Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 25

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

230
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 25

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM ÑAÏI LUAÂN MINH VÖÔNG Baûo Ñònh Ñeá vöøa noùi xong, Thieân Tham hoaø thöôïng cöôùp lôøi voäi ñaùp: -Neáu theo phöông phaùp khoân ngoan cuûa Khoâ Vinh ñaïi sö vöøa noùi thì ngöôi ñaõ töï hieåu caû roài, chæ caàn nhôù theâm pheùp kieám nöõa laø xong. Baûo Ñònh Ñeá ngaïc nhieân hoûi laïi: -Vaõn boái chöa hieåu, xin ñaïi sö chæ giaùo roõ cho! Thieân Nhaân phöông tröôïng noùi: -Ngöôi haõy ngoài xuoáng ñaây noùi chuyeän. Baûo Ñònh Ñeá ngoài xeáp baèng xuoáng boà ñoaøn. Thieân Nhaân tieáp : -Pheùp Luïc Maïch Thaàn Kieám khoâng phaûi laø ñaùnh kieám thaät, maø laø duøng chæ löïc trong pheùp Nhaát Döông Chæ bieán hoaù thaønh kieám khí. Chæ coù thöïc chaát chöù khoâng hình theå roõ reät cho neân pheùp naøy coù theå goïi laø voâ hình kieám. Treân coå tay ngöôi coù saùu maïch laø: Thaùi AÂm, Quyeát AÂm, Thieáu AÂm, Thaùi Döông, Döông Minh, Thieáu Döông. Thieân Nhaân vöøa noùi vöøa thoø tay vaøo phía sau caùi buïc laáy ra moät cuoán truïc luïa. Vì laâu ngaøy quaù luïa ñaõ bieán thaønh maàu vaøng. Thieân Tham tieáp laáy treo leân vaùch, môû cuoän truïc ra. Nguyeân cuoän truïc naøy cuoán böùc tranh veõ ñoà hình moät ngöôøi ñaøn oâng khoûa thaân, chua roõ caùc huyeät. Caùc ñöôøng chuyeån vaän löu thoâng veà saùu maïch veõ maàu xanh, ñoû. Baûo Ñònh Ñeá laø baäc cao thuû veà pheùp Nhaát Döông Chæ, maø kinh Luïc Maïch Thaàn Kieám laïi laáy Nhaát Döông Chæ laøm caên baûn vaø cuøng moät ñöôøng loái voõ coâng cuûa hoï Ñoaøn neân nhaø Vua chæ xem qua ñaõ hieåu ngay. Thieân Nhaân laïi noùi: -Chính Minh! Ngöôi laøm chuùa teå nöôùc Ñaïi Lyù, vieäc caûi trang chæ laø quyeàn nghi nhaát thôøi neáu ñeå ñoái phöông khaùm phaù ra thì raát toån haïi ñeán uy danh caû nöôùc, ñöôïc beà noï maát beà kia, neân chaêng tuyø yù ngöôi töï quyeát laáy. Baûo Ñònh Ñeá chaép tay ñaùp: -Maïnh daïn thaúng tieán môùi laø ngöôøi duõng, khoâng suy hôn tính thieät môùi goïi laø nghóa. Thieân Nhaân noùi: -Theá thì hay laém! Kinh Luïc Maïch Thaàn Kieám naøy khoâng truyeàn cho con em ôû ngoaøi tuïc luî. Ngöôi phaûi xuoáng toùc ta môùi truyeàn thuï cho. Baûo Ñònh Ñeá ñöùng leân, böôùc ra quyø xuoáng ñaát noùi: -Xin ñaïi sö môû löôïng töø bi. 387 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Khoâ Vinh ñaïi sö noùi: -Ngöôi laïi ñaây ta laø pheùp theá phaùt cho. Baûo Ñònh Ñeá raûo böôùc tôùi, quyø ôû phía sau Khoâ Vinh. Luùc ñoù Ñoaøn Döï cuõng ñöùng döôùi ñaát, tinh thaàn ñang tænh taùo, nghe maáy vò ñoái thoaïi nghó thaàm trong buïng: caùc oâng baøn ñi tính laïi, teù ra vieäc naøy coù lieân quan ñeán boïn Moä Dung. Chaøng thaáy baù phuï muoán thay ñoåi trang phuïc, maëc aùo thaày tu khoâng khoûi ngaám ngaàm kinh dò. Boãng thaáy Khoâ Vinh ñaïi sö ñöa tay phaûi voøng laïi phía sau giöõ ñaàu Baûo Ñònh Ñeá. Baøn tay naøy chæ coøn da boïc laáy xöông. Khoâ Vinh ñaïi sö vaãn khoâng xoay ngöôøi laïi, mieäng laâm raâm ñoïc keä, caát tay leân moät caùi bao nhieâu toùc Baûo Ñònh Ñeá rôi xuoáng ñaát heát, coøn laïi caùi ñaàu truïi nhaün thín hôn laø laáy dao caïo. Ñoaøn Döï caû kinh coøn caùc vò Thieân Quan, Thieân Nhaân trong loøng boäi phuïc voâ cuøng laåm baåm: "Khoâ Vinh laõo thuùc tu luyeän khoâ thuyeàn coâng löïc ñaõ cao thaâm ñeán möùc naøy, thaät laø haõn höõu". Khoâ Vinh ñaïi sö doõng daïc tuyeân boá: -Ngöôi ñaõ quy y cöûa Phaät, ñaët cho phaùp hieäu Thieân Traàn. Baûo Ñònh Ñeá ñaùp: -Taï ôn sö phuï ñaõ ban phaùp danh cho. ÔÛ nôi cöûa Phaät khoâng keå ñeán vai veá gia ñình ngoaøi traàn tuïc, neân Thieân Nhaân phöông tröôïng ñöùng vaøo haøng thuùc phuï cuûa Baûo Ñònh Ñeá nhöng töø ñaây Baûo Ñònh Ñeá ñaõ chòu pheùp theá phaùt cuûa Khoâ Vinh trôû thaønh sö ñeä Thieân Nhaân. Khoâ Vinh laïi noùi: -Khoâng chöøng sôùm toái hoâm nay Minh Luaân Ñaïi Vöông seõ tôùi. Thieân Nhaân! Ngöôi ñem ngay nhöõng ñieàu bí maät veà Luïc Maïch Thaàn Kieám truyeàn thuï cho Thieân Traàn. Thieân Nhaân vaâng lôøi, ñöa Baûo Ñònh Ñeá ñeán tröôùc ñoà hình veà kinh maïch treo treân vaùch. Baûo Ñònh Ñeá chuyeân trò maïch Thieáu Döông, ñöôøng maïch ñi ra sao töø ñaâu ñeán ñaâu, qua nhöõng huyeät ñaïo naøo Thieân Nhaân nhaát nhaát chæ daãn töôøng taän, ñoàng thôøi giaûng cho Baûo Ñònh Ñeá veà caùch phoùng kieám khí do huyeät "Quan xung" ôû ngoùn tay voâ danh. Baûo Ñònh Ñeá y theo lôøi giaûng daïy, vaän ñoäng noäi löïc töø ngoùn tay voâ danh phaùt ra nhöõng tieáng vuø vuø, chaân khí töø huyeät "quan xung" phoùng ra maõnh lieät. Khoâ Vinh ñaïi sö caû möøng noùi: -Noäi löïc cuûa ngöôi ñaõ ñeán möùc phi thöôøng. Kieám phaùp naøy tuy bieán aûo khoân löôøng, song kieám khí ñaõ thaønh hình thì coù theå tuyø yù ngöôøi söû duïng. Thieân Nhaân noùi: -Sö thuùc luyeän "Thöông kieám" ôû ngoùn tay caùi. Toâi luyeän "Döông kieám" ôû ngoùn tay troû. Thieân Quan sö huynh luyeän "Xung kieám" ôû ngoùn tay giöõa. Thieân Traàn sö 388 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñeä luyeän "Quan xung kieám" ôû ngoùn voâ danh. Thieân Töôùng sö ñeä luyeän "thieáu xung kieám" ôû ngoùn uùt. Thieân Tham sö ñeä luyeän "Thieáu traïch kieám" ôû ngoùn uùt beân tay traùi. Vieäc gaáp ñeán nôi, khoâng theå trì hoaõn ñöôïc nöõa chuùng ta phaûi baét