Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 28

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

129
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 28

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM TAØI CAÛI TRANG TOÛ MAËT GAÙI COÂ TOÂ Toân Tam ñaùp: -Muoán ñoäng ñeán di theå laõo gia tieåu nhaân ö? Ha ha! Caùi ñoù thì ñöøng hoøng. Cöu MaTrí noùi: -Toâi vôùi Moä Dung tieân sinh voán laø choã tri giao, neân toâi chæ coát ñeán vieáng moä thoâi, ngoaøi ra khoâng coù yù gì khaùc, quaûn gia baát taát phaûi ña nghi? Toân Tam vaãn cöông quyeát ñaùp: -Thöïc ra vieäc naøy tieåu nhaân khoâng theå töï chuû ñöôïc. Neáu laøm traùi vôùi lôøi di ngoân cuûa laõo gia, khi coâng töû veà tra hoûi ra seõ ñaùnh tieåu nhaân gaõy caúng maát. Thoâi ñeå tieåu nhaân hoûi yù kieán laõo thaùi thaùi xem sao, roài seõ traû lôøi. Cöu Ma Trí hoûi: -Laõo thaùi thaùi laø ai? Toân Tam ñaùp: -Laø thuùc maãu laõo gia tieåu nhaân. Caùc baïn höõu cuûa laõo gia moãi khi tôùi ñaây vaøo chaøo laõo thaùi thaùi ñeàu phaûi cuùi ñaàu laïy. Khi coâng töû vaéng nhaø thì moïi vieäc ñeàu phaûi lónh yù laõo thaùi thaùi. Cöu Ma Trí noùi: -Nhö theá caøng hay! Nhôø quaûn gia vaøo baåm vôùi laõo thaùi thaùi laø coù Cöu Ma Trí ôû nöôùc Thoå Phoàn tôùi thaêm. Toân Tam ñaùp: -OÂng khaùch khí quaù, chuùng toâi khoâng daùm. Khi Toân Tam quay vaøo nhaø trong roài, Ñoaøn Döï ngaãm nghó: "coâ gaùi naøy thaät laø tinh quaùi. Khoâng hieåu coâ ta treâu côït Cöu Ma Trí vôùi duïng yù gì?". Ñöôïc moät luùc vaêng vaúng coù tieáng hoøan hoäi leng keng, moät baø giaø töø trong noäi ñöôøng ñi ra, ngöôøi chöa tôùi maø muøi höông ñaõ thoang thoaûng ñöa vaøo muõi Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï khoâng nhòn cöôøi ñöôïc. Laàn naøy chaøng nhaän roõ ñoù laø moät thieáu nöõ hoaù trang thaønh baø laõo, mình maëc aùo ñoaïn maøu da ñoàng, coå tay ñeo voøng ngoïc, caùch phuïc söùc raát sang troïng, treân maù coù nhieàu veát nhaên, maët muõi keøm nheøm, töïa hoà nhö khoâng troâng roõ gì heát. Ñoaøn Döï trong buïng khoâng khoûi khen thaàm: coâ beù naøy hoaù trang gioûi tuyeät, traù hình ai ra ngöôøi aáy, khoù maø khaùm phaù ra ñöôïc. Taøi nhaát laø chæ trong khoaûnh khaéc naøng ñaõ caûi trang xong, chaân tay mau leï ñeán cöïc ñieåm. Baø giaø tay choáng gaäy, ngöôøi run laåy baåy tieán ra tôùi nhaø ngoaøi lieàn hoûi: -A Bích! Baïn cuûa laõo gia mi ñaõ tôùi ñaáy ö? Sao khoâng thaáy baùi kieán ta? 434 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Muï nghieâng ñaàu nhìn beân ñoâng laïi ngheïo coå ngoù beân taây, hai maét nhö bò quaùng loaø, khoâng nhaän ra ngöôøi naøo ôû choã naøo . A Bích quay sang Cöu Ma Trí, khoa tay laøm hieäu vaø kheõ noùi: -Hoøa thöôïng mau mau daäp ñaàu baùi kieán ñi! laõo thaùi thaùi maø vöøa loøng thì muoán yeâu caàu vieäc gì cuõng ñöôïc heát. Baø giaø nghieâng ñaàu, ñöa baøn tay leân, keùo vaønh tai laïi töïa hoà ñeå nghe cho roõ roài lôùn tieáng hoûi: -Con ranh con! Mi noùi caùi gì vaäy? Ngöôøi ta ñaõ cuùi ñaàu laïy chöa? Cöu Ma Trí beøn leân tieáng: -Laõo phu nhaân maïnh gioûi! Tieåu taêng xin thi leã. Ñoaïn chaép tay xaù daøi, kình löïc töø hai baøn tay phaùt ra, ñaäp xuoáng theàm gaïch keâu "binh binh" nghe töïa nhö laø tieáng daäp ñaàu xuoáng ñaát laïy. Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi ñöa maét nhìn nhau vaø phaäp phoøng lo sôï: laõo sö naøy noäi löïc maïnh ñeán theá, e raèng khoù loøng ñaáu noåi vôùi laõo ñöôïc moät ñoøn. Baø giaø gaät guø thuûng thaúng noùi: -Ngaùn cho caùi theá giôùi naøy! Keû gian traù thì nhieàu, ngöôøi thöïc thaø thì ít. Ngay moät vieäc cuùi ñaàu laïy coøn coù ñöùa toài teä, dôû tuoàng ranh maõnh giaû doái, raønh raønh noù khoâng suïp laïy maø noù laøm troø cho döôùi ñaát phaùt ra tieáng keâu töïa hoà nhö tieáng ñaäp ñaàu xuoáng theàm. Noù khinh ta khoâng nhìn thaáy gì maø! Ñeå xem ta coù khen noù ngoan, noù gioûi, suïp ñaàu laïy vang leân nhöõng tieáng "boáp boáp". Ñoaøn Döï khoâng nhòn ñöôïc, phì ra moät tieáng cöôøi lí nhí. Baø giaø töø töø quay ñaàu laïi hoûi: -A Bích! Ñöùa naøo hö hoãn, voâ yù theá höû? Baø vöøa noùi vöøa ñöa tay leân böng muõi. A Bích baät cöôøi noùi: -Thöa laõo thaùi thaùi! khoâng phaûi caùi troø baát lòch söï ñaâu. Ñoaøn coâng töû phì ra tieáng cöôøi trong coå hoïng ñaáy aï. Baø giaø laøm boä ngheãnh ngaõng, nghe khoâng ra hoûi laïi: -"Ñoaïn" gì? Laøm sao maø ñoaïn? Caùi gì ñöùt ñoaïn? A Bích ñaùp: -Khoâng phaûi ñoaïn. Ngöôøi ta hoï Ñoaøn, coâng töû hoï Ñoaøn. Baø giaø gaät ñaàu noùi tieáp: -Chaø! Coâng töû gì maø laém theá? Mi nhôù coâng töû cuûa mi laém nhæ! A Bích ñoû maët ñaùp: -Laõo phu nhaân cuõng mong nhôù coâng töû hoøai ñaáy thoâi. Baø giaø laïi hoûi: -Mi... mi noùi caùi gì? Coâng töû muoán aên döa haáu ö? A Bích bóu moâi cöôøi ñaùp: 435 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Vaâng! coâng töû muoán aên döa haáu, ñoàng thôøi muoán aên caû anh ñaøo nöõa. Ñoaøn Döï nghe hai ngöôøi noùi noùi cöôøi cöôøi maø caâu naøo cuõng coù theâm nghóa boùng nöõa. Caøng nghe caøng thaáy roõ ngöôøi giaû daïng baø giaø naøy ñuùng laø moät coâ gaùi khaùc caûi trang. Baø giaø ñoù quay sang hoûi Ñoaøn Döï: -Thaèng loûi naøy! Sao thaáy laõo thaùi thaùi laïi khoâng cuùi ñaàu laïy? Ñoaøn Döï noùi laûng sang chuyeän khaùc: -Laõo thaùi thaùi! taïi haï coù caâu chuyeän rieâng muoán thöa cuøng laõo thaùi thaùi nhöng caàn phaûi giöõ kín, khoâng theå ñeå cho ngöôøi thöù hai nghe ñöôïc. Baø giaø quay ñaàu laïi hoûi: -Mi baûo