Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 30

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

153
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 30

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MÖÔI CHÔI HOA ÑAÕ DEÃ MAÁY NGÖÔØI BIEÁT HOA Vöông phu nhaân noùi: -Gaõ naøy voâ leã. Tröôùc heát chaët chaân gaõ roài seõ moùc maét vaø caét löôõi gaõ ñi. Moät aû thò nöõ cao lôùn, nöôùc da ngaêm ngaêm khom löng ñaùp: -Xin vaâng! Ñoaøn Döï lo thaàm: "hoï laøm theá naøy thì gieát mình ñi coøn hôn". Ñaèng naøy hoï chaët chaân, moùc maét, caét löôõi, soáng khoâng soáng ñöôïc, cheát chaúng cheát cho, caùi ñoù môùi thöïc khoå cho mình". Ñeán baây giôø chaøng quaû thaáy trong loøng sôï haõi. chaøng quay ñaàu laïi nhìn A Chaâu, A Bích moät laàn nöõa thì thaáy hai maët xaùm nhö gaø caét tieát, ngöôøi ñöùng ñôø ra nhö töôïng goã. Phu nhaân leân bôø roài, hai teân thò nöõ aùo xanh ôû thuyeàn ra sau roát, trong tay ñeàu caàm ñaàu daây loâi moät chaøng thanh nieân mi thanh, muïc tuù, coù veû laø con nhaø giaøu sang vaø moät ngöôøi nöõa, ngoaïi hieäu laø Noä Giang Vöông Taàn Nguyeân Toân. Luùc Taàn ñeán vaây ñaùnh Moäc Uyeån Thanh thì oai phong laø theá maø baây giôø bò troùi chaët, laõo cuùi gaàm maët xuoáng chaúng khaùc gì caùi xaùc khoâng hoàn hay nhö caù naèm treân thôùt tuyø ngöôøi muoán baêm vaèm moå xeû gì thì laøm. Ñoaøn Döï raát laáy laøm kyø töï hoûi: "oâng naøy ôû Vaân Nam sao cuõng bò Vöông phu nhaân baét veà ñaây?". Boãng nghe Vöông phu nhaân quay sang hoûi Taàn Nguyeân Toân: -Roõ raøng mi laø ngöôøi nöôùc Ñaïi Lyù, laøm sao khoâng chòu nhaän ñi? Taàn Nguyeân Toân ñaùp: -Toâi ôû Vaân Nam, queâ quaùn toâi khoâng thuoäc veà nöôùc Ñaïi Lyù. Vöông phu nhaân laïi hoûi: -Nhaø ngöôi caùch nöôùc Ñaïi Lyù bao xa? Taàn Nguyeân Toân ñaùp: -Hôn boán traêm daëm. Vöông phu nhaân noùi: -Chöa ñaày naêm traêm daëm, theá cuõng laø ngöôøi Ñaïi Lyù roài. Ñem y choân soáng döôùi goác Maïn ñaø la ñeå boùn cho caây. Taàn Nguyeân Toân keâu leân: -Nhöng toâi phaïm toäi gì môùi ñöôïc chöù? Neáu khoâng noùi roõ thì cheát cuõng khoâng nhaém maét. Vöông phu nhaân cöôøi laït ñaùp: 467 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Cöù laø ngöôøi Ñaïi Lyù hoaëc ngöôøi hoï Ñoaøn maø gaëp ta laø ta choân soáng, chæ coù theá thoâi. Tuy ngöôi khoâng phaûi ôû Ñaïi Lyù, nhöng laø ngöôøi laân caän nöôùc Ñaïi Lyù thì cuõng thi haønh nhö nhau. Ñoaøn Döï laåm baåm: aø ra muï naøy noùi coù veû chaâm choïc mình. Ta chaúng caàn chôø muï hoûi, cöù nhaän tröôùc ñi cho roài. Nghó vaäy chaøng lôùn tieáng noùi: -Ta laø ngöôøi nöôùc Ñaïi Lyù, laïi chính trong hoï Ñoaøn. Ngöôi muoán choân soáng ta thì haï thuû ngay ñi! Vöông phu nhaân laïnh luøng noùi: -Ngöôi ñaõ baùo danh roài. Teân laø Ñoaøn Döï chöù gì? ñöôïc laém! Ngöôøi hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ñaâu coù ñöôïc cheát deã daøng theá? Phu nhaân vaãy tay moät caùi, teân thò nöõ keùo Taàn Nguyeân Toân ñi. Nhöng Taàn vöøa bò ñieåm huyeät vöøa bò troïng thöông, khoâng sao khaùng cöï ñöôïc, laõo keâu to leân: -Theá gian sao laïi coù caùi luaät leä kyø dò nhö vaäy? Maáy traêm vaïn nhaân daân nöôùc Ñaïi Lyù lieäu coù gieát heát ñöôïc khoâng? Laõo keâu gaøo theá naøo cuõng maëc, thò nöõ loâi tuoät laõo ñi vaøo röøng traø moãi luùc moät xa, tieáng la cuõng nhoû daàn. Phu nhaân nghieâng ñaàu ñi moät chuùt nhìn chaøng thanh nieân maøy thanh, maét saùng hoûi: -Mi coù ñieàu chi muoán noùi nöõa chaêng? Chaøng thanh nieân voäi quyø raïp xuoáng ñaát, daäp ñaàu laïy luoân maáy caùi noùi: -Gia phuï laøm quan taïi trieàu, döôùi goái chæ coù mình toâi laø con. Xin phu nhaân tha maïng cho. Duø phu nhaân muoán ñieàu chi, gia phuï cuõng nhaát ñònh vaâng theo. Vöông phu nhaân laïnh luøng ñaùp: -Cha mi laøm quan lôùn trong trieàu, leõ naøo ta khoâng bieát? Ngöôi muoán soáng cuõng chaúng khoù gì. Chæ coù ñieàu hoâm nay mi phaûi veà nhaø gieát vôï con ñi, roài saùng mai ñem ñuû saùu leã cöôùi Mieâu thò laø ngöôøi ñaõ coù tö tình vôùi mi. Mi coù baèng loøng khoâng? Chaøng thanh nieân ñaùp: -Veà vieäc ñang tay... cheùm gieát vôï con, toâi khoâng daùm laøm. Coøn vieäc cho moái laùi vaø cöôùi xin ñaøng hoaøng ñeå laáy Mieâu thò thì song thaân toâi nhaát ñònh khoâng chòu. Khoâng phaûi laø toâi... Chaøng chöa döùt lôøi phu nhaân ñaõ ra leänh: -Ñem gaõ choân soáng ñi! Teân thò nöõ daét chaøng luùc naõy chæ "vaâng" moät tieáng roài keùo chaøng ñi. Chaøng thanh nieân sôï run baén ngöôøi voäi noùi: -Toâi... toâi xin tuaân meänh. Vöông phu nhaân noùi: -Tieåu Thuyù! Mi aùp giaûi gaõ veà thaønh Coâ Toâ vaø chính maét mi phaûi nhìn thaáy roõ gaõ ra tay gieát vôï, cuøng Mieâu coâ nöông thaønh thaân roài haõy veà ñaây phuïc meänh. 