Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 33

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

137
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 33

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BA VÖÔNG COÂ NÖÔNG LIEÄU ÑÒCH NHÖ THAÀN Lôøi Vöông Ngoïc Yeán noùi vôùi Chöû Baûo Coân, ngöôøi ngoaøi coá nhieân khoâng hieåu maø chính Chöû Baûo Coân boùp oùc cuõng khoâng nghó ra. Coøn nhöõng lôøi bieän giaûi cuûa naøng: "Nhöõng nhaân vaät voõ laâm trong ngöôøi coù thöông tích laø vieäc thoâng thöôøng, nhö côm böõa. Nhöõng baäc kyø nam töû ñaïi tröôïng phu phaûi laáy phaåm caùch söï nghieäp laøm ñaàu". Luaän ñieäu ñoù ñaõ laøm cho y heát söùc heå haû, vì trong ñôøi y töø tröôùc tôùi giôø, trong loøng luùc naøo cuõng buoàn böïc veà caùi boä maët roã chaèng roã chòt cuûa mình maø chöa töøng ñöôïc ai bieän hoä cho mình moät caùch thaønh khaån vaø höõu lyù nhö theá! Khi nghe naøng noùi ñeán caâu: "Ñöøng haønh ñoäng nöõa, caùi ñoù voâ duïng", y khoâng hieåu ra sao neân hoûi laïi: -Coâ nöông noùi gì vaäy? Trong buïng y nghó thaàm: -Chaéc naøng cho mieáng "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" cuûa ta khoâng thi haønh ñöôïc vaø voâ duïng ñaây. Naøng coù bieát ñaâu trong chieác chuøy cuûa ta coù caû thaûy 12 muõi chaâm kia maø? Neáu phaùt ra lieân tieáp, thì taùnh maïng laõo giaø ñaõ ñi ñöùt töø laâu roài. Chính ra ta gieát cheát laõo luùc naøo maø chaû ñöôïc, chæ vì tröôùc maët Tö Maõ Laâm, neân ta khoâng muoán tieát loä bí maät maø thoâi. Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Mieáng "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" cuûa Chöû gia quaû laø moät thöù aùm khí raát baù ñaïo... Chöû Baûo Coân giaät mình ñaùnh thoùt moät caùi, ruù leân: -Chaø! Tö Maõ Laâm vaø ba vò cao thuû khaùc trong phaùi Thanh Thaønh nghe tôùi "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" ñeàu söûng soát caát tieáng hoûi: -Coâ nöông baûo sao? Chöû Baûo Coân bieán saéc, ñaùnh troáng laûng: -Coâ nöông noùi sai roài. Ñoù khoâng phaûi laø "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" maø laø aùm khí cuûa phaùi Thanh Thaønh chuùng toâi, teân goïi "Thanh Phong Ñinh" ñoøn ñaùnh thöù 7 trong caùc ñoøn thuoäc chöõ "Thanh". Ngoïc Yeán tuûm tæm cöôøi ñaùp: -"Thanh Phong Ñinh" khoâng nhöõng veà hình thöùc beân ngoaøi gioáng theá, maø veà thuû phaùp cuõng nhö khí cuï duøng ñeå phaùt ra, "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" vôùi "Thanh Phong Ñinh" hoaøn toaøn gioáng nhau. Song coù ñieàu veà tính chaát caên baûn cuûa aùm khí, khoâng caên cöù ôû hình thöùc beân ngoaøi vaø caùch phaùt xaï, maø phaûi caên cöù vaøo kình löïc vaø khí theá. Khi phaùt ra moät muõi phi tieâu, moãi ngöôøi coù moät thuû kình rieâng, phaùi Thieáu Laâm ra phaùi Thieáu Laâm, phaùi Hoa Sôn ra phaùi Hoa Sôn, khoâng theå mieãn cöôõng laøm cho gioáng nhau ñöôïc, aùm khí ñoù cuûa ngöôi laø... Ngoïc Yeán chöa döùt lôøi, 516 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñaõ thaáy Chöû Baûo Coân saùt khí ñaèng ñaèng, thoát nhieân chieác cöông chuøy caàm ôû tay traùi ñöa leân ngang tröôùc ngöïc, chæ coøn caàm chuoâi chuøy baät moät caùi, töùc thôøi nhöõng muõi cöông chaâm ôû trong seõ baén thaúng vaøo Ngoïc Yeán. Chöû Baûo Coân tuy laø ngöôøi raát hieåm aùc, song thaáy Ngoïc Yeán kieàu dieãm nhö theá, vaãn khoâng sao ñang tay haï saùt ñöôïc. Y laïi nghó tôùi nhöõng lôøi naøng vöøa bieän giaûi beânh mình. Vì khoâng ñang taâm gieát naøng ñeå bòt mieäng, y chæ quaùt: -Coâ nöông! Ñöøng coù nhieàu lôøi nöõa maø töï mang laáy hoïa vaøo thaân. Ngoïc Yeán mæm cöôøi ñaùp: -Ngöôi khoâng haï thuû gieát ta, ta cuõng caûm ôn. Nhöng duø ngöôi coù haï thuû cuõng voâ duïng. hai phaùi Thanh Thaønh vaø Boàng Lai, ñôøi ñôøi cöøu thuø nhau. Caùi vieäc maø ngöôi ñònh möu ñoà ñoù, tröôùc ñaây hôn 80 naêm, Haûi Phong Töû ñaïo tröôûng, vò chöông moân thöù baûy cuûa quyù phaùi, ñaõ töøng thöû qua roài. Taøi naêng cuõng nhö voõ coâng cuûa oâng, e raèng chaúng keùm gì caùc haï ñaâu. Ñoaøn Döï, A Chaâu, A Bích, Dieâu Baù Döông vaø Tö Maõ Laâm thaáy ñaàu chieác cöông chuøy cuûa Chöû Baûo Coân laêm laêm chóa ñuùng vaøo tröôùc ngöïc Vöông Ngoïc Yeán, ai naáy ñeàu run sôï thay cho naøng. Cöù xem nhö luùc naõy Chöû Baûo Coân phoùng cöông chaâm nhaèm baén Dieâu Baù Döông, theá ñi raát mau, kình löïc raát maïnh, khoâng moät aùm khí naøo saùnh kòp, roõ raøng laø beân trong chieác chuøy ñoù coù ñaët maùy moùc, chöù söùc ngöôøi thì khoâng theå naøo maïnh ñöôïc theá. Cuõng may maø Dieâu Baù Döông maét saùng tay nhanh, neân môùi thoaùt cheát. Neáu y maø nhaèm baén vaøo Ngoïc Yeán, moät vò coâ nöông yeâu kieàu non nôùt nhö theá, thì laøm sao maø traùnh kòp? Moïi ngöôøi ñeàu nhaän thaáy nguy cô ngay tröôùc maét, maø Ngoïc Yeán vaãn thaûn nhieân nhö khoâng, mieäng laïi coøn keå ra moät chuyeän ñaïi bí maät trong voõ laâm. Nhöõng nhaân vaät cao thuû trong phaùi Thanh Thaønh, ngöôøi