sao? Ñoaøn Döï gheù tai noùi nhoû vôùi baø laõo: -Taïi haï coù moät ñöùa chaùu gaùi teân goïi A Chaâu daën baûo: Y coù caâu chuyeän khaån yeáu caàn trình laõo thaùi thaùi trong phuû Moä Dung. Baø giaø ñoù laéc ñaàu lia lòa ñaùp: -Khoâng ñöôïc noùi nhaûm, noùi laùo. Ñoaøn Döï mæm cöôøi noùi tieáp: -Con chaùu A Chaâu quaû laø ñöùa hay noùi nhaûm, noùi laùo, laïi öa hoaù trang, chôi caùi troø con khæ con höôu, nay giaû daïng ñaøn oâng, mai laïi giaû daïng ñaøn baø, noù coøn bieát caû ngheà ñoùng kòch nöõa. Moãi khi toâi baét ñöôïc ñaùnh cho beát ñít maø vaãn khoâng chöøa. Baø giaø naøy chính laø A Chaâu, moät aû nha hoøan khaùc trong phuû Moä Dung hoaù trang. Thuaät hoaù trang cuûa naøng kheùo nhaát traàn gian, chaúng nhöõng veà dung maïo, maø veà ngoân ngöõ, cöû chæ, gioïng noùi ñieäu cöôøi nhaát nhaát gioáng nhö in. Coù theå noùi khoâng sô hôû chuùt naøo ñeå ngöôøi khaùm phaù ra ñöôïc. Chaû theá maø thoâng minh giaûo quyeät nhö Cöu Ma Trí, laõo luyeän giang hoà nhö Thoâi Baùch Keá cuõng ñeàu tin laø thöïc chöù khoâng maûy may nghi ngôø. Ai ngôø Ñoaøn Döï laïi phaùt giaùc ra ñöôïc chaân töôùng cuûa naøng nhôø ôû caùi muøi höông thoang thoaûng eâm dòu töø trong ngöôøi naøng tieát ra maø naøng voâ phöông che daáu. Nghe Ñoaøn Döï noùi A Chaâu giaät mình. Song naøng traán tónh ñöôïc ngay khoâng heà thay ñoåi saéc maët vaãn giöõ boä daïng giaø nua, maét môø tai ñieác, naøng noùi boùng vôùi Ñoaøn Döï: -öø thaèng nhoû tinh khoân laém, thöïc laø moät ñöùa thoâng minh tuyeät traàn. Treân ñôøi naøy ta chöa thaáy ñöùa nhoû naøo tinh khoân ñöôïc theá. Mi phaûi khoân ngoan giöõ moàm giöõ mieäng, baø thöông yeâu ñaëc bieät nghe! Ñoaøn Döï nghe lôøi naøng bieát naøng coù yù khuyeân chaøng ñöøng tieát loä haønh toâng cuûa naøng, ñeå naøng ñoái phoù vôùi thaèng giaëc Cöu Ma Trí. Chính chaøng cuõng caàn naøng giuùp söùc ñeå thoaùt hieåm theá thì naøng ñoái vôùi chaøng laø baïn chöù khoâng phaûi laø thuø neân chaøng ñaùp: 436 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin laõo thaùi thaùi cöù yeân taâm! Taïi haï ñaõ tôùi toân phuû thì nhaát thieát moïi ñieàu ñeàu tuyø ôû nôi laõo thaùi thaùi xeáp ñaët. A Chaâu öa ñoùng kòch, naøng noùi tieáp: -Mi coù bieát nghe lôøi ta môùi laø ñöùa treû ngoan ngoaõn. Tröôùc heát haõy cuùi ñaàu laïy ta ba laïy ñi ñaõ! Ta seõ nhaát quyeát khoâng ñeå thieät cho mi ñaâu. Ñoaøn Döï ngaån ngöôøi ra vaø töï nghó: "ta ñöôøng ñöôøng laø moät vò theá töû con Traán Nam Vöông ôû nöôùc Ñaïi Lyù, leõ naøo laïi laïy moät aû nöõ tyø?". A Chaâu thaáy Ñoaøn Döï coù veû luùng tuùng, naøng cöôøi khaø khaø noùi tieáp: -Coù keû cheát ñeán sau gaùy maø coøn töï cao, töï ñaïi. Thaèng nhoû ngoan! Ta baûo mi, mi haõy laïy laõo nöông maáy laïy ñi naøo! Ñoaøn Döï quay ñaàu sang beân chôït thaáy A Bích nheách meùp tuûm tæm cöôøi ranh maõnh lieác maét nhìn chaøng, nöôùc da traéng mòn nhö nhaân traùi hoàng laêng môùi boùc voû, ôû beân meùp coù moät noát ruoài nhoû laïi caøng taêng theâm veû kieàu mî khieán loøng chaøng rung ñoäng, caát tieáng hoûi: -A Bích tyû nöông! nghe noùi trong toân phuû coøn coù chò A Chaâu tyû nöông, naøng coù myõ mieàu nhuaàn nhaõ nhö tyû nöông khoâng? A Bích mæm cöôøi ñaùp: -Trôøi ôi! Toâi xaáu nhö ma lem coù chi ñaùng keå? Chò A Chaâu maø nghe thaáy coâng töû hoûi theá taát giaän laém ñoù. Toâi ñaâu daùm bì vôùi chò A Chaâu, chò coøn tuaán tuù gaáp möôøi toâi. Ñoaøn Döï hoûi laïi: -Quaû vaäy ö? A Bích ñaùp: -Toâi noùi doái coâng töû laøm gì? Ñoaøn Döï laéc ñaàu hoøai nghi: -Ñeïp gaáp möôøi chò? Treân ñôøi naøy laøm gì coù ngöôøi nhö vaäy? Tröø phi laø... laø naøng tieân ôû trong thaïch ñoäng kia thoâi, coøn ngöôøi thì ñeïp xuyùt soaùt nhö chò cuõng ñaõ laø hieám coù laém roài. A Bích hai maù öûng hoàng coù veû theïn thuøng, naøng noùi: -Laõo thaùi thaùi baûo anh cuùi ñaàu laïy chöù ai baûo anh taùn roùc laáy loøng toâi. Ñoaøn Döï laïi hoûi: -Laõo phu nhaân luùc ñöông thì chaéc cuõng laø moät vò tuyeät saéc giai nhaân nghieâng nöôùc, nghieâng thaønh ñaáy nhæ. Noùi thöïc ra, laõo thaùi thaùi ñoái vôùi toâi toát hay khoâng chöa bieát nhöng Ñoaøn Döï naøy vaãn chöa coù moät aán töôïng gì ôû trong loøng. Coù ñieàu cuùi laïy moät vò tuyeät theá giai nhaân thì toâi raát cam taâm. Noùi xong quyø goái xuoáng lieàn vaø nghó thaàm: "Ta ñaõ laïy thì phaûi daäp ñaàu cho thaät keâu. Tröôùc mình laïy pho ngoïc töôïng trong ñoäng haøng nghìn laïy coøn ñöôïc thì nay coù 437 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung laïy ngöôøi ñeïp ñaát Giang Nam ba laïy ñaõ aên thua gì?". Theá roài chaøng daäp ñaàu xuoáng ñaát keâu "kòch kòch kòch" ba tieáng. A Chaâu raát haøi loøng nghó thaàm: "Ñoaøn coâng töû bieát roõ ta laø moät ñöùa nha hoøan maø coâng nhieân chòu cuùi ñaàu laïy, thaät laø hieám coù". Naøng khen: -Thaèng nhoû ngoan laém! Toát laém! Tieác raèng ta khoâng ñem tieàn kieán dieän... ñeå thöôûng cho mi. A Bích noùi xen vaøo: -Laõo thaùi thaùi ñöøng queân laø ñöôïc roài. Laàn sau seõ buø cho ngöôøi ta cuõng theá. A Chaâu ñöa maét nguyùt A Bích roài quay sang noùi vôùi Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi: -Coøn hai vò khaùch naøy taïi sao khoâng cuùi ñaàu laïy, laøm leã baùi kieán ta? Quaù Ngaïn Chi höù moät tieáng vaø hoûi moät caùch soáng söôïng: -Muï coù bieát voõ ngheä hay khoâng? A Chaâu ra veû ngheãnh ngaõng chöa nghe roõ, hoûi laïi: -Ngöôi baûo sao? Quaù Ngaïn Chi nhaéc laïi: -Ta hoûi muï coù bieát voõ ngheä khoâng? neáu laø ngöôøi voõ coâng cao