Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 32

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

167
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 32

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MÖÔI HAI TROÅ TAØI MIEÄNG LÖÔÕI AÙP ÑAÛO QUAÀN HUØNG Bình maù maù ñöa ngoùn tay ra aán vaøo nuùt cô quan töï ñoäng ñaõ giöõ chaët Vöông Ngoïc Yeán tieåu thö nhöng cô quan naøy vaãn trô ra ñoù, khoâng nhuùc nhích tyù naøo. Ñoaøn Döï caû giaän hoûi: -Mi khoâng chòu tha tieåu thö phaûi khoâng? Bình maù maù veû maët saàu khoå ñaùp: -Toâi kieät löïc maát roài. Ñoaøn Döï töï mình thoø tay vaøo gaàm baøn sôø nuùt baám, aán ñaùnh "toaùch" moät tieáng, caùi voøng theùp chòt löng Vöông Ngoïc Yeán töï ñoäng môû ra roài co veà naèm trong coät saét. Ñoaøn Döï caû möøng nhöng chöa daùm thaû Bình maù maù ngay. Chaøng löôïm thanh ñao ôû döôùi ñaát, chí vaøo caét ñöùt daây troùi tay A Bích. A Bích raûnh tay roài ñoùn laáy thanh ñao caét ñöùt daây troùi cho A Chaâu, hai ngöôøi laïi moùc heát haït traùi caây trong mieäng ra roài vöøa möøng vöøa sôï, hoài laâu khoâng noùi ra tieáng. Vöông Ngoïc Yeán tröøng maét nhìn Ñoaøn Döï maáy laàn, neùt maët naøng loä veû kyø dò hoûi: -Ngöôi bieát pheùp "hoaù coâng ñaïi phaùp" ö? Ñoaøn Döï laéc ñaàu ñaùp: -Ñoù khoâng phaûi laø moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" ñaâu! Roài chaøng toan thuaät heát ñaàu ñuoâi cho Vöông Ngoïc Yeán nghe nhöng moät laø vì caâu chuyeän raát daøi hai laø vò taát Vöông Ngoïc Yeán ñaõ tin neân chaøng bòa ra moät teân goïi cho xuoâi chuyeän: -Ñaây chæ laø moân "thaùi döông dung tuyeát coâng" do pheùp Nhaát Döông Chæ vaø Luïc maïch thaàn kieám bieán hoaù ra maø thoâi. Moân "thaùi döông dung tuyeát coâng" cuøng moân "hoaù coâng ñaïi phaùp" khaùc nhau ôû choã moät ñaèng chính moät ñaèng taø, moät ñaèng thieän, moät ñaèng aùc, khoâng theå coi laø moät ñöôïc. Vöông Ngoïc Yeán tin ngay, mæm cöôøi noùi: -Quaû laø ta coù ñieàu khoâng phaûi vôùi ngöôi, vì kieán vaên heïp hoøi. Veà pheùp Nhaát Döông Chæ cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ta coù bieát ñöôïc chuùt ñænh coøn pheùp Luïc maïch thaàn kieám thì môùi bieát tieáng maø thoâi. Sau naøy seõ xin thænh giaùo. Ñoaøn Döï chæ mong myõ nhaân hoûi tôùi ñaõ cho laø mình coù phöôùc laém roài, voäi vaøng ñaùp ngay: 500 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Neáu tieåu thö hoûi ñeán toâi xin trình baøy gan ruoät, ñaâu daùm giaáu dieám? A Chaâu, A Bích thaät khoâng khi naøo ngôø ñeán phuùt khaån caáp cuoái cuøng Ñoaøn Döï tôùi giaûi cöùu, laïi thaáy chaøng cuøng tieåu thö troø chuyeän thaân maät ñeàu laáy laøm kyø dò. A Chaâu noùi: -Thöa coâ nöông! chaùu xin caûm taï caùi ôn cöùu maïng! baây giôø ta phaûi baét caû muï Bình maù maù ñöa ñi ñeå khoûi lo muï toá giaùc nhöõng ñieàu bí maät. Bình maù maù noùi: -Toâi... toâi... Muï chöa döùt lôøi, A Chaâu moät tay giöõ chaët ñaàu, moät tay caàm haït traùi caây nheùt vaøo mieäng muï. Ñoaøn Döï noùi: -Phaûi laém! ñuùng vôùi thuû ñoaïn nhaø Moä Dung "gaäy oâng ñaäp löng oâng". Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Ta ñi vôùi boïn ngöôi moät chuyeán xem tình hình... chaøng ra sao. A Chaâu, A Bích caû möøng noùi: -Ñöôïc coâ nöông ra ñi vieän trôï cho coâng töû thì coøn gì hay baèng? Hai aû loâi Bình maù maù ñeán caïnh coät saét roài baám nuùt töï ñoäng ñöa voøng theùp ra giöõ chaët laáy muï. Ñoaïn boán ngöôøi leï laøng ñaåy phieán ñaù ñoùng cöûa thaïch oác laïi, lanh chaân chaïy ra bôø hoà. Boán ngöôøi chaïy ra ñeán hoà may chaúng gaëp moät ai, cuøng nhau böôùc xuoáng thuyeàn nhoû. A Chaâu, A Bích haï maùi cheøo, quay muõi thuyeàn, cheøo ñi. Vöông Ngoïc Yeán ruùt kim thoa treân ñaàu ra, vaïch moät chieác la baøn 64 caùch, ñaët caønh kim thoa vaøo trung taâm la baøn, aùnh maët trôøi cheânh cheách chieáu vaøo boùng caønh thoa, aùnh xuoáng maët la baøn, Vöông Ngoïc Yeán giô tay ra troû neûo. Con thuyeàn ôû giöõa vuøng khôi soùng bao la treân maët hoà ñaày laù laêng, voøng meù ñoâng roài quay sang meù taây ñi ra. Ñoaøn Döï raát laø khaâm phuïc khen naøng: -Coâ nöông tuy chöa ra khoûi cöûa maø hieåu bieát caû thieân vaên, ñòa lyù. Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi noùi: -Ñoù laø nhöõng ñieàu ta xem trong saùch, chaúng hieåu coâng duïng coù hieäu nghieäm khoâng? A Chaâu cuøng A Bích cheøo hoài laâu, con thuyeàn nhoû luùc löôùt doïc, luùc ñi ngang, luùc löôïn voøng vuõng vònh maø khoâng thaáy quay trôû laïi Maïn ñaø sôn trang, baáy giôø ai naáy môùi vöõng taâm. Ñoaøn Döï hoûi Vöông Ngoïc Yeán: -Coâ nöông! toâi coøn coù ñieàu naøy chöa hieåu. Tyû duï chuùng ta troán ñi ban ñeâm, khoâng coù maët trôøi ñeå chieáu la baøn thì laøm theá naøo? Ngoïc Yeán mæm cöôøi ñaùp: -Deã laém! Tinh tuù treân trôøi laø la baøn ñoù. Cöù ngaång ñaàu leân nhìn laø bieát. 