Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 27

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

158
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 27

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY CAÙI MUÕI THAÀN TÌNH Cöu Ma Trí nghe Ñoaøn Döï ngaâm thô, cöôøi laït noùi: -Cheát ñeán gaùy maø mi vaãn coøn khoaùi laém nhæ. Vaøi böõa nöõa roài xuoáng aâm cung maø ngaâm thô vònh phuù vôùi Dieâm Vöông. Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Thieân haï ai laø ngöôøi khoâng cheát? Mi soáng theâm maáy naêm nöõa coù hôn ai ñöôïc caùi gì khoâng? Cöu Ma Trí khoâng noùi nöõa, quay ra hoûi thaêm nhöõng ngöôøi qua ñöôøng Tham Hôïp trang ôû ñaâu. Laõo hoûi ñeán baûy taùm ngöôøi maø chaúng ai bieát. Sau coù oâng giaø baûo: -Thaønh Coâ Toâ khoâng coù ñaâu laø Tham Hôïp trang caû. Coù leõ hoaø thöôïng nghe laàm chaêng? Cöu Ma Trí laïi hoûi: -Laõo tröôïng coù bieát ñaïi trang chuùa ngöôøi hoï Moä Dung ôû ñaâu khoâng? OÂng giaø ñaùp: -Trong thaønh Toâ Chaâu naøy chæ coù hoï Coá, hoï Luïc, hoï Tröông, hoï Chu, hoï Vaên... laøm gì coù ñaïi trang chuùa cuøng Moä Dung? Toâi chöa thaáy ai noùi ñeán caû. Cöu Ma Trí chöa bieát tìm caùch naøo ñeå hoûi cho ra ñòa chæ Moä Dung tieân sinh, chôït nghe tieáng moät ngöôøi ñang ñi treân coøn ñöôøng nhoû veà phía taây noùi: toâi nghe noùi hoï Moä Dung nguï ôû ngoaøi thaønh, ñi veà phía taây chöøng 30 daëm, choã ñoù goïi laø Yeán Töû oå. Chuùng ta tôùi ñoù xem sao? Roài laïi coù tieáng ngöôøi khaùc gaït ñi: -Thoâi! Ñaây ñaõ ñeán ñòa ñaàu roài. Ta phaûi caån thaän môùi ñöôïc. Hai ngöôøi noùi raát kheõ, Ñoaøn Döï khoâng nghe thaáy chi caû Cöu Ma Trí vì tuyeät gioûi noäi coâng môùi nghe roõ. Laõo nghó thaàm: phaûi chaêng hai ngöôøi naøy chuû taâm noùi cho ta nghe tieáng? Cöu Ma Trí ñöa maét nhìn veà phía vöøa phaùt ra tieáng noùi thì thaáy moät ngöôøi khí vuï hieân ngang, vaän ñoà tang phuïc coøn moät ngöôøi thaáp luûn thuûn vaø gaày ñeùt, troâng chaúng khaùc chi aùc quyû hung thaàn. Cöu Ma Trí bieát ngay ngöôøi ñoù coù voõ coâng ñaùn g keå. Laõo coøn ñang suy nghó coù neân cuøng boïn naøy baét chuyeän khoâng boãng Ñoaøn Döï leân tieáng goïi to: -Hoaéc tieân sinh! Hoaéc tieân sinh ñi ñaâu ñaáy? Nguyeân ngöôøi thaáp luûn thuûn, hình dung coå quaùi ñoù chính laø Kim Toaùn baøn Thoâi Baùch Keá vaø sö ñieät oâng laø Truy hoàn thuû Quaù Ngaïn Chi. Hai ngöôøi sau khi töø bieät 419 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Traán Nam Vöông phuû nöôùc Ñaïi Lyù ra ñi, quyeát taâm baùo thuø cho Kha Baùch Tueá. Maëc daàu hoï bieát roõ khoù coù theå ñòch laïi nhaø Moä Dung, moái thuø khoâng ñoäi trôøi chung vò taát ñaõ traû ñöôïc nhöng laø nhöõng ngöôøi nghóa duõng, hoï can ñaûm tìm ñeán Coâ Toâ. Coâng vieäc ñaàu tieân cuûa hai ngöôøi laø thaùm thính hoï Moä Dung nguï taïi Yeán Töû oå, ñang ñi treân ñöôøng thì gaëp Cöu Ma Trí cuøng Ñoaøn Döï. Thoâi Baùch Keá chôït nghe tieáng Ñoaøn Döï goïi raát ñoãi ngaïc nhieân nhaûy ngay ñeán tröôùc maët Cöu Ma Trí hoûi: -Tieåu Vöông gia ñoù ö? OÂ kìa ñaïi hoaø thöôïng! Xin buoâng ngay coâng töû xuoáng cho! Hoaø thöôïng coù bieát coâng töû laø ai ñoù khoâng? Thöïc ra Cöu Ma Trí chaúng coi hai ngöôøi vaøo ñaâu nhöng laõo nghó raèng töø luùc chöa ñeán Trung Nguyeân mình ñaõ bieát khoù loøng tìm ra choã ôû cuûa Moä Dung tieân sinh. Nay coù boïn naøy daãn loái cho keå cuõng laø moät dòp may cho mình beøn buoâng Ñoaøn Döï xuoáng, ñeå chaøng ñöùng vöõng roài giaûi caùc huyeät ñaïo ôû hai chaân chaøng, ñoaïn quay laïi baûo hai ngöôøi: -Toâi cuõng ñeán choã Moä Dung tieân sinh ñaây. Phieàn hai vò daãn ñöôøng cho! Thoâi Baùch Keá tuy laø ngöôøi lòch duyeät giang hoà, bieát nhieàu hieåu roäng maø chöa ñoaùn ra lai lòch nhaø sö naøy, beøn hoûi: -Xin hoûi ñaïi sö chuùng toâi xöng hoâ vôùi ñaïi sö theá naøo cho phaûi? sao ñaïi sö laïi laøm khoù deã vôùi tieåu Vöông gia hoï Ñoaøn nhö vaäy? Ñaïi sö leân phuû Moä Dung coù vieäc gì? Cöu Ma Trí ñaùp loäc coäc: -Baát taát phaûi hoûi nhieàu, tôùi nôi seõ bieát! Thoâi Baùch Keá laïi hoûi: -Phaûi chaêng ñaïi sö laø choã baïn thaân vôùi nhaø Moä Dung? Cöu Ma Trí ñaùp: -Phaûi! Moä Dung tieân sinh ôû Tham Hôïp trang, khoâng bieát ñi veà ngaû naøo? Hoaéc tieân sinh coù bieát thì chæ duøm cho! Laõo thaáy Ñoaøn Döï goïi Thoâi Baùch Keá laø Hoaéc tieân sinh cuõng töôûng y laø Hoaéc thaät maëc daàu laõo trí möu hôn ngöôøi nhöng cuõng chöa hieåu lyù do. Thoâi Baùch Keá boùp traùn suy nghó roài hoûi Ñoaøn Döï: -Tieåu vöông gia! Baây giôø Tieåu Vöông gia tính sao ñaây? Caâu hoûi naøy khieán cho Ñoaøn Döï phaûi chöng höûng. Chaøng nghó thaàm: "Cöu Ma Trí voõ coâng gheâ gôùm, treân ñôøi naøy sôï khoâng ai ñòch noåi. Boïn Thoâi, Quaù taát nhieân so vôùi laõo khoâng thaám vaøo ñaâu. Neáu hai ngöôøi naøy laïi coá yù cöùu mình thì chaúng nhöõng khoâng aên thua gì maø cheát uoång hai maïng". Nghó vaäy chaøng duøng lôøi caûnh caùo ñeå boïn hoï bieát ñöôøng cao chaïy xa bay laø hôn chaøng noùi: -Vò ñaïi sö ñaây moät mình maø ñaùnh baïi baù phuï toâi