Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 31

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

153
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 31

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MÖÔI MOÁT HIEÀM KHÍCH GIÖÕA HAI NHAØ MOÄ DUNG VAØ VÖÔNG THÒ Ñoaøn Döï tuy nghe naøng bình luaän voõ coâng nhöng naøng muoán noùi theá naøo thì noùi, vaøo tai noï roài laïi ra tai kia, chaøng chaúng caàn bieát theá voõ coù ñuùng hay khoâng, chæ daùn caëp maét vaøo ñoâi maøy thöa thôùt cuøng caëp moâi son cuûa naøng chöù khoâng ñeå yù gì ñeán voõ ngheä. Nöõ lang hoûi: -Vò Chu tieân sinh ñoù laø ngöôøi theá naøo? Ñoaøn Döï chæ vaøo phieán ñaù lôùn nhö hình caùi saäp beân caïnh buïi truùc noùi: -Caâu chuyeän daøi laém, xin tieåu thö rôøi goùt ngoïc ngoài xuoáng kia ñeå roâi töø töø noùi roõ cho tieåu thö nghe. Nöõ lang noùi: -Ngöôi chæ deành daøng maõi thoâi. Noùi mau ñi khoâng ñöôïc ö? Ta ñaâu coù thì giôø ñeå nghe ngöôi noùi höôu noùi vöôïn? Ñoaøn Döï noùi: -Hoâm nay tieåu thö chöa ñöôïc raûnh vaäy saùng mai laïi ñaây tìm toâi cuõng ñöôïc. Tröø phi phu nhaân coù caét löôõi toâi ñi coøn thì tieåu thö hoûi ñaâu toâi xin noùi ñaáy maø noùi heát lôøi khoâng soùt maûy may. Nöõ lang kheõ daäm chaân moät caùi nhìn Tieåu Thi noùi: -Phu nhaân coù noùi gì nöõa khoâng? Tieåu Thi noùi: -Phu nhaân ñaõ coù yù ñeán Baùch Caàm kieám coâng trò phu nhaân ñaùnh côø nhöng vöøa nghe tin coâng töû Moä Dung ñeán chuøa Thieáu Laâm lieàn ra leänh quay thuyeàn veà ngay. Nöõ lang hoûi: -Sao theá? Roài naøng khoâng chôø Tieåu Thi traû lôøi laåm baåm moät mình: "Chaø! Maãu thaân sôï coâng trò phu nhaân laïi yeâu caàu ngöôøi ra tay giuùp söùc neân vôø nhö khoâng bieát laø xong". Tieåu Thi noùi: -Tieåu thö! Chaùu sôï phu nhaân kieám, xin cho chaùu ñi! Nöõ lang noùi: -ÖØ ! Vieäc naøy ta khoâng noùi vôùi ai ñaâu nheù. Tuyø mi coù muoán ñem keå vôùi ai thì cöù vieäc maø keå. 483 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Tieåu Thi voäi noùi: -Xin tieåu thö chôù noùi vôùi ai thì chaùu môùi coù theå ôû ñaây haàu haï tieåu thö vaøi naêm nöõa ñöôïc. Nöõ lang mæm cöôøi. Tieåu Thi caùo bieät roài trôû goùt ñi ngay. Ñoaøn Döï lieác maét thaáy naøng toû veû kinh sôï nghó thaàm: "vì maãu thaân naøng gieát ngöôøi nhö ngoeù neân ai ai cuõng phaûi kinh sôï". Nöõ lang töø töø böôùc laïi choã phieán ña, leï laøng ngoài xuoáng. Naøng khoâng môøi Ñoaøn Döï maø chaøng cuõng khoâng daùm maïo muoäi ñeán gaàn naøng. Chaøng ñöùng nhìn thaáy coù moät khoùm baïch traø gaàn choã naøng ngoài, coøn hai khoùm nöõa xa hôn moät chuùt. Ngöôøi ñeïp ngoài gaàn danh hoa, phong caûnh laïi caøng tuyeät myõ. Roài chaøng ñoïc caâu thô cuûa Lyù Thaùi Baïch ñem hoa maãu ñôn ñeå taû caùi ñeïp cuûa Döông Quyù Phi. Chaøng coøn than cho Lyù Thaùi baïch khoâng coù dieãm phuùc ñöôïc nhìn thaáy veû kieàu dieãm cuûa nöõ lang ñaây coøn hôn Döông Quyù Phi nhieàu. Nöõ lang noùi: -Ngöôi khoâng ngôùt khen ta ñeïp chaúng bieát coù ñuùng khoâng? Ñoaøn Döï toû veû söûng soát la leân: -Trôøi ôi! khoâng bieát veû ñeïp cuûa Töû Ñoâ ñôøi chieán quoác ñaõ laø ngöôøi khoâng coù maét. Ñoù môùi laø moät chaøng trai maø ngöôøi ta coøn bình phaåm nhö vaäy, huoáng chi coâ nöông laø moät kyø coâng cuûa vuõ truï? Tieåu thö ra ñôøi thì bao nhieâu baøi thô taùn döông saéc ñeïp töø xöa ñeán nay khoâng coøn ai muoán ñeå vaøo tai nöõa. Nöõ lang töø töø laéc ñaàu, khoeù maét hôi loä veû baâng khuaâng noùi: -Tröôùc nay ta chöa thaáy ai noùi ñeán ta ñeïp hay khoâng. ôû Maïn ñaø sôn trang naøy tröø maãu thaân ta coøn toaøn keû haàu ngöôøi haï. Boïn chuùng chæ bieát ta laø tieåu thö cuûa chuùng, thì coøn ai daùm noùi ñeán ta ñeïp hay xaáu? Ñoaøn Döï hoûi: -Theá coøn ngöôøi ngoaøi cuõng khoâng ai noùi gì sao? Nöõ lang hoûi: -Ngöôi baûo ngöôøi ngoaøi naøo? Ñoaøn Döï noùi: -Khi tieåu thö ra ngoaøi, ngöôøi ta nhìn thaáy tieåu thö nhö tieân nöông giaùng traàn chaúng leõ hoï cuõng im moàm sao? Nöõ lang: -Ta chöa töøng ra khoûi nhaø, maø ra ngoaøi laøm gì? Ta sang Lang hoaøn caùc xem saùch, maãu thaân coøn chaúng muoán cho ñi. Coù ñi thì cöûa soå döôùi thuyeàn che kín heát, gioù khoâng loït vaøo ñöôïc. Ñoaøn Döï gaät ñaàu hoûi: -AÙ ra quaû coù lang hoaøn caùc thaät. Nôi ñoù coù nhieàu saùch laém phaûi khoâng? 484 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Nöõ lang ñaùp: -Cuõng khoâng nhieàu. Chöøng boán naêm gian nhaø saùch thoâi. Ñoaøn Döï hoûi moät caùch ñoät ngoät: -Theá coøn chaøng... chaøng cuõng khoâng baøn ñeán veû ñeïp cuûa tieåu thö ö? Nöõ lang thaáy Ñoaøn Döï ñeà caäp ñeán Moä Dung coâng töû, töø töø cuùi ñaàu xuoáng, roài thaáy moät tieáng naác raát eâm nheï, nhö tieáng ñaøn saét thoaûng loït vaøo tai chaøng. Tieáp theo tieáng naác laø maáy gioït leä rôi treân ngoïn coû, troâng boùng nhö haït ngoïc hay nhö haït söông buoåi sôùm mai. Ñoaøn Döï thaáy vaäy khoâng daùm hoûi nöõa vaø cuõng khoâng bieát noùi theá naøo ñeå an uûi naøng. Hoài laâu naøng môùi ngheïn ngaøo noùi: -Chaøng... chaøng maéc baän nhieàu quaù, quanh naêm khoâng ñöôïc luùc naøo nhaøn roãi. Hoaï hoaèn môùi coù khi chaøng gaëp ta, phi noùi chuyeän voõ coâng laø baøn ñeán vieäc lôùn nhaø nöôùc. Ta... ta chaùn voõ coâng laém roài. Ñoaøn Döï voã