Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 22

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

182
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 22

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI HAI MOÄT PHAÙI VOÕ KINH HOÀN ÔÛ COÂ TOÂ Nhöõng haøo kieät coù maët taïi ñaây ñeàu ñaõ nghe tieáng "Truy hoàn thuû Quaù Ngaïn Chi". Tueä Thuyeàn hoøa thöôïng vaø Kim Ñaïi Baèng ñaõ töøng gaëp maët Quaù maáy laàn. Quaàn huøng nghe tin Quaù ñeán ñeàu raêm raép rôøi khoûi choã ngoài theo Ñoaøn Chính Thuaàn ra ñoùn. Tröø coù boán vò laø Baûo Ñònh Ñeá, Huyønh Mi hoøa thöôïng, Taû Töû Muïc vaø Taàn Nguyeân Toân laø vaãn ngoài yeân. Quaù Ngaïn Chi tuy thanh danh löøng laãy giang hoà laïi laø khaùch phöông xa tôùi, song laáy ñòa vò trong voõ laâm maø noùi thì Baûo Ñònh Ñeá vaø Huyønh Mi hoøa thöôïng dó nhieân khoâng phaûi ra cöûa ñoùn. Coøn Taû Töû Muïc vaø Taàn Nguyeân Toân cuõng coù yù töï troïng, ñaët ñòa vò mình vaøo toân sö ñöùng ñaàu moät phaùi duø Quaù Ngaïn Chi thanh danh coù löøng laãy maáy chaêng nöõa nhöng treân haõy coøn sö phuï laø Kha Baùch Tueá. Taû Töû Muïc vaø Taàn Nguyeân Toân ñeàu töï ví mình ngang haøng vôùi sö phuï cuûa Quaù neân cuõng cöù ngoài yeân taïi choã chöù khoâng ra ñoùn. Ñoaøn Chính Thuaàn ra tôùi cöûa, thaáy moät ngöôøi trung nieân taàm voùc cao lôùn, tay traùi daét moät con tuaán maõ saéc traéng raát oai huøng ñang ñöùng tröôùc cöûa. Ngöôøi naøy maëc tang phuïc, ñaàu ñoäi muõ vaûi gai, maët ñöôïm veû phong traàn, hai maét ñoû moïng söng huùp roõ ra ngöôøi môùi coù thaân nhaân vöøa taï theá. Kim Ñaïi Baèng raûo böôùc ñeán tröôùc maët aân caàn chaøo hoûi: -Quaù ñaïi ca vaãn ñöôïc maïnh gioûi chöù? Ngöôøi vaän tang phuïc ñoù laø Quaù Ngaïn Chi. Quaù Ngaïn Chi ñaùp: -Kim hieàn ñeä ñaáy ö? Ñaõ laâu nay ta khoâng ñöôïc gaëp nhau nhæ. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Quaù ñaïi hieäp quang laâm nöôùc Ñaïi Lyù maø tieåu ñeä khoâng ñöôïc bieát tröôùc ñeå ñi ñoùn taän ngoaøi xa, thöïc laø coù loãi, xin ñaïi hieäp mieãn thöù cho. Noùi xong vaùi daøi moät caùi. Quaù Ngaïn Chi nghó buïng: "ta vaãn nghe tieáng anh em hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù laø ngöôøi ñaïi phuù quyù maø khoâng kieâu caêng chuùt naøo, thöïc laø tieáng ñoàn khoâng ngoa". Quaù Ngaïn Chi voäi vaøng ñaùp leã vaø khieâm nhöôøng noùi: -Quaù Ngaïn Chi naøy laø keû thaát phu ôû nôi thaûo daõ, daùm phieàn Vöông gia ra taän cöûa ñoùn, thöïc aùy naùy voâ cuøng. Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp: -Töôùc hieäu "Vöông gia" chaúng qua laø theo theá tuïc ñaët ra maø thoâi. Coøn ñoái vôùi ñaïi hieäp thanh danh vang doäi khaép nôi, taïi haï voán coù loøng ngöôõng moä, chuùng ta neân xöng hoâ nhau baèng anh em, baát taát caâu chaáp thöù, nghi leã hö vaên ñoù laøm gì? 340 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaïn môøi Quaù Ngaïn Chi vaøo phuû roài giôùi thieäu vôùi Baûo Ñònh Ñeá vaø caùc vò haøo kieät. Ñoaøn Chính Thuaàn nghó buïng: "Trong ñaùm giang hoà haûo haùn naøy coá nhieân laø nhieàu ngöôøi tính tình khoaùt ñaït, haøo saûng nhöng cuõng khoâng ít keû buïng daï heïp hoøi. Thöôøng thöôøng chæ vì moät caâu noùi hay caùch tieáp ñaõi hôi thieáu soùt moät chuùt laø gaây thuø keát oaùn ngay. Baây giôø caùch xeáp ñaët choã ngoài Quaù Ngaïn Chi theá naøo cho oån cuõng laø moät chuyeän raát khoù. Nghó vaäy oâng noùi: -Quaù huynh ñang cöõ tang, khoâng hieåu duøng nhöõng moùn gì ñöôïc? Gia nhaân ñaâu saép moät tieäc rieâng ra ñaây ñeå tieáp Quaù ñaïi hieäp! Quaù Ngaïn Chi laéc ñaàu töø choái: -Ña taï thònh tình, taïi haï coøn coù vieäc gaáp, xin cho uoáng moät cheùn thanh traø laø ñuû. Ñoaïn naâng cheùn traø uoáng moät hôi caïn, Quaù noùi tieáp: -Vöông gia! Sö thuùc toâi kyù nguï ôû Vöông phuû, xin cho ngöôøi baùo tin giuøm, ñeå taïi haï ñöôïc dieän kieán vaø trình vieäc gaáp. Ñoaøn Chính Thuaàn ngaïc nhieân hoûi: -Sö thuùc Quaù huynh laø ai? OÂng töï hoûi: trong Vöông phuû coù ai laø nhaân vaät cuûa phaùi Tung Sôn ñaâu? Quaù Ngaïn Chi ñaùp: -Sö thuùc toâi thay hoï ñoåi teân, nhôø nôi Vöông phuû ñeå tî naïn neân ngöôøi chöa daùm noùi roõ ra vôùi Vöông gia, thöïc laø coù toäi lôùn, daùm xin Vöông gia môû löôïng khoan hoàng mieãn traùch cho. Taïi haï thay sö thuùc taï loãi cuøng Vöông gia. Noùi xong lieàn vaùi daøi. Ñoaøn Chính Thuaàn ñaùp leã nhöng nghó maõi khoâng ra sö thuùc cuûa Quaù Ngaïn Chi laø ai. Boãng thaáy Cao Thaêng Thaùi quay sang baûo teân gia ñinh ñöùng beân: -Mi vaøo phoøng giaáy trình Hoaéc tieân sinh raèng: Truy hoàn thuû Quaù ñaïi hieäp tôùi ñaây coù vieäc caàn muoán baåm vôùi Kim toaùn baøn Thoâi laõo tieàn boái, xin môøi tieân sinh ra ñaïi saûnh noùi chuyeän. Teân gia ñinh vaâng lôøi vöøa trôû goùt boãng nghe tieáng leïp keïp: moät ngöôøi ñang ngaát nga ngaát ngöôûng töø haäu ñöôøng ñi ra, vöøa ñi vöøa noùi leø nheø: -Noù laøm theá naøy thì mình khoù maø ngoài maùt baùt daày ñöôïc nöõa. Caùc tay haøo kieät nghe thaáy baûy chöõ: "Kim toaùn baøn Thoâi laõo tieàn boái", coù ngöôøi lôø môø khoâng hieåu laø gì, coù ngöôøi bieán saéc töï hoûi: chaúng leõ thaèng cha Kim toaùn baøn Thoâi Baùch Keá laïi aån tích ôû ñaây ö? Giöõa luùc ñoù, moät laõo giaø maët muõi baàn tieän, cöôøi khì khì ñi ra. Moïi ngöôøi trong Vöông phuû töø treân chí döôùi ai cuõng bieát ñoù laø Hoaéc tieân sinh, ngöôøi troâng nom giuùp soå chi tieâu caùc vieäc vaët trong Vöông phuû. Ngaøy naøo cuõng nhö ngaøy naøo, neáu laõo khoâng say bí tyû thì laïi ñaâm ñaàu vaøo ñaùnh baïc vôùi boïn toâi ñoøi, thaät laø con ngöôøi beâ 341 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung boái. Trong