cöôøng thì Quaù Ngaïn Chi naøy tình nguyeän laõnh caùi cheát ôû döôùi tay Moä Dung laõo thaùi thaùi, coøn neáu khoâng phaûi laø nhaân vaät trong voõ laâm thì ta baát taát nhieàu lôøi vôùi muï laøm gì? A Chaâu vôø nhaõng tai nghe "voõ coâng cao cöôøng" ra "ngoâ coâng baùch cöôùc" naøng laéc ñaàu ñaùnh troáng laûng: -Ngöôi baûo "ngoâ coâng baùch cöôùc" chi chi ñoù, ta xem chöøng ngöôi say maát roài. Con reát traêm chaân thì ñaâu maø chaúng coù noù caén ngöôøi ñau laém ñaáy. A Chaâu laïi quay sang hoûi Cöu Ma Trí: -Coøn ñaïi hoøa thöôïng! Nghe noùi mi muoán quaät maû Moä Dung tieân sinh leân, ñònh laáy troäm baûo boái phaûi khoâng? Cöu Ma Trí tuy khoâng ngôø muï laø thieáu nöõ hoaù trang nhöng cuõng bieát laø muï giaû ñieác, giaû ngaây, quyeát khoâng phaûi laø moät baø giaø ñaõ ñeán möùc laãn loän nhö theá neân laõo vaãn deø daët vaø nghó thaàm trong buïng: "Moä Dung tieân sinh ñaõ gioûi nhö theá thì baäc tieàn boái tieân sinh taát nhieân khoâng phaûi haïng baûn laõnh taàm thöôøng". Laõo lieàn vôø nhö khoâng nghe roõ hai chöõ "quaät maû" beøn ñaùp: -Tieåu taêng cuøng Moä Dung tieân sinh laø choã baïn tri giao, ñöôïc nghe tin buoàn tieân sinh taï theá neân laën loäi töø nöôùc Thoå Phoàn ñeán ñaây vôùi muïc ñích duy nhaát laø kính baùi tröôùc linh vò Moä Dung tieân sinh maø thoâi. Tieåu taêng coù moät ñieàu öôùc heïn vôùi tieân sinh töø luùc sinh tieàn laø laáy ñöôïc quyeån ñoà hoaï Luïc Maïch Thaàn Kieám ñöa cho tieân sinh xem. Lôøi öôùc ñoù khoâng thöïc haønh ñöôïc, tieåu taêng raát laáy laøm hoå theïn. 438 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Chaâu nghe ñeán chöõ "Luïc Maïch Thaàn Kieám" khoâng khoûi giaät mình, naøng cuõng bieát ñoù laø moät moân voõ coâng sieâu vieät, gaàn ñaây chính naøng cuõng ñöôïc nghe coâng töû nhaéc tôùi. A Chaâu vaø A Bích ñöa maét nhìn nhau vaø ñeàu bieát laø Cöu Ma Trí ñaõ noùi vaøo chính ñeà roài. A Chaâu hoûi: -Laáy ñöôïc quyeån ñoà hoaï "Luïc Maïch Thaàn Kieám" thì sao? Maø khoâng laáy ñöôïc thì laøm gì? Cöu Ma Trí ñaùp: -Naêm xöa tieân sinh cuøng öôùc heïn vôùi tieåu taêng: neáu tieåu taêng laáy ñöôïc quyeån ñoà hoïa Luïc Maïch Thaàn Kieám ñöa cho tieân sinh xem maáy ngaøy thì tieân sinh seõ cho tieåu taêng ñeán xem maáy quyeån thieân thö taïi Lang hoøan thuyû caùc trong quyù töï. A Chaâu thaát kinh nghó buïng: "laõo sö naøy bieát caû ñeán caùi teân Lang hoøan thuyû caùc, coù leõ laõo noùi thöïc cuõng chöa bieát chöøng". Töùc thôøi naøng giaû vôø ngheãnh ngaõng nghe "lang hoøan thuyû caùc" ra "ñöôøng cao thuyû giaùo" lieàn hoûi laïi: -Ngöôi muoán aên baùnh ngoït, canh gaø ö? Caùi ñoù deã laém nhöng ngöôi ñaõ xuaát gia laøm sao aên ñöôïc moùn maën? Cöu Ma Trí quay sang baûo A Bích: -Laõo thaùi thaùi ñaây khoâng hieåu laø laãn loän thöïc hay giaû vôø. Toâi coù nghe nhöõng tay cao thuû caùc phaùi voõ Trung Nguyeân ñöông tuï hoïp taïi Thieáu Laâm töï ñeå thöông nghò ñoái phoù vôùi nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ ñaây. Tieåu taêng nghó tình höõu nghò vôùi Moä Dung tieân sinh, cuõng muoán ñem chuùt taøi moïn ñeå giuùp moät tay. Song xem thaùi ñoä laõo thaùi thaùi theá naøy laø cöï tuyeät caû ñeán ngöôøi ôû xa haøng maáy ngaøn daëm haù chaúng khieán cho baïn höõu phaûi baøo taâm ru? A Chaâu vaãn moät gioïng ôõm ôø: -Sao? Nhaø sö laïnh buïng aø? A Bích ñaâu mau ñi laáy moät toâ chaùo tieát gaø tieát vòt noùng ñeå ñaïi sö aên cho aám ruoät gan laïi. A Bích nhòn cöôøi ñaùp: -Ñaïi sö phuï coù aên maën ñöôïc ñaâu? A Chaâu ñöa tay leân goõ nheï vaøo traùn noùi: -Phaûi ñoù, phaûi ñoù! Nhaø sö khoâng aên maën ñöôïc, theá thì ñöøng duøng gaø vòt thaät maø duøng gaø vòt chay vaäy! A Bích hoûi: -Thöa laõo thaùi thaùi! Gaø chay thì laøm gì coù tieát? A Chaâu pheàu phaøo: -ÖØ nhæ! Theá ra mình laån thaån thöïc bieát laøm theá naøo baây giôø? Hai naøng ñoái thoaïi, keû tung ngöôøi höùng, toaøn laø chuyeän bòa ñaët. Ngöôøi ôû Toâ Chaâu ai cuõng moàm mieäng beûo leûo, noùi naêng hoaït baùt. Ñôøi sau nôi ñaây kyõ thuaät ca kòch noåi tieáng vôùi thieân haï cuõng do taäp quaùn naøy maø ra. Hai aû nha hoøan naøy bình 439 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nhaät vaãn trô traùo cöôøi ñuøa quen roài, caùi loái ñuøa dai cuûa chuùng khieán cho Cöu Ma Trí böïc mình maø khoâng laøm gì ñöôïc. Cöu Ma Trí ñi Coâ Toâ chuyeán naøy coát gaëp Moä Dung coâng töû ñeå thöông löôïng moät coâng cuoäc to taùt. Naøo ngôø khoâng gaëp ñöôïc ngöôøi chuû maø laïi gaëp toaøn nhöõng ngöôøi ngoaøi cuoäc xen vaøo chaúng hieåu taâm ñòa hoï ra sao? Caùch ñoùn tieáp höõu yù hay voâ tình, hö hö thöïc thöïc, khieán cho laõo khoâng bieát ñoái phoù theá naøo cho phaûi. Ñaïi Luaân Minh Vöông Cöu Ma Trí cuõng laø moät nhaân vaät gheâ gôùm, sau moät luùc suy nghó laõo ñaõ ñoaùn chaéc caû ba ngöôøi: laõo thaùi thaùi, Toân Tam vaø Hoøang laõo boäc ñeàu coù yù thoaùi thaùc, khoâng muoán cho y xem saùch trong lang hoøan thuyû caùc. Laõo quyeát ñònh: baát chaáp ñoái phöông baøy möu laäp keá thoaùi thaùc baèng caùch naøo ñi chaêng nöõa laõo cuõng noùi thaúng vaøo ñeà ngay roài sau hoaëc ñoái xöû baèng caùch nhaân nhöôïng hay laø phaûi cöông quyeát duøng voõ löïc, cuõng caàn hieåu roõ ñeå lieäu chieàu ñoái phoù. Cöu Ma Trí oân toàn noùi: -Quyeån ñoà hoïa Luïc Maïch Thaàn Kieám tieåu taêng ñaõ mang theo ñaây neân môùi daùm caû gan muoán vaøo xem saùch trong lang hoøan thuyû caùc cuûa quyù phuû. A Bích ñaùp: -Moä Dung tieân sinh ñaõ qua ñôøi, hoøa thöôïng noùi sao chuùng