Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiên long bát bộ - tập 6

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

200
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiên long bát bộ - tập 6

 1. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ SAÙU NAÊM CHÌM BAÛY NOÅI Noä Giang Vöông Tam chöôûng tuyeät meänh Taàn Nguyeân Toân thaáy Ñoaøn Döï nghe ñeán danh hieäu mình maø vaãn maët laïnh nhö tieàn, tuyeät khoâng maûy may xuùc ñoäng, raát laáy laøm kyø vì laõo chöa töøng thaáy ai nhö vaäy. Töø ngaøy laõo kheùt tieáng oai huøng, ít khi gaëp ñöôïc ñòch thuû. Hoaëc giaû coù ngöôøi voõ ngheä coøn xuaát saéc hôn laõo ñi chaêng nöõa nhöng nghe danh laõo cuõng phaûi giaät mình, ñaâu daùm coi thöôøng? Laõo coù hay ñaâu anh chaøng Ñoaøn Döï chöa töøng leâ goùt trong ñaùm giang hoà, caùc tay cao thuû trong caùc phaùi voõ chaøng chaúng bieát moät ai. Ñöøng noùi Tam chöôûng tuyeät meänh Taàn Nguyeân Toân duø ñeán baäc maø caùc phaùi voõ toân troïng nhö nuùi Thaùi Sôn, nhö sao Baéc Ñaåu hay Tam Thieän, Töù aùc gì gì ñi chaêng nöõa chaøng coi cuõng döûng döng. Ngöôøi phaùi voõ baát luaän hôn hay keùm ñeàu coi chöõ "danh" laø troïng nhaát neân Taàn Nguyeân Toân thaáy thaùi ñoä thôø ô cuûa Ñoaøn Döï thì cho ngay laø chaøng coù yù khinh thöôøng mình neân trong loøng caêm giaän voâ cuøng. Nhöng laõo laïi thaáy chaøng cöû chæ vaãn ung dung, neùt maët vaãn thaûn nhieân thì laïi töôûng voõ coâng chaøng phaûi theá naøo môùi coù gan daï nhö vaäy. Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng "baäc chaân taøi khoâng bao giôø ñeå loä ra ngoaøi maét" vaø ngôø chaøng laø moät nhaân vaät gheâ gôùm laém. Luùc aáy coù hai teân löïc löôõng toan laïi söøng soä vôùi Ñoaøn Döï, Taàn Nguyeân Toân khoaùt tay ra leänh cho chuùng döøng laïi roài hoûi Ñoaøn Döï: -Tuùc haï thuoäc moân phaùi naøo? Leänh toân sö laø ai? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñaõ ñi hoïc sao coøn coù thaønh kieán choïn löïa moân phaùi? Taïi haï khoâng thuoäc moân phaùi naøo heát. Sö phuï taïi haï chuyeân nghieân cöùu veà moân Coâng Döông hoïc. Teân tuoåi ngaøi duø coù noùi ra vò taát laõo tröôïng ñaõ bieát. Taàn Nguyeân Toân chæ laø moät tay cao thuû veà phaùi voõ, coøn veà Coâng Döông, Taû truyeän hay Xuaân Thu gì gì thì caû ñôøi chöa töøng nghe qua. Baây giôø laõo môùi thaáy Ñoaøn Döï noùi ra vanh vaùch thì nghó thaàm trong buïng: "May ta chöa cuøng y gaây goå! Coâng Döông hoïc naøy chaéc laø moät phaùi baøng moân, taû ñaïo chi ñaây, mình ñaâu coù bieát". Vì laõo ñaõ noåi tieáng anh huøng neân laøm vieäc gì laõo cuõng raát thaän troïng ñeå thanh danh khoûi bò söùt meû. Laõo beøn hoûi laïi: -Tuùc haï ñeán ñaây coù vieäc gì? Moïi ngöôøi thaáy Taàn Nguyeân Toân ñoái vôùi Ñoaøn Döï moãi luùc moät theâm veû trònh troïng ñeàu töôûng laàm chaøng laø moät nhaân vaät coù baûn laõnh khoâng vöøa. Boãng nghe Ñoaøn Döï ñaùp: 79 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 2. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Taïi haï ñeán ñaây laø ñeå baùo tin cho chuû nhaân hay. Taàn Nguyeân Toân laïi hoûi: -Tuùc haï baùo tin gì? Ñoaøn Döï thôû daøi ñaùp: -Taïi haï ñeán chaäm moät chuùt thaønh ra coù baùo cuõng nhö khoâng. Taàn Nguyeân Toân trôû gioïng hôi gay gaét hoûi laïi: -Baùo tin gì noùi ngay cho ta hay! Ñoaøn Döï ñaùp: -Ta chæ caàn gaëp chuû nhaân nhaø naøy, noùi vôùi ngöôi laøm gì? Taàn Nguyeân Toân cöôøi laït moät luùc roài daèn gioïng: -Neáu ngöôi muoán chaïm maët y môùi noùi thì y ngoài ñoù cöù vieäc maø noùi ñi! Chæ laùt nöõa thì xin môøi nhò vò xuoáng aâm phuû maø baøn hoaøn vôùi nhau. Ñoaøn Döï hoûi: -Vò naøo laø chuû nhaân? Taïi haï caûm taï ñaõ cho möôïn ngöïa. Caâu ñoù vöøa noùi ra, ai naáy ñeàu quay laïi nhìn ngöôøi thieáu nöõ aùo ñen ngoài treân gheá. Ñoaøn Döï giaät mình töï hoûi: "Chaúng leõ coâ naøy laïi laø chuû nhaân ö? Moät coâ gaùi yeáu ñuoái theá kia maø bò baáy nhieâu keû ñòch hung döõ bao vaây thì laøm sao maø choáng ñöôïc? Phen naøy chaéc naøng khoâng toaøn tính maïng. Chôït nghe thieáu nöõ töø töø leân tieáng: -Ta neå maët ngöôøi baïn neân cho ngöôi möôïn ngöïa, coù chi maø phaûi taï ôn? Ngöôi khoâng ñi cöùu ngöôøi coøn trôû laïi ñaây laøm gì? Naøng mieäng noùi vaäy nhöng khoâng quay ñaàu laïi, vaãn nhìn vaøo phía trong. Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï ngoài treân löng Haéc Mai Coâi, giöõa ñöôøng gaëp hai teân phuïc kích, chuùng töôûng laàm taïi haï laø coâ nöông, môû mieäng noùi nhöõng caâu voâ leã. Taïi haï xem chöøng khoâng oån, khoâng veà baùo khoâng ñöôïc. Thieáu nöõ laïi hoûi: -Ngöôi baùo tin gì? Tieáng naøng trong vaét nhöng gioïng noùi teû ngaét chaúng aám cuùng chuùt naøo khieán ngöôøi nghe khoâng ñöôïc eâm tai, döôøng nhö ôû ñôøi tuyeät khoâng coøn coù ñieàu gì ñaùng laøm cho naøng quan taâm caû. Coù theå naøng ngaùn ngaåm cuoäc ñôøi voâ vò, hay naøng coi moïi ngöôøi heát thaûy ñeàu laø keû thuø nghòch, nhöõng oâm haän chöa ñem loaøi ngöôøi gieát cho kyø heát. Ñoaøn Döï nghe naøng noùi naêng voâ leã, keå ra cuõng hôi baát maõn song chaøng laïi nghó raèng hieän naøng ñang bò sa vaøo giöõa ñaùm cöôøng ñoà, ñöùng tröôùc moät caûnh töôïng voâ cuøng nguy hieåm, taâm thaàn khoâng khoûi hoang mang neân chaøng khoâng laáy laøm khoù chòu maø coøn ñoàng yù vôùi naøng laø khaùc. Chaøng oân toàn ñaùp: 80 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 3. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Taïi haï bieát hai teân cöôøng ñoà ñoù coù yù gia haïi coâ nöông. Sôû dó taïi haï thoaùt ñöôïc boïn chuùng laø nhôø ôû con thaàn caâu cuûa coâ nöông. Nhöng taïi haï raát thaéc maéc vò taát coâ nöông ñaõ bieát coù cöøu nhaân ñöông rình raäp neân chaïy loän veà baùo tin ñeå coâ nöông bieát maø laùnh ñi, chaúng ngôø veà chaäm moät chuùt, cöøu nhaân ñaõ keùo ñeán bao vaây, taïi haï aân haän voâ cuøng. Thieáu nöõ cöôøi laït hoûi: -Ngöôi kheùo ñem caâu chuyeän laøm quaø ñeå caàu caïnh ta ñieàu gì ñoù chaêng? Ñoaøn Döï töùc quaù lôùn tieáng ñaùp: -Taïi haï cuøng coâ nöông voán khoâng quen bieát. Chæ vì thaáy ngöôøi muoán aùm haïi, leõ naøo maét laáp tai ngô. Sao coâ nöông laïi noùi ñeán hai chöõ "Caàu caïnh"? Thieáu nöõ laïi hoûi: -Ngöôi coù bieát ta laø ai khoâng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Chöa bieát! Thieáu nöõ tieáp: -Ta thaáy Chung Phuùc baûo ngöôi khoâng bieát chuùt voõ ngheä naøo caû vaäy maø daùm vaøo hang Vaïn Kieáp, maït saùt ñoäng chuùa, ta cho laø haïng gan lieàu, baây giôø laïi daán thaân vaøo caïm baãy naøy ñeå laøm gì? Ñoaøn Döï ruøng mình ñaùp: -Taïi haï töôûng quay laïi baùo tin cho coâ nöông hay xong roài laäp töùc ra ñi. Ñoaïn chaøng thôû daøi tieáp: -Xem chöøng coâ nöông khoù loøng thoaùt khoûi tai öông maø Ñoaøn Döï naøy cuõng gaëp vaï lôùn. Song chöa roõ vì sao maø coâ nöông keát moái thaâm thuø vôùi boïn naøy? Thieáu nöõ aùo ñen laïi cöôøi laït hoûi: -Ngöôi muoán bieát ñeå laøm gì? Ñoaøn Döï coù veû beõn leõn ñaùp: -Neáu laø chuyeän rieâng cuûa coâ nöông thì thoâi, taïi haï chaúng daùm thoùc maùch laøm gì. Muïc ñích cuûa taïi haï laø ñeán baùo tin maø thoâi. Giôø coâ nöông ñaõ bieát roài, taïi haï khoâng coøn aân haän ñieàu gì nöõa. Thieáu nöõ aùo ñen laïi hoûi: -Chaéc ngöôi khoâng ngôø raèng trôû laïi ñaây maø bò maát maïng? Ngöôi hoái haän laém ñaáy nhæ? Ñoaøn Döï nghe naøng hoûi coù gioïng chaâm bieám, töùc mình noùi lôùn: -Baäc ñaïi tröôïng phu thaáy vieäc nghóa neân laøm laø laøm, roài ñeán ñaâu thì ñeán, khi naøo coøn hoái haän? Thieáu nöõ aùo ñen reo leân moät tieáng "A" roài noùi: -Neáu ngöôi chòu ñöïng ñöôïc nhö vaäy coù theå xöùng ñaùng maët ñaïi tröôïng phu ñoù! 81 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 4. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï noùi: -Caùc baäc anh huøng haûo haùn trong thieân haï haù phaûi ôû choã voõ coâng cao hay thaáp? Nhöõng keû voõ ngheä tuyeät luaân maø coù nhöõng haønh vi bæ oåi ñoán maït, ñaâu coù xöùng ñaùng laø baäc ñaïi tröôïng phu? Thieáu nöõ aùo ñen hoûi oâng giaø: -Taàn laõo tieân sinh coù nghe roõ lôøi Ñoaøn coâng töû noùi ñoù chaêng? Quyù vò thöû nghó laïi coi haønh ñoäng cuûa quyù vò coù quang minh loãi laïc khoâng? Muï giaø ngoài beân Taàn Nguyeân Toân leân tieáng: -Con tieän nhaân kia! Mi ñöøng keùo daøi thôøi gian nöõa! Ñöùng leân ñoäng thuû ñi thoâi! Thieáu nöõ aùo ñen ñaùp: -Ngöôi ñaõ soáng baáy nhieâu tuoåi ñôøi coøn ñöôïc. Baây giôø soáng theâm moät khaéc nöõa khoâng ñöôïc sao? Ñi ñaâu maø ñoøi cheát voäi theá? A coøn Thanh Tuøng ñaïo nhaân kia! Ngöôi ñeán ñaây tìm ta röûa haän beân hang Vaïn Kieáp coù ai bieát khoâng? Moät ñaïo nhaân raâu toùc ñoám baïc, bieán saéc noùi: -Ta ñeán baùo thuø cho ñoà ñeä ta, coù lieân quan gì ñeán hang Vaïn Kieáp? Thieáu nöõ aùo ñen noùi: -Nhöng ta hoûi ngöôi, tröôùc khi laïi ñaây ngöôi coù ñeán thænh Höông döôïc xoa giuùp cho moät tay chöa? Thanh Tuøng ñaïo nhaân töùc giaän noùi: -Boïn ta ñaây baáy nhieâu tay voõ ngheä cao cöôøng, haù khoâng thanh toaùn noåi ngöôi hay sao? Thieáu nöõ aùo ñen noùi: -Hai laàn ta hoûi ngöôi, ngöôi toaøn noùi ñi ñaâu. Ñuùng laø ngöôi ñaõ vaøo hang Vaïn Kieáp thænh Höông döôïc xoa roài. Ngöôi vaøo ñoù maø coøn ra ñöôïc keå cuõng khaù ñaáy. Thanh Tuøng ñaïo nhaân noùi: -Ta khoâng heà ñeán hang Vaïn Kieáp. Ai baûo ngöôi ta tôùi ñoù? Thieáu nöõ aùo ñen gaät ñaàu lia lòa ñaùp: -Phaûi roài! Phaûi roài! Ngöôi ñaõ phaùi con quyû lieàu maïng naøo ñeán ñoù chöù gì? Thanh Tuøng ñaïo nhaân coù veû hoå theïn ñaùnh troáng laáp: -Thoâi ñeå roài noùi chuyeän baèng göôm ñao cho roõ taøi cao thaáp, caõi vaõ laøm chi voâ ích? Ñoaøn Döï nghe coâ thieáu nöõ aùo ñen cuøng maáy ngöôøi ñaáu khaåu, xem tình hình boïn Taàn Nguyeân Toân chöa chaéc ñaõ aên ñöùt, phaûi chôø cuoäc tranh phong môùi roõ hôn thua. Rieâng veà phaàn Thanh Tuøng ñaïo nhaân, chaøng nghe gioïng löôõi ñoaùn bieát laõo coù veû khieáp sôï ngöôøi thieáu nöõ aùo ñen voâ cuøng neân chaøng raát laáy laøm kyø. Boïn naøy chæ caäy ñoâng ngöôøi luoân mieäng thaùch thöùc maø chaúng moät ai ñoäng thuû. Thieáu nöõ aùo ñen laïi hoûi chaøng: 82 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 5. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Ta troán thoaùt laáy mình ta thì ñöôïc nhöng coøn ngöôi thì sao? Ñoaøn Döï traàm ngaâm moät laùt roài ñaùp: -Toâi cuøng boïn chuùng chöa töøng quen bieát, laïi khoâng thuø oaùn, chaéc hoï chaúng laøm khoù deã gì vôùi toâi. Thieáu nöõ aùo ñen hì hì cöôøi laït ñaùp: -Neáu boïn chuùng hieåu bieát leõ phaûi nhö ngöôi noùi ñaõ chaû keùo caû beø caû luõ ñeán ñaây vaây ñaùnh moät mình ta. Caùi maïng nhoû xíu cuûa ngöôi ñaønh laø khoâng soáng noåi vôùi chuùng ñaâu. Giaû tyû may maø ta chaïy thoaùt, ngöôi coù muoán daën ta ñieàu gì khoâng? Ñoaøn Döï thaáy nao nao trong daï ñaùp: -Toâi chæ coù moät ñieàu thaéc maéc laø Chung coâ nöông bò boïn Thaàn Noâng baét giöõ ôû nuùi Voâ Löôïng. Maãu thaân naøng coù ñöa cho toâi caùi hoäp nhoû baûo ñem veà trao cho gia gia toâi ñeå ngöôøi tìm keá cöùu naøng. Ví baèng chaïy thoaùt ñöôïc, coâ nöông laøm thay toâi vieäc naøy thì toâi caûm kích voâ cuøng. Noùi xong caàm caùi hoäp baèng vaøng chaïm böôùc tôùi sau löng trònh troïng ñöa. Chaøng ñöùng chæ caùch naøng khoâng ñaày hai thöôùc, chôït coù muøi höông thoaûng ñöa vaøo muõi, moät muøi thôm nheï nhaøng nhö lan maø khoâng phaûi lan, ngaøo ngaït nhö xaï maø khoâng phaûi xaï. Moät muøi thôm tuy khoâng noàng naøn nhöng laøm cho ngöôøi ngöûi thaáy phaûi meâ ly, phaûi ruøng mình. Thieáu nöõ aùo ñen chöa ñoùn laáy caùi hoäp, voäi hoûi laïi chaøng: -Ta nghe noùi Chung coâ nöông ñeïp laém, naøng coù phaûi laø yù trung nhaân cuûa ngöôi ñoù chaêng? Ñoaøn Döï ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu! Chung coâ nöông nhoû tuoåi quaù, tính tình haõy coøn chaát phaùc ngaây thô, toâi ñaâu daùm coù yù nghó aáy. Baáy giôø thieáu nöõ aùo ñen môùi vôùi tay veà phía sau ñoùn laáy caùi hoäp. Ñoaøn Döï thaáy tay naøng xoû trong bao luïa moûng dính saéc ñen, khoâng ñeå hôû da thòt choã naøo. Thieáu nöõ aùo ñen caàm caùi hoäp töø töø thu vaøo trong boïc roài noùi lôùn: -Thanh Tuøng ñaïo nhaân! Mi cuùt ñi cho khuaát maét ta! Thanh Tuøng ñaïo nhaân caû giaän hoûi: -Ngöôi baûo sao? Thieáu nöõ aùo ñen ñaùp: -Ta baûo mi cuùt ra khoûi nhaø naøy, hoâm nay ta khoâng muoán gieát mi maø. Thanh Tuøng ñaïo nhaân giô kieám leân quaùt to: -Ngöôi khoâng ñöôïc khinh khi ta quaù theá! Gioïng noùi run run, vì caêm töùc thì ít maø vì sôï haõi thì nhieàu. Thieáu nöõ aùo ñen daèn gioïng: 83 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 6. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Mi ñaõ bieát roõ vì ta neå maët sö muoäi mi neân môùi nhieâu dung cho mi, sao khoâng cuùt ngay ñi? Thanh Tuøng ñaïo nhaân saéc maët nhôït nhaït, muõi thanh kieám caàm tay töø töø haï xuoáng. Ñoaøn Döï nghe thieáu nöõ aùo ñen aên noùi cöïc kyø voâ leã, quaùt maéng ñuoåi Thanh Tuøng ñaïo nhaân ra khoûi nhaø, chaøng ñaõ töôûng ñaïo nhaân theá naøo cuõng noåi giaän ñuøng ñuøng. Ai ngôø ñaïo nhaân tröôùc coøn toû veû do döï, sau ñaâm ra khieáp sôï roài ñoät nhieân neùm thanh tröôøng kieám xuoáng ñaát ñaùnh choang moät tieáng, hai tay oâm maët chaïy ñi. Thanh Tuøng ñaïo nhaân ñang môû cöûa, muï giaø ngoài caïnh Taàn Nguyeân Toân vaãy tay phaûi moät caùi, phoùng vuùt ra moät löôõi phi ñao truùng sau löng ñaïo nhaân. Ñaïo nhaân teù nhaøo xuoáng ñaát, giaõy giuïa laên ñi ñeán hôn moät tröôïng roài naèm im taét thôû. Ñoaøn Döï caû giaän quaùt hoûi: -Laõo thaùi thaùi! Phaûi chaêng vò ñaïo nhaân ñoù laø ngöôøi ñoàng boïn? Sao thaùi thaùi nôõ haï ñoäc thuû? Muï giaø run run ñöùng daäy, nhìn chaèm chaëp coâ thieáu nöõ aùo ñen, caâu hoûi cuûa Ñoaøn Döï döôøng nhö muï khoâng ñeå vaøo tai. Trong saûnh ñöôøng, ngöôøi naøo cuõng laêm laêm tay caàm göôm ñao, töïa hoà nhö hoï chæ coøn chôø moät tieáng hoâ nöõa laø xoâng vaøo baêm vaèm thieáu nöõ aùo ñen. Ñoaøn Döï thaáy vaäy baát giaùc noåi côn thònh noä ñeán cöïc ñieåm, quaùt to leân raèng: -Boïn ngöôøi ñeàu laø ñaïi haùn laïi ñoâng ñaûo nhö theá maø vaây ñaùnh moät ngöôøi con gaùi yeáu ôùt, tay khoâng khí giôùi thì treân coõi ñôøi naøy khoâng coøn nghóa lyù gì nöõa. Noùi xong chaøng xoâng laïi ñöùng ñôõ phía sau cho thieáu nöõ aùo ñen vaø quaùt lôùn: -Boïn ngöôi coù gioûi thì vaøo ñaây! Ñoaøn Döï tuy khoâng bieát chuùt voõ ngheä naøo nhöng nguoàn chính khí boác leân nguøn nguït ñaày veû oai phong. Taàn Nguyeân Toân hoûi: -Caùc haï ñònh can thieäp vaøo vuï naøy ö? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ñuùng roài! Ta quyeát khoâng ñeå caùc ngöôi caäy maïnh hieáp yeáu, laáy thòt ñeø ngöôøi. Taàn Nguyeân Toân laïi hoûi: -Caùc haï coù hoï haøng quen bieát gì vôùi con tieän nhaân voâ lieâm sæ naøy? Ai sai caùc haï ñeán ñaây ñeå tieáp tay cho noù? Ñoaøn Döï laéc ñaàu ñaùp: -Ta cuøng coâ nöông ñaây chaúng phaûi hoï haøng, cuõng khoâng quen bieát, chæ vì thaáy vieäc baát baèng khoâng nôõ boû qua. Ta khuyeân caùc ngöôi neân thoâi ñi, caäy ñoâng ngöôøi ñeå hieáp ñaùp moät coâ gaùi sao phaûi maët anh huøng? Chaøng laïi noùi kheõ baûo thieáu nöõ aùo ñen: 84 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 7. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Coâ nöông troán mau ñi! Ñeå toâi thieát keá ngaên chaën boïn naøy. Thieáu nöõ aùo ñen kheõ hoûi laïi chaøng: -Ngöôi vì ta maø maát maïng vaäy coù aân haän gì khoâng? Ñoaøn Döï khaûng khaùi ñaùp: -Cheát cuõng khoâng hoái haän. Thieáu nöõ aùo ñen laïi hoûi: -Ngöôi khoâng sôï cheát ö? Ñoaøn Döï thôû daøi ñaùp: -Ai maø khoâng sôï cheát? Nhöng... nhöng... Thieáu nöõ aùo ñen ñoät nhieân lôùn tieáng baûo: -Söùc ngöôi khoâng troùi noåi con gaø thì anh huøng haûo haùn caùi gì? Naøng vaãy tay phaûi moät caùi, tung hai sôïi daây ra troùi chaân tay chaøng laïi, ñoàng thôøi phaát tay traùi giô leân quaát xuoáng luoân luoân. Töø luùc ñoù beân tai Ñoaøn Döï chæ coøn nghe tieáng reo hoø cuøng tieáng "huyønh huîch", ngöôøi hai beân ngaõ laên ra. Tröôùc maét aùnh kieám laäp loeø. Nhìn ra phía tröôùc trôøi toái ñen nhö möïc, ñeøn löøa ñeàu bò daäp taét. Thaân theå chaøng döông fnhö bò ñaåy leân cao, vaø bò giöõ treân khoâng gian môø mòt. Nhöõng bieán coá xaûy ra cöïc kyø mau leï. Chôùp maét Ñoaøn Döï ñaõ khoâng bieát mình hieän ôû nôi naøo, töù phía tieáng ngöôøi hoâ hoaùn: -Ñöøng ñeå con tieän nhaân chaïy thoaùt! Ñöøng sôï teân ñoäc cuûa y! Phoùng phi ñao! Phoùng phi ñao! Roài naøo tieáng binh khí chaïm nhau chaùt chuùa, naøo tieáng leng keng phaùt ra do nhöõng muõi teân ñuïng vaøo göôm ñao. Baát thình lình ngöôøi chaøng nhö bò tung leân, keá ñeán tieáng voù ngöïa doàn daäp, thì ra chaøng ñaõ ôû treân löng con Haéc Mai Coâi. Chaân tay chaøng bò troùi khoâng theå nhuùc nhích ñöôïc chuùt naøo. Chaøng caûm thaáy coå mình ñeå töïa vaøo ngöôøi ai, muõi thoang thoaûng muøi höông ngaøo ngaït, chaøng bieát ngay ñoù laø muøi höông ôû mình coâ thieáu nöõ aùo ñen. Tieáng voù ngöïa vaãn loáp ñoáp chaïy raát nhanh maø vaãn eâm ru. Tieáng ngöôøi reo hoø ñuoåi theo moãi luùc moät xa. Con tuaán maõ Haéc Mai Coâi loâng ñen tuyeàn, y phuïc coâ thieáu nöõ cuõng tuyeàn moät maøu ñen, ñeâm khuya trôøi laïi toái ñen, muøi höông ngaøo ngaït phaûng phaát töøng côn caøng taêng theâm veû huyeàn bí. Con Haéc Mai Coâi chaïy moät hôi ñöôïc chöøng vaøi daëm, Ñoaøn Döï noùi: -Coâ nöông ôi !Toâi khoâng ngôø baûn laõnh coâ nöông gheâ gôùm ñeán baäc naøy. Coâ côûi troùi cho toâi ñi! Thieáu nöõ aùo ñen chæ höø moät tieáng khoâng traû lôøi. Ñoaøn Döï ñaõ bò troùi chaët, moãi böôùc chaân ngöïa chaïy daây troùi laïi xieát theâm laøm cho tay chaân chaøng moãi luùc moät 85 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 8. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung ñau döõ, ñaàu chaøng moãi luùc moät tuït xuoáng thaáp nhö bò treo ngöôïc. Taâm thaàn choaùng vaùng, maét hoa leân, khoâng theå chòu ñöôïc. Chaøng laïi la aàm leân: -Coâ nöông buoâng toâi ra mau! Boãng nghe ñaùnh boáp moät caùi, chaøng bò thieáu nöõ taùt vaøo maù roài coù tieáng laïnh luøng baûo: -Im caùi moàm! Khoân g ñöôïc la! Coâ nöông khoâng hoûi ngöôi khoâng ñöôïc noùi nghe chöa. Ñoaøn Döï töùc giaän hoûi: -Taïi sao vaäy? Laïi "boáp boáp" chaøng bò hai caùi taùt maïnh hôn tröôùc, tai beân höõu uø haún ñi, töïa nhö bò thuûng laù nhó. Ñoaøn Döï voán tính böôùng bænh khoâng chòu khuaát phuïc ai, keâu raàm ró: -Laøm gì maø ngöôi ñaùnh ta? Ngöôi buoâng ta ra ñi! Ta khoâng theo ngöôi nöõa. Ñoaøn Döï boãng thaáy thaân mình bò nhaác boång leân roài quaúng xuoáng ñaát, chaân tay vaãn bò troùi, moät ñaàu daây thieáu nöõ caàm trong tay. Chaøng bò ngöïa loâi ñi xeành xeäch. Thieáu nöõ nhoû nheï baûo con Haéc Mai Coâi ñi thong thaû laïi, roài hoûi Ñoaøn Döï: -Ngöôi ñaõ chòu haøng phuïc chöa? ñaõ chòu vaâng lôøi ta chöa? Ñoaøn Döï