phoøng keá toaùn, chæ vì laõo maø phöông dieän tieàn baïc maát caû quy cuû. Möôøi maáy naêm nay vaãn maëc laõo laøm loän baäy theá naøo thì laøm. Ñoaøn Chính Thuaàn xieát ñoãi ngaïc nhieân laåm baåm: "khoâng ngôø Hoaéc tieân sinh laïi chính laø Thoâi Baùch Keá ö? Thaät mình coù maét khoâng troøng, keå cuõng beõ maët. May maø Cao Thaêng Thaùi goïi truùng teân laõo. Caùc tay haøo kieät vaãn cho laø trong phuû Traán Nam Vöông ñaõ bieát laõo töø tröôùc roài neân Ñoaøn Chính Thuaàn naøy cuõng khoâng ñeán noãi maát theå dieän. Hoaéc tieân sinh vaãn baûy phaàn say, ba phaàn tænh veû maët thì ngô ngaùc. Nhìn thaáy Quaù Ngaïn Chi vaän tang phuïc laõo giaät mình hoûi: -Mi... mi coù chuyeän chi vaäy? Quaù Ngaïn Chi böôùc leân maáy böôùc, laïy suïp xuoáng ñaát, khoùc oaø leân ngheïn ngaøo ñaùp: -Sö thuùc ôi! Sö phuï... sö phuï chaùu ñaõ bò ngöôøi haï saùt roài. Thoâi Baùch Keá bieán haún thaàn saéc, neùt maët ñang ngô ngaùc thoaùng caùi ñaõ ñaày veû lo aâu, deø daët. Laõo töø töø hoûi: -Keû thuø laø ai? Quaù Ngaïn Chi nöùc nôû ñaùp: -Bôûi chaùu taøi heøn, tra hoûi maõi maø chöa bieát ñích keû thuø laø ai. Song theo söï suy ñoaùn thì coù phaàn ñuùng laø moät nhaân vaät trong hoï Moä Dung ôû Coâ Toâ. Hoaéc tieân sinh loä veû kinh sôï nhöng chæ thoaùng qua roài neùt maët trôû neân nghieâm nghò. OÂng noùi baèng moät gioïng traàm traàm: -Vieäc naøy phaûi baøn tính moät caùch caån thaän môùi ñöôïc. Chuyeän noï ñaåy sang chuyeän kia. Vì Quaù Ngaïn Chi muoân daëm ñöa tin maø Kim toaùn baøn Thoâi Baùch Keá phaûi loøi ñuoâi. Vì hoûi hung tin cuûa Kha Baùch Tueá maø ñeà caäp ñeán Moä Dung thò. Tieáng taêm Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi nhöõng tay haøo kieät ngoài ñaây phaàn nhieàu ñeàu bieát roõ. Coù ñieàu Thoâi Baùch Keá tuy laø sö thuùc nhöng maáy naêm gaàn ñaây aån tích moät nôi khoâng xuaát ñaàu loä dieän, neân thanh danh chaúng nhöõng khoâng vang doäi ñöôïc baèng sö huynh Kha Baùch Tueá, chöôûng moân phaùi Tung Sôn maø laïi keùm caû sö ñieät Quaù Ngaïn Chi nöõa. Coøn veà nhöõng nhaân vaät trong hoï Moä Dung lôïi haïi theá naøo thì moïi ngöôøi ñeàu môø mòt, ít ai bieát ñeán. Chæ rieâng coù Baûo Ñònh Ñeá vaø Huyønh Mi hoøa thöôïng cuøng ñöa maét nhìn nhau roài Huyønh Mi taêng laïi kheõ thôû daøi. Thoâi Baùch Keá taâm linh cöïc kyø teá nhò, moät tieáng thôû daøi kheõ cuûa Huyønh Mi cuõng khoâng qua khoûi loã tai laõo ñöôïc. Laõo böôùc tôùi tröôùc maët nhaø sö kính caån vaùi daøi noùi: -Choán giang hoà saép sinh tai hoaï, ñaïi sö laø baäc töø bi, xin chæ ñieåm cho con ñöôøng saùng suûa. Huyønh Mi hoaø thöôïng ñöùng daäy ñaùp leã vaø traû lôøi: 342 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Thí chuû noùi raát phaûi, tieác raèng baàn taêng kieán vaên huû laäu, laïi ôû nôi hoang sôn heûo laùnh, ít ñöôïc nghe nhöõng vuï roàng tranh hoå ñaáu giöõa caùc phaùi voõ ôû Trung Nguyeân. Tyû nhö Thoâi thí chuû laø moät nhaân vaät anh huøng ñeán theá, laïi ôû ngay phuû Traán Nam Vöông maáy naêm roài maø baàn taêng cuõng khoâng bieát maûy may. Theá thì noùi chi tôùi nhöõng vieäc ngoaøi choán giang hoà nöõa? Thoâi Baùch Keá thaàn saéc thaûm ñaïm quay sang noùi vôùi Quaù Ngaïn Chi: -Quaù hieàn ñieät! Sö huynh ta laøm sao maø phaûi boû maïng? tình tieát xaûy ra nhö theá naøo, hieàn ñieät thuaät laïi taän töôøng cho ta nghe. Quaù Ngaïn Chi ñaùp: -Thuø thaày cuõng nhö thuø cha, chaäm ngaøy naøo chöa baùo ñöôïc laø tieåu ñieät aên khoâng ngon, nguû khoâng yeân. Xin sö thuùc haõy leân ñöôøng ngay cho. Trong luùc ñi ñöôøng tieåu ñieät seõ baåm roõ ñeå khoûi chaäm thôøi giôø. Thoâi Baùch Keá nhìn maët bieát laø Quaù Ngaïn Chi coù yù e ngaïi, ôû trong ñaïi saûnh naøy coù raát nhieàu tai maét, noùi ra coù ñieàu baát tieän chöù khoâng phaûi laø tranh thuû sôùm muoän moät hai thôøi khaéc. Thoâi Baùch Keá suy tính trong buïng: "mình kyù nguï ôû phuû Traán Nam Vöông ñaõ laâu naêm tuyeät khoâng ñeå loä hình tích theá maø Cao Thaêng Thaùi cuõng bieát roõ haønh tung, neáu baây giôø mình khoâng xin loãi Traán Nam Vöông töùc laø mình ñaéc toäi vôùi hoï Ñoaøn. Huoáng chi muoán vì sö huynh baùo cöøu maø xung ñoät vôùi Moä Dung thò, vieäc ñoù quyeát khoâng theå moät mình coù ñuû söùc laøm ñöôïc. Neáu hoï Ñoaøn phaùi ngöôøi töông trôï thì löïc löôïng seõ maïnh hôn nhieàu. Theâm baïn bôùt thuø laø moät ñieàu raát quan troïng". Nghó vaäy Thoâi Baùch Keá lieàn chaïy tôùi tröôùc maët Ñoaøn Chính Thuaàn, quyø hai goái xuoáng ñaát vaø buoâng tieáng khoùc oaø leân. Moïi ngöôøi thaáy theá ñeàu ngaïc nhieân. Ñoaøn Chính Thuaàn voäi ñöa hai tay ñôõ daäy, nhöng khoâng ngôø moù vaøo ngöôøi Thoâi Baùch Keá thì thaáy ngöôøi laõo vöõng nhö laø ñoùng ñinh xuoáng ñaát, khoâng taøi naøo lay chuyeån ñöôïc. Ñoaøn Chính Thuaàn nghó thaàm: "thaèng quyû beùt röôïu naøy, voõ coâng laõo gôùm thaät". Laâu nay mình bò laõo ñaùnh löøa hoaøi". Ñoaøn Chính Thuaàn vaän kình löïc vaøo hai caùnh tay nhaác boång laõo leân. Thoâi Baùch Keá cuõng khoâng vaän noäi löïc choáng laïi nöõa, möôïn ñaø ñöùng phaét daäy. Nhöng vöøa ñöùng ñöôïc thaúng ngöôøi leân, laõo caûm thaáy xöông coát trong mình ñeàu ñau eâ aåm, raát laø khoù chòu, töïa nhö con thuyeàn nhoû ngoaøi khôi bò moät côn soùng gioù ñaùnh tôi bôøi. Laõo bieát laø Ñoaøn Chính Thuaàn coù yù caûnh giaùc mình. Laõo laø ngöôøi ña möu quaû xöùng ñaùng vôùi caùi teân Thoâi Baùch Keá. Laõo nghó thaàm: "neáu mình coøn vaän noäi löïc ñeå choáng laïi, Traán Nam Vöông seõ khoâng haû giaän maø chöa bieát chöøng oâng coøn ngôø mình traø troän vaøo naèm trong Vöông phuû ñeå möu toan vieäc gian aùc". Vì nghó theá neân Thoâi Baùch Keá theo ñaø luùc chaân khí trong ngöôøi ñang taûn maùt töùc thôøi teù ngoài pheät xuoáng keâu leân: "oái chaø". Ñoaøn Chính Thuaàn mæm cöôøi, ñöa tay keùo Thoâi Baùch Keá daäy, ñoàng thôøi xoa luoân moät caùi ñeå tieâu giaûi nhöõng böùt röùt trong cô theå hoï Thoâi. 