toâi hay vaäy chöù khaåu thuyeát voâ baèng bieát ñaâu maø tin. Hôn nöõa giaû tyû ñaïi sö coù mang ñoà hình tôùi ñaây chuùng toâi cuõng khoâng ai xem ñöôïc. Theá thì tröôùc kia hai beân coù lôøi giao öôùc vôùi nhau theá naøo baây giôø cuõng khoâng coøn hieäu löïc nöõa. A Chaâu hoûi xen vaøo: -Quyeån ñoà hoaï gì vaäy? ôû ñaâu ñöa ta coi tröôùc xem thaät hay giaû? Cöu Ma Trí chæ Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñoaøn coâng töû ñaây ñaõ thuoäc loøng quyeån ñoà hoaï ñoù neân toâi coù ñem chaøng ñi theo cuõng nhö mang quyeån ñoà hoaï ñoù vaäy. A Bích mæm cöôøi noùi: -Toâi cöù töôûng coù quyeån ñoà hoaï ñoù thaät, teù ra ñaïi sö noùi ñuøa. Cöu Ma Trí noùi tieáp: -Toâi ñaâu daùm noùi ñuøa? Nguyeân quyeån ñoà hoaï chính ñaõ bò Khoâ Vinh ñaïi sö chuøa Thieân Long nöôùc Ñaïi Lyù ñoát maát roài. Cuõng may maø Ñoaøn coâng töû coøn nhôù ñöôïc raønh maïch caû, vaäy coâng töû ñaây töùc laø quyeån ñoà hoaï soáng ñoù. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû nhôù ñöôïc thì vieäc ñoù thuoäc veà vieäc rieâng Ñoaøn coâng töû maø ngöôøi ñöôïc vaøo lang hoøan thuyû caùc xem saùch cuõng seõ phaûi laø Ñoaøn coâng töû, coù can döï gì ñeán ñaïi sö? Cöu Ma Trí ñaùp: 440 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieåu taêng muoán ñöôïc thöïc hieän lôøi öôùc ngaøy tröôùc, ñem Ñoaøn coâng töû ñoát tröôùc moä phaàn Moä Dung tieân sinh. Moïi ngöôøi nghe noùi ñeàu thaát kinh, nhìn neùt maët Cöu Ma Trí vaãn thaûn nhieân chöù khoâng coù veû gì laø laõo noùi ñuøa caû. A Bích hoûi: -Ñaïi sö phuï noùi ñuøa haún. Ñöôøng ñöôøng laø moät con ngöôøi chöù coù phaûi môù cuûi ñaâu maø muoán ñoát luùc naøo thì ñoát? Cöu Ma Trí ñaùp: -Tieåu taêng maø ñònh ñoát y thì tin chaéc raèng y khoâng theå choáng cöï laïi ñöôïc. A Bích nheách meùp cöôøi noùi tieáp: -Theá maø ñaïi sö phuï baûo Ñoaøn coâng töû thuoäc loøng caû quyeån ñoà hoaï Luïc Maïch Thaàn Kieám! Ñieàu ñoù hoøan toaøn bòa ñaët. Toâi nghe noùi "Luïc Maïch Thaàn Kieám" lôïi haïi voâ cuøng, neáu Ñoaøn coâng töû bieát kieám phaùp ñoù thì khi naøo laïi chòu khuaát phuïc döôùi baøn tay ñaïi sö? Cöu Ma Trí gaät ñaàu ñaùp: -Ñieàu ñoù cuõng coù lyù nhöng coâ nöông môùi bieát coù moät maø chöa bieát hai. Ñoaøn coâng töû ñaõ bò tieåu taêng ñieåm huyeät neân kình löïc trong ngöôøi khoâng theå vaän duïng ñöôïc, vì theá maø y phaûi chòu khuaát phuïc. A Chaâu vaãn laéc ñaàu lia lòa noùi: -Ta khoâng theå tin ngöôi ñöôïc. Ngöôi haõy giaûi caùc huyeät ñaïo cho coâng töû, ñeå chaøng söû duïng Luïc Maïch Thaàn Kieám cho ta xem ñaõ. Chöù ta thaáy chín möôi phaàn traêm laø ngöôi noùi doái. Cöu Ma Trí gaät ñaàu ñaùp: -Ñöôïc roài! Ñeå tieåu taêng thöû cho laõo thaùi thaùi coi. A Bích vaø A Chaâu raát coù caûm tình vôùi Ñoaøn Döï. Nghe Cöu Ma Trí noùi ñaõ ñieåm huyeät chaøng, hai naøng tìm caùch bòp laõo ñeå laõo chòu giaûi huyeät ñaïo cho chaøng. Khoâng ngôø hai naøng vöøa noùi, Cöu Ma Trí ñaõ ñöa baøn tay voã hôø treân caùc choã huyeät ñaïo ôû löng, tröôùc ngöïc vaø veá ñuøi Ñoaøn Döï maáy caùi. Laäp töùc Ñoaøn Döï ñaõ caûm thaáy nhöõng maïch maùu trong caùc huyeät ñaïo löu thoâng ñöôïc ngay chöù khoâng coøn beá taéc nöõa. Chaøng chæ hôi vaän khí moät chuùt ñaõ thaáy noäi löïc chuyeån ñoäng deã daøng nhö khoâng. Chaøng laïi thöû chieâu theo phöông phaùp vaän khí trong "trung xung kieám phaùp" vaän noäi löïc ra huyeät trung xung ôû ngoùn tay giöõa beân phaûi, töùc khaéc caûm thaáy ngoùn tay giöõa noùng ran, chaøng bieát chæ duoãi ngoùn tay ra laø moät ñöôøng kieám khí ñaõ phoùng theo lieàn. Cöu Ma Trí noùi: 441 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoaøn coâng töû! Moä Dung laõo thaùi thaùi khoâng tin raèng coâng töû ñaõ luyeän ñöôïc Luïc Maïch Thaàn Kieám, xin coâng töû nhö toâi ñaây ñeå cheùm ñöùt moät caønh treân caây queá kia xuoáng. Laõo noùi xong vaän ñoäng chaân löïc vaøo baøn tay, roài giô tay cheùm moät ñöôøng theo phaùp hoaû dieäm ñao. Boãng nghe raéc moät tieáng, moät caønh queá raát lôùn ôû treân caây giöõa saân ñaõ khoâng gioù maø gaõy vaø choã gaõy taày nhö duøng dao kieám saéc beùn cheùm ñöùt vaäy. Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi baát giaùc ñeàu keâu leân moät tieáng "uùi chaø". Hai ngöôøi tuy bieát voõ coâng Cöu Ma Trí raát gheâ gôùm töø laâu, khoù loøng maø ñòch noåi laõo ñöôïc, song chæ cho laø loaïi coù taø thuaät veà baøng moân taû ñaïo maø thoâi. Baây giôø thaáy laõo duøng chöôûng löïc chaët ñöùt moät caønh caây to nhö theá môùi bieát noäi löïc laõo thaâm haäu ñeán cöïc ñieåm treân ñôøi ít ngöôøi bì kòp. Ñoaøn Döï laéc ñaàu ñaùp: -Toâi khoâng hieåu moät chuùt voõ coâng naøo heát vaø cuõng chaúng bieát gì veà Luïc Maïch Thaàn Kieám hay Baùt maïch thaàn ñao naøo caû. Moät caønh queá hoa ñeïp ñeõ nhö theá cuûa ngöôøi ta, sao ngöôi laïi chaët ñi? Cöu Ma Trí noùi: -Coâng töû quaù khieâm laøm gì theá? voõ ngheä coâng töû vaøo baäc nhaát trong caùc vò cao thuû hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù. Hieän nay ngoaïi tröø Moä Dung coâng töû vaø taïi haï ra thì ít ai ñòch noåi coâng töû. Trong phuû Coâ Toâ Moä Dung ñaây laø moät kho taøng veà voõ hoïc, coâng töû haõy thi thoá vaøi ñöôøng ñeå laõo thaùi thaùi chæ ñieåm theâm cho! Ñoù laø moät ñieàu raát hay chöù sao? Ñoaøn Döï giaän doãi ñaùp: -Suoát doïc ñöôøng ngöôi ñoái vôùi ta voâ leã nhö theá naøo, ñem ta caép ngang, xaùch doïc, ruùt xuoâi, keùo ngöôïc, loâi ta ñeán Giang Nam naøy theá töùc laø ta ñaõ bò khuaát nhuïc döôùi voõ coâng cuûa ngöôi maø ñaønh boù tay khoâng laøm sao ñöôïc. Chính ta khoâng muoán noùi gì vôùi ngöôi nöõa. Nhöng ta thaáy nôi ñaây phong caûnh höõu tình, laïi coù ngöôøi ñeïp nhö tieân, nhöõng söï oaùn hôøn chöùa chaát trong loøng ta ñaõ tieâu tan heát. Theá laø thoâi, söï lieân quan giöõa chuùng ta töø ñaây caét ñöùt, khoâng ai noùi ñeán ai nöõa. A Chaâu vaø A Bích thaáy caùi daùng ñieäu ñoà gaøn cuûa Ñoaøn Döï cuõng ñaõ buoàn cöôøi laïi nghe thaáy chaøng noùi taùn döông mình baát giaùc trong loøng cuõng caûm thaáy höùng thuù. Cöu Ma Trí laïi noùi: -Coâng töû khoâng chòu dieãn thöû Luïc Maïch Thaàn Kieám, töùc laø coá yù ñeå toû ra lôøi toâi noùi bòa ñaët chöù gì? Ñoaøn Döï ñaùp: -Chính ngöôi vaãn quen môû moàm bòa chuyeän, neáu thöïc coù öôùc heïn vôùi Moä Dung tieân sinh thì sao ngöôi khoâng ñeán Ñaïi Lyù laáy kieám kinh sôùm ñi maø laïi ñôïi Moä Dung tieân sinh quy tieân roài, khoâng coøn ngöôøi ñoái chöùng môùi ñeán phuû Moä Dung noùi thieân 442 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung hoâ baùch saùt? theo choã ta nhaän xeùt thì ngöôi coù yù haâm moä voõ coâng cao sieâu cuûa nhaø Moä Dung ñaây roài bòa chuyeän ra, ñaùnh löøa laõo thaùi thaùi cho ngöôi vaøo taøng thö caùc, xem troäm hoä kinh kieám phaùp ñeå xöng huøng vôùi thieân haï. Cöu Ma Trí ngöôi thöû nghó coi! Ngöôøi ta ñaõ laø nhaân vaät löøng danh trong voõ laâm chaúng leõ laïi khoâng hieåu roõ caùi maùnh khoeù bòp bôïm cuûa ngöôi hay sao? Neáu ngöôi duøng nhöõng lôøi hoa myõ xaûo traù maø ñaùnh löøa laáy caép ñöôïc bí quyeát voõ coâng cuûa nhaø Moä Dung thì nhöõng keû löøa bòp thieân haï naøy thieáu gì? Coøn ñaâu ñeán laàn ngöôi nöõa maø hoøng? Cöu Ma Trí laéc ñaàu caûi chính: -Ñoaøn coâng töû! Söï suy ñoaùn cuûa coâng töû sai roài. Tieåu taêng vaø Moä Dung tieân sinh tuy ñính öôùc vôùi nhau ñaõ laâu, song vì tieåu taêng coøn phaûi ñoùng cöûa luyeän moân "hoaû dieäm ñao" trong chín naêm chöa thaønh, khoâng ra khoûi ngoõ. Vì theá maø chöa ñeán nöôùc Ñaïi Lyù. Giaû tyû tieåu taêng chöa thaáu ñaùo ñöôïc moân "hoaû dieäm ñao" thì laàn naøy khoâng yeân thaân maø ra khoûi chuøa Thieân Long ñöôïc nöõa... Ñoaøn Döï ngaét lôøi: -Ñaïi hoøa thöôïng! Ngöôi ñaõ coù tham danh laïi ñuû quyeàn vò voõ coâng cao cöôøng ñeán theá, ung dung laø moät vò hoä phaùp quoác vöông nöôùc Thoå Phoàn. Cöù ôû yeân trong caùi ñòa vò ñoù haù chaúng vinh döï roài sao? Haø taát coøn xuoáng Giang Nam ñaùnh löøa ngöôøi ta? Ta khuyeân ngöôi neân quay veà sôùm ñi laø hôn! Cöu Ma Trí noùi: -Neáu quaû coâng töû khoâng chòu dieãn Luïc Maïch Thaàn Kieám thì ñöøng traùch tieåu taêng voâ leã. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ngöôi ñaõ voâ leã nhieàu roài, chaúng leõ laïi coøn caùch naøo voâ leã hôn theá nöõa? Chæ coøn caùch cheùm ta moät ñao gieát ñi laø cuøng chöù gì? Cöu Ma Trí laïi hoûi vaén taét: -Baây giôø coâng töû coù theo lôøi tieåu taêng hay khoâng? Ñoaøn Döï thuûng thaúng ñaùp: -Theá höû! Raát coù theå... Cöu Ma Trí hôùn hôû noùi: -Theá thì xin dieãn thöû maáy ñöôøng thaàn kieám! Ñoaøn Döï hoûi laïi: -Thaàn kieám aø? Mi coù kieám khoâng? cho möôïn moät thanh coi! Cöu Ma Trí trong loøng coù veû böïc boäi ñaùp: -Coâng töû chuû yù ñònh laøm nhuïc baàn taêng! haõy coi ñao phaùp ñaây! Noùi xong laõo giô tay traùi leân, töùc thôøi moät luoàng kinh phong töø trong tay phaùt ra nhaèm ñaùnh thaúng vaøo maët Ñoaøn Döï. 443 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï ñaõ coù chuû yù töø tröôùc, töï bieát voõ coâng mình khoâng kòp ñoái phöông, coù giao ñaáu hay khoâng giao ñaáu keát quaû cuõng nhö nhau maø thoâi. Laõo ñaõ muoán baét buoäc chaøng phaûi chöùng minh laø coù bieát söû duïng Luïc Maïch Thaàn Kieám cho moïi ngöôøi hay, ñaõ theá chaøng laøm ngöôïc haún laïi yù ñònh cuûa Cöu Ma Trí. Chaøng thaáy ñao cuûa laõo cheùm tôùi, cöù ñeå maëc, chaúng ñaùnh laïi maø cuõng chaúng theøm choáng ñôõ. Cöu Ma Trí kinh hoaûng vì laõo chöa coù yù ñònh duøng kình löïc gieát chaøng ngay baây giôø. Laõo voäi ñöa baøn tay haát ngöôïc leân, moät luoàng gioù laïnh veøo qua, xeùn ñöùt haún moät môù toùc treân ñaàu chaøng. Thoâi Baùch Keá vaø Quaù Ngaïn Chi nhìn nhau hoaûng vía. A Chaâu vaø A Bích cuõng ñeàu taùi maët. Cöu Ma Trí tiu nghæu noùi: -Theá naøo coâng töû ñaønh chòu cheát chöù khoâng chòu ra tay sao? Ñoaøn Döï ñaõ sôùm gaït söï soáng cheát ra ngoaøi taâm trí roài neân chaøng khanh khaùch cöôøi ñaùp: -Ñaïi hoøa thöôïng ñuû caû: tham, saân, aùi, duïc, si maø coøn coâng nhieân nhaän laøm moät vò cao taêng cöûa Phaät thì ra chæ coù hö danh thoâi. Cöu Ma Trí ñoät nhieân ñaùnh luoân vaøo A Bích moät chöôûng vaø noùi: -Duøng lôøi töû teá khoâng xong thì tröôùc heát ta phaûi gieát moät con beù trong phuû Moä Dung cho bieát tay. Bò ñaùnh baát thình lình A Bích thaát kinh voäi nghieâng ngöôøi neù traùnh khoûi ñöôøng ñao. Boãng nghe thaáy "saàm" moät tieáng, chieác gheá ôû sau naøng ñaõ bò kình löïc ñuïng phaûi gaõy vuïn ra. Cöu Ma Trí laïi giô tay phaûi ñaùnh luoân ñao thöù hai. A Bích naèm phuïc xuoáng, laên ñi moät voøng. Tuy naøng mau leï nhöng cuõng sôï haõi ruïng rôøi. Cöu Ma Trí quaùt to leân moät tieáng roài phoùng ra ñöôøng ñao thöù ba cheùm tôùi. A Bích sôï taùi maët. Tuy naøng chaân tay lanh leï nhöng ñoái vôùi söùc noäi kình voâ hình voâ aûnh naøng khoâng bieát ñaùnh ñôõ caùch naøo cho ñuùng. A Chaâu ñoái vôùi A Bích nhö tình ruoät thòt. Thaáy baïn bò nguy naøng khoâng kòp suy nghó gì heát lieàn giô gaäy leân nhaèm ñaùnh thaúng vaøo sau löng Cöu