cuøng naêm tay cao thuû nöôùc Ñaïi Lyù, baét toâi ñem ñeán ñaây. Nguyeân ñaïi sö laø baïn coá tri vôùi Moä Dung tieân sinh, nay ñaïi sö ñöa toâi ñeán hoaû thieâu tröôùc moà Moä Dung tieân sinh ñeå teá vong hoàn ngöôøi baïn 420 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung quaù coá. Toâi töôûng hai vò khoâng coù dính líu gì ñeán nhaø Moä Dung thì neân chæ ñöôøng cho ñaïi sö roài veà ñi laø hôn. Thoâi Baùch Keá cuøng Quaù Ngaïn Chi nghe laõo ñaïi sö naøy ñaùnh baïi Baûo Ñònh Ñeá cuøng boïn cao thuû nöôùc Ñaïi Lyù quaû nhieân choät daï, khi nghe laõo laø baïn vôùi boïn Moä Dung thì laïi caøng khieáp sôï. Thoâi Baùch Keá tuy maët muõi xaáu xa, hình dung coå quaùi nhöng coù nghóa khí haøo hieäp nghó thaàm: "mình ñaõ aån thaân taïi phuû Traán Nam Vöông möôøi maáy naêm trôøi chöa töøng baùo ñaùp ôn saâu. Nay tieåu vöông gia gaëp naïn coù lyù ñaâu mình töï thuû baøng quan ñöôïc? Hôn nöõa mình ñaõ tìm vaøo Coâ Toâ thì caùi maïng naøy coi coù cuõng nhö khoâng, baát luaän cheát döôùi löôõi ñao cuûa keû ñòch hay cheát bôùi tay ngöôøi khaùc cuõng theá thoâi". Nghó vaäy Thoâi lieàn thoø tay vaøo boïc laáy ra moät caùi baøn tính baèng hoaøng kim saùng röïc, giô cao leân, laéc cho noù keâu loaûng xoaûng roài baûo Cöu Ma Trí: -Naøy naøy ñaïi hoaø thöôïng! Ñaïi hoaø thöôïng laø baïn thaân vôùi Moä Dung tieân sinh thì tieåu vöông gia ñaây cuõng laø haûo höõu cuûa toâi, ñaïi hoaø thöôïng neân buoâng tha tieåu vöông gia ra! Thoâi Baùch Keá chöa noùi döùt caâu Cöu Ma Trí ñaõ vöôn tay ra giöït ñöôïc caây nhuyeãn tieân cuûa Quaù Ngaïn Chi ñang caàm, roài thuaän tay laõo quaêng nhuyeãn tieân quaán laáy baøn tính ôû trong tay Thoâi Baùch Keá. Hai binh khí chaïm vaøo nhau, rôøi khoûi tay ngöôøi caàm, bay tung ra rôùt xuoáng hoà. Ai naáy ñeàu nhìn thaáy caëp khí giôùi quyù baùu naøy saép chìm xuoáng ñaùy hoà. Khoâng ngôø ñaø kình löïc Cöu Ma Trí xöû kheùo laøm sao, moät ñaàu caây nhuyeãn tieân vaêng laïi, maéc vaøo moät caønh lieãu treân maët hoà. Quaù Ngaïn Chi ngoaïi hieäu laø "truy hoàn thuû" ra tay cöïc kyø mau leï, söû duïng caây nhuyeãn tieân laïi laø moät moân tuyeät kyõ cuûa chaøng vaäy maø chöa ñaùnh xong moät ñoøn ñaõ bò Cöu Ma Trí giaät rôøi khoûi tay. Maáy cöû ñoäng cuûa Cöu Ma Trí: naøo xích laïi gaàn, naøo vöôn tay giaät roi nhuyeãn tieân, naøo vaãy roi cuoán laáy baøn tính, naøo lui veà choã cuõ leï ñeán noãi caû Thoâi Baùch Keá laãn Quaù Ngaïn Chi hai ngöôøi cuõng khoâng troâng roõ nöõa. Cöu Ma Trí chaép hai tay ñeå tröôùc ngöïc, neùt maët vaãn thaûn nhieân nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra noùi: -Phieàn ñaïi giaù hai vò daãn ñöôøng cho! Thoâi, Quaù hai ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng bieát laøm theá naøo. Cöu Ma Trí laïi noùi tieáp: -Neáu hai vò khoâng daãn ñöôøng thì xin chæ neûo cho bieát Yeán Töû oå, Tham Hôïp trang ñi veà ngaû naøo, ñöôøng loái ra sao, ñeå tieåu taêng töï ñi ñeán nôi cuõng ñöôïc. Thoâi, Quaù hai ngöôøi thaáy voõ coâng laõo voâ cuøng lôïi haïi maø veû maët laïi khieâm toân, oân hoaø laø theá muoán trôû maët khoâng ñöôïc maø khoâng trôû maët khoâng xong. Giöõa luùc aáy boãng nghe coù tieáng raït raøo, treân maët hoà nöôùc bieác moät con thuyeàn nhoû ñang reõ nöôùc löôùt tôùi. Treân thuyeàn moät thieáu nöõ aùo xanh caàm ñoâi maùi cheøo khuaáy nöôùc cho 421 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung thuyeàn chaïy, mieäng coâ ñang ca khuùc "Haïm thieàu höông". Gioïng haùt dòu daøng khoâng coù veû laû lôi khieán ngöôøi nghe cuõng caûm thaáy noãi vui möøng. Ñoaøn Döï ôû nöôùc Ñaïi Lyù töøng ñoïc vaên chöông thô phuù cuûa coå nhaân, taùn tuïng phong caûnh nhaân vaät Giang Nam. Nay chaøng ñöôïc nghe khuùc haùt naøy taâm hoàn baát giaùc say söa nhö laïc vaøo coõi moäng. Queân mình ñang ñöùng tröôùc hoaøn caûnh hieåm ngheøo quay ra nhìn thieáu nöõ. Tay naøng nhoû nhaén, nöôùc da traéng mòn aùnh xuoáng hoà nöôùc xanh bieác vaø trong leo leûo. Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi tuy ñöùng tröôùc maët keû ñòch gheâ gôùm cuõn g khoâng khoûi ñöa maét nhìn coâ gaùi maáy laàn. Chæ mình Cöu Ma Trí laø töïa hoà nhö khoâng troâng thaáy hay khoâng nghe thaáy gì maø thoâi. Laõo noùi: -Neáu hai vò khoâng chòu chæ Tham Hôïp trang cho thì tieåu taêng xin caùo töø. Luùc ñoù thieáu nöõ ñaõ cheøo thuyeàn ñeán gaàn bôø. Naøng nghe Cöu Ma Trí noùi vaäy lieàn caát tieáng: -Chaúng hay ñaïi hoaø thöôïng ñeán Tham Hôïp trang coù vieäc gì? Gioïng naøng cöïc kyø thanh tao eâm aùi khieán ai nghe cuõng loït tai. Thieáu nöõ môùi chöøng 15, 16 tuoåi, neùt maët oân nhu, con ngöôøi thanh tuù. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "caùc coâ gaùi ôû Giang Nam coù tieáng laø xinh ñeïp töôûng cuõng ñeán theá naøy maø thoâi". Cöu Ma Trí hoûi: -Tieåu taêng muoán ñeán Tham Hôïp trang. Tieåu nöông töû coù theå troû ñöôøng loái cho tieåu taêng ñöôïc khoâng? Thieáu nöõ mæm cöôøi hoûi laïi: -Caùi teân Tham Hôïp trang ngöôøi ngoaøi khoâng ai bieát ñeán. Ñaïi sö nghe ñaâu maø bieát? Cöu Ma Trí ñaùp: -Tieåu taêng laø baïn phöông xa vôùi Moä Dung tieân sinh. Hoâm nay ñeán teá moä tieân sinh cho veïn lôøi öôùc naêm xöa. Thieáu nöõ traàm ngaâm roài noùi: -Neáu vaäy khoâng may cho ñaïi sö roài! Hoâm kia Moä Dung coâng töû môùi ra ñi. Giaû tyû ñaïi sö ñeán ñaây tröôùc ba hoâm thì ñöôïc gaëp. Cöu Ma Trí noùi: -Tieåu taêng thaät voâ duyeân cuøng coâng töû nghó cuõng ñaùng buoàn. Song tieåu taêng töø nöôùc Thoå Phoàn, ñöôøng xa muoân daëm, laën loäi veà ñeán Trung Nguyeân chæ mong ñöôïc tôùi tröôùc moà Moä Dung tieân sinh laïy moät laïy cho choïn nghóa xöa. Thieáu nöõ noùi: -Neáu ñaïi sö ñaõ laø choã giao höõu cuøng Moä Dung tieân sinh thì xin môøi ñaïi sö haõy vaøo duøng traø ñeå chaùu seõ vaøo baùo trang neân chaêng? Cöu Ma Trí hoûi laïi: 422 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieåu nöông töû laø ngöôøi theá naøo trong phuû coâng töû? Xöng hoâ sao cho phaûi pheùp? Thieáu nöõ mæm cöôøi ñaùp: -Chaùu laø keû nöõ tyø chaàu chöïc coâng töû trong cung ñaøn tieáng saùo teân goïi A Bích. Xin ñaïi sö mieãn khaùch saùo vaø ñöøng keâu baèng ñaïi nöông töû tieåu nöông töû chi heát. Cöù goïi thaúng teân A Bích cho tieän. Ñoaïn naøng tieáp: -Töø ñaây vaøo Yeán töû oå toaøn laø ñöôøng thuyû. Quyù vò coù muoán vaøo thì xuoáng thuyeàn ñeå tieåu nöõ chôû ñi. Cöu Ma Trí caùm ôn roài naém tay Ñoaøn Döï nheï nhaøng nhaûy xuoáng thuyeàn, thuyeàn chæ ñaàm xuoáng moät chuùt chöù khoâng troøng traønh. A Bích nhìn Cöu Ma Trí vaø Ñoaøn Döï mæm cöôøi töïa hoà thaùn phuïc voõ coâng cuûa hai ngöôøi. Quaù Ngaïn Chi kheõ hoûi Thoâi Baùch Keá: -Sö thuùc tính sao baây giôø? Hai ngöôøi coát tìm ñeán nhaø Moä Dung ñeå baùo thuø nhöng chöa tôùi nôi ñaõ xaåy ra maáy vuï ruøng rôïn vaãn coøn nôm nôùp lo aâu. A Bích töôi cöôøi noùi: -Hai vò ñaõ ñeán Toâ Chaâu neáu khoâng coù vieäc gì gaáp xin môøi vaøo teä xaù xôi nöôùc. Caùi thuyeàn naøy tuy nhoû nhöng hai vò xuoáng nöõa cuõng ñöôïc. Naøng vöøa noùi vöøa gheù thuyeàn vaøo beân caây lieãu, giô baøn tay xinh xaén ra vôùi laáy caây baøn tính, tieän tay naøng gaåy baøn tính laùch caùch. Ñoaøn Döï nghe vui tai buoät mieäng noùi: -Coâ gaåy khuùc thaùi tang töû phaûi khoâng? A Bích mæm cöôøi noùi: -Coâng töû tinh thoâng aâm nhaïc gaåy chôi moät khuùc ñi! Ñoaøn Döï thaáy naøng aên noùi töï nhieân, tính tình khaû aùi cöôøi ñaùp: -Toâi khoâng bieát gaåy ñaøn baèng baøn tính. Roài chaøng quay laïi baûo Thoâi Baùch Keá: -Hoaéc tieân sinh! Caùi baøn tính cuûa tieân sinh maø coâ nöông ñaây gaåy nghe cuõng vui tai ñaáy chöù? Thoâi Baùch Keá cöôøi heành heäch ñaùp: -Quaû vaäy! Hay laém! Coâ nöông thöïc laø ngöôøi tao nhaõ. Caùi ñoà vaät phaøm tuïc duøng laøm sinh keá vaøo tay coâ nöông cuõng thaønh ra nhaïc khí ñöôïc. -Trôøi ôi! gheâ quaù! Cuûa tieân sinh ñaáy ö? Baøn tính gì maø ñeïp quaù vaäy? Chaéc tieân sinh giaøu coù laém, caùi baøn tính cuõng ñuùc baèng vaøng ruoät. Toâi xin traû tieân sinh ñaây! Naøng vöøa noùi vöøa caàm baøn tính giô leân. Thoâi Baùch Keá ñöùng treân bôø khoâng vôùi tôùi, leï laøng nhaûy xuoáng thuyeàn, ñöa tay ra vôùi laáy baøn tính roài quay ñaàu laïi tröøng 423 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung maét nhìn Cöu Ma Trí moät caùi. Cöu Ma Trí thuyû chung vaãn giöõ boä maët töôi cöôøi vui veû, tuyeät khoâng loä veû gì töùc giaän caû. A Bích laïi ñöa tay traùi ra löôïm caây nhuyeãn tieân, naêm ngoùn tay naøng cuõng baät cuõng goõ vaøo caây roi thaønh nhöõng aâm thanh trong treûo vang doäi nhö kieåu gaåy ñaøn tyø baø. Thì ra caû ñeán nhöõng binh khí cuûa caùc baäc anh huøng haøo kieät vaøo tay naøng cuõng thaønh nhaïc khí caû. Ñoaøn Döï laïi reo leân: -Tuyeät dieäu! Thaät laø tuyeät dieäu! Coâ nöông gaûy khuùc nöõa ñi! A Bích troâng leân Quaù Ngaïn Chi hoûi: -Caây nhuyeãn tieân cuûa tieân sinh phaûi khoâng? toâi ñem ra nghòch thöïc voâ leã quaù. Tieân sinh xuoáng thuyeàn ñi roài toâi haùi cho tieân sinh maáy traùi hoàng laêng. Quaù Ngaïn Chi noùng loøng baùo cöøu cho sö phuï chaøng caêm thuø caû beø luõ nhaø Moä Dung thaáu xöông nhöng thaáy coâ beù naøy xinh töôi, chaát phaùc khoâng coù veû gì laø nham hieåm ñoäc aùc neân chaøng tuy giaän ñaày ruoät maø khoâng daùm phaùt caùu. Chaøng nghó thaàm: "thò daãn ta veà nhaø laø coù chuyeän khoâng hay ñaây. Thoâi ñöôïc, neáp teû gì khoâng caàn, ta haõy vaøo gieát maáy ñöùa cho haû giaän ñaõ". Nghó vaäy chaøng gaät ñaàu böôùc xuoáng thuyeàn. A Bích trònh troïng quaán caây nhuyeãn tieân laïi ñöa cho Quaù Ngaïn Chi. Ñoaïn thaû maùi cheøo xuoáng nöôùc, quay thuyeàn bôi veà höôùng taây. Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi ñöa maét nhìn nhau maáy laàn. Hai ngöôøi cuøng nghó buïng: "nay mình vaøo hang coïp, chöa bieát soáng cheát ra sao. Boïn Moä Dung thuû ñoaïn aùc ñoäc voâ cuøng. Coâ beù naøy xem ra tuy khoâng phaûi laø haïng ñoùng kòch giaû hieäu nhöng bieát ñaâu chaúng laø keá kieâu binh cuûa chuùng ñeå mình phoùng taâm khoâng ñeà phoøng cho chuùng deã beà haï thuû?". Thuyeàn ñi voøng veøo vaøi khuùc quanh thì ñeán caùi hoà lôùn roäng baùt ngaùt, moâng meânh nhöõng nöôùc cuøng trôøi. Quaù Ngaïn Chi choät daï nghó thaàm: "caùi hoà naøy coù leõ laø Thaùi Hoà ñaây. Mình cuøng Thoâi sö thuùc ñeàu khoâng quen bôi loäi, thuyeàn chæ laät ñi moät caùi thôøi mình ñaønh laøm moài cho caù, coøn ñaâu nöõa maø baùo cöøu cho sö phuï?". Thoâi Baùch Keá cuõng töôûng ñeán choã ñoù töï nhuû: "giaû tyû mình caàm maùi cheøo trong tay thì aû naøy coù muoán laät thuyeàn cuõng khoâng phaûi deã", lieàn noùi: -Coâ nöông! coâ ñeå toâi bôi thuyeàn ñôõ moät luùc. Coâ cöù chæ ñöôøng cho toâi laø ñöôïc. A Bích cöôøi noùi: -Trôøi ôi! chaùu ñaâu daùm theá? Coâng töû maø bieát ra seõ traùch phaït chaùu veà toäi khinh maïn taân khaùch. Thoâi Baùch Keá thaáy naøng khoâng chòu laïi caøng ra daï ngôø vöïc beøn xoay chieàu: -Thaät ra khoâng daùm giaáu gì coâ nöông. Xin coâ nöông cho chuùng toâi nghe theâm vaøi khuùc ñaøn nhuyeãn tieân tuyeät kyõ nöõa. A Bích cöôøi noùi: 424 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieân sinh daïy quaù lôøi. Thoâi Baùch Keá laáy caây nhuyeãn tieân trong tay Quaù Ngaïn Chi ñöa cho A Bích mieäng baûo naøng gaåy ñaøn, tay ñöa ra ñoùn laáy maùi cheøo. A Bích noùi: -Tieân sinh cho toâi möôïn caû caùi baøn tính nöõa. Thoâi Baùch Keá ngaám ngaàm nghó buïng: "aû thu caû khí giôùi cuûa boïn mình, hay laø coù aâm möu gì ñaây?". Nghó vaäy thì nghó chöù khoâng coù caùch naøo töø choái ñaønh caàm baøn tính ñöa cho naøng. A Bích ñaët baøn tính xuoáng taám vaùn goã ñaàu thuyeàn ngay tröôùc maët. Tay traùi naøng giöõ laáy chuoâi nhuyeãn tieân, chaân phaûi daäm leân moät ñaàu cho caây roi döïng thaúng leân, naêm ngoùn tay phaûi vöøa baät vöøa veâ ñi vuoát laïi, caây nhuyeãn tieân phaùt ra tieáng leng keng, tuy khoâng trong treûo vang doäi baèng tieáng ñaøn tyø baø nhöng nghe cuõng thaønh nhaïc ñieäu gioøn daõ, du döông. Naêm ngoùn tay A Bích vöøa laàn gaåy nhuyeãn tieân vöøa gaåy xen laãn tieáng baøn tính keâu laùch caùch töïa hoà tieáng saét tieáng vaøng chen nhau nghe caøng theâm thuù vò. Giöõa luùc ñoù ñoâi chim eùn löôïn qua ñaàu thuyeàn, bay veà höôùng taây. Ñoaøn Döï nghó buïng: choã Moä Dung ôû goïi laø Yeán Töû oå chaéc coù nhieàu chim eùn. Boãng nghe A Bích caát tieáng haùt. Ñoaøn Döï nghe gioïng haùt du döông maø loøng nhöõng baâng khuaâng nhö say nhö tænh. Chaøng laåm baåm moät mình: "neáu mình suoát ñôøi ôû taän nôi ñeøo heo huùt gioù thì laøm sao nghe ñöôïc nhöõng khuùc tieân nhaïc naøy? Coâng töû Moä Dung coù nhöõng aû nöõ tyø taøi tình theá naøy taát khoâng phaûi haïng taàm thöôøng". A Bích ca haùt moät hoài roài ñöa traû baøn tính cuøng nhuyeãn tieân cho Thoâi, Quaù vaø cöôøi noùi: -Ñaøn haùt keùm quaù, chæ toå laøm troø cöôøi cho quyù khaùch. Xin Hoaéc tieân sinh quay muõi thuyeàn veà meù taû, saép ñeán nhaø roài. Thoâi Baùch Keá laùi muõi thuyeàn theo tay naøng troû, ñi vaøo laïch nöôùc ñaày sen moïc. Neáu khoâng coù A Bích troû neûo thì khoâng ai ngôø giöõa choã laù sen chi chít laïi laø loái thuyeàn ñi. Thoâi Baùch Keá cheøo moät luùc nöõa A Bích laïi troû tay baûo: -Ñi vaøo neûo trong kia! Quaõng naøy treân maët nöôùc toaøn moät gioáng hoàng laêng. Nöôùc bieác laù xanh, phong caûnh tuyeät ñeïp. A Bích ñöa tay ra haùi ít traùi hoàng laêng ñöa cho moïi ngöôøi. Ñoaøn Döï tuy hai tay ñaõ cöû ñoäng ñöôïc nhöng töø sau khi bò ñieåm huyeät khoâng coøn maûy may khí löïc naøo nöõa, voû traùi hoàng laêng hôi raén moät chuùt maø chaøng khoâng sao boùc ñöôïc. A Bích cöôøi noùi: -Coâng töû khoâng phaûi laø ngöôøi Giang Nam, khoâng bieát boùc voû hoàng laêng, ñeå chaùu boùc cho. 425 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Naøng boùc luoân maáy traùi ñaët vaøo tay Ñoaøn Döï. Nhaân cuøng thòt traùi naøy traéng boùng vaø tinh khieát. Ñoaøn Döï caàm boû vaøo mieäng aên, vöøa ngoït vöøa thôm, chaøng cöôøi baûo A Bích: -Muøi vò cuûa traùi thuyù hoàng laêng naøy cuõng ngon ngoït nhö khuùc haùt cuûa coâ nöông. A Bích hai maù öûng hoàng cöôøi noùi: -Ña taï coâng töû. Ñem ñieäu haùt ví vôùi traùi hoàng laêng, nay chaùu môùi nghe thaáy coâng töû noùi laø moät. Chöa ñi heát laïch hoàng laêng, A Bích laïi troû tay cho thuyeàn ñi ra ngaû coù lau saäy raäm raïp. Ñeán khu naøy caû Cöu Ma Trí cuõng phaûi löu taâm nhôù laáy neûo ñi, ñeå ñeà phoøng luùc veà bieát loái maø ra. Vì chæ troâng thaáy toaøn moät maàu laù lau, laù laêng, laù giao, laù sen raát khoù phaân bieät ñöôøng ñi. Hôn nöõa chæ moät côn gioù laø caùc thöù hoa treân maët nöôùc naøy bay qua, löôùt laïi, maát heát daáu veát, duø coù nhaän xeùt kyõ caøng nhöng thoaùng caùi cuï dieän laïi bieán ñoåi khaùc ñi. Cöu Ma Trí, Thoâi Baùch Keá, Quaù Ngaïn Chi ba ngöôøi ñeàu ñeå yù nhìn nhaän phöông phaùp tìm neûo ñi cuûa A Bích, xem naøng laáy gì laøm muïc tieâu nhöng chæ thaáy naøng cöù ñieàm nhieân haùi traùi hoàng laêng maø chaúng caàn ñeå yù gì ñeán ñöôøng ñi. Thuyeàn ñeán choã quanh, choã reõ laø naøng thuaän mieäng chæ baûo, töïa hoà nhöõng loái doïc ngang treân maët hoà naøng ñaõ thuoäc loøng, khoâng caàn ñeå yù nhìn nhaän