468 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tieåu Thuyù vaân g lôøi, loâi chaøng boû xuoáng chieác thuyeàn nhoû Ñoaøn Döï ñang ngoài. Chaøng thanh nieân mieäng vaãn naên næ: -Xin phu nhaân môû löôïng töø bi, phu nhaân khoâng coù thuø oaùn gì vôùi vôï toâi, laïi khoâng quen bieát Mieâu coâ nöông. Toâi cuõng chöa töøn g quen bieát phu nhaân, haø taát phu nhaân baét toâi gieát vôï ñeå laáy ngöôøi khaùc laøm chi? Töø nay toâi khoâng daùm laøm ñieàu gì ñeå ñaéc toäi vôùi phu nhaân. Vöông phu nhaân noùi: -Mi ñaõ coù vôï con, sao coøn ñi duøng lôøi ngon ngoït ñeå chaøng maøn g vôùi caùc coâ gaùi khaùc? Ta khoâng bieát thì thoâi, moät khi ñaõ bieát ra ta ñeàu xöû theo ñöôøng loái naøy. Vaû mi coù phaûi môùi phaïm moät laàn naøy maø thoâi ñaâu? Coøn oaùn haän gì nöõa? Tieåu Thuyù vuï naøy laø vuï thöù maáy roài haû? Tieåu Thuyù ñaùp: -Nhöõng choã tieåu tyø quen bieát nhö nhöõng vuï xaûy ra ôû Ñan Döông, Voâ Tích, Gia Höng caû thaûy baûy vuï. Coøn nhöõng vuï naøo nöõa thì phu nhaân hoûi Tieåu Lan, Tieåu Thi seõ roõ. Chaøng coâng töû nghe maø buûn ruûn caû ngöôøi, luoân mieäng keâu than. Tieåu Thuyù buoâng maùi cheøo, bôi thuyeàn ñi luoân. Ñoaøn Döï thaáy Vöông phu nhaân haønh ñoäng cöïc kyø khoác lieät, khoâng ñeám xæa ñeán lyù leõ thì mieäng haù hoác ra, maét môû tröøng tröøng nhö ngöôøi saép noåi côn ñieân. Trong loøng chaøng vaãn quanh quaån vôùi yù nghó: "sao laïi coù con ngöôøi voâ lyù ñeán nhö theá?". Baát giaùc chaøng buoät mieäng la leân: -Coù lyù naøo theá ñöôïc? Coù lyù naøo theá ñöôïc? Phu nhaân "höø" moät tieáng roài noùi tieáp: -Mi coøn hoûi vieäc thieân haï coù lyù naøo theá ñöôïc ö? Naøy naøy ta baûo coøn nhieàu vieäc hôn theá nöõa laø khaùc. Ñoaøn Döï vöøa thaát voïng laïi vöøa khoù chòu. Chaøng nhôù laïi böõa tröôùc chaøng vaøo thaïch ñoäng gaàn soâng Thöông Lan, thaáy pho töôïng thaàn tieân maø chaøng xieát bao ngöôõng moä, baây giôø chaøng thaáy Vöông phu nhaân töôùng maïo gioáng pho ngoïc töôïng nhö ñuùc maø haønh vi chaúng khaùc gì yeâu ma quyû quaùi. Ñoaøn Döï ñang cuùi ñaàu laàm lyø chaùn naûn thì boán con nöõ tyø chui vaøo thuyeàn beâ ra boán chaäu hoa. Chaøng vöøa troâng thaáy, töï nhieân tinh thaàn laïi thaáy phaán khôûi. Nguyeân boán chaäu hoa naøy ñeàu laø nhöõng thöù sôn traø raát hieám. Khaép thieân haï ñeàu ca tuïng sôn traø Ñaïi Lyù laø quyù hôn heát. Trong phuû Traán Nam Vöông khoâng bieát bao nhieâu laø sôn traø coù danh tieáng thì boán chaäu traø naøy cuõng ñöùng vaøo haøng nhaát trong phuû. Töø thuôû nhoû Ñoaøn Döï xem traø ñaõ quen. Luùc roài chaøng thöôøng ngoài nghe thôï laøm traø baøn taùn pheâ bình veà tính chaát cuøng öu lieät ñieåm cuûa töøng thöù traø. Chaøng khoâng hoïc taäp ngheà troàng traø nhöng trong loøng cuõng thuoäc nhö chaùo, khaùc naøo con nhaø noâng 469 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung phaân bieät luùa maù hay con chaùu ngö oâng saønh soûi veà caùc loaïi caù toâm? Luùc tröôùc chaøng ñaõ ñi laïi maáy daëm ñeå ngaém xem röøng traø maø chöa thaáy coù moät goác traø naøo vaøo haøng giai phaåm, trong loøng chaøng ñaõ nghó ñeán caùi teân "maïn ñaø sôn trang" ñaët cho khu traïi naøy thaät uoång. Boãng nghe Vöông phu nhaân goïi: -Tieåu Traø! Boán chaäu traø "maõn nguyeät" naøy khoù kieám laém ñaáy! Mi phaûi troâng nom chaêm chuùt nghe! aû thò nöõ teân goïi Tieåu Traø ñaùp: -Vaâng! Ñoaøn Döï nghe gioïng haùch dòch kieâu ñieäu thì heà heà cöôøi laït. Vöông phu nhaân khoâng theøm noùi gì ñeán chaøng laïi daën tieáp: -Ñi treân maët hoà gioù to, boán chaäu traø ñeå luoân trong thuyeàn maáy ngaøy, thieáu aùnh maët trôøi chieáu vaøo, mi phaûi ñem ra phôi naéng vaø gia coâng boùn vaøo. Tieåu Traø laïi "vaâng" moät tieáng. Baây giôø thì Ñoaøn Döï lôùn tieáng cöôøi ha haû. Vöông phu nhaân nghe tieáng cöôøi coù veû hoãn xöôïc hoûi: -Mi cöôøi gì? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ta buoàn cöôøi cho mi ñaõ chaúng bieát tyù gì veà sôn traø laïi öa troàng traø. Nhöõng thöù traø quyù theá kia loït vaøo tay ngöôi thaät laø uoång, chaúng khaùc gì chim cuù ñaäu caøn h mai. Vöông phu nhaân noåi giaän noùi: -Mi baûo ta khoâng hieåu sôn traø, deã thöôøng caùi ngöõ mi hieåu ñöôïc chaêng? Roài döôøng nhö phu nhaân söïc nhôù ra ñieàu gì laåm baåm: öø maø gaõ naøy laø con chaùu hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù, khoâng chöøng gaõ hieåu sôn traø cuõng neân. Nghó vaäy thì nghó nhöng phu nhaân vaãn ra veû kieâu kyø: -Mi khoâng nghe noùi baûn trang ñaây xöng danh "maïn ñaø sôn trang" hay sao? Vaø khoâng thaáy khaép sôn daõ traø maïn ñaø choã naøo cuõng toát nhö röøng ñaáy ö? Ñoaøn Döï cöôøi laït ñaùp baèng gioïng khinh khænh: -Tuoàng chi röøng maïn ñaø cuûa ngöôi chaúng khaùc chi gioáng ngöôøi vai u thòt baép, vöùt ñaâu maø chaúng to chaúng lôùn? Ta noùi laø noùi boán chaäu chaø naøy naøy, neáu ngöôi troàng ñöôïc noù töôi toát thì ta quyeát khoâng phaûi ngöôøi hoï Ñoaøn. Vöông phu nhaân voán raát öa hoa traø, khoâng keå toán phí, ñi tìm khaép nôi ñeå mua gioáng quyù nhöng cöù ñem veà Maïn ñaø sôn trang troàng thì caùc thöù traø hieám coù chæ ñöôïc moät naêm hay daêm baûy thaùng roài sinh beänh maø cheát. Phu nhaân thöôøng buoàn phieàn veà nhöõng vuï naøy. Giôø thaáy Ñoaøn Döï noùi vaäy, khoâng giaän maø laïi möøng thaàm, tieán laïi hai böôùc hoûi: -Boán chaäu traø naøy coù gì ñaëc bieät? Muoán troàng cho töôi toát phaûi laøm theá naøo? 470 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï noùi: -Neáu ngöôi muoán thænh giaùo thì phaûi coù ñuû leã nghi, coøn ngöôøi muoán laøm oai laøm phöôùc thì chaët chaân ta tröôùc roài hoûi cuõng chöa muoän maø. Vöông phu nhaân töùc mình noùi: -Mi muoán chaët chaân phoûng coù khoù gì? Tieåu Thi ñaâu! Mi ñem chaët chaân traùi gaõ ñi nghe! AÛ nöõ tyø teân goïi Tieåu Thi "vaâng" moät tieáng roài choáng kieám böôùc ra. A Bích voäi la leân: -Thöa phu nhaân! Khoâng neân chaët chaân Ñoaøn quaân. Caäu laø ngöôøi raát quaät cöôøng, thaø cheát chöù khoâng chòu noùi ñaâu. Thöïc ra Vöông phu nhaân cuõng chæ haêm doïa chaøng maø thoâi, lieàn giô tay traùi leân, Tieåu Thi voäi döøng böôùc. Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Sao khoâng chaët hai chaân ta ñeå choân beân goác boán khoùm baïch traø naøy ñeå boùn cho toát? Boán khoùm traø naøy quyù voâ cuøng, hoa noù lôùn baèng mieäng baùt chaäu. Ha ha thaät laø thöù traø raát ñeïp, raát quyù. Trong loøng Vöông phu nhaân chæ mong coù thöù traø quyù nhöng nghe gioïng löôõi chaøng toaøn laø böôùng bænh, phu nhaân khoâng bieát noùi theá naøo, ngaãm nghó hoài laâu roài baûo: -Mi chæ toaøn noùi ba hoa. Ta hoûi mi: boán chaäu baïch traø cuûa ta quyù thì quyù ôû choã naøo? Mi noùi cho ta nghe thöû! Neáu ñuùng ta seõ theo leã ñoái ñaõi vôùi mi cuõng chöa muoän. Ñoaøn Döï ñaùp: -Vöông phu nhaân! Ngöôi baûo boán chaäu baïch traø naøy teân laø "maõn nguyeät" laø laùo toeùt. Moät thöù teân goïi "Hoàng trang toá lyù", moät thöù laø "traûo phaù myõ nhaân kieåm"... Phu nhaân laáy laøm laï ngaét lôøi: -"Traûo phaù myõ nhaân kieåm"? teân traø gì maø kyø theá? Vaäy chaäu traø naøo coù teân theá? Ñoaøn Döï noùi: -Ngöôi muoán thænh giaùo ta thì phaûi theo ñuùng leã ta môùi chæ baûo cho. Vöông phu nhaân khoâng bieát laøm theá naøo nhöng thaáy mình voâ tình laáy ñöôïc maáy khoùm traø coù nhöõng teân ñaëc bieät trong loøng hôùn hôû vui möøng lieàn mæm cöôøi noùi: -Hay laém! Tieåu Thi ñaâu! Mi baûo nhaø beáp söûa tieäc taïi laàu Vaân Caåm ñeå ta khoaûn ñaõi Ñoaøn tieân sinh nghe! Tieåu Thi vaâng daï ñi ngay. A Chaâu, A Bích chæ nhìn nhau. Hai naøng thaáy Ñoaøn Döï chaúng nhöõng khoâng cheát laïi coøn ñöôïc Vöông phu nhaân tieáp ñaõi vaøo haïng thöôïng taân thì khaùc naøo nhö mô moäng. Phu nhaân quay laïi daën aû thò nöõ caàm ba caùi ñaàu laâu: 471 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Mi ñem ba caùi thuû caáp naøy choân xuoáng beân khoùm hoa hoàng tröôùc laâu Hoàng Haø. Thò nöõ vaâng leänh ñi ngay, Vöông phu nhaân quay laïi noùi vôùi Ñoaøn Döï: -Naøo xin môøi Ñoaøn coâng töû leân ñaây! Ñoaøn Döï ñaùp: -Vaõn sinh maïo muoäi! Xin hieàn chuû nhaân thöù loãi. Vöông phu nhaân noùi: -Ñaïi hieàn giaù laâm khaùc naøo roàng ñeán nhaø toâm? Hai ngöôøi vöøa ñoái ñaùp nhöõng caâu khaùch saùo vöøa ñi raát ung dung, khaùc haún luùc naõy, tính maïng Ñoaøn coâng töû döôøng nhö ngaøn caân treo ñaàu sôïi toùc. A Chaâu, A Bích theo sau. Hai ngöôøi bieát tính Vöông phu nhaân hoát hyû hoát noä, noùi cöôøi ñaáy roài trôû maët ngay ñaáy neân trong loøng vaãn phaäp phoàng lo sôï. Vöông phu nhaân daãn Ñoaøn Döï ñi qua moät chieác caàu ñaù, theo con ñöôøng chaät heïp ñeán tröôùc moät toaø laàu nhoû. Ñoaøn Döï ngaång ñaàu leân troâng thaáy döôùi maùi hieân coù treo taám bieån ñeà ba chöõ vaøng: "Vaân Caåm laâu". Boán maët toaø laàu naøy troàng toaøn hoa traø. Nhöõng boâng traø ôû ñaây ñem so vôùi traø beân Ñaïi Lyù chæ ñaùng ñöùng vaøo haøng thöù ba, thöù tö trôû xuoáng. Ñình taï, laàu caùc cöïc kyø lòch söï maø coû hoa laïi taàm thöôøng neân maát caû veû töông xöùng. Vöông phu nhaân loä veû ñaéc yù hoûi Ñoaøn Döï: -Ñoaøn coâng töû! Beân quyù quoác nhieàu traø thaät nhöng coù leõ coøn thua beân naøy. Ñoaøn Döï gaät ñaàu ñaùp: -Vaâng! beân Ñaïi Lyù quaû khoâng troàng nhöõng thöù traø naøy. Vöông phu nhaân laïi caøng töï ñaéc hoûi: -Vaäy ö? Ñoaøn Döï ñaùp: -Vì beân nöôùc toâi töø keû daân daõ, ngu phu tuïc töû cuõng raát saønh veà caùc loaïi traø. Hoï cho troàng nhöõng thöù traø taïp nham naøy laøm caûnh chôi seõ laøm maát caû phaåm giaù con ngöôøi. Vöông phu nhaân töùc thôøi bieán saéc hoûi: -Coâng töû noùi sao? Nhöõng traø cuûa ta ñaây laø nhöõng thöù khoâng ra gì? Theá thì coâng töû khinh ngöôøi quaù! Ñoaøn Döï ñaùp: -Phu nhaân khoâng tin toâi thì ñoù laø quyeàn cuûa ngöôøi. Chaøng vöøa noùi vöøa chæ moät khoùm hoa traø coù vaân nguõ saéc tröôùc laàu noùi tieáp: -Tyû nhö khoùm traø naøy phu nhaân cho laø quyù laém! Chaø caùi lan can beân caïnh môùi thöïc laø ñeïp. Chaøng taám taéc khen caùi giaøn hoa ñeïp coøn chính caây hoa laïi khoâng ñeám xæa gì ñeán, coù khaùc gì ngöôøi bình phaåm chöõ vieát chæ khen möïc ñen boùng maø khoâng ñaû ñoäng ñeán neùt chöõ. Khoùm hoa traø naøy coù boâng hoàng, boâng traéng, boâng tía, boâng 472 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung vaøng raát laø saëc sôõ, tröôùc nay Vöông phu nhaân vaãn cho laø quyù baùu laém giôø xem Ñoaøn Döï coù yù mæa mai thì toû veû khoâng baèng loøng. Ñoaøn Döï hoûi: -Thöa phu nhaân! Mieät Giang Nam goïi teân thöù hoa naøy laø gì? Vöông phu nhaân ñaùp: -ÔÛ ñaây khoâng coù teân rieâng, chæ goïi laø nguõ saéc traø hoa. Ñoaøn Döï noùi: -Beân Ñaïi Lyù chuùng toâi goïi noù laø "laïc ñeä tuù taøi". Vöông phu nhaân bóu moâi noùi: -Teân gì maø khoù nghe theá? Chaúng qua laø coâng töû muoán ñaët ra vaäy thoâi. Khoùm hoa naøy