Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên long bát bộ - tập 34

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

215
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên long bát bộ - tập 34

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MÖÔI TÖ BAO TAM TIEÂN SINH XUAÁT HIEÄN Tö Maõ Laâm tuy noùng loøng baùo thuø cha nhöng khoâng phaûi laø moät haïng duõng phu maùn moïi, gaõ ñaén ño: "neáu muoán gieát thaèng choù maù Chöû Baûo Coân naøy, tröôùc heát ta phaûi ngaên ngöøa con nhaõi kia chæ ñieåm voõ coâng cho y". Gaõ ñang nghó caùch saùt haïi Vöông Ngoïc Yeán, boãng nghe naøng noùi: -Chöû töôùng coâng oâng laø ñoà ñeä phaùi Boàng Lai, traø troän vaøo haøng nguõ phaùi Thanh Thaønh ñeå hoïc leùn voõ ngheä, ñoù laø moät ñieàu khoâng neân, vaû laõo sö Tö Maõ Veä khoâng coù yù gì haïi oâng caû, theá laø loãi taïi oâng heát. Thoâi oâng taï toäi cuøng Tö Maõ chöôûng moân ñi laø xong. Chöû Baûo Coân laáy laøm phaûi, huoáng chi naøng ñoái vôùi mình coøn coù caùi ôn cöùu maïng, naøng coù maùch cho maáy ñoaøn môùi thoaùt thaân ñöôïc. Baây giôø naøng baûo ñieàu gì, mình chaúng neân traùi yù. Nghó vaäy y xaù daøi Tö Maõ Laâm noùi: -Chöôûng moân sö huynh! Tieåu ñeä thaät laø ñaéc toäi! Tö Maõ Laâm traùnh sang moät beân noùi: -Mi coøn daùm trô caùi maët daày keâu ta laø chöôûng moân sö huynh ö? Vöông Ngoïc Yeán voäi keâu leân: -“Ngao Du ñoâng Haûi" mau! Chöû Baûo Coân phaùt run, nhuùn ngöôøi nhaûy voït leân cao ñeán hôn moät tröôïng, boãng nghe thaáy tieáng "vo vo ..." khoâng ngôùt, coù ñeán dö möôøi muõi "Thanh Phong Chaâm" bay qua döôùi chaân y trong chôùp maét. Giaû tyû Vöông Ngoïc Yeán khoâng nhaéc nhôû ñuùng mieáng "Ngao Du ñoâng Haûi" maø chæ baûo ñeà phoøng aùm khí khoâng thoâi, thì Chöû Baûo Coân coøn maát thì giôø chuù yù nhìn ñoái phöông roài môùi traùnh cuõng khoâng kòp nöõa. Theá "Lyù Truï Caøn Khoân" ñeå phoùng aùm khí nguyeân laø moät theá tuyeät kyõ cuûa hoï Tö Maõ phaùi Thanh Thaønh chæ truyeàn cho con chaùu, chöù khoâng truyeàn cho ñoà ñeä. Ngay hai laõo hoï Khöông vaø hoï Maïnh cuõng khoâng bieát ñeán. Sôû dó theá voõ naøy Tö Maõ Veä khoâng truyeàn cho Chöû Baûo Coân, chaúng qua laø vì tuaân theo lôøi di huaán cuûa toå tieân, chöù khoâng phaûi coù yù daáu rieâng y. Naøo ngôø Tö Maõ Laâm neùt maët vaãn thaûn nhieân, chæ coù hai tay ngaám ngaàm rung ñoäng cô quan phoùng "Thanh Phong Chaâm" ôû trong tay aùo maø Ngoïc Yeán ñaõ phaùt giaùc, roài chæ ñieåm theá voõ duy nhaát ñeå traùnh khoûi aùm khí naøy ñeå nhaéc cho Chöû Baûo Coân, töùc laø theá "Ngao Du ñoâng Haûi" cuûa phaùi Boàng Lai. Tö Maõ Laâm phoùng aùm khí chaéc truùng möôøi möôi maø laïi seånh maát chaúng khaùc gì gaëp ma quæ bieán aûo. Gaõ la leân: -Mi khoâng phaûi laø gioáng ngöôøi mi laø loaøi yeâu quaùi. 516 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Maïnh laõo bò gaõy hôn möôøi caùi raêng ñau quaù cuõng keâu leân: -Baét laáy con nhaõi kia! Baét laáy con nhaõi kia! Ta ñaõ bieát phaùi Thanh Thaønh kyû luaät raát nghieâm, duø Maïnh laõo ñöùng vaøo haøng tieàn boái nhöng khoâng phaûi laø chöôûng moân nhaân, neân ñeä töû chaúng chuù yù nhìn Tö Maõ Laâm ñeå chôø phaùt laïc. Chöôûng moân nhaân coù ra leänh hoï môùi daùm xoâng vaøo baét Vöông Ngoïc Yeán. Tö Maõ Laâm laïnh luøng noùi: -Vöông coâ nöông! Sao coâ laïi thuoäc laàu voõ coâng cuûa boån phaùi? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi chæ xem saùch maø bieát. Phaùi Thanh Thaønh laáy chuû tröông traù nguî, aâm hieåm sôû tröôøng, coøn veà phaàn bieán hoaù khoâng coù gì phöùc taïp laém neân cuõng deã nhôù. Tö Maõ Laâm laïi hoûi: -Coâ nöông xem saùch gì vaäy? Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi cuõng khoâng nhôù roõ laø saùch gì. Coù hai boä noùi veà voõ coâng phaùi Thanh Thaønh. Moät boä noùi veà chöõ "Thanh" goàm 18 theá ñaùnh vaø moät boä noùi veà chöõ "Thaønh" goàm 36 theá phaù. OÂng laø chöôûng moân nhaân phaùi Thanh Thaønh thì coøn laï gì saùch ñoù? Tö Maõ Laâm laåm baåm: Thaät laø beõ maët! Gaõ nhôù laïi hoài nhoû phuï thaân gaõ truyeàn daïy coù baûo cho gaõ bieát: chöõ Thanh nguyeân tröôùc coù 18 theá ñaùnh, chöõ Thaønh coù 36 theá phaù, nhöng raát tieác vì khieám khuyeát maát maáy theá thaønh ra voõ coâng keùm suùt neân phaûi chòu giaèng co baát phaân thaéng baïi vôùi phaùi Boàng Lai. Giaû tyû coù ai tìm ra ñöôïc ñaày ñuû thì voõ coâng boån phaùi khoâng nhöõng chæ aên ñöùt phaùi Boàng Lai maø coøn coù theå xöng huøng thieân haï moät caùch deã daøng. Vöøa nghe Vöông Ngoïc Yeán baûo ñaõ ñöôïc xem qua hai pho saùch naøy, Tö Maõ Laâm laáy laøm kinh dò hoûi: -Pho sach ñoù coâ nöông cho taïi haï möôïn veà so vôùi nhöõng ñieàu sôû hoïc cuûa boån phaùi xem coù choã naøo khaùc ñöôïc chaêng? Vöông Ngoïc Yeán chöa kòp traû lôøi Dieâu Baù Ñöông ñaõ cöôøi khaø khaø noùi: -Coâ nöông chôù ñeå cho gaõ tieåu töû ñoù löøa bòp. Voõ coâng cuûa phaùi Thanh Thaønh nhaø gaõ coøn noâng caïn laém! Chöõ Thanh baát quaù ñöôïc 7, 8 theá ñaùnh laø nhieàu, chöõ Thaønh cuõng chöøng ñoä 17, 18 theá phaù maø thoâi. Gaõ toan löøa laáy boä kyø thö cuûa coâ nöông ñeå veà hoïc theâm. Coâ nöông nhaát ñònh ñöøng cho gaõ möôïn. Tö Maõ Laâm bò Dieâu Baù Ñöông thoïc gaäy baùnh xe, neùt maët xanh leø boãng tím baàm laïi hoûi Dieâu Baù Ñöông: -Ta hoûi möôïn saùc h cuûa coâ nöông coù lieân quan gì ñeán vieäc Taàn Gia traïi nhaø ngöôi? Dieâu Baù Ñöông cöôøi haø haø ñaùp: 517 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Sao laïi khoâng! Vieäc naøy quan heä ñeán Taàn Gia traïi ta laém chôù. Buïng daï Vöông coâ nöông ñaây thuoäc loøng bieát bao nhieâu voõ coâng kyø dieäu. Ai röôùc ñöôïc coâ nöông thì ngöôøi ñoù seõ trôû thaønh thieân haï voâ ñòch. Dieâu moã tính raèng baát luaän vaøng baïc chaâu baùu, trai thanh, gaùi lòch tröôùc nay ta chæ giô tay ra laø vôù ñöôïc, coøn coâ nöông ñaây laø cuûa baùu ngaøn naêm moät thuôû, leõ naøo ta coøn ñeå seånh maát? Boïn Tö Maõ caùc ngöôi coù muoán möôïn saùch thì phaûi hoûi ta ñaây xem ta coù chòu khoâng ñaõ. Ha ha ngöôi thöû ñoaùn coi: ñoá bieát ta coù baèng loøng khoâng naøo? Dieâu Baù Ñöông noùi maáy caâu naøy cöïc kyø voâ lyù, nhöng Tö Maõ Laâm cuøng hai oâng giaø hoï Khöông, hoï Maïnh suy nghó lung laém: coâ beù naøy tuy nhoû tuoåi maø veà voõ hoïc cuûa naøng uyeân thaâm khoâng bieát ñeán ñaâu maø löôøng. Troâng caùi ñieäu boä naøng eûo laû nhö gioù thoåi bay, vaäy maø mình muoán ñaùnh baïi naøng chaéc khoâng theå ñöôïc. Naøng ñaõ xem khoâng bieát bao nhieâu laø kyø thö veà voõ hoïc laïi thoâng suoát heát, neáu ta môøi ñöôïc naøng veà phaùi Thanh Thaønh thì vieäc hoïc cho ñuû 18 theá ñaùnh cuûa chöõ Thanh vaø 36 theá phaù cuûa chöõ Thaønh coù cô thaønh töïu ñöôïc ñaây. Nhöng laõo chuû traïi Taàn gia traïi laïi phaù ñaùm, xem chöøng hoâm nay khoù traùnh khoûi moät cuoäc aùc chieán saép xaûy ra. Boãng thaáy Dieâu Baù Ñöông laïi noùi: -Coâ nöông! Thaät ra hoâm nay chuùng toâi baûn taâm ñeán ñaây laø tìm nhaø Moä Dung ñeå aên thua, nhöng xem ra döôøng nhö coâ nöông cuõng laø ngöôøi trong nhaø Moä Dung maát roài... Vöông Ngoïc Yeán vöøa nghe ñeán caâu "döôøng nhö coâ nöông cuõng laø ngöôøi nhaø Moä Dung maát roài" thì nöûa möøng, nöûa theïn, hai maù öûng hoàng. Naøng cheùp mieäng hoûi laïi: -Moä Dung coâng töû laø bieåu huynh toâi, traïi chuû tìm coù vieäc gì? Bieåu huynh toâi coù ñieàu chi khoâng phaûi vôùi traïi chuû? Dieâu Baù Ñöông cöôøi khaø khaø ñaùp: -Coâ nöông laø bieåu muoäi cuûa Moä Dung Phuïc theá