ñaàu luyeän ngay töø baây giôø. Noùi xong môû heát saùu böùc ñoà hình treo leân boán böùc vaùch. Treân ñoà hình naøo cuõng veõ ñuû ñöôøng ngang, ñöôøng doïc, ñöôøng giaùp nhau, ñöôøng voøng troøn vaø ñöôøng caùnh cung. Moãi vò ñeàu theo ñoà hình maø luyeän ñöôøng kieám khí cuûa mình, giô ngoùn tay leân khoâng naøo ñieåm naøo vaïch. Ñoaøn Döï ñöùng ñoù caûm thaáy chaân khí trong ngöôøi rung ñoäng nhoän leân, so vôùi tröôùc ñaây coøn teä haïi hôn, khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa vì nhaän theâm chaân khí cuûa Baûo Ñònh Ñeá cuøng naêm nhaø sö chuøa Thieân Long toáng vaøo. Nhöng chaøng thaáy baù phuï cuøng caùc phöông tröôïng ñang ñònh thaàn, duïng coâng luyeän kieám khí neân khoâng daùm leân tieáng sôï kinh ñoäng moïi ngöôøi. Chaøng chæ ngoài traân traân ra ñoù hoài laâu, thaáy trong ngöôøi caøng theâm böùt röùt buoàn teû, ngaãu nhieân nhìn leân ñoà hình veõ kinh maïch treo treân vaùch. Giöõa luùc aáy chaøng caûm thaáy ngoùn tay traùi giaät leân khoâng ngôùt, döôøng nhö beân trong coù con gì muoán caén da thòt ñeå chui ra. Choã ñaàu ngoùn tay caén nhoân nhoát ñoù ñuùng choã treân hình chua roõ laø huyeät "hoäi toâng". Ñoaøn Döï nghieâng ñaàu nhìn baù phuï thaáy ngöôøi ñang ngöng thaàn, chaêm chuù ñeå maét daùn vaøo maïch "thieáu döông ñi tam tieâu" treân baûn ñoà, ngoùn tay voâ danh beân phaûi ñang buùng tanh taùch. Ñoaøn Döï thuaän maét lieàn ngoù theo ñöôøng vaïch ñoû töø huyeät "hoäi toâng" ra laïc "tam döông" qua ñöôøng "töù ñoäc" nhaäp vaøo khu "thieân tænh". Chaøng ñem taâm theo doõi kinh maïch thì chaân khí trong ngöôøi chaøng ñang taû xung höõu ñoät töï nhieân ñöôïc taâm yù höôùng daãn vaøo ñöôøng loái cuõng ñi töø coå tay chuyeån qua caúng tay, ñi leân khuyûu tay ngöôïc leân caùn h tay cho ñeán ñaàu, baû vai. Chaân khí theo ñöôøng kinh maïch chuyeån vaän raát coù thöù töï. Toaøn thaân chaøng ñang böùt röùt khoù chòu boãng nhieân trôû neân khoan khoaùi. Ñoaøn Döï ñònh thaàn tónh trí ñöa ñöôøng chaân khí ñoù vaøo trong "tam tieâu". Nhöng daãn chaân khí ñöôïc vaøo trong "tam tieâu" phaûi laø tay gioûi noäi coâng thì chaøng laïi chöa am hieåu bí quyeát ñoù. Chæ trong thôøi gian uoáng caïn cheùn traø chaøng khoâng chòu noåi ñöôïc nöõa keâu leân "oái chao! oái chao!". Baûo Ñònh Ñeá chôït nghe tieáng la caáp baùch voäi hoûi: -Döï nhi! Con laøm sao vaäy? Ñoaøn Döï ñaùp: -Chaùu thaáy trong ngöôøi khoâng bieát bao nhieâu laø luoàng chaân khí ñang chaïy nhoän leân khoâng theå chòu noåi. Chaùu ñem taâm theo doõi nhöõng vaïch ñoû treân ñoà hình cuûa baù phuï, chaân khí cuõng cuoàn cuoän chaûy veà huyeät "ñan ñieàn". Trôøi ôi coù leõ huyeät naøy ñaày quaù, taéc ngheõn, buïng chaùu muoán noå tung ra baây giôø. 389 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Coù ai qua caàu môùi bieát söï phaûn öùng veà noäi coâng laøm cho ruoät gan chöôùng leân nhö muoán noå tung ra maø ngöôøi ngoaøi troâng chaúng thaáy traïng thaùi gì khaùc laï. Baûo Ñònh Ñeá laø ngöôøi coù baûn laõnh veà noäi coâng raát thaâm haäu, bieát roõ raèng chaân khí nhieàu ñeán noãi baønh chöôùng huyeät ñan ñieàn thì ít ra cuõng phaûi luyeän noäi coâng ñeân 20 naêm, ñaèng naøy Ñoaøn Döï chöa bieát voõ coâng maø traïng thaùi naøy xuaát hieän thì chæ laø do taø ñoäc trong ngöôøi ñeán luùc phaùt ñoäng. Baûo Ñònh Ñeá kinh dò nghó thaàm: "neáu khoâng daãn khí vaøo choã chöùa taát sinh tai vaï nhöng laïi e ñöa taø khí vaøo saâu noäi phuû sau naøy truïc xuaát raát laø khoù khaên". Nhaø Vua bình nhaät giaûi quyeát moïi vaán ñeà nghi nan moät caùch quaû quyeát mau leï song ñöùng tröôùc moái hoaï phuùc moät ñôøi cuûa Ñoaøn Döï chæ sai moät chuùt laø laäp töùc nguy hieåm ñeán tính maïng chaøng nhaø Vua khoâng khoûi do döï. Nhìn maét chaøng haøo quang taùn loaïn döôøng saép noåi côn ñieân khoâng coøn ñuû thì giôø nghó tôùi nghó lui ñöôïc nöõa nhaø Vua quyeát ñònh taïm thôøi cöùu nguy tröôùc maét roài seõ lieäu beøn baûo Ñoaøn Döï: -Döï nhi! Ta daïy con pheùp daãn khí veà nôi troáng roãng. Vöøa noùi vöøa truyeàn thuï phöông phaùp naøy cho chaøng. Moân noäi coâng hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù quaû tinh dieäu hôn ñôøi, chæ trong khoaûnh khaéc chaøng ñaõ vaän chuyeån ñöôïc chaân khí vaøo caùc taïng phuû. Chaøng caûm thaáy thaân theå nhö thö thaùi nheï nhaøng töïa hoà nhö muoán bay boång leân khoâng. Baûo Ñònh Ñeá thaáy Ñoaøn Döï loä veû vui töôi trong loøng vaãn khoâng khoûi lo ngaïi chæ sôï taø khí töø ñaây coá keát trong noäi taïng khoù loøng khu tröø cho tuyeät dieät, phaûi mang luî suoát ñôøi, baát giaùc thôû daøi söôøn söôït. Khoâ Vinh ñaïi sö thuyû chung vaãn tónh toaï, quay maët vaøo vaùch song hai ngöôøi ñoái thoaïi caâu naøo cuõng loït vaøo tai. Ñaïi sö thaáy Baûo Ñònh Ñeá truyeàn thuï xong pheùp "ñaïo khí quy hö" roài caát tieáng thôû daøi lieàn leân tieáng baûo nhaø Vua: -Thieân Traàn! Vieäc ñôøi nhaát thieát ñeàu coù tieàn ñònh caû. Caùt hung hoaï phuùc ñeàu do loøng ngöôøi maø ra. Ngöôi baát taát quaù lo xa cho ngöôøi, phaûi gaáp ruùt luyeän ñöôøng "thieáu döông kieám" ñi! Baûo Ñònh Ñeá vaâng lôøi, traán ñònh taâm thaàn roài tieáp tuïc luyeän moân "thieáu döông kieám". Trong thaân theå Ñoaøn Döï chaân khí nhieàu quaù, ñaày raãy khaép nôi khoâng theå choác laùt thu veà heát ngay ñöôïc song chaøng ñaõ bieát phöông phaùp thöïc haønh moãi luùc moät thuaàn thuïc. Saùu