ñuû maàu myõ leä ñöôøng hoaøng, coù veû gì goïi laø caäu tuù hoûng thi ñaâu? Ñoaøn Döï noùi: -Phu nhaân thöû ñeám coi! Khoùm traø ñoù coù bao nhieâu kieåu hoa khaùc nhau? Vöông phu nhaân ñaùp: -Ta ñaõ ñeám roài! ít ra cuõng coù ñeán 15, 16 thöù. Ñoaøn Döï noùi: -Caû thaûy coù 17 thöù môùi ñuùng. Beân Ñaïi Lyù toâi coù thöù traø keâu baèng "thaäp baùt hoïc só". Ñoù laø thöù quyù nhaát thieân haï. Caû khoùm coù 18 boâng maø maàu saéc khoâng boâng naøo gioáng boâng naøo: hoàng thì toaøn hoàng, tía cuõng toaøn tía, chöù khoâng hoãn taïp. Veà hình daïng cuõng khaùc nhau, moãi boâng coù moät veû ñeïp rieâng. Caû 18 boâng nôû cuøng moät luùc, taøn taï cuõng trong moät giôø. Phu nhaân ñaõ ñöôïc xem chöa? Vöông phu nhaân laéc ñaàu ñaùp: -Thieân haï coù thöù traø quyù theá kia ö? Toâi chöa töøng nghe thaáy ai noùi ñeán. Ñoaøn Döï laïi noùi tieáp: -Sau haïng "thaäp baùt hoïc só", coøn coù nhöõng thöù keùm ñi töøng baäc moät, tyû nhö "baùt tieân quyù haûi", moät goác sinh ra taùm boâng hoa khaùc nhau, "thaát tieân nöõ" coù baûy boâng, "phong traàn tam hieäp" coù ba boâng, "nhò kieàu" coù hai boâng moät traéng moät hoàng. Taát caû caùc boâng hoa phaûi thuaàn moät saéc, neáu hoa hoàng coù pha maàu traéng, hoaëc hoa traéng coù pha saéc tía ñeàu laø haïng keùm. Vöông phu nhaân vöøa nghe vöøa gaät ñaàu. Ñoaøn Döï laïi noùi tieáp: -Rieâng veà thöù "phong traàn tam hieäp" laïi chia ra laøm hai: haïng chaùnh vaø haïng phoù. Trong ba boâng thì boâng tía phaûi lôùn hôn heát töôïng tröng cho Caàu nhieâm Khaùnh, boâng traéng thöù nhì töôïng tröng cho Lyù Tónh, boâng hoàng ñeïp vaø nhoû nhaát töôïng tröng cho Hoàng phaát Nöõ. Neáu boâng hoàng lôùn hôn hai boâng kia laø haïng phoù, nhö theá laø giaù trò keùm ñi nhieàu. Vöông phu nhaân ngoài nghe ra chieàu thuù vò, than raèng: -Ngay haïng phoù toâi cuõng chöa ñöôïc thaáy qua chöù ñöøng noùi ñeán haïng chaùnh. 473 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï laïi troû thöù traø boâng nguõ saéc pheâ bình: -Luaän veà tö caùch loaïi naøy so vôùi "thaäp baùt hoïc só" thì coøn thieáu moät boâng, ngoaøi ra caùc maàu saéc laïi coøn baùc taïp, khoâng ñöôïc thuaàn nhaát, boâng to boâng nhoû, hay nôû sôùm, nôû muoän khoâng ñeàu phoûng coù khaùc chi bì phaán vôùi voâi? tyû nhö só töû vaên baøi keùm caû phaân ñieåm, leõ taát nhieân thi rôùt neân môùi coù caùi teân "Laïc ñeä tuù taøi". Vöông phu nhaân nghe coù lyù thích quaù, baät cöôøi noùi: -Keå ra ñuùng ñaáy. Nhöng caùi teân coù veû mæa mai khinh baïc. Vöông phu nhaân nghe tôùi ñaây bieát Ñoaøn Döï raát saønh soûi veà sôn traø ñem loøng tín phuïc. Phu nhaân daãn chaøng leân laàu "caåm vaân", chaúng maáy choác ñaõ thaáy gia nhaân baøy tieäc röôïu. Caùc moùn aên cuûa A Bích môøi chaøng thì laáy söï ñôn giaûn tinh khieát, kheùo tay kheùo chaân laøm sôû tröôøng coøn tieäc cuûa Vöông phu nhaân laïi chuù troïng veà nhöõng moùn aên traân tu laøm sang. Nhöng Ñoaøn Döï ñaõ sinh tröôûng ôû nôi Ñeá Vöông ñaøi caùc neân thöù gì chaøng cuõng coi laø thöôøng, chaøng coù veû thích nhöõng moùn aên cuûa A Bích hôn. A Chaâu, A Bích ñöôïc caùc tyø nöõ boài tieáp vaø aên uoáng rieâng bieät ôû choã khaùc. Vöông phu nhaân ñoái vôùi Ñoaøn Döï raát möïc cung kính. Baø ngoài choã döôùi ñeå boài tieáp chaøng. Röôïu ñaõ ba tuaàn Vöông phu nhaân hoûi: -Vöøa roài coâng töû cho nghe nhöõng lôøi bình phaåm xaùc ñaùng veà caùc thöù traø toâi raát ñoàng yù, coøn boán chaäu traø toâi môùi laáy veà ñaây thì nhöõng thôï troàng hoa ôû ñaát Coâ Toâ naøy keâu baèng traø "maõn nguyeät" maø coâng töû laïi baûo moät chaäu laø "Hoàng trang toá lyù", moät chaäu "myõ nhaân traûo phaù kieám", vaäy coù nhöõng ñieåm naøo ñeå phaân bieät? Xin coâng töû noùi roõ cho bieát! Ñoaøn Döï noùi: -Chaäu hoa traéng maø lôùn coù vaân ñen nho nhoû môùi keâu laø "maõn nguyeät" nhöõng vaân ñen ñoù töôïng tröng caùc caønh queá ôû cung traêng. Chaäu hoa caùnh traéng maø coù vaân hoàng goïi laø "hoàng trang toá lyù". Caùnh traéng maø coù ñieåm moät tia ñoû nhoû nhö sôïi tô laø "myõ nhaân traûo phaù kieám". Thöù gioáng nhö "myõ nhaân traûo phaù kieám" nhöng caùnh coù nhieàu tia hoàng thì goïi laø "yû lan kieàu". Phu nhaân thöû nghó coi: ñaõ laø myõ nhaân thì phaûi thuaàn nhaõ oân nhu, treân maù lôõ tay caøo toaïc ra moät daây maùu thì chaû haïi gì nhöng khaép maët saây xaùt, toû ra ñaõ bao phen cuøng ngöôøi xoâ xaùt thì coøn ñaâu laø veû myõ nhaân? Vöông phu nhaân ñang chaêm chuù nghe, thoát nhieân sa saàm neùt maët quaùt leân: -Quaân naøy to gan thaät! Mi daùm maït saùt ta ö? Ñoaøn Döï caû kinh: -Khi naøo toâi daùm theá? Toâi coù maïo phaïm phu nhaân ôû choã naøo ñaâu? Vöông phu nhaân hoûi: -Ngöôi nghe ai sai khieán ñeán ñaây noùi höôu noùi vöôïn ñeå nhuïc maï ta? Ai baûo mi ñaøn baø hoïc voõ coâng laø maát veû myõ mieàu? Nhuaàn nhaõ oân nhu thì ñaõ hôn ai? 474 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï giaät mình ñaùp: -Vaõn sinh noùi ñaây chæ laø theo leõ thoâng thöôøng. Thieáu gì ñaøn baø con gaùi gioûi voõ maø vaãn kieàu dieãm ñoan trang? Khoâng ngôø caâu noùi naøy ñaõ laøm cho Vöông phu nhaân choái tai hôn. Baø hoûi vaën: -Ta coù ñoan trang hay