naøo cuõng chaèm chaëp nhìn vaøo Chöû Baûo Coân, ñaày veû nghi hoaëc, hoï töï hoûi: -Coù leõ y laø moân haï phaùi Boàng Lai, keû töû thuø ñoái ñaàu cuûa phaùi Thanh Thaønh, ñaõ traø troän vaøo noäi boä cuûa chuùng ta chaêng? Sao y laïi noùi toaøn tieáng Töù Xuyeân? Maø khoâng thoå loä moät caâu naøo baèng tieáng thoå aâm Sôn Ñoâng nhæ? Nguyeân phaùi Boàng Lai ôû treân baùn ñaûo Sôn Ñoâng, huøng baù caû mieàn Ñoâng Haûi. Phaùi Thanh Thaønh thì ôû Töù Xuyeân. Tuy moät phaùi ôû phía Ñoâng, moät phaùi ôû phía Taây, xa caùch rieâng bieät nhau, song töø hôn traêm naêm tröôùc ñaây, ñoà ñeä cuûa hai phaùi ñaõ gaây thuø keát oaùn taïi huyeän Taán Döông tænh Sôn Taây. Roài töø ñaáy, baùo thuø laãn nhau, gaây neân thaûm hoïa cheùm gieát, khoâng gôõ ra ñöôïc nöõa. Caû hai phaùi ñeàu coù nhöõng voõ coâng tuyeät dieäu ñeå cuøng khaéc cheá laãn nhau. Ngaøy xöa ñeä töû trong hai phaùi gaây thuø keát oaùn cuøng nhau, chæ vì tranh luaän voõ coâng maø gaây ra. Tröôùc sau maáy chuïc laàn ñaïi chieán, cheùm gieát theâ thaûm, nhöng roài keát cuïc chaúng phaùi naøo thaéng phaùi naøo, vaø caû hai beân ñeàu bò toån thöông naëng neà. 517 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Haûi Phong Töû, ngöôøi maø Ngoïc Yeán vöøa nhaéc tôùi, laø moät nhaân taøi kieät xuaát trong phaùi Boàng Lai. Sau khi tham khaûo, nghieân cöùu kyõ caøng nhöõng sôû tröoøng sôû ñoaûn vaø öu khuyeát ñieåm veà voõ coâng hai phaùi, oâng nhaän thaáy voõ coâng cuûa oâng baáy giôø coù theå hôn phaùi Thanh Thaønh, nhöng oâng vaãn lo sau khi oâng qua ñôøi roài, bieát ñaâu trong phaùi Thanh Thaønh laïi chaúng saûn xuaát ra nhöõng baäc thoâng minh taøi trí, maø tieán vöôït hôn phaùi mình. Vì muoán tìm caùch maát coâng moät laàn maø yeân oån laâu daøi, neân oâng phaùi moät teân ñoà ñeä xuaát saéc nhaát, traø troän vaøo haøng nguõ phaùi Thanh Thaønh ñeå hoïc troäm voõ coâng, mong sau naøy gaõ seõ trôû thaønh keû bieát ngöôøi bieát mình, traêm traän ñaùnh traêm traän thaéng. Nhöng teân ñoà ñeä ñoù chöa hoïc ñöôïc thaønh taøi ñaõ bò baïi loä haønh toâng vaø bò phaùi Thanh Thaønh ñem ra xöû töû töùc khaéc. Do vieäc ñoù maø hai phaùi laïi khôi theâm hoá cöøu thuø, vaø caøng taêng theâm söï giôùi bò phoøng ngöøa ñoái phöông sai ngöôøi tôùi hoïc troäm voõ coâng cuûa baûn phaùi. Trong thôøi gian maáy chuïc naêm töø ñoù, phaùi Thanh Thaønh quy ñònh: Khoâng thu nhaän ñoà ñeä ngöôøi Baéc phöông. Nhöõng ngöôøi naøo tieáng noùi ñaù gioïng Baéc phöông, chaúng cöù gì laø ngöôøi Sôn Ñoâng, maø ngay ngöôøi Haø Baéc, Haø Nam, Sôn Taây, hay Thieåm Taây, cuõng ñeàu khoâng thu nhaän. Gaàn ñaây, quy luaät laïi coøn nghieâm ngaët hôn, töùc laø khoâng thu nhaän baát cöù moät ai ôû caùc nôi khaùc, ngoaøi ñòa haït Töù Xuyeân. "Thanh Phong Ñinh" laø moân aùm khí ñoäc ñaùo cuûa phaùi Thanh Thaønh cuõng nhö "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" laø voõ coâng ñaëc bieät cuûa phaùi Boàng Lai. aùm khí cuûa Chöû Baûo Coân phaùt xuaát luùc naõy chính laø "Thanh Phong Ñinh" maø Vöông Ngoïc Yeán laïi goïi laø "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm", khieán cho taát caû nhöõng nhaân vaät phaùi Thanh Thaønh ôû ñaây ñeàu kinh sôï voâ cuøng. Quy luaät cuûa phaùi Boàng Lai cuõng nghieâm ngaët khoâng keùm phaùi Thanh Thaønh, chæ thu nhaän ñoà ñeä ngöôøi tænh Sôn Ñoâng, maø cuøng trong tænh naøy, hoï laïi chæ öa keùn choïn ngöôøi Loã Ñoâng thoâi. Ngöôøi Loã Taây vaø Loã Nam muoán ñöôïc thu nhaän vaøo laøm moân haï phaùi Boàng Lai thì thieân nan vaïn nan. Khi ngöôøi ta ñaõ hoùa trang caûi daïng, thì ngöôøi ngoaøi khoù maø khaùm phaù ra ñöôïc. Song veà thoå aâm, traêm nghìn caâu theá naøo cuõng bò loä taåy moät caâu. Chöû Baûo Coân laø con nhaø theá gia ñaïi toäc ôû Taây Xuyeân, laøm theá naøo laïi gia nhaäp ñöôïc vaøo laøm moân haï phaùi Boàng Lai? Ñoù laø moät söï kyø quaëc khoâng ai ngôø. Tö Maõ Laâm tuy muoán doø xeùt xem Chöû Baûo Coân chính laø ñoà ñeä cuûa ai, chaúng qua laø do baûn tính hieáu kyø, chöù chaúng coù aùc yù gì. Ngöôøi kinh hoaûng nhaát trong boïn laïi chính laø Chöû Baûo Coân. Nguyeân sö phuï cuûa Chöû Baûo Coân laø Ñoâ Linh Töû ñaïo nhaân. Thôøi kyø ñaïo nhaân haõy coøn nhoû tuoåi bò phaùi Thanh Thaønh chôi cho moät voá ñau, neân coá yù möu toan baùo phuïc. Veà sau oâng nghó ra moät keá, sai ngöôøi giaû daïng laøm keû cöôùp Giang Döông, leûn vaøo nhaø hoï Chöû ôû Quaùn Huyeän, baét troùi gia chuû roài coøn toan cöôõng hieáp caû hai coâ con gaùi. Ñoâ Linh Töû ñôïi saün beân ngoaøi, tôùi luùc nguy caáp döôøng nhö ngaøn caân 518 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung treo sôïi toùc, Ñoâ Linh Töû môùi nhaûy vaøo ñaùnh ñuoåi heát boïn cöôùp giaû maïo. Nhaø hoï Chöû xieát bao caûm kích coi Ñoâ Linh nhö baäc thaàn thaùnh. Ñoâ Linh Töû lieàn thöøa cô hoäi khuyeân nhuû: -Neáu khoâng coù voõ ngheä cao cöôøng, thì duø coù gia taøi traêm vaïn cuõng khoù loøng traùnh khoûi quaân gian khi coù bieán. Toâi