nhaø sö trong taêng xaù ai naáy gia coâng luyeän kieám thaâu ñeâm, baát giaùc trôøi ñaõ raïng ñoâng. Tieáng gaø xao xaùc gaùy doàn. Ñoaøn Döï caûm thaáy chaân khí trong mình khoâng coøn chaïy nhoän leân nöõa. Chaøng ñöùng daäy cöû ñoäng chaân tay, vaãn thaáy baù phuï cuøng naêm vò cao taêng chuyeân taâm luyeän kieám, chaøng khoâng daùm môû cöûa ra ngoaøi, cuõng khoâng daùm leân tieáng, e laøm kinh ñoäng moïi ngöôøi. Khoâng coù vieäc gì cuõng buoàn, chaøng laïi troâng leân ñoà hình cuûa baù phuï, heát nhìn nhaän veà caùc ñöôøng kinh maïch laïi nhìn nhaän ñeán lôøi giaûng giaûi veà kieám phaùp "thieáu döông". Trong luùc ñang nhìn nhaän suy nghó, boãng nhieân caûm thaáy moät luoàng chaân khí töø 390 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung trong huyeät "ñan ñieàn" tuoân ñeán ñaàu baû vai, qua caùc huyeät "nao hoäi", "tieåu laïc", "thanh laõnh uyeån" nhaäp vaøo huyeät "quan xung" ôû ngoùn voâ danh. Ñaàu ngoùn tay chaøng chöôùng leân raát khoù chòu. Chaøng lieàn nghó: aâu laø ta daãn khí trôû veà huyeät "ñan ñieàn". Chaøng tö töôûng nhö vaäy quaû nhieân luoàng chaân khí laïi qua nhöõng ñöôøng huyeät trôû veà "ñan ñieàn". Theá laø Ñoaøn Döï ñaõ voâ tình hoïc ñöôïc phöông phaùp caên baûn veà noäi coâng vaøo haïng thöôïng thöøa. Nhöng ñoù môùi chæ laø caùch cho chaân khí chaïy ñi chaïy veà, chaøng ñaõ laáy laøm vui söôùng voâ cuøng. Trong maàu ni ñöôøng coù ba nhaø sö thì Thieân Töôùng ñaïi sö laø ngöôøi vui veû deã thaân caän hôn heát. Ñoaøn Döï lieàn nghieâng ñaàu veà nhaø sö naøy ñeå xem ñoà hình töø huyeät "thieáu aâm" ñeán "taâm kinh" cuûa oâng. Ñoà hình naøy baét nguoàn töø huyeät "cöïc toaøn" döôùi naùch, qua huyeät "thanh linh", "thieáu haûi" ôû khu vöïc khuyûu tay roài do caùc huyeät "linh ñaïo", "thoâng lyù", "thaàn moân", "thieáu phuû" aên thoâng vaøo huyeät "tieåu xung" treân ngoùn tay uùt. Ñoaøn Döï laïi ñem heát tinh thaàn nghó vaøo ñoù, quaû nhieân moät luoàng chaân khí laïi do nhöõng kinh maïch naøy ñi ra theo ñuùng yù nghó cuûa mình. Roài chaøng laàn löôït nhìn nhöõng ñoà hình khaùc, cuõng theo phöông phaùp ñoù, baát taát phaûi noùi heát cho röôøm lôøi. Maát nöûa ngaøy nhìn nhaän chaøng ñaõ thoâng suoát ñöôïc caû kinh maïch treân saùu böùc ñoà hình. Chaøng caûm thaáy tinh thaàn saûng khoaùi, queân caû ñoùi khaùt. Sau khoâng bieát laøm gì nöõa ñeå gieát thôøi giôø Ñoaøn xem ñeán lôøi giaûng daïy veà kieám phaùp treân saùu böùc ñoà hình veà saùu theá kieám "thieáu thöông", "thieáu döông", "trung xung", "quan xung", "thieáu xung" vaø "thieáu traïch". Nhöng chaøng chæ thaáy nhöõng vaïch ñen, vaïch ñoû ñi ngang ñi doïc hoaëc giao tieáp nhau troâng roái maét khoù loøng nhaän ra ñöôïc. Chaøng laåm baåm: "nhöõng ñöôøng kieám raéc roái theá naøy thì laøm sao maø nhôù ñöôïc?". Roài chaøng töï hoûi: "hai chuù tieåu sao maõi khoâng thaáy mang côm chay ñeán cho mình? Mình phaûi ra ngoaøi tìm chuùt gì aên cho ñôõ ñoùi". Ngay luùc aáy, muõi chaøng ngöûi thaáy muøi goã ñaøn höông thôm ngaùt, tieáp theo coù tieáng haùt keä baèng Phaïn ngöõ töø xa vaúng laïi nghe khoâng roõ. Khoâ Vinh ñaïi sö buoàn raàu noùi: -Hay quaù! Hay quaù Ñaïi Luaân Minh Vöông ñaõ tôùi. Caùc ngöôi luyeän kieám phaùp keát quaû ra sao? Thieân Tham ñaùp: -Tuy chöa ñöôïc thuaàn thuïc nhöng cuõng ñuû ñeå ngheânh ñòch. Khoâ Vinh laïi baûo Thieân Nhaân: -Ta khoâng ñi ñöôïc! Ngöôi ra môøi Ñaïi Luaân Minh Vöông vaøo maàu ni ñöôøng noùi chuyeän. Thieân Nhaân vaâng lôøi ñi ra. Thieân Quan laáy naêm chieác chieáu traûi ra ñaàu ñaèng ñoâng roài chính mình ngoài vaøo chieáu ñaàu. Thieân Töôùng ngoài chieáu thöù hai, Baûo Ñònh Ñeá ngoài chieáu thöù tö, chieáu thöù ba daønh cho Thieân Nhaân coøn Thieân Tham ngoài chieáu thöù naêm. 391 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï khoâng ñöôïc ngoài ñöùng ôû phía sau Baûo Ñònh Ñeá. Khoâ Vinh vaø boïn Thieân Quan bieát cöôøng ñòch ñaõ ñeán coøn oân laïi lôøi giaûng giaûi treân ñoà hình laàn cuoái cuøng roài môùi cuoán laïi ñeå tröôùc maët Khoâ Vinh. Baûo Ñònh Ñeá baûo Ñoaøn Döï: -Döï nhi! Laùt nöõa seõ xaûy ra cuoäc aùc chieán, trong nhaø kieám khí phoùng vuøn vuït ra khaép moïi choã, raát laø nguy hieåm. Ta khoâng theå phaân taâm ra baûo veä con ñöôïc vaäy con ra ngoaøi kia nghe! Ñoaøn Döï raát ñoãi baên khoaên nghó buïng: "nghe mieäng löôõi caùc ngöôøi thì laõo Ñaïi Luaân Minh Vöông lôïi haïi laém ñaáy maø baù phuï mình böõa nay môùi luyeän "quan xung kieám phaùp" laàn ñaàu, chöa chaéc ñaõ ñòch ñöôïc laõo, neáu coù choã sô hôû bieát laøm theá naøo baây giôø?". Nghó vaäy chaøng ñaùp: -Baù baù ôi! Chaùu... chaùu phaûi ôû luoân beân caïnh baù baù. Mình baù baù ôû laïi ñaáu kieám vôùi hoï, chaùu chaúng... yeân taâm chuùt naøo. Maáy tieáng sau chaøng vöøa noùi vöøa ngheïn ngaøo. Baûo Ñònh Ñeá cuõng ñoäng loøng nghó thaàm: "Thaät laø moät ñöùa beù hieáu thaûo". Khoâ Vinh ñaïi sö goïi: -Döï nhi! Chaùu laïi ngoài tröôùc maët ta ñaây! duø Ñaïi Luaân Minh Vöông coù lôïi haïi ñeán ñaâu cuõng khoâng ñoäng ñeán chaân loâng chaùu ñöôïc. Lôøi ñaïi sö tuy laïnh luøng song nguï yù cao ngaïo. Ñoaøn Döï vaâng lôøi, khom löng ñeán ngoài tröôùc maët Khoâ Vinh nhöng khoâng daùm ngoaûnh laïi nhìn ñaïi sö, chæ quay maët vaøo vaùch. Khoâ Vinh cao hôn chaøng nhieàu, che laáp haún chaøng ñi. Baûo Ñònh Ñeá vöøa caûm kích laïi vöøa yeân daï. Nhaø Vua nghó ñaïi sö