Ma Trí. Luùc A Chaâu ñöùng noùi chuyeän hay laø luùc töø töø caát böôùc ñi troâng gioáng heät nhö moät baø giaø baûy taùm möôi khoâng sai moät maûy may naøo nhöng luùc naøy vì söï nguy caáp ñaønh lieàu maïng thì thaân phaùp naøng laïi cöïc kyø mau leï. Cöu Ma Trí thoaùng nhìn ñaõ khaùm phaù ra ngay, laõo mæm cöôøi noùi: -OÀ thieân haï laïi coù baø giaø 17, 18 tuoåi, naøng ñònh löøa bòp hoøa thöôïng naøy ñeán bao giôø? Noùi xong laõo ñaùnh traû laïi luoân moät chöôûng. Chieác gaäy truùc cuûa A Chaâu bò gaõy laøm ba ñoaïn. Ñoàng thôøi laõo laïi phoùng luoân moät ñao nhaèm cheùm boå vaøo A Bích. Trong luùc hoaûng hoát A Bích quôø tay vôù lieàu moät caùi baøn, nghieâng maët baøn ra ñôõ. Boãng nghe "chaùt chaùt" maáy tieáng, chieác maët baøn baèng goã töû ñaøn ñaõ bò gaõy vuïn, chæ coøn trô laïi hai chaân trong tay A Bích. 444 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï thaáy A Bích löng töïa vaøo vaùch, khoâng coøn ñaát luøi maø Cöu Ma Trí laïi ñaùnh tieáp luoân chöôûng nöõa. Luùc ñoù Ñoaøn Döï chæ nghó ñeán vieäc cöùu ngöôøi laø khaån caáp chöù khoâng kòp suy tính ra mình khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa Cöu Ma Trí, chaøng lieàn duoãi ngoùn tay giöõa ra moät caùi, luoàng kình löïc töø huyeät trung xung baén vuït ra keøm nhöõng tieáng keâu "vo vo". Ñoù chính laø trung xung kieám phaùp. Kyø thöïc Cöu Ma Trí ñaâu coù ñònh gieát A Bích, baát quaù laõo chæ caàn böùc baùch Ñoaøn Döï phaûi ra tay. Khoâng theá thì laõo ñaõ söû duïng nhöõng theá thaàn dieäu trong "hoûa dieäm ñao" laø A Bích heát ñöôøng neù traùnh. Cöu Ma Trí thaáy Ñoaøn Döï quaû nhieân truùng keá, laõo laïi trôû tay ñaùnh luoân A Chaâu moät chöôûng. Luoàng chöôûng löïc phaùt ra laøm cho A Chaâu laûo ñaûo caû ngöôøi, vai aùo raùch toaïc, A Chaâu kinh hoaûng ruù leân. Ñoaøn Döï laïi töùc khaéc söû duïng "thieáu maïch kieám" ôû beân tay traùi ñeå chaën ñoùn hoaû dieäm ñao ôû tay traùi Cöu Ma Trí. Hai ñao cuûa Cöu Ma Trí ñeàu bò Luïc Maïch Thaàn Kieám cuûa Ñoaøn Döï chaën ñoùn, chaøng ñaõ baûo veä cho hai naøng A Chaâu, A Bích thoaùt khoûi côn nguy hieåm. Cöu Ma Trí vöøa muoán bieåu döông baûn lónh cuûa mình vöøa muoán cho moïi ngöôøi thaáy Ñoaøn Döï bieát söû duïng Luïc Maïch Thaàn Kieám neân coá yù phaùt huy kình löïc cho thaät maïnh, nhöõng tieáng gioù phaùt ra "vu vu" khoâng ngôùt. Ñoaøn Döï nhôø coù chu caùp thaàn coâng ñaõ thu huùt ñöôïc bao nhieâu noäi löïc cuûa maáy tay ñaïi cao thuû vaøo trong ngöôøi neân luùc naøy neáu so veà noäi löïc thì Ñoaøn Döï coù phaàn maïnh hôn Cöu Ma Trí. Song khoán noãi chaøng khoâng hieåu moät tyù voõ coâng naøo ngoaøi maáy theá kieám maø chaøng hoïc ñöôïc ôû chuøa Thieân Long. Chaøng chæ nhôù moät caùch baát di baát dòch maáy ñöôøng trong Luïc Maïch Thaàn Kieám theo ñuùng chieâu thöùc cuûa noù chöù khoâng bieát bieán hoaù ñeå öùng duïng. Cöu Ma Trí ñem chaøng ra ñeå ñuøa giôõn vôùi chöôûng löïc. Noäi löïc hai beân xung ñoät, söùc maïnh phaùt ra laøm cho töôøng vaùch vaø cöûa soå chung quanh nhaø vôõ naùt thaønh nhieàu loã thuûng. Cöu Ma Trí vöøa ñaáu vöøa khen: -Luïc Maïch Thaàn Kieám quaû nhieân lôïi haïi, traùch naøo naêm xöa Moä Dung tieân sinh ñaõ ñem loøng haâm moä. Thoâi Baùch Keá cuõng raát laáy laøm kinh ngaïc, laõo laåm baåm: "tröôùc mình vaãn töôûng Ñoaøn Döï voõ coâng taàm thöôøng, naøo ngôø laïi coù baûn laõnh ñeán theá? hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ñuùng laø danh baát hö truyeàn. Cuõng may maø mình khi ôû phuû Traán Nam Vöông chöa laøm vieäc gì xaèng baäy neáu khoâng thì chaéc ñaõ bò hoï Ñoaøn toáng coå ñi roài". Thoâi Baùch Keá nghó laïi, moà hoâi toaùt ra laïnh toaùt caû ngöôøi. Hai ngöôøi giao ñaáu moät hoài laâu, kyø thöïc thì hieåm naøo Cöu Ma Trí cuõng coù theå ñaåy Ñoaøn Döï vaøo töû ñòa ñöôïc. Coù ñieàu laõo coá yù keùo daøi cuoäc ñaáu ñeå ñuøa giôõn vaø phoâ tröông taøi naêng. Sau laõo hieåu raèng kieám phaùp Ñoaøn Döï quaû coù choã ñoäc ñaùo nhöng khoâng hieåu sao chaøng laïi khoâng bieát phaùt huy ra chaúng khaùc gì moät ñöùa treû leân ba maø trong tay laïi coù gia taøi haøng trieäu nhöng khoâng bieát tieâu xaøi. Roài laõo ñaâm 445 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ra khinh thò. Ñaùnh vaøi hieäp nöõa, thoát nhieân Cöu Ma Trí laïi nghó khaùc "neáu cöù giaèng dai maõi, lôõ ra ñoái phöông chæ taâm linh lónh hoäi ñöôïc yeáu quyeát voõ coâng, theâm vaøo noäi löïc kieám phaùp hai moân sôû tröôøng rieâng cuûa chaøng chaúng hoaù ra trôû thaønh moät keû kình ñòch voâ cuøng lôïi haïi ö?". Ñoaøn Döï cuõng bieát laø giôø phuùt naøy söï soáng cheát cuûa chaøng hoøan toaøn ñaët trong tay Cöu Ma Trí, chaøng goïi: -A Chaâu! A Bích! Hai vò tyû nöông chaïy ñi mau leân! Khoâng thì khoâng kòp ñaâu. A Chaâu hoûi: -Ñoaøn coâng töû! Taïi sao coâng töû laïi cöùu chò em chuùng toâi? Ñoaøn Döï ñaùp: -Vì toâi gheùt teân hoøa thöôïng naøy yû mình voõ coâng cao cöôøng, hoøanh haønh baù ñaïo, khinh khi ngöôøi chung quang. Ñaùng tieác toâi khoâng hieåu veà voõ coâng, khoù loøng ñòch laïi laõo. Caùc chò chaïy mau ñi thoâi! Cöu Ma Trí mæm cöôøi noùi: -Chaïy cuõng khoâng thoaùt ñaâu! Vöøa noùi döùt lôøi, Cöu Ma Trí ñöa ngoùn tay troû beân traùi nhaèm ñieåm huyeät cuûa Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï keâu ruù leân toan neù traùnh nhöng ñaõ muoän. Ba yeáu huyeät cuûa chaøng ñaõ bò Cöu Ma Trí ñieåm truùng, töùc thôøi hai chaân bò teâ baïi, teù nhaøo xuoáng ñaát. Chaøng goïi aàm leân: -A Chaâu, A Bích! Chaïy