501 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Chaâu, A Bích cuøng Ñoaøn Döï ba ngöôøi luaân phieân nhau cheøo thuyeàn ra khoûi mieàn phuï caän Maïn ñaø sôn trang. Heát caùc neûo quanh co cuøng vuõng vònh thì hai aû A Chaâu, A Bích ñaõ bieát ñöôøng ñi treân maët hoà. Trôøi ñaõ xeá boùng, treân maët hoà söông chieàu moãi luùc moät daøy, A Chaâu noùi: -Thöa coâ nöông! Ñaây ñaõ gaàn ñeán choã chaùu ôû roài. Coâ nöông haõy taïm truù laïi ñaây ñeâm nay ñeå thöông nghò vieäc ñi tìm coâng töû neân chaêng? Ngoïc Yeán noùi: -Cuõng ñaønh theá vaäy. Thuyeàn ñi caøng xa Maïn ñaø sôn trang phong caûnh laïi caøng tòch mòch. Ñoaøn Döï thaáy gioù thoaûng maët hoà laøm lay ñoäng taø aùo Ngoïc Yeán. Luùc ñoù trôøi ñaõ hoaøng hoân, söông laïnh laêm laêm, Ñoaøn Döï caûm thaáy noãi theâ löông traøn ngaäp. Nhöõng caûm giaùc vui töôi luùc môùi ra ñi nhaït daàn. Cheøo thuyeàn moät luùc nöõa, troâng maët muõi moïi ngöôøi ñaõ coù veû ñôø ñaãn nhö buoàn nguû. Chôït phía ñoâng nhìn thaáy aùnh ñeøn le loùi A Bích noùi: -Choã coù aùnh ñeøn löûa kia laø Thính höông tinh xaù cuûa A Chaâu tyû nöông. Thuyeàn lieàn nhaém thaúng phía coù aùnh löûa bôi tôùi. Ñoaøn Döï laåm baåm: -Ñôøi ta khoù loøng laïi coù ñöôïc moät buoåi nhö hoâm nay. öôùc gì con thuyeàn cöù leânh ñeânh maõi treân maët hoà, vónh vieãn ñöøng ñeán choã saùng ñeøn löûa kia coù phaûi hay khoâng? Baát thình lình tröôùc maët moät tia saùng loeù ra, beân trôøi moät vì sao ñoåi ngoâi xeït qua, keùo thaønh moät caùi ñuoâi raát daøi. Vöông Ngoïc Yeán mieäng rì raàm noùi ñieàu gì, Ñoaøn Döï nghe khoâng roõ. Luùc ñoù trôøi ñaõ toái mòt, khoâng nhìn roõ maët, chæ nghe thaáy naøng thôû daøi raát naõo ruoät. A Bích an uûi naøng baèng moät gioïng raát eâm aùi: -Coâ nöông haõy yeân loøng. Coâng töû thöôøng gaëp döõ hoaù laønh. tröôùc nay bieát bao nhieâu laàn gaëp nguy hieåm maø roài coâng töû ñaõ qua khoûi ñöôïc heát. Ngoïc Yeán noùi: -Neáu chaøng ñi Caùi Bang, thì ta chaúng coù gì quan taâm cho laém, coøn ñi chuøa Thieáu Laâm thì khoâng phaûi chuyeän chôi. Veà 72 moân tuyeät kyõ cuûa phaùi naøy chaøng ñaõ hieåu caû nhöng ñoù laø töø tröôùc. Phaùi naøy ñaõ noåi tieáng maáy traêm naêm nay, giaû tyû hoï coøn hoïc theâm ñöôïc moân gì khaùc bieät thì oâi thoâi... Naøng daäm chaân noùi tieáp: -Böõa nay gaëp sao ñoåi ngoâi, ta xem ra thì ñieàu öôùc nguyeän khoâng theå thaønh töïu ñöôïc. Theo tuïc truyeàn taïi mieät Giang Nam, khi sao ñoåi ngoâi ngöôøi naøo caàu nguyeän khaán khöùa taát lôøi roài thì vieäc khoù ñeán ñaâu cuõng ñöôïc toaïi nguyeän. Neáu sao löôùt ngang lôøi caàu coøn giang dôû, sao ñaõ bieán maát roài thì vieäc khoâng thaønh. Haøng ngaøn naêm nay, nhieàu coâ gaùi Giang Nam chieâm nghieäm ñieàu ñoù maø hy voïng traøn treà hoaëc 502 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung vì ñoù maø sinh thaát voïng. Vöông Ngoïc Yeán tuy laø ngöôøi hieåu bieát raát nhieàu laïi cöïc kyø tinh thoâng voõ ngheä cuõng chöa thoaùt khoûi thöôøng tình cuûa coâ gaùi queâ muøa. Ñoaøn Döï nghe naøng than vaõn traïnh moái thöông taâm. Tuy chaøng bieát roõ ñieàu öôùc nguyeän cuûa naøng nhaát ñònh coù lieân quan ñeán Moä Dung coâng töû vaø haún laø caàu cho gaõ ñaëng bình yeân, moïi söï nhö yù. Ñoaøn Döï töï hoûi: "ôû treân ñôøi naøy bao giôø coù coâ gaùi naøo nhö Vöông coâ nöông ñaây khaán thaàm caàu khaån cho ta chaêng? tröôùc kia coù Moäc Uyeån Thanh raát yeâu ta nhöng sau khi naøng bieát ta laø anh ruoät dó nhieân seõ coù moái tình cuøng ngöôøi khaùc, khoâng bieát hieän giôø y ôû ñaâu? Vaø ñaõ gaëp ñöôïc ai nhö yù lang quaân chöa? coøn Chung Linh! Vò tieåu coâ nöông naøy haõy coøn ngaân thô, chöa bieát muøi theá söï. Coù luùc naøng töôûng tôùi ta thì cuõng chaúng qua laø ngaãu nhieân taâm ñoäng trong choác laùt roài chuyeän ñaâu boû ñoù, quyeát khoâng baèng Vöông coâ nöông tha thieát vôùi yù trung nhaân, moái tình döôøng nhö ñaõ cheùp xöông, ghi daï. OÂi baù phuï cuøng gia gia laïi coøn hoûi Cao tieåu thö cho ta laøm vôï. Ta chöa töøng gaëp tieåu thö laàn naøo. Naøng xaáu ñeïp, thaáp cao ta cuõng khoâng bieát nöõa. Ta khoâng töôûng nhôù naøng taát nhieân naøng cuõng chaúng töôûng nhôù ñeán ta". Con thuyeàn ñi moãi luùc moät gaàn laïi, A Chaâu noùi kheõ baûo A Bích: -A Bích! Em thöû coi! Döôøng nhö coù söï gì laï laém! A Bích gaät ñaàu noùi: -Sao ñeøn ñuoác nhieàu theá kia? Roài naøng mæm cöôøi noùi tieáp: -A Chaâu tyû nöông ôi! trong nhaø chò laøm gì naùo nhieät nhö ñeâm nguyeân tieâu vaäy? Ñeøn ñuoác saùng tröng, khoâng chöøng hoï aên möøng ngaøy sinh nhaät chò. A Chaâu laúng laëng khoâng noùi gì. Naøng chæ nhìn aùnh ñeøn löûa chieáu xuoáng maët hoà. Luùc ñoù Ñoaøn Döï ñaõ nhìn thaáy roõ taùm chín gian nhaø döïng treân moät caùi cuø lao nhoû, trong ñoù coù hai caên nhaø laàu. aùnh ñeøn löûa do caùc cöûa soå chieáu ra ngoaøi. Chaøng thaàm nghó: "choã A Chaâu ôû ñaây goïi laø thính höông tinh xaù cuõng töông ñöông vôùi caàm vaän tieåu truùc cuûa A Bích. Moä Dung coâng töû ñoái ñaõi vôùi hai coâ nöõ tyø naøy thaät laø coâng baèng. Caàm vaän tieåu truùc thì caùch baøi trí thanh nhaõ coøn thính höông tinh xaù laïi aùnh löûa huy hoaøng, moãi nôi moät veû khaùc nhau". Thuyeàn coøn caùch thính höông tinh xaù chöøng moät daëm, A Chaâu döøng cheøo noùi: -Vöông coâ nöông! keû ñòch vaøo nhaø roài! Vöông Ngoïc Yeán giaät mình hoûi doàn: -Sao keû ñòch ñeán aø? Sao ngöôi bieát? Ai vaäy? A Chaâu ñaùp: -Chöa bieát boïn naøo nhöng ngöûi thaáy muøi röôïu xoâng leân noàng naøn thì ñuùng laø haïng khaùch baát nhaân ñeán phaù quaáy roài. 503 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán hít hôi thaät maïnh ñeå ngöûi xem nhöng chaúng thaáy gì. Caû A Bích, Ñoaøn Döï cuõng chaúng thaáy muøi gì khaùc laï. Chæ coù mình A Chaâu raát thính muõi, naøng ngöûi thaáy muøi laï töø ñaèng xa. Naøng noùi tieáp: -Hoûng beùt! Thaät laø hoûng beùt! Boïn chuùng laáy caû röôïu hoa nhaøi cuøng Mai queá loä ra uoáng. Trôøi ôi! khoå roài! Caû voâ haøn mai hoa loä chuùng cuõng ñem ra uoáng vung uoáng vaõi. Maáy caâu sau naøng noùi nhö muoán khoùc, Ñoaøn Döï raát laáy laøm kyø hoûi: -Maét coâ tinh ñeán theá kia ö? Nhìn thaáy roài hay sao? A Chaâu ngheïn ngaøo ñaùp: -Khoâng phaûi toâi troâng roõ nhöng ngöûi thaáy roài. Toâi toán bao taâm cô môùi cheá ñöôïc thöù röôïu ñoù, boïn gian aùc naøy ñem ra uoáng maát roài. A Bích hoûi: -A Chaâu tyû nöông ôi! chò tính sao ñaây? Ta traùnh ñi hay leân bôø ñoäng thuû? A Chaâu noùi: -Chöa roõ boïn ñòch coù lôïi haïi laém khoâng? http://come.to/kimdung Ñoaøn Döï cuõng xen vaøo: -Phaûi ñoù! Neáu chuùng lôïi haïi quaù thì ta traùnh ñi laø hôn. Baêng chuùng chæ laø haïng taàm thöôøng thì mình leân giaûng giaûi cho chuùng ñeå nhöõng vaät baùu cuûa chò A Chaâu ñaõ bò toån haïi... Ba thieáu nöõ thaáy chaøng noùi theá ñeàu söûng soát. Ai naáy tröøng tröøng nhìn chaân tay con ngöôøi quôø quaïng döôøng nhö chaúng bieát chuùt voõ coâng naøo maø sao taïi hoa phì phoøng Bình maù maù hung haõn laø theá vöøa moù vaøo chaøng daây laùt ñaõ maát heát noäi löïc, tuyeät khoâng khaùng cöï ñöôïc chuùt naøo. Chaúng bieát chaøng coù phaûi vaøo haïng voõ coâng thöôïng thöøa maø coá yù laøm boä moät gaõ thö sinh yeát ôùt. Vöông Ngoïc Yeán hoûi: -Ngöôi leân bôø maø gaëp phaûi boïn voõ ngheä gheâ gôùm chuùng ñaùnh ngöôi gieát ngöôi thì laøm theá naøo? Ñoaøn Döï ñaùp: -Hoï ñaùnh gieát thì toâi ñaønh chòu nhöng xem ra vaän haïn toâi raát toát vieäc gì cuõng gaëp döõ hoaù laønh caû. Trong loøng chaøng töï nhuû: "giaû tyû ta coù vì naøng maø phaûi boû maïng cuõng cam taâm". Vöông Ngoïc Yeán vaãy tay traùi moät caùi, ngoùn tay naøng ñaõ ñieåm tôùi huyeät thaùi döông chaøng. Thaùi döông laø moät trong caùc huyeät ñaïo sinh töû cuûa con ngöôøi, chæ ñieåm maïnh moät caùi laø cheát lieàn. Baát luaän laø ngöôøi coù voõ coâng cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå ñeå huyeät ñaïo naøy bò phong toaû ñöôïc. Trong ñeâm toái, Ñoaøn Döï môø mòt chaúng bieát chi raèng mình bò nguy trong khoaûnh khaéc. A Bích troâng thaáy giaät mình keâu ruù leân coøn A Chaâu thì hieåu raèng chaúng qua Vöông Ngoïc Yeán thöû xem 504 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï laø ngöôøi khoâng bieát voõ coâng thaät hay giaû vôø neân naøng chæ chuù yù nhìn chöù khoâng noùi gì. Ngoùn tay Vöông Ngoïc Yeán chæ coøn caùch thaùi döông huyeät Ñoaøn Döï khoâng ñaày moät taác maø Ñoaøn Döï chaúng bieát gì caû, vaãn noùi töï nhieân: -Ba vò coâ nöông coøn nhoû tuoåi theá naøy maø leân gaëp chuùng thì khoâng ñöôïc ñaâu. Ngoïc Yeán töø töø ruùt tay veà hoûi: -Ngöôi chöa hoïc qua voõ coâng thaät ö? Ñoaøn Döï cöôøi ñaùp: -Neáu caùi moân "thaùi döông dung tuyeát coâng" maø chöa phaûi laø voõ coâng thì ngoaøi ra toâi chöa hoïc moân naøo caû. A Chaâu noùi: -Toâi coù keá naøy. Baây giôø boïn ta tìm quaàn aùo caûi trang laø luõ ngö oâng, ngö baø. Naøng chæ veà phía ñoâng noùi tieáp: -Maáy nhaø chaøi löôùi kia toâi quen laém. Ñoaøn Döï voã tay caû cöôøi noùi: -Tuyeät dieäu! Tuyeät dieäu! A Chaâu beøn trôû cheøo bôi quay sang phía ñoâng. Moät daûi daân cheøo naøy ôû gaàn thính höông tinh xaù , ngaøy thöôøng hoï vaãn ñi laïi chôi vôùi A Chaâu. A Chaâu ñöa Ngoïc Yeán, A Bích vaøo möôïn quaàn aùo ñeå caûi trang. A Chaâu traù hình laøm moät baø laõo chaøi, Ngoïc Yeán, A Bích hoaù trang thaønh hai ngö baø ñöùng tuoåi, ñoaïn goïi Ñoaøn Döï vaøo sau, maëc quaàn aùo giaû laøm ngö oâng ngoaøi boán chuïc tuoåi. Thuaät hoaù trang cuûa A Chaâu thaät tinh dieäu tuyeät luaân. Naøng traùt phaán, traùt boät cho caû boán ngöôøi moät loaùng ñaõ xong caû, ngöôøi naøo ngöôøi aáy khoâng coøn ai nhaän ra ñöôïc boä maët cuõ nöõa. Naøng laïi möôïn naøo thuyeàn naøo löôùi naøo caàn caâu naøo caù soáng. Ñoaïn cheøo thuyeàn veà thính höông tinh xaù. Ñoaøn Döï cuøng Ngoïc Yeán tuy töôùng maïo caûi trang ñöôïc nhöng gioïng noi vaø cöû chæ vaãn loøi ñuoâi, hoïc ñoøi A Chaâu theá naøo ñöôïc? Ngoïc Yeán cöôøi noùi: -A Chaâu! Moïi vieäc ñeàu do ngöôi öùng phoù, boïn ta chæ coù giaû caâm laø taøi. A Chaâu cuõng cöôøi ñaùp: -Phaûi ñoù! Coâ nöông ñöøng noùi gì xen vaøo! Thuyeàn bôi ñeán gaàn tinh xaù thaáy xung quanh choã naøo cuõng troàng toaøn döông lieãu. Trong nhaø vaúng ra nhöõng tieáng thoâ loã cuøng tieáng goïi nhau ôi ôùi laøm cho caên nhaø u nhaõ, hoa leä roái loaïn caû leân, maát caû yù nghóa cuûa noù. A Chaâu baät leân nhöõng tieáng thôû daøi ngao ngaùn. A Bích gheù vaøo tai naøng noùi nhoû: -A Chaâu tyû nöông! Ñeå