vöøa laáy pheùp khoâ thuyeàn ñeå xuoáng toùc cho mình, moät moân thaàn coâng ñoù cuõng ñuû ngaïo ñôøi roài. Coøn vieäc baûo veä Ñoaøn Döï taát ñaïi sö thöøa söùc. Trong maàu ni ñöôøng yeân laëng nhö tôø. Laùt sau nghe tieáng Thieân Nhaân phöông tröôïng môøi: -Minh Vöông phaùp giaù ñaõ quang laâm, xin môøi ngöôøi vaøo maàu ni ñöôøng ñaøm thoaïi. Roài thaáy tieáng ngöôøi khaùc ñaùp: -Xin phöông tröôïng ñi tröôùc cho toâi theo goùt. Ñoaøn Döï nghe gioïng noùi cuûa khaùch laï coù veû oân hoøa, khieâm nhöôøng ñuùng leã, tuyeät khoâng phaûi laø haïng cöôøng hung aùc baù. Chaøng laïi nghe tieáng chaân böôùc coù tôùi haøng chuïc ngöôøi. Ñoaïn thaáy Thieân Nhaân môû cöûa noùi: -Xin röôùc Minh Vöông vaøo cho! Ñaïi Luaân Minh Vöông ñaùp: -Xin loãi. Minh Vöông böôùc vaøo trong nhaø, höôùng vaøo phía Khoâ Vinh chaép tay thi leã noùi: -Keû vaõn boái beân nöôùc Thoå Phoàn laø Cöu Ma Trí xin tham kieán tieàn boái ñaïi sö. 392 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaïn ñoïc luoân boán caâu keä: Höõu thöôøng maø hoaù voâ thöôøng Boán beà song thuï moät tröôøng khoâ vinh Ñoâng, Taây, Nam, Baéc phaân minh Ñaõ hình nhö giaû laïi hình nhö khoâng. Ñoaøn Döï laåm baåm: "theá ra vò Ñaïi Luaân Minh Vöông naøy teân goïi Cöu Ma Trí, nhöng khoâng bieát boán caâu keä oâng vöøa ñoïc coù nguï yù gì?". Khoâ Vinh ñaïi sö khoâng khoûi giaät mình nghó thaàm: "Ñaïi Luaân Minh Vöông thaät laø ngöôøi hoïc vaán uyeân thaâm, tinh teá, tieáng ñoàn quaû ñaõ khoâng ngoa. Laõo vöøa môùi gaëp maët laàn ñaàu ñaõ khaùm phaù ra lai lòch pheùp luyeän khoâ thuyeàn cuûa mình". Nguyeân tröôùc ñöùc Thích Ca maàu ni tòch giöõa nhöõng caëp sa la taïi thaønh Caâu Thi Na, boán maët Ñoâng, Taây, Nam, Baéc ñeàu coù hai caây naøy maø maët naøo cuõng caây töôi caây heùo neân goïi laø "Töù khoâ töù vinh". Trong kinh Phaät giaûi thích raèng: hai caây ôû maët ñoâng töôïng tröng cho thuyeát "thöôøng daõ voâ thöôøng", hai caây ôû phöông taây töôïng tröng cho thuyeát "ngaõ döõ voâ ngaõ", hai caây phöông nam töôïng tröng cho thuyeát "laïc döõ voâ laïc", hai caây ôû phöông baéc töôïng tröng cho thuyeát "tónh döõ voâ tónh". Nhöõng caây töôi toát röôøm raø töôïng tröng cho söï coù thaät laø "höõu thöôøng", "höõu ngaõ", "höõu laïc", "höõu tónh". Traùi laïi nhöõng caây khoâ heùo taøn taï töôïng tröng cho söï khoâng coù gì heát: voâ thöôøng, voâ ngaõ, voâ laïc, voâ tónh. Ñöùc Phaät Nhö Lai (Thích Ca) tòch giöõa taùm caây töôïng tröng cho taùm thuyeát treân, hay noùi moät caùch khaùc laø phi khoâ, phi vinh, phi giaû, phi khoâng. Khoâ Vinh ñaïi sö treân möôøi naêm trôøi tu luyeän khoâ thuyeàn môùi tu ñöôïc ñeán coõi "baùn khoâ, baùn vinh" chöù chöa ñöôïc ñeán coõi cao hôn laø "phi khoâ phi vinh" hay "dieäc khoâ dieäc vinh" neân ñaïi sö vöøa nghe maáy caâu keä cuûa Ñaïi Luaân Minh Vöông khoâng khoûi giaät mình ñaùp: -Minh Vöông töø xa ñeán ñaây, laõo taêng khoâng kòp ñi ñoùn xin môû löôïng töø bi. Ñaïi Luaân Minh Vöông Cöu Ma Trí noùi: -Uy danh chuøa Thieân Long tieåu taêng baáy laâu ngöôõng moä. Hoâm nay ñöôïc dieän yeát toân nghieâm hoan hæ voâ cuøng. Thieân Nhaân phöông tröôïng môøi ngoài, Cöu Ma Trí taï ôn roài môùi ngoài xuoáng. Ñoaøn Döï chöa troâng roõ töôùng maïo Ñaïi Luaân Minh Vöông lieàn neùp mình vaøo caïnh Khoâ Vinh, ngaáp ngheù troâng ra thì thaáy moät vò sö maëc aùo thaày chuøa saéc vaøng, chöa tôùi 50 tuoåi, aùo vaûi giaøy coû, cuõng chaúng coù gì khaùc ngöôøi thöôøng, song veû maët töôi hôn hôùn döôøng nhö minh chaâu baûo ngoïc töï coù aùnh haøo quang. Chaøng môùi thaáy maët ñaõ sinh loøng kính caån, muoán ñöôïc thaân caän. Chaøng laïi nhìn qua khe caùnh cöûa ra ngoaøi thaáy 8, 9 gaõ haùn töû ñöùng ñoù, cao coù thaáp coù, maët muõi teân naøo cuõng ñanh aùc, 393 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñaùng gheâ, khoâng ra tuoàng nhaân só ôû Trung Nguyeân. Ñoù laø nhöõng ngöôøi tuyø tuøng maø Minh Vöông ñem töø Trung Thoå ñeán. Cöu Ma Trí chaép tay noùi: -Tuy ñöùc Phaät coù daïy raèng: khoâng soáng, khoâng cheát, khoâng nhô, khoâng saïch song tieåu taêng tö chaát ngu muoäi chöa suoát leõ yeâu, gheùt, soáng, cheát. Tieåu taêng coù oâng baïn taâm giao ngöôøi ñaát Coâ Toâ, nöôùc Ñaïi Toáng ôû hoï Moä Dung. Naêm tröôùc tieåu taêng haïnh ngoä oâng baïn naøy taïi nöôùc Thieân Truùc roài cuøng oâng ñaøm luaän voõ ngheä. Moä Dung tieân sinh bieát heát caùc moân voõ khaép thieân haï moät caùch raát tinh töôøng. Trong maáy ngaøy, tieåu taêng ñöôïc tieân sinh chæ giaùo cho nhöõng ñieåm nghi ngôø neân ñöôïc hieåu heát. Khoâng ngôø baäc ñaïi anh huøng chaúng ñöôïc soáng laâu, voäi veà cöïc laïc. Tieåu taêng coù ñieàu thænh nguyeän khoù nghe, xin caùc vò tröôûng laõo môû löôïng töø bi cho. Thieân Nhaân ñaõ bieát yù Ñaïi Luaân Minh Vöông lieàn ñaùp: -Minh Vöông cuøng Moä Dung tieân sinh coù moái nhaân duyeân keát baïn moät hoài. Nay duyeân phaän ñaõ heát thì thoâi haø taát phaûi mieãn cöôõng moâi caàu ñieàu naøy ñieàu khaùc. Moä Dung tieân sinh ñaõ veà theá giôùi cöïc laïc, leã Phaät nôi toaø sen, coøn ñeå yù ñaâu ñeán caùi ngheà voõ ôû nhaân gian nöõa? Minh Vöông laøm vieäc naøy chaúng hoaù ra raén veõ theâm chaân ö? Cöu Ma Trí noùi: -Lôøi phöông tröôïng chæ ñieåm cho quaû laø ñuùng lyù, song tieåu taêng voán tính coá chaáp meâ si, ñaõ ñoùng cöûa 40 ngaøy maø khoâng sao queân ñöôïc ngöôøi tri kyû. Naêm ñoù Moä