mau ñi! Chaïy mau ñi! Cöu Ma Trí baät cöôøi noùi: -Cheát ñeán coå hoïng, thaân khoâng giöõ noåi laïi coøn thöông hoa tieác ngoïc. Ñoaïn laõo ung dung laïi choã ngoài noùi vôùi A Chaâu: -Coâ nöông cuõng baát taát phaûi dôû troø quyû quaùi laøm gì nöõa. Ai laø ngöôøi laøm chuû moïi vieäc trong phuû naøy? Ñoaøn coâng töû ñaõ thuoäc loøng caû quyeån ñoà hoaï Luïc Maïch Thaàn Kieám. Coù ñieàu haén khoâng hieåu voõ coâng neân khoù maø söû duïng ñöôïc ñoù thoâi. Ngaøy mai toâi seõ ñem haén ra ñoát tröôùc moà Moä Dung tieân sinh, neáu tieân sinh döôùi suoái vaøng coù linh thieâng, chaéc cuõng chöùng daùm loøng thaønh cho ngöôøi baïn giaø ñaõ khoâng phuï lôøi öôùc naêm xöa. A Chaâu cuõng hieåu raèng hieän tình trong toaø "caåm vaän tinh xaù" naøy khoâng coù ai ñoái thuû noåi vôùi Cöu Ma Trí. Naøng chau ñoâi maøy lieãu göôïng cöôøi noùi: -Ñöôïc roài! Lôøi laõo hoøa thöôïng noùi chuùng toâi coù theå tin ñöôïc. Phaàn moä cuûa laõo gia toâi caùch ñaây chöøng moät ngaøy ñöôøng thuyû. Hoâm nay thì trôøi ñaõ toái roài, saùng sôùm mai chò em chuùng toâi xin thaân haønh daãn hoøa thöôïng cuøng Ñoaøn coâng töû ñi taûo moä. Xin boán vò haõy nghæ ngôi moät chuùt ñeå ñôïi duøng côm chieàu. Noùi döùt lôøi A Chaâu ñöùng daäy keùo tay A Bích cuøng ñi vaøo trong nhaø. Ñoaøn Döï nhìn theo boùng hai naøng nhaên nhoù cöôøi. 446 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Sau ñoä nöûa giôø thì thaáy moät teân haàu trai ra noùi: -Hai coâ nöông coù lôøi môøi boán vò qua nhaø "thính vuõ" duøng côm chieàu. Cöu Ma Trí caùm ôn roài daét tay Ñoaøn Döï ñi theo teân haàu trai. Quanh co theo moät con ñöôøng nhoû raûi toaøn ñaù soûi lôùn baèng quaû tröùng ngan moät voøng, qua maáy choã nuùi ñaù, caây hoa ra bôø hoà. Döôùi moät goác lieãu coù buoäc chieác thuyeàn nhoû. Teân haàu chæ moät caên nhaø nho nhoû ôû giöõa hoà, boán maët ñeàu coù cöûa soå noùi: -Nhaø "thính vuõ" kia roài. Teân haàu môøi boán ngöôøi xuoáng thuyeàn roài töø töø cheøo ra. Khi tôùi gaàn thaáy toaø nhaø naøy laøm toaøn baèng caây thoâng, ñeå caû voû troâng thöïc trang nhaõ vaø ñöôïm veû thieân nhieân. Ñoaøn Döï vöøa böôùc leân bôø ñaõ thaáy A Bích ñöùng ñoù ñoùn khaùch. Naøng maëc aùo daøi maøu xanh laït, maù thoa moät laàn phaán moûng. Ñöùng töïa beân naøng laø moät vò nöõ lang maëc aùo hoàng tuoåi chöøng 15, 16 nhìn Ñoaøn Döï töïa nhö cöôøi maø khoâng phaûi cöôøi, neùt maët ñaày veû khoân ngoan lanh lôïi. A Bích thì khuoân maët traùi xoan troâng raát thanh nhaõ vaø töôi ñeïp, coøn nöõ lang kia khuoân maët troøn hai maét linh ñoäng, moãi ngöôøi coù moät veû kieàu dieãm rieâng ñeå laøm rung caûm loøng ngöôøi. Ñoaøn Döï tôùi gaàn ngöûi thaáy moät muøi höông phaûng phaát eâm dòu vaø quen quen, chaøng mæm cöôøi hoûi: -A Chaâu tyû nöông! coâ laø moät vò nöõ lang xinh ñeïp nhö vaäy maø giaû trang laøm ñaøn baø laïi gioáng ñeán theá? thaät laø taøi tình. Nöõ lang naøy chính laø A Chaâu. Naøng lieác maét mæm cöôøi hoûi Ñoaøn Döï: -Coâng töû baáy giôø phaûi cuùi ñaàu laïy toâi ba laïy chaéc böïc mình laém phaûi khoâng? Ñoaøn Döï laéc ñaàu ngoay ngoaûy ñaùp: -Ba laïy ñoù raát coù yù nghóa. Coù ñieàu toâi ñoaùn khoâng ñöôïc truùng laém thoâi. A Chaâu hoûi: -Coâng töû ñoaùn theá naøo maø khoâng truùng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Tröôùc toâi ñaõ ñoaùn coâ nöông vaø coâ A Bích cuõng nhö nhau, ñeàu laø myõ nhaân hieám coù ôû ñôøi. Toâi ñinh ninh laø hai coâ chaúng khaùc nhau maáy, naøo ngôø tôùi khi gaëp maët thì coâ naøy... coâ naøy... A Chaâu cöôùp lôøi: -Phaûi chaêng toâi coøn keùm A Bích xa? Ñoàng thôøi A Bích cuõng chen vaøo: -Coâng töû thaáy chò aáy ñeïp gaáp möôøi toâi, nhìn thaáy phaûi giaät mình chöù gì? Ñoaøn Döï laéc ñaàu ñaùp: -Traät heát, toâi caûm thaáy caùi taøi tình cuûa oâng taïo hoaù thöïc laø khieán cho ngöôøi ta phuïc saùt ñaát. OÂng ñaõ doác taâm trí ra taïo neân moät trang tuyeät saéc giai nhaân laø A Bích coâ nöông, töôûng raèng bao nhieâu linh tuù ôû Giang Nam ñaõ duøng heát nhaün roài naøo ngôø 447 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung oâng laïi coøn taïo theâm ñöôïc moät vò A Chaâu tyû nöông nöõa. Hai dung maïo khaùc nhau nhöng moãi ngöôøi ñeàu coù moät veû ñeïp öa nhìn rieâng, toâi nghó maõi maø chöa tìm ñöôïc caâu naøo ñeå toû ñöôïc caùi veû dieãm leä cuûa hai coâ. A Chaâu cöôøi noùi: -Chaø coâng töû thaät laø moàm meùp trôn nhö môõ, ñaõ taùn döông moät traøng daøi laïi coøn baûo laø khoâng tìm ñöôïc moät caâu naøo ñeå moâ taû. A Bích chaäm raõi môøi: -Boán vò giaù laâm nôi hoang daõ naøy khoâng coù gì ñaëc bieät ñeå theát caùc vò, haõy xin caùc vò duøng ly röôïu nhaït vaø duøng maáy thöù moùn aên ôû ñòa phöông Giang Nam. Ñoaøn naøng môøi boán ngöôøi vaøo tieäc. Naøng vaø A Chaâu ngoài boài tieáp ôû gheá ñaàu. Ñoaøn Döï thaáy baùt cheùn toaøn baèng ñoà söù raát myõ thuaät vaø tinh xaûo trong buïng ñaõ khen thaàm. Ngoaøi caùc moùn xaøo naáu: toâm, caù, thòt coøn bao nhieâu hoa quaû, baùnh traùi, troâng ñaõ ñeïp maét laïi coù muøi höông ngaøo ngaït. Ñoaøn Döï taùn döông: -Coù non soâng gaám voùc môùi naûy ra nhöõng baäc tuyeät theá giai nhaân, coù nhöõng nhaân vaät tuyeät theá, taát coù thoâng minh taøi töû ñaëc bieät ñeå cheá taïo nhöõng moùn aên myõ vò thanh cao. A Chaâu hoûi: -Coâng töû thöû ñoaùn xem caùc moùn aên ñaây toâi laøm hay A Bích laøm? Ñoaøn Döï ñaùp: -Caùc moùn aên maàu saéc röïc rôõ muøi höông noàng naøn laø cuûa coâ nöông laøm, coøn nhöõng moùn maàu saéc ñaïm nhaït, muøi vò