khoâng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñoan trang hay khoâng thì phu nhaân töï bieát, vaõn sinh ñaâu daùm noùi caøn. Ñaïi khaùi nhöõng vieäc nhö baét ngöôøi ta gieát vôï ñeå ñi laáy vôï khaùc ngöôøi ñoan trang khoâng laøm. Chaøng noåi côn böïc töùc neân maáy caâu sau chaøng khoâng kieâng neå gì nöõa. Vöông phu nhaân kheõ ñaäp tay ba caùi, ba aû thò nöõ voäi chaïy leân laàu, boû thoõng tay ñöùng chôø leänh. Vöông phu nhaân noùi: -Boïn mi daãn teân naøy ñi töôùi hoa. Boïn thò nöõ vaâng lôøi. Phu nhaân quay laïi baûo Ñoaøn Döï: -Ngöôi ñaõ ôû nöôùc Ñaïi Lyù, laïi laø ngöôøi hoï Ñoaøn ñaùng cheát laém nhöng hieåu bieát tính chaát caùc loaïi traø vaäy ta haõy taïm ñeå toäi cheát laïi, phaït ngöôi phaûi troâng nom boùn töôùi nhöõng khoùm traø ôû xung quanh trang, nhaát laø boán chaäu traø môùi laáy veà, laïi caøng phaûi troâng nom caån thaän. Ta baûo cho ngöôi bieát tröôùc neáu trong boán khoùm traø naøy maø ngöôi ñeå cheát moät khoùm seõ bò chaët moät tay, cheát hai khoùm seõ bò chaët hai tay, cheát heát boán khoùm thì chaân tay seõ bò chaët heát ñoù. Ñoaøn Döï cöôøi noùi: -Coøn tröôøng hôïp boán khoùm traø soáng caû thì sao? Vöông phu nhaân ñaùp: -Neáu boán khoùm troàng ñöôïc töôi toát caû thì ngöôi phaûi kieám nhöõng giai phaåm nhö "thaäp baùt hoïc só", "baùt tieân quaù haûi", "Thaát tieân nöõ", "nhò kieàu" moãi thöù maáy caây, khoâng kieám ñöôïc cho ta seõ bò moùc maét. Ñoaøn Döï noùi: -Theá thì muï gieát quaùch ta ñi coøn hôn. Hoâm nay chaët tay, ngaøy mai moùc maét, ta chòu sao noåi? Vöông phu nhaân quaùt maéng: -Teân naøy gioûi thaät, tröôùc maët ta maø daùm buoâng lôøi caøn rôõ! Chuùng bay loâi coå noù ñi! Ba aû thò nöõ chaïy laïi, hai aû tuùm ñaèng tröôùc, coøn moät aû phía sau ñaåy ñi. Ba aû naøy ñeàu coù voõ, Ñoaøn Döï khoâng theå khaùng cöï laïi ñöôïc ñaønh ñeå boïn thò nöõ keùo xuoáng laàu, ñöa ñeán moät choã trong vöôøn hoa. Moät aû ñöa cho chaøng caùi xuoång xôùi ñaát, moät aû laáy cho chaøng caùi bình töôùi vaø baûo chaøng: 475 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngöôi ñaõ nghe roõ lôøi phu nhaân daën baûo. Thoâi chòu khoù ôû ñaây troàng caây töôùi hoa ñeå baûo toaøn sinh maïng. Theá laø ñaïi phöôùc laém ñoù. Nhöõng chaøng trai ñaõ ñaët chaân leân Maïn ñaø sôn trang chöa coù ai soáng maø trôû veà ñaáy nheù. Moät aû nöõa noùi: -Ngöôi chæ bieát vieäc ôû ñaây troàng tæa sôn traø, ñöøng len loûi vaøo caùc nôi caám ñòa maø nguy ñoù! Neáu khoâng nghe lôøi ta töùc laø töï ñi tìm laáy caùi cheát khoâng ai cöùu ñöôïc ñaâu. Ba aû thò nöõ daën doø caån thaän roài môùi boû ñi. Ñoaøn Döï ñöùng thöø ngöôøi ra, chaøng laâm vaøo tình traïng khoùc dôû meáu dôû. Taïi nöôùc Ñaïi Lyù chaøng ôû vaøo ñòa vò theá töû, phuï thaân chaøng laø Traán Nam Vöông, moät ngaøy kia leân keá vò Baûo Ñònh Ñeá, thì töï nhieân chaøng leân baäc Hoaøng thaùi töû, coù ngôø ñaâu bò ngöôøi baét ñem xuoáng Giang Nam ñònh ñoát, ñònh gieát, toan chaët chaân tay, moùc maét. Roài baây giôø bò ngöôøi baét eùp laøm keû troàng caây töôùi hoa. Tuy nhieân tính chaøng bình dò vui veû, luùc ôû nhaø taïi hoaøng cung cuõng nhö ôû Vöông phuû thöôøng nhaät chaøng vaãn xem thôï söûa hoa caét coû, xôùi ñaát boùn caây roài cuøng boïn thôï cöôøi cöôøi noùi noùi. Chaøng ñang ôû ñòa vò coâng töû vöông toân, giôø phaûi xuoáng laøm ngheà haï tieän nhöng may chaøng voán tính linh lôïi vui töôi neân duø gaëp nghòch caûnh ñaày ñoaï chaøng coù aâu saàu chaêng nöõa cuõng chæ ñöôïc moät luùc roài laïi cao höùng nhö thöôøng. Chaøng laïi khai thaùc nguoàn höùng thuù ôû ngay caùi vieäc hieän taïi ñang ñaåy voâ mình. Chaøng lyù luaän: luùc ta vaøo thaïch ñoäng ñaõ haï baùi thaàn tieân tyû nöông nhaän laøm thaày. Nay Vöông phu nhaân töôùng maïo gioáng thaàn tieân tyû nöông, baát quaù phu nhaân nhieàu tuoåi hôn maø thoâi, theá thì ta thôø phu nhaân laøm sö phuï cuõng ñöôïc chöù sao? Sö phuï ñaõ ra meänh leänh, ñaïo laøm ñeä töû laø phaûi vì thaày xuaát löïc coù chi quaù ñaùng? huoáng chi troàng hoa laø coâng vieäc thanh nhaõ cuûa boïn vaên nhaân so vôùi vieäc khai thöông muùa ñao hoïc voõ thì troàng hoa coøn cao thöôïng hôn nhieàu. Thoaùt khoûi tay Cöu Ma Trí ñònh ñem mình ñoát soáng tröôùc moä Moä Dung tieân sinh ñeå ñöôïc ra ñaây laøm caùi vieäc troàng hoa khoaùi laïc naøy laø vinh haïnh laém roài. Chæ ñaùng tieác coù moät ñieàu laø caùc loaïi traø hoa keùm coûi naøy maø phaûi duøng ñeán vöông töû nöôùc Ñaïi Lyù ra tay troàng tæa keå cuõng hôi phí. Lyù luaän hoài laâu loøng chaøng khoan khoaùi, mieäng baät leân khuùc haùt vang löøng, vaùc xuoång caát böôùc. Chaøng töï nhuû thaàm: "Vöông phu nhaân giao cho ta caùi troïng traùch phaûi troàng cho ñaën g soáng boán boàn baïch traø naøy phaûi laém! Traø naøy cuõng vaøo haïng coù teân tuoåi roài ñaây, phaûi ñöôïc tay vaên nhaõ nhö mình troàng môùi thaønh thaân". Ñoaøn Döï vöøa ñi vöøa ngaém phong caûnh ñoät nhieân chaøng cöôøi ha haû nghó buïng: "Vöông phu nhaân keå ra cuõng kyø, chaúng hieåu maûy may gì veà sôn traø maø laïi öa traø hoa, choã naøo cuõng troàng traø, roài laïi ñaët teân cho trang traïi cuûa mình laø Maïn ñaø sôn trang, nghe ra coù veû hay ho laém. Phu nhaân coù bieát ñaâu raèng traø öa