xem nhöõng quaân cöôùp naøy, chính laø ngöôøi trong phaùi Thanh Thaønh ôû ñòa phöông naøy. Böõa nay chuùng bò thaát baïi, laàn sau taát chuùng seõ ñem toaøn löïc tôùi cöôùp nöõa. Hoï Chöû laø moät nhaø raát ñöôïc troïng voïng ôû ñòa phöông naøy. trong nhaø coù môøi voõ sö tôùi baûo veä, nay ñöôïc muïc kích caùc voõ sö vöøa bò quaân cöôùp ñaùnh cho maáy quyeàn cöôùc ñaõ teù quay ra, laïi nghe noùi quaân cöôùp coøn tôùi nöõa, hoàn vía leân maây, heát söùc naên næ Ñoâ Linh Töû löu laïi. Ñoâ Linh Töû cuõng töø choái laáy leä, ñôïi cho gia chuû van væ maõi môùi giaû boä mieãn cöôõng nhaän lôøi. Ñoâ Linh Töû xeáp ñaët saün keá hoaïch töø tröôùc, oâng ñaõ nhaèm Chöû Baûo Coân, con gia chuû, laø moät ñöùa nhoû coù caên coát raát toát, coù khaû naênghoïc voõ ngheä. Theá laø oâng cöù tieán haønh keá hoaïchböôùc daàn töøng böôùc moät. Khoâng bao laâu, oâng chính thöùc nhaän Chöû Baûo Coân laøm ñoà ñeä. Ngoaïi tröø vieäc duïng yù thaâm hieåm ñeå gaây theâm oaùn thuø vôùi phaùi Thanh Thaønh, Ñoâ Linh Töû cuõng khoâng coù baûn tính gì laø thaâm ñoäc, veà voõ coâng laïi raát cao cöôøng. OÂng daën nhaø hoï Chöû phaûi ñeà phoøng raát nghieâm maät, vaø ngaám ngaàm daïy Chöû Baûo Coân luyeän taäp voõ ngheä. Sau möôøi naêm, Chöû Baûo Coân ñaõ trôû thaønh moät nhaân vaät thöù nhaát thöù nhì trong phaùi Boàng Lai. Ñoâ Linh Töû laø ngöôøi cöïc kyø nhaãn naïi. Töø ngaøy löu truù ôû Chöû Gia Trang, oâng lieàn giaû laøm ngöôøi caâm. Thuûy chung khoâng noùi vôùi ai laáy nöûa lôøi. Trong luùc daïy voõ, oâng chæ toaøn vieát chöõ, tuyeät nhieân khoâng noùi moät caâu thoå aâm Sôn Ñoâng naøo caû. Vì theá maø oâng cuøng Chöû Baûo Coân, hai thaøy troø gaàn guõi suoát möôøi maáy naêm trôøi, Chöû khoâng heà bieát laø thaøy giaû caâm. Maõi tôùi luùc Chöû Baûo Coân ñaõ thaønh taøi, Ñoâ Linh Töû môùi vieát roõ nguyeân uûy nhöõng tieàn nhaân haäu quaû giöõa phaùi Thanh Thaønh vaø phaùi Boàng Lai, dó nhieân vieäc sai ngöôøi giaû daïng laøm quaân cöôùp thì oâng giaáu kín khoâng nhaéc tôùi, ñeå tuøy ñoà ñeä töï quyeát. Suoát thôøi gian möôøi naêm, aân traïch cuûa Ñoâ Linh Töû ñoái vôùi Chöû Baûo Coân ñaõ quaù thaâm haäu, oâng ñem heát voõ coâng cuûa phaùi Boàng Lai doác ra truyeàn thuï cho ñoà ñeä. Chöû Baûo Coân voâ cuøng caûm kích, neân sau khi nghe roõ yù chí cuûa sö phuï, lieàn xin gia nhaäp vaøo laøm moân haï Tö Maõ Veä ôû phaùi Thanh Thaønh. Tö Maõ Veä laø phuï thaân Tö Maõ Laâm. Luùc ñoù, Chöû Baûo Coân ñaõ khaù lôùn, hôn nöõa y laïi töï giôùi thieäu laø ñaõ hoïc qua maáy ñöôøng quyeàn cöôùc do voõ sö ôû trong nhaø daïy, neân Tö Maõ Veä coù yù khoâng muoán thu nhaän. Song vì hoï Chöû laø moät nhaø ñaïi taøi chuû ôû Xuyeân Taây. Nhieàu tieàn laïi saün theá löïc. Thanh Thaønh tuy laø moät phaùi voõ, nhöng cô sôû chính laïi ôû Xuyeân Taây. Vì khoâng muoán maát hoøa khí vôùi moät haøo moân ñòa phöông, hôn nöõa ñöôïc moät ñoà ñeä ngöôøi hoï Chöû caøng taêng theâm thanh theá cho baûn phaùi, neân Tö Maõ Veä thu nhaän Chöû Baûo Coân laøm ñoà ñeä. Sau khi truyeàn daïy voõ ngheä cho Chöû Baûo Coân ñöôïc ít laâu. Tö 519 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Maõ Veä cuõng nhaän thaáy voõ coâng cuûa y khoâng phaûi laø tay taàm thöôøng, oâng coù gaëng hoûi maáy laàn. Chöû Baûo Coân cuõng chæ tìm lôøi choáng cheá cho xuoâi chuyeän. Tö Maõ Veä vaãn neå maët phuï thaân y, neân khoâng böùc baùch quaù, oâng cuõng cho laø haïng coâng töû nhaø giaøu maø hoïc ñöôïc voõ coâng nhö theá cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Chöû Baûo Coân tröôùc khi xin gia nhaäp laøm moân haï phaùi Thanh Thaønh y ñaõ töøng ñöôïc Ñoâ Linh Töû daën doø caën keõ, caàn phaûi gia taâm nghieân cöùu reøn luyeän caùc moân voõ cuûa phaùi Thanh Thaønh. Moãi naêm gaëp nhöõng ngaøy tuaàn tieát, Chöû Baûo Coân mang leã vaät raát haäu kính thaày vaø taëng sö huynh cuøng baïn höõu. Sö phuï caàn duøng gì, y ñeàu chieàu theo yù muoán töùc khaéc. Nhôø ôû gia tö haøo phuù, neân y laøm vieäc gì cuõng ñöôïc chu ñaùo. Tö Maõ Veä yeâu quí y voâ cuøng, ñem heát voõ coâng truyeàn thuï cho khoâng giaáu gieám tyù gì, vì theá maø Chöû Baûo Coân khoâng keùm gì Tö Maõ Laâm, ñeàu hoïc ñöôïc heát nhöõng moân sôû tröôøng cuûa Tö Maõ Veä. Tröôùc ñaây ba boán naêm, Ñoâ Linh Töû sai y xuaát du tôùi nuùi Boàng Lai, bieåu dieãn laïi nhöõng moân voõ cuûa phaùi Thanh Thaønh ñeå bieát heát nhöõng ñieàu bí ñieäu trong voõ coâng beân ñòch, roài sau môùi quyeát ñònh ñaùnh moät traän ñeå phaù tan phaùi Thanh Thaønh. Song Chöû Baûo Coân maáy naêm laøm moân haï phaùi Thanh Thaønh, caûm thaáy Tö Maõ Veä raát haäu tình ñoái vôùi y, trong nhöõng luùc truyeàn thuï voõ ngheä, oâng coi y nhö con ñeû. Neân baây giôø y nghó vieäc mình ra tay tieâu dieät caû phaùi Thanh Thaønh, gieát toaøn gia Tö Maõ Veä, trong loøng raâ"t laø baát nhaãn. Y môùi ngaám ngaàm quyeát ñònh, ñôïi sau khi Tö Maõ Veä qua ñôøi roài, y môùi ra tay. Coøn Tö Maõ Laâm sö huynh ñoái vôùi y cuõng