Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 29

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

107
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 29

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN MAÏN ÑAØ SÔN TRANG A Chaâu haùt ñi haùt laïi ba laàn caâu: Gioù heo soâng Dòch laïnh luøng Ra ñi traùng só coøn mong ñaâu veà? Ñoaøn Döï nhìn ñoaù hoa nhoû caøi beân moùn toùc mai naøng luùc naøo cuõng ñoäng rung rinh, ñoâi moâi töôi thaém bieán thaønh lôït laït, chaøng söïc nhôù ra laåm baåm moät mình: -"Phaûi roài! A Chaâu sôû dó haùt ñi haùt laïi hai caâu thô naøy laø nhuû ta laøm caùi vieäc Kinh Kha haønh thích Taàn Thuyû Hoaøng. Noäi löïc A Bích khoâng theå ñòch noåi laõo hoøa thöôïng naøy, neáu cöù mieãn cöôõng choáng choïi hoøai thì e raèng naøng taát bò noäi thöông nguy kòch". Nghó vaäy chaøng ngaám ngaàm oân laïi caùc theá Luïc Maïch Thaàn Kieám. Chaøng thöû vaän ñoäng khí löïc ra thì ñaõ thaáy thoâng ñoàng löu loaùt, khoâng bò vaáp vaùp ngaên trôû choã naøo. Chaøng ñoïc saùch thaùnh hieàn töø thuôû nhoû, laïi theâm thaám nhuaàn kinh Phaät, chí khí khoâng khoûi coù ñoâi phaàn ngaïo ngheã. Chaøng nghó raèng: "caùc baäc ñaïi tröôïng phu laøm vieäc phaûi cho quang minh loãi laïc, thöøa cô ngöôøi ta khoâng phoøng bò ñeå ñaùnh leùn laø haønh ñoäng ñeâ heøn. Trong loøng ñang coøn phaân vaân chöa quyeát, boãng nghe ñaùnh "binh" moät caùi, moät sôïi daây ñaøn cuûa A Bích ñöùt, naøng ruøng mình moät caùi. A Chaâu cuõng im baët tieán g haùt, ñoâi ñuõa caàm trong tay toan neùm vaøo Cöu Ma Trí, thì laïi "buïc" moät tieáng, moät sôïi daây ñaøn nöõa ñöùt. Thoâi Baùch Keá cuøng Quaù Ngaïn Chi ruù leân nhöõng tieáng kinh hoàn. Ñoaøn Döï thaáy tình theá cöïc kyø caáp baùch, mieäng laåm baåm: "vì vieäc cöùu ngöôøi ta ñaønh phaûi toøng quyeàn haønh ñoäng ñeâ heøn moät chuùt vaäy". Chaøng vöôn tay phaûi leân, hai luoàng kình löïc ôû ngoùn tay troû phoùng ra nhaèm Cöu Ma Trí ñaâm tôùi nhanh nhö chôùp. Ñoù laø hai theá kieám khí "thöông döông" vaø "trung xung". Giaû tyû Cöu Ma Trí ñang coâng nhieân ñaáu kieám cuøng Ñoaøn Döï thì duø nhöõng theá kieám caáp baùch hôn nöõa laõo cuõng choáng deã nhö chôi. Nhöng laõo yeân trí raèng huyeät ñaïo chaøng môùi bò phong toaû, chöa laøm gì ñöôïc neân laõo ñem heát noäi löïc ra ñaáu vôùi tieáng ñaøn cuûa A Bích. Giöõa luùc laõo chieám ñöôïc öu theá, nhöõng töôûng duøng tieáng ñaøn phaûn kích laøm cho taâm thaàn A Bích phaûi meâ loaïn, roài quay sang haï choát A Chaâu laø xong. Laõo tuyeät nhieân khoâng ngôø tôùi chuyeän Ñoaøn Döï phoùng kieám khí ra ñaâm mình. Laõo keâu ruù leân moät tieáng, ngöôøi baén tung ñi. Ñoàng thôøi daây ñaøn A Bích ñöùt luoân naêm sôïi. Nhöõng tia maùu ñoû phun ra nhö töôùi, ñoù laø löôõi thaàn kieám do Ñoaøn Döï phoùng ra ñaõ ñaâm truùng vai beân phaûi Cöu Ma Trí. 451 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Bích tay traùi keùo A Chaâu, tay phaûi níu Ñoaøn Döï nhaûy voït ra. Ba ngöôøi nhaûy qua cöûa soå ra ngoaøi, rôi ñuùng vaøo con thuyeàn nhoû. A Chaâu ñöa tay ra duùi ñaàu Ñoaøn Döï thaáp xuoáng, roài caàm luoân laáy maùi cheøo bôi thuyeàn ñi. Ñoaøn Döï boãng nghe thaáy thuøm moät tieáng raát lôùn, chieác thuyeàn tung leân roài laïi haï xuoáng, chaúng khaùc gì ñang ñi ngoaøi bieån caû soùng to. Nöôùc hoà baén leân tung toeù, khaép mình maåy öôùt ñaãm. Chaøng quay ñaàu nhìn laïi thaáy Cöu Ma Trí ñöùng treân bôø, ñang laáy baøn ñaù, gheá ñaù neùm xuoáng khoâng ngôùt. Cuõng may A Chaâu ñaõ cheøo thuyeàn ra xa moät chuùt vaø Cöu Ma Trí ñaõ bò truùng kieám khí bò troïng thöông, kình löïc keùm ñi neân lieäng khoâng tôùi thuyeàn. A Chaâu thaáy hoøa thöôïng söùc khoeû nhö thaàn, naøng sôï haõi voâ cuøng khaán thaàm: "caàu trôøi cho laõo ñöøng ñuoåi kòp". Naøng bôi thuyeàn xa theâm vaøi chuïc tröôïng nöõa, nhìn laïi thaáy Cöu Ma Trí khoâng ñuoåi kòp nöõa roài. A Bích thôû phì phì noùi: -Ñoaøn coâng töû ôi! Nhôø coâng töû maø nay toâi ñöôïc thoaùt naïn neáu khoâng thì ñaõ cheát veà tay laõo hoøa thöôïng naøy roài. Ñoaøn Döï noùi: -Ñaùng lyù toâi phaûi taï ôn coâ môùi ñuùng. Laõo hoøa thöôïng naøy noùi sao laø laøm ñöôïc vaäy, leõ ra toâi bò laõo ñem ñi ñoát soáng roài. A Chaâu voäi gaït ñi: -Haõy khoan noùi ñeán chuyeän coâ taï ôn caäu, caäu taï ôn coâ ñaõ! Vieäc troán sao cho thoaùt khoûi tay laõo troïc coøn gaáp hôn nhieàu. Giöõa luùc aáy Ñoaøn Döï nghe coù tieáng maùi cheøo bôi nöôùc ñang ñuoåi theo, chaøng giaät mình la leân: -Trôøi ôi! Laõo sö ñang ñuoåi theo chuùng ta roài. A Bích ñaõ meät nhoøai, khoâng theå laáy ngay laïi söùc löïc trong choác laùt ñöôïc. Naøng töïa vaøo maïn thuyeàn noùi: -A Chaâu tyû nöông! Boïn ta ñeán taïm laùnh taïi trang Luïc ñaïi gia. A Chaâu coù veû böïc töùc ñaùp coäc loác: -Ñaønh laø theá vaäy. Roài naøng laïi tieáp: -Thaät laø böïc mình. Luïc ñaïi gia thöôøng cöôøi chò em mình voõ coâng chaúng ra gì. Baây giôø gaëp keû ñaïi ñòch tuùng theá phaûi vaøo aån trong nhaø y, chaéc roài y cöôøi mình suoát ñôøi. Töø