343 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thoâi Baùch Keá noùi: -Traán Nam Vöông gia! Thoâi Baùch Keá naøy bò keû thuø böùc baùch, khoâng coøn ñöôøng chaïy neân phaûi vaùc caùi maët daày tôùi Vöông phuû nöông töïa uy danh Vöông gia soáng ñöôïc tôùi nay, vaäy maø Baùch Keá chöa thoå loä chaân töôùng vôùi Vöông gia, thaät laø toäi ñaùng muoân cheát. Cao Thaêng Thaùi ngaét lôøi: -Thoâi huynh baát taát phaûi quaù khieâm? Vöông gia ñaây cuõng bieát roõ thaân theá vaø lai lòch caùc haï töø laâu roài. Coù ñieàu caùc haï laø baäc chaân nhaân, khoâng muoán loä töôùng neân Vöông gia ñaây cuõng khoâng muoán noùi ra thoâi. Ñöøng noùi Vöông gia hieåu roõ ñaõ ñaønh, maø ngay nhöõng ngöôøi chung quanh cuõng bieát caû. Hoâm theá töû ñoái phoù vôùi cuoäc ñaùnh quyeàn cuûa Nam Haûi Ngaïc Thaàn chaúng ñaõ giaét Thoâi huynh ra ñoùng vai sö phuï cuûa chaøng laø gì? Vì theá töû bieát roõ trong Vöông phuû chæ coù mình Thoâi huynh khaû dó ñoái phoù ñöôïc vôùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn maø thoâi. Kyø thöïc böõa ñoù Ñoaøn Döï keùo Thoâi Baùch Keá ra ñeå maïo nhaän laø sö phuï chaúng qua laø söï ngaãu nhieân maø truùng ñaáy thoâi. Ñoaøn Döï thaáy Thoâi Baùch Keá daùng ñieäu ngôù ngaån, hình dong coå quaùi neân ñem laõo ra coá yù ñeå treâu côït Nam Haûi Ngaïc Thaàn laøm moät troø cöôøi. Song baây giôø nghe Cao Thaêng Thaùi noùi Thoâi Baùch Keá laïi tin laø söï thöïc. Cao Thaêng Thaùi laïi noùi tieáp: -Vöông gia ñaây voán laø ngöôøi hieáu khaùch, ñöøng noùi gì Thoâi huynh löu truù taïi nöôùc Ñaïi Lyù chuùng toâi tuyeät khoâng coù aâm möu aùc yù gì ñaõ ñaønh, maø giaû tyû coù loøng baát traéc ñoái vôùi nöôùc toâi chaêng nöõa, Vöông gia ñaây vaãn ñaïi löôïng bao dung, laáy thaønh thöïc ñeå tieáp ñaõi. Thoâi huynh baát taát phaûi baên khoaên veà ñieåm ñoù. Lôøi Cao Thaêng Thaùi noùi coøn nguï yù nöõa laø: anh khoâng coù veát tích gì baát löông neân môùi dung döôõng tôùi ngaøy nay, baèng khoâng thì chuùng toâi ñaõ söûa anh töø laâu roài. Thoâi Baùch Keá laïi noùi: -Tuy haàu gia daïy theá, song Thoâi moã vì sao phaûi vaøo Vöông phuû nöông naùu thì tröôùc khi caùo bieät cuõng caàn phaûi trình baøy cho roõ neáu khoâng chaúng hoaù ra coøn teä hôn phöôøng du coân hay sao? Chæ vì vieäc naøy lieân quan tôùi nöôùc ngoaøi, neân Thoâi moã maïo muoäi xin möôïn taïm moät nôi ñeå tieän vieäc ñaøm luaän. Ñoaøn Chính Thuaàn quay laïi baûo Quaù Ngaïn Chi: -Baùo cöøu cho sö phuï laø vieäc troïng ñaïi, Quaù huynh chaúng neân haáp taáp noùng naûy, naùn chôø choác laùt. Sau khi tan tieäc, chuùng ta seõ töø töø thöông nghò cuõng chöa chaäm. Caùc tay haøo kieät ôû ñaây ñeàu laø nhöõng ngöôøi lòch duyeät giang hoà neân raát thieäp ñôøi, khoâng muoán laøm maát thì giôø vaø phieàn cho ngöôøi khaùc trong luùc caáp baùch neân ñeàu aên uoáng laøo thaøo cho qua böõa roài raêm raép ñöùng daäy caùo töø. Traán Nam Vöông ñoái vôùi baïn höõu giang hoà raát laø troïng haäu, thaáy taân khaùch ñöùng daäy lieàn sai gia nhaân 344 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñem leã vaät ra roài chính tay ñöa taëng moïi ngöôøi. Rieâng ñoái vôùi Kim Ñaïi Baèng vaø Söû An laø nhöõng khaùch töø phöông xa tôùi laïi ñaëc bieät taëng theâm tieàn loä phí nöõa. Trong ñaùm haøo kieät nhöõng ngöôøi haøo saûng thaûn nhieân nhaän tieàn coøn nhöõng ngöôøi caâu neä leã nghi thì nhuùn nhöôøng baùi taï. Giöõa luùc chuû khaùch aân caàn tieãn bieät boãng nghe ngoaøi coång phuû coù tieáng nieäm: -A di ñaø Phaät! A di ñaø Phaät! Tieáng tuy khoâng to nhöng ai nghe cuõng roõ moàn moät, töïa nhö chæ caùch ñoä hai ba thöôùc. Caùc tay haøo kieät trong saûnh ñöôøng heát thaûy ñeàu kinh ngaïc. Phuû Traán Nam Vöông ñòa theá raát roäng, töø ngoaøi coång vaøo ñaïi saûnh caùch xa tôùi hôn möôøi tröôïng, quaõng giöõa laïi coøn nhöõng töôøng vaùch, cöûa ngoõ ngaên chaën, theá maø tieáng noùi beân ngoaøi ñaïi moân ôû trong nghe roõ moàn moät ñuû bieát veà moân Thieân lyù truyeàn aâm ngöôøi naøy thöïc ñaõ luyeän tôùi choã thöôïng thöøa tuyeät ñænh. Ñoaøn Chính Thuaàn nghe tieáng Thieân lyù truyeàn aâm bieát ngay ngöôøi ñoù thuoäc phaùi Thieáu Laâm neân ñaõ töø trong ñaùp voïng ra: -Moät vò cao taêng phaùi Thieáu Laâm giaù laâm nöôùc Ñaïi Lyù Ñoaøn Chính Thuaàn naøy khoâng bieát ñeå ra ngheânh ñoùn töø xa, thaät thaát leã quaù. Ñoaøn Chính Thuaàn vöøa noùi vöøa chaïy ra ñoùn. OÂng böôùc raát mau, nhaùy maét ñaõ ra tôùi coång ngoaøi. Moät vò hoøa thöôïng ngöôøi khoâ nhö haïc, tuoåi chöøng naêm möôi trôû laïi chaép tay noùi: -Baàn taêng laø Tueä Chaân ôû chuøa Thieáu Laâm xin tham kieán Ñoaøn Vöông gia. Trong luùc Ñoaøn Chính Thuaàn ñang ñaùp leã thì Tueä Thieàn hoøa thöôïng cuõng theo ra tôùi nôi, ngaïc nhieân hoûi: -Sö huynh! Sö huynh cuõng tôùi nöôùc Ñaïi Lyù haún coù chuyeän gì? Tueä Chaân hai maét ñoû hoe, ñaày veû buoàn raàu ñaùp: -Sö ñeä ôi! Sö phuï ñaõ vieân tòch veà Taây phöông roài. Tueä Thieàn tuy laø ñeä töû nhaø Phaät nhöng tính tình boäp choäp, vöøa nghe hung tin nhaûy saán laïi caàm chaët laáy tay Tueä Chaân run run hoûi laïi: -Thöïc... thöïc vaäy ö? Tueä Chaân chöa kòp ñaùp thì nöôùc maét Tueä Thieàn ñaõ doøng doøng chaûy xuoáng. Tuïeâ Chaân noùi vôùi Ñoaøn Chính Thuaàn: -Sö ñeä baàn taêng vì quaù xuùc ñoäng tröôùc söï baát haïnh cuûa gia sö neân thaát leã tröôùc giaù, khieán vöông gia phaûi baät cöôøi. Ñoaøn Chính Thuaàn voäi ñaùp: -Khoâng