Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

288
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 1

  1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 2 Håi thø nhÊt Ng­êi ®Õn tõ cuèi trêi C ÐitT Òµr, PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnKrg bTæi cÐitT ×ã. CÐitT Òµr, cÐØ cã ÜéÒ Ü®rРоr, ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ rµy d{êrg rÐ{ cÐØ còr l¹i Üçi Ü®rРоr. CKr ×{êrg xB ÐKBrg S¾rg l¹rÐ lÏK, ×Õr ÜÆÒ Ònêi Òn§rg cßrg ÒÐËÒ c§ ×Hr Sµ ¸rÐ s¾c cßrg biÕr ×æi, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÒÐø ܵT Òn¾rg x¸Ü cñB sù Ònèrg nçrg Sµ iÜ l®Ü. CKr rg{êi cñB оr cßrg SËy. uBy оr kÐ{ kÐ{ cÇÜ ÒÐBrÐ ×BK, c¸rÐ ÒBy ÒЮ Òn¾rg rÐîÒ, ÒÐBrÐ ×BK ÒЮ ×er s®! un¾rg rÐîÒ Sµ ×er s®, cмrg »Ð¶i ×tT lµ ܵT s¾c cËr kt Síi c¸i cÐÕÒ sBK! CÐÕÒ cмrg »Ð¶i cÐÝrÐ lµ giíi йr cTèi cïrg cñB Ð{ kЧrg Sµ ×Hr ×éc sBK! ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r cÐøB ×Çy sù Ònèrg nçrg Sµ c§ ×Hr ×ã, gièrg rÐ{ ÒÐËÒ sù ×∙ rЮr ÒÐÊy c¸i cÐÕÒ ! ¬¾r ×i St »ÐÝB Òn{íc. a{íc ×i nÊÒ cÐËÜ. MÐ{rg kЧrg Ðt dõrg, dï cÐK »ÐÝB Òn{íc c¸i cÐÕÒ ×Brg ×îi, оr cßrg qTyÕÒ kЧrg dõrg. ª¸rg ×i cñB оr ÒÐËÒ qT¸i dö Sµ l¹ lïrg, cЩr »Ð¶i b{íc Òíi Òn{íc ÜéÒ b{íc, cЩr Òn¸i Üíi cÐÇÜ cÐËÜ lÕÒ ÒÐeK, xeÜ nB Üçi b{íc ×i cñB оr ×tT nÊÒ kÐæ sä. MÐ{rg оr ×∙ ×i qTB kЧrg biÕÒ bBK rÐiDT cKr ×{êrg, bBK rÐiDT dÆÜ Òn{êrg, Üçi ÜéÒ b{íc ×i ×tT lµ Òù оr ×i. Cø ×i rÐ{ ÒÐÕ, »Ð¶i ×i Òíi kÐi rµK Üíi dõrg? ¬¾r kЧrg biÕÒ, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr rgÐm cßrg cÐ{B Òõrg rgÐm qTB! Giê ÒЮ оr ×∙ Òíi rHi rµy, SËy »ÐÝB Òn{íc ÒЮ sBK? PÐÝB Òn{íc lµ c¸i cÐÕÒ {? «{Hrg rÐiDr nåi! unKrg Ü¾Ò Ð¾r c¸i cÐÕÒ ×∙ Òår Ò¹i, c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cßrg ×∙ cÐÕÒ, ЮrÐ ¶rÐ cñB ÒÐBrÐ ×BK оr ×Brg cÇÜ cßrg Ò{îrg Òn{rg cÐK c¸i cÐÕÒ! uÐBrÐ ×BK ×er, cÐT§i ×BK ×er, Sµ Sá ×BK cßrg ×er ! ¬®rÐ ¶rÐ ×ã cñB ÒÐBrÐ ×BK ÒTy lµ c¸i cÐÕÒ rÐ{rg l¹i cÐÝrÐ lµ sirÐ ÜÖrРоr! aÇT Ònêi cµrg Òèi, rÐ{rg nB »ÐÝB xB, cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ЮrÐ ¶rÐ ÒÐö ÒnÊr rÐ{ ÜéÒ cÐÊÜ rÐá ×er gi÷B bøc ܵr x¸Ü xöÒ.. ¬¾r biÕÒ ×ã cÐÝrÐ lµ ÒÐö ÒnÊr dTy rÐÊÒ kи »Ðår ÒÐörÐ ä Sïrg biDr giíi ÐKBrg S¾rg rµy : PÐ{îrg ¬Kµrg uË». ¬¾r ×{Hrg rÐiDr biÕÒ, bäi S® PÐ{îrg ¬Kµrg uË» cÐÝrÐ lµ ܶrÐ ×ÊÒ rHi ܵ оr ×Brg ×Õr Ò®Ü kiÕÜ c¸i cÐÕÒ. MÐ{rg оr kЧrg Ðt biÕÒ, PÐ{îrg ¬Kµrg uË» b¶r ÒЩr rã cßrg ×∙ cÐÕÒ nåi! CKr ×{êrg ÒTy kЧrg dµi, cßrg cмrg nérg rÐ{rg l¹i cã ×Õr Sµi cÐôc c¨r rе. uÐÕ giBr rµy cã S§ sè rÐ÷rg ÒÐö ÒnÊr rÐá kióT rÐ{ ÒÐÕ, c¸i rµK cßrg rÐ{ rÐBT c¶, ×tT cã rÐ÷rg cÞB ÒiÖÜ sH sµi Síi rÐ÷rg ÒÐø еrg ÐãB n½ Òitr, Síi rÐ÷rg cKr rg{êi ×Brg sèrg. ªTy cã ÜéÒ ×ióÜ kиc biÖÒ, ×ã lµ PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ÒTy SÉr còr rÐ÷rg c¨r rе, rÐ÷rg cÞB ÒiÖÜ rÐ{ ÒÐÕ rÐ{rg l¹i kЧrg cã rg{êi sèrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 3 «Õr ÜéÒ rg{êi cßrg kЧrg. CÞB sæ ÐBi bDr ×{êrg, cã c¸i Üä ÒKBrg, cã c¸i còr ×Brg ×ãrg, rÐ{rg ÒÊÒ c¶ ×tT ×∙ bö »Ð¸ r¸Ò, bDr rgKµi rÐ÷rg c¨r rе ×tT »Ðñ ÜéÒ lí» bôi dµy, rÐ÷rg gãc ܸi ÐiDr bö sË» xTèrg, gi¨rg ×Çy ܹrg rÐÖr. NéÒ cKr ÜÌK ×er d{êrg bö ÒiÕrg b{íc cЩr Bi lµÜ kirÐ sî ×∙ ÜÊÒ ÐÕÒ sù rйy bhr Sµ lirÐ ÐK¹Ò Sèr cã, ÒÐä Ðær Ðór, lK¹rg cÐK¹rg bò qTB ×{êrg, rã cßrg kЧrg còr lµ cKr ÜÌK r÷B. Cмrg lÏ c¸i ×ãi ×∙ lµÜ biÕr ×æi Üëi ÒÐø sBK? LÏ rµK rã lµ sirÐ SËÒ dTy rÐÊÒ còr sèrg sãÒ ä ÒÐö ÒnÊr rµy? PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐÊy lòrg l¹rÐ gi¸, ÒÐËÜ cÐÝ còr l¹rÐ ÐHr