thì hay laém! Nguyeân toå tieân nhaø Moä Dung oå Coâ Toâ coù thieáu nhaø hoï Dieâu chuùng toâi moät vaïn laïng vaøng, ngaøn vaïn laïng baïc, ñeán nay ñaõ laø maáy traêm naêm. Neáu tính voán laõi choàng chaát maõi thì con soá khoâng bieát ñeán bao nhieâu? Vöông Ngoïc Yeán ngaïc nhieân hoûi: -Sao laïi coù chuyeän laï theá ñöôïc? Cöõu phuï toâi voán laø moät nhaø haøo phuù, sao laïi coøn nôï traïi chuû ñöôïc? Dieâu Baù Ñöông noùi laáp löûng: -Noùi laø thieáu nôï cuõng phaûi maø khoâng thieáu nôï cuõng phaûi. Coâ nöông coøn nhoû neân chöa hieåu roõ. Toâi ñeán kieám Moä Dung Baùc ñoøi nôï nhöng oâng ta qua ñôøi roài. Cha cheát thì ñöông nhieân toâi phaûi ñoøi con. Ai ngôø Moä Dung Phuïc thaáy chuû nôï ñeán, caäu ta chuoàn ñi ñaèng naøo maát roài. Toâi chaû coøn caùch gì ngoaøi sai baét moät thöù gì ñaáy. Vöông Ngoïc Yeán noùi: 518 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Bieåu huynh toâi laø ngöôøi haøo phoùng, neáu quaû coù nôï traïi chuû thì theá naøo bieåu huynh toâi cuõng traû. Giaû tyû khoâng nôï, maø traïi chuû caàn ít chuùt tieàn tieâu xaøi, ñeán noùi vôùi bieåu huynh toâi, quyeát nhieân bieåu huynh toâi cuõng chaû cöï tuyeät ñaâu. Coù lyù naøo sôï oâng ñoøi nôï maø laån traùnh bao giôø? Dieâu Baù Ñöông chau maøy nghó ra moät keá noùi: -Vuï naøy khoâng theå moät luùc maø noùi raønh maïch ñöôïc. Baây giôø coâ nöông haõy taïm theo toâi veà baéc, ôû chôi Taàn gia traïi moät naêm hay daêm baûy thaùng, ngöôøi Taàn gia traïi chuùng toâi quyeát khoâng ñoäng ñeán chaân loâng coâ nöông ñaâu. Muï vôï Dieâu moã ñaõ noåi tieáng laø con hoå caùi ñaát Haø Soùc neân ñoái vôùi nöõ saéc Dieâu moã raát giöõ gìn. Coâ nöông cöù yeân chí ñöøng lo ngaïi gì. Coâ nöông cuõng chaúng caàn thu xeáp haønh trang gì theâm nöõa, chuùng ta chæ voã tay moät caùi laø ñi lieàn. Bao giôø bieåu huynh coâ nöông kieám ñuû tieàn, ñem leân thanh toaùn heát moùn nôï cuõ, töï nhieân toâi phaûi ñöa coâ nöông veà Coâ toâ ñeå veïn moái löông duyeân cuøng bieåu huynh coâ. Ngoaøi ra Taàn traïi gia coøn ñöa haäu leã ñeå Dieâu moã ñi uoáng möøng hai hoï. Noùi tôùi ñaây laõo môû mieäng cöôøi oang oang. Laõo aên noùi thoâ loã nhö vaäy moät hoài nhöng Vöông Ngoïc Yeán nghe ñeán ñoaïn choùt laïi caøng loït tai. Töø nhoû naøng ñaõ haâm moä bieåu huynh naøng, roài gaàn ñaây nuï tình chôùm nôû trong loøng, naøng caøng oâm naëng moái töông tö. Khoâng hieåu Moä Dung coâng töû khoâng bieát hay laø giaû vôø khoâng bieát taâm söï naøng, hoaëc vì chaøng baän nhieàu vieäc quaù maø khoâng nghó tôùi naøng. Chaøng ñoái vôùi bieåu muoäi chaúng khaùc gì coâ em ruoät khoâng hôn khoâng keùm. Tröø vieäc baøn luaän voõ, khoâng bao giôø ñaû ñoäng ñeán nöûa lôøi veà tình trai gaùi. Môùi ñaây laïi xaåy ra moái hieàm khích giöõa hai nhaø. Maãu thaân naøng laø Vöông phu nhaân caám khoâng cho ngöôøi nhaø Moä Dung beùn maûng ñeán Maïn Ñaø Sôn Trang, Vöông Ngoïc Yeán laïi caøng ñau khoå voâ cuøng, ngoån ngang traêm moái beân loøng. Tröôùc nay naøng chaû ñöôïc nghe ai ñeà caäp ñeán vieäc hoân nhaân giöõa naøng vaø bieåu huynh naøng, nhaát laø maãu thaân naøng laïi caøng quyeát lieät khoâng öng. Boïn nha hoaøn tuy ñaõ bieát roõ taâm söï naøng nhöng sôï oai phu nhaân, coøn ai daùm heù raêng heù lôïi? Maáy caâu ñoù chaúng qua Dieâu Baù Ñöông vui mieäng noùi chôi, nhöng ñoái vôùi Vöông Ngoïc Yeán laø moät khuùc nhaïc loøng eâm aùi. Naøng sinh ra coù caûm tình vôùi Dieâu Baù Ñöông. Thöïc ra Dieâu Baù Ñöông cuõng chaúng hay ho gì, haønh ñoäng laïi raát loã maõng, deø ñaâu vì maáy caâu noùi ñuøa maø gaây ñöôïc caûm tình vôùi Vöông Ngoïc Yeán do ñoù laõo maáy laàn thoaùt khoûi caùi hoaï saùt thaân. Ñoù laø vieäc sau taïm gaùc. Vöông Ngoïc Yeán hôùn hôû mæm cöôøi noùi: -OÂng