toáng coå boïn ñòch ñi roài, em seõ giuùp chò moät tay ñeå saép xeáp laïi. 505 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Chaâu naém chaët tay A Bích ñeå thaàm caûm ôn myõ yù cuûa naøng. A Chaâu daãn ba ngöôøi leân bôø, ñi quanh vaøo nhaø beáp thì gaëp truø sö cuûa mình teân goïi Laõo Coá, maët muõi ñaày moà hoâi moà keâ, ñang nhoå boït giaõi phì phì vaøo chaûo thöùc aên roài khoâng ngôùt xoa tay cho gheùt caùu rôùt xuoáng chaûo. A Chaâu troâng thaáy vöøa töùc vöøa buoàn cöôøi baûo: -Laõo coá! Ngöôi laøm gì ñoù? Laõo coá giaät mình ñaùnh thoùt moät caùi, quay ra hoûi: -Muï... muï... A Chaâu cöôøi noùi: -Ta laø A Chaâu coâ nöông ñaây maø! Laõo Coá caû möøng noùi: -Coâ nöông ôi! moät boïn phaù gia ôû ñaâu ñeán, baét eùp toâi phaûi thoåi côm vaø naáu thöùc aên cho chuùng! Coâ nöông leân maø xem! Laõo vöøa noùi vöøa xì muõi, neùm toeït vaøo chaûo thöùc aên, roài toeùt mieäng ra cöôøi heành heäch. A Chaâu cuøng A Bích ñang luùc phaûi chuù yù heát söùc ñeå ñoái phoù vôùi cuïc dieän cöïc kyø nghieâm troïng maø thaáy cöû chæ treû con cuûa laõo truø söø beùo î cuõng khoâng theå nhòn cöôøi ñöôïc. Nguyeân boïn ñòch naøy ôû ñaâu ñeán keû reùo ngöôøi quaùt, uy hieáp laõo phaûi naáu aên vaø haàu haï chuùng. Laõo khoâng laøm theá naøo ñöôïc ñang töùc mình pha nhöõng thöù dô baån vaøo moùn aên thì A Chaâu veà tôùi nôi. A Chaâu chau maøy hoûi: -Sao ngöôi laøm ñoà aên dô baån theá? Laõo coá voäi ñaùp: -Moùn aên cuûa coâ nöông thì luùc toâi naáu nöôùng toâi phaûi röûa thaät saïch. Coøn cho nhöõng quaân phaù gia naøy aên phí cuûa neân toâi pha nhöõng thöù dô baån vaøo cho chuùng aên. A Chaâu noùi: -Töø nay ngöôi laøm moùn aên cho ta, ta cuõng gheâ tôûm quaù. Laõo coá noùi: -Coâ nöông xôi thì khaùc haún, ñaâu daùm laøm theá? A Chaâu tuy laøm thò nöõ cho Moä Dung coâng töû nhöng laø chuû nhaân thính höông tinh xaù. Döôùi quyeàn cuõng ñuû ñaày tôù, ñaàu beáp, phu bôi thuyeàn, thôï troàng hoa phuïc vuï cho naøng. A Chaâu hoûi: -Boïn ñòch coù bao nhieâu teân? Laõo coá ñaùp: -Boïn tröôùc ñeán chöøng 15, 16 ñöùa, boïn sau ñeán 20 ñöùa. 506 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung A Chaâu laïi hoûi: -Nhöõng hai boïn kia aø? Chuùng thuoäc veà haïng naøo? Coi caùch aên maëc vaø gioïng noùi coù bieát chuùng ôû ñaâu khoâng? Laõo coá haäm höïc: -Meï chuùng noù. Caâu chöûi tuïc vöøa ra khoûi cöûa mieäng, laõo töï bieát laø voâ leã, voäi ñöa tay bòt mieäng, sôï haõi tieáp: -Xin loãi coâ nöông. Laõo coá naøy toäi thaät ñaùng cheát. Hai toaùn naøy thì moät toaùn laø loaøi man moïi phöông baéc, coù veû toaøn laø cöôøng ñaïo, coøn moät toaùn nöõa ngöôøi Töù Xuyeân, teân naøo cuõng maëc baøo traéng, khoâng roõ chuùng thuoäc veà ñaïo naøo. A Chaâu hoûi: -Hoï ñeán ñaây tìm ai? Coù ngöôøi naøo bò thöông khoâng? Laõo coá ñaùp: -Toaùn cöôøng ñaïo thöù nhaát cuõng nhö toaùn coå quaùi thöù hai khi vaøo tôùi nôi laø chuùng tra hoûi coâng töû ôû ñaâu? Toâi baûo coâng töû vaéng nhaø nhöng chuùng khoâng tin, luøng khaép nôi tìm kieám moät hoài. Caùc nha hoaøn trong nhaø chaïy troán heát, coøn mình toâi töùc quaù, meï... Laõo toan chöûi caâu nöõa nhöng kòp ruùt löôõi laïi, chöa tuoân ra heát caâu. A Chaâu thaáy maét beân traùi laõo tím baàm, coøn moät nöûa maët söng vuø leân chaéc laø bò chuùng ñaùnh ñau, traùch naøo laõo chaúng nhoå ñôøm giaõi cuøng xoa tay dô vaøo caùc moùn aên cho haû giaän? A Chaâu traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -Thoâi ñöôïc! Ñeå chuùng ta leân coi. Laõo coá noùi khoâng minh baïch. Naøng daãn Ngoïc Yeán, Ñoaøn Döï, A Bích ba ngöôøi theo cöûa ngaùch ra khoûi nhaø beáp, xuoáng daøn hoa, chui qua coång toø voø ñi veà phía cöûa nhaø ñaïi saûnh. Ñoaøn Döï laø Vöông töû nöôùc Ñaïi Lyù, giaøu sang töø nhoû, neân nhìn hoa coû cuøng caùch kieán truùc thính höông tinh xaù khoâng laáy gì laøm laï maét neáu laø ngöôøi thöôøng maø troâng thaáy phong caûnh huy hoaøng cuûa coâ haàu coøn theá naøy taát cho laø chính nôi coâng töû Moä Dung ôû, coù leõ sang troïng hôn caû baäc vöông haàu. Coøn caùch cöûa soå phía sau nhaø khaùch saûnh chöøng vaøi tröôïng ñaõ nghe tieáng ngöôøi huyeân naùo raát phöùc taïp. Chaúng nhöõng Ñoaøn Döï ôû taän choán bieân thuyø heûo laùnh, Vöông Ngoïc Yeán chöa töøng ra khoûi phoøng the neân nghe tieáng noùi líu lo thì töôûng hoï laø nhöõng haïng ngöôøi coå quaùi maø chính A Chaâu ngöôøi ñaõ chuyeân tìm hieåu veà caùc loaïi thoå aâm vöøa nghe hoï noùi cuõng nhaän thaáy ngay nhöõng ñaëc ñieåm kyø dò. Boïn ngöôøi ñang la où om soøm naøy toaøn gioïng thoå khaøn. A Chaâu tuy ñaõ hieåu nhieàu tieáng ñòa phöông maø cuõng nghe khoâng roõ. Cöù nhö lôøi Laõo coá thì trong boïn naøy coù nhieàu ngöôøi Töù Xuyeân maø sao baây giôø naøng khoâng nghe thaáy moät gioïng naøo Töù Xuyeân 507 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung caû. A Chaâu thoaên thoaét laïi beân haøng daøi cöûa soå, ñöa ngoùn tay choïc thuûng giaáy daùn veø gheù maét nhoøm vaøo thaáy trong nhaø ñeøn löûa saùng tröng veà ñaàu phía ñoâng. Möôøi taùm gaõ ñaïi haùn to lôùn löïc löôõng ñang aên uoáng lu buø. Treân