daùm! Khoâng daùm! Ñoaøn Chính Thuaàn nghó buïng: "Sö phuï Tueä Thieàn laø Huyeàn Bi ñaïi sö, vaãn noåi tieáng voõ coâng traùc tuyeät. Theá naøy thì phaùi Thieáu Laâm laïi maát moät baäc cao thuû roài". Tueä Thieàn ngheïn ngaøo noùi tieáp: 345 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Sö phuï bò beänh gì? Ngaøi vaãn khoeû maïnh cô maø? Thaáy tröôùc cöûa nhieàu ngöôøi qua laïi raát phöùc taïp, Tueä Chaân hai tay caàm phong thö ñöa cho Ñoaøn Chính Thuaàn vaø noùi: -Thöa Vöông gia! Baàn taêng vaâng meänh chöôûng moân sö baù, tôùi ñaây ñeä trình taâm thö leân Baûo Ñònh Hoaøng gia cuøng Vöông gia. Ñoaøn Chính Thuaàn ñoùn laáy thö roài noùi: -Hoaøng huynh taïi haï cuõng ôû ñaây, taïi haï xin ñöa ñaïi sö vaøo töông kieán. Noùi xong daãn Tueä Chaân vaø Tueä Thieàn vaøo noäi saûnh. Ñoaøn Chính Thuaàn ñeä thö tín leân. Baûo Ñònh Ñeá môû ra coi, thaáy phaàn treân noùi ñaïi khaùi maáy caâu saùo ngöõ, xöng tuïng ñöùc ñoä anh em mình vaø toû loøng ngöôõng moä coøn phaàn chính ñeà chæ vaén taét maáy caâu: "Nay voõ laâm kieáp vaän tôùi nôi, xin ñöøng nghó chaùy nhaø haøng phoá bình chaân nhö vaïi, söï theå theá naøo haõy hoûi sö ñieät Tueä Chaân seõ roõ". Döôùi kyù teân chöôûng moân truï trì taïi chuøa Thieáu Laâm laø Huyeàn Töø kính thö. Xem xong Baûo Ñònh Ñeá kính caån noùi: -Xin môøi hai vò ngoài! Ñaïi sö beân Thieáu Laâm ñaõ coù phaùp duï, chuùng ta heát thaûy ñeàu ôû trong phaùi voõ laâm caû. Baát luaän ñieàu gì maø söùc coù theå laøm ñöôïc seõ xin vaâng meän h. Tueä Chaân quyø hai goái daäp ñaàu "binh binh" xuoáng ñaát, vöøa laïy vöøa khoùc khoâng ra tieáng. Tueä Thieàn thaáy sö huynh nhö vaäy, tuy chöa hieåu roõ nguyeân do, cuõng quyø xuoáng moät beân nhöng khoâng khaáu ñaàu. Baûo Ñònh Ñeá thaáy Tueä Chaân duøng ñaïi leã nhö theá, trong buïng bieát chaéc laø quan troïng: trong phaùi Thieáu Laâm thieáu gì cao thuû tuyeät vôøi, nhaân taøi thaät laém, coù vieäc gì troïng ñaïi khoâng giaûi quyeát ñöôïc maø phaùi Tueä Chaân ñeán caàu mình aân caàn theá naøy? Nhaø Vua lieàn ñöa hai tay ñôõ hai hoaø thöôïng daäy noùi: -Chuùng ta ñeàu laø ñoàng ñaïo trong voõ laâm, toâi khoâng daùm nhaän ñaïi leã nhö vaäy. Tueä Chaân khoùc nöùc nôû ñaùp: -Gia sö boû maïng döôùi baøn tay Coâ Toâ Moä Dung thò, phaùi Thieáu Laâm khoâng theå ñoä löïc baùo ñöôïc moái thuø naøy. Xin Hoaøng gia xuaát maõ chuû tröông ñaïi cuoäc cho! Baûo Ñònh Ñeá nghe noùi ñeán naêm chöõ "Coâ toâ Moä Dung thò" maët hôi bieán saéc. Tueä Thieàn laïi khoùc oaø leân noùi: -Theá thì chuùng ta ñaønh lieàu maïng vôùi keû thuø thoâi. Tueä Chaân nghieâm neùt maët ñaùp: -Tröôùc maët Hoaøng gia ñaây khoâng ñöôïc thaát leã. Tueä Chaân ngöôøi beù nhoû laïi gaày ñeùt coøn Tueä Thieàn thì khoâi ngoâ tuaán tuù nhöng raát neå sôï sö huynh, nghe sö huynh chæ trích maáy caâu khoân g daùm noùi gì nöõa nhöng vaãn nöùc nôû khoùc thaàm. Baûo Ñònh Ñeá noùi: 346 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Hai vò haõy ngoài ñaây thong thaû noùi chuyeän. Hôn hai möôi naêm tröôùc ñaây toâi töøng nghe ôû Toâ Chaâu coù moät nhaân vaät trong hoï Moä Dung teân goïi Moä Dung Baùc, keû vöøa gaây söï vôùi phaùi Thieáu Laâm coù phaûi laø ngöôøi ñoù khoâng? Tueä Chaân nghieán raêng ñaùp: -Tieåu taêng chæ bieát keû ñoái ñaàu laø ngöôøi hoï Moä Dung, nhöng khoâng bieát roõ teân. Baûo Ñònh Ñeá noùi tieáp: -Thieáu Laâm laø moät phaùi coù tieáng taêm löøng laãy nhaát trong voõ laâm, boán beà ñeàu ngöôõng moä ñaïi danh. Leänh sö Huyeàn Bi hoaø thöôïng noäi löïc ngoaïi coâng ñeàu tôùi choã tuyeät cao, hôn nöõa laø ngöôøi xuaát gia, khoâng coù tranh chaáp gì vôùi ngöôøi ñôøi. Khoâng hieåu taïi sao laïi bò ngöôøi ñôøi saùt haïi? Tueä Chaân sa leä ñaùp: -Hoâm ñoù tieåu taêng ngoài tónh toaï trong trai phoøng thaáy sö baù sai ngöôøi tôùi goïi, tieåu taêng tôùi nôi thì thaáy thi theå gia sö ñeå naèm moät beân. Sö baù baûo laø ngöôøi trong laøng ôû chaân nuùi Tung Sôn thaáy thi theå gia sö, hoï bieát laø sö phuï trong chuøa neân voäi ñem leân chuøa traû. Khoâng hieåu roõ ñöôïc gia sö lôõ tay theá naøo maø bò ñòch thuû aùm toaùn. Coøn teân hoï vaø maët muõi hung thuû, cho maõi tôùi baây giôø vaãn chöa tra ra ñöôïc . Huyønh Mi hoøa thöôïng töø tröôùc vaãn ngoài yeân laéng tai nghe, baây giôø thoát nhieân caát tieáng hoûi: -Phaûi chaêng Huyeàn Bi ñaïi sö bò truùng moät ñoøn "Kim cöông chöõ" cuûa keû ñòch vaøo tröôùc ngöïc roài vieân tòch? Tueä Chaân kinh ngaïc ñaùp: -Ñaïi sö ñoaùn ñuùng laém! Nhö vaäy nghóa laø laøm sao? Huyønh Mi taêng noùi tieáp: -Laâu nay vaãn nghe tieáng Huyeàn Bi ñaïi sö phaùi Thieáu Laâm coù moân Kim cöông chöõ laø moät moân traùc tuyeät trong voõ laâm, ñoái phöông bò truùng phaûi seõ ñöùt gaõy heát gaân coát. Moân ñoù coá nhieân laø lôïi haïi laém roài, nhöng xeùt cho kyõ thì laïi quaù ö baù ñaïo, nhöõng ñeä töû nhaø Phaät khoâng neân hoïc moân ñoù ñeå maø noåi tieáng. Ñoaøn Döï buoät mieäng cuõng noùi xen vaøo: -Phaûi roài! Caùi moân ñoù quaû laø hieåm ñoäc thaùi quaù. Tueä Chaân vaø Tueä Thieàn nghe Huyønh Mi ñaû kích sö phuï mình trong loøng ñaõ thaáy baát maõn nhöng coøn kính neå oâng laø baäc cao taêng tieàn boái khoâng daùm traû lôøi laïi thaáy Ñoaøn Döï ôû beân cuõng leï mieäng huøa theo, baát giaùc hai ngöôøi caû giaän ñeàu quaéc maét nhìn. Ñoaøn Döï vaãn taûng lôø nhö khoâng troâng thaáy, chaúng lyù gì ñeán nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi Huyønh Mi hoøa thöôïng: -Taïi sao sö huynh bieát Huyeàn Bi ñaïi sö cheát vì truùng Kim cöông chöõ? Huyøn h Mi taêng thôû daøi ñaùp: 347 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Vì vöøa nghe noùi Huyeàn Töø ñaïi sö beân Thieáu