nöõa. Thuyeàn ñi ngang reõ doïc khoâng bieát bao nhieâu choã vaøo khoaûng giôø muøi thì xa xa giöõa raëng lieãu xanh om loä ra moät maùi nhaø. A Bích noùi: -Ñeán nôi roài, hoâm nay chaùu laøm nhoïc söùc Hoaéc tieân sinh bôi thuyeàn ñeán quaù nöûa ngaøy. Naøng thaáy Ñoaøn Döï goïi Thoâi Baùch Keá laø Hoaéc tieân sinh cuõng töôûng oâng ta hoï Hoaéc. Thoâi Baùch Keá mieäng cöôøi meùo moù ñaùp: -Cöù ñöôïc aên hoàng laêng, laïi ñöôïc nghe thanh ca, duø coù phaûi bôi thuyeàn haøng naêm cuõng khoâng bieát moûi. A Bích voã tay cöôøi noùi: -Tieân sinh muoán aên hoàng laêng cuøng nghe haùt thì khoù gì? Cöù ôû cuøng tuïi treân hoà naøy khoâng ra nöõa laø ñöôïc. Thoâi Baùch Keá nghe A Bích noùi: "cöù ôû treân hoà naøy, khoâng ra nöõa" baát giaùc thaát kinh, ñöa maét nhìn hoài laâu thì chæ thaáy luùc naøo naøng cuõng töôi cöôøi deã daõi, tuyeät khoâng loä veû con ngöôøi taâm cô xaûo traù. Tuy nhieân Thoâi vaãn khoâng vöõng daï chuùt naøo. A Bích ñoùn laáy maùi cheøo, gaït thuyeàn vaøo döôùi boùng lieãu, ñeán choã coù caønh caây tuøng ruû xuoáng maët nöôùc. Naøng vöøa buoäc thuyeàn vaøo caønh caây xong, chôït nghe tieáng moät con chim nhoû hoùt líu lo, gioïng hoùt raát trong treûo vaø vang doäi. A Bích cuõng baét chöôùc gioïng chim gaùy leân vaøi tieáng roài quay laïi baûo moïi ngöôøi: 426 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin môøi quyù vò leân bôø. Moïi ngöôøi leân bôø troâng vaøo thaáy löa thöa coù boán naêm caên nhaø nhoû, döïng treân moät caùi ñaûo nhoû hay caùi baùn ñaûo thì ñuùng hôn. Caùc phoøng oác tuy beù nhoû nhöng raát saùng suûa, xinh xaén. Cöu Ma Trí hoûi: -Phaûi chaêng ñaây laø Tham Hôïp trang trong Yeán Töû oå? A Bích laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi! choã naøy coâng töû döïng leân cho chaùu ôû, chaät heïp, queâ muøa khoâng ñaùng ñeå tieáp khaùch. Ñaïi sö baûo vaøo teá moà Moä Dung tieân sinh, toâi ñaâu daùm taùc chuû, chaúng qua thænh quyù vò vaøo ñaây ngoài chôø, ñeå chaùu noùi cho A Chaâu tyû nöông hay. Cöu Ma Trí coù veû khoâng baèng loøng, neùt maët laàm lyø. Cöu Ma Trí laø moät vò hoä quoác phaùp vöông nöôùc Thoå Phoàn, ñòa vò cao sang laø theá. Phi chæ quoác vöông nöôùc Thoå Phoàn ñem loøng kính troïng, maø sang ñeán trieàu ñình nöôùc Ñaïi Toáng hay caùc nöôùc Ñaïi Lyù, Lieâu Quoác caùc vò vua chuùa cuõng tieáp ñaõi laõo vaøo haøng thöôïng khaùch. Huoáng chi laõo laø baïn coá tri vôùi Moä Dung tieân sinh, vì tình nghóa maø thaân haønh ñeán teá moä. Coâng töû Moä Dung vaéng nhaø khoâng bieát ñaõ ñaønh coøn nhöõng ngöôøi ôû nhaø cuõng khoâng môøi laõo vaøo ñaïi saûnh, tieáp ñaõi long troïng, laïi ñeå cho con thò tyø ñöa vaøo nhaø rieâng, thöïc laø ñaùng giaän. Nhöng laõo thaáy A Bích luoân mieäng töôi cöôøi, tuyeät khoâng toû veû khinh maïn thì nghó raèng: "Noù laø con aên con ôû, coù hieåu gì ñaâu maø mình ñem ñaët noù vaøo ñòa vò ngöôøi coù kieán thöùc?". Nghó vaäy laõo trôû laïi neùt maët oân hoaø vui töôi. Thoâi Baùch Keá hoûi: -A Chaâu tyû nöông laø ai? A Bích cöôøi ñaùp baèng moät gioïng ngaây thô: -A Chaâu tyû nöông laø A Chaâu tyû nöông! vì chò A Chaâu lôùn hôn chaùu moät thaùng neân chaùu keâu baèng A Chaâu tyû nöông chöù bieát sao ñöôïc? Ai baûo chò lôùn hôn chaùu moät thaùng laøm gì? Nhö tieân sinh thì caàn gì phaûi goïi A Chaâu laø tyû nöông? nhöng neáu cöù goïi A Chaâu tyû nöông thì chò ta cuõng khoaùi laém. Naøng noùi lieán laùu moät hoài, gioïng noùi trong treûo nhö ngöôøi taáu nhaïc roài daãn boán ngöôøi vaøo trong nhaø. Ñoaøn Döï nhìn leân thaáy treân cöûa caên nhaø nhoû coù taám bieån vieát hai chöõ "caàm vaân", neùt chöõ raát toát. A Bích môøi moïi ngöôøi ngoài chôi. Moät laùt coù gaõ con trai böng traø vaø baùnh ñieåm taâm ra. Ñoaøn Döï vöøa caàm cheùn traø thì moät muøi thôm ngaùt ñöa leân muõi. Chaøng thaáy nöôùc traø maøu xanh laït, caùnh traø maàu xanh bieác, nhoû nhö haït chaâu, treân maët laù coù loâng nhoû li ti. Thöù traø naøy chaøng chöa thaáy bao giôø. Chaøng vöøa nhaáp thöû moät hôùp, mieäng ñöôïm muøi thôm, löôõi dôm dôùp vò ngoït. Cöu Ma Trí vaø Thoâi Baùch Keá thaáy laù traø kyø dò khoâng daùm uoáng. (Nguyeân thöù traø naøy laø ñaëc saûn ôû mieàn phuï caän Thaùi Hoà, ñôøi sau goïi laø traø Bích La Xuaân. Baáy giôø 427 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung veà ñôøi Baéc Toáng, chöa coù caùi teân thanh nhaõ naøy.) Cöu Ma Trí ôû khu Taây Vöïc vaø cö truù taïi mieàn röøng nuùi nöôùc Thoå Phoàn, chæ quen uoáng traø saéc ñen, vò chaùt, giôø thaáy thöù traø saéc xanh bieác, coù loâng ngôø laø coù chaát ñoäc. Boán thöù ñieåm taâm laø möùt mai coâi, baùnh deûo phuïc linh, baùnh nöôùng Phi Thuyû vaø boät ngoù sen. Thöù naøo cuõng cheá raát coâng phu, töïa hoà nhö laøm ñeå baøy cho ñeïp chöù khoâng phaûi ñeå aên. Ñoaøn Döï khen nöùc nôû roài hoûi: -Nhöõng moùn ñieåm taâm coi ñeïp theá naøy maø boû vaøo mieäng aên ñi thì uoång quaù phaûi khoâng coâ nöông? A Bích noùi: -Môøi coâng töû duøng ñi! Trong nhaø haõy coøn. Ñoaøn Döï aên ñeán ñaâu laïi traàm troà khen ngôïi