baøn thì cheùn baùt böøa baõi, döôùi ñaát thì gheá ñoå ngaû nghieâng, gaõ ngoài choàm hoãm treân baøn, coøn gaõ khoâng duøng ñuõa, tay caàm ñuøi gaø hoaëc mieáng thoït boø to töôùng caén aên. Coù gaõ caàm thanh ñao daøi ñeå caét thòt, caù ra töøng mieáng roài duøng muõi nhoïn ñao xieân vaøo ñöa leân mieäng aên. A Chaâu xem caùch cöû chæ cuûa boïn naøy roõ raøng laø nhöõng tay haøo kieät beân ngoaøi quan aûi. Naøng nhìn boïn ngöôøi ngoài ñaèng ñoâng moät luùc roài laïi nhìn ñaàu ñaèng taây. Ban ñaàu naøng khoâng löu yù nhöng nhìn laâu moät hoài, baát giaùc mình sôûn gai oác, sau löng laïnh toaùt nhö bò gaùo nöôùc laïnh doäi vaøo. Nguyeân hôn hai möôi ngöôøi treân naøy ñeàu maëc aùo baøo traéng, ngoài nghieâm chænh, treân baøn thaép moät caây neán nhoû, aùnh saùng yeáu ôùt chieáu ra baát quaù ñoä vaøi thöôùc vuoâng. Saùu baûy ngöôøi ngoài gaàn ngoïn neán neân troâng roõ, ngöôøi naøo cuõng khoâ ñeùt, thaân hình gaày khaúng kheo, maët trô nhö goã, ñaõ khoâng loä veû vui möøng laïi khoâng ra chieàu giaän doãi, troâng töïa nhö xaùc cheát caû. A Chaâu caøng nhìn caøng sôï, nhöõng ngöôøi naøy ngoài yø ra chaúng noùi caâu gì, hoï chæ khaùc nhöõng thaây ma ôû choã mí maét thænh thoaûng coøn hôi maáp maùy moät chuùt. http://hello.to/kimdung A Bích ñeán gaàn A Chaâu, caàm laáy tay naøng thì thaáy baøn tay laïnh ngaét maø hôi run. A Bích cuõng choïc thuûng cöûa soå ñeå ngoù troäm. Naøng vöøa nhìn vaøo cuõng giaät mình kinh sôï, kheõ keâu leân moät tieáng "trôøi ôi". Hai tieáng "thình thình" vang leân, cöûa soå ñaõ bò phaù vôõ. Boán ngöôøi trong ñaïi saûnh nhaûy voït ra laø hai gaõ ñaïi haùn ngoaøi aûi baéc vaø hai quaùi khaùch ôû Töù Xuyeân. Hai gaõ ñaïi haùn quaùt hoûi: -Ai ñoù? A Chaâu ñaùp: -Chuùng toâi vöøa baét ñöôïc maáy con caù töôi, ñeán hoûi xem laõo ñaàu coù mua khoâng? hoâm nay coù caû toâm töôi nöõa. Naøng baét chöôùc tieáng thoå aâm ngöôøi Toâ Chaâu. Hai gaõ ñaïi haùn nghe khoâng hieåu nhöng thaáy boán ngöôøi aên maëc theo kieåu daân chaøi, tay caàm caù caàm toâm ñang giaõy ngoay ngoaûy thì bieát ngay laø boïn ñeán baùn toâm caù. Moät gaõ ñaïi haùn giaät laáy con caù ôû trong tay A Chaâu vaø goïi roái rít: -Nhaø beáp! Nhaø beáp! ñem maáy con caù naøy xuoáng naáu chaùo aên cho giaõ röôïu. Coøn gaõ nöõa ñoùn laáy con caù trong tay Ñoaøn Döï. Hai gaõ ñaïi haùn laáy caù roài khoâng noùi naêng gì nöõa, quay goùt ñi vaøo nhaø khaùch. Luùc ñi qua mình A Bích moät muøi hoâi thoái töïa nhö muøi caù öôn ñaõ möôøi ngaøy xoâng vaøo muõi naøng. A Bích khoâng nhòn ñöôïc, giô tay aùo leân bòt muõi. Tay aùo naøng tuït xuoáng ñeå loä caùnh tay nhoû nhaén, traéng nhö tuyeát. Moät gaõ ngöôøi Töù Xuyeân nhanh maét troâng thaáy, sinh nghi: moät baø giaø ñöùng tuoåi, sao da deû laïi noõn naø. Gaõ lieàn quôø tay ra naém laáy A Bích hoûi: 508 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Muï giaø naøy bao nhieâu tuoåi? A Bích giaät mình haát tay gaõ ra noùi: -Mi laøm troø gì vaäy? Tieáng naøng eâm aùi trong lanh laûnh, caùi haát tay laïi leï laøng maø gaõ ngöôøi Töù Xuyeân ñaõ caûm thaáy teâ daïi. Gaõ voäi nhaûy ra xa maáy böôùc. Boán gaõ thaáy vaäy keâu vaùng leân. Hôn möôøi ngöôøi töø trong nhaø khaùch nhaûy ra, vaây laáy boïn Ñoaøn Döï. Moät gaõ ñaïi haùn thoø tay ra röùt boä raâu giaû cuûa Ñoaøn Döï, boä raâu rôùt xuoáng ñaát, moät gaõ ñöa tay ra chuïp xuoáng A Bích. A Bích neù ngöôøi ñi roài ñaåy maïnh moät caùi laøm cho laõo teù laên xuoáng ñaát. Moät gaõ ñöùng ñöôøng sau ñöa kieám ra phaït ngang. A Bích cuùi ñaàu traùnh khoûi, nhöng naøng queân raèng treân ñaàu mình coøn coù môù toùc giaû buùi ngöôïc leân ñænh ñaàu, cao ñeán hôn moät taác so vôùi ngaøy thöôøng. "Soaït" moät tieáng, môù toùc hoa raâm giaû tuoät xuoáng ñeå hôû maùi toùc ñen laùy cuûa naøng ra. Gaõ ñaïi haùn caøng la lôùn tieáng hôn: -Coù gian teá! Coù gian teá! Boïn chuùng caûi trang loït vaøo ñaây. Phaûi baét noù ñem ra tra khaûo ñaõ. A Chaâu giaän laém hoûi laïi: -Ñaây laø nhaø ai? Keû naøo laø gian teá? Boïn haùn töû xuùm laïi ñaåy boán ngöôøi vaøo nhaø khaùch ñeán tröôùc maët moät oâng giaø ngoài ñaàu phía ñoâng baåm baùo: -Thöa traïi chuû! Ñaõ baét ñöôïc boïn gian teá hoaù trang laøm daân chaøi. Xin ñöa vaøo trình traïi chuû. Ngoïc Yeán cuøng A Chaâu, A Bích thaáy trong nhaø khaùch nhoán nhaùo caû leân. Ba naøng ñeàu laø tay voõ ngheä sieâu quaàn nhöng coøn non tuoåi, kieán thöùc coøn keùm coûi, phaân vaân chöa bieát neân ñoäng thuû ngay hay haõy ñeå xem chöøng, chôø ñeán luùc baát ñaéc dó seõ ra tay. Ñoaøn Döï thì laïi muø mòt veà voõ coâng, troâng töôùng maïo chaúng bieát ai maïnh, ai yeáu. Boán ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau chöa bieát tính theá naøo cho phaûi ñaønh ñöùng tröôùc maët laõo giaø ñeå xem laõo phaùt laïc ra sao. Laõo giaø naøy töôùng maïo khoâi ngoâ huøng vó, moät choøm raâu baïc daøi truøng xuoáng tröôùc ngöïc. Trong tay traùi laõo coù ba traùi nhaïc saét keâu leng keng. Laõo quaùt hoûi boïn Ngoïc Yeán: -Boïn mi laøm gian teá ôû ñaâu ñeán maø giôû troø tinh quaùi ranh ma? Chaéc khoâng phaûi haïng töû