Laâm thaáy di theå sö ñeä maø ñoaùn bieát ñöôïc hung thuû laø nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ. Nhaø naøy tuyeân boá chuû tröông cuûa hoï laø: ai gioûi moân gì thì hoï laáy chính moân ñoù ñeå maø haï thuû. Ñoaøn Chính Thuaàn nghe xong phaûi laéc ñaàu, coøn Huyønh Mi hoøa thöôïng thì laåm baåm ñoïc ñeán hai ba laàn caâu: "Ai gioûi moân gì thì laáy moân ñoù ñeå maø haï thuû" treân neùt maët thoaùng nhöõng neùt sôï seät. Baûo Ñònh Ñeá vaø Ñoaøn Chính Thuaàn quen bieát Huyønh Mi ñaïi sö töø maáy chuïc naêm nay chöa töøng thaáy oâng loä veû sôï haõi bao giôø. Caû luùc oâng cuøng thaùi töû Dieân Khaùnh ñaáu côø thí maïng, ñaõ troâng roõ theá baïi roài, tuy oâng coù boái roái nhöng neùt maët vaãn thaûn nhieân. Theá maø baây giôø oâng phaûi sôï ra maët ñuû bieát phaùi Moä Dung lôïi haïi ñeán chöøng naøo. Im laëng hoài laâu Huyønh Mi taêng laïi töø töø leân tieáng: -Laõo taêng nghe noùi Moä Dung Baùc laø ngöôøi gioûi soá moät treân theá gian. Coù leõ hoï laáy teân laø Baùc ñeå phoâ caùi voõ coâng uyeân baùc ñeán cöïc ñieåm cuûa hoï. Töïa hoà nhö trong voõ laâm, baát luaän veà moân tuyeät kyõ cuûa moät phaùi naøo hoï ñeàu thoâng hieåu. Keå cuõng laï thaät, khi hoï muoán gieát cheát ai nhaát ñònh laïi duøng caùi moân tuyeät kyõ ñaõ noåi tieáng cuûa ngöôøi ñoù ñeå saùt haïi. Ñoaøn Döï noùi xen vaøo: -Vaâng! quaû laø moät ñieàu kyø dò ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa con ngöôøi. Voõ coâng trong thieân haï bieát bao nhieâu laø moân, laøm sao maø hoï hoïc ñöôïc caû? Huyønh Mi ñaùp: -Ñoaøn coâng töû noùi ñuùng ñoù. Vieäc hoïc roäng nhö bieån caû, ai maø thoâng suoát heát ñöôïc bao giôø? Coù ñieàu keû thuø cuûa Moä Dung Baùc cuõng chaúng coù nhieàu. Neáu hoï chöa hoïc ñöôïc heát moân tuyeät kyõ cuûa cöøu nhaân ñeán möùc coù theå duøng ñeå gieát ñoái phöông thì hoï seõ khoâng ñoäng thuû ñöôïc. Baûo Ñònh Ñeá noùi: -Toâi cuõng nghe thaáy ôû Trung Nguyeân coù ngöôøi kyø dò nhö theá. Laïc thò tam huøng ôû Haø Baéc noåi tieáng veà moân phi truyø roài sau ba ngöôøi ñoù ñeàu cheát vì bò truùng phi truyø. Roài Chöông Hö ñaïo nhaân ôû Sôn Ñoâng luùc ñònh gieát ai ba giôø cuõng cheùm cuït heát chaân tay, ñeå ñòch thuû phaûi keâu khoùc haøng nöûa ngaøy roài môùi cheát ñöôïc. Sau chính Chöông Hö ñaïo nhaân cuõng bò thaûm baùo nhö theá. Lôøi tuyeân boá cuûa nhaø Moä Dung töø cöûa mieäng Chöông Hö ñaïo nhaân truyeàn ñi. Ngöøng moät luùc Baûo Ñònh Ñeá laïi noùi tieáp: -Hoài aáy, ôû Teá Nam giöõa phieân chôï naùo nhieät khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi quaây quaàn chung quanh Chöông Hö ñaïo nhaân naèm laên loän keâu gaøo döôùi ñaát. Noùi tôùi ñoù Baûo Ñònh Ñeá phaûng phaát döôøng nhö ñang muïc kích caùi thaûm traïng Chöông Hö ñaïo nhaân trong luùc laâm töû. Neùt maët nhaø Vua ñaày veû baát maõn. 348 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Chính Thuaàn gaät ñaàu noùi: -Theá thì ñuùng roài. Chôït nhôù ra moät vieäc Ñoaøn Chính Thuaàn noùi tieáp: -Toâi nghe noùi Kha Baùch Tueá, sö phuï cuûa Quaù ñaïi hieäp raát thieän söû caây nhuyeãn tieân, luùc gieát keû ñòch thöôøng duøng nhuyeãn tieân quaán chaët vaøo coå ñoái phöông khieán cho ñòch thuû cheát vì ngheït thôû. Phaûi chaêng luùc... Ñoaøn Chính Thuaàn chöa noùi heát caâu ñaõ voã tay ba caùi goïi moät teân thò boäc tôùi baûo: -Mi ñi goïi Thoâi tieân sinh vaø Quaù ñaïi hieäp tôùi ñaây ñeå cuøng ta thöông nghò vieäc caàn. Teân boäc thò ngaäp ngöøng chöa hieåu Thoâi tieân sinh laø ai. Ñoaøn Döï laïi phaûi noùi cho gaõ bieát Thoâi tieân sinh töùc laø Hoaéc tieân sinh, ngöôøi giöõ soå saùch chi tieâu trong Vöông phuû. Baáy giôø teân boäc thò môùi hieåu roõ chaïy ñi môøi. Trong giaây phuùt Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi ñaõ ñeán saûnh ñöôøng. Ñoaøn Chính Thuaàn noùi: -Quaù ñaïi hieäp! Taïi haï coù moät vieäc muoán hoûi, xin ñaïi hieäp mieãn traùch! Quaù Ngaïn Chi ñaùp: -Khoâng daùm. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi: -Taïi sao leänh sö Kha tieàn boái bò hoï aùm toaùn vaø bò töû thöông ñeán trí maïng? vì quyeàn cöôùc hay vì binh khí? Quaù Ngaïn Chi theïn ñoû öûng caû maët, luùng tuùng maõi môùi traû lôøi ñöôïc: -Gia sö bò haïi vì moät ñoøn "linh xaø chieán ñaåu". Baûo Ñònh Ñeá, Ñoaøn Chính Thuaàn vaø Ñoaøn Döï ñöa maét nhìn nhau trong loøng ñeàu thaáy ruøng rôïn. Tueä Chaân voäi chaïy tôùi tröôùc maët Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi chaép tay vaùi chaøo noùi: -Anh em baàn taêng cuøng hai vò ñeàu caêm phaãn moät keû thuø chung. Neáu khoâng dieät ñöôïc nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ... Tueä Chaân noùi dôû caâu thì trong buïng nghó thaàm: "chöa chaéc mình ñaõ dieät noåi nhaø Moä Dung. Neáu khoâng xong thì laïi laø moät ñieàu raát nguy hieåm". Nhaø sö nghieán raêng noùi tieáp: -Baàn taêng nhaát quyeát lieàu maïng vôùi hoï. Quaù Ngaïn Chi hai maét ñaãm leä ñaùp: -Theá ra phaùi Thieáu Laâm cuõng keát moái thaâm thuø vôùi nhaø Moä Dung roài ö? Baáy giôø Tueä Chaân môùi ñem vieäc sö phuï Huyeàn Bi cheát veà tay Moä Dung theá naøo, thuaät qua laïi moät löôït. 