khí aâm chöù khoâng hôïp vôùi khí döông. Troàng traø vaøo nôi giaûi naéng thì chaúng cheát cuõng choät, khoù loøng töôi toát ñöôïc, vun boùn theá naøo cuõng voâ ích. Bieát bao nhieâu thöù traø quyù ñeå phu nhaân laøm hoûng heát. Ñaùng tieác, ñaùng tieác!". Chaøng traùnh nhöõng loái 476 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung naéng chang chang tìm vaøo nhöõng nôi raäm raïp aâm u, ñi quanh heát hoøn nuùi nhoû boãng nghe tieáng suoái khe roùc raùch, beân taû toaøn laø truùc moïc xanh rì, boán beà tòch mòch, maët trôøi khoâng chieáu vaøo ñeán nôi, ñuùng laø khu aâm traùi nuùi. Vöông phu nhaân thaáy nôi naøy ñaát côùm cho laø khoâng theå troàng hoa ñöôïc neân tuyeät khoâng coù moät goác traø naøo. Ñoaøn Döï caû möøng laåm baåm: "choã naøy troàng traø tuyeät dieäu". Ñoaïn chaøng raûo böôùc quay veà choã cuõ böng hai chuyeán, boán chaäu traø ñeán ñoù. Chaøng khoeùt loã beân caïnh khoùm truùc, gheø cho vôõ chaäu saønh roài ñaët caû baàu xuoáng. Tuy chaøng chöa laøm qua coâng vieäc troàng tæa nhöng ñaõ ñöôïc xem nhieàu, cöù theo caùch thöùc maø laøm cho ñöôïc chu ñaùo. Hoài laâu chaøng troàng xong caû boán khoùm baïch traø ngay caïnh raëng truùc: ñaàu beân traùi laø khoùm "Traûo phaù myõ nhaân kieåm", ñaàu beân höõu hai khoùm "hoàng trang toá lyù" vaø "maõn nguyeät", coøn khoùm "yû lan kieàu" thì troàng cheânh cheác h meù sau khoái ñaù lôùn beân bôø suoái cho hôïp vôùi caâu: E theïn oâm ñaøn che nöûa maët Ai keâu ai goïi cuõng maàn thinh Ñoaøn Döï raát ñaéc yù ñaõ troàng khoùm "yû lan kieàu" vaøo nôi nöûa kín nöûa hôû cho hôïp caûnh vaø taêng theâm veû ñeïp. Ngöôøi Trung Quoác töøng ñem hoa ví vôùi myõ nhaân, vieäc troàng hoa cuõng nhö vieäc trang ñieåm cho myõ nhaân. Ñoaøn Döï xuaát thaân taïi choán hoaøng cung, ñoïc thi thö töø thuôû nhoû, caùch thöùc troàng caây coû cuõng hôn ngöôøi moät baäc. Troàng xong boán khoùm hoa chaøng xuoáng suoái röûa saïch chaân tay ngoài sau phieán ñaù lôùn ngaém nghía khoùm "yû lan kieàu" laáy laøm khoaùi chí. Boãng nghe coù tieáng chaân böôùc soät soaït, hai thieáu nöõ ngang qua, moät coâ noùi: -Choã naøy tòch mòch, khoâng coù ai qua laïi... Ñoaøn Döï thoaùng nghe ñaõ giaät naûy mình vì chaøng nhaän ra vò nöõ lang maëc aùo traéng luùc tröôùc. Ñoaøn Döï nín hôi, khoâng daùm ho he moät tieáng, nghó buïng: "naøng ñaõ baûo khoâng nhìn maët chaøng trai naøo khoâng coù lieân quan gì tôùi naøng. Ta chæ caàn nghe naøng noùi maáy caâu phoûng coù khaùc gì ñöôïc nghe gioïng ca nhaïc cuûa tieân nöông, cuõng ñaõ phuùc laém roài. Nhaát quyeát ta phaûi coá giöõ cho naøng khoâng troâng thaáy mình môùi ñöôïc. Chaøng chæ ngaáp nghe nhìn cheânh cheách chöù khoâng daùm nhìn thaúng maët. Chaøng vöøa nghieâng ñaàu ngheïo coå nhìn troäm vöøa sôï ñuïng chaïm phaùt ra tieáng laøm kinh ñoäng nöõ lang. Nöõ lang tieáp tuïc noùi chuyeän vôùi thò tyø: -Tieåu Thi! Mi ñöôïc tin gì veà chaøng? Ñoaøn Döï nghe hoûi baát giaùc chua xoùt trong loøng. Chaøng bieát raèng tieáng "chaøng" maø nöõ lang goïi ñoù laø chæ coâng töû Moä Dung. Chaøng ñaõ nghe Vöông phu nhaân goïi gaõ baèng teân laø Moä Dung Phuïc maø thoâi. Chaøng laïi thaáy nöõ lang hoûi vaën thò tyø veà tin töùc coâng töû Moä Dung coù veû thieát tha mong nhôù. Chaøng nghó thaàm: "Giaû tyû coâ nöông 477 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung naøy ñoái vôùi mình tha thieát nhö vaäy thì duø mình coù phaûi cheát ngay töùc khaéc cuõng raát vui loøng. Nöïc cöôøi Ñoaøn Döï laø moät gaõ si tình laï luøng. Naøo chaøng ñaõ ñöôïc nhìn roõ maët nöõ lang aùo traéng ñaâu, chaúng bieát naøng ñeïp hay xaáu, chaúng hieåu teân hoï naøng laø gì, chaúng roõ naøng hieàn laønh hay hung döõ tính tình naøng toát hay xaáu. Töø luùc Ñoaøn Döï môùi nghe tieáng nöõ lang aùo traéng noùi vaøi caâu ngoaøi bôø hoà ban naõy chaøng ñaõ naëng tình roài. Giaû tyû chaøng coù vì naøng maø phaûi hy sinh tính maïng cuõng khoâng aên naên hoái haän chuùt naøo. Taïi sao chaøng ñaõ naåy ra taâm yù nhö vaäy chính chaøng cuõng khoâng hieåu nöõa. Chaøng thaáy naøng baát cöù luùc naøo hay choã naøo cuõng chæ baøn tôùi vieäc coâng töû Moä Dung thì chaøng hoaëc ngöôõng moä naøng hoaëc töï thöông cho mình. Nghe thieáu nöõ hoûi, Tieåu Thi aáp uùng hoài laâu, döôøng nhö sôï khoâng daùm noùi thaúng. Nöõ lang giuïc: -Mi noùi mau ñi! khoâng bao giôø ta queân loøng toát cuûa mi. Tieåu Thö vaãn ngaàn ngöø: -Chaùu sôï... chaùu chæ sôï... phu nhaân traùch phaït. Nöõ lang töùc mình haêm doïa: -Con naøy ñieân haû? Mi cöù noùi cho ta hay. Dó nhieân laø ta khoâng keå vôùi phu nhaân ñaâu. Neáu mi khoâng noùi ta hoûi Tieåu Traø, Tieåu Thuyù seõ bieát, sau phu nhaân coù hoûi ñeán ta seõ ñoå cho mi maùch ta ñoù! Tieåu Thi hoát hoaûng hoûi laïi: -Tieåu thö! Sao tieåu thö... laïi chöïc ñoå oan cho chaùu? Nöõ lang cöôøi ñaùp: -Coù gì laø laï? Keû naøo laøm taâm phuùc cho ta dó nhieân ta phaûi naâng ñôõ vaø hoä veä noù. Ñöùa naøo khoâng chòu nghe lôøi ta thì ta ñoå toäi cho chöù sao? Tieåu Thi ngaãm nghó hoài laâu roài ñaùp: -Thoâi chaùu ñaønh noùi roõ cho coâ nöông nghe. Coâ nöông phaûi giöõ tuyeät ñoái bí maät, chôù ñeå cho caâu chuyeän tieát loä ra ngoaøi. Nöõ lang noùi: -Ta xem mi khoâng muoán noùi cöù aáp uùng hoaøi. Ta chæ tin ngöôi ñöôïc phaàn naøo thoâi. Giaû tyû mi ñöøng giaáu ta caâu naøo thì ta quyeát vôùi mi raèng vónh vieãn mi khoâng bò phu nhaân quôû traùch. Tieåu Thi thôû daøi noùi: -Bieåu thieáu gia ñeán chuøa Thieáu Laâm ñoù. Nöõ lang giaät gioïng hoûi: -Mi baûo chaøng ñeán chuøa Thieáu Laâm ö? Sao A Chaâu A Bích laïi noùi chaøng ñeán Caùi Bang ôû Laïc Döông kia maø? Ñoaøn Döï töï hoûi: "Bieåu thieáu gia nghóa laø gì? aø thoâi phaûi roài! Coâng töû Moä Dung laø bieåu huynh coâ nöông ñaây, hai ngöôøi laø anh em hoï vôùi nhau". 