Dung tieân sinh coù ñeà caäp ñeán kieám phaùp khaép thieân haï, xaùc nhaän moân Luïc Maïch Thaàn Kieám taïi chuøa Thieân Long ñaây ñöùng vaøo baäc nhaát. Tieân sinh aân haän chöa ñöôïc xem qua, ñoù laø moät ñieàu tieân sinh suoát ñôøi hoái tieác. Thieân Nhaân noùi: -Teä töï ôû taän bieân cöông heûo laùnh, ñöôïc Moä Dung tieân sinh coù loøn g quaù yeâu, thöïc laø moät vinh döï cho chuùng toâi. Nhöng khoâng hieåu taïi sao ngay ngaøy ñoù tieân sinh khoâng thaân haønh tôùi ñaây möôïn veà xem? Cöu Ma Trí thôû daøi naõo ruoät, thay ñoåi saéc maët, laëng yeân hoài laâu roài laïi noùi: -Moä Dung tieân sinh thöïc ra ñaõ bieát cuoán kinh naøy laø vaät chí baûo ñeå chaán chuøa, duø coù ñeán möôïn chaéc cuõng khoâng ñöôïc. Ngöôøi coøn noùi raèng hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù tuy ngoâi chuùa teå moät nöôùc maø khoâng queân nghóa khí thuôû coøn laø khaùch giang hoà, coù loøng thöông daân, gia ôn cho khaép caû traêm hoï, tieân sinh khoâng tieän ñeán laáy troäm hay cöôõng ñoaït. Thieân Nhaân taï raèng: -Ña taï thònh tình Moä Dung tieân sinh quaù khen. Moä Dung ñaõ ñeå hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù toâi loït vaøo maét xanh, Minh Vöông laïi laø tri kyû vôùi tieân sinh töôûng cuõng neân nghó tôùi yù chí tieân sinh coøn ñeå laïi. 394 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Cöu Ma Trí noùi: -Chæ vì hoài ñoù tieåu taêng ñaõ troùt khoe vôùi tieân sinh raèng tieåu taêng laø quoác sö nöôùc Thoå Phoàn, ñoái vôùi hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù chöa töøng quen bieát, neáu tieân sinh khoâng tieän thaân haønh ñeán laáy thì ñeå tieåu taêng laáy cho. Tieåu raêng nghó raèng baäc ñaïi tröôïng phu ñaõ noùi moät lôøi duø soáng cheát cuõng khoâng thay ñoåi. Tieåu taêng ñaõ höùa nhaát quyeát khoâng daùm sai lôøi. Döùt lôøi laõo kheõ voã tay ba caùi, hai haùn töû khieâng moät caùi röông baèng goã ñaøn höông vaøo, ñaët döôùi ñaát. Cöu Ma Trí phaát tay aùo moät caùi, naép röông töï nhieân môû ra, beân trong coù moät caùi hoäp baèng vaøng. Cöu Ma Trí cuùi xuoáng, laáy hoäp leân caàm tay. Thieân Nhaân nghó thaàm: boïn ta ñaõ laø ngöôøi thoaùt voøng tuïc luî coøn tham lam laøm chi nhöõng ñoà kyø traân, dò baûo. Hôn nöõa hoï Ñoaøn laøm Vua moät nöôùc dö traêm röôûi naêm nay, suùc tích thieáu gì kim ngaân chaâu baùu. Nhöng Cöu Ma Trí môû naép hoäp ra chæ coù ba quyeån saùch cuõ. Laõo tieän tay môû ra. Thieân Nhaân lieác maét troâng qua thaáy trong saùch coù hình veõ vaø coù chöõ nghóa ñeàu do tay ngöôøi vieát vaø hoïa baèng möïc, baèng son. Cöu Ma Trí nhìn ba cuoán saùch thoát nhieân rôùt nöôùc maét öôùt caû traøng aùo, neùt maët saàu thaûm voâ cuøng. Boïn Thieân Nhaân ñeàu laáy laøm laï. Khoâ Vinh ñaïi sö noùi: -Minh Vöông luùc naøo cuõng nghó ñeán ngöôøi baïn thuôû xöa, traàn duyeân chöa saïch, haù khoâng theïn vôùi hai chöõ "cao taêng" ö? Ñaïi Luaân Minh Vöông cuùi ñaàu noùi: -Ñaïi sö laø baäc ñaïi trí tueä, ñaïi thaàn thoâng tieåu taêng bì theá naøo ñöôïc? Ba quyeån voõ coâng quyeát yeáu naøy do chính tay Moä Dung tieân sinh soaïn ra, dieãn thuaät nhöõng ñieàu chính yeáu trong 72 moân tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm, coù caû pheùp luyeän, pheùp phaù nöõa. Moïi ngöôøi nghe noùi caû kinh nghó thaàm: "72 moân tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm laãy löøng khaép thieân haï. Ngöôøi ta ñoàn raèng töø khi phaùi Thieáu Laâm saùng laäp, ngoaïi tröø moät vò cao taêng veà ñôøi Toáng kieâm ñöôïc 56 moân coøn chöa coù ngöôøi thöù hai naøo luyeän tôùi 36 moân. Theá maø baûo Moä Dung tieân sinh quaùn ñöôïc caû 72 moân ñaõ khoù tin roài, huoáng hoà laïi bieát caû caùch phaù giaûi nöõa thì khoâng ai daùm nghó ñeán. Cöu Ma Trí tieáp: -Moä Dung tieân sinh taëng ba cuoán kyø thö naøy cho tieåu taêng, tieåu taêng nghieân cöùu nhieàu ñieàu raát boå ích. Nay xin ñöa sang ñaây ñoåi laáy cuoán Luïc maïch thaàn kieám kinh. Caùc vò ñaïi sö coù theå taát cho thì tieåu taêng môùi veïn ñöôïc lôøi öôùc heïn naêm xöa vaø loøng caûm kích noùi sao cho xieát? Thieân Nhaân phöông tröôïng khoâng noùi gì nghó thaàm: "neáu quaû nhieân ba cuoán saùch naøy ghi cheùp ñaày ñuû 72 moân tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm thì chuøa Thieân Long 395 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung naøy sau khi hoïc ñöôïc ba cuoán ñoù voõ coâng khoâng chæ ngang haøng vôùi phaùi Thieáu Laâm maø thoâi laïi coøn coù phaàn cao hôn moät baäc vì bao nhieâu moân sôû tröôøng cuûa Thieáu Laâm mình ñaõ bieát heát maø phaùi Thieáu Laâm chöa bieát gì veà nhöõng moân tuyeät kyõ cuûa chuøa naøy. Cöu Ma Trí noùi: -Khi quyù töï ban cho cuoán Baûo kinh ñoù vaãn ñeå baûn sao laïi khoâng thieät haïi gì maø tieåu taêng ñöôïc caùc ñaïi sö gia ôn cho taát phaûi khaéc xöông ñeå daï. Ñoù laø moät ñieàu lôïi. Tieåu taêng baùi laõnh baûo kinh xin nieâm phong laïi laäp töùc, quyeát khoâng xem troäm, thaân haønh ñöa ñeán phaàn hoaù ngay tröôùc moà Moä Dung tieân sinh. Tuyeät kyõ cuûa quyù töï khoâng tieát loä cho ai bieát caû, ñoù laø hai ñieàu lôïi. Caùc vò ñaïi sö ôû quyù töï ñaây voõ hoïc uyeân thaâm, khoâng caàn ñi ñaâu maø nôi khaùc ñem ñaù ñeán cho coù theå maøi giuõa neân ngoïc quyù. 72 moân tuyeät kyõ phaùi Thieáu Laâm coù nhieàu bí quyeát ñoäc ñaùo, tyû nhö pheùp "nieâm hoa chæ", "voâ töôùng kieáp chæ", "Ña la