bình thöôøng, duø gieát ñi cuõng chaúng coù gì ñaùng keå. Vì theá neân y truøng trình theâm maáy naêm nöõa. Ñoâ Linh Töû ñaõ maáy laàn thoâi thuùc. Chöû Baûo Coân ñeàu tìm caùch thoaùi thaùc. Y noùi: -Xeùt veà 18 theá ñaùnh ôû chöõ "Thanh" hình nhö chöa ñuû, maø 36 theá phaù ôû chöõ "Thaønh" töïa hoà coøn coù bí quyeát rieâng nöõa. Ñoâ Linh Töû ñaõ toán bao nhieâu taâm huyeát, khi naøo laïi khoâng theo ñuoåi deán cuøng. Muøa thu naêm ngoaùi, thoát nhieân xaûy ra moät vieäc khoâng ai töôûng töôïng ñöôïc. Tö Maõ Veä bò töû thöông taïi mieàn phuï caän thaønh Baïch Ñeá, do moät ngöôøi bí maät naøo ñoù duøng theá "Phaù Nguyeät Chuøy", moät trong 36 theá phaù thuoäc chöõ "Thaønh" ñaùnh thuûng maøng tai, vaøo saâu tôùi oùc. Theá voõ naøy tuy mang teân chöõ "chuøy" (caùi duøi) nhöng kyø thöïc khoâng phaûi laø duøng duøi saét, maø chæ laø chuïm 5 ñaàu ngoùn tay laïi thaønh hình caùi duøi nhoïn phoùng tôùi, roài duøng noäi löïc huøng haäu ñaâm thuûng maøng tai ñoái phöông. Ngöôøi ta sôû dó ñöùng ñöôïc ngay ngaén vöõng vaøng laø nhôø ôû caùi maøng hình baùn nguyeät trong ngöôøi, noù coù coâng duïng laøm cho thaân theå ñöôïc thaêng baèng. Neáu bò truùng gioù, chaûy nöôùc maét nöôùc muõi ra nhieàu, hôi thôû ôû muõi khích ñoäng quaù maïnh, ñuïng tôùi maøng baùn nguyeät, töùc thôøi toaøn thaân bò choaùng vaùng. Söùc noäi kình do "Phaù Nguyeät Chuøy" phaùt ra coát laøm cho rung ñoäng maïnh ñeå phaù thuûng maøng baùn nguyeät. Veà thuû phaùp ñaõ ñoäc aùc maø luùc söû duïng phaûi cöïc kyø linh hoaït, xaûo traù, ñoät 520 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nhieân ñaùnh ra, thì daãu ñoái phöông voõ coâng coù cao cöôøng hôn, nhöng cuõng khoù maø khaùng cöï kòp. Ñöôïc tin Tö Maõ Veä töû thöông. Tö Maõ Laâm vaø Chöû Baûo Coân töø Thaønh Ñoâ ñi suoát ngaøy ñeâm tôùi nôi phuï caän thaønh Baïch Ñeá. Sau khi ñieàu tra thöông tích, hoï bieát raèng Tö Maõ Veä bò truùng "Phaù Nguyeät Chuøy", moät theá voõ tuyeät dieäu cuûa baûn phaùi. Hai ngöôøi vöøa kinh ngaïc vöøa ñau xoùt. Sau moät hoài xuy luaän, ñeàu cho raèng: Ngöôøi trong baûn phaùi bieát söû duïng "Phaù Nguyeät Chuøy" ngoaøi Tö Maõ Veä, chæ coù Tö Maõ Laâm, Chöû Baûo Coân, vaø hai vò cao thuû kyø cöïu nöõa thoâò Nhöng trong luùc bieán coá xaûy ra thì caû boán ngöôøi cuøng ôû vôùi nhau moät choã taïi Thaønh Ñoâ, neân hoï khoâng coù hieàm nghi gì nhau caû. Theá thì ai laø hung thuû gieát Tö Maõ Veä? Chaéc chæ coù Coâ Toâ Moä Dung hay duøng loái "Gaäy OÂng Ñaäp Löng OÂng". Ngoaøi ra khoâng coøn ai coù ñuû taøi laøm ñöôïc theá. Theá laø phaùi Thanh Thaønh chieâu taäp taát caû nhöõng nhaân vaät cao thuû keùo tôùi Coâ Toâ tìm Moä Dung ñeå thanh toaùn moùn nôï maùu. Tröôùc khi ñi, Chöû Baûo Coân ñaõ hoûi ngaàm Ñoâ Linh Töû veà vuï aùn naøy coù phaûi ngöôøi phaùi Boàng Lai ñaõ duùng tay vaøo khoâng? Ñoâ Linh Töû duøng buùt vieát: -Voõ coâng Tö Maõ Veä vôùi ta cuõng ngang nhau thoâi. Neáu moät mình ta maø duøng caùch aùm toaùn, thì chæ duøng moân "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" cuõng ñuû gieát cheát ñoái phöông. Coøn neáu nhieàu ngöôøi vaây ñaùnh, thì phaûi duøng "Thieát Quaøi Traâu" cuûa baûn phaùi. Chöû Baûo Coân cho laø raát ñuùng, y ñaõ bieát roõ baûn laõnh cuûa hai sö phuï khoâng ai haï noåi ai. Neáu noùi laø duøng "Phaù Nguyeät Chuøy" ñeå gieát Tö Maõ Veä, thì ñöøng noùi laø Ñoâ Linh Töû khoâng bieát duøng theá ñoù, maø duø coù bieát chaêng nöõa, cuõng khoâng theå thaéng ñöôïc Tö Maõ Veä. Theá laø Chöû Baûo Coân khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa, theo luoân Tö Maõ Laâm ñeán Giang Nam ñeå baùo thuø. Ñoâ Linh Töû cuõng khoâng ngaên caûn, chæ aân caàn daën y vieäc gì cuõng neân caån thaän, caàn sao cho theâm lòch duyeät, roäng kieán vaên, ñöøng ñeå ñeán noãi phaûi cheát uoång maïng döôùi tay phaùi Thanh Thaønh. Khi ñeán Coâ Toâ doø hoûi tin töùc, hoï tôùi "Thính Höông Tinh Xaù" moät caùch raát deã daøng. Khoâng ngôø boïn Taàn Gia Traïi ôû Vaân Chaâu ñaõ ñeán ñoù tröôùc. Kyû luaät cuûa phaùi Thanh Thaønh raát nghieâm ngaët. Neáu khoâng coù hieäu leänh cuûa chöôûng moân nhaân, thì baát cöù ai cuõng khoâng ñöôïc noùi böøa laøm aåu, neân phaùi naøy thaáy boïn cöôùp Taàn Gia Traïi loän xoän nhö theá, hoï raát laáy laøm baát maõn. Phaùi Thanh Thaønh doác chí vaøo vieäc baùo cöøu, neân luùc ôû "Thính Höông Tinh Xaù", caây coû cuõng khoâng heà ñoäng ñeán, ho töï mang löông khoâ ñi ñeå duøng. Cuõng vì theá maø ngöôøi phaùi Thanh Thaønh ñi ñaâu cuõng khoâng bò maát theå dieän. Khoâng ngôø Vöông Ngoïc Yeán vaø boïn A Chaâu ñoät nhieân veà tôùi nôi, khieán cho söï tình bieán dieãn moät caùch kyø dò ngoaøi töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøò Chöû Baûo Coân theo ñuùng thuû phaùp cuûa phaùi Thanh Thaønh ñeå phoùng "Thanh Phong Ñinh". Ngay hoài coøn sinh tieàn, Tö Maõ Veä cuõng khoâng maûy 521 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung may nghi ngôø. Theá maø töï