478 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tieåu Thi noùi: -Hoâm vöøa roài, phu nhaân ra ñi giöõa ñöôøng gaëp Phong töù gia beân yeán töû oå noùi cho bieát laø ngöôøi ñi chuøa Thieáu Laâm beân Tung Sôn ñeå tieáp öùng cho bieåu thieáu gia. Nöõ lang hoûi: -Chaøng ñi chuøa Thieáu Laâm coù vieäc gì? Tieåu Thi ñaùp: -Phong töù gia keå raèng bieåu thieáu gia ñöa tin veà coù raát nhieàu phaùi voõ ñeán chuøa Thieáu Laâm, môû cuoäc anh huøng ñaïi hoäi gì ñoù ñeå ñoái phoù vôùi nhaø Moä Dung maø thieáu gia chöa bieát roõ coù nhöõng ai. Chaùu laïi nghe noùi beân yeán töû oå coøn coù nhieàu ngöôøi ñi tieáp öùng. Nöõ lang laïi hoûi: -Phu nhaân ñaõ ñöôïc tin nhö vaäy sao laïi quay veà? Khoâng ñi giuùp bieåu thieáu gia? Tieåu Thi ñaùp: -Ñieàu ñoù chaùu cuõng khoâng hieåu. Döôøng nhö phu nhaân khoâng öa bieåu thieáu gia. Nöõ lang haäm höïc noùi: -Höø! öa hay khoâng öa laø moät chuyeän. Duø sao thieáu gia cuõng laø ngöôøi trong nhaø. Ñeå thieáu gia maát maët vôùi ngöôøi ngoaøi thì mình veû vang laém hay sao? Tieåu Thi noùi: -Ñuùng theá! Nöõ lang töùc mình hoûi: -Ñuùng caùi gì? Tieåu Thi run sôï ñaùp: -Ñuùng laø... chaúng veû vang gì. Nöõ lang chaïy ñi chaïy laïi beân raëng truùc xanh ñeå lo möu tính keá. Chôït troâng ba khoùm baïch traø Ñoaøn Döï môùi troàng, maûnh chaäu ñaäp ra coøn boû ñoù, naøng ngaïc nhieân hoûi: -Ai troàng traø ôû ñaây theá naøy? Ñoaøn Döï voäi vaøng töø sau phieán ñaù lôùn chaïy vuït ra vaùi daøi saùt ñaát noùi: -Tieåu sinh vaâng meänh phu nhaân, ñang troàng traø taïi ñaây, khoâng ngôø laïi gaëp tieåu thö. Tuy vaùi daøi toû ra raát cung kính nhöng maét chaøng cöù chaèm chaëp nhìn thaúng vaøo maët nöõ lang. Vì chaøng sôï laïi phaûi nghe naøng noùi moät caâu döùt khoaùt nhö laàn tröôùc: "ta khoâng nhìn baát cöù gaõ trai naøo khoâng coù lieân can gì ñeán ta" roài trôû goùt ñi thaúng thì laïi lôõ maát cô hoäi. Ñoaøn Döï vöøa nhìn thaáy maët nöõ lang ñaõ tai uø maét hoa, hai ñaàu goái nhuõn ra khoâng töï chuû ñöôïc nöõa, quyø moïp xuoáng ñaát, neáu khoâng mieãn cöôõng choáng laïi thì ñeán caùi ñaàu cuõng ñaäp xuoáng ñaát maø laïy. Mieäng chaøng laép baép noùi luoân: 479 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Thaàn tieân nöông töû ôi! toâi nhôù nöông töû muoán cheát ñi ñöôïc. Nguyeân töôùng maïo nöõ lang aùo traéng naøy gioáng heät pho töôïng ngoïc trong thaïch ñoäng beân nöôùc Ñaïi Lyù. Vöông phu nhaân cuõng ñaõ gioáng pho töôïng naøy nhöng cao tuoåi hôn coøn nöõ lang aùo traéng coù khaùc laø chæ ôû boä aùo maëc ngoaøi maø thoâi. Töø maët muõi, tai maét, moàm mieäng cho chí taàm voùc, chaân tay cuøng maøu da ñoá ai tìm ñöôïc choã naøo khaùc. Thöïc laø pho töôïng ngoïc taùi sinh. Ñoaøn Döï nhö ngöôøi ñang laïc vaøo coõi moäng. Chaøng ñaõ traûi khoâng bieát maáy ngaøn maáy traêm laàn töôûng nhôù ñeán pho ngoïc töôïng. Luùc naøy chính maét chaøng nhìn thaáy ngöôøi thaät maø chaøng chaúng hieåu ôû nôi nao ôû traàn gian hay thöôïng giôùi. Nöõ lang thaáy cöû ñoäng cuøng caùch xöng hoâ cuûa Ñoaøn Döï cho laø chaøng maéc beänh ñieân cuoàng vöøa kheõ hoûi vöøa luøi laïi hai böôùc: -Ngöôi... ngöôi...? Ñoaøn Döï ñöùng daäy noùi: -Hoâm ñoù ôû trong thaïch ñoäng toâi ñöôïc baùi kieán tieân dung thaàn tieân nöông töû, ñaõ möøng cho mình phuùc duyeân raát lôùn, khoâng ngôø ngaøy nay laïi thaáy dung nhan nöông töû thì ra treân ñôøi naøy quaû coù tieân töû khoâng sai. Nöõ lang quay laïi hoûi Tieåu Thi: -Gaõ noùi chi ñoù? Gaõ laø ai vaäy? Tieåu Thi noùi: -Gaõ laø moät anh ñoà gaøn ñeán vôùi A Chaâu, A Bích. Gaõ noùi nhaêng noùi cuoäi theá naøo maø phu nhaân tin lôøi môùi nöïc cöôøi. Nöõ lang quay ra hoûi Ñoaøn Döï: -Teân ñoà gaøn kia! Ta vöøa noùi chuyeän vôùi thò nöõ ñaây ngöôi coù nghe thaáy khoâng? Ñoaøn Döï cöôøi ñaùp: -Toâi hoï Ñoaøn teân Döï, ngöôøi nöôùc Ñaïi Lyù, khoâng phaûi laø ñoà gaøn ñaâu. Vöøa roài thaàn tieân nöông töû noùi chuyeän vôùi chò Tieåu Thi ñaây voâ tình toâi ñaõ nghe roõ caû. Xin thaàn tieân nöông töû cuøng chò Tieåu Thi cöù yeân loøng, tieåu sinh nhaát quyeát khoâng tieát loä moät caâu naøo cho ai bieát caû vaø xin baûo ñaûm cho chò Tieåu Thi khoâng bò phu nhaân quôû traùch vì toâi. Nöõ lang sa saàm neùt maët hoûi: -Ngöôi xöng hoâ laêng nhaêng nhö vaäy coøn caõi khoâng phaûi ñoà gaøn. Ngöôi thaáy ta töø luùc naøo? Ñoaøn Döï hoûi laïi: -Toâi khoâng xöng hoâ baèng thaàn tieân nöông töû thì xöng hoâ theá naøo cho phaûi nheõ? Nöõ lang ñaùp: -Ta hoï Vöông, ngöôi cöù goïi ta baèng Vöông coâ nöông laø ñöôïc roài. Ñoaøn Döï laéc ñaàu quaày quaäy noùi: 480 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Khaép