thieân, raùng söùc ñuoåi theo. Hai ngöôøi ñuoåi nhau chôùp maét ñaõ khuaát vaøo khe nuùi. Chung Vaïn Cöøu tuy trong luùc caùu giaän, giô ñao ñònh cheùm cheát con gaùi song baây giôø thaáy Chung Linh bò gaõ cuøng hung cöïc aùc baét maát, phaàn thì phuï töû tình thaâm, phaàn thì nghó tôùi luùc vôï hoûi ñeán bieát traû lôøi ra sao, ruoät noùng nhö löûa cuõng vaùc ñao ñuoåi theo Vaân Trung Haïc. Baûo Ñònh Ñeá thaáy chuû nhaân boû ñi roài, chaép tay noùi vôùi Tueä Thieàn hoaø thöôïng vaø moïi ngöôøi: -Ít khi ñöôïc lieät vò quang laâm nöôùc Ñaïi Lyù, xin môøi cuøng tôùi teä xöù, duøng cheùn röôïu suoâng, ñeå taïi haï ñoùn tieáp cho troïn nghóa ñòa chuû. 336 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tueä Thieàn cuøng moïi ngöôøi ñeàu muoán giao keát vôùi Baûo Ñònh Ñeá Ñoaøn Chính Thuaàn, ngöôøi ñaõ ñöôïc giôùi voõ laâm cho bieät hieäu laø "Thieân Nam ñeä nhaát nhaân", thaáy nhaø Vua khieâm cung, hieáu khaùch neân ai cuõng vui veû nhaän lôøi. Chæ moät mình Dieäp Nhò Nöông tuûm tæm cöôøi noùi: -Laõo nöông ñaây sôï caùc ngöôi moå thòt chia nhau ñaùnh cheùn vaäy neân xin kieáu, chuoàn sôùm ñi laø hôn. Noùi xong cöôøi hì hì trôû goùt ñi lieàn. Baûo Ñònh Ñeá cuøng taát caû moïi ngöôøi rôøi khoûi hang Vaïn Kieáp trôû veà Ñaïi Lyù. Saùu hoaø thöôïng trong boïn Phaù Tham töùc luùc bò haáp löïc cuûa "chu caùp" huùt maát chaân khí, thaân theå hö nhöôïc, ñöùng khoâng vöõng, phaûi nhôø boïn Laêng Thieân Lyù dìu leân ngöïa. Roài cuøng quaàn huøng keùo caû veà phuû Traán Nam Vöông. Gia nhaân ñöa tin vaøo baùo, boïn Hoa Haùch Caán, Phaïm Hoa vaø Ba Thieân Thaïch töø trong Vöông phuû ra taän ngoaøi cöûa nghinh ñoùn. Moät vò nöõ lang cuõng theo ra, caùch phuïc söùc cöïc kyø hoa leä, veû kieàu dieãm cuõng noåi baät leân, ñoù chính laø Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh. Ñoaøn Döï töø luùc uoáng phaûi ¢m döông hoaø hôïp taùn, chaát ñoäc trong ngöôøi chöa giaûi tröø ñöôïc baây giôø ñoät nhieân nhìn thaáy Moäc Uyeån Thanh, ngöôøi khoâng töï chuû ñöôïc nöõa, voäi chaïy leân maáy böôùc ñònh ñöa tay oâm löng naøng nhöng may taâm linh vaãn coøn moät tia saùng suoát, chaøng giaät mình tænh ngoä, bieát theá laø moät haønh ñoäng ñieân roà lieàn döøng chaân laïi. ¢m döông hoaø hôïp taùn khoâng nhöõng tai haïi ôû choã chaát ñoäc maõnh lieät laâu daøi, maø laïi coøn laøm cho caû hai beân trai cuõng nhö gaùi, sau khi uoáng phaûi cuøng öa kích thích quyeán ruõ nhau. Hai beân ôû xa nhau thì thoâi, chöù coù dòp gaàn nhau laø hai ngöôøi ñeàu caûm thaáy taâm thaàn meâ maån, khoâng theå naøo kìm haõm ñöôïc. Baûo Ñònh Ñeá thaáy thaàn saéc hai ngöôøi loä veû khaùc thöôøng, maët ñoû nhö gaác chín, roõ raøng bò truùng ñoäc quaù naëng, nhaø Vua töùc khaéc chìa ngoùn tay ñieåm döù hai caùi, boãng nghe thaáy "xuyø xuyø hai tieáng", Ñoaøn