mieäng Vöông Ngoïc Yeán noùi toaïc ra, khieán cho Chöû Baûo Coân trong luùc söûng soát khoâng kòp phoøng ngöøa, tuy y muoán gieát naøng ñeå bòt mieäng, nhöng vì loøng baát nhaãn, khoâng nôõ haï thuû, thaønh ra bò lôõ. Chöû Baûo Coân nghó thaàm: -Naêm chöõ "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" ñaõ loït vaøo tai boïn Tö Maõ Laâm roài, duø ta coù gieát Ngoïc Yeán cuõng voâ ích, laïi caøng toû ra laø coù taät giaät mình. Y hoài töôûng laïi caâu naøng bieåu, caùi vieäc ta ñang möu ñoà ñaây thì töø 80 naêm veà tröôùc, chöông moân nhaân thöù baûy cuûa boån phaùi laø Haûi Phong Töû ñaõ töøng thöû laøm roàò Taøi naêng vaø voõ coâng ngöôøi coøn goæi hôn ta. Sau naøng laïi bieåu: "Ñöøng haønh ñoäng nöõa, caùi ñoù voâ duïng". Phaûi chaêng Tö Maõ sö phuï ñaõ khoâng ñem nhöõng moân tuyeät ngheä cuûa phaùi Thanh Thaønh ra daïy ta moät caùch ñeán nôi ñeán choán? Phaûi chaêng luùc ta xin nhaäp vaøo haøng nguõ phaùi Thanh Thaønh, Tö Maõ sö phuï ñaõ khaùm phaù ñöôïc ñieàu bí aån cuûa ta, maø khoâng muoán noùi ra, vaø ta vaãn ngoác ngheách chaúng bieát gì? Nhöõng ngöôøi phaùi Thanh Thaønh bieát roõ ta laø gian teá, seõ ñoái phoù vôùi ta ra sao? Töø ñaây thanh danh ta ôû trong voõ laâm chaéc laø maát heát. Chöû Baûo Coân caøng nghó ñaàu oùc caøng roái loaïn. Y quay ñaàu laïi thaáy Tö Maõ Laâm vaù moïi ngöôøi hai maét ñeàu tröøng tröøng nhìn mình vaø hai tay ñeàu thuû vaøo trong tay aùo. Chöông moân nhaân phaùi Thanh Thaønh laø Tö Maõ Laâm laïnh luøng noùi: -Chöû gia, nguyeân tröôùc ngöôi laø ngöôøi trong phaùi Boàng Lai ö? Chöû Baûo Coân toû veû luùng tuùng, thöøa nhaän cuõng khoâng ñöôïc maø phuû nhaän cuõng khoâng xong. Tö Maõ Laâm laïi noùi tieáp: -Mi chui vaøo taän toå phaùi Thanh Thaøn, ñeå hoïc moân voõ tuyeät chieâu "Phaù Nguyeät Chuøy". Sau khi hoïc ñöôïc roài, mi lieàn laáy tieân phuï ta ñeå thí nghieäm, mi laø ñöùa loøng lang daï thuù nhö theá, thöïc laø aùc ñoäc! Tö Maõ Laâm noùi döùt lôøi, hai tay duoãi thaúng ra, moãi tay ñeàu caàm moät chieác binh khí. Tö Maõ Laâm cho laø bao nhieâu tuyeät kyõ cuûa baûn phaùi bò Chöû Baûo Coân hoïc troäm heát, roài y trôû veà truyeàn thuï laïi cho nhöõng tay cao thuû phaùi Boàng Lai. Luùc phuï thaân mình bò gieát, tuy ñuùng laø Chöû Baûo Coân coù maët ôû Thaønh Ñoâ, nhöng cuõng laø aâm möu cuûa y. Ngöôøi phaùi Boàng Lai ñaõ hoïc ñöôïc thuû phaùp, ñöông nhieân laø hoï coù theå gia haïi Tö Maõ Veä baát cöù luùc naøo. Chöû Baûo Coân xaùm maët laïi. Y töï nghó sö phuï Ñoâ Linh Töû sôû dó cho y traø troän vaøo phaùi Thanh Thaønh quaû laø coù duïng yù nhö theá thöïc. Song maõi tôùi ngaøy nay, y chöa heà tieát loä vôùi ai moät chuùt voõ coâng naøo cuûa phaùi Thanh Thaønh. Nay söï tình ñaõ xaûy ra theá naøy, daàu raèng traêm mieäng khoân phaân leõ naøo? Xem chöøng cuoäc aùc chieán saép xaûy ra ñeán nôi roài. Ñoái phöông ngöôøi nhieàu theá maïnh, voõ coâng cuûa Tö Maõ Laâm vaø hai vò cao thuû khaùc nöõa ñeàu ngang söùc vôùi mình caû, hoâm nay khoù loøng traùnh khoûi cuoäc ñoå maùu. Chöû Baûo Coân nghieán hai haøm raêng laïi töû nhuû: 522 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Mình tuy chöa laøm vieäc ñoù, nhöng loøng phaûn thaøy ñaõ coù töø laâu, duø bò phaùi Thanh Thaønh gieát cuõng laø ñaùng toäi. Vì nghó trong loøng nhö vaäy neân Chöû Baûo Coân chæ traû lôøi: -Tö Maõ sö phuï nhaát quyeát khoâng phaûi laø toâi saùt haïi... Tö Maõ Laâm quaùt: -Coá nhieân laø khoâng phaûi töï tay mi gieát, nhöng maø mi truyeàn voõ coâng cho keû khaùc gieát. Theá thì phoûng khaùc gì chính tay mi haï saùt? Tö Maõ Laâm laïi quay sang noùi vôùi hai oâng giaø: -Khöông sö thuùc vaø Maïnh sö thuùc! Ñoái vôùi teân baïn ñoà naøy baát taát phaûi theo quy luaät voõ laâm. Chuùng ta phaûi hôïp löïc laïi ñeå gieát y. Hai oâng giaø gaät ñaàu vaø cuõng duoãi thaúng hai tay, ruùt binh khí töø trong tay aùo ra, ngöôøi naøo cuõng tay traùi caàm chuøy, tay phaûi caàm buùa, ñöùng vaây hai beân. Chöû Baûo Coân luøi laïi maáy böôùc ñöùng töïa löng vaøo chieác coät lôùn trong saûnh, ñeå traùnh khoûi caùi theá tröôùc sau ñeàu bò uy hieáp. Tö Maõ Laâm hoâ lôùn: -Ta gieát ñöùa baïn ñoà ñeå baùo thuø cho cha! Noùi vöøa döùt tieáng, Tö Maõ Laâm xoâng thaúng laïi nhaèm ñænh ñaàu Chöû Baûo Coân ñaùnh luoân moät chuøy. Chöû Baûo Coân nghieâng ngöôøi traùnh, vaø duøng tay traùi ñaùnh traû laïi moät truøy. OÂng giaø hoï Khöông quaùt: -Ñöùa baïn ñoà kia? Mi coøn maët muõi naøo maø söû duïng voõ coâng cuûa baûn phaùi? OÂng vöøa quaùt vöøa duøng tay traùi ñaâm chuøy vaøo coå hoïng ñoái phöông. Tay phaûi caàm caây buùa nhoû duøng theá "Phöôïng Ñieåm Ñaàu" goõ luoân ba buùa vaøo ñaàu ñoái phöông. Boïn ngöôøi ôû Taàn Gia Traïi thaáy hoï söû duïng tieåu chuøy moät caùch raát thuaàn thuïc, vaø pheùp ñaùnh cuõng raát kyø laï. Chuùng ñeàu ñoäng tính hieáu kyø nhìn xem khoâng chôùp maét. Dieâu Baù Döông cuøng nhöõng tay cao thuû ñeàu gaät guø khen thaàm: -Phaùi Thanh Thaønh tieáng