349 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baûo Ñònh Ñeá thaáy Quaù Ngaïn Chi loä veû saàu bi, caêm hôøn, nghieán raêng thoáng haän keû thuø, coøn Thoâi Baùch Keá chæ cuùi ñaàu ruõ röôïi chaúng noùi naêng gì töïa hoà nhö khoâng quan taâm gì ñeán moái thuø sö huynh bò saùt thaân, trong loøng raát laáy laøm kyø dò. Tueä Thieàn hoaø thöôïng tính voán thaúng thaén boäp choäp, buoät mieäng hoûi ngay: -Thoâi tieân sinh! Coù phaûi tieân sinh sôï boïn Moä Dung ôû Coâ Toâ chaêng? Tueä Chaân voäi maéng aùt: -Sö ñeä! Khoâng ñöôïc voâ leã. Kha Baùch Tueá qua ñôøi roài thì Thoâi Baùch Keá seõ laø chöôûng moân phaùi Tung Sôn. Phaùi Tung Sôn ôû gaàn keà ngay phaùi Thieáu Laâm. Neân nhôù raèng oâng thuyû toå döïng ra phaùi Tung Sôn ñaõ daùm ñeán beân caïnh phaùi Thieáu Laâm, döïng ra moät moân phaùi, neâu cao ngoïn côø voõ thuaät phi phaøm thì ñuû bieát baûn laõnh phaùi naøy theá naøo. Hôn nöõa thaày troø Kha Baùch Tueá vaø Quaù Ngaïn Chi ñeàu thanh danh löøng laãy khaép Trung Nguyeân, danh vò Thoâi Baùch Keá trong voõ laâm taát nhieân cuõng khoâng phaûi laø heøn keùm. Naøo ngôø Thoâi Baùch Keá vöøa nghe Tueä Thieàn noùi ñaõ lô laùo ngoù lui, ngoù tôùi töïa hoà sôï trong vaùch coù tai hay keû thuø gheâ gôùm rình raäp saép aäp vaøo, toû ra con ngöôøi khieáp nhöôïc. Tueä Thieàn thaáy daùng ñieäu Thoâi Baùch Keá nhö vaäy, cho laø moät keû heøn nhaùt ñaùng khinh, lieàn höø moät tieáng vaø noùi laåm baåm moät mình: -Ñaïi tröôïng phu luùc ñaùng cheát thì cheát laøm gì phaûi sôï seät ñeán theá? Luùc ñoù Tueä Chaân cuõng bieåu ñoàng tình veà söï khieáp nhöôïc cuûa Thoâi Baùc h Keá neân maëc cho sö ñeä muoán noùi gì thì noùi, cuõng khoâng ngaên caûn nöõa. Huyønh Mi hoøa thöôïng kheõ ñaèng haéng roài noùi: -Vieäc naøy... Huyønh Mi vöøa noùi ñöôïc hai tieáng thì Thoâi Baùch Keá toaøn thaân run laåy baåy, ñöùng baät leân nhö caùi loø xo, ñuïng phaûi chieác cheùn nöôùc treân khay traø rôi "binh" xuoáng ñaát, vôõ tan ra. Thoâi tieân sinh ñònh thaàn laïi, thaáy moïi ngöôøi ñeàu chuù muïc nhìn mình, baát giaùc ñoû maët tía tai ngöôïng nghòu noùi: -Khoâng xong roài! Khoâng xong roài! Quaù Ngaïn Chi chau ñoâi maøy, cuùi xuoáng nhaët nhöõng maûnh cheùn vôõ. Ñoaøn Chính Thuaàn nghó buïng: "laõo Thoâi Baùch Keá naøy khoâng coù moät chuùt gan daï naøo heát", roài quay sang hoûi Huyønh Mi: -Vieäc naøy sö huynh nghó sao? Xin cho nghe noát! Huyønh Mi haáp moät hôùp nöôùc traø roài thuûng thaúng hoûi: -Thoâi thí chuû ñaõ gaëp Moä Dung Baùc roài? Thoâi Baùch Keá vöøa nghe ba chöõ "Moä Dung Baùc" ñaõ giaät mình ruù leân moät tieáng kinh haõi, roài hai tay vòn vaøo gheá cho khoûi teù, gioïng run run ñaùp: -Chöa... toâi ñaõ... khoâng... gaëp bao giôø. 350 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tueä Thieàn hoûi lôùn: -Thoâi tieân sinh ñaõ gaëp Moä Dung Baùc chöa? Xin noùi roõ! Thoâi Baùch Keá giöông ñoâi maét nhìn trôøi nhö keû maát hoàn. Boïn Ñoaøn Chính Thuaàn thaáy theá ñeàu laéc ñaàu, ngaám ngaàm thaát voïng. Quaù Ngaïn Chi voán dó baûo troïng danh döï cuûa moân phaùi, baây giôø thaáy sö thuùc, ngöôøi keá vò chöôûng moân toû veû heøn nhaùt tröôùc maët moïi ngöôøi laïi caøng caûm thaáy böùt röùt khoù chòu. Ñöôïc moät luùc Thoâi Baùch Keá môùi caát gioïng run run ñaùp: -Chöa... ôø... hình nhö chöa gaëp bao giôø. Huyønh Mi noùi: -Laõo taêng ñaõ töøng coù phen ñích thaân neám traûi, vaäy xin thuaät laïi ñeå caùc vò tham töôøng cuõng chaúng haïi gì. Vieäc xaûy ra ñaõ boán möôi ba naêm tröôùc ñaây roài. Luùc ñoù baàn taêng coøn ít tuoåi söùc maïnh, vöøa xuaát thaân ñaõ chieám ñöôïc chuùt thanh danh trong choán giang hoà, khaùc naøo traâu ngheù môùi sinh chöa bieát sôï hoå laø gì. Vaãn töôûng laø khaép theá gian roäng lôùn naøy, ngoaøi sö phuï ra khoâng coøn ai voõ ngheä cao cöôøng baèng mình nöõa. Naêm ñoù, toâi hoä toáng moät oâng quan ñaõ maõn nhieäm kyø taïi kinh veà queâ vôùi caû gia quyeán. Khôûi haønh töø Bieän Löông veà Sôn Ñoâng. Khi tôùi raëng nuùi phuï caän Thanh baùo cöông thì gaëp boán teân cöôøng ñaïo. Boïn naøy khoâng cöôùp tieàn cuûa ñoà vaät maø chæ ñònh baét tieåu thö con vò quan ñoù. Baàn taêng ñang ñoä thanh nieân khí khaùi, quyeát chaúng dung tình, haï thuû ngay baèng nhöõng ñoøn hieåm ñoäc. Duøng moân Kim cöông chæ haï saùt luoân boán teân cöôøng ñaïo, teân naøo cuõng bò ngoùn tay ñaâm thuûng vaøo taän tim, cheát khoâng kòp ngaùp. Giöõa luùc ñoù boãng nghe tieáng voù ngöïa nhoän nhòp, hai ngöôøi cöôõi löøa ñi ngang qua. Baàn taêng ñang luùc veânh vang ñaéc yù, quaù ö kieâu ngaïo, noùi phun boït raõi, khoe khoang vôùi vò kinh quan: "duø coù taùm, chín, möôøi ñöùa cöôøng ñaïo nöõa tôùi toâi cuõng duøng kim cöông chæ gieát cho cheát heát". Boãng moät ngöôøi ngoài treân löng löøa "höø" moät tieáng, nghe töïa nhö tieáng ñaøn baø. Trong caùi höø ñoù döôøng nhö chöùa ñöïng ñaày veû khinh mieät, cheá dieãu. Toâi quay ñaàu nhìn laïi, quaû thaáy moät thieáu phuï raát ñeïp, chöøng 32, 33 tuoåi ngoài treân löng löøa vaø moät caäu trai nhoû chöøng 12, 13 tuoåi, mi thanh muïc tuù, hình dung tuaán nhaõ cöôõi treân löng moät con löøa khaùc. Hai ngöôøi ñeàu coù troïng tang, maëc toaøn ñoà traéng. Caäu beù noùi: "Maù! Hay chi caùi troø "Kim cöông chæ" maø gaõ kia cuõng ñem ra khoe khoang khoaùc laùc?". Lai lòch Huyønh Mi taêng theá naøo, ngoaøi anh em Baûo Ñònh Ñeá ra ít ai bieát roõ. Song luùc ôû trong hang Vaïn Kieáp nhaø sö duøng söùc Kim Cöông chæ vaïch ñaù laøm baøn côø, aán loõm ñaù thaønh quaân côø, cuoäc ñaáu trí ñaáu löïc vôùi thaùi töû Dieân Khaùnh raát gay go vaø hi höõu ñoù ñaõ trôû thaønh moät caâu chuyeän raát haøo höùng trong voõ laâm. Moïi ngöôøi ñeàu ñem loøng kính ngöôõng nhaø sö vaø raát khaâm phuïc moân "Kim cöông chæ". Baây giôø nghe hoaø thöôïng thuaät laïi lôøi caäu beù, ai cuõng cho laø ñöùa treû nít khoâng bieát gì noùi baäy. Khoâng ngôø Huyønh Mi kheõ thôû daøi roài noùi tieáp: 351 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Nghe caäu beù noùi, baàn taêng tuy cuõng coù yù töùc giaän, song cho laø lôøi ngoâng caøn cuûa con nít, khoâng ñaùng chaáp neân chæ löø maét nhìn qua, roài cuõng chaúng theøm lyù ñeán nöõa. Naøo ngôø thieáu