ñeán ñoù. Cöu Ma Trí vaø Thoâi Baùch Keá cuøng Quaù Ngaïn Chi khoâng daùm aên. Ñoaøn Döï thaáy vaäy trong loøng sinh nghi töï hoûi: "Cöu Ma Trí töï xöng laø baïn thaân vôùi Moä Dung tieân sinh vaäy maø sao choã naøo laõo cuõng gia taâm ñeà phoøng? Nhaø Moä Dung ñoái ñaõi vôùi laõo töïa hoà khoâng coù veû trònh troïng laø nghóa gì? Cöu Ma Trí thaät laø ngöôøi raát nhaãn naïi, laõo ñôïi ñeán nöûa ngaøy chôø sau khi Ñoaøn Döï ñaõ uoáng traø vaø aên ñieåm taâm ñuû thöù môùi caát tieáng giuïc A Bích: -Baây giôø xin coâ nöông ñi môøi A Chaâu coâ nöông ñeán cho! A Bích cöôøi ñaùp: -Traïi chò A Chaâu ôû caùch ñaây xa tôùi boán chín ñöôøng thuyû, böõa nay ñi khoâng kòp maát roài. Môøi boán vò haõy ôû laïi ñaây moät ñeâm, saùng sôùm mai chaùu seõ ñöa quyù vò sang "thính höông tieåu truùc". Thoâi Baùch Keá hoûi: -Boán chín ñöôøng thuyû laø nghóa laøm sao? A Bích ñaùp: -Moät chín laø 9 daëm, hai chín laø 18 daëm, boán chín laø 36 daëm. Nguyeân moät giaûi Giang Nam tính loä trình töøng 9 daëm moät. Cöu Ma Trí laïi noùi: -Giaù bieát theá naøy thì coâ nöông ñöa chuùng toâi ñeán thaúng Thính höông tieåu truùc coù phaûi hay hôn khoâng? A Bích cöôøi ñaùp: -Chaùu ôû ñaây moät mình khoâng coù ai troø chuyeän, buoàn cheát ñi ñöôïc. Chaúng maáy khi coù quyù khaùch ñeán chôi, theá naøo cuõng löu quyù vò ôû laïi ñaây moät hoâm. Töø hoài naøo tôùi giôø Quaù Ngaïn Chi chæ ngoài laàm lyø khoâng noùi caâu gì, ñoät nhieân ñöùng phaét daäy, quaùt hoûi: -Thaân nhaân nhaø Moä Dung truù nguï nôi ñaâu? Quaù Ngaïn Chi naøy ñeán Tham Hôïp trang khoâng phaûi ñeå aên côm, uoáng nöôùc cuõng khoâng phaûi ñeå gaãu chuyeän giaûi buoàn 428 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung cho ai ñaâu nheù. Ta ñeán ñeå gieát ngöôøi baùo thuø, ñeå ñoå maùu cuøng gaây aùn maïng. Quaù moã ñaõ vaøo trong naøy, coâ nöông ñi baûo chuùng hay, ta ñaây laø ñeä töû Kha Baùch Tueá phaùi Tung Sôn ñeán ñoøi moùn nôï maùu cuûa sö phuï ta. Noùi xong caàm caây nhuyeãn tieân ñaäp maïnh laøm cho chieác kyû traø goã ñaøn höông cuøng caùi gheá baèng thöù truùc Töông Phi gaãy ra töøng maûnh. A Bích khoâng sôï haõi maø cuõng khoâng töùc giaän naøng noùi: -Caùc vò anh huøng haøo kieät ñeán chôi vôùi Moä Dung coâng töû moãi thaùng maáy laàn, cuõng ñaõ nhieàu vò huøng huøng hoå hoå nhö Quaù ñaïi gia ñaây... Naøng chöa döùt lôøi, chôït thaáy moät laõo giaø nhoû beù thaáp luûn thuûn, ñaàu toùc baïc phô choáng gaäy töø haäu ñöôøng ñi ra hoûi: -A Bích! Ai laøm gì maø aàm leân theá? Thoâi Baùch Keá ñang ngoài gheá cuõng nhaûy voït ra, ñöùng beân Quaù Ngaïn Chi quaùt hoûi: -Sö huynh ta laø Kha Baùch Tueá bò ai saùt haïi? Noùi mau! Ñoaøn Döï thaáy laõo giaø löng coøng, maët muõi daên deo chöøng taùm chín chuïc tuoåi noùi aáp uùng trong coå hoïng: -Kha Baùch Tueá, Kha Baùch Tueá ö? ñaõ thoï ñeán Baùch Tueá thì cheát laø ñaùng ñôøi roài coøn gì? Töø luùc Quaù Ngaïn Chi ñeán Toâ Chaâu, töôûn g ñeán thaúng nhaø Moä Dung cheùm gieát ñeå baùo thuø cho aân sö naøo ngôø gaëp phaûi Cöu Ma Trí ñoaït khí giôùi, maát heát nhueä khí, ñang böïc mình thì laïi gaëp A Bích, moät coâ gaùi raát hieàn hoaø khaû aùi, bao nhieâu thuø oaùn khoâng phaùt tieát vaøo ñaâu ñöôïc neân giôø vöøa nghe laõo giaø aên noùi ôõm ôø, voâ leã lieàn vung roi nhaèm haäu taâm laõo quaát xuoáng. Chaøng sôï Cöu Ma Trí ra tay can thieäp neân thaáy Cöu ngoài ñaàu ñaèng taây lieàn giô roi veà phía ñoâng quaát tôùi. Naøo ngôø Cöu Ma Trí vöôn tay ra, baøn tay laõo töïa hoà coù ñaù nam chaâm, laõo ngoài xa maø chuïp ñöôïc nhuyeãn tieân noùi: -Quaù ñaïi hieäp! Chuùng ta laø khaùch phöông xa ñeán, laáy lôøi leõ daøn xeáp vôùi nhau laø hôn, haø taát phaûi duøng ñeán voõ löïc? Ñoaïn laõo cuoän caây nhuyeãn tieân laïi, trao traû cho Quaù Ngaïn Chi. Quaù Ngaïn Chi theïn maët ñoû böøng, ñoùn laáy roi thì töùc mình maø khoâng ñoùn laáy cuõng khoâng tieän. Sau cuøng nghó buïng: "mình ñeán ñaây coát ñeå baùo thuø laø vieäc lôùn, haõy taïm nhaãn nhuïc trong nhaát thôøi roài seõ lieäu sau". Nghó vaäy chaøng ñöa tay ra ñoùn laáy caây roi. Cöu Ma Trí hoûi laõo giaø: -Toân tính ñaïi danh thí chuû laø gì? Laø ngöôøi thaân thích hay baïn höõu vôùi Moä Dung tieân sinh? Laõo giaø toeùt mieäng ra cöôøi ñaùp: 429 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Giaø naøy laø laõo boäc cuûa coâng töû Moä Dung, laøm gì coù toân taùnh ñaïi danh? Giaø nghe noùi ñaïi sö laø baïn thaân vôùi coá chuû nhaän, vaäy ngöôøi coù ñieàu chi daïy baûo? Cöu Ma Trí noùi: -Baàn taêng caàn gaëp Moä Dung coâng töû ñeå trình baøy. Laõo giaø ñaùp: -Theá thì khoâng may roài! Coâng töû toâi môùi ra ñi hoâm kia, khoâng chöøng moät hai ngaøy nöõa môùi veà. Cöu Ma Trí laïi hoûi: -Coâng töû ñi chôi ñaâu? Laõo giaø nghieâng ñaàu, ngheïo coå, ñöa ngoùn tay leân goõ traùn roài noùi: -Toâi tuoåi giaø laãn loän, khoâng nhôù ñöôïc raønh maïch, döôøng nhö coâng töû sang Taây Haï hay Lieâu Quoác gì ñoù, maø khoâng chöøng coøn qua Thoå Phoàn, Ñaïi Lyù cuõng neân. Cöu Ma Trí höù moät tieáng, toû veû khoâng baèng loøng