naøy chæ noùi ngang thoâi. Toâi ñeán Taàn gia traïi laøm chi? Neáu cöõu phuï toâi coù thieáu nôï vì laâu ngaøy khoâng bieát thì tìm chöùng côù roõ raøng bieåu huynh toâi seõ traû oân g chöù sao? 519 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Baûn yù Dieâu Baù Ñöông chæ muoán cöôùp Vöông Ngoïc Yeán ñem ñi eùp naøng thoå loä heát voõ coâng. Coøn caâu chuyeän nôï vaøng nôï baïc laø laõo bòa chuyeän noùi ñuøa, nhöng naøng laïi tin laø thaät. Laõo thaáy naøng quaù ngaây thô lieàn noùi: -Coâ nöông ñi vôùi toâi nheù, Taàn gia traïi ñeïp laém. Trong traïi coù ñuû höôu, nai, hoå, baùo, chim to, thuù döõ khoâng thieáu thöù gì, xem caû naêm cuõng khoâng chaùn maét. Bieåu huynh coâ ñöôïc tin laäp töùc seõ tìm ñeán nôi hoäi dieän. Theá roài coù tieàn traû hay khoâng cuõng ñöôïc, toâi vaãn ñeå coâ nöông cuøng chaøng veà Coâ toâ. Coâ nöông tính theá naøo? Maáy caâu ñoù laøm cho naøng rung ñoäng. Tö Maõ Laâm laø ngöôi thaâm hieåu nhaân tình theá coá, thaáy naøng maét phöôïng long lanh, maët maøy hôùn hôû gaõ nghó buïng: "Neáu ñeå naøng ngoû lôøi öng thuaän ñi Taàn gia traïi vôùi laõo roài mình môùi can ngaên sau thì khoâng hôïp lyù. Ta phaûi chaën tröôùc ñi laø hôn". Nghó vaäy, khoâng ñôïi cho Vöông Ngoïc Yeán traû lôøi gaõ noùi ngay: -Vaân Chaâu ôû taän ngoaøi aûi baéc laø ñaát khæ ho coø gaùy, reùt laïnh thaáu xöông, Vöông coâ nöông laø moät vò khuynh quoác giai nhaân, chòu ñöïng theá naøo ñöôïc khoå sôû? Sao baèng thaønh ñoâ laø nôi saûn xuaát gaám voùc ñeïp nhaát thieân haï, hoa coû cuõng khoâng khaùc gì mieät Giang Nam. Moät nhaân taøi nhö Vöông coâ nöông ñeán thaønh ñoâ mua gaám voùc may maëc thì ngöôøi caøng noåi baät leân. Moä Dung coâng töû cuõng laø baät taøi maïo song toaøn dó nhieân öa ngöôøi ñeïp maëc ñoà gaám voùc. Dieâu Baù Ñöông quaùt leân: -Thoái laém! Coâ toâ ñaây thieáu gì gaám ñoaïn, löôït laø? Mi khoâng môû con maét choù maù ra maø xem ba coâ naøy maëc ñoà gì ñaây? Tö Maõ Laâm laïnh luøng noùi: -Thoái thaät! Quaû laø thoái thaät! Dieâu Baù Ñöông caû giaän hoûi: -Coù phaûi mi noùi ta ñoù khoâng? Tö Maõ Laâm ñaùp: -Khoâng daùm ta baûo con choù thoái laém! "Soaït" moät tieáng Dieâu Baù Ñöông ruùt ñao ôû sau löng ra quaùt hoûi: -Tö Maõ Laâm! Taàn gia traïi vôùi phaùi Thanh Thaønh nhaø mi, ñaïi khaùi moät beân taùm laïng, moät ñaèng nöûa caân, neáu Taàn gia traïi ta hôïp löïc vôùi phaùi Boàng Lai lieäu coù dieät noåi phaùi Thanh Thaønh khoâng? Tö Maõ Laâm bieán saéc, nghó buïng: "Lôøi laõo noùi quaû ñuùng söï thöïc. Töø ngaøy phuï thaân ta qua ñôøi roài, löïc löôïng phaùi Thanh Thaønh ñaõ keùm tröôùc, laïi bò thaèng choù maù Chöû Baûo Coân ñeán hoïc troäm voõ coâng. Neáu Taàn gia traïi xung ñoät vôùi boïn mình thì thöïc laø moät ñieàu raát ñaùng lo ngaïi. Ngöôøi ta thöông noùi raèng haï thuû tröôùc laø cao. Vieäc ñaõ ñeán theá naøy chæ coøn caùch gieát laõo trong khi trôû tay khoâng kòp". Gaõ nghó vaäy roài laïnh luøng buoâng thoõng moät caâu: 520 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Chöa chaéc! Dieâu Baù Ñöông thaáy Tö Maõ Laâm hai tay thuû vaøo trong tay aùo thì bieát laø gaõ saép phoùng aùm khí ra. Caùch aên noùi vaø haønh ñoäng cuûa Dieâu Baù Ñöông khaùc haún vôùi ñöôøng loái voõ coâng cuûa laõo. Thaät laø con ngöôøi noùng naåy thoâ loã nhöng khi laâm ñòch thì laõo tuyeät khoâng caåu thaû chuùt naøo, ñeå heát taâm trí vaøo vieäc giôùi bò, laõo hoûi: -Ta môøi Vöông coâ nöông leân Vaân Chaâu chôi maáy hoâm, chôø Moä Dung coâng töû leân ñoùn naøng veà, mi muoán ngaên trôû phaûi khoâng? Tö Maõ Laâm ñaùp: -Ñaát Vaân Chaâu nhaø ngöôi khoâng xöùng ñaùng chuùt naøo, khoâng theå khuaát giaù Vöông coâ nöông ñöôïc. Ta muoán môøi Vöông coâ nöông qua phuû Thaønh Ñoâ chôi ít böõa. Dieâu