taêm löøng laãy Xuyeân Taây, thöïc xöùng ñaùng laém. Bò ba ngöôøi vaây ñaùnh, Chöû Baûo Coân ñôõ beân traùi thì hôû beân phaûi. Y coá göôïng caàm cöï, trong khoaûng khaéc ñaõ thaáy roõ cô nguy. Tö Maõ Laâm caêm phaãn, noùng loøng muoán baùo thuø cho cha, theá ñaùnh doàn daäp raát maõnh lieät. Chöû Baûo Coân khoâng taøi naøo choáng laïi ñöôïc. Hai oâng giaø hoï Khöông vaø hoï Maïnh duøng toaøn nhöõng theá "OÂn", "Ngaân", "¢m", "Ñoäc", töùc laø 4 bí quyeát lôùn trong voõ coâng phaùi Thanh Thaønh. Duøi ñaâm buùa ñaùnh. moãi laàn ra tay ñeàu nhaèm vaøo nhöõng choã yeáu haïi cuûa ñoái phöông. Nhöõng chieâu soá vaø binh khí cuûa ba ngöôøi söû duïng, Chöû Baûo Coân ñeàu thuoäc loøng caû. Vöøa ra ñoøn naøy, y coù theå suy bieát ba boán ñoøn keá tieáp vaø bieán hoùa ra sao roài, nhôø theá neân moät ngöôøi choáng ba maø vaãn caàm cöï ñöôïc. Choáng ñôõ ñöôïc hôn möôøi hieäp, Chöû Baûo Coân ñoät nhieân caûm thaáy trong loøn g böùt röùt vaø thaàm nghó: 523 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Tö Maõ sö phuï quaû thöïc khoâng baïc ñaõi mình. Cöù xem nhöõng chieâu thöùc maø hai sö thuùc söû duïng ñaây, khoâng coù moät theá naøo laø mình khoâng hieåu roõ. Trong luùc luyeän taäp hay bieåu dieãn, hoï coøn coù theå coá yù giaáu gieám khoâng loä nhöõng theá voõ kyø dieäu hieåm yeáu ra cho moïi ngöôøi bieát, chöù luùc naøy laø cuoäc tranh ñaáu lieàu maïng, taát nhieân ba ngöôøi phaûi doác toaøn löïc ra. Suy ñaáy ñuû bieát voõ coâng cuûa phaùi Thanh Thaønh ñuùng laø sö phuï ñaõ daïy heát cho mình, khoâng daáu moät theá naøo nöõa. Nghó theá neân Chöû Baûo Coân heát söùc caûm kích nghóa sö ñeä, y khoâng caàm loøng ñöôïc, laïi noùi lôùn: -Tö Maõ sö phuï, quyeát khoâng phaûi laø toâi saùt haïi ñaâu... Chöû Baûo Coân vöøa phaân taâm, thì Tö Maõ Laâm ñaõ nhaûy phaét tôùi chæ coøn caùch coù hôn moät thöôùc. Phaùi Thanh Thaønh hay duøng nhöõng binh khí vöøa nhoû vöøa ngaén, lôïi haïi nhaát nhöõng luùc ñaùnh giaùp laù caø. Tö Maõ Laâm nhaûy saùt laïi gaàn nhö theá, neáu ñoái thuû laø ngöôøi khaùc phaùi, thì haún ñaõ naém chaéc phaàn thaéng tôùi taùm phaàn möôøi roài. Khoán noãi voõ coâng cuûa Chöû Baûo Coân cuøng vôùi haén hai beân gioáng nhau, neân haï nhau raát khoù. Döôùi aùnh ñeøn moïi ngöôøi thaáy hoa ca maét, Tö Maõ Laâm vaø Chöû Baûo Coân thaân hình nhanh nhö ñieän chôùp, hai tay vung muùa tít thoø loø. Trong chôùp maét hai beân ñaõ giaùp chieán tôùi baûy taùm hieäp, duøi theùp ñaâm qua, ñaâm laïi, chuøy nhoû thì goõ ngang ñaùnh doïc. Hai ñoái thuû hung haêng quyeát lieät nhö phaùt ñieân. Caû hai ngöôøi cuøng luyeän taäp ñaõ quaù tinh thuïc, neân heã beân naøy ñaùnh ra moät theá laø töï nhieân beân kia ñaõ ñôõ ngay ñöôïc vaø traû ñoøn lieàn. Trong khoaûng khaéc hai beân ñaõ ñaáu tôùi maáy chuïc hieäp, ngöôøi ngoaøi chæ nghe thaáy nhöõng tieáng binh khí va chaïm loaûng xoaûng, coøn nhöõng theá tieán coâng thuû ngöï thì khoâng ai troâng roõ. Hai oâng giaø thaáy Tö Maõ Laâm ñaùnh maõi khoâng haï ñöôïc ñoái phöông, ñoät nhieân huyùt leân moät tieáng, roài hai ngöôøi ñeàu laên xaû xuoáng ñaát, taán coâng vaøo haï baøn Chöû Baûo Coân. Chöû Baûo Coân ñoái vôùi theá "Loâi Coâng Tröôùc Ñòa Oanh" cuõng ñaõ thuoäc laøu. Song hai tay ñang baän ñoái phoù vôùi binh khí cuûa Tö Maõ Laâm, khoâng coøn raûnh chuùt naøo ñeå choáng vôùi hai oâng giaø, chæ coøn caùch nhaûy traùnh maø thoâi. OÂng giaø hoï Khöông ñaùnh moät chuøy töø traùi sang phaûi, oâng giaø hoï Maïnh laïi ñaùnh moät chuøy töø phaûi sang traùi. Chöû Baûo Coân giô chaân ñaù phoác vaøo caèm oâng giaø hoï Maïnh, oâng giaø hoï Maïnh caû giaän quaùt maéng: -Quaân choù maù naøy! Muoán lieàu maïng chaêng? OÂng vöøa maéng vöøa luøi traùnh traùnh sang moät beân. OÂng giaø hoï Khöông laïi thöøa theá tieán leân, ñaùnh queùt ngang moät chuøy. Tö Maõ Laâm cuõng giô chuøy neän thaúng vaøo mi maét Chöû Baûo Coân. Trong luùc caáp baùch, Chöû Baûo Coân chæ kòp giô chuøy leân gaït chuøy cuûa Tö Maõ Laâm, chaân beân traùi ñaønh lieàu ñeå cho oâng giaø hoï Khöông ñaùnh truùng. Chieác chuøy tuy nhoû maø söùc ñaùnh raát maïnh, Chöû Baûo Coân ñau ñieáng ngöôøi, buoát ñeán taän xöông, y 524 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung khoâng hieåu laø chaân traùi coøn hay ñaõ gaõy roài. Khöông laõo ñaéc theá ñaâu coù chòu nhöôøng, oâng lieàn ñaùnh tieáp luoân truøy thöù hai. Chöû Baûo Coân ñöa chuøy ra ñôõ, hai chuøy chaïm nhau toùe löûa. Ñoät nhieân Chöû Baûo Coân thaáy ñau nhoùi leân, y laïi bò Khöông laõo ñaâm cho 1 duøi vaøo chaân traùi nöõa. Nhaùt duøi naøy chính ra thì Chöû Baûo Coân vaãn coù theå traùnh ñöôïc, song y bieát roõ, neáu traùnh khoûi muõi duøi thì hai oâng giaø seõ ñoåi theá "Loâi Coâng Tröôùc Ñòa Oanh" thaønh theá "Ñòa Maãu Loâi Voõng" thì khoâng coøn caùch naøo choáng ñôõ ñöôïc nöõa. Vaû y töôûng raèng chaân traùi ñaõ bò gaõy roài thì lieàu chòu theâm moät duøi nöõa cuõng cam. Chieác duøi ñaâm vaøo saâu hai taác, maùu