ñuøi reo leân: -Tieåu thö daïy ñuùng laém! Toâi cuõng ngaùn ngaåm voâ cuøng. Chaû theá maø baù phuï vaø gia gia toâi eùp hoïc moân gì toâi cuõng khoâng chòu roài boû nhaø ñi troán. Nöõ lang thôû daøi noùi: -Ta mong gaëp chaøng neân duø trong loøng coù chaùn ngaùn voõ coâng maø vaãn phaûi gia taâm nghieân cöùu , phoøng khi coù choã chaøng chöa thaáu ñaùo thì ta phaûi giaûng cho chaøng nghe. Baát luaän trieàu ñaïi naøo, vua quan naøo, quanh ñi quaån laïi toaøn chuyeän ñaâm cheùm nhau. Baûn taâm ta khoâng muoán bieát ñeán nhöõng vuï ñoù thì laïi laø nhöõng moùn maø chaøng öa thích nhaát. Theá ra ta coù saùch cuõng chæ laø hoïc cho chaøng chöù khoâng phaûi ñoïc cho ta. Ñoaøn Döï raát laáy laøm kyø hoûi laïi: -Sao tieåu thö laïi phaûi xem saùch hoä chaøng? töï chaøng khoâng ñoïc laáy cho chaøng ñöôïc hay sao? Nöõ lang nguyùt Ñoaøn Döï moät caùi roài hoûi: -Ngöôi töôûng chaøng doát chöõ hay ñui muø phaûi khoâng? Ñoaøn Döï voäi caûi chính: -Khoâng! khoâng phaûi theá! Toâi muoán hoûi chaøng coù phaûi laø ngöôøi hay nhaát thieân haï khoâng? Tuy chaøng hoûi vaäy ñeå gôõ laïi maø trong loøng chua xoùt voâ haïn. Nöõ lang mæm cöôøi ñaùp: -Chaøng laø bieåu huynh ta. Trong trang naøy tröø cöûu phuï, cöûu maãu vaø bieåu huynh ta thì khoâng coù ai tôùi nöõa. Veà sau cöûu phuï cuøng maãu thaân xaûy vuï xích mích töø ñoù caám cöûa caû bieåu huynh ta, khoâng cho ñeán nöõa. Ta cuõng chaúng hieåu chaøng coù phaûi laø ngöôøi hay nhaát traàn ñôøi khoâng, maø cuõng chaúng bieát ai hay dôû, vaø theá naøo laø hay, theá naøo laø dôû. 485 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Naøng noùi maáy caâu sau quaàng maét ñoû hoe, rôùm leä. Ñoaøn Döï noùi: -Trôøi ôi! theá ra maãu thaân tieåu thö laø em gaùi cuûa cöûu phuï tieåu thö, coøn chaøng... chaøng laø... con trai cuûa cöûu phuï tieåu thö phaûi khoâng? Nöõ lang baát giaùc phì cöôøi ñaùp: -Ta xem chöøng ngöôi coù tính dôù daån, ngaây ngoâ. Ta laø con gaùi maãu thaân ta thì chaøng laø bieåu huynh ta chöù gì? Ñoaøn Döï thaáy mình laøm cho naøng phaûi phì cöôøi thì laáy laøm thuù vò noùi: -Vaâng! toâi hieåu roài chaéc laø bieåu huynh tieåu thö baän quaù, khoâng coù thì giôø ñoïc saùch neân tieåu thö phaûi ñoïc giuøm. Nöõ lang cöôøi noùi: -Keå ra noùi theá cuõng phaûi, nhöng ôû trong coøn coù nguyeân nhaân khaùc. Thoâi baây giôø ta hoûi ngöôi: taïi chuøa Thieáu Laâm coù nhöõng moân phaùi naøo ñeán hoïp? Vaø hoï môû cuoäc anh huøng ñaïi hoäi laøm gì? Ñoaøn Döï nhìn thaáy treân ñaàu mi naøng coøn ñoïng moät haït nöôùc maét, chaøng lieân töôûng ñeán caûnh ñeïp cuûa hoa leâ coøn ñoïng haït möa hay ñoaù mai coâi coøn ñoäng haït moùc. Nöõ lang chôø hoài laâu thaáy Ñoaøn Döï taàn ngaàn khoâng ñaùp, lieàn chìa tay ra ñeå leân mu baøn tay chaøng ñaåy nheï moät caùi hoûi: -Ngöôi nghó gì vaäy? Ñoaøn Döï giaät naåy mình la leân: -oái chao! Nöõ lang cuõng giaät mình hoûi: -Sao theá? Ñoaøn Döï ñoû böøng maët ñaùp: -Tieåu thö ñöa ngoùn tay chæ leân tay toâi, toâi laïi töôûng tieåu thö ñieåm huyeät. Tieåu thö khoâng bieát laø chaøng noùi giôõn, giöông caëp maét troøn leân nhìn chaøng noùi: -Treân mu baøn tay laøm gì coù huyeät ñaïo? Ba huyeät "dòch moân", "trung chöû", "döông trì" ñeàu ôû cöôøm tay, hai huyeät "tieàn khoaùt", "döôõng laõo" ôû gaàn coå tay laïi caøng xa hôn nöõa. Naøng vöøa noùi vöøa giô tay mình ra chæ cho chaøng xem. Ñoaøn Döï thaáy ngoùn troû beân tay traùi naøng troøn trónh nhö ngoù haønh ñieåm treân mu baøn tay traéng noõn baát giaùc caûm thaáy khaùt khoâ caû hoïng vaø ñaàu oùc choaùng vaùng chaøng hoûi: -Coâ nöông teân hoï laø gì? http://hello.to/kimdung Thieáu nöõ ñaùp: -Ngöôi thaät laø coå quaùi! thoâi ta cho ngöôi bieát teân cuõng chaúng haïi gì. Ñoaïn naøng laáy ngoùn tay vaïch leân mu baøn tay mình ba chöõ: "Vöông Ngoïc Yeán". Ñoaøn Döï run leân nghó thaàm: "moät vò tieåu thö dieãm leä theá naøy caàn phaûi coù caùi teân cho cöïc kyø vaên nhaõ lòch söï môùi phaûi, sao laïi ñaët laø Vöông Ngoïc Yeán? Nghe chaúng thoaùt tuïc chuùt 486 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung naøo. Chaúng nhöõng khoâng thanh nhaõ baèng A Chaâu, A Bích maø coøn keùm caû nhöõng teân maáy aû nha hoaøn: Tieåu Thi, Tieåu Traø, Tieåu Thuyù nöõa". Song roài chaøng nghó laïi voã traùn laåm baåm: "Tuyeät dieäu! Tuyeät dieäu! Caùi teân Ngoïc Yeán töôïng tröng cho söï trong traéng khoâng ngaán veát maø laïi bay löôïn nheï nhaøng treân khoâng nhö chim eùn". Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi noùi: -Teân hoï con ngöôøi coát ñaët ñeå goïi cho nghe ñöôïc thì thoâi. Söû saùch ñaõ cho ta bieát bao nhieâu haïng ñaïi gian ñaïi aùc mang nhöõng teân cöïc hay cöïc ñeïp. Tyû nhö Taøo Thaùo maø chaúng coù tieát thaùo chuùt naøo, Chu Toaøn Trung laïi laø moät gaõ ñaïi baát trung. Nhö ngöôi laø Ñoaøn Döï thì caùi teân Döï coù ñeïp khoâng? danh döï ngöôi coù löõng laãy khoâng? ta chæ e laø caùi teân troáng roãng. Ñoaøn Döï noùi xen vaøo: -.... ñieáu döï. Hai ngöôøi ñeàu caû cöôøi. Boä maët Vöông Ngoïc Yeán tuy cöïc kyø dieãm leä nhöng vaãn ñöôïm veû öu tö. Luùc naøy naøng baät leân tieáng cöôøi khanh khaùch, trong loøng vui veû, thoaùng queân moái lo aâu haèng aáp uû trong loøng, caøng taêng veû kieàu dieãm xinh töôi. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "neáu ta daãn duï cho naøng môû mieäng töôi cöôøi thì cuoäc ñôøi ta cuõng thoaû maõn laém roài, coøn mong gì hôn nöõa?". Khoâng ngôø Vöông Ngoïc Yeán chæ cao höùng ñöôïc giaây laùt roài ñoâi maét naøng laïi mô maøng loä ra moät moái buoàn mang maùc. Naøng caát gioïng aûm ñaïm nheï nhaøng: -Chaøng... chaøng laø ngöôøi nghieâm nghò quaù chöøng, chaúng bao giôø chaøng noùi vôùi ta moät caâu chuyeän baâng quô. ¤i Yeân quoác! Yeân quoác! Phaûi chaêng ñoù laø moät vaán ñeà troïng yeáu? Maáy chöõ Yeân quoác chaïm vaøo khoái oùc Ñoaøn Döï, chaøng vuït naûy ra moät yù nghó ñem chaép nhöõng chöõ rôøi raïc vôùi nhau: naøo Moä Dung thò, naøo Yeán töû oå, naøo Tham Hôïp trang, naøo Yeân quoác buoät mieäng hoûi: -Phaûi chaêng coâng töû Moä Dung voán doøng hoï Tieân Ty ôû ñaát Hoà chöù khoâng phaûi ngöôøi Trung Quoác? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Ñuùng ñoù! Chaøng laø Vöông toân doøng hoï Moä Dung ôû Yeân quoác. Traûi qua ñaõ maáy traêm naêm sao coøn giöõ quan nieäm cuõ kyõ cuûa toå tieân? Chaøng muoán giöõ baûn chaát ngöôøi Hoà, khoâng laøm ngöôøi Trung Quoác maø cuõng khoâng hoïc chöõ Trung Quoác. Chaøng khoâng ñoïc saùch Trung Quoác nhöng ta xem saùch Trung Quoác chaúng coù gì laø dôû. Coù laàn ta baûo chaøng vieát chöõ loái Tieân Ty thì chaøng laïi caùu kænh. Vöông Ngoïc Yeán noùi chuyeän Moä Dung coâng töû xong töø töø ngaång ñaàu leân buoâng taàm maét nhìn maây traéng lô löûng xa xa, trong loøng naøng daøo daït noãi ñaêm chieâu . Naøng noùi baèng moät gioïng nhoû nheï: 487 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Chaøng... chaøng lôùn hôn ta möôøi tuoåi vaø ta chæ vaøo haïng em gaùi uùt chaøng. Ngoaøi vieäc ñoïc saùch hoïc voõ ra ta chaúng bieát vieäc gì nöõa. Chaøng coù hieåu ñaâu raèng ta ñoïc saùch laø ñoïc cho chaøng, luyeän voõ cuõng vì chaøng. Ta töôûng thaø nuoâi maáy con gaø nhoû, cho noù nhaûy nhoùt, hoaëc gaûy ñaøn vieát chöõ maø chôi coøn thuù hôn. Ñoaøn Döï caát tieáng run run hoûi: -Tieåu thö taän taâm nhö vaäy... maø chaøng khoâng bieát ö? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Ta taän taâm vôùi chaøng, chaøng coù bieát chöù. Chaøng cuõng raát toát vôùi ta. Nhöng... nhöng ñoâi ta chaúng khaùc gì anh em ruoät, ngoaøi caâu chuyeän ñöùng ñaén chaøng khoâng noùi vôùi ta moät chuyeän gì khaùc. Loøng chaøng nghó ngôïi ñieàu gì chaøng khoâng cho ta hay vaø cuõng chaúng bao giôø chaøng hoûi ñeán taâm söï cuûa ta. Noùi tôùi ñaây, maù naøng öûng ñoû ra chieàu e leä, laïi caøng noåi leân moät veû ñeïp quyeán ruõ meâ hoàn. Ñoaøn Döï toan caát lôøi hoûi ñuøa naøng: "tieåu thö coù taâm söï gì trong loøng?". Nhöng thaáy naøng beõn leõn neân khoâng daùm ñöôøng ñoät lieàn xoay chieàu caâu hoûi: -Tieåu thö cuøng chaøng baøn vaên, luaän voõ coù luùc naøo ñeà caäp ñeán nhöõng khuùc "töû daï ca" hoaëc "hoäi chaân kyù" khoâng? Chaøng hoûi vaäy ñeå gôïi cho naøng nhöõng thi ca mieâu taû aùi tình ñeå naøng ñem ra ñaøm luaän vôùi coâng töû Moä Dung. Nhöng caâu noùi vöøa ra khoûi cöûa mieäng thì loøng chaøng laïi hoái haän. Vì tuy naøng coù tình vôùi Moä Dung coâng töû song chæ aáp uû trong loøng, khoâng bieát ñöôøng dieãn taû cuøng ngöôøi yeâu. Nay mình môùm lôøi cho naøng, phoûng coù khaùc gì daïy khæ treøo caây? Vöông Ngoïc Yeán caû theïn voäi gaït ñi: -Khi naøo laïi theá ñöôïc? Mình phaûi giöõ neàn neáp con nhaø khueâ caùc noùi ra ñeå bieåu huynh khinh thöôøng ö? Ñoaøn Döï noùi: -Vaâng chính theá laø phaûi! Taâm söï Vöông Ngoïc Yeán choân taän ñaùy loøng ñaõ laâu nay khoâng heù moâi, heù lôïi cuøng ai chæ coù mình bieát vôùi mình nay gaëp Ñoaøn Döï laø ngöôøi coù tính caùch hôøi hôït phoùng laõng, khoâng hieåu sao naøng laïi tin chaøng ñeán theá, ñem heát chuyeän taâm tình thoå loä cuøng chaøng. Thöïc ra chuyeän naøng thaàm yeâu bieåu huynh Moä Dung thì A Chaâu, A Bích cuøng luõ nha hoaøn Tieåu Traø Tieåu Thi ñeàu bieát heát, coù ñieàu khoâng noùi ra maø thoâi. Vöông Ngoïc Yeán sau khi doác baàu taâm söï, trong loøng caûm thaáy hôi nheï nhoõm naøng noùi tieáp: -Vöøa roài ta ñaõ noùi vôùi ngöôi nhieàu chuyeän vôù vaån chöa vaøo chính ñeà. Taïi chuøa Thieáu Laâm hieän coù nhöõng ai tuï hoïp? Sao boïn hoï laïi muoán gaây söï vôùi bieåu huynh ta? 488 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï ñaùp: -Phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm laø Huyeàn Töø ñaïi sö coù moät vò sö ñeä laø Huyeàn Bi ñaïi sö, sôû tröôøng veà pheùp "kim cöông chöõ". Vöông Ngoïc Yeán gaät ñaàu ngaét lôøi: -Ñoù laø moân thöù 48 trong 72 moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thieáu Laâm. Chöõ phaùp naøy goàm 19 mieáng phoùng ra cöïc kyø hung maõnh. Ñoaøn Döï tieáp: -Huyeàn Bi ñaïi sö khoâng bieát vì sao bò ngöôøi ñaùnh cheát maø keû ñòch laïi haï thuû baèng chính caùi moân sôû tröôøng cuûa ñaïi sö, laø pheùp "Kim cöông chöõ". Hoï cho raèng caùi loái gieát ngöôøi ñoù chæ coù nhaø Moä Dung laøm ñöôïc, goïi laø loái "gaäy oâng ñaäp löng oâng". Vì theá neân phaùi Thieáu Laâm quyeát chí tìm ñeán nhaø Moä Dung ñeå baùo thuø. Nhaän thaáy voõ coâng nhaø Moä Dung cöïc kyø lôïi haïi, hoï sôï khoâng ñòch noåi neân hoäi hoïp caùc phaùi voõ laïi ñeå thöông nghò phöông phaùp ñoái phoù. Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Ngöôi noùi raát coù lyù, nhöng tröø phaùi Thieáu Laâm ra coøn nhöõng ai? Ñoaøn Döï ñaùp: -Coøn Kha Baùch Tueá phaùi Tung Sôn cuõng bò saùt haïi veà moân "linh xaø chieàu ñaåu" gì ñoù laø moân tuyeät kyõ cuûa hoï. Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Höø, phaùi Tung Sôn coù 29 theá "baùch thaéng nhuyeãn tieân" maø "linh xa chieàn ñaåu" laø mieáng voõ thöù tö bieán ra. Tuy loái ñaùnh kyø dò nhöng khoâng ñöôïc lieät vaøo haïng voõ hoïc thöôïng thöøa. Ñoaøn Döï tieáp: -Kha Baùch Tueá cheát veà theá voõ "Linh xaø chieàn ñaåu". Sö ñeä cuøng ñoà ñeä cuøng tìm Moä Dung ñeå baùo thuø. Ngoaøi ra... ngoaøi ra coøn coù khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi nhöng toâi khoâng hieåu voõ coâng neân khoâng nhôù ñöôïc nhieàu. Chaøng töï nghó: "hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ta cuõng coù tham döï vaøo coâng cuoäc ñaû phaù Moä Dung nhöng chaúng neân noùi ra". Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Ta voán bieát tính khí bieåu huynh ta. Chaøng maø nghe thaáy coù nhieàu ngöôøi ñoái ñaàu vôùi mình laø chaøng tìm ñeán hoï tröôùc. Nhöng chaøng sao hieåu heát ñöôïc caùc moân tuyeät kyõ cuûa moïi ngöôøi. Huoáng chi phe ñòch laïi ñoâng, neáu hoï nhaát teà ra tay, deã gì maø thaéng hoï ñöôïc? Noùi tôùi ñaây boãng coù hai aû nha hoaøn Tieåu Thi vaø U Thaûo chaïy ñeán. U Thaûo maët sôï taùi xanh noùi: -Tieåu thö ôi! nguy... nguy ñeán nôi roài. Phu nhaân haï leänh ñem hai chò A Chaâu, A Bích... 489 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Noùi tôùi ñaây U Thaûo nhö bò ngheïn hoïng khoâng sao thoát ra lôøi nöõa. Tieåu Thi phaûi noùi tieáp: -Ñem hai chò aáy ra chaët caùnh tay phaûi, phaït caùc chò veà toäi thieän tieän leùn ñeán Maïn ñaø sôn trang. Bieát laøm... theá naøo baây giôø? Ñoaøn Döï voäi noùi: -Vöông coâ nöông... coâ nöông... mau tìm caùch cöùu boïn hoï môùi ñöôïc. Vöông Ngoïc Yeán cuõng noùng ruoät noùi: -Chaâu, Bích laø hai ñöùa thò tyø taâm phuùc cuûa bieåu huynh ta. Neáu ñeå chuùng thaønh pheá nhaân thì ta coøn maët muõi naøo vôùi bieåu huynh nöõa? U Thaûo! Hieän giôø chuùng ôû ñaâu? U Thaûo voán laø baïn thaân vôùi A Chaâu, A Bích, nghe tieåu thö coù yù giaûi cöùu cho, thaáy coù moät tia hy voïng voäi ñaùp: -Phu nhaân truyeàn ñöa hai chò aáy xuoáng Hoa phi phoøng. Chaùu ñaõ xin Nghieãm Baø roài haõy ñoäng thuû. Baây giôø tieåu thö neân leân caàu khaån phu nhaân, may ra coøn kòp. Vöông Ngoïc Yeán nghó thaàm: "naên næ maãu thaân chöa chaéc ñaõ aên thua nhöng cuõng khoâng coøn caùch naøo khaùc". Naøng gaät ñaàu roài cuøng Tieåu Thi, U Thaûo ñi luoân. Ñoaøn Döï nhìn boùng sau löng naøng ñi raát mau leï muoán chaïy theo noùi theâm vaøi caâu. Nhöng vöøa chaïy theo khoâng bieát noùi sao lieàn taàn ngaàn ñöùng laïi. Vöông Ngoïc Yeán chaïy mau leân nhaø treân thaáy maãu thaân ñang ñoát loø traàm, khoùi höông cuoàn cuoän bay leân vaø saép vaøo tónh toaï nhaäp ñònh thì phaûi maát haøng nöûa ngaøy khoâng daùm ñeán quaáy nhieãu voäi noùi ngay: -Thöa maãu thaân! Con coù ñieàu trình maãu thaân. Vöông phu nhaân töø töø giöông maét leân nhìn veû maët cöïc kyø nghieâm nghò noùi: -Vieäc gì coù lieân quan ñeán nhaø Moä Dung laø ta khoâng nghe ñaâu ñaáy! Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Thöa maãu thaân! A Chaâu, A Bích chuyeán naøy khoâng phaûi coù chuû yù ñeán ñaây. Con töôûng maãu thaân neân tha cho chuùng moät phen. Vöông phu nhaân hoûi: -Sao con bieát chuùng khoâng coù chuû yù ñeán ñaây? Con sôï ta chaët tay chuùng thì bieåu huynh khoâng nhìn nhoõi ñeán con nöõa phaûi khoâng? Vöông Ngoïc Yeán maét ñaãm leä noùi: -Bieåu huynh con cuõng laø chaùu maãu thaân. Sao maãu thaân... laïi oaùn haän chaøng? duø maãu thaân coù ñieàu xích mích vôùi cöõu phuï, maãu thaân cuõng chaúng neân giaän laây ñeán bieåu huynh con. Naøng ñaùnh baïo noùi maáy caâu maø troáng ngöïc ñaùnh thình thình, mình laïi töï hoûi mình: "sao ta daùm caû gan môû mieäng lyù söï caû vôùi maãu thaân?". 490 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông phu nhaân maét saùng nhö hai luoàng ñieän löôùt qua maët coâ con maáy laàn, khoâng noùi naêng gì roài nhaém maét laïi. Vöông Ngoïc Yeán khoâng daùm thôû maïnh, khoâng hieåu trong loøng maãu thaân ñang nghó gì maø yù ñònh theá naøo?". Hoài laâu phu nhaân môùi môû maét ra hoûi: -Sao con bieát ta coù chuyeän xích mích vôùi cöõu phuï? Xích mích ôû choã naøo? Vöông Ngoïc Yeán nghe gioïng noùi maãu thaân laïnh nhö baêng giaù laïi caøng sôï haõi, khoâng noùi neân lôøi. Vöông phu nhaân tieáp: -Con gioûi laém! Baây giôø con lôùn tuoåi roài, baát taát phaûi nghe lôøi ta nöõa? Vöông Ngoïc Yeán vöøa böïc mình vöøa sôï, nöôùc maét tuoân rôi noùi: -Caâu chuyeän khieán maãu thaân hôøn giaän cöõu phuï dó nhieân laø cöõu phuï coù ñieàu khoâng phaûi vôùi maãu thaân. Cöõu phuï khinh khi maãu thaân theá naøo maãu thaân chöa töøng noùi vôùi con. Vöông phu nhaân lôùn tieáng hoûi: -Con ñaõ nghe ai thuaät laïi chöa? Vöông Ngoïc Yeán laéc ñaàu ñaùp: -Maãu thaân coù cho con ra khoûi Maïn ñaø sôn trang bao giôø ñaâu? Cuõng chaúng cho moät ngöôøi ngoaøi naøo tôùi ñaây thì coøn ai keå cho con nghe nöõa? Vöông phu