khi Ñoaøn Döï taêng nhieàu noäi löïc trong ngöôøi, chaøng raát thính tai. Nghe roõ tieáng maùi cheøo bôi moãi luùc moät laïi gaàn theâm lieàn caàm laáy moät maùi cheøo ñeå phuï A Chaâu bôi thuyeàn cho leï hôn. Thuyeàn theâm moät maùi cheøo neân laïi caùch xa chieác thuyeàn ñuoåi theo hôn ñöôïc ít nöõa. Ñoaøn Döï noùi: 452 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Baûn laõnh laõo sö naøy gheâ gôùm laém. Hai vò tyû nöông coøn nhoû tuoåi theá naøy thua laõo cuõng chaúng coù gì laø nhuïc. Boãng nghe coù tieáng goïi töø ñaèng xa voïng laïi: -A Chaâu, A Bích hai coâ bôi thuyeàn trôû laïi mau! baàn taêng ñaõ laø baïn vôùi coâng töû Moä Dung coù lyù ñaâu laïi laøm khoù deã caùc coâ? Ñuùng laø tieáng Cöu Ma Trí. Maáy caâu noùi cöïc kyø eâm dòu thaân maät, khieán ngöôøi nghe baát giaùc khoâng töï chuû ñöôïc nöõa, khoù maø choáng cöï laïi, quaû nhieân muoán theo yù laõo. A Chaâu giaät mình noùi: -Laõo goïi chuùng ta trôû laïi, taát khoâng gia haïi ñaâu. Ñoaïn naøng döøng cheøo khoâng bôi nöõa, trong loøng döôøng nhö coù veû xao xuyeán. A Bích cuõng noùi: -Vaäy chuùng ta quay laïi quaùch. Ñoaøn Döï vì noäi löïc raát maïnh neân gioïng noùi Cöu Ma Trí khoâng meâ hoaëc noåi voäi noùi: -Laõo bòp ñaáy! Tin theá naøo ñöôïc? Laïi thaáy Cöu Ma Trí tieáp tuïc goïi baèng moät gioïng raát hoøa hoaõn raát eâm tai: -Hai vò coâ nöông ôi! Coâng töû nhaø caùc coâ ñaõ veà tôùi, caàn gaëp caùc coâ ngay, caùc coâ mau mau bôi thuyeàn trôû laïi. A Chaâu noùi: -Vaâng! Roài bôi thuyeàn quay ñaàu laïi. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "neáu quaû coâng töû Moä Dung trôû veà thì chính y leân tieáng goïi A Chaâu, A Bích haø taát phaûi möôïn laõo sö goïi hoä? Ñuùng laø laõo giôû pheùp thu hoàn phaùch cöïc kyø lôïi haïi ra ñaây. Chaøng lieàn nghó ñöôïc moät keá, voäi xeù maûnh aùo ñuùt nuùt loã tai A Chaâu, A Bích laïi. A Chaâu ñònh thaàn ñöôïc ngay thaát thanh la leân: -Trôøi ôi! Cheát chöa! A Bích cuõng tænh taùo laïi noùi: -Laõo sö naøy bieát caû pheùp thu hoàn phaùch ngöôøi ta. Ta bò laõo lung laïc maát roài. A Chaâu ra söùc cheøo thuyeàn noùi: -Ñoaøn coâng töû! Cheøo cho mau! cheøo cho mau! Hai ngöôøi cheøo thuyeàn thaúng vaøo choã daày ñaëc hoàng laêng. Hoài laâu beân tai khoâng coøn vaúng nghe thaáy tieáng Cöu Ma Trí goïi nöõa. Baáy giôø Ñoaøn Döï môùi ra hieäu cho hai ngöôøi moùc nuùt ñeå trong tai ra. A Chaâu voã ngöïc thôû moät hôi daøi roài hoûi: -Baây giôø tính sao ñaây? A Bích ñaùp: 453 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -A Chaâu tyû nöông! chuùng ta ñi ñeán Khieáu Thieân thoân. Giaû tyû laõo hoøa thöôïng coù theo tôùi ñoù, Luïc ñaïi gia quyeát khoâng chòu thua seõ cuøng laõo chôi nhau ñeán cuøng. A Chaâu noùi: -Khoâng ñöôïc ñaâu! Luïc ñaïi gia tuy voõ ngheä cao cöôøng nhöng khoâng coù khieáu thoâng linh quyû quaùi baèng Cöu Ma Trí. Theá thì thaø raèng cöù leânh ñeânh treân maët hoà naøy, ñoùi boùc hoàng laêng hoaëc moùc ngoù sen leân maø aên, duø coù ôû ñaây möôøi ngaøy hoaëc nöûa thaùng cuõng chaúng heà gì. A Bích mæm cöôøi noùi: -Tyû nöông tính theá naøo cuõng ñöôïc, song chöa bieát yù Ñoaøn coâng töû ra sao? Ñoaøn Döï voã tay cöôøi noùi: -Hoà naøy phong caûnh ñeïp, laïi coù hai vò tyû nöông laøm baïn ôû ñaây ngao du möôi ngaøy, thaät söôùng hôn tieân. A Bích cuõng treà moâi ra cöôøi noùi: -ôû ñaây ñi veà phía ñoâng nam coù ñeán haøng ngaøn haûi caûng, haøng traêm vuõng vònh, chi löu, soâng nhoû cuõng nhieàu. Tröø boïn chaøi löôùi ñòa phöông ra, khoâng ai tìm ñöôïc ñöôøng loái. Boïn ta ñi vaøo choã traêm khuùc quanh co trong hoà naøy, quyeát nhieân nhaø sö kia khoâng theå ñuoåi tôùi nôi ñöôïc. Ñoaøn Döï ñang luùc cao höùng, ra söùc bôi thuyeàn. Moãi khi ñeán choã reõ thì hai naøng laïi baøn tính moät hoài roài môùi aán ñònh neûo ñi. Cheøo thuyeàn ñi moät hoài laâu, Ñoaøn Döï thoang thoaûng ngöûi thaáy moät muøi hoa thôm ñaëc bieät khaùc laï. Luùc môùi ngöûi thì thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng nhöng laùt sau thì trong ngöôøi laïi khoan khoaùi deã chòu. Thuyeàn caøng tieán leân thì muøi hoa thôm laïi caøng söïc nöùc. Ñoaøn Döï hoûi: -Hai vò tyû nöông coù bieát muøi hoa gì ñoù chaêng? A Bích kheõ ñaùp: -Coâng töû ñöøng hoûi nöõa! boïn ta phaûi mau mau rôøi khoûi nôi naøy! Ñoaøn Döï thaáy gioïng noùi cuûa naøng ñaày veû sôï haõi, raát laáy laøm kyø. A Chaâu cuõng noùi nhoû baûo A Bích: -Chuùng ta laàm ñöôøng maát roài. Mi baûo reõ qua beân traùi laø ñuùng. Ta laïi baûo reõ qua meù phaûi môùi cheát chöù. A Bích mi ñaõ bieát roõ, sao coøn ñi nghe ta? A Bích ñaùp: -Baáy giôø em cuõng khoâng daùm chaéc laém. Cöù töôûng tyû nöông bieát ñích hôn, neân môùi nghe theo. Luùc naøy A Bích tinh thaàn ñaõ hoài phuïc, ñoùn laáy maùi cheøo ôû trong tay A Chaâu, quay thuyeàn vaø gaéng söùc bôi theo loái cuõ trôû ra. Ñoaøn Döï nghe hai ngöôøi ñoái ñaùp, ñoaùn laø trong muøi hoa thôm naøy taát coù ñieàu gì nguy hieåm, chaøng toan hoûi laïi thì A Chaâu troâng chaøng vaãy tay ra hieäu baûo ñöøng