Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 23

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

110
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 23

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BA QUAÀN HUØNG KHIEÁP VÍA Ñoaøn Döï nghe Thoâi Baùch Keá keå tôùi ñaây, trong buïng nhaåm tính: "thaèng nhoû 12, 13 tuoåi maø Huyønh Mi taêng gaëp caùch ñaây boán möôi ba naêm vôùi thanh nieân Thoâi Baùch Keá gaëp tröôùc ñaây möôøi taùm naêm khoâng theå laø moät ngöôøi vì thaèng nhoû kia tôùi ngaøy ñoù ñaõ lôùn tuoåi hôn nhieàu". Thoâi Baùch Keá keå tieáp: -Trong luùc toâi ñang ngaån ngöôøi ra, boãng nghe ngöôøi thanh nieân hoûi: "Nöông töû! Töø "quy muoäi" ñeán "voâ voïng" baøy haøng theá naøy coù ñuùng chaêng?". Ñoaøn Döï nghe ñeán "quy muoäi", "voâ voïng" bieát ngay laø thanh nieân noùi nhöõng queû trong kinh dòch. Thoâi Baùch Keá keå tieáp: -Ngöôøi ñaøn baø traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp: "Caàn phaûi khôûi töø goùc ñoâng baéc ñi xeùo sang "minh di" roài laïi quay veà "toán vò", chaøng coi coù theå ñi thoâng suoát ñöôïc chaêng?". Ñoaøn Döï giaät mình ngaét lôøi: -Nhöõng lôøi thieáu phuï noùi ñoù roõ raøng laø ôû trong pheùp Laêng Ba Vi Boä coù ñieàu vò trí hôi leäch laïc chöa ñuùng haún. Chaúng leõ thieáu phuï naøy laïi coù lieân quan ñeán pho töôïng thaàn ôû trong thaïch ñoäng kia? Thoâi Baùch Keá hoaøn toaøn khoâng hieåu gì veà caâu hoûi cuûa Ñoaøn Döï, tieáp tuïc keå: -Toâi thaáy vôï choàng cöù giaûng luaän saùch vôû hoaøi, noùng ruoät khoâng nhòn ñöôïc nöõa, lôùn tieáng quaùt: "Caëp trai gaùi choù deâ naøy! meï chuùng bay! Ta cho cheát heát". Khoâng ngôø hai ngöôøi ñoù giaû ñieác, vôø nhö khoâng nghe thaáy, maét vaãn nhìn vaøo saùch, ngöôøi vôï laïi hoûi nhoû choàng: "Töø choã naøy tôùi "toán vò" maø chín böôùc thì laøm sao maø ñi tôùi ñöôïc?". Toâi laïi quaùt maéng: "Ñi ñi... ñi xuoáng coõi aâm ñeå gaëp oâng toå 18 ñôøi nhaø mi aø?". Döùt lôøi toâi toan nhaåy ñeán, thì thoát nhieân ngöôøi choàng caû cöôøi voã tay reo: "Hay laém! Hay laém! aâm töùc laø queû "khoân", oâng toå möôøi taùm ñôøi, phaûi laém, 9 laàn 2 laø möôøi taùm, boä naøy chuyeån ñeán "khoân vò" ñöôïc. Theá laø boä phaùp choã naøy ta thoâng hieåu ñöôïc caû". Ñoaïn ngöôøi choàng thuaän tay chuïp xuoáng chieác baøn tính treân ngaên saùch, khoâng hieåu gaõ laøm theá naøo, ñoät nhieân ba con toaùn bay vuùt ra. Toâi caûm thaáy tröôùc ngöïc ñau nhoùi, ngöôøi mình nhö bò ñoùng ñinh xuoáng, khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Hai ngöôøi vaãn chaúng theøm nhìn ñeán toâi, laïi tieáp tuïc baøn luaän nghóa saùch. Toâi nghe chaúng hieåu gì caû, trong loøng sôï haõi khoâng bieát ñeán ñaâu maø keå. Sôû dó ngöôøi ta taëng toâi caùi ngoaïi hieäu "Kim toaùn baøn" vì luùc naøo toâi cuõng mang theo moät chieác 356 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung baøn tính ñuùc baèng hoaøn kim. Trong ñoù coù 17 con toaùn, chuyeân duøng vaøo vieäc ñaû thöông ñòch thuû khi caàn ñeán. Coù ñieàu trong baøn tính cuûa toâi phaûi ñaët maùy moùc, duøng söùc ñaåy baèng loø xo. Coøn baøn tính cuûa ngöôøi naøy chæ laø caùi baøn tính thöôøng laøm baèng goã ñoû. Toâi nhìn kyõ laïi thì thaáy moät caùi suoát tre ôû giöõa baøn tính cuûa gaõ ñaõ gaãy laøm maáy ñoaïn. Roõ raøng ñaõ duøng noäi löïc beû gaõy chieác suoát ñoù, ñoàng thôøi duøng noäi löïc baén con toaùn ra, kyõ thuaät gaõ tôùi möùc ñoä thaät khoâng ai coù theå töôûng töôïng ñöôïc. Hai ngöôøi ñaøm luaän caøng höùng thuù bao nhieâu thì toâi caøng sôï haõi baáy nhieâu, nghó thaàm: "mình vöøa môùi gaây neân huyeát aùn, gieát heát ba möôi maáy maïng trong nhaø naøy. Baây giôø ngöôøi bò cöùng ñôø, ñöùng trô trô ôû ñaây, cöû ñoäng khoâng ñöôïc, noùi khoâng ra lôøi. Ñaõ ñaønh gieát ngöôøi khaùc ñeán thöôøng maïng laø cuøng, coù cheát cuõng chaúng oan nhöng e raèng theá taát nhieân phaûi lieân luî ñeán sö huynh, ñieàu ñoù laøm toâi raát baên khoaên. Bò caàm chaân haøng hai troáng canh thaät laø cô cöïc, cô cöïc hôn 20 naêm chòu khoå hình. Maõi ñeán luùc boán beà xao xaùc tieáng gaø gaùy, ngöôøi choàng môùi vui veû baûo vôï: "Maáy boä phaùp tröôùc mình töôûng hoâm nay khoâng theå naøo nghó ra ñöôïc. Baây giôø chuùng ta ñi thoâi chöù?". Ngöôøi vôï ñaùp: "Kim toaùn baøn Thoâi laõo sö ñaõ giuùp huynh nghó ra ñöôïc moät boä phaùp kyø dieäu, vaäy cuõng neân taï ôn vò ñoù môùi phaûi chöù?". Toâi vöøa möøng vöøa sôï, khoâng hieåu sao hoï laïi bieát caû tính danh mình. Ngöôøi choàng noùi tieáp: "Ñaõ theá thì ñeå cho y soáng theâm maáy naêm nöõa. Laàn sau gaëp ta seõ keát lieãu tính maïng y". Ñoaïn hai ngöôøi thu nhaët saùch vôû, caàm tay nhau töø trong cöûa soå nhaûy ra. Töôùng maïo ngöôøi ñaøn baø theá naøo thuyû chung toâi vaãn khoâng thaáy roõ, chæ coù luùc ra ñi naøng ñöa tay traùi veà phía sau löng toâi phaát nheï ñeå giaûi huyeät cho. Toâi cuùi ñaàu xuoáng nhìn thì thaáy vaït aùo tröôùc ngöïc mình bò thuûng ba choã, hai con toaùn ñaõ laën vaøo beân treân hai vuù vaø moät con nöõa laën vaøo choã chính giöõa. Ba con toaùn song song moät haøng vaø phaân khoaûng raát ñeàu, töôûng laáy thöôùc ño maø ñaët vaøo chöa chaéc ñaõ ñuùng ñöôïc theá. Ñaây caùc vò thöû coi xem! Noùi xong Thoâi Baùch Keá lieàn côûi aùo ra, moïi ngöôøi troâng thaáy ñeàu khoâng nhòn cöôøi ñöôïc. Ba con toaùn laën saâu vaøo trong thòt thaønh moät haøng thaúng taép, phaân quaõng raát ñeàu ôû tröôùc ngöïc maø khoâng hieåu sao khoâng tìm caùch laáy ra. Thoâi Baùch Keá laéc ñaàu, caøi laïi khuy aùo roài noùi tieáp : -Ba con toaùn laën saâu vaøo trong da ngöôøi laø moät toäi khoå cöïc khoâng