nhaân thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm, gioïng noùi ñaõ coù veû hoaø hoaõn: -Ta muoán con thaønh ngöôøi töû teá. Treân ñôøi haïng löu manh raát nhieàu, cheùm ba ngaøy khoâng heát. Con coøn nhoû tuoåi laïi laø phaän gaùi, khoâng cho thaáy maët boïn chuùng hay hôn. Noùi tôùi ñaây baø vuït nhôù ra chuyeän gì laïi tieáp tuïc: -Coøn teân thôï troàng hoa hoï Ñoaøn, mieäng noùi traøng ba, khoaùt baûy khoâng phaûi laø ngöôøi toát. Gaõ chæ noùi vôùi con moät caâu laø phaûi haï saùt ngay khoâng ñeå cho gaõ noùi ñeán caâu thöù hai. Con coù bieát khoâng? Vöông phu nhaân laïi hoûi: -Con khoâng haï thuû ñöôïc chaêng? xem chöøng caùi boä maët hieàn laønh, caùi traùi tim meàm nhuõn kia suoát moät ñôøi ngöôøi seõ bò khoâng bieát bao nhieâu laàn bòp bôïm. Phu nhaân voã tay hai caùi, Tieåu Thi tieán laïi gaàn. Phu nhaân noùi: -Mi truyeàn leänh cho moïi ngöôøi hay laø ta ra leänh: baát cöù ai coøn noùi vôùi teân thôï troàng hoa hoï Ñoaøn moät caâu naøo laø ta laäp töùc cho caét löôõi caû hai ñöùa. Tieåu Thi nghe phu nhaân noùi sôï xaùm maët, ñaùp moät tieáng: "Vaâng " roài lui ra. Vöông phu nhaân laïi xua tay baûo coâ: -Con cuõng ñi ra! Vöông Ngoïc Yeán vaâng lôøi chaïy ra ñeán cöûa döøng böôùc quay ñaàu laïi nhaéc: -Xin maãu thaân tha cho A Chaâu, A Bích vaø daën boïn y töø nay khoâng ñöôïc beùn maûng tôùi ñaây nöõa. 491 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông phu nhaân laïnh luøng ñaùp: -Ta ñaõ noùi roài maø! Coù bao giôø ta noùi hai lôøi ñaâu? Con ñöøng nhieàu lôøi voâ ích. Vöông Ngoïc Yeán nghieán raêng noùi kheõ: -Con bieát vì sao maø maãu thaân giaän cöõu phuï, vì sao maø maãu thaân giaän bieåu huynh roài. Döùt lôøi naøng daäm chaân nheø nheï moät caùi, ñoaïn ra khoûi phoøng. Phu nhaân goïi: -Trôû laïi ñaây ñaõ! Vöông Ngoïc Yeán nghe maãu thaân truyeàn leänh ñaày veû uy nghieâm laïi böôùc vaøo phoøng cuùi ñaàu khoâng noùi gì. Vöông phu nhaân vöøa nhìn laøn khoùi höông xanh ngaét bay quanh ñi quaån laïi vöøa noùi: -Yeán nhi! Con bieát caâu chuyeän theá naøo? ñöøng coù giaáu ta! Con noùi heát ñaàu ñuoâi cho ta nghe! Vöông Ngoïc Yeán mím moâi noùi: -Con bieát maãu thaân buoàn vì cöõu phuï khoâng chòu ñua hôi vôùi ñôøi, laïi giaän bieåu huynh chaúng chuyeân taâm hoïc voõ ñeå coù theå saùng laäp ra moân phaùi Moä Dung. Vöông phu nhaân cöôøi laït hoûi: -Mi coøn laø tuoàng con nít, bieát gì? Hôn nöõa ta ñaõ thaønh ngoaïi toäc roài, coù coøn ôû trong hoï Moä Dung nöõa ñaâu? Phaùi Moä Dung laäp neân ñöôïc hay khoâng, coù can döï gì ñeán ta? Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Con bieát roài! Maãu thaân giaän mình phaän gaùi khoâng thì ñaõ laäp ra moân phaùi Moä Dung roài. Maãu thaân traùch cöõu phuï cuøng bieåu huynh khoâng chòu doác loøng khoâi phuïc Yeân quoác, khoâng chòu chuù troïng ñeán voõ coâng. Vöông phu nhaân hoûi: -Ai ñaõ noùi vôùi con nhö vaäy? Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Töï con ñoaùn ra theá. Vöông phu nhaân noùi: -Ta chaéc laø bieåu huynh keå cho con nghe, ñuùng khoâng? Vöông Ngoïc Yeán khoâng muoán giaáu maãu thaân maø cuõng khoâng chòu thöøa nhaän, naøng nín laëng khoâng ñaùp. Vöông phu nhaân laïi noùi: -Bieåu huynh con ñöôøng ñöôøng taám thaân nam töû, laïi lôùn hôn con möôøi tuoåi ñaàu roài maø khoâng chòu hoïc cho thaønh taøi, khoâng coù chí tieán thuû, chæ lieâu bieâu chaúng chòu laøm gì. Thaäm chí voõ coâng coøn thua caû con nöõa. Theá laø tieáng taêm nhaø Moä Dung bò y xoaù nhoaø roài. Boán chöõ Coâ Toâ Moä Dung oai phong laãm lieät dö traêm naêm nay, voõ coâng cuûa bieåu huynh con nhö vaäy coù xöùng ñaùng khoâng? 492 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán nghe noùi neùt maët luùc ñoû böøng luùc nhôït nhaït, nhaän thaáy lôøi maãu thaân quaû laø ñuùng lyù, khoâng bieát traû lôøi ra sao. Vöông phu nhaân laïi noùi: -Hieän nay y leân chuøa Thieáu Laâm, maáy teân thò tyø hôùt leûo töï nhieân tong taû sang ñaây maùch con chöù gì? Chaø y leân chuøa Thieáu Laâm phen naøy khoâng boõ ngöôøi ta cheâ cöôøi cho thoái oùc hay sao? Ta chæ caàu trôøi khaán Phaät cho thieân haï ñöøng tin caùi bò thòt ñoù laø con em nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ. Khoâng chöøng chæ ñaáu maáy hieäp laø toi maïng neáu boïn hoï khoâng ñieàu tra ra ñöôïc laø ai theá laø may laém roài. Vöông Ngoïc Yeán tieán laïi gaàn oûn thoùt: -Maãu thaân! Xin maãu thaân ñi cöùu bieåu huynh con moät phen. Hoï Moä Dung chæ coøn mình chaøng noái doõi neáu chaøng coù meänh heä naøo thì nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ phaûi ñoaïn toân, dieät toäc. Vöông phu nhaân cöôøi laït ñaùp: -Höø! Coâ Toâ Moä Dung! Nhaø Moä Dung coù ñoaùi hoaøi gì ñeán ta thì vieäc gì ta phaûi lo cho hoï. Phu nhaân bieát mình noùi theá laø lôõ lôøi voäi xua tay noùi: -Thoâi con ñi ra ñi! Vöông Ngoïc Yeán: -Maãu thaân ôi! bieåu huynh... Vöông phu nhaân lôùn tieáng: -Con naøy moãi luùc moät böôùng bænh theâm! Vöông Ngoïc Yeán nuoát leä, cuùi ñaàu ñi ra, coõi loøng troáng roãng, khoâng coù ñònh höôùng, chaúng bieát laøm theá naøo. Naèng caém ñaàu ñi tôùi daõy haønh lang phía taây, thoaûng nghe coù tieáng ngöôøi kheõ goïi: -Coâ nöông! coâng vieäc ra sao? http://come.to/kimdung Vöông Ngoïc Yeán