hoûi 454 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nöõa. Trôøi ñaõ toái mòt, Ñoaøn Döï troâng khoâng roõ neùt maët hai ngöôøi nhöng cuõng bieát tình theá raát nghieâm troïng chaúng keùm gì luùc Cöu Ma Trí ñuoåi theo. A Chaâu gheù mieäng vaøo taän tai Ñoaøn Döï noùi thaàm: -Baây giôø toâi lôùn tieáng noùi chuyeän vôùi A Bích, coâng töû chôù coù noùi xen vaøo, phaûi naèm yeân ! Ñoaøn Döï gaät ñaàu, ñöa maùi cheøo cho naøng roài naèm xuoáng loøng thuyeàn. Ñeâm hoâm aáy trôøi ñaày sao laáp laùnh, Ñoaøn Döï caûm thaáy coù ñieàu chi kyø dò maø khoâng noùi ra ñöôïc, boãng nghe A Chaâu leân tieáng: -A Bích muoäi nöông! Choã naøy raát khoù nhaän ñöôøng ñi, em phaûi caån thaän keûo laïc loái nghe. A Bích ñaùp: -Vaâng! laõo sö aáy ñuoåi boïn mình ñeå haõm haïi, mình phaûi chaïy troán. Giaû tyû maø mình laïc ñöôøng, ngöôøi ta coøn baûo mình chòu meänh coâng töû coá yù ñeán ñaây raéc roái môùi khoå chöù. Hai ngöôøi noùi chuyeän sang saûng, töïa hoà ñeå cho ngöôøi ngoaøi nghe roõ. Nhöng Ñoaøn Döï ngheån leân maïn thuyeàn troâng ra thì boán maët chæ thaáy toaøn laù hoàng laêng baùt ngaùt. Ngoaøi tieáng thuyeàn chaïm vaøo laù hoàng laêng, tuyeät khoâng thaáy ñoäng tónh gì nöõa. Muøi hoa thôm moãi luùc moät ngaøo ngaït theâm. So vôùi mai coâi thì muøi thôm khoâng noàng naøn baèng nhöng so vôùi hoa queá thì noù laïi keùm beà eâm dòu. Thaät laø moät muøi höông khoù taû. Thoát nhieân A Bích caát gioïng haùt. Naøng haùt baøi Nguyeãn lang quy. Naøng môùi haùt ñöôïc vaøi caâu nghe gioïng ñaõ run run, phaûi ngöøng moät chuùt cho ñònh thaàn roài môùi haùt tieáp. Tieáng haùt moãi luùc moät leân cao voøi voïi nhöng khoâng giaáu noåi noãi phaäp phoàng lo sôï. Ñoaøn Döï gheù laïi gaàn A Chaâu kheõ hoûi: -Phaûi chaêng laõo sö ñoù ñuoåi gaàn tôùi nôi? A Chaâu voäi ñöa baøn tay bòt mieäng chaøng, ra hieäu cho ñöøng leân tieáng. Naøng nghieâng ñaàu laéng tai nghe, boán beà vaãn im laëng nhö tôø. Baáy giôø môùi gheù mieäng saùt vaøo tai Ñoaøn Döï noùi thaàm: -Chuùng ta laàm ñöôøng maát roài. Gaëp ngöôøi naøy coøn gheâ gôùm hôn caû laõo sö ban naõy. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "Ngöôøi ta coù caâu: traùnh nôi soùng caû, ngaõ nôi Tuaàn Vöôøng laø ñuùng laém". Roài chaøng laïi nghó: "coù leõ hai naøng chöa bieát kyõ baûn laõnh lôïi haïi cuûa Cöu Ma Trí ñoù thoâi. Treân ñôøi laøm gì coøn coù ngöôøi gheâ gôùm hôn laõo? Huoáng chi ñaây laïi ôû caïnh naùch saøo huyeät nhaø Moä Dung. Khi naøo y coøn ñeå cho ai aên ngon nguû yeân ñöôïc?". 455 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Bích ca xong khuùc haùt, khoâng noùi gì nöõa, laëng leõ nhìn leân trôøi, tìm sao baéc ñaåu, nhaän ñònh phöông höôùng roài cuøng A Chaâu ra söùc cheøo thuyeàn.. Ñoaøn Döï ngoaûnh nhìn boán phía, chæ thaáy meânh moâng nhöõng nöôùc cuøng trôøi. Tuyeät khoâng coù moät con thuyeàn, moät caùi nhaø, khoâng thaáy ñaâu laø bôø beán hay moät boùng ngöôøi naøo caû, ñeán moät con chim cuõng khoâng coù. Vaäy maø khoâng bieát laøm sao hai naøng laïi sôï haõi ñeán theá? Con thuyeàn nhoû ñi boàng beành treân maët nöôùc ñöôïc quaõng daøi nöõa thì ñeán choã hai doøng soâng giao nhau. A Chaâu vaø A Bích laïi thöông löôïng moät hoài vaø tìm nhaän loái ñi khi gaëp choã reõ. Chaøng cuõng chaúng hieåu hai naøng laáy gì laøm tieâu chuaån, chæ bieát hai naøng ñaõ bôi thuyeàn nöûa ngaøy, nöûa ñeâm, coù veû meät nhoøai, thôû leân hoàng hoäc. Ñoaøn Döï xem chöøng A Chaâu ñaõ kieät löïc roài, lieàn ñoùn laáy maùi cheøo bôi thuyeàn ñôõ naøng moät luùc. Hoài laâu boãng A Bích keâu leân: -A Chaâu tyû nöông ôi! chuùng ta... sao chuùng ta... laïi quay veà choã cuõ roài? Ñoaøn Döï quaû nhieân laïi ngöûi thaáy muøi hoa thôm luùc naõy. Thì ra ñeâm khuya trôøi toái hai naøng khoâng nhaän ra loái ñi, cheøo quanh quaån töïa hoà ñi theo moät loái voøng troøn khoång loà, baây giôø laïi quay veà choã ban ñaàu. Trôøi ñaõ gaàn saùng, neùt maët A Bích trôû neân bô phôø, uû ruõ. Ñoät nhieân naøng buoâng maùi cheøo xuoáng, ñöa tay leân böng maët khoùc hu hu. A Chaâu oâm naøng vaøo loøng an uûi: -Khoâng phaûi laø chuùng ta coá yù ñeán ñaây, chôø gaëp Vöông phu nhaân roài seõ baøy toû chaân tình, em ñöøng sôï gì caû. Tuy naøng töï cöôøng ñeå voã veà A Bích maø tieáng noùi naøng cuõng run run, tpr ra naøng ñang traûi qua moät traän baõo loøng kinh haõi. Giöõa luùc aáy, treân khoâng veà phía taây noåi leân vaøi tieáng chim keâu quang quaùc. Moät con chim raát lôùn bay tôùi, toaøn thaân loâng traéng nhö tuyeát, cao leânh kheânh nhö con haïc nhöng khoâng phaûi haïc. Döôøng nhö laø moät gioáng thuûy ñieåu. Con baïch ñieåu naøy nhaèm choã thuyeàn döøng quyeän moät voøng treân khoâng roài töø töø bay veà goùc taây baéc. A Chaâu nhaët maùi cheøo leân thôû daøi noùi: -Khoâng ñi khoâng xong roài! Chuùng ta ñaønh tôùi ñoù roài muoán ra sao thì ra. Naøng bôi thuyeàn höôùng theo con baïch ñieåu maø ñi. Ñoaøn Döï hoûi: -Coù phaûi con chim ñoù laø söù giaû daãn ñöôøng ñoù chaêng? A Bích