intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
281
lượt xem
9
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1

  1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 2 Håi thø nhÊt Ng­êi ®Õn tõ cuèi trêi C ÐitT Òµr, PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnKrg bTæi cÐitT ×ã. CÐitT Òµr, cÐØ cã ÜéÒ Ü®rРоr, ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ rµy d{êrg rÐ{ cÐØ còr l¹i Üçi Ü®rРоr. CKr ×{êrg xB ÐKBrg S¾rg l¹rÐ lÏK, ×Õr ÜÆÒ Ònêi Òn§rg cßrg ÒÐËÒ c§ ×Hr Sµ ¸rÐ s¾c cßrg biÕr ×æi, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÒÐø ܵT Òn¾rg x¸Ü cñB sù Ònèrg nçrg Sµ iÜ l®Ü. CKr rg{êi cñB оr cßrg SËy. uBy оr kÐ{ kÐ{ cÇÜ ÒÐBrÐ ×BK, c¸rÐ ÒBy ÒЮ Òn¾rg rÐîÒ, ÒÐBrÐ ×BK ÒЮ ×er s®! un¾rg rÐîÒ Sµ ×er s®, cмrg »Ð¶i ×tT lµ ܵT s¾c cËr kt Síi c¸i cÐÕÒ sBK! CÐÕÒ cмrg »Ð¶i cÐÝrÐ lµ giíi йr cTèi cïrg cñB Ð{ kЧrg Sµ ×Hr ×éc sBK! ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r cÐøB ×Çy sù Ònèrg nçrg Sµ c§ ×Hr ×ã, gièrg rÐ{ ÒÐËÒ sù ×∙ rЮr ÒÐÊy c¸i cÐÕÒ ! ¬¾r ×i St »ÐÝB Òn{íc. a{íc ×i nÊÒ cÐËÜ. MÐ{rg kЧrg Ðt dõrg, dï cÐK »ÐÝB Òn{íc c¸i cÐÕÒ ×Brg ×îi, оr cßrg qTyÕÒ kЧrg dõrg. ª¸rg ×i cñB оr ÒÐËÒ qT¸i dö Sµ l¹ lïrg, cЩr »Ð¶i b{íc Òíi Òn{íc ÜéÒ b{íc, cЩr Òn¸i Üíi cÐÇÜ cÐËÜ lÕÒ ÒÐeK, xeÜ nB Üçi b{íc ×i cñB оr ×tT nÊÒ kÐæ sä. MÐ{rg оr ×∙ ×i qTB kЧrg biÕÒ bBK rÐiDT cKr ×{êrg, bBK rÐiDT dÆÜ Òn{êrg, Üçi ÜéÒ b{íc ×i ×tT lµ Òù оr ×i. Cø ×i rÐ{ ÒÐÕ, »Ð¶i ×i Òíi kÐi rµK Üíi dõrg? ¬¾r kЧrg biÕÒ, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr rgÐm cßrg cÐ{B Òõrg rgÐm qTB! Giê ÒЮ оr ×∙ Òíi rHi rµy, SËy »ÐÝB Òn{íc ÒЮ sBK? PÐÝB Òn{íc lµ c¸i cÐÕÒ {? «{Hrg rÐiDr nåi! unKrg Ü¾Ò Ð¾r c¸i cÐÕÒ ×∙ Òår Ò¹i, c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cßrg ×∙ cÐÕÒ, ЮrÐ ¶rÐ cñB ÒÐBrÐ ×BK оr ×Brg cÇÜ cßrg Ò{îrg Òn{rg cÐK c¸i cÐÕÒ! uÐBrÐ ×BK ×er, cÐT§i ×BK ×er, Sµ Sá ×BK cßrg ×er ! ¬®rÐ ¶rÐ ×ã cñB ÒÐBrÐ ×BK ÒTy lµ c¸i cÐÕÒ rÐ{rg l¹i cÐÝrÐ lµ sirÐ ÜÖrРоr! aÇT Ònêi cµrg Òèi, rÐ{rg nB »ÐÝB xB, cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ЮrÐ ¶rÐ ÒÐö ÒnÊr rÐ{ ÜéÒ cÐÊÜ rÐá ×er gi÷B bøc ܵr x¸Ü xöÒ.. ¬¾r biÕÒ ×ã cÐÝrÐ lµ ÒÐö ÒnÊr dTy rÐÊÒ kи »Ðår ÒÐörÐ ä Sïrg biDr giíi ÐKBrg S¾rg rµy : PÐ{îrg ¬Kµrg uË». ¬¾r ×{Hrg rÐiDr biÕÒ, bäi S® PÐ{îrg ¬Kµrg uË» cÐÝrÐ lµ ܶrÐ ×ÊÒ rHi ܵ оr ×Brg ×Õr Ò®Ü kiÕÜ c¸i cÐÕÒ. MÐ{rg оr kЧrg Ðt biÕÒ, PÐ{îrg ¬Kµrg uË» b¶r ÒЩr rã cßrg ×∙ cÐÕÒ nåi! CKr ×{êrg ÒTy kЧrg dµi, cßrg cмrg nérg rÐ{rg l¹i cã ×Õr Sµi cÐôc c¨r rе. uÐÕ giBr rµy cã S§ sè rÐ÷rg ÒÐö ÒnÊr rÐá kióT rÐ{ ÒÐÕ, c¸i rµK cßrg rÐ{ rÐBT c¶, ×tT cã rÐ÷rg cÞB ÒiÖÜ sH sµi Síi rÐ÷rg ÒÐø еrg ÐãB n½ Òitr, Síi rÐ÷rg cKr rg{êi ×Brg sèrg. ªTy cã ÜéÒ ×ióÜ kиc biÖÒ, ×ã lµ PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ÒTy SÉr còr rÐ÷rg c¨r rе, rÐ÷rg cÞB ÒiÖÜ rÐ{ ÒÐÕ rÐ{rg l¹i kЧrg cã rg{êi sèrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 3 «Õr ÜéÒ rg{êi cßrg kЧrg. CÞB sæ ÐBi bDr ×{êrg, cã c¸i Üä ÒKBrg, cã c¸i còr ×Brg ×ãrg, rÐ{rg ÒÊÒ c¶ ×tT ×∙ bö »Ð¸ r¸Ò, bDr rgKµi rÐ÷rg c¨r rе ×tT »Ðñ ÜéÒ lí» bôi dµy, rÐ÷rg gãc ܸi ÐiDr bö sË» xTèrg, gi¨rg ×Çy ܹrg rÐÖr. NéÒ cKr ÜÌK ×er d{êrg bö ÒiÕrg b{íc cЩr Bi lµÜ kirÐ sî ×∙ ÜÊÒ ÐÕÒ sù rйy bhr Sµ lirÐ ÐK¹Ò Sèr cã, ÒÐä Ðær Ðór, lK¹rg cÐK¹rg bò qTB ×{êrg, rã cßrg kЧrg còr lµ cKr ÜÌK r÷B. Cмrg lÏ c¸i ×ãi ×∙ lµÜ biÕr ×æi Üëi ÒÐø sBK? LÏ rµK rã lµ sirÐ SËÒ dTy rÐÊÒ còr sèrg sãÒ ä ÒÐö ÒnÊr rµy? PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐÊy lòrg l¹rÐ gi¸, ÒÐËÜ cÐÝ còr