ngöûng ñaàu nhìn xem ai teù ra laø Ñoaøn Döï, naøng voäi gaït ñi: -Ngöôi... ngöôi ñöøng noùi gì vôùi ta nöõa. Nguyeân töø luùc Vöông Ngoïc Yeán ñi khoûi, chaøng taàn ngaàn ñi theo sau roài ñöùng chôø ngoaøi xa. Ngoïc Yeán ôû trong phoøng phu nhaân ñi ra, chaøng cuõng khoâng töï chuû ñöôïc leõo ñeo theo sau, môùi nhìn neùt maët saàu thaûm cuûa naøng chaøng ñaõ bieát ngay Vöông phu nhaân khoâng öng lieàn noùi: -Phu nhaân khoâng thöông cho thì ta tính caùch khaùc chöù sao? Vöông Ngoïc Yeán buoàn raàu ñaùp: -Maãu thaân ta khoâng nghe thì coøn caùch naøo nöõa? Ngöôøi... ngöôøi coøn baûo bieåu huynh ta laâm nguy vaø ngöôøi boû maëc khoâng öùng cöùu. Naøng caøng noùi caøng ñau loøng, khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét. Ñoaøn Döï hoûi: -Moä Dung coâng töû cuõng laâm nguy ö? 493 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Roài chaøng söïc nhôù ra ñieàu gì noùi tieáp: -Voõ coâng coâ nöông coøn hôn coâng töû moät baäc, sao coâ nöông khoâng ñi cöùu chaøng? Vöông Ngoïc Yeán maét ñaãm leä ngöôùc leân nhìn Ñoaøn Döï tröøng tröøng, töïa hoà nhö caâu chaøng noùi raát laø kyø dò. Laâu laâu naøng môùi ñaùp: -Ta... ta ñi theá naøo ñöôïc? Vieäc naøy maãu thaân coøn khe khaét hôn. Ñoaøn Döï mæm cöôøi: -Dó nhieân laø phu nhaân khoâng cho roài. Coâ nöông khoâng bieát töï mình leùn ra ñi hay sao? Chính toâi ñaây cuõng boû nhaø troán ñi, roài sau trôû veà caû gia gia vaø maù maù toâi cuõng thoâi, coù traùch phaït gì ñaâu? Vöông Ngoïc Yeán nghe lôøi chaøng khaùc naøo aùnh löûa soi vaøo choã toái. Naøng töï nhuû: "phaûi laém! Ta leùn ñi cöùu bieåu huynh ta, khi trôû veà ñeán bò maãu thaân ñaùnh ñoøn laø cuøng chöù gì? Duø ngöôøi coù gieát ta thì ta cuõng ñaõ cöùu bieåu huynh ta roài". Naøng nghó ñeán chuyeän ñi cöùu bieåu huynh maø chòu gian nan vaát vaû thì loøng naøng vöøa chua xoùt laïi vöøa phaán khôûi. Naøng laåm baåm moät mình: -Gaõ naøy ñaõ troán nhaø ra ñi. oà maø sao tröôùc nay ta khoâng nghó ñeán chuyeän naøy? Ñoaøn Döï cöïc löïc coå voõ cho naøng: -Coâ nöông cöù chui ruùc ôû xoù Maïn ñaø sôn trang naøy maõi sao khoâng chòu ra ngoaøi maø xem bao caûnh huøng vó, theá giôùi bao la? Vöông Ngoïc Yeán laéc ñaàu noùi: -Ta töôûng cuõng chaúng coù gì ñaùng xem. Ta chæ caàn ñi tieáp öùng bieåu huynh ñeå xem chaøng coù gaëp nguy hieåm gì khoâng nhöng ta chöa töøng ra khoûi cöûa neân chaúng bieát Thieáu Laâm töï ôû phöông naøo. Ñoaøn Döï voäi noùi: -Toâi xin ñi vôùi coâ nöông, doïc ñöôøng coù chuyeän gì coâ nöông chöa raønh nhaát thieát toâi seõ öùng phoù giuøm cho laø ñöôïc. Vöông Ngoïc Yeán ñang luùc chöa coù chuû yù gì, naøng phaân vaân chöa quyeát thì Ñoaøn Döï laïi hoûi luoân: -Coøn boïn A Chaâu, A Bích ra sao? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Maãu thaân ta khoâng chòu nhieâu dung. Ñoaøn Döï noùi: -Trôøi khoâng chòu ñaát thì ñaát chaúng chòu trôøi. Neáu ñeå boïn naøy nò chaët chaân tay taát bieåu huynh coâ nöông seõ traùch cöù ñeán coâ. Sao baèng cöùu caû hai naøng ñoù roài caû boán ngöôøi ta cuøng gioâng thaúng moät leøo? Ngoïc Yeán laéc ñaàu leø löôõi noùi: -Ñoù laø moät haønh ñoäng ñaïi nghòch, khi naøo maãu thaân ta chòu ñeå yeân? Ngöôi thaät laø moät gaõ baïo hoå haèng haø. 494 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï ñoaùn taâm lyù bieát raèng ngoaïi tröø vieäc coù lieân quan ñeán bieåu huynh naøng thì khoâng coøn ñieàu gì lay chuyeån ñöôïc naøn g lieàn duøng keá taán coâng baèng caùch xin thoaùi boä, chaøng noùi: -Ñaõ theá thì chuùng ta ra ñi töùc khaéc, boû maëc hai naøng A Chaâu, A Bích cho phu nhaân chaët tay. Sau naøy bieåu huynh coâ nöông coù hoûi ñeán thì chæ vieäc baûo chaøng mình khoâng hay bieát gì laø xong. Toâi nhaát ñònh giöõ bí maät chuyeän naøy. Vöông Ngoïc Yeán voäi ñaùp: -Khoâng ñöôïc! Khoâng ñöôïc! Theá thì ta doái traù caû bieåu huynh ta hay sao? Naøng ngaàn ngöø moät luùc roài than raèng: -Trôøi ôi! A Chaâu, A Bích laø hai teân thò nöõ taâm phuùc cuûa chaøng, haàu haï chaøng töø thuôû nhoû, chaúng khaùc chi tình ruoät thòt, neáu ñeå boïn y bò cuït chaân cuït tay thì hoï Moä Dung seõ cuøng hoï Vöông keát thaønh moät moái thaâm cöøu. Naøng daãm chaân xuoáng ñaát noùi: -Ngöôi ñi theo ta! Ñoaøn Döï nhìn naøng ñi nhö bay veà goùc taây baéc trong loøng rung ñoäng thaàm nghó: "giaû tyû mình ñöøng khuyeân naøng cöùu A Chaâu, A Bích coù phaûi giöõa Moä Dung coâng töû vaø naøng coù moät moái chia reõ traàm troïng khoâng? nhöng neáu mình giöõ yù nghó ñoäc aùc nhö vaäy, giöông maét ra maø nhìn Chaâu, Bích bò thaûm hình thì loøng khoâng yeân". Ta neân bieát raèng Ñoaøn Döï tuy aên phaûi baû tình cöïc kyø traàm troïng nhöng taâm ñòa chaøng raát löông thieän, khoâng chòu haïi ngöôøi ñeå lôïi cho mình. Chôùp maét Vöông Ngoïc Yeán ñaõ ñeán cöûa moät caên nhaø ñaù lôùn, caát tieáng goïi: -Bình maù maù! Muï ra ñaây ta baûo. Boãng töø trong thaïch oác vaúng ra moät chuoãi cöôøi "khaëc khaëc" vaø gioïng noùi raát khoâ khan: -Coâ nöông ñeán coi muï cheá hoa phì ñoù phaûi khoâng? Luùc naõy Ñoaøn Döï ñaõ nghe thaáy U Thaûo cuøng Tieåu Thi baûo A Chaâu vaø A Bích ñaõ bò toáng vaøo trong "hoa phì phoøng" gì ñoù nhöng chaøng khoâng ñeå yù. Baây giôø laïi nghe gioïng noùi haéc sì sì "cheá hoa phì", baát giaùc kheõ la leân: -Trôøi ôi! hoï laøm ñoà boùn hoa! Phaûi roài! Vöông phu nhaân thaät laø taøn nhaãn ñeán cuøng cöïc, ñem ngöôøi choân soáng, chaët ra ñeå boùn traø, chæ chaäm laùt nöõa laø A Chaâu, A Bích seõ bò chaët tay ñeå duøng vaøo vieäc naøy. Baây giôø bieát laøm theá naøo? Troáng ngöïc ñaùnh thình thình, maët chaøng caét khoâng coøn hoät maùu. Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Bình maù maù ôi! maãu thaân coù vieäc caàn, muï ra ngay ñaây. Trong thaïch oác laïi coù tieáng hoûi voïng ra: -Bình maù maù ñang maéc caâu chuyeän. Phu nhaân coù vieäc chi caàn kíp maø coâ nöông phaûi thaân haønh ñeán ñaây? 495 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Maãu thaân ta baûo... chaø! Ñaõ ñem boïn chuùng ñeán ñaây chöa? Naøng vöøa noùi vöøa böôùc vaøo trong nhaø ñaù. Nhìn thaáy A Chaâu, A Bích bò troùi treo leân hai caây coät saét, mieäng nheùt ñaày haït traùi caây. Hai maét naøng ñaãm leä maø mieäng noùi khoâng ra tieáng. Ñoaøn Döï cuõng gheù ñaàu vaøo coi, thaáy hai naøng chöa vieäc gì môùi hôi yeân taâm. Nhöng khi nhìn ra hai beân thì troáng ngöïc laïi ñaùnh hôn troáng laøng. Moät muï giaø löng coøng ñaàu toùc baïc phô, tay caàm moät löôõi göôm tröôøng saùng loaùng, beân caïnh muï laø caùi vaïc nöôùc soâi suøng suïc. Vöông Ngoïc Yeán cöôøi noùi: -Maãu thaân ta baûo muï haõy buoâng hai ñöùa naøy ra ñeå ta daãn chuùng leân cho ngöôøi tra hoûi ngoïn ngaønh moät vieäc khaån caáp ñaõ. Baáy giôø Bình maù maù môùi quay maët ra. Ñoaøn Döï thaáy muï nhe caëp raêng nanh nhoïn hoaét chìa ra ngoaøi mieäng, döôøng nhö ñeå caén ngöôøi laï maët thì trong loøng caûm thaáy khoù chòu voâ cuøng. Boãng thaáy muï gaät ñaàu noùi: -Vaâng tra hoûi cho ra goác ngoïn, roài laïi ñöa chuùng noù xuoáng ñaây chaët chaân tay. Muï coøn caøu nhaøu moät mình: -Bình maù maù naøy bình sinh raát gheùt nhöõng ñöùa gaùi xinh ñeïp. Hai con loûi naøy ñem chaët chaân tay ñi laø phaûi. Ñoaøn Döï nghe muï noùi töùc laém nghó buïng: "muï la saùt ñoäc aùc naøy khoâng bieát ñaõ gieát cheát bao nhieâu ngöôøi roài. Tieác raéng söùc mình troùi gaø khoâng chaët, khoâng thì taùt cho muï gaãy maáy caùi raêng roài haõy gôõ cho A Chaâu, A Bích ra". Bình maù maù tuy tuoåi giaø nhöng coøn thính tai laém. Ñoaøn Döï ñöùng beân ngoaøi thôû maïnh bò muï nghe roõ, muï lieàn hoûi: -Ñöùa naøo ñöùng ngoaøi ñaáy? Roài muï thoø ñaàu ra ngoaøi troâng thaáy Ñoaøn Döï, trong loøng sinh nghi hoûi ngay: -Mi laø ai? Ñoaøn Döï cöôøi ñaùp: -Toâi laø thôï troàng hoa, vaâng leänh Vöông phu nhaân troâng maáy khoùm baïch traø, ñeán ñaây hoûi maù maù xem coù ñoà boùn chöa? Bình maù maù ñaùp: -Mi chôø moät luùc nöõa seõ coù! Muï quay sang hoûi Vöông Ngoïc Yeán: -Tieåu thö! Moä Dung thieáu gia cöng hai con nha hoaøn naøy laém phaûi khoâng? Vöông Ngoïc Yeán khoâng bieát noùi doái, buoät mieäng traû lôøi: -Ñuùng roài! Muï ñöøng gieát chuùng hay hôn. Bình maù maù gaät ñaàu noùi: -Tieåu thö! Phaûi chaêng phu nhaân ñang nhaäp ñònh? 496 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Phaûi roài! Naøng vöøa buoät mieäng ñaõ bieát lôõ lôøi giô tay leân bòt mieäng laïi. Ñoaøn Döï ngaám ngaàm than raèng: -Cheát roài! Coâ naøy khoâng bieát noùi doái. Bình maù maù giaû vôø tuoåi giaø laãn loän, laøm boä tuyeät khoâng ñeå yù ñeán choã voâ tình baïi loä, muï noùi: -Daây troùi chaët quaù, tieåu thö laïi ñaây giuùp toâi moät tay ñeå côûi chuùng noù ra. Vöông Ngoïc Yeán gaät ñaàu böôùc tôùi caïnh A Chaâu ñeå côûi troùi thì ñoät nhieân ñaùnh taùch moät tieáng, moät caùi moùc saét hình caùnh cung töø trong coät saét baät ra, quaøng laáy chieác löng thon Ngoïc Yeán roài thít chaët vaøo. Vöông Ngoïc Yeán keâu ruù leân moät tieáng. Caùi voøng saét chuïp laáy löng naøng chæ coøn hôû coù vaøi taác, naøng cöïa theá naøo cuõng khoâng thoaùt ra ñöôïc. Ñoaøn Döï caû kinh chaïy laïi quaùt hoûi: -Mi laøm troø gì theá naøy? Mau buoâng tieåu thö ra! Bình maù maù laïi ruù leân maáy tieáng cöôøi khaønh khaïch, noùi: -Phu nhaân ñaõ nhaäp ñònh, khi naøo coøn truyeàn ñem hai con loûi naøy leân tra hoûi? Hôn nöõa thieáu chi thò nöõ, nha hoaøn maø tieåu thö phaûi thaân haønh ñeán ñaây? Trong vieäc naøy taát coøn coù nhieàu uaån khuùc kyø quaëc. Tieåu thö! Haõy chôø ñaây moät laùt ñeå muï leân baåm laïi phu nhaân roài seõ xuoáng noùi chuyeän. Nguyeân "Hoa phì phoøng" naøy Vöông phu nhaân duøng laøm choã cheùm gieát ngöôøi. Trong nhaø ñaù ñaët ñuû caùc cô caáu cheá phuïc tuø ñoà, muoán gieát choùc caùch naøo thì tha hoà maø haï thuû. Bình maù maù laø moät tay thaâm ñoäc voâ cuøng, xuaát thaân trong ngheà haéc ñaïo vôùi caùi ngoaïi hieäu "ñoäc cöôùc nöõ ñaïo". Tay muï ñaõ gaây ra khoâng bieát bao nhieâu vuï huyeát aùn, gieát bao nhieâu maïng ngöôøi. Vöông phu nhaân cheá phuïc ñöôïc muï roài, thaáy muï tinh lanh ñöôïc vieäc, giao cho muï coâng taùc cheùm gieát taïi "hoa phì phoøng". Muï laøm raát ñaéc löïc. Muï thaáy cöû chæ noùi naêng cuûa Vöông Ngoïc Yeán coù nhieàu choã khaû nghi, muï coøn bieát roõ Vöông phu nhaân raát oaùn gheùt nhaø Moä Dung vaø thaàm lo voõ ngheä tieåu thö cöïc kyø lôïi haïi, mình quyeát khoâng ñòch noåi. Giaû tyû naøng ñaõ ra leänh maø mình khoâng nghe taát ñi ñeán choã cöôõng böùc mình phaûi tha ngöôøi. Muï ñaønh