ñaùp: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû laø ngöôøi xa ñeán, chöa bieát quy cuû nôi ñaây. Luùc vaøo ñeán Maïn ñaø sôn, phu nhaân baûo laøm sao coâng töû phaûi nghe vaäy, chôù coù khaùng cöï maø khoán. Ñoaøn Döï hoûi: 456 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Taïi sao vaäy? Chaúng leõ chuû nhaân traïi naøy laïi daõ man ñeán möùc khoâng phaân bieät phaûi traùi nöõa hay sao? Boïn mình laïc ñöôøng vaøo ñaây thì xin cho ra, chöù laøm gì neân toäi? A Bích quaàng maét ñoû hoe ñaùp: -Ñoaøn coâng töû khoâng bieát. Coøn coù nhieàu chuyeän raéc roái beân trong, khoâng theå moät luùc maø noùi heát ra ñöôïc. Ngöôøi ta sôû dó khoâng cho ai giôû lyù söï cuõng laø coù côù. Ruùt cuïc chæ taïi laõo sö ñoù maø ra. Neáu laõo khoâng ñuoåi gaáp quaù thì laøm gì ñeán noãi mình hoang mang maø ñi laàm vaøo ñaây? A Chaâu voán tính hoaït baùt cöôøi noùi: -Ngöôøi laønh töï nhieân coù thieân töôùng baûo hoä. Giaû tyû chæ coù hai chò em mình tôùi ñaây taát laø hoûng beùt nhöng coù Ñoaøn coâng töû ñaây laø ngöôøi laønh may ra chuùng ta thoaùt naïn cuõng chöa bieát chöøng. A Bích buoàn raàu ñaùp: -Em thì laïi lo thay cho Ñoaøn coâng töû. Vöông phu nhaân thaáy coù ñaøn oâng ñeán Maïn ñaø sôn trang, chaéc ngöôøi seõ sai chaët chaân khoeùt maét. Phu nhaân noùi sao laøm vaäy. A Chaâu tyû nöông ôi! mình ñöa coâng töû ñeán ñaây ñeå chaøng phaûi vaï laây. Noùi ñeán ñoù, naøng uùp hai baøn tay leân maët, nöôùc maét traøn qua keõ ngoùn tay, rôùt xuoáng töøng gioït. A Chaâu noùi: -Bieát ñaâu phu nhaân chaúng töï nhieân ñaïi phaùt töø bi hoaëc Ñoaøn coâng töû kheùo bieän baïch, lay chuyeån ñöôïc taám loøng saét ñaù cuûa ngöôøi maø tha caû ba chuùng ta cuõng neân. Ñoaøn Döï hoûi: -Vöông phu nhaân laø ngöôøi theá naøo? A Bích ñöa maét nhìn A Chaâu toan noùi laïi thoâi. A Chaâu voã tay vaøi caùi roài nhôùn nhaùc ngoù quanh, khoâng thaáy ai baáy giôø môùi noùi: -Vöông phu nhaân ñaây, veà voõ coâng khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng ñöôïc. Khaép caùc nhaân vaät trong voõ laâm ñeàu chòu ngöôøi laø ñeä nhaát. Ngay ñeán coâng töû chuùng toâi, baûn tính khoâng chòu phuïc ai maø chæ boäi phuïc coù mình phu nhaân thoâi. Naøng vöøa noùi vöøa laéc ñaàu leø löôõi, loä ra nhieàu veû kinh dò. Ñoaøn Döï raát laáy laøm kyø töï hoûi: "boïn mình noùi chuyeän trong thuyeàn, boán beà chaúng coù moät ai. Chaúng leõ baø Vöông phu nhaân naøo ñoù coù pheùp thaàn thoâng nghe ñöôïc caû ö?". Boãng thaáy con baïch ñieåu luùc naõy laïi trôû veà, lieäng quanh caùi thuyeàn moät voøng. Chim bay nhanh, thuyeàn bôi chaâm, noù bay ñi bay laïi nhö vaäy ñeå chôø. Thuyeàn cöù troâng huùt boùng chim bôi theo chöøng nöûa giôø, qua maáy choã vuõng bieån. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "con chim kia bay treân khoâng neân nhaän ñöôøng loái deã hôn. Ñaèng naøy bôi thuyeàn döôùi nöôùc, giöõa caùi hoà meânh moâng, duø baûn laõnh gioûi ñeán ñaâu cuõng khoù loøng giöõ cho khoûi laïc ñöôøng". 457 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thuyeàn ñi ñeán tröôùc moät haøng ñaêng ken baèng tre cheû ra voùt saün. Ngöôøi Giang Nam thöôøng caém ñaêng ngang soâng, hoà ñeå nuoâi caù, baét giaûi. Nöôùc vaãn löu thoâng nhöng caù vaø giaûi vöôùng ñaên g khoâng chui ra ñöôïc. Thuyeàn laïi saùt ñaêng, töôûng bò chaën loái ñi, khoâng ngôø ñaàu thuyeàn vöøa chaïm vaøo ñaêng, ñaêng chìm ngay xuoáng nöôùc, ñeå hôû loái cho thuyeàn ñi qua. Thì ra treân caùc haøng ñaêng naøy coù ñaët cô quan töï ñoäng môû ra ñoùng laïi ñöôïc. Qua maáy taàng ñaêng nhö vaäy thì ñeán raëng lieãu buoâng ruû xuoáng nöôùc. Heát raëng lieãu, xa xa nhìn thaáy treân bôø hoà hoa laù röïc rôõ nhö hoa traø, aùnh xuoáng nöôùc ñoû röïc moät vuøng. Ñoaøn Döï buoät mieäng kheõ reo leân moät tieáng: "oâ kìa". A Chaâu voäi hoûi: -Chi vaäy? Ñoaøn Döï chæ vaøo buïm caây hoa ñaùp: -Ñaây laø caây sôn traø ôû nöôùc Ñaïi Lyù chuùng toâi ñoù. Laøm sao ôû Thaùi Hoà cuõng troàng ñöôïc thöù ñieàn traø naøy nhæ? Neân bieát raèng thöù sôn traø saûn xuaát ôû Vaân Nam coù danh tieáng hôn caû neân ngöôøi ta meänh danh laø ñieàn traø. A Chaâu noùi: -Coù ñuùng theá khoâng? toâi töôûng sôn traø nöôùc Ñaïi Lyù khoâng baèng ñöôïc sôn traø ôû Coâ Toâ chuùng toâi ñaây. Choã naøy laø Maïn ñaø sôn trang, maïn ñaø la ñöùng vaøo baäc nhaát thieân haï, sôn traø nöôùc Ñaïi Lyù cuûa coâng töû baèng theá naøo ñöôïc? Ñoaøn Döï cho lôøi bình luaän cuûa A Chaâu laø sai. Chaøng nghó raèng: "nhaân vaät ôû Giang Nam keå ra cuõng laøm cho ngöôøi ta phaûi ngaây ngaát thaät. Nöôùc Ñaïi Lyù coù nhieàu thöù thua keùm nhöng maø baûo sôn traø nöôùc Ñaïi Lyù thua traø Giang Nam thì nhaát ñònh khoâng chòu". Chaøng thaáy A Chaâu ñöa maét ra hieäu bieát raèng gaàn ñeán sôn trang roài. aâu laø cöù buoâng xuoâi caâu chuyeän cho eâm. A Chaâu cheøo thuyeàn laïi buoäc vaøo goác moät khoùm sôn traø, döøng chaân ñöùng nhìn moät hoài. Treân bôø toaøn hoa traø ñoû traéng laãn loän, khoâng coù nhaø cöûa phoøng oác chi heát. Ñoaøn Döï sinh tröôûng