dieäp chæ". Ba chæ phaùp naøy cuøng pheùp Nhaát Döông Chæ cuûa quyù töï ñaây coù theå boài boå cho nhau. Ñoù laø ba ñieàu lôïi. Cöu Ma Trí noùi thao thao moät hoài nghe raát hôïp tình hôïp lyù. Baûo Ñònh Ñeá cuøng Ñoaøn Döï luùc ñaàu xem böùc thö vaøng lôøi leõ coù veû eùp buoäc chuøa Thieân Long ñeå laáy baûo kinh moät caùch voâ lyù nhöng baây giôø nghe Cöu Ma Trí trình baøy nhö vaäy töïa hoà chuøa Thieân Long ñöôïc lôïi raát nhieàu maø khoâng thua thieät gì. Hôn nöõa laõo laøm nhö thaân haønh kính daâng haäu leã vaäy. Thieân Töôùng ñaïi sö laø ngöôøi hieàn hoaø deã daõi nhaát, boån tính öa giuùp ñöôïc vieäc cho ngöôøi trong taâm coù yù öng thuaän. Song noùi veà toân ti thì treân coøn coù sö thuùc veà ñòa vò phaûi nhöôøng phöông tröôïng neân khoâng daùm noùi ra. Cöu Ma Trí tieáp: -Tieåu taêng haõy coøn ít tuoåi vaø kieán thöùc heïp hoøi, lôøi noùi chöa ñuû thuû tín cuøng caùc vò ñaïi sö vaäy xin ñem ba moân chæ phaùp cuøng naèm trong 72 moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thieáu Laâm ra phoâ tröông tröôùc maët quyù vò, chaúng quaûn muùa rìu qua maét thôï. Laõo lieàn ñöùng daäy raøo ñoùn: -Ñaây chæ laø nhaân luùc tieåu taêng cao höùng, coâng phu luyeän taäp thoâ sô neân coøn nhieàu choã keùm coûi, xin quyù vò chæ ñieåm cho. Tieåu taêng xin baét ñaàu baèng moân "nieâm hoa chæ". Noùi xong laõo ñöa ngoùn caùi vaø ngoùn troû beân tay phaûi ra, nheï nhaøng ñeå gaàn vaøo nhau, töïa hoà ñang caàm moät ñoaù hoa töôi. Neùt maët mæm cöôøi laõo laïi ñöa nhöõng ngoùn tay traùi ra buùng. Trong maàu ni ñöôøng tröø Ñoaøn Döï ra, coøn toaøn laø nhöõng tay nghieân cöùu chæ phaùp ñeán möùc tinh vi, vöøa thaáy loái chæ phaùp cuûa Cöu Ma Trí cöïc kyø nheï nhaøng eâm dòu. Moãi laàn tay traùi buùng ra töïa hoà gaûy nhöõng haït söông ñoïng treân hoa ñi, laïi toû veû khoâng daùm ñuïng maïnh, sôï caùnh hoa ruïng xuoáng. Mieäng vaãn ung dung mæm cöôøi. Nguyeân kinh Phaät coù cheùp raèng: Ñöùc Thích ca maàu ni thuyeát phaùp treân nuùi Linh Sôn, tay caàm boâng hoa Ba la saéc vaøng, moïi ngöôøi nghe khoâng ai noùi gì, 396 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chæ coù Gia Dieäp phaù leân cöôøi, Ñöùc Thích Ca bieát ngay Gia Dieäp ñaõ lónh hoäi taâm phaùp cuûa mình lieàn noùi: -Ta coù caùc moân "chính nhaõn phaùp taøng", "naùt baøn phaùp moân", "thuïc töôùng voâ töôùng", "vi dieäu phaùp moân" khoâng cheùp vaøo saùch ñeå ta truyeàn cho Gia Dieäp. Taâm truyeàn laø moät ñieàu troïng ñaïi cuûa Thuyeàn Toâng. Phaùi Thieáu Laâm laïi ôû trong phaïm vi Thuyeàn Toâng neân moân "nieâm hoa chæ" naøy ñöôïc nghieân cöùu raát tinh vi. Luùc Cöu Ma Trí buùng ngoùn tay chöa thaáy gì kyø laï. Laõo buùng lieàn moät luùc maáy chuïc caùi roài giô tay aùo leân thoåi thì thaáy nhöõng maûnh vaûi troøn, chæ lôùn baèng nhöõng con côø bay phaát phôùi, tay aùo loä ra ñeán maáy chuïc choã thuûng. Thì ra luùc laõo buùng ngoùn tay laõo ñaõ duøng "nieâm hoa chæ" ñieåm vaøo tay aùo cho thuûng roài. Nhöng tröôùc chöa troâng thaáy gì, tay aùo töïa nhö vaãn nguyeân laønh luùc thoåi vaøo nhöõng maûnh aùo môùi bay tung ra. Boïn Thieân Nhaân, Thieân Quan, Baûo Ñònh Ñeá thaáy vaäy ñeàu laáy laøm kinh dò nghó thaàm: "keå ra thì boïn mình mang Nhaát Döông Chæ ñieåm cho thuûng aùo cuõng ñöôïc, chaúng coù gì laø khoù. Song ñöa ngoùn tay ra moät caùch meàm maïi, neùt maët vaãn vui veû töôi cöôøi maø vaän ñoäng noäi löïc maïnh ñeán theá thì mình khoâng laøm ñöôïc. Ruùt laïi moân Nhaát Döông Chæ cuøng moân "nieâm hoa chæ" hoaøn toaøn khaùc bieät ôû choã phaùt ra kình löïc theo caùch aâm nhu maø moân Nhaát Döông Chæ laïi theo pheùp döông cöông. Cöu Ma Trí töôi cöôøi noùi: -Tieåu taêng ñaõ phoâ baøy moân "nieâm hoa chæ" moät caùch vuïng veà, coøn keùm Huyeàn Ñoä ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm xa laém. Ñeán moân "Ña la dieäp chæ" tieåu taêng saép trình baøy ñaây, chaéc laïi coøn sai laïc hôn nöõa. Döùt lôøi Cöu Ma Trí ñuûng ñænh ñi voøng quanh caùi röông goã ñaët döôùi ñaát, möôøi ñaàu ngoùn tay ñieåm ra troâng töïa nhö laù ruïng hoa bay roài nhöõng mieáng röông goã tung leân khoâng ngôùt. Chôùp maét nhöõng maõnh goã ñoù ñaõ naùt vuïn, rôi xuoáng thaønh moät ñoáng muøn cöa. Baûo Ñònh Ñeá cuøng caùc nhaø sö coi vieäc laøm cho caùi röông goã vuïn ra chaúng coù chi kyø dò nhöng caû nhöõng ñai saét, baûn leà ñoàng maø chæ löïc cuõng ñaùnh gaõy naùt ñöôïc thì khoâng khoûi kinh haõi. Cöu Ma Trí cöôøi noùi: -Tieåu taêng söû duïng moân "Ña la dieäp chæ" naøy cuõng laø mieãn cöôõng, coâng phu luyeän taäp haõy coøn thieån caïn. Laõo vöøa noùi vöøa thuû tay vaøo trong aùo theá maø thoát nhieân ñoáng goã naùt vuïn töï nhieân bay leân loaïn xaï, töïa hoà coù caây voâ hình khuaáy leân vaäy. Neùt maët Cöu Ma Trí vaãn oân hoaø töôi cöôøi, caùi aùo thaày chuøa roäng thuøng thình vaãn khoâng lay ñoäng maûy may. Thaàn tình ôû choã chæ löïc beân trong tay aùo phoùng ngaàm ra, tuyeät khoâng loä hình tích chuùt naøo. Thieân Töôùng khoâng nhòn ñöôïc baát giaùc traàm troà: 397 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Moân "voâ töôùng kieáp chæ" hay quaù! Quaû nhieân danh baát hö truyeàn! Baàn taêng xin boäi phuïc! Cöu Ma Trí leã pheùp noùi: -Ñaïi sö quaù khen ñaáy chöù! Ñoáng goã naùt vuïn leân coøn laø höõu töôùng. Luyeän ñöôïc ñeán choã voâ hình, voâ töôùng thì phaûi heát ñôøi. Thieân Töôùng ñaïi