tính nöôùc lieàu, phaùt ñoäng cô quan ñeå giöõ naøng laïi. Vöông Ngoïc Yeán töùc giaän noùi: -Muï khoâng phaûi leân ñaâu, xuoáng ñaâu, buoâng tha ta ngay! Bình maù maù ñaùp: -Thöa tieåu thö! Tieåu thö xeùt laïi cho, muï luùc naøo cuõng giöõ taác daï trung thaønh vôùi phu nhaân, khoâng daùm laøm ñieàu gì maûy may laàm laãn. Xin tieåu thö chôø muï leân hoûi 497 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung laïi phu nhaân, neáu quaû ñuùng nhö lôøi tieåu thö, thì muï xin ñaäp ñaàu taï toäi vôùi tieåu thö sau. Vöông Ngoïc Yeán raát ñoãi hoang mang, goïi giaät laïi: -Naøy naøy! Muï ñöøng hoûi laïi maãu thaân ta nöõa! ngöôøi laøm aàm leân baây giôø! Bình maù maù voán laø moät muï ñaïi gian ngoan, thaáy naøng hoát hoaûng nhö vaäy caøng nhìn roõ Ngoïc Yeán phaûn boäi maãu thaân, giôû troø quyû quaùi löøa bòp mình ñeå gôõ hai ñöùa thò tyø taâm phuùc cuûa bieåu huynh naøng. Muï bieát roõ laø tieåu thö giaû truyeàn hieäu leänh cuûa phu nhaân. Neáu mình hôù heânh thaû hai ñöùa naøy ra laø naøng thöøa cô ñöa ñi töùc khaéc. Muï ñaùp: -Khoâng sao! Tieåu thö chôø ñaây moät laùt! Muï xin trôû laïi ngay maø! Vöông Ngoïc Yeán vaãn coá ngaên laïi noùi: -Muï ñöøng ñi! haõy buoâng tha ta roài haõy noùi chuyeän. Bình maù maù khi naøo chòu nghe naøng. Muï trôû goùt ñi ngay ra cöûa. Ñoaøn Döï thaáy söï tình nguy caáp, voäi giô tay ra caûn ñöôøng cöôøi noùi: -Muï phaûi thaû tieåu thö ra tröôùc ñaõ roài haõy leân hoûi phu nhaân, coù hay hôn khoâng? muï khoâng nhôù ngöôøi ta thöôøng noùi raèng: "Quan xa baûn nha gaàn" hay sao? Muï laø ngöôøi ngoaøi, ñaéc toäi vôùi tieåu thö thì khoâng yeân thaân ñöôïc ñaâu. Bình maù maù lieác ñoâi maét ti hí nhìn Ñoaøn Döï, roài ngheïo ñaàu noùi: -Thaèng loûi naøy xem ra cuõng coù ñieàu xaûo traù ñaây. Muï vöøa noùi vöøa giô tay chuïp laáy coå tay Ñoaøn Döï. Chaøng vöøa bò muï giöõ chaët maïch moân ñaõ caûm thaáy toaøn thaân bò teâ lieät. Tuy trong ngöôøi chaøng coù noäi löïc cöïc kyø thaâm haäu song khoâng bieát söû duïng chòu ñeå cho Bình maù maù loâi laïi beân coät saét, baám nuùt cô quan. Vöøa "caùch" moät tieáng, caùi voøng theùp ñaõ baät ra chuïp ngang löng chaøng. Bình maù maù vöøa chaïm baøn tay vaøo coå tay Ñoaøn Döï ñaõ caûm thaáy noäi löïc trong mình cuoàn cuoän thoaùt ra khoâng ngôùt, khoù chòu quaù khoâng bieát ñeán ñaâu maø keå. Muï ñöa voøng theùp quaøng laáy löng chaøng xong lieàn giaät tay ra ngay. Ñoaøn Döï thaáy tình traïng nguy ngaäp quaù lieàn giô tay leân vöøa oâm chaët laáy coå tay muï vöøa noùi: -Mi chôù ñi! Bình maù maù caû giaän quaùt leân: -Buoâng tay ra! Muï môû mieäng quaùt, chaân khí trong ngöôøi caøng tieát ra mau. Ñoaøn Döï töø khi ôû chuøa Thieân Long ñöôïc baù phuï truyeàn thuï cho bieát caùch thu naïp chaân khí vaøo huyeät ñan ñieàn neân noäi löïc trong ngöôøi Bình maù maù bò "chu caùp thaàn coâng" huùt sang ngöôøi chaøng, chaøng vaän duïng cho veà choã chöùa, khoâng ñeán noãi ñeå chaïy lung tung trong ngöôøi nhö tröôùc. 498 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Bình maù maù coá söùc cöïa quaäy maø khoâng sao gôõ ra khoûi hai caùnh tay Ñoaøn Döï oâm ghì laáy. Muï caøng kinh haõi la leân: -Mi... mi bieát pheùp "hoaù coâng ñaïi phaùp" phaûi khoâng? mau buoâng ta ra! Ñoaøn Döï ñoái dieän vôùi boä maët quyû daï xoa cuûa muï, chæ caùch chöøng moät vaøi taác maø löng chaøng bò voøng theùp xieát chaët, khoâng theå naøo quay maët ra choã khaùc ñöôïc, phaûi nhìn boä raêng loài vaøng kheø cuûa muï maø noân oeï. Nhöng chaøng bieát ñang ôû trong tình traïng nguy ngaäp khaùc naøo khoái naëng ngaøn caân treo ñaàu sôïi toùc. Giaû tyû mình buoâng tha muï ra thì Vöông Ngoïc Yeán taát nhieân seõ bò troïng traùch maø tính maïng mình cuøng A Chaâu, A Bích cuõng khoâng baûo toaøn ñöôïc. Chaøng ñaønh nhaém maét laïi ñeå khoûi phaûi nhìn thaáy boä maët khieáp ñaûm cuûa muï. Bình maù maù vaãn tieáp tuïc la: -Mi... mi coù buoâng tha ta khoâng? Tieáng muï ñaõ pheàu phaøo gaàn nhö kieät löïc. Ta neân nhôù raèng noäi löïc trong thaân theå Ñoaøn Döï caøng nhieàu thì haáp löïc cuûa "chu caùp thaàn coâng" caøng maïnh. Buoåi ñaàu tieân "chu caùp thaàn coâng" huùt chaân khí cuûa boïn Phaù Tham coøn maát nhieàu thì giôø veà sau laïi huùt theâm toaøn boä noäi löïc cuûa Huyønh Mi taêng vaø Thaïch Thanh Töû, roài moät phaàn noäi löïc cuûa Baûo Ñònh Ñeá vaø maáy vò hoaø thöôïng chuøa Thieân Long. Baây gioø chaøng huùt noäi löïc cuûa Bình maù maù trong giaây laùt laø heát. Bình maù maù tuy laø ngöôøi hung haõn nhöng noäi löïc laøm gì coù nhieàu neân chæ trong thôøi gian uoáng caïn tuaàn traø laø tinh thaàn muï ñaõ baïc nhöôïc, hôi thôû yeáu ôùt, luoân mieäng noùi maáy caâu: "Buoâng ta ra! Buoâng ta ra!" nhö ngöôøi heát hôi. Ñoaøn Döï noùi: -Muï phaûi môû cô quan tha ta tröôùc ñaõ. Bình maù maù chòu nöôùc leùp noùi: -Xin vaâng! Xin vaâng! Ñoaøn Döï buoâng tay traùi muï ra, chæ giöõ moät tay maët ñeå muï thoø tay vaøo gaàm baøn baám nuùt cô quan. Sau tieáng laùch caùch, chieác voøng theùp haù ra roài co veà choã. Ñoaøn Döï laïi troû tay baûo muï phaûi buoâng tha caû Vöông Ngoïc Yeán cuøng A Chaâu, A Bích. -------------------------oOo------------------------- 499 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2