gì baèng. Toâi ñònh duøng giao nhoïn khoeùt laáy ra nhöng ñaáy laø nhöõng huyeät ñaïo, chæ ñoäng tôùi moät chuùt laø ngaát xæu ngay töùc khaéc, maø phaûi laâu ñeán haøng 12 giôø chöa tænh laïi ñöôïc. Coøn laáy giuõa hay giaáy raùp maø maøi coï daàn thì cuõng ñau ñeán phaûi la laøng. Toäi nghieäp naøy khoâng coù khaùc gì oan hoàn aùm aûnh suoát ñôøi. Moãi khi thôøi tieát thay ñoåi, möa gioù thaát thöôøng choã ñoù laïi caøng ñau nhöùc khoâng theå naøo chòu ñöôïc. Thoâi Baùch Keá thôû daøi noùi tieáp: 357 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Gaõ thanh nieân aáy coøn baûo: "laàn sau gaëp y nöõa laø phaûi cheát". Maïng mình mình phaûi giöõ, khi naøo ñeå cho y keát lieãu? Nhöng neáu voâ phuùc chaïm traùn y thì ñöøng coù maø hoøng soáng soùt. Muoán baûo toaøn tính maïng chæ coù caùch duy nhaát laø ñöøng ñeå cho haén baét gaëp neân baát ñaéc dó phaûi cao chaïy xa bay, thay ñoåi hoï teân, traø troän vaøo laøm ngöôøi giuùp vieäc trong phuû Traán Nam Vöông. Toâi vaãn ñinh ninh raèng nöôùc Ñaïi Lyù ôû taän goùc trôøi nam, heûo laùnh nhöõng nhaân vaät voõ laâm ôû Trung Nguyeân chaúng maáy khi ñeán ñaây, vaïn nhaát maø quaân choù ñeû ñoù coù ñeán tìm, thì nôi ñaây coøn coù Ñoaøn Vöông gia, Cao haàu vaø Laêng baèng höõu, bao nhieâu tay cao thuû, chaúng leõ cöù giöông maét ra maø nhìn, ñeå maëc cho y gieát toâi sao? Ba con toaùn oan nghieät naøy khaûm vaøo trong ngöôøi toâi, moãi khi ñau leân chæ coøn caùch uoáng röôïu say bí tyû meâ man cho queân ñi maø thoâi, bao nhieâu huøng taâm traùng chí, danh voïng vöùt meï noù ra ngoaøi chín taàng maây. Moïi ngöôøi ñeàu thaáy raèng cuoäc tao ngoä cuûa Huyønh My taêng vaø Thoâi Baùch Keá ñaïi khaùi gioáng nhau, chæ khaùc ôû phaàn tieåu tieát maø thoâi, moät ngöôøi xuaát gia tu haønh, moät ngöôøi mai danh aån tích. Ñoaøn Döï thoát nhieân hoûi: -Hoaéc tieân sinh! (chaøng quen mieäng vaãn goïi theá). Sao tieân sinh bieát ñoâi vôï choàng ñoù laø Moä Dung thò? Thoâi Baùch Keá gaõi ñaàu ñaùp: -Ñaây laø do sö huynh toâi nghó ra. Sau khi toâi bò naïn ba con toaùn roài toâi veà baøn vôùi sö huynh toâi thì ngöôøi cho laø: taát caû caùc phaùi voõ laâm rieâng nhaø Moä Dung môùi duøng caùi loái "gaäy oâng ñaäp löng oâng". Cuùng toâi töï löôïng, khoâng theå ñoái choïi ñöôïc vôùi caùc gia ñình maø nhaân vaät toaøn laø yeâu maø quyû quaùi ñoù, chæ coù caùch traùnh ñi laø yeân, ñaønh laøm caùi kieáp con ruøa ruït coå vaäy. Thoâi Baùch Keá quay laïi noùi vôùi Ñoaøn Chính Thuaàn: -Ñoaøn vöông gia! Söï tình toâi ñaõ boäc baïch caû roài. Vaäy baây giôø xin kieáu ñi tìm Moä Dung thò ñaây. Sö huynh toâi vôùi toâi khaùc naøo tình ruoät thòt, caùi thuø gieát anh nhaát ñònh phaûi baùo. Ñoaïn quay sang baûo Quaù Ngaïn Chi: -Sö ñieät! Chuùng ta ñi thoâi. Thoâi Baùch Keá cuøng Quaù Ngaïn Chi vaùi chaøo moïi ngöôøi roài cuøng caát böôùc leân ñöôøng. Moïi ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân tröôùc thaùi ñoä thay ñoåi baát ngôø cuûa Thoâi Baùch Keá. Luùc tröôùc ñoái vôùi nhaø Moä Dung sôï haõi laø theá, song nhaéc ñeán söï baùo thuø cho sö huynh, bieát roõ ra ñi phen naøy taát cheát maø vaãn quaû quyeát khoâng chuùt ruït reø neân moïi ngöôøi ñeàu ñem loøng kính troïng vaø cuõng khoâng tieän ngaên caûn nöõa. Tueä Chaân hoøa thöôïng ñöùng leân cung kính noùi vôùi anh em hoï Ñoaøn: -Chöôûng moân nhaân, sö baù cuûa teä phaùi coù göûi lôøi baåm cuøng lieät vò Baûo Ñònh Hoaøng Ñeá laø baäc chí toân khoâng daùm laøm phieàn nhoïc ñaïi giaù nhöng neáu ñöôïc Traán 358 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nam Vöông ñeán teä xaù maø chæ giaùo phöông saùch ñoái phoù vôùi nhaø Moä Dung cho thì thöïc laø phuùc lôùn cho voõ laâm. Sö baù toâi laïi noùi theâm: ñaùng lyù ra ngöôøi phaûi thaân haønh ñeán laõnh giaùo yù kieán Ñoaøn hoaøng gia môùi phaûi, ngaët vì trong chuøa ñaõ phaùi sö huynh ñi môøi caùc baäc cao thuû khaép nôi veà hoäi hoïp taïi chuøa Thieáu Laâm. Sö baù toâi laø chuû nhaân khoâng daùm ñi ñaâu, phaûi tuùc tröïc ôû nhaø ñeå ñoùn tieáp caùc vò anh huøng thieân haï cho khoûi mang tieáng thaát kính. Ñoaøn Chính Thuaàn nghó buïng: "Thieáu Laâm töï môû cuoäc ñaïi hoäi anh huøng, ñoù laø moät cô hoäi toát hieám coù. Ñi döï cuoäc hoïp vôùi khaép caùc nhaân vaät trong voõ laâm ôû Trung Nguyeân laø moät ñieàu raát höùng thuù". OÂng coù yù muoán ñi lieàn ñöa maét nhìn Baûo Ñònh Ñeá, chôø huynh tröôûng phaùt laïc. Baûo Ñònh Ñeá nghieâm trang traû lôøi: -Hoï Ñoaøn chuùng toâi nguyeân cuõng ôû trong voõ laâm taïi Trung Nguyeân ra, maáy traêm naêm nay khoâng bao giôø daùm vong baûn. Caùc baïn voõ laâm töø Trung Nguyeân ñeán Ñaïi Lyù, chuùng toâi ñeàu ñoùn tieáp noàng haäu. Duy coù moät ñieàu: toå tieân hoï Ñoaøn toâi ñaõ coù di chuùc daën con chaùu khoâng ñöôïc tham döï vaøo nhöõng cuoäc tö thuø, cheùm gieát giöõa caùc phaùi voõ. Ñoaøn Chính Minh naøy laâu nay haèng ngöôõng moä Huyeàn Bi ñaïi sö veà nhaân caùch cuõng nhö veà voõ coâng. Tuy nhieân ñoái vôùi vieäc ñaïi sö daën baûo ñaây, traùi vôùi gia quy toå tieân chuùng toâi neân khoâng theå tuaân meänh ñöôïc. Mong sö huynh chuyeån laïi lôøi cuøng Huyeàn Bi ñaïi sö löôïng thöù cho. Tueä Chaân thaát voïng, khoâng bieát noùi theá naøo thì ñoät nhieân Tueä Thieàn quyø hai goái xuoáng, khaån caàu: -Traán Nam Vöông tôùi Thieáu Laâm töï, khoâng phaûi laø chuùng toâi daùm mong ngaøi tröïc tieáp chieán ñaáu vôùi boïn Moä Dung ñaâu. Vöông gia laø baäc laù ngoïc caønh vaøng, ñaâu coù theå khinh xuaát maïo hieåm ñöôïc? Coù ñieàu laø voõ coâng cuûa boïn Moä Dung ôû Coâ Toâ kyø dieäu khoân löôøng. Gia sö môøi caùc baäc anh huøng tôùi, khoâng