thieân haï coâ nöông hoï Vöông keå coù haøng ngaøn haøng vaïn coøn coâ nöông ñaây laø nhaân vaät thaàn tieân, phi phaøm maø cuõng chæ goïi baèng Vöông coâ nöông nhö ngöôøi thöôøng theá naøo ñöôïc? Baây giôø bieát xöng hoâ caùch naøo ñaây? aáy theá maø khoù ñaáy! Goïi vaén taét laø Vöông tieân töû chaêng? cuõng khoâng ñöôïc! Nhaø Ñaïi Toáng roài caùc nöôùc Ñaïi Lyù, Lieâu Quoác, Thoå Phoàn nöôùc naøo chaúng coù coâng chuùa nhöng bì vôùi coâ nöông theá naøo ñöôïc? Nöõ lang nghe Ñoaøn Döï noùi traøng giang ñaïi haûi, toaøn nhöõng caâu gaøn gaøn dôû dôû. Duø thaáy gaõ taùn döông saéc ñeïp mình moät caùch quaù loá chaêng nöõa nhöng trong loøng naøng vaãn caûm thaáy vui vui, naøng mæm cöôøi noùi: -Duø sao thì ta cuõng cho ngöôi laø toát phuùc vì chöa bò maãu thaân ta chaët chaân. Ñoaøn Döï laïi noùi: -Thaàn tieân nöông töû cuøn g leänh ñöôøng phu nhaân töôùng maïo gioáng nhau nhöng tính tình thöïc khaùc xa nhau. Phu nhaân ñoäng moät tyù laø gieát ngöôøi, coù ñieàu khoâng xöùng ñaùng vôùi theå chaát thaàn tieân... Nöõ lang nhíu ñoâi loâng maøy ngaét lôøi: -Thoâi ngöôi tieáp tuïc troàng hoa ñi! ñöøng ñöùng ñaây beûm meùp nöõa. Boïn ta coù vieäc phaûi baøn. Naøng noùi caâu ñoù vôùi veû maët coi Ñoaøn Döï nhö moät teân thôï troàng hoa khoâng hôn khoâng keùm. Ñoaøn Döï khoâng laáy laøm tuûi nhuïc veà thaùi ñoä kieâu caêng cuûa naøng. Chaøng chæ mong ñöôïc cuøng naøng noùi caâu naøo hay caâu aáy, nhìn phuùt naøo hay phuùt aáy. Chaøng tính keá: "muoán cho naøng baét chuyeän thì khoâng gì baèng vieäc ñeà caäp ñeán coâng töû Moä Dung. Buïng daï naøng ñeå caû vaøo gaõ, ngoaøi ra naøng khoâng thieát moät vieäc gì heát". Nghó vaäy chaøng lieàn noùi: -Caùc anh huøng thieân haï hoäi hoïp cuøng phaùi Tung Sôn vaø phaùi Thieáu Laâm thöông nghò vieäc ñaû phaù nhaø Moä Dung. Nhaân vaät caùc phaùi dó nhieân khoâng phaûi laø ít, coâng töû Moä Dung coâ thaân, daán mình vaøo nôi hieåm ñòa, thaät laø ñaùng lo ngaïi. Quaû nhieân nöõ lang giaät mình. Ñoaøn Döï khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët naøng, chaøng nghó thaàm: "naøng vì caùi thaèng khoán kieáp Moä Dung Phuïc maø phaûi baên khoaên trong daï. Ta xem döôøng nhö naøng muoán sa luî laø khaùc. Taø aùo traéng naøng vaãn lay ñoäng, roài baèng moät gioïng eâm dòu nhö tieáng tieâu naøng hoûi: -Ngöôi coù bieát tình hình chuøa Thieáu Laâm ra sao khoâng? noùi cho ta nghe. Ñoaøn Döï thaáy naøng nhoû nheï caàu khaån mình caàm loøng khoâng ñaäu muoán ñem heát taát caû nhöõng ñieàu mình hay bieát noùi cho naøng nghe. Song chaøng nghó laïi: "neáu coù ñieàu gì mình ñem doác ra heát, naøng nghe xong roài laïi giuïc mình ñi troàng traø thì mình tìm ñaâu ra ñeà taøi ñeå hoøng ñöôïc noùi nöõa vôùi naøng, theá môùi khoù chöù! Chi baèng mình phaûi tìm caùch keùo daøi caâu chuyeän, moãi ngaøy cho ra moät maåu ñeå ngaøy ngaøy naøng 481 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung phaûi ñeán tìm mình hoûi chuyeän. Heã tìm ñeán mình khoâng ñöôïc taát phaûi noùng ruoät khoù chòu. Nghó vaäy chaøng ñaèng haéng roài baét ñaàu vaøo chuyeän: -Veà voõ coâng toâi chaúng bieát tyù gì caû. Caû nhöõng theá voõ taàm thöôøng nhö "kim keâ ñoäc laäp", "haéc hoå thaâu taâm" gì gì ñi nöõa toâi cuõng khoâng hay nhöng trong nhaø toâi coù anh baïn hoï Chu, teân goïi Chu Ñan Thaàn, ngoaïi hieäu laø "nghieân sinh". Troâng beà ngoaøi anh ta cuõng chæ laø gaõ vaên nhöôïc thö sinh nhö toâi naøy thoâi, hay goïi laø teân ñoà gaøn cuõng ñöôïc. Haø haø theá maø voõ coâng anh ta ñaùo ñeå laém. Moät hoâm anh ta caàm caùi quaït quay ngöôïc ñaàu laïi ñaùnh "chaùt" moät tieáng, caùn quaït truùng vaøo baû vai moät gaõ ñaïi haùn, theá maø gaõ naøy ngöôøi co ruùm laïi, chaúng khaùc gì moät ñoáng ñaát luø luø, khoâng sao nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Nöõ lang noùi: -öø ñoù laø ñoøn thöù 38 ñeå ñaùnh vaøo huyeät ñaïo trong pheùp "thanh löông phieán, trôû ñaàu quaït ñaùnh xeùo vaøo huyeät "kieân trinh", vaäy thì Chu tieân sinh laø ñeä töû döôùi tröôùng Tam Nhaân Quaùn, moät chi nhaùnh phaùi Coân Luaân ñoù. Voõ coâng phaùi naøy duøng buùt cuõng lôïi haïi nhö duøng quaït thoâi. Ngöôi noùi vaøo coát chuyeän ñi ñöøng noùi veà voõ coâng vôùi ta nöõa. Giaû tyû maø Chu Ñan Thaàn ñöôïc nghe chuyeän naøng noùi taát phaûi phuïc saùt ñaát vaø khoâng nhöõng naøng goïi roõ teân cuùng côm theá voõ maø thoâi, naøng coøn noùi roõ raøng caû lai lòch toâng chæ ngöôøi daïy moân ñoù nöõa. Khoâng nhöõng Chu Ñan Thaàn ñeán ngay nhöõng nhaø voõ hoïc uyeân thaâm tyû nhö baù phuï Ñoaøn Döï laø Ñoaøn Chính Minh, phuï thaân chaøng laø Ñoaøn Chính Thuaàn, cuõng phaûi giaät mình töï hoûi: "coâ nöông nhoû tuoåi naøy maø sao kieán thöùc veà voõ hoïc ñaõ saâu roäng ñeán theá?". Nhöng ñoái vôùi anh chaøng Ñoaøn Döï chaúng bieát tyù voõ coâng naøo neân maáy lôøi phaùc hoaï naøng noùi vöøa roài chæ thoaùng qua tai chaøng maø thoâi. Giaû tyû caâu chuyeän naøy ñöa ra ngoaøi taát laøm chaán ñoäng giang hoà, thaønh moät ñeà taøi soát deûo vaø troïng ñaïi baäc nhaát ñoái vôùi caùc phaùi voõ. -------------------------oOo------------------------- 482 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2