sö hoûi: -Trong cuoán kyø thö cuûa Moä Dung tieân sinh ñeå laïi coù noùi ñeán pheùp phaù moân "voâ töôùng kieáp chæ" khoâng? Cöu Ma Trí ñaùp: -Coù coù! Pheùp phaù "voâ töôùng kieáp chæ" cuõng coù teân gioáng nhö phaùp danh cuûa ñaïi sö. Thieân Töông traàm ngaâm hoài laâu roài tieáp: -ÖØ phaûi! Ñem thieân töôùng ñeå phaù voâ töôùng thaät laø cao tuyeät. Ba nhaø sö Thieân Nhaân, Thieân Quan, Thieân Tham nhìn Cöu Ma Trí dieãn xong ba moân chæ löïc ñaõ thaáy choät daï, bieát raèng ba cuoán kyø thö ñuùng laø cheùp 72 moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thieáu Laâm ñaõ coù yù muoán ñem baûn sao caùc ñoà hình veà Luïc maïch thaàn kieám ñaùnh ñoåi nhöng coøn truø tröø chöa daùm noùi ra. Thieân Nhaân noùi: -Baïch sö thuùc! Minh Vöông töø xa tôùi ñaây vôùi taàm loøng thaønh thöïc! yù kieán sö thuùc theá naøo chæ thò cho! Khoâ Vinh ñaïi sö hoûi: -Thieân Nhaân! Chuùng ta luyeän coâng taäp nghò ñeå laøm gì? Thieân Nhaân phöông tröôïng nghe sö thuùc hoûi vaën khoâng khoûi ngaïc nhieân ñaùp: -Coát ñeå môû roäng pheùp maàu, baûo veä quoác gia. Khoâ Vinh laïi hoûi: -Khi gaëp haïng quyû quaùi ôû ñaâu ñeán, ñaïo phaùp mình haõy coøn thieån caän khoâng ñuû ñieåm hoaù ñöôïc chuùng caàn phaûi tru dieät cho yeân thì duøng caùch gì? Thieân Nhaân ñaùp: -Neáu baát ñaéc dó phaûi ra tay, seõ duøng Nhaát Döông Chæ. Khoâ Vinh ñaïi sö hoûi: -Ngöôi luyeän Nhaát Döông Chæ ñaõ ñeán baäc naøo? Thieân Nhaân toaùt moà hoâi traùn ñaùp: -Ñeä töû ngu muoäi laïi thieáu chuyeân caàn neân môùi luyeän ñeán baäc thöù naêm. Khoâ Vinh ñaïi sö laïi hoûi: -Theo yù kieán ngöôi thì moân Nhaát Döông Chæ cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù so vôùi caùc moân "nieâm hoa chæ", "Ña la dieäp chæ", "Voâ töôùng kieáp chæ" cuûa phaùi Thieáu Laâm ai hôn ai keùm? 398 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thieân Nhaân ñaùp: -Veà chæ phaùp khoâng coù hôn keùm, chæ coù coâng phu reøn luyeän laø coù keû cao ngöôøi thaáp maø thoâi. Khoâ Vinh ñaïi sö noùi: -Ñuùng ñoù. Giaû tyû maø moân Nhaát Döông Chæ cuûa chuùng ta luyeän ñöôïc ñeán choã tuyeät ñænh thì seõ ra sao? Thieân Nhaân ñaùp: -Pheùp maàu uyeân thaâm nhö bieån caû khoân löôøng. Ñeä töû ñaâu daùm noùi caøn? Khoâ Vinh hoûi: -Tyû duï nhö ngöôi thoï ñeán traêm tuoåi, seõ luyeän ñöôïc tôùi baäc naøo? Moà hoâi traùn nhoû gioït, Thieân Nhaân ñaùp: -Ñeä töû cuõng khoâng bieát nöõa. Khoâ Vinh hoûi: -Lieäu coù luyeän ñöôïc ñeán choã tuyeät ñænh khoâng? Thieân Nhaân ñaùp: -Quyeát khoâng theå ñöôïc. Thaáy Khoâ Vinh khoâng noùi gì nöõa Thieân Nhaân tieáp: -Lôøi sö thuùc daïy chí phaûi. Moân Nhaát Döông Chæ cuûa mình coøn chöa luyeän ñöôïc ñeán nôi ñeán choán thì noùi chi ñeán kyø kinh voõ hoïc cuûa ai nöõa? Minh Vöông laën loäi cöïc nhoïc ñeán ñaây teä töï xin theát tieäc chay taåy traàn. Vöøa nghe lôøi cöï tuyeät Ñaïi Luaân Minh Vöông thôû daøi söôøn söôït noùi: -Chæ vì tieåu taêng troùt lôõ mieäng moät caâu khoâng thì nay Moä Dung tieân sinh ñaõ qua ñôøi, vieäc caàu kinh Luïc maïch thaàn kieám coù ñöôïc hay khoâng cuõng chaúng quan heä gì. Hoâm nay tieåu taêng hoûi caâu naøy khí voâ leã: -Moân Luïc maïch thaàn kieám quaû coù tinh dieäu ñeán nhö lôøi Moä Dung tieân sinh thì e raèng quyù töï ñaây khoâng ai luyeän noåi. Giaû tyû coù ngöôøi luyeän thaønh roài thì chaéc noù chaû tinh dieäu nhö Moä Dung tieân sinh ñaõ töôûng töôïng. Khoâ Vinh noùi: -Laõo taêng cuõng coù moät nghi vaán mong Minh Vöông chæ giaùo. Cöu Ma Trí noùi: -Khoâng daùm! Khoâ Vinh ñaïi sö hoûi: -Baûn töï coù pho kinh Luïc maïch thaàn kieám, chính con chaùu hoï Ñoaøn coøn ôû trong voøng tuïc luî cuõng khoâng theå bieát, khoâng hieåu Moä Dung tieân sinh ñaõ nghe ai maùch? Cöu Ma Trí ñaùp: -Moä Dung tieân sinh khoâng noùi roõ. Song tieåu taêng ñoaùn ra döôøng nhö tieân sinh coù moái quan heä vôùi thaùi töû Dieân Khaùnh hoï Ñoaøn. 399 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thieân Nhaân gaät guø hoûi: -Thaùi töû Dieân Khaùnh coù bieát Moä Dung tieân sinh? Cöu Ma Trí ñaùp: -Moä Dung tieân sinh coù chæ ñieåm cho thaùi töû baûy, taùm theá voõ nhöng khoâng chòu thu naïp y laøm ñoà ñeä. Khoâ Vinh ñaïi sö hoûi: -Taïi sao vaäy? Cöu Ma Trí ñaùp: -Ñoù laø chuyeän rieâng cuûa tieân sinh, tieåu taêng khoâng tieän hoûi kyõ. yù töù caâu noùi cuûa Cöu Ma Trí laø xin Khoâ Vinh ñöøng hoûi nöõa. Khoâ Vinh noùi: -Thaùi töû Dieân Khaùnh laø con em hoï Ñoaøn, chuøa Thieân Long cuøng tröôûng toäc coù traùch nhieäm veà haønh ñoäng cuûa y. Cöu Ma Trí laïnh luøng ñaùp: -Chính theá! Thieân Nhaân phöông tröôïng noùi: -Treân möôøi naêm trôøi sö thuùc baàn taêng khoâng tieáp kieán ai. Chæ coù Minh Vöông laø baäc cao taêng hieän nay neân ngöôøi môùi phaù leä ñoù ra tieáp kieán choác laùt maø thoâi. Naøo xin môøi Minh Vöông. Noùi xong ñöùng daäy toû yù tieãn chaân. Cöu Ma Trí noùi: -Toâi töôûng kinh Luïc maïch thaàn kieám chæ coù hö danh, quyù töï haø taát phaûi coi quan troïng nhö theá laøm gì? ñeå ñeán noãi thöông toån ñeán hoaø khí giöõa Thieân Long töï vaø Ñaïi Luaân töï, laïi toån thöông caû ñeán moái bang giao giöõa hai nöôùc Ñaïi Lyù cuøng Thoå Phoàn. Thieân Nhaân noùi: -Minh Vöông muoán noùi theá naøo thì noùi chuùng toâi cuõng khoâng thuaän giao kinh ñaâu. Chaúng leõ vì theá maø Ñaïi Lyù cuøng Thoå Phoàn seõ xaûy cuoäc binh ñao? Baûo Ñònh Ñeá thöôøng phaùi troïng binh ñoàn truù