phaûi chuû yù nhieàu ngöôøi ñeå naém laáy phaàn thaéng, maø chæ mong taäp hôïp nhieàu yù kieán cho theâm phaàn boå ích. Goùp nhaët nhöõng ñieàu sôû tröôøng cuûa caùc phaùi ñeå cuøng Moä Dung so taøi cao thaáp. Hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù laø moät phaùi voõ chính toâng veà moân Nhaát Döông Chæ ôû mieàn nam, anh huøng trong boán beå ai cuõng nghe danh vaø ñem loøng kính ngöôõng. Trong cuoäc ñaïi hoäi anh huøng taïi chuøa Thieáu Laâm nay mai, neáu hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù khoâng ñeán döï laø moät ñieàu khieám khuyeát raát lôùn. Chuùng toâi e raèng seõ khoâng coù tay ñòch thuû ñöôïc vôùi gia ñình hoï Moä Dung. Baûo Ñònh Ñeá phaát tay aùo moät caùi, meùp tay aùo kheõ löôùt qua baû vai Tueä Thieàn. Tueä Thieàn caûm thaáy coù moät laøn hôi eâm dòu vaø huøng haäu naâng vai mình leân. Laõo töï nhieân khoâng töï chuû ñöôïc, ñöùng phaét daäy, trong loøng raát laø khaâm phuïc la leân: -Hoaøng gia! Noäi coâng Hoaøng gia thaät laø tuyeät dieäu. Baûo Ñònh Ñeá oân toàn noùi: 359 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Thieàn sö môùi töø xa tôùi, coøn ñöông meät nhoïc, haõy xin môøi vaøo trong saûnh ñöôøng duøng côm vaø nghæ ngôi chuùt ñaõ. Taïi haï ñöôïc nghe chuyeän hung tin cuûa toân sö trong loøng raát thöông tieác. Nhöng hoï Ñoaøn toâi khoâng theå ñaët mình vaøo trong voøng aân oaùn cuûa voõ laâm ñöôïc, vì toå tieân ñaõ coù minh huaán ñeå laïi, xin löôïng thöù cho! Lôøi Baûo Ñònh Ñeá tuy khieâm toán oân hoaø song laø lôøi tuyeân boá cuûa baäc chí toân, toû ra taâm yù quyeát ñònh roài, duø coù khaån caàu maáy cuõng voâ ích neân Tueä Chaân vaø Tueä Thieàn ñaønh caùo töø ra ñi. Luùc ñoù trong nhaø ñaïi saûnh coøn laïi toaøn ngöôøi trong nöôùc. Ñoaøn Chính Thuaàn hoûi Baûo Ñònh Ñeá: -Hoaøng huynh! Coâ toâ Moä Dung neáu quaû coù kyõ thuaät thaàn dieäu nhö theá thì tieáng taêm phaûi löøng laãy thieân haï môùi phaûi, vaäy maø sao trong voõ laâm ít khi nghe thaáy ai nhaéc tôùi? Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Moät laø vì hoï ít haønh ñoäng, hai laø luùc tranh ñaáu vôùi ai, khoâng thoå loä ñuùng hoï teân. Ngay nhö vieäc xung ñoät vôùi hai phaùi Thieáu Laâm vaø Tung Sôn cuõng chöa bieát roõ ngöôøi ñoái ñaàu laø ai caû. Huyønh Mi taêng cuõng noùi: -Chính Minh khoâng chòu tham döï vaøo cuoäc raéc roái naøy thaät laø cao kieán. Vieäc naøy khôûi phaùt ra e raèng seõ thaønh moät cuoäc tranh phong ñaãm maùu giöõa caùc phaùi voõ, saùt haïi khoâng bieát bao nhieâu nhaân maïng ñaây. Nöôùc Ñaïi Lyù ta maáy naêm nay quoác thaùi daân an, neáu hoï Ñoaøn ñi döï cuoäc ñaïi hoäi ôû Thieáu Laâm, sau naøy taát coù nhöõng nhaân vaät voõ laâm ôû Trung Nguyeân seõ tìm ñeán Ñaïi Lyù, khieâu khích sinh söï maõi maõi, khoâng bao giôø döùt ñöôïc. Ñang luùc noùi chuyeän thoát nhieân coù teân veä só vaøo baåm: -Trình Vöông gia, ôû coång ngoaøi coù vò ñaïo tröôûng xin vaøo tham kieán. Ngöôøi noùi laø coá nhaân ôû nuùi Thieân Thai tôùi thaêm baïn cuõ. Ñoaøn Chính Thuaàn vui veû noùi vôùi Baûo Ñònh Ñeá: -Hoaøng huynh! Thaïch thanh töû ñaïo huynh ñaõ ñeán. Noùi xong lieàn chaïy ra ngheânh tieáp. Baûo Ñònh Ñeá vaø Huyønh Mi taêng nhìn nhau, töï nhieân thaáy Huyønh Mi taêng ñöùng daäy noùi: -Laõo taêng laùnh maët ñaây. Baûo Ñònh Ñeá mæm cöôøi ñaùp: -Nhöõng yù nghó giaän hôøn tröôùc kia, ñeán baây giôø maø sö huynh vaãn coøn giöõ maõi aø? Huyønh Mi kheõ nheách meùp cöôøi noùi tieáp: -Phaät phaùp tinh dieäu, chính quaû khoù thaønh. Khi laõo taêng khaùm phaù ra ñöôïc manh moái vöôït khoûi chöõ "saân", töùc laø luùc töø giaõ Ñoaøn huynh roài ñoù. 360 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Noùi xong ñöùng daäy ra khoûi nhaø khaùch saûnh, ñi thaêm beänh tình saùu ñoà ñeä. Moät laùt nghe tieáng cöôøi oang oang töø cöûa ñöa vaøo, Baûo Ñònh Ñeá lieàn ñöùng daäy chôø. Ñoaøn Chính Thuaàn vaø moät vò ñaïo nhaân daãn tay nhau böôùc vaøo. Ñaïo nhaân ñoäi muõ, maëc aùo vaøng, da saùng nhö ngoïc, phong ñoä thanh nhaõ nhö thaàn tieân döôùi theá. Ñaïo nhaân cuùi ñaàu chao Baûo Ñònh Ñeá vaø noùi: -Chính minh ca ca! Baáy laâu nay ca ca phuù quyù toân vinh, ñaïi höôûng thanh bình haïnh phuùc laém ña. Baûo Ñònh Ñeá khoanh tay ñaùp leã vaø mæm cöôøi traû lôøi: -Anh chaøng muõi traâu kia boân taåu giang hoà maõi maõi vaãn chöa daïn maët phong traàn nhæ. Thaïch Thanh Töû cöôøi khanh khaùch noùi tieáp: -Chöa chöa! Kìa anh Thaêng Thaùi! Maïnh gioûi chöù? coøn anh chuyeân ñaøo maû troäm gaàn ñaây coù phaùt taøi khoâng? Phaïm huynh vaãn töôi ñeïp nhö thöôøng, theâm ñöôïc maáy vò coâng töû nöõa roài? Anh chaøng Thieân Thaïch ñeå noåi danh moãi ngaøy moät gaøy ñeùt ñeå noåi danh "Thieân haï ñeä nhaát khinh coâng" keå cuõng vinh döï laém ñaáy! Laïi coøn anh chaøng caâu caù naøy nöõa! ñaõ caâu ñöôïc con ruøa to naøo chöa? Thaïch Thanh Töû goïi teân töøng ngöôøi ngoài trong khaùch saûnh, hoûi ñuøa giôõn nhö baïn coá tri moät caùch raát thaân maät, khoâng caâu neä leã pheùp chuùt naøo. Ñoaøn Döï bieát roõ tính baù phuï hoøa nhaõ nhöng chöa bao giôø nghe thaáy oâng noùi ñuøa côït vôùi ai caû. Baây giôø vò ñaïo nhaân naøy tôùi, laøm cho baàu khoâng khí vui töôi haún leân, ñeán baù phuï cuõng goïi ñuøa ñaïo nhaân laø "chaøng muõi traâu". Theá môùi bieát Thaïch Thanh Töû quaû kheùo khoâi haøi vaø noùi chuyeän raát coù duyeân. Ñoaøn Chính Thuaàn goïi baûo Ñoaøn Döï: -Con mau chaïy ra laïy chaøo ñaïo tröôûng ñi! Vò naøy laø "Ñoâng Phöông ñeä nhaát kieám" Thaïch Thanh Töû maø thöôøng nhaät ta vaãn nhaéc tôùi ñoù. Ngöôøi tinh thoâng kieám phaùp, coù theå laø "ñeä nhaát kieám phaùp" thôøi nay vaäy. Thöïc