phuï laïi chæ trích theâm: "Moân Kim cöông chæ cuûa ngöôøi ñoù laø moân chính toâng Boà Ñeà Ñaït Ma, veà ngheä thuaät keå cuõng ñöôïc tôùi ba thaønh roài ñaáy. Mi laø con nít bieát gì maø noùi? Mi phoùng ngoùn tay chaéc chöa ñöôïc truùng baèng ngöôøi ta ñaâu". Baàn taêng nghe thieáu phuï noùi vöøa kinh ngaïc laïi vöøa phaãn noä. Nguoàn goác moân phaùi baàn taêng khaùch giang hoà ít ai bieát roõ. Theá maø thieáu phuï naøy coâng nhieân noùi toaïc ra, laïi coøn bieát baàn taêng luyeän moân "Kim cöông chæ" môùi ñöôïc coù ba thaønh, ñieàu naøy khieán baàn taêng khoâng theå nhòn ñöôïc. OÂi! kyø thöïc baàn taêng chöa hieåu trôøi cao ñaát roäng, coâng löïc cuûa baàn taêng ngaøy aáy maø baûo ñaõ luyeän ñöôïc tôùi ba thaønh laø noùi quaù leân roài chöù ñuùng ra môùi ñöôïc hôn hai thaønh maø thoâi. Baàn taêng lôùn tieáng thaùch thöùc: "Vò phu nhaân kia toân tính laø gì? Ñaõ coi thöôøng "Kim cöông chæ" cuûa taïi haï, chaéc laø coù yù daïy cho maáy ñoøn chaêng?". Caäu beù goø cöông laïi, vöøa toan traû lôøi, thì thieáu phuï thoát nhieân hai maét ñoû ngaàu, rôùm leä baûo con: "Gia gia mi luùc laâm chung ñaõ daën nhöõng gì? Mi choùng queân theá?". Caäu beù ñaùp: "Daï! Khi naøo con daùm queân?". Hai con löøa laïi tieáp tuïc caát böôùc ñi veà phía tröôùc. Baàn taêng caøng nghó laïi caøng baát phuïc, lieàn thuùc ngöïa ñuoåi theo goïi: "OÂ kìa! Trong ñaùm giang hoà coù ai laïi môû mieäng chæ trích böøa baõi voõ coâng cuûa ngöôøi khaùc roài khoâng ôû laïi tyû thí maáy hieäp, cöù boû ñi ngay maø ñöôïc bao giôø?". Con tuaán maõ cuûa baàn taêng ñi raát mau, vöøa noùi döùt lôøi noù ñaõ vöôït leân chaén tröôùc maët hai ngöôøi. Thieáu phuï quay laïi baûo con: "Mi coi ñoù maø coi! Cöù buoät mieäng noùi böøa ngöôøi ta ñaâu coù chòu ngô ñi?". Caäu beù naøy xem chöøng ñoái vôùi maãu thaân raát laø hieáu thuaän, khoâng daùm ngöôùc nhìn baàn taêng nöõa. Baàn taêng thaáy hoï ñaõ sôï mình, nghó buïng: "ñaây laø moät caëp meï goaù con coâi, mình coù thaéng hoï cuõng chaúng veû vang gì, haø taát ta phaûi coá chaáp nhö moïi ngöôøi khaùc? Song nghe lôøi thieáu phuï thì döôøng nhö ñöùa beù naøy ñaõ bieát moân "Kim cöông chæ". Veà moân naøy baàn taêng phaûi toán coâng phu trong moät thôøi gian 10 naêm môùi luyeän ñöôïc tôùi möùc ñoù vaäy ñöùa con nít naøy coù lyù naøo hieåu ñöôïc? Chaéc laø noùi phoùn g ñaïi ñoù thoâi". Baàn taêng lieàn noùi ñoång moät caâu: "Hoâm nay ta ñeå cho caùc ngöôi ñi veà sau thì noùi naêng neân caån thaän moät chuùt nghe!". Thieáu phuï ñoù vaãn khoâng nhìn baàn taêng, quay laïi baûo con: "Thuùc thuùc ñaây noùi phaûi ñoù, veà sau con noùi naêng neân caån thaän moät chuùt". Neáu caâu chuyeän tôùi ñaây maø thoâi ñi thì hai beân ñeàu khoâng maát theå dieän. Khoán noãi thôøi ñoù baàn taêng ñang ñoä treû tuoåi hung haêng, keùo ngöïa sang beân ñöôøng nhöôøng cho thieáu phuï ñi tröôùc, ñeán luùc caäu beù vöøa voã mình löøa cho caát böôùc, baàn taêng giô roi quaát vaøo moâng löøa cuûa caäu beù vaø cöôøi vang leân baûo: "Ñi mau mau leân nheù". Ñaàu roi cuûa baàn taêng coøn caùch moâng löøa chöøng moät thöôùc, boãng nghe raéc moät tieáng, caäu beù quay ñaàu laïi, luoàng chæ löïc ñaõ xeù khoâng khí vuït tôùi ñaùnh ñöùt chieác roi ngöïa cuûa baàn taêng ra laøm ñoâi. Moät theá ñaùnh laøm cho baàn taêng hoaûng vía 352 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ngaån ngöôøi ra, bieát raèng chæ löïc quaù lôïi haïi, muoân ngaøn laàn baàn taêng khoâng theå kòp ñöôïc. Laïi nghe thieáu phuï baûo con: "Ñaõ troùt ra tay thì phaûi laøm sao cho keát lieãu ñi chöù?". Caäu beù ñaùp: "Vaâng". Caäu nghieâng mình xuoáng löøa, chaúng noùi naêng gì, giô moät ngoùn tay nhaèm ñieåm vaøo coå chaân baàn taêng. Caäu beù nhoû vaø thaáp, baàn taêng laïi ngoài treân mình ngöïa, ngoùn tay caäu chæ chaám tôùi chaân baàn taêng, song theá ñaùnh cuûa caäu beù raát hay, ñuùng laø thuû phaùp "Kim cöông chæ". Baàn taêng buoâng ngöôøi töø treân mình ngöïa xuoáng, khoâng daùm khinh thò caäu chuùt naøo, cuõng duøng "Kim cöông chæ" ñeå tieáp chieán. Hai beân giao ñaáu, caøng ñaùnh baàn taêng caøng thaáy sôï seät vì chæ phaùp cuûa caäu beù tuy chöa thuaàn thuïc laém, ngaãu nhieân cuõng coù choã sai, song chæ löïc ñi tôùi ñaâu cuõng phaùt ra aâm höôûng veo veo. Baàn taêng quaû thöïc khoâng daùm tieáp chieán moät caùch cöùng raén. Ñaùnh chöa ñöôïc chín hieäp, thì tröôùc ngöïc phía beân traùi caûm thaáy ñau nhoùi, roài kình löïc toaøn thaân bò maát heát. Thuaät tôùi ñaây Huyønh Mi ñeå loä boä ngöïc gaày goø, chìa caû maáy gieû xöông söôøn ra. Moïi ngöôøi thoaùng nhìn ñeàu söï taùi maët, vì thaáy phía beân traùi loàng ngöïc, nhaèm ñuùng vaøo taâm taïng, coù moät loã thuûng saâu tôùi moät taác. Tuy loã thuûng ñaõ thaønh seïo roài nhöng vaãn coù theå töôûng töôïng luùc môùi bò ñaâm thì veát thöông ñoù heä troïng tôùi möùc naøo. Coù moät ñieàu kyø dò laø veát thöông ñoù ñaõ ñaâm thuûng vaøo saâu ñeán taâm taïng maø nhaø sö vaãn khoâng cheát, coøn soáng ñöôïc maõi tôùi ngaøy nay. Huyønh Mi taêng laïi troû vaøo phía ngöïc beân phaûi cho moïi ngöôøi xem thì thaáy da thòt choã ñoù luoân luoân phaäp phoàng. Baáy giôø hoï môùi hieåu Huyønh Mi hoøa thöôïng coù töôùng khaùc laï, taâm taïng laïi leäch veà beân phaûi chöù khoâng thieân sang beân traùi nhö ngöôøi thöôøng, vì theá maø naêm ñoù hoøa thöôïng môùi thoaùt cheát. Huyønh Mi xoác laïi aùo, thaét laïi ñai löng roài noùi tieáp: -Taâm taïng naèm leäch veà beân phaûi nhö theá, thöïc laø haøng vaïn ngöôøi khoâng coù moät. Caäu beù thaáy duøng chæ löïc ñaùnh truùng taâm taïng maø baàn taêng vaãn khoâng cheát, voäi nhaûy luøi laïi moät böôùc, saéc maët loä