chaûy voït ra, ñöông luùc quay loän tranh ñaáu, maùu phun vaøo boán böùc töôøng traéng thaønh töøng veät loang loå. Vöông Ngoïc Yeán thaáy A Chaâu chau ñoâi maøy lieãu, vaø bóu moâi ra, bieát raèng naøng coù yù chaùn gheùt nhoùm ngöôøi ñaùnh nhau loän aåu, laøm nhô baån caên phoøng thanh nhaõ tinh khieát cuûa naøng. Ngoïc Yeán nheách meùp cöôøi noùi: -Thoâi, caùc oâng ñöøng ñaùnh loän nöõa, coù gì thì noùi vôùi nhau. Vieäc gì phaûi dôû troø man rôï voâ lyù nhö theá? Tö Maõ Laâm vaø hai oâng giaø coù yù ñaùnh cheát keû thuø ngay taïi traän. Coøn Chöû Baûo Coân tuy vaãn muoán ngöøng tay, nhöng ñoái phöông khoâng chòu thoâi bieát laøm sao ñöôïc. Vöông Ngoïc Yeán thaáy boán ngöôøi vaãn aùc chieán, khoâng lyù gì ñeán lôøi noùi cuûa naøng, maø chuû yù khoâng chòu ngöøng tay laø boïn ba ngöôøi phe Tö Maõ Laâm neân naøng laïi noùi tieáp: -Taïi toâi buoät mieäng noùi ra moät caâu "Thieân Vöông Boå Taâm Chaâm" ñeå tieát loä vieäc cô maät trong moân hoä cuûa Chöû töôùng coâng. Tö Maõ chöôûng moân! Caùc oâng haõy ngöøng tay mau! Tö Maõ Laâm quaùt: -Thuø cha chaúng ñoäi trôøi chung, sao laïi khoâng baùo? Coâ noùi loâi thoâi gì vaäy? Vöông Ngoïc Yeán noùi tieáp: -OÂng khoâng chòu ngöøng tay, toâi seõ buoäc loøng phaûi giuùp Chöû töôùng coâng. Tö Maõ Laâm hôi choät daï, nghó thaàm: -Thieáu nöõ xinh ñeïp naøy coù luoàng nhaõn quang raát lôïi haïi, neáu voõ coâng naøng laïi cao cöôøng maø giuùp cho ñoái phöông, keå ra cuõng coù ñieåm baát lôïi cho mình. Song thoaùng caùi laïi nghó khaùc: -Nhöõng nhaân vaät cao thuû phaùi Thanh Thaønh hieän ôû caû ñaây, quaù laém beân ta keùo uøa caû ra maø ñaùnh, thì coøn sôï gì coâ gaùi ngaây thô non nôùt ñoù? Vì nghó theá neân Tö Maõ Laâm tay ñaùnh laïi gia theâm kình löïc khoâng theøm lyù gì ñeán Ngoïc Yeán nöõa. Ngoïc Yeán quay sang baûo Chöû Baûo Coân: -Chöû töôùng coâng haõy söû duïng theá "Lyù Toàn Hieáu Ñaû Hoå" roài söû duïng tieáp theá "Tröông Quaû Laõo Ñaûo Kî Lö". Chöû Baûo Coân ngaån ngöôøi ra, nghó thaàm: -Theá ñaùnh tröôùc laø voõ coâng cuûa phaùi Thanh Thaønh, theá ñaùnh thöù hai laïi laø voõ coâng cuûa phaùi Boàng Lai, hai ñaèng chieâu soá khaùc nhau laøm sao laïi coù theå söû duïng lieân tieáp vôùi nhau ñöôïc? Coù ñieàu ñang luùc tình theá caáp baùch, laøm gì coøn kòp suy 525 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung nghó kyõ caøng, neân y cuõng theo lôøi Ngoïc Yeán söû duïng ngay theá "Lyù Toàn Hieáu Ñaû Hoå" nghe "xoaûng xoaûng" hai tieáng, hai chieác tieåu chuûy cuûa Tö Maõ Laâm vaø oâng giaø hoï Khöông vöøa ñaùnh tôùi ñaõ bò baät ra. Tieáp theo Chöû Baûo Coân xieâu veïo ngöôøi ñi, luøi laïi ba böôùc, chính laïi vöøa taàm traùnh khoûi ñoøn phuïc kích cuûa Maïnh laõo. Ñoøn phuïc kích naøy raát laø aâm ñoäc, hieåm aùc, duøng caû duøi laãn buùa ñaùnh luoân 3 ñöôøng lieân hoaøn. Nhöõng tay cao thuû trong boïn Dieâu Baù Döông ôû Taàn Gia Traïi ñöùng beân xem ñeàu toaùt moà hoâi lo thay cho Chöû Baûo Coân. Hoï ñeàu cho raèng Chöû Baûo Coân khoâng taøi naøo traùnh khoûi theá ñaùnh lieân hoaøn ñoù ñöôïc. Khoâng ngôø Chöû Baûo Coân vöøa gaït ñöôïc hai chuøy cuûa Tö Maõ Laâm vaø Khöông laõo, roài tieáp ñoù luøi laïi ba böôùc ñeå traùnh khoûi theá phuïc kích lieân hoaøn cuûa Maïnh laõo. Nhöõng böôùc luøi ñoù Chöû Baûo Coân ñi loaïng choaïng, chaúng ra loái gì, töïa nhö anh chaøng say röôïu. aáy theá maø chính laø nhôø ôû nhöõng böôùc loaïng choaïng ñoù y ñaõ traùnh khoûi nhöõng ñoøn aùc lieät cuûa ñoái phöông töïa hoà hai beân tröôùc khi giao ñaáu ñaõ cuøng nhau luyeän taäp raát thuaàn thuïc, roài ñem ra bieåu dieãn treân saân khaáu vaäy. Nhöõng ngöôøi trong Taàn Gia Traïi ñöùng xem moät caùch say söa khoaùi traù. Moãi laàn thaáy Chöû Baûo Coân traùnh khoûi moät ñoøn hoï laïi voã tay reo, khi Chöû Baûo Coân traùnh luoân khoûi ba ñoøn, tieáng voã tay reo hoø laïi caøng raàm roä. Nhöõng nhaân vaät phaùi Thanh Thaønh tröôùc kia vaãn traàm laëng nhöng luùc naøy ngöôøi naøo ngöôøi naáy deàu nhaên nhoù raát khoù coi. Ñoaøn Döï goïi baûo Chöû Baûo Coân: -Hay laém! Hay laém! Chöû huynh! Vöông coâ nöông daën theá naøo, Chöû huynh cöù laøm ñuùng nhö theá, nhaát ñònh seõ khoâng bò thua ñaâu. Chöû Baûo Coân vöøa traùnh khoûi ba ñoøn nguy hieåm, maø trong luùc luøi laïi ba böôùc theo theá "Tröông Quaû Laõo Ñaûo Kî Lö" hoaøn toaøn khoâng kòp nghó tôùi haäu quaû ra sao heát. Ñaàu oùc meâ man cho laø cheát cuõng ñöôïc, soáng cuõng hay. Chöû Baûo Coân ñaõ buoâng loûng tính maïng töø laâu roài. Y khoâng ngôø voõ coâng cuûa phaùi Thanh Thaønh vaø phaùi Boàng Lai khaùc nhau nhö nöôùc vôùi löûa, theá maø laïi söû duïng lieân tieáp vôùi nhau ñöôïc. Trong loøng Chöû Baûo Coân heát söùc kinh ngaïc, kinh ngaïc hôn caû nhöõng ngöôøi trong Taàn Gia Traïi vaø phaùi Thanh Thaønh. Ngoïc Yeán laïi hoâ: -Chöû töôùng coâng haõy söû duïng theá "Haøn Töông Töû Tuyeát uûng Lam Quan" roài tieáp ñeán theá "Khuùc Kính Thaâm U". Chöû Baûo Coân thaáy laàn naøy laïi