ra Ñoaøn Döï chöa töøng nghe phuï thaân nhaéc tôùi teân vò naøy bao giôø. Song baây giôø khoâng tieän hoûi, chaøng vaâng leänh tôùi laïy chaøo. Thaïch Thanh Töû vui veû khen: -Cha naøo con naáy, quaû laø moät nhaân vaät phong löu tuaán tuù. Töû ñeä nhaø hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù, moät nhaø voõ hoïc uyeân thaâm, chaéc voõ coâng coâng töû phaûi cao sieâu laém. Thaïch Thanh Töû vöøa döùt lôøi lieàn ñöa tay ñôõ Ñoaøn Döï ñöùng leân nhöng trong tay ñaõ vaän chuùt ít noäi löïc chuû yù thöû xem voõ coâng Ñoaøn Döï ñaõ tôùi möùc naøo. Ñoaøn Döï voäi keâu leân: -Xin ñaïo tröôûng nôùi tay, chaùu chöa hoïc voõ coâng ñaâu. Ñoaøn Döï noùi chöa döùt lôøi thì hai tay Thaïch Thanh Töû ñaõ chaïm vaøo baøn tay Ñoaøn Döï. Ñoät nhieân oâng giaät mình ñaùnh thoùt moät caùi. Kình löïc vöøa phaùt ra phuùt choác ñaõ 361 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung bieán maát taêm daïng, chaúng khaùc gì hoøn ñaát quaúng xuoáng bieån, thaáy trong tay Ñoaøn Döï coù moät haáp löïc raát maïnh huùt cuoàn cuoän laáy noäi löïc trong ngöôøi mình. Thaïch Thanh Töû ñi di lòch khaép thieân haï, thaáy nhieàu hieåu roäng, sau khi kinh hoaøng mieäng laåm baåm: "Ñaây laø moân hoaù coâng ñaïi phaùp cuûa phaùi Tinh Tuù Haûi ôû nuùi Coân Luaân. Hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù laø moät chính phaùi tieáng taêm löøng laãy, sao laïi ñeå con chaùu luyeän moân taø thuaät naøy? moät moân maø heát thaûy voõ laâm ñeàu thoáng haän, gheâ tôûm". OÂng lieàn ngöng tuï kình löïc, laät hai baøn tay ñaäp maïnh vaøo treân mu baøn tay Ñoaøn Döï môùi gôõ ñöôïc tay ra, khoûi bò dính chaët vaøo tay chaøng. Ñoaøn Döï caûm thaáy hai tay ñau nhoùi, töïa hoà xöông tay bò gaãy naùt, chaøng ñem loøng oaùn haän Thaïch Thanh Töû, laåm baåm moät mình: "Laõo naøy teä thaät, mình coù nhaõ yù ra laïy chaøo laõo maø laõo laïi trôû maët ñaùnh mình ñau theá naøy". Chaøng coù hieåu ñaâu raèng Thaïch Thanh Töû töôûng laàm laø chaøng ñem taø thuaät haïi oâng. OÂng bieát moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" coù moät ma löïc gheâ gôùm, moät ngöôøi luyeän voõ suoát ñôøi taâm khoå môùi thaønh taøi, nhöng chæ truùng taø phaùp naøy thì bao nhieâu noäi coâng, ngoaïi löïc ñeàu maát heát, trôû thaønh ngöôøi khoâng bieát moät chuùt voõ coâng naøo nöõa. Coù ñieàu ngöôøi duøng moân taø thuaät ñoù tuy laøm toån haïi cho ngöôøi nhöng cuõng chaúng boå ích gì cho mình caû. Khaùc vôùi söùc "chu caùp thaàn coâng" trong ngöôøi Ñoaøn Döï, moãi khi ñuïng vaøo ai thì noù huùt laáy noäi löïc ngöôøi ñoù nhaäp vaøo noäi löïc cuûa mình vaø cöù moãi laàn tieáp xuùc nhö theá noäi löïc laïi taêng theâm. Vöøa roài moät ít noäi löïc cuûa Thaïch Thanh Töû cuõng ñaõ bò chuyeån sang ngöôøi chaøng. Boïn Baûo Ñònh Ñeá thaáy traïng thaùi Thaïch Thanh Töû coù veû khaùc laï ñeàu laáy laøm kinh ngaïc. Ñoaøn Chính Thuaàn sôï Thaïch Thanh Töû duøng ñoäc thuû ñaùnh con mình, töùc khaéc böôùc tôùi gaàn, mæm cöôøi noùi: -Anh chaøng muõi traâu naøy laâu laém môùi gaëp nhau, ñònh duøng moùn quaø gì ñeå taëng cho con toâi ñoù? Ñoaøn Chính Thuaàn vöøa noùi vöøa vaän duïng noäi löïc ñeå döï bò ñoái phoù. Vì Thaïch Thanh Töû khoâng nhöõng veà kieám thuaät ñaõ löøng danh boán beå maø caû veà moân noäi coâng quyeàn cöôùc Thaïch cuõng laø moät tay traùc tuyeät. Neáu ñeå Ñoaøn Döï bò truùng moät ñoøn, thì duø chaúng cheát cuõng bò troïng thöông. Thaïch Thanh Töû cöôøi nhaït hoûi: -Hoï Ñoaøn ôû nöôùc Ñaïi Lyù, rieâng veà moân Nhaát Döông Chæ cuõng ñaõ noåi tieáng vôùi thieân haï haõy coøn chöa ñuû aø? Sao coøn phaûi cho con ñi hoïc moân taø thuaät cuûa Tinh tuù Haûi laõo ma laøm gì? Ñoaøn Chính Thuaàn ngaïc nhieân hoûi: -Coù phaûi anh noùi moân taø thuaät "hoaù coâng ñaïi phaùp" ñoù chaêng? ai hoïc moân aáy? Thaïch Thanh Töû ñaùp: 362 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Anh ñeå leänh lang ñi vaøo con ñöôøng baøng moân taû ñaïo maø khoâng sôï laøm oâ ueá thanh danh hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ö? Ñoaøn Chính Thuaàn laïi caøng kinh ngaïc cho laø Thaïch Thanh Töû aùm chæ moân phaùi Nam Haûi Ngaïc Thaàn neân mæm cöôøi noùi tieáp: -Nam Haûi Ngaïc Thaàn tuy coá yù thu naïp con toâi laøm ñoà ñeä nhöng ngôø ñaâu traùi laïi y phaûi nhaän con toâi laøm thaày. Duø sao chæ laø chuyeän ñuøa chöù ñaâu phaûi söï thöïc? Thaïch Thanh Töû laéc ñaàu ñaùp: -Nam Haûi Ngaïc Thaàn coá nhieân laø moät phaùi voõ coù sôû tröôøng rieâng nhöng y coù bieát gì veà moân "hoaù coâng ñaïi phaùp"? Ñoaøn Chính Thuaàn coù veû böïc boäi hoûi: -Anh chaøng muõi traâu naøy chæ coù moät ñieàu "hoaù coâng ñaïi phaùp" hai ñieàu "hoaù coâng ñaïi phaùp", ñònh giôû troø ma quyû gì ñaây? Thaïch Thanh Töû coù bieát ñaâu ñeán chuyeän Ñoaøn Döï coù "chu caùp thaàn coâng" trong mình? Chaúng nhöõng Baûo Ñònh Ñeá cuøng vôï choàng Ñoaøn Chính Thuaàn khoâng hay maø chính chaøng cuõng khoâng hieåu noát. Thaïch Thanh Töû cho laø Ñoaøn Chính Thuaàn löøa bòp mình, neân ñöùng phaét daäy, giaän doãi noùi: -Hai vò Ñoaøn gia! Thaïch moã tuy maây ngaøn haïc noäi, phieâu baït giang hoà nhöng hai baøn chaân khoâng phaûi laø saét, leõo ñeõo töø Giang Nam ñeán Ñaïi Lyù, ñaâu coù phaûi vì moät cheùn thanh traø? Caùc vò ñaõ khoâng coi toâi laø baïn thì thoâi, toâi xin caùo bieät. Noùi xong quay goùt ñi lieàn. Baûo Ñònh Ñeá mæm cöôøi baûo Hoa Haùch Caán vaø Ba Thieân Thaïch: -Hai ngöôøi ra giöõ laáy anh chaøng muõi traâu laïi! Baét gaõ phaûi noùi cho vôõ leõ? Vì lyù do gì ñaõ vì tình baïn höõu qua chôi nöôùc Ñaïi Lyù, laïi chöa aên uoáng no say ñaõ trôû goùt? Ñaâu coù theå ñeå gaõ ra ñi moät