quaùt to: -Ta khoâng haøng phuïc, ta khoâng vaâng lôøi! Duø cheát ñeán gaùy ta coøn chaû sôï, giôø ngöôi môùi haønh haï ta moät chuùt, ta sôï... Chaøng ñònh noùi "ta sôï coùc gì?" nhöng thaân chaøng bò keùo qua hai ñoáng ñaát ñoät noåi leân cao, lieân tieáp bò hai laàn tung leân quaät xuoáng neân tieáng "coùc gì" coøn ôû trong mieäng chöa thoát ra ñöôïc. Thieáu nöõ töôûng chaøng noùi xong, laïnh luøng hoûi: -A ra ngöôi bieát sôï roài phaûi khoâng? Naøng lieàn keùo chaøng leân löng ngöïa. Ñoaøn Döï gaân coå leân noùi: -Vöøa roài ta ñònh noùi: "Ta sôï coùc gì kia maø!", ngöôi mau buoâng ta ra. Ta khoâng muoán ngöôi daét duùm ta nöõa. Thieáu nöõ laïi uûa moät tieáng roài baûo: -Tröôùc maët ta keû naøo daùm noùi böôùng, ta quyeát laøm cho phaûi ñieâu ñöùng, soáng dôû cheát dôû, ñaâu coù phaûi haønh haï chuùt xíu theá naøy thoâi? Noùi xong laïi quaêng Ñoaøn Döï xuoáng ñaát. Ñoaøn Döï caêm töùc voâ cuøng nghó thaàm: "khoâng traùch ngöôøi ta maéng y laø tieåu tieän nhaân, keå ra cuõng coù lyù". Ñoaïn chaøng la inh oûi: -Ngöôi khoâng buoâng ta ra ta maéng cho baây giôø. Thieáu nöõ ñaùp: -Ngöôi coù gioûi thì maéng ñi! Ñôøi ta bò thieân haï maéng coøn chöa ñuû ö? 86 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 9. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï nghe thieáu nöõ noùi hai caâu naøy raát coù veû theâ löông neân chaøng toan caát mieäng maéng "tieåu tieän nhaân" laïi caûm thaáy trong daï buøi nguøi, khoâng maéng nöõa.Thieáu nöõ chôø moät luùc khoâng thaáy chaøng leân tieáng lieàn noùi: -Ta bieát raèng ngöôi khoâng daùm maéng ta. Ñoaøn Döï gaân coå leân caõi: -Ta nghe ngöôi noùi thöông tình neân khoâng maéng nöõa, chöù coù phaûi ta sôï ngöôi ñaâu? Thieáu nöõ giuïc ngöïa chaïy mau. Con Haéc Mai Coâi leân nöôùc ñaïi, phi nhö gioù laøm cho Ñoaøn Döï ñau ñôùn eâ cheà. Chaân tay maët muõi bò caùt baùm ñaày, coù luùc chaïm phaûi gaïch ñaù, maùu chaûy ñaàm ñìa. Thieáu nöõ quaùt: -Ngöôi ñaõ chòu ñaàu haøng chöa? Ñoaøn Döï lôùn tieáng maéng laïi: -Con ngöôøi ñieân roà, khoâng bieát ñieàu kia! Thieáu nöõ ngaét lôøi: -Ta laø keû ñieân roà thì phaûi roài, duø ngöôi khoâng noùi ta cuõng töï bieát maø! Nhöng ta laøm sao maø ngöôi baûo khoâng bieát ñieàu? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ta... ta... ñoái vôùi ngöôi moät loøng thaønh thaät... Chöa döùt lôøi ñaàu chaøng va phaûi khoái ñaù beân ñöôøng, chaøng ñau quaù ngaát ñi... Khoâng bieát ngaát ñi bao laâu, boãng chaøng thaáy maùt laïnh roài hoài tænh laïi. Mieäng bò nöôùc traøn vaøo, chaøng voäi ngaäm mieäng laïi nhöng moät côn ho noåi leân, nöôùc laïi vaøo ñaày caû mieäng, caû muõi, saëc suïa... Nguyeân töø luùc chaøng bò quaúng xuoáng phía sau cho con ngöïa loâi ñi moät hoài roài thieáu nöõ aùo ñen thaáy chaøng ngaát ñi lieàn baét ngöïa chaïy xuoáng khe suoái nöôùc soâng, ñeå nöôùc maùt laïnh thaám vaøo cho tænh laïi. May maø doøng suoái heïp, con Haéc Mai Coâi ñi maáy böôùc ñaõ sang qua. Ñoaøn Döï bò öôùt heát quaàn aùo, buïng uoáng ñaày nöôùc chöôùng leân, laïi bò thöông khaép mình maåy, noãi ñau ñôùn keå sao cho xieát? Thieáu nöõ laïi hoûi chaøng: -Baây giôø ngöôi ñaõ chòu haøng phuïc chöa? Ñoaøn Döï nghó thaàm: "treân ñôøi sao laïi coù keû voâ lyù vaø baát nhaân ñeán theá? Baây giôø ta ñaõ sa vaøo tay y, duø coù noùi gì vôùi y cuõng baèng thöøa". Thieáu nöõ thaáy chaøng khoâng ñaùp hoûi luoân maáy caâu: -Ngöôi ñaõ phuïc tuøng chöa! Ngöôi ñaõ neám ñuû muøi ñieâu ñöùng roài chöù? Ñoaøn Döï vaãn nín thinh giaû vôø nhö khoâng nghe thaáy gì. Thieáu nöõ töùc mình gaàm leân: -Ngöôi ñieác aø? Ta hoûi sao laïi khoâng ñaùp? 87 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 10. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï vaãn chaúng noùi chaúng raèng. Thieáu nöõ döøng ngöïa laïi xem chaøng ñaõ hoài tænh chöa. Luùc ñoù gaàn saùng, chaân trôøi phía ñoâng ñaõ raïng hoa leâ, naøng nhìn thaáy roõ Ñoaøn Döï maét môû thao laùo, baát giaùc noåi giaän ñuøng ñuøng, tröøng maét leân quaùt: -aø ra ngöôi gôùm thaät! Roõ raøng ngöôi vaãn tænh nhö saùo maø giaû cheát ñeå thi gan vôùi ta. Vaäy baây giôø ta ñaäp vaøo xaùc ngöôi thöû xem ngöôi gan hay laø ta gan. Noùi xong naøng nhaûy voït xuoáng ngöïa, roài laïi nhaûy voït leân caây, beû laáy moät caønh troû vaøo maët Ñoaøn Döï. Luùc ñoù Ñoaøn Döï môùi nhìn thaúng maët naøng, che kín baèng moät thöù vaûi daày ñen thaãm, chæ ñeå hôû coù ñoâi maét ñen laùy, chieáu tia saùng nhö ñieän. Ñoaøn Döï tuûm tæm cöôøi noùi thaàm: "Ngöôi muoán ta phaûi traû lôøi ngöôi ö? Khoù laém! Khoù hôn caû tìm ñöôøng leân trôøi nöõa". Thieáu nöõ hoûi: -Theá maø ngöôi coøn cöôøi ñöôïc kia aø? Ngöôi cöôøi gì? Ñoaøn Döï nhìn naøng, giaû vôø laøm boä maët ngaây daïi roài laïi cöôøi. Thieáu nöõ giô roi leân quaát chaøng baûy taùm roi. Ñoaøn Döï khoâng keå gì ñeán soáng cheát, cöù maëc keä cho naøng ñaùnh theá naøo thì ñaùnh. Nhöng aùc thay thieáu nöõ cöù nhaèm nhöõng choã ñaàu daây caûm giaùc maø quaát. Coù luùc chaøng chòu khoâng noåi, töôûng chöøng phaûi la leân nhöng roài chaøng laïi coá nhòn ñöôïc. Thieáu nöõ thaáy chaøng quaät cöôøng nhö vaäy, traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -Ñöôïc laém, ngöôi giaû ñieác ö? Ta laøm cho ngöôi ñieác thaät. Naøng thoø tay vaøo boïc, moùc caây dao truyû thuû ra, löôõi dao daøi chöøng baåy taác, aùnh dao laáp loaùng gheâ ngöôøi. Naøng huøng hoå böôùc ñeán tröôùc maët Ñoaøn Döï caàm dao truûy thuû nhaèm tai beân traùi chaøng quaùt to leân raèng: -Ta noùi ngöôi khoâng nghe thaáy gì phaûi khoâng? Ngöôi coù muoán caét caùi tai naøy thì baûo ta. Ñoaøn Döï vaãn laøm thinh, maét thieáu nöõ long leân soøng soïc loä ra nhöõng tia saùng hung döõ, toan haï löôõi truûy thuû xuoáng khoeùt tai beân traùi Ñoaøn Döï. Baát thình lình moät tieáng quaùt töø ñaèng xa ñöa laïi: -Con tieän nhaân kia! Laïi chöïc haønh hung haïi ngöôøi ñoù chaêng? Tieáng quaùt raát oai nghieâm. Thieáu nöõ voäi quaêng ñaàu daây troùi Ñoaøn Döï leân caây, ruùt treo chaøng lô löûng treân caønh. Naøng quay laïi thaáy moät gaõ ñaïi haùn ñang böôùc mau tôùi. Coøn caùch xa ñeán möôøi tröôïng maø thoaét moät caùi ñaõ ñeán tröôùc maët thieáu nöõ. Ñoaøn Döï thaáy gaõ saéc maët vaøng lôït, mình maëc aùo vaøng ngaén, maët vuoâng chöõ ñieàn, chaân tay daøi hôn ngöôøi thöôøng nhieàu, traïc ba möôi tuoåi, caëp maét tinh lanh saéc saûo dò thöôøng ñang ñöùng söøng söõng nhìn thieáu nöõ. Thieáu nöõ hoûi: 88 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 11. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Phaûi chaêng ngöôi laø Kim Ñaïi Baèng? Ta nghe noùi veà moân khinh coâng ngöôi gioûi laém maø. Neáu ta khoâng vöøa ñi vöøa tra hoûi thaèng nhaõi kia thì duø ta coù ñi thong thaû chaêng nöõa ngöôi vò taát ñaõ ñuoåi kòp? Gaõ ñaïi haùn ñaùp: -Ta ñang ñi giöõa ñöôøng cuõng coù vieäc phaûi döøng laïi moät luùc khoâng thì ngöôi bò ta baét laâu roài. Thieáu nöõ hoûi: -Kim Ñaïi Baèng! öø thoâi baây giôø ngöôi ñaõ ñuoåi tôùi ñaây ngöôi muoán gì? Kim Ñaïi Baèng hoûi coù phaûi ngöôi ñaõ gieát ngöôøi baùn thuoác ôû Thanh Ñoâ laø Vöông Laõo Haùn khoâng? Thieáu nöõ ñaùp: -Neáu ta gieát y thì ngöôi ñònh giôû troø gì? Kim Ñaïi Baèng noùi: -Vöông laõo haùn laø baïn ta, laøm vieäc phuùc ñöùc suoát ñôøi, giuùp keû ngheøo naøn, cöùu ngöôøi tai naïn. Vöông laøm gì maø ngöôi gieát haén? Thieáu nöõ ñaùp: -Coù keû truùng teân ñoäc cuûa ta vaäy maø haén daùm ñem thuoác chöõa cho keû ñoù thoaùt cheát, ngöôi coù bieát khoâng? Kim Ñaïi Baèng ñaùp: -Baùn thuoác cho ngöôøi coù beänh laø phaän söï cuûa haén. Boãng ñaùnh vuø moät caùi, tieáp theo laø moät tieáng "caïch" vang leân, moät muõi teân caém xuoáng ñaát beân chaân Kim Ñaïi Baèng. Muõi teân naøy daøi khoâng quaù ba taác, toaøn thaân ngaäp saâu döôùi ñaát, chæ coøn caùi loâng ñuoâi saéc ñen chóa leân. Roài soaït moät caùi Kim Ñaïi Baèng tra löôõi ñao vaøo bao. Trong quaõng thôøi gian nhanh nhö chôùp nhoaùn g, thieáu nöõ phoùng aùm tieán Kim Ñaïi Baèng ruùt ñao leân gaït teân roài tra ñao vaøo bao. Caû hai beân neùt maët vaãn thaûn nhieân nhö khoâng coù chuyeän gì, chæ cöû ñoäng tay trong chôùp maét maø ñaõ tieán dieãn baáy nhieâu vieäc. Thieáu nöõ khen: -Chaân tay ngöôi cuõng mau leï ñaáy! Kim Ñaïi Baèng noùi: -Ngöôi cuõng khoâng vöøa. Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh tieáng ñoàn quaû ñaõ khoâng ngoa. Ñoaøn Döï nghe Kim Ñaïi Baèng noùi ñeán saùu chöõ "Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh", laåm baåm: "uûa laï anh chaøng nhaän laàm roài" lieàn goïi to leân raèng: -Kim huynh! Coâ naøy khoâng phaûi laø Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh ñaâu! Kim Ñaïi Baèng hoûi laïi: 89 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 12. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Sao toân huynh bieát? Ñoaøn Döï ñaùp: -Toâi bieát Moäc Uyeån Thanh maø! Moäc Uyeån Thanh töùc laø Chung phu nhaân ñoù! Coøn ngöôøi hung döõ naøy laø moät coâ gaùi chöa choàng. Kim Ñaïi Baèng hôi toû veû maát bình tónh hoûi: -Sao? Höông döôïc xoa ñaõ coù choàng roài ö? Choàng thò laø ngöôøi hoï Chung aø? Baát thình lình "vuùt vuùt" hai tieáng lieàn, hai thöù aùm khí ñaõ rôi xuoáng goác caây treo Ñoaøn Döï: moät muõi teân ngaén ñen kòt xuyeân qua loã ñoàng tieàn vaøng. Ñoù laø thieáu nöõ baén teân, Kim Ñaïi Baèng phoùng ñoàng tieàn vaøng ra ñôõ roài hai vaät cuøng rôùt xuoáng. Ñoaøn Döï thoaùt cheát nhìn thaáy hai vaät aùm khí bieát raèng mình vöøa ñöôïc caûi töû hoaøn sinh, khaùc naøo môùi ôû quyû moân quan quay goùt trôû veà döông theá. Boãng nghe tieáng thieáu nöõ caû giaän rít leân: -Ai baûo Moäc Uyeån Thanh naøy ñaõ laáy choàng? Khaép thieân haï tìm ñaâu ñöôïc chaøng trai xöùng ñaùng laøm choàng ta? Kim Ñaïi Baèng cuõng noùi: -Ñuùng toân huynh ñaây nhaän laàm roài! Ñoaøn Döï thaáy thieáu nöõ töï xöng mình laø Höông döôïc xoa Moäc Uyeån Thanh nghó thaàm raèng: "ôû trong taát coù ñieàu bí aån chi ñaây. Coâ gaùi naøy tuy ñieân cuoàng ñoäc aùc nhöng khoâng leõ laïi maïo nhaän laøm vôï ngöôøi ta?". Chaøng nghó vaäy lieàn ñaùp: -Kim huynh noùi coù lyù. Toâi cöù töôûng Moäc Uyeån Thanh laø vôï gaõ "Kieán nhaân töïu saùt" Chung Vaïn Cöøu. Thieáu nöõ hoûi: -UÛa muï naøo ñoù maïo nhaän teân ta. Coù phaûi y xöng teân laø Höông Döôïc Xoa Moäc Uyeån Thanh khoâng? Ñoaøn Döï noùi: -Kim huynh! Keå ra trôøi gheùp laõo Chung Vaïn Cöøu, moät baøn tay ñaãm maùu gieát bao keû voâ toäi vaøo vôùi vò thieáu nöõ aùo ñen naøy cuõng xöùng ñoâi vöøa löùa ñaáy chöù! Chaøng vöøa noùi ñeán caâu "xöùng ñoâi vöøa löùa" thì tröôùc maét aùnh saùng xanh leø laáp loaùng khoâng hieåu laø do thöù khí giôùi gì phaùt ra, phoùng tôùi tröôùc maët. Nhöng chaøng chaân tay bò troùi treo lô löûng treân khoâng, chaúng coøn caùch naøo choáng ñôõ, maø duø chaøng coù döôùi ñaát baèng, tay caàm binh khí haún hoi ñi chaêng nöõa cuõng khoâng choáng ñôõ noåi moät ñoøn. Chaøng ñaønh nhaém maét chòu cheát. Beân tai chaøng chæ nghe tieáng göôm ñao va chaïm nhau gheâ rôïn maø khoâng thaáy cheùm vaøo ngöôøi chaøng. Chaøng môû maét ra thì thaáy moät luoàng aùnh ñen cuøng moät ñaùm maây vaøng quyeän laáy nhau, qua laïi nhanh nhö gioù cuoán. Giöõa luoàng aùnh ñen vaø ñaùm maây vaøng hai ñaïo baïch quang laáp loaùng cuûa hai caây göôm ñao vun vuùt leân xuoáng va chaïm vaøo nhau phaùt ra nhöõng tieáng choang choaûng khoâng ngôùt nhö phaùo lieân chaâu. 90 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 13. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï khaán thaàm: "caàu trôøi phaät cho Kim huynh haï ñöôïc thieáu nöõ. Boãng thaáy Moäc Uyeån Thanh quaùt to leân moät tieáng roài caû hai ngöôøi cuøng nhaûy ra xa. Kim Ñaïi Baèng ñaõ tra ñao vaøo tuùi töø bao giôø, neùt maët vaãn ung dung ñöùng ñoù coøn Moäc Uyeån Thanh tay vaãn caàm thanh tröôøng kieám saùng loaùng nhìn ñòch thuû chaèm chaëp. Kim Ñaïi Baèng hoûi: -Cuoäc thaéng baïi chöa phaân sao coâ nöông laïi thoâi khoâng ñaáu nöõa? Moäc Uyeån Thanh noùi: -Nhaát Phi Xung Thieân Kim Ñaïi Baèng kia! Chaø chaø! Theá maø maáy naêm nay ngöôi ñaõ noåi tieáng trong ñaùm giang hoà. Kim Ñaïi Baèng hoûi: -Ngöôi baûo sao? Moäc Uyeån Thanh ñaùp: -Löôïng söùc ngöôi coù ñaáu ñeán naêm traêm hieäp vò taát ñaõ thaéng noåi baûn coâ nöông? Kim Ñaïi Baèng noùi: -Ñuùng theá! Nhöng ngoaøi naêm traêm hieäp thì sao? Moäc Uyeån Thanh noùi: -Caùi ñoù chöa roõ! Ta thöû ñaáu xem sao! Döùt lôøi muõi thanh tröôøng kieám ñaõ nhaèm yeát haàu Kim Ñaïi Baèng ñaâm tôùi. Kim Ñaïi Baèng giô ñao leân gaït ñaùnh choang moät tieáng, roài laïi tra ñao