vì laõo giaø aám ôù, chæ tröø coù Ñaïi Toáng laø khoâng coøn boán nöôùc thuoäc haït laõo noùi heát. Cöu laïi bieát roõ laõo giaø naøy giaû boä ngôù ngaån lieàn noùi tieáp: -Ñaõ vaäy thì baàn taêng khoâng theå chôø coâng töû ñöôïc, nhôø quaûn gia ñöa baàn taêng ñeán teá moà Moä Dung tieân sinh cho taän tình coá nhaân. Laõo giaø khua tay roái leân noùi: -Vieäc naøy toâi khoâng theå taùc chuû ñöôïc ñaâu, toâi cuõng khoâng phaûi laø quaûn gia, quaûn gieác chi caû. Cöu Ma Trí laïi hoûi: -Vaäy ai laø quaûn gia toân phuû? Xin môøi ra ñaây noùi chuyeän? Laõo giaø gaät ñaàu luoân maáy caùi noùi: -Ñöôïc theá thì ñöôïc laém! Toâi xin môøi quaûn gia ñeán. Laõo trôû goùt ngöôøi run laåy baåy ñi ra, vöøa ñi vöøa caøu nhaøu: "Cha naøy ñaùo ñeå thaät! Treân ñôøi chaúng coù vieäc aùc naøo laø laõo töø, laïi giaû boä thaày tu. Mình ñaõ ngaàn naøy tuoåi ñaàu coøn laï gì troø heà maø laõo toan bòp caû mình nöõa môùi ñaùng gheùt". Ñoaøn Döï nghe laõo noùi baät leân tieáng cöôøi khanh khaùch. A Bích voäi quay sang noùi vôùi Cöu Ma Trí: -Xin ñaïi sö phuï ñöøng giaän, Hoaøng laõo baù coù tính laån thaån laïi phaûi caùi taät laø töï cho mình thoâng minh hieåu ñôøi, ai cuõng cheâ bai. Thoâi Baùch Keá keùo aùo Quaù Ngaïn Chi ra moät choã kheõ baûo: -Caùi thaèng troïc töï xöng laø baïn vôùi Moä Dung tieân sinh kia, sao nhaø naøy khoâng thaáy ai tieáp ñaõi y moät caùch troïng voïng? Hieàn ñieät ñöøng coù xung khaéc vôùi laõo, phaûi ñeå yù xem sao roài seõ lieäu. 430 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Quaù Ngaïn Chi vaâng lôøi veà laïi choã ngoài. Nhöng caùi gheá daønh cho chaøng ñaõ bò ñaäp gaãy naùt roài, thaønh ra phaûi ñöùng. A Bích voäi beâ caùi gheá naøng ñang ngoài laïi, töôi cöôøi noùi: -Môøi Quaù ñaïi gia ngoài ñaây. Quaù Ngaïn Chi gaät ñaàu, chaøng töï nhuû: "giaû tyû mình vaøo ñaây, coù gieát heát caû nhaø Moä Dung, cuõng neân tha cho con nhoû naøy". Töø luùc laõo boäc hoï Hoaøng ra nhaø khaùch, Ñoaøn Döï caûm thaáy trong loøng thaéc maéc, hình nhö coù ñieàu chi leäch laïc, khoâng aên nhaäp vôùi nhau trong hoaøn caûnh choã naøy maø chaøng nghó maõi khoâng ra. Chaøng heát nhìn caùi phoøng khaùch nhoû beù cuøng ñoà caàn thieát trong nhaø, laïi nhìn maáy böùc hoaï treo treân vaùch, caùc khoùm hoa ngoaøi saân roài chaøng laïi nhìn A Bích, Cöu Ma Trí, Thoâi Baùch Keá, Quaù Ngaïn Chi maø khoâng sao tìm ra caùi traïng thaùi moãi luùc chaøng caøng caûm thaáy kyø dò hôn. Ñoaøn Döï coøn ñang nghó ngôïi phaân vaân, boãng nghe thaáy tieáng chaân ngöôøi roài töø trong nhaø ñi ra moät oâng giaø traïc ngoaïi nguõ tuaàn, ngöôøi oám o, nöôùc da vaøng voït, döôùi caèm coù moät tuùm raâu ngaén nhö raâu deâ nhöng veû maët tinh lanh maãn caùn, caùch phuïc söùc roõ ra moät teân quaûn gia trong phuû Moä Dung. Gaõ gaày nhom quay maët veà phía Cöu Ma Trí cuøng moïi ngöôøi thi leã noùi: -Tieåu nhaân laø Toân Tam xin baùi kieán lieät vò. Thöa ñaïi sö phuï! Nay ngöôøi coù thònh yù ñeán teá moà Moä Dung laõo gia chuùng toâi caûm kích voâ cuøng. Song coâng töû chuùng toâi vaéng nhaø, khoâng ai ñaùp leã sao cho phaûi ñaïo kính khaùch. Vaäy chôø coâng töû veà, tieåu nhaân seõ ñem thònh yù cuûa ñaïi sö phuï trình laïi coâng töû laø ñuû... Gaõ vöøa noùi ñeán ñaây thì muõi Ñoaøn Döï boãng thoaùng ngöûi thaáy moät muøi höông thoang thoaûng, chaøng chôït nghó ra ñieàu gì töï hoûi: "chaúng leõ laïi theá ö?". Nguyeân luùc naõy ngöôøi laõo boäc hoï Hoaøng ñeán, Ñoaøn Döï cuõng ñaõ ngöûi thaáy moät muøi höông u nhaõ. Muøi höông naøy cuõng phaûng phaát nhö muøi höông trong ngöôøi Moäc Uyeån Thanh tieát ra. Tuy coù choã khaùc nhau thaät song laïi vaãn laø muøi höông cuûa thieáu nöõ. Thoaït tieân thì chaøng cho laø muøi höông ôû mình A Bích tieát ra neân khoâng ñeå yù. Theá roài sau khi laõo boäc ra khoûi nhaø khaùch, muøi höông ñoù töï nhieân ñi ñaâu maát. Ñoaøn Döï sôû dó thaéc maéc maõi laø ôû ñieåm naøy: coù lyù ñaâu moät oâng giaø taùm chín chuïc tuoåi ñaàu laïi coøn tieát ra moät muøi höông cuûa coâ gaùi möôøi taùm ñoâi möôi. Baây giôø gaõ gaày nhom töï xöng laø Toân Tam naøy vöøa vaøo, chaøng laïi ngöûi thaáy muøi höông ban naõy. Trong buïng suy nghó lung laém, bao nhieâu caâu hoûi xoay loän trong oùc: phaûi chaêng phía sau nhaø khaùch coù thöù kyø hoa, dò thaûo gì neân moãi khi ngöôøi ôû nhaø trong ñi ra laïi quyeän laáy muøi höông naøy ñi theo, khieán ngöôøi ngöûi phaûi meâ maån taâm thaàn? Neáu khoâng ñuùng theá thì caû laõo boäc giaø nua kia laãn quaûn gia gaày nhom naøy ñeàu do moät thieáu nöõ ñoùng vai. Muøi höông tuy laøm cho Ñoaøn Döï sinh nghi nhöng noù raát ñaïm baïc, noù raát vi teá, phaûi laø caùi muõi ñaëc bieät cuûa Ñoaøn Döï môùi ngöûi thaáy coøn Cöu Ma Trí, Thoâi 431 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi thì khoâng hay bieát gì heát. Sôû dó Ñoaøn Döï coù ñöôïc caùi muõi thaàn tình nhö theá laø vì chaøng ñaõ bò giam caàm trong thaïch thaát vôùi Moäc Uyeån Thanh. Traûi qua moät thôøi gian cöïc kyø nguy hieåm muõi chaøng quen thuoäc vôùi muøi höông cuûa