caùch deã daøng theá ñöôïc? Hoa Haùch Caán vaø Ba Thieân Thaïch cuøng laø baïn vôùi Thaïch Thanh Töû neân ñeàu cöôøi khanh khaùch, nhaûy ra chaën cöûa. Hoa Haùch Caán noùi: -Thaïch ñaïo tröôûng! Ñaïo tröôûng qua chôi nöôùc Ñaïi Lyù maø khoâng mang theo tröôøng kieám, ñuû toû laø ñaïo tröôûng coù thònh tình vaø giöõ theå dieän cho beân Hoaøng gia chuùng toâi nhöng cuõng vì theá maø ñaïo tröôûng muoán qua khoûi cöûa naøy khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Thaïch Thanh Töû thaáy maët moïi ngöôøi ñeàu khoâng coù gì laø kình ñòch neân trong loøng nghó laïi: "cöù nhö ñòa vò vaø danh voïng hoï Ñoaøn quyeát nhieân khoâng chòu ñeå cho con chaùu luyeän moân taø thuaät oâ ueá cuûa Tinh tuù Haûi hay laø Ñoaøn Döï ñaõ hoïc leùn vaø giaáu caû cha, baùc chaêng? neáu mình noùi toaïc ra e laïi keát oaùn vôùi Ñoaøn Döï. Coù ñieàu mình ñoái vôùi Baûo Ñònh Ñeá vaø Ñoaøn Chính Thuaàn laø choã thaâm giao, chaúng leõ bieát maø khoâng noùi?". Nghó vaäy Thaïch Thanh Töû lieàn quay laïi, nghieâm neùt maët noùi vôùi Ñoaøn Döï: 363 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoaøn coâng töû ôi! Thaïch moã duø chaúng coù ra gì chaêng nöõa cuõng vaãn laø vai treân coâng töû. Hoâm nay ta coù caâu chuyeän noùi ra hôi khoù nghe song vì muoán giöõ danh dieän cho leänh baù vaø leänh toân neân buoäc loøng ta phaûi noùi. Xin coâng töû mieãn traùch. Ñoaøn Döï voäi ñaùp: -Thaïch ñaïo tröôûng coù ñieàu chi daïy baûo, Ñoaøn Döï xin cung kính tuaân theo. Thaïch Thanh Töû nghó thaàm: -Thaèng loûi con naøy giaû vôø kheùo ñaây! noù laøm ngaây nhö thaät! Nghó vaäy Thaïch Thanh Töû hoûi luoân: -Ñoaøn coâng töû hoïc "hoaù coâng ñaïi phaùp" ñöôïc maáy naêm roài? Phaûi chaêng leänh sö laø moät vò chaân nhaân döôùi tröôùng Tinh Tuù Haûi laõo ma? Ñoaøn Döï tuyeät nhieân khoâng hieåu caâu hoûi ra sao, chaøng hoûi laïi: -Tröôûng laõo noùi sao? "hoaù coâng ñaïi phaùp" roài Tinh Tuù Haûi laõo ma laø chi vaäy? Vaõn sinh hoâm nay môùi ñöôïc nghe tröôûng laõo noùi laø moät. Thaïch Thanh Töû laïi cho laø ngöôøi truyeàn thuï moân naøy cho Ñoaøn Döï coá yù giaáu kín veà lai lòch moân phaùi vaø giaáu luoân caû teân goïi moân voõ coâng ñoù chaêng? Ñaïo nhaân hoûi tieáp: -Vaäy ngöôøi truyeàn moân naøy cho coâng töû töôùng maïo theá naøo? Ñoaøn Döï ñaùp: -Vaõn sinh chöa töøng hoïc qua moân voõ naøo caû. Giöõa luùc ñoù, Huyønh Mi taêng töø noäi ñöôøng xaêm xaêm chaïy ra, naém laáy tay phaûi Ñoaøn Döï. Nhöng vöøa chaïm vaøo tay chaøng, nhaø sö caûm thaáy ngöôøi run baàn baät vaø noäi löïc trong mình cöù theá tuoân ra, khoâng sao haõm laïi ñöôïc. Töùc quaù oâng lieàn co chaân ñaù Ñoaøn Döï baén ñi laên long loùc. Moïi ngöôøi thaáy vaäy, sôï taùi xanh maët, nhaát teà ñöùng daäy hoûi: -Chi vaäy? Chi vaäy? Huyønh Mi taêng ñaùp: -Hai vò Ñoaøn huynh! Caùc vò coù ñaùnh cheát thaèng nhoû naøy khoâng? Hay ñeå cho laõo taêng phaûi ra tay? Gioïng noùi nhaø sö run leân vì töùc giaän, nhöõng thôù thòt treân maët giaät leân troâng roõ. Sôû dó Huyønh Mi taêng coù haønh ñoäng naøy laø vì saùu ñoà ñeä sau khi tænh laïi ñaõ keå roõ cho bieát chuyeän hoï bò Ñoaøn Döï huùt heát caû noäi löïc, neân söï xeùt ñoaùn cuûa Huyønh Mi taêng hoaøn toaøn gioáng Thaïch Thanh Töû vaø cho laø chaøng ñaõ hoïc moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" cuûa Tinh Tuù Haûi. Huyønh Mi taêng laïi coøn böïc mình ôû choã Ñoaøn Döï coøn ñem oaùn traû ôn, laøm hö hoaïi noäi löïc caû saùu ñoà ñeä oâng, roài luùc chính oâng chaïm vaøo tay Ñoaøn Döï laïi caûm thaáy roõ coâng löïc cuûa mình cuõng bò hao toån, theá laø oâng tin chaéc , khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. 364 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thoaït môùi nghe Thaïch Thanh Töû noùi, Baûo Ñònh Ñeá laáy laøm kyø quaùi cuõng cho laø tính haïnh Thaïch xöa nay vaãn öa khoâi haøi, quen loái hoaït keâ, coá yù gaây moät troø cöôøi, nhöng töø luùc thaáy Huyønh Mi taêng cöû chæ nhö vaäy nhaø Vua môùi bieát laø söï tình nghieâm troïng laém. Baûo Ñònh Ñeá ñöa tay traùi naém laáy baøn tay Ñoaøn Döï daét daäy. Hai tay vöøa chaïm vaøo nhau, nhaø vua cuõng caûm thaáy trong loøng xao xuyeán vaø noäi löïc cöù tieát ra ngoaøi, lieàn kìm haõm kình löïc laïi, phaát maïnh tay aùo moät caùi, ñaåy Ñoaøn Döï luøi ra ba böôùc vaø quaùt hoûi: -Mi hoïc moân taø thuaät naøy töø bao giôø? Ñoaøn Döï töø nhoû tôùi lôùn chöa bao giôø bò baù phuï töùc giaän quaùt maéng nhö theá, sôï quaø quyø moïp xuoáng laïy, baåm: -Chaùu chöa töøng hoïc moân voõ coâng naøo khaùc, ngoaøi pheùp Laêng Ba Vi Boä. Neáu coù phaûi ñoù laø moät moân taø thuaät aùc ñoäc thì... töø nay chaùu khoâng söû duïng ñeán noù nöõa, queân noù ñi laø xong. Baûo Ñònh Ñeá voán bieát Ñoaøn Döï coù tính khí cöông tröïc, khoâng heà noùi doái bao giôø, hôn nöõa ñoái vôùi baù phuï vaãn coù moät nieàm kính meán, quyeát khoâng coù lyù do naøo laïi duøng taø thuaät ñeå haïi baùc, taát coù ñieàu gì bí aån beân trong neân laïi hoûi tieáp: -Mi duøn g taø thuaät ñeå tieâu taùn maát coâng löïc cuûa ta, ñoù laø töï yù mi hay laø keû naøo baét buoäc, ñeán noãi khoâng töï chuû ñöôïc? Ñoaøn Döï laïi caøng kinh ngaïc ñaùp: -Chaùu khoâng bieát maûy may gì caû. Khi naøo chaùu daùm duøng taø thuaät laøm tieâu tan noäi löïc baù phuï? Chaùu thöïc khoâng hieåu moät chuùt gì veà taø thuaät. Töø luùc Tueä Chaân vaø Tueä Thieán môùi ñeán, Thö Baïch Phuïng giöõ ñòa vò moät baäc vöông phi, khoâng tieän ra ngoaøi tieáp taân khaùch neân vaãn ngoài trong nhaø. Sau khi nghe baùo Ñoaøn Döï bò Huyønh Mi taêng ñaù laên ñi vaø ñang bò Baûo Ñònh Ñeá chaát vaán noùng ruoät quaù môùi chaïy