teá. Ngoïc Yeán noùi vôùi A Chaâu: -Hoaù trang laøm moät baø giaø chaúng thuù gì caû. A Chaâu! Ta chaúng hoaù trang nöõa ñaâu. Noùi roài naøng boû moùn toùc giaû ra, laïi giô tay leân xoa maët moät caùi nhöõng phaán boät nhoài thaønh veát nhaên rôi xuoáng laû taû. Boïn haùn töû thaáy muï chaøi ñöùng tuoåi ñoät nhieân 509 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung bieán thaønh moät vò nöõ lang nhan saéc tuyeät traàn ñeàu mieäng haù hoác, giöông maét ra maø nhìn. Trong saûnh ñöôøng boãng trôû neân im phaêng phaéc. Nhöõng quaùi khaùch baøo traéng ngoài ôû ñaàu ñaèng taây cuõng troá maét toeù löûa ra nhìn naøng. Ngoïc Yeán baûo ñoàng boïn: -Caùc ngöôi cuõng truùt boû heát ñoà hoaù trang ñi! Roài naøng quay laïi nhìn A Bích cöôøi noùi: -Chæ taïi ngöôi laøm tieát loä. Maëc duø xung quanh bao nhieâu maét hung döõ ñoå doàn vaøo mình Ngoïc Yeán vaãn coi nhö khoâng thaáy gì. Neùt maët thaûn nhieân, döôøng nhö khoâng theøm ñeå taâm ñeán boïn ngöôøi lôïi haïi naøy. A Chaâu, A Bích, Ñoaøn Döï nghe lôøi Ngoïc Yeán ñeàu xoa heát nhöõng thöù boâi maët ñi. Moïi ngöôøi ñaõ thaáy Ngoïc Yeán tuyeät ñeïp, laïi thaáy A Chaâu, A Bích cuõng laø nhöõng vò coâ nöông hoa nhöôøng nguyeät theïn ñeàu söûng soát, khoâng ngôø treân theá gian laïi coù nhöõng ngöôøi kieàu dieãm ñeán theá. Moät luùc laâu laõo giaø khoâi ngoâ laïi caát tieáng hoûi: -Caùc ngöôi laø ai, ñeán ñaây coù chuyeän gì? A Chaâu cöôøi noùi: -Toâi laø chuû nhaân Thính höông tinh xaù naøy maø laïi coù ngöôøi ôû ñaâu ñeán hoûi toâi laø ai môùi kyø chöù? Baây giôø toâi hoûi laïi: caùc oâng laø ai? ñeán ñaây coù chuyeän gì? Laõo giaø noùi: -Theá aø? Neáu coâ laø chuû nhaân ñaây caøng hay. Phaûi chaêng coâ laø Moä Dung tieåu thö? Moä Dung Baùc coù phaûi laø gia gia coâ khoâng? A Chaâu mæm cöôøi ñaùp: -Toâi chæ laø moät teân nha hoaøn. Laøm gì coù dieãm phuùc ñöôïc laøm con gaùi laõo gia toâi? caùc haï laø ai? ñeán ñaây coù vieäc gì? Laõo gia thaáy A Chaâu töï xöng laø moät nha hoaøn coù yù khoâng tin, traàm ngaâm giaây laùt roài môùi noùi: -Coâ môøi chuû nhaân coâ ra ñaây, ta seõ noùi cho hay ñeán ñaây laøm gì. A Chaâu noùi: -Chuû nhaân toâi ñi vaéng. Caùc haï coù ñieàu chi cöù noùi vôùi toâi cuõng theá. Toân tính ñaïi danh chaúng leõ cuõng khoâng cho toâi bieát ñöôïc hay sao? Laõo giaø ñaùp: -Toâi laø Dieâu traïi chuû Taàn gia traïi ôû Vaân Chaâu. Dieâu Baù Ñöông chính thò laø ta. A Chaâu noùi: -Toâi ñaõ töøng ñöôïc nghe ñaïi danh vaø raát ñem loøng ngöôõng moä. Dieâu Baù Ñöông cöôøi noùi: -Coâ coøn laø coâ beù nhoû xíu ñaõ bieát gì? Ngoïc Yeán noùi: 510 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Taàn traïi gia ôû Vaân Chaâu coù moân voõ noåi tieáng laø "nguõ hoå ñoaïn moân ñao". Ngaøy maø Dieâu Coâng Voïng töï saùng cheá ra noù coù taát caû 64 theá. Ngöôøi sau queân maát naêm theá, toâi laïi nghe noùi ngaøy nay chæ coøn 59 theá! Dieâu traïi chuû! Traïi chuû hoïc bao nhieâu theá? Dieâu Baù Ñöông caû kinh buoät mieäng hoûi ngay: -Moân "nguõ hoå ñoaïn moân ñao" cuûa Taàn traïi gia 64 theá sao coâ nöông laïi bieát? Vöông Ngoïc Yeán laïnh luøng ñaùp: -Toâi xem saùch noùi roõ nhö vaäy chaúng bieát coù ñuùng khoâng? 5 theá thieáu maát ñi laø "baïch hoå thieâu giaûn", "nhaát khieáu phong sinh", "tieãn phaùc töï nhö", "huøng baù quaàn sôn" vaø "phuïc töôïng thaéng sö" coù ñuùng vaäy khoâng? Dieâu Baù Ñöông vuoát raâu ngaãm nghó. Laõo bieát raèng ñao phaùp cuûa phaùi mình coù khieám khuyeát maát 5 theá raát quan heä nhöng 5 theá bò thaát truyeàn ñoù thì baát luaän laø ai cuõng khoâng hieåu laø nhöõng theá gì. Baây giôø laõo nghe Vöông Ngoïc Yeán ñoïc ra vanh vaùch thì trong buïng vöøa kinh ngaïc vöøa hoaøi nghi neân khoâng bieát ñaùp laïi ra sao. Trong ñaùm khaùch baøo traéng ngoài ôû meù taây coù moät gaõ haùn töû tuoåi ngoaïi töù tuaàn thuoäc veà moân hoä aâm döông quaùi khí caát tieáng hoûi Ngoïc Yeán: -Moân "nguõ hoå ñoaïn moân ñao" cuûa Taàn gia traïi oai danh chaán ñoäng ñaát Haø Soùc duø coù khieám khuyeát maát 5 theá töôûng cuõng chaúng quan heä gì ñeán ñaïi theå? Xin hoûi coâ nöông goïi Moä Dung Baùc baèng gì? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Moä Dung laõo gia laø cöõu phuï toâi. Coøn toân tính ñaïi danh caùc haï laø gì? Gaõ haùn töû cöôøi laït ñaùp: -Coâ nöông laø moät hoïc giaû uyeân thaâm, môùi troâng qua Dieâu traïi chuû ñaõ bieát töôøng taän voõ coâng cuûa oâng. Vaäy lai lòch taïi haï theá naøo coâ nöông thöû ñoaùn coi! Ngoïc Yeán mæm cöôøi ñaùp: -Caùc haï troå ra cho coi moät vaøi ngoùn may ra toâi coù ñoaùn ñöôïc chaêng? chöù chæ noùi suoâng vaøi caâu thì toâi khoâng ñoaùn ra ñöôïc. Gaõ haùn töû gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng theá! Ñoaïn gaõ ñuùt tay traùi vaøo trong aùo beân phaûi vaø tay phaûi vaøo trong tay aùo beân traùi, töïa nhö trôøi reùt phuû tay cho aám, nhöng luùc gaõ ruùt tay ra thì trong moãi tay caàm moät thöù khí giôùi. Tay traùi caàm moät ngoïn thieát chuyø daøi chöøng saùu baûy taác, muõi chuyø nhoïn maø coù hai choã cong. Tay phaûi caàm moät caây baùt giaùc tieåu truyø, daøi chöøng moät