ôû nöôùc Ñaïi Lyù, maëc daàu sôn traø ñoái vôùi chaøng chaúng coù chi laø laï nhöng cuõng theo chieàu taám taéc khen ngôïi cho qua, trong loøng thaàm nghó: "sôn traø ôû ñaây tuy nhieàu thaät, song giai phaåm naøy ñaõ laáy chi laøm quyù?". A Chaâu keùo gheäch thuyeàn vaøo bôø roài caát tieáng thong thaû meàm moûng noùi: -Tieåu tyø laø A Chaâu, A Bích ôû Tham Hôïp trang beân Yeán Töû oå bò keû ñòch ñuoåi ñaùnh, laàm ñöôøng laïc vaøo nôùi caám ñòa quyù trang ñaây, toäi ñaùng muoân thaùc. Xin Vöông phu nhaân môû löôïng haûi haø boû qua ñi cho! Boïn tieåu tyø caûm kích voâ cuøng. A Chaâu döùt lôøi, trong röøng hoa chöa thaáy tieáng ngöôøi ñaùp laïi, naøng laïi tieáp: -Cuøng ñi vôùi boïn tieåu tyø coøn coù Ñoaøn quaân laø moät ngöôøi khaùch phöông xa ñeán. Ñoaøn quaân chöa töøng quen bieát coâng töû bon tieåu tyø vaø quaû tình khoâng dính líu maûy may gì ñeán vuï naøy caû. 458 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Bích cuõng noùi: -Ñoaøn coâng töû ñeán Coâ Toâ vôùi muïc ñích tìm chuû nhaân boïn tieåu tyø ñeå röûa haän, voâ tình laïc vaøo quyù trang. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "xem gioïng löôõi hai coâ naøy ñeàu baûo ta laø keû thuø cuûa coâng töû Moä Dung chöù khoâng phaûi baïn thì ñuû hieåu raèng giöõa chuû nhaân khu vöïc naøy cuøng coâng töû Moä Dung coù moái baát hoøa. Döôøng nhö cöù ai laø keû ñòch cuûa coâng töû Moä Dung thì khoâng ñeán noãi hoï bò laøm khoù deã". Laùt sau thaáy coù tieáng chaân böôùc soät soaït trong röøng hoa roài moät aû tieåu hoaøn aùo xanh ñi ra, trong tay caàm moät boù hoa. aû naøy lôùn hôn A Chaâu, A Bích chöøng moät vaøi tuoåi, vöøa chaïy ra bôø hoà vöøa cöôøi noùi: -A Chaâu, A Bích! Caùc coâ naøy to gan thaät! Daùm leûn ñeán ñaây doøm ngoù chuyeän gì? Phu nhaân ta xuoáng leänh phaûi raïch ngang, raïch doïc caùi boä maët ñeïp töïa nhö hoa ngoïc cuûa caùc coâ ra ñoù. A Chaâu troâng neùt maët aû ñaõ vöõng taâm ñöôïc phaàn naøo, töôi cöôøi hoûi: -U Thaûo tyû nöông ñaáy ö? Phu nhaân vaéng nhaø phaûi khoâng? U thaûo cöôøi ñaùp: -Phu nhaân coøn baûo hai coâ coøn daét caû chaøng trai naøo ñoù ñeán Maïn ñaø sôn trang vaäy phaûi chaët hai chaân gaõ ñi! Naøng chöa döùt lôøi ñaõ toeùt mieäng ra cöôøi. A Bích voã buïng noùi: -U thaûo tyû nöông! coù phaûi chò haêm doaï chuùng toâi ñoù khoâng? A Chaâu cöôøi noùi: -A Bích ñöøng sôï! Coâ ta doaï ñaáy! Phu nhaân maø ôû nhaø thì ñôøi naøo coâ aû daùm cöôøi côït nhö vaäy? U thaûo em ôi! Phu nhaân ñi ñaâu vaäy? U Thaûo cöôøi noùi: -Leâu leâu! Coâ bao nhieâu tuoåi maø ñoøi laøm chò ta? Con loûi naøy gioûi ñoaùn ñoù, phu nhaân quaû khoâng ôû nhaø. Roài aû laïi thôû daøi noùi: -A Chaâu, A Bích hai em! Maáy khi hai em qua tôùi ñaây, ta muoán löu hai em ôû chôi beân naøy moät vaøi ngaøy. A Bích cuõng noùi: -Em cuõng muoán ñöôïc ñoùn tieáp chò! U thaûo tyû nöông ôi! Böõa naøo chò sang chôi beân em? Em thöùc roøng raõ ba ngaøy ba ñeâm ñeå tieáp chuyeän chò ñöôïc khoâng? Boãng laïi nghe tieáng chaân böôùc treân laù caây laïo xaïo, moät ñöùa tieåu hoaøn nöõa ñi tôùi, cöôøi hì hì noùi: -A Chaâu, A Bích! coâ nöông muoán môøi caùc chò vaøo xôi nöôùc. A Chaâu noùi: 459 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Hoaøng Ly ñoù haû? Em veà trình coâ nöông qua beân nhaø chôi, coâng töû ñi vaéng roài. Böõa nay chuùng ta ñi laàm ñöôøng theá naøo laïi laïc vaøo quyù phuû. Coâ nöông cho uoáng traø, chuùng toâi xin coù lôøi ña taï coâ nöông nheù! http://hello.to/kimdung Hoaøng Ly noùi: -Khoâng ñöôïc ñaâu! Coâ nöông cho goïi hai chò, hai chò khoâng chòu vaøo thì ñöøng hoøng ñöôïc "baïc h y söù giaû" ñöa chò ra khoûi nôi ñaây. A Chaâu cuøng A Bích ñöa maét nhìn nhau ra chieàu khoù nghó, A Bích noùi: -Hoaøng Ly tyû nöông! chò thaät laø ngöôøi thoâng minh. Coâ nöông ñaõ cho goïi chò em chuùng toâi, chuùng toâi ñaâu daùm traùi leänh? Chæ sôï laàn chaàn phu nhaân veà ñeán nhaø thì nguy quaù. U Thaûo noùi: -Phu nhaân ñi chôi xa, môùi ñi hoâm qua, ñaâu coù veà ngay maø ngaïi? Caùc chò coøn chöa hieåu taâm söï coâ nöông hay sao? A Chaâu ñaùp: -Vaâng! A Bích! Thoâi chò em chuùng mình cuõng ñaønh maïo hieåm vaøo ñi! Hai ngöôøi keùo thuyeàn leân bôø. A Bích baûo Ñoaøn Döï: -Ñoaøn coâng töû! Xin coâng töû haõy ñöùng ñaây chôø chuùng toâi moät luùc. Chuùng toâi vaøo ra maét chuû nhaân xong ra ngay. Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñöôïc roài! Caùc coâ ñi leï leân. Boán coâ nha hoaøn daét tay nhau cöôøi cöôøi noùi noùi ñi vaøo röøng hoa. Ñoaøn Döï ngoài thuyeàn chôø laâu, noùng ruoät ñöùng daäy leân bôø nhoøm ngoù röøng maïn ñaø la xem coù gioáng hoa gì khaùc laï khoâng? nhöng ñaây chæ toaøn sôn traø khoâng coù thöù hoa coû gì khaùc nöõa. Caû nhöõng thöù hoa raát thöôøng veà muøa xuaân moïc khaép nôi nhö: Khieân Ngöu, Oaûn ñaäu, Du Thaùi maø ñaây cuõng khoâng coù. Sôn traø thì nhieàu thaät nhöng toaøn nhöõng thöù bình thöôøng, khoâng coù loaïi naøo quyù caû. Chaøng ñang ngaém xem boãng ngöûi thaáy moät muøi hoa thôm phaûng phaát. Muøi thôm naøy ñöôïm khoâng ra ñöôïm, laït khoâng ra laït, thaät khoù taû cho ra. Ñuùng laø muøi höông chaøng ñaõ ngöûi thaáy ñeâm hoâm tröôùc, luùc ngoài thuyeàn. Chaøng töï hoûi: "ôû ñaây khoân g coù hoa coû gì khaùc ngoaøi sôn traø, chaúng leõ treân ñôøi laïi coù thöù sôn traø muøi höông kyø dò theá naøy?". Chaøng noåi tính hieáu kyø, laàn theo phía phaùt ra muøi thôm maø ñi, ñi chöøng vaøi chuïc tröôïng thaáy sôn traø coù theâm nhieàu loaïi khaùc, thænh thoaûng cuõng ñöôïc vaøi khoùm quyù. Chaøng ñang ñi töï nhieân muøi thôm kyø dò ñoù bieán maát taêm. Chaøng ñi khaép moïi ngaû ñeå kieám maø tuyeät khoâng ngöûi thaáy muøi höông ñoù nöõa, chaøng laåm baåm: "ta trôû veà choã thuyeàn ñaäu thoâi! Keûo A Chaâu, A Bích trôû ra khoâng thaáy mình laïi noùng ruoät". Ñoaøn Döï trôû goùt ñi ñöôïc maáy böôùc, boãng keâu leân: "Thoâi hoûng roài". Vì maûi ñeå taâm vaøo chuyeän ñi kieám thöù hoa kyø dò chaøng khoâng nhôù loái ra. Chöa bieát tìm caùch naøo ñeå trôû veà choã cuõ chaøng nghó thaàm: 460 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung "thoâi ñaønh ra tôùi bôø hoà seõ hay, baát luaän laø choã naøo". Theá roài chaøng cöù ñi böøa, ñi caøng laâu thì thaáy mình caøng laïc loõng. Baát thình lình Ñoaøn Döï nghe thaáy coù tieáng ngöôøi noùi, roõ raøng laø tieáng A Chaâu, chaøng caû möøng nghó buïng: "ta haõy ñôïi naøng ôû ñaây moät laùt, chôø cho naøng noùi chuyeän xong vôùi ngöôøi naøo ñoù roài seõ keâu naøng cuøng veà. Boãng thaáy A Chaâu noùi: -Coâng töû vaãn ñöôïc maïnh, aên uoáng ñieàu hoøa. Trong hai thaùng nay coâng töû luyeän moân ñaû caåu boång phaùp cuûa Caùi Bang. yù chöøng ngöôøi muoán tyû thí vôùi caùc nhaân vaät nôi ñoù. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "A Chaâu ñang noùi chuyeän veà Moä Dung coâng töû vôùi ai ñaây. Mình chaúng neân ñi sau nghe troäm, phaûi ñi xa ra moät chuùt keûo hoï baûo mình khoâng bieát leã". Giöõa luùc ñoù boãng thaáy tieáng moät coâ gaùi thôû daøi. Tieáng thôû daøi naøy loït vaøo tai Ñoaøn Döï laøm cho chaøng baát giaùc toaøn thaân run baàn baät, traùi tim nhaûy loaïn leân, hai maù noùng böøng böøng. Chaøng töï hoûi thaàm: "sao treân ñôøi naøy laïi coù tieáng ngöôøi thôû daøi nghe eâm tai ñeán theá?". Roài moät gioïng u buoàn caát tieáng hoûi: -Chuyeán naøy chaøng ra ñi coù noùi laø ñi ñaâu khoâng? Ñoaøn Döï môùi nghe tieáng thieáu nöõ thôû daøi loøng ñaõ xuùc ñoäng, giôø laïi nghe theâm maáy caâu naøy nöõa toaøn thaân chaøng maùu nhö soâi leân suøng suïc. Trong loøng vöøa cay ñaéng vöøa ñau khoå, phaàn vì ngöôõng moä, phaàn vì ghen tuoâng noùi sao cho heát? Chaøng laåm baåm: "roõ raøng naøng hoûi chuyeän coâng töû Moä Dung. Naøng ñoái vôùi gaõ thaân thieát laø theá! nhôù mong laø theá! coâng töû Moä Dung thaät laø ngöôøi coù dieãm phuùc. Laïi nghe tieáng A Chaâu ñaùp: -Luùc coâng töû ra ñi coù noùi laø ñeán Laïc Döông. Löõ ñaïi ca cuøng Bao tieân sinh hai ngöôøi ñi theo coâng töû. Xin coâ nöông cöù yeân loøng khoâng coù ñieàu chi ñaùng ngaïi. Thieáu nöõ hoûi: -Caùc ngöôi coù coi coâng töû luyeän moân "ñaû caåu boång phaùp" chöa? Coù thaáy choã naøo khoù khaên hoaëc chaäm chaïp khoâng? A Bích ñaùp: -Boång phaùp naøy coâng töû ñaõ luyeän thaønh thuïc laém roài, töø ñaàu chí cuoái coâng töû phaùt ñoäng töïa hoà maây bay nöôùc chaûy... Ñoät nhieân thieáu nöõ "höù" leân moät tieáng roài noùi tieáp: -Theá laø hoûng roài! Coù phaûi... chaøng söû moân naøy mau leï laém khoâng? A Bích ñaùp: -Vaâng! vaäy maø coù choã chöa ñöôïc hay sao? Thieáu nöõ noùi: -Dó nhieân laø hoûng roài. Pheùp "Ñaû caåu boång phaùp" coù hai theá: theá chieàn thì caøng chaäm caøng hay, theá thieåu thì luùc nhanh luùc chaäm. Neáu chæ moät chieàu ñaùnh mau thì 461 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khoâng phaùt huy ñöôïc choã tinh vi maàu nhieäm cuûa pheùp naøy. Vaäy caùc ngöôi... caùc ngöôi coù caùch naøo ñöa tin ñöôïc ñeán choã coâng töû khoâng? A Chaâu taëc löôõi ñaùp: -Boïn tieåu tyø khoâng bieát coâng töû ñeán ñaâu tröôùc? Vaø hieän giôø hoïp maët cuøng caùc baäc tröôûng laõo ôû Caùi Bang chöa? Thöa coâ nöông! vaäy ra pheùp "Ñaû caåu boång phaùp" maø söû duïng thaät mau, coù choã khoâng oån hay sao? Thieáu nöõ ñaùp: -Dó nhieân khoâng oån roài, coøn coù... choã gì nöõa. Sao luùc chaøng... chaøng ra ñi, khoâng ñeán ñaây gaëp ta? Thieáu nöõ vöøa noùi vöøa daäm chaân ra chieàu noùng naåy, aùy naùy... Ñoaøn Döï nghe xong raát laáy laøm kyø, nghó thaàm: "ta töôûng khaép thieân haï, ai cuõng kính sôï nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ, theá thì coøn ai bì vôùi nhaø naøy ñöôïc maø sao nghe coâ nöông ñaây noùi thì döôøng nhö coâng töû Moä Dung coøn phaûi nhôø coâ naøy truyeàn daïy voõ ngheä cho. Chaúng leõ moät coâ thieáu nöõ nhoû tuoåi naøy laïi coù baûn laõnh ñeán theá kia ö? Laïi thaáy thieáu nöõ böôùc lui böôùc, tôùi töïa hoà chöa tìm ra ñöôïc keá gì, roài naøng laåm baåm: "tröôùc mình ñaõ baûo chaøng hoïc boä phaùp ñoù nhöng chaøng khoâng chòu, giaû tyû maø chaøng bieát