ra xem. Baø thaáy con ñang quyø döôùi ñaát, neùt maët hoát hoaûng lo sôï, trong loøng xieát bao thöông xoùt, ñöa tay caàm laáy caùnh tay con khuyeân nhuû: -Ñoaøn Döï! Con ñöøng lo! Coù gì cöù trình roõ cho baù phuï... bieát laø xong... Vöøa chaïm vaøo tay con, Thö Baïch Phuïng ñaõ caûm thaáy noäi löïc cöù cuoàn cuoän tieát ra, khoâng sao kìm haõm laïi ñöôïc. Baûo Ñònh Ñeá ñaõ bieát tröôùc vaø ñeà phoøng, song giöõa anh choàng vôùi em daâu, khoâng tieän ñöa tay ra naém laïi, chæ duøng tay aùo phaát maïnh moät caùi, moät luoàng kình löïc phoùng ra, töïa löôõi saét moûng laùch vaøo giöõa, hai tay meï con Ñoaøn Döï töùc khaéc rôøi ra. Thö Baïch Phuïng vöøa ruùt tay ra ñöôïc kinh hoaûng hoûi con: -Mi... Mi... Ñoaøn Döï thaáy maãu thaân laûo ñaûo luøi laïi khoâng hieåu ra sao, vöøa toan chaïy ñeán ñònh ñôõ cho maãu thaân ñöùng vöõng. Ñoaøn Chính Thuaàn goïi giaät gioïng: -Döï nhi! Ñöùng yeân ñaáy! 365 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöøa noùi vöøa nhaûy voäi ñeán, ñöùng xen vaøo giöõa hai meï con Ñoaøn Döï. Tôùi luùc naøy thì moïi ngöôøi ñeàu thay ñoåi yù nghó, bieát trong ngöôøi Ñoaøn Döï coù caùi gì quaùi laï, khoâng ai coøn nghi ngôø chaøng ñaõ hoïc moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" ñeå coá yù laøm haïi ngöôøi nöõa. Nhöõng vò naøy am hieåu theá coá, chæ nhìn vaøo cöû chæ vaø traïng thaùi Ñoaøn Döï cuõng bieát chaøng chaúng coù maûy may gì laø giaûo hoaït gian traù. Duø chaøng coù laø keû ñaïi gian, ñaïi aùc ñeán ñaâu chaêng nöõa, cuõng khoâng coù lyù naøo laïi ñònh laøm haïi ñeán caû maãu thaân ñöôïc. Cao Thaêng Thaùi thoát nhieân noùi vôùi Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû: -Toâi ñoá hai vò tìm ra ñöôïc nguyeân nhaân vuï naøy vaø thi xem ai noùi ñuùng tröôùc laø thaéng. Hai ngöôøi tröøng maét löôøm nhau moät caùi roài ñeàu gia coâng suy nghó. Nguyeân tröôùc kia Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû laø ñoâi baïn raát thaân nhöng coù moät laàn ngaãu nhieân tranh luaän veà hai giaùo lyù Phaät vaø Ñaïo roài khoâng beân naøo chòu beân naøo. Cuoäc tranh luaän giaùo lyù ñöa ñeán cuoäc tyû thí voõ löïc. Moãi beân ñeàu coù sôû tröôøng rieâng, baát phaân cao haï. Sau coøn ñaáu lieân tieáp maáy laàn, cuoái cuøng ñi tôùi choã caû hai ngöôøi cuøng suyùt cheát, may nhôø Baûo Ñònh Ñeá duøng noäi löïc thöôïn g thöøa môùi giaûi cöùu ñöôïc. Song caû ba ngöôøi cuøng hao toån coâng löïc. Töø ñoù beân nhaø sö vaø beân thaày ñaïo khoâng troâng maët nhau nöõa. Khoâng ngôø hoâm nay laïi gaëp nhau taïi phuû Traán Nam Vöông naøy. Cao Thaêng Thaùi coù yù ñònh hoaø giaûi cuoäc ñaáu tranh voâ vò giöõa hai beân, chæ mong hai ngöôøi nhaân dòp naøy tyû thí veà kieán vaên chöù khoâng tyû thí veà voõ löïc ñeå phaân roõ thaéng phuï maø keát lieãu cuoäc tranh chaáp ñoù ñi. Song Cao Thaêng Thaùi laø baïn thaâm giao vôùi Thaïch Thanh Töû, ra muïc ñeà nhö theá khoâng khoûi coù yù thieân leäch ôû beân trong. Vì Thaïch Thanh Töû laø ngöôøi ñi khaép ñoù ñaây taát lòch duyeät hôn. Trong moät naêm chaû ñöôïc maáy ngaøy thaûnh thôi ngoài nhaøn, coøn Huyønh Mi taêng ôû nôi hoang sôn, heûo laùnh kieán vaên baèng Thaïch Thanh Töû theá naøo ñöôïc? Coù ñieàu Huyønh Mi taêng coá nhieân laø khoâng hieåu ñöôïc roài coøn Thaïch Thanh Töû thì ngoaøi söï suy töôûng cho laø moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" cuûa Tinh Tuù Haûi ra cuõng khoâng sao tìm ñöôïc caâu giaûi ñaùp naøo khaùc nöõa. Ñoaøn Chính Thuaàn töø hoài naøo vaãn ngoài yeân, baây giôø thoát nhieân toû veû phaãn noä noùi: -Ñoaøn Döï trong luùc bò giam trong nhaø ñaù nhaát ñònh bò Thanh baøo khaùch duøng duøng thöù chaát ñoäc gheâ gôùm gì ñaây, neân trong ngöôøi coù taø thuaät maø y khoâng bieát. Baûo Ñònh Ñeá gaät ñaàu ñaùp: -Thuaàn ñeä suy ñoaùn raát coù lyù. Ñoaøn Döï nhaát ñònh bò laõo duøng thuû ñoaïn saâu ñoäc gì chöù khoâng thoaùt ñöôïc. Ñoaøn Döï ñaùp: 366 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Coù! Chaùu bò hoân meâ baát tænh, ít nhaát cuõng tôùi boán, naêm laàn. Ñoaøn Chính Thuaàn voã tay noùi: -Ñuùng roài, Thanh baøo khaùch nhaân luùc Döï nhi hoân meâ ñem taø thuaät laøm tieâu tan coâng löïc chuyeàn vaøo trong ngöôøi noù. Theá laø laõo möôïn tay Döï nhi ñeå laøm haïi nhöõng ngöôøi chí thaân trong nhaø. Caùi keá hieåm ñoäc cuûa laõo laøm cho taát caû coâng löïc cuûa chuùng ta ñeàu bò huyû hoaïi veà tay Ñoaøn Döï. Con ngöôøi thaâm ñoäc nhö theá hoûi ai khoâng caêm phaãn cho ñöôïc? Ñaïi ca! Vieäc naøy khoâng theå chaäm treã. Ta phaûi nghó caùch khöû tröø taø thuaät cho Döï nhi ngay. Thö Baïch Phuïng laïi caøng lo laéng, voäi hoûi: -Döï nhi! Con coù thaáy trong ngöôøi böùt röùt khoù chòu khoâng? Ñoaøn Döï chau maøy ñaùp: -Khaép trong ngöôøi con choã naøo cuõng toaøn chöôùng khí, choã naøo cuõng bò caêng thaúng muoán cheát ñi ñöôïc vì khoâng loái thoaùt ra ngoaøi, noù cöù chaïy quaån trong ngöôøi. Luïc phuû nguõ taïng döôøng nhö bò ñaûo loän caû leân. Moïi ngöôøi thaáy theá ñeàu thöông xoùt cho Ñoaøn Döï, nhaát laø Thö Baïch Phuïng tình maãu töû laïi caøng thaám thía neân noùi vôùi Baûo Ñònh Ñeá: -Thöa ñaïi baù! Phaûi nghó caùch naøo ñeå tröø ñoäc cho Döï nhi môùi ñöôïc chöù! Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Ñeä muoäi haõy khoan taâm! Hai vò tröôùc maët ta ñaây: moät taêng, moät ñaïo ñeàu laø nhaân vaät tieáng taêm löøng laãy trong voõ laâm, moät oâng maéng thaèng beù heát lôøi, moät oâng ñaù noù quay long loùc, taát nhieân hoï phaûi laõnh traùch nhieäm trò beänh, giaûi ñoäc cho y. Hai ngöôøi ñaàu oùc ñang baän suy nghó tìm xem Ñoaøn Döï maéc phaûi taø thuaät gì hay laø truùng phaûi noïc ñoäc neân chöa nghe thaáy lôøi Baûo Ñònh Ñeá vöøa noùi. Thoát nhieân Huyønh Mi taêng reo leân: -A ha! Phaûi roài! Ai naáy caû möøng chaêm chuù nhìn vaøo oâng. khoâng ngôø Huyønh Mi taêng laïi laéc ñaàu xua tay, caûi chính: -Nhöng maø khoâng ñuùng! Khoâng ñuùng! Thöù thuoác ñoäc ñoù chæ coù theå laøm tieâu tan ñöôïc coâng löïc baûn thaân ngöôøi truùng thoâi chöù khoâng theå laøm tieâu tan söùc maïnh cuûa ngöôøi khaùc. Ñoaïn laïi thaáy Thaïch Thanh Töû voã ñeùt vaøo ñuøi vaø noùi: -Nhaát ñònh laø theá naøy roài. Cao Thaêng Thaùi möøng rôõ hoûi: -Theá naøo? Thaïch Thanh Töû veû maët hôùn hôû ñaùp: -Treân nuùi Tröôøng Baïch ngoaøi bieån thuoäc Lieâu Ñoâng, coù moät caùi ñaûo raén... 367 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Noùi tôùi ñaây neùt maët vui möøng laït daàn , roài bieán thaønh thaát voïng buoàn thiu. Thaïch Thanh Töû laéc ñaàu noùi tieáp: -Toâi nghó laàm roài! Coù moät choã noùi khoâng xuoâi ñöôïc. Trong toaø khaùch saûnh laïi im hôi laëng tieáng hoài laâu, khoâng ai noùi naêng gì heát. Trong luùc baàu khoâng khí naëng tróu bao phuû thoaùng nghe coù tieáng chaân böôùc laät ñaät, moät teân thaùi giaùm chaïy töø ngoaøi vaøo ñeán cöûa ñaõ leân tieáng baåm: -Khaûi taâu ñöùc vaïn tueá, coù hai teân giaû caâm giaû ñieác, chuùng daùm vieát nhöõng caâu ñaïi nghòch baát ñaïo vaøo tröôùc ngöïc, hieän ñaõ baét giöõ, ñeå ngoaøi cöûa cung. Baûo Ñònh Ñeá vöøa nghe thaáy boán chöõ: "giaû caâm giaû ñieác" chôït nghó ra ñieàu gì hoûi laïi: -Ngöôøi ñoù bò caâm thaät hay bò caét löôõi? Thaùi giaùm ñaùp: -Ñöùc vaïn tueá thaät laø baäc thaùnh minh nhìn xa muoân daëm. Hai teân gian teá naøy quaû laø bò caét löôõi. Baûo Ñònh Ñeá ñöa maét nhìn Huyønh Mi taêng cuøng Thaïch Thanh Töû vaø Ñoaøn Chính Thuaàn. Moïi ngöôøi ñeàu töï hoûi: "phaûi chaêng lung aù laõo nhaân cuõng ra tay, theá naøy thì laïi caøng theâm phieàn cho mình". Baûo Ñònh Ñeá quay sang baûo Ba Thieân Thaïch: -Ngöôi ra môøi hai ngöôøi khaùch ñoù vaøo ñaây! Ñöôïc moät laùt Ba Thieân Thaïch daãn hai gaõ thanh nieân chöøng 18, 19 tuoåi vaøo baåm: -Coù söù giaû döôùi tröôùng Thoâng Bieän tieân sinh vaøo trieàu kieán beä haï. Nguyeân Lung aù laõo nhaân vöøa ñieác vöøa caâm nhöng laïi mang ngoaïi hieäu Thoâng Bieän tieân sinh, ra ñieàu tai ta tuy ñieác nhöng laïi nghe roõ hôn moïi ngöôøi, mieäng ta tuy caâm nhöng laïi huøng bieän hôn ai heát. Lung aù tieân sinh laø moät nhaân vaät raát noåi tieáng trong voõ laâm, khoâng thuoäc phe taø maø cuõng khoâng haún phe chính. Laõo ñaõ keát oaùn vôùi ai thì suoát ñôøi tranh ñaáu lieân mieân. Neáu chöa laøm ñöôïc cho keû thuø taøn taï thì khoâng bao giôø chòu thoâi. Vì theá nhöõng ngöôøi trong voõ laâm coù voõ coâng töông ñöông vôùi laõo, hoaëc cao hôn laõo cuõng xöû nhuõn vôùi laõo ñeå traùnh moïi söï phieàn naõo. Moïi ngöôøi thaáy hai gaõ thanh nieân khí vuõ hieân ngang, dieän maïo thanh tuù, cuøng maëc aùo baøo traéng daøi löôït thöôït, tröôùc ngöïc coù vieát hai haøng chöõ: "Söù giaû döôùi tröôùng Thoâng Bieän tieân sinh coù vieäc baùo cho Ñoaøn Chính Minh tieân sinh hay". Khaép trong nöôùc Ñaïi Lyù ai cuõng phaûi kieâng hai chöõ Chính Minh khoâng ñöôïc nhaéc tôùi. Baây giôø thaáy hai gaõ naøy daùm coâng nhieân vieát "Ñoaøn Chính Minh tieân sinh" vaøo tröôùc ngöïc neân moät nhoùm trieàu thaàn vaø thaùi giaùm cho laø keû ñaïi nghòch baát ñaïo. Baûo Ñònh Ñeá tuûm tæm cöôøi noùi: -Thoâng Bieän tieân sinh goïi ta baèng tieân sinh, theá cuõng laø neå ta laém ñoù. Hai thanh nieân tôùi tröôùc maët Baûo Ñònh Ñeá chæ vaùi chaøo chöù khoâng quyø laïy. 368 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ba Thieân Thaïch laáy giaáy buùt treân baøn vieát maáy chöõ: "Thoâng Bieän tieân sinh coù ñieàu chi muoán noùi? Caùc ngöôi taâu leân Hoaøng thöôïng ñi!". Lung aù laõo nhaân tính tình raát laø coå quaùi, nhöõng ñeä töû döôùi tröôùng cuøng nhöõng ngöôøi haàu caän laõo ñeàu bò caét löôõi vaø choïc thuûng maøng tai ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi caâm ñieác nhö laõo, ñaõ chaúng nghe thaáy gì laïi khoâng noùi ñöôïc. Thaät laø moät quy luaät ñaëc bieät neân khaùch giang hoà ai cuõng bieát tieáng. Gaõ thanh nieân ñöùng meù traùi côûi boïc ñeo treân löng xuoáng, môû ra laáy moät boä quaàn aùo con gaùi maàu hoàng nhaït maëc vaøo roài laïi laáy phaán saùp thoa leân maët. Coøn moät gaõ giuùp haén seû toùc ra, buoäc laøm hai tuùm, quaán chæ maàu hoàng vaøo, hoaù trang laøm moät vò nöõ lang. Moïi ngöôøi thaáy theá vöøa kinh ngaïc vöøa buoàn cöôøi, ñeàu nghó maõi khoâng hieåu Lung aù tieân sinh phaùi hai gaõ söù giaû naøy ñeán ñeå giôû troø quyû quaùi gì. Gaõ thanh nieân giaû daïng thieáu nöõ xong, lieàn thöôùt tha böôùc hai böôùc tôùi roài laïi oõng eïo muùa chaân, muùa tay moät hoài, ñieäu boä thöôùt tha cho ra veû moät thieáu nöõ khaû aùi. Moïi ngöôøi tuy buoàn cöôøi neû ruoät song ñeàu cho laø Lung aù laõo nhaân giôû troø naøy taát coù thaâm yù gì neân ai cuõng giöõ veû traàm maëc, khoâng cöôøi leân tieáng. Rieâng mình Ñoaøn Döï chaúng caàn hieåu Lung aù laõo nhaân laø haïng ngöôøi naøo, voã tay caû cöôøi hoûi: -Ngöôi ñoùng vai moät vò nöõ lang, coøn gaõ kia thuû vai gì? Gaõ thanh nieân thöù hai khoâng caûi trang chi heát, ngaång ñaàu leân, nhìn cao böôùc daøi, töïa hoà moät nhaân vaät hieân ngang, tung hoaøng thieân haï khoâng ai baèng mình. Haén ñi quanh moät voøng, tôùi tröôùc maët thieáu nöõ giaû nghieâng ñaàu nhoeûn cöôøi vaø ñöa maét lieác, roài laïi thoø tay vuoát maù. Thieáu nöõ giaû cuõng tuûm tæm cöôøi, moâi maáp maùy laøm boä nhö ngöôøi noùi ñöôïc. Thoát nhieân thanh nieân