vaøo tuùi quaùt: -Kim Ñaïi Baèng naøy ñöôøng ñöôøng laø taám thaân nam töû hoaøi coâng ñaâu maø ñaáu vôùi con quyû caùi ngoaøi naêm traêm hieäp. Moùn nôï maùu cuûa Vöông laõo haùn ôû Thanh Ñoâ haõy cho chòu ñoù. Nhöng khoâng ñöôïc haïi ñeán tính maïng vò toân huynh kia nghe! Moäc Uyeån Thanh noùi: -Theá thì moùn nôï ñoù bao giôø môùi keát thuùc? Kim Ñaïi Baèng noùi: -Chôø bao giôø chæ ñaáu trong naêm traêm hieäp haï noåi con quyû caùi ta seõ tìm ñeán. Lôøi ta daën baûo ngöôi nghe roõ roài chöù? Moäc Uyeån Thanh ngang nhieân ñaùp: -Ngöôi coù thaáy Moäc Uyeån Thanh naøy chòu nghe lôøi ai daën bao giôø chöa? Kim Ñaïi Baèng noùi: -Toâi chòu coâ gioûi roài! Toâi xin coâ ñeå cho toân huynh ñaây ñöôïc an toaøn. Ñoù laø moät ñieàu Kim moã xin coâ maø! Moäc Uyeån Thanh hoûi laïi: -Ngöôi xin ta phaûi khoâng? Kim Ñaïi Baèng noùi: -Vaâng thì toâi xin coâ ñaõ sao? 91 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 14. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Moäc Uyeån Thanh cöôøi ha haû ra chieàu ñaéc yù. Töø luùc Ñoaøn Döï gaëp naøng ñeán giôø ñaây laø laàn ñaàu tieân chaøng thaáy naøng cöôøi cöïc kyø khoaùi traù. Gioïng cöôøi thoaû maõn ñeán noãi boäc loä caû thieân tính moät coâ gaùi ngaây thô. Naøng hôùn hôû noùi: -Nhaát Phi Xung Thieân Kim Ñaïi Baèng! Ngöôi ñaõ caát mieäng leân xin Moäc Uyeån Thanh naøy, ta khoâng theå khoâng neå maët ngöôi ñöôïc. Nhöng ta chæ nhaän lôøi laø khoâng gieát y maø thoâi, coøn vieäc ñaøy ñoaï, cheùm cuït tay cuït chaân vaân vaân thì baûn coâ nöông khoâng ñaûm baûo ñaâu nheù! Roài khoâng ñôïi Kim Ñaïi Baèng traû lôøi, thieáu nöõ huyùt saùo goïi con Haéc Mai Coâi laïi, phi thaân nhaûy leân yeân, tay caàm tröôøng kieám tung leân "xoeït" moät caùi caét ñöùt daây treo Ñoaøn Döï. Daây ñöùt Ñoaøn Döï cuøng thanh tröôøng kieám rôùt xuoáng ñaát cuøng moät luùc. Con Haéc Mai Coâi chaïy laïi goác caây, Moäc Uyeån Thanh tay phaûi ñoùn laáy thanh kieám coøn tay traùi tuùm ngay coå aùo Ñoaøn Döï xaùch ñeå leân yeân. Haéc Mai Coâi choàm boán voù chaïy nhö bay, caùt buïi tung leân môø mòt. Kim Ñaïi Baèng thaáy luùc ra ñi, thieáu nöõ phoâ tröông moùn tuyeät kyõ phi thöôøng, baát giaùc buoät mieäng thaùn phuïc: "Con quaùi naøy gheâ thaät". Moäc Uyeån Thanh tra kieám vaøo voû noùi: -Ha Ha, gaõ Kim Ñaïi Baèng danh vang thieân haï maø nay sao khoâng laøm gì noåi ta ñi? Ngöôi cöù vieäc ñi nghieân cöùu voõ ngheä, deã thöôøng ta ñaây veà nguû heát ngaøy naøy qua ngaøy khaùc ñeå voõ coâng chòu keùm ngöôi sao? Coøn thaèng nhaõi hoï Ñoaøn naøy nöõa, ngöôi ñaõ chòu haøng phuïc ta chöa? Ñoaøn Döï chaúng chòu ræ raêng cöù laàm lyø giaû caâm giaû ñieác, Moäc Uyeån Thanh thì khoan khoaùi voâ cuøng noùi boâ boâ: -Khaùch giang hoà ñeàu baûo: Nhaát Phi Xung Thieân Kim Ñaïi Baèng laø haïng cöø khoâi trong caùc phaùi voõ sau naøy, tröø Tam Thieän, Töù aùc ra thì gaõ naøy hôn caû vaäy maø nay chòu ngoû lôøi xin ta. Ñoaøn Döï laåm baåm: "Kim Ñaïi Baèng ñöôøng ñöôøng laø moät vò haûo haùn khoâng theøm aên thua vôùi ngöôi laø ñaøn baø con gaùi neân nhieâu dung cho ngöôi maø ngöôi cöù töôûng bôû, giôû gioïng ba hoa laøm phaùch". Duø sao maét chaøng vöøa thaáy Kim Ñaïi Baèng thaàn tình ôû choã duø mình kheùt tieáng khaép nôi nhöng ñoái vôùi Moäc Uyeån Thanh vaãn ra veû neå nang, khoâng daùm khinh thò thì con quaùi ñieân roà ñoäc aùc naøy voõ coâng taát phaûi gheâ gôùm laém. Ñoaøn Döï coøn ñang ngaãm nghó, Moäc Uyeån Thanh naém laáy ñaàu chaøng xoay laïi baét gaëp luùc treân maët chaøng loä veû khaâm phuïc laïi noåi leân moät traän cöôøi ha haû noùi: -Thaèng nhoû naøy öông ngaïng! Tuy mieäng ngöôi khoâng noùi ra nhöng ta bieát trong thaâm taâm ngöôi phuïc ta quaù xaù phaûi khoâng? Trong buïng naøng sung söôùng quaù neân doïc ñöôøng khoâng nghó gì ñeán daèn vaët Ñoaøn Döï nöõa. Ñi trong khoaûnh khaéc ñaõ ñeán tröôùc moät ngoâi moä. Ñoaøn Döï nhaän ra 92 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 15. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung chính laø cöûa vaøo hang Vaïn Kieáp. Thieáu nöõ xuoáng ngöïa, chaïy laïi lay taám bia nhö kieå Chung Linh daën mình tröôùc. Cöûa moä môû ra thieáu nöõ xaùch Ñoaøn Döï böôùc vaøo. Thaân chaøng coøn cao hôn thieáu nöõ nöûa caùi ñaàu, maø laïi naëng hôn naøng ñeán ba boán chuïc caân theá maø naøng chæ xaùch moät tay boång leân nhö khoâng. Thieáu nöõ chui vaøo trong quan taøi roài vaãn do con tieåu tyø böõa tröôùc tieáp ñoùn daãn ñi. Ba ngöôøi laàn vaøo ñeán choã coù aùnh saùng, thieáu nöõ thaát kinh hoûi: -Moäc coâ nöông! Sao... sao coâ laïi daét Ñoaøn coâng töû trôû veà ñaây? Coøn tieåu... tieåu thö nhaø toâi ñaâu khoâng thaáy? Moäc Uyeån Thanh laïnh luøng baûo: -Mau keâu phu nhaân ra ñaây! Nöõ tyø noùi: -Laõo gia toâi bò thöông, phu nhaân khoâng rôøi nöûa böôùc. Moäc Uyeån Thanh lôùn tieáng quaùt: -Mi vaøo keâu phu nhaân ra ñaây! Duø laõo gia mi coù cheát ñeán nôi cuõng baûo phu nhaân phaûi ra ngay. Nöõ tyø sôï khoâng daùm noùi gì nöõa, chæ vaâng moät tieáng roài chaïy vaøo thoâng baùo. Choác laùt phu nhaân laät ñaät chaïy ra chaøo: -Moäc coâ nöông! Sao khoâng vaøo saûnh ñöôøng noùi chuyeän? Moäc Uyeån Thanh ngaång maët leân nhìn trôøi khoâng ñaùp. Chung phu nhaân thaáy naøng toû veû khoâng baèng loøng, aùy naùy hoûi: -Moäc coâ nöông! Ta coù ñieàu chi ñaéc toäi cuøng coâ nöông chaêng? Moäc Uyeån Thanh hoûi laïi: -Phu nhaân goïi ai laø Moäc coâ nöông? Chung phu nhaân ñaùp: -Ta goïi coâ chöù coøn goïi ai nöõa? Moäc Uyeån Thanh cöôøi laït noùi: -Toâi töôûng phu nhaân töï noùi vôùi mình? Gaàn ñaây toâi nghe phu nhaân môùi ñoåi hoï teân laø Moäc Uyeån Thanh kia maø? Phu nhaân coù bieát ñaâu ba chöõ Moäc Uyeån Thanh khi naøo toâi chòu nhöôøng ai, coøn ba chöõ "Höông döôïc xoa" chæ laø ngoaïi hieäu, khoâng coù chi can heä, phu nhaân coù muoán duøng thì toâi xin hai tay kính caån daâng leân. Saéc maët Chung phu nhaân heát ñoû böøng laïi taùi xanh, oân toàn noùi: -Moäc coâ nöông ôi! Ta maïo nhaän teân hoï coâ nöông thöïc laø khoâng phaûi, nhöng vì ta quaù thöông aùi nöõ neân phaûi möôïn oai danh cuûa coâ nöông môùi traán aùp ñöôïc ñaûng Thaàn Noâng cho chuùng thaû Linh Nhi veà. Moäc Uyeån Thanh thaáy phu nhaân noùi vaäy ñaõ hôi nguoâi giaän hoûi laïi: -Teân tuoåi toâi laïi oai ñeán theá kia ö? Chung phu nhaân bieát tính naøng öa phænh ñaùp ngay: 93 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 16. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung -Coâ nöông kheùt tieáng trong ñaùm giang hoà ai laø khoâng sôï? Toâi chaéc laø boïn Thaàn Noâng nghe ñaïi danh coâ, duø coù gan nuoát buùa cuõng khoâng daùm ñoäng ñeán chaân loâng Linh nhi. Moäc Uyeån Thanh noùi: -Vaäy thì ñöôïc, toâi khoâng truy cöùu veà vieäc maïo danh naøy nöõa. Nhöng chæ moät laàn thoâi, sau naøy neáu phu nhaân maïo danh toâi ñeán laàn thöù hai thì khoâng xong ñaâu. Coøn ñieàu thöù hai nöõa: phu nhaân laø vôï Chung Vaïn Cöøu, chaúng leõ... Naøng noùi dôû caâu roài daäm chaân xuoáng ñaát bình bòch toû veû baát bình ñeán cöïc ñieåm. Chung phu nhaân cöôøi noùi: -Cheát roài! Cheát roài! Vì ta quaù thöông Linh nhi sa vaøo caïm baãy boïn coân ñoà, meâ hoaûng caû ngöôøi. Trong luùc hoang mang tìm keá cöùu y chaúng nhôù gì ñeán coâ nöông haõy coøn ngoïc traéng, göông trong. Moäc Uyeån Thanh "höø" moät tieáng roài laïi hoûi: -Thanh Tuøng ñaïo nhaân ñeán tìm toâi röûa haän, chaéc phu nhaân bieát tröôùc phaûi khoâng? Phu nhaân bieán saéc run run ñaùp: -Y coù laïi caàu vôï choàng ta giuùp y moät tay ñeán vaây ñaùnh coâ nöông. Nhöng coâ nöông thöû nghó xem khi naøo chuùng ta duùng vaøo? Moäc Uyeån Thanh noùi: -Voõ ngheä Chung tieân sinh cao cöôøng toät baäc, neáu tieân sinh veà phe vôùi Thanh Tuøng ñaïo nhaân thì toâi khoù loøng baûo toaøn ñöôïc tính maïng. Chung phu nhaân noùi: -Chuùng ta cuøng coâ nöông laø choã thaâm giao khi naøo coøn nhaäp boïn vôùi y ñaùnh coâ nöông? Phu nhaân thaáy Moäc Uyeån Thanh nghe mình noùi caâu naøy hai maét naåy löûa troâng thaät gheâ sôï, beøn ñoåi gioïng: -Chaû daáu gì coâ nöông caû: lang quaân ta cuõng ñaõ baøn vôùi ta theo lôøi ngöôøi thì ngay ñeán Noä Giang Vöông Taàn Nguyeân Toân, Nhaát phi Xung Thieân Kim Ñaïi Baèng, Thieáu laâm töï Tueä Thuyeàn ñaïi sö keùo beø vôùi nhau vò taát ñaõ ñòch laïi coâ nöông. Thanh Tuøng ñaïo nhaân coá naên næ maõi maø lang quaân ta thuyû chung vaãn khoâng chòu nghe. Moäc Uyeån Thanh hoûi: -Chính mieäng Chung tieân sinh noùi vaäy hay laø phu nhaân ñaët ra? Chung phu nhaân ñaùp: -Chính lang quaân ta noùi vaäy, neáu coâ nöông khoâng tin cöù hoûi laïi Thanh Tuøng seõ roõ. Moäc Uyeån Thanh gaät ñaàu noùi: -Theá thì Chung tieân sinh töï lieäu söùc mình khoâng ñòch noåi toâi hay sao? 94 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 17. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Chung phu nhaân noùi: -Lang quaân ta thöôøng noùi raèng rieâng veà voõ coâng coâ nöông ñaõ saâu roäng khoân löôøng, da dó laïi laø ngöôøi cô bieán hôn ñôøi. Vôï choàng ta ñaõ aån naùu ngoaøi voøng traàn luî, daïi gì maø coøn ñi gaây thuø oaùn? Moäc Uyeån Thanh cöôøi laït noùi: -Roõ raøng Chung tieân sinh sôï toâi laïi coøn kheùo tìm caùch ñôõ ñoøn. Chung phu nhaân coù veû beõn leõn ñaùp: -Lang quaân ta nhieàu tuoåi roài. Giaû tyû vaøo hoài hai chuïc tuoåi maø ñöôïc coâ nöông nheï ñoøn thì may ra môùi ñaáu ñöôïc vaøi traêm hieäp. Moäc Uyeån Thanh cöôøi heành heäch ra chieàu ñaéc yù. Ñoaøn Döï bò thieáu nöõ haát xuoáng ñaát naèm laéng tai nghe hai ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau khoâng soùt caâu naøo. Chaøng nghó thaàm: "Chung phu nhaân cho coâ aû naøy baùnh phænh maø khoâng loä ra maët chuùt naøo, ñoù môùi laø ngöôi gheâ gôùm laém, coøn coâ aû ñieân roà chæ thích nghe ngöôøi ta nònh bôï. Ñaõ theá ta choïc vaøi caâu chôi". Nghó vaäy chaøng ñoät nhieân choõ mieäng vaøo, caát tieáng noùi lôùn: -Moäc coâ nöông ñaáu vôùi moät mình Kim Ñaïi Baèng khoâng noåi, coøn laøm phaùch caùi gì? Hai ngöôøi vöøa ñaùnh nhau xong, roõ raøng Kim Ñaïi Baèng thaéng, coâ naøy bò thua phaûi quyø xuoáng daäp ñaàu laïy hoâ möôøi caâu: "Kim gia gia", gaõ môùi tha cho. Chaøng coøn muoán noùi nhieàu nöõa song Moäc Uyeån Thanh huøng hoå ñaù vaøo löng chaøng hai caùi roài rít leân: -Sao ngöôi daùm noùi laùo? Ta thua y bao giôø? Ta theøm laïy ñöùa naøo? Ñoaøn Döï noùi: -Chung phu nhaân! Toâi noùi ñeå phu nhaân nghe: Moäc coâ nöông phoùng ra 18 muõi aùm tieán bò Kim Ñaïi Baèng duøng 18 ñoàng kim tieàn ñoùn laáy caû. Kim Ñaïi Baèng laïi ñaùnh cho coâ aû thua to, phaûi xin tha maïng. Moäc Uyeån Thanh töùc quaù, tay phaûi moùc teân ra toan neùm cheát Ñoaøn Döï. Chung phu nhaân thaáy nguy caáp ñeán nôi la leân: -Moäc coâ nöông! Ñoaøn coâng töû coù nhieàu lai lòch, duø sao coâ nöông cuõng chôù neân haïi maïng y. Phu nhaân vöøa noùi vöøa nhaûy tôùi laáy thaân mình che chôû cho chaøng, maét nhìn chaèm chaëp tay phaûi Moäc Uyeån Thanh. -------------------------oOo------------------------- 95 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 18. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ BAÛY MOÄT CUOÄC GIAÛ MAÏO LYÙ THUÙ Moäc Uyeån Thanh noùi moùc: -UÙi chaø! Moät gaõ thö sinh troùi gaø khoâng chaët thì coù thaønh tích gì ñaùng keå? Coù ra chaêng nöõa laø ñang ngaáp ngheù ngoâi ñoâng saøng nhaø oâng "Kieán nhaân töïu saùt" Chung Vaïn Cöøu laø cuøng chöù gì? Chung phu nhaân ñoû maët noùi: -Boïn ta chæ laø nhöõng keû thaát phu loã maõng trong ñaùm giang hoà, ñaâu daùm chôi treøo, khoâng bao giôø coù hy voïng ñöôïc Ñoaøn coâng töû veà laøm reå. Moäc Uyeån Thanh noùi: -aáy cuõng may maø gaõ khoâng phaûi khaùch giang hoà neân toâi khoâng theøm gieát. Giaû tyû gaõ bieát ñoâi chuùt voõ ngheä thì toâi ñaõ cho moät nhaùt kieám xong ñôøi roài. Naøng noùi tôùi ñaây söïc nhôù tôùi lôøi höùa heïn vôùi Kim Ñaïi Baèng khoâng gieát Ñoaøn Döï, beøn tieáp: -Duø sao gaõ cuõng ñöôïc moät vaøi ñieåm thuyû chung, tyû nhö gaõ bieát coù keû toan aùm toaùn toâi, lieàn quaát ngöïa quay veà baùo tin roài boïn Taàn Nguyeân Toân bao vaây toâi, gaõ ngang nhieân xoâng vaøo toan che chôû cho toâi ñeå thoaùt voøng nguy hieåm. Haø haø! Tieác raèng gaõ coù loøng nghóa hieäp maø khoâng ñuû taøi nghóa hieäp. Noùi tôùi ñaây naøng ñaõ ñoåi gioïng oân toàn: -Chung phu nhaân! Gaõ tieåu töû naøy maø coøn coù löông taâm hôn phu nhaân nhieàu. Naøy nheù! Phu nhaân ñaõ bieát boïn Thanh Tuøng coù aâm möu saép ñeán bao vaây toâi vaäy maø cöù sai Chung Phuùc ñeán möôïn con Haéc Mai Coâi ñeå toâi khoâng coøn con thaàn caâu aáy thì laáy gì chaïy cho thoaùt? Caùi keá aáy môùi ñoäc ñòa laøm sao. Chung phu nhaân noùi: -Khoâng phaûi! Ta chæ vì quaù thöông aùi nöõ maø thoâi, ñaâu coù aùc yù haïi coâ nöông? Vôï choàng ta ñaõ tính kyõ roài: boïn Taàn Nguyeân Toân, Thanh Tuøng laøm gì thì laøm, cuõng khoâng theå ñuïng ñöôïc ñeán chaân loâng coâ nöông. Ta thaáy Thanh Tuøng khí töùc xoâng leân ñeán coå, töøng khuyeân y ñöøng coù daán thaân vaøo ñaát cheát. Giôø ta chaéc y taát phaûi maát maïng döôùi löôõi kieám cuûa coâ nöông roài. Söï thaät thì Chung phu nhaân thaáy sau cuoäc bao vaây, Moäc Uyeån Thanh vaãn ñöôïc voâ söï, ñaõ ñoaùn bieát Thanh Tuøng voõ ngheä coøn keùm Taàn Nguyeân Toân, Kim Ñaïi Baèng, Tueä Thuyeàn nhieàu, lyù nghi phaûi cheát ñaàu nöôùc. Moäc Uyeån Thanh cöôøi laït: -Phu nhaân tinh thaät! 