pheùp Laêng Ba Vi Boä ..." Ñoaøn Döï nghe ñeán boán chöõ Laêng Ba Vi Boä baát giaùc keâu leân moät tieáng "A ha". Chaøng töï bieát mình lôõ lôøi ñöa tay leân bòt mieäng thì ñaõ khoâng kòp maát roài. Thieáu nöõ quaùt hoûi: -Ai ñoù? Ñoaøn Döï bieát raèng khoâng theå giaáu dieám ñöôïc nöõa lieàn ñaèng haéng leân vaøi tieáng roài ñaùp: -Taïi haï laø Ñoaøn Döï ñang ngaém xem röøng traø baùu cuûa quyù trang, ñoät ngoät tôùi ñaây, xin ngöôøi tha toäi cho! Thieáu nöõ noùi kheõ baûo A Chaâu: -A Chaâu! Phaûi chaêng ñaây laø caäu cuøng ñi vôùi ngöôi? A Chaâu voäi ñaùp: -Thöa phaûi! gaõ naøy chæ laø anh ñoà gaøn, coâ nöông baát taát phaûi noùi ñeán gaõ laøm gì. Ta ñi ra ngaû khaùc quaùch. Thieáu nöõ noùi: -Haõy khoan! Ngöôi haõy chôø ta vieát thö noùi roõ moïi ñieàu coát yeáu veà pheùp söû moân "ñaû caåu boång phaùp" ñeå caùc ngöôi lieäu caùch ñöa ñeán cho coâng töû. A Chaâu toû veû ngaàn ngaïi ñaùp: -Caùi ñoù... phu nhaân ñaõ baûo roài maø... Thieáu nöõ giaät gioïng hoûi: -Sao boïn ngöôi chæ bieát vaâng lôøi phu nhaân? Khoâng chòu nghe ta phaûi khoâng? 462 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nghe caâu noùi coù veû haèn hoïc A Chaâu voäi ñaùp: -Xin coâ nöông ñöøng loä cho phu nhaân bieát. Leõ naøo tieåu tyø laïi khoâng tuaân leänh, huoáng chi laïi laø vieäc lôïi cho coâng töû. Thieáu nöõ noùi: -Hai ngöôøi theo ta veà phoøng laáy thö nghe. A Chaâu ñaùp: -Vaâng! Töø luùc Ñoaøn Döï thaáy thieáu nöõ thôû daøi roài sau caøng nghe naøng noùi caøng meâ ñaëc. Giôø thaáy naøng toan trôû goùt veà phoøng chaøng nghó buïng: "ñeå cho naøng ñi e raèng khoâng coøn dòp naøo ñöôïc gaëp maët nöõa thì thaät laø ñieàu hoái tieác suoát ñôøi. Ta ñaønh moät lieàu ba baûy cuõng lieàu, tìm caùch ngaên trôû ñeå nhìn cho thaáy maët roài muoán toäi tình hay traùch maéng gì cuõng chòu". Nghó vaäy chaøng beøn lôùn tieáng goïi: -A Bích coâ nöông ôû laïi ñaây vôùi toâi ñöôïc khoâng? Chaøng vöøa goïi vöøa raûo böôùc ñi ra. Thieáu nöõ thaáy chaøng saán soå böôùc tôùi voäi la leân moät tieáng "oâ hay" roài quay ñi. Ñoaøn Döï ôû trong buïi caây böôùc ra, chæ thaáy moät vò nöõ lang maëc aùo tô traéng ñang nhìn leân nhöõng boâng hoa, veû ngöôøi meàm maïi, toùc daøi boû xuoáng sau löng, duøng daây traøng buoäc cho goïn. Ñoaøn Döï môùi troâng thaáy boùng daùng sau löng naøng, coát caùch ñaõ ra veû thaàn tieân, beân mình döôøng nhö coù khoùi maây bao boïc, chöù khoâng ra tuoàng khaùch tuïc. Chaøng lieàn vaùi daøi noùi: -Taïi haï Ñoaøn Döï xin baùi kieán coâ nöông. Nöõ lang daäm chaân traùi xuoáng ñaát gaét: -A Chaâu! Caùc ngöôi thaät laø raéc roái! Ta coù chaïm maët vôùi nam giôùi beân ngoaøi bao giôø ñaâu? Noùi roài ñi thaúng veà phía tröôùc. Qua maáy khuùc quanh ngöôøi naøng ñaõ che khuaát vaøo trong buïi hoa maát roài. A Bích nhìn Ñoaøn Döï mæm cöôøi noùi: -Ñoaøn coâng töû! Coâ nöông naøy raát khoù tính khoù neát. Chuùng ta chuoàn ñi thoâi. A Chaâu cuõng mæm cöôøi noùi: -May nhôø coù Ñoaøn coâng töû ñeán giaûi vaây cho khoâng thì theá naøo cuõng bò Vöông coâ nöông baét ñöa thö, göûi thieáp raát laø phieàn phöùc, coù khi nguy hieåm ñeán tính maïng chò em toâi nöõa. Ñoaøn Döï laät ñaät chaïy ra bò nöõ lang noùi maáy caâu laøm chaøng cuït höùng, töôûng coøn bò A Chaâu, A Bích oaùn gheùt nöõa laø khaùc naøo ngôø laïi ñöôïc hai naøng caûm ôn, thaät laø moät ñieàu khoâng bao giôø nghó ñeán. Luùc ñoù ba ngöôøi ñaõ ra ñeán choã thuyeàn ñaäu, A Chaâu caàm laáy maùi cheøo toan bôi thuyeàn ñi thì A Bích noùi: 463 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -A Chaâu tyû nöông! chò em mình khoâng coù "baïch y söù giaû" daãn ñöôøng, deã gì maø maø bieát loái ra? ñaønh laø phaûi ngoài ñaây chôø coâ nöông vieát xong thö. Chuùng ta bò tình theá baét buoäc duø phu nhaân coù bieát ra cuõng khoâng traùch chuùng ta ñöôïc. A Chaâu thôû daøi noùi: -Caùi oâng sö ñoù thaät laø tai haïi, nghó ñeán luùc naøo laïi böïc oâng ta luùc aáy. Chöa döùt lôøi, baát thình lình noåi leân moät tieáng huù töø ñaèng xa ñöa laïi nhö tieáng roàng gaám nghe choaùng caû tai. A Chaâu, A Bích ñeàu caû kinh thaát saéc. Ñoaøn Döï cuõng giaät mình laåm baåm: -Tieáng gaàm naøy nghe quen tai. aø thoâi! cheát roài! Coù leõ laø ñoà ñeä ta, Nam Haûi Ngaïc Thaàn saép tôùi. Höø nhöng quyeát khoâng phaûi laõo. Nguyeân luùc buoåi ñaàu Ñoaøn Döï gaëp Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ nghe tieáng huù naøy. Nhöng luùc Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaõ ñeán beân chaøng maø chaøng vaãn coøn nghe tieáng huù raâm ran, roài Nam Haûi Ngaïc Thaàn nghe tieáng huù ñoù hoát hoaûng chaïy theo. Bình nhaät ñaõ ñaønh A Bích luùc naøo cuõng coù veû maët lo laéng ñaùng thöông nhöng A Chaâu voán laø ngöôøi hoaït baùt lanh leï maø luùc ñoù chaân tay cuõng luoáng cuoáng, ra chieàu sôï haõi voâ cuøng. A Bích kheõ goïi: -Ñoaøn coâng töû ôi! phu nhaân veà tôùi nôi roài! Boïn ta ñaønh soáng thaùc maëc trôøi. Coâng töû caøng toû ra voâ leã ngaïo ngöôïc vôùi chò em chuùng toâi chöøng naøo