Döï vaø Moäc Uyeån Thanh töùc thôøi meâ man teù vaät ra. Chu Ñan Thaàn aüm Ñoaøn Döï, Thö Baïch Phuïng aüm Moäc Uyeån Thanh ñem veà phoøng rieâng tónh döôõng. Phuû Traán Nam Vöông baøy moät tieäc lôùn khoaûn ñaõi caùc vò haøo kieät. Taân khaùch môøi Tueä Thieàn ngoài gheá chuû tòch, vì caùc phaùi voõ ñeàu coi phaùi Thieáu Laâm laø baäc ñaøn anh trong voõ laâm. Trong khi döï tieäc Phaïm Hoa coù thuaät laïi vieäc ñaøo ñöôøng haàm vaø ñem Chung Linh vaøo trong nhaø ñaù cho moïi ngöôøi nghe nhöng coøn vieäc cöùu Moäc Uyeån Thanh ra thì giaáu kín khoâng nhaéc tôùi. Caùc baäc haøo kieät hieåu roõ nguyeân nhaân veà vieäc Chung Vaïn Cöøu ñònh laøm haïi ngöôøi khoâng ñöôïc, traùi laïi thaønh ra haïi mình moïi ngöôøi ñeàu voã tay cöôøi vang. 337 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Chính Thuaàn baên khoaên veà vieäc con trai bò truùng ñoäc, ñöa ra hoûi khaép caùc vò haøo kieät nhöng moïi ngöôøi chæ ngô ngaùc nhìn nhau khoâng ai bieát ñöôøng giaûi cöùu. Giöõa luùc ñoù coù teân gia ñinh caàm moät phong thö ñöa vaøo cho Ñoaøn Chính Thuaàn vaø noùi ngöôøi ñöa thö laø moät aû nöõ tyø, trong thö coù phöông thuoác giaûi ñoäc cho theá töû. Ñoaøn Chính Thuaàn vöøa kinh ngaïc vöøa möøng rôõ, voäi môû thö ra xem, thaáy trong thö veûn veïn coù saùu chöõ: "Chæ uoáng söõa ngöôøi laø khoûi". Ñoaøn Chính Thuaàn nhaän ñöôïc buùt tích bieát laø thö cuûa Chung phu nhaân göûi cho, baát giaùc trong loøng xuùc ñoäng, tay aùo queït ñoå chieác cheùn tröôùc maët, röôïu noùng ñoå heát vaøo ngöôøi maø oâng cuõng khoâng hay. Baûo Ñònh Ñeá hoûi: -Chính Thuaàn hieàn ñeä! Phöông thuoác chi vaäy? Ñoaøn Chính Thuaàn vaãn ngaån ngöôøi ra chöa hieåu hoûi gì. Baûo Ñònh Ñeá phaûi nhaéc laïi laàn nöõa: -Phöông thuoác gì ñoù? Ñoaøn Chính Thuaàn giaät mình ñaùp: -Trong thö noùi chæ uoáng söõa ngöôøi laø khoûi. Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu noùi: -Ta cöù thöû xem, uoáng nhieàu söõa ngöôøi duø khoâng coâng hieäu cuõng chaúng haïi gì. Thö Baïch Phuïng lieàn sai gia ñinh ñi mua söõa ngöôøi cuûa caùc baø nhuõ maãu trong daân gian. Söõa ngöôøi laø thöù raát deã kieám, hôn nöõa trong Vöông phuû laøm vieäc gì maø chaúng mau choùng. Böõa tieäc chöa tan, Ñoaøn Döï vaø Moäc Uyeån Thanh ñaõ giaûi ñoäc xong, böôùc ra hoäi kieán vôùi moïi ngöôøi. Ñoaøn Döï aân caàn ngoû lôøi thaâm taï Huyønh Mi hoøa thöôïng cuøng boïn Hoa Haùch Caán. Chaøng hay tin boïn Phaù Tham, caû saùu nhaø sö ñeàu bò troïng thöông thì trong loøng caûm thaáy voâ cuøng böùt röùt. Ñeán baáy giôø saùu hoøa thöôïng vaãn chöa noùi ñöôïc, neân khoâng ai hieåu boïn hoï bò thoaùt maát heát noäi coâng. Caû Huyønh Mi cuõng chöa bieát roõ noäi tình. Ñoaøn Döï laïi caøng khoâng ngôø töï mình ñaõ gaây neân ñaïi hoaï cho ngöôøi. Ñoaøn Chính Thuaàn tuyeân boá vôùi moïi ngöôøi