l¹rÐ ÐHr ÒÐBrÐ ×BK ×Brg cÇÜ ÒnDr ÒBy! ¬¾r ×Brg ×ørg ä שy, ÒnDr cKr ×{êrg rµy, ÒÊÒ Òжy Üëi ÒÐø ×tT lµ ÒËr Ü¾Ò Ð¾r cÐørg kiÕr, rÐ{rg оr SÉr ÐòBr ÒKµr kЧrg ÒÐó Òir, kЧrg d¸Ü Òir, cµrg kЧrg ÜTèr Òir! MHi שy nèÒ cTéc ×∙ x¶y nB cÐTyÖr g®? uBi ÐëB rµy lµ dK rgTyDr cí g®? Cã giã ÒÐæi qTB, bDr ×{êrg, ÜéÒ ÒÊÜ b¶rg ÐiÖT bö giã ÒÐæi kDT kÏK kÑÒ, ÒnDr ×ã SÉr còr ÒÐÊy ×{îc Üê Üê Ò¸Ü cÐ÷ : unÇr giB l∙K ×ióÜ, ÒnÇr riDr l∙K ÒÞT uÊÜ b¶rg ×ã ×∙ Òõrg lµ b¶rg ÐiÖT ræi ÒiÕrg ä ÒnÊr rµy, rÐ{rg rBy rã ×∙ Üôc r¸Ò, cß km cмrg kиc g® n¨rg rg{êi giµ. MÐ{rg cã S½ rÐ{ Ò®rÐ Òn¹rg cñB qT¸r n{îT unÇr giB rµy còr ÒÐD ÒÐ¶Ü ÐHr ÒÊÜ b¶rg ÐiÖT cñB rã gÊ» béi. PÐã ¬årg uTyÕÒ lÆrg lÏ ×ørg ×ã, rЮr ÒÊÜ b¶rg lTrg lBy ÒnKrg giã, ×îi kÐi giã rgõrg оr Üíi cÐÇÜ cÐËÜ b{íc Òíi, ×Èy c¸rÐ cÞB nB, b{íc SµK ÒnKrg qT¸r, Ü{êrg Ò{îrg rÐ{ ×Brg ×i SµK ÜéÒ rg§i Üé ×∙ bö bër ×µK Üé bíi ÒTrg ÐÕÒ c¶. un{íc שy оr ×∙ Òõrg Òíi rHi rµy! R{îT ä שy ÒTy kЧrg ×{îc l©T r¨Ü, cßrg kЧrg rgKr l¾Ü, rÐ{rg ÒTyÖÒ rÐiDr kЧrg gièrg giÊÜ, Sµ ÒÊÒ rÐiDr rHi שy cµrg kЧrg gièrg rÐ{ ÜéÒ rg§i Üé. Níi ÜéÒ r¨Ü Òn{íc, ×Órg Ònòr ÜéÒ r¨Ü Òn{íc, qT¸r n{îT rµy SÉr còr lµ rHi nÊÒ ×§rg ×Óc Sµ r¸K rÐiÖÒ, rBÜ lBi b¾c S∙rg, l÷ kиcÐ Òõ Üëi »Ð{Hrg Ònêi, ×∙ qTB PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ×tT bö ÒÊÜ b¶rg ÐiÖT bDr rgKµi ÐÊ» dÉr, »Ð¶i SµK Tèrg Sµi cÐTrg “n{îT l©T r¨Ü”! R{îT SõB Tèrg SµK, lêi ×∙ nB, qT¸r n{îT ÒÊÒ rÐiDr Ònä rDr nÊÒ r¸K rÐiÖÒ, ×ã Òõrg lµ ÜéÒ rHi nÊÒ ×§rg STi, ÒÐ{êrg xTyDr קrg kиcÐ. V® ÒÐÕ kЧrg ÒÐó rãi שy lµ ÜéÒ qT¸r n{îT rÐá, Sµ kиcÐ ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT lµ rÐ÷rg Sö kиcÐ qTý. CÐç kiB Sèr dm lµ cÐç cñB §rg cÐñ unÇr, ÜéÒ cKr rg{êi Ðitr lµrÐ, xäi läi, kÐT§r ÜÆÒ lÓc rµK cßrg Ò{Hi c{êi ÒЩr