söû duïng theávoõ cuûa phaùi Boàng Lai tröôùc roài tieáp ñeán theá cuûa phaùi Thanh Thaønh. Y khoâng kòp ñaén ño gì nöõa, töùc thôøi duøng duøi vaø chuøy che giöõ phía tröôùc ngöôøi. Vöøa luùc ñoù hai chieác duøi cuûa Tö Maõ Laâm vaø Maïnh laõo ñoàng thôøi ñaâm tôùi, thaáy ñoái phöông ñaõ giöõ kín cöûa ngoõ, khoâng coøn choã sô hôû deå ñaùnh vaøo ñöôïc, nhöng hoï vaãn duøng söùc ñaùnh ra coi nhö moät ñoøn boû ñi. Hai muõi duøi ñuïng vaøo chuøy cuûa ñoái phöông keâu "xoaûng" moät tieáng, hai chieác duøi ñoàng thôøi bò baät ra. Chöû Baûo Coân khoâng caàn nghó ngôïi, luùn thaáp ngöôøi xuoáng, vaø ngoaët tay ñaâm xeùo moät muõi duøi ra ñaèng sau. Khöông laõo ñöông 526 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung saép nhaûy ra ñaùnh phía sau löng ñoái phöông, khoâng ngôø muõi duøi cuûa ñoái phöông baát thình lình ñaâm ra vöøa nhaèm ñuùng choã, laïi ñuùng luùc. Theá ñaùnh "Khuùc Kính Thaâm U" tuy cuõng laø voõ coâng cuûa phaùi Thanh Thaønh, nhöng khoâng coù choã thaâm dieäu ñaëc bieät. Song vaän duïng veà phöông vò vaø thôøi gian, quyeát khoâng theå naøo traùi ngöôïc vôùi leõ thöôøng trong voõ hoïc nhö theá ñöôïc. Coù ñieàu cuõng vì muõi duøi ñaâm voâ lyù nhö theá, khieán cho Khöông laõo khoâng ngôø cöù nhaûy xoå tôùi thaønh ra ñöa ngöôøi vaøo muõi duøi, nhö ngöôøi töï saùt vaäy. Luùc bieát laø nguy, thì khoâng theå naøo traùnh kòp nöõa. "Phaäp" moät caùi, muõi duøi ñaõ ñaâm truùng vaøo ngang thaét löng. Khöông laõo ngöôøi bò laûo ñaûo khoâng göôïng ñöôïc, teù saáp xuoáng, maùu tuoân ra nhö suoái. Hai ngöôøi trong phaùi Thanh Thaønh voäi chaïy ra vöïc Khöông laõo lui laïi. Tö Maõ Laâm maéng: -Chöû Baûo Coân! Mi thaät laø quaân choù maù. Chính töï tay mi ñaâm sö thuùc ñaây. Mi coøn caõi ñöôïc nöõa khoâng? Ngoïc Yeán cöôùp lôøi: -Khöông tieân sinh bò thöông laø do toâi baûo y ñaâm ñoù. Caùc oâng phaûi ngöøng tay ngay! Tö Maõ Laâm giaän quaùt: -Mi coù baûn laõnh haõy baûo noù gieát ngay ta ñaây naøy! Ngoïc Yeán nheách meùp cöôøi ñaùp: -Caùi ñoù phoûng coù khoù gì? Chöû töôùng coâng haõy söû duïng theá "Lyù Thieát Quaûi Ngoïc Ñoäng Luaän Ñaïo". Chöû Baûo Coân nghó buïng: -Trong caùc moân voõ coâng cuûa phaùi Boàng Lai, chæ coù theá "Laõ Thuaàn Döông nguyeät haï quaù Ñoäng Ñình" vôùi theá "Haùn Chung Ly Ngoïc Ñoäng Luaän Ñaïo", maø sao coâ nöông naøy laïi loâi Lyù Thieát Quaûi vaøo ñoù, chaéc laø naøng nghieân cöùu voõ coâng baûn phaùi chæ bieát coù chöøng, maø buoät mieäng noùi treäch ñaáy thoâi. Song tröôùc tình theá caáp baùch, Chöû Baûo Coân khoâng coøn kòp hoûi laïi, ñaønh cöù ñem sôû hoïc luùc bình thôøi ra söû duïng theá "Laõ Thuaàn Döông nguyeät haï quaù Ñoäng Ñình". Theá voõ naøy chính ra thì böôùc daøi veà ñaèng tröôùc, daùng ñieäu nheï nhaøng nhö laø phi haønh treân khoâng trung. Nhöng chaân traùi Chöû Baûo Coân bò hai veát thöông neân luùc böôùc daøi daùng ñieäu xieâu veïo, khoâng theå naøo ngay ngaén gioáng Laõ Thuaàn Döông ñöôïc, maø ñuùng laø Lyù Thieát Quaûi khoâng hôn khoâng keùm. Nhöng traùi laïi chính nhôø ôû choã xieâu veïo ñoù, ngöôøi hôi nghieâng veà beân traùi, chieác tieåu chuøy caàm beân tay phaûi thay laøm chieác quaït laù boà, luùc löôùt ngang ra, vöøa nhaèm ñuùng luùc Maïnh laõo nhao ñaàu tôùi. "Ñoáp" moät tieáng, chieác chuøy ñaõ ñaäp vaøo moàm Maïnh laõo, laøm gaõy luoâm möôøi maáy caùi raêng rôi xuoáng ñaát. Ñau quaù, Maïnh laõo nhaûy loän baäy, quaúng binh khí xuoáng ñaát, hai tay bòt mieäng, ngoài phòch xuoáng ñaát. Tö Maõ Laâm hoaûng vía, khoâng giöõ ñöôïc chuû yù, phaân vaân chöa bieát neân tieáp tuïc giao ñaáu hay haõy taïm ngöøng tay roài seõ tìm caùch baùo thuø sau? 527 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Hai theá maø Vöông Ngoïc Yeán vöøa chæ ñieåm cho Chöû Baûo Coân quaû thöïc laø xaûo dieäu tuyeät luaân, döï tính bieát roõ nhöõng söï kieän seõ dieãn bieán ra saoï Maïnh laõo sau khi ñaùnh luoân ba ñöôøng lieân hoaøn nhaát ñònh seõ nhaûy tôùi hoâng beân phaûi Chöû Baûo Coân, maø luùc ñoù Chöû Baûo Coân ñöa ngang chieác chuøy ra nhaát ñònh laø ñaùnh truùng vaøo moàm Maïnh laõo. Vì Chöû Baûo Coân chaân traùi bò thöông taäp teãnh, söû duïng theá "Haùn Chung Ly Ngoïc Ñoäng Luaän Ñaïo" laïi bieán thaønh theá "Lyù Thieát Quaûi Ngoïc Ñoäng Luaän Ñaïo", chieác chuøy ñöa xeùo ra, chöù neáu ñaùnh thaúng, thì laïi sai ñi maáy taác thì khoâng ñaùnh truùng ñöôïc. Nhöõng söï tính toaùn tinh vi, lieäu ñònh chuaån ñích, thöïc laø thaàn dieäu tuyeät vôøi khoâng theå naøo töôûng töôïng ñöôïc. Ngöôøi thöôøng khoâng theå naøo döï lieäu bieát tröôùc ñöôïc theá ñaùnh cuûa hai beân moät caùch chuaån ñích nhö theá. Theá maø Vöông Ngoïc Yeán chæ buoät mieäng noùi ra, maø töïa nhö coù kyø taøi bieát tröôùc caû ba ngöôøi seõ phaûi söû duïng nhöõng theá gì, chaúng khaùc gì ngöôøi ñaõ thuoäc loøng caû trong buïng töø laâu roài. -------------------------oOo------------------------- 528 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2