ÒÐBrÐ ×BK ×Brg cÇÜ ÒnDr ÒBy! ¬¾r ×Brg ×ørg ä שy, ÒnDr cKr ×{êrg rµy, ÒÊÒ Òжy Üëi ÒÐø ×tT lµ ÒËr Ü¾Ò Ð¾r cÐørg kiÕr, rÐ{rg оr SÉr ÐòBr ÒKµr kЧrg ÒÐó Òir, kЧrg d¸Ü Òir, cµrg kЧrg ÜTèr Òir! MHi שy nèÒ cTéc ×∙ x¶y nB cÐTyÖr g®? uBi ÐëB rµy lµ dK rgTyDr cí g®? Cã giã ÒÐæi qTB, bDr ×{êrg, ÜéÒ ÒÊÜ b¶rg ÐiÖT bö giã ÒÐæi kDT kÏK kÑÒ, ÒnDr ×ã SÉr còr ÒÐÊy ×{îc Üê Üê Ò¸Ü cÐ÷ : unÇr giB l∙K ×ióÜ, ÒnÇr riDr l∙K ÒÞT uÊÜ b¶rg ×ã ×∙ Òõrg lµ b¶rg ÐiÖT ræi ÒiÕrg ä ÒnÊr rµy, rÐ{rg rBy rã ×∙ Üôc r¸Ò, cß km cмrg kиc g® n¨rg rg{êi giµ. MÐ{rg cã S½ rÐ{ Ò®rÐ Òn¹rg cñB qT¸r n{îT unÇr giB rµy còr ÒÐD ÒÐ¶Ü ÐHr ÒÊÜ b¶rg ÐiÖT cñB rã gÊ» béi. PÐã ¬årg uTyÕÒ lÆrg lÏ ×ørg ×ã, rЮr ÒÊÜ b¶rg lTrg lBy ÒnKrg giã, ×îi kÐi giã rgõrg оr Üíi cÐÇÜ cÐËÜ b{íc Òíi, ×Èy c¸rÐ cÞB nB, b{íc SµK ÒnKrg qT¸r, Ü{êrg Ò{îrg rÐ{ ×Brg ×i SµK ÜéÒ rg§i Üé ×∙ bö bër ×µK Üé bíi ÒTrg ÐÕÒ c¶. un{íc שy оr ×∙ Òõrg Òíi rHi rµy! R{îT ä שy ÒTy kЧrg ×{îc l©T r¨Ü, cßrg kЧrg rgKr l¾Ü, rÐ{rg ÒTyÖÒ rÐiDr kЧrg gièrg giÊÜ, Sµ ÒÊÒ rÐiDr rHi שy cµrg kЧrg gièrg rÐ{ ÜéÒ rg§i Üé. Níi ÜéÒ r¨Ü Òn{íc, ×Órg Ònòr ÜéÒ r¨Ü Òn{íc, qT¸r n{îT rµy SÉr còr lµ rHi nÊÒ ×§rg ×Óc Sµ r¸K rÐiÖÒ, rBÜ lBi b¾c S∙rg, l÷ kиcÐ Òõ Üëi »Ð{Hrg Ònêi, ×∙ qTB PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ×tT bö ÒÊÜ b¶rg ÐiÖT bDr rgKµi ÐÊ» dÉr, »Ð¶i SµK Tèrg Sµi cÐTrg “n{îT l©T r¨Ü”! R{îT SõB Tèrg SµK, lêi ×∙ nB, qT¸r n{îT ÒÊÒ rÐiDr Ònä rDr nÊÒ r¸K rÐiÖÒ, ×ã Òõrg lµ ÜéÒ rHi nÊÒ ×§rg STi, ÒÐ{êrg xTyDr קrg kиcÐ. V® ÒÐÕ kЧrg ÒÐó rãi שy lµ ÜéÒ qT¸r n{îT rÐá, Sµ kиcÐ ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT lµ rÐ÷rg Sö kиcÐ qTý. CÐç kiB Sèr dm lµ cÐç cñB §rg cÐñ unÇr, ÜéÒ cKr rg{êi Ðitr lµrÐ, xäi läi, kÐT§r ÜÆÒ lÓc rµK cßrg Ò{Hi c{êi ÒЩr ÒÐiÖr. uÐÕ rÐ{rg giê שy, kÐT§r ÜÆÒ Ò{Hi c{êi ×ã ×∙ kЧrg còr ÒÐÊy r÷B, ÜÆÒ bµr rBy ×∙ »Ðñ ×Çy bôi, kо» rHi ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ ×Çy rÐ÷rg ܶrÐ Sò n{îT Sì, ÒÐBy S® lµ Ð{Hrg n{îT rBy cÐØ rgÞi ÒÐÊy Üïi Чi ÒÐèi cñB rÐ÷rg ÒÐø ܵ rg{êi ÒB r§r nB ×∙ bö ÒÐèi n÷B. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 4 vù år µK r¸K rÐiÖÒ ä ×¹i s¶rÐ Òn{íc kiB, ÒiÕrg Ònò ׸rÐ ÒKBr giµrÐ n{îT, ÒiÕrg dBK, khK, ÒЮB ×mB ÒnKrg bÕ», ÒiÕrg Üì ræ l¸cÐ Ò¸cÐ ÒnKrg cжK, giê שy ×tT ×∙ kЧrg còr rgÐe ÒÐÊy r÷B., cÐØ rgÐe ÒiÕrg giã ×Ë» SµK cÞB sæ cãc c¸cÐ, cãc c¸cÐ. MgÐe lK¸rg ÒÐK¸rg rÐ{ ÒiÕrg rÐ÷rg cKr dHi ä ×öB rgôc ×Brg ×Ë» c¸rÐ. unêi ×∙ gÇr Òèi. PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ Òõ b{íc qTB, ×Õr ÜéÒ gãc, xKBy Ü®rÐ nB cÞB, cÐËÜ n∙i rgåi xTèrg. K0K NéÒ r¨Ü Òn{íc оr ×∙ Òíi שy, rgåi cÐÝrÐ Ò¹i rHi rµy, rÐ{rg lÓc rµy שy cÐç rµy ×∙ gièrg rÐ{ ÜéÒ rg§i Üé, ×∙ ÐKµr ÒKµr cмrg còr ÜéÒ ÒÐø g® ׸rg ×ó l{T lTyÕr. VËy оr còr S® c¸i g® ܵ rgåi l¹i ×ã? ¬¾r ×Brg Ðåi Ò{ärg cÐTyÖr x{B cШrg? ¬By lµ ×Brg ×îi ÜéÒ ÒÐø g® ×ã? ª{êrg rÐ{ lµ ×Brg ÐKµi riÖÜ cÐTyÖr cß, ÜéÒ r¨Ü Òn{íc Ò¹i rHi שy ÒÐùc nB ×∙ x¶y nB cÐTyÖr g® ×ó оr »Ð¶i Ðåi Ò{ärg l¹i? Cã S½ rÐ{ lµ оr ×Brg ×îi, rÐ{rg ÒÐùc nB lµ ×îi c¸i g®? Lµ c¸i cÐÕÒ sBK? uÐËÒ lµ c¸i cÐÕÒ µ? ¤i, c¶rÐ s¾c ×DÜ ×∙ bBK ÒnïÜ kо» rHi. oЧrg cã ×Ìr, kЧrg cã ×ãÜ, kЧrg ÜéÒ ×èÜ lÞB, cÐØ cã bãrg ×DÜ. ¬¾r c¨Ü ÒÐï bãrg ×DÜ, cÐØ ÒiÕc bãrg ×DÜ cßrg gièrg ÐÖÒ rÐ{ c¸i cÐÕÒ, ×tT lµ rÐ÷rg c¸i kЧrg ÒÐó Ònèr Òn¸rÐ! Giê ÒЮ bãrg ×DÜ ×∙ ×Õr rgBy Òn{íc ܾÒ, SËy còr c¸i cÐÕÒ? ¬¾r rgåi ×ã ×Õr ÜéÒ cÞ ×érg rÐá cßrg kЧrg, ÒBy SÉr cÇÜ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK, rg{êi ÒB cã ÒÐó SÉr rЮr ÒÐÊy c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ cñB оr, rÐ{rg l¹i kЧrg ÒÐÊy ÒÐBrÐ ×BK, ÒÐBrÐ ×BK cñB оr Sµ bãrg ×DÜ giê ×∙ ÐòB lµÜ ÜéÒ. LÏ rµK ÒÐBrÐ ×BK cñB оr cßrg gièrg rÐ{ cÐÝrÐ bãrg ×DÜ ×er kiB? LÏ rµK kÐi ÒÐBrÐ ×BK cñB оr ×∙ STrg nB, cßrg kЧrg cã c¸cÐ rµK Òn¸rÐ ×{îc? unKrg bãrg ×DÜ ÒmrÐ lÆrg cñB c¸i cÐÕÒ, »ÐÝB xB ×éÒ rÐiDr ÒÐeK giã ÒnTytr Òíi ÜéÒ kÐÓc ×µr dT d{Hrg. uÐêi kоc rµy, Ò®rÐ c¶rÐ rµy, ÒiÕrg ×µr ×ã, gièrg rÐ{ lµ cñB ÒiÕrg ×µr ÒiDr Òõ ÒnDr Ònêi cBK Sërg xTèrg. oÐi rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg ×µr, ¸rÐ Ü¾Ò cÐøB ×Çy sù Ònèrg Òn¶i cñB оr ×éÒ rÐiDr ¸rÐ lDr ÜéÒ Ò®rÐ c¶Ü l¹, dï cÐK ×ã cã lµ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü g® ×i r÷B, rÐ{rg cоc cоr kЧrg »Ð¶i lµ sù STi s{írg. uiÕrg ×µr ×Õr gÇr, ÒÐeK cïrg ÒiÕrg ×µr còr cã c¶ ÒiÕrg xe rgùB. MgKµi оr nB, lÏ rµK SÉr còr cã rg{êi kиc ÜTèr ×Õr c¸i ÒnÊr cÐÕÒ cÐãc ä rHi ÐKBrg S¾rg rµy? ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r ×∙ dÇr dÇr lÊy l¹i ×{îc sù l¹rÐ lïrg, c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK l¹i siÕÒ cÐÆÒ ÐHr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 5 LÏ rµK оr biÕÒ rg{êi ×Brg ×Õr lµ Bi? LÏ rµK оr ×Brg ×îi cÐÝrÐ rg{êi rµy? LÏ rµK rg{êi rµy cÐÝrÐ lµ c¸i cÐÕÒ ÐãB ÒЩr? uiÕrg ×µr ÒiDr lµ ÒÐø ÒiÕrg ×µr g®? CÐ{B rg{êi rµK Òõrg rgÐe qTB! MÐ{rg gi¶ rÐ{ cã rg{êi rgÐe ×{îc sÏ c¶Ü ÒÐÊy rÐ{ Ò©Ü Ðår Ü®rÐ ×Brg ÒBr nB, ÒÐËÜ cÐÝ còr ÒÐÊy ÒKµr ÒЩr rÐ{ ÐòB qTyÖr SµK ÒiÕrg ×µr, Ðë sÏ cÐK nprg ©Ü ÒÐBrÐ ×ã »Ð¸Ò nB Òõ c©y ×µr ÒÐÇr ÒiDr. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮ kЧrg Ðt bö ÐòB SµK ÒÐø ©Ü ÒÐBrÐ ×ã. ¬¾r SÉr yDr lÆrg rgåi ×ã, yDr lÆrg l¾rg rgÐe. Råi ×éÒ rÐiDr, Ò¸Ü ÒDr оc y ÜBrg d©y l{rg lôB x§rg SµK, Üçi ÒDr ÒBy ×tT ×Brg kÐiDrg ÜéÒ c¸i sëÒ Òne, c¸c sëÒ Òne ×ã cÐøB ×ñ kióT, ×ñ lK¹i rÐ÷rg ÒÐø kú qT¸i, ÒÐËÜ cÐÝ cã c¶ gi½ lBT Sµ cÐæi. aër cÐÓrg, ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ rЮr qTB PÐã ¬årg uTyÕÒ lÊy ÜéÒ lÇr, SõB x§rg SµK, ×∙ rgBy lË» Òøc b¾Ò ×ÇT lBT dër qT¸r n{îT. K0K «érg Ò¸c cñB bër cÐÓrg kЧrg rÐ÷rg rÐBrÐ cÐãrg ܵ còr nÊÒ ÐiÖT qT¶. Gièrg rÐ{ ÜéÒ kú ÒÝcÐ, c¸i qT¸r n{îT cß r¸Ò Sµ bõB bér rµy cÐØ ÒnKrg ÒÝcÐ Ò¾c ×∙ biÕr ÒеrÐ ÐKµr ÒKµr Üíi. MgKµi c¸i gãc rHi ܵ PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg rgåi, cÐç rµK cßrg ×tT ×∙ ×{îc qThÒ dër ×Õr Üøc ÜéÒ Ð¹Ò bôi cßrg kЧrg cã, Ò{êrg ×{îc d¸r giÊy, cÞB ×{îc ÒneK nÌÜ Ð¹Ò cЩT, rÐ÷rg cÐiÕc bµr ÒЮ ×{îc Òn¶i kШr bµr, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr ÜÆÒ sµr cßrg ×{îc lãÒ ÒÐ¶Ü ×á. «îi ×Õr kÐi Ò¸Ü ÒDr ×ã nÓÒ nB ×ørg rgÐiDÜ ÒnBrg Ò¹i bËc cÞB, l¹i cã bèr c§ ÒÐiÕT r÷ ¸K lôB ×i SµK, bÇy ×Çy bµr ÐKB Ò{Hi, ×å ¨r Sµ n{îT, rÐ÷rg ly Sµrg ×Çy n{îT. vBT ×ã l¹i lµ ÜéÒ ×Kµr cB kü ÒBy STrg r¨Ü d©y ×µr, Tyór cÐTyór l{íÒ Òíi. unKrg ÒiÕrg ×µr bçrg SBrg lDr ÜéÒ ÒiÕrg Ònèrg cBrÐ, ×∙ lµ cBrÐ ÜéÒ nåi, Òõ cÞB sæ rЮr nB rgKµi »ÐÝB xB, cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi ÜÆc ¸K Òn¾rg ÒBy ×Brg cÇÜ c¸i Ònèrg cBrÐ, Òn§rg rÐ{ Ðår rg{êi cÐÕÒ ÐiÖr St gi÷B bãrg ×DÜ ×er ÜöÒ. Mg{êi ׸rÐ Ònèrg cBrÐ rµy lµ Òõ שT Òíi? Mg{êi ×㠻жi cШrg ÒÐ{êrg ×Õr ×ó rоc rÐä rg{êi kиc St ÒÐêi kоc cñB c¸i cÐÕÒ? Mg{êi ×ã ×Brg rоc rÐä Bi? uiÕrg Ònèrg SõB døÒ, l¹i cã ÒiÕrg Ð¸Ò SBrg lDr: uÐiDr rÐBi lé, Vö qTy rЩr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 6 MЩr Ò¹i ÒÐiDr rÐBi ×K¹r Ðår xø, Vö ׸K ÒÐiDr rÐBi dm ×K¹r Ðår. uiÕrg Ð¸Ò cÐ{B dõrg, YÕr MBÜ PÐi ×∙ b{íc SµK, ЮrÐ rÐ{ оr ×Brg sBy. K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2