thanh taân laø coâ A Bích laøm. A Chaâu voã tay cöôøi ñuøa noùi: -Khoâng ngôø thaày ñoà gaøn ñoaùn ñuùng theá. A Bích coâ baûo thöôûng cho thaày caùi gì ñaây. A Bích tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Ñoaøn coâng töû sai baûo ñieàu gì chuùng ta seõ heát söùc tuaân theo. Laøm gì maø thöôûng môùi chaû thöôûng, chuùng ta chæ laø ngöôøi phuïc dòch cho coâng töû. A Chaâu höø moät tieáng vaø noùi: -Heã coâ môû mieäng laø noùi beânh ngöôøi ta roài. Traùch naøo ai ai cuõng baûo coâ toát, coøn toâi chaúng ra gì. Ñoaøn Döï mæm cöôøi: -Moät coâ thuyø mò oân hoøa, moät coâ hoaït baùt lanh lôïi moãi coâ moät veû rieâng. A Bích coâ nöông! luùc ngoài thuyeàn toâi coù ñöôïc nghe coâ nöông gaåy moät khuùc ñaøn baèng caây nhuyeãn tieân, dö aâm haõy coøn vaêng vaúng beân tai. Vaäy daùm caû gan xin coâ nöông cho nghe moät khuùc baèng nhaïc khí thöïc. Ñöôïc theá thì duø ngaøy mai coù bò Cöu Ma Trí ñoát thaønh tro cuõng khoâng uoång moät ñôøi. 448 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Bích nheï nhaøng ñöùng daäy noùi: -Coâng töû khoâng hieàm nhô tai toâi xin hieán caùi ngheà moïn vuïng veà ñeå vui loøng quyù khaùch. Noùi xong lieàn chaïy vaøo phía sau bình phong laáy moät caây dao caàm. Caây ñaøn naøy ngaén hôn caây thaát huyeàn caàm moät thöôùc maø coù nhöõng chín daây, caùc daây maàu saéc khaùc nhau. A Bích ngoài ngay ngaén treân chieác caåm ñaøn, ñeå caây cöûu huyeàn caàm tröôùc maët vaø quay sang noùi vôùi Cöu Ma Trí: -Xin ñaïi sö phuï chæ giaùo theâm cho! Cöu Ma Trí ñaùp: -Khoâng daùm. Cöu Ma Trí baên khoaên, khoâng hieåu sao naøng laïi yeâu caàu mình chæ giaùo? Chaúng hay naøng coù duïng yù gì? A Bích hai tay traéng muoát nhö ngoïc, hai ngoùn tay buùp maêng beân traùi laàn nheï treân daây ñaøn, tay phaûi vöøa baät vöøa gaûy, tieáng ñaøn tình tang noåi leân. Ñoaøn Döï tuy khoâng hieåu gì veà voõ coâng nhöng veà caùc moân caàm kyø thi hoaï chaøng raát thoâng thaïo, vöøa nghe qua maáy tieáng chaøng ñaõ hieåu ngay laø chín sôïi daây ñaøn naøy cheá taïo baèng chín thöù chaát lieäu khaùc nhau nhö theùp ñoàng vaø tô chaúng haïn, cöông thì raát cöông maø nhu cuõng raát nhu. A Bích vöøa daïo maáy cung, tieáng ñaøn traàm xuoáng daàn daàn, moãi luùc moät nhu hoøa. Boán ngöôøi ngoài nghe ñeàu caûm thaáy mí maét naëng chóu xuoáng, mô maøng nhö ngöôøi buoàn nguû. Thoâi Baùch Keá thoâng hieåu nhieàu veà caùc loaïi quyû mî treân choán giang hoà neân ngay töø luùc môùi baét ñaàu vaøo Moä Dung trang ñaõ nhaát nhaát ñeà phoøng. Y vöøa nhaém maét muoán nguû nhöng thoát nhieân kinh hoøang nghó thaàm: "khoâng xong roài! Con ranh naøy chaéc noù aùm toaùn gì chuùng ta ñaây!". Roài y goïi lôùn: -Quaù hieàn ñieät! Nhöõng thuû ñoaïn gian hieåm treân choán giang hoà thöïc ñuû ñieàu kyø dò! Hieàn ñieät phaûi löu yù caån thaän ñoù. Quaù Ngaïn Chi gaät ñaàu vaø traû lôøi moät caùch haøm hoà: -Ñuùng theá! chuùng ta phaûi saùng suoát maø nhaän ñònh. Noùi chöa döùt lôøi thì laïi tieáp luoân moät caùi ngaùp daøi. Caùi ngaùp naøy töïa hoà coù söùc truyeàn nhieãm, roài caû Thoâi Baùch Keá, Ñoaøn Döï cuõng ngaùp theo. Tieáng ñaøn laïi caøng dòu daøng reùo raét, boán beà im laëng nhö tôø, moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy meät moûi, chæ muoán naèm vaät ra nguû lieàn. Ñoät nhieân nghe "töng" moät tieáng nheø nheï. Ñoaøn Döï ñoät nhieân caûm thaáy trong mieäng noùng ran roài huyeät "thieân trì" ôû khuyûu tay thoâng chuyeån ñöôïc ngay. Ñoaøn Döï vöøa möøng vöøa sôï nhöng chaøng vaãn cho laø luùc Cöu Ma Trí ñieåm huyeät chaøng laõo chöa duøng toaøn löïc neân hieäu löïc khoâng ñöôïc laâu, tôùi luùc naøy laø noù töï giaûi ñaáy thoâi. Naøo ngôø A Bích gaåy moät luùc nöõa laïi baät leân moät tieáng 449 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung "töng" thì huyeät "phaùch hoä" sau löng chaøn g cuõng thoâng chuyeån ñöôïc. Ñoaøn Döï ngaàm vaän noäi löïc thöû xem theá naøo thì thaáy noäi khí nöûa ngöôøi phía treân ñaõ löu thoâng ñöôïc nhö thöôøng, khoâng coøn trôû ngaïi gì nöõa. Baáy giôø chaøng môùi bieát laø tieáng ñaøn cuûa A Bích cuõng caûm öùng vôùi noäi khí ngöôøi ta, noù coâng nhieân coù naêng löïc giaûi ñöôïc huyeät ñaïo. Moät luùc nöõa hai huyeät ñaïo ôû hai ñuøi cuõng theo tieáng ñaøn maø giaûi ñöôïc heát. Ñoaøn Döï ñöa maét nhìn A Bích vaø trong loøng voâ cuøng caûm kích. Thaáy A Bích ñang ngöng thaàn chuyeån khí, hai tay löïa naén giaây ñaøn. Moät beân thì Thoâi Baùch Keá cuøng Quaù Ngaïn Chi ñang say nguû ngaùy pho pho, moät beân thì Cöu Ma Trí ñang chaép tay ngoài, döôøng nhö laõo ñang vaän kình löïc ñeå choáng laïi vôùi tieáng ñaøn cuûa A Bích. Ñoaøn Döï nhìn chöøng uoáng xong cheùn traø thì thaáy treân traùn naøng röôm röôùm moà hoâi, choã maùi toùc coù laøn khoùi nheø nheï boác leân. Cöu Ma Trí hình loä veû mæm cöôøi, ñoâi maét vaãn saùng röïc. Ñoaøn Döï coù veû baên khoaên lo raèng tieáng ñaøn cuûa A Bích neáu khoâng lung laïc ñöôïc Cöu Ma Trí thì e raèng traùi laïi naøng seõ bò laõo ñaû thöông maát. Theá thì mình ñoái phoù theá naøo ñeå cöùu ñöôïc naøng? giöõa luùc ñoù boãng laïi nghe A Chaâu caát tieáng haùt: Gioù heo soâng Dòch laïnh luøng Ra ñi traùng só coøn mong ñaâu veà? Tieáng ñaøn raát laø meàm maïi maø yù nghóa trong lôøi ca thì laïi thaúng thaén hieân ngang, hai ñaèng khoâng aên nhòp vôùi nhau. Ñoaøn Döï laéng nghe caûm thaáy coù ñieàu quaùi dò. -------------------------oOo------------------------- 450 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2