96 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 19. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Thoaùng moät caùi Moäc Uyeån Thanh ñaõ nhaûy tôùi caàm daây troùi chaân tay Ñoaøn Döï xaùch boång chaøng leân ñi luoân. Chung phu nhaân goïi to leân raèng: -Coâ nöông haõy thong thaû, ta coù ñieàu naøy muoán nhôø coâ nöông. Moäc Uyeån Thanh quay laïi laïnh luøng ñaùp: -Phu nhaân muoán nhôø toâi ñieàu chi? Nhôø gì thì nhôø baây giôø toâi cuõng khoâng nghe, chôø luùc trôû veà haõy hay. Naøng vöøa noùi vöøa xaùch Ñoaøn Döï ñi thaúng. Ra khoûi phaàn moä, naøng ñaåy taám bia laïi nhö cuõ roài goïi con Haéc Mai Coâi ñeán, xaùch Ñoaøn Döï nhaûy leân yeân, gia roi cho ngöïa chaïy . Doïc ñöôøng Moäc Uyeån Thanh maáy laàn hoûi han Ñoaøn Döï nhöng chaøng khoâng theøm nhìn maø cuõng chaúng noùi nöûa lôøi. Chaøng nhôù laïi nhöõng thuû ñoaïn gheâ gôùm cuûa naøng vaø ñeâm qua bò naøng laøm cho ñau ñôùn eâ cheà, loøng chaøng vaãn coøn aám öùc nhöng khoâng daùm choïc giaän naøng. Con thaàn caâu chaïy nöûa ngaøy ñöôøng, khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. Ñeán tröa, Ñoaøn Döï trong loøng noùng naåy, muoán Moäc Uyeån Thanh côûi troùi cho mình nhöng hai tay bò troùi chaët, khoâng theå cöû ñoäng ñeå ra hieäu ñöôïc, ñaønh caát lôøi xin vaäy: -Xin coâ nöông côûi troùi cho ta! Moäc Uyeån Thanh noùi: -AØ ra ngöôi khoâng caâm nöõa ö? Sao baây giôø laïi chòu môû mieäng noùi vôùi ta? Ñoaøn Döï noùi: -Thaät laø vaïn baát ñaéc dó maø ta phaûi dôû thoùi laàn khaân. Coâ nöông laø Höông döôïc xoa thì ta ñaây ñaõ thaønh gaõ "Xuù tieåu töû" quaû laø khoù aên khoù noùi. Moäc Uyeån Thanh khoâng nhòn ñöôïc phaûi phì cöôøi. Naøng nghó buïng: "ñaõ ñeán theá naøy ñaønh phaûi tha y ra". Ñoaïn naøng ruùt kieám caét ñöùt daây troùi, ñaåy Ñoaøn Döï xuoáng ñaát, ñoaïn naøng cuõng xuoáng ngöïa, boû ñoù ñi chôi. Ñoaøn Döï bò troùi ñeán quaù nöûa ngaøy, chaân tay eâ aåm, khoâng cöû ñoäng ñöôïc, naèm co duoãi hoài laâu môùi ñöùng leân ñöôïc. Chaøng thaáy con Haéc Mai Coâi ñang gaëm coû gaàn ñoù, coù veû hieàn laønh ngoan ngoaõn, laïi khoâng thaáy thieáu nöõ ñöùng ñoù nghó buïng: "khoâng nhaân cô hoäi naøy troán ñi thì coøn ñôïi ñeán bao giôø?". Nghó vaäy chaøng nhaûy toùt leân löng ngöïa. Con Haéc Mai Coâi tuyeät khoâng phaûn khaùng, chaøng lieàn goø cöông cho noù phi nöôùc ñaïi, troâng veà höôùng baéc maø tieán. Moäc Uyeån Thanh nghe tieáng voù ngöïa loáp boáp voäi röôït theo. Tuy naøng khinh coâng gioûi, nhöng ngöïa chaïy quaù mau khoâng taøi naøo ñuoåi kòp. Ñoaøn Döï quay laïi chaép tay noùi: -Moäc coâ nöông! Xin heïn ngaøy khaùc ta laïi gaëp nhau. 97 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
 20. Thieân Long Baùt Boä Nguyeân taùc : Kim Dung Môùi noùi ñöôïc baáy nhieâu thì con Haéc Mai Coâi ñaõ chaïy xa hôn 20 tröôïng, boùng naøng thieáu nöõ ñaõ khuaát sau buïm caây röøng. Ñoaøn Döï thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa con ngöôøi quyû quaùi, trong loøng khoan khoaùi voâ cuøng, luoân mieäng doã ngöïa: -Haéc Mai Coâi ôi! Ngoan laém! Chaïy leï leân! Chaïy leï leân! Chaøng laïi nghó buïng: "baây giôø maø Moäc Uyeån Thanh coù muoán phoùng aùm tieán cuõng khoâng theå phoùng tôùi ñöôïc nöõa". Haéc Mai Coâi chaïy ñöôïc hôn daëm ñöôøng, Ñoaøn Döï töï hoûi: "mình laïi lieân mieân maát moät ngaøy nöõa roài, khoâng bieát ñi cöùu Chung coâ nöông coøn kòp chaêng? Baây giôø neân veà Ñaïi Lyù hay ñeán thaúng nuùi Voâ Löôïng? Ñang luùc phaân vaân chöa quyeát, boãng nghe moät tieáng huyùt saùo töø ñaèng xa vaúng laïi, tieáng saùo raát daøi, ngaân nga vang ñoäng caû khu röøng. Con Haéc Mai Coâi nghe tieáng huyùt saùo laäp töùc quay ñaàu trôû veà. Ñoaøn Döï caû kinh, voät thí doã: -Haéc Mai Coâi! Haéc Mai Coâi! Ngoan laém gioûi laém! Ñöøng chaïy loän trôû veà nghe! Roài heát söùc goø cöông baét noù quay ñaàu laïi, khoâng ngôø con thaàn caâu baây giôø laïi baát kham, muoán goø cöông theá naøo thì goø, noù cöù ñöùng döïng thaúng leân chaïy loän laïi chöù khoâng chòu nghe lôøi Ñoaøn Döï chæ huy. Chôùp maét con Haéc Mai Coâi ñaõ chaïy veà ñeán tröôùc maët Moäc Uyeån Thanh roài ñöùng döøng laïi khoâng nhuùc nhích. Ñoaøn Döï laâm vaøo tình traïng khoâng bieát neân cöôøi hay neân khoùc, neùt maët chaøng troâng cöïc kyø thaûm haïi. Moäc Uyeån Thanh baûo chaøng: -Ta muoán giöõ lôøi höùa vôùi Kim Ñaïi Baèng khoâng gieát ngöôi maø ngöôi laïi coá yù gaït ta, daùm töï yù boû troán laïi coøn aên troäm ngöïa cuûa ta nöõa. Theá thì lôøi höùa vôùi Kim Ñaïi Baèng ta khoâng caàn phaûi giöõ nöõa. Ñoaøn Döï xuoáng ngöïa ngang nhieân ñaùp: -Con Haéc Mai Coâi tröôùc ngöôi ñaõ cho ta möôïn, ta chöa xong vieäc thì chöa traû laïi ngöôi, sao laïi baûo laø aên troäm ñöôïc. Ngöôi muoán gieát ta thí cöù vieäc maø gieát. Ñoaøn Döï naøy ñöôøng ñöôøng taám thaân nam töû ñoäi trôøi ñaïp ñaát, chaû caàn naên næ ai heát, coù ñaâu laïi ñi van laïy moät ngöôøi ñaøn baø? Moäc Uyeån Thanh ruùt kieám ra khoûi voû moät nöûa, laïnh luøng noùi: -Ngöôi töôûng ngöôi to gan lôùn maät, ta khoâng daùm gieát ngöôi sao? Ngöôi caäy coù keû naøo caàm ñaàu maø daùm böôùng bænh vôùi ta? Ñoaøn Döï ñaùp: -Ta ñoái vôùi coâ khoâng coù ñieàu chi hoå theïn, caàn gì phaûi möôïn theá löïc ai? Ñoâi maét thu ba cuûa Moäc Uyeån Thanh loeù ra nhöõng tia saùng chieáu thaúng vaøo maët Ñoaøn Döï. Chaøng cuõng nhìn chaèm chaëp vaøo maét naøng, tuyeät khoâng toû chuùt chi sôï haõi. 98 Typed by Ropnet http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2