naøng. Coù theå noùi laø chaøng ñaõ khaéc xöông ghi daï caùi muøi höông thieáu nöõ tieát ra. Ñoái vôùi caùi muõi cuûa chaøng, muøi höông naøy maïnh hôn caû caùi thôm cuûa goã ñaøn höông hay cuûa baùch hoa. Ñoaøn Döï tuy nghi Toân Tam laø thieáu nöõ hoaù trang, song chaøng ngoù lui, ngoù tôùi maø khoâng sao khaùm phaù ra ñöôïc. Gaõ Toân Tam cuõng raát thaàn tình, töø töôùng maïo cho ñeán cöû chæ, noùi naêng hoaøn toaøn ra veû ñaøn oâng, khoâng coù keõ hôû maûy may naøo ñeå loä chaân töôùng. Sau chaøng chôït nghó ra: Gaùi giaû trai muoán gioûi ñeán ñaâu thì gioûi cuõng khoâng theå naøo giaû ra ñöôïc caùi bìu coå hoïng. Theá roài chaøng cöù nheø choã coå hoïng Toân Tam ñeå khaùm phaù... Nhöng gaõ ñaõ khoân ngoan ñeå chuøm raâu deâ ruû xuoáng che khuaát caùi bìu ñi, khoâng sao maø nhìn thaáy ñöôïc. Chaøng lieàn ñöùng daäy, giaû vôø xem nhöõng chöõ treo treân vaùch, roài laïi gaàn beân Toân Tam, gheù maét troâng vaøo choã bìu coå, quaû coå phaúng lyø khoâng coù taät noåi leân, roài thì chaøng laïi nhìn xuoáng thaáy boä ngöïc goà leân. Tuy chöa chaéc ñaõ laø ngöïc ñaøn baø nhöng ñaõ troâng neùt maët gaày ñeùt cuûa gaõ ñaøn oâng thì quyeát nhieân ngöïc khoâng theå ñaày theá ñöôïc. Ñoaøn Döï khaùm phaù ra ñieàu bí maät naøy, chaúng laáy laøm thuù vò, laåm baåm: vai troø vaãn coøn daøi, chöa heát. Thöû xem coâ aû dieãn xuaát ra sao? Boãng thaáy Cöu Ma Trí thôû daøi noùi vôùi Toân Tam: -Baàn taêng gaëp quyù chuû nhaân hoài ôû beân Thieân Truùc coù baøn ñeán voõ ngheä roài cuøng nhau yù hôïp taâm ñaàu, keát baïn taâm giao. Ai ngôø trôøi chaúng cho thoï, ñeå mình keû phaøm phu tuïc töû naøy soáng troäm ôû ñôøi, coøn quyù chuû nhaân voäi veà theá giôùi cöïc laïc. Baàn taêng laën loäi töø nöôùc Thoå Phoàn xuoáng ñeán Trung Nguyeân chaúng qua vì tình baïn höõu thaâm troïng, coát sao ñöôïc laïy tröôùc moä moät laïy coøn coù ngöôøi ñaùp leã hay khoâng phoûng coù chi laø quan heä? Phieàn quaûn gia daãn baàn taêng ñeán nôi laø ñöôïc. Toân Tam chau maøy ra chieàu suy nghó, gaõ ngaäp ngöøng: -Vieäc naøy... vieäc naøy... Cöu Ma Trí ngaét lôøi: -Neáu coù ñieàu chi nan giaûi, xin noùi roõ cho bieát! Toân Tam noùi: -Ñaïi sö phuï laø choã thaâm giao vôùi laõo gia tieåu nhaân, haún bieát roõ tính ngöôøi luùc sanh thôøi. Laõo gia tieåu nhaân gheùt cay, gheùt ñaéng baát luaän laø ai ñeán thaêm ngöôøi. Ngöôøi thöôøng baûo: nhöõng boïn ñeán ñaây chaúng laø haïng tôùi sinh söï baùo thuø thì laïi laø keû ñeán taàm sö hoïc ngheä, döôùi nöõa laø phöôøng ñeán vay möôïn, hoaëc thöøa cô ñuïc nöôùc buoâng caâu, nhaân luùc loän xoän chaúng daét troäm cöøu cuõng khuaân ñoà vaät. Ngöôøi coøn noùi: ñaùm sö moõ ñeán laïi caøng khoù chòu... Cheát roài... khoù noùi quaù... 432 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Gaõ noùi ñeán ñaây töïa hoà nhö ngöôøi buoät mieäng lôõ lôøi xuùc phaïm ñeán Cöu Ma Trí, voäi giô tay leân bòt mieäng. Nhöõng cöû chæ caøng roõ ra veû moät thieáu nöõ, maét troøn xinh xinh vaø con ngöôi ñen laùy. Tuy gaõ voäi chôùp maét, ruû loâng maøy xuoáng che ñi nhöng laøm sao daáu noåi Ñoaøn Döï ñang löu taâm doø xeùt. Chaøng thaáy naøng baïi loä cô quan, baát giaùc caû möøng laåm baåm: Gaõ Toân Tam phi chæ laø ñaøn baø maø coøn laø moät vò nöõ lang ñang ñoä xuaân xanh. Chaøng lieác nhìn A Bích thì khoeù haïnh coâ naøy ñang nôû moät nuï cöôøi ranh maõnh. Chaøng khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, nghó thaàm: "Caû gaõ Toân Tam naøy cho chí laõo giaø hoï Hoaøng luùc naõy chæ laø moät ngöôøi, chöa bieát chöøng chính laø A Chaâu tyû nöông". Cöu Ma Trí vaãn giöõ moät boä maët töø bi than raèng: -Ngöôøi ñôøi gian traù thì nhieàu maø thaät thaø thì ít, Moä Dung tieân sinh khoâng muoán giao keát vôùi ngöôøi phaøm tuïc laø phaûi laém. Toân Tam noùi: -Quaû vaäy! Laõo gia tieåu nhaân coù di ngoân raèng baát luaän keû naøo ñeán xin vieáng moà queùt maû, nhaát thieát khoâng cho vaøo. Thaäm chí ngöôøi coøn baûo: maáy thaèng cha troïc, ña soá khoâng phaûi vì haûo taâm maø ñeán, chuùng chæ coù yù muoán quaät maû ta leân maø thoâi. Trôøi ôi! Ñaïi sö phuï ñöøng phieàn, laõo gia tieåu nhaân thoaù maï thaèng troïc laø thoaù maï ngöôøi ta kia, khoâng phaûi coù yù maït saùt sö phuï ñaâu. Ñoaøn Döï nghe noùi phaûi cöôøi thaàm: ai ñôøi laïi tröôùc maët nhaø sö maø thoaù maï thaèng troïc bao giôø? Roài chaøng laïi nghó: laõo Cöu Ma Trí naøy bò ngöôøi thoaù maï ñeán theá maø y vaãn bình tónh ñöôïc, tuyeät khoâng loä veû caùu giaän chuùt naøo. Laõo laø con ngöôøi ñaïi gian ñaïi aùc phi thöôøng môùi giöõ ñöôïc thaùi ñoä naøy. Cöu Ma Trí noùi: -Quyù chuû nhaân di ngoân laïi maáy caâu ñoù raát coù lyù. Vì hoài sinh thôøi oâng uy danh löøng laãy khaép thieân haï, do ñoù maø deã keát moái thaâm cöøu raát nhieàu. Coøn soáng hoï khoâng laøm gì ñöôïc neân oâng cheát roài taát hoï coá tình tìm ñeán ñoäng chaïm vaøo di theå oâng ñeå traû thuø ñoù laø moät ñieàu dó nhieân. -------------------------oOo------------------------- 433 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2