thöôùc, ñaàu caây truøy naøy khoâng lôùn baèng naém tay ngöôøi thöôøng. Hai thöù binh khí naøy nhoû beù xinh xaén vaø loùng laùnh, töïa nhö ñoà chôi cuûa treû nít. Cöù troâng beà ngoaøi thì nhöõng thöù naøy duøng vaøo vieäc chieán ñaáu khoâng tieän chuùt naøo. 511 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Trong ñaùm ñaïi haùn ngoaøi aûi baéc ngoài ôû phía ñoâng troâng thaáy hai thöù binh khí coå quaùi naøy coù maáy ngöôøi phaûi phì cöôøi. Moät gaõ cöôøi vang leân noùi: -Ñaây laø nhöõng ñoà chôi cuûa treû nít ôû Töù Xuyeân baøy ra cho moïi ngöôøi coi ñoù. Vöông Ngoïc Yeán noùi: -OÀ ñaây laø moân "loâi coâng oanh". Chaéc caùc haï sôû tröôøng veà moân khinh coâng vaø söû duïng aùm khí. Trong saùch noùi "loâi coâng oanh" laø moân ñoäc nhaát coù thöù binh khí ñaëc bieät cuûa phaùi Thanh Thaønh ôû Töù Xuyeân. Trong hai chöõ Thanh Thaønh gheùp laïi ñem taùch rieâng ra thì chöõ "thanh" coù 18 theá, chöõ "thaønh" coù 36 theá. Toaøn laø nhöõng theá kyø laï bieán traù khoâng bieát ñaâu maø löôøng ñöôïc. Phaûi chaêng caùc haï hoï Tö Maõ? Gaõ ñöùng tuoåi vöøa nghe lôøi Ngoïc Yeán ñaõ bieán saéc. Gaõ cuøng hai gaõ phuï taù, ba ngöôøi nhìn nhau moät hoài roài môùi ñaùp: -Voõ hoïc nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ quaû laø uyeân thaâm khoâng ai bì kòp, tieáng ñoàn thaät chaúng sai. Taïi haï laø Tö Maõ Laâm xin hoûi laïi coâ nöông: phaûi chaêng chöõ "thanh" coù 18 theá ñaùnh coøn chöõ "thaønh" coù 36 theá phaù? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Caùc haï neâu ra caâu hoûi naøy laø phaûi. Toâi cho laø "thanh" phaûi 19 theá môùi ñuùng vì hai theá "boà ñeà töû" vaø "thieát lieân töû" beà ngoaøi tuy gioáng nhau nhöng caùch öùng duïng laïi khaùc nhau xa khoâng theå hôïp vaøo moät ñöôïc. Coøn 36 theá phaù chöõ "thaønh" thì ba theá "phaù giaùp", "phaù thuaãn", "phaù baøi" chaúng coù gì laø kyø dò ñaëc bieät neân boû ñi maø chæ ñeå 33 theá môùi hay. Boïn Tö Maõ Laâm nghe ñoaïn ñeàu phaûi söûng soát. Veà chöõ "thanh" hoï môùi hoïc ñöôïc 11 theá ñaùnh. Coøn nhöõng theá "thieát lieân töû", "boà ñeà töû" gì gì ñoù vaø khaùc nhau theá naøo hoï chaúng hieåu gì caû. Ñeán "phaù giaùp", "phaù thuaãn", "phaù baøi" laø ba theá hoï ñaéc yù nhaát vaø töï cho laø nhöõng tuyeät kyõ bí truyeàn cuûa moân phaùi thì khoâng ngôø bò thieáu nöõ laïi baûo boû ñi vì khoâng ích gì. Hoï raát kinh ngaïc veà söï hieåu bieát cuûa Vöông Ngoïc Yeán vaø raát töùc giaän veà söï cheâ bai ba theá phaù thích nhaát cuûa hoï. Hoï nghó thaàm: "nhaø Moä Dung ñònh laøm nhuïc mình, theâu deät neân nhöõng thuyeát quaùi quyû nhö vaäy vaø cho moät coâ gaùi nhoû tuoåi ra lieán thoaéng bòp mình". Tö Maõ Laâm laø moät tay raát thaâm, y vaãn giöõ thaùi ñoä bình tónh ñaùp: -Ña taï coâ nöông chæ giaùo. Khaùc naøo ôû choã toái taêm ñöôïc nhìn thaáy aùnh saùng? Y traàm ngaâm moät laùt nghó ra ñöôïc moät keá quay sang baûo gaõ phuï taù ngoài meù taû: -Chöû sö ñeä! Sö ñeä ra lónh giaùo coâ nöông ñi! Gaõ phuï taù maët ñaày söùt seïo troâng thaät xaáu xa, chöøng ngoaøi 50 tuoåi, mình ñaõ maëc aùo baøo traéng, ñaàu coøn quaán khaên traéng, chaúng khaùc chi ngöôøi vaän hieáu phuïc. Döôùi aùnh saùng lôø môø baàu khoâng khí caøng trôû neân aûm ñaïm. Teân y laø Chöû Baûo Coân, y ñaõ bieát voõ roài tìm thaày hoïc theâm, ñeán laøm moân haï phaùi Thanh Thaønh. Y lôùn hôn Tö Maõ Laâm 10 tuoåi nhöng nhaäp moân sau neân ñaønh laøm sö ñeä. Baûn tính y thaâm traàm, 512 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñeán Tö Maõ Laâm cuõng khoâng hieåu lai lòch y. Coù hoûi thì y traû lôøi moät caùch haøm hoà. Tö Maõ Laâm chæ bieát ñaïi khaùi laø y voõ coâng raát gioûi khoâng keùm gì mình maø thoâi. Giôø sai ra hoûi Vöông Ngoïc Yeán töôûng ñaõ ñaéc saùch: neáu Vöông Ngoïc Yeán khoâng bieát goác tích y thì laøm cho ñoái phöông maát kieâu ngaïo, maø Ngoïc Yeán coù bieát roõ lai lòch thì cuõng giaûi ñöôïc moái hoaøi nghi cho mình töø tröôùc tôùi nay. Chöû Baûo Coân ñöùng leân, thoø tay vaøo trong tay aùo, laáy ra hai thöù binh khí: moät ngoïn chuyø ngaén vaø moät caây buùa nhoû cuõng gioáng heät binh khí "loâi coâng oanh" cuûa Tö Maõ Laâm roài noùi vôùi Ngoïc Yeán: -Xin coâ nöông chæ ñieåm cho! Nhöõng ngöôøi xung quanh ñeàu maéng thaàm: "binh khí cuûa mi chaúng khaùc gì binh khí cuûa Tö Maõ Laâm, coâ gaùi naøy ñaõ hieåu roõ Tö Maõ Laâm chaúng leõ laïi khoâng bieát mi hay sao?". Vöông Ngoïc Yeán cuõng ñaùp: -Caùc haï ñaõ söû duïng binh khí "loâi coâng oanh" thì dó nhieân cuõng trong phaùi Thanh Thaønh chöù gì? Tö Maõ Laâm noùi ngay: -Chöû sö ñeä ñaây ñaõ bieát voõ ngheä roài môùi ñeán Thanh Thaønh nhaäp moân. Goác tích y ôû moân naøo xin coâ nöông chæ thò cho. Ngoïc Yeán nghó thaàm: "vaán ñeà naøy nan giaûi ñaây". Naøng chöa kòp ñaùp thì Taàn traïi chuû Dieâu Baù Ñöông ngoài beân kia ñaõ cöôùp lôøi: -Tö Maõ chöôûng moân! Chöôûng moân yeâu caàu coâ nöông noùi roõ boä maët ngaøy tröôùc cuûa leänh sö ñeä laø coù yù gì vaäy? Toâi thaáy ñieàu aáy thaät voâ thuù vò. Tö Maõ Laâm ngaïc nhieân hoûi: -Sao laïi voâ thuù vò? Dieâu Baù Ñöông cöôøi chaâm choïc: -Boä maët