raèng Moäc Uyeån Thanh laø nghóa nöõ cuûa oâng. Boïn Taàn Nguyeân Toân vaø Tueä Thieàn hoaø thöôïng tuy coù cöøu haän vôùi Moäc Uyeån Thanh nhöng luùc naøy khoâng tieän trôû maët. Hôn nöõa laïi e deø uy löïc boán tay cao thuû: Baûo Ñònh Ñeá, Huyønh Mi hoøa thöôïng, Ñoaøn Chính Thuaàn vaø Cao Thaêng Thaùi neân khoâng daùm boãng nhieân gaây söï. Trong böõa tieäc, caùc vò haøo kieät noùi heát chuyeän giang hoà ñaïi söï laïi quay sang vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn, Cao Thaêng Thaùi vaø Ñoaøn Döï ñeå chuùc möøng cuoäc hoân nhaân giöõa hai hoï Ñoaøn Cao, cheùn taïc, cheùn thuø raát laø naùo nhieät. Moäc Uyeån Thanh lieác maét nhìn troäm Ñoaøn Döï thaáy chaøng cuùi gaàm maët xuoáng, toû veû buoàn thiu. Naøng hoài töôûng laïi tình caûnh nhöõng ngaøy cuøng chaøng ôû trong nhaø 338 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thaïch thaát maø tan naùt gan vaøng. Naøng hieåu roõ giaác moäng löông duyeân giöõa chaøng vaø naøng kieáp naøy ñaønh vôõ maát roài. Khi nghe ñeán chuyeän Ñoaøn Döï hoaø duyeân cuøng Cao tieåu thö maø loøng teâ taùi, khoùc khoâng ra tieáng. Naøng nhìn Cao Thaêng Thaùi baèng ñoâi maét caêm hôøn. Coù luùc naøng toan phoùng aùm tieán gieát Cao ñeå traû thuø: sao oâng laïi sinh con gaùi ñeå cöôùp maát tình lang cuûa naøng. Nhöng naøng hieåu Cao Thaêng Thaùi voõ coâng traùc tuyeät, khoù loøng baén truùng neân laïi thoâi. Naøng thaáy moïi ngöôøi hoan hæ giao boâi, raát laø haøo höùng thì e mình khoâng nhòn ñöôïc phaûi buoâng tieáng khoùc toû ra con ngöôøi khieáp nhöôïc neân ñöùng phaét daäy noùi: -Toâi nhöùc ñaàu khoâng aên uoáng gì ñöôïc. Theá roài baêng baêng ñi vaøo nhaø trong. Töø Baûo Ñònh Ñeá trôû xuoáng naøng khoâng theøm ngoû lôøi caùo töø moät ai. Ñoaøn Chính Thuaàn coù yù ngöôïng, cöôøi göôïng ñôõ ñoøn: -Con nhoû naøy khoù daïy quaù, chaún g bieát moät chuùt leã ñoä naøo caû xin ñaïi ca cuøng quyù vò mieãn chaáp. Giöõa luùc ñoù boãng nhieân coù moät teân gia töôùng xaêm xaêm böôùc vaøo, hai tay caàm moät tôø danh thieáp, chaïy tôùi tröôùc maët Ñoaøn Chính Thuaàn cuùi ñaàu noùi: -Quaù ngaïn chi thieàn gia ôû Hoå Toát quan xin vaøo yeát kieán Vöông gia. Ñoaøn Chính Thuaàn raát ñoãi ngaïc nhieân, nghó thaàm: "quaù ngaïn chi bieät hieäu Truy hoàn thuû laø ñaïi ñoà ñeä cuûa Kha Baùch Tueá phaùi Tung Sôn ñaõ noåi tieáng ñaïi hieäp trong choán giang hoà töø laâu. Voõ coâng y vaøo haïng sieâu quaàn, coù ñieàu ñoái vôùi hoï Ñoaøn chöa töøng qua laïi giao du, chaúng hay böõa nay y töø muoân daëm ñeán tìm ta khoâng hieåu coù vieäc gì ñaây?". Nghó theá lieàn ñöùng daäy noùi vôùi moïi ngöôøi: -Coù Truy hoàn thuû Quaù ñòa hieäp tôùi ta neân ra ngoaøi ngheânh tieáp. -------------------------oOo------------------------- 339 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2