taïi mieàn bieân giôùi taây baéc ñeå ñeà phoøng nöôùc Thoå Phoàn ñem quaân vaøo xaâm laán giôø nghe Cöu Ma Trí noùi vaäy nhaø Vua caøng ñeå yù theo doõi caâu chuyeän. Cöu Ma Trí noùi: -Quoác Vöông nöôùc Thoå Phoàn chuùng toâi laâu nay vaãn haâm moä nhaân vaät vuøng phong thoå nöôùc Ñaïi Lyù, töøng ñoøi môû cuoäc saên baén vôùi Hoaøng Thöôïng beân quyù phaùi song tieåu taêng e raèng laøm nhö vaäy toån thöông nhaân maïng quaù nhieàu, traùi vôùi ñöùc hieáu sinh cuûa Thöôïng Ñeá neân tieåu taêng phaûi raùng söùc ngaên caûn môùi thoâi. Boïn Thieân Nhaân nghe qua ñaõ bieát lôøi laõo coù nguï yù uy hieáp. Cöu Ma Trí laø quoác sö nöôùc Thoå Phoàn. Nöôùc Thoå Phoàn cuõng nhö nöôùc Ñaïi Lyù, töø quoác vöông trôû xuoáng 400 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ai ai cuøng suøng tín ñaïo Phaät. Cöu Ma Trí ñöôïc quoác vöông Thoå Phoàn raát tín nhieäm, hoaø hay chieán phaàn lôùn laø do laõo quyeát ñònh. Neáu vì moät pho kinh maø ñeå xaûy ra chinh chieán, nhaân daân hai nöôùc phaûi laàm than thì khí quaù. Nhöng neáu ñeå ngöôøi ngoaøi vaøo haêm doaï moät caâu ñaõ phaûi hai tay mang baûo kinh ñem daâng cho hoï thì coøn ra theå thoáng gì nöõa? Khoâ Vinh ñaïi sö noùi: -Neáu Minh Vöông caàn pho kinh cuûa teä töï quaù, khoâng coù khoâng ñöôïc thì boïn laõo taêng ñaâu daùm tieác? Coøn chuyeän Minh Vöông baûo ñem pho saùch coù 72 moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thieáu Laâm ñaùnh ñoåi, teä töï khoâng daùm baùi laõnh. Laõo taêng tuy ñaõ maáy chuïc naêm quay maët vaøo vaùch song cuõng bieát nhöõng chuyeän tuyeät kyõ chuøa Ñaïi Luaân haõy coøn hôn 72 moân cuûa phaùi Thieáu Laâm nhieàu. Cöu Ma Trí chaép tay hoûi: -Theo yù ñaïi sö, phaûi chaêng ñaïi sö muoán cho tieåu taêng phaûi loøi caùi keùm coûi ra? Khoâ Vinh ñaïi sö noùi: -Minh Vöông vöøa baûo pho kinh Luïc maïch thaàn kieám cuûa teä töï chæ coù hö danh khoâng ñöôïc vieäc gì. Boïn laõo taêng xin ñem moân Luïc maïch thaàn kieám thænh giaùo Minh Vöông vaøi theá oanh lieät. Neáu quaû ñuùng nhö lôøi Minh Vöông: Luïc maïch thaàn kieám chæ coù hö danh khoâng ñöôïc vieäc gì thì chaúng coù chi ñaùng quyù thaät, Minh Vöông cöù vieäc laáy ñi. Cöu Ma Trí nghe Khoâ Vinh noùi vaäy khoâng khoûi choät daï. Tröôùc laõo cuøng Moä Dung tieân sinh ñaøm luaän veà moân "Luïc maïch thaàn kieám" ñaõ bieát kieám phaùp naøy cöïc cao, chæ sôï söùc ngöôøi khoâng luyeän ñöôïc ñeán nôi ñeán choán. Baây giôø nghe mieäng löôõi Khoâ Vinh thì moân naøy khoâng nhöõng oâng ta bieát söû duïng maø thoâi, döôøng nhö chö taêng ôû ñaây cuõng ñaõ reøn luyeän. Chuøa Thieân Long noåi danh hôn traêm naêm nay mình khoâng theå coi thöôøng hoï ñöôïc. Veû maët Cöu Ma Trí luùc naøy caøng nghieâm caån hôn, laõo nghieâng mình noùi: -Chö vò cao taêng cho bieát tuyeät ngheä veà moân thaàn kieám naøy ñeå tieåu taêng ñöôïc môû roäng nhaõn giôùi thì may maén naøo baèng? Thieân Nhaân phöông tröôïng noùi: -Minh Vöông duøng thöù khí giôùi gì? Xin laáy ra! Cöu Ma Trí voã tay moät caùi, moät gaõ haùn töû cao lôùn töø ngoaøi cöûa böôùc vaøo. Sau khi nghe Cöu Ma Trí noùi tieáng Phieân maáy caâu gaõ gaät ñaàu ra môû röông laáy moät naém höông ñöa cho laõo roài laïi ra ngoaøi cöûa chôø. Ai cuõng laáy laøm kyø. Naém höông kia ñuïng ñeán laø gaõy, chaúng leõ laïi duøng laøm khí giôùi ñöôïc ö? Boãng thaáy Cöu Ma Trí tay traùi caàm moät neùn höông, tay phaûi quôø xuoáng ñoáng goã röông gaõy vuïn boùp nhoû ra ñeå caém höông. Laõo tieáp tuïc laøm nhö vaäy, caém ñuû saùu neùn höông baøy haøng chöõ nhaát, neùn noï caùch neùn kia vaøo khoaûng moät 401 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung xích. Cöu Ma Trí ngoài xeáp baèng sau nhöõng neùn höông caùch xa chöøng naêm xích. Boãng nhieân laõo xaùt hai baøn tay vaøo ñaàu neùn höông vaøi caùi roài buoâng ra. Ñaàu neùn höông chaùy saùng leân, moïi ngöôøi töôûng laõo thaép höông baèng caùch ñoù, ai naáy caû kinh gheâ cho noäi löïc cuûa laõo ñaõ ñeán möùc khoâng ai coù theå töôûng töôïng ñöôïc. Thieân Nhaân phöông tröôïng cuøng Baûo Ñònh Ñeá thoaûng ngöûi thaáy muøi löu hoaøng ñoaùn bieát laø ñaàu saùu neùn höông ñeàu coù hoaû döôïc vaø khoâng phaûi Cöu Ma Trí duøng noäi löïc ñeå thaép neùn höông maø duøng noäi löïc xaùt hoaû döôïc cho ñeàu neùn höông baät chaùy leân. Tuy nhieân laøm ñöôïc theá cuõng gôùm laém roài. Phe Baûo Ñònh Ñeá khoâng ai laøm noåi. Saùu neùn höông chaùy roài saùu luoàng hôi boác thaúng leân nhö saùu sôïi daây traéng. Cöu Ma Trí voøng tay nhö kieåu oâm quaû caàu troøn, vaän ñoäng noäi löïc cho saùu ngoïn khoùi höông quanh laïi choã chö taêng. Saùu luoàng khoùi höông löôùt tôùi tröôùc maët saùu vò: Khoâ Vinh, Thieân Quan, Thieân Töôùng, Thieân Nhaân, Baûo Ñònh Ñeá vaø Thieân Tham moãi vò moät luoàng rieâng bieät. Saùu chöôûng luùc naøy goïi laø Hoaû dieäm ñao tuy bay lô löûng treân khoâng chaúng ai naém ñöôïc nhöng voâ hình trung noù coù theå gieát ngöôøi moät caùch gheâ gôùm. Luùc naøy Cöu Ma Trí coøn löu taâm deø daët vaøo vieäc möôïn baûo kinh neân khoâng coù yù gieát ngöôøi. Laõo dôû troø naøy moät laø ñeå dieãu voõ döông oai ra ñieàu ta ñaây chæ coù uy hieáp ngöôøi chöù khoâng sôï ai, hai laø ñeå toû ra laõo laáy ñaïo töø bi laøm troïng, chæ caàn so saùnh voõ ngheä maø thoâi. -------------------------oOo------------------------- 402 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2