cuûa leänh sö nay ñaõ chaïm troå tinh vi, theá thì coøn gì ñeå maø khaûo cöùu ra ñöôïc caùi dó vaõng cuûa noù nöõa? Boïn ñaïi haùn ngoài ñaàu phía ñoâng nghe Dieâu Baù Ñöông noùi nhìn laïi maët Chöû Baûo Coân thaáy ñaày söùt seïo töùc thôøi cöôøi vang leân. Tieáng cöôøi to ñeán noãi nhöõng ngoïn ñeøn löûa phaûi taït ñi taït laïi. Chöû Baûo Coân baûn tính thaâm ñoäc. Bình nhaät y gheùt cay gheùt ñaéng keû naøo cöôøi y maët roã söùt seïo. Ngöôøi naøo voâ yù nhìn maët y nhöng giöõ maët thaûn nhieân nhö khoâng chuù yù thì khoâng sao, baèng loä veû kinh dò hoaëc chau maøy, nhaên maët ra veû khoù chòu thì y phaûi laøm ngöôøi ñoù thaønh soáng giôû cheát giôû môùi nghe. Baây giôø y nghe Dieâu Baù Ñöông coâng nhieân cheá dieãu mình tröôùc maët moïi ngöôøi thì nhòn sao ñöôïc? Hôn nöõa maët muõi y ñaõ xaáu laïi ôû tröôùc maët moät boïn nam nöõ thanh lòch traùch naøo y chaúng caêm haän nhöõng ngöôøi cöù hau haùu nhìn y? Theá laø y chaúng neå maët Dieâu Baù Ñöông vöøa laø moät vò anh haøo ñaát baéc vöøa laø moät vò traïi chuû, tay traùi y caàm muõi 513 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung cöông chuyø nhaém thaúng phía tröôùc Dieâu Baù Ñöông, tay phaûi caàm maåu daây buoäc ôû ñuoâi chuyø phoùng maïnh ra ñaùnh veùo moät tieáng nhö xeù baàu khoâng khí baén ñeán tröôùc ngöïc Dieâu. Dieâu Baù Ñöông tuy ñaõ bieát tröôùc mình buoân g lôøi cheá dieãu taát ñoái phöông chaúng chòu ñeå yeân nhöng khoâng ngôø ñoái phöông haï ñoäc thuû phoùng aùm khí lanh nhö theá. Trong luùc nguy caáp, khoâng kòp ruùt ñao ra gaït voäi caàm caùi ñeá ñeøn treân baøn nhaèm aùm khí ñaùnh baät laïi. Moät tieán g "keng" vang doäi aùm khí baén leân traàn nhaø. Nhìn ra thì laø moät muõi cöông chaâm tuy noù chæ daøi hôn ba taác nhöng söùc maïnh voâ cuøng. Chaû theá maø noù ñuïng vaøo ñeá ñeøn laøm cho hoå khaåu Dieâu Baù Ñöông phaûi teâ nhöùc, ñeá ñeøn rôi xuoáng ñaát. Boïn Taàn traïi gia vöøa ruùt ñao ra loaûng xoaûng vöøa la leân: -Duøng aùm khí haïi ngöôøi, thaät laø ñoà heøn nhaùt. Moät gaõ beùo î coøn vaêng nhöõng caâu tuïc ra chöûi maéng thaäm teä. Moïi ngöôøi beân Thanh Thaønh nguyeân thuoäc moân hoä "aâm döông quaùi khí" vaãn nín thinh. Quaàn haøo Taàn gia trang muoán chöûi maéng theá naøo thì chöûi hoï cuõng lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng. Dieâu Baù Ñöông ñeå rôi caùi ñeá ñeøn xuoáng ñaát, theo quy cuû voõ laâm theá laø thua moät ñoøn roài. Laõo nghó buïng: "voõ coâng beân ñoái phöông coù nhieàu taø ñaïo maø beân mình chæ bieát ñem göôm ñao ra tranh ñaáu moät caùch quang minh chính ñaïi. Cöù nhö lôøi tieåu coâ nöông ñaây vöøa noùi thì 18 theá thuoäc veà chöõ "thanh" töïa hoà nhöõng theá ñaùnh naøy coù ñieàu aùm muoäi beân trong, boïn mình chæ sô yù moät tyù laø bò chuùng aùm toaùn. Nghó vaäy Dieâu Baù Ñöông khoaùt tay ra hieäu cho ñoàng ñaûng yeân laëng roài hoûi Chöû Baûo Coân: -Vöøa roài Chöû huynh ñeä cho ra moät ñoøn cöïc kyø lôïi haïi, caùi ñoøn hieåm ñoäc ñoù goïi laø gì vaäy? Chöû Baûo Coân chæ cöôøi khaønh khaïch chöù khoâng traû lôøi. Gaõ ñaïi haùn beùo î beân Taàn traïi gia noùi moùc: -Chaéc goïi laø ñoøn "aùm tieán haïi ngöôøi, caàn chi theå dieän?". Maáy gaõ khaùc cuõng nhao nhao leân maït saùt Chöû Baûo Coân. Ngoïc Yeán thaáy vaäy laéc ñaàu leân tieáng baèng moät gioïng eâm aùi: -Dieâu traïi chuû! Traïi chuû coù ñieàu laàm loãi roài. Dieâu Baù Ñöông hoûi: -Coâ nöông baûo sao? Ngoïc Yeán ñaùp: -Baát luaän laø ai khoù loøng giöõ cho thaân theå khoûi bò taøn taät. Coù ngöôøi vì beänh hoaïn maø taøn taät, ngöôøi thì sô yù teù moät caùi cuõng coù theå bò queø chaân. Giao chieán vôùi ngöôøi khaùc, khoâng ñòch noåi cuõng coù theå bò ñui maét, cuït tay laø thöôøng. Baïn höõu trong voõ laâm, thaân theå bò toån thöông phoûng coù chi laø laï? Coù phaûi theá khoâng traïi chuû? Dieâu Baù Ñöông chæ ñaùp goïn moät tieáng: 514 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Vaâng Ngoïc Yeán laïi noùi: -Chöû gia ñaây thuôû nhoû bò beänh, thaân theå thaønh veát ngaán thì coù gì ñaùng cöôøi? Baøn veà nhaân phaåm caùc baäc kyø nam töû ñaïi tröôïng phu thì thöù nhaát laø ñaïo ñöùc, thöù hai laø taøi naêng söï nghieäp, thöù ba laø vaên hoïc voõ coâng. Chöû gia ñaây coù phaûi giaû trang laøm ñaøn baø ñaâu, vaäy thì dong maïo coù tuaán tuù hay khoâng cuõng chaúng can heä gì. Dieâu Baù Ñöông bò Vöông Ngoïc Yeán doàn cho moät hoài, caâm hoïng khoâng coøn bieát noùi sao, ñaønh cöôøi khaø khaø ñaùp: -Tieåu coâ nöông noùi thaät ñuùng lyù. Ñaõ theá thì xin loãi Chöû huynh ñeä veà caâu noùi dieãu côït vöøa roài. Ngoïc Yeán mæm cöôøi noùi: -Laõo gia thaûn nhieân nhìn nhaän loãi mình, ñuû bieát ngöôøi laø baäc quang minh loãi laïc. Naøng quay laïi laéc ñaàu noùi vôùi Chöû Baûo Coân: -Ñöøng haønh ñoäng nöõa! caùi ñoù voâ duïng! Naøng noùi caâu naøy vôùi neùt maët oân nhu, laïi coù veû veà beø vôùi Chöû, töïa hoà chò khuyeân em trong luùc voäi giaän maát khoân. Lôøi noùi cuûa naøng nguï yù cöïc kyø thaân thieát. -------------------------oOo------------------------- 515 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2