caøng ñöôïc vieäc chöøng aáy. Ñoaøn Döï töø khi boû Vöông phuû leùn ñi ñeán nay ñaõ traûi bao phen thaäp töû nhaát sinh, ñaõ bao laàn gaëp nguy hieåm gian nan, chaøng nghó thaàm: "ngöôøi ta soáng cheát coù soá, neáu soá phaûi cheát thì duø muoán traùnh cuõng chaúng ñöôïc naøo thì toäi gì maø toû ra con ngöôøi khoâng bieát ñieàu ñoái vôùi hai naøng nhu mì khaû aùi naøy?". Chaøng lieàn mæm cöôøi nhìn hai naøng noùi: -Thaø raèng giöõ leã maø chòu cheát coøn hôn voâ leã ñeå níu laáy caùi soáng. Naøy A Chaâu coâ nöông ôi! coâ baûo toâi laø ñoà gaøn thì quaû toâi coù caùi tính gaøn dôû cuûa keû nhai vaên nhaám chöõ. A Chaâu cuõng nhìn chaøng thôû daøi maø keâu trôøi. Luùc naøy treân maët hoà ñaõ xuaát hieän moät con thuyeàn, löôùt tôùi nhö bay, chôùp maét ñaõ ñeán gaàn tôùi nôi. Chieác khoaùi thuyeàn naøy chaïm hình ñaàu roàng, mieäng haù hoác ra, troâng maø gôùm khieáp. Thuyeàn vöøa caäp beán, Ñoaøn Döï baát giaùc la leân moät tieáng "trôøi ôi". Nguyeân treân söøng roàng chaïm ñaàu thuyeàn coù treo ba caùi ñaàu laâu luûng laúng vöøa môùi chaët ôû ñaâu veà, haõy coøn ñaàm ñìa nhöõng maùu, khieán ai troâng thaáy cuõng phaûi gheâ rôïn, khoâng daùm nhìn laâu. Nhöõng raêng trong mieäng roàng nhoâ ra cuõng dính ñaày maùu töôi. A Chaâu kheõ noùi: 464 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Chaéc Vöông phu nhaân giöõa ñöôøng gaëp giaëc neân môùi veà sôùm theá naøy. Chuùng mình thaät laø xuùi quaåy. Thuyeàn roàng vöøa saép vaøo bôø A Chaâu, A Bích ñaõ ñöùng daäy kheùp neùp cuùi ñaàu, veû maët cöïc kyø nghieâm caån. A Bích nhìn Ñoaøn Döï luoân luoân ra hieäu cho chaøng ñöùng daäy. Ñoaøn Döï chæ mæm cöôøi laéc ñaàu noùi: -Bao giôø phu nhaân böôùc ra ñaàu thuyeàn leân tieáng, toâi seõ ñöùng leân ñeå toû loøng kính caån laø ñöôïc roài. Ai laïi ñöôøng ñöôøng nam töû tröôïng phu maø phaûi khuùm nuùm bao giôø? Boãng thaáy tieáng moät ngöôøi ñaøn baø töø trong thuyeàn voïng ra: -Gaõ trai kia! Mi to gan thaät! Sao daùm thieän tieän ñeán Maïn ñaø sôn trang laøm chi, mi laïi khoâng bieát baát luaän gaõ ñaøn oâng naøo ñaõ vaøo ñaây ñeàu bò chaët chaân ö? Gioïng noùi raát oai nghieâm, trong treûo, ai cuõng nghe roõ. Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï laø Ñoaøn Döï, laàm ñöôøng laïc vaøo baûo trang, thöïc khoâng coù yù ñöôøng ñoät chuùt naøo, xin nghieâng mình taï loãi. Ngöôøi ñaøn baø "höø" moät tieáng roài khoâng noùi nöõa. Thuyeàn aùp maïn xong, hai aû tyø nöõ aùo xanh ôû trong chui ra, moät aû phi thaân leân söøng roàng, loaùng moät caùi ñaõ nhaác ba chieác ñaàu laâu nhaûy xuoáng raát leï laøng. Ñoaøn Döï thaáy hai aû cuøng ñeo tröôøng kieám laåm baåm: "thò nöõ coøn lôïi haïi theá naøy thì baø chuû chaéc laø gheâ gôùm laém. Mình cuõng chæ coù moãi caùi thuû caáp, caét thì caét phöùt ñi cho xong". Chaøng nghó tôùi caâu: "ñeán cheát laø cuøng", roài trong buïng thaûn nhieân nhö khoâng. Ngöôøi ñaøn baø laïi caát tieáng goïi: -A Chaâu, A Bích, hai con nhaõi kia cuõng ñeán ñoù haû? Caùi thaèng loûi Moä Dung Phuïc ñieàu hay khoâng hoïc, chæ chuyeân dôû caùi troø yeâu quaùi. A Bích thöa: -Khai baåm phu nhaân! Tieåu tyø bò keû ñòch ñuoåi ñaùnh, ñeâm khuya trôøi toái ñaõ laàm ñöôøng, voâ tình laïc vaøo ñaây. Coâng töû tieåu tyø ra ñi roài. Vieäc tieåu tyø laïc ñeán ñaây, coâng töû quaû khoâng bieát tyù gì. Naøng khoâng toû veû nôm nôùp lo sôï thì ra con ngöôøi ta ñaõ ñeán cuøng ñöôøng töï nhieân ñaâm lieàu, naøng cöù thaúng thaén bieän baïch. Tieáng ngoïc ñeo loaûng xoaûng vang leân, trong thuyeàn thò nöõ aùo xanh xeáp haøng ñoâi ñi ra, löng ñeo tröôøng kieám, löôõi kieám saùng loaùng, aùnh kieám laäp loeø töïa hoa bay. Boïn naøy taùm ñoâi, coäng caû hai aû ra tröôùc nöõa laø möôøi taùm ngöôøi. Sau cuøng laø moät vò nöõ lang aên maëc ra kieåu khaùch cung phi. Ñoaøn Döï vöøa nhìn thaáy töôùng maïo nöõ lang, khoâng theå nhòn ñöôïc, baát giaùc la leân moät tieáng kinh dò, líu caû löôõi laïi, mieäng haù hoác ra töïa hoà nhö laïc vaøo coõi moäng. Nguyeân vò nöõ lang naøy mình maëc aùo daøi baèng luïa traéng, töø y phuïc cho ñeán ñoà trang söùc heät nhö pho ngoïc töôïng trong thaïch ñoäng beân 465 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nöôùc Ñaïi Lyù. Coù ñieàu nöõ lang naøy tuy ñeïp nhö vaäy nhöng ñaõ ñöùng tuoåi traïc ñoä töù tuaàn coøn pho töôïng kia laø moät thieáu nöõ chöøng 18, 19 tuoåi. Ñoaøn Döï nhìn kyõ laïi thì vò nöõ lang naøy chæ khaùc pho töôïng ôû choã nhieàu tuoåi hôn neân veû maët daày daïn phong traàn, coøn ngoaøi ra khoâng khaùc tyù gì, caøng nhìn laâu laïi caøng gioáng heät, khaùc naøo baø naøy laø chò maø pho töôïng kia laø em. A Chaâu, A Bích thaáy Ñoaøn Döï cöù giöông maét nhìn phu nhaân tröøng tröøng coù veû cöïc kyø voâ leã, trong loøng ñeàu ngaám ngaàm kinh sôï, luoân luoân giô tay ra hieäu nhaéc chaøng ñöøng nhìn nöõa. Nhöng maét chaøng töïa hoà daùn chaët vaøo maët phu nhaân. -------------------------oOo------------------------- 466 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2