Baù Ñöông noùi: -Hay laém! Baây giôø haõy caàm binh khí ñeå phaân thaéng baïi ñaõ. Ai thaéng seõ ñöôïc laøm chuû nhaân môøi Vöông coâ nöông. Tö Maõ Laâm noùi: -Phaûi ñoù! Keû baïi muoán laøm chuû nhaân cuõng ñöôïc, nhöng môøi Vöông coâ möông xuoáng chôi aâm cung. Ñaïi yù Tö Maõ Laâm noùi ñaây khoâng phaûi laø cuoäc tyû thí ñeå phaân thaéng baïi, maø laø chieán ñaáu sinh töû. Keû baïi taát phaûi vong maïng. Dieâu Baù Ñöông cöôøi ha haû noùi: -Dieâu moã nhaát sinh laøm ngöôøi, lieám maùu treân ñaàu löôõi ñao laø thöôøng. Ta Maõ chöôûng moân muoán ñem caùi cheát haêm doaï ta ñoù chaêng? Ta ñaâu coù sôï? Tö Maõ Laâm hoûi: -Baây giôø duøng binh khí hay duøng quyeàn cöôùc? Dieâu Baù Ñöông ñaùp: -Dó nhieân laø duøng binh khí cho leï, hôi ñaâu maø duøng quyeàn cöôùc? Laõo chöa döùt lôøi ñaõ thaáy "veo veo veo" luoân ba tieáng. Trong khi Dieâu Baù Ñöông ñoái thoaïi vôùi Tö Maõ Laâm, maét laõo khoâng luùc naøo rôøi gaõ, hôn nöõa laõo bieát phaùi Thanh Thaønh chuyeân phoùng aùm khí töø trong tay aùo ra, goïi laø "Truï lyù caøn khoân", thöôøng thöôøng gieát ngöôøi maø khoâng loä hình tích luùc phoùng aùm tieán. Nhöng laõo khoâng nghó ñeán choã hai beân coøn ñang luùc giao heïn, Tö Maõ Laâm ñoät nhieân phoùng aùm khí baén ra. Tö Maõ Laâm chôït nhìn sang meù beân taû, döôøng nhö ñang xaûy ra moät bieán coá gì kyø laï, maø kyø thöïc gaõ daãn duï cho Dieâu Baù Ñöông ñöa maét nhìn qua beân naøy ñeå haï thuû. Dieâu Baù Ñöông bieát ra thì aùm khí chæ coøn caùch laõo khoâng ñaày nöûa thöôùc. Laõo caûm thaáy ñau loøng, töï bieát khoâng theå thoaùt cheát ñöôïc. 521 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Giöõa luùc tính maïng Dieâu Baù Ñöông laâm vaøo trình traïng ngaøn caân treo sôïi toùc, baát thình lình moät vaät ñen sì sì, traéng nôøm nôïp laáp loaùng chaén tröôùc ngöïc laõo. Vaøi tieáng "keng keng" baät leân, maáy muõi ñoäc chaâm ñuïng vaøo roài rôùt xuoáng ñaát. Nhöõng muõi ñoäc chaâm naøy nhanh vun vuùt, Dieâu Baù Ñöông laø ngöôøi laâm ñòch ñaõ nhieàu, ñaønh chòu thuùc thuû khoâng traùnh kòp nöõa, theá thì caùi vaät ñen kia phaûi nhanh gaáp maáy laàn môùi coù theå phoùng ra sau maø tôùi ñích tröôùc ñeå ñoùn ñoäc chaâm. Vaät gì maø kyø dò nhö vaäy? Noù ñen hay laø noù traéng? Dieâu Baù Ñöông cuøng Tö Maõ Laâm chöa troâng thaáy, Vöông Ngoïc Yeán ñaõ keâu leân: -Bao thuùc thuùc ñeán ñaáy ö? Boãng nghe moät gioïng coå quaùi ñaùp laïi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu. Khoâng phaûi Bao thuùc thuùc ñeán ñaâu. Gioïng noùi vöøa naëng, vöøa nheï, vöøa cao, vöøa thaáp, töïa nhö ngöôøi mô nguû nhöng ai naáy ñeàu nghe roõ. Vöông Ngoïc Yeán cöôøi noùi: -Khoâng phaûi laø Bao thuùc thuùc thì coøn ai maø ngöôøi chöa ñeán ñaõ leø nheø caùi caâu "Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu!"? Vaãn caùi gioïng leø nheø ñaùp laïi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu. Ta khoâng phaûi laø Bao thuùc thuùc ngöôi ñaâu. Vöông Ngoïc Yeán nheït moàm ra baét chöôùc hoái laïi: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu, theá thì ngöôi laø... Vaãn tieáng ñoù ñaùp: -Moä Dung huynh ñeä coøn goïi ta baèng "Tam ca", sao ngöôi keâu ta baèng thuùc thuùc? Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu, ngöôi goïi laàm roài. Vöông Ngoïc Yeán bieát yù gaõ, khaáp khôûi möøng thaàm, maët noùng böøng leân hoûi: -Theá... toâi bieát goïi baèng gì baây giôø? Laïi coù tieáng traû lôøi: -Ha ha, caùi ñoù ta khoâng daïy ngöôi ñaâu, töï ngöôi phaûi bieát laáy chöù. Goïi ñuùng thì ta chôi vôùi, goïi traät thì ta phaù ñaùm cho ngöôi maát ñòa vò phu nhaân cuûa ngöôøi anh em nhaø Moä Dung ta. Vöông Ngoïc Yeán cheùp mieäng noùi: -Sao khoâng thoø maët ra ñi? Laâu laâu khoâng thaáy tieáng ñaùp laïi, Vöông Ngoïc Yeán laïi hoûi: -Naøy naøy! Sao khoâng ra maët ñeå giuùp ta toáng coå caùi boïn ñeán ñaây laøm loän xoän. Boán beà vaãn laëng ngaét nhö tôø, toû ra gaõ hoï Bao ñaõ ñi xa roài. Vöông Ngoïc Yeán coù veû thaát voïng noùi: -Anh chaøng naøy thaät laø khoù chòu, laøm cho ngöôøi ta khoâng bieát ñaâu maø moø. 522 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Vöông Ngoïc Yeán töôûng ñöôïc gaëp maët Bao tam tieân sinh ñeå cuøng y thöông nghò vieäc ñi Thieáu Laâm töï tieáp vieän cho Moä Dung coâng töû. Naøng chæ goïi laàm moät caâu maø y khoâng xuaát ñaàu loä dieän boû ñi, loøng naøng khoâng khoûi buoàn phieàn. Traùi laïi, Tö Maõ Laâm vaø Dieâu Baù Ñöông ñeàu laáy theá laøm möøng. Vöøa roài nghe tieáng Bao Tam tieân sinh, caû hai ngöôøi cuøng coá gaéng tìm cho ra choã y aån thaân nhöng tieáng noùi luùc gaàn luùc xa, khi ôû meù taû khi qua meù höõu, ruùt cuïc vaãn khoâng bieát y ôû choã naøo. Nghe y goïi Moä Dung Phuïc laø "ngöôøi anh em", laïi coù veû raát thaân thieän vôùi Vöông Ngoïc Yeán, giaû tyû y ra maët choáng cöï vôùi mình thì mình khoù loøng ñoái phoù ñöôïc vôùi y. Baây giôø y ñi xa roài, thaät laø may maén cho mình. Dieâu Baù Ñöông suyùt bò boû maïng, nhôø ñöôïc Bao tam tieân sinh ra tay cöùu thoaùt, trong loøng raát laø caûm kích. Keå ra thì laõo cuõng khoâng thuø haèn gì phaùi Thanh Thaønh cho laém, nhöng luùc naøy laõo cuõng muoán gieát Tö Maõ Laâm cho söôùng, laõo huô ñao leân noùi: -Quaân maët daày kia, leùn phoùng aùm khí haïi ngöôøi, ñaõ haïi noåi laõo phu chöa? Vöøa noùi vöøa nhaèm ñaàu Tö Maõ Laâm boå xuoáng. Tö Maõ Laâm moät tay caàm muõi cöông chuyø, moät tay caàm caây tieåu chuyø, theo ñöôøng loái voõ coâng cuûa phaùi Thanh Thaønh ñaáu vôùi löôõi ñôn ñao cuûa Dieâu Baù Ñöông. Beân Dieâu Baù Ñöông söùc löïc hung maõnh, ñaùnh nhöõng ñoøn aùc ñoäc. Tö Maõ Laâm thì laáy lanh leï, khoân ngoan laøm sôû tröôøng. Moân haï phaùi Thanh Thaønh cuõng nhö caùc tay haûo thuû Taàn gia traïi chæ ñöùng xem, khoâng ai haï thuû. Cuoäc tranh ñaáu böõa nay quan heä voâ cuøng, hai vò thuû lónh thaân ra öùng chieán. Cuoäc thaéng baïi seõ ñöa ñeán söï toàn vong cuøng söï vinh nhuïc cho boån phaùi. Vì theá Dieâu Baù Ñöông cuõng nhö Tö Maõ Laâm phaûi thaän troïng töøng ly töøng tyù. Hai beân ñaùnh nhau ñeán dö 70 hieäp, Vöông Ngoïc Yeán boãn g quay laïi baûo A Chaâu: -Ngöôi coi kìa! Pheùp "Nguõ hoå ñoaïn moân ñao" cuûa Taàn gia traïi döôøng nhö khieám khuyeát nhieàu hôn chöù khoâng phaûi chæ coù 5 theá maø thoâi. Hai theá "Phuï töû ñoä haø" vaø "Troïng tieát thuû nghóa" sao khoâng thaáy Dieâu laõo gia söû duïng ñeán? A Chaâu chæ aäm öø, naøng ñaâu coù thoâng suoát ñöôïc heát moïi theá voõ khaép thieân haï nhö Vöông Ngoïc Yeán? Dieâu Baù Ñöông ñaùnh nhau ñang haêng, chôït nghe lôøi Vöông Ngoïc Yeán caû kinh nghó thaàm: "Nhaõn quang coâ beù naøy gheâ gôùm thaät! 64 theá trong pheùp "Nguõ hoå ñoaïn moân ñao" bò maát ñi 5 theá töø maáy chuïc naêm nay, chæ coøn laïi 59 theá. Ñeán tieân phuï ta, nhaân tö chaát ngöôøi keùm minh maãn, khoâng hoïc ñöôïc ñuùng hai theá "Phuï töû ñoä haø" vaø "Troïng tieát thuû nghóa", töø ñoù hai theá naøy laïi bò thaát truyeàn. Vì muoán baûo toaøn theå dieän, ta ñaõ phaûi bieán caûi vaøi theá ñeå boå xung vaøo hai theá naøy cho ñuû soá 59, khoâng ngôø naøng nhìn nhaän ra ñöôïc". 