gheù mieäng hoân maù thieáu nöõ giaû. Thieáu nöõ giaû töùc mình ñöa tay taùt boáp vaøo maù thanh nieân moät caùi thaät maïnh. Thanh nieân vuït chìa ngoùn tay troû ra, ñieåm vaøo caïnh söôøn thieáu nöõ giaû. Trong luùc thanh nieân ñöa ngoùn tay troû ra thì töø Baûo Ñònh Ñeá, Ñoaøn Chính Thuaàn, Cao Thaêng Thaùi, Huyønh Mi taêng, Thaïch Thanh Töû cho ñeán boïn tam coâng nöôùc Ñaïi Lyù, khoâng heïn nhau maø cuøng keâu ruù leân moät tieáng. Ñoaøn Chính Thuaàn vaø Thaïch Thanh Töû rôøi choã ngoài, ñöùng phaét daäy vì thaáy ngoùn tay ñieåm huyeät cuûa thanh nieân naøy, veà thuû phaùp cuøng cöông vò nhaát nhaát ñuùng pheùp "Nhaát Döông Chæ" gia truyeàn cuûa hoï Ñoaøn. Veà thuû phaùp Nhaát Döông Chæ thoaùng nhìn thì töïa hoà chaúng coù chi laø khoù nhöng kyø thöïc trong ñoù chöùa ñöïng bao nhieâu bieán hoaù kyø dieäu. Ngoùn tay phoùng ra phaûi tuyø theo phöông tieän, ñöùng caùch xa bao nhieâu, roài ñöa caû baøn, khoâng moät choã naøo coù theå sai laàm baèng daây tô sôïi toùc, khoâng theá thì uy löïc khoâng theå phaùt huy ra ñöôïc. Boïn Huyønh Mi taêng, Thaïch Thanh Töû, Cao Thaêng Thaùi tuy chöa hoïc moân Nhaát Döông Chæ song ñoái vôùi hoï Ñoaøn laø choã thaân maät töø laâu neân veà thuû phaùp ñuùng hay sai, thoaùng troâng ñaõ hieåu ngay. Moïi ngöôøi ñeàu bieát roõ Lung aù laõo nhaân veà voõ coâng töï laäp ra moät phaùi voõ chuyeân veà moân aâm nhu traùi ngöôïc vôùi moân Nhaát Döông Chæ 369 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chuyeân veà sôû tröôøng döông cöông. Hai ñaèng khaùc haún nhau, khoâng hieåu sao ñoà ñeä laõo laïi hoïc ñöôïc moân chæ phaùp ñoù? Moïi ngöôøi coøn ñang kinh dò thì trong chôùp nhoaùng, söï bieán hoaù laïi phaùt sinh ngay tröôùc maét. Thieáu nöõ giaû thaáy ngoùn tay thanh nieân ñieåm tôùi, vuït ñöa baøn tay ra naém laáy, ngoùn tay troû thanh nieân keâu raéc moät tieáng. Ngoùn tay thanh nieân ñaõ bò gaõy xöông. Mieáng beû ñoù thaät laø kyø dieäu. Moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy roõ raøng, nhöng khoâng ai ngôø ñöôïc laø coâ thieáu nöõ giaû hieäu laïi bieát söû duïng theá ñaùnh hieåm hoùc naøy. Thanh nieân laïi böôùc leân moät böôùc, duøng ngoùn tay troû beân traùi ñieåm tröôùc ngöïc thieáu nöõ giaû, vaãn theo pheùp Nhaát Döông Chæ. Thieáu nöõ giaû hai tay vöøa chaäp vaøo nhau ñaõ nghe caác moät tieáng, ngoùn tay traùi thanh nieân laïi bò gaõy noát. Thanh nieân bò gaõy lieàn hai ngoùn tay vaø töïa hoà khoâng ñau ñôùn gì vaãn tieáp tuïc taán coâng. Trong khoaûnh khaéc gaõ söû duïng luoân saùu theá veà pheùp Nhaát Döông Chæ. Thieáu nöõ giaû phaûn coâng baèng ñuû moïi caùch, hoaëc baät leân ñeø xuoáng, hoaëc naém laáy haát ra, hoaëc moùc vaøo giöõ laïi. Keát cuïc ñoái phöông laïi gaãy theâm saùu ngoùn tay nöõa, chæ coøn trô laïi hai ngoùn tay caùi, thanh nieân phaûi xoay ngöôøi sang meù beân traùi chaïy troán. Thieáu nöõ giaû voã tay cöôøi ha haû, ra chieàu ñaéc yù roài laïi caàm buùt vieát maáy chöõ: "hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù coøn thua nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ". Vieát xong neùm buùt xuoáng, daét tay thanh nieân bò gaõy ngoùn tay ñoù ñi lieàn. Ba Thieân Thaïch caûn laïi noùi: -Haõy thong thaû. Baûo Ñònh Ñeá laéc ñaàu noùi: -Cöù ñeå cho hoï ñi. Hai gaõ ñi khoûi, moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy ñaàu oùc naëng tróu, yeân laëng khoâng ai noùi gì. Moïi ngöôøi ñeàu hieåu raèng Lung aù laõo nhaân sôû dó phaùi hai teân söù giaû naøy tôùi coát yù baûo roõ cho Baûo Ñònh Ñeá vaø Ñoaøn Chính Thuaàn bieát laø nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ ñaõ coù caùch phaù moân Nhaát Döông Chæ cuûa hoï Ñoaøn roài. Dó nhieân Baûo Ñònh Ñeá hay Ñoaøn Chính Thuaàn söû duïng pheùp Nhaát Döông Chæ taát uy löïc seõ maïnh hôn nhieàu, song ñaây ñoái phöông töôïng tröng baèng moät thieáu nöõ, ñeán luùc baäc cao thuû khaùc cuûa Moä Dung ra tay, taát nhieân caùc ñöôøng ñaùnh coøn kyø dieäu hôn gaáp maáy. Ñieàu laøm cho moïi ngöôøi baên khoaên nhaát laø thanh nieân ñoù coâng nhieân söû duïng luoân ñöôïc taùm ñöôøng trong moân Nhaát Döông Chæ, tuy coøn keùm veà söùc maïnh song caùch thöùc thì khoâng sai maûy may. Taùm thuû phaùp ñeå khaéc cheá ñòch thuû cuûa thieáu nöõ giaû laïi caøng kyø dieäu vaø bieán hoùa khoâng bieát ñaâu maø löôøng ñöôïc. Baûo Ñònh Ñeá khoâng nhaéc tôùi chuyeän vöøa roài, quay sang mæm cöôøi hoûi Thaïch Thanh Töû: -Ñaïo huynh! Ñaïo huynh laän ñaän töø Giang Nam ñeán ñaây, phaûi chaêng cuõng coù chuyeän gì lieân quan ñeán nhaø Coâ Toâ Moä Dung? Thaïch Thanh Töû laéc ñaàu ñaùp: 370 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoái vôùi boïn Moä Dung thì chaúng coù lieân quan gì nhöng ñoái vôùi hoï Ñoaøn thì coù vieäc lieân quan raát lôùn. Soá laø ñeä töû hoï Ñoaøn ñaõ gaây ra taïi thaønh Döông Chaâu moät vieäc raéc roái khoâng theå taû ñöôïc. Hoaøng ñeá nhaø Ñaïi Toáng tuy coù neå maët Ñoaøn huynh, khoâng muoán truy cöùu laøm gì, song nhöõng nhaân só voõ laâm ôû Trung Nguyeân ñeàu noåi coâng phaãn. Baûo Ñònh Ñeá kinh ngaïc hoûi: -Con chaùu hoï Ñoaøn chuùng toâi môùi chæ coù moãi Ñoaøn Döï, song y chöa rôøi khoûi nöôùc Ñaïi Lyù laáy nöûa böôùc theá thì laøm sao ñeán quaáy roái taän Döông Chaâu ñöôïc? Thaïch Thanh Töû ñaùp: -Trong moät ñeâm maø 28 maïng cuûa ba nhaø Haï Haàu Tuùc, Kim Trung vaø Vöông Thuùc Kieàn töùc Döông Chaâu tam huøng ñeàu bò cheát saïch veà ñoøn Nhaát Döông Chæ. Vaäy Döông Chaâu tam huøng tröôùc kia coù ñaéc toäi gì vôùi Ñoaøn huynh khoâng? -------------------------oOo------------------------- 371 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2