veû kinh dò. Baàn taêng nhìn loàng ngöïc maùu cöù oàng oäc tuoân ra, cho laø tính maïng khoâng theå baûo toaøn ñöôïc nöõa neân chaúng coøn kieâng neå, caát tieáng maéng traøn: "Thaèng giaëc con kia! Mi baûo mi bieát söû duïng "Kim cöông chæ", höø höø Kim cöông chæ cuûa Ñaït Ma haï vieän, coù bao giôø ñaùnh ngöôøi ñeán chaûy maùu maø vaãn khoâng gieát ñöôïc ngöôøi?". Caäu beù nhaûy laïi tröôùc maët, toan ñaùnh tieáp moät chæ. Luùc ñoù thì baàn taêng hoaøn toaøn khoâng coøn khaû naêng choáng cöï gì ñöôïc nöõa, chæ coù caùch boù tay ñôïi cheát. Khoâng ngôø thieáu phuï laïi caàm roi ngöïa vung ra, quaán chaët laáy löng caäu beù, nhaác leân moät caùi, naâng boång caäu beù, ñaët leân löng löøa. Trong luùc meâ man, toâi coøn nghe vaêng vaúng tieáng thieáu phuï chæ trích con: "Hoï Moä Dung ñaát Coâ Toâ coù ñöùa treû naøo tranh hôi nhö mi ñaâu? Kim cöông chæ cuûa mi ñaõ khoâng hoïc ñöôïc tôùi nôi, tôùi choán neân khoâng gieát ñöôïc y, ta seõ phaït mi trong baûy ngaøy...". 353 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nghe ñang dôû caâu thì toâi bò ngaát xæu, khoâng bieát gì nöõa, chaúng hieåu baø ta phaït con trong baûy ngaøy nhö theá naøo. Kim toaùn baøn Thoâi Baùch Keá hoûi: -Ñaïi sö... veà sau... veà sau coù gaëp boïn hoï nöõa khoâng? Huyønh Mi ñaùp: -Noùi ra caøng theâm xaáu hoå. Töø luùc baàn taêng traûi qua vieäc ñoù ñaâm ra chaùn naûn, vì thaáy ñöùa beù nhoû xíu maø baûn laõnh ñaõ cao sieâu ñeán theá, duø mình coù luyeän voõ coâng ñeán maáy ñi nöõa, cuõng khoâng taøi naøo kòp hoï ñöôïc. Sau khi khoûi veát thöông, laäp töùc baàn taêng rôøi khoûi ñòa giôùi nöôùc Ñaïi Toáng tìm ñeán nöôùc Ñaïi Lyù, nöông nhôø ôû döôùi quyeàn cai trò cuûa Ñoaøn Hoaøng gia. Qua ñöôïc maáy naêm, baàn taêng xuaát gia ñaàu Phaät. Trong thôøi gian tu haønh, baàn taêng tuy ñaõ thaåm thaáu ñöôïc leõ sinh töû, khoâng ñem söï vinh nhuïc naêm xöa ñeå vaøo trong taâm nöõa song ngaãu nhieân hoài töôûng ñeán, vaãn thaáy gheâ ngöôøi, chaúng khaùc gì con chim phaûi teân. Moïi ngöôøi nghe noùi ñeàu maëc nhieân khoâng noùi gì maø loøng khinh bæ Thoâi Baùch Keá ñaõ giaûm ñi moät phaàn. Vì voõ coâng Huyønh Mi cöïc kyø lôïi haïi maø ñoái vôùi nhaø Moä Dung coøn phaûi e deø theá thì Thoâi Baùch Keá coù sôï thaát thaàn cuõng neân nguyeân löôïng. Thoâi Baùch Keá hình nhö cuõng hieåu taâm tình moïi ngöôøi beøn noùi: -Huyønh Mi ñaïi sö laø baäc ñaøn anh trong ñaùm giang hoà coøn ñem vieäc dó vaõng phôi baøy ra heát, khoâng daáu gieám maûy may thì Thoâi moã laø haïng ngöôøi gì maø sôï khoâng daùm thoå loä nhöõng ñieàu keùm coûi cuûa mình? Vaäy taïi haï cuõng xin ñem nguyeân do phaûi troán vaøo phuû Traán Nam Vöông töôøng trình beä haï cuøng Vöông gia. Nôi ñaây chaúng coù ai laø ngöôøi ngoaøi, taïi haï cuõng xin noùi heát ñeå caùc vò suy xeùt. Thoâi Baùch Keá coøn laám leùt, ngheån coå troâng ra phía ngoaøi cöûa soå, uoáng luoân hai cheùn traø thaám gioïng roài noùi tieáp: -Vieäc naøy xaûy ra töø möôøi taùm naêm tröôùc ñaây. ôû trong thaønh Voâ oâ quaân, coù moät teân thoå haøo hoï Thaùi laø ngöôøi troïc phuù baát nhaân, aùp cheá daân laønh. Moät ngöôøi baïn cuûa sö huynh toâi bò y haõm haïi, toaøn gia ñeàu cheát döôùi baøn tay teân thoå haøo ñoù. Quaù Ngaïn Chi ngaét lôøi hoûi: -Sö thuùc! Coù phaûi sö thuùc noùi teân taëc töû Thaùi khaùnh Ñoà ñoù khoâng? Thoâi Baùch Keá tieáp: -Ñuùng roài! Sö phuï mi moãi khi nhaéc tôùi teân Thaùi Khaùnh Ñoà laïi nghieán raêng caêm hôøn, coù ñieàu sö phuï mi laø ngöôøi toát, chæ bieát an thaân thuû phaän. OÂng coù laøm caùo taïng leân keâu quan maáy laàn nhöng ñeàu bò Thaùi Khaùnh Ñoà ñem tieàn hoái loä ñeå quan nha æm ñi. Neáu sö phuï mi duøng nhuyeãn tieân gieát Thaùi Khaùnh Ñoà thì laø moät vieäc raát deã daøng, song oâng khoâng chòu laøm vieäc gì phaïm phaùp. Coøn Thoâi moã traùi laïi, troäm gaø, baét choù, ñó bôïm, côø baïc, gieát ngöôøi ñoát nhaø khoâng töø vieäc gì heát. Moät ñeâm kia, Thoâi moã noùng tieát, moø vaøo nhaø Thaùi Khaùnh Ñoà, gieát saïch toaøn gia y hôn 30 ngöôøi. Toâi 354 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung gieát töø coång gieát vaøo, thaúng tôùi vöôøn hoa ôû phía sau. Caû ñeán nhöõng ngöôøi coi vöôøn nöõ tyø cuõng khoâng ñeå soùt moät moáng naøo. Khi vaøo ñeán giöõa vöôøn hoa, boãng thaáy treân cöûa soå moät toaø laàu nhoû coù aùnh ñeøn loït ra. Toâi chaïy tuoát leân laàu, ñaïp tung cöûa vaøo thì thaáy ñoù laø moät chö phoøng, nhöõng giaù gaùc xung quanh xeáp toaøn saùch vôû, hoaï ñoà. Moät ñoâi nam nöõ thanh nieân, ngoài saùnh vai nhau beân baøn ñang môû saùnh xem. Thanh nieân chöøng 28 tuoåi, phong ñoä thanh tao hoaø nhaõ. Thieáu nöõ coøn ít tuoåi hôn, ngoài quay löng ra ngoaøi neân toâi khoâng nhìn roõ dieän maïo. Naøng maëc aùo moûng maàu luïc nhaït, döôùi aùnh ñeøn laáp laùnh troâng raát thanh nhaõ. Con meï noù... Thoâi Baùch Keá voán dó noùi naêng raát vaên hoa, traùi ngöôïc haún vôùi haønh vi trong luùc bình thöôøng. Khoâng ngôø baây giôø laïi ñoät nhieân vaêng moät caâu chöûi tuïc ra, moïi ngöôøi ñeàu laáy laøm ngaïc nhieân. Thoâi Baùch Keá khoâng ñeå yù tieáp tuïc keå: -Toâi gieát moät hôi ba möôi maáy ngöôøi, ñang luùc höùng boãng thaáy ñoâi trai gaùi choù cheát naøy, con meï noù, toâi raát laáy laøm kyø vì nhöõng ngöôøi trong nhaø Thaùi Khaùnh Ñoà toaøn laø moät gioáng thoâ loã hung döõ, sao laïi moïc ra ñoâi nam nöõ thanh tuù naøy? phaûi chaêng laø Tröông Quaân Thuî vaø Thoâi Oanh Oanh trong vôû kòch? Toâi ñöùng ngaån ngöôøi ra nhìn hoài laâu, khoâng muoán ra tay haï saùt. -------------------------oOo------------------------- 355 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2