ÒÐiÖr. uÐÕ rÐ{rg giê שy, kÐT§r ÜÆÒ Ò{Hi c{êi ×ã ×∙ kЧrg còr ÒÐÊy r÷B, ÜÆÒ bµr rBy ×∙ »Ðñ ×Çy bôi, kо» rHi ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ ×Çy rÐ÷rg ܶrÐ Sò n{îT Sì, ÒÐBy S® lµ Ð{Hrg n{îT rBy cÐØ rgÞi ÒÐÊy Üïi Чi ÒÐèi cñB rÐ÷rg ÒÐø ܵ rg{êi ÒB r§r nB ×∙ bö ÒÐèi n÷B. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 4 vù år µK r¸K rÐiÖÒ ä ×¹i s¶rÐ Òn{íc kiB, ÒiÕrg Ònò ׸rÐ ÒKBr giµrÐ n{îT, ÒiÕrg dBK, khK, ÒЮB ×mB ÒnKrg bÕ», ÒiÕrg Üì ræ l¸cÐ Ò¸cÐ ÒnKrg cжK, giê שy ×tT ×∙ kЧrg còr rgÐe ÒÐÊy r÷B., cÐØ rgÐe ÒiÕrg giã ×Ë» SµK cÞB sæ cãc c¸cÐ, cãc c¸cÐ. MgÐe lK¸rg ÒÐK¸rg rÐ{ ÒiÕrg rÐ÷rg cKr dHi ä ×öB rgôc ×Brg ×Ë» c¸rÐ. unêi ×∙ gÇr Òèi. PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ Òõ b{íc qTB, ×Õr ÜéÒ gãc, xKBy Ü®rÐ nB cÞB, cÐËÜ n∙i rgåi xTèrg. K0K NéÒ r¨Ü Òn{íc оr ×∙ Òíi שy, rgåi cÐÝrÐ Ò¹i rHi rµy, rÐ{rg lÓc rµy שy cÐç rµy ×∙ gièrg rÐ{ ÜéÒ rg§i Üé, ×∙ ÐKµr ÒKµr cмrg còr ÜéÒ ÒÐø g® ׸rg ×ó l{T lTyÕr. VËy оr còr S® c¸i g® ܵ rgåi l¹i ×ã? ¬¾r ×Brg Ðåi Ò{ärg cÐTyÖr x{B cШrg? ¬By lµ ×Brg ×îi ÜéÒ ÒÐø g® ×ã? ª{êrg rÐ{ lµ ×Brg ÐKµi riÖÜ cÐTyÖr cß, ÜéÒ r¨Ü Òn{íc Ò¹i rHi שy ÒÐùc nB ×∙ x¶y nB cÐTyÖr g® ×ó оr »Ð¶i Ðåi Ò{ärg l¹i? Cã S½ rÐ{ lµ оr ×Brg ×îi, rÐ{rg ÒÐùc nB lµ ×îi c¸i g®? Lµ c¸i cÐÕÒ sBK? uÐËÒ lµ c¸i cÐÕÒ µ? ¤i, c¶rÐ s¾c ×DÜ ×∙ bBK ÒnïÜ kо» rHi. oЧrg cã ×Ìr, kЧrg cã ×ãÜ, kЧrg ÜéÒ ×èÜ lÞB, cÐØ cã bãrg ×DÜ. ¬¾r c¨Ü ÒÐï bãrg ×DÜ, cÐØ ÒiÕc bãrg ×DÜ cßrg gièrg ÐÖÒ rÐ{ c¸i cÐÕÒ, ×tT lµ rÐ÷rg c¸i kЧrg ÒÐó Ònèr Òn¸rÐ! Giê ÒЮ bãrg ×DÜ ×∙ ×Õr rgBy Òn{íc ܾÒ, SËy còr c¸i cÐÕÒ? ¬¾r rgåi ×ã ×Õr ÜéÒ cÞ ×érg rÐá cßrg kЧrg, ÒBy SÉr cÇÜ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK, rg{êi ÒB cã ÒÐó SÉr rЮr ÒÐÊy c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ cñB оr, rÐ{rg l¹i kЧrg ÒÐÊy ÒÐBrÐ ×BK, ÒÐBrÐ ×BK cñB оr Sµ bãrg ×DÜ giê ×∙ ÐòB lµÜ ÜéÒ. LÏ rµK ÒÐBrÐ ×BK cñB оr cßrg gièrg rÐ{ cÐÝrÐ bãrg ×DÜ ×er kiB? LÏ rµK kÐi ÒÐBrÐ ×BK cñB оr ×∙ STrg nB, cßrg kЧrg cã c¸cÐ rµK Òn¸rÐ ×{îc? unKrg bãrg ×DÜ ÒmrÐ lÆrg cñB c¸i cÐÕÒ, »ÐÝB xB ×éÒ rÐiDr ÒÐeK giã ÒnTytr Òíi ÜéÒ kÐÓc ×µr dT d{Hrg. uÐêi kоc rµy, Ò®rÐ c¶rÐ rµy, ÒiÕrg ×µr ×ã, gièrg rÐ{ lµ cñB ÒiÕrg ×µr ÒiDr Òõ ÒnDr Ònêi cBK Sërg xTèrg. oÐi rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg ×µr, ¸rÐ Ü¾Ò cÐøB ×Çy sù Ònèrg Òn¶i cñB оr ×éÒ rÐiDr ¸rÐ lDr ÜéÒ Ò®rÐ c¶Ü l¹, dï cÐK ×ã cã lµ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü g® ×i r÷B, rÐ{rg cоc cоr kЧrg »Ð¶i lµ sù STi s{írg. uiÕrg ×µr ×Õr gÇr, ÒÐeK cïrg ÒiÕrg ×µr còr cã c¶ ÒiÕrg xe rgùB. MgKµi оr nB, lÏ rµK SÉr còr cã rg{êi kиc ÜTèr ×Õr c¸i ÒnÊr cÐÕÒ cÐãc ä rHi ÐKBrg S¾rg rµy? ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r ×∙ dÇr dÇr lÊy l¹i ×{îc sù l¹rÐ lïrg, c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK l¹i siÕÒ cÐÆÒ ÐHr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 5 LÏ rµK оr biÕÒ rg{êi ×Brg ×Õr lµ Bi? LÏ rµK оr ×Brg ×îi cÐÝrÐ rg{êi rµy? LÏ rµK rg{êi rµy cÐÝrÐ lµ c¸i cÐÕÒ ÐãB ÒЩr? uiÕrg ×µr ÒiDr lµ ÒÐø ÒiÕrg ×µr g®? CÐ{B rg{êi rµK Òõrg rgÐe qTB! MÐ{rg gi¶ rÐ{ cã rg{êi rgÐe ×{îc sÏ c¶Ü ÒÐÊy rÐ{ Ò©Ü Ðår Ü®rÐ ×Brg ÒBr nB, ÒÐËÜ cÐÝ còr ÒÐÊy ÒKµr ÒЩr rÐ{ ÐòB qTyÖr SµK ÒiÕrg ×µr, Ðë sÏ cÐK nprg ©Ü ÒÐBrÐ ×ã »Ð¸Ò nB Òõ c©y ×µr ÒÐÇr ÒiDr. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮ kЧrg Ðt bö ÐòB SµK ÒÐø ©Ü ÒÐBrÐ ×ã. ¬¾r SÉr yDr lÆrg rgåi ×ã, yDr lÆrg l¾rg rgÐe. Råi ×éÒ rÐiDr, Ò¸Ü ÒDr оc y ÜBrg d©y l{rg lôB x§rg SµK, Üçi ÒDr ÒBy ×tT ×Brg kÐiDrg ÜéÒ c¸i sëÒ Òne, c¸c sëÒ Òne ×ã cÐøB ×ñ kióT, ×ñ lK¹i rÐ÷rg ÒÐø kú qT¸i, ÒÐËÜ cÐÝ cã c¶ gi½ lBT Sµ cÐæi. aër cÐÓrg, ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ rЮr qTB PÐã ¬årg uTyÕÒ lÊy ÜéÒ lÇr, SõB x§rg SµK, ×∙ rgBy lË» Òøc b¾Ò ×ÇT lBT dër qT¸r n{îT. K0K «érg Ò¸c cñB bër cÐÓrg kЧrg rÐ÷rg rÐBrÐ cÐãrg ܵ còr nÊÒ ÐiÖT qT¶. Gièrg rÐ{ ÜéÒ kú ÒÝcÐ, c¸i qT¸r n{îT cß r¸Ò Sµ bõB bér rµy cÐØ ÒnKrg ÒÝcÐ Ò¾c ×∙ biÕr ÒеrÐ ÐKµr ÒKµr Üíi. MgKµi c¸i gãc rHi ܵ PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg rgåi, cÐç rµK cßrg ×tT ×∙ ×{îc qThÒ dër ×Õr Üøc ÜéÒ Ð¹Ò bôi cßrg kЧrg cã, Ò{êrg ×{îc d¸r giÊy, cÞB ×{îc ÒneK nÌÜ Ð¹Ò cЩT, rÐ÷rg cÐiÕc bµr ÒЮ ×{îc Òn¶i kШr bµr, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr ÜÆÒ sµr cßrg ×{îc lãÒ ÒÐ¶Ü ×á. «îi ×Õr kÐi Ò¸Ü ÒDr ×ã nÓÒ nB ×ørg rgÐiDÜ ÒnBrg Ò¹i bËc cÞB, l¹i cã bèr c§ ÒÐiÕT r÷ ¸K lôB ×i SµK, bÇy ×Çy bµr ÐKB Ò{Hi, ×å ¨r Sµ n{îT, rÐ÷rg ly Sµrg ×Çy n{îT. vBT ×ã l¹i lµ ÜéÒ ×Kµr cB kü ÒBy STrg r¨Ü d©y ×µr, Tyór cÐTyór l{íÒ Òíi. unKrg ÒiÕrg ×µr bçrg SBrg lDr ÜéÒ ÒiÕrg Ònèrg cBrÐ, ×∙ lµ cBrÐ ÜéÒ nåi, Òõ cÞB sæ rЮr nB rgKµi »ÐÝB xB, cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi ÜÆc ¸K Òn¾rg ÒBy ×Brg cÇÜ c¸i Ònèrg cBrÐ, Òn§rg rÐ{ Ðår rg{êi cÐÕÒ ÐiÖr St gi÷B bãrg ×DÜ ×er ÜöÒ. Mg{êi ׸rÐ Ònèrg cBrÐ rµy lµ Òõ שT Òíi? Mg{êi ×㠻жi cШrg ÒÐ{êrg ×Õr ×ó rоc rÐä rg{êi kиc St ÒÐêi kоc cñB c¸i cÐÕÒ? Mg{êi ×ã ×Brg rоc rÐä Bi? uiÕrg Ònèrg SõB døÒ, l¹i cã ÒiÕrg Ð¸Ò SBrg lDr: uÐiDr rÐBi lé, Vö qTy rЩr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 6 MЩr Ò¹i ÒÐiDr rÐBi ×K¹r Ðår xø, Vö ׸K ÒÐiDr rÐBi dm ×K¹r Ðår. uiÕrg Ð¸Ò cÐ{B dõrg, YÕr MBÜ PÐi ×∙ b{íc SµK, ЮrÐ rÐ{ оr ×Brg sBy. K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2