523 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Dieâu Baù Ñöông ñeå naøng khaùm phaù ra vuï naøy, trong loøng hoå theïn, muoán ñaùnh baïi ngay Tö Maõ Laâm ñeå gôõ laïi uy theá vôùi ñoàng ñaûng. Nhöng Dieâu Baù Ñöông caøng noùng loøng haï Tö Maõ Laâm caøng khoù beà thaønh coâng vì theá ñaùnh cuûa laõo caàn nhöõng ñoøn chaéc chaén vaø traàm tónh. Cuoäc chieán ñaáu keùo daøi ñeán 400 hieäp, giaû tyû cöù bình tónh ñaùnh dai daúng may ra coøn coù cô thuû thaéng, nhöng vì laõo noùng ruoät thaønh ra söû duïng nhöõng ñoøn hieåm hoùc moät caùch hôøi hôït, khieán cho Tö Maõ Laâm traùnh ñöôïc deã daøng. Dieâu Baù Ñöông töùc mình heùt to leân moät tieáng, khoa ñao cheùm xeùo xuoáng, chôø cho Tö Maõ Laâm nhaûy traùnh sang meù taû, baát thình lình laõo co chaân ñaù phoùng ra. Tö Maõ Laâm ñang nhaûy, ngöôøi coøn lô löûng treân khoâng, chaân chöa chaám ñaát, khoâng coøn caùch naøo traùnh ñöôïc, nhöng gaõ öùng bieán cöïc leï, haï muõi cöông chuyø xuoáng thaáp, ñeå Dieâu Baù Ñöông ñaù vaøo seõ bò thuûng chaân. Quaû nhieân Dieâu Baù Ñöông phaûi chuøn chaân laïi, khoâng daùm ñaù maïnh, ñöa chaân traùi theo theá "Uyeân öông lieân hoaøn" ñaù vaøo caïnh söôøn beân phaûi Tö Maõ Laâm. Tö Maõ Laâm vung caây tieåu chuyø ñaùnh xeùo laïi, nghe chaùt moät tieáng, ñuùng soáng muõi Dieâu Baù Ñöông, laäp töùc maùu chaûy ra leânh laùng. Luùc ñoù chaân traùi laõo cuõng ñaù truùng löng Tö Maõ Laâm. Nhöng vì laõo bò ñaùnh tröôùc moät chuùt, trong loøng hoaûng sôï, söùc maïnh caùi ñaù bò giaûm ñi moät phaàn. Tö Maõ Laâm tuy bò ñaù nhöng chæ ñau aâm æ, chöa ñeán noãi bò thöông. Chæ vì truùng ñoøn sai nhau khoâng ñaày chôùp maét maø cuoäc thaéng baïi ñaõ thaønh hình. Dieâu Baù Ñöông gaàm leân moät tieáng, caàm ñao toan nhaûy boå leân cheùm tieáp, nhöng ñaàu nhöùc nhö buùa boå, chaân böôùc loaïng choaïng khoâng ñöùng vöõng ñöôïc. Tö Maõ Laâm may maø thaéng ñöôïc ñoøn naøy, nhöng y bieát raèng ñoái phöông chöa cheát taát sinh haäu hoaïn nguy hieåm voâ cuøng. Y nghieán raêng ken keùt, noåi loøng tuyeät dieät ñoái phöông, tay phaûi vung caây tieåu chuyø laïi ñaùnh, chôø cho Dieâu Baù Ñöông giô ñao leân ñôõ, tay traùi y seõ ñaâm muõi cöông chuyø vaøo buïng laõo. Phoù traïi chuû Taàn gia traïi thaáy tình theá nguy ngaäp, mieäng huù leân moät tieáng, thanh ñôn ñao ñoät nhieân lìa khoûi tay, nhaèm Tö Maõ Laâm neùm tôùi. Chôùp maét trong nhaø ñaïi saûnh noåi leân nhöõng tieáng "veo veo", hôn möôøi löôõi ñôn ñao nhaát teà nhaèm vaøo Tö Maõ Laâm tôùi aøo aït. Nguyeân voõ coâng Taàn gia traïi coù loái neùm ñôn ñao rôøi khoûi tay laø moät moân tuyeät kyõ. Moãi löôõi ñao naëng töø möôøi caân trôû laïi, duøng söùc neùm ra, theá maïnh gheâ gôùm. Huoáng chi hôn möôøi löôõi ñôn ñao ñoàng thôøi taán coâng. Tö Maõ Laâm ñôõ khoâng ñôõ ñöôïc, traùnh cuõng heát ñöôøng. Y troâng thaáy caùi vaï tan thaây döôùi traän möa ñao tröôùc maét. Baát thình lình, aùnh ñeøn löûa chaäp chôøn, hai baøn tay gaày guoäc nhö chaân gaø nhöng lôùn hôn töï nhieân xuaát hieän, ñöa thaúng vaøo giöõa choã nhöõng löôõi ñao phoùng ñeán tôùi taáp. Hai baøn tay naøy quô ra baét roài naém laáy caû hôn möôøi löôõi ñao. Ñoaïn moäi chuoãi 524 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung cöôøi khanh khaùch vang leân: treân gheá giöõa nhaø saûnh ñöôøng, moät ngöôøi ngoài troâng raát oai nghieâm. Ngöôøi ñoù neùm caû möôøi maáy thanh ñôn ñao xuoáng ñaát, keâu loaûng choaûng, moïi ngöôøi ngô ngaùc nhìn nhau. Ngöôøi laï môùi ñeán thaân hình oám o, ngöôøi cao leàu ngheàu, mình khoaùc aùo tröôøng baøo saéc tro. Neùt maët ra chieàu gaân guoác, ngang taøng. Moïi ngöôøi vöøa thaáy y cho ra thuû ñoaïn baét cöông ñao, bieát ngay y coù baûn laõnh thaàn xuaát quyû moät neân ñeàu kính phuïc, khoâng ai daùm noùi caâu naøo. Boãng Ñoaøn Döï mæm cöôøi leân tieáng hoûi: -Huynh ñaøi xuaát thuû cöïc kyø mau leï, voõ coâng haún cao cöôøng vaøo haøng tuyeät ñænh. Toân tính ñaïi danh laø gì, coù cho toâi bieát ñöôïc chaêng? Chaøng seáu vöôøn chöa traû lôøi thì Vöông Ngoïc Yeán ñaõ böôùc leân, cöôøi noùi: -Bao tam ca, toâi töôûng tam ca khoâng trôû laïi nöõa. Cöù khaéc khoaûi trong loøng, ngôø ñaâu tam ca laïi ñeán. Hay quaù! Tuyeät quaù! Ñoaøn Döï noùi: -A teù ra ñaây laø Bao Tam tieân sinh! Bao tieân sinh leù maét nhìn chaøng noùi: -Gaõ tieåu töû naøy laø ai maø daùm lieán thoaéng tröôùc maët ta? Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï hoï Ñoaøn, teân Döï, khoâng bieát quyeàn cöôùc, voõ coâng chi heát, vaäy maø laên loän vaøo ñaùm giang hoà, ñeán nay chöa cheát, keå cuõng laø moät söï laï. Bao Tam tieân sinh tröøng maét nhìn chaøng moät hoài, chöa bieát noùi gì thì Tö Maõ Laâm laïi xaù daøi noùi: -Tö Maõ Laâm naøy ôû phaùi Thanh Thaønh ñöôïc tieân sinh baét ñao cöùu maïng, ôn ñöùc aáy khoâng bao giôø daùm queân. Xin Bao tieân sinh cho bieát ñaïi danh ñeå ghi vaøo taâm khaûm. Bao Tam tieân sinh ñaûo maét nhìn, giô chaân traùi ñaù binh moät caùi. Tö Maõ Laâm loän ñi maáy voøng. Tieân sinh quaùt maéng: -Mi maø cuõng hoûi teân tuoåi cuûa ta ö? Khoâng phaûi ta ñònh cöùu mi ñaâu. Vì ñaây laø nhaø coâ em A Chaâu. Neáu ñeå caùi thaân theå hoâi thoái cuûa mi bò loaïn ñao phaân thaây haù chaúng laøm cho oâ ueá maët ñaát caùi thính höông tinh xaù naøy ö? Thoâi cuùt ñi cho mau! Tö Maõ Laâm thaáy Bao Tam Tieân Sinh phoùng chaân ra ñaù, toan neù traùnh thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Tö Maõ Laâm bò ñaù loän maáy voøng, sôï haõi voâ cuøng. Theo quy cuû giang hoà, khi bò ñoøn nhö vaäy, neáu khoâng trôû maët coi keû ñoái phöông thaønh keû cöøu thuø, ra tay ñaùnh laïi, quyeát moät traän soáng maùi ngay baây giôø thì cuõng phaûi öôùc heïn ngaøy sau seõ traû thuø, chöù khoâng theå can taâm chòu nhuïc tröôùc maët moïi ngöôøi maø nín ñi cho xong ñöôïc. Y laøm boä noùi cöùng: 525 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Bao Tam Tieân Sinh! Tö Maõ Laâm naøy hoâm nay bò ngöôøi vaây ñaùnh, moät mình khoâng ñòch caû ñaùm ñoâng, suyùt phaûi toi maïng, may ñöôïc nhôø coù tieân sinh cöùu cho thoaùt cheát. Toâi laø ngöôøi aân oaùn phaân minh, aân noï phaûi ñeàn, nhuïc kia phaûi röûa. Böõa nay xin taïm bieät, sau naøy seõ coù ngaøy gaëp gôõ. Y töï bieát mình duø coù luyeän taäp theâm maáy chuïc naêm nöõa thì voõ coâng mình quyeát khoâng theå naøo kòp Bao Tam Tieân Sinh ñöôïc.Caâu y noùi "aân noï phaûi ñeàn, nhuïc kia phaûi röûa" chaúng qua laø caâu noùi haøm hoà ñeå gôõ laïi chuùt theå dieän maø thoâi. Bao Tam Tieân Sinh ñeå maëc y muoán noùi theá naøo thì noùi, khoâng theøm ñeå vaøo tai, quay sang noùi vôùi Vöông Ngoïc Yeán: -Coâ nöông keâu ta baèng tam ca laø ñuùng roài ñoù. Vöông Ngoïc Yeán cöôøi noùi: -Toâi keâu anh baèng tam ca, caùi ñoù ñöôïc laém nhöng anh phaûi höùa vôùi toâi moät ñieàu: Bao Tam Tieân Sinh hôùn hôû, vui möøng hoûi laïi: -Phaûi höùa ñieàu gì? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Tam ca muoán treâu choïc, muoán sinh söï vôùi ai thì maëc, nhöng khoâng ñöôïc treâu choïc vaø sinh söï vôùi bieåu huynh toâi. Chòu khoâng? Bao Tam Tieân Sinh cöôøi khanh khaùch ñaùp: -Ñöôïc roài! Vì neå maët coâ em gaùi, giaû tyû maø ta coù muoán sinh söï vôùi haén thì cuõng phaûi thöông löôïng vôùi coâ em tröôùc chöù. Vöông Ngoïc Yeán cöôøi raát töôi noùi: -Ña taï tam ca. Ñoaøn Döï nhìn Vöông Ngoïc Yeán töôi cöôøi, veû ñeïp laïi caøng loäng laãy, nhöng loøng chaøng caûm thaáy noân nao, ñaàu oùc choaùng vaùng. Chaøng than thaàm: "Naøng ñöôïc Bao Tam höùa heïn khoâng sinh söï vôùi thaèng cha Moä Dung coâng töû maø toû ra thaân thieát vôùi gaõ Bao nhö vaäy. Moä Dung Phuïc ôi Moä Dung Phuïc kieáp tröôùc mi ñaõ tu haønh, coâng ñöùc to lôùn ñeán theá naøo maø ñöôïc gian nhaân ñoái vôùi mi tình nghóa thaâm troïng ñeán theá? -------------------------oOo------------------------- 526 Typed by Ropnet http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2